Dönem: 20 Yasama Yılı: 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dönem: 20 Yasama Yılı: 2"

Transkript

1 Dönem: 20 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 248) Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Ünitelerinin 1996 Yılı Faaliyetleri Hakkında içtüzüğün 177 ve Müteakip Maddeleri Gereğince Yaptığı Denetimle İlgili Rapor (5/13) T.B.M.M. Hesaplanın İnceleme Komisyonu Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi 4, T.B.M.M. Hesaplarını İnceleme Komisyonu. Karar No. : 1 'Sayi.-A.0Ll.HEK/60 Esas No.: 5/13 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA T.B.M. Meclisi İçtüzüğünün 117 nci maddesi ve müteakip maddeler gereğince T.B.M. Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonumuzun denetim, gözetim, bütçe tatbikatı sondaj usulü ile eşya sayımı, demirbaş tadadı ve birim amirlerince yapılan görüşmeler sonucu Satınalma Komisyon Başkanlığı, Mal Saymanlığı, Basımevi Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Ulaştırma Şube Müdürlüğü, Parlamenter Hizmetleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Eğitim ve Yönetim Müdürlüğü, Muhasebe Müdürlüğü ile Millî Saray, Köşk ve Kasırlarda yapılan çalışmalarımız hususundaki Komisyonumuz görüş ve temennileri ekte sunulmuştur. Arz ederim. T.B.M. MECLİSİ 1996 MALÎ YILI BÜTÇESİNİN HARCAMA GENEL GÖRÜNÜMÜ 1996 Malî Yılında T.B.M.Meclisi Bütçesinde (Genel Yönetim, Destek Hizmetleri, Güvenlik Hizmetleri, Yasama Hizmetleri 'Millî Saraylar dahil') Bütçe Kanunu ile toplam TL. ödenek verilmiş. Yasal % 5 tenzil ile yıl içinde yapılan dahili ve harici aktarmalardan sonra yıl sonu genel ödenek toplamı TL. ulaşmış yıl sonu itibariyle TL. harcanmış, kalan TL. olmuştur. Genel Yönetim Hizmetleri için 1996 Malî Yılında bütçe kanunu ile TL. ödenek verilmiş yasal % 5 kesinti ve yıl içinde yapılan dahili ve harici aktarmalardan sonra yıl sonu genel toplamı TL. olmuş. Yıl sonu itibariyle bu ödeneğin TL. harcanmış, kalan TL. olmuştur. Destek Hizmetlerini oluşturan Muhafız Taburu 1984 yılından itibaren personel giderleri ve yollukları 1983 yılında çıkarılan 2919 sayılı Teşkilat Yasası ile Millî Savunma Bakanlığına devredilmiştir. Diğer Hizmetleri; T.B.M.Meclisi bütçesinden karşılanmakta olup 1996 Bütçe Ödeneği TL. olup % 5 kesinti ile TL. harcanmıştır. Güvenlik Hizmetleri için 1996 Bütçe Ödeneği TL. % 5 kesinti ile harcanan miktar TL. olmuş TL. kalmıştır. Yasama Hizmetleri için 1996 Bütçe Ödeneği TL. olup TL. ilave edilerek TL. ulaşmıştır. Bu miktarın TL. har-

2 - 2 - canmış. Bu progrmdaki ödenekten; milletvekillerinin ödenek ve yollukları kendilerinin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin yurtiçi ve yurtdışı tedavileri, üyelerin Parlamentolararası İşbirliği Teşkilatı toplantı yollukları ayrıca Sayın Meclis Başkanı ve beraberinde giden üyelerin yurtdışı ve yurtiçi harcırahları, eski üyeler ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin her türlü yurtiçi ve yurtdışı tedavi giderleri ödenmesi gerçekleşmiştir. 900 Transfer Programında 1996 Malî Yılı için Bütçe Kanunu ile TL. ödenek ayrılmış % 5 kesinti iç ve dış aktarmadan sonra yıl sonu Genel Ödenek Harcaması TL. olmuş, TL. kalmıştır. Bu programdaki ödenekten kamulaştırma işlemlerinin yapılması, memurların yemeğine yardım, geçen yılların borçlarının karşılanması gerçekleştirilmiştir.. ' " ' ' ' 990 Özel Ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi harcama kalemine 1996 Malî Yılı bütçe ödeneğinden TL. ayrılmış bunun tamamı harcanmıştır. Ayrıca Geçici İşçi Ücretleri için 1996 Bütçe Ödeneği TL. verilmiş. Bunun TL. harcanmış, TL. kaldığı görülmüştür. SAYMANLIK MÜDÜRLÜĞÜ İçtüzüğümüzün 177 nci maddesi gereğince Saymanlık Müdürlüğünün 3'er aylık raporlarla ilgili yapılan denetimler sonucunda 1995 yılından beri Saymanlık Müdürlüğü bilgisayar ortamında çalışmakta ve daha önce elde tutulan; , Yevmiye Defteri, Bütçe Gideri Defteri, Ödeme Emirleri Defteri, Banka Defteri, Bütçe İçi Avans Defteri, Bütçe Dışı Avans Defteri, Kişi Borçları Defteri, Emekli Kesenekleri, Emanetler Defteri, Bütçe Emanetleri, Ödenecek Çek Defteri, Bütçe Gelirleri Defteri tamamen bilgisayarlı ortamda tutulmaktadır. Bilgisayarlı ortamda çalışma, 3671 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra eski ve yeni milletvekillerinin ve bakmakla yükümlü olduklarının tedavisi ve tazminatlar ile ilgili işlemlerin de mevcut işlere ilavesiyle yıllık 50 OOO'in üzerine çıkan işlem hacminin hızlı ve sağlıklı bir. şekilde hizmet verilmesinde büyük yarar sağlamıştır. Bilgi İşlem sisteminde evrak takibi için alınan 2 bilgisayarın, program eksikliği yüzünden işlerliğe geçirilemediği ilgililerce bu konuda zorluklar yaşandığı; bu programlar tamamlandığında Saymanlık Müdürlüğünün işinin daha kolaylaşacağı, zamandan kazanılacağı ifade edilmiştir. Eski ve yeni milletvekillerinin ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler ile personel ve personelin bakmakla yükümlü bulunduğu kişiler toplamı 'dur. Bunun eski ve yeni milletvekili ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler ise personel ve bakmakla yükümlü bulunduğu kişilerdir. Bu kadar çok kişinin de oldukça astronomik rakamlara ulaşan tedavi ve ilaç masrafları olmaktadır. Özel hastane ve ilaç faturalarının özellikle iyi incelemeye alındığı usulüne uygun olmayan faturaların düzeltildiği ifade edilmiştir. Yeni çıkan Tedavi Yönetmeliğine göre suistimalleri önlemek açısından daha kısıtlayıcı kararlar alındığı ifade edilmiştir.

3 - 3 - Komisyon olarak; T.B.M.Meclisi yeni üyeler ile personel ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ilaç temininde dışardaki eczanelerle (SSK, T.S.K. ve Bağ.Kur gibi) anlaşma yapılması; Anlaşma dışı eczane faturalarının ödenmemesini; Ayrıca T.B.M.Meclisi eczanesinde alınan % 20 ilaç tutarının kaldırılmasını; dışarı eczanelerden alımın caydırıcılığı bakımından yarar görmekteyiz. Başkanlığın takdirine sunarız. BÜTÇE VE MALİYE MÜDÜRLÜĞÜ T.B.M.M. İçtüzüğünün 176 ncı maddesine göre T.B.M.M. İdare Amirlerince hazırlanan T.B.M.M. Bütçe Tasarısının hazırlık safhasındaki tüm sekreterya görevini yürütmektedir. Bu görevler bir önceki yıla ait Kati Hesabın altı aylık başlangıç ödeneği, yıl sonu ödeneğinin ve harcamalarının işlenmesi, Başbakanlık ve Maliye Bakanlığının bütçe esasları dahilinde, tüm birimlerden gelen teklifler incelenerek bütçe rakamının tespiti ile tasarının Basımevinde basımını yaptırmak T.B.M.M. Başkanlık Divanına ve Plan Bütçe Komisyonuna sevk hakkındaki yazıları tanzim etmek; Kanunlaşarak yürürlüğe giren Bütçe Kanununa ait harcamaları yapmak; Bu harcamalar yapılırken birimlerden gelen teklifleri; birirnlerin Bütçe Kanunu hazırlanırken yapmış oldukları teklifler ve karşılaştırmak; Uygun ise Olur'a sunmak. Çıkan Olur'u Satınalma Komisyon Başkanlığına göndermek. Satınalma Komisyonundan gelen mal ve hizmet alımlarına ilişkin fatura ve diğer belgelerin kontrolü yapıldıktan sonra ödemenin yapılabilmesi için Saymanlık Müdürlüğüne göndermek. Bütçe Müdürlüğünürı görevlerindendir. T.B.M.Meclisinde bulunan telefon, fax, çağrı cihazı, mobil telefon, fonotel ve telesekreterin yıllık abonmanlarını, telefon ödemelerini yapmak, bu ödemeler 1996 yılı içine 1993 tarih 44 sayılı Başkanlık Divanı Kararma uygun olarak yapılmıştır. 25 Aralık 1996 tarih ve 33 sayılı Karar gereği telefon yönetmeliği değişmiş; yeni uygulama "T.M.M.M. kampusu içinde milletvekillerinin çalışma odaları ile sekreteryasınâ tahsis edilen telefonlara ait bir yıllık şehiriçi ve şehirlerarası telefon konuşma ve yurtiçi fonotel ücretlerinin toplam giderleri milletvekili maaşının o yılın Aralık ayı ödenek ve yolluk net tutarı toplamını geçemez. Geçmesi halinde farkın ilgili milletvekillerinin. müteakip sene Ocak ayı maaşından kesilmesi ayrıca yurtdışı telefon ücreti ile fonotel ücretlerinin tamamının ilgili milletvekili tarafından ödenmesi kararı alınmıştır." Bu uygulama 1 Ocak 1997 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bütçe ve Maliye Müdürlüğü 1996 yılı içinde 5627 adet tahakkuk yapımı gerçekleştiğini 1995 yılı içinde bu rakamın 4648 olduğu ifade edilmiştir. Buna göre 1996 yılı içinde tahakkuk müzakkerelerinde % 21.0,6 artış olduğu görülmüştür yılı harcamalarında en büyük ödeme Genel Kurulun yenilenmesi işi için yapılmıştır. Bunun için TL. kati ödeme yapılmış 27 Ocak itibariyle de TL. bakiye kredisi mevcut olduğu ifade edilmiştir. Yine 1996 yılı içinde yapımı halen sürmekte olan milletvekili lojmanları için TL. kati ödeme yapılmış, 27 Ocak 1997 tarihi itibariyle TL. bakiye kredi kaldığı ifade edilmiştir. SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞI Satınalma Komisyon Başkanlığı T.B.M.Meclisi önemli birimlerinden biridir. Satınalma Komisyon Başkanı, Saymanlık Müdürlüğü ve görevlendirdiği 1 müdür yardımcısı vekili, 1 şef ve 12 memur ile çalışmaktadır sayılı T.B.M.Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununa göre T.B.M.M. Satınalma Komisyonu T.B.M.Meclisi tüm birimleri ile milletvekili ve personel lojmanlarının ihtiyacı olan her türlü döşeme, demirbaş, mefruşat, büro malzemesi ve makinaları, kırtasiye baskı ve yayınla ilgili

4 malzemeleri, sağlık araç ve gereç ile ilaç alımlarını, ulaştırma araç ve gereç yedek parça alımları ve onarımları personele verilen giyecek eşyalarının, mevcut binaların bakım ve onarımı için ihtiyaç, duy ulan inşaat ve teknik malzemeyi, akaryakıt alımlarını gayrimenkul kiralanması yurtiçi ve yurtdışında yapılan milletlerarası toplantılarda programın organizasyonu ile ilgili her türlü hizmet ve malzeme alımları ile hizmetin gereği, satınalma ve taşınma işlemleri ile ilgili hizmetlerin yerine getirildiği ifade edilmiştir. Yukarıda sözü edilen hizmetler için yapılan malzeme alımları 2886 sayılı Yasa ile 1050 sayılı Yasaya uygun bir şekilde öncelikle Resmi Kuruluşlar İktisadî Devlet Teşekkülleri ve bunlara bağlı yan kuruluşlardan, bunların dışındaki malzemeler ise genellikle kapalı teklif almak veya doğrudan fabrikalarından ve imalatçı firmasından pazarlık yapılmak sureti ile en uygun bedelle zamanında satınalınmaktadır Malî Yılı içinde 3673 ayrı alımın yapıldığı; Bu alımlarla ilgili hükümler çerçevesinde özel, kamu kuruluşlarından ve dış piyasadan gerekli araştırmalar yapılarak satın alma işlemi yapıldığı ifade edilmiştir. ULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ T.B.M.Meclisi Başkanlık Divanı Üyeleri, Komisyon Başkanlıkları Geçici Komisyonlar ve çeşitli ünitelere tahsis edilen; ayrıca T.B.M.Meclisi hizmetlerinde kullanılmak amacıyla alınan araçların sayılarının artması nedeni ile Ulaştırma Şube Müdürlüğü hali hazırda 167 personel ve 148 araçla hizmet görmektedir. Ulaştırma Şube Müdürlüğü gerek personel gerekse iş kapasitesi bakımından Şube Müdürlüğünün konumunu aşmış olduğu belirtilmiştir. Ayrıca-ilgililerden alınan bilgilerce Ulaştırma Şube Müdürlüğü emrindeki araçların durum ve modelleri bakımından gözden geçirilmesi gerektiği, 5 yılını doldurmuş araçların tespitinin yapılması, makama uygun olmayan araçların geri hizmete alınması gerektiği ifade edilmiştir. Koltuk ambarlarından araçların acil ihtiyaçlarında kullanılmak üzere yedek parçaları mevcuttur. Burada her araca ait bir defter tutulduğu yedek parça giriş ve çıkışlarında Karteks Sistemi uygulandığı belirtilmiştir Malî Yılı içinde Ulaştırma Şube Müdürlüğünü TL. akaryakıt, TL. onarım ve yedek parça harcama olduğu ifade edilmiştir, PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ T.B.M.Meclisi dahil bahçeler, Başbakanlık Konutu, Personel Lojmanları vb. ihtiyaçlar nede-. niyle ortaya çıkacak yeşil alanları peyzaj mimarisi ve prensiplerine göre planlayıp düzenlemek, düzenlenmiş yeşil alanların devamlılığını sağlamak amacıyla her türlü bakım-idame ve koruma görevlerini yerine getirmek. T.B.M.Meclisine ait yeşil alanlar ile binalar dahilindeki bitkilendirme ve çiçeklendirme ihtiyaçlarına binaen kurulmuş bulunan üretim bölümünde toplam m 2 serada bin fidanlık dahili ve açık alanlarda ise bin adet kesme vazoluk çiçek üretilerek makam odalarıyla resmi kabul ve törenlerde kullanılmış, ihtiyaç fazlası da satış yoluyla değerlendirilmiştir. Buna göre; üretim fazlası saksı bitkisi kesme çiçek ve mevsimlik fideler satışından 1995 Malî Yılı satışın TL Malî Yılı satışını TL. T.B.M.Meclis Vakfına gelir sağlandığı ifade edilmiştir. Park ve Bahçeler Müdürlüğü yöneticileri ile çalışanlarına teşekkür ediyor başarılar diliyoruz.

5 DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Dış İlişkiler Müdürlüğü, dış ilişkilerinin düzenlenmesi ile ilgili 3620 sayılı Kanuna bağlı olarak görev yapmaktadır. T.B.M.Meclisi parlamenterlerinden oluşan 6 asil grup (Bunlar NATO, Kuzey Atlantik Asamblesi, Avrupa Birliği, Parlamentolararası Birlik, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Asamblesi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) Bu grupların yılda en az 4 defa olmak üzere toplantıları olmaktadır. Bu gruptaki üyeler vû onlara refakat eden kişilerin harcırahları, gidiş dönüş uçak biletleri, konaklama işlemleri, ayrıca Türkiye'de yapılan toplantı organizasyonları, gelen katılımcıların konaklama, bazı hallerde araç kiralama, verilen davetler; bunların dışında parlamentolararası Başkanlık seviyesinde ilişkiler söz konusu olduğunda bu konukların karşılanması, konaklaması, ulaşım, verilecek hediyelerin organizasyonun Dış İlişkiler Müdürlüğünce organize edildiği ifade edilmiştir.. Yetkililerce verilen bilgilerde Müdürlüğün daha verimli çalışabilmesi açısından mevcut personelden en az 10 kişi alınarak; buna karşılık resmi görüşmelerde ve siyasî, ekonomik konularda yazılı ve sözlü tercüme yapabilecek düzeyde İngilizce dilinde 3 Almanca ve Fransızca dilinde en az 1 personele ihtiyaç duyulduğu; bu ihtiyacın, yurtdışına giden T.B.M.Meclisi heyetleri ve T.B.M.Meclisinin konuğu olarak ülkemizi ziyaret eden yabancı heyetler sözkonusu olduğu zaman gerekli olduğu ifade edilmiştir. Başkanlığın takdirine sunuyoruz. EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ T.B.M.Meclisi Eğitim Müdürlüğü Başkanlık Divanının 16 Mayıs 1984 tarih ve 19 sayılı Karan ile kabul edilen T.B.M.M. Memurları Eğitim Yönetmeliğinin 28 Şubat 1991 tarih ve 77 sayılı Kararı ile Yönetmeliğin Eğitim Kurulunun kuruluşu ile ilgili fıkrası değiştirilmiştir. Daha önce Eğitim Kurulu T.B.M.M. Genel Sekreteri veya yetki vereceği Genel Sekreter Yardımcısının Başkanlığınde diğer Genel Sekreter Yardımcıları, Personel Eğitimi ve Yönetimi Müdürlüğü ile Personel ve Özlük İşleri Müdüründen oluşmakta iken; bu değişiklikle Eğitim Kurulu, T.B.M.Meclis Başkanlık Makamının onayı ile belirlenen dört üyeden oluşmaktadır. Kurumumuzda hizmetin daha etkin, süratli ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla çeşitli görevlerde çalışan personele yönelik olarak düzenlenen eğitim faaliyetlerine 1996 yılında da devam edilmiştir. Eğitimin, hizmetlerde verimliliğin artırılması yönünde etkili olabilmesi eğitim ihtiyacının tespit edilerek, bu ihtiyaçlara uygun programlar hazırlanmasına bağlıdır yılı eğitim programının hazırlanmasında öncelikle eğitimin yapılabileceği dershane ile personelin kadroları çalıştıkları birimler, öğrenimleri daha önceki eğitim programlarına katılma durumları gözönünde tutulmuştur yılı Eğitim Programında amaç aşağıda belirtilen biçimde tespit edilmiştir. 1. Personele gerekli bilgi beceri ve tutumları kazandırmak, 2. Personelin nitelik, nicelik ve verimliliğini artırmak, 3. Personelin mevzuat ve teknolojide meydana gelen değişme ve gelişmelere uyumunu sağlamak, 4. Kurumda yetkili haberleşme, insan ilişkileri işbirliği ve koordinasyonunu geliştirmek, 5. Personelin göreve ilişkin olumlu duygu ve düşünce geliştirmesini sağlamak ve personelde görev, yetki, sorumluluk bilincini yerleştirmek, 6. Kontrol ve denetim yükünü azaltmak,

6 - 6 - : 7. Personelin yetenek ve yeterliliklerini belirtmek ve istenilen yönde geliştirmek, 8. Personel hareketlerini, devamsızlık, uyuşmazlık ve disiplin olayının azaltılmasını sağlamak yılı Eğitim Programları 2 şekilde uygulanmıştır. - Kurum içi Eğitim Programları: 1. a) Aday Memurlar Temel Eğitimi, b) Millî Saraylar Daire Başkanlığı Aday Memurlar Temel Eğitim Programı. 2. Üst Düzey Yöneticiler Yönetim Semineri, 3. Bilgisayar Kursları, 4. Saymanlık Mevzuatı Semineri, 5. Temizlik Eğitim Semineri. V - Kurum dışı Eğitim Faaliyetleri: 1. İngilizce Dil Eğitimi, 2. Hizmet İçi Eğitim Programları. Personel Eğitim ve Yönetim Müdürlüğü 1996 Malî Yılında yer alan bu hizmetler karşılığı, harcama kalemi olarak toplam TL. bütçe ayrılmış. Bunun TL.'si çalışma karşılıkları, TL.'si müşavir firma ve kişilere ödeme, TL. makina, teçhizat demirbaş, taşıt bakımı TL. diğer hizmet alımları, 42 Q TL. kırtasiye baskı ve yayın gideri TL. özel malzeme alımları olarak belirlenmiştir yılı Eğitim Programında öncelikle ivedi eğitim ihtiyaçlarına yer verilmiş, eğitim ortamının sınırlılığı göz önünde tutulmuştur. Daha önceki yıllarda hizmet içi eğitimler 8 dershane ile 2 salonda sayın milletvekilleri ve personel eğitim programında kullanılırken, bugün bu sayı l'e düşmüştür. Eğitime dışarıdan gelen öğretim üyelerine oda ile ders araç gereçlerinin konacağı yer verilmesinin 1996 yılı eğitim programında sınırlayıcı etken olduğu belirtilmiştir. BASIMEVİ MÜDÜRLÜĞÜ T.B.M. Meclisi Basımevi Müdürlüğü Genel Sekreterliğin iş bölümü çerçevesinde yasama hizmetlerini yönlendiren Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına bağlı bir birim olarak görevini sürdürmektedir. T.B.M. Meclisi Basımevi Müdürlüğüne ait makine ve teçhizat, çağımızın baskı teknolojisine uygun olarak, 1987 bütçe yılından itibaren süregelen bir yatırım programı çerçevesinde kısım, kısım yenilenmiş olup, bugün modern teknolojiye uygun olarak yukarıda belirtmiş olduğumuz hizmetleri % 90 oranında ofset sistemi ile basabilen bir makine parkına sahip duruma gelmiştir. Önümüzdeki yıllarda da bütçe imkânları nispetinde yenilenme sürecine devam edileceği ve tamamen ofset sisteme geçilmiş olacağı yetkililerce belirtilmiştir. Basımevinde yapılan işlerin muhteviyatı; 1. Yasama ile ilgili tüm baskı ve cilt işleri, - 2. T.B.M.M. îdarî Teşkilatı birimlerinin ihtiyaç duyduğu baskı ve cilt işleri, 3. T.B.M.M. Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığının baskı ve cilt işleri, 4. Basın ve Halkla İlişkiler Büdürlüğünün baskı ve cilt işleri, 5. Millî Saraylar Daire Başkanlığına ait baskı ve cilt işleri,

7 Türk Parlamento Tarihi Grubu yayınlarının baskı ve cilt işleri, 7. T.B.M.M. Vakfı yayınlarının baskı ve cilt işleri, 8. Yasama ile ilgili işler (gündemler, gelen kağıtlar, geçen tutanak özetleri, kanun tasarı ve teklifleri, tutanak dergileri), Bu tutanaklara ait fihristler, yıllık fihristler, kanun dergisi, genel ve katma bütçe taşanları, Di- lekçe Karma Komisyonu raporları, Hesaplan İnceleme Komisyonu raporları. 9. T.B.M.M. Albümü, telefon rehberleri, 10. Milletvekillerinin bayram ve yılbaşı kartları ile kartvizit, bloknotlarının baskı ve cilt işleri gibi oldukça yoğun bir iş hacmine sahip olduğu gözlenmiştir. Ayrıca, Millî Saraylar Daire Başkanlığının hazırlanan saray, köşk ve kasırlarımıza ait kitap, broşür, kartpostal gibi tanıtıcı yayınlar itinalı ve titiz bir çalışma ile çok renkli olarak Basımevi Müdürlüğümüzde basılmakta olup bu konuda milyonlarca lira tasarruf edildiği gözlenmiştir. Bu işler için gereken malzemeler Satınalma Komisyonu Başkanlığınca temin edilerek Müdürlüğe teslim edilmektedir. T.B.M.M. İdare Teşkilat bünyesince devam eden bilgisayar ağı otomasyonu tamamlandığında bu ünitenin çalışmaları daha rantabl, daha süratli ve dolayısıyla daha ekonomik olacaktır.- Matbaa işlerinde çalışan personelin işin gereği olarak ağır şartlarda çalıştıkları, buna mukabil çalışan mevcut personelden bir kısmının fiili hizmet zammı almakta olduğu aynı görevi yapan diğer bir kısım personelin bu zammı almadığı ve bu eşitliğin sağlanması gerektiği, ayrıca 1996 yılında emekli olan kalifiye personelin yerine vasıfsız personel alınmış olduğu kalifiye eleman konusunda büyük sıkıntı çekildiği ilgililerce ifade edilmiştir. Ayrıca, Komisyonca büyük kolaylık sağlanacağı kanaatiyle bilgisayar hizmetini bu Müdürlüğümüzde de hayata geçirilme gerekliliğine inanmaktayız. Başkanlığın takdirine sunarız. Basımevi Müdürlüğü yöneticileri ve çalışanlarına teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz. PARLAMENTER HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Parlamenter Hizmetler Müdürlüğü 2919 sayılı T.B.M.M. Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununa göre yasamadan sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına bağlı Genel Evrak-Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet vermektedir. Parlamenter Hizmetleri Müdürlüğünün görevi ise 2919 sayılı T.B.M.M. Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun çerçevesinde yasama organı üyelerine sekreterya hizmeti vermek. Milletvekillerinin ziyaretçileri ile ilgilenmek görüşmelerini sağlamak ve makamca verilen diğer görevleri yerine getirmektir. Bu birimde yapılan görüşmelerde 550 milletvekiline eksiksiz hizmet verebilmek için tüm milletvekillerine görev ayrımı yapılmadan Halkla İlişkiler binalarında bir oda tahsisi yapılması, bilindiği üzere milletvekillerinin sayısında artış olması sebebiyle oda sıkıntısı yaşanmakta olduğu, ayrıca sekreterya hizmetlerinin daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için Müdürlüğe sekreterlik eğitimi almış, deneyimli ve hizmete uygun genç elemanların görevlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. SOSYAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Yasama üyeleri ve kurum personelinin günlük ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla lokanta, çayocağı, çamaşırhane, terzihane, berber ve lostra hizmetlerini yürütmektedir.

8 Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün görevleri içerisinde lokanta hizmetleri oldukça geniş ve ağırlıklı bir yer tutmaktadır. T.B.M.Meclisi kampusu içinde 5 adet lokanta bulunmaktadır. Lokantaların gelir ve giderleri birbirinden tamamen ayn olarak muhasebeleştirilmekte olup her bir lokanta için ayrı bilanço esasına göre defter tutulmaktadır. Emtia alımları her lokantanın kendi Döner Sermayesi imkânları ile yapılmaktadır. Çay ocakları Ana Binada 12, Halkla ilişkiler Binası (A+B) 16, personel binasında 5 olmak üzere toplam 33 adettir. İncelemelerimiz sonucunda ve yetkililerden aldığımız bilgiler doğrultusunda bu hizmetlerde eleman sıkıntısı çekilmekte özellikle çay ocaklarında bu sıkıntı oldukça fazla olduğu gözlenmiştir. Sayın üyelere ve personele daha sağlıklı ve çağdaş bir hizmet sunulabilmesi için eleman takviyesine ihtiyaç duyulmakta olduğu ifade edilmiştir. T.B.M.MECLİSİ VAKFI T.B.M.Meclisi İçtüzüğünde Meclis Vakfı ile ilgili bir hüktjm olmaması nedeniyle bu ünitede denetim yapılamamıştır. T.B.M.Meclisi Vakfının ne şekilde ve nereye harcama yaptığı Komisyonumuzca denetlenmelidir. Zira Vakıf, personel dahil her türlü imkândan yararlanmaktadır. Yeni İçtüzük çıkartılırken Meclis Vakfının ne şekilde denetleneceğinin bir hükme bağlanmasında yarar görmekteyiz. Başkanlığın bilgilerine saygıyla arz ederiz. SONUÇOLARAK 1996 Malî Yılı Bütçe tatbikatı ile ilgili olarak yapmış olduğumuz çalışmalarımızın özetini arz etmiş bulunuyoruz. İçtüzüğümüzün inci maddeleri gereğince T.B.M.Meclisi Genel Kuruluna sunulmak üzere Başkanlığımıza saygılarımızla sunulmuştur. Komisyon Başkanı M. Alton Karapasaöğlu Bursa Kâtip Mustafa Köylü İsparta Üye Süleyman Hatinoğlu Artvin Üye Mehmet Moğultay İstanbul..,;, Başkanvekili Haluk Yıldız Kastamonu Denetçi Hacı Filiz Kırıkkale Üye İsmail Coşar Çankırı Üye Cihan Yazar Manisa

Dönem: 19 Yasama Yılı: 4

Dönem: 19 Yasama Yılı: 4 Dönem: 19 Yasama Yılı: 4 T.B.M.M. (S. Sayısı: 835) Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Ünitelerinin 1993 Yılı Faaliyetleri Hakkında İçtüzüğün 153

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TELEFON YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 04/03/1993 Karar No : 44 Başkanlık Divanı Değişiklik Karar Tarihi : 30/12/1998 Karar No : 98 Başkanlık Divanı Değişiklik

Detaylı

T.B.M.M. Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu

T.B.M.M. Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu Dönem : 19 Yasama Yılı : 2 T. B. M.' M. (S. Sayısı: 214) Türldye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Komisyonunun Türîdye Büyük Millet Meclisi Ünitelerinin 1991 Yılı Faaliyetleri Hakkında İçtüzüğün

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU

BÜTÇE GİDERLERİ KESİN HESAP CETVELİ AÇIKLAMASI YILI : 2012 4207 REKABET KURUMU YILI : REKABET KURUMU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Özel Kalem Müdürlüğü Memurlar Tertibine Konulan 4.0 TL Bütçe Ödeneğinden., TL Harcama Yapılmıştır. Harcama Bütçe Ödeneğinin %9,'İ Seviyesinde

Detaylı

BİRİM ÖDENEKLERİ LİSTESİ

BİRİM ÖDENEKLERİ LİSTESİ 276 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.1.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.2.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.3.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.4.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.5.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-02.1.6.01

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU KAMU KURUM VE KURULUŞLARI DANIŞMA, DENETİM VE YARDIMCI HİZMET BİRİMLERİ TESPİT VE DEĞERLENDİME FORMU Sıra No 1 2 3 4 5 BİRİMİ: İDARÎ VE MALÎ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI Malzemenin Adı ve Konusu Kamu konutlarıyla

Detaylı

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yüksekokul Sekreterliği Eflani Hayvansal Üretim ve Yönetim Meslek Yüksekokulu Sekreteri - Yardımcısı - Mevlüt SUZAN 1-Yüksekokuldaki idari

Detaylı

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100

Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 Başkanlık Makamı Onay Tarihi: 29.05.2015 Sayı: 230100 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İKTİSADİ İŞLETMESİ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1: Yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Silivri Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ

AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ AVANS VE YOLLUK İŞLEMLERİ Dilşad BULANIK,2014 TANIMLAR Harcama yetkilisi: Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini, Muhasebe birimi: Muhasebe hizmetlerinin yapıldığı

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri:

Görev Tanımı. Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görev Tanımı Birim: Görev Adı: Amiri: Sorumluluk Alanı: Görev Devri: Görevin Amacı: Temel İş ve Sorumluluklar: Adalet Meslek Yüksekokulu Satın alma (Bilgisayar İşletmeni Ahmet Kutlay DURMUŞOĞLU) Yüksekokul

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI BAĞLI OLDUĞU GÖREVİN KISA TANIMI: Keles Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Yüksekokul Müdürü Üniversite Rektörü tarafından atanmış Yüksekokul Müdürü birimin en üst idare amiridir.

Detaylı

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ

T.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ T.C SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ SATINALMAVE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜROLARI TAHAKKUK BÜROSU TKKY BÜROSU BÜRO 1 BÜRO 2 MÜBAYAA Gülcay ÇALIŞKAN

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ MERKEZ BİRİMLER YETKİ DEVRİ VE İMZA YETKİLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı, Rektörlük merkez

Detaylı

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 1.9.467.287,69 Personel Giderleri 65.940.578,57 Memurlar 59.351.642,40 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Zamlar ve Tazminatlar 26.879.830,22 Zamlar ve Tazminatlar

Detaylı

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI. 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T. C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2008 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2008 GİRİŞGİRİŞ GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI Bütçe Giderinin Türü 20 20 2008 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FONKSİYON VE EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE OCAK-MART GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİNDE KULLANILABİLECEK VE KULLANILAMAYACAK IV DÜZEY BÜTÇE KODLARI KURUMSAL SINFLANDIRMA FONKSİYONEL KODLAR

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR 17 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28590 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4344 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 22 GİDERLER HESABI 3.498.279, 6 GELİRLER HESABI 18.2.292, PERSONEL GİDERLERİ 1.732.1,62 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.631,60 MEMURLAR 1.732.1,62 6 Mal ve

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 4 76.01.02 Taşınmaz Tahsis, Devir, takas,satış ve Kiralama 1-1- 018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol 2- Taşınmaz Mal Yönetmeliği Daire Yapı İşleri ve Teknik İl Özel İdare, Belediye, Tapu Müdürlüğü

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I- OCAK-HAZİRAN 2010 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2010 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz 2010 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

I OCAK HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU (TEMMUZ 2013) Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu -16- İÇİNDEKİLER GİRİŞ 2 I - OCAK-HAZİRAN

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/ Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12622 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BE6EBM83* Sayı : 15600670-010.99- Konu: Birim Görev Yetki ve Sorumluluklar

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU GÖREVLERİ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU GÖREVLERİ : Mali İşler Üst Yönetici/Yöneticileri : Fakülte Sekreteri/Dekan Yardımcıları/Dekan : Tuncay TAŞ/Şef Fahrettin KİREÇÇİ/Bilgisayar İşletmeni Osman GÜVEN/Memur Orhan DEVECİ/Memur GÖREVLERİ 1. Fakültede yapılacak

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

Bütçe Hazırlık Çalışması

Bütçe Hazırlık Çalışması DOSYA NO : 90866454-11.1 Bütçe Hazırlık Çalışması İşlev İşlev Sorumlular Rektörlükçe haziran ayı içerisinde bütçe hazırlık çalışmasına ilişkin yazının Rektörlük Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Alt

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek, ilgili

Detaylı

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır.

Ayniyat Saymanlığımızda, sadece bir (1) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi, bir (1) Memur, bir (1) geçici personel görev yapmaktadır. SATINALMA HİZMETLERİ 2012 mali yılında Üniversitemiz Rektörlük ve bağlı birimler ve gerektiğinde Fakülte, Yüksekokul, Enstitülerin hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için gerekli olan mal ve hizmet alımları

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI İMZA YETKİLERİ VE YETKİ DEVRİ YÖNERGESİ TBMM Başkanlık Makamının Onay Tarihi : 26.06.2012 Sayı : 74144 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/5 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/5 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/5 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ

KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ KIRGIZTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ VE KAPSAM Amaç ve Kapsam; Madde 1. Bu yönergenin amacı Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ulaştırma işlemlerinde

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ 24 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 25 İÇİNDEKİLER 1 KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ 1 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU 3 3

Detaylı

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU T.C. YARGITAY BAŞKANLIĞI 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Temmuz - 2014 GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin,

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 76.5.871,49 6 GELİRLER HESABI 154.536.871,86 Personel 2.615.963,94 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 79.1.823,12 Memurlar 2.539.120, 6 Mal ve

Detaylı

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ

ARŞİVDE MALZEME SAKLAMA SÜRESİNİN LİSTESİ ARŞİVDE MALZEME NİN LİSTESİ ARŞ.LS.01 01.08.2013 0 1/5 BİRİM ARŞİV KURUM ARŞİV Yatan Hasta Dosyası Kurumda saklanır Ameliyat defteri 20 yıl Kurumda saklanır Hasta Kayıt Defteri (Servisler) 20 yıl Devlet

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 16.04.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24728 ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI BÜTÇE, GELİR VE GİDER USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, Özel Çevre

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı