İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar"

Transkript

1 İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Topkapı Üniversitesindeki önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu yönerge, İstanbul Topkapı Üniversitesindeki önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarına yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin usul ve esasları kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu yönerge, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6287 sayılı Kanunun 14/f maddesi ve Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslara ve YÖK tarafından bu konuda alınan diğer kararlara dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu yönergede geçen; 1) Mütevelli Heyeti: İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyetini, 2) Rektör: İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörünü, 3) Senato: İstanbul Topkapı Üniversitesi Senatosunu, 4) Akademik Takvim: İstanbul Topkapı Üniversitesi akademik takvimini, 5) Birim: İstanbul Topkapı Üniversitesi bünyesindeki fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını, 6) Birim Yönetim Kurulu: İstanbul Topkapı Üniversitesi Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının yönetim kurullarını, 7) GCE AL: General Certificate Education adlı sınavda kazanılan A seviyesindeki sertifikayı, 8) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini, 9) MEB: Millî Eğitim Bakanlığını, 10) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını, 11) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını, 12) Program: Önlisans, lisans, lisansüstü veya doktora düzeyinde diploma veren programları, 13) T.C.: Türkiye Cumhuriyeti ni, 14) TÖMER: Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezini, 15) ÜAK: Üniversitelerarası Kurulu, 16) Üniversite: İstanbul Topkapı Üniversitesini, 17) Yönerge: İstanbul Topkapı Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesini, 18) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, ifade eder. 1

2 İKİNCİ BÖLÜM Kontenjanlar, Başvuru, Değerlendirme, Kayıt, Dil Yeterliği Kontenjanlar MADDE 5 - (1) Yurt dışından öğrenci kabulünde önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde programlara kontenjan ayrılır. (2) Kontenjanlar birimlerin önerisi, Senatonun kararı ve Mütevelli Heyetinin onayı ile YÖK e bildirilir. (3) Programların kontenjanları, öğretim dili, değerlendirme, kayıt süreci, varsa hazırlık sınıfı ve ilgili diğer bilgiler Üniversitenin internet sayfasında ilan edilir ve ayrıca önemli tarihler akademik takvimde gösterilir. (4) Yurt dışından öğrenci kontenjanı dolmayan programlara ait kontenjanlar, YÖK tarafından belirlenen usullere uygun olarak başka programlara aktarabilir. Başvuru MADDE-6 A- Önlisans-Lisans için Başvuracak Adaylar: 1) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; a) Yabancı uyruklu olanların, (Türkiye deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla, [Elçilik okulları, MOBİS sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumları ile MEB tarafından yürütülen proje çerçevesinde ülkemize getirilen yabancı uyruklular hariç]), b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduklarını belgeleyenlerin (Türkiye deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla) (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde (1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır. hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır), c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların (Türkiye deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla), ç) i. 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) yurt dışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvuru yapabileceğine, ii. 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine, d) KKTC uyruklu olup; KKTC de ikamet eden ve KKTC de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej 2

3 ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların başvuruları kabul edilir. 2) Adaylardan; a) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye de veya KKTC de tamamlayanların, b) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), c) 1. fıkranın b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (1 fıkranın ç bendindeki şartları sağlayanlar hariç), ç) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), d) Türkiye deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya 1 fıkranın b bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların, e) Türkiye deki ortaöğretim kurumla eğitim ve öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak KKTC vatandaşları ve T.C vatandaşlığından çıkanlar/mavi Kartlılar ile yabancı uyrukluların (elçilik okulları ve MOBİS sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumları ile MEB tarafından yürütülen proje çerçevesinde ülkemize getirilen yabancı uyruklular hariç) başvuruları kabul edilmez. B- Lisansüstü için Başvuracak Adaylar: 1)Yabancı uyruklu olanlar başvuru yapabilir. 2)Adaylardan; a) Türkiye Cumhuriyeti (T.C) uyruklu olanlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu olanlar, uyruğundan birisi T.C veya KKTC olan çift uyruklular, b) 2011 yılından itibaren çift uyruklu iken T.C veya KKTC vatandaşlığından çıkarılanlardan lise öğrenimlerinin tamamını Türkiye de veya KKTC de tamamlayanlar, c) T.C uyruklu olup lise öğrenimini KKTC de tamamlayanlar başvuru yapamazlar. Değerlendirme MADDE 7 - (1) Başvurular Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından alınır ve ilgili birim yönetim kurulu tarafından bu yönergeye uygun olarak değerlendirilir ve sonuçlandırılır. (2) Başvuran öğrenci sayısı Üniversite tarafından belirlenen kontenjan sınırında veya daha az ise, başvuru şartlarını sağlayan ve uygun görülen bütün adaylar kabul mektubu verilerek Üniversiteye kabul edilir. Başvuru sayısı kontenjanın üzerinde ise ilgili birim yönetim kurulu başvuran kişileri değerlendirir. Başvuranlar en yüksek değerlendirme puanından en düşüğe 3

4 doğru sıralanır. Değerlendirme puanı eşit olan kişiler arasında seçim yapılırken, bunlardan yaşı küçük olana öncelik tanınır. Yaşta da eşitlik olduğu takdirde bu kişiler kontenjan fazlası olarak yerleştirilir. (3) Asil adayların sayısı kadar yedek adaylar belirlenir. (4) Türkiye de oturum izni, ikamet tezkeresi, öğrenci vizesi, çalışma izni vb. belgesinin süresi dolmak üzere olan veya bu belgelere acilen ihtiyaç duyan öğrencilerin, özel durumlarını belirtmeleri halinde, değerlendirme ve Üniversiteye kabul işlemleri hızlandırılabilir. İlgili birim yönetim kurulu bu amaçla son başvuru tarihini beklemeksizin belirli aralıklarla toplanarak karar alabilir. Bu durumdaki öğrencilerin Üniversiteye kabul edilmesi halinde, öğrenci belgesi ivedilikle düzenlenerek kendilerine teslim edilir. Kayıt MADDE 8 (1) Kayıt hakkı kazanan kişiler şahsen veya yasal temsilcileri yoluyla kayıt başvurusu yapar. (2) Önlisans-Lisans programlarına kayıt için gereken belgeler şunlardır: a) Diplomanın veya geçici mezuniyet belgesinin, noter / konsolosluk / diplomayı veren okul veya o ülkedeki T.C. temsilciliği tarafından onaylanmış sureti. b) Diplomanın, MEB tarafından verilen diplomalara denkliğini gösteren ve MEB veya o ülkedeki T.C. temsilciliği tarafından düzenlenmiş olan denklik belgesinin aslı veya noter / konsolosluk ya da T.C. temsilciliği tarafından onaylanmış sureti. c) Transkriptin, noter / konsolosluk veya ilgili okul tarafından onaylanmış sureti. ç) Adayın girdiği ulusal veya uluslararası sınavlardan birine ait sınav sonuç belgesinin aslı veya noter / konsolosluk ya da ilgili kurum tarafından onaylanmış sureti. d) Yurt dışında ikamet etmekte olan kişilerin, ikamet ettikleri ülkedeki Türk temsilciliğinden alacakları Türkiye de öğrenim vizesi veya Türkiye de ikamet etmekte olan kişilerin İl Göç İdaresi Müdürlüğünden alacakları ikamet tezkeresi. Ancak aşağıda belirtilen adaylarda öğrenim vizesi şartı aranmaz: i. Ortaöğrenimini Türkiye de tamamlayıp ara vermeden lisans öğrenimi yapmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler ile Türkiye de çalışma ve ikamet izni bulunan yabancıların çocukları. ii. Doğumla Türk vatandaşlığı kazanmış olup sonradan Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmiş olanlar (5901 sayılı kanunla tanınan hakların kullanılmasına ilişkin belge sahibi olanlar dâhil). iii. Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen çift uyruklular ile Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup lise veya dengi eğitiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar. e) Öğrenim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu. f) Pasaport veya kimlik belgesi Türkçe ya da İngilizce ise aslı, farklı dillerde ise kimlik bilgilerini gösteren sayfasının veya yüzünün Türkçe veya İngilizceye çevrilmiş noter veya konsolosluk onaylı sureti. g) İlan metninde belirtilen diğer belgeler. 4

5 (3) Lisansüstü programlara kayıt için gerekli belgeler şunlardır: a) Lisans Diploması (Doktora programı için ayrıca Yüksek Lisans Diploması). b) Lisans Not Transkript Belgesi (Doktora programı başvurusu için ayrıca Yüksek Lisans Transkript Belgesi). c) 2 adet fotoğraf ç) Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış adaylar için diploma ve transkriptlerinin Türkçeye çevrilmiş noter onaylı bir örneği. d) Doktora başvurusu için YDS, YÖKDİL veya YÖK tarafından kabul edilen muadili bir sınavdan en az 55 puan aldığını gösteren geçerlilik süresi dolmamış Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi. e) İkamet izin kartı fotokopisi f) Pasaport fotokopisi g) Okul tanıma belgesi (4) Türkçe veya İngilizcenin dışında bir dilde hazırlanmış olan belgelerin noter veya T.C. temsilciliği onaylı Türkçe tercümelerinin de ibraz edilmesi gerekir. Ancak, söz konusu belgelerin, gerekli bilgileri İngilizce olarak da içermesi halinde, Türkçe tercüme şartı aranmaz. (5) Akademik takvimde belirtilen süre içerisinde kayıt yaptırmayan asil adayların yerine, kaydolmak isteyen yedek adaylar, ilanda belirtilen süreler içerisinde davet edilerek yerleştirme işlemi tamamlanır. Süresi içerisinde kayıt yaptırmayan yedek adaylar kayıt hakkını kaybeder. Dil yeterliği MADDE 9 (1) Öğretim dili Türkçe olan önlisans ve lisans programlarına kabul edilen adayların kaydolduktan sonra öğrenimlerine başlayabilmeleri için TÖMER B1, yüksek lisans için B2, doktora için C1 veya eşdeğer puana sahip olmaları gerekir. Adaylar, Türkçe dil seviyelerini İstanbul Topkapı Üniversitesi TÖMER in yapacağı seviye tespit sınavından veya Türkiye deki diğer yükseköğretim kurumlarından ya da Yunus Emre Enstitüsünden alacakları dil belgeleri ile ispatlamalıdırlar. (2) Bu adaylardan; a) Belirtilen dil seviyesine sahip olanlar öğrenime başlatılır. b) Belirtilen dil seviyesine sahip olmayanlar, Üniversite bünyesinde açılan Türkçe hazırlık sınıfına başlatılırlar. (3) Anadili Türkçe olmayıp, Türkiye de Türkçe eğitim yapılan bir lisede veya ön lisans programında öğrenimini tamamlayan ya da bir lisans programının en az ilk iki yılında almakla yükümlü olduğu bütün derslerden başarılı olan öğrenciden Türkçe dil yeterliğine dair belge talep edilmez. (4) a) Önlisans/lisans için yabancı dilde öğretim yapan programlara kabul edilen adaylar YÖK / ÖSYM / ÜAK veya Senato tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarının birinden senatoca belirlenen asgarî puanı almış olmalı, veya yabancı diller bölümünce ilgili dilde yapılan yabancı dil sınavından başarılı olmalıdır. Bu şartı karşılayamayanlar, yabancı dil hazırlık programlarına başlatılırlar. Ülkesinin anadili dili kayıt olacağı programın eğitim dili ile aynı ise bu şartlar aranmaz. b) Lisansüstü programlara kayıt olacak öğrenciler için, İstanbul Topkapı Üniversitesi Lisansüstü Eğı tı m ve Öğretim Yönetmeliği Madde 9 da belirtilen dil şartları aranır. 5

6 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Malî konular MADDE 10 (1) Yurt dışından kabul edilen öğrencilerin öğrenim ücretleri, burslar ve diğer malî konulara ilişkin uygulamalar Mütevelli Heyeti tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen usul ve esaslara göre yapılır. Hüküm bulunmayan haller ve tereddütlü durumlar MADDE 11 (1) Bu yönergede hüküm bulunmayan hâllerde, YÖK ün ilgili karar ve düzenlemeleri ile Senatonun alacağı kararlara göre hareket edilir. (2) Yönergedeki hükümlerin uygulanması sürecinde ortaya çıkabilecek tereddütlü durumları gidermeye Rektör yetkilidir. Yürürlükten Kaldırılan Yönerge MADDE 12 (1) İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 13 (1) Bu yönerge senatoda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 14 (1) Bu yönerge hükümlerini Rektör yürütür. 6

7 EK 1 Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Sınavlar ve Diplomalar Üniversite giriş sınavını düzenleyen kurumun veya ilgili mevzuatın öngördüğü bir süre sınırlaması yok ise, bu tür sınavların geçerlilik süresi 3 yıldır. Lise bitirme sınavı statüsünde olanlar ile diplomalar süresiz geçerlidir. Ülke Afganistan ABD Almanya Arjantin Arnavutluk Avusturya Avustralya Azerbaycan BAE Bangladeş Belçika Beyaz Rusya Bolivya Bosna Hersek Brezilya Bulgaristan Cezayir Çek Cum. Çin Halk C. Danimarka Dominik Cum. Ekvator Endonezya Ermenistan Estonya Etiyopya Fas Fildişi Sahili Lise Diploması / Bitirme Sınavı / Giriş Sınavı Baccalauria SAT (Scholastic Aptitude Test Reasoning), ACT (American College Testing) Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife (Abitur), Zeugnis der Reife Reifezeugnis Titulo de Bachiller Matura Shtetërore Reifeprüfung Matura Australian Capital Territory, ACT Year 12 Certificate, New South Wales: Higher School Certificate, HSC and Record of Achievement, Northern Territory Certificate of Education/ NTCE and Record of Achievement, Queensland: Senior Certificate, South Australian Certificate of Education, SACE and Record of Achievement, Victorian Certificate of Education, VCE and Statement of Results, Western Australia Certificate of Education (WACE) Azerbaijan National Test (TQDK) Tawjihiyya, General Secondary Education Certificate Higher Secondary School Certificate (HSC) Diploma van secundair onderwijs, Certificat d Enseignement Secondaire Supérieur, Abschlusszeugnis der Oberstufe des Sekundarunterrichts Diplom O Srednom Obrazavaniitestat, Atestat Belorussian Central Testing Results Diploma Grado/ Titulo de Bachiller en Humanidades Svjedocanstvo svjedozba o zavrsenom obrazovanju, Diploma o zavrsenoj gimnaziji (1998), Svjedozba o maturi, Diploma o polozenom zavrsnom ispitu, Diploma o polozenom ispitu, Diploma o zavrsenoj srednjoj skoli (1992-) Certificado de Ensino Médio Dârzhaven Zrelosten Izpit Bulgarian Matura Baccalauréat/ Diplôme de Bachelier de l enseignement secondaire général Vysvedceni o maturitní zkousce, Maturitní zkouška, Maturita from gymnazium Gaokoa, Lise diploması Bevis for Studentereksamen (certificate of student examination), Bevis for Hojere Forberedelseseksamen, HF (higher preparatory examination) Certificación (Pruebas Nacionales de Conclusion de la Educación Media), Diploma de Conclusión de la Educación Media, Diploma Título de Bachiller General, Certificado Oficial de Suficiencia en los Estudios Secondarios Bachillerato Título de Bachiller en Arte Ciencias/ Bachillerato Título de Bachiller Unico Integral IJAZAH Sekolah Menengah Atas Madrasah Aliyah Hasunutian vkaiakan (attestat) Gümnaasiumi Lõputunnistus, Riigieksamenitunnistus Ethiopian Higher Education Entrance Examination Baccalauréat, Baccalauréat de l Enseignement Secondaire Baccalaureate 7

8 Filipinler High School Diploma (kurso sa sekundarya) Filistin Tawjihi Finlandiya Ylioppilastutkintotodistus studentexamensbetyg Fransa Fransız Bakaloryası (Baccalauréat général) Gambiya West African Senior School Certificate Examination (WASSCE) / General Certificate of Education (GCE) Gana West African Senior School Certificate Examination (WAEC, WASSCE, ) Guatemala Diploma de Bachiller en Ciencias y Letras Güney Afrika C. National Senior Certificate, Senior Certificate Güney Kore Ilbankye Kodung Hakkyo (Academic High School Diploma / Graduation Certificate) Gürcistan Sashualo Skolis Atestati / Attestat o Srednem Obrazovanii Hırvatistan Maturalna svjedodzba / Svjedodzba o zavrsenom srednjem obrazovanju / Svjedodzba o zavrsnom ispitu-maturi Hindistan All India Senior School Certificate (AISSC) Indian School Certificate (ISC) Hollanda Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (VWO) Honduras Bachillerato Titulo de Bachiller en Ciencias y Letras Hong Kong Certificate of Education Examination (HKCEE) / Hong Kong Hong Kong Advanced Level Examination (HKALE) / Hong Kong Certificate of Education Examination (HKCEE) / Hong Kong Advanced Supplementary Certificate (HKASC) Irak Al-Edadiyah, Al-Idadiyah İngiltere General Certificate of Education (GCE) İran Diplome Debirestan ve Pişdaneşgahi İrlanda Leaving Certificate (Established) İskoçya Scottish Certificate of Secondary Education / Scottish Qualifications Certificate İspanya Título de Bachiller, Bachillerato (Baccalaureate) İsrail Te udat Bagrut İsveç Slutbetyg from Gymnasieskolan / Avgångsbetyg from Gymnasieskolan İsviçre Kantonale Maturitätszeugnisse / Eidgenössisches Berufsmaturitätszeugnis / Maturitätszeugnis / Certificat de Maturité / Attestato di Maturitá İtalya Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superior / Diploma di Maturitá İzlanda Stúdentspróf Japonya Kotogakko Sotsugyo Shomeisho Diplôme de Bachelier de l Enseignement du Second Degré / Baccalauréat de Kamerun l Enseignement Secondaire / Cameroon GCE Ordinary Level Examination / Cameroon GCE Advanced Level Examinations Kanada Provincial High School Graduation Diplomas Karadağ Svedocanstvo o Zavrsenoj Srednjem Vasptanju / Diploma o Zavrsenoj Srednjoj Skoli Katar General Secondary Education Certificate Kazakistan Kazakhstan National University Test / Orta bilim turaly attestat / Attestat o (obschem) Srednem Obrazovanii Kenya Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE) Kırgızistan Kyrgyzstan National Scholarship Test Attestat o Srednem (Polnom) Obshchem Obrazovanii Kolombiya Bachillerato, Diploma de Bachiller Kosova Diplome per kryerjen e shkolles se mesme te pergjithshme gjimnazin / Diplome per kryerjen e shkolles se mesme te larte gjimnazin 8

9 Kuveyt Shahadat-al-thanawia-al-a ama Küba Diploma de Bachiller en Ciencias y Letras / Título de Bachiller Certificado de Fin de Estudios Secundarias Letonya Atestäts par visparejo vidëjo izglïtïbu Libya General Secondary Education Certificate Litvanya Brandos Atestatas (Maturita-certificate) Lübnan Lübnan Bakaloryası (Baccalauréat Libanais Général) Lüksemburg Diplôme, Certificat de Fin d Etudes Secondaires Macaristan Gimnazium erettsegi bizonyitvany Makedonya Diploma za polozen zavrsen ispit (gimnazia) / Diplome per dhenien e provimit te pjekurise / Svidetelstvo za zavrseno sredno obrazovanie Malezya Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia Malta Matriculation Certificate Meksika Certificado de Bachillerato General Unico Mısır Thanaweya A ama Moldova Diploma de absolvire a invatamintului mediu general / Atestat de studii medii de cultura generala / Atestat de maturitate / Diploma de Bacalaureat Moğolistan Moğolistan Ulusal Sınavı (Gerchilgee) Nijerya JAMB / WASSCEE / WAEC Norveç Vitnemål videregående opplæring Özbekistan Attestat o srednem brazovanii / O rta ma lumot to g risida shahodatnoma Pakistan Higher Secondary School Certificate (HSSC) Peru Certificado Oficial de Estudios / Certificado de Educación Secundaria Común Completa (quinto) Polonya Swiadectwo Dojrzalosci, Matura Diploma de estudos secundários / Certificado de Fim de Estudos Secondários / Portekiz Diploma de Ensino Secundário from Cursos cientifico-humanisticos / Cursos tecnológicos do ensino secundário Romanya Romanian Diploma de Bacalaureat (Liceul teoretic) Rusya Russian National Final School Exam EGE / Attestat o Srednem Obrazovanii / Attestat o Srednem (Polnom) Obshchem Obrazovanii Senegal Baccalauréat de l Enseignement Secondaire (Série L and S) Sırbistan Diploma o polozenom zavrsnom ispitu / Diploma o Završenoj Srednjoj Školi / Diploma o polozenom maturskom ispitu / Diploma o stecenom srednem obrazovanju Singapur Singapore-Cambridge GCE A-level examination Slovakya Vysvedcenie o Maturitní Zkousce / Maturitní zkouška / Maturita from gymnazium Slovenya Maturitetno spricevalo (Matura) / Poklicna matura + maturitetni tecaj Somali Lise bitirme diploması / sertifikası Sri Lanka Sri Lanka General Certificate of Education Advanced Level (A level) Sudan Sudan School Certificate / Higher Secondary School Certificate / The Secondary School Certificate Suriye Al-Shahada-Al Thanawiyya / Baccalauréat Suudi Arabistan Tawjihiyya Şili Licencia de Educación Media / Licencia de Enseñanza Media / Prueba de Selección Universitaria (PSU) Tacikistan Attestat dar borai malimati miyona 9

10 National Form VI Examination Certificate Tanzanya Advanced Certificate of Secondary Education (ACSE) (A level) Tayland Matayom VI (M6) / Maw 6 Tunus Baccalauréat de l enseignement secondaire Türkiye Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavları (YÖS) / Lise diploması Türkmenistan Attestat o Srednem Obrazovanii Uganda Certificate of Education (UCE) Uganda Uganda Advanced Certificate of Education (UACE) Ukrainian External Independent Testing ZNO / Atestat pro povnu zagal nu Ukrayna srednju osvitu / Attestat o Srednem (Polnom) Obshchem Obrazovanii / Certificate of Complete Secondary Education Ürdün Tawjihi Venezuela Bachillerato / Titulo de Bachiller Bang Tu Tai Hai (baccalaureat II) / Bang Tot Nghiep Pho Thong Trung Hoc Vietnam (certificate from secondary education) / Giay Chung Nhan Pho Thong Trung Hoc (provisional certificate) + admissions exam (Ky Thi Dai Hoc/Ky Thi Tuyen Vao Dai Hoc) Yemen Al Thanawiya / General Secondary Education Certificate Yeni Zelanda National Certificate Educational Achievement Yunanistan Apolitírio Enaíou Lykeíou Zambiya Zambia School Certificate Avrupa Bakaloryası (European Baccalaureate) SAT TÜBİTAK tarafından katılım sağlanan veya desteklenen Uluslararası Bilim Diğer Olimpiyatları katılımcısı olmak Uluslararası Bakalorya (IB) West African Examinations Council Higher School Certificate (A-level) Bu tabloda sıralanmayan, ancak Komisyon tarafından kabul edilen diğer sınavlar. 10