HANGİ BY PASS YAĞ EN İYİSİDİR? Sayı : 2006 / Rm 14 Sayfa :

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HANGİ BY PASS YAĞ EN İYİSİDİR? Sayı : 2006 / Rm 14 Sayfa :114-124"

Transkript

1 HANGİ BY PASS YAĞ EN İYİSİDİR? Sayı : 2006 / Rm 14 Sayfa : KONU : Korunmuş yağlar ~ İLGİ : RUMİNANT BESLEME KELİMELER : Neden İlave Yağ? Yağların Kimyasal Yapıları Sindirim ve Emilimi Etkileyen Faktörler Yağların ME değerlerini Etkileyen Faktörler Süt Rasyonları İçin Yağ Kaynakları Hangi By pass Yağ Kullanılmalı? & KAYNAKÇA : Tercüme: Esra ÇINAR. Ruminal Metabolism and Intestinal Digestion of Fatty Acids.& Feeding Fats.Steve Masson.& Nutrient Requirement of Ruminant NRC(2001).&.The responce of lactating dairy cows to fat supplementation during heat stres.grummer,r.r.&.fat sources for high producing dairy cows.shaver,r.d.& Yemlik Yağlar.N.Şenköylü 1YAYININ KAPSAMI : Ürün tanıtımıdır Tercümedir Kişisel veya kurumsal değerlendirmedir Derlemedir ÖZET : F Ruminantların rasyonlarına ilave edilebilecek yağlar,serbest yağ asitleri,esterleşmiş yağ asitleri ve yağ asitlerinin mineral tuzlarıdır. F Yağların ME değerlerini etkileyen en önemli faktör doymuş/doymamışlık oranı ile serbest yağ asitleri (FFA) oranıdır. FYağ asitlerinin zincir uzunluğu arttıkça emilim güçleşir.kısa zincirli yağ asitleri mukozal membranları kolayca geçebilirler. SONUÇ : Kısmen doyurulmuş yağ asitleri ve yağ asitlerinin mineral tuzları ruminantlar için uygun yağlardır. Palmitik asit düzeyi yüksek yağlar süt yağı ve sıcaklık stresi üzerinde pozitif etkiye sahiptirler. Hidrojenize edilmiş yağ asitleri ruminantlar için Bölüm kullanılabilir 1.01 Ayda yağ kaynaklarıdır.ancak hidrojenize edilmiş trigliseridlerin Bir Yayınlanır oldukça düşük sindirilebilirlikleri vardır ve ruminantlarda tavsiye edilmezler. 114

2 NEDEN İLAVE YAĞ? Süt ineklerinin süt üretme konusundaki genetik potansiyelleri son yılda şaşılacak derecede artmıştır.süt üretiminin artmasına yönelik olarak,gerek genetik potansiyelin arttırılması,gerekse bazı teknolojilerin uygulanması (somatotropin hormonu) sonucu aşırı derecede artan süt verimini karşılayacak enerji miktarının sağlanmasında güçlük çekilmektedir.beslemecilerin değişmeyen ve değişmeyecek olan hedefleri ise,süt ineklerinin süt verimlerinin sağlıklı olarak arttırılmasının yanı sıra,minimum maliyet esasına göre yemlenmeleridir. Üretim başarısını; genetik kapasiteden sonra belirleyici en önemli faktör beslemedir.sığırlarda,yapılmış olan birçok çalışma buzağılama aralığının kısaltılması açısından vücut enerji rezervlerinin ve yemden gelen enerjinin besleme ve üretim performansı arasında önemli bir ilişki olduğunu göstermektedir.süt ve besi sığırcılığı üretim sisteminde optimal çevresel koşullarda üretimin arttırılması açısından en önemli amaç gelişen yeni teknolojilerin takibi ve uygulanmasıdır.rasyonlarda enerji en önemli sınırlayıcı parametrelerden biridir.üreme ve üretimin arttırılması açısından rasyona ilave edilen enerji ve konsantre yem kaynakları vazgeçilmez önemdedir.yağ ilavesi ineklerde enerji balansını arttırdığı gibi vücut skorunu da iyileştirir. Bu durumda rasyonların özelliklerine uygun,fiyat analizlerinde de nisbi oranlarda rasyon hammaddeleriyle uyumlu bir yağ kaynağı tercih edilerek rasyonlara dahil edilir. Rasyona yağ ilavesi iyi bir rumen fermantasyonu için gerekli olan optimal selüloz oranının düşürülmesine gerek kalmadan rasyon enerjisinin arttırılmasının en sağlıklı yoludur.ayrıca yağların NEl değerleri,protein ve karbonhidratça zengin yemlerin enerji değerlerinin üç katından fazladır. Yağ kaynakları süt ineklerinin,özellikle laktasyonun ilk dönemlerindeki ineklerin rasyonlarında enerji yoğunluğunu arttırmak için kullanılır.amaç, ineklerin öncelikli olarak buzağılamadan hemen sonra negatif enerji dengesine girmelerini engellemektir.çünkü,hayvanın yemle aldığı enerji miktarı yaşama payı ve yüksek miktardaki süt verimi için gerekli olan enerji miktarını karşılayamaz.normal olarak laktasyonun bu erken dönemlerinde hayvanlarda canlı ağırlık kaybı oluşur.eğer,maksimum süt üretimi,iyi bir sağlık ve döllülük kapasitesi yüksek bir inek elde etmek için ekstra önlemler alınmazsa süt üretiminde istenen amaca ulaşılamaz.dolayısıyla,laktasyonun bu ilk devrelerinde enerji alımının maksimizasyonu burada sıralanan amaçlara ulaşmak açısından zorunludur. Enerji alımı,yemin enerji düzeyi ile yem tüketim miktarına bağlıdır.yemin enerjisi,yeme yağ katarak yada yemdeki tahıl oranını arttırarak yükseltilebilir.ikinci seçenek ise buzağılamadan sonra genelde uygulanmakla beraber,ruminant hayvanlara verilecek tahıl miktarının arttırılmasının da bir sınırı vardır.rasyonda tahıla aşırı oranda yer verilmesi,selüloz sindirimini olumsuz yönde etkilediği gibi,rumen ph sının düşmesine neden olur ve yem hammaddelerinin sindirimi sonucu oluşan iki uçucu yağ asidinden asetat:propiyonat oranının düşmesi,asidoz,laminitis ve süt yağının düşmesi ile sonuçlanır. 115

3 YAĞLARIN KİMYASAL YAPILARI Yağlar,çoğunlukla uzun zincirli yağ asitlerinden oluşurlar (LCFAs).İsimlerinden de anlaşılacağı üzere,uzun zincirli karbon atomlarına,hidrojen atomlarının bağlanmasıyla meydana gelirler.(figür 1) Çoğunlukla yemlik yağlardaki yağ asitleri 16 ve 18 karbon atomludur.kimi yemlik yağlar da ise çok yoğun olmamakla birlikte serbest yapıda serbest yağ asidi, ve bir veya iki farklı yağ asidini aynı anda içeren di veya trigliseridler de bulunur. SERBEST YAĞ ASİTLERİ VE TRIGLISERIDLERIN ATOM YAPILARI OKSİJEN KARBON HİDROJEN AYRILAN HİDROJEN Figür 1: Serbest yağ asitleri ve uzun zincirli yağ asitlerinin tekli yada çiftli bağlardan oluşan trigliserid bağ yapıları.16:0 Hidrojen ayrılması göstermeyen 16 Karbonlu doymuş yağ asidi. 18:2 doymamış yağ asidi ; 18 karbonlu yağ asidinden iki adet H atomu ayrılmasıyla oluşur. Burada görüldüğü gibi ;karbon zincirinde yer alan C atomları şayet H atomlarıyla doyurulmuş ise,doymuş yağ asitleri; doyurulmamış ve aralarında bir yada birden çok çift bağ bulunuyorsa doymamış yağ asitleri adını alır. Yağ asitlerinin esterleşmemiş formları ise serbest yağ asitleri olarak adlandırılır. 116

4 Ayrıca zincir uzunluğuna göre ;6 C lu ya kadar olanlara kısa zincirli,8-14 C lulara orta zincirli ve 16 dan fazla C atomu içerenler ise,uzun zincirli yağ asitleri olarak adlandırılır. Yağ asitleri her C (karbon) atomunun maximum sayıda Hidrojen atomuyla bağlanmasıyla doyurulmuş olur.tek bir Hidrojen atomunun bağdan ayrılmasıyla mono-unsaturated yağ asitleri,iki veya ikiden çok Hidrojen atomunun bağdan ayrılmasıyla poli-unsaturated yağ asitleri oluşur. YAĞLARIN BİYOKİMYASI Diyetlerdeki yağlar büyük çoğunlukla trigliserid formunda,üç yağ asidi molekülünün bir gliserole bağlanmasıyla oluşan yapıdadır.mikrobiyal lipazlar;trigliseridleri serbest yağ asidi ve gliserollere ayırır. Trigliseridler hemen propiyonik asitlere fermente olurlar.doymuş yağ asitleri birden fazla hidrojen molekülü içerirler ve çift bağ içermediklerinden dolayı hidrojenasyon dereceleri belirlenebilir. Doymamış yağ asitleri ise rumende uzun süreli kalmaz ve hemen doyurularak (hidrojenize olarak) son ürün haline getirilir. YAĞLARIN SİNDİRİM VE EMİLİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER; 1-Yağların doymuş veya doymamış yapıda olması;doymamış yapıda olan yağ asitleri daha kolay sindirilip emilirler, 2-Yağ asitlerinin zincir uzunluğu;yağ asitlerinin zincir uzunluğu arttıkça emilim güçleşir.kısa zincirli yağ asitleri mukozal membranları kolayca geçebilirler. 3-Yağın;yağ asidi ve trigliserid formunda olması;trigliserid formundaki yağların yağ asitlerine göre sindirimleri daha zordur. 4-Doymuş yağ asitlerinin trigliserid molekülü üzerindeki pozisyonu ;2 no lu pozisyondaki yağ asitleri daha kolay emilebilir. 5-Doymamış/Doymuş yağ asitleri oranı;bu oran arttıkça sindirim ve emilim artar.ayrıca Doymuş yağ asitlerinin emilimi için doymamış yağ asitlerine ihtiyaç vardır. 6-Yağın katıldığı karma yemin yapısı,selüloz oranı ;Selüloz oranı arttıkça yağ sindirimi azalır. 7-Yağın yeme katılma düzeyi;rasyon kuru maddesindeki yağ miktarı arttıkça emilim azalır. 8-Hayvanın yaşı;hayvanın yaşı arttıkça sindirim ve emilim artar. SERBEST YAĞ ASİDİ DÜZEYİNİN SİNDİRİME ETKİSİ; Yağların serbest yağ asidi düzeylerinin yağların sindirim ve emilimini ve ME değerleri üzerinde etkili olduğu bilinmektedir.çünkü yağların serbest yağ asidi düzeyi arttıkça peroksit değerleri de artar. Serbest yağ asitleri özellikle doymuş yağlarda sorun olmaktadır.serbest yağ asidi değeri arttıkça ME değerine olumsuz etki artar. 117

5 YAĞLARIN ME DEĞERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER; Yağların ME değerlerini etkileyen en önemli faktör doymuş/doymamışlık oranı ile serbest yağ asitleri (FFA) oranıdır. Doymuş/Doymamış oranı ve FFA ile ME (Metabolik Enerji) arasında negatif bir ilişki vardır. Bir yağın FFA değerinin %50 ye kadar olması halinde yemlere dahil edilebilir,ancak bu durum ME değerinde oldukça büyük oranlarda düşme yaratır. YAĞ ASİTLERİNİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ Yağ asitlerinin zincir uzunluğu arttıkça erime noktaları artar,doymamışlık derecelerine göre de azalır.yağ asitlerinin yapısındaki çift bağ sayısı arttıkça doymamışlık artar ve belirli derecelerde sıvı forma geçerler.çift bağ sayısı arttıkça yağların erime dereceleri hızla düşer. Aşağıda yağ asitlerinin erime noktaları yer almaktadır. Yağ asitleri: Erime Noktası Palmitik asit (C16:0) 63 0 C Stearik asit (C18:0) 70 0 C Oleik asit (C18:1) 13 0 C Linoleik asit (C18:2) -5 0 C Linolenik asit (C18:3) -11,4 0 C Likit bitkisel yağların;doymamış yağ asitlerinin hidrojen atomlarıyla doyurulup hidrojenizasyon yöntemi ile margarinleştirilmesi sonucu doyurulma dereceleri arttırılmış olur.aynı yöntem süt hayvanlarının rasyonlarına dahil edilmek üzere hareketsiz by pass yağlar adı altında üretilir.bunların erime noktaları C dir. RASYONLARA YAĞ İLAVESİ; Yağlar rasyonlara dahil edilirken dikkat edilmesi gereken noktalar; Serbest yağ asitlerinin yüksek konsantrasyonlarda rumen sıvısında bulunması rumen fermantasyonunu yavaşlatır,çok aşırı düzeylerde bulunması ise tamamen olumsuz etki yapar. Bu nedenle %1-2 den fazla FFA içeren yağ kaynakları rasyonlara girildiğinde diyetler yeniden düzenlenmelidir. 118

6 Doymamış yağ asitleri ;yem partiküllerini kaplaması ve rumen mikropları üzerinde toksik etki yaratabileceklerinden rumen fermantasyonuna etki ederler.bu da doymamış yağ asitlerinin vücut sıcaklığında (38-39C) likit formda olmasından kaynaklanıyor olabilir. Bununla birlikte likit yağlar (kanola yağı v.b) katı yağlara (don yağı gibi ) göre daha kolay kullanılırlığı olduğu gibi,düşük doyma dereceleri ile yem alımını azaltıp, sindirimi olumsuz etkileyebilirler. Doymamış yağ asitleri havayla temas ettiğinde oxidasyona uğrayarak küflenme yada bozulmalara neden olabilirler.birçok ürün antioksidant (ethoxyquin) içerdiği halde, üretim prosesine girmeden önce bozulmuş olurlar.bu da yemlerin alımını azalttığı gibi,palatabiliteyi de etkiler. Stearik asit (C18:0) ince bağırsaktan tamamen sindirilmez,kısmen trigliserid formunda sindirilir.son zamanlarda yapılmış olan çalışmalar by pass yağların stearik asit bileşimlerinin yüksek olmasının ve hidrojenerasyonun rumende kararlılığı geliştirmesinden dolayı tercih edilen yağ asidi ve yöntemler olduğunu ve sonuçta stearik asit miktarı arttığında bazı kararlı yağların sindirilebilirliğini azalttığı görülmüştür. YAĞLARIN KORUNMA METOTLARI 1-YAĞ ASİTLERİNİN KALSİYUM TUZLARI Yağ asitlerinin kalsiyum sabunları (doymuş yada doymamış) kalsiyum iyonları ile birlikte formülize edilirler.bu ürünlerin üretimi oldukça basit olan sabunlaştırma mekanizması olup,erime noktasıyla bağımsızdır.sabunlaştırma yönteminin kullanılmasındaki tek amaç,doymamış yağ asidi profili yüksek olan bu yağların düşük erime sıcaklıkları nedeniyle rumende bozulmadan abomasuma geçişlerinin sağlanmasıdır. Sabunlaştırılmış yağların çözünmeleri için sadece sıcaklık yetmez, asitliğinde yüksek olması gerekir.ancak asitlik düzeyi için ph seviyesi oldukça önemlidir. Ca tuzları rumene ulaştıklarında nötral ph düzeyinde çözünmeden kalır ve mikrofloraların saldırısına uğramazlar,normal aktiviteyi değiştirmezler.rumende by-pass ya da inaktiftirler.abomasuma geldiklerinde kararlı olan yapıları, asit seviyesi ph 2-3 seviyelerine indiği için,yağ asidi ve Ca ya ayrışırlar. Daha sonra da serbest olarak duedonuma geçerler.rumen ortamında hareketsiz oldukları için lifli materyalleri bağlama yada mikroorganizma işlevlerini alıkoyma özellikleri yoktur. 119

7 2-SERBEST YAĞ ASİDİ veya TRIGLISERIDLERİN DOYURULMUŞ FORMLARI (HİDROJENİZE-FRAKSİYONİZE YAĞLAR) Bu gruba giren yağlar son zamanlarda piyasada yoğun olarak bulunan hidrojenize ve fraksiyonize adı altındaki by pass yağ gruplarıdır. Yüksek oranda palmitik asit ve stearik asit içerirler.yüksek erime noktalarına sahip olmaları nedeniyle doyurulurlar ki bu sayede rumen de dissosiye olmaları engellenmiş olur.fraksiyonize edilmiş yağ asitleri de doyurulmuş yağlar grubundadır.bunlar arasındaki en önemli farklılık doymuş yağ asidi profilleridir. Trigliserid formundaki palm yağ asitlerinin ise sindirilebilirlikleri oldukça düşüktür.bu nedenle enerji değerleri de diğerleriyle kıyaslandığı oldukça düşük kalmaktadır. Hidrojenize ve fraksiyonize yağlar hayvansal yada bitkisel orjinli katı yada sıvı yağların özel fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçerek fraksiyonları (kısmen veya tamamen hidrojenize edilmiş,esterlenmiş ) ile elde edilen korunmuş yağlar grubudur.hayvan beslemede kullanılan korunmuş yağlar çoğunlukla palm yağ asitlerinden distile edilerek üretilirler. Korunmuş olmalarından dolayı kararlı yapıdadırlar.doymuş yağların korunma mekanizmaları erime noktaları ve katı yağların sıvı yağlara dönüşmeleri için gerekli olan sıcaklığa bağlı olarak değişir. Yağların erime noktaları yağ asitlerinin erime noktalarına göre değişir.bu da zincir bağlarının uzunluk ve türlerine göre farklılık gösterir. Bunlarda uzun zincirli çift bağlar içermeyen (doymuş yağ asitleri) yağların erime noktaları çok yüksekken,çift bağlıların (doymamış) beklenmedik şekilde düşüktür. Fraksiyonize yağların üretim teknolojileri hidrojenize yağlara nazaran daha farklıdır.fraksiyonize yağlar adından da anlaşılacağı gibi özel bir yöntemle fraksiyonize edilerek (hammaddenin tabakalarına ayrıştırılması),standardizasyon,soğuk püskürtme ve kaplama aşamalarından geçirilerek elde edilirler.granül yapıları daha homojen,renkleri daha açıktır. Bu yağların (hidrojenize ve fraksiyonize) içerdikleri yağ asitlerinin fiziksel yapısı ve bağ yapılarından dolayı sindirilebilirlikleri düşük olsa da üretimleri sırasında özel kimyasal işlemlerden geçtikleri için granül yapıları homojendir ve kokuları yem alımı üzerinde herhangi bir olumsuz etki yaratmaz. Doymuş yağların erime sıcaklıkları da C dolaylarındadır. 120

8 SÜT RASYONLARI İÇİN YAĞ KAYNAKLARI; Ruminant rasyonlarına yağ katarken,ruminal selüloz fermantasyonu,süt yağı oranı ve sağlık koşullarının arttırılması için,yeme katılan yağların rumen fermantasyonundan aşırı derecede etkilenmesinin önüne geçilmesi gerekmektedir.yağlı tohumlardan elde edilen yağların yapısındaki doymamış yağ asitleri oranı yüksek olup,ruminantlar için uygun değildir.kısmen doyurulmuş yağ asitleri ve yağ asitlerinin mineral tuzları ruminantlar için uygun yağlardır. Doymuş yağlar yüksek erime noktaları ve rumen sıvısı içerisindeki düşük çözünürlükleriyle rumende nispeten by pass durumdadırlar.yağların rumendeki çözünürlüklerinin düşük olması rumen mikroorganizmalarıyla etkileşimlerinin azalmasına neden olur. Uzun zincirli yağ asitlerinin mineral tuzları da rumen sıvısında az çözünür olduklarından rumen içerisinde hareketsizdirler.bu yağ asitlerinin mineral tuzları sindirim sisteminin alt bölmeleri olan abomasum ve ince barsaklardaki asit ortamın etkisiyle komplex yapıları bozulur ve açığa çıkan yağ asitleri sindirime maruz kalırlar.bu ürünler yoğun olarak araştırılmış olup,rasyon kuru maddesinin %4 ü kadar ilave edildiğinde rumeni by-pass olarak geçtikleri kanıtlanmıştır. RUMİNANTLARDA YAĞLARIN SİNDİRİM VE EMİLİMİ Süt ineklerinin rasyonlarına ilave edilecek yağlar;uzun zincirli yağ asitleri ve bunların ester formlarıdır.trigliseritler ile galaktolipitler sırasıyla dane yem ile yeşil otlarda bulunan başlıca doğal yağ kaynaklarıdır.rasyona ilave edilebilecek yağlar ise,serbest yağ asitleri,esterleşmiş yağ asitleri ve yağ asitlerinin mineral tuzlarıdır.yağ asitleri esterleri rumendeki mikroorganizma faaliyetleri sonucunda hızla hidrolize olurlar.hidroliz sonucu oluşan doymamış yağ asitleri rumen mikroorganizmaları tarafından hidrojen ile doyurulurlar.ancak bu hidrojenasyon işleminin derecesi doymamışlık derecesi ve yemleme düzeyi sıklığına bağlıdır.hayvanlar eğer aşırı derecede çoklu doymamış yağ asitleri ile beslenirse,rumen mikroorganizmalarının yağ asitlerini hidrojenize etme kapasitesi aşılabilir.bu durum istenmez çünkü aşırı düzeydeki doymamış yağ asitleri rumen mikroorganizmaları için toksiktir. Çoklu doymamış yağ asitlerinin ruminal hidrojenasyon oranı % arasında değişmektedir.rumendeki hidrojenizasyon sonucunda rumeni terk eden belli başlı yağ asitleri stearik (C18:0) ve oleik (C18:1) asitlerdir.yağ asitleri hidrofobik olduklarından rumendeki partiküllerle birleşerek ince bağırsağın daha alt bölmelerine geçerler.rumendeki total yağ asitleri sindirim katsayısının negatif çıkması rumende mikrobiyal yağ asitleri sentezinin bir göstergesidir.rumende sentezlenen yağ asitlerinin çoğu fosfolipitlerle birleşirler.rumeni terk eden yağ asitlerinin %85-90 ı serbest yağ asitleri formundayken %10-15 i mikrobiyal fosfolipitlerdir. 121

9 HANGİ BY PASS YAĞ EN İYİSİDİR? NRC bilgilerine göre korunmuş yağlar 15 yıldan daha fazla süredir enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Palm yağı yüksek oranda palmitik asit bileşimi ile diğer yağlardan ayrılır.palm yağından işleme yöntemlerine göre elde edilen değişik by pass yağ çeşitlerinin enerji değerleride öncelikle doymuş/doymamış yağ asidi içeriğine,serbest yağ asidi ve trigliserid bileşimlerine göre farklılık gösterir. Yapılan birçok araştırmada da Ca sabunlaştırılmış yağların çok daha etkili ve güvenilir yağ kaynakları olduğu görülmektedir.düşük erime sıcaklıkları dolayısıylada maximum yararlılıkla bağırsaklardan emilirler. Uzun zincirli yağ asitlerinin mineral tuzları rumen sıvısında az çözünür olduklarından rumen içerisinde hareketsizdirler.bu ürünler yoğun olarak araştırılmış olup,rasyon kuru maddesinin %4 ü kadar ilave edildiğinde rumeni by-pass olarak geçtikleri kanıtlanmıştır. Bu ürünlerin yıllardır kullanılmaları ve istihdam alanı bulmaları yüksek konsantrasyonlu enerji kaynakları olmaları ve rasyonlara yüksek sindirilebilir enerji sağlamaları ile rasyon fiatlarına esneklik kazandırmaları açısından bunu doğrulamaktadır. Ca sabunları için diğer iyi bir sonuç da bunların yağ asitleri katkıları olarak süt üretimi ve üreme üzerine olan olumlu etkileri ve yüksek orandaki kalsiyum bileşimleridir. NRC (National Research Center) ve FEDNA verilerine göre de sindirilebilirleri,dolayısıyla yararlanılabilirlikleri oldukça yüksek enerji kaynağıdırlar. Ca sabunları üretim prosesleri gereği ucuzdur,fertiliteye olumlu yönde etki ederler. Kalsiyum sabunlarının rasyonlara eklendiğindeki diğer bir avantajları da granül yemlerin dayanıklılık ve sertliklerini geliştirmesidir. Genellikle bunların rasyonlarda kullanımları katı oluşlarıyla bağlantılı olarak kolay olduğu gibi karıştırılmaları da kolaydır. Kalsiyum sabunlarının sindirilebilirlikleri oldukça yüksektir. Çünkü palm yağlarının sabunlaştırılmış formlarında doymamış yağ asidi düzeyi yüksektir.bu sayede bağırsaklara yüksek oranlarda doymamış yağ asidi pompalanmış olur.çünkü bunlar rumen için korunmuş yağlardır.c16 :C18 (Palmitik/Stearik asit) oranını yüksek olmasından dolayı sindirilebilirlik oldukça yüksektir. 122

10 Oleik asit oranının yüksek olması da sindirilebilirliği arttıran diğer bir önemli etkendir.kalsiyum sabunlaştırılmış yağlar ile korpus luteum un ve bu sayede progesteronun üretimi artar.sonuçta overlerin yapısına etki edilerek üreme performansının iyileştirilmesi üzerine çok olumlu etkiler sağlamış olurlar. Bunlarla birlikte esansiyel aminoasitlerden linoleik asit üreme sisteminin devamlılığı açısından vazgeçilmezdir.rumen biyohidrogenasyonuna karşı korunmuş olduklarından linoleik asitte direkt bağırsaklara geçer. Diğer yağlı tohumların yağ asidi profillerine baktığımızda yeterli miktarda linoleik asit sağlayamazlar.yağ asitlerinin bulunduğu ortamlarda mikroorganizmalar gelişemez bu nedenle oluşabilecek mikrobiyal aminoasit ve protein kayıplarını engellemek için yoğun bir şekilde UIP ye ihtiyaç duyulur. Ancak Ca sabunlarının bir dezavantajı sabunsu kokuları olup, alıştırma döneminde bazen yem kabulünde sıkıntılar yaratabilir.bu açıdan bir alıştırma dönemi belirlemede fayda vardır. Ayrıca özellikle sıcak havalarda süt yağının oldukça düşük olması durumunda Ca sabunları %5-6 düzeyinin üzerinde kullanılmamalıdır.aşırı düzeylerde Ca sabunları rasyonlara eklendiğinde rumen ortamında kısmen iyonize Ca kalabileceği düşünüldüğünde asitlik artacak,tampon madde miktarı düşecek ve asidosis riski artacaktır.bu nedenle özellikle yaz aylarında azalan ruminasyon (geviş getirme) ile üretilen tampon madde miktarı düşeceğinden asidosis riski artacaktır.bu gibi durumlarda da Ca sabunlarının aşırı miktarlarda kullanılması önerilmez.sıcaklılığın çok yüksek olduğu dönemlerde kısa zincirli yağ asiti veya serbest yağ asitlerinin doyurulmuş formları tavsiye edilir.palm yağı asitlerini yüksek oranda içeren palm yağlarının (fraksiyonize yağlar) rumen ph sı üzerine olumsuz bir etkisi yoktur. Bunlar sıcaklık stresi için yaz aylarında daha çok tercih edilirler. Hidrojenize edilmiş yağ asitleri ruminantlar için kullanılabilir yağ kaynaklarıdır.ancak hidrojenize edilmiş trigliseridlerin oldukça düşük sindirilebilirlikleri vardır ve tavsiye edilmezler.bunların yerine süt hayvanları için çiğit ve soya fasülyesi (kırılıp,kızarmış) çok daha değerli yağ kaynaklarıdır.kanola ve diğer bütün yağlı tohumlular işlemden geçirildiği takdirde (roller,cracked) rahatlıkla rasyonlara dahil edilebilirler.bunlar da doymamış ve kısa zincirli ve doymamış yağ asitleri içerdiklerinden rumende oldukça aktiftirler,bu yüzden çok düşük miktarlarda kullanılmaları tavsiye edilir. Ruminantlarda trigliseridlerin sindirilebilirlikleri serbest yağ asitlerinden düşüktür. Yağ asitlerinin serbest formda ya da doyurulmuş trigliserid formunda oluşuna göre sindirilebilirlik katsayıları değişmektedir. 123

11 Trigliseridler;oldukça pahalı oldukları gibi çok yararlı yağlar değildirler.bunlar yağ asidi moleküllerinin gliserole bağlanmasıyla oluşurlar.hayvanların bu molekülleri yıkımlamak için çok fazla miktarda trigliserid lipaz enzimine ihtiyaçları vardır.ancak özellikle ruminantlar bu enzimi çok düşük miktarda üretirler ve hiçbir zaman tam anlamıyla absorbe edemezler. Yeni trendlerden yüksek oranda palmitik asit içeren kısa zincirli yağ asitlerinin doyurulmuş formlarının (fraksiyonize yağlar) en önemli özelliği ise süt yağı üzerine diğer by pass yağlardan daha olumlu etkisi olmasıdır.bu gruptaki yağların toplam yağ bileşimlerine bakıldığında daha yüksek metabolize edilir enerji değeri beklenirken yağ asitleri bileşimi gereği sindirilebilirlikleri düşüktür.buna rağmen diğer yağ gruplarından hatta yağ asidi formlarına ve üretim proseslerine göre Ca sabunlarından daha yüksek metabolize edilebilir enerji değerleri yakalanabilir. Hayvan beslemeciler Ca sabunlarını; Ca bileşimi,yüksek sindirilebilirlik,doymuş/doymamış yağ asidi bileşimi, süt miktarı ve fertilite üzerine olumlu etkisinden,fraksiyonize yağları; sıcaklık stresi üzerine ve süt yağı artışına olumlu etkisinden dolayı tercih etmektedirler. Ruminant beslemede ağırlıklı olarak palm yağlarının serbest yağ asitleri formlarını (fraksiyonize yağlar) ve Ca sabunlarını önermektedirler.bir yıl boyunca (bölgesel iklimlere ve besleme dönemlerine göre değişmekle beraber) bir oran vermek gerekirse %60-70 oranında Ca sabunu,%30-40 oranında Palm yağlarını (prilled=fraksiyonize yağlar) tavsiye etmektedirler. Yine Ruminanatlarda sıcaklık stresinin yoğun görülebileceği durumlarda hidrojenize yağlar da tercih edilebilmektedir.ancak hidrojenize yağların;sindirim sistemleri ve metabolizma işleyişi farklılıklarından dolayı domuzlarda daha etkin çalıştığı bilinmektedir. Laktasyon dönemlerinde yağların rasyonlara dengelenerek eklenmesinde fayda vardır.sadece vücuttan yağ mobilizasyonunun yoğun olduğu dönem olan ilk 6 haftalık dönemde kullanılması doğru değildir.mümkünse miktarı azaltılarak bütün dönemlerde rasyonlara eklenmelidir.bu sayede mevcut flora akışı bozulmamış olur. 124

Yeni Nesil Kalsiyum Sabunu By Pass Yağ; Magnapac Tasty

Yeni Nesil Kalsiyum Sabunu By Pass Yağ; Magnapac Tasty Katkı Servis Rm-43 Syf 250-260 Yeni Nesil Kalsiyum Sabunu By Pass Yağ; Magnapac Tasty KONU İLGİ Yem Alımında Problem Yaratmayan, Yeni Nesil Bypass Yağ- Magpanac Tasty beslemede kullanılan bypass yağ kaynaklarının

Detaylı

Enerji İhtiyacının Karşılanmasında Yeni Nesil Yağların Kullanımı

Enerji İhtiyacının Karşılanmasında Yeni Nesil Yağların Kullanımı Rum.Katkı Servis Nisan.Sayı 40.syf 228-235 Enerji İhtiyacının Karşılanmasında Yeni Nesil Yağların Kullanımı KONU İLGİ Büyükbaş Yemlerinde Enerji İhtiyacının Karşılanmasında Stratejik Faktörler Enerji İhtiyacının

Detaylı

Ruminant BYPASS YAĞLAR HANGİ ÖZELLİKLERİNE GÖRE SEÇİLMELİDİR?

Ruminant BYPASS YAĞLAR HANGİ ÖZELLİKLERİNE GÖRE SEÇİLMELİDİR? BYPASS YAĞLAR HANGİ ÖZELLİKLERİNE GÖRE SEÇİLMELİDİR? KONU Bypass yağlar İLGİ TERCÜME VE DERLEME KAYNAKÇA YAYININ KAPSAMI Doğru bypass yağ seçiminde dikkat edilmesi gereken noktalar ve getirdiği avantajlar.

Detaylı

By-pass yağ satın alıyoruz. Peki, paramızın tam karşılığını alabiliyor muyuz?

By-pass yağ satın alıyoruz. Peki, paramızın tam karşılığını alabiliyor muyuz? Sayı: 2012/Rm-36 Sayfa: 199-204 By-pass yağ satın alıyoruz. Peki, paramızın tam karşılığını alabiliyor muyuz? KONU İLGİ KAYNAKÇA By-pass yağ alımında dikkat edilecek kriterler By-pass Yağ Kalite Kriterleri

Detaylı

SIĞIRLARDA ENERJİ İHTİYACI VE KORUNMUŞ YAĞLAR

SIĞIRLARDA ENERJİ İHTİYACI VE KORUNMUŞ YAĞLAR Sayı : 2005 / Rm 07 Sayfa : 68-77 SIĞIRLARDA ENERJİ İHTİYACI VE KORUNMUŞ YAĞLAR 4 KONU : Enerji İhtiyacı ~ İLGİ : RUMİNANT BESLEME KELİMELER : Yağların Ruminantlarda Kullanımı Eneri dengesi By-pass yağlar

Detaylı

NIRLINE. NIRLINE ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini, Sürdürülebilir Besleme ile Sizi Geleceğe Taşır!

NIRLINE. NIRLINE ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini, Sürdürülebilir Besleme ile Sizi Geleceğe Taşır! ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini, Sürdürülebilir Besleme ile Sizi Geleceğe Taşır! KONU Yağ Asidi Profillerinin Hayvan Beslemedeki Önemi ve Analizleri İLGİ ile Ham Maddelerinizde Yağ Asidi Tayini,

Detaylı

Ruminant GEÇİŞ DÖNEMİ SÜT SIĞIRLARINDA KULLANILAN FARKLI ENERJİ KAYNAKLARI

Ruminant GEÇİŞ DÖNEMİ SÜT SIĞIRLARINDA KULLANILAN FARKLI ENERJİ KAYNAKLARI GEÇİŞ DÖNEMİ SÜT SIĞIRLARINDA KULLANILAN FARKLI ENERJİ KAYNAKLARI KONU Geçiş dönemi süt sığırlarında kullanılan farklı enerji kaynakları İLGİ TERCÜME VE DERLEME KAYNAKÇA Kazım Bilgeçli - Ürün Müdürü Arnold

Detaylı

RUMİNANT RASYONLARINDA MAYA KULLANIMI VE ÖNEMİ

RUMİNANT RASYONLARINDA MAYA KULLANIMI VE ÖNEMİ RUMİNANT RASYONLARINDA MAYA KULLANIMI VE ÖNEMİ Rumen mikroorganizmaların (bakteriler,protozoalar ve mayaların) bir denge içinde çalıştırdığı kusursuz bir makinedir. Yüksek et-süt verimi isterken bu hayvandaki

Detaylı

Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI DÜZENLEMEK İÇİN PRONEL

Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI DÜZENLEMEK İÇİN PRONEL Rumen Kondisyoneri DAHA İYİ Protein Değerlendirilmesi Enerji Kullanımı Süt Kalitesi Karaciğer Fonksiyonları Döl Verimi Karlılık BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK, RUMEN METABOLİZMASINI

Detaylı

LİPİDLER VE METABOLİZMASI

LİPİDLER VE METABOLİZMASI LİPİDLER VE METABOLİZMASI Lipidler bitki ve hayvan dokusunda bulunup, suda çözünmeyen, fakat eter, aseton, kloroform ve benzen gibi polar olmayan çözücülerde çözünen organik bileşiklerdir. Lipidler Weende

Detaylı

Sıcaklık Stresi Kapınızda

Sıcaklık Stresi Kapınızda Mayıs Sayı 41-syf 235-241 Sıcaklık Stresi Kapınızda KONU İLGİ Sıcaklık Stresi Çözümleri Sıcaklık Stresi Kapınızda TERCÜME VE DERLEME Ürün Müdürü Esra ÇINAR KAYNAKÇA Ravagnolo O, Misztal I, Hoogenboom G

Detaylı

Erken laktasyon döneminde Yağ asitleri ve etkileri

Erken laktasyon döneminde Yağ asitleri ve etkileri Ruminant Academy 2017 Juan Miguel Ruiz. Antalya, 27 Ekim 2017 Erken laktasyon döneminde Yağ asitleri ve etkileri Gündem Erken laktasyondaki süt sığırları ve negatif enerji dengesi Ruminant yemlerindeki

Detaylı

Ruminant. Buzağıdan Süt Sığırına Bölüm ll: Sütten Kesimden Düveye Besleme ve Yönetim

Ruminant. Buzağıdan Süt Sığırına Bölüm ll: Sütten Kesimden Düveye Besleme ve Yönetim Buzağıdan Süt Sığırına Bölüm ll: Sütten Kesimden Düveye Besleme ve Yönetim KONU İLGİ Düvelerin beslenmesi Sütten kesimden tohumlamaya kadar olan dönemde besleme ve yönetimsel pratikler TERCÜME VE DERLEME

Detaylı

Lipidler. Lipidlerin sınıflandırılması. Yağ asitleri

Lipidler. Lipidlerin sınıflandırılması. Yağ asitleri Lipidler Suda çözünmeyen ve organik çözücülerde iyi çözünen bileşiklere verilen genel isimdir Çoğunlukla hidrokarbon yapısındadırlar Canlılarda depo maddesi olarak yaygın bulunurlar Metabolize edilmeleriyle

Detaylı

YEMLERDE PARTİKÜL BÜYÜKLÜĞÜ. A.V.Garipoğlu TEMMUZ-2012

YEMLERDE PARTİKÜL BÜYÜKLÜĞÜ. A.V.Garipoğlu TEMMUZ-2012 YEMLERDE PARTİKÜL BÜYÜKLÜĞÜ A.V.Garipoğlu TEMMUZ-2012 Yard. Doç.Dr. Hıdır GENÇOĞLU tarafından Yem Magazin dergisinde yayınlanan bir makaleden özetlenmiştir. YEMLERDE PARTİKÜL BÜYÜKLÜĞÜ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Detaylı

NATURAZYME Naturazyme enzim grubu karbohidrazlar, proteaz ve fitaz enzimlerini içerir.

NATURAZYME Naturazyme enzim grubu karbohidrazlar, proteaz ve fitaz enzimlerini içerir. NATURAZYME Naturazyme enzim grubu karbohidrazlar, proteaz ve fitaz enzimlerini içerir. Tüm hayvanlar besinleri sindirmek için enzimleri kullanırlar. Bunlar hem hayvanın kendi sentezlediği hem de bünyelerinde

Detaylı

YAĞLAR (LİPİTLER) Yağların görevleri:

YAĞLAR (LİPİTLER) Yağların görevleri: LİPİTLER (YAĞLAR) YAĞLAR (LİPİTLER) Yapılarında C,H, O den başka N,P da bulunabilir. İçerikleri C miktarı O a göre daha fazla olduğu için çok enerji verirler. Yağlar solunumda kullanılınca çok oksijen

Detaylı

NUTRI -PASS. Amonyak ve çözünebilir protein bağlayıcı DAHA İYİ

NUTRI -PASS. Amonyak ve çözünebilir protein bağlayıcı DAHA İYİ Amonyak ve çözünebilir protein bağlayıcı NUTRI -PASS DAHA İYİ Protein Kullanımı Enerji Kullanımı Süt Kalitesi Karaciğer Fonksiyonları Döl Verimi BY-PASS PROTEİN ÜRETİMİNİ VE ENERJİ ÇEVRİMİNİ ARTTIRMAK,

Detaylı

Yem Değerlendirme Sistemleri. Pof. Dr. Adnan ŞEHU

Yem Değerlendirme Sistemleri. Pof. Dr. Adnan ŞEHU Yem Değerlendirme Sistemleri Pof. Dr. Adnan ŞEHU Kriterler Yemdeki Azotlu maddelerin Sınıflandırılması Genel analiz HP Proteine bağlı azot NPN Kimyasal analiz Proteinler Peptidler Aminoasitler Aminler

Detaylı

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek,

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, YEMLERİ EVREK & ÇİPURA L 1 Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, Çipura ve Alabalık yemlerinin

Detaylı

SÜT SIĞIRLARININ BESİN MADDE İHTİYAÇLARI

SÜT SIĞIRLARININ BESİN MADDE İHTİYAÇLARI Sayı : 2003 / Rm 02b Sayfa : 17-24 SÜT SIĞIRLARININ BESİN MADDE İHTİYAÇLARI KONU : 2001 NRC- SÜT SIĞIRLARI İLGİ : RUMİNANT BESLEME KELİMELER : MP (Metabolize Protein) RDP (Rumende Parçalanabilen Proteinler)

Detaylı

Enerji ve Protein Beslemesiyle İlgili Metabolik Problemler

Enerji ve Protein Beslemesiyle İlgili Metabolik Problemler Enerji ve Protein Beslemesiyle İlgili Metabolik Problemler J. van Eys k k Dönem 3 Yeni Dönem 4 Pik Süt Dönem 5 Pik KM alımı Kuru Madde Alımı Dönem 6 Bitiş Dönem 2 Yakın 1 o d d d o SÜT ÜRETİMİ VÜCUT AĞIRLIĞI

Detaylı

Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da

Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da Zeytinyağı ve Çocukluk İnsanın çocukluk döneminde incelenmesi gereken en önemli yönü, gösterdiği bedensel gelişmedir. Doğumdan sonraki altı ay ya da bir yıllık sürede, bebeğin en önemli gıdasını anne sütü

Detaylı

Kloroform, eter ve benzen gibi organik çözücülerde çözünen bunun yanı sıra suda çözünmeyen veya çok az çözünen organik molekül grubudur.

Kloroform, eter ve benzen gibi organik çözücülerde çözünen bunun yanı sıra suda çözünmeyen veya çok az çözünen organik molekül grubudur. Kloroform, eter ve benzen gibi organik çözücülerde çözünen bunun yanı sıra suda çözünmeyen veya çok az çözünen organik molekül grubudur. Yağların suda çözünmemesi canlılığın devamı içi önemlidir. Çünkü

Detaylı

Kan NEFA (nonesterified fatty acids ) yükselir. (asetoasetat, β-hidroksibütirat ve. Laktasyon başlangıcında yüksektir

Kan NEFA (nonesterified fatty acids ) yükselir. (asetoasetat, β-hidroksibütirat ve. Laktasyon başlangıcında yüksektir Ketozis Kan NEFA (nonesterified fatty acids ) yükselir. (asetoasetat, β-hidroksibütirat ve aseton) Laktasyon başlangıcında yüksektir Tip 1: Postpartum Tip 2: Prepartum Tip 3: Bütirik ketozis Tipi bilinmez

Detaylı

SÜT SIĞIRLARININDA LAKTASYON BESLENMESİ. Prof. Dr. Ahmet ALÇİÇEK EGE ÜNİVERSİTESİ

SÜT SIĞIRLARININDA LAKTASYON BESLENMESİ. Prof. Dr. Ahmet ALÇİÇEK EGE ÜNİVERSİTESİ SÜT SIĞIRLARININDA LAKTASYON BESLENMESİ Prof. Dr. Ahmet ALÇİÇEK EGE ÜNİVERSİTESİ SÜT ÜRETİMİNİN ZAMANLAMASI İLK BUZAĞILAMA 305 GÜN 60 GÜN İKİNCİ BUZAĞILAMA 365 GÜN SÜT SIĞIRI BESLEMEDE KRİTİK GÜNLER 3

Detaylı

NIRLINE. NIRS Teknolojisinin Kaba Yem Analizlerinde Kullanımı

NIRLINE. NIRS Teknolojisinin Kaba Yem Analizlerinde Kullanımı NIRS Teknolojisinin Kaba Yem Analizlerinde Kullanımı KONU Hayvan Beslemede Kaba Yem Analizinin Önemi ve NIRS Teknolojisi İLGİ TERCÜME VE DERLEME ANAHTAR KELİMELER KAYNAKÇA YAYININ KAPSAMI NIRS Teknolojisinin

Detaylı

Süt sığırı işletmelerinde gizli tehdit Hipokalsemi, Jac Bergman, DVM, 28 Ekim 2017

Süt sığırı işletmelerinde gizli tehdit Hipokalsemi, Jac Bergman, DVM, 28 Ekim 2017 Süt sığırı işletmelerinde gizli tehdit Hipokalsemi, Jac Bergman, DVM, 28 Ekim 2017 Buzağılama döneminde kalsiyum metabolizması Hipokalsemi riski yaş ilerledikçe büyür Klinik hipokalsemi: İlk laktasyon:

Detaylı

M. (arpa şekeri) +su S (çay şekeri) + su L.. (süt şekeri)+ su

M. (arpa şekeri) +su S (çay şekeri) + su L.. (süt şekeri)+ su KARBONHİDRATLAR Karbonhidratlar yapılarında.. (C),.. (H) ve. (O) atomu bulunduran organik bileşiklerdir. Karbonhidratların formülü ( ) ile gösterilir. Nükleik asitlerin, ATP nin, hücre, bitkilerde yapısına

Detaylı

Yağlar ve Proteinler

Yağlar ve Proteinler Yağlar ve Proteinler Yağlar Yağlar, yağ asitleri ve gliserolden oluşmuş organik bileşiklerdir. Yağlar en ekonomik enerji kaynaklarıdır. Yağlar aynı miktardaki karbonhidrat ve proteinlerin iki katından

Detaylı

Süt İneklerinde Rumen Korumalı (Bypass) Besin Kullanımının Sebepleri ve Dayandığı Mantık

Süt İneklerinde Rumen Korumalı (Bypass) Besin Kullanımının Sebepleri ve Dayandığı Mantık Süt İneklerinde Rumen Korumalı (Bypass) Besin Kullanımının Sebepleri ve Dayandığı Mantık J. van Eys Süt Üretiminin Bugünü, Yarını ve Genetik Potansiyel 15000? Genetik Potansiyel ABD 8500 Hayvan başına

Detaylı

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ Prof. Dr. Metin ATAMER Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Aralık 2006 ANKARA Sütün Tanımı ve Genel Nitelikleri Süt; dişi memeli hayvanların, doğumundan

Detaylı

SÜT İNEKLERİNİN BESLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR. Süt ineklerinin beslenmesini başlıca 4 dönemde incelemek mümkündür.

SÜT İNEKLERİNİN BESLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR. Süt ineklerinin beslenmesini başlıca 4 dönemde incelemek mümkündür. SÜT İNEKLERİNİN BESLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Süt ineklerinin beslenmesini başlıca 4 dönemde incelemek mümkündür. 1. Birinci Dönem: Doğumu takiben süt veriminde hızlı bir artışın görüldüğü dönemdir.

Detaylı

Adres: Cumhuriyet Bul. No:82 Erboy 2 İşhanı K:6/601 Alsancak /İzmir Telefon: +90 232 489 40 50 Fax: +90 232 489 40 10

Adres: Cumhuriyet Bul. No:82 Erboy 2 İşhanı K:6/601 Alsancak /İzmir Telefon: +90 232 489 40 50 Fax: +90 232 489 40 10 Ruminantlar için Hidrolize Maya Daha hızlı rumen gelişimi Gelişmiş rumen fermentasyonu Daha çok mikroorganizma ve UYA = protein ve enerji Bağışıklık sisteminin uyarılması Kuru Dönemdeki İnekler İçin Faydaları

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA CIVCIV IÇIN OVOLYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA CIVCIV IÇIN OVOLYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta verimi Kabuk kalitesi Civciv kalitesi Döllülük Çıkım oranı Karaciğer sağlığı Bağırsak sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA

Detaylı

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Özel Formülasyon DAHA İYİ DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX! Özel Formülasyon DAHA İYİ Yumurta Verimi Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALIYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA IÇIN AGRALYX!

Detaylı

DAHA İYİ ÖZEL FORMÜLASYON. Yumurta Verim Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık

DAHA İYİ ÖZEL FORMÜLASYON. Yumurta Verim Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık ÖZEL FORMÜLASYON DAHA İYİ Yumurta Verim Kabuk Kalitesi Yemden Yararlanma Karaciğer Sağlığı Bağırsak Sağlığı Bağışıklık Karlılık DAHA DÜŞÜK MALİYETLE DAHA SAĞLIKLI SÜRÜLER VE DAHA FAZLA YUMURTA İÇİN AGRALYX

Detaylı

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ YETERLİ VE DENGELİ BESLENMEDEKİ ÖNEMİ

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ YETERLİ VE DENGELİ BESLENMEDEKİ ÖNEMİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ YETERLİ VE DENGELİ BESLENMEDEKİ ÖNEMİ Büyüme ve gelişmeyi sağlar. Özellikle çocuk ve adölesanlarda protein, kalsiyum ve fosfor alımı nedeniyle; kemiklerin ve dişlerin gelişiminde Önemlidir.

Detaylı

Ruminantların Güncellenmiş Mineral, İz Element ve Vitamin İhtiyaçları

Ruminantların Güncellenmiş Mineral, İz Element ve Vitamin İhtiyaçları Katkı Servis Rm-43 Syf 250-260 ların Güncellenmiş Mineral, İz Element ve Vitamin İhtiyaçları KONU İLGİ Trouw Nutrition Mineraller, İz Elementler ve 2013 Vitamin Tavsiyeleri ların Güncellenmiş Mineral,

Detaylı

BESİN GRUPLARININ YETERLİ VE DENGELİ BESLENMEDEKİ ÖNEMİ

BESİN GRUPLARININ YETERLİ VE DENGELİ BESLENMEDEKİ ÖNEMİ BESİN GRUPLARININ YETERLİ VE DENGELİ BESLENMEDEKİ ÖNEMİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ YETERLİ VE DENGELİ BESLENMEDEKİ ÖNEMİ Büyüme ve gelişmeyi sağlar. Özellikle çocuk ve adölesanlarda protein,

Detaylı

Çeşitli tohumların yağ bileşimi. USDA Nutrient Database. Tekli doymamış. Çoklu. Kanola Keten Mısır Fındık Zeytin Ayçiçeği Susam Soya Ceviz

Çeşitli tohumların yağ bileşimi. USDA Nutrient Database. Tekli doymamış. Çoklu. Kanola Keten Mısır Fındık Zeytin Ayçiçeği Susam Soya Ceviz LİPİTLER Hayvan ve bitki dokularının eter, benzin, kloroform gibi yağ çözücülerinde eriyen bölümlerine ham lipit denir. Organizmanın başlıca besin kaynağını oluştururlar, enerji verme ve depolama yönünden

Detaylı

KALSİYUM, FOSFOR, Vit-D 3 VE FİTAZ

KALSİYUM, FOSFOR, Vit-D 3 VE FİTAZ Sayı : 2003 / Lyr 04 Sayfa : 26 30 KALSİYUM, FOSFOR, Vit-D 3 VE FİTAZ KONU : Yumurtacı Rasyonları İLGİ : KANATLI BESLEME KELİMELER : Emilim ph Kemik Yapısı Yumurta Kabuğu KAYNAKÇA : Tercüme: Seyfi Ay -

Detaylı

Karaciğer koruyucu DAHA İYİ DAHA SAĞLIKLI, DAHA İYİ VERİMLİ SÜRÜLER İÇİN HEPALYX

Karaciğer koruyucu DAHA İYİ DAHA SAĞLIKLI, DAHA İYİ VERİMLİ SÜRÜLER İÇİN HEPALYX Karaciğer koruyucu DAHA İYİ Karaciğer fonksiyonu Antioksidan aktivite Protein sentezi Anti-fibrotik aktivite Süt Verimi Süt Proteini Metabolik Sağlık Performans Bağışıklık Karlılık DAHA SAĞLIKLI, DAHA

Detaylı

LAKTASYON VE SÜT VERİMİ

LAKTASYON VE SÜT VERİMİ LAKTASYON VE SÜT VERİMİ Prof.Dr. Selahattin Kumlu Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Antalya Tanım Laktasyon, buzağılama ile başlayan ve kuruya çıkma ile sona eren süt verme dönemidir.

Detaylı

MİNERALLER. Dr. Diyetisyen Hülya YARDIMCI

MİNERALLER. Dr. Diyetisyen Hülya YARDIMCI MİNERALLER Dr. Diyetisyen Hülya YARDIMCI MİNERALLER İnsan vücudunun yaklaşık %4-5 i minareldir.bununda yarıya yakını Ca, ¼ ü fosfordur. Mg, Na, Cl, S diğer makro minerallerdir. Bunların dışında kalanlar

Detaylı

LİPİTLER SINIFLANDIRILMALARI VE ÖZELLİKLERİ

LİPİTLER SINIFLANDIRILMALARI VE ÖZELLİKLERİ LİPİTLER SINIFLANDIRILMALARI VE ÖZELLİKLERİ LİPİTLERİN ORTAK ÖZELLİKLERİ v Su ile karışmayan organik maddelerdir ve v Kimyasal olarak yağ asitlerinin bir alkolle esterleşmesinden oluşur. v Alkollerin ve

Detaylı

SÜT ĐNEKLERĐNDE DÖNEMSEL BESLEME

SÜT ĐNEKLERĐNDE DÖNEMSEL BESLEME SÜT ĐNEKLERĐNDE DÖNEMSEL BESLEME Dönemsel Besleme Sağmal ineklerin besin madde ihtiyaçları; laktasyon safhası, süt verimi, büyüme oranı ve gebelik durumuna bağlı olarak değişim göstermektedir. Bu açıdan

Detaylı

CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞENLER

CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞENLER CANLILARIN YAPISINDA BULUNAN TEMEL BİLEŞENLER Canlıların yapısında bulunan moleküller yapısına göre 2 ye ayrılır: I. İnorganik Bileşikler: Bir canlı vücudunda sentezlenemeyen, dışardan hazır olarak aldığı

Detaylı

Yağ ihtiyacı nereden karşılanır?

Yağ ihtiyacı nereden karşılanır? Besinde Lipitler Besinsel Yağlar 1. Trigliseritler (%90) 2. Kolesterol (serbest ya da yağ asitlerine bağlı halde) 3. Serbest Yağ Asitleri 4. Fosfolipitler 5. Yağda Çözünen Vitaminler (A,D,E,K) Suda çözünmezler

Detaylı

Ruminant. Organik Asit Tuzlarının Ruminal Modülasyonda Kullanımı

Ruminant. Organik Asit Tuzlarının Ruminal Modülasyonda Kullanımı Organik Asit Tuzlarının Ruminal Modülasyonda Kullanımı KONU İLGİ Rumalato - Malik Asitin Sodyum Kalsiyum Tuzu TERCÜME VE DERLEME Organik Asit Tuzlarının Ruminal Modülasyonda Kullanımı Teknik Ürün Müdürü

Detaylı

- Çok genel olmayan sağ taraf abomasum yer değiştirmelerinde gözlenen semptomlar biraz daha farklıdır.

- Çok genel olmayan sağ taraf abomasum yer değiştirmelerinde gözlenen semptomlar biraz daha farklıdır. semptomları ketozisin belirtilerine benzer. yem tüketiminin durması veya kesilmesi, sınırlı bağırsak hareketi, normal vücut ısısı, süt veriminin azalması, halsizlik ve rahatsızlık ortaya çıkar. - Çok genel

Detaylı

YAĞ MODİFİKASYON TEKNİKLERİ

YAĞ MODİFİKASYON TEKNİKLERİ YAĞ MODİFİKASYON TEKNİKLERİ Neden Modifikasyon? Yağlara belirli fiziksel özellikler kazandırmak Değişik amaçlarla kullanıma uygun yağlar üretmek Oksidatif stabiliteyi yükseltmek Fonksiyonel yağlar üretmek

Detaylı

ŞELLAT MİNERALLER İNORGANİK FORMLARINDAN DAHA YARAYIŞLIDIR

ŞELLAT MİNERALLER İNORGANİK FORMLARINDAN DAHA YARAYIŞLIDIR Sayı:2008/Rm-30 Sayfa:155-161 ŞELLAT MİNERALLER İNORGANİK FORMLARINDAN DAHA YARAYIŞLIDIR KONU : Şelat Mineraller İLGİ : HAYVAN BESLEME KELİMELER : Şelat Tipleri Şelat Standartları Şelat Minerallerin Avantajları

Detaylı

* Yapılarında C, H, O bulunur. Bazılarında C, H, O dan başka N, P, S bulunur.

* Yapılarında C, H, O bulunur. Bazılarında C, H, O dan başka N, P, S bulunur. Lipitler ortak özellikleri su ile karışmamak olan organik maddelerdir ve kimyasal olarak yağ asitlerinin bir alkolle esterleşmesinden oluşur. 1.1. Lipitlerin Yapısı ve Ortak Özellikleri * Yapılarında C,

Detaylı

PROTEİNLER ve METABOLİZMASI. Prof.Dr. Sakine YALÇIN

PROTEİNLER ve METABOLİZMASI. Prof.Dr. Sakine YALÇIN PROTEİNLER ve METABOLİZMASI Prof.Dr. Sakine YALÇIN Proteinler Proteinler, amino asitlerden oluşan yüksek molekül ağırlığına sahip organik bileşiklerdir Yapılarında Karbon (% 51-55), hidrojen (% 6-7), oksijen

Detaylı

Mustafa KABU 1,Turan CİVELEK 1. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı, Afyonkarahisar

Mustafa KABU 1,Turan CİVELEK 1. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı, Afyonkarahisar Mustafa KABU 1,Turan CİVELEK 1 1 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, İç Hastalıklar Anabilim Dalı, Afyonkarahisar Süt sığırı işletmelerindeki en önemli sorunlarda birtanesi periparturient

Detaylı

Kanatlı Beslemede Yemler Yönetim ve Değerlendirme Stratejileri

Kanatlı Beslemede Yemler Yönetim ve Değerlendirme Stratejileri Kanatlı Beslemede Yemler Yönetim ve Değerlendirme Stratejileri 2017-2018 ZZT424-Kanatlı Hayvan Besleme Ders Notları Prof.Dr.Necmettin Ceylan Ankara Üniversitesi-Ziraat Fakültesi-Zootekni Bölümü Kanola

Detaylı

ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

ARASINDAKİ FARKLILIKLAR Sayı:2007/Rm-17 PROBİYOTİK ve PREBİYOTİKLER ARASINDAKİ ARKLILIKLAR Sayfa:137-141 4 KONU : ALTERNATİ YEM KATKILARI-MAYALAR ~ İLGİ : RUMINANT BESLEME KELİMELER : Alternatif Büyütme aktörleri Prebiyotikler

Detaylı

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları

Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hedefe Spesifik Beslenme Katkıları Hayvan Beslemede Vitamin ve Minerallerin Önemi Vitaminler, çiftlik hayvanlarının, büyümesi, gelişmesi, üremesi, kısaca yaşaması ve verim vermesi için gerekli metabolik

Detaylı

Protein sistemleri ve yüksek verimli süt ineklerinin beslemesinde taıdıkları önem.. GANS Inc.

Protein sistemleri ve yüksek verimli süt ineklerinin beslemesinde taıdıkları önem.. GANS Inc. Protein sistemleri ve yüksek verimli süt ineklerinin beslemesinde taıdıkları önem Yemdeki protein fraksiyonları: Üç ana fraksiyon: 1. Çözünür protein = NPN, serbest AA/peptitler..A (in situ veya sulu çözeltide

Detaylı

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler. Prof. Dr. Serap GÖNCÜ. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sığır yetiştiriciliğinde Sıcaklık Stresi ve Alınabilecek Önlemler Prof. Dr. Serap GÖNCÜ Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü 01330 Adana Bir ineğin kendisinden beklenen en yüksek verimi

Detaylı

SÜT İNEKLERİNDE GEÇİŞ DÖNEMİ VE METABOLİK HASTALIKLAR

SÜT İNEKLERİNDE GEÇİŞ DÖNEMİ VE METABOLİK HASTALIKLAR Geçiş Dönemi Nedir? Süt ineklerinde kuru dönemin son 3 haftası ile laktasyonun ilk 4 haftasını kapsayan döneme denir. Hayvanların laktasyondaki performansı, üreme performansı, hayvanların genel sağlığı

Detaylı

SÜT SIĞIRLARININ BESİN MADDE İHTİYAÇLARI

SÜT SIĞIRLARININ BESİN MADDE İHTİYAÇLARI Sayı : 2003 / Rm 02c Sayfa : 25-30 SÜT SIĞIRLARININ BESİN MADDE İHTİYAÇLARI KONU : 2001 NRC- SÜT SIĞIRLARI İLGİ : RUMİNANT BESLEME KELİMELER : Gebelik Enerji Gereksinimleri Geçişteki Düveler Vücut Doku

Detaylı

Suda çözünebilen nişasta molekülleri pityalin (amilaz) enzimiyle küçük moleküllere parçalanır.

Suda çözünebilen nişasta molekülleri pityalin (amilaz) enzimiyle küçük moleküllere parçalanır. CANLILARDA ENERJİ Besinlerin Enerjiye Dönüşümü Besin öğeleri: Karbonhidratlar, yağlar, proteinler, vitaminler, mineraller Besin maddelerindeki bu öğelerin vücut tarafından kullanılabilmesi için sindirilmesi

Detaylı

RASYON TANIM, KİMYASAL BİLEŞİM, VE RASYON HAZIRLAMA PROF. DR. AHMET ALÇİÇEK EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ

RASYON TANIM, KİMYASAL BİLEŞİM, VE RASYON HAZIRLAMA PROF. DR. AHMET ALÇİÇEK EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ RASYON TANIM, KİMYASAL BİLEŞİM, VE RASYON HAZIRLAMA PROF. DR. AHMET ALÇİÇEK EGE ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ (Bağırsaklar) (Kırkbayır) (Yemek borusu) (İşkembe) (Şirden) (Börkenek) Yemin Süt Sığırı Midelerinde

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ)

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) DOĞRU YANLIŞ SORULARI Depo yağlar iç organları basınç ve darbelerden korur. Steroitler hücre zarının yapısına katılır ve geçirgenliğini artırır.

Detaylı

KGP202 SÜT TEKNOLOJİSİ II

KGP202 SÜT TEKNOLOJİSİ II KGP202 SÜT TEKNOLOJİSİ II BEBEK MAMASI ÜRETİMİ Doğumdan sonraki dönemde, bebekler, belirli esansiyel besin elementlerine fazlaca gereksinim duymakla birlikte, organların çoğu işlevlerini henüz yeterince

Detaylı

FYLAX Nem Düzenleyici Etkin Küf Önleyici

FYLAX Nem Düzenleyici Etkin Küf Önleyici FYLAX Nem Düzenleyici Etkin Küf Önleyici 4 KONU : FYLAX ~ İLGİ : RUMİNANT BESLEME KELİMELER : Kızışma Topaklaşma Mikotoksin Lezzet ve Yem Tüketimi Nem Tutma Kapasitesi Su Yüzey Gerilimi Pelet Kapasitesinde

Detaylı

BİY 471 Lipid Metabolizması-I. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi

BİY 471 Lipid Metabolizması-I. Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ Güz Yarı Dönemi BİY 471 Lipid Metabolizması-I Yrd. Doç. Dr. Ebru SAATÇİ 2008-2009 Güz Yarı Dönemi Lipoproteinler Türev lipidler: Glikolipidler Lipoproteinler Lipoproteinler, lipidlerin proteinlerle oluşturdukları komplekslerdir.

Detaylı

BOVİFİT FORTE İLE AVANTAJLARINIZ Optimal laktasyon başlangıcı Yüksek yem tüketimi İyi doğurganlık Yüksek süt verimi Uzun damızlık ömrü

BOVİFİT FORTE İLE AVANTAJLARINIZ Optimal laktasyon başlangıcı Yüksek yem tüketimi İyi doğurganlık Yüksek süt verimi Uzun damızlık ömrü BOVİFİT FORTE İLE AVANTAJLARINIZ Optimal laktasyon başlangıcı Yüksek yem tüketimi İyi doğurganlık Yüksek süt verimi Uzun damızlık ömrü BOVİFİT FORTE ÜRÜN ÖZELLİKLERİ Kurutulmuş bira mayası ve keten tohumu

Detaylı

Büyükbaşlarda Mineral Emilimi ve Kullanımını Etkileyen Faktörler. Smart Minerals. Smart Nutrition.

Büyükbaşlarda Mineral Emilimi ve Kullanımını Etkileyen Faktörler. Smart Minerals. Smart Nutrition. Büyükbaşlarda Mineral Emilimi ve Kullanımını Etkileyen Faktörler Smart Minerals. Smart Nutrition. İz Minerallerdeki Gelişmelerin Tarihçesi Hidroksi iz mineraller 1996 dan günümüze Oksit iz mineraller 1900

Detaylı

SÜT İNEKLERİNDE GEÇİŞ DÖNEMİ YAĞLI KARACİĞER SENDROMU VE KETOZİS

SÜT İNEKLERİNDE GEÇİŞ DÖNEMİ YAĞLI KARACİĞER SENDROMU VE KETOZİS SÜT İNEKLERİNDE GEÇİŞ DÖNEMİ YAĞLI KARACİĞER SENDROMU VE KETOZİS PROF. DR. NURETTİN GÜLŞEN S.Ü. VETERİNER FAKÜLTESİ HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLARI ANABİLİM DALI SÜT İNEKLERİNDE GEÇİŞ DÖNEMİ Kuru

Detaylı

Fitik asit gıdaların fonksiyonel ve besinsel özellikleri üzerine önemli etkileri olan doğal bileşenlerin kompleks bir sınıfını oluşturmaktadır.

Fitik asit gıdaların fonksiyonel ve besinsel özellikleri üzerine önemli etkileri olan doğal bileşenlerin kompleks bir sınıfını oluşturmaktadır. FİTİK ASİT İN BESLENMEDEKİ ÖNEMİ FİTİK ASİT NEDİR? Fitik asit gıdaların fonksiyonel ve besinsel özellikleri üzerine önemli etkileri olan doğal bileşenlerin kompleks bir sınıfını oluşturmaktadır. Birçok

Detaylı

BALIKLARDA SİNDİRİM VE SİNDİRİM ENZİMLERİ. İlyas KUTLU Kimyager Su Ürünleri Sağlığı Bölümü. vücudun biyokimyasal süreçlerinin etkin bir şekilde

BALIKLARDA SİNDİRİM VE SİNDİRİM ENZİMLERİ. İlyas KUTLU Kimyager Su Ürünleri Sağlığı Bölümü. vücudun biyokimyasal süreçlerinin etkin bir şekilde BALIKLARDA SİNDİRİM VE SİNDİRİM ENZİMLERİ İlyas KUTLU Kimyager Su Ürünleri Sağlığı Bölümü Proteinler, yağlar ve karbohidratlar balıklar amino asitlerin dengeli bir karışımına gereksinim tarafından enerji

Detaylı

BT 28 MİKROBİYAL KAYNAKLI LİPAZ ÜRETİMİNE KARBON KAYNAĞI OLARAK BİTKİSEL YAĞLARIN VE GLUKOZUN ETKİSİ

BT 28 MİKROBİYAL KAYNAKLI LİPAZ ÜRETİMİNE KARBON KAYNAĞI OLARAK BİTKİSEL YAĞLARIN VE GLUKOZUN ETKİSİ BT 28 MİKROBİYAL KAYNAKLI LİPAZ ÜRETİMİNE KARBON KAYNAĞI OLARAK BİTKİSEL YAĞLARIN VE GLUKOZUN ETKİSİ B. Ş. Şengel 1, S. Takaç 1, G. Dönmez 2 1 Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği

Detaylı

YEM BİTKİLERİNDE KALİTE TAYİNİ ve KULLANIM ALANLARI. Hazırlayan: Arş. Gör. Seda AKBAY TOHUMCU

YEM BİTKİLERİNDE KALİTE TAYİNİ ve KULLANIM ALANLARI. Hazırlayan: Arş. Gör. Seda AKBAY TOHUMCU YEM BİTKİLERİNDE KALİTE TAYİNİ ve KULLANIM ALANLARI Hazırlayan: Arş. Gör. Seda AKBAY TOHUMCU 1. Giriş 2. Kaliteli yem ne anlama gelir? 3. Hayvanların Yem Tercihi 4. Yemin sindirilebilirliği 5. Yem Bitkisinin

Detaylı

ESANSİYEL YAĞ ASİTLERİ

ESANSİYEL YAĞ ASİTLERİ ESANSİYEL YAĞ ASİTLERİ 1 Yağ ğ asitleri i Yağ asitleri, hidrokarbon zincirli monokarboksilik organik asitlerdir. Yapılarında, 4-36 karbonlu hidrokarbon zincirinin i i i ucunda karboksil k grubu bulunur.

Detaylı

Balık Yemleri ve Teknolojisi Ders Notları

Balık Yemleri ve Teknolojisi Ders Notları Balık Yemleri ve Teknolojisi Ders Notları Balık Beslemede Balık Unu na Alternatif Yemler Bezelye Konsantresi Günümüzde balık yemi formülasyonlarında yaygın olarak kullanılan yukarıda adı geçen bitkisel

Detaylı

Dördüncü Jenerasyon Bütrat : Gustor N RGY

Dördüncü Jenerasyon Bütrat : Gustor N RGY Dördüncü Jenerasyon Bütrat : Gustor N RGY KONU İLGİ 4. Jenerasyon Bütrat: GUSTOR N RGY Bütratların yeni bir formunun broiler sürülerindeki etkinliği TERCÜME VE DEĞERLENDİRME Trouw TR Özel Ürünler Teknik

Detaylı

Laktasyon Dönemi. Şekil 1: Laktasyon döneminde süt verimi, yem tüketimi ve canlı ağırlıkta görülen değişimler.

Laktasyon Dönemi. Şekil 1: Laktasyon döneminde süt verimi, yem tüketimi ve canlı ağırlıkta görülen değişimler. Laktasyon Dönemi Laktasyondaki (sağım dönemindeki) ineklerin beslenmeleri; İneklerin sağım dönemindeki beslenmeleri, süt verimi düzeyleri, kuru madde tüketme kabiliyetleri ve canlı ağırlık kayıpları dikkate

Detaylı

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ)

TOPRAK TOPRAK TEKSTÜRÜ (BÜNYESİ) TOPRAK Toprak esas itibarı ile uzun yılların ürünü olan, kayaların ve organik maddelerin türlü çaptaki ayrışma ürünlerinden meydana gelen, içinde geniş bir canlılar âlemini barındırarak bitkilere durak

Detaylı

SELACID GREEN GROWTH MP KANITLANMIŞ GENİŞ SPEKTRUMLU ANTİBAKTERİYEL ETKİ

SELACID GREEN GROWTH MP KANITLANMIŞ GENİŞ SPEKTRUMLU ANTİBAKTERİYEL ETKİ Sayı : 2007/ Lay - 17 Sayfa : 123-131 SELACID GREEN GROWTH MP KANITLANMIŞ GENİŞ SPEKTRUMLU ANTİBAKTERİYEL ETKİ 4 KONU : Selacid Green Growth MP ~ İLGİ : KANATLI BESLEME KELİMELER Organik Asitler Yağ Asitleri

Detaylı

Biyogaz Temel Eğitimi

Biyogaz Temel Eğitimi Biyogaz Temel Eğitimi Sunanlar: Dursun AYDÖNER Proje Müdürü Rasim ÜNER Is Gelistime ve Pazarlama Müdürü Biyogaz Temel Eğitimi 1.Biyogaz Nedir? 2.Biyogaz Nasıl Oluşur? 3.Biyogaz Tesisi - Biyogaz Tesis Çeşitleri

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

ENERJİ KULLANIMI VE BESİN MADDELERİ

ENERJİ KULLANIMI VE BESİN MADDELERİ ENERJİ KULLANIMI VE BESİN MADDELERİ ENERJININ SÜREKLILIĞI Egzersizin özelliğine bağlıdır 100 m ATP-CP Maraton aerobik sistem 400-800 m laktik asit sistemi 1500 m ATP-CP, laktik asit sistem ve aerobik sistem

Detaylı

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş KİMYA-IV Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş Organik Kimyaya Giriş Kimyasal bileşikler, eski zamanlarda, elde edildikleri kaynaklara bağlı olarak Anorganik ve Organik olmak üzere, iki sınıf altında toplanmışlardır.

Detaylı

Bitkilerin yapısında bulunan organik asitlerin çoğu ya serbest ya da tuzları veya esterleri şeklinde bulunur. Organik asitlere, yapılarında karboksil

Bitkilerin yapısında bulunan organik asitlerin çoğu ya serbest ya da tuzları veya esterleri şeklinde bulunur. Organik asitlere, yapılarında karboksil ORGANİK ASİTLER Bitkilerin yapısında bulunan organik asitlerin çoğu ya serbest ya da tuzları veya esterleri şeklinde bulunur. Organik asitlere, yapılarında karboksil (COOH) grubu bulunması nedeniyle karboksilli

Detaylı

SÜT HUMMASI (Milk Fever-Parturient Paresis)

SÜT HUMMASI (Milk Fever-Parturient Paresis) SÜT HUMMASI (Milk Fever-Parturient Paresis) Fazla süt veren yaşlı ineklerde, buzağılamadan sonraki ilk üç gün içinde yani ilk 6-48.saat içinde oluşur. Kan kalsiyum düzeyinin düşmesi (Hypocalcemia), adale

Detaylı

ÜZÜM KÜSPESİ İNEKLERDE METAN ÜRETİMİNİ AZALTIR, SÜT ÜRETİMİNİ ARTTIRIR! SAYI: 2012/Rm-35 SAYFA:

ÜZÜM KÜSPESİ İNEKLERDE METAN ÜRETİMİNİ AZALTIR, SÜT ÜRETİMİNİ ARTTIRIR! SAYI: 2012/Rm-35 SAYFA: ÜZÜM KÜSPESİ İNEKLERDE METAN ÜRETİMİNİ AZALTIR, SÜT ÜRETİMİNİ ARTTIRIR! SAYI: 2012/Rm-35 SAYFA: 196-198 KONU Metan Üre mini Azaltacak Yemler İLGİ SÜT İNEKLERİ BESLEME KAYNAKÇA TERCÜME ve DERLEME Tercüme

Detaylı

Lipidler. Yrd. Doç. Dr. Ahmet GENÇ Adıyaman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Lipidler. Yrd. Doç. Dr. Ahmet GENÇ Adıyaman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Lipidler Yrd. Doç. Dr. Ahmet GENÇ Adıyaman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Lipidler Suda çözünmeyen fakat kloroform gibi polar olmayan organik çözücülerde çözünebilen bileşiklerin heterojen

Detaylı

Süt Sığırı. Laktasyon 305 gün Verim 3-8 hafta arasında maksimuma. Laktasyon piki 3-4. aydan 7. aya kadar süt verimi %6-7

Süt Sığırı. Laktasyon 305 gün Verim 3-8 hafta arasında maksimuma. Laktasyon piki 3-4. aydan 7. aya kadar süt verimi %6-7 Süt Sığırı Laktasyon 305 gün Verim 3-8 hafta arasında maksimuma ulaşır Laktasyon piki 3-4. aydan 7. aya kadar süt verimi %6-7 arasında değişir. Gebeliğin 22. Haftasından itibaren verim hızla azalır Süt

Detaylı

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi 1. Termometre Çimlenen bezelye tohumlar Termos Çimlenen bezelye tohumları oksijenli solunum yaptığına göre yukarıdaki düzenekle ilgili, I. Termostaki oksijen miktarı azalır. II. Termometredeki sıcaklık

Detaylı

Önemli bir yem hammaddesi: Mısır

Önemli bir yem hammaddesi: Mısır Önemli bir yem hammaddesi: Mısır Besinsel Özellikleri Mısır; diğer tahıllar, tahıl yan ürünleri ve enerji sağlayan diğer hammaddeler ile karşılaştırıldığında standart bir hammaddedir. Birçok kanatlı rasyonunda

Detaylı

SU VE HÜCRE İLİŞKİSİ

SU VE HÜCRE İLİŞKİSİ SU VE HÜCRE İLİŞKİSİ Oluşturacağı her 1 g organik madde için bitkinin 500 g kadar suyu kökleriyle alması ve tepe (uç) noktasına kadar taşıyarak atmosfere aktarması gerekir. Normal su düzeyinde hayvan hücrelerinin

Detaylı

Kanatlılara Spesifik Performans Katkısı

Kanatlılara Spesifik Performans Katkısı Kanatlılara Spesifik Performans Katkısı İÇERİĞİ Kanatlı hayvancılık sektörü genetik calışmalar, yem teknolojisi ve beslenme rejimlerindeki bilimsel ilerlemelerle sürekli gelişmektedir. Dünyada artan kaliteli

Detaylı

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar 5.111 Ders Özeti #12 Bugün için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10), Bölüm 2.10 (3. Baskıda 2.11), Bölüm 2.11 (3. Baskıda 2.12), Bölüm 2.3 (3. Baskıda 2.1), Bölüm 2.12 (3. Baskıda 2.13). Ders #13 için okuma:

Detaylı

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek,

Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, ALABALIK YEMLERİ 1 Çamlı, BioAqua markası altında ürettiği balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, Çipura ve Alabalık yemlerinin yanında

Detaylı

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry Chapter 4: Biomolecules, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry/Hikmet Geckil Chapter 4: Biomolecules 2 BİYOMOLEKÜLLER Bilim adamları hücreyi

Detaylı

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur..

Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. Can boğazdan gelir.. Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.. 1 BESLENME BİLİMİ 2 Yaşamımız süresince yaklaşık 60 ton besin tüketiyoruz. Besinler sağlığımız ve canlılığımızın devamını sağlar. Sağlıklı bir

Detaylı