T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı"

Transkript

1 T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı EĞİTİM VE YETKİLENDİRME BİLGİ SİSTEMİ (EYBİS) DENETÇİ YETKİLENDİRME BAŞVURU ALANI KULLANICI KILAVUZU VE DENETÇİ YETKİLENDİRİLME SÜRECİNE İLİŞKİN BİLGİLER

2 EYBİS ÜZERİNDEN DENETÇİ OLARAK YETKİLENDİRİLME BAŞVURUSU YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR: Bağımsız denetçi olarak yetkilendirilmek isteyen kişilerin Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin (Yönetmelik) Denetçilerin yetkilendirilmesi başlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tüm şartları başvuru tarihi itibarıyla sağlaması gerekmektedir. Bu itibarla, bağımsız denetçi olarak yetkilendirilecek kişilerin: a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olması veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından en az lisansüstü seviyesinde diploma almış olması, b) Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir olması, c) Türkiye de yerleşik olması, ç) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunması, d) Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen uygulamalı mesleki eğitimi tamamlamış olması, e) Yönetmeliğin 16 ncı maddesinde belirtilen denetçilik sınavında başarılı olması, f) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûmiyeti olmaması, g) Faaliyet izninin daha önce Kurum tarafından 42 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendi dışındaki bentlerinden biri nedeniyle iptal edilmemiş olması, ğ) Bağımsız denetim mesleğinin gerektirdiği şeref ve haysiyete uymayan bir durumunun bulunmaması, olumsuz bir itibara sahip olmaması, şartlarının tamamını başvuru tarihi itibarıyla sağlaması gerekmektedir. Yukarıda sayılan şartların tamamını sağlayan kişiler, şahıslarına ait nitelikli elektronik imzaları ile birlikte Kurumumuz Eğitim ve Yetkilendirme Bilgi Sistemi (EYBİS) Denetçi Yetkilendirme Başvuru Alanına girerek, söz konusu şartları sağladığının tevsikine yönelik belgeleri, anılan sistemde yer alan menülere veri girişi yapıp gerekli belgeleri yüklemek suretiyle tevsik edip yetkilendirme başvurularını yapabilirler.

3 EYBİS üzerinden yetkilendirilme başvurusu yaparken, sisteme yapacağınız veri girişlerinde bu kılavuzda açıklanan hususlara dikkat edilmesi, başvurularınızın tam ve doğru olarak tarafımıza ulaşması ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılması açısından büyük önem taşımaktadır. EYBİS üzerinden yapılan bağımsız denetçi yetkilendirilme başvurularının hızlı bir şekilde sonuca bağlanması için, aşağıda açıklanan hususlar doğrultusunda, gerekli belgelerin önceden hazır bulundurulmasının başvuruların tam ve hızlı bir şekilde yapılması açısında faydalı olacağı değerlendirilmektedir. Yetkilendirilme başvurularının değerlendirilmesinde, eğitim bilgisi, ruhsat bilgisi, ikametgâh bilgisi, adli ve idari sicil bilgisi, sınav bilgisi, uygulamalı mesleki eğitim bilgisi ile mesleki tecrübe süresi bilgilerinin sisteme tam ve doğru girilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, başvuru işlemine başlamadan önce, Mezun olduğunuz fakülte ve bölüm bilgilerini gösteren Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgenizi, yabancı okullardan mezun olmuş iseniz Denklik Belgenizi, Meslek Ruhsatınızı, Adli sicil/arşiv kaydınız var ise adli sicil belgesi ile ilgili mahkeme kararını, Mesleki faaliyetiniz sırasında almış olduğunuz disiplin cezası/cezaları bulunmakta ise ilgili odadan alınacak disiplin durumunu gösterir yazı ile Disiplin Kurulu Kararını/Kararlarını, SPK ve/veya BDDK tarafından hakkınızda verilmiş bir idari yaptırım bulunmakta ise buna ilişkin belgeleri, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisans Belgesine sahip iseniz belgenizi, 01/01/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından bağımsız denetçiliğe ilişkin yapılan sınavlarda başarılı olarak belge almaya hak kazanmış ancak yenileme eğitimine tabi olma veya benzeri nedenlerle belgenizi alamamış iseniz, SPL den alacağınız bağımsız denetçiliğe ilişkin yapılan sınavlarda başarılı olarak belge almaya hak kazandığınızı ancak yenileme eğitimine tabi olma veya benzeri nedenlerle belgenizi alamadığınızı belirten yazı ve onaylı not dökümünüzü, Geçiş Dönemi Eğitimlerine katılmış iseniz Başarı Sertifikası ile Not Durumunuzu Gösterir Belgeyi, Daha önce Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisanslama Sınavlarına katılmış iseniz notlarınızı gösterir sınav sonuç belgesini, Kurumumuz tarafından yapılan Bağımsız Denetçilik sınavlarında başarılı olduğunuz konular var ise sınav sonuç belgenizi,

4 Mesleki tecrübe süresi bilgileri ile uygulamalı mesleki eğitim bilgileri menülerinde kullanılmak üzere: - Staj yapmış iseniz, staja fiilen başlama ve bitiş tarihleri ile kanuni staj süresini gösteren ilgili odadan ya da TÜRMOB dan alınacak yazıyı, sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen çalışmalarınızı stajdan saydırmak suretiyle meslek mensubu olmuş iseniz, stajdan sayılan hizmet aralığını gösteren odanızdan veya TÜRMOB dan alacağınız yazıyı, - Bağımlı çalıştığınız dönem bulunmakta ise buna ilişkin bağımlı çalıştığınız yerden, görev aldığınız unvan ve tarihleri gösterir yazı ve imza sirkülerini, - Bağımsız denetim kuruluşlarında denetim ekiplerinde görev alınan çalışmalarla ilgili olarak, ilgili denetim kuruluşundan alınacak görev alınan denetimleri ve dönemlerini gösteren yazı ve imza sirküleri ile buna ilişkin diğer belgeleri (denetim sözleşmesi, çalışma kağıdı örnekleri gibi) - Birinci derecede imza yetkisini haiz olarak görev almış iseniz buna ilişkin Ticaret Sicili Gazetesini, çalıştığınız yerden, görev aldığınız unvan ve tarihleri gösterir yazı ile imza sirkülerini, - Bağımsız olarak çalıştığınız döneme ilişkin olarak dönemleri ile faaliyet konusunu gösteren vergi dairesi mükellefiyet kaydı yazılarını, - Şirket ortaklığınız bulunmakta ise ortak olduğunuz tarih aralığını gösteren Ticaret Odasından alınacak yazı veya buna ilişkin Ticaret Sicili Gazetelerini, - SSK/BAĞKUR Hizmet Dökümü ve/veya Hizmet Cetvelini, - Emekli olmakla birlikte çalışmaya devam ediyorsanız adınıza Sosyal Güvenlik Destekleme Primi ödemesi/kesintisi yapıldığına ilişkin belgeyi, PDF formatında taratarak bilgisayarınızda hazır bulundurmanız gerekmektedir.

5 EYBİS E ERİŞİM: EYBİS e erişimin sağlanabilmesi için öncelikli olarak, daha önce temin ettiğiniz ve gerekli kurulumlarını bilgisayarınıza yaptığınız, şahsınıza ait nitelikli elektronik imzanızı bilgisayarınıza takmanız gerekmektedir. (Nitelikli elektronik imzanın temini noktasında Kurumumuzca bir işlem yapılmamakta olup, bununla ilgili işlem yapan şirketlere başvurarak elektronik imzanızı alabilirsiniz.) Elektronik imzanızı bilgisayarınıza taktıktan sonra bağlantısını açınız. Bu linke tıkladığınız zaman karşınıza EYBİS e giriş yapacağınız aşağıdaki ekran çıkacaktır. (EYBİS i sorunsuz bir şekilde açmak için lütfen internet tarayıcısı olarak Google Chrome kullanınız ve Java yazılımını bilgisayarınıza yükleyerek resimde görülen TIKLAYINIZ butonu üzerinden Java ayarlarınızı yapınız.)

6 Yukarıdaki ekran üzerinden Elektronik İmza İle Giriş Butonunu tıklayınız. Bu butonu tıkladıktan sonra karşınıza aşağıdaki ekran açılacaktır:

7 EYBİS e giriş işlemine devam edebilmeniz için yukarıda örneği verilen karşınızda açılan sayfada Continue butonunu tıklayınız. Aşağıdaki ekran açılacaktır: Bu sayfada ok ile gösterilen kutucuğu işaretleyerek Run butonunu tıklayınız. Aşağıdaki ekran açılacaktır:

8 Bu sayfada ise yine sol alttaki kutucuğu işaretleyerek Run butonunu tıklayınız. Aşağıdaki sayfa çıkacaktır:

9 Bu sayfada mavi butonun üzerine tıklayınız. Butona tıkladığınızda ise aşağıdaki sayda çıkacaktır:

10 Bu sayfada isminizin olduğu satırı seçerek Devam butonuna tıklayınız. Karşınıza elektronik imzanıza ait PIN kodunuzu gireceğiniz alan açılacaktır. Daha önce belirlediğiniz PIN kodunuzu ilgili alana girerek TAMAM butonunu tıklayınız. PIN kodunuzun doğruluğu

11 onaylandıktan sonra ise karşınıza açılan sayfada DEVAM butonunu tıklayınız. EYBİS e başarılı bir şekilde giriş yaptığınız anlamına gelen aşağıdaki sayfa açılacaktır: Bu sayfada Ruhsat Türü alanından SMMM ya da YMM ruhsatından hangisine sahip iseniz ilgili kısmı, Çalışma Şekli alanından ise mevcut durumunuza uygun olanı seçiniz. Çalışma Şekli alanında yer alan seçeneklerden durumunuza uygun olan bulunmamakta ise DİĞER seçeneğini seçiniz. İlgili alanlara veri girişini yaptıktan sonra EYBİS BİLGİ KAYIT TAAHHÜTNAMESİNİ okuyunuz, taahhütnamede yazan bilgileri onaylıyorsanız KAYDET butonunu tıklayınız. KAYDET butonunu tıkladığınızda aşağıdaki sayfa açılacaktır.

12 Sizinle her türlü iletişimin kurulacağı, yetkilendirme başvurunuzla ilgili süreçlerin bildirileceği cep telefonu numaranızı gireceğiniz bu alana, kullandığınız cep telefonu numaranızı giriniz ve cep telefonu numaranızın onaylanması için gönderilecek olan SMS doğrulama kodunu almak için GÖNDER butonunu tıklayınız. Cep telefonunuza gelen Onay Kodunu karşınıza açılan alana girerek önce TAMAM, ardından da KAPAT butonunu tıklayınız. Bu işlemi yaptıktan sonra yetkilendirme işleminize kullanılacak veri ve belge giriş işlemlerini yapacağınız menülerin yer aldığı aşağıdaki sayfa açılacaktır:

13

14 EYBİS E VERİ GİRİŞLERİNİN YAPILARAK BELGELERİN SİSTEME YÜKLENMESİ 1- KİMLİK BİLGİLERİ MENÜSÜNE VERİ GİRİŞİNİN YAPILMASI: EYBİS te soldaki menülerden KİMLİK BİLGİLERİ butonunu tıkladığınız zaman aşağıdaki sayfa açılacaktır: Bu sayfada öncelikle Mavi Ok ile gösterilen EKLE butonunu tıklayarak Resminizi yükleyerek kaydediniz. Akabinde kimlik bilgilerinizle ilgili alanları doldurarak KAYDET butonunu tıklayınız. Kaydetme işlemi başarı ile tamamlandığında Bilgileriniz Kayıt Edilmiştir yazısı çıkacaktır. Bu yazıyı gördükten sonra sol satırdaki menülerden sonrakine veri girişi yapmak üzere geçiş yapabilirsiniz

15 2- EĞİTİM BİLGİLERİ MENÜSÜNE VERİ GİRİŞİNİN YAPILMASI: Eğitim bilgileri menüsüne girerek karşınıza açılacak sayfada yer alan EĞİTİM TÜRÜ alanında yer alan LİSANS/YÜKSEK LİSANS/DOKTORA seçeneklerinden mezuniyet durumunuza uygun olanı seçiniz. Seçtiğiniz Eğitim Türüne göre açılacak olan sayfada istenilen alanlara veri girişi yaparak sayfanın en altında yer alan MEZUNİYET/DENKLİK BELGESİNİ YÜKLE alanından, girdiğiniz bilgileri tevsik edici mezuniyet durum belgenizi (diploma, geçici mezuniyet belgesi, denklik belgesi vb) yükleyerek en alttaki KAYDET butonunu tıklayınız. Bilgileriniz başarılı olarak kaydedildiğinde Bilginiz kaydedilmiştir. Başka bir mezuniyet durumunuz varsa aşağıdaki alandan yeni giriş yapabilirsiniz uyarısı ile karşılaşacaksınız. Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz. Eğer başka mezuniyet türünüz de bulunmakta ise (yüksek lisans, doktora gibi) bu mezuniyetinize ilişkin verileri de yukarıda açıklandığı şekilde kaydederek bir sonraki menü olan RUHSAT BİLGİLERİ menüsüne giriniz.

16 3- RUHSAT BİLGİLERİ MENÜSÜNE VERİ GİRİŞİNİN YAPILMASI: Ruhsat Bilgileri menüsüne girdiğinizde karşınıza açılan sayfada EKLE butonunu tıklayınız. Ekranınızda aşağıdaki sayfa açılacaktır: Açılan bu sayfada istenilen verileri girerek RUHSAT YÜKLE alanından meslek ruhsatınızı yükleyiniz ve KAYDET Butonunu tıklayınız. Bilgileriniz başarılı bir şekilde kaydolduğunda Bilgileriniz Kayıt Edilmiştir uyarısı çıkacaktır. Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz.

17 4- İKAMETGAH BİLGİLERİ MENÜSÜNE VERİ GİRİŞİNİN YAPILMASI: İkametgah bilgileri menüsüne girerek açılan sayfada istenilen verileri girip KAYDET butonunu tıklayınız. Bağımsız denetçi belge ve kimlikleriniz bu alana beyan edeceğiniz adrese gönderilecektir. Bu nedenle belge ve kimliğinizin zamanında tarafınıza ulaşması için adresinizi doğru girmeniz büyük önem taşımaktadır. Bilgileriniz başarılı bir şekilde kaydolduğunda Bilgileriniz Kayıt Edilmiştir uyarısı çıkacaktır. Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz aynı satırlar üzerinden gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz. Fakat yapacağınız güncelleme sonucunda KAYDET butonunu tekrar tıklamayı unutmayınız. 5- YURTDIŞI MESLEKİ BELGELER MENÜSÜNE VERİ GİRİŞİNİN YAPILMASI: Yurtdışı mesleki belgeleriniz bulunmakta ise bunlara ilişkin veri girişleri ile belge yüklemelerini bu menüye girerek açılacak sayfada EKLE butonunu tıklamak suretiyle yapabilirsiniz. 6- SOSYAL GÜVENLİK NUMARASI MENÜSÜNE VERİ GİRİŞİNİN YAPILMASI: Sosyal Güvenlik Bilgisi menüsüne veri girişini gerektiren bilgileriniz var ise ilgi menü üzerinden gerekli verileri girebilirsiniz. 7- VERGİ MÜKELLEFİYET BİLGİSİ MENÜSÜNE VERİ GİRİŞİNİN YAPILMASI: Vergi Mükellefiyet Bilgisi menüsüne veri girişini gerektiren bilgileriniz var ise ilgi menü üzerinden gerekli verileri girebilirsiniz. 8- YABANCI DİL BİLGİSİ MENÜSÜNE VERİ GİRİŞİNİN YAPILMASI: Yabancı Dil Bilgisi Menüsüne veri girişini gerektiren bilgileriniz var ise ilgi menü üzerinden gerekli verileri girebilirsiniz. 9- YAYIN BİLGİSİ MENÜSÜNE VERİ GİRİŞİNİN YAPILMASI: Yayın Bilgisi Menüsüne veri girişini gerektiren bilgileriniz var ise ilgi menü üzerinden gerekli verileri girebilirsiniz. 10- TİCARET UNVANI BİLGİSİ MENÜSÜ: Ticaret Unvanı Bilgisi menüsüne veri girişini gerektiren bilgileriniz var ise ilgi menü üzerinden gerekli verileri girebilirsiniz.

18 11- ADLİ VE İDARİ SİCİL BİLGİLERİ MENÜSÜNE VERİ GİRİŞİNİN YAPILMASI: Adli ve idari sicil bilgileri menüsünü tıkladığınızda ekranınızda aşağıdaki sayfa açılacaktır: Bu menüde, hakkınızda verilmiş herhangi bir mahkûmiyet kararı, medeni hakları kullanma ehliyetinizi sınırlayan herhangi bir karar, meslek odalarınca ve/veya SPK, BDDK tarafından verilmiş herhangi idari yaptırım kararı BULUNMASA dahi her başlık yanında yer alan EKLE butonlarını tıklayarak buna ilişkin beyanınızı yapmanız gerekmektedir.

19 a) ADLİ SİCİL KAYDI / ARŞİV KAYDI BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ: Ekle Butonunu tıklayarak giriş yapınız. Adli sicil / arşiv kaydınız YOK ise buna ilişkin seçeneği seçerek KAYDET butonunu tıklayınız. Ancak hakkınızda daha önce Mahkemelerce verilmiş ve Adli sicil/arşiv kaydınıza yansımış durumlar bulunmakta ise VAR seçeneğini seçerek açılan alana veri girişlerini yapıp Adli Sicil Belgenizi ve ilgili mahkeme kararlarını yükleyiniz ve KAYDET butonunu tıklayınız. Hakkınızda verilmiş birden fazla mahkeme kararı bulunuyor ise veya mahkeme kararınız birden fazla sayfadan oluşuyor ise bunu PDF formatında tek bir belge olarak yükleyiniz. Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz. b) MEDENİ HAKLARI KULLANMA EHLİYETİ BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ: Ekle Butonunu tıklayarak giriş yapınız. Medeni hakları kullanma ehliyetinizi sınırlayan herhangi bir karar/rapor yok ise MEDENİ HAKLARI KULLANMA EHLİYETİM VAR seçeneği seçerek KAYDET butonunu tıklayınız. Medeni hakları kullanma ehliyetinizi sınırlayan herhangi bir karar/rapor bulunmakta ise MEDENİ HAKLARI KULLANMA EHLİYETİM YOK seçeneğini seçerek açılan alanda istenilen belgeleri yükleyiniz ve KAYDET butonunu tıklayınız. Yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF formatında tek bir belge olarak yükleyiniz. Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz. c) MESLEK ÖRGÜTÜ DİSİPLİN BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ: Ekle Butonunu tıklayarak giriş yapınız. Hakkınızda daha önce 3568 sayılı Kanun uyarınca verilmiş disiplin cezası yok ise buna ilişkin seçeneği seçerek KAYDET butonunu tıklayınız. Daha önce almış olduğunuz disiplin cezaları bulunmakta ise cezanın türünü seçerek açılacak alanda istenilen belgeleri yükleyip KAYDET butonunu tıklayınız. Birden fazla disiplin cezası almış iseniz her kaydetme işleminden sonra EKLE butonunu tıklayarak diğer cezalarınızı da ayrı ayrı giriniz. Bir cezaya ilişkin yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF formatında tek bir belge olarak yükleyiniz.

20 Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz. d) SPK TARAFINDAN VERİLEN İDARİ YAPTIRIM BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ: Ekle Butonunu tıklayarak giriş yapınız. SPK tarafından hakkınızda verilmiş bir idari ceza bulunmuyorsa ilgili seçeneği seçerek KAYDET butonunu tıklayınız. SPK tarafından hakkınızda verilmiş bir idari ceza bulunmakta ise cezanın türünü seçerek açılacak alanda istenilen belgeleri yükleyip KAYDET butonunu tıklayınız. Birden fazla disiplin cezası almış iseniz her kaydetme işleminden sonra EKLE butonunu tıklayarak diğer cezalarınızı da ayrı ayrı giriniz. Bir cezaya ilişkin yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF formatında tek bir belge olarak yükleyiniz. Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz. e) BDDK TARAFINDAN VERİLEN İDARİ YAPTIRIM BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ: Ekle Butonunu tıklayarak giriş yapınız. BDDK tarafından hakkınızda verilmiş bir idari ceza bulunmuyorsa ilgili seçeneği seçerek KAYDET butonunu tıklayınız. BDDK tarafından hakkınızda verilmiş bir idari ceza bulunmakta ise cezanın türünü seçerek açılacak alanda istenilen belgeleri yükleyip KAYDET butonunu tıklayınız. Birden fazla disiplin cezası almış iseniz her kaydetme işleminden sonra EKLE butonunu tıklayarak diğer cezalarınızı da ayrı ayrı giriniz. Bir cezaya ilişkin yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF formatında tek bir belge olarak yükleyiniz. Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz.

21 12- SINAV BİLGİSİ MENÜSÜNE VERİ GİRİŞİNİN YAPILMASI: Sınav şartının sağlandığının tevsikine yönelik veri girişi ile gerekli belgeleri bu menü üzerinden yükleyiniz. Bu menüde sınav şartını sağlama şekli olarak aşağıdaki seçenekler bulunmaktadır: a) Tüm Konuları Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisanslama Sınavı ve KGK Tarafından Yapılan Bağımsız Denetçilik Sınavı İle Tamamladım. b) Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisans Belgesine Sahibim. c) Tüm Konuları Geçiş Dönemi Eğitimi İle Tamamladım d) Tüm Konuları Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisanslama Sınavı ve Geçiş Dönemi Eğitimleri İle Tamamladım e) Tüm Konuları KGK Tarafından Yapılan Bağımsız Denetçilik Sınavı İle Tamamladım. Seçeceğiniz başlığa göre açılacak ekran ile yükleme alanları değişeceğinden sınav şartını sağladığınız duruma uygun olan seçeneği seçiniz. Seçtiğiniz başlığa göre açılan sayfada istenilen belgeleri yükleyerek KAYDET butonunu tıklayınız. Kayıt işlemi başarı ile gerçekleşince Bilgileriniz Kayıt Edilmiştir uyarısı çıkacaktır. Yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF formatında tek bir belge olarak yükleyiniz. Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz ilgili başlığı seçerek gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz. ÖNEMLİ NOT: Sınav şartını Geçiş Dönemi eğitimleri ve Kurumumuz Tarafından yapılan Bağımsız Denetçilik Sınavları ile sağlıyorsanız, sınav şartını sağlama şekli olarak TÜM KONULARI KGK TARAFINDAN YAPILAN BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVI İLE TAMAMLADIM seçeneği seçip, elinizdeki sınav sonuç belgesi, başarı sertifikası ve transkriptinizi tek bir PDF belgesi olacak şekilde taratarak ilgili alana yükleyiniz. ÖNEMLİ NOT: tarihinden önce kamu kurumları tarafından bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlara girerek başarılı olan ancak YENİLEME EĞİTİMİNE tabi olması nedeniyle lisans belgesini alamayanların sınav şartını sağlama şekli olarak SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM LİSANS BELGESİNE SAHİBİM başlığını seçerek açılacak alana SPL'den aldıkları bu durumu tevsik eden yazı ve not dökümlerini tek bir PDF belgesi olarak yüklemeleri gerekmektedir. Bu durumda olanlar belge tarih ve sayısı olarak SPL'den aldıkları yazının tarih ve sayısını girebilirler.

22 13- SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK DENETİM YETKİSİ BİLGİSİ MENÜSÜNE VERİ GİRİŞİNİN YAPILMASI: Sigortacılık ve özel emeklilik alanında denetim yapma yetkiniz yok ise buna ilişkin başlığı seçerek KAYDET butonunu tıklayınız. Ancak Hazine Müsteşarlığınca verilmiş Sigortacılık Bağımsız Denetim Sertifikası sahibiyseniz, veya Geçiş Dönemi Eğitimlerinde veya Kurumumuz tarafından yapılan bağımsız denetçilik sınavlarında Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik konusundan başarılı olmuş iseniz ilgili seçeneği seçerek açılacak alanda istenilen belgeleri yükleyiniz ve KAYDET butonunu tıklayınız. Yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF formatında tek bir belge olarak yükleyiniz. Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz ilgili başlığı seçerek gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz.

23 14- UYGULAMALI MESLEKİ EĞİTİM BİLGİLERİ MENÜSÜNE VERİ GİRİŞİNİN YAPILMASI: Uygulamalı mesleki eğitim bilgileri menüsüne girdiğinizde, uygulamalı mesleki eğitim süresinden sayılan seçeneklerinin gösterildiği aşağıdaki sayfa açılacaktır.

24 Bu menüde uygulamalı mesleki eğitim şartını sağlama sekli olarak aşağıdaki seçenekler bulunmaktadır: a- Bağımsız Denetçi Yanında Bağımsız Denetim Faaliyetinde Geçirilen Süreler: Kurulumuz tarafından yetkilendirilerek tescil edilmiş bir bağımsız denetçinin yapmış olduğu denetim faaliyetinde görev almak suretiyle geçirmiş olduğunuz süreler mevcut ise, bu çalışmalarınıza ilişkin kaydı bu alan üzerinde EKLE butonunu tıklayarak yapabilirsiniz. EKLE butonunu tıkladığınızda ekranınızda açılacak sayfaya istenilen verileri girerek, girdiğiniz verilerin tevsikine yönelik ilgili belgeleri (İsminizin geçtiği denetim sözleşmeleri, ilgili denetçiden alınacak katıldığınız denetimleri ve dönemleri gösteren yazı ve imza sirküleri, denetim çalışmalarınızla ilgili çalışma kağıdı örnekleri vb) yükleyiniz. Yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF formatında tek bir belge olarak yükleyiniz. Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz. Bir bağımsız denetçi yanındaki çalışmalarınızı kaydettikten sonra, başka bir denetçi yanındaki bağımsız denetime ilişkin çalışmalarınızı veya aynı denetçi yanındaki farklı bir döneme ilişkin çalışmalarınızı da EKLE butonunu tıklayarak yukarıda anlatıldığı şekli ile kaydedebilirsiniz. b- Bağımsız Denetim Kuruluşlarında Bağımsız Denetim Ekiplerinde Görev Alarak Geçirilen Süreler: Kurulumuz tarafından yetkilendirilerek tescil edilmiş bağımsız denetim kuruluşlarının yapmış olduğu denetim faaliyetinde görev almak suretiyle geçirmiş olduğunuz süreler mevcut ise, bu çalışmalarınıza ilişkin kaydı bu alan üzerinde EKLE butonunu tıklayarak yapabilirsiniz. EKLE butonunu tıkladığınızda ekranınızda açılacak sayfaya istenilen verileri girerek, girdiğiniz verilerin tevsikine yönelik ilgili belgeleri (İsminizin geçtiği denetim sözleşmeleri, ilgili denetim kuruluşundan alınacak katıldığınız denetimleri ve dönemleri gösteren yazı ve imza sirküleri, denetim çalışmalarınızla ilgili çalışma kağıdı örnekleri, vb) yükleyiniz. Yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF formatında tek bir belge olarak yükleyiniz. Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz. Bir bağımsız denetim kuruluşundaki çalışmalarınızı kaydettikten sonra, başka bir denetim kuruluşundaki bağımsız denetime ilişkin çalışmalarınızı veya aynı denetim kuruluşundaki farklı bir döneme ilişkin çalışmalarınızı da EKLE butonunu tıklayarak yukarıda anlatıldığı şekli ile kaydedebilirsiniz.

25 c- Tasdik ve Vergi Denetimi Hizmetinde Geçirilen Süreler: Bu alana sadece 3568 sayılı Kanun uyarınca YMM lik faaliyetini halihazırda fiilen icra edenler ile geçmişte bu faaliyeti belli bir süre icra etmiş olanların kayıt yapması gerekmektedir. Bu alana yapılacak kayıtlar Faaliyet belgesi ve/veya vergi dairesi mükellefiyet kaydı yazıları ile tevsik edilmelidir. Yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF formatında tek bir belge olarak yükleyiniz. Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz. d Sayılı Kanunun 6/2 nci Maddesinde Belirtilen Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Denetim Yetkisini Haiz Olarak Geçirilen Süreler: 3568 sayılı Kanunun 6/2 nci maddesinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında denetim yetkisini haiz olarak geçirilen süreleriniz bulunmakta ise bu sürelerinizi EKLE butonunu tıklayarak bu alan üzerinden kaydedebilirsiniz. Bu alana yapılacak kayıtlar görev yapılan yerden alınacak yazı veya onaylı hizmet cetveli ile tevsik edilmelidir. e- Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliğinin Geçici 2 nci Maddesi Uyarınca Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansına Sahip Olup, 3568 Sayılı Kanun Kapsamında Tasdik ve Vergi Denetimi Hizmetinde Bulunanların Yanında Geçirilen Süreler: Bu alana sadece Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Lisansına sahip olanlardan, 3568 sayılı Kanun uyarınca tasdik ve vergi denetimi hizmetinde bulunanların yanında (YMM lik faaliyeti icra edenlerin yanında) görev alanların kayıt yapması gerekmektedir. Bu alana yapılacak kayıtlar ilgili YMM den alınacak yazı, imza sirküleri ve sigorta dökümü ile tevsik edilmelidir. Yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF formatında tek bir belge olarak yükleyiniz. Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz. Bir YMM yanındaki çalışmalarınızı kaydettikten sonra, başka bir YMM yanındaki çalışmalarınızı veya aynı YMM yanındaki farklı bir döneme ilişkin çalışmalarınızı da EKLE butonunu tıklayarak yukarıda anlatıldığı şekli ile kaydedebilirsiniz.

26 f- 15 Yıl ve Üzeri Mesleki Tecrübe Süresine Sahip Olduğum İçin Uygulamalı Mesleki Eğitim Şartından Muafım Seçeneği: Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 15 inci maddesi uyarınca 15 yıllık mesleki tecrübe süresini haiz olduğunuzdan uygulamalı mesleki eğitim şartından muaf iseniz, uygulamalı mesleki eğitim şartını sağlama seçeneği olarak bu başlığı seçmeniz gerekmektedir. Bu alan üzerinden 15 yıllık mesleki tecrübe süresinin olduğunu beyan edenlerin, bu sürelerini MESLEKİ TECRÜBE SÜRESİ BİLGİLERİ MENÜSÜNDE durumlarına uygun olan başlıklara veri girişi yapmak suretiyle tevsik etmeleri gerekmektedir.

27 15- MESLEKİ TECRÜBE SÜRESİ BİLGİLERİ MENÜSÜNE VERİ GİRİŞİNİN YAPILMASI: Mesleki tecrübe süresi bilgileri menüsüne girdiğinizde, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 15 inci maddesi uyarınca mesleki tecrübe süresinden kabul edilen çalışmaları gösteren aşağıdaki sayfa açılacaktır:

28 Bu menüde Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 15 inci maddesi uyarınca mesleki tecrübe süresinden kabul edilen aşağıdaki başlıklar bulunmaktadır: a) SM/SMMM lik Stajında Geçen Süreler: SM/SMMM lik stajında geçen sürelerinizi kaydetmek için EKLE butonunu tıklayınız. Açılacak alanda istenilen bilgileri girerek staja ilişkin bilgilerinizin tevsiki için odanızdan alınacak kanuni staj süresi ile staja fiilen başlama ve bitirme tarihlerini gösteren yazıyı yükleyerek KAYDET butonunu tıklayınız. Yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF formatında tek bir belge olarak yükleyiniz. Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz. b- Staj Bitiminden Ruhsat Tarihine Kadar Mesleki Faaliyette Geçirilen Süreler: Staj bitiminden ruhsat tarihinize kadar mesleki faaliyetinize devam etmiş iseniz buna ilişkin çalışmalarınızı kaydetmek için EKLE butonunu tıklayınız. Açılacak alanda istenilen bilgileri girerek girdiğiniz bilgilerin tevsiki ile ilgili olarak bağımlı çalıştığınız yerden alacağınız görev aldığınız birim ve unvan bilgileri ile görev yaptığınız tarih aralığını gösteren yazı ile imza sirkülerini yükleyerek KAYDET butonunu tıklayınız. Yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF formatında tek bir belge olarak yükleyiniz. Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz. Staj bitiminizle ruhsat tarihiniz arasında farklı yerlerde çalışmalarınız bulunmakta ise her bir çalışmanızı veya aynı yerdeki sigorta kaydınızda görülen giriş çıkışlarınızı EKLE butonunu tıklayarak yukarıda anlatıldığı şekli ile kaydedebilirsiniz. c- Ruhsat Aldıktan Sonra Bağımsız Olarak Yürütülen Mesleki Faaliyet Süreler: Ruhsat aldıktan sonra mesleki faaliyetinizi bağımsız olarak yürüttüğünüz dönemler bulunmakta ise, bu çalışmalarınızı kaydetmek için EKLE butonunu tıklayınız. Açılacak alanda istenilen bilgileri girerek girdiğiniz bilgilerin tevsiki ile ilgili olarak bağımsız çalıştığınız dönemler ile faaliyet konusunu gösteren vergi dairesi mükellefiyet kaydı yazılarını yükleyerek KAYDET butonunu tıklayınız. Yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF formatında tek bir belge olarak yükleyiniz.

29 Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz. Farklı dönem aralıklarında bağımsız çalışmalarınız bulunuyor ise her bir çalışmanızı EKLE butonunu tıklayarak yukarıda anlatıldığı şekli ile kaydedebilirsiniz. d- Meslek Mensubu Olduktan Sonra Bağımlı Olarak Yürütülen Mesleki Faaliyet Süreleri: Ruhsat aldıktan sonra bir işyerine bağlı olarak yürüttüğünüz mesleki faaliyetleriniz bulunmakta ise buna ilişkin verilerinizi kaydetmek için EKLE butonunu tıklayınız. Açılacak alanda istenilen bilgileri girerek girdiğiniz bilgilerin tevsiki ile ilgili olarak bağımlı çalıştığınız yerden alacağınız görev aldığınız birim ve unvan bilgileri ile görev yaptığınız tarih aralığını gösteren yazı ile imza sirkülerini yükleyerek KAYDET butonunu tıklayınız. Yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF formatında tek bir belge olarak yükleyiniz. Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz. Ruhsat aldıktan sonra bağımlı olarak farklı yerlerde çalışmalarınız bulunmakta ise her bir çalışmanızı veya aynı yerdeki sigorta kaydınızda görülen giriş çıkışlarınızı EKLE butonunu tıklayarak yukarıda anlatıldığı şekli ile kaydedebilirsiniz. e Sayılı Kanunun 6 ncı Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca Stajdan Sayılan Hizmetlerde Geçirilen Süreler: 3568 sayılı Kanunun 6/2 nci maddesi uyarınca staj süresinden sayılan hizmetlerde çalışmalarınız bulunmakta ise bu çalışmalarınızı kaydetmek için EKLE butonunu tıklayınız. Açılacak alanda istenilen bilgileri girerek girdiğiniz bilgilerin tevsiki ile ilgili olarak bu çalışmalarınızı kamu görevlisi olarak yürütmüş iseniz onaylı hizmet belgenizi, bilanço esasına göre defter tutan bir işletmede yürütmüş iseniz birinci derece imza yetkinizin ilan edildiği Ticaret Sicili Gazetesi ile görev yaptığınız işletmeden alacağınız, görev yaptığınız birim ve unvan bilgileri ile çalıştığınız dönemleri gösteren yazı ve imza sirkülerini yükleyerek KAYDET butonunu tıklayınız. Yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF formatında tek bir belge olarak yükleyiniz. Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz. Bu nitelikte farklı yerlerde çalışmalarınız bulunmakta ise her bir çalışmanızı veya aynı yerdeki sigorta kaydınızda görülen giriş çıkışlarınızı EKLE butonunu tıklayarak yukarıda anlatıldığı şekli ile kaydedebilirsiniz.

30 f- Staj ya da Stajdan Sayılan Hizmete Başlama Tarihinden Önce Bağımsız Denetim Kuruluşlarında Denetim Ekiplerinde Yer Alarak Geçirilen Süreler: Staj ya da stajdan sayılan hizmete başlama tarihinden önce Kurulumuz tarafından yetkilendirilerek tescil edilmiş bağımsız denetim kuruluşlarının yapmış olduğu denetim faaliyetinde görev almak suretiyle geçirmiş olduğunuz süreler mevcut ise, bu çalışmalarınıza ilişkin kaydı bu alan üzerinde EKLE butonunu tıklayarak yapabilirsiniz. EKLE butonunu tıkladığınızda ekranınızda açılacak sayfaya istenilen verileri girerek, girdiğiniz verilerin tevsikine yönelik ilgili belgeleri (İsminizin geçtiği denetim sözleşmeleri, ilgili denetim kuruluşundan alınacak katıldığınız denetimleri ve dönemleri gösteren yazı ve imza sirküleri, denetim çalışmalarınızla ilgili çalışma kağıdı örnekleri vb) yükleyiniz. Yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF formatında tek bir belge olarak yükleyiniz. Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz. Bir bağımsız denetim kuruluşundaki çalışmalarınızı kaydettikten sonra, başka bir denetim kuruluşundaki bağımsız denetime ilişkin çalışmalarınızı veya aynı denetim kuruluşundaki farklı bir döneme ilişkin çalışmalarınızı da EKLE butonunu tıklayarak yukarıda anlatıldığı şekli ile kaydedebilirsiniz. g- Meslek Mensubu Olduktan Sonra 5018 Sayılı Kanuna Ekli Cetvellerde Yer Alan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Atanılmak Suretiyle Geçirilen Süreler: Meslek mensubu olduktan sonra 5018 sayılı kanuna ekli cetvellerde yer alan kamu kurum ve kuruluşlarına atanılmak suretiyle çalışmalarınız bulunmakta ise bu çalışmalarınızı kaydetmek için EKLE butonunu tıklayınız. Açılacak alanda istenilen bilgileri girerek girdiğiniz bilgilerin tevsiki ile ilgili olarak onaylı hizmet cetvelinizi yükleyerek KAYDET butonunu tıklayınız. Yükleyeceğiniz belge sayfa olarak birden fazla sayfadan oluşuyorsa ise bunu PDF formatında tek bir belge olarak yükleyiniz. Kaydettiğiniz bilgilerinizde daha sonra değişiklik yapmak isterseniz DÜZENLE butonunu tıklayarak gerekli güncellemeyi yapabilirsiniz. h- Üniversite Eğitiminde Geçen Süreler: Bu alana, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen alanlardan lisans ve/veya lisansüstü seviyede tamamlanmış eğitimlerin kanuni sürelerinin mutlaka kaydedilmesi gerekmektedir. EKLE butonunu tıklayarak eğitimde geçen sürelerinizle ilgili gerekli kayıtları yapabilir, yaptığınız bir kayıtla ilgili olarak DÜZENLE butonunu tıklayarak güncelleme yapabilirsiniz.

31 i- Mesleki Faaliyetin İcrasına Ara Verilen Süreler : Askerlik, ağır hastalık, doğum izni, tutukluluk, hapis, mesleki faaliyete ara verip daha sonra yeniden başlama gibi sigorta kaydında görülmeyen, mesleki faaliyete ara verme olarak değerlendirilebilecek hususlarınız var ise bu durumları EKLE butonunu tıklayarak açılacak alanda, bu durumların başlangıç ve bitiş tarihleri esas alınarak yapabilir, yaptığınız bir kayıtla ilgili olarak DÜZENLE butonunu tıklayarak güncelleme yapabilirsiniz. Birden fazla ara verme durumu varsa, her bir ara verme ayrı ayrı kaydedilmelidir. ÖNEMLİ NOT: Uygulamalı mesleki eğitim bilgileri menüsü ve mesleki tecrübe süresi bilgileri menüsünde yer alan başlıklardan durumunuza uygun olanlara veri girişi yaptıktan sonra her iki menünün de en altında yer alan SSK/BAĞKUR HİZMET DÖKÜMÜ-HİZMET CETVELİ YÜKLE denilen alana güncel SSK/BAĞKUR HİZMET DÖKÜMÜ-HİZMET CETVELİNİ (bunlardan hangisine esas çalışmalarınız var ise) yükleyerek KAYDET butonunu tıklamanız gerekmektedir. Aksi halde yetkilendirilme başvurusu yaptığınızda EKSİK MENÜ uyarısı ile karşılaşırsınız. Ayrıca elinizde söz konusu başlıklarla ilişkilendiremediğiniz fakat yetkilendirilme işleminde dikkate alınması gerektiğini düşündüğünüz her türlü belgeyi yine bu menülerin en altında yer alan SSK/BAĞKUR HİZMET DÖKÜMÜ-HİZMET CETVELİ YÜKLE denilen alana yükleyebilirsiniz.

32 YETKİLENDİRİLME BAŞVURUSUNUN YAPILMASI: EYBİS e yukarıda açıklanan alanlara veri girişi yaparak istenilen belgeleri yükledikten sonra sol taraftaki menülerin en altında yer alan YETKİLENDİRİLME BAŞVURUSU YAP butonunu tıklayarak yetkilendirilme başvurusunda bulununuz. Anılan butonu tıkladığınız zaman ilk olarak elektronik imza sayfasına yönlendirileceksiniz. İmzanıza ilişkin PIN kodunuzu girdikten sonra sistem, girmiş olduğunuz verileri menü bazında tarayacak ve yetkilendirilmeniz için Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi uyarınca aranan şartlara ilişkin olarak hazırlanan menülerden veri girişi yapmadığınız bulunmakta ise aşağıdaki uyarı ekranı çıkacaktır.

33 Böyle bir uyarı ile karşılaşmanız durumunda yetkilendirilme başvurunuzun tamamlanabilmesi için, uyarıda eksik olarak görülen menülere dönerek ilgili menüye ilişkin yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda veri girişi yapmanız ve tekrar YETKİLENDİRİLME BAŞVURUSU YAP butonunu tıklamanız gerekmektedir. Eksik bir menünüz kalmadığı zaman sistem başvurunuzu kabul edecek ve aşağıdaki ekran açılacaktır:

MESLEKİ TECRÜBE SÜRESİNİN HESABI İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR:

MESLEKİ TECRÜBE SÜRESİNİN HESABI İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR: MESLEKİ TECRÜBE SÜRESİNİN HESABI İLE İLGİLİ SORU VE CEVAPLAR: S.1. Mesleki tecrübe süresinin hesabı nasıl yapılmaktadır? C.1. Mesleki tecrübe süresi, esas olarak bağımsız denetimde fiilen geçirilen süredir.

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağımsız denetim ile bağımsız denetim kuruluşlarına ve denetçilere ilişkin

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak

Detaylı

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI 1) DENETÇİ KADROSU İÇİN AÇIK BULUNAN ve ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR (9 ADET) 5648 Sayılı Tarım

Detaylı

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Telekomünikasyon Kurumundan: Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik imzanın hukuki

Detaylı

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (Değişik:RG-5/2/2013-28550) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DİĞER KURUM İŞLEMLERİ 344MV0063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programları nda yer alan yeterlikleri

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YABANCI PERSONEL OTURMA VE ÇALIŞMA İZİNİ BAŞVURU KILAVUZU

YABANCI PERSONEL OTURMA VE ÇALIŞMA İZİNİ BAŞVURU KILAVUZU YABANCI PERSONEL OTURMA VE ÇALIŞMA İZİNİ BAŞVURU KILAVUZU İ KAMET TEZKERESİ 1. Emniyet Müdürlüğüne dilekçe yazıp yabancı şubeye havale edilecek (Ek.1) 2. İkamet Beyanname Formu (Gaziantep Yabancılar Şubesi'nden

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

MOTORLU ÇOK HAFİF HAVA ARACI PİLOTU LİSANS TALİMATI (SHT-ÇHHA) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MOTORLU ÇOK HAFİF HAVA ARACI PİLOTU LİSANS TALİMATI (SHT-ÇHHA) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MOTORLU ÇOK HAFİF HAVA ARACI PİLOTU LİSANS TALİMATI (SHT-ÇHHA) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 - (1) Bu Talimatın amacı; motorlu çok hafif hava aracıyla operasyon yapan ticari, genel ve sportif

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Ö ZEL PAZAR REHBERİ. İçindekiler

Ö ZEL PAZAR REHBERİ. İçindekiler Ö ZEL PAZAR REHBERİ İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Özel Pazar İnternet Adresi ve Ana Sayfası... 3 3. Kullanıcı Kaydı ve Girişi... 5 3.1. Kullanıcı Kaydı... 5 3.2. Kullanıcı Girişi... 7 3.3. Kullanıcı Ana

Detaylı

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ Sermaye Piyasası Kurulundan: PORTFÖY YÖNETİCİLİĞİ FAALİYETİNE VE BU FAALİYETTE BULUNACAK KURUMLARA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, Ankara 2013 1 Bu Kılavuz uygulayıcılara ve ilgililere destek amacıyla hazırlanmıştır. ÖYP'ye başvuran adaylar ilgili mevzuatta

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları

Detaylı

TARIMDA İŞ ARACILIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tarım aracılığı için izin

TARIMDA İŞ ARACILIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tarım aracılığı için izin TARIMDA İŞ ARACILIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tarım aracılığı için izin verilmesi ve bunların çalışma ve denetimi ile tarım aracısı,

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KILAVUZU YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, Ankara 2013 1 Bu Kılavuz uygulayıcılara ve ilgililere destek amacıyla hazırlanmıştır. ÖYP'ye başvuran adaylar ilgili mevzuatta

Detaylı

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 4817 sayılı

Detaylı

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU

1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU Kanun Numarası: 1136; Kabul Tarihi: 19/3/1969. RG: 7/4/1969-13168; Düstur: Tertip 5, Cilt 8, s. 1694. Bu Kanun un yürürlükte olmayan hükümleri için bkz., Başbakanlık Yürürlükteki

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

STAJYER AVUKATIN EL KİTABI

STAJYER AVUKATIN EL KİTABI STAJYER AVUKATIN EL KİTABI İZMİR BAROSU STAJ EĞİTİM MERKEZİ SORUMLU YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Av. Mustafa ÇETİN Başkan Yardımcısı Av. A. Şakir UZUN Genel Sekreter İZMİR BAROSU YAYINLARI 1 STAJYER AVUKATIN

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara

SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara SERMAYE PİYASASI KURULU ÖZEL DURUMLAR REHBERİ Eylül 2013, Ankara İÇİNDEKİLER I. YASAL ÇERÇEVE... 4 II. SÜREKLİ BİLGİLER... 4 1. SÜREKLİ BİLGİLERİN AÇIKLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR... 4 2. SERMAYE PİYASASI

Detaylı

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli)

6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 6361 SAYILI FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU (Gerekçeli) 1 2 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİ KANUNU Kanun No : 6361 Kabul Tarihi : 21.11.2012 R.G. Yayım

Detaylı