A) İsmet Paşa B) M. Kemal Paşa C) Rauf Bey D) Kazım Karabekir E) Ali Fuat Bey

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A) İsmet Paşa B) M. Kemal Paşa C) Rauf Bey D) Kazım Karabekir E) Ali Fuat Bey"

Transkript

1 Cumhuriyet in İlanı Öncesi ve Sonrası Gelişmeler DEĞERLENDİRME SORULARI 1. İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi 11 Ağustos 1923 Cumartesi günü çalışmalarına başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi İkinci TBMM döneminin ilk meclis başkanıdır? A) İsmet Paşa B) M. Kemal Paşa C) Rauf Bey D) Kazım Karabekir E) Ali Fuat Bey 2. Meclisin başkanının aynı zamanda hükümetin de başkanı olduğu, hükümetin bakanlarının meclis içerisinden oylama ile tek tek seçilerek kurulan hükümet şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Monarşik Sistem B) Totaliter Sistem C) Yarı Başkanlık sistemi D) Kabine Sistemi E) Meclis Hükümeti Sistemi 3. Cumhuriyetin ilanından sonra kurulan hükümetin ilk başbakanı aşağıdakilerden hangisidir? A) İsmet İnönü B) M. Kemal Atatürk C) Celal Bayar D) Adnan Menderes E) Kazım Karabekir 4. TBMM nin seçtiği ilk halife aşağıdakilerden hangisidir? A) Vahdettin Efendi B) Mustafa Kemal Paşa C) Abdülmecid Efendi D) Emir Ali E) Abdülaziz Efendi 5. Saltanatın Kaldırılması, aşağıdakilerden hangisinin bir gereği olarak gerçekleştirilmiştir? A) Ulusal bağımsızlığın B) Laiklik ilkesinin C) Ulusal egemenliğin D) Halifeliğin kaldırılmasının E) Demokratik anlayışının 6- Saltanat kaldırılırken halifelik makamına dokunulmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisi aşağıdakilerden hangisidir? A) İnkılapların kademe kademe yerleştirilmek istenmesi B) Lozan Antlaşmasının kabul edilmesi C) Ümmetçi anlayışın devam etmesi D) Kabine sistemine geçilmesi E) Osmanlı Devleti nin resmen sona ermesi 12

2 Cumhuriyet in İlanı Öncesi ve Sonrası Gelişmeler 7-29 Ekim 1923 te Cumhuriyetin İlanı ile aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmemiştir? A) Yönetimde yapılacak düzenlemelerin önü açıldı B) Siyasi inkılaplara önem verildi C) Rejim tartışmaları sona erdi D) Hükümet bunalımı aşıldı E) Halifelik ortadan kalkmış oldu 8- Aşağıdakilerden hangisi yönetim sisteminin demokratikleştirildiğinin kanıtı değildir? A) Cumhuriyet in İlanı B) Büyük Millet Meclisi nin açılması C) Ankara nın başkent olması D) Saltanatın kaldırılması E) Halifeliğin kaldırılması 9- Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırılmasının sebepleri arasında gösterilemez? A) Halifelik kullanılarak Türkiye Cumhuriyeti nin iç işlerine müdahale edilmek istenmesi B) Hindistan dan yazılan mektubun kamuoyunda yarattığı olumsuz etki C) Halifeliğin inkılap karşıtı güçlerin odağı haline gelmesi D) Çok partili siyasi hayata geçilmek istenmesi E) Abdülmecit Efendi nin tahsisatının artırılmasını istemesi 10- İstanbul un Türk ordusu tarafından teslim alınmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Halife nin yurt dışına çıkarılması B) Anadolu nun gerçek temsilcisinin Ankara Hükümeti olduğunun kanıtlanması C) İtilaf kuvvetlerinin İstanbul u terk etmesi D) İstanbul un işgalinin sona ermesi E) İstanbul un artık Ankara tarafından yönetileceği CEVAPLAR: 1-B, 2-E, 3-A, 4-C, 5-C, 6-A, 7-E, 8-C, 9-D, 10-A 13

3 1924 Anayasası ve Mustafa Kemal Atatürk ün Yurt Gezileri DEĞERLENDİRME SORULARI 1. I-Türkiye Devleti bir cumhuriyettir II- Türkiye Devleti nin dini İslam dır, resmi dili Türkçe dir, başkenti Ankara şehridir III- Hakimiyet bilâ kayd-ü şart milletindir maddelerinden hangisi 1924 Anayasasında yer almaktadır? A-I B-II C-III D-I-II E- Hepsi Anayasasının 3. maddesinde yer alan Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İfadesi, I- Anayasa millet egemenliğini kabul etmiştir II- Demokratik bir devlet düzeninin ilk hareket noktası olmuştur III- Kuvvetler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir maddelerinden hangisine ulaşılabilir? A-I B-II C-III D-I-II E-II-III Anayasası hangi tarihe kadar yürürlükte kalmıştır? A-1930 yılına kadar B-1921 Anayasası nın kabulüne kadar C-1961 Anayasası nın kabulüne kadar D-1950 Demokrat Parti iktidarına kadar E-1982 Anayasası nın kabulüne kadar Anayasası na göre yasama organı aşağıdakilerden hangisidir? A- Türkiye Büyük Millet Meclisi B- Cumhurbaşkanı C- Bakanlar Kurulu D- Türk Silahlı Kuvvetleri E- Anayasa Mahkemesi 15

4 1924 Anayasası ve Mustafa Kemal Atatürk ün Yurt Gezileri Anayasası yargı yetkisini aşağıdakilerden hangisine vermiştir? A- İcra Vekilleri Heyeti ne B- Bağımsız Mahkemeler e C- Mebus a D- Başbakan a E- Cumhurbaşkanı na 6- Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri anayasaya hangi tarihte dahil edilmiştir? A-1925 B-1930 C-1940 D-1937 E Mustafa Kemal Atatürk ün arası ziyaret ettiği şehirler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A- Hatay B- Adana C- Balıkesir D- Çanakkale E- Eskişehir Anayasası nda kadınlara seçme ve seçilme hakkı hangi yılda verilmiştir? A-1920 B-1925 C-1928 D-1930 E Nisan 1924'te yürürlüğe giren 1924 Anayasası ile hangi anayasa yürürlükten kalkmıştır? A Anayasası B Anayasası C Anayasası D Anayasası E Anayasası Cevaplar: 1-E, 2-D, 3-C, 4-A, 5-B, 6-D, 7-A, 8-E, 9-C 16

5 Siyasi İnkılaplara Karşı İlk Tepkiler DEĞERLENDİRME SORULARI 1. I. Cumhuriyet Halk Partisi II. Serbest Cumhuriyet Fırkası III. Milli Kalkınma Parti IV. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Yukarıda verilen partilerden hangileri Atatürk döneminde kurulmamıştır? A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. Yalnız IV E. II III 2. Türkiye Cumhuriyeti döneminde; Çok partili döneme geçişin ilk denemesi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası Şeyh Sait Ayaklanması nedeniyle kapatılmıştır. Serbest Cumhuriyet Fırkası ise kuruluşundan kısa bir süre sonra, inkılap karşıtlarının toplandığı bir kurum haline gelince, kurucusu tarafından kapatılmıştır. Bu bilgiler, aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir? A. İngiltere'nin Türkiye'deki çok partili düzen çalışmalarını engellemek istediğine B. Halkın inkılâplara karşı çıktığına C. Lozan Antlaşması'nın koşullarına uyulmadığına D. Halkta çok partili döneme geçiş için yeterli birikimin olmadığına E. Mustafa Kemal'in cumhurbaşkanlığına tepki gösterildiğine 3. I. Nasturi Ayaklanması II. Terakkiperver Fırkası nin kapatılması III. Şeyh Sait İsyanı IV. Takrir i Sükûn Kanunu Yukarıdaki olayları kronolojik olarak sıralandırınız. A. A)I II III IV B. B) I III IV II C. C)III II IV I D. D)III I II IV E. E)IV I III II 4. Şeyh Sait Ayaklanması, hangi bölgede çıkmıştır? A. Ege Bölgesi ve Akdeniz'in batı bölümünde B. Orta ve Doğu Karadeniz'in tamamında C. Ege Bölgesi'nde D. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun bir bölümünde E. İç Anadolu Bölgesi nde 5. Atatürk Dönemi nde çoğulcu demokrasinin gerçekleşebilmesi için, bizzat onun isteği ile siyâsî parti kuran devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? A. Ali Fethi (Okyar) B. Celâl (Bayar) C. Kâzım (Karabekir) D. İsmet ( İnönü ) E. Ali Fuat (Cebesoy) 10

6 Siyasi İnkılaplara Karşı İlk Tepkiler 6. I. Şeyh Sait Ayaklanması II. Çerkez Ethem Ayaklanması III. Menemen Olayı Yukarıdakilerden hangileri, ulusal ve lâik devlet anlayışına karşı bir tepki niteliğinde değildir? A. Yalnız I B. Yalnız II C. Yalnız III D. I II E. II III 7. Aşağıdakilerden hangisi, Serbest Cumhuriyet Fırkası nın özelliklerinden değildir? A. Kadınlara siyasi haklarının verilmesi B. Yeniliklere açık olma C. Laik ve Milliyetçi çizgide olma D. Cumhuriyetçiliği benimseme E. Ekonomide devletçiliğin benimsenmesi 8. Şeyh Sait İsyânı başladığı sırada başbakanlık görevinde bulunan devlet adamı, aşağıdakilerden hangisidir? A. İsmet (İnönü) B. Fevzi (Çakmak) C. Kâzım (Karabekir) D. Ali Fuat (Cebesoy) E. Ali Fethi (Okyar) 9. Atatürk döneminde çok partili demokrasiye geçme denemeleri yapılmış, fakat başarılı olunamamıştır. Çok partili döneme geçme girişimleri hangi amaca yöneliktir? A. Devletçiliğin güçlenmesi B. Laiklik anlayışının yerleşmesi C. Halkın görüşlerinin meclise daha fazla yansıtılması D. Halife yanlılarının çalışmalarının engellenmesi E. Halkın bu konudaki isteklerinin yerine getirilmesi 10. Takrir i Sükûn Kanunu nun çıkartılmasını hızlandıran gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A. Şeyh Sait İsyanı nın çıkması B. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası nın kurulması C. Lâik düzene geçilmesi D. Menemen Olayı E. Serbest Fırka nın kurulması Cevaplar: 1 C 2 D 3 B 4 D 5 A 6 B 7 E 8 E 9 C 10 A 11

7 Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ekonomi Politikaları DEĞERLENDİRME SORULARI 1. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A. Liberalizm ferdi özgürlüğü ön plana alır B. Osmanlı devleti halktan vergi toplamıştır C. Osmanlı toplumu bir sanayi toplumuna dayanıyordu D. Osmanlı devleti tarıma dayalı bir ekonomik yapıya sahiptir E. Osmanlı devletinde bir burjuva sınıfı oluşmadı arası Türkiye Cumhuriyeti nin ekonomik siyasetinin esası nedir? A. Bozulan düzeni rahatlatmak ve temel kaynakları harekete geçirme B. Büyük sanayi kuruluşlarının kurulması öngörülmüştür C. Ekonomik alanda önemli çalışmalar olmamıştır D. Sadece borçları ödemeye yönelik politikalar uygulanmıştır E. Ağır sanayiyi gerçekleştirme için yatırım yapma ve sonrası dönemin ekonomik özelliği nedir? A. Alt yapı tesislerine önem verilmemiştir B. Ağır sanayinin kurulduğu bir dönemdir C. Özel sermayeyi harekete geçirme dönemidir D. Tarım faaliyetlerine ağırlık verilmiştir E. Yabancı sermaye davet edilmiştir 4. İzmir İktisat Kongresi aşağıdaki tarihlerden hangisinde toplanmıştır? A. 10 Mart 1923 B. 17 Şubat 1923 C. 3 Nisan 1925 D. 20 Nisan 1924 E. 25 Ocak İzmir İktisat Kongresinin toplanma amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Sanayinin kurulmasına öncülük etmiştir B. Yeni vergilerin koyulması kararlaştırılmıştır C. Ülkenin ekonomik sorunları tartışılmıştır D. Daha çok ticari konular görüşülmüştür E. Sadece çiftçi sorunları görüşülmüştür 6. Ulusal ekonomiye geçiş dönemi hangi tarihler arasında olmuştur? A B C D E Aşağıdakilerden hangisi İzmir İktisat Kongresi nde alınan kararlardan değildir? A. Sanayiyi teşvik yasalarının çıkartılması, gümrük tarifelerinin değiştirilmesi B. Yerli malların ucuz tarife ile karada ve denizde taşınmasının sağlanması C. Sanayi için uygun kredilerin sağlanması, sanayi bankalarının kurulması D. Aşar vergisinin kaldırılması E. Devletçiliğin ekonomik model olarak benimsenmesi 8. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ün ekonomi politikasının temel amaçlarından değildir? A. İmtiyazsız ve sınıfsız bir şekilde bütün halkın refahını yükseltmektir B. Bütün toplumun kısa bir zamanda kalkındırılmasını sağlamaktı C. Atatürk ün ekonomi politikasının temelinde piyasa ekonomisi şartları vardır D. Atatürk rekabet kurallarının işleyişini bir kalkınma planı içinde düşünmüştür E. Kapitülasyonların yaygınlaştırılması 12

8 Cumhuriyetin İlk Yıllarında Ekonomi Politikaları 9. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı devletinin borçlarını ödemek için kurulmuş bir kuruluştur? A. Maliye teşkilatı B. Nizam-ı Cedit C. Genel Borçlar İdaresi D. Sekban-ı Cedit E. Tütün İdaresi 10. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ekonomisinin çökmesinde en önemli rolü oynamıştır? A. Vergilerin toplanamaması B. İsrafın artması C. Kapitülasyonların verilmesi D. Zevk ve eğlenceye önem verilmesi E. Demiryolu imtiyazlarının verilmesi Cevaplar: 1-C 2-A 3-B 4-B 5-C 6-A 7-E 8-E 9-C 10-C 13

9 Atatürk İlkeleri DEĞERLENDİRME SORULARI 1- Aşağıdakilerden hangisi Atatürk ilkelerinin bir özelliği değildir? A. Çağdaş uygarlığı öngörür B. Milli mücadeleden doğmuş gelişmiştir C. Laik bir düzeni kurmayı öngörür D. Sadece Türk milletinin refah ve mutluluğunu öngörür E. Sadece Mustafa Kemal in görüşlerinden doğmuştur 2- Aşağıdakilerin hangisi Atatürk ilkelerinin amacını en iyi açıklar? A. Türk milletinin huzur ve refahını sağlamak içindir B. Türk milletine sınırlı alanlarda yenilikler getirmektedir C. Ekonomik yapıda sosyalizm ilkelerini izlemiştir D. İnkılapların o dönemdeki aksayan yanları düzeltmek için yapılmıştır E. Türk toplumunu evrim yoluyla geliştirmeyi amaçlamaktadır 3- Aşağıdakilerden hangisi Milliyetçilik ilkesinin bir yansımasıdır? A. Türk medeni kanununun kabulü B. Türk dilinin araştırılması C. Anayasal çalışmalar yapmak D. Soyadı kanununun kabul edilmesi E. Ekonomik tedbirlerin alınması 4- Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetçilik ilkesi ile daha yakından ilgilidir? A. TBMM nin açılması B. Ekonomik kararların alınması C. Seçimlerin yapılması D. Kıyafet alanında çalışmalar E. Hukuk kanunlarının yapılması 5- Egemenliğin aynı soydan gelen bir kişi tarafından kullanıldığı yönetim biçimine ne ad verilir? A. Monarşi B. Cumhuriyet C. Demokrasi D. Oligarşi E. Meşrutiyet 6- Atatürk ilkeleri aşağıdaki tarihlerden hangisinde anayasada yer almıştır? A B C D E Aşağıdakilerden hangisi Halkçılık ilkesinin bir özelliği değildir? A. Milliyetçilik düşüncesinden çıkmıştır B. Halkın eşitliğini öngörür C. Sınıf ayrımcılığını öngörür D. Çalışmaya değer verir E. Halkın sınıflara bölünmesini ve eşitsizliğini öngörür 8- Devletçilik ilkesi doğrultusunda 1933 te aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır? A. İlk özelleştirme yapılmıştır B. İlk kalkınma planı yapılmıştır C. Yabancı sermaye yurda davet edilmiştir D. Sanayi kanunu çıkartılmıştır E. Ağır sanayi yatırımları ertelenmiştir 23

10 Atatürk İlkeleri 9- Aşağıdakilerden hangisi İnkılapçılığın bir özelliği değildir? A. Durgun olması gelişmeye kapalı olması B. Sürekli yeniliğe açık olması C. Çağdaşlaşmayı hedeflemesi D. Toplumu gerileten unsurların atılmasını gerekli kılması E. Gerektiğinde baskı ve zora dayanması 10- Aşağıdakilerden hangisi laiklik ilkesini en iyi açıklar? A. Din ile dünya işlerinin birbirinden ayrılması B. Din ile siyasetin bir olması C. Herkesin aynı mezhebe inanması D. Dini eğitimi öngörmesi E. Din ve inanç özgürlüğünü öngörmesi, siyasal olmaması CEVAPLAR: 1-E, 2-A, 3-B, 4-A, 5-A, 6-D, 7-B, 8-B, 9-A, 10-E 24

11 Atatürk Dönemi Dil, Tarih ve Kültür Üzerine Çalışmalar DEĞERLENDİRME SORULARI 1. Cumhuriyet döneminde I. Türkçe kökenli sözcüklerin araştırılıp bulunarak dile kazandırılması II. Yabancı kökenli terimlerin Türkçe karşılıklarının türetilmesi III. Yazı dili ile konuşma dili arasındaki farkın ortan kaldırılması Bu çalışmalardan hangileri, Türkçeyi yabancı dillerin etkisinden kurtarmaya ve sadeleştirmeye yöneliktir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III 2. Cumhuriyet döneminde aşağıdakilerden hangisi okuryazar oranını artırmaya yönelik girişimlerdendir? A) Millet Mekteplerinin açılması B) Türk Ocağının kapatılması C) Medreselerin kapatılması D) İstanbul Üniversitesinin kurulması E) Türk Dil Kurumunun kurulması 3. I. Türklerin sarı ırktan olduğuna ilişkin Avrupa daki yanlış bilgiler II. Türk toprakları üzerinde yabancıların tarihî iddiaları Yukarıdaki asılsız tarih tezlerini çürütmek ve Kurtuluş Savaşı nın kültürel alanda devamını sağlamak için aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmiştir? A) Yeni Türk harfleri kabul edilmiştir B) Türk Dil Kurumu açılmıştır C) Türk Tarih Kurumu açılmıştır D) Tevhid-i Tedrisat kanunu çıkartılmıştır E) Halk Evleri kurulmuştur 14

12 Atatürk Dönemi Dil, Tarih ve Kültür Üzerine Çalışmalar 4. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin kullandığı alfabelerden değildir? A) Latin Alfabesi B) İbrani Alfabesi C) Göktürk Alfabesi D) Uygur Alfabesi E) Arap Alfabesi 5. Türk Dil Kurumu nun açılma sebepleri arasında, aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A) Türkçeyi olumsuz etkileyen yabancı sözcüklerden arındırmak B) Türkçeyi kolay anlaşılan ve işlek bir dil hâline getirmek C) Türkçeyi uluslararası bilim dili hâline getirmek D) Türkçeyi kendi kaynaklarıyla zenginleştirmek E) Türkçeyi Batı dilleriyle kaynaştırmak 6. Aşağıdakilerden hangisi, yeni Türk alfabesinin kabul edilmesinin sebeplerinden biri değildir? A) Batı ile ekonomik ilişkileri geliştirme amacının güdülmesi B) Konuşma dili ile yazı dili arasında fark olması C) Okuma yazma oranının arttırılmak istenmesi D) Arap alfabesinin Türk dilinin yapısına uymaması E) Bilimsel gelişmelerin yakından izlenmek istenmesi 7. Yeni Türk harflerinin kullanılmaya başlanması, aşağıdakilerden hangisini gerekli kılmıştır? A) Türk Dil Kurumu nun açılmasını B) Yabancı okullar için yönetmelik hazırlanmasını C) Tevhid-i Tedrisat Kanunu nun kabulünü D) Millet Mektepleri nin açılmasını E) Medreselerin kapatılmasını 8. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti ne millî kimlik kazandırma gelişmelerinden biri değildir? A) Türk Dil Kurumu nun kurulması B) Kadınlara seçme-seçilme hakkı verilmesi C) Yabancı okulların denetim altına alınması D) Tevhid-i Tedrisat Kanunu E) Türk Tarih Kurumu nun açılması 15

13 Atatürk Dönemi Dil, Tarih ve Kültür Üzerine Çalışmalar 9. Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi gerektiği konusu ilk kez nerede gündeme gelmiştir? A) I. Tarih Kongresi nde B) Türk Maarif Kongresi nde C) II. TBMM nin açılışında D) İzmir İktisat Kongresi nde E) I. Türk Dil Kurultayı nda 10. Türk Tarih Kurumu'nun görevi, Türk tarihinin bütün olarak ve en eski dönemlerden itibaren kaynaklara dayanılarak incelemesidir. Türk Dil Kurumu, Türkçe'ye giren yabancı kelimelere Türkçe karşılıklar bulmakla görevlendirilmiştir. Yukarıdaki açıklamalar, Yeni Türk devletinin aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istediğinin kanıtıdır? A) Sosyal devlet yapısı B) Hukukun üstünlüğü C) Laik devlet düzeni D) Kültürel bağımsızlık E) Meclise dayalı yönetim CEVAPLAR: 1-E, 2-A, 3-C, 4-B, 5-E, 6-A, 7-D, 8-B, 9-D, 10-D 16

14 Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Uygulama Esasları DEĞERLENDİRME SORULARI 1. Atatürk, Dünya milletlerinin saadetine çalışmak, diğer bir yoldan kendi huzur ve saadetini temine çalışmak demektir. En uzakta zannettiğimiz bir hadisenin bize bir gün temas etmeyeceğini bilemeyiz. demiştir. Atatürk ün bu sözleri ile aşağıdakilerden hangisinin önemine vurgu yapmıştır? A. Ekonomi politikalarında devletçilik ilkesinin uygulanması gerektiğinin B. Uluslararası barışı korumanın C. Yeni kurulmuş olan Türk Devletinde Cumhuriyet rejiminin benimsenmesi gerektiğinin D. Laik ve Demokratik bir devlet kurmanın E. Tam bağımsız bir devlet olma gerekliliğinin lu yıllarda Türk dış politikasını belirleyen temel faktör aşağıdakilerden hangisidir? A. İtalya nın yayılmacı emelleri B. İngiltere ile dostluğun artması C. Sovyetlerin toprak talebinde bulunması D. Dünya barışının sağlanması arzusu E. Balkan ülkeleri arasında işbirliği eğilimi 3. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi Türk dış Politikasının temel ilkeleri arasında yer almaz? A. Merkeziyetçilik B. Bağımsızlık C. Gerçeklik D. Batıcılık E. Akılcılık 4. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye nin dönemi Türk dış politikasında gerçekleşen olaylardan biri değildir? A. Balkan Antantı B. Sadabat Paktı C. Etabli Anlaşmazlığı D. Montrö Boğazlar Sözleşmesi E. Hatay ın Anavatana katılması 5. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasının temel özellikleri arasında yer almaz? A. İçerde ve dışarıda barışı korumak B. İç işlerimize karıştırmamak ve başka ülkelerin iç işlerine de karışmamak C. Ulusun yaşamı tehlikede olmadıkça savaştan kaçınmak D. Uluslararası sorunu barışçı yollarla çözmek E. Sorunları savaşçı yöntemlerle çözmek 9

15 Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Uygulama Esasları 6. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele Dönemi Türk Dış Politikasının temel hedefini oluşturmaktadır? A. Lozan da çözüme kavuşturulamayan sorunları çözmek B. Balkan ülkeleri ile işbirliği içerisine girmek C. Halifeliğin gücünden faydalanarak İslam ülkelerinin tamamını yanına çekmek D. Yeni Türk Devletini milletler arası alanda tanıtmak E. İtalya ve Almanya nın yayılmacı emellerine engel olmak 7. Aşağıdakilerden hangisi Milli Mücadele Dönemi Türk Dış Politikasının temel hedeflerinden biri değildir? A. Misak-ı Milli nin gerçekleştirilmesi B. Tam Bağımsızlık C. Milli ülküyü gerçekleştirmek D. Türkiye nin dış ülkeler nezdinde tanınmasını sağlamak E. Adana-Mersin demiryolu hattı sorununu barışçıl yollarla çözmek 8. Milli Mücadele dönemi Türk Dış politikasının esaslarına uygun olarak Türkiye nin ilk dostluk antlaşması yaptığı devlet aşağıdakilerden hangisidir? A. Yunanistan B. Japonya C. Sovyetler D. Fransa E. İtalya dönemi Türk Dış Politikasında hangi ülke ile bir görüşme olmamıştır? A. Yunanistan B. Fransa C. İngiltere D. İtalya E. Irak 10. Aşağıdakilerden hangisi dönemi Türk Dış politikası kapsamı içerisinde yer alır? A. Hatay meselesi B. Osmanlı Borçları C. Türkiye nin Cemiyet-i Akvama katılması D. Balkan Antantı E. Sadabat Paktı 10 Cevaplar: 1-B 2-D 3-A 4-C 5-E 6-D 7-E 8-C 9-E 10-B

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir?

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir? 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer devletlerle ekonomik ilişkilerinde kolaylık ve uyum sağlamak için yapılan çalışmalardan A) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması B) Tekke ve zaviyelerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Bir Kahraman Doğuyor

Detaylı

A) İsmet Paşa B) M. Kemal Paşa C) Rauf Bey D) Kazım Karabekir E) Ali Fuat Bey

A) İsmet Paşa B) M. Kemal Paşa C) Rauf Bey D) Kazım Karabekir E) Ali Fuat Bey Cumhuriyet in İlanı Öncesi ve Sonrası Gelişmeler DEĞERLENDİRME SORULARI 1. İkinci Türkiye Büyük Millet Meclisi 11 Ağustos 1923 Cumartesi günü çalışmalarına başlamıştır. Aşağıdakilerden hangisi İkinci TBMM

Detaylı

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR

ATA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR TA - AÖF AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ FİNAL ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK İLKE VE İNKİLAP TARİHİ 2 ZAFER FOTOKOPİ SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLER. 0.332 353 78 75 Rampalı Çarşı 1 Kat No: 135 Meram/KONYA Sipariş ve Bilgi

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı...

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp... 1 2-Türk İnkılâbının Özellikleri... 2 3-Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... 2 B-İNKILÂPLA ALAKALI DİĞER KAVRAMLAR 1-İhtilâl... 4 2-Darbe...

Detaylı

L 1 S E ... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE ATATURKÇULUK KEMAL KARA ÖNDE YAYINCILIK

L 1 S E ... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE ATATURKÇULUK KEMAL KARA ÖNDE YAYINCILIK L 1 S E..... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE...... ATATURKÇULUK KEMAL KARA Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 31.05.2006 tarih ve 233 sayılı karan ile 2006-2007 öğretim

Detaylı

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder?

Orta Asya Türkleriyle ilgili yukarıdaki kavramlardan hangisi varlığı sürekli olmayan toplumsal ve siyasal birimi ifade eder? KPSS TARİH DENEME SINAVI 1: I- Orhun Anıtları II- Yenisey Yazıtları III- Manas Destanı Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Kırgız Türklerine aittir? A- Yalnız ll B-l ve ll C-ll ve lll D-l ve lll E-Yalnız

Detaylı

Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri

Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Ders No : 0690220054 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

Ülkenin yerel yönetim birimlerine ayrılmasındaki temel sebep aşağıdakilerden hangisidir? A)Yurdun geneline daha iyi hizmet ulaştırmak

Ülkenin yerel yönetim birimlerine ayrılmasındaki temel sebep aşağıdakilerden hangisidir? A)Yurdun geneline daha iyi hizmet ulaştırmak 1)Yeni Türk Devletinin kurulmasıyla 1921 ve 1924 anayasalarında devletin yeniden yapılandırılması ile ilgili kararlara göre ülke; iller, ilçeler, bucaklar ve köyler olarak yönetim birimlerine ayrılmıştır.

Detaylı

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir.

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. DENEME 15 1. Kutluk Devleti nde, Bilge Kağan ın Budist tapınağı yaptırma fikrine karşı devlet adamları karşı

Detaylı

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com

09.01.2016 fatihtekinkaya@hotmail.com Fatih TEKİNKAYA Sosyal Bilgiler Öğretmeni ANAYASALARIMIZ Teşkilat-ı Esasi 1921 Anayasası 1924 Anayasası 1961 Anayasası 1982 Anayasası Türkiye Cumhuriyeti Anayasası MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.

Detaylı

A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması. B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması

A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması. B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması HAFTALAR KONULAR 1. Hafta ATEŞKESTEN ANTLAŞMAYA A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması C-) Lozan Öncesi İçte ve Dışta

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ders No : 005002004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Ders No : 0690130059 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 Atatürk ün çocukluk dönemini yaşadığı Selanik in taşıdığı özelliklerden bazıları şunlardır: ANABİLİM 500 SORU-1 KİTAPÇIĞI TEST-2 SORU-16 I. Farklı milletler bir arada yaşamıştır. II.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ders No : 0310290045 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ II. DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta ANKARA DA ULUSAL MECLİSİN AÇILMASI A-) Mustafa Kemal in Ankara ya Gelişi ve Ankara nın Merkez Olması B-) Meclis in Açılışı ve İlk Meclisin Aldığı Kararlar C-) İstanbul ve Ankara

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 2.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 2.SAYI

Detaylı

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH İÇİNDEKİLER SUNUŞ... V TEŞEKKÜR... V Tarih Bilimi Hakkında... 1 Birinci Kısım TÜRK TARİHİ Birinci Bölüm İslamiyet Öncesi Türk Tarihi I. GENEL OLARAK... 5 II. İSLAMİYETTEN

Detaylı

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH

Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH Şehriban ERCAN THEMIS KPSS TARİH İÇİNDEKİLER SUNUŞ...V TEŞEKKÜR...V Tarih Bilimi Hakkında... 1 Birinci Kısım TÜRK TARİHİ Birinci Bölüm İslamiyet Öncesi Türk Tarihi I. GENEL OLARAK... 5 II. İSLAMİYETTEN

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ve II DERSİNİN AMACI VE HEDEFİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ve II DERSİNİN AMACI VE HEDEFİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ve II DERSİNİN AMACI VE HEDEFİ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun değişik 5. Maddesinin (i) bendine göre Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Atatürkçülük Konusuna Kadar DENEME 3 TEOG 2

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Atatürkçülük Konusuna Kadar DENEME 3 TEOG 2 1- Mustafa nın doğduğu ve 1896 yılına kadar kaldığı Mustafa nın doğduğu ve 1896 yılına kadar kaldığı Selanik, Osmanlı Devleti nin çok uluslu yapısında değişik Selanik, Osmanlı Devleti nin çok uluslu yapısında

Detaylı

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur.

KPSS 2009 GK-(3) DENEME-4 2. SORU. 3. Selçuklularda, 2. Türk-İslam devletlerinde ülke hanedanın ortak malıdır. anlayışı geçerli olmuştur. 3. Selçuklularda, I. hükümdarın Tanrı adına insanları yönetmekle görevli olması, KPSS 2009 GK-(3) ülkenin, hanedan üyelerinin ortak malı sayılması, din işlerinin halifeye, dünya işlerinin sultana ait olması

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması

Lozan Barış Antlaşması Lozan Barış Antlaşması Anlaşmanın Nedenleri Anlaşmanın Nedenleri Görüşme için İzmir de yapılmak istenmiş fakat uluslararası antlaşmalar gereğince tarafsız bir ülkede yapılma kararı alınmıştır. Lozan görüşme

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

Cumhuriyet, Atatürk tarafından; Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare olduğu için ilan edilmiştir.

Cumhuriyet, Atatürk tarafından; Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare olduğu için ilan edilmiştir. Cumhuriyet; devleti yönetme (egemenlik) hakkının millete ait olduğu ve milletin de bu hakkını belirli bir süre için seçtiği temsilciler aracılığıyla kullandığı yönetim şeklidir. Cumhuriyetçilik ise devlet

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ ESKİ VE YENİ MÜFREDAT KARŞILAŞTIRMASI ŞU AN UYGULANAN MÜFREDAT 1.ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR (6 Kazanım) 1. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ SORULARI 1. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son topraklarını hangi anlaşma ile kaybetmiştir? a) Londra Antlaşması b) Uşi Antlaşması c) Bükreş Antlaşması d) İstanbul Antlaşması 4. Mustafa Kemal'in I. Dünya Savaşı'nda

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını

İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını İnsanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenleyen kurallara hukuk denir. Hukuk kurallarını koyan, uygulanıp uygulanmadığını denetleyen en yüksek organ ise devlettir. Hukuk alanında birlik

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 4 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Detaylı

Türkiye'de "Decentralization" Süreci

Türkiye'de Decentralization Süreci Türkiye'de "Decentralization" Süreci 30 Nisan 2013 Bahçeşehir Üniversitesi İlker Girit Ahmet Ketancı Türkiye'de "Decentralization" Süreci Decentralization Prensipleri Türkiye deki Tarihi Süreç Türkiye

Detaylı

KPSS 2007 GK (1) DENEME 17 / 1. SORU 1. İslamiyetten önce Türklerin, I. tarımda sulama kanalları yapma, II. halı kilim dokumacılığı yapma, III. silah,

KPSS 2007 GK (1) DENEME 17 / 1. SORU 1. İslamiyetten önce Türklerin, I. tarımda sulama kanalları yapma, II. halı kilim dokumacılığı yapma, III. silah, KPSS 2007 GK (1) DENEME 3 / 1. SORU 1. İslamiyetten önce Türklerin, I. tarımda sulama kanalları yapma, II. halı kilim dokumacılığı yapma, III. silah, at koşum takımları, süs eşyası imal etme uğraşlarından

Detaylı

BİRİNCİ MEŞRUTİYET'İN İLANI (1876)

BİRİNCİ MEŞRUTİYET'İN İLANI (1876) BİRİNCİ MEŞRUTİYET'İN İLANI (1876) I. Meşrutiyete Ortam Hazırlayan Gelişmeler İç Etken Dış Etken Genç Osmanlıların faaliyetleri İstanbul (Tersane) Konferansı BİRİNCİ MEŞRUTİYET'İN İLANI (1876) Osmanlı

Detaylı

GLn ipisi için..." omülki A^mır. fark yaratmak istepenkre... Tarih. 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular.

GLn ipisi için... omülki A^mır. fark yaratmak istepenkre... Tarih. 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular. GLn ipisi için..." omülki A^mır "9 fark yaratmak istepenkre... // Tarih 300 Adet Tamamı Özgün Çözümlü Açık Uçlu Sorular n www.nextlevelkariyer.com 0312 418 99 99 09 EYLÜL 2017 KAYMAKAMLIK SINAVI HAZIRLIK

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

NEDEN. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem NEDEN Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem YERLi VE MiLLi BiR SiSTEM Türkiye, artık daha büyük. Dünyada söz söyleyen ülkeler arasında. Milletinin refahını artırmaya başladı. Dünyanın en büyük altyapı

Detaylı

2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9

2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9 2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9 1. Mudanya Mütarekesi, Yunanlıların aslında Osmanlı Devleti nin paylaşımı projesinde bir alet olduğunu, arkalarındaki gücü İngiltere başta olmak üzere İtilâf devletlerinin

Detaylı

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR A. İN HAYATI. Mustafa Kemal in çocukluk dönemini ve içinde bulunduğu toplumun

Detaylı

SELAMİ REİSOĞLU TARİH KONU TEKRARI

SELAMİ REİSOĞLU TARİH KONU TEKRARI SELAMİ REİSOĞLU TARİH KONU TEKRARI 15.07.2018 TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912) Savaşın tarafları: Osmanlı x İtalya = 15 Ekim 1912 UŞİ ANTLAŞMASI Nedenleri Libya daki fosfat ve petrol yataklarına İtalya nın

Detaylı

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapların amaçları; Laik ve çağdaş bir eğitim ile bilimsel eğitimi gerçekleştirebilmek Osmanlı Devleti nde yaşanan ikiliklere

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

BİRLİKTE ÇÖZELİM. Atatürk İlkeleri; ÀÀKaynağı Türk kültürü, Türk insanının yapısı ve yaşam tarzıdır.

BİRLİKTE ÇÖZELİM. Atatürk İlkeleri; ÀÀKaynağı Türk kültürü, Türk insanının yapısı ve yaşam tarzıdır. 4.ÜNİTE BİLFEN YAYINCILIK Atatürk İlkeleri; ÀÀKaynağı Türk kültürü, Türk insanının yapısı ve yaşam tarzıdır. ÀÀHerhangi bir yabancı siyasal akım ya da ideoloji ile açıklanamaz. ÀÀTürk halkının ihtiyaçlarından

Detaylı

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Cumhuriyetin kuruluşu Anadolu insanının iman, namus, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millete sevgi ile bağlılığının inancı ve iradesi ile kendisine önderlik yapan Mustafa

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI...OKULU T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI...OKULU T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI...OKULU T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ 8.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI SÜRE SÜRE: 8 DERS İ 1. ÜNİTE ÜNİTE ADI: Bir Kahraman Doğuyor EYLÜL 1.(17-23) UYANAN

Detaylı

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Orijinal Metin Özdamarlar 2013-2014 Merkezi Yazılıya Hazırlık Deneme Sınavı-8 Öğrencinin Adı ve Soyadı: Sınıfı ve Numarası: 8/ - 1. SEVR LOZAN Boğazlar Kapitülasyonlar

Detaylı

Vekiller Heyeti Kararı, Sıkıyönetim Komutanlığı ve Milli Güvenlik Konseyi'nce Kapatılan Siyasi Partiler

Vekiller Heyeti Kararı, Sıkıyönetim Komutanlığı ve Milli Güvenlik Konseyi'nce Kapatılan Siyasi Partiler Vekiller Heyeti Kararı, Sıkıyönetim Komutanlığı ve Milli Güvenlik Konseyi'nce Kapatılan Siyasi Partiler Açılış Tarihi Kapanış Tarihi Sona Eriş Nedeni 1 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 17.11.1924 05.06.1925

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon. KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon KPSS HUKUK Çek Kopar Soru Bankası ISBN 978-605-364-600-6 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan.

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi LAW 104: TÜRK ANAYASA HUKUKU 14 HAFTALIK AYRINTILI DERS PLANI Doç. Dr. Kemal Gözler Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. HAFTA: OSMANLI ANAYASAL GELİŞMELERİ [Türk Anayasa Hukukukun Bilgi Kaynaklarının Tanıtımı:

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR İÇİNDEKİLER Giriş... 1 I. BÖLÜM 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDEKİ DIŞ OLAYLAR I. 19. YÜZYILDA OSMANLI YENİLEŞME HAREKETLERİ... 21 Sanayileşen Avrupa Karşısında

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar

Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ. Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar Prof. Dr. OKTAY UYGUN Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi DEMOKRASİ Tarihsel, Siyasal ve Felsefi Boyutlar İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...v GİRİŞ... 1 Birinci Bölüm Antik Demokrasi I. ANTİK DEMOKRASİNİN

Detaylı

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I

UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I UNI 201 MODERN TÜRKİYE NİN OLUŞUMU I Prof. Dr. Coşkun ÇAKIR Ders saati: Salı, 09.00 10.30 Perşembe, 09.00 10.30 Ders Asistanı: Mustafa Batman Ofis saati: Salı, 11.00-12.00 Perşembe, 11.00 12.00 Ders Tanımı

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ

Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ Yrd. Doç. Dr. Tevfik Sönmez KÜÇÜK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR...XXI TABLOLAR

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ADIM ADIM TÜRKİYE

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER ADIM ADIM TÜRKİYE Bu yaz ailemle tatile çıktık. Önce Rize ye gittik. Oradan da Trabzon a geçtik. En son da Kayseri ye uğrayıp tatilimizi bitirerek eve geri döndük. 1- Nihal in tatilde uğradığı şehirler göz önüne alındığında,

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER YILLIK PLANI

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER YILLIK PLANI . SINIF SOSYAL BİLGİLER YILLIK PLANI 08-09 Soru Bankası.hafta - Eylül BİREY VE TOPLUM Öğrendiklerimi Uyguluyorum... 6.hafta - 0 Eylül Olaylar ve Sonuçları....hafta 0-0 Ekim Biz Bu Toplumun Bir Üyesiyiz...

Detaylı

ATATÜRKÜN İLKELERİ. Bu gün Türkiye Cumhuriyeti'nin gelmiş olduğu ekonomik noktanın temelleri Atatürk zamanında atılmıştır.

ATATÜRKÜN İLKELERİ. Bu gün Türkiye Cumhuriyeti'nin gelmiş olduğu ekonomik noktanın temelleri Atatürk zamanında atılmıştır. ATATÜRKÜN İLKELERİ Devletçilik İlkesi 17/12/1923 tarihinde toplanan İzmir İktisat Kongresi'nde açılış konuşmasını yapan Mustafa Kemal; imparatorluk zamanından kalan birçok sorunun çözüme kavuşması için

Detaylı

Demokrasi ve Sivil Toplum (SBK256)

Demokrasi ve Sivil Toplum (SBK256) T.C. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Demokrasi ve Sivil Toplum (SBK256) 10. Hafta Ders Notları - 19/04/2017 Arş. Gör. Dr. Görkem

Detaylı

TÜRKİYE (İZMİR) İKTİSAT KONGRESİ. ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA #isakozan

TÜRKİYE (İZMİR) İKTİSAT KONGRESİ. ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA #isakozan 4.ÜNİTE- ÇAĞDAŞ TÜRKİYE YOLUNDA #isakozan SALTANATIN KALDIRILMASININ NEDENLERİ (1922) Osmanlı Devleti nin Mondros ile fiilen sona ermesi. TBMM nin açılmasıyla ulusal egemenlik ilkesinin yerleşmeye başlaması.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI BAŞLANGIÇ Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz

Detaylı

ÜNİTE 4 TÜRK İNKILÂBI HUKUK ALANINDA YAPILAN İNKILÂPLAR. Yrd. Doç. Dr. Şemsettin ÇELİK ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 4 TÜRK İNKILÂBI HUKUK ALANINDA YAPILAN İNKILÂPLAR. Yrd. Doç. Dr. Şemsettin ÇELİK ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRK İNKILÂBI HUKUK ALANINDA YAPILAN İNKILÂPLAR İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Hukuk Alanında İnkılâplar Anayasa Hareketleri Anayasa Niteliğinde Kanunlar İlk Anayasa 1924 Anayasası

Detaylı

4. ÜNİTE: TÜRK İNKILÂBI

4. ÜNİTE: TÜRK İNKILÂBI Bölüm 1: Siyasal Alanda İnkılâplar BÖLÜM 4.1. - 1 SİYASAL ALANDA İNKILÂPLAR Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde başarıya ulaşan Türk Kurtuluş Savaşı, Türk İnkılâbı nın temellerini oluşturdu. Türk inkılabı

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

Bölüm 6 DEVL ET ŞEKİLL ERİ I : MONARŞİ VE CUMHURİYET

Bölüm 6 DEVL ET ŞEKİLL ERİ I : MONARŞİ VE CUMHURİYET Birinci Kısım ANAYASA HUKUKUNUN GENEL ESASLARI Bölüm 1 ANAYASA HUKUKUNUN BİLGİ KAYNAKLARI I. Anayasalar II. Anayasa Mahkemesi Kararları III. Bilimsel Eserler IV. Kaynak Tarama Bölüm 2 ANAYASA HUKUKU KAVRAMI

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ 1919 1919 Güney Cephesi Doğu Cephesi 1919 Batı Cephesi SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ Mustafa Kemal in Başkomutan olarak yönettiği bu savaşı Türk ordusu kazandı. Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır

Detaylı

E) Tarihte bilinen ilk Türk topluluğudur.

E) Tarihte bilinen ilk Türk topluluğudur. 1. Aşağıdakiler den hangisi, İskitler in özellikler inden bir isi değildir? A) Atı evcilleştirdiği kabul edilen ilk Türk topluluğudur. B) Alp Er Tunga Destanı, Kimmerlerle yaptıkları mücadeleyi anlatmaktadır.

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL TARİH VE GENEL TÜRK TARİHİ I. TARİH BİLİMİNE GİRİŞ...3 A. Tarihin Tanımı...3 B. Tarihin Kaynakları...4 C. Tarihe Yardımcı Bilim Dalları...4 D. Tarihte Yüzyıl, Yarı Yüzyıl,

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI DÖNEMİ 1919 1919 Güney Cephesi Doğu Cephesi 1919 Batı Cephesi SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ Mustafa Kemal in Başkomutan olarak yönettiği bu savaşı Türk ordusu kazandı. Hatt-ı müdafaa yoktur, sath-ı müdafaa vardır

Detaylı

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM

1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM SOSYAL BİLGİLER PROGRAMI 5. SINIF 1. ÜNİTE: HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM Bu ünitede öğrencilerimiz içinde bulunduğu çeşitli grup ve kurumlarla ilişkisini anlamaya çalışır. Katıldığı gruplarda aldığı roller ile

Detaylı

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00 Türkiye de siyaset yalnızca oy kaygısı ile yapılıyor Siyasete popülizm hakimdir. Bunun adı ucuz politika dır ve toplumun geleceğine maliyet yüklemektedir. Siyaset Demokrasilerde yapılır. Totaliter rejimler

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-04 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-04/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00

ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 ANAYASA HUKUKU (İKTİSAT VE MALİYE BÖLÜMLERİ) 2014 2015 GÜZ DÖNEMİ ARASINAV 17 KASIM 2014 SAAT 09:00 A. ANLATIM SORUSU (10 puan) Temsilde adalet yönetimde istikrar kavramlarını kısaca açıklayınız. Bu konuda

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

MEVLÜT GÖL KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ANAYASA BAŞLANGIÇLARININ SEMBOLİK VE HUKUKİ DEĞERİ

MEVLÜT GÖL KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ANAYASA BAŞLANGIÇLARININ SEMBOLİK VE HUKUKİ DEĞERİ MEVLÜT GÖL KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA ANAYASA BAŞLANGIÇLARININ SEMBOLİK VE HUKUKİ DEĞERİ İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR... XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM Başlangıç Kavramı

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DENEME 1 1. DÖNEM 1. YAZILI

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DENEME 1 1. DÖNEM 1. YAZILI ADI SOYADI : : 5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DENEME 1 1. DÖNEM 1. YAZILI 1. Aşağıdaki cümlelerden doğru olana D yanlış olana Y yazınız? a. Aile hem gruba hem de kuruma örnektir. ( ) b. Kalabalığı oluşturan

Detaylı

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler

Kısa Dönemli Amaç Davranışlar Araç Gereçler BEP Plan Hazırla T.C Menemen Kaymakamlığı erol tarakçıoğlu ortaokulu Müdürlüğü T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı Öğrenci : hüseyin can yalçın Uzun Dönemli Amaç

Detaylı