2. Kütlenin korunumu ve Endüstriyel fırınlarda uygulanması

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2. Kütlenin korunumu ve Endüstriyel fırınlarda uygulanması"

Transkript

1 ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA KÜTLE VE ENERJİ ANALİZİ Endüstriyel Fırınlar Endüstriyel fırınlar ergite, ısıl işle, pişire, kuruta, teperlee ve benzeri işleleri gerçekleştirek için sanayide yaygın bir biçide kullanılaktadır Örneğin çiento fabrikalarında dönel fırın içerisinde yüksek sıcaklıkta çiento üretii, seraik veya tuğla fabrikalarında pişire ve kuruta fırınları, deir çelik endüstrisinde ergite ve tavlaa fırınları, ca üretiinde ergite ve teperlee fırınları şeklinde bir dizi örnek verilebilir Fırınlar tasarlandıkları prosesi gerçekleştirebileleri için gerekli aaddelerin beslenesi ile birlikte gerekli enerjinin de beslenesini gerektirir Fırınlar beslenen aaddenin ürüne dönüşesi sonucu açığa çıkan ürün dışı atıkları fırından uzaklaştıracak, gerekli enerji yaka sisteleri ve elektrik enerji beslee sisteleriyle donatılabilektedir Fırınlardan üretilen ürünlerin kalitelerinin yanı sıra biri ürün başına arcadıkları enerjilerinde sorgulanası gereken öneli konu olduğu unutulaalıdır Fırında üretilen ürünün kalitesinden ve kapasitesinden ve çevresel etkilerden ödün vereden biri üreti başına enerji tüketiinin azaltılası konusu detaylı işlenecektir Kütlenin korunuu ve Endüstriyel fırınlarda uygulanası Bilindiği gibi çekirdek parçalanası sonucu (nükleer yakıtlarda olduğu gibi) kütlenin eşdeğeri bir enerji açığa çıkaktadır Bu duruda kütle korunuu ve enerjinin korunuu yasalarının birlikte uygulanası gerekir Eğer çekirdek parçalanası yoksa bir siste için kütlenin korunuu en genel alde aşağıdaki gibi yazılabilir i j i d ( dt ( j Şekil Kütle dengesi için genel şekil

2 n g i= j= j d = dt siste () Eğer sistede kararlı reji söz konusu ise sistee giren ve çıkan kütlelerin zaanla değişediği duru söz konusu olacaktır ve siste içinde bir birike olayacağı için kütlenin korunuu aşağıdaki şekilde yazılabilir n i= = 0 () i j= j Eğer siste içinde kiyasal reaksiyon Gerçekleşiyorsa örneğin yana prosesleri gibi bu duruda sisteden çıkan ürünlerin bileşenleri ve iktarlarının belirlenesi gerekir Bunun içinde ilgili bağıntıların kullanılası gerekir Yana duruu söz konusu ise denkleleri aşağıdaki gibi özetlenebilir Yananın dışında kiyasal reaksiyon gerçekleşiyorsa onunda reaksiyon denkleleri açık bir şekilde yazılalı ve bileşen esaplaaları ona göre yapılalı 3 Terodinaiğin I Yasası ve Endüstriyel fırınlarda uygulanası Terodinaiğin birinci yasasına geçeden önce kapalı ve açık sisteleri tanılayalı Kapalı siste; çevresiyle kütle alış verişinin dışında er türlü enerji alış verişi yapan siste olarak tanılayabiliriz Açık siste ise enerji alış verişiyle birlikte kütle alış verişinin birlikte gerçekleştirildiği bir sistedir Enerji iş yapabile yeteneği olarak adlandırılabilir Isı ve iş bir sisteden akış aline olan enerjilerdir Isı, enerjinin bir sisteden diğer bir sistee geçişi sadece sıcaklık farkından dolayı gerçekleşiyorsa geçiş alinde olan bu enerjiye ısı enerjisi adı verilir Diğer taraftan bir sisteden dışarıya enerji sıcaklık farkının dışında iletiliyorsa bu geçiş alinde olan enerjiye iş adını veriyoruz Terodinaiğin birinci yasası bize enerjinin vardan yok yoktan var edileeyeceğini ve korunduğunu ancak bir türden diğer bir türe dönüşebileceğini söyleektedir Şekil de kapalı bir siste görülektedir Bu kapalı siste için terodinaiğin birinci kanunu uygulanırsa,

3 δq de ( dt ( δw Şekil : Kapalı bir siste örneği de Q δ W = dt δ (3) siste bağıntısı elde edilir Bu bağıntıda δq, sistee iletilen ısıyı, δw, sisteden üretilen işi, eşitliğin sağındaki teride sistein enerjisindeki değişeyi ifade etektedir Açık siste içinde terodinaiğin birinci kanunu Şekil 3 esas alınarak, en genel duru için aşağıdaki gibi yazılabilir i, i j, j i, i de ( dt ( W Q j, j Şekil 3 Açık bir siste örneği 3

4 4 = = = W Q Z V Z V dt de p j j j n i i i siste (4) Bu bağıntıda akışkanın kütlesini, entalpisini, P basıncını, V ızını ve Z referans düzleine göre yüksekliğini ifade etektedir Bazı durularda çözülerin sürekli reji şartlarında zaandan bağısız olarak elde edilesi gerekebilektedir Bu duruda ilgili denklelerdeki zaanla ilgili teri devre dışı kalaktadır Sisteler ısı alış verişinde bulunayabilir veya iş alışverişi yapayabilir yada sistee giren çıkan kütlelerin ızında olan enerjiler ial edilebilir ayrıca potansiyel enerji değişii oladığı varsayılabilir Sistee giriş çıkışlar tek at üzerinden olabilir Bu durularda denkle daa basit ifadelere indirgenebilektedir Ayrıca bazı basitleştirici yaklaşılar yapılarak zaan bağlı problelerde çözülebilir Bu duruda sitedeki değişi başlangıç ve son al arasında yazılırsa aşağıdaki ifade elde edilir aci kontrol p j j j n i i i gz V u gz V u W Q Z V Z V = = = (5) Kiyasal reaksiyonların gerçekleştiği sistelere enerji korunuu kanunu uygulanırken reaksiyonun gerçekleşesi sonucu açığa çıkan veya sistee ilave edilesi gereken ısılarda (oluşu entalpileride) göz önünde bulundurularak denkleelere ilave edilelidirler 4 Terodinaiğin II Yasası Terodinaiğin birinci kanunu bize enerji dönüşülerinin angi sınırlar içinde gerçekleşeceğini açıklayaaaktadır Terodinaiğin ikinci kanunu enerjilerin farklı kalitelerde olduklarını ve ısının taaını işe dönüştüre ikanının bulunadığını ve en fazla Carnot verii ile ifade edilen kısı kadarının işe dönüşebileceğini söyleektedir Carnot verili ifade aşağıda veriliştir = T T Q W o (6)

5 Dolaysıyla ısı kaynağının sıcaklığı ne kadar yüksekse o ısı kaynağının kullanılabilirliği o kadar yüksek olaktadır Sonuç olarak endüstriyel fırınlarda kullanılan ısı ve elektrik enerjisinin kaliteleri farklı olduğu için doğal olarak aliyetleri de farklı olacaktır ve kullanılarında daa dikkatli davranılalıdır ve tasarruf ikânları daa titiz analiz edilelidir 5 Yakıtların Alt ve Üst Isıl Değerleri ve Yana avası iktarı esabı Bir yakıtın ısıl değeri: Başlangıçta (referans şartları örneğin) 5 o C de bulunan bir kg yakıtın oksijenle taaen yanası sonucu, bu yakıttan elde edilen yana sonu ürünlerinin sıcaklığının 5 o C ye kadar soğutulası duruunda elde edilen ısı iktarı olarak tanılanabilir Isıl değer; üst ısıl değer ve alt ısıl değer olak üzere iki şekilde tanılanabilektedir Üst ısıl değer (H u ) yana ürünleri içindeki su buarının yoğuşturulası sonucu çekilen ısıda göz önüne alınırsa yakıtın üst ısıl değeri elde edilir Baca gazı içindeki su buarının yoğuşturulası söz konusu değilse, yakıttan elde edilen ısıl değer alt ısıl değer (H o ) olarak adlandırılaktadır Alt ısıl değer, üst ısıl değerden yana ürünlerindeki suyun buarlaşası için gerekli ısının çıkartılası ile elde edilir H o = H u H O y fg Bu denkledeki fg : 5 o C de suyun gizli buarlaşa entalpisini gösterekte olup (440 kj/kg su) değerindedir Yakıttaki nein buarlaşası ve idrojenin oksijenle reaksiyona giresi sonucu yana ürünlerinde su buarı bulunur Stokiyoetrik iktarda ava ile, karbon, idrojen ve oksijen içeren bir yakıtın yanası sonucu, C, H, O ve N atolarının ato dengesinden aşağıdaki genel ifade elde edilebilir C α β 4 γ β α β 4 α H β Oγ ( O 376N ) αco H O 376 N (7) Bu bağıntıdaki α, β ve γ yakıtın bir olekülündeki karbon, idrojen ve oksijen atolarının sayısını gösterektedir Ayrıca α, β ve γ karbon, idrojen ve oksijenin ol yüzdelerini de ifade etektedir Biri ol yakıt için stokiyoetrik avanın ol iktarı, γ n n s y α β γ = (8) 5

6 Şeklinde elde edilir Fazla ava yüzdesi veya ava fazlalık katsayısı, % Fazla Hava 00 ( ) 00 ( n n ) 00 ( no no ( s) ) s s = = = (9) s n s n O ( s) Bağıntısı yardıı ile esaplanır Fazla ava iktarı yana sonucu elde edilen ürünlerin kopozisyonları ölçülerek elde edilebilir Ölçülen ol iktarlarından areketle, yanadan arta kalan iktarların fazla olacağı yaklaşıı ile % Fazla Hava = 00 (( n N ) bg ( n O ) bg / 376) ( n O ) bg (0) Şeklinde elde edilir 6- Fırınların Enerji Analizinde Kullanılabilecek Diğer Bağıntılar Enerji analizinde sistedeki entalpilerin bir referans sıcaklığın teel alınarak esaplanası oldukça önelidir Farklı kaynaklardan alınan entalpi değerleri farklı referans sıcaklıkları için azırlanış olabilir aynı referans sıcaklığındaki entalpi değerleri esas alınazsa esaplaalar atalı olacaktır Bu yüzden enerji analizlerine başlaadan önce bir (0 o C, 0 o C, 5 o C veya çevre sıcaklığı) referans sıcaklığı olarak seçileli ve tablolardan alınan değerler bu referans sıcaklığına dönüştürüleli - Yakıtla sistee beslenen enerji Q ya ( H C ( T T )) = y o ya ya r () Bu denklede; ṁ ya : sistee beslenen yakıt debisini (kj/) H o : Yakıtın alt ısıl değeri (kj/kg) C ya : Yakıtın özgül ısısı c T ya : yakıtın sıcaklığı ( o C) Değişik yakıtlar için özgül ısıların sıcaklıkla değişediği yaklaşıı ile aşağıdaki gibi kullanılabilir Sıvı yakıtlar için: (kj/kg K) 6

7 LPG için : 5 (kj/kg K) Köür için : 3 (kj/kg K) Eğer baca gazında su buarının yoğuşası sonucu kullanılan ısı esaba katılıyorsa sistee yakıtla beslenen enerjide yakıtın üst ısıl değeri esas alınalıdır - Havanın ve baca gazının entalpilerini esabı Hava ve baca gazları içeriğinde su buarı bulunduğu için entalpilerinin esabında neinde esaba katılası gerekir [ C ( T T ) ( w( C ( T T ) 506) ] g = g g g r sb g r Q () : kuru baca gazı debisi (kg/) g T g : gaz sıcaklığı ( o C) W : özgül ne iktarı (kgh O/ kg kuru gaz) C g : kuru gaz özgül ısısı (kj/kg K) Özgül ısının sıcaklıkla değişediği yaklaşıı yapılırsa C g değeri, Hava için : (kj/kg K) Baca gazı için: (düşük ava fazlalık katsayısına saip) Alınabilir Yine aynı yaklaşıla su buarının özgül ısısı (C sb )=9 (kj/kg K) olarak kullanılabilir Unutulaalıdır ki sıcaklık aralığı büyük olan sistelerde bu denklelerde sıcaklığın fonksiyonu olan özgül ısı denkleleri kullanılalıdır - Malzee akışlarıyla ilgili enerjinin esaplanası Fırınlara beslenen alzeeler bir ön ısıtadan geçirilerek fırına sevk edilebilir Ayrıca fırında ısınış alzeeler fırını terk ederken dış ortaa enerji taşaktadırlar Bu enerjilerin iktarı aşağıdaki denkle yardıı ile esaplanabilir 7

8 Q = C ( T T ) (3) r Bu denklede; : alzee debisi (kg/) T : alzeenin sıcaklığı ( o C) C : alzeenin özgül ısısı (kj/kg o C) Özgül ısının sıcaklıkla değişediği yaklaşıı yapılırsa C değeri değişik alzeeler için aşağıdaki gibi kullanılabilir Su : 48 (kj/kg o C) Çelik : 05 (kj/kg o C) Ca : 0,8 (kj/kg o C) (ρ=300 kg/ 3 için) Ateş tuğlası : 0 (kj/kg o C) Eğer özgül ısı sıcaklığın fonksiyonu ise ilgili denklede yerine yazılarak, ilgili sıcaklık sınırları arasında elde edilen bu integral çözülelidir - Sıcak Yüzeylerde Kaybolan ısı iktarı Sıcak yüzeyler bulundukları ortaa ile ışını ve taşını yoluyla ile ısı alış verişinde bulunur Bu ısı alışverişi aşağıdaki bağıntı yardıı ile esaplanır Q kayıa = ( u u ) A( T T ) (4) taş ışıa y o Bu bağıntıdaki seboller, T y : yüzey sıcaklığını ( o C) T 0 :çevre sıcaklığını ( o C) A: Taşını yüzey alanı ( ) u taş : Isı taşını katsayısı (kj/ o C) u ışıa : Işınıa eşdeğer ısı taşını katsayısı (kj/ o C) 8

9 Şeklinde tanılanışlardır Fırınların yüzeyinden Isı taşını katsayısı için aşağıdaki ifade kullanılabilir u taş ( T ) 0 5 = B T (5) y o Bu denkledeki B bir katsayı olup değişik durular için aşağıda veriliştir Düşey yüzeyler ve geniş silindirler için Yatay yüzeyler yukarı bakan Yatay silindir için B=5 B=6 B=43 Fırınların yüzeyinden ışınıla ısı geçişini esaplayabilek için kullanılan ışınıa eşdeğer ısı taşını katsayısı için aşağıdaki ifade kullanılabilir uışıa εσ 4 4 ( θ θ ) = y o θ y θ (6) o Bu denkledeki, θ : Kelvin cinsinden sıcaklığı σ : Stefan Bolzan sabitini (56697x0-8 W/ K 4 ) ε : yüzey ışını yaya katsayısını gösterektedir Yüzey ışını yaya katsayısı için değişik alzeeler için aşağıdaki gibi seçilebilir Paslı çelik için Boyalı çelik ε=04-07 ε=08-09 Parlatılış alüinyu ε=0 Oksitleniş alüinyu ε=0-03 Refraktör Malzee ε=

10 - Buar kondensatı ile ilgili enerji iktarı Endüstriyel proseslerin çoğunda buarla taşınan ısı yoğuşturularak kullanılaktadır proseste buarla kullanılan ısının esaplanasında da prosese beslenen buarın enerjisinden prosesi terk eden kondens oluş veya kısen kondens oluş suyun veya ıslak buarın enerjisinden çıkarılası sonucu elde edilir Sisteden çıkan kısen kondens oluş yada ıslak buarın enerjisi aşağıdaki bağıntı yardıı ile esaplanabilir Q x = b ( s x( b s ) Bu denkledeki seboller aşağıdaki gibi tanılıdır Q x : ıslak buarla enerji akışı (kj/) ṁ b b s x : ıslak buar debisi (kg/) : doyuş buarın entalpisi (kj/kg) : doyuş suyun entalpisi (kj/kg) : kuruluk derecesi 0

11 7 Ne Hava Karışıları ve Psikroetri Psikroetri ava ve su buarı karışıının özelliklerini inceleyen bir bili dalıdır Atosferik avanın taaen kuru olaası ve kuruta fırınlarında sıcaklığının yükseltilerek ne taşıa kapasitesini bulunasından dolayı psikroetri öne kazanır Psikroetri ava şartlandıra, kuruta, soğuta ne ala, ısıta ve soğuta kulelerinin teelini oluşturaktadır Bu konu kapsaında bazı teel kavraları aşağıdaki gibi açıklayabiliriz Kuru teroetre sıcaklığı: er angi bir ortadaki ava ve ne karışıının, ne oranına bağlı oladan nee doyaış alindeki karışı sıcaklığı olarak ifade edilebilir Yaş teroetre sıcaklığı: Havanın nee doyuş duruundaki sıcaklığı olarak tanılanabilir Özgül ne: Bir kilogra kuru ava içerisindeki ne iktarı olarak tanılanaktadır ve aşağıdaki denkle yardııyla esaplanabilir w = b kg kg ne kuru ava (7) Bağıl ne: Sabit sıcaklıkta neli ava içerisindeki nein kısi basıncının, doyuş durudaki nein kısi basıncına oranı olarak tanılanır P P d b ϕ = (8) T = st Ayrıca avanın kısi basıncı, nein kısi bancı ve özgül ne arasında aşağıda verilen bağıntı evcuttur w 0 6 P b = (9) P Bağıl ne ile özgül aci arasında aşağıdaki bağıntı yazılabilir ϕp ϕp w = 6 P P ϕp d d 0 6 = 0 (0) T d

12 Tablo : Su buarı için değişik sıcaklıklardaki doya basınçları T( o C) P(kPa) T( o C) P(kPa) T( o C) P(kPa) T( o C) P(kPa) Neli avanın yoğunluğu, aşağıdaki denkleler yardııyla elde edilebilir b ρ = = () V V P ρ = θ R P R b b () Neli avanın entalpisi: Neli avanın entalpisi 0 ( o C) referans sıcaklığı esas alınak üzere kuru teroetre sıcaklığının ve özgül nein fonksiyonu olarak aşağıdaki bağıntı şeklinde yazılabilir Bu denkledeki entalpi bir kg kuru ava için neli avanın entalpisini ifade etektedir = 0035 T w( T ) kj kg kuruava (3) Bu entalpi denkleinde avanın ve su buarının özgül ısılarının sıcaklıkla değişediği yaklaşıı yapılıştır Kuruta tekniğinde yukarıda basedilen öneli paraetreler arasındaki ilişki en iyi olarak Psikroetri diyagraında açıklanabilir Neli avanın iki teel özelliği verildiğinde diyagra üzerinde diğer tü özellikler raatlıkla

13 okunabilektedir Bununla beraber ava ile yapılan prosesler (ne ala, ne vere, soğuta, ısıta, iki avanın karıştırılası) yine en iyi bu diyagra yardııyla açıklanabilirler 3

14 8 Örnek Fırınlar a-tavlaa fırını Tav fırınları etal ve diğer alzeeler için ısıl işlelerin uygulandığı fırınlar olup değişik alzeeler için değişik şartlar ve sıcaklıklarda işletilektedirler Özellikle yüksek sıcaklıklarda çalıştırılan tavlaa fırınları, endüstriyel işletelerde gerek yakıt tüketii açısından gerekse çevreye verdiği atık gazların oluşturduğu kirlilik açısından ükün olduğunca verili çalıştırılası gereken sistelerdir Bu örnekte (G Erte, B Çelik ve S Yeşilyurt un) yaptıkları çalışa esas alınıştır Tav fırınına ait basit şea Şekil 4 de veriliştir Bu örnek tav fırını çalışasında ölçülerin yapıldığı tav fırınında siste sınırları girişindeki yüklee tablasının bitii ve fırın bölüünden sonraki yavaş soğuta ünitesinin başlangıcı olarak belirleniştir bg bg Q yüzey Q açıklık TAV FIRINI g ç Vy Hy w Şekil:8 Tav fırınında kütle ve enerji akış duruu Bu sistee giren enerji olarak, yakıtla giren enerji (Q y ), brülör fanlarıya iletilen ekanik enerji (W), çıkan enerjiler ise alzeeye aktarılan enerji ( ç ), baca gazı ile dışarı atılan enerji ( bg bg ), yüzeyden kaybolan enerji (Q yüzey ) ve yüklee açıklığından kaybolan enerji (Q açıklık ) olarak ifade edilebilir Tav fırını ile ilgili yapılan ölçü sonuçları aşağıdaki tablolarda veriliştir 4

15 Tablo 8: Baca gazı sıcaklığı ve analizi ölçü sonuçları Baca gazı sıcaklığı ( o C) 637 % O 48 % CO 89 % CO 09 Tablo 8: Diğer ölçü sonuçları Orta sıcaklığı ( o C) 74 Bağıl ne (%) 37 Doğal gaz tüketii (N 3 /) 85 Tavlanan boru iktarı (kg/) 65 Ton başına yakıt tüketii (N 3 / Ton) 34 Ürün çıkış sıcaklığı ( o C) 695 Tablo 83: Fırın yüzey alanları ve ortalaa yüzey sıcaklıkları Yüzey Alan ( ) Ortalaa yüzey sıcaklığı ( 0 C) Yan yüzey A Yan Yüzey B Üst yüzey Ön cepe Tablo 85: Tav fırınındaki enerji akışları Tür Miktar(kJ/) Yakıt enerjisi 6366 Malzeeye aktarılan enerji Baca gazı kayıpları Yüzey kayıpları Giriş açıklığı kaybı Diğer kayıplar

16 Yüzey Kayıpları % 0,4 Baca Gazı Kayıpları % 3,6 Diğer Kayıplar % 6,7 Giren Enerji ( Yakıt ) % 00 Isıl Veri % 38 Giriş Açıklığı Kayıpları % 3 Şekil 8: Tav fırının enerji akışının Sankey diyagraında gösterilesi Tav fırının veri esaplaası aşağıdaki denkle yardııyla yapılır η = (Tav fırınında alzeeye aktarılan enerji / fırına beslenen enerji) örnek aldığıız tav fırınının verii Sankey diyagraından da görüleceği gibi, Şeklinde elde edilir b-teperlee fırını 6366 η = = % 38 Teperlee işlei yatay at üzerinde caın dış yüzeylerine basınç gerilii, ca ortasına ise dolaylı bir çeke gerilii kazandırak için ısıta ve soğuta aşaalarını içerir Teperli ca işlesiz caa göre yaklaşık 5 kat daa dayanıklı olup; kırıldığı zaan zar büyüklüğünde parçalara ayrılarak yaralana riskini azalttığından güvenlik caı olarak kullanıa uygundur 6

17 Teper işleinden sonra calara erangi bir kesi, delik dele, kenar ve yüzey işlei yapılaaz (kulaa ariç) Yalnızca bazı bakış açıları ve ışık koşullarında fark edilebilen "teperlee izleri" ile "kaburluk" ve "dönüklük" toleransları içinde kalak kaydıyla ortaya çıkan distorsiyonlar ısıl işlein kaçınılaz ve önleneeyen sonucudur Teperlee işlei sırasındaki assas bir ısı rejii uygulaası ile iniua indiriliş izler başlı başına bir kusur olarak nitelendirileektedir Teperlee işleindeki teel problelerden bir tanesi de teperlee aliyetlerinin yüksek olasıdır Bununun nedeni ise teperleede yakıt sarfiyatının yüksek olası ve fırının verisiz çalışası gösterilebilir Aşağıdaki şekilde bir teperlee fırının genel bir resi görülektedir Şekil 83: Ca teperlee fırınının genel görünüü Teperlee fırının siste olarak ele alındığı ve kütle ile enerji akışlarının ifade edildiği şea Şekil 84 de veriliştir Teperlee işlei caların fırına yüklenesini sağlayan fırın öncesi bir konvayör daa sonra fırın ve fırın 7

18 çıkışında da yüksek ızda ani soğuta işleleri ile gerçekleşektedir Analizde sadece fırın kısı analiz edilecektir bg bg bg3 bg4 QSoğuta Suyu Bek-8 Karıştırıcı-5 Bek-7 Karıştırıcı-6 Bek-6 Karıştırıcı-7 Bek-5 Karıştırıcı-8 Yak Havası Ca Giriş Ca Çıkış WKonveyör Rol Motoru Karıştırıcı- Bek- Karıştırıcı- Bek- Karıştırıcı-3 Bek-3 Karıştırıcı-4 Bek-4 WKarıştıra Fanı WYaka Hava Fanı QKayıp VYakıt Şekil 84: Ca teperlee fırını için kütle ve enerji akışları genel görünüü Bu sistee giren enerji olarak, yakıtla giren enerji (Q y ), brülör fanlarıyla iletilen ekanik enerji (W), fırının arkasına yerleştiriliş fırın içi ava fanlarının tükettiği enerji sayılabilir Çıkan enerjiler ise alzeeyle çıkan enerji (Q ), baca gazı ile dışarı atılan enerji (Q bg ), arka fanları soğutak için kullanılan soğuta suyu ile çekilen ısı ve yüzeyden kaybolan ısı (Q yüzey ) olarak ifade edilebilir Bu örnek için ilgili fabrikada ca teperlee biriinde gerekli ölçüler yapılarak ekteki tablo doldurulduktan sonra gerekli esaplaalar yapılarak teperlee fırınının verii çıkartılarak bu veriin yükseltilesi için yapılası gerekenler tartışılacaktır 8

ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA KÜTLE VE ENERJİ ANALİZİ

ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA KÜTLE VE ENERJİ ANALİZİ ( ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA KÜTLE VE ENERJİ ANALİZİ 1Endüstriyel Fırınlar Endüstriyel fırınlar ergite, ısıl işle, pişire, kuruta, teperlee ve benzeri işleleri gerçekleştirek için sanayide yaygın bir biçide

Detaylı

TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ

TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ TAM KLİMA TESİSATI DENEYİ. AMAÇ Klia sistelerini sınıflandırarak, tipik bir klia tesisatında kullanılan eleanların incelenesi, yaz ve kış kliasına etki eden paraetrelerin deneysel ve teorik olarak gözlenesidir.

Detaylı

Soru No Puan Program Çıktısı 1,3,10 1,3,10 1,3,10

Soru No Puan Program Çıktısı 1,3,10 1,3,10 1,3,10 OREN000 Final Sınavı 0.06.206 0:30 Süre: 00 dakika Öğrenci Nuarası İza Progra Adı ve Soyadı SORU. Bir silindir içerisinde 27 0 C sıcaklıkta kg hava 5 bar sabit basınçta 0.2 litre haciden 0.8 litre hace

Detaylı

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununu, ekserji analizi ise termodinamiğin ikinci kanununu kullanarak enerjinin maksimum

Detaylı

Cam Temperleme Fırınında Enerji Analizi. Yavuz TÜTÜNOĞLU Alpaslan GÜVEN İlhan Tekin ÖZTÜRK

Cam Temperleme Fırınında Enerji Analizi. Yavuz TÜTÜNOĞLU Alpaslan GÜVEN İlhan Tekin ÖZTÜRK Cam Temperleme Fırınında Enerji Analizi Yavuz TÜTÜNOĞLU Alpaslan GÜVEN İlhan Tekin ÖZTÜRK Nisan - 2011 Giriş ve Amaç Bilindiği gibi dünya enerji tüketiminin önemli bir kısmı fosil kökenli yakıtlardan karşılanmaktadır.

Detaylı

MAK TERMODİNAMİK BAHAR YARIYILI ARA SINAV-1

MAK TERMODİNAMİK BAHAR YARIYILI ARA SINAV-1 Soru - Su buharı sürekli akışlı bir türbine Ma basınç, 50ºC sıcaklık e 00 /s hızla irekte, 00 ka basınçta doyuş buhar olarak 50 /s hızla çıkaktadır. ürbinin iriş kısı, çıkış kısından daha yüksektedir.

Detaylı

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ

ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ ĠKLĠMLENDĠRME DENEYĠ MAK-LAB008 1 GĠRĠġ İnsanlara konforlu bir ortam sağlamak ve endüstriyel amaçlar için uygun koşullar yaratmak maksadıyla iklimlendirme yapılır İklimlendirmede başlıca avanın sıcaklığı

Detaylı

SORULAR VE ÇÖZÜMLER. Adı- Soyadı : Fakülte No :

SORULAR VE ÇÖZÜMLER. Adı- Soyadı : Fakülte No : Adı- Soyadı : Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 06.01.2015 Soru (puan) 1 (15) 2 (15) 3 (15) 4 (20)

Detaylı

İŞ-GÜÇ-ENERJİ 1.İŞ 2.GÜÇ 3.ENERJİ. www.unkapani.com.tr. = (ortalama güç) P = F.V (Anlık Güç)

İŞ-GÜÇ-ENERJİ 1.İŞ 2.GÜÇ 3.ENERJİ. www.unkapani.com.tr. = (ortalama güç) P = F.V (Anlık Güç) İŞ-GÜÇ-ENERJİ Herangi bir cise kuvvet uyguladığıızda cisi kuvvet doğrultusunda yol alıyorsa kuvvet iş yapıştır denir. Yapılan işin değeri kuvvet ile kuvvet doğrultusunda alınan yolun çarpıına eşittir.

Detaylı

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ Havalandıra kanallarını tasarlayabile ve fan seçiine esas olacak basınç kaybı ve debi değerlerini esaplayabile.. HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI.1. Standart

Detaylı

Soru No Program Çıktısı 3, ,10 8,10

Soru No Program Çıktısı 3, ,10 8,10 Öğrenci Numarası Adı ve Soyadı İmzası: CEVAP ANAHTARI Açıklama: Sınavda ders notları ve dersle ilgili tablolar serbesttir. Sorular eşit puanlıdır. SORU 1. Bir teknik sisteme 120 MJ enerji verilerek 80000

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 07.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA TRİO YANMA VERİMİ Yakma ekipmanları tarafından yakıtın içerdiği enerjinin, ısı enerjisine dönüştürülme

Detaylı

ANTALYA DA YENİLENEBİLİR VE ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARIYLA ÖRTÜALTI TARIMSALALANIN ISITMA UYGULAMASI

ANTALYA DA YENİLENEBİLİR VE ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARIYLA ÖRTÜALTI TARIMSALALANIN ISITMA UYGULAMASI ANTALYA DA YENİLENEBİLİR VE ALTERNATİF ENERJİ AYNALARIYLA ÖRTÜALTI TARIMSALALANIN ISITMA UYGULAMASI Ali eal YAUT Erkan DİMEN Aet ABUL ÖZET Yapılan bu çalışayla, örtüaltı tarısal üretiinde Türkiye'de ilk

Detaylı

SOĞUTMA KULESİ AMAÇ. Soğutma kulesine ait temel özelliklerin ve çalışma prensiplerinin öğrenilmesi.

SOĞUTMA KULESİ AMAÇ. Soğutma kulesine ait temel özelliklerin ve çalışma prensiplerinin öğrenilmesi. SOĞUTMA KULESİ AMAÇ GİRİS: Soğutma kulesine ait temel özelliklerin ve çalışma prensiplerinin öğrenilmesi. Endüstride irçok işlemde su soğutma amacı ile kullanılmaktadır. Çeşitli işlemlerden geçmiş u suyu

Detaylı

Şekil 8.6 Bilgi akışının sistem içinde düzenlenmesi

Şekil 8.6 Bilgi akışının sistem içinde düzenlenmesi 97 Bu denkle takıının çözüü belirli bir P1(t) ve P3(t) rejii için Z düzeyinin değişiini verir. Bu çözüün ateatiksel tekniklerle gerçekleştirilesi güçtür. Ancak noral progralaa bilen biri tarafından kolayca

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2015/2016 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 20.01.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

V. ULUSAL \s * TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ

V. ULUSAL \s * TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ tob akina ühendisleri odası V. ULUSAL \s * TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ BİLDİRİLER KİTABI İZMİR o yayın no : E/2001/269-1 EKİM 2001 tob akina ühendisleri odası Süer Sok. No: 36/1 -A Deirtepe,

Detaylı

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1 Çözümleri 4. F = 20 N 3 İş, nerji e Güç Test Çözüleri Test Çözüleri. = 30 N s = 5 4. = 0 N = kg 37 = 5 /s kuetinin yaptığı iş, cisi üzerinde kinetik enerji olarak depolanır. ani kuetinin yaptığı iş, cisin kinetik enerjisine

Detaylı

Akışkanların Dinamiği

Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiğinde Kullanılan Temel Prensipler Gaz ve sıvı akımıyla ilgili bütün problemlerin çözümü kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve momentumun korunumu prensibe dayanır.

Detaylı

ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI

ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI ÍKLÍMLEMDÍRME AVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NLARI BÖLÜM İKLİMLENDİRME Isıta, soğuta, havalandıra ve iklilendire/klia konularında ana hedef insanlar için daha iyi, daha rahat, huzurlu, sağlıklı ve eniyetli

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı : Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2014/2015 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Bütünleme Sınavı Soru ve Çözümleri 23.01.2015 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖĞRENCİNİN ADI:KUBİLAY SOY ADI:KOÇ NUMARASI:15360038 KAZANLAR Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı

Detaylı

XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-2006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-2006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI 006 / BİRİNCİ AŞAMA SINAVI TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI 6

Detaylı

ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ ÖRNEK PROBLEMLER

ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ ÖRNEK PROBLEMLER ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ ÖRNEK PROBLEMLER 1) Annesi bebeğine süt ısıtmak için cm çaplı ince cidarlı bir cam bardağa su koyuyor. Bardakdaki sütün yüksekliği 7 cm dir. Daa sonra cam bardağı 0 o C de sıcak

Detaylı

FIRINLAR İÇİN UYULMASI GEREKLİ TEMEL ŞARTLAR

FIRINLAR İÇİN UYULMASI GEREKLİ TEMEL ŞARTLAR ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITS STÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN RBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITSSTÄTTEN ARBEITS

Detaylı

CAM TEMPERLEME FIRININDA ENERJİ ANALİZİ

CAM TEMPERLEME FIRININDA ENERJİ ANALİZİ MAKALE CAM TEMPERLEME FIRININDA ENERJİ ANALİZİ Yavuz Tütüoğlu * TMMOB Makia Mühedisleri Odası Kocaeli Şubesi, İzit-Kocaeli yavuztutuoglu@oorgtr Alpasla Güve TMMOB Makia Mühedisleri Odası Kocaeli Şubesi,

Detaylı

ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA ENERJİ ETÜDÜ ÇALIŞMASI. Abdulkadir Özdabak Enerji Yöneticisi(EİEİ/JICA) aozdabak49@hotmail.com

ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA ENERJİ ETÜDÜ ÇALIŞMASI. Abdulkadir Özdabak Enerji Yöneticisi(EİEİ/JICA) aozdabak49@hotmail.com ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA ENERJİ ETÜDÜ ÇALIŞMASI Abdulkadir Özdabak Enerji Yöneticisi(EİEİ/JICA) aozdabak49@hotmail.com Özet Türkiye de enerjinin yaklaşık %30 sanayide tüketilmektedir. Bu nedenle yapılacak

Detaylı

3. TERMODİNAMİK KANUNLAR. (Ref. e_makaleleri) Termodinamiğin Birinci Kanunu ÖRNEK

3. TERMODİNAMİK KANUNLAR. (Ref. e_makaleleri) Termodinamiğin Birinci Kanunu ÖRNEK 1 3. TERMODİNAMİK KANUNLAR (Ref. e_makaleleri) Termodinamiğin Birinci Kanunu Termodinamiğin Birinci Kanununa göre, enerji yoktan var edilemez ve varolan enerji yok olmaz, ancak şekil değiştirebilir. Kanun

Detaylı

5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR

5. SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR 5 SANTRİFÜJ POMPALARDA TEORİK ESASLAR 55 Santrifüj Popalarda Kıyaslaa Değerleri Daha önce açıklandığı gibi santrifüj popalar çok değişik tip ve yapıdadır Popanın verdi, basınç, hız ve güç gibi karakteristik

Detaylı

Bölüm 4 KAPALI SİSTEMLERİN ENERJİ ANALİZİ. Bölüm 4: Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi

Bölüm 4 KAPALI SİSTEMLERİN ENERJİ ANALİZİ. Bölüm 4: Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi Bölüm 4 KAPALI SİSTEMLERİN ENERJİ ANALİZİ 1 Amaçlar Özellikle otomobil motoru ve kompresör gibi pistonlu makinelerde yaygın olarak karşılaşılan hareketli sınır işi veya PdV işi olmak üzere değişik iş biçimlerinin

Detaylı

1.Seviye ITAP 14 Mart_2012 Sınavı. Termodinamik 1-İdeal Gaz Denklemi A) 276K B) 286K C) 296K D) 256K E) 246K

1.Seviye ITAP 14 Mart_2012 Sınavı. Termodinamik 1-İdeal Gaz Denklemi A) 276K B) 286K C) 296K D) 256K E) 246K .Seviye ITAP 4 Mart_0 Sınavı Terodinaik -İdeal Gaz Denklei.Kütlesi =g olan azot gazının haci V=80c, basıncı ise p=0.mpa olduğuna göre gazın sıcaklığı ne kadardır? Çözü: İdeal gazın duru denkleine göre

Detaylı

YOĞUŞMA DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV

YOĞUŞMA DENEYİ. Arş. Gör. Emre MANDEV YOĞUŞMA DENEYİ Arş. Gör. Emre MANDEV 1. Giriş Yoğuşma katı-buhar ara yüzünde gerçekleşen faz değişimi işlemi olup işlem sırasında gizli ısı etkisi önemli rol oynamaktadır. Yoğuşma yoluyla buharın sıvıya

Detaylı

MİL&GÖBEK BAĞLANTILARI SIKI GEÇMELER

MİL&GÖBEK BAĞLANTILARI SIKI GEÇMELER MİL&GÖBEK BAĞLANTILARI SIKI GEÇMELER MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTU Sıkı Geçeler / 40 Başka bir elean kullanıına erek kaladan il-flanş bağlantısı yapaya olanak veren bir uyulaadır.

Detaylı

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ

Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ Bölüm 3 SAF MADDENİN ÖZELLİKLERİ 1 Amaçlar Amaçlar Saf madde kavramının tanıtılması Faz değişimi işleminin fizik ilkelerinin incelenmesi Saf maddenin P-v-T yüzeylerinin ve P-v, T-v ve P-T özelik diyagramlarının

Detaylı

Akışkanların Dinamiği

Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiği Akışkanların Dinamiğinde Kullanılan Temel Prensipler Gaz ve sıvı akımıyla ilgili bütün problemlerin çözümü kütlenin korunumu, enerjinin korunumu ve momentumun korunumu prensibe dayanır.

Detaylı

HİDROLİK BORU HİDROLİĞİ PROBLEMLER 1

HİDROLİK BORU HİDROLİĞİ PROBLEMLER 1 HİDROİK BOR HİDROİĞİ PROBEMER.) Kineatik viskoitesi ν0 - /s olan bir sıvı çapı 0. olan cidarları yeterince cilalı olan boruda akıtılaktadır. Borunun 00 sinde basınç yükü farkı olduğuna göre akıın ortalaa

Detaylı

Termodinamik. Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi. Bölüm 4: Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi

Termodinamik. Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi. Bölüm 4: Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi Termodinamik Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi 1 Bölüm 4 KAPALI SİSTEMLERİN ENERJİ ANALİZİ 2 Amaçlar Özellikle otomobil motoru ve kompresör gibi pistonlu makinelerde yaygın olarak karşılaşılan

Detaylı

Özlenen serinlik, keyif veren konfor...

Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Özlenen serinlik, keyif veren konfor... Genel Katalog Kaset Tipi Klialar Soğuta Kapasitesi : 18.000 48.000 Btu/h Isıta Kapasitesi :.000 52.000 Btu/h Salon Tipi Klialar Soğuta Kapasitesi : 24.000 48.000

Detaylı

Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı

Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı Su Debisi ve Boru Çapı Hesabı Su Debisi Hesabı Sıcak sulu ısıtma sistemleri, günümüzde bireysel ve bölgesel konut ısıtmasında, fabrika ve atölye, sera ısıtmasında, jeotermal enerjinin kullanıldığı ısıtma

Detaylı

E = U + KE + KP = (kj) U = iç enerji, KE = kinetik enerji, KP = potansiyel enerji, m = kütle, V = hız, g = yerçekimi ivmesi, z = yükseklik

E = U + KE + KP = (kj) U = iç enerji, KE = kinetik enerji, KP = potansiyel enerji, m = kütle, V = hız, g = yerçekimi ivmesi, z = yükseklik Enerji (Energy) Enerji, iş yapabilme kabiliyetidir. Bir sistemin enerjisi, o sistemin yapabileceği azami iştir. İş, bir cisme, bir kuvvetin tesiri ile yol aldırma, yerini değiştirme şeklinde tarif edilir.

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI

BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI BÖLÜM 5 SPRİNKLER SİSTEMLERİNDE SU İHTİYACI 5.1 Sprinkler Sistei Su İhtiyacının Belirlenesi 5.2 Tehlike Sınıfına Göre Su İhtiyacının Belirlenesi 5.2.1 Ön Hesaplı Boru Sistelerinde Su İhtiyacı 5.2.2 Ta

Detaylı

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4

TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 Kapalı Sistem Enerji Analizi TERMODİNAMİK SINAV HAZIRLIK SORULARI BÖLÜM 4 4-27 0.5 m 3 hacmindeki bir tank başlangıçta 160 kpa basınç ve %40 kuruluk derecesinde soğutucu akışkan-134a içermektedir. Daha

Detaylı

ENDÜSTRĐYEL TAV FIRINLARINDA ISI DENKLĐĞĐ HESAPLAMALARI VE ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐNĐN BELĐRLENMESĐ

ENDÜSTRĐYEL TAV FIRINLARINDA ISI DENKLĐĞĐ HESAPLAMALARI VE ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐNĐN BELĐRLENMESĐ ENDÜSTRĐYEL TAV FIRINLARINDA ISI DENKLĐĞĐ HESAPLAMALARI VE ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐNĐN BELĐRLENMESĐ Gökay Ertem*, Berrin Çelik** Ve Serhat Yeşilyurt* *Sabancı Üniversitesi, Đstanbul **Borusan Mannesmann Boru

Detaylı

Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Karbondioksitin Soğutma Sıcaklık Performanslarının Deneysel İncelenmesi

Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Karbondioksitin Soğutma Sıcaklık Performanslarının Deneysel İncelenmesi CÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Bilileri Dergisi (2003)Cilt 24 Sayı 2 Vorteks Tüpünde Akışkan Olarak Kullanılan Hava İle Karbondioksitin Soğuta Sıcaklık Perforanslarının Deneysel İncelenesi *Hüseyin USTA,

Detaylı

Proses Tekniği TELAFİ DERSİ

Proses Tekniği TELAFİ DERSİ Proses Tekniği TELAFİ DERSİ Psikometrik diyagram Psikometrik diyagram İklimlendirme: Duyulur ısıtma (ω=sabit) Bu sistemlerde hava sıcak bir akışkanın bulunduğu boruların veya direnç tellerinin üzerinden

Detaylı

FİZİKOKİMYA I ARASINAV SORU VE CEVAPLARI 2013-14 GÜZ YARIYILI

FİZİKOKİMYA I ARASINAV SORU VE CEVAPLARI 2013-14 GÜZ YARIYILI Soru 1: Aşağıdaki ifadeleri tanımlayınız. a) Sistem b)adyabatik sistem c) Kapalı sistem c) Bileşen analizi Cevap 1: a) Sistem: Üzerinde araştırma yapmak üzere sınırladığımız bir evren parçasına verilen

Detaylı

1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin dönüşümünde? işareti yerine gelecek sayıyı bulunuz.

1. Aşağıda verilen fiziksel büyüklüklerin dönüşümünde? işareti yerine gelecek sayıyı bulunuz. Şube Adı- Soyadı: Fakülte No: NÖ-A NÖ-B Kimya Mühendisliği Bölümü, 2016/2017 Öğretim Yılı, 00323-Akışkanlar Mekaniği Dersi, 2. Ara Sınavı Soruları 10.12.2016 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20) 5 (20)

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET 11 1.1. Dairesel Hareket 12 1.2. Açısal Yol 12 1.3. Açısal Hız 14 1.4. Açısal Hız ile Çizgisel Hız Arasındaki Bağıntı 15 1.5. Açısal İvme 16 1.6. Düzgün Dairesel

Detaylı

MAK104 TEKNİK FİZİK UYGULAMALAR

MAK104 TEKNİK FİZİK UYGULAMALAR MAK04 TEKNİK FİZİK ISI TRANSFERİ ÖRNEK PROBLEMLER Tabakalı düzlem duvarlarda ısı transferi Birleşik düzlem duvarlardan x yönünde, sabit rejim halinde ve duvarlar içerisinde ısı üretimi olmaması ve termofiziksel

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ

EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ EĞİTİM MODÜLÜ EK-2 PROGRAMI ÇERÇEVESİ BİRİNCİ MODÜLÜ MÜFREDAT KONUSU MODÜL GENEL Enerji verimliliği mevzuatı, M1 Teorik Enerjide arz ve talep tarafındaki gelişmeler, M1 Teorik Enerji tasarrufunun ve verimliliğin önemi

Detaylı

KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ BİRSEN BAKIR ELEKTRİK MÜH. ENERJİ YÖNETİCİSİ EVD ENERJİ YÖNETİMİ -1- Kazanlar Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı enerjisini taşıyıcı

Detaylı

VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE AZOT GAZININ SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ

VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE AZOT GAZININ SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ BAÜ Fen Bil Enst Dergisi (2004)62 VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE AZOT GAZININ SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ *Hüseyin USTA *Volkan KIRMACI **Kevser DİNCER *GÜ

Detaylı

c) Geçme tipi şekil 19 dan belirlenir. Önce şekil 18 den kayma hızı ve ortalama yatak basıncına göre relatif yatak boşluk değeri seçilir.

c) Geçme tipi şekil 19 dan belirlenir. Önce şekil 18 den kayma hızı ve ortalama yatak basıncına göre relatif yatak boşluk değeri seçilir. Örnek: Bir jeneratörün kayalı yatağına F=18 kn luk radyal yük n=15 D/d da etki etektedir. Mil çapı d=8 dir. Aşağıdaki değerleri belirleyiniz ve kontrol ediniz. a)uygun yatak alzeesi (Türbin jeneratörü

Detaylı

SUYUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (UYGULAMA)

SUYUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (UYGULAMA) 016-017 EÖY AKIŞKANLAR MEKANİĞİ & HİDROLİK SUYUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (UYGULAMA) Özgül Ağırlığı γ = 6 g/d olan bir sıvı içerisinde rölatif basıncın 150 g/c olabilesi için ne kadar derine inek gerektiğini

Detaylı

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. F = 20 N

İş, Enerji ve Güç Test Çözümleri. Test 1'in Çözümleri 4. F = 20 N 3 İş, nerji e Güç Test Çözüleri 1 Test 1'in Çözüleri 1. = 30 N s = 5 Cise uygulanan net kuetin yaptığı iş; W net = net W net = ( s ) W net = (30 16) 5 = 70 J bulunur. anıt C dir. 4. = 0 N = kg 37 = 5 /s

Detaylı

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu ve Enerji Geri Kazanımı Eğitimi _ Atölye Çalışması

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu ve Enerji Geri Kazanımı Eğitimi _ Atölye Çalışması Aşağıda verilen bilgiler doğrultusunda, işletmede yapılabilecek enerji geri kazanım çalışmaları nelerdir? Sağlanabilecek tasarrufları hesaplayınız. Veriler Kazan dizayn basıncı : 12 bar Kazan işletme basıncı

Detaylı

O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde

O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde 1) Suyun ( H 2 O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde 10 6 m 3 olduğuna göre, birbirine komşu su moleküllerinin arasındaki uzaklığı Avagadro sayısını kullanarak hesap ediniz. Moleküllerin

Detaylı

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü HİDROLOJİ Buharlaşma Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü BUHARLAŞMA Suyun sıvı halden gaz haline (su buharı) geçmesine buharlaşma (evaporasyon) denilmektedir. Atmosferden

Detaylı

Prof. Dr. Durmuş KAYA Öğr. Gör. Muharrem EYİDOĞAN Arş. Gör. Enes KILINÇ

Prof. Dr. Durmuş KAYA Öğr. Gör. Muharrem EYİDOĞAN Arş. Gör. Enes KILINÇ Prof. Dr. Durmuş KAYA Öğr. Gör. Muharrem EYİDOĞAN Arş. Gör. Enes KILINÇ Karabük Üniversitesi Enerji ve Çevre Teknolojileri Birimi durmuskaya@hotmail.com, dkaya@karabuk.edu.tr Sunum içeriği Karabük üniversitesi

Detaylı

NÖ-A NÖ-B. Adı- Soyadı: Fakülte No:

NÖ-A NÖ-B. Adı- Soyadı: Fakülte No: Şube Adı- Soyadı: Fakülte No: NÖ-A NÖ-B Kimya Mühendisliği Bölümü, 2016/2017 Öğretim Yılı, 00323-Akışkanlar Mekaniği Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 05.01.2017 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20)

Detaylı

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ. Bölüm 5: Kontrol Hacimleri için Kütle ve Enerji Çözümlemesi

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ. Bölüm 5: Kontrol Hacimleri için Kütle ve Enerji Çözümlemesi Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ 1 Amaçlar Kütlenin korunumu ilkesi geliştirilecektir. Kütlenin korunumu ilkesi sürekli ve sürekli olmayan akış sistemlerini içeren çeşitli sistemlere

Detaylı

PKA. Serisi. Duvar Tipi. Düz Panel & Saf Beyaz Yüzey. Kompakt İç Üniteler

PKA. Serisi. Duvar Tipi. Düz Panel & Saf Beyaz Yüzey. Kompakt İç Üniteler Duvar Tipi PK Serisi Kopakt, duvar tipi iç ünite, kolay ontajı ile rahatlık sağlarken, geniș ürün gaı ile (RP35-RP1) tü ekanlara en iyi uyuu sağlar. Yüksek enerji verililiği için tasarlanıș PK Serisi ürünler,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Rev: 17.09.2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Termodinamik ve Isı Tekniği Anabilim Dalı Termodinamik Genel Laboratuvar Föyü Güz Dönemi Öğrencinin Adı Soyadı : No

Detaylı

NUR KĐREÇ SAN. TĐC. VE PAZ. LTD. ŞTĐ. Çeşitli Atıkların Kireç Fırınlarında Yakıt Olarak Değerlendirilmesi

NUR KĐREÇ SAN. TĐC. VE PAZ. LTD. ŞTĐ. Çeşitli Atıkların Kireç Fırınlarında Yakıt Olarak Değerlendirilmesi NUR KĐREÇ SAN. TĐC. VE PAZ. LTD. ŞTĐ Çeşitli Atıkların Kireç Fırınlarında Yakıt Olarak Değerlendirilmesi ADANA (2014) KĐREÇ Kireç taşlarının 900 o C-1200 o C de kalsinasyonu ile kireç (CaO) elde edilir.

Detaylı

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER Adı- Soyadı: Fakülte No : Gıda Mühendisliği Bölümü, 2016/2017 Öğretim Yılı, Güz Yarıyılı 00391-Termodinamik Dersi, Dönem Sonu Sınavı Soru ve Çözümleri 13.01.2017 Soru (puan) 1 (20) 2 (20) 3 (20) 4 (20)

Detaylı

Sıcak Soğuk Hava Apareyleri. ...S cak / So uk Hava Apareyleri...

Sıcak Soğuk Hava Apareyleri. ...S cak / So uk Hava Apareyleri... Sıcak Soğuk Hava Apareyleri pareyleri......s cak / So uk Hava Apareyleri... S cak / So uk Hava Apareyleri SICAK / SOĞUK HAVA APAREYLERİ ATLAS SERİSİ Duvar / Tavan Tipi Sıcak Hava Apareyleri KLS,.00 /h

Detaylı

11. Üretim Bölgeleri Yönünden Karşılaştırma ve Değerlendirme

11. Üretim Bölgeleri Yönünden Karşılaştırma ve Değerlendirme 11. Üreti Bölgeleri Yönünden Karşılaştıra ve Değerlendire Üreti bölgeleri yönünden tuz üreti ve tüketii ile ilgili yapacağıız kısa bir çözülee ile, gelecekteki üreti stratejisine ilişkin birtakı ipuçları

Detaylı

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ADIĞI NOT:.... Boşluk doldura a) uetin büyüklüğünü ölçek için... kullanılır. b) Uyduların gezegen etrafında dolanasını sağlayan kuet... c) Cisilerin hareket

Detaylı

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ AKM 205 BÖLÜM 8 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut 1. Yoğunluğu 850 kg/m 3 ve kinematik viskozitesi 0.00062 m 2 /s olan yağ, çapı 5 mm ve uzunluğu 40

Detaylı

f = 1 0.013809 = 0.986191

f = 1 0.013809 = 0.986191 MAKİNA MÜHNDİSLİĞİ BÖLÜMÜ-00-008 BAHAR DÖNMİ MK ISI TRANSFRİ II (+) DRSİ YIL İÇİ SINAVI SORULARI ÇÖZÜMLRİ Soruların çözümlerinde Yunus A. Çengel, Heat and Mass Transfer: A Practical Approach, SI, /, 00,

Detaylı

Sıcaklık (Temperature):

Sıcaklık (Temperature): Sıcaklık (Temperature): Sıcaklık tanım olarak bir maddenin yapısındaki molekül veya atomların ortalama kinetik enerjilerinin ölçüm değeridir. Sıcaklık t veya T ile gösterilir. Termometre kullanılarak ölçülür.

Detaylı

Merkezi ısıtmada her kapasiteye verimli çözüm

Merkezi ısıtmada her kapasiteye verimli çözüm Ocak 07 Merkezi ısıtada her kapasiteye verili çözü Kaskad sistede 400 kw. 4, 65, 90, 05, 5 ve 60 kw kapasite değerleri ile erkezi ısıtada geniş siste seçeneği sunan EVOMAX kazan serisi, 60 kw kapasitesi

Detaylı

SANAYİ FIRINLARININ MEVCUT DURUMU ve YENİ TEKNOLOJİLER III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ 01 NİSAN Duran ÖNDER Makine Yüksek Mühendisi

SANAYİ FIRINLARININ MEVCUT DURUMU ve YENİ TEKNOLOJİLER III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ 01 NİSAN Duran ÖNDER Makine Yüksek Mühendisi SANAYİ FIRINLARININ MEVCUT DURUMU ve YENİ TEKNOLOJİLER III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ 01 NİSAN 2011 Duran ÖNDER Makine Yüksek Mühendisi SANAYİ FIRINLARININ MEVCUT DURUMU SANAYİ FIRINLARININ MEVCUT DURUMU

Detaylı

Öğrenci No: Adı Soyadı:

Öğrenci No: Adı Soyadı: Final Sınavı 06.0.207 5:00 Öğrenci No: Adı Soyadı: İmza SORU. a) Debi nedir, debi ölçerler nelerdir? En hassas ve basit debi ölçme nasıl yapılır, avantajı ve dezavantajı nedir? Debinin enerji tasarrufu

Detaylı

A. PROJE BİLGİLERİ 2 B. DEPO HACMİ 4 C. YAPI BİLEŞENLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE ISI İLETİM KATSAYILARI 5 1)DIŞ DUVAR 5 2)İÇ DUVAR 5 3)TAVAN 6 4)TABAN 6

A. PROJE BİLGİLERİ 2 B. DEPO HACMİ 4 C. YAPI BİLEŞENLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE ISI İLETİM KATSAYILARI 5 1)DIŞ DUVAR 5 2)İÇ DUVAR 5 3)TAVAN 6 4)TABAN 6 A. PROJE BİLGİLERİ 2 B. DEPO HACMİ 4 C. YAPI BİLEŞENLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE ISI İLETİM KATSAYILARI 5 1)DIŞ DUVAR 5 2)İÇ DUVAR 5 3)TAVAN 6 4)TABAN 6 D.ISI YÜKÜ HESABI 7 1. Trasnsmisyon Isı Yükü 7 2- İnfilitrasyon

Detaylı

İş Hareket doğrultusundaki kuvvet veya kuvvetlerin bileşkesi (Net Kuvvet) Kuvvet (net kuvvet) doğrultusunda cismin aldığı yol (yer değiştirme).

İş Hareket doğrultusundaki kuvvet veya kuvvetlerin bileşkesi (Net Kuvvet) Kuvvet (net kuvvet) doğrultusunda cismin aldığı yol (yer değiştirme). www.fencebili.co HZIRLYN VE YYIN SUNN: MURT KBŞ www.fencebili.co İŞ VE ENERJİ -İŞ: Bir cise uygulanan kuvvetin cise kendi doğrultusunda yol aldırasına iş denir. Bir kuvvet cise uygulandığında cisi kendi

Detaylı

Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi*

Sulamada Kullanılan Santrifüj Pompalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenmesi* Tarısal Mekanizasyon 23. Ulusal Kongresi, 6-8 Eylül 2006, Çanakkale 205 Sulaada Kullanılan Santrifüj Popalarda Kavitasyon Karakteristiklerinin Belirlenesi* Tanzer Eryılaz (1) Sedat Çalışır (1) (1) S.Ü.Ziraat

Detaylı

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ

Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ Bölüm 5 KONTROL HACİMLERİ İÇİN KÜTLE VE ENERJİ ÇÖZÜMLEMESİ Kütlenin korunumu: Kütle de enerji gibi korunum yasalarına uyar; başka bir deyişle, var veya yok edilemez. Kapalı sistemlerde: Sistemin kütlesi

Detaylı

İDEAL GAZ KARIŞIMLARI

İDEAL GAZ KARIŞIMLARI İdeal Gaz Karışımları İdeal gaz karışımları saf ideal gazlar gibi davranırlar. Saf gazlardan n 1, n 2,, n i, mol alınarak hazırlanan bir karışımın toplam basıncı p, toplam hacmi v ve sıcaklığı T olsun.

Detaylı

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1: TEMEL KAVRAMLAR Sistem ve Hal Değişkenleri Üzerinde araştırma yapmak üzere sınırladığımız bir evren parçasına sistem, bu sistemi çevreleyen yere is ortam adı verilir. İzole sistem; Madde ve her türden enerji akışına karşı

Detaylı

Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır.

Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 7. YILLIK YAKIT MĐKTARI HESABI VE YAKIT DEPOLARI Isıtma tesisatında yıllık yakıt miktarı hesaplanarak, yakıt deposu tesisin en az 20 günlük yakıt gereksinimini karşılayacak büyüklükte olmalıdır. 7.1 Yıllık

Detaylı

SOĞUTMA KULESİ EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ

SOĞUTMA KULESİ EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SOĞUTMA KULESİ EĞİTİM SETİ DENEY FÖYÜ BALIKESİR 2013 DENEY NO -1: Soğutma Kulesindeki Proseslerin Gözlemlenmesi DENEYİN

Detaylı

Geçmişten günümüze tekstillerin kurutulması sadece

Geçmişten günümüze tekstillerin kurutulması sadece MAKALE Muaer Duruş, Keal Bilen, İbrahi Uzun ISI POMPALI TEKSTİL KURUTMA MAKİNELERİNDE KURUTMA HAVASI DEBİSİNİN KURUTUCU PERFORMANSINA ETKİSİNİN DENEYSEL ANALİZİ Muaer Duruş Kırıkkale Üniversitesi, Fen

Detaylı

VENTURİ, ORİFİS VE ROTAMETRE İLE DEBİ ÖLÇÜMÜ

VENTURİ, ORİFİS VE ROTAMETRE İLE DEBİ ÖLÇÜMÜ VENTURİ, ORİFİS VE ROTMETRE İLE DEİ ÖLÇÜMÜ Ölçüm Cihazı Deney cihazı debi ölçümünü sağlayan bir cihazdır metre gittikçe daralan ve bunu takiben bir boğaz ve gittikçe genişleyen uzun bir bölümden meydana

Detaylı

7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR

7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 1) Denver, Colorao da (rakım 1610 m) yerel atmosfer basıncı 8.4 kpa dır. Bu basınçta ve 0 o C sıcaklıktaki hava, 120 o C sıcaklıkta ve 2.5m 8m boyutlarında düz bir plaka

Detaylı

EĞİTİM NOTLARI 5 Kondens Miktarı Hesapları KONDENS MİKTARI HESAPLARI

EĞİTİM NOTLARI 5 Kondens Miktarı Hesapları KONDENS MİKTARI HESAPLARI KONDENS MİKTARI HESAPLARI Buhar kullanan bazı ünitelere ait kondens miktarı hesaplama örnekleri aşağıdadır. Ana Buhar Hatları Isınma süresinde kondens miktarı en yüksek değere ulaşır. Bu değer kondenstop

Detaylı

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 3 GENLİK (AM) MODÜLASYONU

Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü EEM 316 Haberleşme I DENEY 3 GENLİK (AM) MODÜLASYONU Fatih Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölüü EEM 316 Haberleşe I DENEY 3 GENLİK (AM) MODÜLASYONU 3.1 Aaçlar 1. Genlik (AM) odülasyon prensiplerinin anlaşılası 2. Genlik (AM) sinyalinin

Detaylı

PEAD. Serisi. Gizli Tavan Tipi. Kompakt İç Ünite. 250mm. Dıș Statik Basınç

PEAD. Serisi. Gizli Tavan Tipi. Kompakt İç Ünite. 250mm. Dıș Statik Basınç Gizli Tavan Tipi PED Serisi u seriye ait ince gizli tavan tipi iç üniteler, dar tavan arası boșluğuna sahip ve yüksek dıș statik basınç gerektiren binaların klia ihtiyaçları için idealdir. Geliștiriliș

Detaylı

2.2.3 Borularda Türbülanslı Akım

2.2.3 Borularda Türbülanslı Akım 3 Borularda Türbülanslı Akı Türbülanslı Akı (Re>4000) y R/ Hız roili, u u (y) d s x iskoz alt tabaka d s e e e d s (a) Pürüzsüz (b) Geçiş (c) Taaen ürüzlü Türbülanslı Akı (Re>4000) d s e e e d s (a) Pürüzsüz

Detaylı

3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI

3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI 3.BÖLÜM: TERMODİNAMİĞİN I. YASASI S (k) + O SO + ısı Reaksiyon sonucunda sistemden ortama verilen ısı, sistemin iç enerjisinin bir kısmının ısı enerjisine dönüşmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Enerji sistemden

Detaylı

1-Kömür Kazanları : Yakma havası emilmesi kazandaki, bağlantı kanallarındaki ve bacadaki dirençlerin karşılanması baca çekişi ile gerçekleşir.

1-Kömür Kazanları : Yakma havası emilmesi kazandaki, bağlantı kanallarındaki ve bacadaki dirençlerin karşılanması baca çekişi ile gerçekleşir. 10. BACALAR Bacanın görevi atık gazın çevreye zarar vermeyecek şekilde kazandan çıkmasını sağlamak ve sıcak gazın kazanda istenilen hızda dolaşabilmesi için gerekli çekişi sağlamaktır. Bacalar doğal çekişli

Detaylı

Güven Tasarruf. Verim. Konfor. Konfor AİLENİZİN YENİ ÜYESİ

Güven Tasarruf. Verim. Konfor. Konfor AİLENİZİN YENİ ÜYESİ Güven Tasarruf Veri Konfor Konfor AİLENİZİN YENİ ÜYESİ Eniyet Sisteleri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Yüksek Su Basınç Eniyeti ( 3 Bar ) Kalorifer ısıta devresini ve cihazı olası basınç artışına karşı

Detaylı

HOŞGELDİNİZ SPIRAX INTERVALF 1 BUHAR SİSTEMLERİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ. Görkem KIZILTAN USTALI Mak. Yük. Müh. Enerji Dışı 5% Ulaşım 19% Tarım 5%

HOŞGELDİNİZ SPIRAX INTERVALF 1 BUHAR SİSTEMLERİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ. Görkem KIZILTAN USTALI Mak. Yük. Müh. Enerji Dışı 5% Ulaşım 19% Tarım 5% BUHAR SİSTEMLERİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ HOŞGELDİNİZ Görkem KIZILTAN USTALI Mak. Yük. Müh. Sektörel Tüketimde Sanayi En Büyük Paya Sahip Ulaşım 19% Tarım 5% Enerji Dışı 5% Bina 31% Sanayi 40% SPIRAX INTERVALF

Detaylı

Bölüm 7 ENTROPİ. Bölüm 7: Entropi

Bölüm 7 ENTROPİ. Bölüm 7: Entropi Bölüm 7 ENTROPİ 1 Amaçlar Termodinamiğin ikinci kanununu hal değişimlerine uygulamak. İkinci yasa verimini ölçmek için entropi olarak adlandırılan özelliği tanımlamak. Entropinin artış ilkesinin ne olduğunu

Detaylı

Buhar çevrimlerinde akışkan olarak ucuzluğu, her yerde kolaylıkla bulunabilmesi ve buharlaşma entalpisinin yüksek olması nedeniyle su alınmaktadır.

Buhar çevrimlerinde akışkan olarak ucuzluğu, her yerde kolaylıkla bulunabilmesi ve buharlaşma entalpisinin yüksek olması nedeniyle su alınmaktadır. Buhar Çevrimleri Buhar makinasının gerçekleştirilmesi termodinamik ve ilgili bilim dallarının hızla gelişmesine yol açmıştır. Buhar üretimi buhar kazanlarında yapılmaktadır. Yüksek basınç ve sıcaklıktaki

Detaylı

Bölüm 2: Akışkanların özellikleri. Doç. Dr. Tahsin Engin Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Bölüm 2: Akışkanların özellikleri. Doç. Dr. Tahsin Engin Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Bölüm 2: Akışkanların özellikleri Doç. Dr. Tahsin Engin Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Giriş Bir sistemin herhangi bir karakteristiğine özellik denir. Bilinenler: basınç P, sıcaklıkt,

Detaylı

Açılış-Genel Bilgiler Kursun amacı, kurs genel tanıtımı, derslerle ilgili bilgiler

Açılış-Genel Bilgiler Kursun amacı, kurs genel tanıtımı, derslerle ilgili bilgiler 1. gün Program GG.AA.YYYY Açılış-Genel Bilgiler Kursun amacı, kurs genel tanıtımı, derslerle ilgili bilgiler Kişisel Gelişim Problem çözme yeteneği, ikna kabiliyeti 11:00-11:50 Kişisel Gelişim Yenilikleri

Detaylı

!" #$%&'! ( ')! *+*,(* *' *, -*.*. /0 1, -*.*

! #$%&'! ( ')! *+*,(* *' *, -*.*. /0 1, -*.* 2. BÖLÜM SAF MADDELERİN ERMODİNAMİK ÖZELLİKLERİ Saf madde Saf madde, her noktasında aynı e değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye denir. Saf maddenin sadece bir tek kimyasal element eya bileşimden

Detaylı