5. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 12/13 Aralık 2020, Online/Ankara

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, 12/13 Aralık 2020, Online/Ankara"

Transkript

1

2 5. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi 5 th International Medicine and Health Sciences Researches Congress Aralık (UTSAK) ONLİNE A N K A R A KURULLAR DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ergin KARĠPTAġ; Doç. Dr. Sibel AKYOL; Doç. Dr. Gülser AKTAN; Doç. Dr. Emel ĠSLAMOĞLU; Doç. Dr. Hayrettin ZENGĠN;; Dr. Baki TARAKÇI; Dr. Münire BABAYİĞİT; Dr. Öğr. Üyesi Yasemin U. SAKARYA; Dr. Öğr. Üyesi Kemal ÇĠFTILDIZ; Dr. Huriye EMEN; Dr. Burhanettin ÖZDEMĠR BİLİM KURULU Dr. Öğretim Üyesi Süleyman AKOCAK, Adıyaman Üniversitesi Doç. Dr. Ramiz Askeroğlu ALĠYEV, Azerbaycan Sahipkarlar TeĢkilatı Dr. Perihan ERKAN ALKAN, Bursa Uludağ Üniversitesi Dr. Rovida ALMOMANĠ, Jordan University Dr. Öğr. Üyesi Burcu ARKAN, Bursa Uludağ Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Sebahat ATEġ, Maltepe Üniversitesi Doç. Dr. Teslime AYAZ, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Dr. Münire BABAYĠĞĠT, Keçiören Eğitim AraĢtrma Hastanesi Dr. Öğr. Üyesi Emine Zeynep BAL, EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Osman BARUT, KayramanmaraĢ Sütçüimam Üniversitesi Doç. Dr. Khalid M. Al - BATAYNEH, Yarmouk University Doç. Dr. Nihayet BAYRAKTAR, Harran Üniversitesi Doç. Dr. Asuman BĠÇER, Harran Üniversitesi

3 Prof. Dr. Leyla BLĠLĠ, Tunus Manube Üniversitesi Doç. Dr. Khaldın BODOOR, Jordan University Doç. Dr. Beyzagül BOLAT, Atatürk Ünivewrsitesi Prof. Dr. Mehmet BOġNAK, KahramanmaraĢ Üniversitesi Dr. Funda Çitil CANBAY, Atatürk Üniversitesi Dr. Öğretim ÜyesiElif Tuğçe ÇĠTĠL, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Doç Dr. Bahat COMBA, Hitit Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi ReĢit COġKUN, Erzincan Binai Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Elif ÇADIRCI, Atatürk Üniversitesi Prof. Dr. Taner ÇAMSARI, Dokuz Eylül Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Ģenel ÇAVUġOĞLU, Ġstanbul GeliĢim Üniversitesi Doç. Dr. ġenay ÇETĠNKAYA, Çukurova Üniversitesi Doç. Dr. Ayfer Bayındır ÇEVĠK, Bartın Üniversitesi Doç. Dr. Özge ÇEVĠK,Marmara Üniversitesi Öğr. Gör.Dr. Hava Gökdere ÇINAR, Bursa Uludağ Üniversitesi Doç. Dr. Yavuz ÇOKAL, Bandırma Onyedi Üniversitesi Doç. Dr. Orhan ÇORUM, Kastamonu Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Emre DEMĠR, Hitit Üniversitesi Prof. Dr. Halil DEMĠR, Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Tuba DEVRĠM, Kırıkkale Üniversitesi Doç. Dr. Elif DOĞAN, Kastamonu Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Yasemin DURDU, Ġstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Erhan EKĠNGEN, Batman Üniversitesi Dr. Zeynep Eylül ERCAN, Hitit Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Emre ERCĠN, Karadeniz Teknik Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Serkan EROL, Kastamonu Üniversitesi Doç. Dr. GülĢen GONCAGÜL, Bursa Uludağ Üniversitesi Doç. Dr. Tülin Güven GÖKMEN, Çukurova Üniversitesi Dr. Zuhal GÖRÜġ, Harran Üniversitesi Doç. Dr. Elçin GÜNAYDIN, Hitit Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Betül GÜNEġ, EskiĢehir Osman Gazi Üniversitesi Prof. Dr. Uğur GÜNġEN, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Beliz GÜRAY, Ġstanbul Üniversitesi Prof. Dr. SavaĢ GÜRSOY, Gaziantep Üniversitesi Prof. Dr. Khatira HASANOVA, Moscow State University Dr. Öğr. Üyesi Mustafa HĠTĠT, Kastamonu Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Deniz ġahin ĠNAN, Cumhuriyet Üniversitesi Doç. Dr. Selma KAHRAMAN, Harran Üniversitesi Doç. Dr. Zeynep Hazar KANIK, Gazi Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Gül öznur KARABIÇAK, Aydın Adnan menderes Üniversitesi Prof. Dr. Enis KARABULUT, Bingöl Üniversitesi Doç. Dr. Hülya KARATAġ, Harran Üniversitesi Prof. Dr. Ergin KARĠPTAġ, Ahi Evran Üniversitesi Prof. Dr. M. Ayfer KAYNAR, Ġstanbul Üniversitesi Dr.Öğr. Üyesi Pınar KAYNAR, Hitit Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi AyĢe Tuba Özalp KOCA, BahçeĢehir Üniversitesi Prof. Dr. Nimet HaĢıl KORKMAZ, Bursa Uludağ Üniversitesi Doç. Dr. Doğan KÖSE, Harran Üniversitesi Dr. Mevlüt Serdar KUYUMCU, Süleyman Demirel Üniversitesi Prof. Dr. Ayhan LASH, Northern Illinois University Dr. Öğretim Üyesi Nebih LOLAK, Adıyaman Üniversitesi Prof. Dr. Marat MUKHAMEDYAROV, Kazan Devlet Tıp Enstitüsü Doç. Dr. Emre MUMCU, EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Nilsel OKUDAN, Selçuk Üniversitesi Doç. Dr. Orhan ÖZATĠK, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi

4 Dr. Öğretim Üyesi Ali Cenk ÖZAY, Yakındoğu Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Özlen Emekçi ÖZAY, Yakındoğu Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Samet ÖZDEMĠR, Acıbadem Üniversitesi Dr. Öğetim Üyesi Gülsev ÖZEN, Ġstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Erdem Ali ÖZKISACIK, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Necati ÖZPINAR, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Hilal EkĢi ÖZSOY, Beykent Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Murat POLAT, Kastamonu Üniversitesi Prof. Dr. Iryna SOKUR, Kherson Regional Oncologic Dispensary Doç. Dr. MüĢerref Hilal ġehġtoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Doç. Dr. Hatice TAMBAĞ, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Doç. Dr. Ela TARAKÇI, Ġstanbul Üniversitesi Doç. Dr. ġehime G. TEMEL, Bursa Uludağ Üniversitesi Doç. Dr. Dilber TUKSANOVA, Buhara Devlet Tıp Enstitüsü Dr. Öğretim Üyesi Hasan Aykut TUNCER, Akdeniz Üniversitesi Doç. Dr. Nurcan BektaĢ TÜRKMEN, Anadolu Üniversitesi Prof. Dr. Hugo VANKELECOM, University of Leuven Prof. Dr. Suphi VEHĠD, Demiroğlu Bilim Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Cem YAMALI, Çukurova Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Kübra YeĢildak YETER, EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Erman YILDIZ, Ġnönü Üniversitesi Prof. Dr. Osman YILMAZ, Dokuz Eylül Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Derya UZELLĠ YILMAZ, Ġzmir Katip Çelebi Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Dilek YILMAZ, Bursa Uludağ Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Neslihan AltuntaĢ YILMAZ, Necmettin Erbakan Üniversitesi Dr.Öğr. Üyesi Özgen YILMAZ, Hitit Üniversitesi Dr. Elkar ZAGAROV, Armed Forces Main Clinical Hospital Bakü Prof. Dr. Airat ZĠGANSHĠN, Kazan Devlet Tıp Enstitüsü SEKRETERYA Kadir ERTEKĠN Zuhal KOÇ

5 PROGRAM

6 12 Aralık 2020, Cumartesi 1. Oturum Ankara Salonu (Cumartesi - 1. Oturum) Doç.Dr. Selma Bakar Dertlioğlu Dr. Öğretim Üyesi Ayla Tekin Orha - AraĢtırmacı Hüma Kaçar - AraĢtırmacı Gamza Gaye Öz - Prof.Dr. Tuncay Çolak - Prof.Dr. Belgin Bamaç Dr. Mustafa Alparslan Babayı ğı t Doç.Dr. Selma Bakar Dertlioğlu Dr. Öğret m Üyes Serpı l AğlamıĢ - Dr. Öğret m Üyes YeĢı m Eroğlu 0 Dr. Zeynep Türe Dr. Öğretim Üyesi Gamze Kalın Ünüvar Dr. Esma Meltem ġimģek Uzman Aslı Alkan Uzman Aslı Alkan Covıd-1 Pandemı sı Sürecı nde Zorunlu Olarak Tıp Fakültesı Öğrencı lerı ne Uzaktan Eğı tı m Yöntemı Ġ le Anlatılan Anatomı Derslerı nı n Verı mlı lı ğı nı n Değerlendı rı lmesı Kupa Tedavisinde Bilgi Kaynağı Olarak Youtube Videolarının Değerlendirilmesi Dermatoloji Polikliniğine BaĢvuran Covıd 1 Lu Hastalarda Gözlenen Kutanöz Reaksiyonların Değerlendirilmesi Fırat Ünı versı tesı Hastanesı ne BaĢvuran Koronavı rüs Hastalığı-201 Covıd-1 Ön Tanılı Hastaların Ġ lk Bakı Toraks Bı lgı sayarlı Tomografı Bulguları Covı d-1 Tanılı Hastalarda Favipravir Tedavisinin Etkinlik ve Yan Etkisinin Değerlendirilmesi Covı d-1 Tanılı Hastalarda Rt-Pcr ve Hızlı Antı kor Tanı Testı Sonuçlarının Değerlendı rı lmesı Covı d-1 da Sı tokı n Fırtınası Covıd-1 - Nörolojı k Bulgular ve Yönetı mı Covıd-1 Komplıkasyonları- Myokardı t

7 İstanbul Salonu (Cumartesi - 1. Oturum) Dpç. Dr. Kenan ÇETĠN 10:00 Dr. Öğretim Üyesi Serap BaĢ Konjenital Kalp Hastalığı Olan Yen doğan ve Ġ nfantlarda Anestez s z Kard yak Bt Bulguları 5 Hastalık Deneyim 10:15 10:30 ArĢ.Gör.Dr. Merve Koca Kosova - Doç.Dr. Faruk Turgay - Dr. Oya Yiğittürk - ArĢ.Gör. Semih AĢıkovalı - ArĢ.Gör.Dr. Sercin Kosova - Dr. Aykut Eren Canüzmez - Doç.Dr. Mehmet Burak Durmaz Doç.Dr. Kenan Çetin - Dr. Öğretim Üyesi Oruç Numan Gökçe Maks mal Egzers z n Matr ks Metalloprote naz Enz m ve Ġ nh b törü Mmp ve Tımp1 Üzerine Etkisi ve Mmp C/t ve Tımp1 372 T/c Polimorfizmlerinin Rolü Meme BaĢı Akıntılarında Sitolojinin Değeri Arttırılabilir Mi' Cevap Raporlardaki Detaylarda Saklı 10:45 Dr. Hakan AtaĢ - Dr. Buket Altun Özdemir Erken Evre Meme Kanseri Hastalarında Prognostik Faktörler ve Aksiller Lenf Nodu Metastazı Arasındaki ĠliĢkinin Değerlendirilmesi 11:00 11:15 AraĢtırmacı Ümmühan Kandemir - ArĢ.Gör.Dr. Nazlı Turan Yücel - Prof.Dr. Nesrin Gökhan Kelekçi - Prof.Dr. Birsen Tozkoparan - Prof.Dr. Özgür Devrim Can Dr. Öğretim Üyesi Dilara Nil Günaçar - Dr. Öğretim Üyesi Taha Emre Köse 1,2,4-Trı azol Türevı Bazı Bı leģı klerı n Antı depresan-benzerı Etkı lerı Dental Volumetrı k Tomografı lerde Saptanan Maksı ller Sı nüs Patolojı lerı n Değerlendı rı lmesı

8 2. Oturum Ankara Salonu (Cumartesi - 2. Oturum) Doç.Dr. Oya Ögenler Dr. Serap Korkmaz Prof.Dr. Ersin Uskun - Prof.Dr. Füsun Zeynep Akçam - ArĢ.Gör.Dr. Fatma Yağmur Evcil - Prof.Dr. Ahmet Nesimi KiĢioğlu - Dr. Öğretim Üyesi Özgür Önal - ArĢ.Gör.Dr. Edanur Doğan - ArĢ.Gör.Dr. Ömer Kalaycı Prof.Dr. Alireza Nikbakht Nasrabadi - AraĢtırmacı Mahboobeh Shali - AraĢtırmacı Azam Ghorbani - AraĢtırmacı Peghah Matourypour - AraĢtırmacı Touraj Harati Khalilabad Prof.Dr. Alireza Nikbakht Nasrabadi - AraĢtırmacı Mahboobeh Shali - AraĢtırmacı Touraj Harati Khalilabad Doç.Dr. Oya Ögenler - Dr. Öğretim Üyesi Selda Okuyaz Uzman Göktürk Gürsoy - Uzman Gözde Ertunç - Uzman Gökhan Akkurt - Uzman BarıĢ Candan - Uzman ġevket BarıĢ Morkavuk - Prof.Dr. Yusuf B Özoğul - Prof.Dr. Musa Akoğlu Dr. Aylin Reyhani Uzman Esma Kobak Tur Pandemı Sürecı nde Cerrahı Planlama Cov d 1 Pandem s normalleģme Sürec nde Hastaların Sağlık Kurumlarını Kullanımı ve Sağlık Okur Yazarlığı Ġ le Ġ l Ģk s Challenges With Personal Protective Equipment Among Iranian Nurses During Covıd-19 Pandemic Covıd-19 Stress in the Iranian General Population Covı d 1 Pandemı sı nde Hı pokrat Andının Yansıması Covı d 1 Pandemı Sürecı nde Sı toredüktı f Cerrahı ve Hı pertermı k Ġ ntraperı toneal Kemoterapı Deneyı mlerı mı z Covıd-1 Döneminde Epilepsi Covıd-1 'un Parkı nson Hastalığı Üzerı ndekı Etkı sı

9 İstanbul Salonu (Cumartesi - 2. Oturum) Dr. Engin Okan Yıldırım Dr. Engin Okan Yıldırım Dr. Serhan Yılmaz Dr. Aziz Ocakoğlu Dr. Öğret m Üyes NeĢe BaĢak Türkmen - Dr. Öğret m Üyes Dursun Türkmen - ArĢ.Gör. Hande Yüce - ArĢ.Gör. Mücahı t Marsak - Dr. Zübeyde Tanrıverdı - Doç.Dr. Songül Ünüvar Uzman Meltem Karacan Gölen Dr. Öğretim Üyesi ġükrü Güngör Dr. Merve Sefa Sayar - Doç.Dr. Fatma Aybala Altay - Prof.Dr. Ġ rfan ġencan Dr. Hakan BölükbaĢı Üst ve Alt Gastroı ntestı nal Sı stem Benı gn Darlıklarında Endoskopı k Balon Dı latasyon Deneyı mı mı z Yetı Ģkı n Hastalarda Yabancı Cı sı m Yutulması Elektı f Üst Gastrosı ntestı nal Sı stem Endoskopı sı nde Gastrı k Ġ ntestı nal Metaplazı ve Helı kobakter Pylorı Prevelansı Tek Merkez Deneyı mı Significance of Biomarkers in Dermatological Disease Ġlaç AĢırı Kullanımı Olan Kronı k Gerı lı m Tı pı BaĢ Ağrılı Hastalarda Sı nı r Blokajının Etkı nı lı ğı Çölyak Hastalarında Vitamin-Mineral Düzeyleri ve Tam Kan Sayımı Parametrelerinin Sağlıklı Kontrol Grubu Verileriyle KarĢılaĢtırılması Ġ m penem D rençl Ac netobacter Spp. Enfeks yonunda Ġ k Öneml R sk Faktörü Hemodiyaliz ve Hipoalbüminemi Akut Apandisit Tanısında Nötrofil Lenfosit Oranının Rolü

10 3. Oturum Ankara Salonu (Cumartesi - 3. Oturum) Doç.Dr. Soner Sertan Kara Dr. Öğret m Üyes Yılmaz Seçı lmı Ģ - Doç.Dr. Soner Sertan Kara Uzman Selma Tunç Dr. Öğret m Üyes Mesut Yavuz - Prof.Dr. Türkay Demı r Dr. Öğretim Üyesi Amir Naseri - Dr. Merve Ġ der Dr. Melı ke Arslan - Doç.Dr. Necati Balamtekin - Doç.Dr. Armağan Günal Uzman GülĢen Yalçın Dr. Öğretim Üyesi Mahsum Eren - Dr. Öğretim Üyes Hal l Alkan - Öğr.Gör. Hasan Bı ngöl Dr. Simten Genç Çocukluk Çağı Akut Kanlı Ġ shaller nde Etyoloj ler n ve Kl n k Etkilerinin Değerlendirilmesi Tip 1 Diabetes Mellituslu Ergenlerde ve Genç Kadınlarda Üreme Bozukluklarının Değerlendirilmesi Tek Merkez Deneyimi Sünnetı n Çocuklarda Depresı f Belı rtı, Kaygı Düzeyı ve DavranıĢ Sorunlarına Etkı sı Sepsisli Hipotansif ve Hipotansif Olmayan Buzağılarda Kan Gazları, Hematolojik ve Monitörizasyon Parametrelerinin KarĢılaĢtırılması ve Seçilen DeğiĢkenlerin Prognostik Öneminin Belirlenmesi Candı da Özofajı tı Ġ le Prezente Olan Eozı nofı lı k Özofajı tlı Bı r Çocuk Hasta Olgu Sunumu Çocuklarda Köpek ve Kedi Isırığı Yaralanmalarının Değerlendirilmesi Serebral Palsı lı Çocuklarda Ġ letı Ģı m Fonksı yonları Sevı yesı nı n YaĢam Kalı tesı Üzerı ne Etkı sı Canlı Doğum ile Sonuçlanan Spontan Heterotopik Gebelik

11 İstanbul Salonu (Cumartesi - 3. Oturum) Dr. Nuri Serdar BaĢ Dr. Nuri Serdar BaĢ Dr. Öğretim Üyesi Serhat Sı rekbasan - Dr. Öğret m Üyes AyĢegül Oğlakçı Ġ lhan Dr. Aycan Esen Zencı rcı - Dr. Tuna Tezel Dr. Öğretim Üyesi AyĢe Arzu Sayın ġakul ArĢ.Gör.Dr. Saliha Bozdogan Yesilot Dr. Öğret m Üyes Alper KürĢat Demı rkaya - NurĢah Gülöksüz ġahı n - Gökçe Yıldırım Uzman Melih Can Gül AraĢtırmacı Hazal GezmiĢ - Prof.Dr. Saime Füsun Domaç Mayda - Doç.Dr. Burcu Örmeci - Doç.Dr. Deniz Kıraç Uzman Murat Caliskan - Dr. Öğretim Üyesi Caglar Macit Umut Ver c Alternat f B r M n mal Ġ nvaz v Tedav Epiduroskopi Sars-Cov-2'nı n Laboratuvar Tanısı Güncel YaklaĢımlar Obstrüktı f ve Nonobstrüktı f Hı pertrofı k Kardı yomı yopatı de Sağ Ventrı kül Fonksı yonlarının Doku Doppler Görüntüleme Ġ le KarĢılaĢtırılması Arı Sütü ve Propolı sı n Yara Ġ yı leģmesı Üzerı ne Etkı lerı Aynı Çevrede Faklı Kültürde YaĢayan Kadınların BaĢa Çıkma Tazrları ve Psı kolojı k Sağlamlıkları B lec k Ġ l Merkez nde Bulunan ÇeĢme Sularının Bazı Kimyasal ve Fizikokimyasal Özelliklerinin Değerlendirilmesi Laparoskopı k Kolesı stektomı Planlanan Hastalardakı Umblı kal Hernı Bı rlı ktelı ğı Tek Merkez Deneyı mı mı z Apoe, Vdr ve Vdbp Varyasyonlarının Multı pl Skleroz OluĢumu Üzerı ne Etkı sı nı n Ġ ncelenmesı Daptomisin Kullanan Hastalarda Sık KarĢılaĢılan Ġlaç EtkileĢimlerinin Retrospektif Olarak Ġncelenmesi; Hastane Servislerinde Pilot Bir ÇalıĢma

12 4. Oturum Ankara Salonu (Cumartesi - 4. Oturum) Doç. Dr. Sibel AKYOL Dr. Mün re Babayı ğı t Dr. Öğretim Üyesi Elif Köse - ArĢ.Gör.Dr. Hilal Karahan - Prof.Dr. Hasan Çet n Ekerbı çer Uzman Cansu ÖzĢı n Özler - Dr. Öğret m Üyes Cansu Atalay - Uzman Ece Meral - Prof.Dr. Meryem UzamıĢ Tekçı çek - Prof.Dr. Bahar Güçı z Doğan - Prof.Dr. Esra Ergı n - Dr. Öğretim Üyesi Umut Karaca Uzman Fı lı z Koç Uzman Esma Kobak Tur Uzman Merve Bayraktaroğlu - Uzman Cı han ġahı n ArĢ.Gör.Dr. Handan Özdemı r - Dr. Öğret m Üyes El f Günay Ġ smaı loğlu - ArĢ.Gör. Seda ġahan Doç.Dr. Sibel Akyol - Prof.Dr. Murat Hancı - Prof.Dr. Besim Ben Nıssan Kronı k Nöropatı k Ağrılı Olgularda Nöralterapı Perı ferı k Lı dokaı n Enjeksı yonu Uygulaması Türkı ye de Covıd 1 Salgınından Önce ve Sonra Ġ kı Grubun Bı lgı ve Tutumlarının KarĢılaĢtırılması Son Sınıf Dı Ģ Hekı mlı ğı Öğrencı lerı nı n Covıd-1 Salgınında Depresyon, Anksı yete ve Stres Düzeylerı Covıd-19 Pandemisinin Oftalmoloji Klinik Pratiğine Etkileri Covıd-19 Hasta Takibinde Enfeksiyon Kontrolü ve KiĢisel Koruyucu Ekipman Kullanımı Covıd - 1 ve Ġ nme Covıd-1 ve Akut Böbrek Yetmezlı ğı Sağlık Bakımı Profesyonelı Öğrencı lerı nı n Covıd-1 Pandemı sı Ġ le Ġ lgı lı Bı lgı Düzeyı ve Farkındalıklarının Ġ ncelenmesı The Effect of Different Biomaterials Ġmplants On Regulatory T Cells and Foxp3 Responses, and Adapting to Covıd-19 Patients

13 İstanbul Salonu (Cumartesi - 4. Oturum) Dr. Muhammed Mustafa KURT Uzman Murat Çalapkulu - Uzman Muhammed Erkam Sencar - Uzman Davut Sakız - Uzman Ġ lknur Öztürk Ünsal Dr. Muhammed Mustafa Kurt AraĢtırmacı Birgül Elmas Bodur - Dr. Öğretim Üyesi Yıldız Erdoğanoğlu Dr. Öğretim Üyesi Murat Gül Dr. Öğret m Üyes Eray Kurnaz - Dr. Öğret m Üyes Ufuk Memı Ģ Dr. Dı lek Yılmaz Okuyan Dr. Öğretim Üyesi Cevher Demirci - Dr. Öğretim Üyesi Saniye Aydoğan Arslan Öğr.Gör Seda Behlül - Dr. Macide Artaç Özdal ArĢ.Gör.Dr. D lek AĢcı Çelı k - ArĢ.Gör. Vehbi Atahan Toğay Preoperatı f Alkalen Fosfotaz Düzeyı Prı mer Hı perparatı roı dı Hastalarında Paratı roı dektomı Sonrası Görülen Geçı cı Hı poparatı roı dı yı Öngörebı lı r Mı ' % 0.2 Olopatadin ile Tedavi Edilen Allerjik Konjonktivitin Akut Fazı Sonrası Astigmatizmadaki DeğiĢiminin Değerlendirilmesi Ger atr k B reylerde Reaks yon Zamanı Egzers zler n n Fonks yonel Bağımsızlık Sev yes, B l Ģsel Becer, DüĢme R sk ve YaĢam Kal tes Üzer ne Etk ler n n Ġ ncelenmes Bir Pilot ÇalıĢma Akut Koroner Sendrom Sonrası Statı n Tedavı sı ne Uyumu Etkı leyen Faktörlerı n Değerlendı rı lmesı Sı tus Ġ nversus Totalı slı Hastada Laparaskopı k Kolesı stektomı Olgusu Akut Ġ skem k Ġ nmede Monos t/hdl Oranı le Prognoz Arasındak Ġ l Ģk Akut Ġ nmel Hastalarda Etk lenen Tarafa Göre Postüral Kontrolün Ġ ncelenmes BulaĢıcı Hastalıklarının Görülme Sıklığının Sağlık Harcamaları ile ĠliĢkisi Ekolojik Bir ÇalıĢma Kurkumı nı n Mda-Mb-231 Hücre Hattında Dna Hasarına Etkı sı

14 5. Oturum Ankara Salonu (Cumartesi - 5. Oturum) Prof.Dr. AyĢegül Doğan Dr. Öğretim Üyesi NeĢe BaĢak Türkmen - Prof.Dr. AyĢegül Doğan - Prof.Dr. Fikrettin ġahin - Prof.Dr. Bülent Dede Dr. Ozlem Zeliha Sert Uzman Aziz Serkan Senger Doç.Dr. Selma Bakar Dertlioğlu - Dr. Öğretim Üyesi Serpil AğlamıĢ Dr. Azmi Tufan Dr. Öğretim Üyesi Çağrı Doğan - Dr. Öğretim Üyesi Hacı Murat Akgül Prof.Dr. Atadan Tunacı - ArĢ.Gör.Dr. Hakan Ayyıldız Dr. Öğretim Üyesi Çağrı Öner - Prof.Dr. Ertuğrul Çolak Doç.Dr. Çiğdem Arabacı- Uzm. Dr. Çiğdem Moroğlu- Uzm. Dr. Eren Vurgun- Uzm. Dr. Kenan Ak Dr. Öğretim Üyesi Zübeyde Ercan- Dr.AraĢtırmacı Gülnihal Deniz- Öğr.Gör Furkan Bilek- Dr. Öğretim Üyesi Songül Bağlan Yentür- Schiff Baz Kombinasyonunun Meme ve Kolon Kanseri Üzerine Etkileri EĢ Zamanlı Mide Adenokarsinomu ile Pulmoner Malt Lenfoması Mide Kanseri Hastalarında YaĢa Göre Klinikopatolojik ve Demografik Özelliklerinin KarĢılaĢtırılması Pemfigoid Gestasyones: Bir Olgu Sunumu Torası k ve Lomber Vertebra Metastatı k Tümörlerı nde Posterı or YaklaĢımla Korpektomı ve Genı Ģleyebı lı r Kafes Ġ le Rekonstrüksı yon 6 Olguluk Serı de Özellı kler ve Kı Ģı sel Deneyı m Fournı er Gangrenı Hastalarında Hangı Ampı rı k Antı bı yotı kler Tercı h Edı lmelı dı r ' Akcı ğer Kanserı nde Erken Tanı Ġlk Bulgular Ġ yı Huylu Meme Kanserı Hücrelerı nı n DavranıĢlarını Ġ nhı be Etmek Ġ çı n Pıwı Interactıng Rna Uygulamasının Verı mlı lı ğı Tam Ġdrar Analizi Ġle Ġnfeksiyon Belirteçlerinin Üriner Sistem Ġnfeksiyonu Tanısındaki Etkinliğinin Değerlendirilmesi Ankilozan spondilitli hastalarda spatio-temporal parametrelerinin sağlıklı bireyler ve gonartrozlu hastalarla karģılaģtırılması

15 İstanbul Salonu (Cumartesi - 5. Oturum) Dr. Gülsemin ÇİÇEK Uzman Sevcan Alkan Kayaoğlu Dr. Özgün KarakuĢ Prof.Dr. Liudmila Romanovska Dr. Öğretim Üyesi Ali Güvey Dr. Gülsemin Çiçek Dr. Öğret m Üyes Fatma N han Cankara - Dr. Öğret m Üyes Ekrem Çı çek - Prof.Dr. Mehmet Kaya Özer ArĢ.Gör. Yuldosheva Khonzoda Akhmadovna Ali Hassan - Öğr.Gör. Ramazan Cihad Yılmaz - Dr. Öğretim Üyesi AyĢenur Tuncer Ph.c. Zeynep Akbulut - Lisans Öğrencisi Faruk Köser - Msc. Damla Gökçeoğlu Kayalı - Msc. Hatice MaraĢ - Prof.Dr. Ranan Gülhan AktaĢ Perkütan Kolesı stostomı Ġ le Tedavı Edı len Akut Kolesı stı t Hastaları Pediyatrik Tip 3 Suprakondiler Humerus Kırıklı Kilolu Hastalarda, K Teli ile Kapalı Fiksasyon Sonrası Erken Dönem GeliĢen Kırık Deplasmanında Plak ile Revizyon ĠĢe Yarar mi' Organization of Rehabilitation Activity With Distant Families in the System of Social Services of Ukraine Alerjı k Rı nı t Tanısı Alanlarda Derı Prı ck Testı Yapılma Sıklığı ve Etkı leyen Faktörler Üremeye Yardımcı Tedavi Laboratuvarlarında Dezenfeksiyon ve Dekontaminasyon Ġzole Vasküler Düz Kas Üzerı nde Levodropropı zı nı n Kalsı yum Kanalını Bloke Edı cı Etkı sı Stafilokokkovyye Ġnfektsii Ġ Problema Rezistentnosti K Antibiotikam Tekerleklı Sandalye Kullanan Mültecı lere Uygulanan Üst Ekstremı te ve Skapular Egzersı zlerı n Etkı lerı nı n Değerlendı rı lmesı Çoğalma ve FarklılaĢma AĢamasındakı Karacı ğer Kanser Hücrelerı nı n Hücre Ġ skeletı Organı zasyonu Üzerı ne Tı p I Kollajenı n Etkı lerı

16 6. Oturum Ankara Salonu (Cumartesi - 6. Oturum) Doç.Dr. Selda Telo Dr. Öğretim Üyesi Gupse Turan - Prof.Dr. Sevgiye Kaçar Özkara Dr. Öğretim Üyesi Ömer Akgül Doç.Dr. Selda Telo - Dr. Öğretim Üyesi Mutlu Kuluöztürk Dr. AraĢtırma Görevlisi Serdal Kurt - Dr. Öğretim Görevlisi Serkan Ali Akarsu Dt. Sel n Yıldırım Albat - Prof.Dr. Serap Akyüz - Prof.Dr. AyĢen Yarat - Prof.Dr. F krett n ġahı n - Dr. Öğret m Üyes Hüsey n Çı men Dr. Tezcan Akın - Doç.Dr. Erd nç Çetı nkaya - Dr. Merve Akın Uzman Güvenç Toprak ArĢ.Gör. Beytullah Özkaya - Dr. Öğretim Üyesi Caner Yıldırım - Prof.Dr. Ramazan Bal Öğr.Gör Furkan Bilek- Dr. Ömer Esmez- Dr.AraĢtırmacı Gülnihal Deniz- Dr. Öğretim Üyesi Songül Bağlan Yentür- Nıftp'ı n Papı ller Benzerı Nükleer Özellı klere Sahı p Nonı nvazı v Follı küler Tı roı d Neoplazmı Retrospektı f Tanısı Ġ çı n Kocaelı Ünı versı tesı Tıp Fakültesı Patolojı Anabı lı m Dalı'nda Sı stematı k Bı r Ġ nceleme Pnömonı Ġ lı Ģkı lı Bakterı yemı lı Hastalarda Streptococcus Pneumon ae Prevalansı ve Antı bı yotı k Dı rencı Serum Albümı n Düzeylerı Ġ le Akut Pulmoner Embolı Klı nı k Formları Arasındakı Ġ lı Ģkı Ġnek Ovaryumlarında Asp rasyon ve D l mleme Yöntemleri ile Oosit Toplamanın Etkinliği Sürmekte Olan Da m D Ģler n D Ģ Et Oluğu Sıvısının Proteom k Anal z Ġ ç n B r Ön ÇalıĢma Spontan Özofagus Perforasyonu ve Yönetı mı Olgu Sunumu ve Lı teratürün Gözden Geçı rı lmesı Orbı tal Schwannoma Serotoninin Fare Ventral Kohlear Çekirdekte Bulunan Yıldız Nöronlarının Zar Özellikleri Üzerine Etkisi Rotator manģet yırtığı olan bireylerde pedografik parametreler ile omuz fonksiyonu arasındaki iliģki

17 İstanbul Salonu (Cumartesi - 6. Oturum) Doç. Dr. Ali GÜREL Dr. Hüseyin Kılavuz - Dr. Murat Demı r Dr. Öğret m Üyes GüneĢ Çakmak Genç - ArĢ.Gör.Dr. BaĢak Kurucu Ġ Ģsı z - Doç.Dr. Sev m KarakaĢ Çelı k - Prof.Dr. Müge Harma - Prof.Dr. Ahmet Dursun Uzman Mustafa Yerl - Uzman Al Yüce - Uzman Tahs n Olgun Bayraktar - Uzman N yaz Ġ ğde - Uzman Bülent Karslıoğlu Dr. Serdar Kaymaz - Dr. Sanem Aslıhan Aykan Doç.Dr. Ali Gürel - Dr. Öğretim Üyesi Alper Yalçın Sunumu Yapacak Yazar Dr. Öğretim Üyesi Elif Dizen Kazan - Dr. Öğretim Üyesi Jale Akgöl - Dr. Öğretim Üyesi Alper Sarı - Dr. Öğretim Üyesi Erhan Bozkurt Dr. Öğret m Üyes B r z Çakır - Dr. Öğret m Üyes Ç ler Özenı r - ArĢ.Gör. Sev nç EĢer Durmaz - Prof.Dr. Fatma Nı Ģancı Kılınç Dt Beril Muratoğlu - Prof.Dr. Betül Kargül - Öğr.Gör. Aysu Aydınoğlu - Prof.Dr. Afife Binnaz Hazar Yoruç - Dr. Öğretim Üyesi Ferit ASLAN Ac l Cerrah lerde Stoma Neden Ġ ht yaç Duyduk ' Türk Gebe Kadınlarda Anjı yotensı n DönüĢtürücü Enzı m Genı Ġ nsersı yon / Delesyon Polı morfı zmı Ġ le Gestasyonel Dı abetes Mellı tus Ġ lı Ģkı sı Gerı atrı k Deplase Femur Boyun Kırıklarının Hemı artroplastı Ġ le Tedavı sı nde Femoral BaĢ Seçı mı Monopolar ve Bı polar Seçeneklerı n KarĢılaĢtırılması Anti-Tnf Ajanlar ve Sars-Cov-2 Cı nnamomum Zeylanı cum Böbreklerı Doksorubı sı ne Bağlı Nefrotoksı sı teye KarĢı Korumaktadır Hı ponatramı Tedavı sı nde Yenı Bı r Ġ laç; Sglt2 Ġ nhı bı törlerı Fazla Kı lolu ve Obez Bı reylerı n Antropometrı k Ölçümlerı Ġ le Kafeı nlı Besı n Tüketı mlerı Arasındakı Ġ lı Ģkı nı n Belı rlenmesı Rı boflavı n ı n Dentı n Yüzey Mı krosertlı ğı ne Etkı sı Malign Melanomda Vemurafenib Etkinlik Ve Toksisitesi, Vaka Serisi

18 13 Aralık 2020, Pazar 1. Oturum Ankara Salonu (Pazar - 1. Oturum) Dr. AyĢe YILMAZ Uzman Selim Görgün Dr. Eren Yıldız Dr. AyĢe Yılmaz Uzman Müge Çakırca Uzman Müge Çakırca - Uzman Mehmet Çakırca Uzman Özlem Koca Dr. Veysel Garani Soylu Uzman Öztürk TaĢkın Covı d 1 ġüphesı yle Takı p Edı len Bı r Salmonellozı s Olgu Sunumu Yenı doğan Yoğun Bakım Ünı tesı nde Takı p Edı len Covı d-1 Hastalarının Değerlendı rı lmesı Covı d -1 Pandemı sı Dönemı nde Amelı yathane Ġ Ģleyı Ģı Covı d-1 Acı l Çocuk Amelı yathanesı ne Alınan Vakaların Değerlendı rı lmesı Covı d-1 Tanılı Yada ġüphelı Çocuk Hastalarda Perı operatı f Bakım ve Anestezı Covı d-1 Pandemı Yoğun Bakım ve Servı s Hastalarının Ġ drar Örneklerı nden Ġ zole Edı len Mı kroorganı zmalar ve Antı bı yotı k Duyarlılıklarının Ġ ncelenmesı Covı d-1 ve Sı ndı rı m Sı stemı Covı d-1 Pandemı Sürecı nde Beslenme ve Vı tamı n Takvı yelerı

19 İstanbul Salonu (Pazar - 1. Oturum) Dr. Çı ğdem Fırat Koca Dr. Çı ğdem Fırat Koca 10:15 Uzman Emine Yıldırım Dı lı n Nadı r Bı r Tümörü Schwannom ve Lı teratür Ġ ncelemesı Desmo d Tümöre Bağlı Ġ nce Bağırsak Perforasyonu Vakası EĢl ğ nde Fam lyal Adenomatöz Pol poz s Hastalığının Ġ rdelenmes 10:30 10:45 Dr. Öğretim Üyesi Burhan Dost - Dr. Öğretim Üyesi Sezgin Bilgin Dr. Öğretim Üyesi Eda Açıkgöz Sırtta Dev Malign Mezenkimal Tümör Tanılı Hastada Oturur Pozisyonda Uyanık Fiberoptik Entübasyon Uygulaması Triptolidin Cd133+/cd44+ Prostat Kanser Kök Hücreleri Üzerindeki Etk ler n n Ġ k Boyutlu ve Üç Boyutlu Kültür S stemler nde Ġ ncelenmes 11:00 Uzman Doğan Öztürk Evre Iıı-B Meme Kanserlı Hastalarda Cea ve Ca 15-3 Düzeylerı nı n Takı ptekı Önemı 11:15 Dr. Veysel BarıĢ Turhan - Doç.Dr. KürĢat Dikmen - Prof.Dr. Mustafa Kerem Uzman Ramazan Uçak Dr. Cenk Elibol Dr. Recep Demı rcı Perı ampüller Bölge Tümörlerı Ġ çı n Yapılan Pankreatı koduodenektomı de Hastane Volümünün Mortalı te, Morbı dı te ve Dı sseke Edı len Lenf Nodu Sayılarına Etkı sı Jı nekomastı de Atı pı Ġ nsı dansı ve Erkek Meme Kanserı Rı skı Ġ le Ġ lı Ģkı sı Meme Kanserinde Pre-Operatif Lenf Nodu Metastazını Öngörmede Nötrofil-Lenfosit ve Trombosit-Lenfosit Oranları Enfeksı yöz Mononükleoza Bağlı Ġ nterstsı yel Nefrı t Bı r Olgu Nedenı yle Sı stematı k Analı z

20 İzmir Salonu (Pazar - 1. Oturum) Prof. Dr. Mehmet Ġ rı adam 10:00 Dr. Öğretim Üyesi Melahat Toker - Prof. Dr. Mehmet Ġ rı adam Kedı lerde Sol Ventrı kül Hı pertrofı sı '' 10:15 Dr. Burcu Kazancı Dı jı tal Yorgunluk Sendromu; Süreklı Ekran Maruzı yetı ve Göz Yüzeyı ne Etkı lerı 10:45 11:15 Dr. Cem Albay - Dr. Kad r Ġ lker Yıldız Dr. Mustafa Alimoğulları - Dr. Öğretim Üyesi Bahar Kartal Dr. Öğretim Üyesi Esra Özgül Dr. AyĢegül Açıkgöz - Uzman Bükre Çıkman - Esra KocamıĢ BaĢ Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Özer Dr. Natalia KOROLOVA Artroskopik Bankart Tamiri Sonrası Red slokasyonun Amel yat Önces Çıkık Sayısıyla Ġ l Ģk s Sleeve Gastrektomi Uygulanan Ratlarda DüĢük Molekül Ağırlıklı Heparin Kullanımının Tiroid Fonksiyonları Üzerine Etkisi Mezenterı k Pannı külı tı n Bı lgı sayarlı Tomografı Bulguları ve Malı gnı te Ġ le Bı rlı ktelı ğı müzı ğı nı Seç Harekete Geç Projesı Potentıal Effect of Posterıor Cırculatıon Dısorder On Central Posıtıonal Vertıgo Prelı mı nary Study Theoretical and applied aspects of medical and psychological rehabilitation of servicemen - participants of hostilities in Ukraine

21 Adana Salonu (Pazar - 1. Oturum) Prof.Dr. Recep Aygül 10:00 10:15 Uzman Aydın Talip Yıldoğan - Uzman Hasan Kara - Uzman Abdullah Erdem Akkulak - Uzman Cem Onur Kıraç - Doç.Dr. Süleyman Baldane - Doç.Dr. Ġ lknur Albayrak Gezer - Prof.Dr. Recep Aygül - Uzman Gözde Öngün - Uzman Fettah Eren Dr. ġaziye Melike IĢık - Doç.Dr. Gökhan Özdemir Yenı Hı potı roı dı Tanısı Alan Olgularda Sı nı r Ġ letı ÇalıĢmaları ve Ultrasonografı k Olarak Medı an Sı nı r Kesı t Alanlarının Ölçümü Ġnme le Prezente Olan Takayasu Arter t Olgu Sunumu 10:30 Dr. Kenan Yı gı t 10:45 Öğr.Gör. Mahi Nur Cerı t 11:00 Dr. Öğretim Üyesi Kübra Topal 11:15 Dr. Öğretim Üyesi Fatma Atalay Dr. Öğretim Üyesi Zeydin Acar Dr. Pınar Çeltikçi - Dr. Önder Eraslan - Doç.Dr. Onur Ergun - Prof.Dr. IĢık Conkbayır - Dr. Hasan Ali Durmaz Hematolojik Parametrelerin Prematüre Retinopati GeliĢimi Ġçin Prognostik Değeri Subakut Tı roı dı tı n Değerlendı rı lmesı nde Shear Wave Elastografı nı n Yerı 25 Çocuk Hastada Burunda Yabancı Cı sı m Değerlendı rı lmesı Oral Mukozal Lezyonlar: 1 Yıllık Bı yopsı Sonuçlarımız Primer Ptca ile Tedavi Edilen Anteriyor Miyokard Enfarktüslü Hastalarda BaĢvurudaki Ekg de Fragmente Qrs Bulunması Sol Ventrikül Ejeksiyon Fraksiyonu ile ĠliĢkilidir. Karot d B furkasyonun Normal ve Ekstrakran yal Ġ nternal Karot d Arter Darlığı Vakalarında Morfometrik Değerlendirmesi

22 2. Oturum Ankara Salonu (Pazar - 2. Oturum) Dr. Alper Halil Bayat Dr. Alper Hal l Bayat - Dr. Emre Aydemı r Dr. Veysel BarıĢ Turhan - Dr. Abdulkadir Ünsal Uzman Abdulkadir Çat - Uzman Celal Satıcı - Uzman Kamil Taha Uçar Dr. Abdulkadir Ünsal - Dr. Veysel BarıĢ Turhan Dr. Selvı Tabak Dı nçer - Dr. Ferdı Aksaray Dr. Zerrin Kasap - Dr. AyĢe Melike Gerek Uzman Devrim Tanıl Kurt Doç.Dr. Tı mur Koca - ArĢ.Gör.Dr. Yasemin ġengün - ArĢ.Gör.Dr. Ece Atak - ArĢ.Gör.Dr. Rahmi Atıl Aksoy - Prof.Dr. Aylin Fidan Korcum Dr. Ufuk Demı r Covid-1 Geçiren Hastalarda Retinal Vasküler DeğiĢiklikler Covı d 1 da Cerrahı Planlama Covıd-1 Hastalarında Karaciğer Aminotransferaz Aktivitelerindeki Dinamik DeğiĢikliklerin Değerlendirilmesi Covı d-1 ve Gastroı ntestı nal Sı stem Bulguları ve Yönetı mı Covı d-1 Salgınında Radyoterapı Katı Kurallarla Devam Etmelı dı r Türkı ye'den Tek Merkez Denyı mı Kalçanın Geçici Osteoporozu Olgu Sunumu Pandemı Dönemı nde Hava Yolu Yönetı mı ve Anestezı Uygulamaları Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde Covid-19 Pandemi Sürecinin Yönetimi Yoğun Bakım Ünı tesı nde Hasta Yakını Bı lgı lendı rme ve Pandemı nı n Etkı lerı

23 İstanbul Salonu (Pazar - 2. Oturum) Prof.Dr. Tülin Düger Fzt. Nurcan Yadigar - Prof.Dr. Tülin Düger Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer Al Uzman Doktor ġeyhmus Tunç Dr. Çetin Akpolat Dr. AyĢe Yılmaz Dr. Öğretim Üyesi Keziban Amanak Dr. Öğretim Üyesi AyĢe GüneĢ Bayır - Semanur Özer Dr. Emre Destegül Dr. Gülseren Polat - ArĢ.Gör.Dr. Tuğba Akçaoğlu - Dr. Birzat Emre Gölboyu - Dr. Feride Mimaroğlu Dr. Öğretim Üyesi Kağan Deniz Kadın Ofis ÇalıĢanlarında Menstrual Siklusun ÇalıĢma Performansı ve YaĢam Kalitesine Etkisi Deneysel Karın Duvarı Defektlerı nde Polı propı len ve Polı tetrafloroetı len 'ı n KarĢılaĢtırılması Sezaryen Sonrası Suprapubik Apse veya Rektus Kılıf Hematomu Olan Hastaların GiriĢimsel Radyoloji Yöntemleriyle Tedavisi Tersiyer Merkez Deneyimi Vitreoretinal Cerrahi UygulanmıĢ Gözlerde Optik Koherens Tomografi Anjiyografi Ölçümlerinin Sonuçları Ek Hastalık Varlığının Aksı ller Blok OluĢma Süresı ne Etkı sı Gebelerı n Vajı nal ve Sezaryen Doğuma Yönelı k GörüĢlerı Nı tel Bı r ÇalıĢma Omega-3 ve Omega-6 Yağ Ası tlerı nı n Kanser Ġ le Ġ lı Ģkı sı ı zole Ol goh droamn yot k Gebelere Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlarının YaklaĢımının Değerlendirilmesi Bir Anket ÇalıĢması Obstetr k G r Ģ mler Ġ ç n Kl n ğ m zde Tak p Ed len Gebelerde Covıd Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi Mandibular 3. Molar M3m DiĢlerin Erüpsiyon Seviyelerinin Mandibular 2. Molar M2m DiĢlere Etkisinin Konik IĢınlı Bilgisayarlı Tomografi Kıbt ile Değerlendirilmesi.

24 İzmir Salonu (Pazar - 2. Oturum) Dr. Okan Akyüz Dr. Okan Akyüz Dr. Öğretim Üyesi ġebnem Kader Dr. Öğretim Üyesi Ayhan Kars Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Cihat Demir Uzman Habibe Radiye Akgün - Doç.Dr. Ömer Tolga Güler Uzman Ferhan Kerget Uzman Mehmet Fatih Üstündağ Dr. Dilek Destegül Dr. Öğretim Üyesi Salih Kara Gerı atrı k Hastalarda Kronı k Böbrek Hastalığı Tek Merkez Deneyı mı ve Lı teratür Gözden Geçı rmesı Ġntravenöz Ġ mmun Glob n Ġ nfüzyonu Sırasında Anaflakt k ġok GeliĢen Bir Yenidoğan Olgu Sunumu Kastamonu Eğ t m ve AraĢtırma Hastanes Yen doğan Ġ Ģ tme Taraması Sonuçları Aksesuar Sütür Bı lgı sayarlı Tomografı de Travmatı k Beyı n Hasarının Yanıltıcı Bı r Görünümü Polikistik Over Sendromu Tanısı Alan Hastaların Metabolik Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi Tenofovir Disoproxil Fumarate Tedavisi Alan Kronik Hepatit B Hastalarında Kemik Mineral Dansiteleri ve Renal Fonksiyonların Değerlendirilmesi Panik Bozukluk Tanılı Hastalarda Disosiyatif Belirtiler Çocuklarda Genel Anestezı Altında Venöz Port Kateterı zasyonu Deneyı mlerı mı z Apendiks Rotasyonuna Bağlı Ġnce Bağırsak Ġskemisi Nadir Bir Olgu Sunumu

25 Adana Salonu (Pazar - 2. Oturum) Dr. Öğretim Üyesi Hafize Kızılkaya Dr. Öğretim Üyesi Hafize Kızılkaya Dr. Öğretim Üyesi Murat Aydın Dr. ġaziye Melike IĢık - Doç.Dr. Ahmet Hakan Ekmekçi - Prof.Dr. ġerefnur Öztürk - ArĢ.Gör. Duygu Eryavuz - Prof.Dr. Ali Ünlü Dr. GülĢen Ġ skender Dr. Öğret m Üyes Ġ rem AteĢ Dr. Öğretim Üyesi Mert ġahinoğlu - Prof.Dr. Hakan Karabağlı Tuğba Tuncel - Prof.Dr. Ela Kadıoğlu Dr. Yasin Kara - Dr. Erkan Somuncu Uzman Yılmaz Apaydın Yoğun Bakım Takı bı nde YeĢı l Ġ drarı Olan Olguya YaklaĢım Dirsekte Medial Collateral Bağ Yırtıkları Tedavisi; 13 Vakanın Retrospektif Analizi Multı pl Skleroz Hastalarında Trı ptofan Metabolı tlerı nı n Hastalığın Tı pı ve ġı ddetı Ġ le Ġ lı Ģkı sı ġı ddetlı Covı d-1 Ġ lı Ģkı lı Ġ nvazı v Pulmoner Aspergı llozı s Sezeryanda Rejyonel Anestezı Mı Genel Anestezı Mı ' Kauda Equı na Sendromu Nedenı yle Cerrahı Tedavı sı Yapılan Hastalarda Prolo Skorlaması ve Sonuçları Türk Popülasyonunda Il-13 Genetı k Polı morfı zm Sıklığı ve Astım Hastalığı Ġ le Ġ lı Ģkı sı -Ön Değerlendı rme Er Ģk nde Nad r B r Ġleus Neden Ġd opat k Ġ leoçekal Ġnvaj nasyon Olgu Sunumu Türkı ye de Pedı atrı k Anestezı Gelı Ģı mı ve Pedı atrı k Anestezı dekı Lı sansüstü Tezler

26 3. Oturum Ankara Salonu (Pazar - 3. Oturum) Dr. Necla Gürbüz SarıkaĢ Dr. Necla Gürbüz SarıkaĢ Uzman Hilal Kurtoğlu GümüĢel - Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Görmez Uzman ġahbender Koç Uzman Aslıhan Banu Er - Dr. Öğretim Üyesi Okan Er - Prof.Dr. Duygu Özol Dr. Tevfik Honca Prof.Dr. Mehtap Honca Uzman Fı lı z Koç Dr. Seda Aydoğan Uzman Cihan ġahin - Uzman Merve Bayraktaroğlu Covıd-1 Pandemı sı nde Çocuklardakı Gastroı ntestı nal Sı stem Semptomlarının Oranları Hastanede Yatan Covıd-19 Pnömoni Tanılı Hastalarda Aneminin Klinik Sonuçlar Üzerine Etkisi Kardiyovasküler Sistem ve Covıd-19 Diyastolik Disfonksiyon ve Obstrüktif Uyku Apne Sendromu Olan Hastalarda Pozitif Hava Yolu Basıncı Tedavisinin Etkisi Covıd-1 Ġçin Seroloji Testleri Covıd 1 da Akupunktur Uygulamaları Covıd-1 Epı demı yolojı, Vı rolojı ve Korunma Covıd-1 ve Yenı doğan Koah ve Covıd-19

27 İstanbul Salonu (Pazar - 3. Oturum) Dr. Fatma Çorak Eroğlu Dr. Fatma Çorak Eroğlu Dr. Öğretim Üyesi Özlem Çakırköse Dr. Öğretim Üyesi Tuğba Gürbüz Uzman Mehtap Çelakıl Uzman Özgür Çağlar Uzman Öznur Güvenç Uzunay - Uzman ġerife Torun - Prof.Dr. Turgut Teke Dr. Gülsüm Kavalcı - Prof.Dr. Cemil Kavalcı Dr. Ahmet Burak Bilekli Günümüzde Artmakta Olan YaĢlı Popülasyonu ve YaĢlanmanın Göz Sağlığı Üzerine Etkileri YaĢlılarda Kardiyovasküler Cerrahi Konizasyon Operasyonunun Cinsel Fonksiyonlar Üzerine Etkisi Yenı doğan Dönemı nde Saptanan Hı dronefroz Olgularının Takı p Sonuçları Çocuklarda Nad r B r Karın Ağrısı ve Kusma Neden ; D gox n Ġ ntoks kasyonu Hafif Astımda Ġnhale Steroid ve Ġnhale Steroide Eklenen Β2-Agonist Tedavisinin Antiinflamatuar Etkileri Ecbalı um Elaterı um a Bağlı Uvula Ödemı Üçüncü Basamak Bir Eğitim ve AraĢtırma Hastanesine BaĢvuran YetiĢkin Klavikula Kırıklarının Epidemiyolojik Değerlendirmesi

28 İzmir Salonu (Pazar - 3. Oturum) Prof.Dr. Sevgiye Kaçar Özkara Uzman Seda Duman Öztürk - Prof.Dr. Sevgiye Kaçar Özkara Dr. Met n Çelı k Öğr.Gör. Cihan Küden - Prof. Dr. Oğuz YoldaĢ Doç.Dr. Caner Mutlu - Prof.Dr. ġahbal Aras - Doç.Dr. Aylin Özbek - Prof.Dr. Belgin Ünal Dr. Ġ zzett n ToktaĢ - Dr. Fatma Demı rbaģ Uzman Orhan Zengı n Dr. Ender Sı yez Dr. Öğretim Üyesi Abdulkadir Sari Uterus Sarkomlarının Güncel Lı teratüre Göre Yenı den Hı stopatolojı k ve Ġ mmünohı stokı myasal Değerlendı rı lmesı Kalça Kırığı Nedenı yle Opere Edı len 65 YaĢ Üstü Hastalarda Nötrofı l Lenfosı t Oranı ve Albumı n Sevı yes nı n Postoperatı f Mortalı teye Etkı sı Endodontı k ġekı llendı rme Öncesı Motorla ÇalıĢan Kayma Yolu Eğelerı nı n Resı prokal ve Rotasyonel Hareket Yapan Kök Kanal Genı Ģletme Sı stemlerı Üzerı ne Etkı sı nı n Kök Kanal Merkezı nde Kalma Yeteneğı Açısından Değerlendı rı lmesı Çocuk ve Ergenlerde Yeterlı k ve Psı kopatolojı Ġ le Ġ lı Ģkı lı Rı sk Faktörlerı Mültecı Çocuk Hastalarda Beslenme Yetersı zlı ğı nı n Değerlendı rı lmesı Tek Merkez Deneyı mı Aksı yel Spondı loartrı tte Fı bromyaljı nı n Hastalık Aktı vı tesı Değerlendı rmesı ne ve Tedavı Yanıtına Etkı sı B r Devlet Hastanes nde Sünnet BaĢvuruları le Sünnet Ed lme Oranlarının Retrospekt f Olarak Ġ ncelenmes Gözden Kaçan Perilunat Karpal Dislokasyonda Açık Redüksiyon ve K Teli Uygulaması Sonuçlarımız

29 Adana Salonu (Pazar - 3. Oturum) Dr. Hüda Ümit Gür Dr. Hüda Ümit Gür ArĢ.Gör.Dr. Esra Doğan Dr. Atılım Armağan DemirtaĢ - Dr. Öğretim Üyesi Mine Karahan - Dr. Öğretim Üyesi Seyfettin Erdem Dr. Öğretim Üyesi Onur Ceylan Dr. Fehmi Ünal Dr. Bülent BarıĢ Güven Dr. Berna Yuce Uzman Sefa Aktı - Doç.Dr. Deniz Çankaya Nad r B r Olgu Meckel D vert kül t Basısına Bağlı Akut Mezenter Ġ skem Covı d-1 ve Kardı yak Hasar Ramazan Orucunun Gözün Ön Segment Parametreleri Üzerine Olan Diürnal Etkisinin Değerlendirilmesi Kolorektal B yops Materyaller n n Retrospekt f Ġ ncelenmes ve Kanser Sıklığının Bel rlenmes, Tek Merkez Deneyimi Erken Membran Rüptürü Risk Faktörü Olarak Maternal YaĢ Spontan Ġ ntrakranı yal Hı potansı yon Kaynaklı BaĢağrısının Sfenopalatı n Ganglı on Blokajı Ġ le BaĢarılı Tedavı sı Covıd-1 Pandemı sı nı n Glokom Bı rı mı ne Etkı lerı nı n Ġ ncelenmesı YaĢlı Hastalarda Kalça Kırıkları ile ĠliĢkili Üst Ekstremite Kırıkları Prevalans ve Klinik Çıkarımlar

30 4. Oturum Ankara Salonu (Pazar - 4. Oturum) Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Türe Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Türe - Dr. Öğretim Üyesi Kamil Yılmaz Uzman Fettah Eren - Uzman AyĢegül Demir - Uzman Bengü Bakdik Ozkan Dr. Erbil Türksal Dr. Öğretim Üyesi Halil AktaĢ Uzman Fı lı z Koç - Uzman Emine Fırat GöktaĢ Dr. Pınar Kılıç - Öğret m Görevl s Dr. Halı t Nahı t ġendur Dr. Onur Okur Dr. Öğretim Üyesi Buğra Kerget Doç.Dr. Banu Öter - Dr. Tuğba Kaya - Prof.Dr. R.Ebru Tirali - Prof.Dr. S.Burçak Çehreli Covıd-1 Tanılı Çocuklarda Elektrokardiyografi Bulgularının Değerlendirilmesi Covıd-19 Hastalarında Nörolojı k Hastalık ve Semptomların Değerlendı rı lmesı Covıd-19 ve Diabetes Mellitus Koroner Arter Hastalarında Sı gara Kullanımının Lı pı t Parametrelerı Üzerı ne Etkı sı Covıd-1 Reenfeksı yonu Covıd-1 Pandemisinin Acil Bt Kullanımına Etkileri Covıd-1 Dönemı nde Cerrahı Planlama ve Preoperatı f Değerlendı rme Aynı Virüs Farklı Seyir; Monosit Kemoatraktan Protein-1 ve Sürfaktan Protein-A Düzeyinin Covıd-19 Klinik Seyir ve Prognozla ĠliĢkisi Çocuklarda Doğum ġekli, Maternal Faktörler ve DiĢ Çürüğü Arasındaki ĠliĢki

31 İstanbul Salonu (Pazar - 4. Oturum) Doç.Dr. Bengü Gülhan Aydın - Dr. Öğretim Üyesi ÇağdaĢ Baytar - ArĢ.Gör.Dr. Zeynep Koç - Prof.Dr. Hilal Ayoğlu Uzman Emine Doğan - Dr. Öğretim Üyesi Nilgün Özkan Aksoy Dr. Öğretim Üyesi Hatice Sonay Yalcin Comert Dr. Öğretim Üyesi Gül ġalcı Dr. Ender Sı yez Dr. Öğretim Üyesi Canan Bütüner Dr. Abdulkadir Ünsal - Dr. Veysel BarıĢ Turhan Ülkemizde EĢ Zamanlı Önemli Bir Sorun; Metanol Zehirlenmesi Evaluation of Corneal Endothelium in Middle- Aged Keratoconus Cases Akut Karın Ġ le Gelen Nadı r Bı r Olgu Sunumu Bartonella Enfeksı yonu Desmoı d Fı bromatosı s Nadı r Bı r Akut Batın Nedenı Mesanen n Yüzeyel Değ Ģ c Ep tel Kars nomlarında Ġ ntrakav ter Bac llus Calmette- Guer n Ġ mmunoterap s Sepsı s ve Septı k ġokta Pentoksı fı lı n Uygulamasının Hemodı namı, Doku Oksı jenasyonu ve Mortalı te Üzerı ne Etkı sı Warfar n Kullanımına Bağlı Gel Ģen Ġ zole Bilateral Meme Hematomu

32 İzmir Salonu (Pazar - 4. Oturum) Dr. Yiğit Düzköylü Dr. Yiğit Düzköylü Öğr.Gör. Seda Nur KarakaĢ Uzman Gözde Öngün - Doç.Dr. Gökhan Özdemı r - ArĢ.Gör.Dr. Süeda Ecem Yılmaz - ArĢ.Gör.Dr. Cihat Özgüncü - Uzman Aydın Talip Yıldoğan - Uzman Fettah Eren - Dr. Öğretim Üyesi Fikret Akyürek - Prof.Dr. ġerefnur Öztürk Dr. Öğretim Üyesi Özlem Akkemik Gizem Murat - Uzman Mert Doğan - Doç.Dr. Muhammed Kılınç Prof.Dr. Behiye Bolgül - ArĢ.Gör. Öykü Peker - ArĢ.Gör. Rukiye Arıkan Dr. Ġ sma l Eralp Kaçmaz - Dr. Vadym Zhamilov - Dr. Can Doruk Basa Dr. Öğretim Üyesi Leyla Güven - Prof.Dr. Ufuk Özgen - Dr. Öğretim Üyesi Esen Sezen Karaoğlan Mikst Nöroendokrin Non-Nöroendokrin Neoplazm Minen ; Türk Popülasyonunda En Kapsamlı Değerlendirme ve Vaka Serisi Restoratı f Dı Ģ Hekı mlı ğı ve Ozon Uygulamaları Semptomatı k Karotı s Darlığı Ġ le Hematolojı k Parametrelerı n Ġ lı Ģkı sı Maksı ller Sı nüs Schneı der Membran Değı Ģı klı klerı ve Odontojenı k Bulgular Ġ le Ġ lı Ģkı sı. Retrospektı f Kesı tsel Konı k IĢın Bı lgı sayarlı Tomografı ÇalıĢması Ġnmel B reylerde Üst Ekstrem teye Yönel k Teknoloj Destekl Performans Değerlend rme Yöntem Ġ le Kl n k Değerlendirme Yöntemler n n Ġ l Ģk ler n n Ġ ncelenmes Komplı ke Kron Kırığı Görülen Genç Daı mı Dı Ģlerde Vı tal Tedavı YaklaĢımları Olgu Serı sı Trianguler Fibrokartilaj Kompleks Yaralanmalarında Artroskopik Debridman Sonuçları Thyrozınase Enzyme Inhıbıtor Actıvıty of Rosa Pımpınelıfolıa Petals

33 Adana Salonu (Pazar - 4. Oturum) Dr. Öğret m Üyes Ġ lknur Su d ye Yorulmaz Dr. Öğret m Üyes Ġ lknur Su d ye Yorulmaz Dr. Mustafa Ömer Yazıcıoğlu - Dr. Servet Kocaöz - Dr. ġevket BarıĢ Morkavuk Dr. Serap Korkmaz Prof.Dr. Behiye Bolgül - ArĢ.Gör. Rukiye Arıkan - ArĢ.Gör. Öykü Peker AraĢtırmacı Rana Al Husaini - Dr. Ahmad Al Esau - Dr. Naser Almizel - Prof.Dr. Ghassan Aziz - Prof.Dr. Majd Aljamali Dr. Öğretim Üyesi BarıĢ Ecevit Yüksel Dr. Selin Elmaoğulları - Dr. Aslıhan Araslı Yılmaz Uzman Selcuk Gülmez Uterin Septum Rezeksiyonu Sırasında GeliĢen Ani Kardiyak Arrest ve Pulmoner Ödem Olgu Sunumu Meme Kanserinde Aksiller Lenf Nodu Metastazı Hematolojik Parametrelerle Tahmin Edilebilir Mi' Covıd-1 Pandemı sı nde Acı l Cerrahı ve Travmalı Hasta Bakımında Sağlık ÇalıĢanlarının Güvenlı ğı nı n Sağlanması Komplı ke Kron Kök Kırığı Görülen Genç Daı mı Dı Ģlerde Tedavı YaklaĢımları Ġ kı Olgu Sunumu Kandaki DüĢük Dnmt3a ve Dnmt3b Eksepresyon Düzeyleri Akut Miyeloid Lösemi Aml Hastalarının Bir Örneğinde Kötü Prognostik Belirteçler. Pandemi Döneminde Yoğun Bakım Ünitesinde Alzheimer Hastalarının Klinik Özellikleri Obez Çocuk ve Adolesanlarda Tam Kan Sayımına Dayalı Ġ nflamatuvar Belı rteçlerı n Sı stemı k Ġ nflamasyonu Öngörmedekı Yerı Laparoskopik Kolesistektomi Planlanan Hastalarda Ortak Safra Kanalı TaĢlarının EĢzamanlı Tespiti Ġçin Yeni Bir Modifiye Skorlama Sisteminin Gerekliliği ve GeliĢtirilmesi

34 5. Oturum Ankara Salonu (Pazar - 5. Oturum) Dr. Zehra Bedir Uzman Adil Koyuncu Uzman Bükre Çıkman - Dr. AyĢegül Açıkgöz - Uzman Mehmet Çıkman Dr. Öğret m Üyes Emrullah Cem Kesı lmez Prof.Dr. Faik Gurkan Yazıcı - Dr. Öğretim Üyesi Safiye Taga Dr. Cemil Yuksel - Dr. Serdar Culcu Dr. Mustafa Nusret Çı çeklı - ArĢ.Gör. Caner Günaydın - AraĢtırmacı Ç ğdem Çı çeklı Dr. Zehra Bedı r Uzman Canan Tapkan Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası GeliĢen Nadir Komplikasyon Pnömomediastinum Misafir Anne Uygulaması, Türkiye Footdrop After Bariatric Surgery As A Neurologic Complication Ġn-Vı tro Fertı lı zasyon Ġ Ģlemlerı nde Kullanılan Konvensı yonel Ġ nkübatör Ġ le Mı kro-çevre OluĢturan Benchtop Ġ nkübatör'ün Embrı yo Kalı tesı ve Blastosı st OluĢumu Üzerı ne Etkı sı Ailevi Adenomatöz Polipozis ve Pankreas Adenokarsinomunun Yönetimi Covı d-1 Nörodejenerasyona Sebep Olur Mu' Oksı tosı n Alerjı sı Gebelik ve Covid-19

35 İstanbul Salonu (Pazar - 5. Oturum) Doç.Dr. Mehmet Büyüktiryaki Dr. Esra BeĢer - Dr. Merve Küçükoğlu Keser - Dr. Esin Okman - Doç.Dr. Mehmet Büyüktiryaki - Doç.Dr. Gülsüm Kadıoğlu ġimģek - Doç.Dr. Gözde Kanmaz Kutman - Doç.Dr. Fuat Emre Canpolat Dr. Nejla Tükenmez Dı kmen Prof.Dr. Behiye Bolgül - ArĢ.Gör. Demet Ünal - ArĢ.Gör. Fatma Çiftçi Öğr.Gör. Fatih Cakmak Prof.Dr. Behiye Bolgül - ArĢ.Gör. Fatma Çı ftçı - ArĢ.Gör. Demet Ünal AraĢtırmacı Betül Beste Topkara - Öğr.Gör. Nagehan Saltan - AraĢtırmacı Ümmühan Kandemir - ArĢ.Gör.Dr. Nazlı Turan Yücel - Prof.Dr. Yavuz Bülent Köse - Prof.Dr. Özgür Devrim Can Dr. Mustafa Nusret Çı çeklı - ArĢ.Gör. Caner Günaydın - AraĢtırmacı Ç ğdem Çı çeklı Dr. Öğretim Üyesi Emetullah Cindil Erken ve Geç Neonatal Sepsisin Çok DüĢük Doğum Ağırlıklı Bebeklerde Patent Duktus Arteriosus GeliĢimi Üzerine Etkisi Covı d-1 ve Göz Komplı ke Olmayan Kron Kırığı Bulunan Daı mı Üst Keserlerı n Estetı k Rehabı lı tasyonu Bı r Olgu Sunumu Ac l Serv ste Kan Transfüzyonu Yapılan Hastaların Demograf k Özell kler n n Ġ ncelenmes Pedı atrı k Dı Ģ Hekı mlı ğı nde Dental Travmalar ve Tedavı YaklaĢımı Olgu Sunumu Hypericum Hircinum L. Ekstresinin Farelerdeki Anksiyolitik-Benzeri Etkisine Gaba-A / Benzodiazepin Reseptörleri Aracılık Eder Tıbbı Sülük Tedavı sı ve ÇeĢı tlı Ağrı Sendromlarında Kullanılması Glioma Who Derecesini Öngörmede Manyetik Rezonans Duyarlılık Ağırlıklı Görüntülemenin Yeri

36 İzmir Salonu (Pazar - 5. Oturum) Prof.Dr. Ranan Gülhan AktaĢ Dr. Öğret m Üyes Alper KürĢat Demı rkaya - NurĢah Gülöksüz ġahı n Uzman Sedat Alagöz Uzman Kemal Koray Bal Dr. Öğretim Üyesi Mirkhalig Javadov - Dr. Emrah Karatay - Prof.Dr. Erhan AyĢan Dr. Nil Atakul - Prof.Dr. Fuat Demirkıran Dr. Mahmut Said Değerli Dr. Çağlar Öktem - Dr. Öğretim Üyesi Fatih Aslan AraĢtırmacı Hatice MARAġ- Diğer Enis Ahmet ALACA- Dr. Zeynep AKBULUT- AraĢtırmacı Damla KAYALI- Prof.Dr. Ranan Gülhan AKTAġ- Beyaz ve KaĢar Peynı rı nde Lı pı t Peroksı dasyon Rı skı Gerı atrı k Popülasyonda Boyun Kı tlelerı n Malı gnı te Açısından Retrospektı f Olarak Ġ ncelenmesı Yenı doğan Ġ Ģı tme Taramasında Audıotory Braınstem Response Abr Sonuçlarımız Genel Anestezi ve Cerrahi GiriĢim Uygulamadan Paratiroid Allotransplantasyonu Premenopozal Adneksiyal Kitlelerin Ayırıcı Tanısında He4 Ün Rolü Gastroı ntestı nal Stromal Tümörü Gı st Taklı t Eden Splenozı s Olgusu Covid-1 Pandemisi ve Göz Farklı Kültür Ortamlarında Boraksın Ġnsan Karaciğer Kanseri Hücre Hattı Hepg2 Canlılığı Üzerine Etkilerinin AraĢtırılması

37 Adana Salonu (Pazar - 5. Oturum) Mehmet Çakıroğlu Dr. Öğretim Üyesi Ömer Zühtü Yöndem Dr. Saliha Karagöz Eren Dr. Öğretim Üyesi Bahar IĢık Dr. Emine Ayça Cimbek Dr. Elem Yorulmaz Uzman Burcin Pehlivanoglu - Uzman Tuce Soylemez - Uzman Mehmet Ali Nazli Dr. öğretim Üyesi Celal Bozkurt Fı bromı yaljı Sendromlu Kadınlarda Enstrüman Yardımlı YumuĢak Doku Mobı lı zasyonu ve Ġ skemı k Kompresyon Teknı ğı nı n Etkı nlı ğı nı n KarĢılaĢtırılması Yoğun Bakım Ünitesindeki Covıd-1 Tanılı Geriatrik Hastaların Komorbidite ve Mortalitenin Analizi Dev Fibroadenoma Bağlı Meme Asimetrisinde Onkoplastik Teknik: Hemi-Batwing Mammoplasti Yılan Isırması Sonrası Gelı Ģen Ġ skemı k Strok Olgusu Subklinik Hipotiroidi ve Hiperprolaktinemi Birlikteliği Olan 2 Olgu Komplet Dekonjestı f Tedavı Sırasında Gelı Ģen Kompleks Bölgesel Ağrı Sendromu Olgu Sunumu Ultrasonografi EĢliğinde Meme Biyopsisi Yapılan Olgularda Radyolojik-Histopatolojik Uyumun Değerlendirilmesi Posteromedial GevĢetme UygulanmıĢ Tekrarlayan Pes Ekinovarus Olgusunda Mini-Skarotomi Yardımlı Ponseti Yöntemi

38 6. Oturum Ankara Salonu (Pazar - 6. Oturum) Dr. Cemal Polat Dr. Cemal Polat Doç.Dr. Vazirova Sevda Rauf ArĢ.Gör.Dr. Ahmet Yurteri - Dr. Öğretim Üyesi Sadettin Çiftci Uzman BüĢra ErĢan Erdem - ArĢ.Gör.Dr. Umay Kı raz - Uzman Seda Duman Öztürk - Doç.Dr. Çiğdem Vural - Prof.Dr. Demir KürĢat Yıldız Dr. Öğretim Üyesi Afsin Ipekci Dr. Ümit Turan Dr. Öğretim Üyesi Burak Gezer - Dr. Öğreyim Üyesi Derya Karaoğlu Gündoğdu - Doç.Dr. Ender Köktekir - Dr. Öğreyim Üyesi Mert ġahinoğlu Dr. Ertuğrul Emre Güntürk Dr. Ezgı Değerlı Isparta ġehı r Hastanesı, Tıbbı Bı yokı mya Laboratuvarında Numune Ret Nedenlerı nı n Sı gmametrı k Değerlendı rı lmesı Social and Psychological Protection of Society From Functional Disorders in Modern Times. Bilateral Osgood Schlatter EĢlik Eden Bilateral Proksimal Metafizer Tibia Stres Kırığı Kordoma Olgularında Hı stolojı k Varyant, Rekürrens ve Sağ Kalımın Brakürı Ekspresyonu Ġ le Ġ lı Ģkı sı nı n Değerlendı rı lmesı Dı yabetı k Ayak Hastalarının Acı l Kalabalığı Üzerı ne Etkı sı Meme Kanser Hastalarında P21 Kodon31, Mdm2 Snp30 ve P53 Kodon72 Gen Pol morf zmler n n Kl n kopatoloj k Parametreler ve Sağkalımla Ġ l Ģk s Bel veya Boyun Ağrısı Olan Hastaların Üçüncü Basamak Sağlık KuruluĢlarının Beyı n ve Sı nı r Cerrahı sı Polı klı nı ğı nı Tercı h Etme Nedenlerı. Koroner Arter Hastalığının Cı ddı yetı nı n Değerlendı rı lmesı nde Non-Hdl Kolesterol Nadı r Bı r Vaka Meme Kanserı nı n Mı deye Metastazı ve Hormonoterapı Ġ le Tam Yanıtı

39 İstanbul Salonu (Pazar - 6. Oturum) Dr. Rana Kapukaya Uzman Burak Dı kmen Dr. Zerrin Kasap - Dr. Hafize Çoban Dr. Öğretim Üyesi Ersin Özeren - Dr. Öğretim Üyesi Muzaffer GüneĢ Dr. Rana Kapukaya Dr. Özgül Özgan Çelikel Uzman Tünay Kandemir Dr. Fulya Eren ArĢ.Gör.Dr. Aziz Hakkı Civriz - Dr. Öğretim Üyesi BüĢra Yaprak Bayrak Doç.Dr. Çiğdem Arabacı- Doç.Dr. Berrin Uzun Covıd-1 ve Koku Kaybı Neoplastik Brakial Pleksopatili Bir Olgu Dekompresı f Kranı ektomı Yapılan Hastalarda Prognostı k Faktörlerı n AraĢtırılması Elde Görülen Tümörlerin Histopatolojisine Göre Anatomik Dağılımları Maternal YaĢın Gebelı k Parametrelerı ne Etkı sı nı n Ġ ncelenmesı Pandemi Döneminde Yoğun Bakım Ünitesinde Pulmoner Emboli Tanılı Hastaların Klinik Özellikleri Ġdı yopatı k Jeneralı ze Epı lepsı Hastalarında D Vı tamı nı Eksı klı ğı ve Ġ lı Ģkı lı Faktörlerı n Değerlendı rı lmesı Anormal Uterin Kanamada Endometrial Örneklemenin Önemi Staphylococcus Aureus SuĢlarının ÇeĢitli Antibiyotiklere Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi

40 İzmir Salonu (Pazar - 6. Oturum) Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ümit Çetin Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ümit Çetin - Dr. Öğretim Üyesi YaĢar Mahsut Dinçel Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ümit Çetin - Dr. Öğretim Üyesi Abdülkadir Sarı - Dr. Öğretim Üyesi YaĢar Mahsut Dinçel Dr. Sinan Saral - Dr. Atilla Topçu - Dr. Mehmet Alkanat - Dr. Tolga Mercantepe - Dr. Kerimali Akyıldız - Dr. Lamiye Yıldız - Dr. Levent Tümkaya - Dr. Zihni Açar Yazıcı - Dr. Adnan Yılmaz Uzman Serap Fırtına Tuncer Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Can Nacar Dr. Mustafa Yavuz Dr. Abdullah Arif Yılmaz - Dr. Mehmet Fatih Üstündağ - Doç.Dr. Halil Özcan Uzman Esma Kobak Tur Dr. Öğr. Görevlisi Betül Gündoğdu Çocuklarda Travmatik Rekürren Kalça Çıkığı Vaka Sunumu ve Literatür Ġncelemesi Femur BaĢı Avasküler Nekrozda Yeni Bir Tedavi Metodu Apelin-13, Sisplatin Kaynaklı BiliĢsel Yetmezlik OluĢturulan EriĢkin Erkek Sıçanlarda Hipokampal Nörokimyayı Etkileyerek Kognitif DavranıĢı Düzeltir. Patolojı Tanısı Adenomyozı s Ya da Leı omyoma Uterı Olan Hı sterektomı ze Olgularda, Klı nı k Semptomatolojı nı n ve Transvajı nal Ultrasonografı k Değerlendı rmenı n Retrospektı f Korelasyonu Mefv Geni Patojenik Varyantları Türk Popülasyonunda Dismenore Ġçin Bir Risk Faktörü Günümüzde Cerrahi-Teknolojinin Etkisi- Pandemideki Zorluklar Ġmplante Ed len Kard yoverter Def br latör Batarya DeğiĢimi ile Ġ l Ģk l Akut Ps kot k Atak Vaka Sunumu Parkı nsonı zm Ġ le Prezente Bı r Nöroakatosı toz Olgusu Santral Sı nı r Sı stemı Kaynaklı Schwannom Olgularında Tek Merkez Deneyı mı mı z