YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ Kapsam MADDE 1. Bu Yönetmelik, Yakın Doğu Üniversitesi nde görev yapan Akademik Personelin Yardımcı Doçent, Doçent, ve Profesör unvanlarına yükseltilme ve atanma koşulları ile başka üniversitelerde kazanılmış unvanların kullanılmasına ilişkin esasları düzenler. Yardımcı Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma MADDE 2. Yardımcı doçentliğe başvurabilmek için doktora yapmış, tıpta uzmanlık unvanını almış veya Yakın Doğu Üniversitesi Senatosu tarafından tespit edilecek sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak şarttır. MADDE 3. Bu Yönetmeliğin 2. maddesinde öngörülen şartı yerine getirenler Yakın Doğu Üniversitesinde bir yıl bilfiil (eylemli olarak) öğretim elemanlığı yaptıktan sonra yardımcı doçentliğe başvurabilirler. MADDE 4. Yardımcı doçentlik kadrosuna atanabilmek için; şartları, bu Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen ve fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurullarınca düzenlenecek olan yabancı dil sınavında başarı göstermek gerekir. MADDE 5. Yardımcı doçentliğe başvuranların, başvurularında belgeledikleri bilimsel çalışmaları ve diğer akademik etkinlikleri nicelik yönünden Ek.1 deki puanlama ve Ek.2 deki asgari koşullar sistemine göre YDÜ Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından bir ön değerlendirmeye tabi tutulur. MADDE 6. Yardımcı doçentlik için yabancı dil sınavı, biri o dilin öğretim üyesi olmak üzere, fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunca öğretim üyeleri arasından seçilmiş üç kişilik bir jüri tarafından yapılır. Jüri üyeleri, o fakülte, enstitü veya yüksekokul içinde bulunamadığı taktirde, üniversitenin diğer akademik birimlerinden veya başka yükseköğretim kurumlarından üye seçilmek suretiyle jüri oluşturulur. Sınav; Türkçeden yabancı dile, yabancı dilden Türkçeye adayın kendi bilim alanında 150 ile 200 kelime arasında, bir çeviriyi kapsar. Sınav, dört saat süreli olup, sınav sırasında aday sözlük kullanabilir. Bu sözlük, yabancı dilde olabileceği gibi Türkçe dahil, iki ayrı dilde de olabilir. Ancak yabancı dilden Türkçeye ya da yabancı dilden Türkçeye olamaz. Sınav sonucunda başarı ve başarısızlığı belirten bir tutanak, sınav belgeleri ile birlikte dekanlığa, ilgili enstitü veya yüksekokul müdürlüğüne teslim edilir. MADDE 7. Yardımcı doçentlik için başvuran isteklilerden, YDÜ Akademik Değerlendirme Komisyonunca uygun bulunanlar ve yabancı dil sınavında başarı gösterenler, özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını dört nüsha olarak ilgili dekanlık veya yüksekokul müdürlüğüne teslim ederler. MADDE 8. Adayların durumlarını incelemek üzere, fakültelerde dekan, rektörlüğe bağlı enstitü veya yüksekokullarda müdürler, biri o birimin yöneticisi, diğeri YDÜ dışından olmak üzere, adayın başvurduğu bilim alanı ile ilgili olan üç profesör veya doçenti tespit eder. Dekan veya ilgili müdür her aday için bu öğretim üyelerine adaylarla ilgili dokümanları göndererek, bir ay içerisinde yazılı görüşlerini bildirmelerini ister. Dekan veya ilgili müdür yazılı görüşlerin alınmasından sonraki ilk Fakülte Yönetim Kurulu ve/veya Yüksekokul Yönetim Kurulu toplantısına konuyu götürür, aday veya adaylar hakkında ayrı ayrı görüş alır. Bir açık kadroya birden fazla adayın başvurması halinde yönetim kurulu gerekçeli olarak tercihini belirtir. Dekan veya müdür kanaat ve önerilerini dosya ile birlikte rektöre sunar. Rektör atamanın yapılıp yapılmayacağına karar vererek gerekli işlemleri yürütür.

2 Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma MADDE 9. Doçentliğe yükseltilmek ve atanmak için doçentlik sınavında başarılı olmak ve bu yönetmeliğin 10.maddesinde belirtilen koşulları yerine getirmek gereklidir. MADDE 10. Doçentlik sınavına başvurabilmek için Dr. ve/veya yardımcı doçent unvanını aldıktan sonra 3 yıl eylemli olarak öğretim elemanlığı yapmak ve YDÜ Akademik Değerlendirme Komisyonunca yapılacak değerlendirmede, başvurularında belgeledikleri bilimsel çalışmaları ve diğer akademik etkinlikleri nicelik yönünden Ek.1 deki puanlama ve Ek.2 deki asgari koşullar sistemine göre uygun bulunmak gerekir. MADDE 11. YDÜ dışındaki bir üniversitede yardımcı doçent olarak 3 yıl görev yapmış olanlar, YDÜ de bir yıl eylemli olarak yardımcı doçent kadrosunda görev yaptıktan sonra doçentliğe başvurabilirler. MADDE 12. Doçentlik sınavına başvuran adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı 6 nüsha olarak YDÜ Rektörlüğüne sunarlar. MADDE 13. Doçentlik sınav jürisi, adayın başvurduğu bilim dalına uzmanlık ve araştırma konusuna göre, en az ikisi diğer üniversitelerde görev yapan profesörler arasından seçilen 5 asil ve 2 yedek üyeden oluşur. Bilim jürisinin kimlerden oluşacağına YDÜ Yönetim Kurulu karar verir. Ayni bilim dalında yeter sayıda üye bulunmadığı veya adayın bilim dalı veya uzmanlık ve araştırma konularının özelliği zorunlu kıldığı taktirde, yakın bilim dallarından jüri üyesi seçimi yapılabilir. Bilim jürisi üyeleri adayın dosyasında sunduğu bilimsel eserlerin; özgünlüğüne, bilim dalı ile ilgisine, bilim dalına katkısına ve bütünlüğüne ilişkin kapsamlı raporlarını toplantıdan önce hazırlarlar. Tam sayı ile toplanan Bilim Jürisi kendi aralarından bir başkan seçerek sunulan raporları değerlendirir ve oy çokluğu ile olumlu veya olumsuz olarak karara bağlar. Bilim jürisi hakkında olumlu karar verdiği adayı sözlü veya gerektiğinde ayrıca pratik ve uygulamalı sınava tâbi tutar. Sözlü sınavda adayın sunduğu eserler temel alınarak, adayın başvurduğu bilim dalıyla ilgili bilgi birikimi değerlendirilir ve oy çokluğu ile adayın başarılı veya başarısız olduğuna karar verilir. Bilimsel eserleri yeterli bulunan, ancak sözlü sınavda başarısız olan adaylar 6 ay sonra ikinci kez sözlü sınava alınırlar. Sözlü sınavda ikinci kez başarısız olan adaylar aradan bir yıl geçmeden yeniden doçentliğe başvuramazlar. Bilim jürisi aday hakkında verdiği kararı sözlü olarak adaya ve yazılı olarak (jüri üyelerinin raporları ve ayrıntılı bir sınav tutanağı ile birlikte ) Rektörlüğe bildirir. Doçentlik başarı belgesi YDÜ Rektörlüğü tarafından verilir. MADDE 14. Doçentlik başvurusu en geç 3 ay içinde olumlu ya da olumsuz olarak sonlandırılır. Bilim jürisinin toplanması ve çalışma koşulları Rektörlükçe düzenlenir. Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma MADDE 15. Profesörlüğe yükseltilmek için aşağıdaki şartlar aranır: a) Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olmak, b) Bilimsel çalışmaları ve diğer akademik etkinlikleri nicelik yönünden Ek.1 deki puanlama ve Ek.2 deki asgari koşullar sistemine göre YDÜ Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından uygun bulunmak. c) Kendi bilim alanında orijinal eserler vermiş olmak ve uygulama alanı bulunan dallarda uygulamaya yönelik çalışmaları bulunmak.

3 MADDE 16. YDÜ dışındaki bir üniversitede doçent olarak 5 yıl görev yapmış olanlar, YDÜ de bir yıl eylemli olarak doçent kadrosunda görev yapmadan profesörlüğe başvuramazlar. MADDE 17. Profesörlüğe başvuran adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir dosyayı YDÜ Rektörlüğüne 6 nüsha olarak teslim ederler. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler. MADDE 18. Profesörlük kadrosuna başvuran adayların durumlarını ve bilimsel veya sanatsal niteliklerini tespit etmek üzere, YDÜ Yönetim Kurulu en az üçü başka üniversiteden olmak üzere ilân edilen kadronun bilim veya sanat alanı ile ilgili profesörler arasından 5 profesör seçer. Bu profesörler adayların sunduğu dosyadaki belgeleri inceleyerek her aday için ayrı ayrı olmak üzere birer rapor yazarlar ve kadroya atanmak üzere müracaat eden birden fazla aday varsa tercihlerini bildirirler. Bu raporlarda adayların bilimsel veya sanatsal nitelikleri ve çalışmaları değerlendirilir, yöneticilik, yapıcılık ve geliştiricilik özellikleri ile bilim ve sanat adamı yetiştirme konusundaki çabaları ayrıntılı olarak belirtilir. YDÜ Yönetim Kurulu bu raporları göz önünde tutarak başvuran doçentin profesörlüğe yükseltilerek atanmasına karar verir. Atama işlemleri rektörce yapılır. Genel Hükümler MADDE 19. Bu yönetmeğin Ek 1. de yer alan Yükseltilme Kriterleri (Puan Tablosu) ve Ek 2. de yer alan YDÜ Senatosu tarafından belirlenen yükseltilme ve atanma ölçütleridir. Üniversite Yönetim Kurulu bu ölçütleri sadece atama ve yükseltilme başvurularının kabulü ya da reddi konusunda belirleyici ölçüt olarak kullanır. Başvuruların değerlendirilmesinde adayın nitelik ve performansının ayrıntılı ve analitik olarak incelenmesi zorunludur. Yükseltilme için oluşturulan jürilerin değerlendirmesinde veya Rektörlük tarafından atama öncesi yapılan değerlendirmede adayın bilim alanındaki yeri ve potansiyeli, eğitim ve öğretime katkısı, mesleki deneyim ve katkıları, başvurduğu birimin hedeflerine yönelik getirdiği ya da getirebileceği katkılar, üniversite ya da akademik birim yönetimine katkısı ve diğer üniversite hizmetleri dikkate alınır. MADDE 20. Üniversite Senatosu tarafından belirlenen Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yakın Doğu Üniversitesi akademik birimleri için gerekli minimum düzeyi belirlemekte olup, adayın bu ölçütlere göre ön değerlendirmeyi geçmiş olması kazanılmış bir hak olarak kabul edilemez. Üniversite Senatosunun gelişmelere bağlı olarak ölçütlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. MADDE 21. Diğer üniversitelerde yardımcı doçent, doçent ve profesör kadrosunda görev yapan ve YDÜ de eş değer kadroda görev yapmak üzere başvuran öğretim elemanlarının başvuruları, YDÜ Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından Ek 2. de öngörülen da belirtilen ölçütlere uygunluğu açısından değerlendirilir. Başvurduğu kadro için Asgari Koşullar da öngörülen koşullara sahip olanlar Rektörlük tarafından atanır. MADDE 22. Yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlük kadrolarına yükseltilip atanmak için başvuran ancak başvuruları olumsuz sonuçlandırılanlar, aradan bir yıl geçmeden yeniden aynı kadroya başvuramazlar.. Başvuru MADDE 23. Adaylar yükseltilme ve atama başvurularını, Ek 3. de yer alan YDÜ Yükseltilme ve Atama Başvuru formu doldurarak yaparlar. Adayların başvuru formu ekinde özgeçmişlerini, doktora tezlerinin bir nüshasını, yardımcı doçentlik ve/veya doçentlik belgelerini, eserlerinin birer nüshasını, kabul edilmiş ancak başvuru tarihinde henüz yayınlanmamış yayınlarla ilgili kesin kabul belgelerini, yayın kitap ise basım sözleşmesini,

4 atıflar ve hakemlikleri kanıtlayan belgeleri vermeleri zorunludur. Başvuru sahibinin eserlerinin % 70 i yayınlanmış olmalıdır. Müracaatlar aksi belirtilmediği takdirde her yılın Nisan ve Kasım aylarında Rektörlüğe yapılır. Dosyalar Komisyona Aşağıdaki Şekilde sunulacaktır. 1. Adayın Rektörlüğe başvuru dilekçesi. (Hangi bilim dalına başvurduğu belirtilerek) 2. EK-3 Formu doldurulup gerekli puanlamalar yapılacak 3. Adayın Özgeçmişi (CV) 4. Yayınlar Listesi (Kriterlere uygun bir şekilde sıralanması ve puanlanması) 5. Yabancı Dil Belgesi (orijinali veya noter tasdikli fotokopisi) 6. Diplomaların (Phd., Yrd. Doç., Doç.) orijinali veya noter tasdikli fotokopisi. 7. Makalelerin Fotokopisi (yayın listesine uygun olarak) 8. Diğer Etkinlik Belgeleri (Atıflar, görevler, ödüller vb.) Yürürlük MADDE 24. Bu yönetmelik 01. Ocak 2009 tarihinden itibaren uygulanır.

5 Ek 1. YÜKSELTİLME KRİTERLERİ (PUAN TABLOSU) 1. ULUSLARARASI ETKİNLİKLER 1.1.Uluslararası Makale Yayınları a. SCI, SSCI ve AHCI listelerinde yer alan dergiler puan b. SCI genişletilmiş listelerinde yer alan dergiler puan Uluslararası Alan İndeksli dergiler..6 puan SCI, SSCI ve AHCI dergilerinde yayınlanmış özet editöre mektup ve vaka takdimi ve diğerleri puan Hakemli dergilerde basılan ve ve yer almayan makaleler puan 1.2. Uluslararası Konferanslar a.Web of Science ile taranan ve tam metinli yayınlanmış bildiriler (azami 12 puan) b Alan indekslerinin veri tabanı ile aranabilen ve tam metinli yayınlanmış bildiriler (Maksimum 9 puan) c. Sunulan ve tam metinli yayınlanan bildiriler (Maksimum 6 puan) Sunulan ve yayınlanan bildiri özetleri (maksimum 3 puan) 1.3. Atıflar (1.1.1.a. ve b kapsamındaki dergilerde yapılan yayınlara yapılan) (N-Bulunulan atıf sayısı) x N (Maksimum 30 puan) 1.4. Patent (Uluslararası resmi kuruluşlarca verilen) (Maksimum 60 puan) 15 puanı aşmamak şartı ile % e katkı sağlar Kitap İyi bilinen uluslararası yayın kuruluşları tarafından yayınlanan puan Kitap editörlüğü (İyi bilinen uluslararası yayın kuruluşları tarafından yayınlanan) puan Uluslararası kitapta bölüm yazarlığı (Maksimum 16 puan) Kitap Çevirisi (Yabancı Dilden Türkçeye) Puan 1.6. SCI ve SSCI kapsamındaki dergilerdeki etkinlikler Editörlük (Editörlük yapılan her yıl için) puan Hakemlik (Hakemlik yapılan her makale için) (Maksimum 5 puan) Alan İndeksli Dergilerde Editörlük 5 Puan Alan İndeksli Dergilerde Hakemlik..0.5 (Maksimum 5 Puan) 2. ULUSAL ETKİNLİKLER 2.1.Ulusal Makale Yayınları (ULAKBİM ulusal veri tabanı tarafından taranan dergiler puan 2.2. Konferans (Bildiri ve/veya poster) (Maksimum 5 puan) 2.3. Atıflar (Citations) (Maksimum 5 puan) 2.4. Patent (Maksimum 16 puan) 2.5. Kitap (İyi bilinen yayın kuruluşu tarafından yayınlanan bilimsel kitap) (maksimum 20 puan) Ulusal kitapta bölüm yazarlığı (Maksimum 8 puan) Kitap editörlüğü (İyi bilinen yayın kuruluşu tarafından yayınlanan) (Maksimum 4 puan)

6 3. MİMARİ ETKİNLİKLER 3.1. Uluslararası Uluslararası organizasyonlarda ödül almış proje (Maksimum 40 puan) Uluslararası uygulanmış / yayınlanmış proje (Maksimum 20 puan) 3.2. Ulusal Ulusal organizasyonlarda ödül almış proje (Maksimum 30 puan) Ulusal uygulanmış veya yayınlanmış proje (Maksimum 10 puan) 4. EĞİTİM ETKİNLİKLERİ 4.1. Doktora Tez Danışmanlığı(Tamamlanmış) (Maksimum 30 puan) 4.2. Ortak Doktora Tez Danışmanlığı (Tamamlanmış puan Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı (Tamamlanmış) (Maksimum 15 puan) 4.4 Ortak Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı (Tamamlanmış)..3 puan 4.5 Yayınlanan ders notları (baskı veya WWW) (Maksimum 10 puan) 4.6. Yayınlanan laboratuar el kitabı (baskı veya WWW) (Maksimum 9 puan) 5. ÇEVİRİ ETKİNLİKLERİ 5.1. Kitap.(Bilimsel kitap) (Maksimum 12 puan) 5.2. Makale (Maksimum 6 puan) 6.ÜYELİKLER 6.1. Uluslararası Uluslararası ödül değerlendirme komisyonu üyeliği puan Uluslararası jüri üyeliği puan Uluslararası sürekli dergi editörlüğü (Editörlük yapılan her yıl için) (Maksimum 10 puan) 6.2. Ulusal Ulusal ödül değerlendirme komisyonu üyeliği puan Ulusal jüri üyeliği puan Ulusal sürekli dergi editörlüğü (Editörlük yapılan her yıl için) (Maksimum 5 puan) 7.ARAŞTIRMA VE ENDÜSTRİYEL PROJELER 7.1. Uluslararası araştırma ve endüstriyel proje (Maksimum 20 puan) 7.2. Ulusal araştırma ve endüstriyel proje (Maksimum 10 puan) 8. YÖNETİM GÖREVİ 8.1. Dekan Yardımcılığı, Enstitü Müdür Yardımcılığı, Yüksekokul Müdür Yardımcılığı (Yöneticilik yapılan her yıl için) (Maksimum 5 puan) 8.2. Bölüm Başkanlığı (Yöneticilik yapılan her yıl için) (Maksimum 10 puan) 8.3. Bölüm Başkan Yardımcılığı ( Her yıl için) (Maksimum 5 puan) 8.4. Senato, Fakülte Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu ve Senato veya Fakülte Kurulu kararı ile kurulan komisyon üyeliği (Her yıl için) (Maksimum 2.5 puan)

7 9. SAHNE SANATLARI 9.1. Devlet Tiyatroları ya da eşdeğeri profesyonel sanat kurumlarında sahnelenmiş bir eserde oyun yazarlığı puan 9.2. Devlet Konservatuarı ya da eşdeğeri eğitim kurumlarında sahnelenmiş bir eserde oyun yazarlığı puan 9.3. Bir oyun gösteriminde üretken bir görev almalı...10 puan 9.4. Devlet Tiyatroları ya da eşdeğeri profesyonel sanat kurumlarında sahnelenmiş bir oyunda dramaturgi uygulaması puan 9.5. Devlet Konservatuarı ya da eşdeğeri eğitim kurumlarında sahnelenmiş bir oyunda dramaturgi uygulaması puan 9.6. Devlet Tiyatroları ya da eşdeğeri profesyonel sanat kurumlarında sahnelenmiş bir oyunda sahne tasarımı puan 9.7. Devlet Konservatuarı ya da eşdeğeri eğitim kurumlarında sahnelenmiş bir oyunda sahne tasarımı puan 9.8. Devlet Tiyatroları ya da eşdeğeri profesyonel sanat kurumlarında sahnelenmiş bir oyunda hareket tasarımı puan 9.9. Devlet Konservatuarı ya da eşdeğeri eğitim kurumlarında sahnelenmiş bir oyunda hareket tasarımı puan 10. GÜZEL SANATLAR VE TASARIM A. SANATSAL ETKİNLİKLER A-1. Ulusal kişisel sergi (ya da özgün yapıt, proje ya da tasarımlarla kişisel 20 etkinlik). A-2. Ulusalararası kişisel sergi (ya da özgün yapıt, proje ya da tasarımlarla kişisel 30 etkinlik). A-3. Ulusal karma sergi. 5 A-4. Uluslararası karma sergi. 10 A-5. Ulusal seçimli, davetli sanatsal organizasyonların etkinliklerine katılma. 15 A-6. Ulusalararası seçimli, davetli sanatsal organizasyonların etkinliklerine katılma. 25 A-7. Ulusal seçimli, davetli sanatsal organizasyonlarda ödül alma. 20 A-8. Uluslararası seçimli, davetli sanatsal organizasyonlarda ödül alma. 10 A-9. Yapıt ya da tasarımların kurum, kuruluş ya da müzeler tarafından kabul 30 edilmesi A-10. Yapıt ya da tasarımların ulusal yayınlarda yer alması. (kitap, katalog, 5 periyodik sanat dergileri, gazete, ansiklopedi, tv yayınları). A-11. Yapıt ya da tasarımların yurtdışı yayınlarda yer alması. (kitap, katalog, 10 periyodik sanat dergileri, gazete, ansiklopedi, tv yayınları). A-12. Alan ile ilgili ulusal proje ve sanatsal jürilerde görev alma. 5 A-13. Alan ile ilgili uluslararası proje ve sanatsal jürilerde görev alma. 10 B. YAYINLAR ve ATIFLAR B-1. Türkçe kitap yazarlığı (Plastik sanatlar ya da grafik tasarım alanında 30 olmalıdır). B-2. Yabancı dilde kitap yazarlığı (Plastik sanatlar ya da grafik tasarım alanında 75 olmalıdır). B-3. Türkçe ansiklopedide bir bölüm ya da kitap bölümü yazarlığı. 20 B-4. Yabancı dilde ansiklopedide bir bölüm ya da kitap bölümü yazarlığı. 30 B-5. Türkçe kitap değerlendirme yazısı. 5

8 B-6. Yabancı dilde kitap değerlendirme yazısı. 8 B-7. Türkçe kitap bölümü değerlendirme yazısı. 2 B-8. Yabancı dilde kitap bölümü değerlendirme yazısı. 4 B-9. Türkçe ansiklopedide bir madde tanımlaması. 5 B-10. Yabancı dilde ansiklopedide bir madde tanımlaması. 10 B-11. Yurtiçi hakemli dergilerde yayımlanan makaleler. 10 B-12. Yurtdışı hakemli dergilerde yayımlanan makaleler. 20 B-13. Yurtiçi sanat ya da tasarım konusunda yazılmış diğer yazılar. 5 B-14. Yurtdışı sanat ya da tasarım konusunda yazılmış diğer yazılar. 10 B-15. Yabancı dilden Türkçeye kitap çevirisi. (Sanat, bilim, Kültür alanı ile ilgili 15 olmalıdır). B-16. Türkçeden yabancı dile kitap çevirisi. (Sanat, bilim, Kültür alanı ile ilgili 25 olmalıdır). B-17. Yabancı dilden Türkçeye makale çevirisi. 5 B-18. Türkçeden yabancı dile makale çevirisi. 8 B-19. Yurtiçi sempozyum ve kongre kitabında yayımlanmış bildiriler. 10 B-20. Yurtdışı sempozyum ve kongre kitabında yayımlanmış bildiriler. 20 B-21. Yurtiçi panel, seminer, konferans vb. kitabında yayımlanmış bildiriler. 2 B-22. Yurtdışı panel, seminer, konferans vb. kitabında yayımlanmış bildiriler. 5 B-23. Ulusal dergilerde editörlük. 5 B-24. Uluslararası dergilerde editörlük. 10 B-25. Ulusal dergilerde hakemlik. 2 B-28. Uluslararası yayımlarda atıflar. (Kendi makalesine atıflar hariç). 5 C. SEMPOZYUM VE KONGRELER C-1. Yurtiçi sempozyum ve kongrelerde konuşmacı olma. 5 C-2. Yurtdışı sempozyum ve kongrelerde konuşmacı olma. 10 C-3. Yurtiçi sempozyum ve kongrelerde sözlü sunum. 5 C-4. Yurtdışı sempozyum ve kongrelerde sözlü sunum. 10 C-5. Yurtiçi sempozyum ve kongrelerde poster sunumu. 2 C-6. Yurtdışı sempozyum ve kongrelerde poster sunumu. 5 C-10. Yurtdışı bilimsel/sanatsal kongre, çalıştay, sempozyum düzenleme (tasarım, 15 düzenleme, danışma, yürütme ve her türlü organizasyon) C-12. Yurtdışı bilimsel/sanatsal kongre, çalıştay, sempozyum gibi etkinliklerde 8 görev almak, katkıda bulunmak. D. EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ETKİNLİKLERİ D-1. Sonuçlandırılmış yüksek lisans tez yönetimi. 15 D-2. Sonuçlandırılmış sanatta yeterlik/doktora tez yönetimi. 20 D-6. Uluslararası sonuçlandırılmış bilimsel/sanatsal proje yönetimi, projede yer 20 almak. E. DİĞER HİZMETLER* E-1 Dekan Yardımcılığı, Enstitü Müdür Yardımcılığı 1xyıl E-2 Bölüm Başkanlığı 2xyıl E-3. Bölüm Başkan Yardımcılığı 1xyıl *Maksimum 5 yıl Bir ve daha çok yazarlı çalışmalar için puan belirlenmesi. Tek yazar x Tabloda belirtilen puan İki yazar x Tabloda belirtilen puan Üç yazar x Tabloda belirtilen puan

9 Dört yazar x Tabloda belirtilen puan Beş sekiz yazar x Tabloda belirtilen puan Sekizden fazla yazar x Tabloda belirtilen puan EK 2. ASGARİ KOŞULLAR 1. EĞİTİM BİLİMLERİ VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME TEMEL ALANI ASGARİ KOŞULLAR Yardımcı Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli Uluslararası Etkinlikler: (1.1.1) türünde en az 6 puan olmak koşuluyla, (1.1.1.) veya (1.1.2 ve 1.1.3) türünde...15 puan Diğer Etkinlikler: 1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler...5 puan Toplam:...20 puan Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli Uluslararası Etkinlikler: SCI SSCI kapsamında ( türünde) 30 puanı Yrd. Doç. olduktan sonra yayınlanmış ve makalelerinin birinde tek yazar olmak koşuluyla...40 puan (1.5 veya 2.5) den...10 puan Diğer Etkinlikler:1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler...20 puan Toplam:...70 puan (Dr. unvanını aldıktan sonra doğrudan doçentlik kadrosuna başvuranlar 70 puana ek olarak Yrd. Doç. için öngörülen puanları da karşılamak zorundadırlar.) Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli Uluslararası Etkinlikler: SCI ve AHCI kapsamında ( türünde) 40 puan Doçent olduktan sonra yayınlanmış ve makalelerinin birinde tek yazar olmak koşuluyla toplam puan (1.5 veya 2.5) den. 20 puan (1.1.1) veya (1.1.2) veya 2.1 türünde. 30 puan Diğer Etkinlikler: 1;2;3;4;5;6;7;8; türü etkinlikler puan Toplam: puan Uluslararası Alan İndekleri: 1. ISI Master Journal List- Thomson Reuters Web of knowledge (diğer adıyla ISI Web of Knowledge) Database 2. Australian Education Index catalogues/aei.html 3. British Education Index 4. Journals Indexed in Eric

10 5. Education Index (EI) Ulusal Alan İndeksi Dergiler: ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları tarafından taranan dergi. Ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/dergiler/ Başlıca yazar. Aşağıda belirtilen makalelerde aday başlıca yazar olarak tanımlanır: a) Tek yazarlı makale veya b) Yayına sunduğu tarihte adaydan başka doktora derecesi olan kişilerin yazar olmadığı çok yazarlı makale 2. FEN BİLİMLERİ MATEMATİK TEMEL ALANI ASGARİ KOŞULLAR Yardımcı Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli Uluslararası Etkinlikler: (1.1.1) türünde en az 6 puan olmak koşuluyla, (1.1.1.) veya (1.1.2 ve 1.1.3) türünde...15 puan Diğer Etkinlikler: 1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler... 5 puan Toplam:...20 puan Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli Uluslararası Etkinlikler: SCI ve AHCI kapsamında ( türünde) 30 puanı Yrd. Doç. olduktan sonra yayınlanmış olmak ve makalelerinden birinde başlıca yazar olmak koşuluyla toplam...40 puan Diğer Etkinlikler:1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler...30 puan Toplam: puan (Dr. unvanını aldıktan sonra doğrudan doçentlik kadrosuna başvuranlar 70 puana ek olarak Yrd. Doç. için öngörülen puanları da karşılamak zorundadırlar.) Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli Uluslararası Etkinlikler: SCI kapsamında ( türünde) 40 puanı Doçent olduktan sonra yayınlanmış olmak ve makalelerinden birinde başlıca yazar olmak koşuluyla toplam puan Diğer Etkinlikler: 1;2;3;4;5;6;7;8; türü etkinlikler puan Toplam: puan 1. Tanımlar: Başlıca yazar: Aşağıda belirtilen makalelerde aday başlıca yazar olarak tanımlanır: a) Tek yazarlı makale veya

11 b) Yayına sunulduğu tarihte adaydan başka doktora derecesi olan kişilerin yazar olmadığı ok yazarlı makale 3. MÜHENDİSLİK TEMEL ALANI ASGARİ KOŞULLAR Yardımcı Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli Uluslararası Etkinlikler: (1.1.1) türünde en az 6 puan olmak koşuluyla, (1.1.1.) veya (1.1.2 ve 1.1.3) türünde...15 puan Diğer Etkinlikler: 1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler... 5 puan Toplam:...20 puan Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli Uluslararası Etkinlikler: SCI kapsamında ( türünde) 30 puanı Yrd. Doç. olduktan sonra yayınlanmış ve makalelerinin birinde başlıca yazar olmak koşuluyla toplam...40 puan Diğer Etkinlikler:1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler...30 puan Toplam:...70 puan (Dr. unvanını aldıktan sonra doğrudan doçentlik kadrosuna başvuranlar 70 puana ek olarak Yrd. Doç. için öngörülen puanları da karşılamak zorundadırlar.) Profesörlüğe Yükseltilme Ve Atanmak İçin Gerekli Uluslararası Etkinlikler: SCI kapsamında ( türünde) 50 puanı Doçent olduktan sonra yayınlanmış olmak ve makalelerinin birinde başlıca yazar olmak ve koşuluyla toplam...80 puan Diğer Etkinlikler: 1;2;3;4;5;6;7;8; türü etkinlikler puan Toplam: puan 1. Kısaltmalar: SSI : Sciences Citation Index SCI-Expanded : Science Citation Index-Expanded SSCI : Social Sciences Citation Index AHIC: Art and Humanities Citation Index 2. Tanımlar: Başlıca yazar: Aşağıda belirtilen makalelerde aday başlıca yazar olarak tanımlanır: a) Tek yazarlı makale veya b) Yayına sunulduğu tarihte adaydan başka doktora derecesi olan kişilerin yazar olmadığı çok yazarlı makale

12 4. SAĞLIK BİLİMLERİ TEMEL ALANI ASGARİ KOŞULLAR Yardımcı Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli Uluslararası Etkinlikler: (1.1.1) türünde en az 6 puan olmak koşuluyla, (1.1.1.) veya (1.1.2 ve 1.1.3) türünde...15 puan Diğer Etkinlikler: 1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler....5 puan Toplam:...20 puan Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli Uluslararası Etkinlikler: SCI kapsamında ( türünde) 40 puanı Yrd. Doç. olduktan sonra yayınlanmış olmak koşuluyla toplam.50 puan ( En az makalelerin ikisinde adayın 1. isim olması gerekiyor) Diğer Etkinlikler:1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler...30 puan Toplam: puan (Dr. unvanını aldıktan sonra doğrudan doçentlik kadrosuna başvuranlar 70 puana ek olarak Yrd. Doç. için öngörülen puanları da karşılamak zorundadırlar.) Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli Uluslararası Etkinlikler: SCI kapsamında ( türünde) 50 puanı Doçent olduktan sonra yayınlanmış olmak koşuluyla toplam puan ( En az makalelerin ikisinde adayın 1. isim olması gerekiyor) Diğer Etkinlikler: 1;2;3;4;5;6;7;8; türü etkinlikler...70 puan Toplam: puan Uluslar Arası Alan İndeksleri: 1. ISI Master Jornual List- Thomson Reuters Web of knowlwdge (diğer adıyla ISI Web of Knowledge) Database 2. IM : Index Medicus 3. DI: Denatal Index 4. EI : Engineering Index 5. CMCI: CompuMath Citation Index Ulusal Alan İndeksli Dergileri: ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları tarafından taranan dergi. Ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/dergiler/

13 5. SOSYAL, İDARİ VE BEŞERİ BİLİMLER TEMEL ALANI ASGARİ KOŞULLAR 5.1 Ekonomi, Pazarlama, Muhasebe, Organizasyon, Finans, Turizm, Sağlık Kurumları Yönetimi Ana Bilim Dalları Yardımcı Doçentliğe Yükseltilmek ve Atanmak İçin Gerekli Uluslararası Etkinlikler: (1.1.1) türünde en az 6 puan olmak koşuluya, (1.1.1) veya (1.1.2 ve 1.1.3) türünde Toplam. 15 puan Diğer Etkinlikler: 1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler.5 puan Toplam: 20 puan Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli Uluslararası veya Ulusal Yayınlar: SSCI veya SCI kapsamında (1.1.1.türünde), Yrd. Doç. olduktan sonra yayınlanmış olmak koşuluyla en az puan (1.2 veya 2.1) türünde puan Diğer etkinlikler:1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler puan Toplam: puan Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli Uluslararası veya Ulusal Yayınlar: SSCI veya SCI kapsamında (1.1.1.türünde), Doç. olduktan sonra 30 puan olmak koşuluyla Toplam puan (1.2 veya 2.1) türünde puan Diğer etkinlikler:1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler puan Toplam: puan 5.2 Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Sosyal Politika, Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği Ana Bilim Dalları Yardımcı Doçentliğe Yükseltilmek ve Atanmak İçin Gerekli Uluslararası Etkinlikler: (1.1.1) türünde en az 6 puan olmak koşuluya, (1.1.1) veya (1.1.2 ve 1.1.3) türünde...15 puan Diğer Etkinlikler: 1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler...5 puan Toplam:.20 puan

14 Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli Uluslararası veya Ulusal Yayınlar: SSCI kapsamında (1.1.1.türünde), Yrd. Doç. olduktan sonra yayınlanmış olmak koşuluyla en az puan 1.2 veya 2.1) türünde..15 puan Diğer etkinlikler:1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler 15 puan Toplam:..50puan Yayınlar adayın yaptığı lisansüstü tezlerden üretilmiş olmamalıdır. Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli Uluslararası veya Ulusal Yayınlar: SSCI kapsamında (1.1.1.türünde), Doç. olduktan sonra yayınlanmış 20 olmak koşuluyla en az 40 puan ( 1.2 veya 2.1) türünde...30 puan Diğer etkinlikler:1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler 50 puan Toplam:.120puan 5.3 İletişim, Uygulamalı İletişim, Halkla İlişkiler, Görsel İletişim Tasarımı, Sinema, Gazetecilik, Reklamcılık Ana Bilim Dalları Yardımcı Doçentliğe Yükseltilmek ve Atanmak İçin Gerekli Uluslararası Etkinlikler: (1.1.1; veya 2.1) türünde en az 6 puan olmak koşuluya, toplam...15 puan Diğer Etkinlikler: 1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler 5 puan Toplam: 20 puan

15 Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli (1.1.1) türünden en az 10 puan olmak koşuluyla 1.1.1; 1.1.2; a; b; 1.3; 1.5; 1.6.1; 2.1, 2.5 türünde. 50 puan Yayınlar lisans üstü tez(ler)den üretilmiş olmamalıdır. En az 4 yayın olmalı ve en az ikisinin tek yazarlı olması gereklidir. Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli (1.1.1) türünden en az 20 puan olmak koşuluyla 1.1.1; 1.1.2; a; b; 1.3; 1.5; 1.6.1; 2.1, 2.5 türünde.100 puan 1.5 veya 2.5 türünde en az 20 puan Diğer etkinlikler: 1,2,3,4,5,6,7,8.10 puan Toplam: 120puan 5.4 Felsefe, Antropoloji, Arkeoloji, Tarih, Sanat Tarihi, Sosyal Psikoloji, Klinik Psikolojisi, Uygulamalı Psikoloji, Gelişim Psikolojisi, Sosyoloji Ana Bilim Dalları Yardımcı Doçentliğe Yükseltilmek ve Atanmak İçin Gerekli Uluslararası Etkinlikler: (1.1.1; 1.1.2) türünde en az 6 puan olmak koşuluya, (1.1.1) veya (1.1.2 ve 1.1.3) türünde...15 puan Diğer Etkinlikler: 1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler 5 puan Toplam: 20 puan Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli Uluslararası Etkinlikler : 1.5 veya 2.5 türünden.20 puan (1.1.1) türünden en az 10 puan olmak koşuluyla 1.1; 1.2; 1.3; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.5 türünde puan Yapılan yayın sayısı en 4 olmalıdır. Adayın yaptığı lisans üstü tezlerden üretilmiş yayınlar 16 puandan fazla olamaz. Toplam:..60 puan

16 Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli Uluslararası Etkinlikler : (1.1.1) türünden Doç. olduktan sonra en az 10 puan olmak koşuluyla veya türünden Toplam.20 puan 1.1;1.2;1.3;1.5;1.6;2.1;2.2;2.5 türünde toplam..60 puan 1.5 veya 2.5 türünde en azı.40 puan Toplam : puan 5.5 Bilgi ve Belge Yönetimi Ana Bilim Dalları Yardımcı Doçentliğe Yükseltilmek ve Atanmak İçin Gerekli Uluslararası Etkinlikler: (1.1.1; veya 2.1) türünde en az 6 puan olmak koşuluya, (1.1.1) veya (1.1.2 ve 1.1.3) türünde...5 puan Diğer Etkinlikler: 1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler 15 puan Toplam: 20 puan Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli (1.1.1) türünden en az 10 puan olmak koşuluyla 1.1; 1.2; 1.3; 1.5; 1.6; 2.1; 2.2; 2.5 türünde puan Yapılan yayın sayısı en az 5 olmalıdır. Bu beş yayından bir tanesinin kitap, bir tanesinin de uluslararası indekslerce taranan dergilerde(türkçe veya yabancı dilde, yurtiçi veya yurtdışı) yayınlanmış olması gerekmektedir. 6. FİLOLOJİ TEMEL ALANI ASGARİ KOŞULLAR Yardımcı Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli Uluslararası veya Ulusal Yayınlar: 1.1.1, veya 2.1) türünde toplam puan Diğer Etkinlikler: 1;2;3;4;5;6;7;8 türü...15 puan Toplam: puan

17 Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli Uluslararası veya Ulusal Yayınlar: SCI, SSCI veya Alan İndeksli dergiler kapsamında (1.1.1., veya 2.1türünde), Yrd. Doç. olduktan sonra yayınlanmış olmak koşuluyla...15 puan Uluslararası veya Ulusal Yayınevi tarafından yayınlanmış bir kitap veya kitap bölümü (1.5 veya 2.5 türünden),...10 puan Diğer Etkinlikler:1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler...25 puan Toplam:...50 puan (Dr. unvanını aldıktan sonra doğrudan doçentlik kadrosuna başvuranlar 50 puana ek olarak Yrd. Doç. için öngörülen puanları da karşılamak zorundadırlar.) Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli Uluslararası veya Ulusal Yayınlar: SCI, SSCI veya Alan İndeksli dergiler kapsamında (1.1.1., türünde), Doç. olduktan sonra yayınlanmış olmak koşuluyla,...15 puan Uluslararası veya Ulusal Yayınevi tarafından yayınlanmış bir kitap veya kitap bölümü (1.5 veya 2.5 türünden),...20 puan Diğer Etkinlikler:1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler...65 puan Toplam: puan ULUSLAR ARASI ALAN İNDEKSLERİ: 1. ISI Master Journal List- Thomson Reuters Web of Knowledge (diğer adıyla ISI Web of Knowledge) Database 2. Australian Education Index hhtp:// 3. British Education Index 4. Journals Indexed in Eric 5. Education Ondex /EI) Ulusal Alan İndeksi Dergiler: ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları tarafından taranan dergi. Ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/dergiler/ Başlıca yazar : Aşağıda Belirtilen makalelerde aday başlıca yazar olarak tanımlanır: a) Tek yazarlı makale veya b) Yayına sunduğu tarihte adaydan başka doktora derecesi olan kişilerin yazar olmadığı çok yazarlı makale

18 7. MİMARLIK TEMEL ALANI ASGARİ KOŞULLAR Yardımcı Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli Uluslararası veya Ulusal Yayınlar: (1.1.1veya 1.1.2) türünde toplam puan Diğer Etkinlikler: 1;2;3;4;5;6;7;8 türü...10 puan Toplam:...20 puan Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli Uluslararası veya Ulusal Yayınlar: SCI,SSCI, AHCI veya Alan İndeksli dergiler kapsamında (1.1.1., veya ), Yrd. Doç. olduktan sonra yayınlanmış olmak koşuluyla...15 puan Uluslararası veya Ulusal Yayınevi tarafından yayınlanmış bir kitap veya kitap bölümü (1.5 veya 2.5 türünden),...10 puan Diğer Etkinlikler:1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler...25 puan Toplam:...50 puan (Dr. unvanını aldıktan sonra doğrudan doçentlik kadrosuna başvuranlar 20 puana ek olarak Yrd. Doç. için öngörülen puanları da karşılamak zorundadırlar.) Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli Uluslararası veya Ulusal Yayınlar: SCI, SSCI, AHCI kapsamında (1.1.1), Doç. olduktan sonra yayınlanmış olmak koşuluyla 15 puan Uluslararası veya Ulusal Yayınevi tarafından yayınlanmış bir kitap (1.5 veya 2.5 türünden),...10 puan Diğer Etkinlikler:1;2;3;4;5;6;7;8 türü etkinlikler...75 puan Toplam: puan Mimarlık, Planlama,Tasarım Temel Alanı/Alan Yayın Endeksleri: International Construction Database (ICONDA) ISI Master Jornal List-Thomson Reuters Ergonomics Abstracts (EA) Geobase Sociologial Abstracts, EBSCO Host Art&Architecture Complete, Leisure Recration and Tourism Abstracts. Genamics

19 Ulusal hakemli dergi : ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları tarafından taranan dergi. Ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/dergiler/ 8. GÜZEL SANATLAR VE TASARIM ASGARİ KOŞULLAR Yardımcı Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli 1) A bendindeki 13 maddeden en az.. 60 Puan 2) B,C,D,E Bentleri kapsamındaki maddelerden en az. 40 Puan Toplam :.100 puan almış olmak. Doçentliğe Yükseltilme Ve Atanmak İçin Gerekli A Bendindeki 13 maddenin A.2, A.4, A.8 faslından 30 puanı olmak üzere en az...80 puan B bendinden en az. 30 puan C,D,E bentleri kapsamındaki maddelerden en.30 puan olmak üzere Toplam puan Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli 30 puanı Yrd. Doç. olduktan sonra yayınlanmış A.2, A.4, A.8 faslından olmak üzere A Bendindeki 13 maddeden toplam.120 puan B bendindeki B.1, B.4, B.5 den 60 puan Diğer Maddelerden en az..40 puan almış üzere Toplam puan Uluslararası Alan İndeksleri: 1. ISI Master Journal List-Thomson Reuters Web of Knowledge (diğer adıyla ISI Web of Knowledge) Database 2. İİM, DI,CMCI 3. Art and Desing İndekx ARID 4. Education Index (EI) Ulusal Alan İndeksli Dergiler: ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları tarafından taranan dergi. Ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/dergiler/

20 Başlıca yazar : Aşağıda Belirtilen makalelerde aday başlıca yazar olarak tanımlanır: c) Tek yazarlı makale veya d) Yayına sunduğu tarihte adaydan başka doktora derecesi olan kişilerin yazar olmadığı çok yazarlı makale 9. SAHNE SANATLARI ASGARİ KOŞULLAR Yardımcı Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli Uluslararası Alan İndeksi veya Ulusal Hakemli Dergiler ( veya 2.1) türünde..5 puan (2.1); (2.2); (2.3) türünde...5 puan Diğer Etkinlikler : 4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 5.1; 5.2; 8; 9 türü etkinlikler 10 puan Toplam: puan Doçentliğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli Uluslararası alan indeksi veya Ulusal Hakemli dergiler (1.1.2 veya 2.1 ) türünde 5 puan ( Yrd. Doç. olarak atandıktan sonra yayınlanmış olmalıdır) Ulusal veya uluslararası yayınevi tarafından yayınlanmış bir kitap veya kitap bölümü (1.5 veya 2.5 )türünde..10 puan (9.3) türünde.10 puan Diğer Etkinlikler : 4.1; 4.5; 4.3; 4.4; 4.5; 5.1; 5.2; 8 ; 9 türü etkinlikler...25 puan Toplam :.50 puan Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanmak İçin Gerekli Uluslararası alan indeksi veya Ulusal Hakemli dergiler ( veya 1.1.2)türünde.20 puan (Doçent olarak atandıktan sonra) (9.3) türünde 20 puan ( 2.1; 2.2; 2.3; 2.5) türünde.40 puan Diğer Etkinlikler:.20 puan Toplam: puan Ulusal hakemli dergi : ULAKBİM Ulusal Veri Tabanları tarafından taranan dergi. Ulakbim.gov.tr/cabim/vt/uvt/dergile

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI Senato: 27.05.14/83 Madde: 1'in ekidir. T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI 1. AMAÇ Bu esasların amacı; belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler

Detaylı

ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA YÖNETMELĠĞĠ

ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17588 ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA YÖNETMELĠĞĠ Kapsam MADDE 1- Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi gereğince hazırlanmış olup,

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesinin öğretim üyelerinin akademik

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ Bu yönergenin amacı, belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler ile Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

Ek.22.1: 26.12.2013 gün ve 2013/08-22 sayılı Senato kararı ekidir. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

Ek.22.1: 26.12.2013 gün ve 2013/08-22 sayılı Senato kararı ekidir. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1- (1) Akademik Yükseltme

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA BAŞVURUSU İÇİN: Doçent

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Genel İlkeler, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- Niğde Üniversitesinde yapılan

Detaylı

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ 1. Bu Kriterler 247 sayılı Kanunun, 28.06.08 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 772 sayılı Kanunla değiştirilen

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR YÖNERGESİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR YÖNERGESİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM Akademik yükseltme ve atama işlemleri, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası ve Öğretim Üyeliği ne

Detaylı

İTÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

İTÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI İTÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI AMAÇ Madde 1 - Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri, İTÜ nün yüksek öğretim kurumları arasında yüklenmiş olduğu görev ve sorumluluklar

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ EK:2 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu Kanuna bağlı yönetmeliklerin hükümlerine ek olarak Düzce Üniversitesi nde öğretim üyeliğine

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ Bu yönergede 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu kanunla ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvurabilmek için gerekli ek koşullar

Detaylı

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; TC İstanbul Arel Üniversitesinde akademik yükseltilme ve atamalarda uygulanacak kriterleri düzenlemektir.

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ MADDE 1- Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri İstanbul Bilim Üniversitesi ( İBÜ ) Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında

Detaylı

MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESĠ

MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESĠ MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESĠ GEREKÇE VE AMAÇ Madde 1. Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri (AYAÖ), Maltepe Üniversitesi nin yüksek öğretim kurumları arasında yüklenmiş lduğu

Detaylı

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır.

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Kod Bilim Alanı Koşul No 1101 Atatürk İnkılapları

Detaylı

* Alan İndeksleri (Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı için)

* Alan İndeksleri (Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı için) Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı: Bu tablo ile ilgili kısaltmalar ve tanımlar dökümanın sonunda yer almaktadır. Başvuru Koşulları: Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE Kabul Tarihi: 14/09/2007 Karar No : 7 Milli Piyango Eğitim Kampüsü Rize

Detaylı

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU Yükseköğretime yönelik talep küresel olarak artmakta, bütün dünyada yükseköğretim alanı genişlemektedir. Türkiye yükseköğretim alanı da gerek küresel eğilimlere ve

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitimi,

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Karadeniz Teknik

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Selçuk Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde, birinci

Detaylı