OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI"

Transkript

1 OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINA İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI Burs ili Osmgzi Belediye Bşklığı büyeside, 657 syılı Devlet Memurlrı Kuu tbi olrk istihdm edilmek üzere; Mhlli İdrelere İlk Def Atcklr Dir Sıv ve Atm Yöetmeliği ve Belediye Zbıt Yöetmeliği hükümlerie göre şğıd uvı, sııfı, derecesi, dedi, itelikleri, KPSS türü, KPSS tb puı ve diğer şrtlrı tşımk kydıyl, belirtile boş kdrolr çıkt tm yoluyl memur ve zbıt memuru lıcktır. Sır No Kdro Uv ı Sıı fı Kdr o Derec esi Ade di Niteliği Cisiy eti KPS S Tür ü KPS S Pu ı 1 Memu r 8 5 Liss düzeyide eğitim v e r e f k ü l t e l e r i Bkcılık, Bkcılık ve Sigortcılık, Ekoometri, Ekoomi, Ekoomi ve F i s, F i s v e B k c ı l ı k, İ k t i s t, İsttistik, İşletme Mühedisliği, Mtemtik Mühedisliği, Mliye, Muhsebe ve Fism Yöetimi,bölümlerii biride mezu olmk. Erk ek/ K dı P3 z pu 2 Zbıt Mem uru 9 10 Öliss düzeyide eğitim vere fkülteleri Yerel Yöetimler, Mhlli İdreler, Mhlli İdreler (Zbıt) bölümlerii biride mezu olmk, - z (B) sııfı sürücü belgesi shibi olmk. Erke k/ Kdı P9 3 z pu

2 3 Zbıt Mem uru 11 2 Öliss düzeyide eğitim vere fkülteleri Gıd Tekolojisi, Gıd Tekikerliği, Gıd K l i t e s i v e S ğ l ı k K o t r o l ü, Ç e v r e K o r u m, Ç e v r e Kirlemesi ve Kotrolü, Çevre Sğlığı, Çevre, Ç e v r e T e m i z l i k izmetleri bölümlerii biride mezu olmk, - z (B) sııfı sürücü belgesi shibi olmk. Erk ek/ K dı P93 z pu 4 Zbıt Mem uru 11 8 erhgi bir ortöğretim kurumud (lise vey d e g i o k u l ) m e z u olmk. - z (B) sııfı sürücü belgesi shibi olmk. Erk ek/ K dı P9 4 z pu BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Belediyemizi yukrıd belirtile boş memur ve zbıt memuru kdrolrı içi ypılck bşvurulrd uyulmsı gereke geel ve özel şrtlr şğıddır. 1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İl edile memur ve zbıt memuru kdrolrı tmk içi bşvurck dylrı, 657 syılı Devlet Memurlrı Kuuu 40 cı mddesi ile 48 ci mddesii (A) fıkrsıd belirtile şğıdki geel şrtlr ship olmlrı gerekmektedir. ) Türk vtdşı olmk, b) Kmu hklrıd mhrum bulummk, c) Türk Cez Kuuu 53 cü mddeside belirtile süreler geçmiş ols bile; kste işlee bir suçt dolyı bir yıl vey dh fzl süreyle hpis cezsı y d ff uğrmış ols bile devleti güveliğie krşı suçlr, Aysl düzee ve bu düzei işleyişie krşı suçlr, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, doldırıcılık, shtecilik, güvei kötüye kullm, hileli ifls, ihleye fest krıştırm, edimi ifsı fest krıştırm, suçt kykl mlvrlığı değerlerii klm vey kçkçılık suçlrıd mhkûm olmmk, d) Erkek dylr içi skerlik durumu itibriyle; skerlikle ilgisi bulummk vey skerlik çğı gelmemiş bulumk y d skerlik çğı gelmiş ise muvzzf skerlik hizmetii ypmış yhut ertelemiş vey yedek sııf geçirilmiş olmk, e) Görevii devmlı ypmsı egel olbilecek kıl hstlığı vey bedesel egeli bulummk, f) İl edile kdrolr içi r diğer bşvuru şrtlrıı tşımk,

3 2) BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI: ) İl edile uvlr içi mezu olu okul itibri ile öğreim şrtıı tşımk ve bu öğreimle ilgili olrk 2022 yılı Kmu Persoeli Seçme Sıvıd (KPSS) lım ypılck uvlrı krşısıd belirtile pu türleride, belirtile sgri KPSS puı lmış olmk. b) Dh öce çlıştığı kmu kurum ve kuruluşlrıd disiplisizlik vey hlki edelerle çıkrılmış olmmk. c) Zbıt memuru kdrolrı bşvurcklr içi; 657 syılı Kuu 48 ici Mddesi i (A) fıkrsıd belirtile şrtlrı yı sır Belediye Zbıt Yöetmeliği i 13/A mddeside yer l özel şrtlr göre zbıt memuru kdrolrı bşvuru ypılbilmesi içi; trtılm ve ölçülme ç krı, soyuuk ve çıplk ykl olmk kydıyl erkeklerde e z 1,67 metre, kdılrd e z 1,60 metre boyud olmk 1 metrede fzl ol kısmı ile kilosu rsıd (±) 10 kg. d fzl frk olmmk. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce ypılcktır. d) Zbıt Memuru kdrosu içi; Sıvı ypılcğı trihte 30 yşıı doldurmmış olmk. e) 13/10/1983 trihli ve 2918 syılı Kryollrı Trfik Kuu hükümlerice verile ve tblou itelik kısmıd belirtile (B) sııfı sürücü belgesie ship olmk, 3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: Bşvuru sırsıd; ) Bşvuru Formu Kurumumuzd vey Belediyemizi iteret syfsıd ( temi edilebilecektir. b) Nüfus cüzdı vey kimlik krtıı slı vey kurumumuzc oylmk üzere fotokopisi, c) Diplom vey mezuiyet belgesii slı vey oter oylı öreği vey e-devlet üzeride lıck brkotlu mezuiyet belgesi (Aslı ibrz edilmek kydıyl suretleri belediyemizce tsdik edilebilir), d) Ybcı okul mezulrı içi deklik belgesii slı vey oter oylı öreği (Aslı ibrz edilmek kydıyl suretleri belediyemizce tsdik edilebilir), e) KPSS souç belgesii ÖSYM web siteside lı doğrulm kodlu bilgisyr çıktısı, f) Erkek dylrı skerlikle ilişiği olmdığı dir beyı, g) Görevii devmlı olrk ypmy egel bir durumu olmdığı dir beyı, h) 2 det biyometrik fotoğrf (1 dedi form ypıştırılck), ı) Sürücü belgesii slı vey oter oylı öreği (Aslı ibrz edilmek kydıyl suretleri Belediyemizce tsdik edilebilir), ı) gi kdroy bşvuru yptığı dir dilekçe (er dy eğitim durumu göre il edile ylızc bir kdroy bşvuru ypcktır. Zbıt memuru kdrolrı hriç olmk üzere belirtile bşvuru trihleride elektroik ortmd vey ideli thhütlü post yoluyl ypıl bşvurulrd fotokopisi göderile belgeleri slıı sıv trihie kdr Kurumumuz ibrz edilmesi gerekmektedir (Aslı ibrz edilmek kydıyl suretleri Belediyemizce tsdik edilecektir.) 4) BAŞVURU YERİ, TARİİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ: Adylr, sözlü ve uygulmlı sıv ktılbilmek içi;

4 ) Adylr, bşvuru essıd isteile belgeleri ile birlikte güüe kdr (mesi stleri rsıd) Strl Grj Mhllesi Ulubtlı s Bulvrı No: 10 Osmgzi/ BURSA bisı içide kurulck ol bşvuru oktsı mürctlrıı ypbileceklerdir. b) Elektroik ortmd, Belediyemiz ik@osmgzi.bel.tr iteret dresie, c) Şhse vey ideli thhütlü post yolu ile Strl Grj Mhllesi Ulubtlı s Bulvrı No:10 Osmgzi/BURSA dreside bulu Osmgzi Belediyesi İs Kyklrı ve Eğitim Müdürlüğüe teslim edilmesi gerekmektedir. (Gecike postlrd Belediyemiz sorumlu olmycktır) d) Zbıt memuru kdrolrı bşvurulr şhse ypılck olup dylr yukrıd belirtile trihlerde boy ve kilo ölçümü ypmk üzere Osmgzi Belediye Bşklığı İs Kyklrı ve Eğitim Müdürlüğü e isteile belgelerle birlikte şhse mürct ederek bşvuru sürecii tmmlycklrdır. Post ile vey diğer şekillerde ypıl bşvurulr kbul edilmeyecektir. e) Eksik bilgi ve belgelerle y d itelikleri uygu olmdığı hlde ypıl bşvurulr değerledirmeye lımycktır. f) Postdki gecikmeler ve duyurud belirtile süre içide ypılmy bşvurulr dikkte lımycktır. 5 ) B A Ş V U R U L A R I N D E Ğ E R L E N D İ R İ L M E S İ - B A Ş V U R U S U K A B U L EDİLENLERİN İLANI: ) Belediyemizce T.C. Kimlik Numrsı ile ÖSYM kyıtlrıı uyumuu kotrol etmek suretiyle dylr KPSS pulrı göre sırlrk, e yüksek pulı dyd bşlmk üzere tm ypılck her bir uv içi boş kdro syısıı beş ktı orıd dyı; memur kdrolrı içi sözlü sıv, zbıt memuru kdrolrı içi sözlü ve uygulmlı sıv çğırılcktır. b) Sıv çğrılck so sırdki dyl yı pu ship ol diğer dylr d sıv çğrılcktır. c) Sıv ktılmy hk kz dylr ve KPSS pulrı ile sıv yeri ve zmıı trihide Belediyemiz iteret dreside il edilecektir. d) Belediyemizce düzelee ve dylrı kimlik bilgileri ile sıv yeri ve trihii buluduğu Sıv Giriş Belgesi düzeleecektir. Sıv girmeye hk kz dylr sıv giriş belgelerie trihide itibre Belediyemizi ( resmi iteret syfsıd erişebileceklerdir. e) Sıv Giriş Belgeleri sıv girmeye hk kz dylr bşvuru formuu iletişim bilgileri bölümüde belirtilmiş olduğu drese göderilecektir. Bşvuru formud belirtilmiş ol dres tebligt dresi olup, htlı dres bildirimleri bşvurı sorumluluğuddır. Bu belge sıv girişte ibrz edilecektir. e) Sıv ktılm hkkı elde edemeye dylr herhgi bir bildirimde buluulmycktır. 6) SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI: Sözlü ve Uygulmlı Sıv trihide st d bşlmk üzere Burs- Osmgzi Belediye Bşklığı merkez hizmet bisı (Strl Grj Mhllesi Ulubtlı s Bulvrı No:10 Osmgzi/BURSA) dreside ypılcktır. Sözlü ve uygulmlı sıv, yı gü içeriside bitirilemez ise, ertesi gü devm edilecektir.

5 Sıv girmeye hk kzdığı hlde, il edile sıv trihide sıv ktılmy ve/vey mzeretie bie ktılmy dylr, sıv hkkıı kybetmiş syılcktır. Sıv Koulrı: ) Sözlü sıv; Türkiye Cumhuriyeti Ayssı, Attürk İlkeleri ve İkılâp Trihi, 657 syılı Devlet Memurlrı Kuu, Mhlli İdreler İle İlgili Temel Mevzut, koulrı ile Kdro uvı ilişki mesleki ve uygulmlı bilgi ve yeteeği ölçülmesii kpsr. b) Zbıt Memuru içi uygulmlı sıv; kdro uvı ilişki mesleki bilgi ve yeteeği ölçülmesi ve sportif dyıklılık gibi özellikleri ölçülmesii kpsyck şekilde ypılır. 7) SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ: Memur kdrosu sıvıd değerledirme: Sözlü sıv, Türkiye Cumhuriyeti Ayssı, Attürk İlkeleri ve İkılp Trihi, 657 syılı Devlet Memurlrı Kuu, Mhlli İdreler ile ilgili Temel Mevzut koulrıd 15'er pu, kdro uvı ilişki mesleki ve uygulmlı bilgi ve yeteeği ölçülmeside ise 40 pu olmk üzere toplmd 100 tm pu üzeride ypılır. Sıvd bşrılı syılmk içi sıv kurulu üyelerice verile pulrı ritmetik ortlmsıı e z 60 olmsı şrttır. Adylrı tmy ess bşrı puı; belediye trfıd ypıl sözlü sıv puı ile KPSS puıı ritmetik ortlmsı lımk suretiyle belirleecek ve belediyei iteret dreside il edilecektir. Zbıt memuru sıvıd değerledirme; Sözlü sıv, Türkiye Cumhuriyeti Ayssı, Attürk İlkeleri ve İkılp Trihi, 657 syılı Devlet Memurlrı Kuu, Mhlli İdreler ile ilgili Temel Mevzut koulrıd 25 er pu olmk üzere toplmd 100 pu ve uygulmlı sıv ise 100 tm pu üzeride ypılır. Sıvd değerledirme; sözlü sıvı %50 si, uygulmlı sıvı %50 si lırk sıv puı hesplcktır. Sıvd bşrılı syılmk içi e z 60 pu lımsı şrttır. Adylrı tmy ess bşrı puı, Belediyemiz trfıd ypıl sözlü ve uygulmlı sıv soucu hespl sıv puı ile KPSS puıı ritmetik ortlmsı lımk suretiyle belirleecek ve Belediyemizi iteret dreside il edilecektir. Adylrı tmy ess bşrı pulrıı yı olmsı hlide KPSS puı yüksek ol öcelik tıır. yüksek bşrı puıd bşlmk üzere tm ypılck kdro syısı kdr sıl dy ve sıl dy syısı kdr d yedek dy belirleecektir. Asıl ve yedek dy listeleri belediyemizi iteret dreside il edilecek ve listede yer llr yrıc yzılı tebligt ypılcktır. Sıv Kurulu; sıv soud persoel lımı içi il çıktığı kdrolrd, bşrı pulrıı düşük bulduğu vey yeterli bulmdığı tkdirde sıv duyurusud il edileleri bir kısmıı y d hiçbirii lıp lmm hkkı shiptir.

6 Bşvuru ve işlemler sırsıd gerçeğe ykırı beyd buluduğu vey herhgi bir şekilde gerçeği skldığı tespit edileleri sıvlrı geçersiz syılır ve bulrı tmlrı ypılmz. Bu gibi durumlrı tespit edileleri tmlrı ypılmış ols dhi tmlrı iptl edilir. Bu kişiler hiçbir hk tlep edemezler ve hklrıd Cumhuriyet Bşsvcılığı suç duyurusud buluulcktır. Sıv souçlrı, bşrı listesii belediyei iteret dreside ilıd itibre yedi gü içide yzılı olrk itirz edilebilir. İtirzlr, sıv kurulu trfıd yedi gü içeriside souçldırılır ve ilgiliye yzılı olrk bilgi verilir. İl oluur. OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI