ISSN BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI"

Transkript

1 ISSN T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/07 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ

2 CÜLT: 77 SAYI: 2010/07 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama Þube MŸdŸrlŸÛŸ'nce hazýrlanmaktadýr. DanÝßma, eleßtiri ve šneriler i in haberleßme adresleri: Adres : Mill KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ, Bah elievler/ankara Telefon : (0312) /7406, 7407 Fax : (0312) E-Posta : Abone bedelinin yatýrýlmasý gereken hesap numarasý: KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ Dšner Sermaye Ankara Üßletme MŸdŸrlŸÛŸ Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi Hesap No.: ANKARA/T RKÜYE YÝllÝk abone bedeli: YTL. Tek bir sayýnýn fiatý: 5.00 YTL. VOLUME: 77 NUMBER: 2010/07 Turkish National Bibliography has been prepared by the Bibliography Preparation Section. Corresponding address for information, and other inquiries: Address : Turkish National Library, Bah elievler ANKARA/T RKÜYE Telephone : (90) (312) /7406, 7407 Fax : (90) (312) Subscription rate must be paid to the indicated account number: Ziraat BankasÝ Mithatpaßa Þubesi (ANKARA/T RKÜYE) Ministry of Culture and Tourism D SÜM Annual Subscription Rate: USD Price of the issue for foreign countries: USD MÜLLë K T PHANE BAÞKANLIÚI ANKARA-2012

3 S U N U Þ Bilimsel ve teknolojik gelißmenin bir sonucu olarak ortaya Ýkan bilgi patlamasý, baß dšndÿrÿcÿ bir hýzla insaný epe evre sarmaktadýr. ÜnsanÝn bu bilgi patlamasýndan en iyi ve en verimli bir ßekilde faydalanabilmesi; bu bilgiyi denetleyebilmesine, kontrol edebilmesine ve en yÿksek dÿzeyde kullanabilmesine baûlýdýr. aûýmýzda bÿyÿk bir hýzla artan internet kullanýmý bilgi erißim teknolojisinin hangi dÿzeye ulaßtýûýnýn bir gšstergesidir. Gerek elektronik ortamda, gerekse kl sik basýlý materyaller aracýlýûý ile bilgiye ulaßmak yaßadýûýmýz aûda bilgi toplumu olmanýn vazge ilmez unsurlarýndan biridir. Bu nedenle; geriye dšnÿk bilginin denetlenebilmesi ve ileriye yšnelik pl n ve programýn yapýlabilmesinde bibliyografik alýßmalarýn šnemli bir yeri vardýr. Ulusal bir bibliyografya niteliûi taßýyan TŸrkiye BibliyografyasÝ 1928 yýlýndan beri yayýnlanmakta olup 2527 sayýlý Basma YazÝ ve Resimleri Derleme KanunuÕna gšre derlenerek, Milli KŸtŸphaneÕye gšnderilen yayýnlara ait bibliyografik kayýtlardan olußur. TŸrkiye BibliyografyasÝ daha šnce basýlý ortamda hazýrlanmakta iken, gelißen bilgi ve iletißim teknolojilerinden yararlanarak 2003 yýlýna ait sayýlardan itibaren CD ortamýna, taßýnarak yayýnlanmaya baßlanmýßtýr. AramaÐtarama šzelliûi ve PDF formatýyla hizmete sunulan bu alýßmanýn araßtýrmacýlara kolaylýklar saûlamasýný diliyoruz. Milli KŸtŸphane olarak yeni projelerle deûerli bilim adamý ve araßtýrmacýlarýmýza daha iyi hizmetler sunmak dileûiyle. Tuncel ACAR Milli KŸtŸphane BaßkanÝ iii

4 P R E S E N T A T I O N The information explosion, which is occured as a result of scientific and technological developments, surrounds the man all around with an amazing speed. Man's making the best and most efficient use of this information explosion depends on his ability to control and manipulate it in the highest level. The Internet utilization, which increases rapidly in our age, is an indicator of the level at which the information technology has reached. Accessing to the information either in electronic environment or through the conventional formats of printed materials is one of the indispensable factors of becoming an information society in the age we live. Consequently, the bibliographic works are very important to be able to control the retrospective information and make a plan for the future. The Turkish National Bibliography, has been publishing since 1928 and is compiled according to the Legal Deposit Act number 2527 and is consisted of bibliographic records sent to the National Library. The Turkish National Bibliograply has formerly been issued in printed form only. But due to the developments in ICT (Information and Communication Technology) starting from 2003 on, it has also been issued in electronic formats. We hope that this work, which is offered to the users with the searchscan feature and in PDF format, will provide facilities to the researchers. After the realization of new projects we, as the National Library, aim to offer even better services to our eminent scholars and researchers. Tuncel ACAR President of the National Library vi

5 N S Z T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI (TB), 1934 tarihli 2527 sayýlý Basma YazÝ ve Resimleri Derleme Kanunu'na gšre derlenerek, Mill KŸtŸphane'ye gšnderilen yayýnlara ait niteleyici kataloglama bilgilerini i eren bibliyografik kayýtlardan olußur. TB ilkin 1928 yýlýnda, o zamanki Maarif Vek leti tarafýndan yayýnlanmaya baßlamýß, 1935 yýlýnda bibliyografyanýn yayýn sorumluluûunu Derleme MŸdŸrlŸÛŸ devralmýß ve 1955 yýlýndan itibaren de Mill KŸtŸphane tarafýndan hazýrlanmaya baßlanmýßtýr. Materyaller, AACR (Anglo-American Cataloguing Rules = Anglo-Amerikan Kataloglama KurallarÝ) 2.bs revizyonuna gšre kataloglanmakta ve Dewey Onlu SÝnÝflama 20. edisyonuna gšre sýnýflanmaktadýr. Kataloglama ve SÝnÝflama Þube MŸdŸrlŸÛŸ, SŸreli YayÝnlar Þube MŸdŸrlŸÛŸ ile Kitap DÝßÝ Materyaller Þube MŸdŸrlŸÛŸ'nce hazýrlanan bibliyografik kayýtlar Bibliyografya HazÝrlama Þube MŸdŸrlŸÛŸ'ne gšnderilir, bibliyografya dÿzenine uygun hale getirildikten sonra aylýk olarak yayýnlanýr Ocak fasikÿlÿnden itibaren bilgisayara dayalý olarak ÝkarÝlan TB, 1993 Ocak fasikÿlÿnden sonra yeni bir bilgisayar programý kullanýlarak hazýrlanmaya baßlanmýßtýr. Yeni bilgisayar programýyla birlikte, bibliyografyada dÿzen ve i erik a ÝsÝndan bir takým yenilikler yapýlmýßtýr. Bibliyografik kayýtlar, ilgili olduklarý konular altýnda tÿrlerine gšre bšlÿmlenerek listelenmißtir. Bunlar sýrasýyla ßšyledir: 1. Kitaplar, 2. SŸreli YayÝnlar, 3. Gšrsel-Üßitsel Materyaller. Bibliyografik kayýtlar listelenirken, šncelikle esas alýnan konu numaralarýdýr. AynÝ konu numarasýnda yer alan bibliyografik kayýtlar ise alfabetik olarak listelenmißtir. Konu numaralarý, her bibliyografik kaydýn sonunda ayrýca belirtilmißtir. Üki veya daha fazla konu numarasýna sahip bibliyografik kayýtlar erißilebilirliûi kolaylaßtýrmak amacýyla ilgili bšlÿmlerde yinelenmektedir. Ülk konu numarasý bibliyografik kayýtlarýn sol Ÿst kšßesinde bulunur ve dizinlerden ulaßýmý saûlar. Fakat gšnderme yapýlan bibliyografik kayýtlarýn baßýnda konu numaralarý yer almaz. Eserin Mill KŸtŸphane'deki yer numarasý, bibliyografik kayýtlarýn saû Ÿst kšßesinde verilmektedir. Her fasikÿlÿn sonunda yazar adlarý, eser adlarý, sÿreli yayýn adlarý, gšrsel ißitsel materyal, ISBN ve ISSN olmak Ÿzere altý ayrý dizin bulunur. YÝllÝk dizinlerde, fasikÿl numaralarý Romen rakamlarýyla verilir. Ulusal bibliyografik denetimin tek ve en šnemli aracý olan TB, 1993 Ocak fasikÿlÿnden itibaren, yukarýda a Ýklanan bi im ve i erikte yayýnlanmaktadýr yýlýna ait fasikÿllerden itibaren TŸrkiye BibliyografyasÝ, CD ortamýnda aylýk olarak Ÿretilmeye baßlanmýßtýr. AyrÝca yýllýk dizinle birlikte yýllýk olarak da hazýrlanmasý planlanmaktadýr. v

6 P R E F A C E The Turkish National Bibliography includes indigenous publications with their descriptive cataloging information, received by the National Library according to the Legal Deposit Act dated 1934, numbered The National Bibliography was started by the Ministry of Education in In 1935, the responsibility of publishing the National Bibliography was undertaken by the Directorate of Legal Deposit. Since 1955 it has been published by the National Library. Materials are being catalogued according to the 2 nd edition of 1988 revision of the AACR (Anglo American Cataloguing Rules) and classified according to the 20 th edition of Dewey Decimal Classification System. All the bibliographical records prepared by the Cataloging and Classification Section, the Periodicals Section, and the Audio-Visual Materials Section are forwarded to the Bibliography Preparation Section. After necessary corrections and revisions the bibliography is published monthly. With the introduction of the automated procedures, Turkish National Bibliography's January 1989 issue was published. Since 1993 a new computer program is being utilized for the preparation of the bibliography. The new software has new innovative features in terms of form and content. Bibliographic records are listed according to types of materials under subjects which are shown below: 1. Books 2. Periodicals 3. Audio-Visual Materials During the organization of bibliographic records priority is given to subject numbers. Bibliographic entries which have same subject number are listed alphabetically. Subject numbers are shown at the end of each bibliographic entry. If a bibliographic entry includes two or three subjects numbers, they are also shown in each relevant subject category. The first subject number which appears at the upper left hand corner of the record is also the number which provides access to the bibliographic record through indexes. However, subject numbers are not shown in the referred bibliographic records. A work's stock number at the National Library appears at the upper right hand corner. At the end of each issue, there are six separate indexes which are: authors, corporate bodies, book titles, periodical titles, audio-visual materials, ISBN and ISSN. In the annual indexes issue numbers are given with Roman numerals. It is important to note that the Turkish National Bibliography is the most important and the only publication for the national bibliographic control in the country. This has been achieved with careful preparations and new automated procedures. The Turkish National Bibliography has been produced in CD format and monthly since the begining of Furthermore, it is planned to be published annually together with annual index. PDF files of bibliographies have been included within the CDs in order to maintain the present system which the researchers familiar with. The whole data vi

7 P R E F A C E of an issue are included in the PDF file which are exactly the same as in printed bibliographies. It has been made easy to have access to bibliographic descriptions in CDs with a browse and search program prepared both in Turkish and English. The program has an indexing mechanism which provides five access points: -Title of the work -Name of the author -Name of the publisher -Series -Subject number. Entries in the index are listed in the alphabetical order and full record can be retrieved. Moreover, there are two different browse and search points: "search record", "search word". Through these points researchers can have quick access to the right record they need. Access to the bibliographic records from the annual author and article title indexes is possible via the fascicle number and the subject order number denoted next to the subject number in parentheses. vii

8 KISALTMALAR anlatan, -lar anl. arranged arr. arranger arr. Auflage Aufl. augmented augm. ausgabe ausg. ayrýca bakýnýz ayr. bkz. bakýnýz bkz. Band (Almanca) Bd. basý bs. basýlýß bsl. basým bs. baský bsk. baßlangý bßl. bearbeited bearb. boyut, -u byt. bšlÿm, -Ÿ blm. bulletin bull. BŸlten, -i BŸlt. century cent. cilt c. Company Co. copyright c Corporation Corp. Ýkaran, -lar Ýk. izen, -ler iz. dergi, -si derg. derleyen, -ler derl. derme-ci derm. dýßkapak d.k. diagram, -s diagr., diagrs. diyagram, -lar diyagr. doûum, -u d. dokÿman dok. dÿzenlenmiß dznlm. dÿzenleyen dznl. edition ed. Ždition Žd. englarged enl. engraved engr. Eser adý (baßka) E.a. (b) Eser adý (paralel) E.a. (p) Eser adý E.a. et alii et al. et cetera etc. facsimile, -s facsim.,facsims. faksimile faksim. fascicle fasc. fasikÿl fsk. folded fold. folio fol. foot, feet ft. fotoûraf fotog. ABBREVIATIONS gelißtirilmiß gelißt. genißleten gnßl. genißletilmiß gnßlm. government govt. gšzden ge iren gšzd. ge. gšzden ge irilmiß gšzd. g rlm. grafik grf. harita, -lar hrt. hazýrlayan, -lar haz. herausgegeben hrsg. hour, -s hr. Incorporated Inc. i kapak i.k. id est i.e. iûreti ad iûr. ad ilave eden ilv. ed. ilave, -ler ilv. illustrated illus. illustration, -s illus. imtiyaz sahibi imt. sah. including incl. Üntroduction Üntrod. Üsadan nce Ü.. Üsadan Sonra Ü.S. ißbirliûi eden-ler ißb. ed. ißleyen, -ler ißl. katlanmýß, katlý katl. kesim ksm. kýsaltan ksl. kýsaltýlmýß kslm. kißisel yayýn kiß. yay. levha lvh. Limited Ltd. metni hazýrlayan, -lar met. haz. milimetre mm. muharrir mhr. mukaddeme mkd. mÿdÿr, -lÿûÿ md., mdl. mÿessis, -i mÿes. mÿstensih mÿst. mÿtercim mtrc. nakleden nakled. naßir nßr. neßreden neßred. neßriyat mÿdÿrÿ neßr. md. new series new. ser. notlar ekleyen, -ler notl. ekl. notlar ilave eden. -ler not. ilv. ed. nouveau, nouvelle nouv. number, -s no. numbered numb. numer nr. numero (FransÝzca) no. viii

9 KISALTMALAR numero (Üspanyolca) no. numero (Üsve e) no. numero (Ütalyanca) n. nummer nr. ortak yazar ort. yaz. OrtaklÝk, -Ý Ort. šnsšz šns. šnsšz yazan, -lar šns. yaz. pafta, -lar pft. part, -s pt., pts. parte pt. parti pt. partie, -s ptie, pties plan pl. planß numarasý pln. nu. planß pln. portre, -ler prtr. preface pref. preliminary prelim. printing print. privately printed priv. print. pseudonym pseud. publishing pub. rapor rpr. renkli rnk. report rept. resimli res. revised rev. sadeleßtirilmiß sadlm. sahip, -bi sah. saniye san. santimetre cm. sayfa, -lar s., ss. second, -s. sec. se en, -ler se. se ilmiß se il. selected sel. selection sel. series ser. sesli sl. ABBREVIATIONS sessiz sz. signature sig. siyah-beyaz s.b. supplement suppl. sÿtun st. ßekil ßkl. ßerheden ßerhed. Þirket, -i Þt., Þti. Þube, -si Þb. tablo tbl. tahminen thm. takým tk. takma ad t. ad tarih yok t. y. Teil, Theil T., Th. tercÿman terc. Territory Ter. týpký basým tpk. bs. týpký baský tpk. bsk. title page t.p. tome t. tomo t. toplayan, -lar topl. translated tr. TŸrkiye BibliyografyasÝ TB typographical typog. typographie, typographique typ. ulantý, -lar ul. umgearbeitet umgearb. unaccompained unacc. ve baßkalarý v.b. versus vs. volume, -s v. yaklaßýk yak. yaprak y. yayýn yay. yayýnlayan yayl. yazan, -lar yaz. yer yok Y.y. yÿzyýl yy. ix

10 000 GENEL KONULAR Kitap Veri ißleme Bilgisayar bilimi Bilgisayar programlama, programlar zel bilgisayar yšntemleri BÜBLÜYOGRAFYA Bibliyografyalar Belirli yerlerden gelen eserlerin Belirli konulardaki eserlerin K T PHANE VE BÜLGÜLENDÜRME KŸtŸphanelerin ißleyißi Genel kÿtÿphaneler GENEL ANSÜKLOPEDÜK ESERLER DiÛer dillerde HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK DiÛer coûrafi bšlgelerde GENEL KOLEKSÜYONLAR Slav dillerinde FELSEFE VE PSÜKOLOJÜ Felsefe eûitimi, araßtýrmasý METAFÜZÜK (SPEK LATÜF FELSEFE) Ontoloji (VarlÝkbilim) EPÜSTEMOLOJÜ, NEDENSELLÜK, ÜNSANLIK Epistemoloji (Bilgi kuramý) ÜnsanlÝk NORMAL ST (PARANORMAL) OLAYLAR Parapsikoloji ve okkÿltizm (gizcilik) Fizyonomi BELÜRLÜ FELSEFÜ OKULLAR DoÛalcÝlÝk ve ilgili sistemler PSÜKOLOJÜ AlgÝlama, duygular, fizyolojik itkiler Bilin li zihinsel sÿre ler ve zeka AyrÝmsal ve gelißme psikolojisi UygulamalÝ psikoloji MANTIK AldatÝcÝ kavramlar ve yanlýß ETÜK (AHLAK FELSEFESÜ) Siyasal etik Ekonomik ve meslek etiûi DiÛer ahlaki kurallar ANTÜK, ORTA AÚ, DOÚU FELSEFESÜ DoÛu felsefesi Platoncu felsefe MODERN BATI FELSEFESÜ Britanya AdalarÝ Almanya ve Avusturya DiÛer coûrafi bšlgeler...32

11 200 DÜN HÝristiyanlÝÛÝn felsefesi DOÚAL (DOÚAYA DAYANAN) DÜNBÜLÜM Bilim ve din KUTSAL KÜTAP Eski Ahit Þiirsel kitaplarý Ünciller ve Olaylar HIRÜSTÜYAN DÜNBÜLÜMÜ TanrÝ Üsa Mesih ve ailesi ÜnsanlÝk Kurtuluß (Soterioloji) ve merhamet HIRÜSTÜYAN SOSYAL DÜNBÜLÜMÜ Kilise idaresi (Eklesioloji) Dini ibadet zamanlarý, yerleri Misyonlar HIRÜSTÜYANLIK DIÞINDAKÜ DÜNLER KarßÝlaßtÝrmalÝ din Klasik (Yunan ve Roma) din Yahudilik Üslam TOPLUM BÜLÜMLERÜ Sosyoloji ve antropoloji Toplumsal etkileßim Toplumsal sÿre ler Toplumsal davranýßý etkileyen etmenler Sosyal gruplar KŸltŸr ve kurumlar Topluluklar GENEL ÜSTATÜSTÜKLER Asya'nÝn SÜYASAL BÜLÜMLER Yšnetim ve devlet sistemleri Devletin šrgÿtlÿ gruplarla ilißkisi YurttaßlÝk haklarý ve siyasal haklar Siyasal sÿre UluslararasÝ gš ve sšmÿrgecilik UluslararasÝ ilißkiler Yasama sÿreci EKONOMÜ Emek ekonomisi Finansman ekonomisi Toprak ekonomisi Sosyalizm ve ilgili sistemler Kamu maliyesi UluslararasÝ ekonomi retim...118

12 339 Makroekonomi ve ilgili konular HUKUK UluslararasÝ hukuk (Devletler hukuku) Anayasa ve idare hukuku Askerlik, vergi, ticaret, sanayi hukuku Sosyal, iß, refah hukuku ve ilgili hukuk Ceza hukuku zel hukuk Mahkemeler KAMU Y NETÜMÜ Merkezi idarelerin Yerel yšnetimlerin (Belediyeler) TŸrkiye'de Askerlik bilimi TOPLUMSAL HÜZMETLER VE DERNEKLER Genel toplumsal sorunlar ve refah Toplumsal refah sorunlarý ve hizmetleri DiÛer toplumsal sorunlar ve hizmetler Kriminoloji Dernekler Sigorta EÚÜTÜM Okul yšnetimi ÜlkšÛretim OrtašÛretim YŸksekšÛretim TÜCARET, ÜLETÜÞÜM, TAÞIMACILIK UluslararasÝ ticaret (DÝß ticaret) Demiryolu taßýmacýlýûý Su, hava, uzay taßýmacýlýûý TaßÝmacÝlÝk YŸzey taßýmacýlýûý GELENEKLER, G RG, HALKBÜLÜM Genel adetler GšrgŸ kurallarý Halkbilim (folklor) DÜL VE DÜLBÜLÜM SšzlŸkler T RK DÜLÜ TŸrk e'nin yazý sistemi ve fonolojisi TŸrk e ile ilgili sšzlÿkler TŸrk e'nin tarihi, coûrafi gelißimi TŸrk e'nin kullanýmý OsmanlÝca ve diûer TŸrk dilleri ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE Üngilizce ile ilgili sšzlÿkler Üngilizce'nin kullanýmý CERMEN DÜLLERÜ ALMANCA Almanca ile ilgili sšzlÿkler...199

13 435 Almanca'nÝn yapýsal sistemi (grameri) Almanca'nÝn kullanýmý ROMAN DÜLLERÜ FRANSIZCA FransÝzca'nÝn kullanýmý ÜSPANYOL VE PORTEKÜZ DÜLLERÜ Üspanyolca'nÝn kullanýmý Portekizce HELENÜK DÜLLER KLASÜK YUNANCA DiÛer Helenik diller DÜÚER DÜLLER DoÛu Hint-Avrupa ve Kelt dilleri DoÛu ve GŸneydoÛu Asya dilleri DOÚA BÜLÜMLERÜ VE MATEMATÜK Kurulußlar ve yšnetim EÛitim, araßtýrma, ilgili konular Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß MATEMATÜK šzÿmleme Geometri OlasÝlÝklar ve uygulamalý matematik ASTRONOMÜ VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER Belirli gšk cisimleri ve olaylarý Kronoloji FÜZÜK Modern fizik KÜMYA VE ÜLGÜLÜ BÜLÜMLER Nitel analiz Ünorganik kimya Organik kimya Kristalografi YER BÜLÜMLERÜ Jeoloji, hidroloji, meteoroloji Ekonomik jeoloji YAÞAM BÜLÜMLERÜ Fiziksel antropoloji Biyoloji BÜTKÜ BÜLÜMLERÜ (BOTANÜK BÜLÜMLER) Bitkibilim ZOOLOJÜ BÜLÜMLERÜ (HAYVANBÜLÜMLERÜ) Zooloji (Hayvanbilim) SoÛukkanlÝ omurgalýlar BalÝklar Mammalia (Memeliler) TEKNOLOJÜ (UYGULAMALI BÜLÜMLER) Ücatlar ve patentler TIP BÜLÜMLERÜ TIP Ünsan anatomisi Ünsan fizyolojisi SaÛlÝÛÝn gelißtirilmesi...221

14 614 HastalÝk oranlarý, korunma Farmakoloji ve tedavi HastalÝklar Cerrahi ve ilgili konular KadÝn hastalýklarý ve doûum Deneysel týp M HENDÜSLÜK VE ÜLGÜLÜ ÜÞLER UygulamalÝ fizik Madencilik ve ilgili ißler Askeri ve denizcilik mÿhendisliûi Ünßaat mÿhendisliûi evre koruma mÿhendisliûi MŸhendisliÛin diûer dallarý TARIM VE ÜLGÜLÜ TEKNOLOJÜLER Teknikler, gere ler, malzemeler Bitki hasarlarý, hastalýklarý, zararlýlarý Meyve bah eleri, meyveler, ormancýlýk HayvancÝlÝk EV EKONOMÜSÜ VE AÜLE YAÞAMI Yiyecek ve i ecek Dikiß, giyim, kißisel yaßam Kamuya ait evlerin yšnetimi ocuk yetißtirme ve evde bakým Y NETÜM VE YARDIMCI HÜZMETLER Muhasebe Genel yšnetim ReklamcÝlÝk ve halkla ilißkiler KÜMYA M HENDÜSLÜÚÜ GÝda teknolojisi DiÛer organik ŸrŸnlerin teknolojisi ÜMALAT Dokumalar BELÜRLÜ R NLERÜN ÜMALATI Kesinlik ara larý ve diûer aletler BÜNALAR Ünßaat malzemeleri SANATLAR G ZEL SANATLAR Felsefe ve kuram zel konular SŸreli yayýnlar EÛitim, araßtýrma ilgili konular Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß KENT VE PEYZAJ SANATLARI Fiziksel planlama (Kent sanatý) MÜMARLIK Mimari yapý Kamu yapýlarý Dini ve benzeri ama lý binalar...262

15 728 Konutlar ve ilgili binalar PLASTÜK SANATLAR HEYKELTRAÞLIK Oyma ve oymacýlýk Seramik sanatlarý ÜZGÜ SANATLARI VE DEKORATÜF SANATLAR izim ve izimler Dokuma sanatlarý RESÜM SANATI VE RESÜMLER DiÛer konular Tarihi, coûrafi, kißilere gšre ele alýß FOTOÚRAF ILIK VE FOTOÚRAFLAR FotoÛraf ÝlÝk alanlarý ve tÿrleri FotoÛraflar M ZÜK Genel ilkeler ve mÿzikal bi imler Vokal mÿzik algýlar ve algý topluluklarý Klavyeli algýlar ve diûer algýlar Telli algýlar (Kordofonlar) DÜNLENCE, EGLENCE VE G STERÜ SANATLARI Topluluk šnÿndeki gšsteriler Sahne gšsterileri Salon oyunlarý ve eûlenceleri Salon beceri oyunlarý Þans oyunlarý Atletik ve a Ýkhava sporlarý ve oyunlarý Su ve hava sporlarý EDEBÜYAT VE RETORÜK Retorik ve edebi eser koleksiyonlarý Edebi tarih ve eleßtirel deûerlendirme T RK E EDEBÜYAT TŸrk e ßiir TŸrk e tiyatro TŸrk e roman ve hikaye TŸrk e denemeler TŸrk e mektuplar TŸrk e hiciv ve mizah TŸrk e eßitli eserler OsmanlÝca edebiyat ÜNGÜLÜZCE VE ESKÜ ÜNGÜLÜZCE EDEBÜYAT Üngiliz ßiiri Üngiliz romaný ve hikayesi Üngiliz edebiyatýnda denemeler Üngiliz edebiyatýnda mektuplar Üngiliz edebiyatýnda eßitli eserler CERMEN (TEUTONÜK) DÜLLER EDEBÜYATI Almanca roman ve hikaye DiÛer Cermen (Teutonik) edebiyatý...310

16 840 LATÜN K KENLÜ DÜLLER EDEBÜYATI FransÝzca roman ve hikaye FransÝzca hiciv ve mizah FransÝzca eßitli eserler ÜTALYANCA, RUMENCE EDEBÜYAT Ütalyanca roman ve hikaye ÜSPANYOL VE PORTEKÜZ DÜLLERÜ EDEBÜYATI Üspanyolca roman ve hikaye Portekizce KLASÜK YUNAN EDEBÜYATI Epik ßiir, roman ve hikayesi Klasik Yunan sšylevleri Modern Yunan edebiyatý DÜÚER DÜLLERÜN EDEBÜYATI DoÛu Hint-Avrupa ve Kelt edebiyatý Afro-Asyatik edebiyat Sami edebiyatý DoÛu ve GŸneydoÛu Asya edebiyatý COÚRAFYA VE TARÜH Tarih eûitimi, araßtýrmasý, ilgili konular DŸnya tarihi COÚRAFYA VE SEYAHAT Tarihi coûrafya Avrupa'da coûrafya ve seyahat Asya'da coûrafya ve seyahat GŸney Amerika'da coûrafya ve seyahat BÜYOGRAFÜ, ÞECERE, NÜÞANLAR (ÜNSÜGNÜA) Toplumsal bilimlerdeki kißiler Edebiyat, tarih, biyografi, ßecere alanýndaki kißi Þecere, isimler, nißanlar (insignia) 'A KADAR ESKÜ AÚ TARÜHÜ 'a kadar MÝsÝr 'ya kadar Ütalya 'a kadar diûer bšlgeler GENEL AVRUPA TARÜHÜ BATI AVRUPA Britanya adalarý Orta Avrupa Almanya Fransa ve Monako Ütalya YarÝmadasÝ ve evresi DoÛu Avrupa Sovyetler BirliÛi Avrupa'nÝn diûer Ÿlkeleri GENEL ASYA TARÜHÜ UZAKDOÚU GŸney Asya Hindistan Üran OrtadoÛu (YakÝndoÛu) Orta Asya GENEL KUZEY AMERÜKA TARÜHÜ Birleßik Devletler (ABD) Birleßik Devletler'in gÿney orta bšlgesi...345

17 000 GENEL KONULAR 002 Kitap 2010 AD CarriŽre, Umberto Eco J.-C. Kitaplardan kurtulabileceûinizi sanmayýn / Umberto Eco Jean-Claude CarriŽre ; FransÝzca aslýndan eviren: Sosi DolanoÛlu. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Can YayÝnlarÝ, s. ; 20 cm. Ñ (Can YayÝnlarÝ ; KÝrkmerak ; 4) S.N.: ; D.M ISBN : TL. I. DolanoÛlu, Sosi. I III. Seri Veri ißleme Bilgisayar bilimi 2010 BD Clausen, Peter Bilgisayar ve robotlar / Peter Clausen ; resimleyenler: Joochim Knappe ; TŸrk eleßtiren: Mehmet Tahir ncÿ, Ali Cem ElmalÝ. Ñ Üzmir : Tudem, c. "12." (48 s.) : res., fotoû. ; 27 cm. Ñ (Neden ve nasýl serisi) Metin TŸrk e, Almanca'dan eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [15.00 TL]. I. Knappe, Joochim. II. ncÿ, Mehmet Tahir. III. ElmalÝ, Ali Cem. IV. E.a. V. Seri. 004, Gšrsel Üßitsel Materyaller GRF CD 2010 DK e-kolay. net ver. 4.1 [elektronik kayýt]. Ñ [Y.y. : yayl.y., 2008?] 1 compact disc ; 12 cm ap. TŸrkiye'nin kißiselleßtirilebilen ilk browser'ý bu pakette. S.N.: ; B.N. 2009/ [5.00 TL] Bilgisayar programlama, programlar 2010 AD amoûlu, Kadir 10 adýmda yazýlým gelißtirmek / Kadir amoûlu. Ñ Üstanbul : Kodlab YayÝn DaÛÝtÝm, s. : res., tbl. ; 20 cm. S.N.: ; D.M ISBN : TL AD Aydemir, Mustafa Web tasarým rehberi / Mustafa Aydemir. Ñ 2. bsk. Ñ Üstanbul : Kodlab YayÝn DaÛÝtÝm, s. : res. ; 21 cm. Ñ (Kodlab ; 13) S.N.: ; D.M ISBN : TL. II. Seri AD ÞamlÝ, Mehmet, Her yšnÿyle PHP 6 / Mehmet ÞamlÝ. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Kodlab YayÝn DaÛÝtÝm, viii, 368 s. ; 21 cm. TÝpkÝ basým i erir. YazarÝn kýsa biyografisi vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : TL AD Yšnen, Engin, AS3 ile sunucu programlama ve PHP MYSQLl entegrasyonu / Engin Yšnen. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Kodlab YayÝn DaÛÝtÝm, viii, 258 s. : res. ; 21 cm. Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : TL

18 2010 BD etin, Recep S7-200 otomasyon : temel kavramlar / Recep etin. Ñ 3. bs. Ñ Ankara : Recep etin, s. : ßkl. ; 30 cm. Meslek yÿksek okullarý ve temel seviye PLC šûrenmek isteyenler i in. S.N.: ; D.M ISBN : [30.00 TL] AD obanoûlu, BŸlent Java ile programlama ve veri yapýlarý / BŸlent obanoûlu. Ñ gÿncelleßtirilmiß ve genißletilmiß 2. bsk. Ñ Üstanbul : Pusula, xii,386 s. : ßkl. ; 24 cm. Ñ (Pusula ; 179) Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : TL. II. Seri AD Kilmen, Erkan, A'dan z'ye excel 2007 / Erkan Kilmen. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Pusula YayÝncÝlÝk, s. : res., tbl., grf. ; 24 cm. Ñ (Pusula ; 206) S.N.: ; D.M ISBN : TL. II. Seri AD Teker, nder Derinlemesine java / nder Teker. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Godoro YayÝncÝlÝk, s. ; 24 cm. Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [40.00 TL] AD Din el, Teoman, ORACLE 11 g / Teoman Din el. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Kodlab YayÝn DaÛÝtÝm, viii, 370 s. : res. ; 21 cm. Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : TL AD Þahin, Nedim, Exchange server 2010 / Nedim Þahin. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Kodlab YayÝn DaÛÝtÝm, viii, 280 s. : res. ; 21 cm. Eserde, yazarýn kýsa biyografisi vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : TL Gšrsel Üßitsel Materyaller GRF CD 2010 DK TEKS [elektronik kayýt] : kÿtÿphane yazýlýmý : demo. Ñ [Y.y.] : Total Bilißim Teknolojisi, [2008?] 1 compact disc ; 12 cm ap. Ü indekiler: Kataloglama ve šdÿn verme (kullanýcý kodu: demo, ßifre: demo) - Periyodik izleme ve makale (kullanýcý kodu: yšnetici, ßifre: demo). S.N.: ; B.N. 2009/ [5.00 TL] zel bilgisayar yšntemleri 2010 AD Baßak, HŸdayim Autocad ortamýnda programlama VBA / HŸdayim Baßak ; editšr: Üsmail Þahin. Ñ Üstanbul : Pusula YayÝncÝlÝk, xii, 407 s. : ßkl. ; 24 cm. Kaynak a: 407. s.. S.N.: ; D.M ISBN : TL. I. Þahin, Üsmail. I

19 2010 AD Adobe indesign CS4 : yetkili eûitim kýlavuzu / yazan: Adobe YaratÝcÝ Ekibi ; eviren: Saliha Atak ; editšr: Arif Ortakma. Ñ 1. bs. Ñ Üstanbul : Medyasoft YayÝnlarÝ, ix, 420 s. : res., ßkl. ; 24 cm. Dizin vardýr. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [38.00 TL]. I. Adobe YaratÝcÝ Ekibi. II. Atak, Saliha. III. Ortakma, Arif AD Adobe photoshop CS4 : yetkili eûitim kýlavuzu [Windows ve Mac OS i in] / yazan: Adobe YaratÝcÝ Ekibi ; eviren: Arif Ortakma. Ñ 2. bs. Ñ Üstanbul : Medyasoft, s. : res., ßkl. ; 24 cm. zgÿn eseradý: Photoshop CS4 classroom in a book. Dizin vardýr. Metin TŸrk e, Üngilizce'den eviri. S.N.: ; D.M ISBN : [26.00 TL]. I. Adobe YaratÝcÝ Ekibi. II. Ortakma, Arif BÜBLÜYOGRAFYA 011 Bibliyografyalar Gšrsel Üßitsel Materyaller GRF CD 2010 DK TŸrkiye bibliyografyasý 2003/3 [elektronik kayýt] / [hazýrlayan]: T.C. KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ. Ñ [Ankara] : Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ, [2003?] 1 compact disc ; 12 cm ap. Üngilizce eseradý: Turkish national bibliography. S.N.: ; B.N. 2009/ ISSN I. T.C. KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ Belirli yerlerden gelen eserlerin 2010 BD Üstanbul niversitesi Cerrahpaßa TÝp FakŸltesi adresli sci-e ve ssci'da yer alan uluslararasý bilimsel yayýnlar / hazýrlayan: ArmaÛan ÜmamoÛlu. Ñ Üstanbul : Cerrahpaßa TÝp FakŸltesi VakfÝ, s. : grf., tbl. ; 20x28 cm. Ñ (Cerrahpaßa TÝp FakŸltesi VakfÝ yayýnlarý ; 19) S.N.: ; D.M [40.00 TL]. I. ÜmamoÛlu, ArmaÛan. II. Seri Gšrsel Üßitsel Materyaller GRF CD 2010 DK DŸnyada yayýnlanmýß OsmanlÝ ile ilgili eserler [elektronik kayýt] / [hazýrlayan]: T.C. KŸltŸr BakanlÝÛÝ Milli KŸtŸphane KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ. Ñ [Ankara] : Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ, [2008?] 1 compact disc ; 12 cm ap. Üngilizce eseradý: Publications related to Ottoman heritage in the world. S.N.: ; B.N. 2009/ [5.00 TL]. I. T.C. KŸltŸr BakanlÝÛÝ Milli KŸtŸphane KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ. 015 GRF CD 2010 DK TŸrkiye yazmalarý toplu kataloûu [elektronik kayýt]. Ñ Ankara : KŸltŸr ve Turizm BakanlÝÛÝ Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ, compact disc ; 12 cm ap. Üngilizce eseradý: The union catalogue of manuscripts in Turkey. BasÝlÝ 32 cildi i erir. S.N.: ; B.N. 2009/ [5.00 TL]

20 016 Belirli konulardaki eserlerin 2010 AD AkgŸl, Medine i ek derman bibliyografyasý / Medine AkgŸl. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : MVT YayÝncÝlÝk, s. : fotoû. ; 21 cm. Ñ (MVT YayÝncÝlÝk ; 16) S.N.: ; D.M ISBN : [4.00 TL]. II. Seri K T PHANE VE BÜLGÜLENDÜRME 2010 AD zalp, mer Hakan, Tuhfe ß rihi Hayati Ahmed Efendi (1751/2-1814) : ßiirleri, kÿtÿphanesi ve tehafÿt-i mÿstahrece'si / mer Hakan zalp. Ñ Üstanbul : zgÿ YayÝnlarÝ, s. ; 21 cm. Ñ ( zgÿ YayÝnlarÝ ; Elbistan: 3) Dizin vardýr. TÝpkÝ basým i erir. Kaynak a: ss. YazarÝn kýsa biyografisi vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [25.00 TL]. II. Seri , Gšrsel Üßitsel Materyaller GRF CD 2010 DK Ankara niversitesi. Dil ve Tarih CoÛrafya FakŸltesi. KŸtŸphanecilik BšlŸmŸ 50. yýl [elektronik kayýt] / [hazýrlayanlar]: Oya GŸrdal, Fatoß SubaßÝ. Ñ [Ankara] : Ankara niversitesi Dil ve Tarih CoÛrafya FakŸltesi, compact disc ; 12 cm ap. S.N.: ; B.N. 2009/ [5.00 TL]. I. GŸrdal, Oya. II. SubaßÝ, Fatoß. II Genel kÿtÿphaneler 2010 AD KŸtŸphane HaftasÝ Vekam Ühtisas KŸtŸphaneleri Paneli (43. : 2007 : Ankara) 41. KŸtŸphane HaftasÝ Vekam Ühtisas KŸtŸphaneleri Paneli, 29 Mart 2007, Ankara : bildiriler / KŸtŸphaneciler DerneÛi ; yayýna hazýrlayan: Esin Sultan OÛuzTŸrk ; editšrler: Zeynep nen, Mehtap TŸrkyÝlmaz. Ñ Ankara : TŸrk KŸtŸphaneciler DerneÛi, s. : rnk. res. ; 24 cm. Ñ (TŸrk KŸtŸphaneciler DerneÛi ; 49) S.N.: ; D.M ISBN : [8.00 TL]. I. KŸtŸphaneciler DerneÛi. II. OÛuzTŸrk, Esin Sultan. III. nen, Zeynep. IV. TŸrkyÝlmaz, Mehtap. V. E.a. VI. Seri KŸtŸphanelerin ißleyißi 2010 AD Þamilov, Aladdin Entropi, informasyon ve entropi optimizasyon / Aladdin Þamilov. Ñ Eskißehir : Anadolu niversitesi, s. : grf. ; 24 cm. Dizin var. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [10.00 TL] GENEL ANSÜKLOPEDÜK ESERLER 039 DiÛer dillerde Gšrsel Üßitsel Materyaller GRF CD 2010 DK TŸrkiye [elektronik kayýt] : Almanac 2007 : multi-language interactive cdrom / preparation: Kutlay DoÛan ; prepared by: Turkish News Agency. Ñ [Ankara] : TŸrk TanÝtma VakfÝ, [2007?] 4

21 1 compact disc ; 12 cm ap. CD, TŸrk e, Üngilizce, FransÝzca, Hollandaca, Üspanyolca, ince, Rus a, Arap a dillerinde metin i erir. S.N.: ; B.N. 2009/ [5.00 TL]. I. DoÛan, Kutlay. II. Turkish News Agency GRF CD 2010 DK TŸrkiye [elektronik kayýt] : multilanguage interactive cd-rom. Ñ [Y.y. : yayl.y., 2008?] 1 compact disc ; 12 cm ap. CD, TŸrk e, Üngilizce, FransÝzca, Hollandaca dillerindeki metinleri i erir. Üngilizce eseradý: Turkey. FransÝzca eseradý: Turquie. Hollandaca eseradý: TŸrkei. Sistem gereksinimleri:. S.N.: ; B.N. 2009/ [5.00 TL] HABER ORTAMLARI, GAZETECÜLÜK 2010 AD Bayram, Ü. Halil Þehir ve adam : AdÝyaman'Ýn kÿltÿrel platformu / Ü. Halil Bayram. Ñ AdÝyaman : [yayl.y.], s. : rnk. res. ; 24 cm. S.N.: ; D.M [13.00 TL] AD zel, Üsmet Evlenseydik boßanacaktýk : ßairin devriye nšbeti, 7 / Üsmet zel ; hazýrlayan: Ercan YÝldÝrÝm. Ñ Üstanbul : Þžle YayÝnlarÝ, s. ; 21 cm. Ñ (Þžle YayÝnlarÝ ; 334. Üsmet zel dizisi ; 42) Dizin vardýr. S.N.: ; D.M ISBN : [20.00 TL]. I. YÝldÝrÝm, Ercan. I III. Seri AD Darbeli kalemler, 27 MayÝs-12 Mart- 12 EylŸl : askeri mÿdahalelerin ilk haftasýnda yazýlan kšße yazýlarýndan se meler / derleyen: Mine SšÛŸt. Ñ Üstanbul : GETTO BasÝm YayÝn, s. ; 24 cm. S.N.: ; D.M ISBN : [15.00 TL]. I. SšÛŸt, Mine , AD Vural, Ahmet AdÝm adým yayýncýlýk : (kendi kendine yayýncýlýk) / Ahmet Vural. Ñ Üstanbul : TŸrdav BasÝm YayÝm, s. : rnk. res., tbl. ; 24 cm. S.N.: ; D.M ISBN : TL Gšrsel Üßitsel Materyaller GRF CD 2010 DK Cemal Bingšl belgeseli [elektronik kayýt] : resim šûretmeni-ressam ( ) / hazýrlayan: Orhan Bingšl. Ñ [Y.y. : yayl.y., 2009?] 1 compact disc ; 12 cm ap. Ñ (Arkeoloji, kÿltÿr, sanat dizisi ; 4) Sistem gereksinimleri: Ületißim sistemi, Windows, Internet Explorer, Microsoft Power Point tam ekram alýßtýrýnýz. S.N.: ; B.N. 2009/ ISBN : [5.00 TL]. I. Bingšl, Orhan GRF CD 2010 DK Anadolu AjansÝ [elektronik kayýt] : 1998 yýlý haber bÿlteni. Ñ [Y.y. : yayl.y., 1998?] 1 compact disc ; 12 cm ap. S.N.: ; B.N. 2009/ [5.00 TL]

22 079 DiÛer coûrafi bšlgelerde 2010 AD Albayrak, HŸseyin, DŸnden bugÿne Trabzon basýný, / HŸseyin Albayrak. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Trabzon Üli ve Ül eleri EÛitim, KŸltŸr ve Sosyal YardÝmlaßma VakfÝ, c. "1." (708 s.) : res., fotoû. ; 24 cm. Ü indekiler: Trabzon, Batum, GŸmŸßhane, Rize, Giresun, Ordu ve Samsun basýný, ( ). S.N.: ; D.M ISBN : [40.00 TL] , AD Albayrak, HŸseyin, DŸnden bugÿne Trabzon basýný, / HŸseyin Albayrak. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Trabzon Üli ve Ül eleri EÛitim, KŸltŸr ve Sosyal YardÝmlaßma VakfÝ, c. "2." (706 s.) : res., fotoû. ; 24 cm. Ü indekiler: Cumhuriyet dšnemi (gazeteler), ( ). S.N.: ; D.M ISBN (Tk.) : [40.00 TL] AD Albayrak, HŸseyin, DŸnden bugÿne Trabzon basýný, / HŸseyin Albayrak. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Trabzon Üli ve Ül eleri EÛitim, KŸltŸr ve Sosyal YardÝmlaßma VakfÝ, c. "3." (848 s.) : res., fotoû. ; 24 cm. Ü indekiler: Cumhuriyet dšnemi (dergilerbÿltenler-tanýtým yayýnlarý), ( ). S.N.: ; D.M ISBN : [40.00 TL] AD Albayrak, HŸseyin, DŸnden bugÿne Trabzon basýný, / HŸseyin Albayrak. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Trabzon Üli ve Ül eleri EÛitim, KŸltŸr ve Sosyal YardÝmlaßma VakfÝ, c. "4." (466 s.) : res., fotoû. ; 24 cm. Ü indekiler: Trabzon basýnýnda gazeteciler-yazarlar. Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [40.00 TL] BD KŸ ŸkyÝlmaz, MŸcahit TŸrk basýnýnda dýß habercilik / MŸcahit KŸ ŸkyÝlmaz, Hakan opur. Ñ 1. bsk. Ñ Ankara : Seta YayÝnlarÝ, s. : rnk. res., tbl. ; 27 cm. Ñ (Seta YayÝnlarÝ ; IX) Kaynak a: ss. S.N.: ; D.M ISBN : [17.00 TL]. I. opur, Hakan. I III. Seri AD PißmanlÝk, UÛur Tarsus basýn tarihi, : (100 yýllýk izler) / UÛur PißmanlÝk ; eski TŸrk e eviriler: Duygun Urgun. Ñ 1. bsk. Ñ Üstanbul : Tarsus KŸltŸr ve DayanÝßma DerneÛi YayÝnlarÝ, s. : fotoû. ; 24 cm. Ñ (Tarsus KŸltŸr ve DayanÝßma DerneÛi YayÝnlarÝ ; 2) Kaynak a: 191. s.. S.N.: ; D.M [10.00 TL]. I. Urgun, Duygun. I III. Seri SŸreli YayÝnlar 2010 SC 5 7 OnaltÝ. Ñ 1. yýl, 2. sayý (24 Þubat 2009) -. Ñ Bursa : Emin Karakaya, c. : res. ; 38 cm. HaftalÝk, Þubat BaÛÝmsÝz haftalýk Bursa gazetesi. S.N.: SC gÿn. Ñ 125. sayý (25 Þubat 2008) -. Ñ Üskenderun, Hatay : Gškhan GškpÝnar,

23 c. : res. ; 40 cm. HaftalÝk, 23 Þubat HaftalÝk siyasi baûýmsýz gazete. S.N.: SC 103 Adalet BakanlÝÛÝ Ceza ve Tevkifevleri Genel MŸdŸrlŸÛŸ Sesleniß. Ñ 5. yýl, 54. sayý (15 EylŸl 2006) -. Ñ Ankara : Adalet BakanlÝÛÝ Ceza ve Tevkifevleri Genel MŸdŸrlŸÛŸ, [2002] -. c. : res. ; 40 cm. AylÝk, Mart Ceza ve Tevkifevleri Genel MŸdŸrlŸÛŸ yayýnýdýr. AylÝk yayýn. S.N.: SC 144 AltÝeylŸl BalÝkesir. Ñ 1. yýl, 1. sayý (02-15 Mart 2009) -. Ñ BalÝkesir : E. KaÛan YÝlmaz, c. : res. ; 38 cm. Onbeß gÿnlÿk, Mart AltÝ EylŸl. AltÝeylŸl. Yerel gazete. S.N.: SC 132 Anamur gÿndem. Ñ 1. yýl, 2. sayý (23 Mart 2009) -. Ñ Anamur, Mersin : Hatice Garip, c. : res. ; 45 m. HaftalÝk, 16 Mart Nisan 2009 tarihinden itibaren yayýnýn boyutu kÿ ŸlmŸßtŸr. HaftalÝk tarafsýz gazete. S.N.: SC 82 Ankara Numune EÛitim ve AraßtÝrma Hastanesi. Numune gazetesi. Ñ 1. yýl, 1. sayý (Ocak 2010) -. Ñ Ankara : Aysun YayÝncÝlÝk MatbaacÝlÝk Reklam Ünßaat Turizm, c. : rnk. res. ; 42 cm. AylÝk, Ocak Ankara Numune EÛitim ve AraßtÝrma Hastanesi gazetesi. S.N.: SC 131 Bafra vizyon. Ñ 2. yýl, 406. sayý (01 Nisan 2009) -. Ñ Bafra, Samsun : Vizyon Gazetecilik, c. : res. ; 40 cm. GŸnlŸk, Vizyon. GŸnlŸk siyasi gazete. S.N.: SC 1 Baßka bir yaßam mÿmkÿn. Ñ 1. yýl, 1. sayý (Temmuz 2009) -. Ñ Ankara : zcan YÝlmaz, c. : res. ; 38 cm. AylÝk, Temmuz AylÝk yaygýn sÿreli yayýn. S.N.: ISSN SC 8 Baßkent'in sesi. Ñ 1. yýl, 23. sayý (21 AÛustos 2009) -. Ñ Ankara : Tuna YÝlmaz, c. : rnk. res. ; 38 cm. HaftalÝk, z baßkent'in sesi. zbaßkent'in sesi. HaftalÝk siyasi gazete. S.N.: SC 93 Bayrampaßa ses. Ñ 1. yýl, 5. sayý (EylŸl 2008) -. Ñ Üstanbul : BakÝß Medya BasÝn YayÝn MatbaacÝlÝk, c. : res. ; 40 cm. AylÝk, MayÝs Ses. BaÛÝmsÝz siyasi aktÿel gazete. S.N.: SC 145 Bšlgede halkýn sesi. Ñ 9. yýl, 587. sayý (25 EylŸl 2007) -. Ñ Bigadi, BalÝkesir : Emrah akmak,

24 c. : res. ; 40 cm. GŸnlŸk, Bšlgede halkýn sesi gazetesi. HalkÝn sesi. Numaralama šzellikleri deûißti. 1. yýl, 1. sayý (01 Þubat 2008) - GŸnlŸk tarafsýz siyasi gazete. S.N.: SC 130 ankýrý postasý. Ñ 1. yýl, 3. sayý (28 EylŸl 2008) -. Ñ ankýrý : Þeker TanÝtÝm ve Reklam, c. : res. ; 38 cm. HaftalÝk, EylŸl HaftalÝk siyasi gazete. S.N.: SC 57 DeÛißim 41. Ñ 3. yýl, 120. sayý (08 Þubat 2009) -. Ñ Üzmit, Kocaeli : Tanju CÝlÝzoÛlu, [2007] -. c. : res. ; 40 cm. HaftalÝk, HaftalÝk siyasi yayýn organý. S.N.: SC 129 Edirne baßkent haber. Ñ 24. sayý (20 Ocak 2009) -. Ñ Edirne : Edirne Baßkent Haber Gazetesi Medya TanÝtÝm Hizmetleri, c. : res. ; 38 cm. Bilinmiyor, 14 Þubat Baßkent Edirne. Haber edirne baßkent. Edirne baßkent haber gazetesi. TarafsÝz habercilik gazetesi. S.N.: SC 128 Edirne'm. Ñ 1. yýl, 1. sayý (17 Þubat 2009) -. Ñ Edirne : Ali SŸzen, c. : res. ; 38 cm. GŸnlŸk, 17 Þubat Edirnem. GŸnlŸk siyasi baûýmsýz gazete.. S.N.: SC 62 The Ege eye. Ñ 36. sayý (15 Ocak 2008) -. Ñ KußadasÝ, AydÝn : Owner of Newspaper Pegasus Ltd. Tic. Þti., c. : res. ; 40 cm. AylÝk, YayÝn Üngilizce. Local news & what's on in & around Kusadasi. S.N.: SC 126 Evren. Ñ 1. yýl, 1. sayý (09 Ocak 2009) -. Ñ Mersin : Bur in Deynekli, c. : res. ; 38 cm. HaftalÝk, 09 Ocak HaftalÝk baûýmsýz siyasi gazete. S.N.: SC 142 Fuar gazetesi. Ñ 5. sayý (18 Haziran 2009) -. Ñ Üstanbul : Grup E YayÝncÝlÝk, c. : res. ; 40 cm. Bilinmiyor, Recycling Industry dergisinin ekidir.. Fuar gazetesi. S.N.: SC 127 Edirne olay gazetesi. Ñ 1. yýl, 1. sayý (04 Þubat 2009) -. Ñ Edirne : Merve Yasa, c. : res. ; 38 cm. Haftada Ÿ sayý, 03 Þubat Olay Siyasi mÿstakil gazete. S.N.: SC 125 Gazete Ke išren. Ñ 1. yýl, 9. sayý (04 KasÝm 2009) -. Ñ Ankara : Ke išren Yerel Gazete Matbaa ve ReklamcÝlÝk, c. : res. ; 40 cm. Onbeß gÿnlÿk, Ke išren. Ke išren Gazete. Onbeß gÿnlÿk yerel gazete. S.N.:

25 2010 SC 138 GercŸß gazetesi. Ñ 1. yýl, 10. sayý (03 AralÝk 2007) -. Ñ GercŸß, Van : Tahir ner, c. : res. ; 38 cm. HaftalÝk, 01 Ekim GercŸß. Pazartesi gÿnleri Ýkar. HaftalÝk siyasi kÿltÿrel gazete. S.N.: SC 141 Gezinti BeyoÛlu. Ñ 13. sayý (01-14 Þubat 2009) -. Ñ Üstanbul : Sezen YayÝncÝlÝk, [2008] -. c. : rnk. res. ; 40 cm. AylÝk, Nisan Gezinti. AylÝk sanat eûlence ve gezi gazetesi. S.N.: SC 25 Gškalp. Ñ 1. yýl, 1. sayý (01 Nisan 2008) -. Ñ Mersin : Mehmet Torun, c. : res. ; 49 cm. HaftalÝk, 01 Nisan HaftalÝk baûýmsýz siyasi gazete. S.N.: SC 42 HasanoÛlan gazetesi. Ñ 1. yýl, 1. sayý (01-30 Haziran 2009) -. Ñ Ankara : AkÝn BabadaÛ, c. : res. ; 38 cm. AylÝk, Haziran AylÝk yerel gazete. S.N.: SC 36 Ünegšl Belediyesi bÿlten. Ñ 14. sayý (AÛustos 2009) -. Ñ Ünegšl, Bursa : Ünegšl Belediyesi, c. : rnk. res. ; 38 cm. AylÝk, BŸlten Ünegšl Belediyesi bÿlteni. S.N.: SC 85 Kariyer. Ñ 1. yýl, 15. sayý (10 EylŸl 2009) -. Ñ Zonguldak : Enjoy Kariyer Gazetesi BasÝn YayÝn Reklam Organizasyon, c. : res. ; 45 cm. HaftalÝk, 10 EylŸl HaftalÝk baûýmsýz tarafsýz siyasi gazete. S.N.: SC 3 Kavga. Ñ 1. yýl, 2. sayý (Temmuz 2009) -. Ñ Ankara : Erginbay YayÝncÝlÝk, c. : res. ; 38 cm. AylÝk, Haziran Yerel sÿreli yayýn. S.N.: SC 38 The Kemaliye times. Ñ 2. sayý (July 2009) -. Ñ Erzincan : Tahir SehlikoÛlu, c. : res. ; 38 cm. AylÝk, June Tourism, foreign policy, kÿltÿre, literature, history, research, economyi sports, art. S.N.: SC 133 KÝrmÝzÝ. Ñ 1. yýl, 1. sayý (03 Þubat 2009) -. Ñ Tokat : Tokat BasÝm ve YayÝn San., c. : rnk. res. ; 45 cm. Bilinmiyor, 03 ubat Tokat gazetesinin ekidir. Yerel yayýn. S.N.: SC 47 KÝrßehir haber 24. Ñ 1. yýl, 8. sayý (26 Haziran 2009) -. Ñ KÝrßehir : Üdeal Gazetecilik, c. : rnk. res. ; 40 cm. HaftalÝk, KÝrßehir haber24. HaftalÝk siyasi gazete. S.N.:

26 2010 SC 44 Kuzeyin sesi. Ñ 2. yýl, 42. sayý (30 Ekim 2009) -. Ñ Pursaklar, Ankara : HŸseyin GŸnay, c. : rnk. res. ; 45 cm. Onbeß gÿnlÿk, Pursaklar Kuzeyin sesi. Haber gazetesi. S.N.: SC 27 Malatya hedef. Ñ 1. yýl, 3. sayý (Haziran 2009) -. Ñ Üstanbul : Mustafa Ercan, c. : rnk. res. ; 41 cm. AylÝk, Nisan Hedef Malatya. Malatya. Yerel sÿreli yayýn. S.N.: SC 118 Marmara postasý. Ñ 1. yýl, 1. sayý (EylŸl 2007) -. Ñ Üstanbul : Adem KarabayÝr, c. : res. ; 40 cm. AylÝk, EylŸl AylÝk siyasi gÿncel haber gazetesi. S.N.: SC 119 Marmara. Ñ 1. yýl, 4. sayý (Mart 2007) -. Ñ Üstanbul : Marmara Reklam TanÝtÝm Organizasyon ve YayÝncÝlÝk, c. : res. ; 40 cm. AylÝk, Yerel sÿreli yayýn. S.N.: SC 124 Medya TŸrk. Ñ 1. yýl, 1. sayý (EylŸl 2006) -. Ñ Üstanbul : Cevat Baykal, c. : res. ; 38 cm. AylÝk, EylŸl AylÝk yerel sÿreli gazete. S.N.: SC 120 Medya22. Ñ 1. yýl, 1. sayý (28 Haziran 2006) -. Ñ Edirne : Medya22 Gazetecilik MatbaacÝlÝk ve Ajans Hizmetleri, rnk. res. ; 40 cm. AylÝk, 28 Haziran Medya 22. Yerel sÿreli yayýn. S.N.: SC 115 Merzifon yenigÿn. Ñ 1. yýl, 1. sayý (02 AÛustos 2004) -. Ñ Merzifon, Amasya : Bedevi Kayacan, c. : res. ; 41 cm. GŸnlŸk, 02 AÛustos YenigŸn. Pazar hari hergÿn yayýnlanýr.. 01 KasÝm 2004'den itibaren yayýnýn boyutu deûißmißtir. GŸnlŸk siyasi mÿstakil gazete. YayÝmcÝ deûißikliûi: KasÝm 2004 tarihine kadar Ramazan KazancÝ; daha sonra Bedevi Kayacan tarafýndan yayýnlanmaya baßlanmýßtýr. S.N.: SC 2 Misyon. Ñ 1. yýl, 29. sayý (Nisan-Haziran 2006) -. Ñ Ankara : Misyon Turizm & Organizasyon Ltd., c. : res. ; 38 cm. aylýk, Misyon haber. ayda bir yayýmlanan Misyon Turizm, Organizasyon ve TanÝtÝm Ltd.' nin bÿltenidir. aylýk bÿlten. S.N.: SC 37 Net haber. Ñ 1. yýl, 1. sayý (EylŸl 2009) -. Ñ Üstanbul : Mesut Gšk, c. : rnk. res. ; 40 cm. AylÝk, EylŸl Nethaber. AylÝk aktÿel gazete. S.N.:

27 2010 SC 136 NißantaßÝ Teßvikiye hayat. Ñ 1. yýl, 1. sayý (04 AralÝk 2009) -. Ñ Üstanbul : VTT YayÝncÝlÝk, Reklam ve Promosyon Üßleri Ltd. Þti., c. : rnk. res. ; 42 cm. HaftalÝk, NT hayat. Semt gazetesi. S.N.: SC 81 Objektif haber. Ñ 1. yýl, 8. sayý (05 Nisan 2006) -. Ñ [Siirt] : Zakir AkdaÛ, c. : res. ; 41 cm. HaftalÝk, HaftalÝk mÿstakil siyasi gazete. S.N.: SC 79 OsmancÝk bÿlteni. Ñ 2. yýl, 17. sayý (Mart 2006) -. Ñ Ankara : Fatih Taha Akalan, c. : res. ; 40 cm. AylÝk, AÛustos AylÝk siyasi ve kÿltÿrel yerel haber bÿlteni. S.N.: SC 140 OsmancÝk. Ñ 1. yýl, 1. sayý (26 KasÝm 2009) -. Ñ OsmancÝk, orum : Bilal evrim, c. : res. ; 40 cm. HaftalÝk, 26 KasÝm HaftalÝk siyasi baûýmsýz gazete. S.N.: SC 91 Parantez. Ñ 1. yýl, 50. sayý (24-20 Ocak 2008) -. Ñ Gaziantep : Zeugma YayÝncÝlÝk, c. : rnk. res. ; 41 cm. HaftalÝk, HaftalÝk siyasi aktÿel gazete. S.N.: SC 7 Paßavizyon. Ñ 1. yýl, 1. sayý (Mart 2008) -. Ñ Üstanbul : Dama Ajans Reklam TanÝtÝm Organizasyon ve YayÝncÝlÝk, c. : rnk. res. ; 38 cm. AylÝk, Bšlge gazetesi. S.N.: SC 11 Pendik gÿndemi. Ñ 1. yýl, 1. sayý (Nisan 2007) -. Ñ Üstanbul : Pendik Belediyesi, c. : rnk. res. ; 38 cm. Onbeß gÿnlÿk, Ocak Pendik Belediyesi yayýnýdýr. S.N.: SC 9 Perpa aktÿel. Ñ 2. yýl, 14. sayý (AÛustos 2007) -. Ñ Üstanbul : Ercan Durna, [2006] -. c. : res. ; 38 cm. AylÝk, AylÝk siyasi gazete. S.N.: SC 10 Pandomim. Ñ 2. yýl, 6. sayý (MayÝs 2008) -. Ñ Üstanbul : Übrahim Turhan Lisesi, [2007] -. c. : rnk. res. ; 38 cm. AylÝk, Übrahim Turhan Lisesi okul gazetesi. S.N.: SC 50 Pertek Belediyesi. Ñ 11. sayý (Ocak 2008) -. Ñ Pertek, Tunceli : Pertek Belediyesi., [2005?] -. c. : rnk. res. ; 40 cm. Bilinmiyor, Pertek Belediyesi basýn bÿlteni. S.N.:

28 2010 SC 83 Portal. Ñ 1. yýl, 279. sayý (01 AÛustos 2007) -. Ñ AdÝyaman : SšÛŸt KÝrtasiye ve BasÝm, c. : res. ; 40 cm. GŸnlŸk, 28 AÛustos Pazar hari hergÿn Ýkar. GŸnlŸk yerel sÿreli yayýn. S.N.: SC 89 Portre. Ñ 1. yýl, 2. sayý (01 AralÝk 2008) -. Ñ Kahramanmaraß : Hakan Dertli, c. : res. ; 40 cm. Onbeß gÿnlÿk, KŸltŸr sanat gazetesi. S.N.: SC 39 The post. Ñ 2. yýl, 35. sayý (05-20 May 2007) -. Ñ Marmaris, MuÛla : Dila AltÝndiß BalcÝ, [2007] -. c. : rnk. res. ; 40 cm. Onbeß gÿnlÿk, Marmaris, Fethiye bšlgesi yerel gazetesi. S.N.: SC 84 Pozitif reklamlar. Ñ 1. yýl, 1. sayý (EylŸl 2008) -. Ñ Üstanbul : Aytekin Zari, c. : res. ; 40 cm. AylÝk, EylŸl Pozitif. AylÝk akademik siyasi sektšrel gazete. S.N.: SC 90 Pozitif. Ñ 1. yýl, 4. sayý (05-20 MayÝs 2006) -. Ñ Üstanbul : Pozitif zÿrlÿler EÛitim DerneÛi Üktisadi Üßletmesi, c. : res. ; 38 cm. Onbeß gÿnlÿk, YayÝn 01 Ekim 2007'den itibaren boyut deûißmißtir. zÿrlÿler gazetesi. S.N.: SC 148 Renkli. Ñ 1. yýl, 2. sayý (07-13 MayÝs 2007) -. Ñ Üstanbul : Cebbar YÝlmaz, c. : rnk. res. ; 38 cm. HaftalÝk, MayÝs HaftalÝk siyaset, toplum ve kÿltÿr dergisi. S.N.: SC 150 Rota. Ñ 1. yýl, 9. sayý (11 Ocak 2008) -. Ñ Üskenderun, Hatay : Rota YayÝncÝlÝk ve Reklam AjansÝ, c. : res. ; 38 cm. HaftalÝk, 30 Temmuz HaftalÝk ekonomi, siyaset ve aktÿalite gazetesi. S.N.: SC 113 S. Ñ 13. yýl, 114. sayý (Sonbahar 2008) -. Ñ Üstanbul : S YayÝncÝlÝk, [1995] -. c. : res. ; 40 cm. AylÝk, S aylýk ßehir gazetesi. AylÝk ßehir gazetesi. S.N.: SC 28 Sakarya bomba. Ñ 1. yýl, 1. sayý (22-29 AÛustos 2008) -. Ñ Sakarya : Sel uk ner, c. : res. ; 40 cm. HaftalÝk, AÛustos Bomba. 15 Ocak - 21 Ocak 2009 tarihinden itibaren yayýnýn boyutu deûißmißtir. HaftalÝk gazete. S.N.: SC 16 Sakarya. Ñ 1. yýl, 1. sayý (Haziran 2009) -. Ñ Sakarya : Sakarya Gazetecilik ve YayÝncÝlÝk, c. : res. ; 43 cm. AylÝk, Temmuz Bizim gazetemiz. S.N.:

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/08 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/08 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/03 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/03 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/06 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/06 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/09 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/09 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/01 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/01 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5

025 KŸtŸphanelerin ißleyißi...5 000 GENEL KONULAR...1 001 Bilgi...1 004 Veri ißleme Bilgisayar bilimi...1 005 Bilgisayar programlama, programlar...2 006 zel bilgisayar yšntemleri...4 010 BÜBLÜYOGRAFYA...4 016 Belirli konulardaki eserlerin...4

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/12 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/12 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2010/02 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 77 SAYI: 2010/02 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/7 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/7 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/6 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/6 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI

ISSN 0041-4328 BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI Milli KŸtŸphane BaßkanlÝÛÝ CÜLT: 76 SAYI: 2009/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu 1041029 Hemþirelik 2, 3, 7 2 1041383 Ýngilizce Öðretmenliði 8 3 1041334 Okul Öncesi Öðretmenliði 1 1041037 Sýnýf Öðretmenliði 2 1041086 Arkeoloji

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/5 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/5 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/3 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/3 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2009/1 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 76 SAYI: 2009/1 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/4 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/4 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2007/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 74 SAYI: 2007/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR

IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR IRCICA NIN YAYINLADIĞI KAYNAKÇALAR (1982-2011) (21 AYRI KAYNAKÇA, 35 CİLT) Bülent Ağaoğlu İstanbul, 6 Eylül 2012 1982 1 Osmanlı Yıllıkları: Salnameler Ve Nevsaller. Bibliyografya Ve Bazı İstanbul Kütüphanelerine

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 63 2008 2008 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 ÖSYS' DE ÖĞRENCİLERİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINATERCİH ETME DURUMU Program Adı Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Tercih Sayısı Doluluk Durumu Amerikan Kültürü ve

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/2 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/2 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/10 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/10 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2008/11 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 75 SAYI: 2008/11 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2004/1 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI C LT: 71 SAYI: 2004/1 Türkiye Bibliyografyas, Bibliyografya Haz rlama

Detaylı

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

Web of Science GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ Web of Science 1 WEB OF SCIENCE Institute for Scientific Information (ISI) tarafından üretilen, dünyanın önde gelen fen bilimleri, sosyal bilimler ile sanat ve beşeri bilimler konularındaki süreli yayınlardan

Detaylı

IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı. UASL Eğitim Programı. 10 Mayıs, 2006

IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı. UASL Eğitim Programı. 10 Mayıs, 2006 IEEE Online Mühendislikte Günümüz Araştırmacılarının Temel Bilgi Kaynağı UASL Eğitim Programı TÜBİTAK-ULAKBİM 10 Mayıs, 2006 2004 MIKRO 1 Institute of Electrical and Electronics Enineers (IEEE) Hakkında

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu 1011012 Hemşirelik SAY 166.365 10101 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 183.585 10102 1013043 Fen Bilgisi Öğr.

Detaylı

İlgiler ve Meslekler

İlgiler ve Meslekler İlgiler ve Meslekler Sosyal Bilimlere ilginiz varsa; Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe Sağlık Eğitimi, Sağlık İdaresi, Antropoloji, Arşivcilik, Gazetecilik, Rehberlik-Danışmanlık, Sanat Tarihi, Sosyal Antropoloji,

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/9 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/9 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 T RKÜYE BÜBLÜYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2006/8 T.C. K LT R VE TURÜZM BAKANLIÚI MÜLLÜ K T PHANE BAÞKANLIÚI CÜLT: 73 SAYI: 2006/8 TŸrkiye BibliyografyasÝ, Bibliyografya HazÝrlama

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu ÖSYM 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Kont. Genel Kontenjan Genel Kontenjan En Büyük Puanı En Küçük Puanı ABANT

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 2007 2007 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MAT-FEN EĞİTİM KURUMLARI YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2007-2008-2009 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 30 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 155 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Detaylı

Birim Yazışma Kodları

Birim Yazışma Kodları .: REKTÖRLÜK Birim Yazışma Kodları 10081436 UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 25651002 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 91782296 KURULLAR 57985012 SENATO 89451496 ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU 72881189 ÜNİVERSİTE DİSİPLİN

Detaylı

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 5 5 272,75688 279,80985

Detaylı

2013 ÖSYS - LİSANS PROGRAMLARI BOŞ KALAN KONTENJANLAR www.saugundem.com www.facebook.com/saugundem

2013 ÖSYS - LİSANS PROGRAMLARI BOŞ KALAN KONTENJANLAR www.saugundem.com www.facebook.com/saugundem 2013 ÖSYS - LİSANS PROGRAMLARI BOŞ KALAN KONTENJANLAR Programın Kodu Programın Adı Puan Türü ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Boş Kontenjan Min Puan Max Puan

Detaylı

TÜRKÇE KİTAP İSİMLERİ İNGİLİZCE KİTAP İSİMLERİ

TÜRKÇE KİTAP İSİMLERİ İNGİLİZCE KİTAP İSİMLERİ KİTAP İSİMLERİ VE TEMEL ALANLAR Eğitim Bilimleri İlahiyat Spor Bilimleri Fen Bilimleri Mimarlık Planlama ve Tasarım Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Filoloji Mühendislik Güzel Sanatlar Sosyal, Beşeri ve İdari

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL 2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL PUAN TÜRÜ SAY 1 TOPLAM : 23 SÖZ 1 EA 1 ALAN İÇİ OLARAK SEÇEBİLECEĞİNİZ LER Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aktüerya Beslenme ve Diyetetik Bilgi Teknolojileri Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

0212 440 00 0010855-10856- İstanbul 0(212) 440 00 00/10855-10856- 10860-11162

0212 440 00 0010855-10856- İstanbul 0(212) 440 00 00/10855-10856- 10860-11162 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ ÖSYM KODU Kod Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Adresi Öğrenci İşleri(Santral 0212 440 00 00) Sekreterlik Faks 105610043 Diş

Detaylı

TELİF HAKKI DEVİR SÖZLEŞMESİ Bornova Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Dergisi Makalenin Başlığı:......... Yazar/Yazarlar ve tam isimleri:............ Yayından sorumlu yazarın adı-soyadı, adresi

Detaylı

T H O M S O N S C I E N T I F I C MİKRO BİLGİ A.Ş. Web of Science 7.0. UASL Eğitim Programı TÜBİTAK-ULAKBİM. 10 Mayıs, 2006

T H O M S O N S C I E N T I F I C MİKRO BİLGİ A.Ş. Web of Science 7.0. UASL Eğitim Programı TÜBİTAK-ULAKBİM. 10 Mayıs, 2006 Web of Science 7.0 UASL Eğitim Programı TÜBİTAK-ULAKBİM 10 Mayıs, 2006 Köken: The Web of T H O Science M S O N S C I E ve N T I Atıf F I C MİKRO Dizinlemesi BİLGİ A.Ş. Dr. Eugene Garfield: Bilgi bilimi

Detaylı

[Belge başlığını yazın]

[Belge başlığını yazın] TS-1 TS PUANLI LİSANS PROGRAMLARI Animasyon Arkeoloji ve Sanat Tarihi Basım Yayın ve Redakte Basın ve Yayın Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Coğrafya Coğrafya Öğretmenliği Film Tasarım ve Yazarlık

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 MF-3 501,71474 MF-3 517,91975 MF-3 538.863 MF-3 541.674

Detaylı

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON.

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı ÖSYM Kodu Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 369 MF-3 501,71474

Detaylı

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný 1. Bu tablodaki bilgiler 7 sütun halinde düzenlenmiþtir. Önce alfabetik sýra ile üniversitelerin adlarý verilmektedir. Her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede bulunan programlarýn kodlarý (1),

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmenliği İngilizce Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmenliği İngilizce Öğretmenliği İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 KON. KON. KON. KON. KON. KON. KON. KON. KON. 105610016

Detaylı

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI *

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise,

Detaylı

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 37 MF-3 37 MF-3 31 MF-3 29 MF-3 28 SAY-2 28 SAY-2 28 SAY-2 23

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi EK-1 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 111

Detaylı

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON.

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 501,71474 111 MF-3 517,91975 92 MF-3 538.863 86 MF-3 541.674

Detaylı

KON. Program Adı KON. KON.

KON. Program Adı KON. KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN KON. KON. KON. KON. KON. Program Adı TÜRÜ KÜÇÜK

Detaylı

TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MARDİN ARTUKLU

TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MARDİN ARTUKLU TeskilatKodu Ad Hiyerarsisi HiyerarsiSirasi 994694 REKTÖRLÜĞÜ REKTÖRLÜĞÜ 0 74804604 ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÜRLÜĞÜ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM KOORDİNATÜRLÜĞÜ 854 604560 084 96547 99866 6806 ANLAŞMAZLIK

Detaylı

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları

EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları EK 1- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kontenjanları 1960 1458 502 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÜNİVERSİTEMİZ MEZUN VE DİĞER ÜNİVERSİTELER

Detaylı

140 Y AZARLARA B İLGİ YAZARLARA BİLGİ

140 Y AZARLARA B İLGİ YAZARLARA BİLGİ 140 Y AZARLARA B İLGİ YAZARLARA BİLGİ Nüfusbilim Dergisi nde nüfus ve nüfusla ilgili konularda bilimsel makaleler yayımlanmaktadır. Dergi yılda bir kez Aralık ayında basılmaktadır. Nüfusbilim Dergisi ne

Detaylı

Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphaneleri, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre kütüphane ve materyal sayısı

Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphaneleri, İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre kütüphane ve materyal sayısı Materyal türü-types of material Afiş, atlas, Kütüphane harita, mikrofilm, sayısı Video disket vb. Number Süreli kaset Posters, atlases, İBBS - 3. Düzey of public Kitap yayın CD DVD VCD Video maps, microfilms,

Detaylı

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY

TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY ISSN 0041-4328 TÜRKİYE BİBLİYOGRAFYASI TURKISH NATIONAL BIBLIOGRAPHY 2005/6 T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE BAŞKANLIĞI CİLT: 72 SAYI: 2005/6 Türkiye Bibliyografyası, Bibliyografya Hazırlama

Detaylı

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) 1011171 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. SAY 1 41 41 353,660 362,891 350,746 350,746 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Tıp Fak. SAY 2 77 77 351,343 358,919

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.DİG.0.17.03.06.821.04 /3825 05/05/2010 Konu : Tokyo Dünya Çocuk Resimleri Yarışması..VALİLİĞİNE (İl Milî Eğitim Müdürlüğü) Dışişleri

Detaylı

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ SINIF / I.YARIYIL in ön koşulu var mı? in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? YDİ 0 YDF 0 YDA 0 Temel Yabancı

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 8 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

Yüksek Lisans, 2003-2005 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi, MBA

Yüksek Lisans, 2003-2005 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi, MBA Gültekin Gürdal E-mail ggurdal3@hotmail.com gultekingurdal@iyte.edu.tr EĞİTİM Yüksek Lisans, 2003-2005 Kocaeli Üniversitesi İşletme Yönetimi, MBA ( Master of Business Administration ) English Language

Detaylı

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LYS, 5 AYRI OTURUMDA GERÇEKLEŞTİRİLİR. İLGİLİ YERLEŞTİRME PUANLARI HESAPLANIRKEN, LYS NİN % 60 I, YGS NİN İSE 40 I KULLANILIR. OTURUMLA İLGİLİ AYRINTILAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

Detaylı