T.C. EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı"

Transkript

1 T.C. EGE ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı KEMAL BĐLBAŞAR IN HĐKÂYELERĐ, ROMANLARI VE TĐYATROLARI ÜZERĐNE BĐR ĐNCELEME DOKTORA TEZĐ Müberra BAĞCI TAYFUR DANIŞMANI: Prof. Dr. Ö. Faruk HUYUGÜZEL ĐZMĐR-2008

2 Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne sunduğum Kemal Bilbaşar ın Hikâyeleri, Romanları ve Tiyatroları Üzerine Bir Đnceleme adlı yüksek lisans/doktora tezinin tarafımdan bilimsel, ahlak ve normlara uygun bir şekilde hazırlandığını, tezimde yararlandığım kaynakları bibliyografyada ve dipnotlarda gösterdiğimi onurumla doğrularım. Müberra BAĞCI TAYFUR

3

4 ĐÇĐNDEKĐLER ÖNSÖZ I GĐRĐŞ: Kemal Bilbaşar a Kadar Cumhuriyet Dönemi Türk Roman ve Hikâyesi 1 I. BÖLÜM KEMAL BĐLBAŞAR IN EDEBĐYAT ANLAYIŞI 8 II. BÖLÜM HĐKÂYELER a) HĐKÂYELERĐN YAYINI VE YANKILARI 18 b) OLAY ÖRGÜSÜ VE ELE ALINAN KONULAR 23 A. Toplumsal Hikâyelerde Ele Alınan Konular a. Ekonomi-Ahlak Đlişkisi 30 b. Sınıf Farkı 38 c. Đnançlar ve Gelenekler 42 ç. Çok Partili Hayat 47 d. Memurların Sorunları 53 e Köylülerin Sorunları 55 f. Kasaba Hayatı 61 g. Göç ve Gecekondulaşma 63 ğ. Kadınların Ezilmesi 66 h. Modern Hayat Özentisi 68 B. Bireysel Hikâyelerde Ele Alınan Konular a. Aşk ve Cinsellik 71 b. Ölüm ve Korku 74 c. KĐŞĐ KADROSU VE KĐŞĐLEŞTĐRME A. KĐŞĐ KADROSU a. Ezilen Kişiler

5 1. Köylüler Irgatlar ve Đşçiler Öğretmenler 81 b. Ezen Kişiler 1. Ağalar Muhtarlar Din Adamları Zenginler Kolluk Kuvvetleri Yöneticiler ve Memurlar Siyasetçiler 91 8 Eğlence Dünyasının Kadınları 92 c. Problemli Kişiler 94 B. KĐŞĐLEŞTĐRME 97 d. ZAMAN 103 e. MEKÂN 106 a. Kapalı ve Dar Mekânlar 107 b. Açık Mekânlar 109 f. BAKIŞ AÇISI VE ANLATIM TEKNĐKLERĐ 112 g. ÜSLUP 119 III. BÖLÜM ROMANLAR A. Bireysel Romanlar 1. Etrafımızdaki Duvar a. Romanın Yayını ve Yankıları 125 b. Olay Örgüsü ve Ele Alınan Konular 126 c. Kişi Kadrosu ve Kişileştirme 131 d. Zaman 134 e. Mekân 135 f. Bakış Açısı ve Anlatım Teknikleri 136 g. Üslup 138

6 2. Denizin Çağırışı 139 B. Toplumsal Romanlar 3. Ay Tutulduğu Gece Cemo - 5. Memo Yeşil Gölge Yonca Kız Başka Olur Ağaların Düğünü 259 C. Tarihî Romanlar 9. Kıbrıs Ateşler Đçinde Kölelik Dönemeci Bedoş Zühre Ninem 324 IV. BÖLÜM TĐYATROLAR VE RADYO OYUNLARI 334 SONUÇ 348 BĐBLĐYOGRAFYA 356

7 ÖNSÖZ Kemal Bilbaşar, Cumhuriyet devrinin önemli hikâye ve roman yazarları arasındadır. O, roman ve hikâye yazarlığı, tiyatro ve senaryo yazarlığı, gazetecilik, öğretmenlik gibi birçok işi bir arada yürütmüş çok yönlü bir insandır. Edebî hayatının başladığı 1937 den son eserlerinin yayımlandığı 1981 e kadar, 8 hikâye kitabı ve kitap halinde 10 roman yayımlamıştır. Bunun yanı sıra gazetelerde tefrika halinde kalan iki romanı ve kitaplarına girmemiş hikâyeleri, piyes ve radyo oyunları, hatıra, gezi yazısı ve makaleleri de vardır. Bütün bu özelliklerine rağmen Kemal Bilbaşar hakkındaki akademik çalışmalar sınırlıdır. Bizi bu konuda bir çalışma yapmaya yönelten de Bilbaşar ı bütünüyle ele alan akademik bir çalışmanın bulunmayışıdır. Lisans düzeyindeki çalışmalar istisna edilirse Bilbaşar hakkındaki ilk akademik çalışma 2002 yılında Kemal Bilbaşar ın Hayatı ve Edebî Eserleri Üzerinde Bir Araştırma adlı yüksek lisans tezi ile tarafımızdan yapılmıştır. Bu çalışmada yazarın ayrıntılı bir biyografisinin yanı sıra kitaplarının ve kitaplaşmamış eserlerinin bibliyografyaları ilk kez ortaya konmuştur. Bilbaşar hakkındaki başka bir akademik çalışma Ahmet Özpay tarafından 2004 yılında yapılmıştır. Kemal Bilbaşar ın Romancılığı adlı bu doktora tezinde bizim yüksek lisans tezimizden büyük ölçüde faydalanılmıştır. Araştırmacı, çalışmanın başında yazarın biyografisini tekrar yazmayı denemiş, ancak yeni bir bilgi eklemeden bizim yazdıklarımızı kısmen kaynak göstererek tekrarlamaktan öteye geçememiştir. Yüksek lisans çalışmamızda yer alan ve uzun süren kütüphane taramaları sonucunda oluşturduğumuz Bilbaşar ın eserlerinin bibliyografyasını ise kaynak belirtmeden aynen tezine aktarmıştır. Bilbaşar ın kullandığı müstear isimler, yazdığı gazete ve dergiler, siyasî yönü gibi fazla bilinmeyen pek çok yanı yüksek lisans tezimizde ortaya konulmuş olmasına rağmen Özpay, tezinde nedense bu bilgileri ilk kez kendisi tespit etmiş gibi göstermiştir. Hiçbir kaynakta Bilbaşar ın romanları arasında söz edilmeyen ve bizim de yüksek lisans tezimizi tamamladıktan sonra tespit edebildiğimiz Kıbrıs Ateşler Đçinde romanının Özpay ın doktora tezinde yer almaması da onun daha çok bizim çalışmamızı takip ettiğinin bir delilidir. Tezin Bilbaşar ın romancılığını değerlendirdiği asıl kısımda ise Bilbaşar ın romanlarını tema, kişi, zaman ve mekân açısından topluca değerlendirmesi de pek isabetli olmamıştır. Tema ve kişilerle ilgili kısımlarda romanların ayrıntılı özetleri verilmiştir. Çalışmanın bir başka dikkati çeken yanı

8 ise tezin konusu Bilbaşar ın romancılığı olmasına rağmen romanların üslup özelliklerini ve anlatım yollarını ele alan bir bölümün bulunmamasıdır. Bilbaşar hakkında yapılan bir diğer çalışma Ulviye Dikici ye ait Kemal Bilbaşar ın Romanlarında Şahıslar Kadrosu adlı yüksek lisans tezidir. Bu tezin giriş kısmında da yazara ait kısa bir biyografi vardır. Ancak Ulviye Dikici, bizim tezimizi görmüş olduğunu belirtmekle birlikte buradaki bilgilerden faydalanmamış, hazırladığı biyografiyi yazarın birkaç anısına dayandırmıştır. Kullandığı kaynaklar, bizim yüksek lisans çalışmamızda sunulan kaynakçadan faydalanıldığı izlenimini vermektedir. Bu tezde bir yüksek lisans tezinin çerçevesi içinde yazarın kitap halindeki romanlarında yer alan kişiler fonksiyonlarına göre değerlendirilmiş, romanların diğer cepheleri üzerinde durulmamıştır. Bilbaşar ın eserlerini bir bütün halinde inceleyen çalışmaların yokluğu bizi doktora tezimizde de bu konuyu ele almaya teşvik etmişti. Bunda yüksek lisans tezimizde yazarın biyografisini incelememizin eserlerini tahlil için iyi bir zemin hazırlayacağı düşüncesi de etkili olmuştu. Bu sebeple yüksek lisans tezimizin devamı niteliğinde olan bu çalışmamızda yazarın hikâye, roman ve tiyatrolarını bir bütün halinde ele aldık. Böylece hem yazarın edebî kişiliğini ortaya koymayı hem de Cumhuriyet devrinin hikâye, roman ve tiyatro tarihiyle ilgili çalışmalara katkı sağlamayı hedefledik. Tezin giriş bölümünde Cumhuriyet devri hikâye ve romanının gelişimine dair ana hatlarıyla bilgi verilerek yazarın eserlerini verdiği yıllardaki edebî ortam belirlenmeye çalışılmıştır. Tez, giriş kısmından sonra gelen dört bölümden oluşmaktadır. Đlk bölümde Bilbaşar ın okuduğu ve etkilendiği yazarlar, hikâye ve roman anlayışı, edebiyat konusundaki tutumu üzerinde durulmuştur. Tezin ikinci bölümünde yazarın hikâyeleri ele alınmıştır. Bilbaşar, yazı hayatına hikâye türü ile başladığı için eserlerin tahliline önce bu tür ile başlanmıştır. Bu bölümde 69 u kitaplaşmış, 60 ı da çeşitli gazete ve dergilerde tefrika suretinde kalmış, toplam 129 hikâye bir tasnife tâbi tutularak incelenmiştir. Hikâyelerin tamamı önce konuları bakımından değerlendirilerek tasnif edilmiş, ardından hikâyelerdeki kişilerin özellikleri, kişileştirmenin nasıl yapıldığı, zaman ve mekânın nasıl kullanıldığı, hikâyelerde hangi anlatım yolları ve üslup özelliklerinin bulunduğu ortaya konmaya çalışılmıştır.

9 Üçüncü bölümde Bilbaşar ın kitap halindeki on romanıyla birlikte tefrika halindeki iki romanı içerik, yapı ve üslup bakımından tahlil edilmeye çalışılmıştır. Romanlar ele aldıkları konular dikkate alınarak Bireysel Romanlar, Toplumsal Romanlar ve Tarihî Romanlar olmak üzere üç kategoriye ayrılmıştır. Romanların her birinin ayrı ve büyük bir dünya ortaya koyması dolayısıyla bu bölümde eserleri önceki bölümde olduğu gibi topluca değil, tek tek değerlendirmenin daha uygun olacağını düşündük. Önce romanların yayımlanış tarihi, baskı sayısı gibi birtakım dış bilgileri verdikten sonra romanların edebiyat çevrelerindeki yankısı ve hakkında yazılan eleştiriler hakkında açıklamalar yaptık. Ardından, okuyucuya bir fikir vermesi açısından romanların kısa bir özetini verdik. Daha sonra ise romanları konu, kişi, zaman, mekân, anlatım yolları ve üslup açısından tahlil etmeye çalıştık. Ele aldığımız eserin yazarın diğer eserleri ile bağlantısını da kurmaya dikkat ettik. Yazarın roman ve hikâyelerinde son derece kalabalık bir kişi kadrosu olduğundan, sadece başkişiyi ve onun yakın çevresinde yer alan, onu belirginleştiren, fonksiyonel olarak kullanılan kişileri ele aldık. Hikâyeleri bir bütün halinde değerlendirdiğimiz için kişileri incelerken bir tasnife tabi tuttuk. Romanları ise tek tek ele aldığımız ve sadece önemli kişilere değindiğimiz için kişileri tasnif etme gereği duymadık. Romanlara uyguladığımız inceleme yöntemi tezimizin içindekiler kısmında sadece ilk romanın adı altında belirtilmiş, diğerlerinde tekrarlanmaya gerek duyulmamıştır. Son bölümde ise yazarın daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olan, ailesiyle yaptığımız görüşmeler sonucu yazarın özel evrakı arasında bulduğumuz, piyesleri ve radyo oyunlarını genel bir değerlendirmeye tabi tuttuk. Bunlar, büyük ölçüde yazarın hikâye ve romanlarına benzer eserler olduğu için ayrıntılı bir şekilde üzerinde durmayı gerekli görmedik. Bilbaşar eserlerinde üsluptan çok konuya önem verdiği için biz de çalışmamızda bu yöne ağırlık verdik. Sonuç bölümünde, tezin önceki bölümlerinde yapılan değerlendirmeler doğrultusunda yazarın Cumhuriyet devri Türk romanındaki yerini belirlemeye çalıştık. Kaynaklar bölümünde tez için yararlandığımız kitap ve makalelerin bir listesi verilmiştir. Yazarın tüm eserlerinin bibliyografyası yüksek lisans tezimizde verildiği için burada böyle bir bölüm açmaya gerek duymadık. Yazarın bazı eserlerinin sonraki baskılarında sadeleştirilmiş olması bizi ilk baskılara yöneltmiştir. Bu sadeleştirmelerin yazarın kendisi tarafından mı yoksa yayınevi tarafından mı yapıldığı belli değildir. Yazarın bu konuda bir açıklamasının olmaması

10 dolayısıyla söz konusu değişikliklerin yayınevi tarafından yapılmış olması akla gelmektedir. Bu konuda başka örneklerin olması, bizi çalışmamızda romanların kitap halindeki ilk baskılarını esas almaya yöneltmiştir. Eserlerden alıntıladığımız metinlerin yazımında bugünkü imla ve noktalama kurallarını dikkate aldık. Bununla birlikte alıntılarda şive taklitlerinin ve yazarın diğer üslup özelliklerinin korunmasına da özen gösterdik. Yazarın kendi kitaplarından alıntıladığımız metinlerin kaynağını parantez içerisinde alıntının yanında belirttik. Romanlarda alıntı yapılan kitabın tam künyesini bir kez verdikten sonra alıntıların yanında sadece o kitaba ait sayfa numarasını verdik. Diğer kaynakları ve açıklamalarımızı ise alışılageldiği gibi dipnot olarak gösterdik. Bu şekilde dipnotların sayısının artmasını ve okuyucunun zorlanmasını önlemeye çalıştık. Yazar, bazı hikâyelerini isimlerini değiştirerek daha sonra tekrar yayımlamıştır. Bu şekilde farklı isimlerle yayımlanan hikâyelerinin listesini hikâyelerle ilgili bölümün başında verdik. Ayrıca hikâyelerin konularından söz ettiğimiz bölümde bu tarzdaki hikâyelerin ikinci başlığını da bir kereye mahsus olmak üzere parantez içerisinde belirttik. Akademik hayata adım attığımdan beri fikirlerinden, bilgisinden, tecrübesinden yararlandığım, bana destek ve güç veren, yol gösteren danışman hocam Prof. Dr. Ö. Faruk Huyugüzel e ne kadar teşekkür etsem azdır. Çalışmamla yakından ilgilenen ve her türlü desteği veren hocalarım Prof. Dr. Şevket Toker ve Prof. Dr. Rıza Filizok a da çok teşekkür ederim. Tezimi hazırladığım süreçte fikirlerinden, tavsiyelerinden faydalandığım, adeta ikinci danışmanım olan Doç. Dr. Fazıl Gökçek e de minnettarım. Hem yüksek lisans hem de doktora aşamasında her türlü bilgiyi, dokümanı benimle paylaşan, sorularımı cevaplayan, ellerinden gelen yardımı esirgemeyen Kemal Bilbaşar ın oğlu Taran Beye ve kızı Esin Hanıma teşekkürü bir borç bilirim. Burada ayrıca yardımı, desteği, anlayışı ve sabrı için eşime ve aileme de teşekkür etmek istiyorum. Müberra Bağcı Tayfur Bornova 2008

11 KEMAL BĐLBAŞAR A KADAR CUMHURĐYET DÖNEMĐ TÜRK ROMAN VE HĐKÂYESĐ 1 Türk edebiyatında roman, Batı dillerinden yapılan çevirilerle başlar. Şemsettin Sami nin Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat ı (1872) Türk romanının ilk örneği olarak kabul edilir. Tanzimat döneminde Namık Kemal Batı romanını model alırken A. Mithat Efendi gelenekten yararlanmayı tercih eder. Eserlerini halkı eğitmek ve bilinçlendirmek için yazar. A. Mithat, kendisinden sonraki birçok yazarı etkilemiştir. Hüseyin Rahmi ve Ahmet Rasim, A. Mithat ın tarzını devam ettirirler. Servet-i Fünun döneminde Halit Ziya, yapı ve üsluba verdiği önemle roman anlayışına farklı bir boyut getirir. II. Meşrutiyet döneminde Ömer Seyfettin, Refik Halit, Halide Edip, Yakup Kadri Türk roman ve hikâyesinin önemli isimleridir de Genç Kalemler dergisi çevresinde toplanan Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp ve Ali Canip gibi yazarlarla başlayan dilde sadeleşme yönelişi Milli Edebiyat Akımı na zemin hazırlamıştır. Bu akımın etkisiyle Đslam öncesi Türk tarihine ve halk edebiyatına duyulan ilgi Cumhuriyet döneminde de etkili olmuş, modern edebiyatla halk edebiyatının kaynaşmasını sağlamıştır. Refik Halit in 1919 da yayımlanan Memleket Hikâyeleri, yazarların Anadolu yu konu edinmesinde etkili olmuş bir eserdir te Cumhuriyet in ilanından sonra ortaya çıkan sosyal, siyasi ve kültürel değişiklikler edebiyata da yansır. Bu dönemde yazılan eserlerde Atatürk ilke ve inkılapları büyük ölçüde etkili olmuştur. Halifeliğin kaldırılması, medreselerin, tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması, harf inkılabı Cumhuriyet dönemindeki önemli değişikliklerdir. Başkentin Đstanbul dan Ankara ya taşınması, halkevlerinin açılması da 1 Bu bölümü hazırlarken öncelikle şu iki kaynaktan faydalandık: Ö. Faruk Huyugüzel, Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı, Türkiye Cumhuriyeti nin Temeli Kültürdür II, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2002, s ; Đnci Enginün, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Dergâh Yayınları, Đstanbul, 2001, s Bu iki çalışma dışında yararlandığımız diğer kaynaklar şunlardır: M. Nihat Özön, Türkçede Roman, Đletişim Yayınları, 2. b., Đstanbul 1985, 242 s.; Robert P. Finn, Türk Romanı, Agora Kitaplığı, 2. b., Đstanbul, 2003, 246 s.; A. Hamdi Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Çağlayan Kitabevi, 7. b., Đstanbul, 1988, s ; A. Hamdi Tanpınar, Romana ve Romancıya Dair Notlar I-II-III, Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergah Yayınları, 4. b., Đstanbul, 1995, s ; Alemdar Yalçın, Siyasal ve Sosyal Değişmeler Açısından Çağdaş Türk Romanı I-II, Akçağ Yayınları, Ankara, 2003, s.; Ramazan Kaplan, Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Köy, Akçağ Yayınları, 3. b., Ankara 1997, 608 s.; Ayşenur Külahlıoğlu Đslam, Cumhuriyet Dönemi Türk Hikâyesi, Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayıncılık, Ankara, 2004, s ; Osman Gündüz, Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı, Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayıncılık, Ankara, 2004, s ; Feridun Andaç, Romanda ve Öyküde Yeni Açılımlar ( ), Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Edebiyatçılar Derneği Yayınları, Ankara, 1998, s ; Enver Okur, Çok Partili Demokrasi Dönemi Türk Romanı, Hece Türk Romanı Özel Sayısı, nr , 2002, s

12 edebiyatın Anadolu ya yönelmesinde etkili olmuştur. Cumhuriyet in ilk yıllarında yeni bir toplum yaratma düşüncesine sahip neslin bakış açısı etkilidir. Cumhuriyet romanı ve hikâyesi, toplumsal olaylar ve edebî eserlerin niteliğindeki değişmeler dikkate alındığında üç dönemde düşünülebilir: , , 1970 ve sonrası döneminde roman ve hikâyeciler, ülkedeki siyasi ve toplumsal değişmelerle yakından ilgilidirler. Bu dönemdeki eserlerde Doğu ve Batı medeniyetlerine ait değerlerin çatışması etkili olur. Cumhuriyet ten önce şöhret kazanmış olan Mehmet Rauf, Hüseyin Rahmi gibi yazarlar bu dönemde de eserlerini yayımlamaya devam ederler. Bununla birlikte Halide Edip in Ateşten Gömlek, Yakup Kadri nin Kiralık Konak ve Reşat Nuri nin Çalıkuşu romanları Cumhuriyet döneminin ilk ve önemli eserleridir. H. Edip in Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye romanları Milli Mücadele yi anlatır. Sinekli Bakkal romanı Batı ve Doğu ya ait değerleri çatışmadan ziyade sentez fikriyle ele alan bir eserdir. Yakup Kadri de hikâyelerinde, Yaban, Ankara, Panorama gibi romanlarında H. Edip gibi Anadolu yu, Milli Mücadele yi ve sonrasını anlatır. Kiralık Konak, farklı nesillerin romanıdır. Sodom ve Gomore, işgal yıllarında Đstanbul un durumunu sergileyen bir romandır. Yaban, Cumhuriyet döneminde köy konusunu ele alan romanların ilk örneklerinden biri olarak kabul edilir. Y. Kadri romanlarında Türk toplumunun geçirdiği değişimi ele alır. Reşat Nuri, hikâye ve romanlarında Anadolu da yaşayan insanların günlük hayatını, sorunlarını, ilgi çekici tipleri ön plana çıkararak anlatır. Çalıkuşu, yazarın en çok tanınan ve sevilen eseridir. Romanda bir genç kızın Anadolu ya gelişi ve burada idealist bir öğretmen olarak çalışması anlatılır. Yazar, Yaprak Dökümü nde Batılılaşmanın yanlış anlaşılması üzerinde durur. Yeşil Gece de medreselerin sakıncalı yönlerini anlatır. R. Nuri, konuşma dilinin roman ve hikâyede kullanılmasında etkili olmuş bir yazardır. Söz ettiğimiz her üç yazarda da Doğu ve Batı medeniyetleri arasındaki farklılık, bu farklılığın toplum hayatında yarattığı değişim ve bu iki medeniyete ait değerlerden bir senteze ulaşma konusu ele alınır. Bu konu daha sonra Peyami Safa nın Fatih- Harbiye, Bir Tereddütün Romanı, Biz Đnsanlar, Matmazel Noraliya nın Koltuğu, Yalnızız gibi pek çok romanında da karşımıza çıkar. P. Safa nın romanlarının bir başka 2

13 önemli özelliği kişilerin iç dünyasına önem vermesidir. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, farklı anlatım teknikleri ile dikkati çeken bir romandır. A. Şinasi Hisar, Fahim Bey ve Biz, Çamlıca daki Eniştemiz, Ali Nizami Beyin Alafrangalığı ve Şeyhliği romanlarında geçmiş özlemini ve Osmanlı nın yüksek tabakası ile ilgili hatıralarını dile getirir. Yazarın üsluba verdiği önem, romanlarının bir diğer belirgin özelliğidir. M. Şevket Esendal, roman da yazmış olmakla birlikte daha çok hikâyeci olarak tanınan bir yazardır. Hikâyelerinde küçük insanların sıradan hayatlarını, yaşama sevinçlerini anlatır. Eserlerinde ideolojik bir tutuma rastlanmaz den sonraki hikâyelerinde Çehov tarzını deneyerek hareketten çok duyguya yer verir. Yazarın gözlem gücünün kuvveti eserlerine yansır. Eserleri dil ve anlatım açısından da başarılıdır. Cumhuriyet in ilk döneminde memleket edebiyatı çerçevesinde yazanlardan biri de Aka Gündüz dür. Atatürk inkılaplarının yaygınlaşması konusunda eserler verdiği gibi popüler aşk romanları da yazar. H. Rahmi, Ahmet Mithat Efendinin tarzını devam ettirmiş bir yazardır. Eserlerini halk için yazar ve onları bilinçlendirmeyi amaçlar. Batıl inanç ve cehalet eserlerinde en çok üzerinde durduğu konulardır. Eserlerinde gözlemlerinden, hicivden, geleneksel anlatım yollarından faydalanır. Tanpınar, Türk romanında gerçek konuşmanın H. Rahmi nin eserleri ile başladığını belirtir. Sadri Ertem, Anadolu yu yukarıda söz ettiğimiz yazarlardan farklı olarak toplumcu gerçekçi bakış açısıyla ele alır. Eserlerinde, köylü ve işçilerin hayatını eleştirel bir yaklaşımla verir. Toplumcu gerçekçi edebiyatın ilk örneklerinden sayılan Çıkrıklar Durunca (1931), yerli dokuma ile Avrupa dokumacılığı arasındaki mücadelenin köylünün ekonomik durumuna etkisini anlatır. Ertem, eserde tezin yeterli olduğunu düşünerek sanat endişesi duymamıştır. Reşat Enis Aygen de Sadri Ertem gibi üsluba değil ele aldığı konuya önem verir. Romanlarında toprak reformu, ağa-ırgat çatışması gibi köy hayatıyla ilgili çeşitli konuları ele alır. Sabahattin Ali de Sadri Ertem, Reşat Enis gibi toplumcu gerçekçi çizgide eser veren bir yazar olmakla beraber eserlerinin sanat yanı da güçlüdür. O, eserlerinde propagandacı bir yazar tutumu takınmaz. Kuyucaklı Yusuf, Đçimizdeki Şeytan ve Kürk 3

14 Mantolu Madonna adında üç romanı da olmakla birlikte daha çok hikâyeleriyle tanınır. Kuyucaklı Yusuf ta Anadolu da bir kasabada yaşanan bir aşk hikâyesi anlatılır. Romanda bu aşk hikâyesi ile birlikte farklı konumdaki insanlar arasındaki çıkar çatışmalarına ve ezilen insanların dramına yer verir. Onun eserleri toplumcu gerçekçi yazarları büyük ölçüde etkiler. II. Dünya Savaşı yıllarında Samim Kocagöz ve Kemal Bilbaşar da bu çizgide hikâyeler yazar döneminde Cumhuriyet le birlikte ortaya çıkan değişiklikleri ve Anadolu yu anlatan eserlerin yanı sıra bir de aşk romanları vardır. Daha çok kadın yazarlar tarafından yazılan bu romanlar insanların çok ilgisini çekmiştir. Muazzez Tahsin Berkant, Mükerrem Kamil, Kerime Nadir, Peride Celal popüler aşk romanları tarzının önde gelen yazarlarıdır. Bu dönemde tarihî roman da popüler aşk romanları gibi çok okunan eserler arasındadır. Abdullah Ziya Kozanoğlu, Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu, Turhan Tan tarihî roman tarzında eser vermiş yazarlardır. Nihal Atsız ve Safiye Erol un tarihî romanları ise estetik değerleri ile yukarıda saydıklarımızdan ayrılırlar sonrasına gelindiğinde bir yanda toplumcu gerçekçi yazarlar, diğer yanda sanatı ön plana çıkaran yazarlar söz konusudur. Toplumcu gerçekçiler Anadolu da yaşayan insanların günlük hayatlarını ve sorunlarına yönelirler. Tarımda makinalaşma, iç göç, kentlileşme, çok partili hayata geçiş, yöneten-yönetilen sınıf arasındaki çatışmalar bu dönemde ele alınan belli başlı konulardır. Đlk dönemde Sadri Ertem ve Reşat Enis in eserleriyle ortaya çıkan toplumcu gerçekçilik 1950 den sonra büyük yazarlarla birlikte yaygınlaşır. Köy, bu dönemde ele alınan önemli temalardan biridir. Tanzimat tan itibaren üzerinde durulan köy konusu, Cumhuriyet döneminde yeni bir boyut kazanır. Köy Enstitülerinden yetişen ya da köyü iyi tanıyan yazarlardan oluşan nesil, bu romanların yazılmasında etkili olmuştur. Bu yazarlar kendisinden öncekilerden farklı olarak köyde yetişmiş ya da çeşitli vesilelerle köyü yakından tanımış kişilerdir. Hayatlarına dair gözlemlerle okulda edindikleri bilgilerin sentezini yansıttıkları eserleri farklı bir köy edebiyatının doğmasına sebep olur de Mahmut Makal tarafından yayımlanan Bizim Köy adlı eser yeni bir dönemin başlangıcı olur. Daha önce de Anadolu ile ilgili gözlemleri içeren eserler olmakla birlikte hiçbiri Bizim Köy kadar ses getirmemiştir. 4

15 Bizim Köy, Makal ın görev yaptığı köylerle ilgili gözlemlerini anlattığı bir eserdir. Daha sonra ise Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Kemal Tahir in köye toplumcu bir bakış açısıyla yaklaştıkları eserleri gelir. Köy konusunun yaygınlaşmasında Nâzım Hikmet in şiirleriyle güçlenen Marksist fikir ve inanışlar da etkili olmuştur. Samim Kocagöz, konularını çoğunlukla Ege Bölgesi nde yaşayan insanların hayatından seçer. Eserlerinde toprak sorunu, sınıfsal çatışma, tarımda makineleşme, köylü-ağa ilişkileri gibi toplumsal temaları ele alır. Kemal Bilbaşar da Samim Kocagöz gibi eserlerinde daha çok Ege insanının hayatından kesitler sunar. Đlk hikâye kitabını Anadolu dan Hikâyeler adıyla 1939 da yayımlayan yazar hikâyelerinde sınıf farkı, fakirlik, rüşvet, memurların sorunları, çok partili hayata geçişin etkileri, göç, gecekondulaşma, köy ve kasaba yaşantısı, batıl inanç ve gelenekler gibi çeşitli toplumsal meseleler üzerinde durur. Đlk romanı 1943 te yayımlanan ve psikolojik roman türünde bir eser olan Denizin Çağırışı olmakla birlikte yazar, daha çok Cemo romanı ile tanınır. Bilbaşar Cemo da Doğu Anadolu bölgesinde yaşayan insanlar arasındaki ağa-köylü çatışmasını, hazin aşkları masalsı ve şiirsel bir üslupla anlatır. Orhan Kemal, Kemal Tahir ve Yaşar Kemal gibi büyük yazarların elinde toplumcu gerçekçi roman ve hikâye daha da yaygınlaşır. Orhan Kemal, hem hikâye hem de roman türünde eserler vermiştir. Đlk hikâye kitabı Ekmek Kavgası, ilk romanı Baba Evi dir. Samim Kocagöz ve Kemal Bilbaşar konularını daha çok Ege Bölgesinden seçerken Orhan Kemal Çukurova ya yönelmiştir. Eserlerinde ırgatların, işçilerin, şehre göç etmek zorunda kalan insanların hüzünlü hayatlarını anlatır. Hikâyelerinde anlattığı kişiler sıradan insanlardan ziyade ezilmiş kişilerdir. Eserlerinde kişilerini şive taklitleriyle konuşturur. En çok tanınan eserleri Bereketli Topraklar Üzerinde ve Murtaza dır. Kemal Tahir daha çok romana ağırlık vermiş bir yazardır. Romanlarının bir kısmı köy konusunu bir kısmı ise tarihî olayları ele alır. Đlk romanı Sağırdere de köy konusu çerçevesinde ağalık ve eşkıyalığa da değinir. En çok tanınan romanları konularını tarihten alanlardır. Esir Şehrin Đnsanları, Esir Şehrin Mahpusu ve Yol Ayrımı gibi romanlarında yakın tarihimizle ilgili çeşitli olayları ele alır. Đsminden en çok söz edilen romanı ise Osmanlı Devletinin kuruluşunu anlattığı Devlet Ana dır. Yazarın 5

16 kahramanlarına yaklaşımı bir hayli olumsuzdur. Onları hep kötü özellikleri ile anlatır ve bu durumdan kurtulma çarelerinden de söz etmez. Yaşar Kemal romanlarıyla yurt içinde de yurt dışında da ismini duyurmuş bir yazardır. Romanları çeşitli dillere çevrilmiş, romanlarıyla yurt içinde ve yurt dışında birçok ödül kazanmıştır. Romanlarında genellikle Çukurova köylüsünün, Güney ve Doğu Anadolu insanının ekonomik ve toplumsal sorunlarını ele alır. Eserlerinde halk türkü, masal, efsane ve destanlarından önemli ölçüde yararlanır. Đnce Memed isimli romanı epey ses getirmiş ve çok baskısı yapılmıştır. Romanda Anadolu da bir eşkıyanın ortaya çıkışı ve kahramanlaşması anlatılmaktadır. Đnce Memed, yaşantısı ve idealleri ile diğer eşkıyalardan farklıdır. Onun dağa çıkışı sebep-sonuç ilişkisi dikkate alınarak verilmiştir. Talip Apaydın ın Sarı Traktör ve Yarbükü, Fakir Baykurt un Yılanların Öcü romanları köy konusunu daha çok şematik kalıplar içerisinde devam ettirir. Aziz Nesin, mizahî hikâye ve romanlarıyla toplumcu gerçekçi edebiyatta önemli bir yer işgal eder. Yazar eserlerinde topumdaki aksayan yanları ironik bir dile ortaya koyar. Çok okunan hikâyeleri yurt dışında da tanınmasını sağlamıştır. Bir yanda toplumcu gerçekçi eserler yayımlanırken öte yanda da bireyin iç dünyasına önem veren, eserde estetik yanı ihmal etmeyen yazarlar bulunmaktadır. Bu yazarlardan biri olan Tanpınar, eserlerinin üslubuna çok önem vermiştir. Yazar, Abdullah Efendinin Rüyaları ve Yaz Yağmuru adlı iki hikâye kitabı ve Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü ve Sahnenin Dışındakiler adlı üç romanı vardır. Ayrıca Mahur Beste ve Aydaki Kadın adlı yarıda kalmış iki romanı bulunmaktadır. Huzur, romanın başkişisinin sanatçı kişiliği ile gerçek hayat arasındaki çatışmayı anlatır. Saatleri Ayarlama Enstitüsü, toplumdaki aksaklıkları ironik bir dille eleştiren bir romandır. Sait Faik, Medar-ı Maişet Motoru ve Kayıp Aranıyor isimli iki romanı da olmasına rağmen daha çok hikâyeci olarak tanınan bir yazardır. Hikâye türünün edebiyatımızda sevilmesinde ve yaygınlaşmasındaki rolü büyüktür. O da Tanpınar gibi toplumcu gerçekçi akımın dışında kalan eserler verir. Eserlerinde insana ve tabiata duyduğu sevgi hakimdir. Küçük insan kavramını Türk hikâyeciliğine sokmuştur. Alemdağ da Var Bir Yılan adlı hikâye kitabı Türk hikâyeciliği açısından önemli bir 6

17 eserdir. Hikâyelerinin şiirsel bir üslubu vardır. Onun hikâyelerinin temel unsurları gözlem, çağrışım ve psikolojik tahlillerdir. Haldun Taner, tiyatro alanındaki önemli eserlerinin yanı sıra ironik hikâyeleriyle de Cumhuriyet döneminin önemli yazarları arasındadır. Tarık Buğra da Haldun Taner gibi Cumhuriyet döneminin 1950 sonrası kuşağına mensuptur. Eserlerinde kurguya ve üsluba önem verir. Küçük Ağa romanı Milli Mücadele romanları arasında farklı bir yere sahiptir. Dönemeçte ve Yağmur Beklerken konularını yakın tarihteki siyasi olaylardan alan romanlardır sonrasına gelindiğinde ise hikâye ve romanda postmodern eğilimler hâkimdir. Bu dönemde bireyin iç dünyasına yönelerek bunu farklı anlatım teknikleri ile verme anlayışı hâkim olmuştur sonrasında etkili olan eserlerden biri Oğuz Atay ın Tutunamayanlar romanıdır. Bu eser özellikle batılı yazarların kullandığı anlatım tekniklerinin denenmesi ile Türk romanında farklı bir yere sahiptir den sonra birçok yazar eserlerinde bu teknikleri denemiştir. 7

18 I. BÖLÜM KEMAL BĐLBAŞAR IN EDEBĐYAT ANLAYIŞI Bu bölümde Kemal Bilbaşar ın hikâye ve roman konusundaki görüşlerini belirleyerek onun edebî anlayışını ve eserlerini nasıl bir teorik zemin üzerine kurduğunu ortaya koymaya çalışacağız. Ancak Bilbaşar ın edebiyat anlayışına geçmeden önce hangi yazarları ve eserleri okuyup etkilendiğinden, eserlerini nasıl yazdığından söz etmenin konuyu daha çok aydınlatacağını düşünüyoruz. Bilbaşar, kendisinden önceki Türk yazarları arasında en çok Ömer Seyfettin, Refik Halit ve Sabahattin Ali yi beğenir ve onları Türk hikâyeciliğinin klasikleri olarak niteler 2. Kendi çağdaşları arasında ise en beğendiği yazarların kısaca Kemaller olarak nitelediği Orhan Kemal, Yaşar Kemal ve Kemal Tahir, sonraki nesilden ise Muzaffer Buyrukçu ve Fakir Baykurt olduğunu belirtir 3. Toplumcu gerçekçi yazarların eserlerini Türk edebiyatında önemli bir merhale olarak gören Bilbaşar, özellikle 1960 lardan sonra Türk romanının uluslararası standartlarda bir başarıyı yakaladığına dikkati çeker. Bu anlamda kitapları çok satarak geniş bir okuyucu kitlesine bu anlayışı ulaştırdığını düşündüğü Aziz Nesin, Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Rıfat Ilgaz, Kemal Tahir, Fakir Baykurt, Bekir Yıldız, Füruzan, Kerim Korcan, Cengiz Tuncer, Oktay Akbal ın eserlerini takdir eder 4. Beğendiği Amerikan yazarları arasında William Saroyan, Ernest Hemingway, John Steinbeck, William Miller ve Erskine Caldwell i sayar 5. Ancak en çok Rus yazarlardan etkilendiğini belirtir 6 : halka dönük Rus klasikleri beni kolayca etkiledi: Gorki yi, Gogol ü, Lermontof u, Şolohof u yol gösterici saydım. Bilbaşar, okumalarının yazacaklarını belirlemede etkili olduğunu söylemektedir. O, yazacağı bir hikâyenin konusunu çoğu zaman okumaları esnasında bulduğunu belirtir 7 : Đptilayla okuduğum kitapların kenarları birçok hikâye taslakları, tedailer, tenkit noktalarıyla doludur. Bir hikâyenin desenlerini kafamda tasarladığım zamanlar, okuduğum gazete veya derginin, dinlediğim günlük olayların muhayyilemi son derece tahrik ettiğini kaydetmeliyim yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Talebe Cemiyeti Kültür Ocağı nın hazırladığı Sanat ve Edebiyat Günü nde yaptığı konuşmadan. Konuşmanın metni yazarın oğlu Taran Bilbaşar tarafından verilmiştir. 3 Nurer Uğurlu, Kemal Bilbaşar Diyor ki, Yelken, nr. 45, Eylül 1960, s Rauf Mutluay, 1972 de Roman ve Hikâyemiz, 1973 Varlık Yıllığı, Varlık Yayınları, Đstanbul, 1972, s yılında yapılan bu röportajın metni yazarın kızı Esin Rey tarafından verilmiştir. 6 Kemal Bilbaşar özeleştirisini yapıyor., Yeni Edebiyat, Ağustos 1971, c. 2, nr. 10, s Kemal Bilbaşar la Bir Konuşma, Yeditepe, nr. 20, 1 Eylül 1952, s. 4. 1

19 Dereyi Kurtarmanın Yolu 8 başlıklı hikâyesi bu konuda tipik bir örnektir. Yeni Asır gazetesinde yayımlanan bir haberde, kaynağı kendi toprağında olan dereyi sahiplendiği için köylüleri zor durumda bırakan bir ağanın köy halkına dava açtığı belirtilmektedir. Bilbaşar bu haberi okuduktan sonra köy halkının ağanın elinden nasıl kurtulabileceğini düşünür, hatta avukat arkadaşlarına başvurarak konu hakkında bilgi edinir. Yazarın bulduğu çözüm, köy halkının dere suyunun taşkınından zarar gördüklerini söyleyerek suyu parayla satmaya çalışan ağaya karşı dava açmasıdır. Köylü, ağadan derenin suyunu başka yöne akıtmasını ya da tazminat ödemesini isteyebilir, böylece ağa da derenin nimetlerinden faydalanmayı istediği gibi zararına da katlanmak zorunda kalır. Bilbaşar çözüm yolunu bu şekilde tasarladıktan sonra köy halkına bunu göstermek için söz konusu hikâyesini kaleme alır. Bu hikâyesinin ve diğer eserlerinin ortaya çıkma serüvenini kendisi şöyle anlatmaktadır 9 : Sorun böylece çözülebildiğine göre iş kolaylaşmıştı. Köyü, köyün kişilerini seçtim. Olayı bu köy yaşantısına aktarıp planladım, sonra da hikâyeyi kaleme aldım. Yazarken plana yüzde yüz bağlı kalmak diye bir şey yoktur. Bazen kişilerden birinin bir sözü bile plan değişikliğini gerektirebilir. Bazı hikâyeler bir oturuşta yazılır. Bazı hikâyeler, türlü sebeplerden ötürü aylarca tezgahta kalır. Ne tuhaftır ki üzerinde en fazla alınteri dökülmüş yapıtlar yazarın en kolay yazdığı eseri sanılmıştır. Yazarın Đzmir yıllarından yakın arkadaşı olan Đlhan Đleri nin şu ifadelerinden de yazarın gözleme oldukça önem verdiği anlaşılmaktadır 10 : Bir gün Anadolu gazetesinden çıktık. Beyler Sokağı ndan geçerken kucağı gelin çiçekleriyle dolu köylü bir çocuk gördük. Muayenehanelere dalıyor, alıcı arıyordu. Bilbaşar ın yaratıcı muhayyilesi o çiçekleri sosyal yaşantımızın tüm katlarında dolaştırdı. 45 sayfalık, yalın çiçekleri içeren Bir Kucak Gelin Çiçeği adlı süper öyküyü yarattı. Bir Kucak Gelin Çiçeğinin Hikâyesi ile ilgili yazarın kendisi de şunları söylemektedir 11 : Şair Đlhan Đleri ile bir gün, Đzmir in maruf sokaklarından birinde, bir çiçekçi dükkânından elli adım ilerde altın sarısı Irak hurmaları satan bir işportacıdan imrendiğimiz için hurma satın alıyorduk. Üzerinde bir ilkokul podyası bulunan küçük bir çocuk, bir kucak gelin 8 Kemal Bilbaşar, Dereyi Kusturmanın Yolu, Demokrat Đzmir, nr. 3806, 19 Aralık Ahmet Köklügiller-Đbrahim Minnetoğlu, Şair ve Yazarlarımız Nasıl Yazıyorlar?, Minnetoğlu Yayınları, Đstanbul 1974, s Đlhan Đleri, Kemal Bilbaşar ın Ardından, Yeni Asır, nr , 23 Şubat Kemal Bilbaşar la Bir Konuşma, Yeditepe, s. 4. 2

20 çiçeğiyle yanımızdan geçerken hurma satıcısı, çocuğu durdurdu hikâyede anlatıldığı şekilde onları satın aldı. Sonra gözümüzün önünde onları yüzde yüz kârla, berberden çıkan iki adama sattı. Bu olay hakkında Đlhan Đleri yle yol boyunca konuşarak eve gelen Bilbaşar, bu konudan bir seri hikâye çıkartabileceğini düşünür. Genelde hikâyelerinde gözlem ve araştırmalarından büyük ölçüde yararlanan yazar, bu konuyla ilgili bilgi toplamak için birkaç çiçekçiyi ziyaret ettiğini ve o günlerde Yeni Đstanbul gazetesinde Đstanbul çiçek pazarı ile ilgili bir röportajdan yararlandığını belirtmiştir 12. Yazar bu hikâyesini her gün işten dönünce birkaç saat çalışmak suretiyle on dört günde tamamladığını söylemektedir. Yazacağı konuyla zihni o kadar meşguldür ki aklına yeni bir şey gelirse eklemek için yatarken bile baş ucuna bir defter koymaktadır. Bilbaşar, Bir Kucak Gelin Çiçeğinin Hikâyesi nin tekniğinde de o günlerde okuduğu ve orijinal bulduğu Orhan Hançerlioğlu nun Büyük Balıklar adlı kitabından etkilendiğini belirtmektedir 13. Bunlar dışında birçok hikâyede yazarın yaşadıklarının ya da gözlemlediklerini etkisi vardır. Sümbül hikâyesinde anlatılan Musevi kadın yazarın komşusudur. Đlhan Đleri Denizin Çağrışı ndaki bunalımlı öğretmenin kendisi olduğunu söyler. Yazarın oğlu Taran Bey Kaymaklı Tavukgöğsü hikâyesindeki çocuğun kendisi olduğunu ifade eder. Romanlarla ilgili bölümde ayrıntılı bir şekilde üzerinde durduğumuz gibi özellikle Cemo, Memo ve Kölelik Dönemeci romanları yazarın uzun soluklu okuma ve araştırmalarının sonucunda ortaya çıkan eserlerdir. Bilbaşar ın okuduğu, etkilendiği yazarlar ve yazma şeklinden söz ettikten sonra şimdi de edebiyat anlayışı üzerinde duralım. Öğretmen olarak çocuklara, yazar olarak da halka yararlı olmak amacında olduğunu belirten yazar için edebiyat bir araçtır 14. Tarih öğretmeni olarak otuz yıla yakın farklı yerlerde görev yapan Bilbaşar, edebiyatla uğraşmaya başlamasının mesleğiyle ilgili olduğunu, mezun ettiği öğrencileriyle bağlantıyı koparmamak ve onlara bir şey öğretmeyi sürdürmek için yazmayı tercih ettiğini belirtir 15. Bilbaşar, öğretmenlik mesleğinin yazarları olumlu yönde etkilediğini düşünür. Öğretmen okullarında ve köy enstitülerinde genelde halk çocuklarının 12 agy., s agy., s Kemal Bilbaşar, Milliyet Sanat, nr. 213, 7 Ocak 1977, s Açık Oturum: Türk Romanı ve Türkiye Gerçekleri, Nesin Vakfı Edebiyat Yıllığı 1982, Kardeşler Basımevi, c. 1, Đstanbul, 1982, s

21 okuduğunu ve orada aldıkları eğitimden sonra yetiştikleri çevre ile toplum arasındaki sosyal ve ekonomik farklılıkları görüp kendi sınıflarının hakları için savaşa girdiklerini ifade eder. Bilbaşar a göre bu konuda en uygun çalışma alanı da edebiyattır 16. Bilbaşar, eserlerinde insanların çektiği toplumsal ve ekonomik sıkıntıları ortaya koymaya çalıştığını belirtir 17. Eserlerini yazış amacını, küçük kasaba ve köylerde yaşayan, çok çalışan, az mutlu olan kişilerin hayatını yansıtmak ve onların belli bir bilince varmasını sağlamak olarak özetler 18. Yazdığı hikâyelerde halka hep bir yanlışı, bir kötüyü, bir geriyi anlatma çabasında olduğunu söyleyen Bilbaşar, bu hikâyelerle küçük insanın ezilmişliğini anlatmak 19 ve onları bilinçlendirmek amacında olduğunu söyler 20. Yazar, zor durumda olan insanlardan çok etkilenir, ezilen insanlara, onlara yapılan haksızlıklara dayanamaz 21. Ona göre sanatçı yıkmak için değil yapmak için uğraşan bir tenkitçidir, bir inkılapçı, yani devrimcidir 22. Bilbaşar, sanatçıyı yazmaya sevk eden unsurun toplumdaki ekonomik ve sosyal problemler olduğunu varsayar. Ona göre sanatçı, bu problemlerin kişiler, aileler ve daha genel olarak toplum üzerindeki etkilerini incelemelidir. Bilbaşar, sanatçıları bu etkiden duygulanan hassas antenler e benzetir. Bir yazarın başarısının ve sonraki nesillere kalabilmesinin de ancak bu şekilde olabileceğini, toplum sorunlarını teşhis eden ve doğru çözümleri gösteren yazarların eserlerinin uzun ömürlü olacağını ifade eder 23. Bilbaşar için sanatçıyı yazmaya iten şey toplumsal sorunlar olduğundan o, toplumun istenen düzeye ulaşması halinde sanatçının yazmayı bırakacağına inanır 24. Eserlerinde toplumun bozuk ve aksak yönlerine dikkati çekmek amacında olduğu için Bilbaşar ın hikâyelerinde eleştiri cümlelerine sık sık rastlanır. O, çeşitli yazı ya da röportajlarında sanatın gücünü halkın somut sorunlarından alması ve onlara 16 Cemo adlı romanıyla Türk Dil Kurumu ödülü alması dolayısıyla kendisiyle TRT Ankara radyosunda yapılan bir röportajdan. Bu radyo programının kaydı bize yazarın oğlu Taran Bilbaşar tarafından verilmiştir. 17 Ödül Alan Yazarlara Sorular, May, nr. 17, Şubat 1969, s TRT Ankara radyosunda yapılan 9 Aralık 1975 tarihli röportajdan. 19 Kemal Bilbaşar özeleştirisini yapıyor., Yeni Edebiyat, s TRT Ankara radyosunda yapılan 9 Aralık 1975 tarihli röportajdan. 21 Bilbaşar ın R. Bayer e mektubundan. Bu mektup bize yazarın oğlu Taran Bilbaşar tarafından verilmiştir. 22 Kemal Bilbaşar la Konuşma, Kervan, nr. 6-7, 1 Nisan 1952, s Kemal Bilbaşar la Bir Konuşma, Aydınlık, nr. 39, Ağustos 1964, s agy., s

22 çözüm getirmesi gerektiğini 25, sanatçının iyiyi, doğruyu, güzeli anlatmakla yükümlü olduğunu belirtmiştir 26. Bilbaşar, gerçek sanatçının sosyal meseleler karşısında duyarsız kalmasının mümkün olmadığını düşünür. Bununla birlikte sanatkâr, inanmadığı şeyleri yazmamalıdır, aksi takdirde yazarın ifadesiyle herhangi bir katili müdafaa etmeyi üzerine almış avukata benzer 27. O, bir yandan yazarın toplumsal meselelere karşı duyarlı olması gerektiğini söylerken öbür yandan da yazarın bir dava adamı gibi olmaması gerektiğini savunur. Bu tutumdaki yazarın kendisi gibi düşünmeyenleri kötüleyeceğini, dışlayacağını, hâlbuki sanatçının insana ait her konu ile ilgilenmesi gerektiğini düşünür 28. Bilbaşar, kendi sanat anlayışını şu şekilde anlatır 29 : Bizim sanat anlayışımıza göre sanatın toplumla ilişiği olması gerekir. Toplum etkisinde geniş bir halk edebiyatı, halkın edebiyatı olması gerek. Çünkü toplumu meydana getiren halktır. Onun problemlerini, onun isteklerini göz önünde tutmak bizim anlayışımıza göre sanatçının başlıca amacı olacaktır. Bu anlayışta olduktan sonra bir an önce mutluluğa, rahata kavuşmanın, insanlara eğlenme, övünme, gösteriş duygusu verecek bir süs edebiyatına nasıl katılırız. Biz bu edebiyatın bir etkisi olacağına inanmadığımız için denemeyi bile gereksiz buluyoruz. Bizi gençler okumuyorlarmış. Biz böyle yazmasak başımıza ne gelecek diye bir endişemiz yok. Çünkü okuyorlar. Yazar, toplum meselelerini ele almayan edebiyatı, soyut olarak niteler ve bunu fonksiyon bakımından duvarda asılı bir çini ye benzetir 30. Soyut sanatla uğraşan yazarları, toplum düzenlerinin baskısı altında bunalmış kişileri oyalamaya çalışan bilinçli ya da bilinçsiz gözboyacılar olarak görür 31. Bilbaşar, toplumcu yazarların inandığı değerleri halka duyurmak ve yaymak için mücadele etmesi gerektiği konusundaki düşüncelerini şu şekilde dile getirir 32 : Đnsanların barış içinde, sömürülmeden, hür ve özgür yaşamasını ülkü edinmiş olan 25 Kemal Bilbaşar Diyor ki, Yeditepe, nr. 139, Kasım 1967, s Mustafa Baydar, Edebiyatçılarımız Ne Diyorlar?, Ahmet Halit Yaşaroğlu Kitapçılık, Đstanbul, 1960, s agy., s agy., s Nurer Uğurlu, Kemal Bilbaşar Diyor ki, Yeditepe, s agy., s Kemal Bilbaşar la Bir Konuşma, Aydınlık, s Varlık Yıllığı, Varlık Yayınları, Đstanbul, 1969, s

23 yazarların kalemlerini bu amacın hizmetine vermeleri, yaşadıkları toplumlarda halka dönük yönetimin kurulmasını engelleyen tüm şer güçleriyle mücadele etmeleri gerekir. Bu yazarlar bir yandan gazete, dergi, kitap, radyo, televizyon ekranı ve sahnede kalemleriyle at oynatırken, bir yandan siyasal bir örgüt içinde politik eyleme katılmalıdırlar. Her gerici, tutucu, emperyalist oyunun ve saldırının karşısına ilkin onlar dikilmeli, ilk protesto sesi onlardan yükselmelidir. Yazar, bazı eleştirmenler tarafından toplumcu gerçekçilik çizgisindeki eserlerin yok sayılmasına ve bu tarzdaki yazarların üsluplarının kahvehane meddahlarının kültürsüz söyleyişlerine benzetilmesine rağmen altın beyinli çocuklar olarak nitelediği bu yazarların meyveli ağaçlar gibi taşlansa bile edebiyata damgasını vuracağını düşünür 33. Edebî eserin belirli bir zümrenin zevkine değil, genele hitap etmesi gerektiğini, toplumun zevk anlayışına uygun eserlerin kabul göreceğini savunur. Bu anlayışın bir ürünü olarak da Ahmet Haşim i bizim memleketimizde, toprağımızda yaşayan bir saksı çiçeği ne benzetir 34. Türk toplumunun yaşantısını, geleneklerini ele alan romanların daha uzun ömürlü olacağını, klasik eserlerin hep yaşadıkları devri iyi bir şekilde yansıttığını belirtir 35. O, toplumsal sorunları yansıtmak için en uygun edebî türün roman olduğu kanısındadır 36 : Romanın çok geniş topluluklara seslenmek konusunda türlü olanakları bulunan en etken edebiyat türü olduğu kanısındayım. Roman tarihsel akışı içinde toplum yaşantısını tüm sorunlarıyla ortaya dökmeye, sorunlara çözüm yolu göstermeye, ezenlerle ezilenlerin korkunç dramını yansıtmaya, sınıfsal çatışmaları ayrıntıları içinde belirlemeye, sınıf bilincini uyarmaya en elverişli bir dil aracı sayıyorum. Eserlerinde toplumsal sorunları ele alması dolayısıyla Bilbaşar toplumcu gerçekçi yazarlar arasında sayılır. Kendisi de Toplumcu gerçekçi sanat akımına bağlıyım ifadesini kullanır 37. Toplumcu gerçekçilik insanı ve dünyayı Marksist dünya görüşü ile algılayan bir akımdır 38. Onlar eserleri ile yeni bir toplum yaratmayı amaçlarlar. Yeni bir insan, yeni bir ahlak, yeni bir değer yaratma idealleri vardır. 33 Soruşturma, Gösteri, nr. 4, Mart 1981, s Kemal Bilbaşar ile Bir Konuşma, Sabah Postası, 4 Nisan Nurer Uğurlu, Kemal Bilbaşar Diyor ki, Yeditepe, s Bir röportaja verilen cevaplardan oluşan bir yazıdan. Bize yazarın oğlu Taran Bilbaşar tarafından verilen bu röportaj metni tespit edebildiğimiz kadarıyla yayımlanmamıştır. 37 Aynı röportajdan. 38 Emin Özdemir, Gerçekçilik Üzerine Yargılar, Türk Dili Dergisi, Yazın Akımları Özel Sayısı, nr. 349, Ocak 1981, s

24 Edebiyat, onlar için hayatı olduğu gibi değil, olması gerektiği gibi gösterecek bir araçtır 39. Eleştirel gerçekçiler ise toplumda gördükleri bozuklukları, adaletsizlikleri öne çıkararak onları eleştirir 40. Bilbaşar kendisinin toplumcu gerçekçi olduğunu söylemekle birlikte onun kesin olarak bu iki anlayıştan birine sahip olduğunu söylemek zordur. Eserlerinde ele aldığı toplumsal sorunlarla, iyiler-kötüler, ezenler-ezilenler, güçlülergüçsüzler şeklindeki klişe kategorilerle toplumcu gerçekçi yazarlara yakın durur. Bununla birlikte eserlerinde toplumcu gerekçi yazarlar gibi belirgin bir devrim fikri veya sosyalist düzen özlemi görülmez. O, eserlerinde Cumhuriyet e ait değerleri, Atatürk ün ilke ve inkılâplarını savunur. Toplumsal sorunları eleştirmekle yetinmeyip kendince çözüm yolları gösterdiği için sadece eleştirel gerçekçi çizgide kaldığını söylemek de yeterli olmayacaktır. Dolayısıyla Bilbaşar için toplumsal gerçekçi tanımlaması da eleştirel gerçekçi tanımlaması da tam olarak doğru olmaz. O kanımızca bu iki tutumun arasında bir yerde durmaktadır. Bilbaşar, toplumsal konuları gerçekçi bir tutumla ele almaya çalıştığını şu ifadeleri ile belirtir 41 : Fikirde toplumcu, sanatta gerçekçi görüşe bağlıydım. Memleketimizin insanlarının dertlerini, toplum gerçeklerini ancak bu edebiyat tekniğiyle gün ışığına çıkarmak ve onlara çözüm yolunu göstermek mümkün olacağına inanıyordum. Bilbaşar, realizmden ne anladığını şöyle ifade eder 42 : Hikâyede realizm bence hikâyedeki insanların ayağının yerde olması, yüzde yüz toplum içinde yaşayan insanlar olması demektir, tabii olaylar da öyle. Hikâyecinin hadiseye burnunu sokmasına gelince saçma sapan bir iş bu. Çünkü hikâyeci olaylara düşüncelerini daha iyi anlatmak için muhtelif istikametler veren adamdır. Hikâyeyi boyutu ne olursa olsun doğaya ve insana özgün bir bakış, bir eleştiri: Yaşamımıza yeni anlamlar, yöntemler, yorumlar getiren bir yazın sanatı olarak tanımlayan Bilbaşar bir hikâyede aradığı nitelikleri şöyle sıralar 43 : Bir kez yazarın gölgesi bile öykünün satırları arasında sezilmemeli, yapıt canlı, somut, özgür bir yaratık olarak okuyucusuna seslenebilmelidir. Bir de öykü tarihsel devrimci akış doğrultusunda karanlık düzenlerin 39 Ayrıntılı bilgi için bkz. Rene Wellek, Yirminci Yüzyıl Eleştirisinin Temel Yönelişleri, (Çev. Şevket Toker), E.Ü. Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, nr.vi, Đzmir, 1991, s Đsmail Tunalı, Marksist Estetik, Altın Kitaplar Yayınevi, 2. b., Đstanbul, 1993, s Kemal Bilbaşar anlatıyor., Türk Dili, nr. 195, 1 Aralık 1967, s Cengiz Tuncer, Đzmir den Đki Hikâyeci, Yeditepe, nr. 54, 1 Şubat 1954, s Türk Dili, Türk Öykücülüğü Özel Sayısı, nr. 286, Temmuz 1975, s

25 gizlerine tutulmuş ışık, gölgedeki zorbalara sıkılmış yumruk, haksızlıkla, kötülükle savaşacaklara yol gösterici, güçsüzlere güç, pısmışlara yürek ve sorunlara çözüm olmalıdır. Yazarın hikâyedeki tutumu konusunda yukarıda söyledikleri ile buradaki düşünceleri arasında değişiklik söz konusudur. Bilbaşar, eserlerinde realist olmaya çalışması dolayısıyla birtakım eleştirilere maruz kalmıştır. Küçük insanların ezilmişliklerini dobra bir deyiş ile anlattığı için haşin realizm yapmakla suçlandığını ifade eder 44. Bazı eleştirmenler haşin realizm suçlamalarının yazarı yerli renk gerçekçiliğine, yani Anadolu da yaşayan halkın yaşantısını, gelenek göreneklerini anlatmaya yönelttiği tespitini yapar 45. Gerçekten de yazarın eserlerinde gelenekler önemli bir yere sahiptir. Yazar gelenekleri sadece eserlerini konu bakımından zenginleştiren bir unsur olarak kullanmakla kalmamış, sözlü gelenekten gelen bazı unsurlar onun üslup özelliklerini oluşturmuştur. Üslup kısmında daha ayrıntılı olarak üzerinde durduğumuz gibi meddah taklitleri, konuşma dili, şive taklitleri, atasözü ve deyimlere yönelme onun üslup özelliklerinin başında gelir. Bununla birlikte yazar, okuyucu ile yarenlik eden meddahvari anlatımı dolayısıyla da zaman zaman eleştirilir. Attila Đlhan, bu tarz yazarları, dolayısıyla Bilbaşar ı eleştirenlerin başında gelir 46 : Hani bizim hikâyeciliğimizde şöyle sade suya bir anlatıcılık akımı vardır. Kökü galiba Ahmet Mithat a kadar uzanır. Hatırladınız mı? Bu çeşit yazarlar, çoğu zaman leğen örtüsünden bahseden laf yapıcılarıdır. Doğru dürüst şeylerden söz açtıkları zaman derhal ukalalaşır, okunmaz hale gelirler. Hepsinde anlatış tekdüzedir. Yer yer espri bulaşıkları görülür. Bir Đlhan Tarus vardır, sözgelişi, bir Kemal Bilbaşar vardır, bunlar Ey kâri!.. diye hitap eden cinstendir. Attila Đlhan, bu tarz anlatımları dedikodu yapmak ya da kahvede çene çalma ya ya da bir zabıt kâtibinin tuttuğu tutanaklara benzetir. Bunun üzerine Bilbaşar, kendisini ve aynı çizgide yazan diğer arkadaşlarını savunma gayesiyle Kemal Bilbaşar ın Teşekkürü başlıklı bir yazı yazar 47. Đronik bir yaklaşım sergilediği bu yazıda, yeni sanat anlayışı ile ilgili şeyler öğrettiği için Attila Đlhan a teşekkür eder. Onu, eserlerindeki bütün kişileri aynı 44 Kemal Bilbaşar özeleştirisini yapıyor., Yeni Edebiyat, s Mahir Ünlü-Ömer Özcan, 20. Yüzyıl Türk Edebiyatı, (Cumhuriyette Yeniler Dönemi), Đnkılap Kitabevi, Đstanbul, 1991, s Attila Đlhan, Haldun Taner in Đhaneti ya da Yağmurun Altında Hiçbir Şey Yok, Gerçekçilik Savaşı, Bilgi Yayınevi, 4. b., Đstanbul, 2000, s Kemal Bilbaşar, Kemal Bilbaşar ın Teşekkürü, Yeditepe, nr. 72, 1 Kasım 1954, s. 5. 8

26 kelimelerle, aynı dünya görüşüyle, aynı duyuş ve anlayışla konuşturması, sosyal problemler yerine şairane iç sıkıntıları nı anlatması, eserlerindeki kişilerin düştükleri kötü durumlardan kimlerin sorumlu olduğunu ve durumlarının nasıl düzeltilebileceğini göstermemesi gibi hususlarda eleştirir 48. Bu eleştiriler, Bilbaşar ın bir edebî eserde nelere dikkat ettiğini göstermesi bakımından önemlidir. Attila Đlhan, bu eleştirilere cevaben yazdığı yazıda, Bilbaşar ı estetik anlamda alaturka ve müptezel bulduğunu, onun estetik örgü bakımından Ömer Seyfettin, Refik Halit, Reşat Nuri gibi yazarları aşamadığını belirtir 49. Bilbaşar ise verdiği cevapta gün ışığı estetiği ve ay ışığı estetiği adlı iki estetik plan bulunduğunu, bunlardan birincisinde ölçülülük, berraklık ve mantığın egemen olduğunu; ikincisinde ise ölçünün, berraklığın bozulduğunu, kendisinin de eserlerinde gün ışığı estetiği ni benimsediğini ifade eder 50. Bilbaşar, Hangi biçimde yazarsam düşüncemi halkıma daha iyi anlatırım? sorusunun hiç aklından çıkmadığını, bu anlayışla halkın öğrenim ve yaşantı düzeyini hesaba katarak halk hikâyeciliğinin geleneklerinden faydalanma gerekliliğini duyduğunu belirtir 51 Bunun sebebini şöyle izah eder 52 : Eserlerimde meddah taklitlerine, halk masal ve hikâye deyişlerine de yer veriyordum. Bununla eserimi halkıma daha rahat okutacağım, eserlerimde geleneksel bağlantıyı sağlayacağım kanısındaydım. Batı mükemmelliğine ulaşabilmek için eski sanat değerlerimizin tümünü inkâr etmek, geleneksel bağlardan arınmak gerektiğini savunanlara katılmıyorum. Bizim halk edebiyatımız zengin bir dil ve sanat hazinesine dayanır. Ölü değil, yaşayan bir dil hazinesidir bu. Đmkânları geniştir. Halk için yazan bir sanatçı, bu hazineyi görmezlikten gelir, ondan faydalanmazsa ister istemez halkla arasına bir mesafe koyar. Yazarın halk edebiyatı geleneğine yönelmesinde Cumhuriyet dönemindeki Anadolu ya, halka yönelme eğiliminin yanı sıra çocukluğunda bu edebiyatın ürünleri ile beslenmesinin de etkisi vardır. Yazar çocukluğunda evlerinde okunan Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Elif ile Mahmut, Şahmeran gibi hikâyeleri ezbere bildiğini söyler 53. Ayrıca çocukluğunda izlediği Karagöz, meddah, tuluat gösterileri de şüphesiz yıllar 48 agy. 49 Attila Đlhan, Attila Đlhan ın Bir Şey Değil i Yahut Avuta Giden Bir Şut, Yeditepe, nr. 74, 1 Aralık 1954, s Kemal Bilbaşar, Bilbaşar ın Teşekkürü, Yeditepe, s Kemal Bilbaşar özeleştirisini yapıyor., Yeni Edebiyat, s Kemal Bilbaşar anlatıyor., Türk Dili, s Kemal Bilbaşar la Bir Konuşma, Yeditepe, s. 1. 9

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/ :14 MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ Gönderen admin - 31/01/2012 23:14 1.Aşağıdaki sanatçılarımızdan hangileri Beş Hececiler grubunda yer alır? A) Orhan Veli Kanık Ahmet Kutsi Tecer B) Yusuf Ziya Ortaç Faruk Nafiz Çamlıbel

Detaylı

Tanzimat Edebiyatı. (Şiir-Roman) YAZARLAR Dr. Özcan BAYRAK Dr. Muhammed Hüküm Dr. Taner NAMLI Dr. Celal ASLAN

Tanzimat Edebiyatı. (Şiir-Roman) YAZARLAR Dr. Özcan BAYRAK Dr. Muhammed Hüküm Dr. Taner NAMLI Dr. Celal ASLAN Tanzimat Edebiyatı (Şiir-Roman) YAZARLAR Dr. Özcan BAYRAK Dr. Muhammed Hüküm Dr. Taner NAMLI Dr. Celal ASLAN Dr. Ahmet Faruk GÜLER Dr. Nuran ÖZLÜK Dr. Mehmet ÖZGER Dr. Macit BALIK Yayın Editörü: Doç. Dr.

Detaylı

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler

Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler Bireyin İç Dünyasını Esas Alan Eserler AHMET HAMDİ TANPINAR (1901-1962) Öz-saf şiir akımın en büyük temsilcilerinden olan Tanpınar roman ve hikayelerinde ise daha çok psikolojik çözümlemelere, ruh tahlillerine

Detaylı

İnci Hoca TANZİMAT EDEBİYATI I. DÖNEM

İnci Hoca TANZİMAT EDEBİYATI I. DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI I. DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI I. DÖNEM ÖZELLİKLERİ İlk özel gazete Tercüman-ı Ahval ile başlar. Toplum için sanat anlayışı benimsenmiştir. Halkı aydınlatma amacıyla eser verildiği için

Detaylı

TLL Uygulama. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Hüseyin Rahmi Gürpınar a ilişkin bilgi doğru değildir?

TLL Uygulama. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Hüseyin Rahmi Gürpınar a ilişkin bilgi doğru değildir? TLL1004 4. Uygulama 38. Aşağıdakilerden hangisinin türü ötekilerden farklıdır? D. Ötelerin Çocuğu Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Hüseyin Rahmi Gürpınar a ilişkin bilgi doğru değildir? E) Tekniği kusursuz

Detaylı

Genç Yazar Muhammed Akbulut Edebiyat alanında popüler olmaktan ziyade gençlere örnek olmak isterim.

Genç Yazar Muhammed Akbulut Edebiyat alanında popüler olmaktan ziyade gençlere örnek olmak isterim. Genç Yazar Muhammed Akbulut Edebiyat alanında popüler olmaktan ziyade gençlere örnek olmak isterim. SORU- Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Bugüne kadar hangi okullarda okudunuz? MUHAMMED AKBULUT-

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor)

ÖZGEÇMİŞ. 2014-2015 Yaşar Kemal in Romanlarında Toplumcu Gerçekçilik (devam ediyor) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Secaattin Tural 2. Doğum Tarihi : 15.07.1966 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Kırklareli Üniversitesi Derece Alan Üniversite Lisans Türk Dili

Detaylı

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( )

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( ) (1874-1931) Servet-i Fünun akımının önemli romancılarından biri olan Mehmet Rauf, 1875 de İstanbul da doğdu. Babası Hacı Ahmet Efendi, bir sağlık kurumunda çalışan bir memurdu. Önce Balat ta ki Defterdar

Detaylı

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü

CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü CUMHURIYET DÖNEMINDE COŞKU VE HEYECANI DILE GETIREN METINLER (ŞIIR) Cumhuriyet Edebiyatında Şiir ve Soru Çözümü Yirminci asrın ilk yarısının sonlarına doğru Fransa da ortaya çıkan felsefi bir akımdır.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI Kazanımlar Osmanlı

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

Romancı Kimliğiyle Suat Derviş

Romancı Kimliğiyle Suat Derviş Romancı Kimliğiyle Suat Derviş Yazar Sevgül Türkmenoğlu ISBN: 978-605-2233-32-0 1. Baskı Ocak, 2019 / Ankara 100 Adet Yayınları Yayın No: 298 Web: grafikeryayin.com Kapak, Sayfa Tasarımı, Baskı ve Cilt

Detaylı

GARİP AKIMI (I. YENİ)

GARİP AKIMI (I. YENİ) GARİP AKIMI (I. YENİ) Garipçiler: Orhan Veli, Melih Cevdet Anday, Oktay Rifat Horozcu nun oluşturduğu bir topluluktur. 1941 yılında Orhan Veli, Oktay Rıfat, Melih Cevdet Garip adlı ortak bir kitap yayımladılar.

Detaylı

YENİ TÜRK EDEBİYATI - I

YENİ TÜRK EDEBİYATI - I YENİ TÜRK EDEBİYATI - I Yayın Yönetmeni Sadettin Bayrak Yayın Editörü Dr. Özcan Bayrak Kapak Tasarımı Hüseyin Özkan İç Tasarım Özlem Özkan Baskı ve Cilt Çalış Ofset Davutpaşa Caddesi Yılanlı Ayazma Sokak

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

Çağdaş Türk Edebiyatı Araştırmaları. Songül Taş

Çağdaş Türk Edebiyatı Araştırmaları. Songül Taş Çağdaş Türk Edebiyatı Araştırmaları Songül Taş Ankara 2018 Çağdaş Türk Edebiyatı Araştırmaları Songül Taş Tüm Hakları Saklıdır. 2018. Bu kitabın basım, yayın, satış hakları Anı Yayıncılık Eğitim ve Danışmanlık

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ...

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konu Anlatımlı Soru Bankası ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm... 7 ESKİ TÜRK DİLİ VE LEHÇELERİ... 8 Türk Dillerinin Sınıflandırılması... 14 Türk Dillerinin Ses Denklikleri Bakımından Sınıflandırılması... 16 Altay Dilleri Teorisini Kabul

Detaylı

-rr (-ratçi KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI: 961 HALDUN TANER. Mustafa MİYASOĞLU TÜRK BÜYÜKLERİ DİZİSİ : 98

-rr (-ratçi KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI: 961 HALDUN TANER. Mustafa MİYASOĞLU TÜRK BÜYÜKLERİ DİZİSİ : 98 HALDUN TANER -rr (-ratçi KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YAYINLARI: 961 HALDUN TANER Mustafa MİYASOĞLU TÜRK BÜYÜKLERİ DİZİSİ : 98 I Kapak Düzeni: Dr. Ahmet SINAV ISBN 975-17-0262-3 Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Detaylı

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZ GEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZ GEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Oğuzhan KARABURGU 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Erciyes Üniversitesi 1998 Y. Lisans Yeni

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Özlem Nemutlu. Adı Soyadı. Unvanı. Yrd. Doç. Dr. Doğum Tarihi veyeri. İzmir-Bayındır Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Özlem Nemutlu. Adı Soyadı. Unvanı. Yrd. Doç. Dr. Doğum Tarihi veyeri. İzmir-Bayındır Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Unvanı Doğum Tarihi veyeri Görev Yeri Daha Önce Bulunduğu Görevler Anabilim Dalı Yabancı Dili Özlem Nemutlu Yrd. Doç. Dr. İzmir-Bayındır- 16. 07. 1971 Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili

Detaylı

Metin Edebi Metin nedir?

Metin Edebi Metin nedir? Metin Nedir? Metin, belirli bir iletişim bağlamında, bir ya da birden çok kişi tarafından sözlü ya da yazılı olarak üretilen anlamlı bir yapıdır. Metin çok farklı düzeylerde dille iletişimde bulunmak amacıyla

Detaylı

İnci Hoca YEDİ MEŞALECİLER

İnci Hoca YEDİ MEŞALECİLER YEDİ MEŞALECİLER Cumhuriyet döneminde ortaya çıkan ilk edebi topluluktur. 1928 de Yedi Meşale adıyla ortaklaşa bir kitap çıkarıp bu kitabın ön sözünde şiirle ilgili görüşlerini açıklamışlardır. Beş Hececiler

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI 013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KDZ.EREĞLİ ANADOLU LİSESİ 11. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI AY: EYLÜL (11 İş Günü Hafta) GÜN SAAT KONULAR ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI... ANADOLU LİSESİ 11. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY EKİM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI EDEBİYATININ OLUŞUMU ÖĞRETİCİ METİNLER 2 KAZANIMLAR 1. Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini belirler.

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

9 Evliya Çelebi -Seyahatnâmesi'nden Seçmeler (MEB,Yapı) 13 Hüseyin R. Gürpınar -Kuyruklu Yıldız Altında Bir(Özgür)

9 Evliya Çelebi -Seyahatnâmesi'nden Seçmeler (MEB,Yapı) 13 Hüseyin R. Gürpınar -Kuyruklu Yıldız Altında Bir(Özgür) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim 100 Temel Eser Listesi Yazar adı - Kitap adı (Yayınevi) TÜRK EDEBİYATI 1 M. Kemal Atatürk -Nutuk (TDK,Çağdaş..) 2 Kutadgu Bilig'den Seçmeler(TDK.) 3 Dede Korkut Hikâyeleri

Detaylı

Yeni Osmanlılar Cemiyeti Kurucularından Mehmed Âyetullah Bey Dönem-İnsan-Eser

Yeni Osmanlılar Cemiyeti Kurucularından Mehmed Âyetullah Bey Dönem-İnsan-Eser Yeni Osmanlılar Cemiyeti Kurucularından Mehmed Âyetullah Bey Dönem-İnsan-Eser Yazar Ferhat Korkmaz ISBN: 978-605-9247-84-9 1. Baskı Kasım, 2017 / Ankara 100 Adet Yayınları Yayın No: 252 Web: grafikeryayin.com

Detaylı

HALİDE EDİB ADIVAR VURUN KAHPEYE ROMAN

HALİDE EDİB ADIVAR VURUN KAHPEYE ROMAN HALİDE EDİB ADIVAR VURUN KAHPEYE ROMAN 2 Halide Edib Adıvar ın Can Yayınları ndaki diğer kitapları: Sinekli Bakkal, 2007 Ateşten Gömlek, 2007 Handan, 2007 Mor Salkımlı Ev, 2007 Türk ün Ateşle İmtihanı,

Detaylı

Zeus tarafından yazıldı. Çarşamba, 11 Mart :05 - Son Güncelleme Perşembe, 27 Mayıs :12

Zeus tarafından yazıldı. Çarşamba, 11 Mart :05 - Son Güncelleme Perşembe, 27 Mayıs :12 Fecr-i Âti edebi topluluğundan sonra 1928 yılında Yaşar Nabi Nayır, Sabri Esat Siyavuşgil, Muammer Lütfi Bahşi, Kenan Hulusi Koray, Ziya Osman Saba, Vasfi Mahir Kocatürk, Cevdet Kudret Solok gibi biri

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : YENİ TÜRK EDEBİYATI II Ders No : 0020110013 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI (ŞİİR ROMAN)

SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI (ŞİİR ROMAN) SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI Yayın Yönetmeni Sadettin Bayrak SERVET-İ FÜNÛN EDEBİYATI (ŞİİR ROMAN) Yayın Editörü Dr. Özcan Bayrak Kapak Tasarımı Hüseyin Özkan İç Tasarım Özlem Özkan Baskı ve Cilt Çalış Ofset

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I BÖLÜM II İÇİNDEKİLER BÖLÜM I EDEBİYAT NEDİR? TÜRK EDEBİYATI NIN GEÇİRDİĞİ EVRELER NELERDİR?... 1 1. İslamiyet Öncesi Dönem... 2 2. İslamiyet in Etkisi Altındaki Dönem... 2 3. Batı Etkisindeki Dönem... 3 a. Tanzimat

Detaylı

YAZI TÜRLERİ ŞENDA SOLMAZ KONUSUNU YAŞAMDAN ALAN YAZI TÜRLERİ OLAY YAZILARI

YAZI TÜRLERİ ŞENDA SOLMAZ KONUSUNU YAŞAMDAN ALAN YAZI TÜRLERİ OLAY YAZILARI YAZI TÜRLERİ ŞENDA SOLMAZ KONUSUNU YAŞAMDAN ALAN YAZI TÜRLERİ OLAY YAZILARI 1- MAKALE Herhangi bir konuda öne sürülen bilgi görüş ve düşünceleri kanıtlamaya yönelik yazı türüdür. Yazan öne sürdüğü görüş

Detaylı

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507

D. Kodu Ders Adı Ders Saati Kredi Z/S TDE 501 AğızAraştırmaları 3 3 S TDE 503 Arapça I 3 3 S TDE 505 Âşık Edebiyatı 3 3 S TDE 507 YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ABD LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı Programın öngörülen

Detaylı

Aruzla şiire başlayan sanatçılar, Ziya Gökalp in etkisiyle sonradan hece ölçüsüyle yazmaya başlamışlardır.

Aruzla şiire başlayan sanatçılar, Ziya Gökalp in etkisiyle sonradan hece ölçüsüyle yazmaya başlamışlardır. BEŞ HECECİLER Milli edebiyattan etkilenen Beş Hececiler, milli kaynaklara dönmeyi ilke edinmişlerdir. Şiire I. Dünya Savaşı Milli Mücadele yıllarında başlayıp Mütareke yıllarında şöhret kazanan edebi topluluktur.

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 12. SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATININ OLUŞUMU CUMHURİYET

Detaylı

DR. MUHAMMED HÜKÜM ÜN ŞAİR - SOSYOLOG: KEMAL TAHİR ADLI ESERİ ÜZERİNE

DR. MUHAMMED HÜKÜM ÜN ŞAİR - SOSYOLOG: KEMAL TAHİR ADLI ESERİ ÜZERİNE ALAN, Y. (2017). Dr. Muhammed Hüküm ün Şair - Sosyolog: Kemal Tahir Adlı Eseri Üzerine. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 6(4), 2895-2900. DR. MUHAMMED HÜKÜM ÜN ŞAİR - SOSYOLOG: KEMAL

Detaylı

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER

EKİM ÜNİTE II ÖĞRETİCİ METİNLER SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 11. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I METİNLERİN SINIFLANDIRILMASI ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA

Detaylı

Bilim,Sevgi,Hoşgörü.

Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Bilim,Sevgi,Hoşgörü. Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873 27 Aralık 1936 Mehmet Akif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı nın yazarıdır. Vatan Şairi olarak anılır. Yahya Kemal Beyatlı

Detaylı

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN

PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun olduktan (1972) sonra bir süre aynı bölümde kütüphane memurluğu yaptı (1974-1978). 1976 da Türk

Detaylı

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı : HALE TORUN 2. Doğum Tarihi : 07.07.1972 3. Ünvanı : Öğretim Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Marmara Üniversitesi 1994 Y.Lisans Radyo Televizyon ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sorular... 9 Ödev... 10

İÇİNDEKİLER. Sorular... 9 Ödev... 10 İÇİNDEKİLER ÜNİTE 1 DİL, DİLLER VE TÜRKÇE... 1 1. Giriş... 2 2. Dilin Özellikleri... 2 3. Yeryüzündeki Diller... 2 4. Türkçenin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri... 4 5. Türk Yazı Dilinin Gelişmesi Eski Türkçe...

Detaylı

ENVER NACİ GÖKÇEN BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR TÜRK DİL KURUMU YAYINLARI

ENVER NACİ GÖKÇEN BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR TÜRK DİL KURUMU YAYINLARI ENVER NACİ GÖKÇEN BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR TÜRK DİL KURUMU YAYINLARI \ ' I \ f T (_ U f>iz/l ENVER NACİ GÖKŞEN BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR ANKARA ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ.1970 TDK TANITMA YAYINLA R I TÜRK DlLlNE EMEK

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖNSÖZ DİL NEDİR? / İsmet EMRE 1.Dil Nedir?... 1 2.Dilin Özellikleri.... 4 3.Günlük Dil ile Edebî Dil Arasındaki Benzerlik ve Farklılıklar... 5 3.1. Benzerlikler... 5 3.2. Farklılıklar...

Detaylı

FECRİ-ATİ EDEBİYATI SANATÇILARI

FECRİ-ATİ EDEBİYATI SANATÇILARI FECRİ-ATİ EDEBİYATI SANATÇILARI AHMET HAŞİM ( 1884 1933 ) Fecriati topluluğunun en önemli şairi olup modern Türk şiirinin kurucularından biridir. Türk edebiyatında akşam şairi olarak da tanınır. Sanat

Detaylı

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI

METİNLERİ SINIFLANDIRILMASI Türk ve dünya edebiyatında ortaya konan eserler, amaçları ve içerikleri açısından farklı özellikler taşırlar. Bu eserler genel olarak üç ana başlıkta toplanır. Ancak son dönemde bu sınıflandırmaların sınırları

Detaylı

Danışman: Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ

Danışman: Prof. Dr. H.Ömer KARPUZ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ahmet AKÇATAŞ Doğum Tarihi: 22 Şubat 1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Türk Dili ve Edeb. Öğr. Selçuk Üniversitesi 1992 Y.

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 1 2 2 2 3 2 4 2 1 2 2 2 3 2 4 2 KONU ADI KAZANIMLAR 1. İletişim sürecini oluşturan ögeleri ve iletişimde dilin işlevini belirler. 2. Dil ve kültür arasındaki ilişkiyi 1.

Detaylı

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3

KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 KİTAP GÜNCESİ VIII. GELENEKSEL KİTAP GÜNLERİ SAYI:3 Issue #: [Date] MAVİSEL YENER İLE RÖPOTAJ 1. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Bu iş alanından sonra çocuk edebiyatına yönelmeye nasıl karar verdiniz?

Detaylı

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn Sabahattin GÜLTEKİN 1

EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn Sabahattin GÜLTEKİN 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4(2): 245-249 EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ AÇISINDAN 12 EYLÜL ŞİİRİ Nesîme CEYHAN AKÇA, Kurgan Edebiyat, Ankara 2013, 334 s.,isbn978-975-267-891-0.

Detaylı

7. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

7. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 7. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ ATATÜRKÇÜLÜK (5 EYLÜL-27 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinlenenle ilgili soru sormak, görüş

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR. * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal. * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami

TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR. * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal. * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami TANZİMAT I. DÖNEM: ŞAİR VE YAZARLAR * Şinasi *Ziya Paşa *Namık Kemal * Ahmet Mithat Efendi *Şemsettin Sami İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ İstanbul da doğdu. Arapça, Fransızca, Farsça dersleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM AYHAN BOZFIRAT IN HAYATI VE ESERLERİ 1.1. Hayatı Eserleri...15

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM AYHAN BOZFIRAT IN HAYATI VE ESERLERİ 1.1. Hayatı Eserleri...15 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...7 BİRİNCİ BÖLÜM AYHAN BOZFIRAT IN HAYATI VE ESERLERİ 1.1. Hayatı...11 1.2. Eserleri...15 İKİNCİ BÖLÜM AYHAN BOZFIRAT IN ÖYKÜCÜLÜĞÜ 2.1. İçerik...17 2.1.1. Otorite Baskısı...18 2.1.2.

Detaylı

TANZİMAT DÖNEMİNDE ÖĞRETİCİ METİNLER. Ufuk KÜSDÜL Arhavi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

TANZİMAT DÖNEMİNDE ÖĞRETİCİ METİNLER. Ufuk KÜSDÜL Arhavi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni TANZİMAT DÖNEMİNDE ÖĞRETİCİ METİNLER Ufuk KÜSDÜL Arhavi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni ÖĞRETİCİ METİNLERİN ÖZELLİKLERİ VE YAZILIŞ AMAÇLARI Öğretici metinler, bir konuyu

Detaylı

11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI

11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI 11. HAFTA 2.ARAŞTIRMA İNCELEME YAZILARI A. RAPOR: Herhangi bir konuyu, olayı veya incelenmekle görevlendirilen kişi veya kişilerin, yaptıkları araştırmanın sonuçlarını ilgili yere bildirmek üzere yazdıkları

Detaylı

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ

KAZANIMLAR OKUMA KONUŞMA YAZMA DİL BİLGİSİ EYLÜL 1-2 (16-27-EYLÜL 2013) DOĞA VE EVREN İSTİKAL MARŞI-İKİNDİLER Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği İLKÖĞRETİM SI 1. Okuma kurallarını uygulama:1.5 Okuma yöntem ve tekniklerini kullanır.2. Okuduğu metni

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM 11. SINIF MF-DİL GRUBU GRUBU TÜRK EDEBİYATI DERSİ III

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM 11. SINIF MF-DİL GRUBU GRUBU TÜRK EDEBİYATI DERSİ III ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZEL LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM 11. SINIF MF-DİL GRUBU GRUBU TÜRK EDEBİYATI DERSİ III. YAZILI SINAVI SORULARI Öğrencinin Adı ve Soyadı : Sınıfı:

Detaylı

TRK Türk Dili I

TRK Türk Dili I TRK 101 - Türk Dili I DERS TANITIM BÝLGÝLERÝ Dersin Adý Kodu Yarýyýl Teori (saat/hafta) Uygulama/Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS Türk Dili I TRK 101 Güz/Bahar 2 0 2 1 Ön Koþullar Yok Dersin Dili

Detaylı

İnci Hoca CÜMLEDE ANLAM 2

İnci Hoca CÜMLEDE ANLAM 2 CÜMLEDE ANLAM 2 ÜSLUP (BİÇEM) : Yazarın anlatım tarzı ve dilidir. Yazar nasıl anlatıyor. Sait Faik in sade, özentiden uzak, akıcı bir dili ve şiirsel anlatımı vardır. Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur romanında

Detaylı

DÜZYAZI (NESİR) TÜRLERİ

DÜZYAZI (NESİR) TÜRLERİ DÜZYAZI (NESİR) TÜRLERİ Bu kaynakta belli başlı düz yazı (nesir) türleri ile ilgili kısa bilgiler bulunmaktadır. Her türle ilgili ayrıntılı bilgiler için, üst menümüzdeki Edebi Türler sekmesinden faydalanabilirsiniz..

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SORGULAMA PROGRAMI 3-4 Aile bireyleri birbirlerine yardımcı olurlar. Anahtar kavramlar: şekil, işlev, roller, haklar, Aileyi aile yapan unsurlar Aileler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar Aile üyelerinin farklı rolleri

Detaylı

Editör Salih Gülerer. Çocuk Edebiyatı. Yazarlar Fatma Şükran Elgeren Hülya Yolasığmazoğlu Mustafa Bilgen Orhan Özdemir Safiye Akdeniz

Editör Salih Gülerer. Çocuk Edebiyatı. Yazarlar Fatma Şükran Elgeren Hülya Yolasığmazoğlu Mustafa Bilgen Orhan Özdemir Safiye Akdeniz Editör Salih Gülerer Çocuk Edebiyatı Yazarlar Fatma Şükran Elgeren Hülya Yolasığmazoğlu Mustafa Bilgen Orhan Özdemir Safiye Akdeniz Editör Salih Gülerer Çocuk Edebiyatı ISBN: 978-605-9498-16-6 Kitapta

Detaylı

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ

KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (07 Aralık 2015-15 Ocak 2016) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi

www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi www.turkceciler.com Türk Dili ve Edebiyatı Kaynak Sitesi OKUMA GELİŞİM DOSYASI 204 OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASI Okuma; kelimeleri, cümleleri veya bir yazıyı bütün unsurlarıyla görme, algılama, kavrama

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım...

İÇİNDEKİLER. 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...5 GİRİŞ...9 1. BÖLÜM İSLÂMCILIK VE YENİ İSLÂMCI AKIM Yeni İslamcı Akımın Entelektüel Zemini Olarak İslâmcılık...17 Yeni İslâmcı Akım...38 3 2. BÖLÜM ÖNCÜLER Necip Fazıl Kısakürek ve

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi 1990

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi 1990 AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Önder PAKER 2. Doğum Tarihi: 27.05.1960 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tiyatro Dokuz Eylül Üniversitesi 1982 Yüksek Lisans

Detaylı

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com

GÜNLÜK (GÜNCE) www.dosyabak.com GÜNLÜK (GÜNCE) 1 GÜNLÜK Öğretmeye bağlı, gerçekçi anlatım türlerinden biri olan günlükler, bir kişinin önemli ve kayda değer bulduğu olayları, gözlem, izlenim duygu düşünce ve hayallerini günü gününe tarih

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 9. SINIF TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ PLANI Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1 2

Detaylı

RÖPORTAJ NEDİR? MÜLAKAT NEDİR?

RÖPORTAJ NEDİR? MÜLAKAT NEDİR? RÖPORTAJ/ MÜLAKAT RÖPORTAJ NEDİR? MÜLAKAT NEDİR? v RÖPORTAJ: Bir yazarın ya da gazetecinin herhangi bir olayı, kişiyi kuruluşu veya yeri; kendi anlayışına ve gözlemlerine göre araşhrdığı ve değerlendirdiği

Detaylı

I. SINIF / I. YARIYIL

I. SINIF / I. YARIYIL I. SINIF / I. YARIYIL COG 101-Çocuk Gelişimi I: Gelişimle ilgili temel kavramlar; gelişim dönemleri, gelişim ilkeleri, gelişime etki eden faktörler, çocuk gelişiminin önemi, çocuklarda fiziksel gelişim,

Detaylı

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI

... SINIF TEMA ESASINA DAYALI YILLIK PLAN TASLAĞI ... İLKÖĞRETİM OKULU TÜRKÇE İ... SINIF TEMA ESASINA DALI YILLIK PLAN TASLAĞI 1. TEMA: DOĞA VE EVREN TEMEL DİL BECERİLERİ VE 1. Okuma kurallarını uygulama: 1.5 2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme: 2.1,

Detaylı

2-Komisyon üyelerimizce İlkokullar için 10, Ortaokullar için 10, Liseler için 10 Veliler için 10 kitap belirlenmiştir.

2-Komisyon üyelerimizce İlkokullar için 10, Ortaokullar için 10, Liseler için 10 Veliler için 10 kitap belirlenmiştir. ARTVİN OKUYOR Proje Kapsamında Velilerimiz ve Öğrencilerimiz 100 Temel Eser Türk ve Dünya Klasikleri arasından seçilen eserleri okuyacak ve süreç sonunda okudukları eserlerden 24 Mayıs 2014 Cumartesi günü

Detaylı

Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

Bu cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur? 7. Sınıf Türkçe Deneme Sınavı 1 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı yoktur? A) Adana ya gidip üç beş gün kalacağım. B) Toplantı saatini dün Pınar dan öğrendim. C) Eşyalarımızı toplayıp hemen

Detaylı

TLL UYGULAMA. D) Gençliğim Eyvah

TLL UYGULAMA. D) Gençliğim Eyvah TLL1004 5. UYGULAMA 1) Tarık Buğra nın; 1970'li yıllarda Türkiye gündemini belirleyen politik hareketliliğin değişik yönlerini, perde arkasını tasvir ve tahlil eden romanı D) Gençliğim Eyvah 2) Uykuların

Detaylı

HİKÂYE (ÖYKÜ) Tarihçe ve İlkler Dede Korkut (Korkut Ata) Kimdir? Dede Korkut Hikâyeleri ve Eğitim Araştırma Sonuçları Yararlanılan Kaynaklar

HİKÂYE (ÖYKÜ) Tarihçe ve İlkler Dede Korkut (Korkut Ata) Kimdir? Dede Korkut Hikâyeleri ve Eğitim Araştırma Sonuçları Yararlanılan Kaynaklar HİKÂYE (ÖYKÜ) Tarihçe ve İlkler Dede Korkut (Korkut Ata) Kimdir? Dede Korkut Hikâyeleri ve Eğitim Araştırma Sonuçları Yararlanılan Kaynaklar Hikâye/ Öykü Nedir? Hikâye ya da öykü, gerçek ya da gerçeğe

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ I. DÖNEM 11

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ I. DÖNEM 11 AYI 016 017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI MUSTAFAKEMALPAŞA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ DÖNEM 11. SINIFLAR TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS I VE LERİ GÜN 14 016 DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

Detaylı

TANZİMAT EDEBİYATI ( ) HAZIRLAYAN: Döndü DERELİ D GRUBU-105

TANZİMAT EDEBİYATI ( ) HAZIRLAYAN: Döndü DERELİ D GRUBU-105 TANZİMAT EDEBİYATI (1860 1896) HAZIRLAYAN: Döndü DERELİ D GRUBU-105 TANZİMAT EDEBİYATI 1860'da Tercüman-ı Ahval Gazetesinin çıkmasıyla başlayan, Divan edebiyatı geleneklerini bir yana bırakarak Batı kültürüne

Detaylı

JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI. Hazırlayan: Rabia ARIKAN

JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI. Hazırlayan: Rabia ARIKAN JORGE LUIS BORGES PIERRE MENARD A GÖRE DON QUIXOTE & HOMER İN BAZI UYARLAMALARI Hazırlayan: Rabia ARIKAN JORGE LUIS BORGES (1899-1986) ARJANTİNLİ ŞAİR, DENEME VE KISA ÖYKÜ YAZARIDIR. 20. YÜZYILIN EN ETKİLİ

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ANONİM HALK EDEBİYATI VE ÂŞIK EDEBİYATINDA SÖZLÜ TARİH Esra ÖZKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA

Detaylı

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına

Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar. Edebiyatına 23 Kategori: EDEBİYAT Öngörülen ders saati: 60 Alt Kategori Program İçeriği Özel Hedefler Kazanımlar 1. Edebi Türler Batı Etkisinde Gelişen Türk - Batı nın Türk Öğrenci: na - Türkçe yayınlanan ilk 2. Edebi

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar MARIA MONTESSORI Hayatın en önemli dönemi üniversite çalışmaları değil, doğumdan altı yaşa kadar olan süredir. Çünkü bu, bir çocuğun gelecekte olacağı yetişkini inşa ettiği

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III İÇİNDEKİLER GİRİŞ...III Bölüm I Çocuk Edebiyatı ve Gelişimle İlgili Temel Kavramlar 15 Fiziksel (Bedensel)Gelişim 20 İlk Çocukluk Döneminde(2-6)Fiziksel Gelişim 21 6-12 Yaş Arası Fiziksel Gelişim 23 12-18

Detaylı

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 8. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ * Koyu renkle yazılmış kazanımlar; ulusal sınavlarda (SBS...gibi) sınav sorusu olarak çıkabilen konulardır; diğer kazanımlarımız temel ana dili becerilerini geliştirmeye

Detaylı

Kahkahalarımızı öksüz bırakan Zeki Alasya'nın hayatı

Kahkahalarımızı öksüz bırakan Zeki Alasya'nın hayatı 1 / 8 2015/05/15 18:31 Kahkahalarımızı öksüz bırakan Zeki Alasya'nın hayatı Oktay Volkan Alkaya (mailto:oktay.alkaya@radikal.com.tr mailto:oktay.alkaya@radikal.com.tr) Radikalist / 08/05/2015 Đnanmak,

Detaylı

Sinirbilimsel Yaklaşımlar

Sinirbilimsel Yaklaşımlar Çağlayan Taybaş c.taybas@gmail.com Gündelik Hayata Sinirbilimsel Yaklaşımlar İçindekiler 1) Romanların Beyin Üzerindeki Etkileri 2) Sağ Beyniniz mi Baskın Sol Beyniniz mi? Cevap: İkisi de Değil 3) Kontrollü

Detaylı

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TEMSİLCİLERİ - II

MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TEMSİLCİLERİ - II MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ TEMSİLCİLERİ - II YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU (1889 1974) Önce Fecriati de yer almış, daha sonra Milli Edebiyat topluluğuna katılmıştır. Cumhuriyet döneminde de eser vermiştir. Fecriati

Detaylı

BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı BEP Plan Hazırla T.C Ceyhan Kaymakamlığı ALTI OCAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ Müdürlüğü Edebiyat Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : MEHMET ERKAN Eğitsel Performans Olay Çevresinde Oluşan

Detaylı

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF DİL VE ANLATIM DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI SEYYİT MAHMUT HAYRANİ ANADOLU LİSESİ 015 016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. SINIF DİL VE ANLATIM İ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI EYLÜL ÜNİTE I SANAT METİNLERİ ÜNİTE 1 İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR HAFTA HAFTA 8 Eylül-

Detaylı

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 11 30027 1 / 31 Kelimelerin anlam oluşturmada birbirleriyle ilişkilerini belirler. 2 12 30027 Kelimelerin

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu http://zikzakgrup.com/ OKUL ÖNCESİ MEKANİK YAZMA SÜRECİ MODEL HİKAYE PLAN, OLMA UNSURLARI SÜSLEME VE SÜRECİ YARATICILIK SUNUM VE ÖLÇÜM TÜRLER Anlama Ses Birlikte yazma Karakter Konu, Fikir, Noktalama

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016)

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ. (07 Aralık Ocak 2016) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (07 Aralık 2015-15 Ocak 2016) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAZIM KURALLARI VE YAYIN İLKELERİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAZIM KURALLARI VE YAYIN İLKELERİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ YAZIM KURALLARI VE YAYIN İLKELERİ Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yılda

Detaylı

Kültür Nedir? Dil - Kültür İlişkisi

Kültür Nedir? Dil - Kültür İlişkisi Dil - Kültür İlişkisi Kültür Nedir? 2 Bir milletin fertlerini ortak bir çatı altında toplayan maddi ve manevi değerler bütünüdür. Örf, âdet, gelenek ve inançlar kültürün manevi kısmına; giyim kuşam, yemek,

Detaylı

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu.

ABDULLAH UÇMAN PROF. DR. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. PROF. DR. ABDULLAH UÇMAN İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü nden mezun oldu. 1976 da Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi nin yayın kurulunda görev aldı. 1981 de doktorasını

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ 2 TKL 202 4 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı