MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ"

Transkript

1 . BÖÜ ONDNSTÖRR OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ 4. enerji(j). Bir kondansatörün sığası yapısına bağlıdır. üküne ve uçları arasındaki elektriksel potansiyel farkına bağlı değildir. 4 sabit 4 P ondansatörün sığası,.. gerilim() F. r ya rı çap lı ilet ken bir kü re nin sı ğa sı, r k F 5 r P ondansatöre 00 luk gerilim uygulandığında yükü, P D 5. I. ol: ondansatörün üzerindeki gerilim, volt ondansatörün enerjisi, ( 4. 0 ),. 0 J. f f f II. ol: ( 60) 7.. 0,. J P d ondansatörlerin sığaları, f d d f f d d f d Buna göre, > d P B 6. ondansatörün sığası, o F 5 İlk du rum da kon dan sa tö rün ener ji si,. o 4 ( 0. ) J 8 TRİ NTİ 5

2 d, 4 ka tı na çı ka rı lır sa, f o. eşitliğinde görüldüğü gibi sığa d ile ters orantılı d olduğundan, 6. o F 4 4 Son durumda kondansatörün enerjisi,. o 4 ( 0. ) J Bir sis tem üze ri ne ya pı lan iş, sis te min ener ji de ğişi mi ne eşit tir. Bu du rum da, W T J 8 iş yapılmış P 7. ondansatörün yaprakları arasındaki potansiyel fark her zaman üretecin potansiyeline eşittir. sabittir. apraklar arasına dielektrik bir madde konursa sığası, l. ε o. artar. d ondansatörün yükü ise, Q. sabit, arttığından Q da artar. 8. ondansatör potansiyeli ile dolunca yükü;. ondansatörün sığası; ε o. dir. d P D OD SORU - Dİ SORURIN ÇÖÜRİ. a) b) F 6+ 4 F F + 5 F 5 F c) F 5 F d azaltılınca değeri artar. II. yargı doğrudur. rtık kondansatörün uçları üretece bağlı olmadığından yapılan değişiklikler kondansatörün yükünü değiştirmez. sabittir. I. yargı yanlıştır.. eşitliğinde sabit olduğundan artarsa eşitliğin korunabilmesi için nin azalması gerekir. III. yargı doğrudur. P 5 TRİ NTİ

3 . a) F F c) F F F F F F F F F b) F F F F F F F F F. a) - nok ta la rı arasın da sı ğa bu lu nurken akı mın den gi rip den çık tı ğı nı dü şün me li yiz. ğer dev re çok ka rı şık ise nok ta la ma ya pıla rak dev re açıl malı dır F b) - ara sın da ki eş - de ğer sı ğa ise, F F F 5F F 5F F F F F k sa devre F c) - ara sın da ki eşdeğer sı ğa, F ve lik kon dan sa tör ler pa ra lel bağ lı ol du ğun dan, + k sa devre F F 5F F TRİ NTİ 5

4 4. a) Nok ta la ma yön te miy le dev re nin açık şek li çi zilir ve eş de ğer sı ğa bu lu nur. F 5F F 7F ve lık kon dan - sa tör le r se ri bağ lı ol du ğun dan eş de ğer sı ğa, F 5F F F 7F 5F 7F 4 5. a) F F F F F 6. 6 F + 6 F F - ara sın da ki eş değer sı ğa, eş F F F 5F 7F F b) F F 5F 7F F F 9 9 F F 5F 7F 78 9 F b) F F F F F F F 7F F F 9 54 TRİ NTİ

5 c) F F F F 7F F F 4 5 F 8 5 Wheatstone köprüsü 5 ol du ğun dan, F lik kon dan sa tö r kı sa dev re dir. Üze rin de yük bi rik mez. Bu du rum da, F F F b) - noktaları arasındaki eşdeğer sığa ise, 6. a) - noktaları arasındaki eşdeğer sığa, F ve F F F F 6. F 6+ ile lık kon dan sa tör pa ra lel bağ lı ol du ğunda, + 6 F + + & F ile F lık kon dan sa tör pa ra lel bağ lı ol du ğundan, 4 + dır. TRİ NTİ 55

6 lık ve 8 F lık kondansatörler olduğundan, F 5 5 F F 5 ile lik kon dan sa tör pa ra lel bağ lı ol du ğun dan, F 5 5 F F F 7. F n 6 F F F F Şekilde görüldüğü gibi tüm kondansatörler - arasına bağlanmış olup, birbirlerine dir. Bu durumda, F P + 5 F F P 8. μf μf 0. 6μF μf μf μf F F N 6μF μf μf μf μf μf F N F μf F 6μF μf μf μf μf F F N μf μf P D P 56 TRİ NTİ

7 . μf OD SORU - Tİ SORURIN ÇÖÜRİ 6μF k sa devre 6μF μf μf. / μf μf 4μF μf 6μF μf 4μF μf μf 4μF 6μF fiekil-i fiekil-ii Şekil-I deki devrede: eş top eş.. 4 6μF 6μF Şekil-II deki devrede: μf + 4μF P B eş top eş.. ve taraf tarafa oranlanırsa, 4 8 P.. k sa devre ve anahtarları açık iken: eş & F 6 P top. açık kapalı iken: eş top. ve kapalı iken: eş top Buna göre, > > P B TRİ NTİ 57

8 . ı ondansatörlerde depolanan yükler şekilde gösterildiği gibidir. kondansatöründe depolanan yük, + P fiekil-i fiekil-ii ondansatörlerin üzerlerindeki yükler, ve taraf tarafa oranlanırsa, 6 6 P kondansatörünün yükü, P D 5. fiekil-i 4 fiekil-ii ondansatörlerin üzerlerindeki gerilimler şekildeki gibidir. ve kondansatörlerinin yükleri,.. ve taraf tarafa oranlanırsa, P 58 TRİ NTİ

9 OD SORU - 4 Tİ SORURIN ÇÖÜRİ Şekildeki üç kondansatör birbirine bağlı olduğundan, ve taraf tarafa oranlanırsa, 6 P D, 4 ve kondansatörleri bağlıdır. ondansatörlerin yükleri eşit olmalıdır. Bunun için, 40 luk gerilim ters orantılı olarak dağıtıldığında, devredeki voltmetre volt u gösterir. P 4. anahtarı açık iken:. 6 4 fiekil-i fiekil-ii Şekil-I deki devrede:. anahtarı kapalı iken: Şekil-II deki devrede: eş 4 top eş kondansatörünün yükü kondansatörünün yüküne eşit olduğundan, P anahtarı kapatıldığında kondansatörünün uçları arasındaki potansiyel fark, P B TRİ NTİ 59

10 OD SORU - 5 Tİ SORURIN ÇÖÜRİ. ve noktaları arasındaki potansiyel fark, P fiekil-i fiekil-ii ondansatörlerin üzerlerindeki gerilimler,,, ondansatörlerde depolanan enerjiler,....() nF Buna göre, > > P nf. 6nF nf nf 4nF 45 nf nf 6nF nf nf 6nF nf ondansatörlerin yükleri,.. dir. > olduğundan, > dir. I. yargı doğrudur. ondansatörlerin üzerlerindeki gerilimler, dir. II. yargı doğrudur. ondansatörlerde depolanan enerjiler, dir. oltmetre 0 volt u gösterir. P > olduğundan, > dir. III. yargı doğrudur. P 60 TRİ NTİ

11 kondansatörün yükü ise, ve kondansatörün enerjisi, ( ) 6. fiekil-i fiekil-ii Şekil-I deki devrede: eş + 4 ondansatörlerde depolanan toplam enerji.4. & P D Şekil-II deki devrede: eş ondansatörlerde depolanan toplam enerji,..() 4 ve taraf tarafa oranlanırsa, 4. 4 P B ve kondansatörleri bağlı olduğundan, top dir. I. yargı doğrudur dir. II. yargı doğrudur.. & dir.. III. yargı doğrudur. P kondansatörün yükü ise kondansatörün yükü ondansatörlerin enerjileri oranlanırsa kondansatöründe depolanan enerji,. ( ). 6 & P TRİ NTİ 6

12 OD SORU - 6 Dİ SORURIN ÇÖÜRİ. 8 fiekil-i fiekil-ii Şekil-I deki devrede:. eş + 4 top Şekil-II deki devrede:. 0 fiekil-i Şekil-I deki devrede: fiekil-ii Şekil-II deki devrede: - uçları arasındaki potansiyel fark, 0 ort 0 4 ı noktaları arasındaki potansiyel fark, P ort P D 4. 5 fiekil-i fiekil-ii + + fiekil-iii. 4μF 6μF 50 fiekil-i 4μF 6μF + + fiekil-ii Şekil - I deki devrede: μ μ Şekil - II deki devrede: ort P Şekil-I deki devrede:.5 5 Şekil-II deki devrede:. Şekil-III teki devrede: - uçları arasındaki potansiyel fark, 5 ort P 5. Şe kil-i de ve kon dan sa tör leri bir bir le ri ne se ri bağ lı olup yük le ri eşit tir.. 6 F + 6 ve kon dan sa tör le ri nin yük le ri, , 00 6 TRİ NTİ

13 6. Şe kil-ii de kon dan sa tör ler bir bi- ri ne pa ra lel bağ lan dı ğın dan toplam yü kü sı ğa la rıy la doğ ru oran- tı lı ola rak pay la şır lar. ve boş olan kon dan sa tö re şe kil de ki gi bi bağ lan dı ğın da, F 00 ve 00 ol du ğun dan Şe kil-ii de ki top lam yük 400 ı + ı + ı 400. ı +. ı +. ı 400. ı + 6. ı +. ı ı ı 40 volt kon dan sa tö rü nün yü kü, ı.ı.40 0 kon dan sa tö rü nün yü kündeki azalma, ı P B 4 fiekil-i Şekil-I deki devrede:... Şekil-II deki devrede: - uçları arasındaki potansiyel fark, + + ort fiekil-ii P B.. OD SORU - 7 Dİ SORURIN ÇÖÜRİ bofl fiekil-ι Şe kil-i de ki kon dansa tö rün sı ğa sı, f o. d Şe kil-ii de ki kon dansa tör bir bi ri ne pa ra lel iki kon dan sa tö rün birleş me siy le oluş muş tur. d / / fiekil-ιι / Κ Κ / Κ d Κ d l. f. o l.. d.. l fo l.. d on dan sa tör ler bir bi ri ne pa ra lel ol du ğun dan, 5 e fl κ κ m m m d P D Şe kil de ki kon dan sa tör le rin bi rer ucu üretecin (+), di ğer 0 ucu ( ) kut ba bağ lan dı ğından bir bir le ri ne pa ra lel iki kon dan sa tör olu şur. ondan sa tör ler öz deş ol duk la rın dan, 4 l. fo... F d f f o ve olduğundan, eş + + Toplam yük, top eş o P D TRİ NTİ 6

14 TST ÇÖÜR ONDNSTÖRRİN BĞNSI. 4 ve bağ- lıdır anahtarı açık iken: 6 8, ve bir bi ri ne pa ra lel bağ lı dır ile bağlıdır arasındaki eşdeğer sığa, 6 anahtarı kapalı iken: P Şekilde görüldüğü gibi kondansatörünün sığası 8 olduğunda - uçları arasındaki eşdeğer sığa, eş P - arasındaki eşdeğer sığa, ve taraf tarafa oranlanırsa, 6 P 64 TRİ NTİ

15 4. ve sı ğa lı kondan sa tör ler kı sa dev re ile 6 bir bi ri ne pa ra lel bağ lı dır kısa devre kısa devre anahtarı kapalı iken: kısa devre 4 P ve taraf tarafa oranlanırsa, 4 4 P 5., ve grup için de ki kon dansa tör ler bir bi ri ne pa ra lel dir T T 7., ile se ri bağla nın ca; + 6 olur. yük miktar 0 potansiyel fark, ve birbirine bağlıdır P B ile bağlanın ca; + olur. 6/ 8 Buna göre; / 8. 4 ile 4 birbirine bağlıdır P ile birbirine bağlıdır. 6. anahtarı açık iken: şdeğer sığası olsun , ve birbirine bağlıdır. eş P D TRİ NTİ 65

16 9., ve sı ğalı kon dan sa tör ler bir bi ri ne pa ra lel dir Wheatstone köprüsü arasındaki eşdeğer sığa,, ve bir bi ri ne pa ra lel bağ lı dır. + + eş + 6 P D ile birbirine bağlıdır P B 0. Doğrunun eğimi kondansatörün sığasını vereceğinden, yük 4 0 ondansatörler bağlanmıştır. gerilim I. yargı doğrudur. ve kondansatörlerin sığaları arasındaki ilişki, II. yargı doğrudur. ve den elde edilecek en büyük sığa, kondansatörlerin bağlanması ile eş uçları arasındaki eşdeğer sığa 6 olduğuna göre, kondansatörün sığası, ı P B + 4 III. yargı doğrudur. P 66 TRİ NTİ

17 TST ÇÖÜR ONDNSTÖRR. Se ri bağ lı kon dansa tör le rin yük le ri eşit tir. olur. olur. P. Öz deş ve bir bi ri ne pa ra lel kon dan satör le rin yük le ri bir- bi ri ne eşit tir. ol sun. Pa ra lel bağ lı kondan sa tör le rin top- lam yü kü kon dan sa tö rü bunla ra se ri ol du ğu için nin yü kü de P D 4. lektroskopların yüklerinin işareti bilinmediğinden hangi elektroskoptan hangisine yük geçtiği bilinemez. ük geçişi bittiğinde elektroskopların potansiyelleri eşit lektroskoplar özdeş olmadıklarından üzerlerindeki yükler eşit olmaz. eşitliğinde yük dengesi kurulduğunda elektroskopların potansiyelleri () eşit Bu durumda, I. yargıda kesinlik yoktur. II. yargı yanlıştır. III. yargı kesinlikle doğrudur. 5. anahtarı açık iken: olur. P /. / anahtarı kapalı iken: + olur. ner ji, olduğuna göre, iki dev re nin / top lam ener ji le ri eşit tir.. 4 P Dev re nin top lam yü kü ise; top. top. 4 P D TRİ NTİ 67

18 6. Se ri bağ lı kon dan- sa tör le rin yük le ri eşit tir. Q Q ( ) 4 ( ) ( ) 7 0. kon dan sa tö rü - nün po tan si ye li ise, T nin po tan siye li de sı ğa lı kon dan satör le rin eş de ğer sı ğa sı ile sı ğa lı kon dan sa tör le rin yük le ri eşit tir. _ b 4 b ` b a / T / P Bu na gö re; > > P 7. ol du ğu na gö re ar tın ca de ar tar. den ar tın ca de ar tar. P B. ol du ğu na gö re, + ile ara sın da ki iliş ki yi bil me li yiz. > > ola bi lir. P 8. nin po tan si ye li, nin po tan si ye li dir. ol du ğu na gö re,. Üretecin gerilimini 6 olarak seçelim. b l 4 P 4 9. on dan sa tö rün yü kü sa bit tir, de ğiş mez. 6 ilk durum 6 son durum Ι. yargı yan lış tır. ε o, d azal tı lın ca ar tar. d anahtarı kapatıldığında kondansatörünün yükü ve potansiyeli artar. P ΙΙ. yargı doğrudur., sa bit ve ar tı yor. Bu na gö re aza lır. ΙΙ Ι. yargı yan lış tır. P B 68 TRİ NTİ

19 TST ÇÖÜR. ile sı ğa lı kon dan sa tör ler bir bi ri ne pa ra lel ol du ğu için sı ğa la rı ile yük le ri doğ ru oran tı lı dır. ise ONDNSTÖRR kondansatörünün yükü, kondansatörünün kaybettiği yük, + + Bu na gö re; > > P ilk P D. 6 ile sı ğa lı kon dan sa tör le rin eş - de ğer sı ğa sı Po tan si ye li 0, yü kü de ol sun. ka pa tı lın ca; ile bir bi ri ne pa ra - lel olur ve yük le ri pay la şır lar. Bu du rum da or tak po tan si yel volt P B 4. na kol üze rin de ki kon dan sa tö rü nün yükü di ğerle rin den bü yük P 5. + dir. sa bit, azal tı lınca eş aza lır. top den; top aza lır. ve aza lır. ; sa bit, aza lın ca, de aza lır. + ; sa bit, aza lın ca, ar tar. P N B nahtar kapatıldığında ve B noktaları arasındaki kondansatörler bağlanmış ondansatörlerin yükleri,.. N P ükün korunumundan, ilk volt P 6. Şe kil-ι de ki iki kon- μf dan sa tö rün yü kü 6μ eşit olur ve 6μ dur. Şe kil-ιι de ise 6μ iki kon dan sa tö rün μf ay nı ku tup la rı bir biri ne bağ lan dı ğı için yük kay bı ol maz. Bu iki kondan sa tö rün po tan si ye li eşit Top lam yü kü, 6μF + 6μF μf sı ğa la rı ile doğ ru oran tı lı pay la şır lar. μf lik kon dan sa tö rün yü kü 8μ P D TRİ NTİ 69

20 7. f bağıntısına d göre, f azaldığından + + kondansatörün sığası + + azalır. I. yargı doğrudur. ondansatör üretece bağlı iken, levhaları arasındaki potansiyel farkı değişmez. + Top lam ener ji: ı...( ).. 4 Bu na gö re, ı 4 P B II. yargı doğrudur. bağıntısına göre, kondansatörün sığası azaldığından enerjisi azalır III. yargı doğrudur. P fiekil-i 6 fiekil-ii Şekil-I deki devrede: 8. ve kon dan satör le ri bir bi ri ne se ri bağlı ve yük le ri eşit tir. Po tan si yel leri ise sı ğa la rı ile ters oran tı lı dır. μf 4μF 50 volt μf + 50 volt ol du ğu na gö re; 0 volt nin po tan si ye li ol sun. Dev re nin eş de ğer sığası; eş + + P D. 6 e fl + 6 top eş..., Şekil-II deki devrede: ort in uçları arasındaki potansiyel farkı azalır. I. yargı doğrudur nin yükü artar. II. yargı doğrudur c 9 m 8 9 ondansatörlerin toplam enerjisi azalır. III. yargı yanlıştır. P 70 TRİ NTİ

21 . anahtarı açık iken: ondansatörlerin yükleri... anahtarı kapalı iken: kondansatörünün yükü, ı 0 ( nötr ) I. yargı doğrudur. kondansatörünün yükü, ı. nin yükü artar. II. yargı doğrudur. kondansatörünün yükü, ı. nin yükü değişmez. III. yargı doğrudur. P. 6μF μf 4μF + 00 anahtarı konumunda iken: μ anahtarı konumunda iken: 4 μf 800 ort ort n ( ) 4 ( 40. ) J P TRİ NTİ 7

22 TST 4 ÇÖÜR ONDNSTÖRR. ol du ğu na gö re;, ol sun. 6 ile bir bi rine se ri bağ lı dır. ş de ğer sı ğa ları ol sun Pa ra lel bağ lı kon dan - sa tör le rin sı ğa sı ile yü kü doğ ru oran tı lı dır. Bu na gö re P B. ile nin yük le ri top la mı nin yü kü ne eşit tir. Bu na gö re, Ι ve ΙΙ Ι ün bi lin me si ye ter li dir. P B 4. nin yü kü ise 6 nin yü kü de Dev re nin eş de ğer yü kü 4 ise kondan sa tö rü nün yü kü ile in po tan siye li eşit tir. eşitlikleri oranlanırsa, & 6 P fiekil-i fiekil-ii 5. nf nf 6nF Şekil-I deki devrede: eş + top Şekil-II deki devrede: eş 4 4 fiekil-i Şekil-I deki devrede:. 4nF fiekil-ii top 4.4 Şekil-I deki devrenin toplam yükü, Şekil-II deki 48nF devrenin toplam yüküne eşit olduğuna göre, top top. 4. Şekil-II deki devrede: - uçları arasındaki potansiyel fark, P D ort P 7 TRİ NTİ

23 6. ile nin yük le ri eşit tir. Ι. yar gı doğru dur. kon dan sa tö rünün po tan si ye li üre te cin po tan si yeli ne eşit tir. ile nin top lam po tansi ye li de üre te cin po tan si ye li ne eşit tir. Bu na gö re nin po tan si ye li nin kin den kü çük ΙΙ. yar gı doğ ru dur. ile nin sı ğa la rı bi lin me di ği için po tan si yel farkla rı ke sin lik le eşit di ye me yiz. ΙΙ Ι. yar gı yan lış tır. ΙΙ Ι. yar gı için kesin birşey söylenemez. P 9. / / 4/ fiekil-ι fiekil-ιι kon dan sa tö rü nün po tan si ye li kon dan sa tö rü nün po tan si ye li ol du ğu na gö re;. olur 4 P 7.. ort 60. ort ort 0 ort nf μf + 0 P 0. Şekil-I deki devrede:. + μf nf μF 6 top eş μf 0 Şekil-II deki devrede: 8. on dan sa tö rün yü kü sa bit tir. ε o ; d aza lın ca ar tar. d ort μf 8μF P B den; sa bit, ar tar sa aza lır. f o d d d d d f d. f o o Bu na gö re; de ğe ri de ğiş mez. P TRİ NTİ 7

24 . nah tar açık ken eş de ğer sı ğa; e fl olur. 5 / nah tar ka pa tı- lın ca, dev re nin eş de ğer sı ğa sı ile bir bi ri ne se ri ş de ğer sı ğa ları ol sun. + O O O Dev re nin eş de ğer sı ğa sı ise; 5 e fl + Dev re nin eş de ğer sı ğa sı ar tar, po tan si ye li sa bit ol du ğu na gö re, dev re nin yü kü de ar tar. P. on dan sa tör le rin sı ğa sı ol sun. ise + + P D 74 TRİ NTİ

25 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Numara :... ldığı Not :... Bölüm azılı Soruları (ondansatörler) ÇÖÜR. 4μF 4μF 5F 6μF μf μf P 4 fiekil-ι 4 μf 8 6μF μf μf 4 fiekil-ιι a) Şe kil-ii de μf ile μf lik kon dan sa tör ler bir biri ne pa ra lel bağ lı ol du ğun dan ge ri lim le ri eşit tir.. ifa de si ne gö re yük ile sı ğa doğ ru orantı lı ol du ğun dan μf lık kon dan sa tö rün yü kü 8 μf lık kon dan sa tör Şe kil-i de ki 4μF lık kon dan sa tör le rin eş de ğe ri ve se ri bağ la ma da yük ler eşit ol du ğun dan 8 b) 6μF μf μf Şe kil de kon dan sa tör ler se ri bağ lan dı ğın dan 6μF lık kon dan sa tö rün yü kü de c) Se ri bağ la ma da toplam yük her han gi bir kondan sa tö rün yü kü ne eşit ol du ğun dan, top lam. a) 5F P 4 F 4 ve 4 kon dan sa tör le ri se ri bağ lı ol du ğun dan eş de ğer sı ğa, ile 4 kon dan sa tör le ri pa ra lel bağ lı ol duğun dan eş de ğer sı ğa, F tır. N ta ne öz deş kon dan sa tör se ri bağ lı ise eş değer sı ğa kı sa ca, e fl ifa de siy le bu lu nur. N 4, e olduğundan sistemin eşdeğer sığası, 8 F N 4 4 b) ün yü kü, 4 ün yü kü ne eşit ( 4 ), ile 4 ün bağ lı ol du ğu kol nin bağ lı ol du ğu ko la pa ra lel dir. Do la yı sı ile ge ri lim le ri eşit tir. 4. P 60. P P 0 volt. P c) kon dan sa tö rü ile 4 ün eş de ğe ri ne se ridir. Do la sıy la dev re nin yü kü in yü kü ne, bu yükte ile ün top la mı na eşit tir. Bu du rum da; T dur. - noktaları arasındaki potansiyel fark ise, volt TRİ NTİ 75

26 . N ile se ri bağ lı ol du ğun dan, yük le ri ay nı dır. B B F kondansatörü ve ye pa ra lel bağ lı ol du ğun dan gerilimi, a) nahtar kapatıldığında, ile ve N nin eşdeğeri birbirlerine olmuş kondansatörünün üzerindeki yük diğer kondansatörlerin sığalarıyla doğru orantılı olarak paylaşılır. N ile kondansatörleri bağlandığından üzerlerindeki yükler eşittir. N. ve nin üzerindeki yükler ise,. ve. ükler korunacağından, ilk + + N & 0 volt eni durumda kondansatörlerin yükleri, ı b) N. 0 olur bulunur. nerjisi ise, ( 0) F bulunur. & Dev re nin eş de ğer sı ğa sı; F F F 4+ 6 ile pa ra lel bağ lı ol du ğun dan, 4 0 Ft r. + 4 F c) kondansatörü yük kaybeder. 0 F 4 F 4. a) F Bir kon dan sa tör üze rin de ki ener ji nin ge ri li me bağ lı ifa de si, ile bulunur. için,. 00..( 0) & F bulunur b) 4 kon dan sa tö rü ve ile ye se ri bağ lı ol du ğun dan, c) - ara sın da ki po tan si yel, TRİ NTİ

27 5. Şekil-I deki devrede: nf 0μF 50 0μF 7. a) 6 N 6 N 60volt N 0 top eş μ Şekil-II deki devrede: ort μF 0μF 6. Şe kil-i de ve kon dan sa tör le ri se ri ol du ğun dan ve nin üze rin de ki yük ler bir bir le ri ne eşit tir Şe kil de ki kon dan sa tör ler se ri ol du ğun dan yük le ri eşit tir.. ifa de si ne gö re 6 nin üze rin de ki ge ri lim ise, nin üze rin de ki ge ri lim, nin üze rin de ki ge ri lim 60 volt, N 0 ol duğun dan, N volt nok ta sın da ki po tan si yel, volt b) nok ta sın da ki po tan si yel, volt Bu du rum da, 00 kon dan sa tö rün yü kü, ve ters bağ lan dı ğın dan yük geçişi po tan si yel eşit le nince ye ka dar de vam eder. ı + ı + ı 4 4. ı + 6. ı + 5. ı ı 00 ı 0 volt kon dan sa tö rü nün ye ni yü kü, ı.ı ü kün de ki de ğiş me, ı F 4 5F 8. μf ile 4μF sı ğa - lı kon dan sa tör ler pa ra lel bağ lı dır μF μf μf ile birbi ri ne se ri bağlı dır. Bu iki si nin eş de ğer sı ğa sı ol sun F n μf 4μF 8μF ile 8μF lik kondansatörler ise birbirine bağlıdır μf TRİ NTİ 77

28 9. k sa devre F N F N 5F P F N P N F P F N 5F F N 5F F P F 5F N F 0. a) ondansatör ton ile dokundurulduğunda sığası, ı l.. 4μF b) ondansatörün yeni durumda yükü, ı μ ,6.0 c) ondansatörün enerjisi, ( 400 ) 0, J 6 78 TRİ NTİ

29

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 4. ÖÜ 1. ODE SOU - 1 DEİ SOUI ÇÖÜEİ 4. + T nah tar lar açık ken T, ve lam ba la rı ya nar. nah tar lar ka pa tıl dı ğın da T sö ner. ve yan ma ya baş lar. ve ışık ver me yi sür dü rür. CE C lam ba sı nın

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

Kondansatörler (Sığaçlar) Test 1 in Çözümleri. q 1. = = 600 µc yükü ile yüklenirken E 1. enerjisi;

Kondansatörler (Sığaçlar) Test 1 in Çözümleri. q 1. = = 600 µc yükü ile yüklenirken E 1. enerjisi; ondansatörler (Sığaçlar) Test in Çözümleri. ondansatörün levhaları arasındaki potansiyel farkı, üretecin potansiyel farkına eşittir. Levhalar arasındaki d aralığının değişmesi üretecin potansiyel farkını

Detaylı

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

VEKTÖRLER BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ 1 VETÖE ODE SOU - 1 DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ ODE SOU - DEİ SOUAI ÇÖZÜEİ 1. Bir vektörün tersi doğrultu ve büyüklüğü aynı yalnızca yönü ters olan vektördür:. = olacağından, I. eşitlik yanlıştır. II. eşitlik

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

2ε olur. LAMBALAR 1. K. ε ε ε. Şekil-I de: K lambasının uçları arasındaki gerilim sıfır olduğundan

2ε olur. LAMBALAR 1. K. ε ε ε. Şekil-I de: K lambasının uçları arasındaki gerilim sıfır olduğundan 4. ÖÜ ES 1 ÇÖÜE 1. 3. fiekil-i fiekil-ii fiekil-iii Şekil-I de: lambasının uçları arasındaki gerilim sıfır olduğundan ışık vermez. Şekil-II de: lambası kısa devre olduğundan ışık vermez. Şekil-III te:

Detaylı

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir.

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir. ÖÜ 0 ODE SOU 1 DE SOUN ÇÖÜE anahtarı açık ken: ve lambaları yanar. ve lambaları yanmaz. N 1 = dr. 1. 3 1 4 5 6 al nız lam ba sı nın yan ma sı çn 4 ve 6 no lu anah tar lar ka pa tıl ma lı dır. CE VP. U

Detaylı

Lambalar. piller paralel bağlanır. Lamba yanar ama en parlak yanmaz. CEVAP A CEVAP C

Lambalar. piller paralel bağlanır. Lamba yanar ama en parlak yanmaz. CEVAP A CEVAP C B ÇÖÜE Test 1 1. BÖÜ 3 ambalar Öğrenci lambanın en parlak 3. yanmasını istiyor ise gerili- min ve akımın en büyük olması gerekir. Bu ise pillerin seri bağlanması ile sağ- 1 3 4 lanır. 1 ucu ye, ucunu 3

Detaylı

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X.

TEST 1. Hareketlilerin yere göre hızları; V L. = 4 m/s olarak veriliyor. K koşucusunun X aracına göre hızı; = 6 m/s V X. TEST 1 ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 40m a =3m/s 4m/s 3 1m/s 6m/s 4m/s ere göre yüzücünün hızı: = 5 m/s olur I yargı doğrudur a =3m/s y =4m/s + Hareketlilerin yere göre hızları; = 1 m/s = 6 m/s = 4 m/s olarak veriliyor

Detaylı

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri,

3. Telin kesit alanı, 4. lsıtılan telin diren ci, R = R o. 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e. 6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri, . ÖÜ EETİ ODE SOU - DEİ SOUN ÇÖZÜEİ. Teln kest alanı, 400 mm 4.0 4 m. a a a a n boyu,, a n kest alanı, a.a a a a Teln drenc se, ρ., 500 4.0 6. 4 5 Ω dur. 40. Telden geçen akım, ohm kanunundan, 40 48 amper

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜM A DAGAARI MDE SRU - 1 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 5. T 1. uvvet vektörünün dengeden uzaklaşan ucu ile hız vektörünün ları çakışık olmalıdır. Buna göre şeklinde CEVA C 2. Dal ga la rın gen li ği den ge

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P.

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P. GZ BSINCI BÖÜ 15 ODE SORU 1 DE SORURIN ÇÖZÜER 3. P P 5P olur. 3P. 1. 2 2 d 3 P + 2d 5P 3P + 2dg 2P 2dg P dg olur. P P + 3dg 5P + 3P 8lur. P P P s d Z s 3d 2 ve larının basınçları yazılıp oranlanırsa; P

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

TORK VE DENGE BÖLÜM 8 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. 4. Kuvvetlerin O noktasına

TORK VE DENGE BÖLÜM 8 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. 4. Kuvvetlerin O noktasına BÖÜM 8 R VE DEE MDE SRU - 1 DEİ SRUARI ÇÖZÜMERİ 1 1 yönü (+), yönü ( ) alınırsa kuvvetlerin noktasına torkları, x = d d = d olur evha 1 yönünde, d lik torkla döner d d 1 d 4 uvvetlerin noktasına göre torkların

Detaylı

KATI BASINCI BÖLÜM 1. Alıştırmalar. Katı Basıncı ÇÖZÜMLER. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç,

KATI BASINCI BÖLÜM 1. Alıştırmalar. Katı Basıncı ÇÖZÜMLER. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç, TI BSINCI BÖÜM lıştırmalar ÇÖZÜMER atı Basıncı Cis min ağır lı ğı ise, r de: I r( r) 40 & 60rr 4rr ap ters çev ril di ğinde ze mi ne ya pı lan ba sınç, ı rr 60rr rr 60 Nm / r zemin r r zemin I de: sis

Detaylı

TEST 1 ÇÖZÜMLER BASİT MAKİNELER

TEST 1 ÇÖZÜMLER BASİT MAKİNELER ES ÇÖÜER BASİ AİNEER. ( ) Sis tem den ge de ol du ğu na gö e, nok ta sı na gö e tok alı sak; ( ). 4 +.. +. 8 4 + 4 0 4 olu. CEVA A yi de ğiş ti me den eşit li ği sağ la mak için, a kü çül tül meli di.

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

Hâl Değişimi. 3. a) (0-t 1

Hâl Değişimi. 3. a) (0-t 1 Alıştırmalar 1. a) sıcaklık( C) 7 3 1 ÇÖZÜMLER buhar 5 1 15 ısı(cal) Kütlesi 5 gram olan K sı, 5 cal ısı aldığında sıcaklığı 3 1 = 2 o C değiştiğinden öz ısısı, Q = m.c 5 = 5.c.2 c =,5 cal/g. C olur. b)

Detaylı

VEKTÖRLER. 1. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y. kuv vet le ri ( 1) ile çar pı lıp top lanır. ve F 3

VEKTÖRLER. 1. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y. kuv vet le ri ( 1) ile çar pı lıp top lanır. ve F 3 ALIŞTIMALA. BÖLÜM VETÖLE ÇÖZÜMLE VETÖLE. Ve ri len kuv vet le ri bi le şen le ri ne ayı rır sak, x y : 0 : 4. ve kuv vet le ri ( ) ile çar pı lıp top lanır sa, kuv ve ti el de edi lir. x y : 0 : 4 : 0

Detaylı

YANSIMA VE DÜZLEM AYNALAR

YANSIMA VE DÜZLEM AYNALAR Tİ 45 75 75 4 5 5 80 80 6 5 7 8 0 0 70 70 80 0 0 80 9 0 50 0 40 40 50 0 BÖÜ ASA VE DÜZE AAAR ansıma ve Düzlem Aynalar ÇÖZÜER Alıştırmalar 5 9 6 0 7 4 8 46 Tİ 5 9 6 0 7 4 8 Tİ 47 4 6 7 8 4 9 5 0 48 Tİ a)

Detaylı

MERCEKLER BÖLÜM 29 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER

MERCEKLER BÖLÜM 29 MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MERCELER BÖLÜM 9 MODEL SORU DE SORULARN ÇÖZÜMLER. X L O F O F F Y Şekilde görüldüğü gibi, ışık ışını mercekte. kez kırıldıktan sonra i noktasında keser. Yalnız Ι ışık ışını Y düzlem aynasından yansır..

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

TEST 1 ÇÖZÜMLER SIĞAÇLAR

TEST 1 ÇÖZÜMLER SIĞAÇLAR TEST ÇÖZÜMER SIĞÇR. Bir sığaç paralel iki levha ve aralarına yalıtkan birortaman oluşur. Doğru akım kaynağına bağlanığına epo eer. Sığacın sığası, = k.f o. olup yapısına bağlıır. Sığa levhalar arasınaki

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ SIVI BSINCI ODE SORU - DEİ SORURIN ÇÖZÜERİ 4 sıvı basıncı 0 t 4t 6t zaman abın noktasına yapılan sıvı basıncının zamanla eğişim rafiği şekileki ibi CEV E, ve noktalarınaki sıvı basınçları, noktaların

Detaylı

ELEKTRİK DEVRELERİ. Devreden geçen akım, Devreden geçen akım, ampermetresi i = 4A okur. ampermetresi ise 2A i gösterir. olur. A 1

ELEKTRİK DEVRELERİ. Devreden geçen akım, Devreden geçen akım, ampermetresi i = 4A okur. ampermetresi ise 2A i gösterir. olur. A 1 . BÖÜ EETİ DEEEİ IŞTI ÇÖZÜE EETİ DEEEİ. 8 r0 8 r0 8 r0 40 40 40 4 Devreden geçen akım, 8+ 8+ 8 4 + + 4 8 ampermetres, ampermetres se gösterr. Devreden geçen akım, 40 + 40 40 40 4 + + + + + 0 ampermetres

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

TEST 1 ÇÖZÜMLER ELEKTRİK AKIMI

TEST 1 ÇÖZÜMLER ELEKTRİK AKIMI TEST 1 ÇÖZÜE EETİ II 1. Şe kl de k d rençler br br ler ne pa ra lel olaca ğın dan ara sın da k eşde ğer d renç, 6 X 4. na kol akı mı dır. ve d renç le r pa ra lel oldu ğun dan po tan s yel le r eşt tr.

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

Test Üç adet düzlem kondansatör, potansiyel farkı 30 volt olan bir üretece şekildeki gibi bağlıdır.

Test Üç adet düzlem kondansatör, potansiyel farkı 30 volt olan bir üretece şekildeki gibi bağlıdır. 07 Test.. Üç adet düzlem kondansatör, potansiyel farkı 0 volt olan bir üretece şekildeki gibi bağlıdır. + Şekilde verilen devrede K kondansatörünün yükü q ise, devrenin toplam yükü kaç q dür? A) B) ) 5

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

BAĞIL HAREKET BÖLÜM 2. Alıştırmalar. Bağıl Hareket ÇÖZÜMLER. 4. kuzey

BAĞIL HAREKET BÖLÜM 2. Alıştırmalar. Bağıl Hareket ÇÖZÜMLER. 4. kuzey BAĞI HAREET BÖÜ Alıştırmalar ÇÖZÜER Bağıl Hareket 1 4 batı =v =0 doğu Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) aracı

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 7. BÖÜ TRAFORATÖRER ODE ORU - DEİ ORUARI ÇÖZÜERİ 4.. prmer. I I Transformatör deal olduğundan, I dr. I > olduğundan, transformatör gerlm alçaltıcı olarak kullanılır. > ve I < I dr. Buna göre I ve II yargıları

Detaylı

TRANSFORMATÖRLER. 4. a) Pri mer dev re ye uy gu la nan al ter na tif ge ri li min et kin de ğe ri; 1. İdeal transformatörler için,

TRANSFORMATÖRLER. 4. a) Pri mer dev re ye uy gu la nan al ter na tif ge ri li min et kin de ğe ri; 1. İdeal transformatörler için, 7. BÖÜ TRAFORATÖRER AIŞTIRAAR ÇÖZÜER TRAFORATÖRER. İdeal transformatörler çn, eştlğn kullanırsak, 0 00 & 0 0. 0 A 800 400 Transformatör deal olduğundan, 400 8 800 4A A ampermetresnn gösterdğ değer 4A A

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE. 1. a) L ve M noktaları yalnız K 1. L noktası yalnız K 1. kaynağından, kaynağından, P ve R noktaları yalnız K 2

IŞIK VE GÖLGE. 1. a) L ve M noktaları yalnız K 1. L noktası yalnız K 1. kaynağından, kaynağından, P ve R noktaları yalnız K 2 BÖÜ IŞI VE GÖGE IŞTIRR ÇÖZÜER IŞI VE GÖGE a) c) N N O O P P R R pee pee ve noktalaı yalnız kaynağınan, P ve R noktalaı yalnız kaynağınan ışık alabili noktası yalnız kaynağınan, O ve P noktalaı yalnız kaynağınan

Detaylı

TRANSFORMATÖRLER BÖLÜM 7. Alıştırmalar. Transformatörler. Sınıf Çalışması

TRANSFORMATÖRLER BÖLÜM 7. Alıştırmalar. Transformatörler. Sınıf Çalışması TRAFORATÖRER BÖÜ 7 Alıştırmalar. İdeal transformatörler çn, eştlğn kullanırsak, 0 500 & 0 50. 50 A 800 400 Transformatör deal olduğundan, 400 8 800 4 A ınıf Çalışması A ampermetresnn gösterdğ değer 4A

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

ALTERNATİF AKIM BÖLÜM 6 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. 5. Alternatif akımın zamanla değişim denkleminden, i(t) = i max

ALTERNATİF AKIM BÖLÜM 6 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. 5. Alternatif akımın zamanla değişim denkleminden, i(t) = i max BÖÜM 6 ATERNATİF AKIM MODE SORU - DEKİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ. Yönü ve şiddeti zamanla değişmeyen akım doğru akımdır. Pil, akü, dinamo gibi kaynaklardan üretilir. Doğru akımın frekansı sıfırdır. Yönü ve şiddeti

Detaylı

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006.

İslam da İhya ve Reform, çev: Fehrullah Terkan, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2006. Faz lur Rah man: 21 Ey lül 1919 da Pa kis tan n Ha za ra şeh rin de doğ du. İlk öğ re ni mi ni Pa kis tan da Ders-i Niza mî ola rak bi li nen ge le nek sel med re se eği ti mi şek lin de biz zat ken di

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

DO RU AKIM VE KONDANSATÖRLER

DO RU AKIM VE KONDANSATÖRLER DO RU I E ODSTÖRER DO RU I E ODSTÖRER IfiTIR - 1 ÇÖZÜÜ 1.. = n = = = += = k sa evre = n = = olur. 4. a) ESE IRI =1 b) =. = 4. + 4 + = = 6 + 4 = =. = 6.4 + 6 + 4 = 1 5 = + 1 5 = 5 4. 1 1 1 1 1 = + + + =

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve şk şn la r yans ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasndaki d uzaklğ,

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 6 BÖÜM MERCEER ME SRU - Eİ SRUARN ÇÖZÜMERİ 4 x Z Şekile örülüğü ibi, ışık ışını ine kenarlı mereğe noktasınan eliğinen kırılıktan sonra i Z arasına keser a lın ke nar lı mer e ğin ek se ni ne pa ra lel

Detaylı

BÖLÜM 7 TRANSFORMATÖRLER

BÖLÜM 7 TRANSFORMATÖRLER BÖÜ 7 TAFOATÖE ODE OU - DEİ OUAI ÇÖZÜEİ 4.. prmer. Transformatör deal olduğundan, dr. > olduğundan, transformatör gerlm alçaltıcı olarak kullanılır. > ve < dr. Buna göre I ve II yargıları doğru, III. yargı

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ ŞĞ RAS DE SRU - DEİ SRUAR ÇÖZÜERİ Sell bağıtısıda, si si olur i i sıvısı 0 0 sıvısıı ışığı kırma idisi, h si h si si si0 yasıya ıflı k r la ıflı c si ic h si ih c si 0 si c olur c 0 r cam olur δ açısı,

Detaylı

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETİ SIIRIN DIRM UETİ BÖÜM 4 lıştırmalar ÇÖZÜMER Sıvıların alırma uvveti üzen cisimler için; kal- r ma kuv ve ti cis min ağ r l ğ na eflit tir Öy ley se, b s c c 5 64 4 4,8 g/cm 5 4 ü zen ci sim ler için kal

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

MERCEKLER BÖLÜM 6. Alıştırmalar. Mercekler ÇÖZÜMLER OPTİK 179 I 1 I 2

MERCEKLER BÖLÜM 6. Alıştırmalar. Mercekler ÇÖZÜMLER OPTİK 179 I 1 I 2 MERCEER BÖÜM 6 Alıştırmalar ÇÖZÜMER Mercekler 5 6 θ θ 7 θ θ 4 8 PTİ 79 5 =4 = =4 = 6 T =/ = = = 7 T =/ = =4 = 4 8 T T = =4/ = = = 80 PTİ 4,5 Her aralığa diyelim = = olur Çukur aynanın odak uzaklığı, =

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

ATIŞLAR BÖLÜM 5. Alıştırmalar. Atışlar ÇÖZÜMLER. 3. a) I. Yol Ci sim t sa ni ye de ye re düş sün. 1. a) Cismin serbest bırakıldığı yükseklik,

ATIŞLAR BÖLÜM 5. Alıştırmalar. Atışlar ÇÖZÜMLER. 3. a) I. Yol Ci sim t sa ni ye de ye re düş sün. 1. a) Cismin serbest bırakıldığı yükseklik, ATIŞAR BÖÜM 5 Alışırmalar ÇÖZÜMER Aışlar a) Cismin serbes bırakıldığı yükseklik, 0 6 80 m olur b) Cis min 5 sa ni ye de al dı ğı yol, 0 ( 5 ) 5 m olur Cis min son sa ni ye de al dı ğı yol, 5 80 5 55 m

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 4. BÖÜ SIIARIN ADIRA UEİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ. F F 1. F F F Ci sim le r engee oluğuna göre; için, F. s. s için, F. s. s oğunlukların oranı, s s 4 s CEAP B Ci sim ler eşit böl me li ve en ge

Detaylı

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar.

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar. . BÖÜ EETROSTATİ AIŞTIRAAR ÇÖÜER EETROSTATİ. 3 olu. 3. kü e si ön ce ye o kun - u ul u ğun a top lam yü kü ya çap la y la oğ u oan t l ola ak pay la ş la. top 3 olu. Bu u um a, 3 6 ve olu. Da ha son a

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24 IŞI VE GÖLGE BÖLÜM 24 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖÜMLER 1 1 Dünya Ay Günefl 2 2 Bu olay ışı ğın fak lı say am o la a fak lı hız la a yayıl ı ğı nı açık la ya maz Şe kil

Detaylı

ÇÖZÜMLER. d eşitliği burada kullanılırsa, m.g + m.g = m.a 2m.g = m.a a = 2 g olur. a) Cis me et ki eden elektrik sel kuv vet,

ÇÖZÜMLER. d eşitliği burada kullanılırsa, m.g + m.g = m.a 2m.g = m.a a = 2 g olur. a) Cis me et ki eden elektrik sel kuv vet, . BÖÜ PARA HAAR AIŞIRAAR - ÇÖZÜR PARA HAAR. X X q Y Y q G X G Y fiekil-ι fiekil-ιι Şe kil-ii e cis i ne et ki een kuv vet ler ay nı yön e net e. a g. a. g. q a. Şe kil-i ve Şe kil-ii e X ve Y ci si le

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜM HAREET.. 3. MODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ 3 Araç, (-) aralığında + yönünde hızlanmaka, (-) aralığında + yönünde yavaşlamaka, (-3) aralığında ise - yönünde hızlanmakadır. Aracın hız- grafiği

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

ELEKTR K AKIMI BÖLÜM 19

ELEKTR K AKIMI BÖLÜM 19 EET II BÖÜ 9 ODE SOU DE SOUIN ÇÖZÜE ODE SOU DE SOUIN ÇÖZÜE. letken tel Teln kestnden geçen yük mktarı; q N elektron.q elektron T. - gra fğ nn eğ m y ve rr. T Bu na gö re;. ara lık ta, sa bt. ara lık ta,

Detaylı

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A

KATI BASINCI. 3. Cis min ağır lı ğı G ise, olur. Kap ters çev ril di ğin de ze mi ne ya pı lan ba sınç, Şekil-I de: = P = A = 3P.A BÖÜ TI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER TI BSINCI Cis min ğır lı ğı ise, r( r) 40 & 60rr 4rr zemin r r Şekil-I de: I p ters çev ril di ğin de ze mi ne y pı ln b sınç, ı rr 60rr rr 60 N/ m r zemin r + sis + + 4 4 tı

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜM IŞI VE GÖGE MODE SORU - DEİ SORURIN ÇÖZÜMERİ 4 B Z ayınlık yaı yaı Z T T aalığı e iki kaynaktan a ışık alabili Z aalığı yalnız kaynağınan ışık alabili Şekile göülüğü gibi, ve Z noktalaı e üç kaynaktan

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖÜM 1 MADDE VE ÖZEİERİ MODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ MODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ 1. atıların belirli bir şekilleri vardır. Tanecikler birbirlerini çeker. Sıvı moleküllerinin birbirleri üzerinden

Detaylı

PRİZMALAR VE RENKLER BÖLÜM 7. Test. Prizmalar ÇÖZÜMLER

PRİZMALAR VE RENKLER BÖLÜM 7. Test. Prizmalar ÇÖZÜMLER PRİMAAR VE RENER BÖÜM 7 Test ÇÖÜMER Prizmalar ortamından ortamına geçişte sınır açısı 5 den küçük, M den ye geçişte sınır açısı 5 dir ortamından ortamına ışın geçememiş, M den ye geçişte yüzey üzerinde

Detaylı

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha...

Eynu Bat Çin: Sar Uygurca ve Salarca Kuzeydoğu Güney Sibirya Şorca Sayan Türkçesi Bat Moğolistan Duha... İÇİNDEKİLER Türkçe Çeviri Hakk nda.............................................................. 7 kinci Bask Hakk nda................................................................ 8 Sahada Dil Dokümantasyonu....................................................

Detaylı

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları...

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları... ÜNİTE Safa No............................................................ 79 98 Fonksionlar Konu Özeti...................................................... 79 Konu Testleri ( 8)...........................................................

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜM A DAGAARI MDE SRU - 1 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 1. 5. T x x x uvvet vektörüü degede uzaklaşa ucu ile hız vektörüü ları çakışık olalıdır. Bua göre şeklide. Dal ga la rı ge li ği de ge ok ta sı a ola

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

ISI VE SICAKLIK BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

ISI VE SICAKLIK BÖLÜM 1 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜM 1 ISI VE SICAI MODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜMERİ 1. Isı ve sı ak lık la il gi li ola rak ısı ka lo ri met re ka bı ile, sı ak lık ter mo met re ile öl çü lür. I. yargı doğrudur. Sı ak lı ğı bü yük

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın.08.0 ta rih ve sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve 0-0 Öğ re tim Yı lın dan iti ba ren uy gu lana cak olan prog ra ma gö re

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

İTME VE MOMENTUM. 1. P i

İTME VE MOMENTUM. 1. P i 7 BÖÜM İTME E MOMENTUM AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER İTME E MOMENTUM P i 0/s kg P s 0/s kg x +x düzle a Du va rın cis e u gu la dı ğı it e, o en tu de ği şi i ne eşit tir P i i 0 0 kg/s P s s ( 0 0 kg/s it e P P

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU

ULUSLARARASI USKUDARSEMPOZYUMU ULUSLARARASI.... USKUDARSEMPOZYUMU V 1-5 Kasım 2007 BİLDİRİLER CİLT I EDİTÖR DR. COŞKUN YILMAZ USKUDAR SEMPOZYUMU V KURULU Prof. Dr. Mehmet Prof. Eriinsal Prof. Dr. Mustafa Uzun Prof. Dr. Zekeriya Prof.

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Berna DEMİREL AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME.sınıf Berna DEMİREL AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9 MADDE E ÖZELLİLERİ BÖLÜM 9 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Maddenin özkütlesinin en büyük olduğu al, katı alidir. Y: Maddenin katı alidir. Maddenin acminin en büyük

Detaylı

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9

MADDE VE ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 9 MADDE E ÖZELLİLERİ BÖLÜM 9 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Maddenin özkütlesinin en büyük olduğu al, katı alidir. Y: Maddenin katı alidir. Maddenin acminin en büyük

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

OPTİK SİSTEMLERDE AYDINLANMA

OPTİK SİSTEMLERDE AYDINLANMA BÖÜ 8 OPİ SİSRD AYDNANA OD SORU - Dİ SORUARN ÇÖZÜRİ 3 üzlem ayna X l k iltresi Y l k iltresi uruma: noktas naki toplam ay nlanma lietinen, ı 00c 00c 0 kaynak 0 ( ) ( 4) 0 4 6 6 uruma: 3olur Düzlem ayna

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

IŞIĞIN KIRILMASI BÖLÜM 27

IŞIĞIN KIRILMASI BÖLÜM 27 ŞĞ RAS BÖÜ 7 ODE SORU DE SORUAR ÇÖZÜER 4 9 = = & = 9 5 = = & = 5 = = = 9 5 3 5 olur,, ortamlarıı kırılma idisleri arasıda > > ilişkisi vardır 5 V ESE YAYAR V V,, ortamlarıı kırılma idisleri arasıda > >

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise,

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise, BÖÜM DİNAMİ AIŞIRMAAR ÇÖZÜMER DİNAMİ 1 4kg 0N yty M düzle rsınd : rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise uygulnn kuvvet, 1 4 0 N olur M rsınd : M rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise etki eden sürtüne kuvveti,

Detaylı

SIVI BASINCI BÖLÜM 14

SIVI BASINCI BÖLÜM 14 IVI BINCI BÖÜ 1 ODE ORU 1 DE ORURIN ÇÖÜER. 1...g..g..g ir. Buna göre, > CEV E. Bir elikten akan suyun ızı eliğin kesitine ve o noktaaki basıncına yani eliğin nın açık olan yüzeyine olan uzaklığına bağlıır.

Detaylı