gelişmiş/olgunlaşmış

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "gelişmiş/olgunlaşmış"

Transkript

1 UZMANLIĞI HALK OYUNLARI VE DANS EĞİTİCİ VE ÖĞRETİCİLİĞİ OLAN BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARIN İNCELENMESİ INVESTIGATION OF THE EPISTEMOLOGICAL BELIEFS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS WHO HAVE PROFESSION ON MODERN AND FOLK DANCES Gülen VURAL

2 ÖZET Çalışmada Uzmanlığı Halk Oyunları ve Dans Eğitici ve Öğreticiliği olan 20 kadın ve 15 erkek toplam 35 tane beden eğitimi öğretmeninin epistemolojik inançları (faktör, cinsiyet, yaş ve mesleki kıdemi) incelenmiştir. Çalışmaya katılan gönüllü öğretmenlerin epistemolojik inançlarını ölçmek amacı ile Epistemolojik İnanç Ölçeği (EİÖ) (Deryakulu ve Büyüköztürk,2002) kullanılmıştır. Öğretmenlerin epistemolojik inanç düzeyinin faktör boyutlara göre, ÖÇBOİ (3,78),ÖYBOİ (2,29) TBDVOİ (3,04) olarak saptanmış ve her bir faktör açısından anlamlı istatistiksel bir fark bulunmamıştır. Cinsiyet açısından, ÖÇBOİ (0.60),ÖYBOİ (0.71),TBDVOİ (0.81) (p 0,05) her iki gurup (kadın erkek) açısından istatistiksel anlamlı bir fark belirlenmemiştir. Yaş değişkeni açısından bakıldığında ise ÖÇBOİ boyutunda (F=3,497);p=0,165 0,05), ÖYBOİ boyutunda (F=1,019);p=0,664 0,05) ve TBDVOİ boyutunda (F=0,990);p=0,667 0,05) saptanmış ve istatistiksel anlamlı bir fark bulunmamıştır. Mesleki kıdem değişkenine göre ise, ÖÇBOİ (0,97), ÖYBOİ (0,57) ve TBDVOİ (0,73) (p 0,05) ve istatistiksel açıdan anlamlı bir fark belirtilmemiştir. Sonuçlara bakıldığında her bir değişken açısından Uzmanlığı Halk Oyunları ve Dans Eğitici ve Öğreticiliği olan Beden Eğitimi Öğretmenlerin epistemolojik inanç düzeylerinin, gelişmiş/olgunlaşmış inançlara sahip olduğu, inançların gelişmiş tarafının daha ağır bastığı ortaya koymakla birlikte, büyük ölçüde geleneksel ve gelişmiş epistemolojik inançların ortasında bir yerde kaldıkları söylenebilir.

3 AMAÇ Bu çalışmada Denizli İlinde merkez ilçelerde MEB bağlı okullarda çalışan, uzmanlığı halk oyunları ve dans eğiticiliği ve öğreticiliği olan beden eğitimi öğretmenlerinin epistemolojik inançlarının bazı değişkenler (faktör, cinsiyet ve mesleki kıdem) açısından incelenmesi amaçlanmaktadır.

4 EPİSTEMOLOJİ Yunanca «episte» inanç ve «logy» bilim sözcüklerinden oluşan «epistemoloji» terimi,bilginin ne olduğu ve nasıl bildiğimiz ile ilgili düşünsel kuram olarak açıklamaktadır. Epistemoloji, bireyin nasıl öğrendiği ve öğrettiği ile ilgili olarak bireyin kişisel yorumlarını ve epistemolojik anlayışını temel alan, bilgiyi araştıran felsefi bir akımdır. Bireylerin bilgisinin doğası ve bilginin kazanımına (öğrenme) ilişkin inançları epistemolojik inançlar olarak adlandırılmaktadır (Schommer,1990;1994). Epistemolojik inançlar özellikle bilginin tanımı, bilginin yapılanması, bilginin değerlendirilmesi, bilginin pozisyonu ve bilginin oluşumu hakkındaki inançları kapsamaktadır (Hofer,2001). Bu bağlamda bilimsel epistemolojik inançlar, bilimin ve geçerli-güvenilir bilimsel bilginin ne olduğu, nasıl üretildiği ve nasıl paylaşıldığı gibi konularda bireylerin felsefi anlayışlarını yansıtmaktadır (Pomeroy,1993).

5 EPİSTEMOLOJİ Bireylerin sahip oldukları epistemolojik inançlar farklı karmaşıklık düzeylerinde olabilir. Schommer e göre, inanç eğilimi gelişmiş/olgunlaşmış olan kişiler bilgili veya deneyimlidirler. Bu kişiler bilginin büyük bir kısmının gelişmekte olduğuna, bir kısım bilginin henüz keşfedileceğine ve bilginin ancak çok küçük bir kısmının değişmez olduğuna inanmaktadır ve kişiler okuduklarına eleştirisel yaklaşırlar. Gelişmemiş /olgunlaşmamış inanç eğilimine sahip kişiler saf ve tecrübesiz kişilerdir. Bu kişiler bilginin büyük kısmının kesin olduğuna, bir kısım bilginin henüz keşfedileceğine ve bilginin sadece çok küçük bir kısmının değiştiğine inanmaktadırlar ve okuduklarına eleştirisel yaklaşmazlarken okuduklarından etkilenmeye daha açıktırlar ve daha kolay inandırılabilirler (Schommer,1990,1994).

6 YÖNTEM Çalışma için, Denizli İli Pamukkale ve Merkez Efendi ilçelerinde yer alan MEB bağlı ortaokul ve liselerde çalışan 20 kadın ve 15 erkek toplam 35 tane Uzmanlığı Halk Oyunları ve Dans Eğitici ve Öğreticiliği olan Beden Eğitimi Öğretmenleri çalışmaya dâhil edilmiştir. Epistemolojik İnanç Ölçeği (EİÖ) (Deryakulu ve Büyüköztürk,2002) öğretmenlere uygulanmıştır. Çalışma ölçek kapsamındaki değişkenler ile sınırlandırılmıştır. Çalışmaya katılan gönüllü öğretmenlerin araştırmaya ilgi düzeyi, açlığı ve samimiyeti ile soruları cevapladıkları kabul edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde tamamlayıcı istatistiklerin yanı sıra gurupların normal dağılımları dikkate alınarak değişkenler bakımından farklılık gösterip göstermediğini test etmek amacıyla Anova, Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testi kullanılmıştır.

7 EPISTEMOLOJIK INANÇ ÖLÇEĞI (EİÖ) Epistemolojik inanç ölçeği (Deryakulu ve Büyüköztürk, 2002) üç faktörlü bir yapı göstermekte ve 34 maddeden oluşmaktadır. Öğrenmenin Çabaya Bağlı Olduğuna İnanç (ÖÇBOİ) 17 si ters (-),1 i düz (+) yönde puanlanan toplam 18 madde Öğrenmenin Yeteneğe Bağlı Olduğuna İnanç (ÖYBOİ) tümü düz toplam 9 madde Tek Bir Doğrunun Var Olduğuna İnanç (TBDVOİ) tümü düz 8 madde yer almaktadır.. Ölçek 5 li likert tipi ölçektir (Deryakulu,2004). Epistemolojik inanç ölçeğinin değerlendirilmesinde, her bir alt faktörlerden elde edilen puan düşük puan bireyin o faktöre ilişkin gelişmiş/olgunlaşmış epistemolojik inancı olarak, yüksek puan elde edilmesi ise bireyin o faktöre ilişkin gelişmemiş/olgunlaşmamış epistemolojik inancı olarak açıklanmaktadır

8 BULGULAR Uzmanlığı Halk Oyunları ve Dans Eğitici ve Öğreticiliği olan Beden Eğitimi Öğretmenlerin epistemolojik inanç düzeylerine faktör boyutlarına göre bakıldığında ortalamalarının, ÖÇBOİ (3,78), ÖYBOİ (2,29) ve TBDVOİ (3,04) bulunmuştur. Her bir faktör açısından anlamlı istatistiksel bir fark (p 0,05) olmadığı saptanmıştır. Buna göre tüm boyutlarda çalışmaya katılan öğretmenlerin olgunlaşmış/gelişmiş inançlara sahip olduğu bildirilmiştir (Tablo1).

9 TABLO 1 UZMANLıĞı HALK OYUNLARı VE DANS EĞITICI VE ÖĞRETICILIĞI OLAN BEDEN EĞITIMI ÖĞRETMENLERIN EPISTEMOLOJIK INANÇ DÜZEYLERININ ARITMETIK ORTALAMA VE STANDART SAPMASı SONUÇLARı Değişkenler N χ Ss Öğrenmenin çabaya bağlı olduğuna inanç (ÖÇBOİ) 35 3,78 0,46 Öğrenmenin yeteneğe bağlı olduğuna inanç (ÖYBOİ) 35 2,29 0,74 Tek bir doğrunun var olduğuna inanç (TBDVOİ) 35 3,04 0,58

10 Uzmanlığı halk oyunları ve dans eğitici ve öğreticiliği olan beden eğitimi öğretmenlerin epistemolojik inanç düzeyinin cinsiyet değişkenine göre, ÖÇBOİ boyutunda (p = 0,60), ÖYBOİ boyutunda (p = 0,71) ve TBDVOİ boyutunda (p = 0,81) olarak belirlenmiş ve cinsiyet değişkenine göre tüm boyutlarda her iki cinsiyet (kadın-erkek) (p 0,05) açısından da anlamlı istatistiksel bir farkın olmadığı bildirmektedir (Tablo2). Bu bulgu sonucu her iki (kadın-erkek) cinsiyet açısından her faktör boyutunda öğretmenlerin epistemolojik inançlarının sofistike, gelişmiş/olgunlaşmış düzeyde olduğu söylenebilir.

11 TABLO 2 UZMANLıĞı HALK OYUNLARı VE DANS EĞITICI VE ÖĞRETICILIĞI OLAN BEDEN EĞITIMI ÖĞRETMENLERIN CINSIYETLERINE GÖRE EPISTEMOLOJIK INANÇ DÜZEYLERI PUAN ORTALAMALARıNıN KARŞıLAŞTıRıLMASıNA ILIŞKIN MANN-WHITNEY-U TESTI SONUÇLARı (P>0,05) Değişkenler Cinsiyet N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı U P ÖÇBOİ Kadın Erkek ,22 19,03 344,50 285,50 134,50 0,60 ÖYBOİ Kadın Erkek ,55 17,27 371,00 259,00 139,00 0,71 TBDVOİ Kadın Erkek ,35 17,56 367,00 263,00 143,00 0,81

12 Uzmanlığı halk oyunları ve dans eğitici ve öğreticiliği olan beden eğitimi öğretmenlerin epistemolojik inanç düzeyinin yaş değişkenine göre, ÖÇBOİ boyutunda (F=3,497);p=0,165 0,05), ÖYBOİ boyutunda (F=1,019);p=0,664 0,05) ve TBDVOİ boyutunda (F=0,990);p=0,667 0,05) olarak belirlenmiştir. Bulgulara bakıldığında, her yaş gurubu içerisinde (p 0,05) anlamlı bir istatistiksel fark olmadığı görülmektedir (Tablo3). Elde edilen bulgu sonucu olarak uzmanlığı halk oyunları ve dans eğiticiliği ve öğreticiliği olan beden eğitimi öğretmenlerin epistemolojik inanç düzeylerinin yaş değişkeni açısından her bir faktör boyutunda epistemolojik inançlarının sofistike, gelişmiş/olgunlaşmış düzeyde olduğu söylenebilir.

13 TABLO 3 UZMANLıĞı HALK OYUNLARı VE DANS EĞITICILIĞI VE ÖĞRETICILIĞI OLAN BEDEN EĞITIMI ÖĞRETMENLERININ YAŞıNA GÖRE EPISTEMOLOJIK INANÇ DÜZEYLERI PUAN ORTALAMALARıNıN KARŞıLAŞTıRıLMASıNA ILIŞKIN ANOVA TESTI SONUÇLARı Değişkenler Yaş N F P ÖÇBOİ yaş yaş 46 ve üstü ,497,165 ÖYBOİ yaş yaş 46 ve üstü ,019,664 TBDVOİ yaş yaş 46 ve üstü ,990,667

14 Uzmanlığı halk oyunları ve dans eğitici ve öğreticiliği olan beden eğitimi öğretmenlerin epistemolojik inanç düzeyinin mesleki kıdem değişkenine göre ÖÇBOİ boyutunda (p değeri 0,97), ÖYBOİ boyutunda (p değeri 0,57) ve TBDVOİ boyutunda (p değeri 0,73) dir. Uzmanlığı halk oyunları ve dans eğitici ve öğreticiliği olan beden eğitimi öğretmenlerin epistemolojik inanç düzeylerinde mesleki kıdem değişkenine göre (p 0,05) tüm boyutlarda anlamlı istatistiksel bir fark bulunamamıştır (tablo4). Elde edilen bulgu sonucu olarak uzmanlığı halk oyunları ve dans eğiticiliği ve öğreticiliği olan beden eğitimi öğretmenlerin epistemolojik inanç düzeylerinin mesleki kıdem açısından her bir faktör boyutunda epistemolojik inançlarının sofistike, gelişmiş/olgunlaşmış düzeyde olduğu söylenebilir.

15 TABLO 4 UZMANLıĞı HALK OYUNLARı VE DANS EĞITICILIĞI VE ÖĞRETICILIĞI OLAN BEDEN EĞITIMI ÖĞRETMENLERININ MESLEKI KıDEMLERINE GÖRE EPISTEMOLOJIK INANÇ DÜZEYLERI PUAN ORTALAMALARıNıN KARŞıLAŞTıRıLMASıNA ILIŞKIN KRUSKAL-WALLIS TESTI SONUÇLARı (P 0,05) Değişkenler Mesleki Kıdem N X Ss F P ÖÇBOİ 1-5 yıl 6-10 yıl yıl yıl yıl 25 yıl üzeri ,62 19,45 19,20 17,50 16,92 14,33 5 0,76 0,97 ÖYBOİ 1-5 yıl 6-10 yıl yıl yıl yıl 25 yıl üzeri ,62 15,77 24,70 19,67 14,25 17,00 5 3,80 0,57 TBDVOİ 1-5 yıl 6-10 yıl yıl yıl yıl 25 yıl üzeri ,88 17,77 21,90 17,75 12,85 22,00 5 2,76 0,73

16 SONUÇ Uzmanlığı Halk Oyunları ve Dans Eğitici ve Öğreticiliği olan beden eğitimi öğretmenlerin epistemolojik inanç düzeylerine faktör boyutlarına göre bakıldığında, ÖÇBOİ (3,78),ÖYBOİ (2,29) ve TBDVOİ (3,04) bulunmuştur. Her bir faktör açısından anlamlı istatistiksel bir fark (p 0,05) olmadığı saptanmıştır. Buna göre tüm boyutlarda çalışmaya katılan öğretmenlerin gelişmiş/olgunlaşmış inançlara sahip olduğu bildirilmiştir. Cinsiyet değişkenine göre ÖÇBOİ (p= 0,60), ÖYBOİ (p= 0,71) ve TBDVOİ (p = 0,81) boyutunda cinsiyet (kadın-erkek) (p 0,05) açısından anlamlı bir istatistiksel fark belirlenmemiştir. Buna göre, epistemolojik inanç düzeyinin cinsiyet değişkenine göre tüm boyutlarda her iki cinsiyet açısından da anlamlı istatistiksel bir farkın olmadığı, her iki cinsiyet açısından her faktör boyutunda öğretmenlerin epistemolojik inançlarının sofistike, gelişmiş/olgunlaşmış düzeyde olduğu belirtilmektedir. Yaş değişkenine göre ise, ÖÇBOİ boyutunda (F=3,497);p=0,165 0,05), ÖYBOİ boyutunda (F=1,019);p=0,664 0,05) ve TBDVOİ boyutunda (F=0,990);p=0,667 0,05) her yaş gurubu içerisinde anlamlı bir istatistiksel fark (p 0,05) saptanmamıştır. Elde edilen bulgu sonucu, yaş değişkeni açısından her bir faktör boyutunda epistemolojik inançlarının sofistike gelişmiş/olgunlaşmış düzeyde olduğu belirlenmiştir. Mesleki kıdem değişkenine göre ÖÇBOİ (p = 0,97), ÖYBOİ (p = 0,57) ve TBDVOİ (p = 0,73) (p 0,05), tüm boyutlarda anlamlı istatistiksel bir fark belirlenmemiş ve mesleki kıdem açısından epistemolojik inançlarının sofistike gelişmiş/olgunlaşmış düzeyde olduğu vurgulanabilir.

17 SONUÇ Uzmanlığı halk oyunları ve dans eğitmenliği olan beden eğitimi öğretmenlerinin epistemolojik inançlarına göre bilgili ve deneyimli oldukları belirlenmiştir. Sonuçlara bakıldığında, öğretmenlerin epistemolojik inançları hem gelişmiş hem de geleneksel uca daha yakın bulunmakla birlikte öğretmenlerin yapılandırmacı eğitim anlayışına yatkın oldukları şeklinde yorumlanabilir. Yüzeysel epistemolojik inançlara sahip öğretmenler böyle bir durumda öğrencilerin görüşlerinin yanlış ya da yetersiz olarak değerlendirmekte ve hemen ya doğru yanıtı açıklamakta ya da öğrencileri ikna etmeye çalışmaktadırlar. Oysa sofistike, gelişmiş/olgunlaşmış epistemolojik inançlara sahip öğretmenler, öğrencilerin farklı kavramsallaştırmaları karşısında ya o düşüncenin yanlışlığını yada öğrencilere yeni kanıtlar sunarak bilgiyi yeniden yapılandırmalarına yardımcı olmaya çalışmaktadırlar.

18 Araştırma sonucu, Uzmanlığı Halk Oyunları ve Dans Eğitici ve Öğreticiliği olan Beden Eğitimi Öğretmenlerin, epistemolojik inançların hem gelişmiş hem de geleneksel yanlar bulunmakla birlikte sofistike uca daha yakın oldukları bildirlmiştir. Öğretmenlerin büyük ölçüde geleneksel ve gelişmiş epistemolojik inançların ortasında bir yerde kaldıkları söylenebilir.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ *

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ * ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ * Sursan Erkan EROĞLU ** Kemal GÜVEN *** ÖZET Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançları

Detaylı

THE RELATIONSHIPS AMONG PRE-SERVICE SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHERS BIOLOGY SELF-EFFICACY PERCEPTIONS AND EPISTEMOLOGICAL BELIEFS.

THE RELATIONSHIPS AMONG PRE-SERVICE SCIENCE AND TECHNOLOGY TEACHERS BIOLOGY SELF-EFFICACY PERCEPTIONS AND EPISTEMOLOGICAL BELIEFS. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 18, s. 121-141 FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

The Journal of Academic Social Science Studies

The Journal of Academic Social Science Studies The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss7418 Number: 63, p. 141-154, Winter II 2017 Yayın Süreci / Publication Process

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Discussion and Conclusion: GİRİŞ

Discussion and Conclusion: GİRİŞ Elementary Education Online, 2017; 16(2): 782-813, İlköğretim Online, 16(2), 782-813, 2017. [Online]:http://ilkogretim-online.org.tr doi: 10.17051/ilkonline.2017.304735 Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

The Evaluation of Elementary Scool Teachers Epistemological Beliefs

The Evaluation of Elementary Scool Teachers Epistemological Beliefs Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, year: 204, vol: 47, issue:,?-? The Evaluation of Elementary Scool Teachers Epistemological Beliefs İlhan ÖZDEMİR Necla KÖKSAL *** ABSTRACT.

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR ÜZERİNE BİR DERLEME Fatih KALECİ 1, Ersen YAZICI 2 1 Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Matematik Eğitimi 2 Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 19-22 Ekim 2017 Antalya/Türkiye BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Öznur KARA

Detaylı

Non-Parametrik İstatistiksel Yöntemler

Non-Parametrik İstatistiksel Yöntemler Non-Parametrik İstatistiksel Yöntemler Dr. Seher Yalçın 27.12.2016 1 1. Tek Örneklem Kay Kare Testi 2. İki Değişken İçin Kay Kare Testi 3. Mann Whitney U Testi 4. Kruskal Wallis H Testi ortanca testine

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

The Journal of Academic Social Science Studies. International Journal of Social Science Volume 6 Issue 2, p , February 2013

The Journal of Academic Social Science Studies. International Journal of Social Science Volume 6 Issue 2, p , February 2013 The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 6 Issue 2, p. 1817-1828, February 2013 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRETMEN ADAYLARI İLE EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Ortalamaların karşılaştırılması

Ortalamaların karşılaştırılması Parametrik ve Parametrik Olmayan Testler Ortalamaların karşılaştırılması t testleri, ANOVA Mann-Whitney U Testi Wilcoxon İşaretli Sıra Testi Kruskal Wallis Testi BBY606 Araştırma Yöntemleri Güleda Doğan

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞER TERCİHLERİ İLE EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞER TERCİHLERİ İLE EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ 629 ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEĞER TERCİHLERİ İLE EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF STUDENT-TEACHERS VALUE PREFERENCES WITH EPISTEMOLOGICAL BELIEFS Fatih BAŞÇİFTÇİ, Nezihe GÜLEÇ, Türkan

Detaylı

YÖNETİCİ ADAYI ÖĞRETMENLERİN ÖZYETERLİK ALGILARI VE EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ

YÖNETİCİ ADAYI ÖĞRETMENLERİN ÖZYETERLİK ALGILARI VE EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ YÖNETİCİ ADAYI ÖĞRETMENLERİN ÖZYETERLİK ALGILARI VE EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ Hüseyin IZGAR * Bülent DİLMAÇ ** ÖZET Bu çalışmanın amacı, yönetici adayı öğretmenlerin öz yeterlik algıları ve

Detaylı

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Ramazan YİRCİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uğur ÖZALP Millî

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi)

Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi) Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi) Dr. Seher Yalçın 27.12.2016 1 İstatistiksel testler parametrik ve parametrik olmayan testler olmak üzere iki gruba ayrılır. Parametrik testler, ilgilenen

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİME İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGILARININ İNCELENMESİ Derya Özlem YAZLIK 1 İbrahim ÇETİN Ahmet ERDOĞAN 3 1 Kilis Üniversitesi, Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

Örneklemden elde edilen parametreler üzerinden kitle parametreleri tahmin edilmek istenmektedir.

Örneklemden elde edilen parametreler üzerinden kitle parametreleri tahmin edilmek istenmektedir. ÇIKARSAMALI İSTATİSTİKLER Çıkarsamalı istatistikler, örneklemden elde edilen değerler üzerinde kitleyi tanımlamak için uygulanan istatistiksel yöntemlerdir. Çıkarsamalı istatistikler; Tahmin Hipotez Testleri

Detaylı

ÖĞRENEN LİDER ÖĞRETMEN EĞİTİM PROGRAMI 2014 YILI ÖLÇME DEĞERLENDİRME RAPORU

ÖĞRENEN LİDER ÖĞRETMEN EĞİTİM PROGRAMI 2014 YILI ÖLÇME DEĞERLENDİRME RAPORU ÖĞRENEN LİDER ÖĞRETMEN EĞİTİM PROGRAMI 2014 YILI ÖLÇME DEĞERLENDİRME RAPORU Öğretmen Akademisi Vakfı, Öğrenen Lider Öğretmen (ÖLÖ) eğitimi ile ilk ve ortaokul düzeyindeki öğretmenlere iletişim becerileri,

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

558 International Conference on New Trends in Education and Their Implications

558 International Conference on New Trends in Education and Their Implications 558 Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Son Sınıf Öğrencilerinin Yeni İlköğretim Programında Yer Alan Öğrenme-Öğretme Süreçleri İle Değerlendirme Süreçlerine İlişkin Görüşleri Özet Ezlam SUSAM, İnönü Üniversitesi,

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ KİTAP OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ (SİİRT ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) Yrd. Doç. Dr. Erhan Akın Siirt Üniversitesi erhanakin49@hotmail.com

Detaylı

Cevat EKER 1, Selçuk ALTIN ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ

Cevat EKER 1, Selçuk ALTIN ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ Cevat EKER 1, Selçuk ALTIN ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ Özet Bu araştırma, ortaöğretim öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerini, öğretmen görüşlerine

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

The Evaluation of Elementary Scool Teachers Epistemological Beliefs

The Evaluation of Elementary Scool Teachers Epistemological Beliefs Ankara University, Journal of Faculty of Educational Sciences, year: 2014, vol: 47, issue: 1, 301-326 The Evaluation of Elementary Scool Teachers Epistemological Beliefs İlhan ÖZDEMİR Necla KÖKSAL ***

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Onur ÖZKOPARAN MEB Gümüşhacıköy Anadolu Lisesi, Amasya ozkoparanonur@hotmail.com

Detaylı

Öğretmenlerin Teknolojik Araçlarla Eğitime Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Yozgat İli Örneği

Öğretmenlerin Teknolojik Araçlarla Eğitime Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Yozgat İli Örneği Öğretmenlerin larının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Yozgat İli Örneği Gökalp ÇINARER 1 Ahmet Haşim YURTTAKAL 2 Sait Ünal 3 İbrahim KARAMAN 4 1 Bozok Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Bilgisayar

Detaylı

ÜNİVERSİTE BAYAN FUTSAL TAKIMI SPORCULARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

ÜNİVERSİTE BAYAN FUTSAL TAKIMI SPORCULARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ ÜNİVERSİTE BAYAN FUTSAL TAKIMI SPORCULARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ ÖZET Hakan Salim ÇAĞLAYAN, Bekir MEHTAP Bu araştırmanın amacı; futsal oynayan bayan öğrencilerin

Detaylı

LİSE ÖĞRETMENLERİNİN YAPILANDIRMACI ÖĞRENME KURAMINI UYGULAMA DÜZEYLERİ

LİSE ÖĞRETMENLERİNİN YAPILANDIRMACI ÖĞRENME KURAMINI UYGULAMA DÜZEYLERİ LİSE ÖĞRETMENLERİNİN YAPILANDIRMACI ÖĞRENME KURAMINI UYGULAMA DÜZEYLERİ Mustafa DURMUŞÇELEBİ, Yeliz ABBAK Giriş Problem Durumu ve Amaç Yöntem Bulgular ve Yorumlar Tartışma, Sonuç ve Öneriler Kaynakça DOI:

Detaylı

Gönderim Tarihi: Kabul Tarihi:

Gönderim Tarihi: Kabul Tarihi: Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Kafkas University Journal of the Institute of Social Sciences Bahar Spring 2017, Sayı Number 19, 171-178 DOI:10.9775/kausbed.2017.011 Gönderim Tarihi:

Detaylı

Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Kruskal Wallis H Testi

Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Kruskal Wallis H Testi Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) Kruskal Wallis H Testi Dr. Eren Can Aybek erencan@aybek.net www.olcme.net IBM SPSS Statistics ile Hangi Durumda Kullanılır? Bağımsız gruplar t testi, iki grubun ortalamasını

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

PANSİYONLU OKULLARDA ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZ SAYGI ve KARAR VERME STİLLERİ

PANSİYONLU OKULLARDA ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZ SAYGI ve KARAR VERME STİLLERİ PANSİYONLU OKULLARDA ÇALIŞAN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN KARAR VERMEDE ÖZ SAYGI ve KARAR VERME STİLLERİ Yasin DEMİRCAN, Vedat AYAN Tekışık Anadolu Lisesi, GİRESUN Karadeniz Teknik Üniversitesi

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2013 Cilt:2 Sayı:4 Makale No:25 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Kasım 2013 Cilt:2 Sayı:4 Makale No:25 ISSN: ÖĞRETMEN ADAYLARININ WEB TABANLI ÖĞRETİME YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Alpaslan Durmuş Mevlana Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE Bölümü adurmus@mevlana.edu.tr

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

PARAMETRİK ve PARAMETRİK OLMAYAN (NON PARAMETRİK) ANALİZ YÖNTEMLERİ.

PARAMETRİK ve PARAMETRİK OLMAYAN (NON PARAMETRİK) ANALİZ YÖNTEMLERİ. AED 310 İSTATİSTİK PARAMETRİK ve PARAMETRİK OLMAYAN (NON PARAMETRİK) ANALİZ YÖNTEMLERİ. Standart Sapma S = 2 ( X X ) (n -1) =square root =sum (sigma) X=score for each point in data _ X=mean of scores

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI

MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI Mesleki Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin E- Öğrenme Ortamları ile İlgili Görüşlerinin Karşılaştırmalı

Detaylı

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Eğitimde Sosyal Medyayı Kullanma Düzeyleri 1

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Eğitimde Sosyal Medyayı Kullanma Düzeyleri 1 e-issn 2149-7702 e-issn 2587-0718 Cilt 4 (2018) Sayı 2, 62-87 Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Eğitimde Sosyal Medyayı Kullanma Düzeyleri 1 Erhan YAYLAK 2, Süleyman İNAN 3 Öz Bu araştırmanın amacı; Sosyal

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü ISSN: 2149-9225 Yıl: 3, Sayı: 7, Mart 2017, s. 208-223 Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü talipozturk@odu.edu.tr Ömer KALAFATCI Vakıfbank İlkokulu, Altınordu,

Detaylı

ORTAOKULLARDA OKUL KÜLTÜRÜNÜN İNCELENMESİ

ORTAOKULLARDA OKUL KÜLTÜRÜNÜN İNCELENMESİ İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi 35, (2017) (61-71) ORTAOKULLARDA OKUL KÜLTÜRÜNÜN İNCELENMESİ Haşim IŞIK İstanbul Aydın Üniversitesi hasim3851@gmail.com ÖZ Bu araştırmada ortaokullarda görev yapan branş

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Akif YÜCEKAYA*, Mehmet GÜLLÜ* 1 İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü* İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI. Attitude of Music Teachers towards Profession of Music Teaching

MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI. Attitude of Music Teachers towards Profession of Music Teaching Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19 (2012) 151-161 151 MÜZİK ÖĞRETMENLERİNİN MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARI Attitude of Music Teachers towards Profession of Music

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

TEMEL İSTATİSTİK BİLGİSİ. İstatistiksel verileri tasnif etme Verilerin grafiklerle ifade edilmesi Vasat ölçüleri Standart puanlar

TEMEL İSTATİSTİK BİLGİSİ. İstatistiksel verileri tasnif etme Verilerin grafiklerle ifade edilmesi Vasat ölçüleri Standart puanlar TEMEL İSTATİSTİK BİLGİSİ İstatistiksel verileri tasnif etme Verilerin grafiklerle ifade edilmesi Vasat ölçüleri Standart puanlar İstatistiksel Verileri Tasnif Etme Verileri daha anlamlı hale getirmek amacıyla

Detaylı

Mustafa SÖZBİLİR Şeyda GÜL Fatih YAZICI Aydın KIZILASLAN Betül OKCU S. Levent ZORLUOĞLU. efe.atauni.edu.tr

Mustafa SÖZBİLİR Şeyda GÜL Fatih YAZICI Aydın KIZILASLAN Betül OKCU S. Levent ZORLUOĞLU. efe.atauni.edu.tr Mustafa SÖZBİLİR Şeyda GÜL Fatih YAZICI Aydın KIZILASLAN Betül OKCU S. Levent ZORLUOĞLU efe.atauni.edu.tr Bu çalışma TÜBİTAK tarafından 114K725 nolu proje kapsamında desteklenmektedir. Araştırmaya gönüllü

Detaylı

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenlerinin Yeterlikleri

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenlerinin Yeterlikleri Değerler Eğitimi Dergisi Değerler Eğitimi Merkezi Cilt 8, No. 19, 107-149, Haziran 2010 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenlerinin Yeterlikleri Ahmet Koç * Özet- Bu çalışma Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

Detaylı

Araştırma Görevlisi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi ABD, 2

Araştırma Görevlisi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi ABD, 2 ANAOKULLARINA DEVAM EDEN 6 YAŞ ÇOCUKLARININ SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Hilal İlknur TUNÇELİ 1 Berrin AKMAN 2 Sakarya Üniversitesi, htunceli@sakarya.edu.tr Hacettepe

Detaylı

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının E-içerik Geliştirme Becerileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının E-içerik Geliştirme Becerileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının E-içerik Geliştirme Becerileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Mehmet Kokoç, Fatih Erdoğdu 1, Ünal Çakıroğlu Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

VARYANS ANALİZİ (ANOVA)

VARYANS ANALİZİ (ANOVA) VARYANS ANALİZİ (ANOVA) VARYANS ANALİZİ (ANOVA) Ne zaman kullanırız? Ortalamalar arasında fark olup olmadığına bakmak istediğimizde Sürekli bir ölçüm (continuous data) ve 2 ya da daha fazla grubumuz olduğu

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartları Açısından Öz-Yeterlik Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartları Açısından Öz-Yeterlik Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Öğretmen Adaylarının Eğitim Teknolojisi Standartları Açısından Öz-Yeterlik Durumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi Yahya İLTÜZER Prof. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim

Detaylı

BÖLÜM IV BULGULAR VE YORUMLAR

BÖLÜM IV BULGULAR VE YORUMLAR BÖLÜM IV BULGULAR VE YORUMLAR Bu bölümde araştırmanın örneklemini oluşturan öğrencilerin, matematik öğretmenlerinin sınıf yönetimi davranışları, öğretimi sağlama davranışları hakkındaki algıları ile matematikdersi

Detaylı

PARAMETRİK TESTLER. Tek Örneklem t-testi. 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz.

PARAMETRİK TESTLER. Tek Örneklem t-testi. 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz. PARAMETRİK TESTLER Tek Örneklem t-testi 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları notların ortalamasının 70 e eşit olup olmadığını test ediniz. H0 (boş hipotez): 200 öğrencinin matematik dersinden aldıkları

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU. Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJE ONAY FORMU Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Denetimi, Planlaması ve Ekonomisi Bilim Dalı öğrencisi Feyzi ÖZMEN tarafından hazırlanan Aday Öğretmenlerin Öz Yeterlilikleri

Detaylı

Test İstatistikleri AHMET SALİH ŞİMŞEK

Test İstatistikleri AHMET SALİH ŞİMŞEK Test İstatistikleri AHMET SALİH ŞİMŞEK İçindekiler Test İstatistikleri Merkezi Eğilim Tepe Değer (Mod) Ortanca (Medyan) Aritmetik Ortalama Merkezi Dağılım Dizi Genişliği (Ranj) Standart Sapma Varyans Çarpıklık

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİMİN AKSAMASINA NEDEN OLAN ETMENLERLE, BİLGİNİN DOĞRUDAN AKTARIMI ANLAYIŞI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER Gürcan UZAL (1) Aytekin ERDEM (1) Yaşar ERSOY (2) (1) Yrd.Doç.Dr.;.; Namık Kemal Üniv. Teknik

Detaylı

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları FEP Katılımcı Anket Sonuçları Antalya, 2015 w Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Uygulama Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da 10.11.2014 ile

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KULLANDIKLARI ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN ÖĞRENMENİN ÇABAYA BAĞLI OLDUĞUNA İNANÇLARINI YORDAMA GÜCÜ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ KULLANDIKLARI ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN ÖĞRENMENİN ÇABAYA BAĞLI OLDUĞUNA İNANÇLARINI YORDAMA GÜCÜ Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 19, s. 377-386 ÖĞRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇ ÖLÇEĞİNE GÖRE İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN RESMİ MÜFREDATA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

EPİSTEMOLOJİK İNANÇ ÖLÇEĞİNE GÖRE İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN RESMİ MÜFREDATA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ EPİSTEMOLOJİK İNANÇ ÖLÇEĞİNE GÖRE İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN RESMİ MÜFREDATA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Yrd. Doç. Dr. Mualla Murat İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe öğretmenliği Bölümü

Detaylı

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 92-121 Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi Dergi Web sayfası: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/usakead/ İLK VE ORTAOKULLARDAKİ ÖĞRETMENLERİN

Detaylı

Öğretme ve Öğrenme Anlayışları Ölçeği nin Türkiye Uyarlaması ve Epistemolojik İnançlar ile Öğretme ve Öğrenme Anlayışları Arasındaki İlişkiler

Öğretme ve Öğrenme Anlayışları Ölçeği nin Türkiye Uyarlaması ve Epistemolojik İnançlar ile Öğretme ve Öğrenme Anlayışları Arasındaki İlişkiler Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter 7-29 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Öğretme ve Öğrenme Anlayışları

Detaylı

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR: ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME YAKLAŞIMLARINI YORDAYICI BİR DEĞİŞKEN

EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR: ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME YAKLAŞIMLARINI YORDAYICI BİR DEĞİŞKEN Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2012 Cilt/Volume: 9 Sayı/Issue: 19, s. 273-285 EPİSTEMOLOJİK İNANÇLAR:

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ) SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BAYBURT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ) Öğr. Gör. Yusuf Ergen Bayburt Üniversitesi Bayburt Eğitim

Detaylı

Öğretmen Algılarına Göre Maarif Müfettişlerinin Öğretimsel Liderlik Rolleri 1

Öğretmen Algılarına Göre Maarif Müfettişlerinin Öğretimsel Liderlik Rolleri 1 Öğretmen Algılarına Göre Maarif Müfettişlerinin Öğretimsel Liderlik Rolleri 1 Instructional Leadership Roles of Education Inspectors According to Teachers' Perceptions Erkan KIRAL 2 Vedat AKSOY 3 Özet

Detaylı

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Volume 6 Issue 1, p. 1587-1609, January 2013 İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI SCIENTIFIC

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMEN ADAYLARININ YANSITICI DÜŞÜNCE EĞİLİMLERİNİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ 1. Özet

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMEN ADAYLARININ YANSITICI DÜŞÜNCE EĞİLİMLERİNİN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ 1. Özet ISSN: 2149-9225 Yıl: 4, Sayı:13, Mart 2018, s. 159-172 Uğur AYDEMİR Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, ugur aydemir@hotmail.com Yrd. Doç. Dr. Murat KUL Bartin Üniversitesi BESYO, Beden Eğitimi

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 61, Aralık 2017, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 61, Aralık 2017, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 61, Aralık 2017, s. 349-356 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 02.11.2017 14.12.2017 Öğrt. Eyüp ACAR

Detaylı

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sorgulama Becerileri, Epistemolojik İnançları ve Öğrenme Stilleri

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sorgulama Becerileri, Epistemolojik İnançları ve Öğrenme Stilleri Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sorgulama Becerileri, Epistemolojik İnançları ve Öğrenme Stilleri Arş. Gör. Şule ELMALI 1 Arş. Gör. Emre YILDIZ 2 Geliş Tarihi: 19.08.2017 Kabul Tarihi: 29.12.2017 Yayın

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN YÖNETİCİLERDEN BEKLENTİLERİNİN KARŞILANMA DÜZEYİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN YÖNETİCİLERDEN BEKLENTİLERİNİN KARŞILANMA DÜZEYİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN YÖNETİCİLERDEN BEKLENTİLERİNİN KARŞILANMA DÜZEYİ Elveda KUYUCAK, Semra ÜNAL DOI: 10.14527/9786053188407.60 Giriş öncesi eğitim son yıllarda hem dünyada hem de ülkemizde önemi

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Cinsiyet, Sınıf, Eğitim Alanı, Akademik Başarı ve Öğrenme Stillerine Göre İncelenmesi

Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Cinsiyet, Sınıf, Eğitim Alanı, Akademik Başarı ve Öğrenme Stillerine Göre İncelenmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 75-95 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

Kadın ,4 Erkek ,6 Toplam

Kadın ,4 Erkek ,6 Toplam Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 9 Sayı: 44 Volume: 9 Issue: 44 Haziran 2016 June 2016 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖĞRETMENLERİN

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi **

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi ** Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi ** Züleyha AVŞAR * Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünmeye Bakışlarıyla İlgili Bir Değerlendirme

Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünmeye Bakışlarıyla İlgili Bir Değerlendirme Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünmeye Bakışlarıyla İlgili Bir Değerlendirme Buket TAŞKIN & Süleyman Sadi SEFEROĞLU Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

TEMELEĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN DEĞİŞMEYE İLİŞKİN TUTUMLARI. Doç. Dr. Abdurrahman TANRIÖĞEN Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi

TEMELEĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN DEĞİŞMEYE İLİŞKİN TUTUMLARI. Doç. Dr. Abdurrahman TANRIÖĞEN Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi TEMELEĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN DEĞİŞMEYE İLİŞKİN TUTUMLARI ÖZET Doç. Dr. Abdurrahman TANRIÖĞEN Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temeleğitim öğretmenlerinin değişmeye ilişkin tutumlarını belirleme amacını

Detaylı

BİYOLOJİ EĞİTİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ ÖĞRETİMİ ÖZ-YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİ. Doç. Dr. Mehmet YILMAZ. Arş. Gör.

BİYOLOJİ EĞİTİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ ÖĞRETİMİ ÖZ-YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİ. Doç. Dr. Mehmet YILMAZ. Arş. Gör. BİYOLOJİ EĞİTİMİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN BİYOLOJİ ÖĞRETİMİ ÖZ-YETERLİK İNANÇ DÜZEYLERİ Doç. Dr. Mehmet YILMAZ fbmyilmaz@gmail.com Arş. Gör. Osman ÇİMEN Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi

Detaylı

HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ

HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ HEMŞİRE TARAFINDAN VERİLEN EĞİTİMİN BESLENME YÖNETİMİNE ETKİSİ Özlem Bulantekin Düzalan*, Sezgi Çınar Pakyüz** * Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ** Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TUTUMLARI İLE YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TUTUMLARI İLE YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ doi: http://dx.doi.org/10.17218/husbed.58800 ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ TUTUMLARI İLE YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Ertuğrul ÇAM 1 Ahmet ÜSTÜN 2 Atı/ : Çam, Ertuğrul; Üstün, Ahmet (2016).Öğretmenlerin

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ

BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ 1 BÖLÜM 6 MERKEZDEN DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Gözlenen belli bir özelliği, bu özelliğe ilişkin ölçme sonuçlarını yani verileri kullanarak betimleme, istatistiksel işlemlerin bir boyutunu oluşturmaktadır. Temel

Detaylı

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri İle Kaynaştırma Eğitimi Yeterliklerinin İncelenmesi *

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri İle Kaynaştırma Eğitimi Yeterliklerinin İncelenmesi * Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri İle Kaynaştırma Eğitimi Yeterliklerinin İncelenmesi * Cemal AKÜZÜM 1, Mahmut ALTUNHAN 2 1 Doç. Dr., Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*)

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*) Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2014 18 (2): 157-170 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (*) Fatih VEYİS

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI : BULDAN ÖRNEĞİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI : BULDAN ÖRNEĞİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI : BULDAN ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Kutret GEZER, Yard. Doç. Dr. Hulusi ÇOKADAR, Dr. Sacit KÖSE, Araş. Gör. Kadir BİLEN PAÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Yabancı Dil Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Hasan ATMACA Ondokuz

Detaylı

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi**

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Düşünme; duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine

Detaylı

BİR ÖRNEKLEM İÇİN T TESTİ İLİŞKİSİZ ÖRNEKLEMLER İÇİN T-TESTİ

BİR ÖRNEKLEM İÇİN T TESTİ İLİŞKİSİZ ÖRNEKLEMLER İÇİN T-TESTİ 1 BİR ÖRNEKLEM İÇİN T TESTİ İLİŞKİSİZ ÖRNEKLEMLER İÇİN T-TESTİ 2 BİR ÖRNEKLEM İÇİN T TESTİ 3 Ölçüm ortalamasını bir norm değer ile karşılaştırma (BİR ÖRNEKLEM İÇİN T TESTİ) Bir çocuk bakımevinde barındırılan

Detaylı

PARAMETRİK OLMAYAN TESTLER

PARAMETRİK OLMAYAN TESTLER PARAMETRİK OLMAYAN TESTLER Daha önce incelediğimiz testler, normal dağılmış ana kütleden örneklerin rassal seçilmesi varsayımına dayanmaktaydı ve parametrik testler kullanılmıştı. Parametrik olmayan testler

Detaylı

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları, Öğrenme Yaklaşımları ve LYS Puanları Arasındaki İlişkiler

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları, Öğrenme Yaklaşımları ve LYS Puanları Arasındaki İlişkiler Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Mersin University Journal of the Faculty of Education Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançları, Öğrenme Yaklaşımları ve LYS Puanları Arasındaki

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FİZİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ Doç. Dr. M. Zafer Balbağ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi zbalbag@ogu.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Ersin Karademir Eskişehir

Detaylı

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi

Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Gebelikte Ayrılma Anksiyetesi ve Belirsizliğe Tahammülsüzlükle İlişkisi Dr. Sinem Sevil DEĞİRMENCİ Prof.Dr.Gökay AKSARAY Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD Giriş

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ (ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ (ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) Eğitimde Kuram ve Uygulama 2007, 3(2):197-206 Journal of Theory and Practice in Education Makaleler/Articles ISSN: 1304-9496 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BECERİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ. Investigation of Pre-Service Teachers Epistemological Beliefs

ÖĞRETMEN ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ. Investigation of Pre-Service Teachers Epistemological Beliefs DOI: 10.14582/DUZGEF.610 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(2015) 57-75 57 ÖĞRETMEN ADAYLARININ EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ İNCELENMESİ Investigation of Pre-Service Teachers Epistemological

Detaylı

The Journal of International Social Research Volume: 11 Issue: 61 Year: 2018

The Journal of International Social Research Volume: 11 Issue: 61 Year: 2018 / www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2018.2960 MESLEKTAŞ İLİŞKİLERİ İLE OKUL İDARESİ DESTEĞİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ INVESTIGATION

Detaylı