REKTÖRÜN SUNUU. Örencinin, kendi kendine örenen ve denetleyen bir birey haline gelmesi çok önemlidir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REKTÖRÜN SUNUU. Örencinin, kendi kendine örenen ve denetleyen bir birey haline gelmesi çok önemlidir."

Transkript

1

2 REKTÖRÜN SUNUU nsan n en temel özellii, tartmasz toplumsal bir varlk oluudur. Toplumlarn temel kayna ise insandr. Bir toplumun gelimesi büyük ölçüde insanlarn iyi yetitirilmesine baldr. Bu da ancak nitelikli bir eitim sürecinin sonunda mümkündür. Deien toplumsal yap içerisinde nitelikli eitim; insann bilgiyi edinmesi, üretmesi, kullanmas ve yaymasn salamak anlamna gelmektedir. Böylelikle, insanlara kendilerini gerçekletirme ve bu yolla özgür olma olana yaratlr. Günümüzde artk toplumun ihtiyaçlarn karlamakta uzak kalan geleneksel eitim anlayn deitirmeye yönelik ciddi araylar balamtr. Son yllarda tüm dünyada eitim yöntemlerinin deimesi gerektiine dair birçok çalma yaplmtr. Gelecein eitim anlay; toplumsal sistemi anlamaya, gelitirmeye ve denetlemeye gönüllü ve bunu gerçekletirecek becerilerle donatlm insanlar yetitirmek olmaldr. Bu koullar dahilinde alt skça çizilen ve örenme sürecini gelitiren kantlar öyle sralayabiliriz: Örencilerin; tek balarna yararak örenme yerine, yapc ve dayanmac bir ortamda ekip çalmas ile birbirlerinin bilgilerinden yararlanarak bamsz, yaratc yanlar ve iletiim becerileri gelimektedir. Eiticinin görevi; entelektüel uyarc ve yönlendirici olmaktr. Eitici-örenci ilikilerinin artmas örenmeyi olumlu etkileyen en önemli faktörlerdendir. Eitim ortamnn; örenme üzerinde dorudan etkileri vardr. Demokratik bir eitim ortam, örenmeyi kolaylatrmann yan sra demokratik haklara dair farkndalk yaratarak, bunlara saygl olmay da salamaktadr. Örencilerin kendileri hakknda olanakl olan en ksa sürede ve düzenli olarak geri bildirim almalar, örenme sürecine olumlu katklar sunmaktadr. Örencinin, kendi kendine örenen ve denetleyen bir birey haline gelmesi çok önemlidir.

3 Örenilecek konularn, yaamla ve örencinin kiisel deneyimleriyle ilikilendirilmesi örencide merak uyandrarak örenmeyi hzlandrmaktadr. Örenme gereksinimlerinin belirlenmesine, örencinin katlmas ve örenme plann kendisinin gerçekletirmesi, örenmeyi ve bilgi kullanmay arttrmaktadr. Böylesi genel bir eitim algsndan yola çktmzda Üniversite ye dair en önemli saptamamz; Üniversitenin temel dayanann, sahip olduu insann evrensel kültürü olduuna dair inancmzdr. Bu anlayla üniversitelerin, toplumsal düünün dönütürülmesi üzerinde ciddi etkiler oluturduu gerçeini kabul etmeliyiz. Bu deerlendirme kapsamnda; bilgi üretimi, ekonomik meslek edindirme, sosyoekonomik kalknmaya katk ve etki, dünyayla bilimsel ve teknolojik bütünlük içinde olma gibi ilevlerin, üniversitelerin temel ilevleri arasnda olduklarn kabul ediyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesi yönetimi olarak; bu temel saptamalardan sonra, bilim ve teknolojide Türkiye nin de artk uluslararas boyutta belirleyici bir konuma gelmesinin yollarn bir an önce tartarak, bilim ve teknoloji stratejilerimizi bir temele oturtmak zorunda olduumuza dikkat çekmek istiyoruz. Sosyal ve temel bilimleri olumsuz etkilemeyecek bir bilim ve teknoloji politikas ile artk üniversitelerin bilginin ürün ve teknolojiye dönütürülmesindeki rolünün, kamu yararna öncelik verilerek, kurumsal kurallar ve etik normlar çerçevesinde, toplumla çkar çatmas yaratmadan düzenlenmesi gerektiine inanyoruz. Ayrca sistemin ticarilemesi ile gelecek tehlikenin farknda olunarak, Ar-Ge ve patent sisteminin, kamu yarar öncelii ile oluturulmas gerektiini düünüyoruz. Bu ihtiyaçlar dorultusunda Türkiye deki yüksek öretim sisteminin, ciddi mali sorunlar olduu bilinciyle, kendi üniversitemizde yatrmlarmza ve kaynak yaratmaya dair çabalarmza hz kazandrarak, Ülkemizin ve bilim ve teknoloji alannda dünyann önde gelen ülkeleri arasnda yer almasn hedefliyoruz. Kendi örencilerimiz üzerindeki izlenim ve deneyimlerimiz de Türk insannn, gerekli altyap ve olanaklarn salanmas ile bu yöndeki baarsna dair inancmz tamdr. Prof. Dr. Mehmet FÜZÜN Rektör

4 I GENEL B LG LER A- M SYON VE V ZYON... 1 B- YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 2 C- ÖRGÜT YAPISI... 5 D- F Z KSEL KAYNAKLAR Fiziksel Yap) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 16 E- NSAN KAYNAKLARI.. 20 F- D 3ER HUSUSLAR II PERFORMANS B LG LER A- AMAÇ VE HEDEFLER B- TEMEL POL T KA VE ÖNCEL KLER C- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELER LE KAYNAK HT YACI TABLOLARI 37 III MAL B LG LER A- BÜTÇE B LG LER TABLOSU...117

5 GENEL BLGLER M S Y O N Dokuz Eylül Üniversitesinin misyonu, gerçekle*tirdi,i e,itim ve bilimsel ara*t/rmalar yoluyla insanl/,/n ekonomik, kültürel ve sosyal zenginli,ini art/rmakt/r. V Z Y O N Dokuz Eylül Üniversitesinin vizyonu, dünyan/n en iyi e,itim ve bilim merkezlerinden biri olmakt/r. Strateji Geli9tirme Daire Ba9kanl);) zmir

6 YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Yüksekö;retim kurumlar)n)n yetki, görev ve sorumluluklar) Türkiye Cumhuriyeti Anayasas) n)n 130 uncu maddesi ve 2547 say)l) Yüksekö;retim Kanunu ile düzenlenmi9tir. Anayasada yer ald);) üzere; Yüksekö;retim kurumlar), Ça;da9 e;itim-ö;retim esaslar)na dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlar)na uygun insan gücü yeti9tirmek amac) ile, ortaö;retime dayal) çe9itli düzeylerde e;itim-ö;retim, bilimsel ara9t)rma, yay)n ve dan)9manl)k yapmak, ülkeye ve insanl);a hizmet etmek üzere çe9itli birimlerden olu9an kamu tüzelki9ili;ine ve bilimsel özerkli;e sahip kurumlar olarak tan)mlanm)9t)r say)l) Yüksekö;retim Kanununda ise, Üniversite; Bilimsel özerkli;e ve kamu tüzelki9ili;ine sahip yüksek düzeyde e;itim - ö;retim, bilimsel ara9t)rma, yay)n ve dan)9manl)k yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri kurulu9 ve birimlerden olu9an bir yüksekö;retim kurumu olarak tan)mlanm)9 ve yüksekö;retimin amac), ana ilkeleri ve yüksekö;retim kurumlar)n)n görevleri a9a;)da belirtildi;i 9ekilde belirlenmi9tir. Y Ü K S E K Ö = R E T M N A M A Ç L A R I 2547 say)l) Yüksekö;retim Personel Kanunu nun Amaç ba9l)kl) 4 üncü maddesinde Yüksekö;retimin amac) tan)mlanm)9t)r. Bu düzenlemeye göre yüksekö;retimin amac); a. Ö;rencilerini; (1) ATATÜRK nk)lâplar) ve ilkeleri do;rultusunda ATATÜRK milliyetçili;ine ba;l), (2) Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel de;erlerini ta9)yan, Türk olman)n 9eref ve mutlulu;unu duyan, (3) Toplum yarar)n) ki9isel ç)kar)n)n üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisi ile dolu, (4) Türkiye Cumhuriyeti Devletine kar9) görev ve sorumluluklar)n) bilen ve bunlar) davran)9 haline getiren, (5) Hür ve bilimsel dü9ünce gücüne, geni9 bir dünya görü9üne sahip, insan haklar)na sayg)l), (6) Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bak)m)ndan dengeli ve sa;l)kl) 9ekilde geli9mi9, (7) lgi ve yetenekleri yönünde yurt kalk)nmas)na ve ihtiyaçlar)na cevap verecek, ayn) zamanda kendi geçim ve mutlulu;unu sa;layacak bir mesle;in bilgi, beceri, davran)9 ve genel kültürüne sahip, vatanda9lar olarak yeti9tirmek, b. Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak, refah ve mutlulu;unu art)rmak amac)yla; ekonomik, sosyal ve kültürel kalk)nmas)na katk)da bulunacak ve Strateji Geli9tirme Daire Ba9kanl);) zmir

7 h)zland)racak programlar uygulayarak, ça;da9 uygarl);)n yap)c), yarat)c) ve seçkin bir orta;) haline gelmesini sa;lamak, c. Yüksekö;retim kurumlar) olarak yüksek düzeyde bilimsel çal)9ma ve ara9t)rma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda geli9me ve kalk)nmaya destek olmak, yurt içi ve yurt d)9) kurumlarla i9birli;i yapmak suretiyle bilim dünyas)n)n seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve ça;da9 geli9meye katk)da bulunmakt)r. A N A L K E L E R a. Ö;rencilere, ATATÜRK ink)laplar) ve ilkeleri do;rultusunda ATATÜRK milliyetçili;ine ba;l) hizmet bilincinin kazand)r)lmas) sa;lan)r. b. Milli Kültürümüz, örf ve adetlerimize ba;l), kendimize has 9ekil ve özellikleri ile evrensel kültür içinde korunarak geli9tirilir ve ö;rencilere, milli birlik ve beraberli;i kuvvetlendirici ruh ve irade gücü kazand)r)l)r. c. Yüksekö;retim kurumlar)n)n özellikleri, e;itim - ö;retim dallar) ile amaçlar) gözetilerek e;itim - ö;retimde birlik ilkesi sa;lan)r. d. E;itim - ö;retim plan ve programlar), bilimsel ve teknolojik esaslara, ülke ve yöre ihtiyaçlar)na göre k)sa ve uzun vadeli olarak haz)rlan)p sürekli olarak geli9tirilir. e. Yüksekö;retimde imkan ve f)rsat e9itli;ini sa;layacak önlemler al)n)r. f) Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunlar içindeki fakülte, enstitü ve yüksekokullar, kalk)nma plan ve programlar)n)n ilke ve hedefleri do;rultusunda ve yüksekö;retim planlamas) çerçevesinde Yüksekö;retim Kurulunun görü9ü veya önerisi üzerine kanunla kurulur. g. Meslek eleman) yeti9tiren bakanl)klara ba;l) yüksekokullar, Yüksekö;retim Kurulunun tespit edece;i esaslara göre Bakanlar Kurulu karar) ile kurulur. h. Yüksekö;retim kurumlar)n)n geli9tirilmesi, verimlerinin art)r)lmas), geni9letilmesi ve bütün yurda yayg)nla9t)r)lmas) amac)na yönelik olarak yenilerinin aç)lmas), ö;retim elemanlar)n)n yurt içinde ve d)9)nda yeti9tirilmeleri ve görevlendirilmeleri, üretim insan gücü - e;itim unsurlar) aras)nda dengenin sa;lanmas), yüksekö;retime ayr)lan kaynaklar)n ve ihtisas gücünün da;)l)m), milli e;itim politikas) ve kalk)nma planlar) ilke ve hedefleri do;rultusunda ülke, çevre ve uygulama alan) ihtiyaçlar)n)n kar9)lanmas), örgün, yayg)n, sürekli ve aç)k e;itim - ö;retimi de kapsayacak 9ekilde planlan)r ve gerçekle9tirilir. /. Yüksekö;retim kurumlar)nda, Atatürk lkeleri ve nk)lap Tarihi, Türk dili, yabanc) dil zorunlu derslerdendir. Ayr)ca, zorunlu olmamak ko9uluyla beden e;itimi veya güzel sanat allar)ndaki derslerden birisi okutulur. Bütün bu dersler en az iki yar)y)l olarak programlan)r ve uygulan)r. Strateji Geli9tirme Daire Ba9kanl);) zmir

8 YÜKSEKÖ=RETM KURUMLARININ GÖREVLER Yukar)daki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yüksekö;retim kurumlar)n)n görevleri; a. Ça;da9 uygarl)k ve e;itim - ö;retim esaslar)na dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçlar) ve kalk)nma planlar) ilke ve hedeflerine uygun ve ortaö;retime dayal) çe9itli düzeylerde e;itim - ö;retim, bilimsel ara9t)rma, yay)m ve dan)9manl)k yapmak, b. Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklar)n) rasyonel, verimli ve ekonomik 9ekilde kullanarak, milli e;itim politikas) ve kalk)nma planlar) ilke ve hedefleri ile Yüksekö;retim Kurulu taraf)ndan yap)lan plan ve programlar do;rultusunda, ülkenin ihtiyac) olan dallarda ve say)da insan gücü yeti9tirmek, c. Türk toplumunun ya9am düzeyini yükseltici ve kamu oyunu ayd)nlat)c) bilim verilerini söz, yaz) ve di;er araçlarla yaymak, d. Örgün, yayg)n, sürekli ve aç)k e;itim yoluyla toplumun özellikle sanayile9me ve tar)mda modernle9me alanlar)nda e;itilmesini sa;lamak, e. Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve geli9mesini ilgilendiren sorunlar)n), di;er kurulu9larla i9birli;i yaparak, kamu kurulu9lar)na önerilerde bulunmak suretiyle ö;retim ve ara9t)rma konusu yapmak, sonuçlar)n) toplumun yarar)na sunmak ve kamu kurulu9lar)nca istenecek inceleme ve ara9t)rmalar) sonuçland)rarak dü9üncelerini ve önerilerini bildirmek, f. E;itim - ö;retim ve seferberli;i içinde, örgün, yayg)n, sürekli ve aç)k e;itim hizmetini üstlenen kurumlara katk)da bulunacak önlemleri almak, g. Yörelerindeki tar)m ve sanayinin geli9mesine ve ihtiyaçlar)na uygun meslek elemanlar)n)n yeti9mesine ve bilgilerinin geli9mesine katk)da bulunmak, sanayi, tar)m ve sa;l)k hizmetleri ile di;er hizmetlerde modernle9meyi, üretimde art)9) sa;layacak çal)9ma ve programlar yapmak, uygulamak ve yap)lanlara kat)lmak, bununla ilgili kurumlarla i9birli;i yapmak ve çevre sorunlar)na çözüm getirici önerilerde bulunmak, h. E;itim teknolojisini üretmek, geli9tirmek, kullanmak, yayg)nla9t)rmak, /. Yüksekö;retimin uygulamal) yap)lmas)na ait e;itim - ö;retim esaslar)n) geli9tirmek, döner sermaye i9letmelerini kurmak, verimli çal)9t)rmak ve bu faaliyetlerin geli9tirilmesine ili9kin gerekli düzenlemeleri yapmak olarak 2547 say)l) Yüksekö;retim Kanunu nun 7 inci maddesinde hükme ba;lanm)9t)r. Strateji Geli9tirme Daire Ba9kanl);) zmir

9 KTSAD VE DAR BLMLER FAKÜLTES TIP FAKÜLTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ SA3LIK BLMLER ENSTTÜSÜ ZMR MESLEK YÜKSEKOKULU DENZ MLETMECL3 VE YÖNETM YÜKSEKOKULU SA3LIK UYGULAMA VE ARAMTIRMA MERKEZ D3ER MERKEZLER (FEN BLMLER) FEN - EDEBYAT FAKÜLTES MMARLIK FAKÜLTES MLETME FAKÜLTES HUKUK FAKÜLTES ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES MÜHENDSLK FAKÜLTES BUCA E3TM FAKÜLTES LAHYAT FAKÜLTES LAHYAT MESLEK YÜKSEKOKULU FEN BLMLER ENSTTÜSÜ ATATÜRK LKELER VE NKILAP TARH ENSTTÜSÜ HEMODYALZ- TRANSPLANTASYON ENSTTÜSÜ DN BLMLER ARAMTIRMA ENSTTÜSÜ DENZ BLMLER VE TEKNOLOJS ENSTTÜSÜ ONKOLOJ ENSTTÜSÜ E3TM BLMLER ENSTTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ENSTTÜSÜ SA3LIK HZMETLER MESLEK YÜKSEKOKULU HEMMRELK YÜKSEKOKULU TORBALI MESLEK YÜKSEKOKULU TÜRK DL BÖLÜMÜ GÜZEL SANAT DALLARI BÖLÜMÜ DEVLET KONSERVATUVARI FZK TEDAV VE REHABLTASYON YÜKSEKOKULU YABANCI DLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DLLER BÖLÜMÜ BEDEN E3TM VE SPOR BÖLÜMÜ D3ER MERKEZLER (SOSYAL BLMLER) BÖLGESEL KALKINMA VE LETME BLMLER ARATIRMA VE UYGULAMA MERKEZ DOKUZ EYLÜL ÜNVERSTES SÜREKL E3TM MERKEZ AVRUPA TOPLULU=U ULUSLAR ARASI LKLER ARATIRMA VE UYGULAMA MERKEZ KAFKASYA-ORTA ASYA ARKEOLOJ ARAMTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ EGE BÖLGES ARATIRMA VE UYGULAMA MERKEZ ANLAMMAZLIK ÇÖZÜMÜ ARAMTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ HUKUK ARATIRMALARI MERKEZ STRATEJK ARATIRMALAR MERKEZ ZMR L STRATEJK PLANLAMA, YÖNETM, ARATIRMA VE UYGULAMA MERKEZ ÇEVRE ARATIRMA VE UYGULAMA MERKEZ TEKSTL, HAZIR GYM VE BOYA ARAMTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ JEOTERMAL ARATIRMA VE UYGULAMA MERKEZ STATSTK VE RSK ANALZLER ARAMTIRMA MERKEZ DEPREM ARATIRMA VE UYGULAMA MERKEZ BEYN DNAM3 MULTDSPLNER ARAMTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ SI= JEOFZK VE ARKEOLOJK PROSPEKSYON ARATIRMA UYGULAMA MERKEZ TEKNE ÜRETM TEKNOLOJLER ARAMTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ SU KAYNAKLARI YÖNETM VE SU KAYNAKLI DO=AL AFETLERN KONTROLÜ ARATIRMA VE UYGULAMA MERKEZ FAUNA VE FLORA ARAMTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ YÜZEY TEKNOLOJLER VE HASAR ANALZ ARAMTIRMA VE UYGULAMA MERKEZ Strateji Geli9tirme Daire Ba9kanl);) zmir

10 Strateji Geli9tirme Daire Ba9kanl);) zmir

11 ÖRGÜT YAPISI 20 Temmuz 1982 de kurulan ve ad) pek çok biriminde uygulanmakta olan aktif e;itim sistemi ile özde9le9en Dokuz Eylül Üniversitesi bugün 11 farkl) yerle9im biriminde, 10 Fakülte, 10 Enstitü 9 Yüksekokul, 1 Konservatuar ve 29 ara9t)rma ve uygulama merkezi; 2007 de kurulan 1 yeni Ara9t)rma ve Uygulama Merkezi ile Üniversitemiz birimlerinin say)s) bugün 62'ye ula9m)9t)r. Üniversitemiz ö;renciye akademik, idari, 736 sözle9meli personel, 18 sürekli i9çi ve 3 geçici i9çi ile e;itim hizmeti vermeyi sürdürmektedir. Akademik Birimler Üniversitemizin yönetim ve organizasyonu 2547 say)l) Yüksek Ö;retim Kanunu hükümlerine göre olu9turulmu9tur. Üniversitenin yönetim organlar) Rektör, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kuruludur. Fakülte, Enstitü ve Yüksekokul düzeyinde yönetim organlar) a9a;)daki gibidir: Fakülte Organlar: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Dekan, akademik organ olarak görev yapan Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulundan olu9ur. Enstitü Organlar: Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kuruludur. Yüksekokul Organlar: Yüksekokul Müdürü, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul Yönetim Kuruludur. Fakülte ve yüksekokullar bölüm, anabilim dal) ve bilim dal) olarak yap)lan)r. Strateji Geli9tirme Daire Ba9kanl);) zmir

12 Fakülteler T)p Fakültesi Fen - Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hukuk Fakültesi: ktisadi ve dari bilimler Fakültesi lahiyat Fakültesi 9letme Fakültesi Mimarl)k Fakültesi Mühendislik Fakültesi Buca E;itim Fakültesi Enstitüler Atatürk lkeleri ve nk)lâp Tarihi Enstitüsü Din Bilimleri Ara9t)rma Enstitüsü E;itim Bilimleri Enstitüsü Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Enstitüsü Hemodiyaliz ve Transplantasyon Enstitüsü Onkoloji Enstitüsü Sa;l)k Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksekokullar Devlet Konservatuar) Deniz 9letmecili;i ve Yönetimi Yüksekokulu Hem9irelik Yüksekokulu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Sa;l)k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yabanc) Diller Yüksekokulu Adalet Meslek Yüksekokulu lahiyat Meslek Yüksekokulu zmir Meslek Yüksekokulu Torbal) Meslek Yüksekokulu Strateji Geli9tirme Daire Ba9kanl);) zmir

13 Ara*t/rma ve Uygulama Merkezleri ATMER (Avrupa Toplulu;u Uluslararas) Ekonomik li9kiler Ara9t)rma ve Uygulama Merkezi) BIMER (Bölgesel Kalk)nma ve 9letme Bilimleri Ara9t)rma ve Uygulama Merkezi) ÇEVMER (Çevre Ara9t)rma ve Uygulama Merkezi) DAUM (Deprem Ara9t)rma Ve Uygulama Merkezi) DESEM (Dokuz Eylül üniversitesi Sürekli E;itim Merkezi) Dokuz Eylül Üniversitesi Beyin Dinami;i Multidisipliner Ara9t)rma ve Uygulama Merkezi Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Ara9t)rma Hastanesi EBAMER (Ege Bölgesi Ara9t)rma Merkezi) RAMER (statistik Risk Ve Aktüerya Ara9t)rma-Uygulama Merkezi) JENARUM (Jeotermal Enerji Ara9t)rma Ve Uygulama Merkezi) SAMER (S); Jeofizik ve Arkeolojik Prospeksiyon Ara9t)rma ve Uygulama Merkezi) SAMER (Stratejik Ara9t)rmalar Merkezi) SUMER (Su Kaynaklar) Yönetimi Ara9t)rma Ve Uygulama Merkezi) TEKSMER (Tekstil Haz)r Giyim Ve Boya Ara9t)rma Uygulama Merkezi ) DEHAMER (Hukuk Ara9t)rmalar) Merkezi) TEKNEMER (Tekne Üretim Teknolojileri Ara9t)rma ve Uygulama Merkezi) AÇMER (Anla9mazl)k Çözümü Ara9t)rma ve Uygulama Merkezi) Fauna ve Flora Ara9t)rma ve Uygulama Merkezi YÜTAM (Yüzey Teknolojileri ve Hasar Analizi Ara9t)rma ve Uygulama Merkezi) DEDAM (Dil E;itimi Ara9t)rma ve Uygulama Merkezi) Akademik Acil T)p ve Afet Uygulama ve Ara9t)rma Merkezi, DEBTAM (Bili9im Teknolojileri Ara9t)rma ve Uygulama Merkezi) KALMER (Kalite Mükemmellik Uygulama ve Ara9t)rma Merkezi) ALAUM (Aile Ara9t)rmalar) ve Uygulama Merkezi) GÜÇ-M (Güç Elektroni;i ve 9aret 9leme Teknolojileri Ara9t)rma ve Uygulama Merkezi) KOMER (Kafkasya Orta Asya Arkeoloji Ara9t)rmalar) Merkezi) ZSYÖM (zmir li Stratejik Planlama, Yönetim, Ara9t)rma Ve Uygulama Merkezi) KEYMER (Köy Enstitüleri ve smail Hakk) Tonguç. Ara9t)rma ve Uyg. Merkz.) DESUM (Üniversite Sanayi Uygulama ve Ara9t)rma Merkezi) SAMER (9 Sa;l);) Ara9t)rma ve Uygulama Merkezi YÖK e izin yaz)s) yaz)lm)9t)r) DESOMER (Senfonik Müzik Uygulama ve Ara9t)rma Merkezi - Merkezi YÖK e izin yaz)s) yaz)lm)9t)r) Strateji Geli9tirme Daire Ba9kanl);) zmir

14 Yerle*keler Alsancak Balçova Bornova Ege Üniversitesi Buca Dokuz Çe9meler Buca E;itim Fakültesi T)naztepe Hatay Narl)dere Torbal) nciralt) Urla dari Birimler Üniversitemizin dari Te9kilat), Genel Sekreterlik, Daire Ba9kanl)klar), Hukuk Mü9avirli;i, Sivil Savunma Uzmanl);) ve Müdürlüklerden olu9maktad)r. GENEL SEKRETERLK: Genel Sekreterli;in görevleri; Genel Sekreterlik Makam)n)n fonksiyonlar)n) yerine getirmek, Üniversite Yönetim Kurulu ve Üniversite Senatosu ile ilgili tüm i9lemleri yürütmek, Üniversite dari Te9kilat)nda yer alan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir 9ekilde çal)9malar)n)n koordine edilmesini sa;lamakt)r. Ayr)ca Rektörlük yaz)9malar), Üniversite ile yap)lan i9birli;i protokollerin haz)rlanmas), Resmi Bayram ve törenlerin organizasyonu ve Üniversitemizi ziyarete gelen yerli ve yabanc) misafirlerin a;)rlanmas) gibi i9ler de Genel Sekreterlik taraf)ndan yürütülmektedir. Üniversitenin bütününü ilgilendiren temizlik, ula9)m, güvenlik, sivil savunma, matbaa hizmetlerini gerçekle9tirmek, ayn) zamanda Rektörlü;e giren-ç)kan evrak)n dökümünü tutmak, Üniversitenin bas)n ve halkla ili9kilerini sa;lamak, protokol, ziyaret ve tören organizasyonlar)n) yapmak amac)yla Genel Sekreterlik kendi içinde de ayr)ca te9kilatlanm)9t)r. Strateji Geli9tirme Daire Ba9kanl);) zmir

15 Genel Sekreterlik Üniversite Rektörüne kar9) sorumlu olup; Rektör taraf)ndan verilen di;er görevleri de yerine getirmektedir. Genel Sekreterli,e Ba,l/ Daire Ba*kanl/klar/: 1. Strateji Geli9tirme Daire Ba9kanl);) 2. Personel Daire Ba9kanl);) 3. Ö;renci 9leri Daire Ba9kanl);) 4. dari ve Mali 9ler Daire Ba9kanl);) 5. Sa;l)k Kültür ve Spor Daire Ba9kanl);) 6. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Ba9kanl);) 7. Yap) 9leri Teknik Daire Ba9kanl);) 8. Bilgi 9lem Daire Ba9kanl);) Genel Sekreterli,e Ba,l/ Birimler: 1. Genel Sekreterlik Mube Müdürlü;ü 2. Bas)n Yay)n ve Halkla li9kiler Mube Müdürlü;ü 3. Genel Evrak Mube Müdürlü;ü 4. Kurum Ar9iv Hizmetleri Mube Müdürlü;ü 5. Sivil Savunma Uzmanl);) 6. Matbaa Mube Müdürlü;ü 7. Üniversite Hastanesi Ba9müdürlü;ü 8. Destek Hizmetleri Mube Müdürlü;ü 9. Döner Sermaye 9letmesi Müdürlü;ü 10. Özel Güvenlik Te9kilat) 11. Kaynaklar Kampus Koordinatörlü;ü Strateji Geli9tirme Daire Ba9kanl);) zmir

16 F Z K S E L Y A P I E=TM ALANLARI Kullan/m Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Kapasitesi Amac/ Üzeri Anfi S/n/f Bilgisayar Lab Di,er Lab Konferans Salonu Toplant/ Salonu Toplam YURT, MSAFRHANE VE LOJMANLAR Kullan/m Amac/ Kapasitesi (Yatak) Yer Misafirhane (DEVAK OTEL) 92 Konak K/z Ö,renci Yurdu 496 Buca Ö,renci Yurdu (Karma) 520 Buca Lojman 2x120 m² Buca Ara*t/rma Görevlileri Konuk Evi m² Buca SOSYAL ALANLAR Adet Alan (m²) Kantin Kafeterya, Restoran Ö,renci Yemekhanesi Personel Yemekhanesi Strateji Geli9tirme Daire Ba9kanl);) zmir

17 SPOR ALANLARI Üniversitemizde hizmet veren 6 s) kapal), 9 u da aç)k olmak üzere toplam 15 spor tesisi bulunmaktad)r. ve bu tesislerin toplam alan) m2 dir. Kapal/ Spor Tesisleri Say/s/ (adet) 6 Kapal/ Spor Tesisleri Alan/ (m²) Aç/k Spor Tesisleri Say/s/ (adet) 9 Aç/k Spor Tesisleri Alan/ (m²) ADI KÜTÜPHANELER Alan/ (m²) Okuyucu Kapasitesi Merkez Kütüphane T)naztepe Kampüsü Buca E,itim Fakültesi Kütüphanesi Buca Güzel Sanatlar Fakültesi Kütüphanesi Narl)dere Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Dokuz çe9meler K. lahiyat Fakültesi Kütüphanesi Akevler Mühendislik Fakültesi Kütüphanesi T)naztepe Kampüsü T/p Fakültesi Kütüphanesi Sa;l)k Kampüsü Atatürk lk. Ve nk/lap Tarihi. Ens. Küt Alsancak Deniz Bil. Ve Teknolojisi Enst. Küt nciralt) Torbal/ Meslek Yüksek Okulu Küt Torbal) Devlet Konservatuvar/ Kütüphanesi Narl)dere Yabanc/ Diller Yüksek Okulu Küt Dokuzçe9meler K. Toplam Yeri Strateji Geli9tirme Daire Ba9kanl);) zmir

18 Sinema Salonu Üniversitemizde halen 900 m 2 alanda hizmet vermekte olan 384 ki9ilik bir sinema salonu bulunmaktad)r. E,itim ve Dinlenme Tesisleri Üniversitemize ait Do;anbey Payaml) Ö;renci E;itim ve Dinlenme Tesisleri, zmir e 60 km. uzakl)ktaki Do;anbey de 14 dönüm arazi üzerine 1986 y)l)nda, Dokuz Eylül Üniversitesi akademik ve idari personeli ile ö;renci ve tüm misafirlerine hizmet vermek üzere kurulmu9tur. Tesisimizdeki konaklama kapasitesi çift ki9ilik odalarda 144 ki*i, bu odalara eklenebilecek yataklarla maksimum 216 ki*idir. Tesisimizde 200 ki9ilik bir Konferans Salonu, nternet Cafe, TV Salonu, Kafeterya, Disko, Anfi Tiyatro, Plaj ve Sahil Bar bulunmaktad)r. Hizmet Alanlar/ Akademik Personel Hizmet Alanlar/ Say/s/ (Adet) Alan/ (m2) Kullanan Say/s/ (Ki*i) Çal/*ma Odas/ dari Personel Hizmet Alanlar/ Say/s/ (Adet) Alan/ (m2) Kullanan Say/s/ Servis Çal/*ma Odas/ Toplam Strateji Geli9tirme Daire Ba9kanl);) zmir

19 Hastane Alanlar/ Birim Say/(adet) Alan (m²) 1 Acil Servis (Radyoloji k/sm/ hariç) Yo,un Bak/m GKDC Yo;un Bak)m 1 Transplantasyon Yo;un Bak)m 1 Prematüre Yo;un Bak)m (yap)lmaktad)r) 1 Dâhiliye Yo;un Bak)m (yap)lmaktad)r) 1 Koroner Yo;un Bak)m 1 Anestezi Yo;un Bak)m 1 3 Ameliyathane blok 1.kat blok 2.kat 6 Tüp bebek 1 Gündüz Hastanesi 3 Do;umhane 1 4 Klinik blok 5 2.blok 6 3.blok 7 Onkoloji 3 bina 2 Onkoloji Muzaffer müfit 1 5 Laboratuar Merkez Laboratuar) 1 Patoloji 1 Çocuk Genetik 1 Di;er Laboratuarlar 8 6 Eczane Radyoloji Alan/ Genel Radyoloji 1 Acil Radyoloji 1 8 Nükleer T/p Sterilizasyon Mutfak Çama*/rhane Teknik Servis Kan Bankas/ Diyaliz Top.Poliklinik Alanlar/ (Anabilim dal/ dahil) Ayakta Tedavi Merkezi Bilgi *lem Teknik Altyap/ (Makine Daireleri) Alanlar/ Hastane Toplam Kapal/ Alan/ Strateji Geli9tirme Daire Ba9kanl);) zmir

20 BLG VE TEKNOLOJK KAYNAKLAR A) 657 say)l) Devlet Memurlar) Kanunu B) 2547 say)l) Yüksekö;retim Kanunu C) 4734 say)l) Kamu hale Kanunu D) 5018 say)l) Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu E) 6245 say)l) Harc)rah Kanunu F) 832 say)l) Say)9tay Kanunu G) 2914 say)l) Yüksek Ö;retim Personel Kanunu H) 4735 say)l) Kamu hale Sözle9meleri Kanunu ) 5434 say)l) Emekli Sand);) Kanunu J) 5436 say)l) Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu le Baz) Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De;i9iklik Yap)lmas) Hakk)nda Kanun. K) 193 say)l) Gelir Vergisi Kanunu L) 486 say)l) Damga Vergisi Kanunu M) 492 say)l) Harçlar Kanunu N) 6183 say)l) Amme Alacaklar)n)n Tahsili Usulü Hakk)nda Kanun O) 818 say)l) Borçlar Kanunu P) 4857 say)l) 9 Kanunu Q) 2942 say)l) Kamula9t)rma Kanunu R) 7201 say)l) Tebligat kanunu S) 5188 say)l) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun T) Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu U) 78, 124, 190 ve 375 say)l) Kanun Hükmünde Kararnameler Bu Kanunlara dayal) yay)mlanan ikincil mevzuattan olu9maktad)r. Ayr)ca Üniversitemizin yay)nlam)9 oldu;u; M E V Z U A T - DEÜ Önlisans ve Lisans Ö;retim ve S)nav Çerçeve Yönetmeli;i - DEÜ Lisansüstü E;itim ve Ö;retim Yönetmeli;i - DEÜ Yaz Ö;retimi Yönetmeli;i - Yüksek Ö;retim Kurumlar) Aras)nda Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçi9 Esaslar)na li9kin Yönetmelik ba9ta olmak üzere, toplam 37 adet Yönetmelik bulunmaktad)r. K Ü T Ü P H A N E K A Y N A K L A R I Üniversitemiz kütüphanesinde adet kitap, adet bas)l) periyodik yay)n bulunmaktad)r. Ayr)ca elektronik yay)n olarak dergi, adet kitap yay)n) mevcuttur. Strateji Geli9tirme Daire Ba9kanl);) zmir

21 T E K N O L O J K K A Y N A K L A R Rektörlük genelinde bütün bilgi i9letim sistemlerimiz Bilgi i9lem Dairesi bünyesinde i9letilmektedir y)l) Aral)k ay)nda ba9layan ve halen devam etmekte olan Rektörlü;ümüz ve ba;l) birimlerimizle yürütülen Otomasyon (Oracle) 9letim Program) üzerinden personel i9leri, Ö;renci i9leri, Ö;retim Üyesi not giri9i, Ön kay)t i9lemleri, Mediko ö;renci i9lemleri, yap) i9leri, BAP sat)n alma ve yönetim i9lemleri gibi pek çok i9lem gerçekle9tirilmektedir. Üniversitemiz Bilgi 9lem Dairesinde 23 adet server bulunmaktad)r. Bu serverlar a ait özellikler a9a;)da belirtilmektedir. Sunucular: Sun X-Blade 1000 (Solaris letim Sistemi) Yapt);) 9: Oracle 10G Test 2. Sun X-Blade 1000 (Solaris 5,8 9letim Sistemi) Yapt);) 9: Ö;renci E-Posta Hizmetleri. 3. Sun V490 (Solaris letim Sistemi) Yapt);) 9: Debis uygulamalar) resmi WWW sayfalar) + Progress webspeed kütüphane katalog tarama uygulama programlar), ki9isel akademik web sayfalar). 4. Sun Enterprise 450 (Solaris 2,6 9letim Sistemi) Yapt);) 9: Deu ofis otomasyonu Progress veri taban) sunucusu 5. Sun Enterprise 450 (Solaris 5,8 9letim Sistemi) Yapt);) 9: Endüstri Mühendisli;i ne ERP uygulamalar) için teslim edildi. 6. SUN ULTRA- 7. SUN ULTRA 10 (Solaris 5,8 9letim Sistemi) Yapt);) 9: Milet projesi Test ve Deneme lerin yap)ld);) uygulama ve veritaban) sunucusu 8. SUN ULTRA 5 ( Solaris 5,8 9letim sistemi) Yapt);) 9: Üniversitenin DNS sunucusu. 9. SUN V880 ( Solaris 5,8 9letim sistemi) Yapt);) i9: Tüm ERP server + application +canl) database sunucusu 10. SUN V250 ( Solaris letim sistemi) Yapt);) 9: Kütüphane program) 11.SUN V440 ( Solaris letim sistemi) Yapt);) 9: Oracle 10G Veritaban) sunucusu (yap)m a9amas)nda) 12. SUN V440 ( Solaris letim sistemi) Yapt);) i9: Oracle Forms / Reports Uygulama sunucusu (yap)m a9amas)nda) Strateji Geli9tirme Daire Ba9kanl);) zmir

22 13. SUN V440 ( Solaris 5,8 9letim sistemi) Yapt);) 9: Resmi Veri taban) Oracle 9i 14. SUN V440 ( Solaris letim sistemi) Yapt);) 9: Bott (dekart için) kullan)l)yor 15. SUN V440 ( Solaris 5.8 9letim sistemi) Yapt);) 9: Personel program) test sunucusu 16..SUN V440 ( Solaris letim sistemi) Yapt);) 9: Akademik ve idari personel e-posta hizmetleri 18. OPENBSD 3-6 Yapt);) 9: Üniversitenin Ftp Serveri 19. FREEBSD 4.11 Yapt);) 9: Gelen e-postalar için virüs taramas) yap)lan sunucu 20. FREEBSD 4.11 Yapt);) 9: Gelen e-postalar için virüs taramas) yap)lan sunucu 21. FREEBSD 6,0 Yapt);) 9: 9 bankas) ile harçlar konusunda bilgi al)9veri9i 22. FREEBSD 6,1 Yapt);) 9: Resmi olmayan web sayfalar), web mail, e-posta listeleri 23. FireWall Open BSD 3,4 Yapt);) 9: Firewall Ethernet Kart): 3 adet Realtek marka 24. Web Kar9)lama Sunucular) 5+1 DISK GRUPLARI 1. STOREDGE 3500 Yapt);) 9: Veri Taban) disk grubu 2. STOREDGE 3500 Yapt);) 9: E-posta disk grubu LNE PRNTERLAR Printronix Modeli: P 5214 Printronix Modeli : P5224 UPS 30 KVA EKA 2 adet (paralel) Strateji Geli9tirme Daire Ba9kanl);) zmir

23 nternet ve Bilgisayar Kampüslerimiz 2 mbps ile 34 mbps aras)nda de;i9en h)zlarda Rektörlü;ümüzdeki merkeze ba;l)d)r. Bu merkez, toplamda 155 mbps lik omurga ile TÜBTAK-ULAKBM üniversiteler aras) akademik a;)na ve internete ba;l)d)r. Bilgi i9lem birimimizin bir ürünü olan DEBS arac)l);) ile akademik personelimize portal kalitesinde hizmet verirken, e-üniversite olmak için yo;un bir otomasyon çal)9mas) yap)lmaktad)r. DEBS in ö;rencilere de aç)lmas) için çal)9malar sürerken her ö;rencimize ücretsiz adresi imkân) sa;lanmakta ve evinde bilgisayar) olan ö;rencilerimize yönelik olarak dial-up internet hizmeti de verilmektedir. Kütüphane Otomasyon Sitemi Kütüphane otomasyon program) ile kütüphanemizdeki kaynaklar)n kullan)m), kontrolü ve izlenmesi daha kolay bir hale gelecektir. Kataloglama modülü ile kütüphanemizde bulunan tüm kitaplar bilgisayar ortam)nda kay)t alt)na al)nm)9 olunacak ve kitaplar)n her türlü takibi çok h)zl) ve do;ru bir 9ekilde yap)labilecektir. Dola9)m modülü ile kitap ödünç verme i9lemleri bilgisayar kay)tlar)na geçirilecektir. Bu sayede dola9)mda bulunan kitaplar)n takibi, ödünç verme ve alma i9lemleri de h)zl) ve güvenilir bir 9ekilde gerçekle9tirilecektir. Web modülü ile de kütüphane kullan)c)lar)n)n kütüphane kaynaklar)n) kendi bilgisayarlar)nda tarayarak belirledikleri kaynaklar)n dola9)mdaki mevcut durumunu görmeleri, ayr)ca kendi üyelikleri alt)ndaki durumlar)n) izlemeleri mümkün olacakt)r. Otomasyon program)n)n kurulumu çe9itli a9amalardan olu9maktad)r. Bunun için öncelikle bir sunucu bilgisayar)n haz)rlanmas), bilgisayar ortam)nda mevcut kitap bilgilerinin haz)rlanmas), otomasyon program)n)n ön kurulumlar)n)n yap)lmas), bir deneme veritaban) ile kurulumun test edilmesi, otomasyon program)na ait modüllerin kurulumu ve bu modüllerin test edilmesi, program kurulumunun tamamlanarak öncelikle kütüphane bünyesinde bir süre test modunda kullan)lmas) ve otomasyon program) tüm modülleri ile çal)9)r duruma geldi;inde tüm kullan)c)lara aç)lmas) ba9l)ca a9amalard)r. Öncelikle sunucu bilgisayar)n temini a9amas) gerçekle9tirilmi9 ve eski programdaki (marc format)ndaki) kitap bilgilerinin Millennium program)na aktar)lmas) için test çal)9malar) devam etmektedir. Millennium yetkililerinin istekleri do;rultusunda sunucu bilgisayara yeniden yükleme yap)lm)9 ve otomasyon program)n)n ön kurulum i9lemleri gerçekle9tirilmi9tir. Önümüzdeki günlerde, test çal)9malar) sonras)nda veritaban) aktar)lmas) tamamlanarak program)n tüm modülleriyle kurulumu ve e;itim çal)9malar) yap)lacakt)r. Strateji Geli9tirme Daire Ba9kanl);) zmir

24 Di,er Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Aratrma dari Amaçl Eitim Amaçl Cinsi Amaçl (Adet) (Adet) (Adet) Projeksiyon Slayt makinesi Tepegöz Barkot Okuyucu 47 Bask makinesi Fotokopi makinesi Faks 92 9 Fotoraf makinesi Kameralar Televizyonlar Tarayclar Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler Yazc Plotter 1 2 Video 3 6 Optik Okuyucu 6 N S A N K A Y N A K L A R I Üniversitemiz bünyesinde 2007 y)l) sonu itibariyle si kadrolu, 1 i kadrosuz olmak üzere akademik personel, i idari personel, 736 s) sözle9meli personel (4/b), 18 sürekli ve 3 geçici i9çi olmak üzere toplam personel görev yapmaktad)r. Toplam personel say)s)n)n % 49 unu akademik personel, % 39 unu idari personel ve % 12 sini de sözle9meli personel (4/b), sürekli ve geçici i9çiler olu9turmaktad)r. Strateji Geli9tirme Daire Ba9kanl);) zmir

25 PERSONEL DURUMU 9çiler (Sözle9meli Personel (4/b) ve geçici i9çiler) ,98% Akademik personel (sözle9meli ve yabanc) akademik personel dahil) ,11% dari personel ,91% Akademik Personel Üniversitemizde çal)9an toplam akademik personelin si kadrolu, 1 i kadrosuz, 18 i Yabanc) Uyruklu Sözle9meli Personel ve 27 si Sözle9meli Sanatç) olarak istihdam edilmektedir adet kadrolu akademik personelin 450 adedi Profesör, 230 adedi Doçent, 524 adedi Yard)mc) Doçent, 398 adedi Ö;retim görevlisi, 189 adedi Okutman, adedi Ara9t)rma Görevlisi ve 153 adedi de Uzman kadrosundad)r. Devaml) statüde görev yapan 1 adet Profesör 2547 say)l) Yüksekö;retim Kanunu nun 60/b maddesi uyar)nca istihdam edilmektedir. Bunu yan)nda toplam 450 adet profesörün de 403 ü tam zamanl), 46 s) da yar) zamanl) olarak görev yapmaktad)r AKADEMK PERSONEL DURUMU Profesör Doçent Yrd. Doçent Ö;retim Görevlisi Okutman Çevirici E;itim- Ö;retim Planlamac)s) Dolu Bo9 Toplam Ara9t)rma Görevlisi Uzman Strateji Geli9tirme Daire Ba9kanl);) zmir

26 dari Personel Üniversitemizde 2007 y)l)nda toplam adet idari personel görev yapm)9t)r adet idari personelin si Genel dari Hizmetler S)n)f), 680 i Sa;l)k Hizmetler S)n)f), 254 ü Teknik Hizmetler S)n)f), 4 ü Avukatl)k Hizmetleri S)n)f), 3 ü Din Hizmetleri S)n)f) ve 455 i Yard)mc) Hizmetler S)n)f)nda istihdam edilmektedir. Toplam idari kadronun % 43,21 ini Genel dari Hizmetler, % 27,66 s)n) Sa;l)k Hizmetleri, % 10,33 ünü Teknik Hizmetler, % 0,16 s)n) Avukatl)k Hizmetleri, % 0,13 ünü Din Hizmetleri ve % 18,51 ini Yard)mc) Hizmetler S)n)f) olu9turmaktad)r. HZMET SINIFLARI TBARYLE DAR PERSONEL KADROLARI Dolu Bo Toplam 0 Genel dari Hizmetler S)n)f) Sa;l)k Hizmetleri S)n)f) Teknik Hizmetleri S)n)f) Avukatl)k Hizmetleri S)n)f). Din Hizmetleri S)n)f) Yard)mc) Hizmetler S)n)f) Strateji Geli9tirme Daire Ba9kanl);) zmir

27 SUNULAN HZMETLER E = T M Üniversitemizde e;itim hizmetlerini iki kategoriye ay)rmak mümkündür. Bunlardan birincisi faaliyet raporunun ba9)nda görev, yetki ve sorumluluklarda say)lan Ça;da9 e;itimö;retim esaslar)na dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlar)na uygun insan gücü yeti9tirmek, ikincisi de kariyer geli9tirme, meslek edindirme ve ki9isel geli9im e;itimidir. Ça;da9 e;itim- ö;retim esaslar)na dayanan bir düzen içinde, milletin ve ülkenin ihtiyaçlar)na uygun güzel bir gelecek ve güçlü bir Türkiye için Cumhuriyetçi, Laik, Ulusalc), Demokrat, Ak)lc), Bilimsel, Ayd)nlanmac), Özgürlükçü ve Toplumcu milletin ve ülkenin ihtiyaçlar)na uygun insan gücü yeti9tirmek amac)yla; Üniversitemizde 10 fakülte, 4 yüksekokul, 5 enstitü ve 4 meslek yüksekokulunda ön lisans, lisans ve lisansüstü e;itim hizmeti verilmektedir. Söz konusu fakülte, yüksekokul ve enstitüdeki e;itimler örgün, ikinci e;itim ve tezsiz yüksek lisans e;itimi türündedir. Bunlar)n d)9)nda Üniversitemiz ö;rencilerinin daha k)sa sürede mezun olabilmeleri ve k)sa sürede insan gücü yeti9tirmeyi sa;lamak amac)yla yaz okulu programlar) da aç)lmaktad)r. Üniversitemiz bünyesinde ö;renci ve akademisyenlere alanlar)nda kendilerini geli9tirmeye yönelik e;itim programlar)n)n yan) s)ra di;er kurulu9larda çal)9anlara yönelik kariyer geli9tirme; lise mezunlar)na yönelik meslek edindirme ve çe9itli alanlarda her kesime yönelik ki9isel geli9im ve hobi kurslar) ile sertifika programlar) düzenlenen e;itim programlar) aras)nda yer almaktad)r. Bu amaçla üniversitemiz bünyesinde kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli E;itim Merkezi (DESEM) her ya9 ve meslek grubuna yönelik üniversitemiz ö;retim üyelerinden olu9an kadrosuyla çe9itli alanlarda e;itim ve sertifika programlar) düzenlemektedir. Söz konusu programlar) bilgisayar kurslar), yabanc) dil kurslar) ve ki9isel geli9im kurslar) olarak grupland)rmak mümkündür. Ö,renci Say/lar/ Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü düzeyinde verilen e;itimle ça;da9, ara9t)rmac) ve evrensel standartlarda ö;renci yeti9tirmeyi amaçlayan Üniversitemizde e;itimö;retim y)l)nda 4 adet meslek yüksekokulunda ü Ön Lisans, 14 adet fakülte ve yüksekokulda u Lisans ve 5 adet enstitüde de u Yüksek Lisans ve Doktora olmak üzere toplam ö;renciye e;itim hizmeti sunulmaktad)r. Toplam ö;renci say)s)n)n % 66,22 si Lisans, % 20,55 i Ön Lisans ve % 13,23 ü de Yüksek Lisans ve Doktora ö;rencisidir. E;itim hizmeti sunulan Toplam ö;rencinin s) örgün ö;retim ve s) ise ikinci ö;retim hizmetlerinden yararlanmaktad)r. Strateji Geli9tirme Daire Ba9kanl);) zmir

28 Ö=RENC SAYILARININ Ö=RETM PROGRAMLARINA DA=ILIMI Ö=RENC SAYISI ÖNLSANS LSANS Y. LSANS ve DOKTORA ÖRGÜN Ö3RETM II. Ö3RETM TOPLAM S A = L I K Üniversitemiz Uygulama ve Ara9t)rma Hastanesinde en son teknolojik cihaz ve aletlerle donat)lm)9, her an kullan)ma haz)r olan 23 ameliyat salonu, acil servisi ve ayr)ca çocuk acil servisi yeti9mi9 uzman ekiple, 24 saat ve 18 i acil servis, 54 ü yo;un bak)m ve 894 ü klinik olmak üzere toplam 966 yatak kapasitesi ile tüm bran9larda poliklinik ve yatak tedavi servisi sunulmu9tur. Ege Bölgesinde ba9ar)l) organ nakilleriyle ön plana ç)kan Uygulama ve Ara9t)rma Hastanemizde Tüp Bebek ve Uyku Bozuklu;u Merkezince sa;l)k hizmeti verilmektedir. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulunda ise ayaktan gelen hastalara sunulan fizyoterapi hizmetinin yan) s)ra yüksekokul atölyesinde imal edilen protez ve ortezler ile hastalar)n fonksiyonel ba;)ms)zl);)n) art)ran sa;l)k hizmeti de sunulmaktad)r. Uzman ve pratisyen hekim, di9 hekimi, hem9ire, eczac), psikolog ve biyologlardan olu9an bir ekiple T)naztepe yerle9kesinde bulunan Mediko-Sosyal Hizmetler Ünitesi taraf)ndan personel ve ö;rencilere sa;l)k hizmeti verilmektedir. Ayr)ca ö;renci ve personele farkl) yerle9im alanlar)nda bulunan sa;l)k istasyonlar)nda sa;l)k hizmeti verilmektedir. Merkez Mediko-Sosyal Hizmetler Ünitesinde ayaktan tedavi, di9 sa;l);) tan) ve tedavileri, biyokimyasal, serolojik, hematolojik, parazitolojik ve radyolojik tetkikler yap)lmas)n)n yan)nda Strateji Geli9tirme Daire Ba9kanl);) zmir

29 Üniversitemizde g)da üretim ve servis hizmetlerinde çal)9an tüm personelin rutin portör testleri de yap)lmaktad)r. Ayr)ca ö;renci ve çal)9anlara özel bir ekip taraf)ndan Sigara b)rakma dan)9manl);) da verilmektedir. Yine son olarak ö;retim y)l) içerisinde Periyodik Sa;l)k Muayenesi (Check-Up) poliklini;i hizmete girmi9tir. K Ü T Ü P H A N E Ö;renim, ö;retim ve ara9t)rma faaliyetleri için gerekli kütüphane materyal ve hizmetleri Üniversitemizde bulunan 12 kütüphane ile sa;lanmaktad)r y)l)nda 13 bin m 2 ve 1150 okuyucu kapasitesi ile ülkemizin en büyük kapal) alan)na sahip Merkez Kütüphane binas)n)n da hizmete aç)lmas)yla kütüphanelerimizin toplam alan) m 2 den m 2 ye ç)km)9 ve okuyucu kapasitesi ye ula9m)9t)r. 11 i uzman olan 69 personelin görev yapt);) kütüphanelerimizde adet kitap, 578 i yabanc) dillerde, 726 s) Türkçe olmak üzere toplam süreli yay)n mevcuttur. Dokuz Eylül Üniversitesi nden servis alarak internete ba;lanan tüm ara9t)rmac) ve okuyucular ofislerinden veya evlerinden elektronik bilgi eri9im sistemlerine ula9abilmektedir. Ayr)ca de;i9ik konularda abone olunan elektronik veri tabanlar) ile ara9t)rmac) ve ö;rencilere dergi, kitap ve yüksek lisans ve doktora tezi üzerinde online fulltext ula9)m olana;) sa;lanm)9t)r. S O S Y A L H Z M E T L E R Sosyal Hizmetler Birimi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sa;l)k, Kültür ve Spor Dairesi Ba9kanl);) na ba;l) olarak 2004 y)l) içinde Üniversitemiz ve ö;rencilerin kat)l)m)yla gerçekle9tirilecek sosyal hizmet projelerini ya9ama geçirmek amac)yla kurulmu9tur. Gerçekle9tirilen projelerle; üniversitemiz ö;rencilerine sosyal hizmet verilmesi, sosyal sorumluluk bilincinin peki9tirilmesi ve bu projeler arac)l);)yla üniversite-kamuoyu aras)nda köprü olu9turulmas) hedeflenmektedir. Strateji Geli9tirme Daire Ba9kanl);) zmir

30 E,itim ve Dinlenme Tesisleri Ö;renci ve üniversite akademik ve idari personel, di;er kamu kurulu9lar), di;er üniversite ö;rencileri ve mensuplar)na hizmet vermekte olan Do;anbey/Payaml) Dinlenme Tesislerinin her blo;unda 24 oda bulunmaktad)r. Toplam 144 yatak kapasitesi olan tesiste gerekti;inde ek yataklar ile birlikte yakla9)k olarak 200 ki9iye kadar hizmet verebilmektedir. Tesis internet salonu, kafeteryas), diskosu, anfi tiyatrosu, çift ki9ilik klimal) odalar) ve 24 saat s)cak su imkân) ile tatil f)rsat) sa;lamaktad)r. Ö;rencilerin bo9 zamanlar)n) de;erlendirmelerine yönelik olarak, voleybol, basketbol, mini futbol sahas) bulunan tesiste, spor turnuvalar), animasyonlar, güncel konularla ilgili konferanslar gibi her türlü sosyal aktiviteler yap)lmaktad)r Üniversitemiz taraf)ndan düzenlenen pek çok kongre, sempozyum, staj kamplar)na uygun salonlar) ve teknolojileri ile 200 ki9iye kadar olan kapasitesiyle tercih edilen tesislerden biri olmaktad)r. Sa;l)k, Kültür ve Spor Dairesi Ba9kanl);)na ba;l) Do;anbey Payaml) Ö;renci E;itim ve Dinlenme Tesisleri, zmir e 60 km. uzakl)ktaki Seferihisar Ürkmezde 14 dönüm arazi üzerine 1986 y)l)nda, Dokuz Eylül Üniversitesi akademik ve idari personeli ile ö;renci ve tüm misafirlerine hizmet vermek üzere kurulmu9tur. Ba9lat)lan yeniden yap)land)rma çal)9malar) ile tesisimiz, Uluslararas) bir Kongre Merkezi olma yolundada ilerlemektedir. B U R S L A R Yemek Bursu; Maddi olanaklar) yetersiz ö;renciler ile ba9ar)l) olan ö;renciler yemek bursundan yararlanabilmektedir. Özellikle örgün e;itim ö;rencilerinin yararland);) yemek bursu Sa;l)k, Kültür ve Spor Dairesi Ba9kanl);) na ba;l) olan yemekhanelerden yararland)r)larak verilmektedir. Her y)l yakla9)k 835 ö;renci yemek bursundan yaralanmaktad)r. Yurt Bursu; Üniversitemize ait Buca K)z Ö;renci Yurdu nun kapasitesinin %10 u her y)l maddi olanaklar) yetersiz olan ö;rencilere yurt bursu olarak tahsis edilmektedir. Bu do;rultuda gelir durumu dü9ük olan ö;rencilerimizin ba9vurular), geliri en dü9ük ö;renciler temel al)narak puanlama sistemiyle belirlenmektedir. Strateji Geli9tirme Daire Ba9kanl);) zmir

31 YÖNETM VE Ç KONTROL SSTEM 2547 say)l) Yüksekö;retim Kanununun 13, 14 ve15 inci maddelerinde Üniversitenin Yönetim organlar); Rektör, Senato ve Üniversite Yönetim Kurulu olarak belirlenmi9 olup, Rektöre yard)mc) olmak üzere üniversitenin ayl)kl) profesörleri aras)ndan atanan üç Rektör Yard)mc)s) ile idari birimlerin ba;l) bulundu;u Genel Sekreterlik de yönetim kadrosu içinde yer almaktad)r. Üniversite yönetim kademesi içinde yer alan Rektör, Rektör Yard)mc)lar) ve Genel Sekreterin nitelikleri ve atama usulleri 2547 say)l) Yüksekö;retim Kanununun 13 ve 52 inci maddeleri ile düzenlenmi9tir. Buna göre: Rektör; üniversite ö;retim üyelerince seçilecek profesör unvan)na sahip adaylar aras)ndan, 4 y)ll)k süre için Cumhurba9kan) taraf)ndan, Rektör Yard/mc/lar/; üniversitenin ayl)kl) profesörleri aras)ndan, 5 y)ll)k süre için Rektör taraf)ndan, Genel Sekreter; lisans diplomas)na sahip ki9iler aras)ndan, yönetim kurulunun görü9ü al)narak Rektör taraf)ndan atanmaktad)r. Türk kamu mali sisteminde reform sa;layan 5018 say)l) Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile olu9turulan yeni mali sistemde, merkeziyetçi bir yap)lanmadan vazgeçilerek bütçe ve mali kontrol ile ilgili yetkinin kamu kurumlar)na devredilmesi sonucunda Bütçe Dairesi Ba9kanl)klar) ile Ara9t)rma, Planlama ve Koordinasyon Daire Ba9kanl)klar) kapat)lm)9 ve her iki dairenin görev ve sorumluluklar) ile mali yönetim reformunun tan)mlad);) yeni görevleri yerine getirmek üzere kamu kurum ve kurulu9lar)n)n bünyesinde Strateji Geli9tirme Ba9kanl)k/Daire Ba9kanl)k/Müdürlükleri kurulmu9 ve kanun ile öngörülen mali yönetim ve kontrol sisteminin idari yap)lanmas) tesis edilmi9tir. Kamu mali sistemi aç)s)ndan reform niteli;inde olan 5018 say)l) Kanun ile mali sisteme kazand)r)lan yeni aktörler, tan)mlar ve süreçler ise a9a;)da k)saca yer almaktad)r. Üst Yönetici Bakanl)klarda müste9ar, di;er kamu idarelerinde en üst yönetici, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye ba9kan), Üniversitelerde ise rektörün üst yönetici oldu;u belirtilmi9 ve devam)nda ise üst yöneticilerin, idarelerinin stratejik planlar)n)n ve bütçelerinin kalk)nma plan)na, y)ll)k programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak haz)rlanmas) ve uygulanmas)ndan, sorumluluklar) alt)ndaki kaynaklar)n etkili, ekonomik ve verimli 9ekilde elde edilmesi ve Strateji Geli9tirme Daire Ba9kanl);) zmir

32 kullan)m)n) sa;lamaktan, kay)p ve kötüye kullan)m)n)n önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin i9leyi9inin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumluluklar)n yerine getirilmesinden Bakana; mahallî idarelerde ise meclislerine kar9) sorumlu oldu;u ile üst yöneticilerin, bu sorumlulu;un gereklerini harcama yetkilileri, malî hizmetler birimi ve iç denetçiler arac)l);)yla yerine getirecekleri düzenlenmi9tir. Mali Kontrol ifadesi ile anlat)lmak istenen uluslararas) kamu mali sistemine uygun olarak 5018 say)l) Kanun ile tan)mlanm)9 olup, an)lan tan)m gere;ince mali kontrol; kamu kaynaklar)n)n belirlenmi9 amaçlar do;rultusunda, ilgili mevzuatla belirlenen kurallara uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir 9ekilde kullan)lmas)n) sa;lamak için olu9turulan kontrol sistemi ile kurumsal yap), yöntem ve süreçleri ifade etmektedir. Mali yönetim ve kontrol sistemlerinin kamu kurum ve kurulu9lar) düzeyinde idari yap)lanmas)na bak)ld);)nda ise harcama birimleri, Strateji Geli9tirme Daire Ba9kanl);)(mali hizmetler birimi) ve bu birimce sa;lanan muhasebe ve ön mali kontrol hizmetleri ile iç denetimden olu9tu;u görülmektedir. Mali kontrol sistemine ait resmi daha net görebilmek için harcama birimi ve harcama yetkilisi, gerçekle9tirme görevlisi, iç denetim ve d)9 denetim mekanizmas) ön mali kontrol gibi süreçler ile bu süreçlerin olu9umuna katk)s) bulunanlar)n da ayr)ca belirtilmesi gerekmektedir. Harcama Birimi bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir birim olarak tan)mlamakta ve bu birimin en üst yöneticisinin ise harcama yetkilisi oldu;u an)lan Kanun ve ikincil mevzuat ile düzenlenmektedir. Harcama yetkililerinin görev, yetki ve sorumluluklar) ile harcama yetkisinin devrine ili9kin usul ve esaslar Maliye Bakanl);) taraf)ndan tespit edildi;i 9ekilde Dokuz Eylül Üniversitesinde tan)mlanm)9 ve 2006 y)l) ba9)ndan itibaren uygulamaya konulmu9tur say)l) Kanun ve ikincil mevzuatta düzenlendi;i üzere, bütçelerden harcama yap)labilmesinin ancak her birimin Harcama yetkilisinin harcama talimat/ vermesiyle mümkün oldu;u ve harcama talimatlar)nda hizmet gerekçesi, yap)lacak i9in konusu ve tutar), süresi, kullan)labilir ödene;i, gerçekle9tirme usulü ile gerçekle9tirmeyle görevli olanlara ili9kin bilgiler yer almas) gerekti;i düzenlenmi9tir. Harcama yetkilisi harcama talimatlar)n)n bütçe ilke ve esaslar)na, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile di;er mevzuata uygun olmas)ndan, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullan)lmas)ndan ve bu Kanun çerçevesinde yapmalar) gereken di;er i9lemlerden sorumlu k)l)nm)9t)r. Harcama Yetkilisi görevi 5018 say)l) Kanunla bu görevi yürütmekle görevlendirilen yetkililerce, Gerçekle9tirme Görevlisi görevi ise Harcama Yetkilileri taraf)ndan belirlenen görevlilerce yürütülmektedir. Harcamalara ili9kin usul ve esaslar, tarih 5018 Say)l) Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 33.maddesi hükümlerine dayan)larak Maliye Bakanl);) nca haz)rlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeli,i ile düzenlenmi9tir. Strateji Geli9tirme Daire Ba9kanl);) zmir

33 Harcama öncesi kontroller ve iç kontrol esaslar) ise, 5018 say)l) Kanuna dayan)larak ç)kar)lan, ç Kontrol ve Ön Mali Kontrole li*kin Usul ve Esaslar Hakk/nda Yönetmelik hükümleri uyar)nca ve yönetim sorumlulu;u çerçevesinde yürütülmektedir. ç kontrol sisteminin olu9turulmas) ve ön mali kontrole ili9kin i9 ve i9lemlerin usullerinin belirlenmesi amac)yla Üniversitemiz Strateji Geli9tirme Daire Ba9kanl);)nca haz)rlanan, Dokuz Eylül Üniversitesi Ön Mali Kontrol 9lemleri Yönergesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Mali 9lemler Süreç Ak)9 Memas) ile ön mali kontrole tabi tutulacak mali karar ve i9lemleri belirleyen Rektörlük Onay) uygulamaya konulmu9tur ç denetim, kamu idaresinin çal)9malar)na de;er katmak ve geli9tirmek için kaynaklar)n ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslar)na göre yönetilip yönetilmedi;ini de;erlendirmek ve rehberlik yapmak amac)yla yap)lan ba;)ms)z, nesnel güvence sa;lama ve dan)9manl)k faaliyeti oldu;u an)lan Kanun ile tan)mlanm)9 olup, ç denetimin üst yönetici taraf)ndan atanan iç denetçiler taraf)ndan yap)laca;) belirtilmi9tir. D/* denetim ise hesap verme sorumlulu;u çerçevesinde, yönetimin mali faaliyet, karar ve i9lemlerinin; kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygunluk yönünden incelenmesi ve sonuçlar)n)n Türkiye Büyük Millet Meclisine raporlanmas) olarak belirtilmi9tir say)l) Kanun ve Say)9tay Kanunu çerçevesinde Üniversitemizde iç denetim; üst yönetici taraf)ndan atanan ç Denetçiler, d)9 denetim ise Say)9tay Ba9kanl);) taraf)ndan gerekle9tirilmektedir. Üniversitemiz 4734 say)l) Kamu hale Kanununa tabi olup, harcama birimleri taraf)ndan yap)lan ve do;rudan temin limitini a9an tüm sat)n almalar Üniversite harcama birimleri bünyesinde olu9turulan hale Komisyonlar) marifetiyle gerçekle9tirilmektedir. Strateji Geli9tirme Daire Ba9kanl);) zmir

34 AMAÇ VE HEDEFLER DARENN AMAÇ VE HEDEFLER Üniversitemiz Stratejik Plan)nda yer alan orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerden 2009 y)l) için öncelikli olarak uygulamaya konmas) dü9ünülen temel politika ve hedefler; hükümet politikalar), orta vadeli program, orta vadeli mali plan ve bütçe imkânlar) göz önünde al)narak 9u 9ekilde belirlenmi9tir. Stratejik Amaç 1 : nsanln Geliimine Yönelik Katma Deeri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak. Stratejik Hedefler ylna kadar üretilen aratrmalar, projeleri ve alnan patent saylarn %20 artrmak üzere laboratuarlar kurmak ve akreditasyonlarn tamamlamak. 1.3 Disiplinler aras ortak projelerin nitelik ve niceli ini %20 artrmak. Stratejik Amaç 2 : Örencilerimizi insanln geliimine katkda bulunacak nitelikte çada deerlerle yetitirecek bir eitim-öretim sistemleri oluturmak. Stratejik Hedefler ylna kadar kamulatrma faaliyetlerini, yerleke altyap çalmalarn, binalar tamamlamak ylna kadar uzaktan e itim sistemini kurmak ve hayata geçirmek yl bandan itibaren mezun ö rencilerin mesleki bilgilerini güncelleyebilmelerini sa layacak mezuniyet sonras e itim programlar açmak. 2.8 Her yl ö rencilerin etik ve sosyal sorumluluk bilincini gelitirmeye yönelik en az 2 çalma yapmak. Strateji Geli9tirme Daire Ba9kanl);) zmir

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU

'DARE PERFORMANS HEDEF' TABLOSU !nsanl"n Geliimine Yönelik Katma De"eri Yüksek Ürün ve Hizmet Yaratmak 2011 ylna kadar üretilen aratrmalara, projeleri ve alnan patent saylarn % 20 arttrmak üzere laboratuvarlar kurmak ve akreditasyonlarn

Detaylı

REKTÖRÜN SUNU(U. 2008 Yl Performans Program

REKTÖRÜN SUNU(U. 2008 Yl Performans Program 2008 Yl Performans Program REKTÖRÜN SUNU(U Bilginin hzla çoald, yayld ve tüketildii yüzylmzda bilgiye ulama ve deerlendirme önem kazanmtr. Alvin Toffler'in de söyledii gibi cehalet artk "okuma yazma bilmemek"

Detaylı

2008 Y l dare Faaliyet Raporu DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES 2008 YILI DARE FAAL YET RAPORU. Strateji Geli tirme Daire Ba kanl

2008 Y l dare Faaliyet Raporu DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES 2008 YILI DARE FAAL YET RAPORU. Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Y l dare Faaliyet Raporu DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES YILI DARE FAAL YET RAPORU Strateji Geli tirme Daire Ba kanl zmir- 2009 REKTÖRÜN SUNUU Çeyrek asrlk akademik ömrünü am deneyimiyle birlikte, genç ve dinamik

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU

PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU PERFORMANS BLGLER GENEL SEKRETERLK PERFORMANS HEDEFLER TABLOSU AMAÇ - 1 nsanln geliimine yönelik katma deeri yüksek ürün ve hizmet yaratmak HEDEF (1.6) 2009 ylna kadar deer yaratan bilimsel ara$trma ve

Detaylı

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir

8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir 8.MÜKEMMELL ARAYI SEMPOZYUMU 17 Nisan 2007 / zmir Betül Faika SÖNMEZ Sa*l+k Bakanl+*+ Temel Sa*l+k Hiz.Gen. Md. Kalite E*itim ve Koor. Birimi Daire Ba3kan+ SA LIK HZMETNDE ARTAN TALEP Kaliteli, düük maliyette

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek.

zmir Büyük ehir Belediyesi Ba kanl k Makam na ve belediyemizi ziyarete gelen yabanc ülke temsilcilerine gerekti inde tercümanl k hizmeti vermek. ABVEDILKLERUBEMÜDÜRLÜÜ DIÞ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar zmirbüyükehirbelediyesi'ninuluslararaslikilerinidüzenlemek. zmirbüyükehirbelediyesibünyesindeyeralanbirimlereavrupabirliiveçeitli

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu Kapsamna Giren Kurum ve Kurulularn Girdikleri Hizmet Kollarnn Belirlenmesine likin Yönetmelik Resmi Gazete Tarih ve Says: 07.09.2001-24516 BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

1. GR GENEL BLGLER...1

1. GR GENEL BLGLER...1 1. GR...1 2. GENEL BLGLER...1 3. MEVCUT DURUM ANALZ VE DEERLENDRME...1 3.1. Aratrma ve Yayn Faaliyetleri...1 3.2. E%itim Ö%retim Faaliyetleri...2 3.3. nsan Kaynaklar...8 3.4. Hizmetler...11 3.5. Mali Kaynaklar...12

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN

YAYINA HAZIRLAYAN ERKAN KARAARSLAN YAYINAHAZIRLAYAN ERKANKARAARSLAN 1 i İç Kontrol Mevzuatı ii TEMMUZ/2012 iii İç Kontrol Mevzuatı iv ÇNDEKLER 1. KAMUMALÎYÖNETMVEKONTROLKANUNU 1 2. ÇKONTROLVEÖNMALÎKONTROLELKNUSULVEESASLAR 13 3. STRATEJGELTRMEBRMLERNNÇALIMAUSULVEESASLARI

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR 1. Salk Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarna bavuracak adaylarn, bavuracaklar programa girebilme önkouluna sahip olmalar gerekir.

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET

OKUL ÖNCES E M KURUMLARINDA ÇALI AN ANASINIFI ÖZET OKUL ÖNCES EM KURUMLARINDA ÇALIAN ANASINIFI RETMENLERLE MÜZK ÖRETMENLERN MÜZK ÇALIMALARINA N TUTUM VE YETERLKLERN KARILATIRILMASI ÖZET r. Gör. Dr. lknur ÖZAL GÖNCÜ GÜMEF. ÇGEB.Okul Öncesi EABD. Okul öncesi

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI

GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI Av. Murat Fehmi PINAR AİBÜ Hukuk Müşaviri V. 1 ÜNİVERSİTE

Detaylı

DOKTORA E TMNDE DANIMAN

DOKTORA E TMNDE DANIMAN DOKTORA E TMNDE DANIMAN Prof. Dr. Nee Atabey DEÜ Tp Fakültesi Tbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dal Ö"retim Üyesi DEÜ Tp Fakültesi Dekan Yard., &zmir PhD e"itimi hedefleri Danmann nitelikleri Danmann bilimsel

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

AKADEM K DE ERLEND RME VE

AKADEM K DE ERLEND RME VE KOCAEL ÜNVERSTES AKADEMK DEERLENDRME VE KALTE GELTRME RAPORU 2007 ubat 2009 SUNU Akademik Deerlendirme ve Kalite Gelitirme Kurulu (ADEK), yüksek öretim kurumlarnda, kurumun stratejik plan ve hedefleri

Detaylı

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman Üniversitesi MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Batman 2015 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.....3 I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE MİSYON... 4 B YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR.5 C İDAREYE İLİŞKİN

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU ( Mart 2013 ) GENEL BİLGİLER Yetki, Görev Ve Sorumluluklar 1. Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel

Detaylı

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU KIRKLARELİ 2016 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI

TARMAKB R TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR TANITIM DÖKÜMANI TARMAKBR Türk Tarm Alet ve Makinalar malatçlar Birlii, 1978 ynda kurulmu olup, ülkemizde traktör ve tarm makinalar ana itigal konusu olan imalatç, ihracatç ve ithalatçlarn üye

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi

2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi 2008 Yýlý Maliye Bakanlýðý Performans Esaslý Bütçesi BakanSunuu yi hazrlanm bir bütçe kötü yönetilebilir fakat kötü hazrlanm bir bütçe asla iyi yönetilemez. 2003 ylndan itibaren hazrladmz güçlü bütçeler

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl

T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl. T.C. Babakanlk Hazine Müstearl T.C. BABAKANLIK Hazine Müstearl BLGLENDRME TOPLANTISI 10.03.2010 Sunum Plan Tarihçe Görev ve Sorumluluklar Tekilat Yaps Dier Kurumlarla likiler Kariyer Olanaklar Soru Cevap Tarihçe Osmanl Devletinde; Hazine,

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Yıldız Teknik Üniversitesi Engelli Öğrenci

Detaylı

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci %

% % % % % % 84 kişi- 566 Öğrenci % Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.1. Performans Göstergesi Mevcut Durum Hedef 2013 2014 2015 2016 1.1.1. Üniversiteye ilişkin haberlerin Üniversite web sitesinde yayınlanma H.1.1.2. Bartın Üniversitesi

Detaylı

Dr. GÜLER TOZKOPARAN. DL,YETERLLKLER ngilizce MS Office Uygulamalar2 (Word, Excel, PowerPoint) SPSS Paket Program2

Dr. GÜLER TOZKOPARAN. DL,YETERLLKLER ngilizce MS Office Uygulamalar2 (Word, Excel, PowerPoint) SPSS Paket Program2 Dr. GÜLER TOZKOPARAN Dokuz Eylül Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, letme Bölümü Dokuz Çemeler Kampüsü 35160 Buca-zmir 0 232 420 41 80 / 2128 e-mail: g.tozkoparan@deu.edu.tr ETM Dokuz Eylül

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ORTA DOĞU TEKNİİK ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir?

Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI. I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler. 1) Kadro durumunuz nedir? Ek 2. KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI Ç PAYDA (PERSONEL) ANKET SORULARI I. Bölüm: Ki)isel Bilgiler 1) Kadro durumunuz nedir? 657 Sayl Kanuna tabi personelim 657 sayl Kanun 4/B Sözlemeli

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlğ İÇ KONTROL ve RİSK YÖNETİMİ 1 İÇ İÇ KONTROL EYLÜL 2015 1-) İç Kontrol Nedir? Üniversite varlklarnn korunmas, kurumsal ve yasal düzenlemelere

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

KORKUTELÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ

KORKUTELÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ KORKUTELÝ BELEDÝYE BAÞKANLIÐI ÝÇ KONTROL SÝSTEMÝ KORKUTELBELEDYEBAKANLII ÇKONTROLSSTEM (2014-2016) 14 1 1 Korkuteli Belediye Başkanlığı İç Kontrol Sistemi KorkuteliBelediyeBakanl çkontrolstandartlareylemplan

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ONDOKUZ MAYIIS ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak görev yapan ve Rektör Yardımcısı

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü

Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü Hazırlayan: Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Bütçe ve Performans Programı Müdürlüğü İZMİR 2011 REKTÖRÜN SUNUŞU Çeyrek asırlık akademik ömrünü aşmış deneyimiyle birlikte, genç ve dinamik bir yüksek

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI

KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI KÜLTÜR VE TURZM BAKANLII 2010-2014 STRATEJK PLANI OCAK 2010 BAKAN SUNU-U Kamu kaynaklarmzn etkin ve effaf kullanmn salamaya yönelik 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ikincil mevzuat gerei

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ERCİİYES ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Bursa 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR...

Detaylı

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 26 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27239 YÖNETMELİK Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2016 YILI T.C AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM FAALİYET

Detaylı

EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI

EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI EK-1 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSİTİTÜSÜ YAZIŞMA KODLARI B 30 2 GYE 0 00 00 00 GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ B 30 2 GYE 0 01 00 00 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) B 30 2 GYE 0 05 00 00 KURULLAR B 30 2 GYE

Detaylı

8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU

8. MÜKEMMELL!! ARAYI& SEMPOZYUMU 8. MÜKEMMELL!"! ARAYI& SEMPOZYUMU Salkta Kalite Uygulamalar 16:30 18:00!zmir ÖZLEM YILDIRIM Vehbi Koç Vakf Salk Kurulu8lar Sürekli Kalite Geli8tirme Müdürü Ö. Yldrm, D. V. Yiit, Ö. Ouz 1 KAPSAM Vehbi Koç

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU

SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU SOSYAL GÜVENLK KURUMU KANUNU Kanun Numaras : 5502 Kabul Tarihi : 16/5/2006 Yaymland R.Gazete : Tarih: 20/5/2006 Say : 26173 Yaymland Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 Sayfa: BRNC BÖLÜM Amaç, Tanmlar, Kurulu

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım Evrak Tarih ve Sayısı: 07/03/2016-12426 T.C. Sayı :42780703/602.04.03/ Konu :2018-2022 Stratejik Plan Hazırlığı Dağıtım Üniversitemiz 2013-2017 ikinci beş yıllık Stratejik Planının süresi 2017 yılında

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. Faaliyet Raporu T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Faaliyet Raporu İçindekiler SUNUŞ...5 I- GENEL BİLGİLER...6 A. Misyon ve Vizyon...6 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...6 C- İdareye İlişkin Bilgiler...7

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI. Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı T.C. İZMİR VALİLİĞİ ALİAĞA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra Hizmet Standardı Olan Birimler Sayı 1 Özel Öğretim Kurumları Bölümü 92 2 Atama Bölümü 1 3 Basın Yayın Bölümü 4 4 Eğitim Öğretim

Detaylı

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010

Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü. Aktüerler Derneği Nisan 2010 Sigorta irketlerinin Yaps ve Aktüerin Rolü Aktüerler Derneği Nisan 2010 Türkiye de sigortaclk ve bireysel emeklilik sektörü RKET SAYISI - NUMBER OF COMPANY 2006 2007 2008 Hayat D - Non Life (Alt adedi

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI

FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji ve Kalite Grubu

Detaylı

Fakülteler. Enstitüler. Yüksekokullar. Meslek Yüksekokulları. Koordinatörlükler. Engelli Öğrenci Birimi

Fakülteler. Enstitüler. Yüksekokullar. Meslek Yüksekokulları. Koordinatörlükler. Engelli Öğrenci Birimi ANA SĠTE Yatay Eksen Ana BaĢlıkları Ana Sayfa Hakkımızda Yönetim Akademik Ġdari Öğrenci ġü de YaĢam ĠletiĢim Yatay Eksen Alt BaĢlıkları Hakkımızda Yönetim Akademik Ġdari Öğrenci Rektör Fakülteler Genel

Detaylı

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI...

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... İçindekiler SUNUŞ... 1 I. GENEL BİLGİLER... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Birime İlişkin Bilgiler... 2 1- Fiziksel Yapı... 2 2. Teşkilat

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlüğü 26.01.2011 tarihli ve 01126 sayılı yazısı ile;

Muhasebat Genel Müdürlüğü 26.01.2011 tarihli ve 01126 sayılı yazısı ile; 3- Döner Sermaye Pay Dağıtımı Usul ve Esasları 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi ne göre ayrılacak olan asgari tutarlar 1- % 1 HAZİNE PAYI Muhasebat Genel Müdürlüğü 26.01.2011 tarihli ve 01126 sayılı

Detaylı

DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER?

DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER? DÜNYA TEFT?? KURULU ÖRNEKLER? Sal?, Haziran 21, 2011 http://www.mmd.org.tr/dunya-teftis-kurulu-ornekleri 1.KITA AVRUPASI S?STEM? -FRANSA -?TALYA -?SPANYA -PORTEK?Z -BELÇ?KA -YUNAN?STAN 2.ANGLO-SAKSON S?STEM?

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII DOKUZ EYLÜL ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZI LER UBE MÜDÜRLÜ Ü YazleriveKararlarDairesiBakanl YAZI ÝÞLERÝ VE KARARLAR DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI YAZILERUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Valilik yazmalarn hazrlamak, onay, teslim ilemlerini gerçekletirmek. çileribakanlgenelveözelteftiraporlarnteslimalmak,

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK/ 2015, ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi

Detaylı