BÖLÜM 8. Timer On. TON zaman rölelerinde IN giri ine gelen sinyal 0 olursa, sayma de eri s f rlan r ve zaman rölesi ç k 1 ise ç k da s f rlan r.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 8. Timer On. TON zaman rölelerinde IN giri ine gelen sinyal 0 olursa, sayma de eri s f rlan r ve zaman rölesi ç k 1 ise ç k da s f rlan r."

Transkript

1 BÖLÜM 8 ZAMAN RÖLELER (ZAMANLAYICILAR) : PLC içersinde bulunan zaman röleleri genellikle klasik kumanda sistemlerindeki zaman röleleri gibi görev yaparlar. PLC de ancak klasik zaman rölelerinin d nda farkl bir zamanlay c daha vard r. Bu zaman rölesi kal c tip (toplamal tip)zaman rölesidir. Zaman rölesi tipi ve adres numaras ne olursa olsun (Preset Time) de erine en fazla de eri girilebilir. Çünkü zaman rölesi de erleri Word alan içersindedir. 5 bitin toplam olup 6. bit, word de erinin art veya eksi olmas n belirler. Say sistemleri bölümünde inceleyiniz. 8. Çekmede gecikmeli zaman röleleri Düz zaman röleleri (): Giri ine enerji geldikten bir süre sonra ç k n aktif yapan yani kontaklar n konum de i tiren, giri indeki enerji kesildi inde ise kontaklar hemen konum de i tiren zaman röleleridir. Klasik kumandada kullan lan düz zaman röleleri gibi görev yapar. S7 200 CPU 22 de T32..T63 adreslerine sahip 32 zaman rölesi içerir. S7 200 CPU 25..CPU 226 da ise T32.T255 adreslerine sahip zaman rölelerini içerir. = TXXX Timer On Operantlar : = MW, VW, SMW, IW, QW, AIW, SM, SW, LW, T, AC Sabit say lar. Preset Time = I, Q, M, SM, T, V, S, L E er TXXX> ayar de eri = () ise, ç k biti set () olur. Yani zaman rölesi kontaklar konum de i tirmi olur. Sayma i lemi de erine ula t nda durur. zaman rölelerinde giri ine gelen sinyal 0 olursa, sayma de eri s f rlan r ve zaman rölesi ç k ise ç k da s f rlan r. S7 200 CPU 22 S7 200 CPU Zaman Taban TXX Zaman Taban TXXX ms T32 ms T32 T96 0 ms T33.T36 0 ms T33.T36, T97..T00 00 ms.t63 00 ms.t63, T0 T255 05

2 ( düz) zaman rölesinin çal ma diyagram ( örnek için): I0.0 Max = Max = = 5 ise sn (500 ms) ms ç k (bit i) ekil 8. : Çekmede gecikmeli düz zaman rölesi () çal ma diyagram 0 Network I0.0 sensörü aktif oldu u sürece zaman rölesi zaman sayma i lemini gerçekle tirir. I x00 = 500 msn = 0.5 sn. Network 2, 0.5 saniye sonra konta n kapatarak ç k rölesini enerjilendirir. Zaman rölesinin zaman belirlenirken bir önceki sayfada tabloda bulunan de erler göz önünde bulundurulmal d r. Yukar daki örnekte adresine sahip zaman rölesi seçilmi olup de eri 5 verilmi tir. Buna göre 5x00 = 500 ms = 0.5 sn sonra zaman rölesi konta n kapatarak ç k rölesini enerjilendirir. Örne in de eri 50 verilmi olsayd : 50x00 = 5000ms = 5 sn. sonra zaman rölesi ç k n yapacakt. Örne in de eri 50 verilmi ancak yerine T34 zaman rölesi kullan lm olsun: Bu kez T34, 50x0 = 500 ms =.5 sn sonra ç k n yapacakt. de erinin maksimum 5 bit kar l olan verilebilece ini unutmay n z. 00 ms tabanl zaman röleleri için maksimum zaman aral : 00 x = ms = sn = 54.6 dk. d r. 0ms tabanl zaman röleleri için maksimum zaman aral : 0 x = ms = sn = 5.46 dk. d r. Buna göre örne in 6 dakikal k bir zaman gecikmeli çözüm için 0ms zaman tabanl zaman röleleri kullan lamaz. 06

3 zaman rölesinin çal ma özellikleri : zaman rölesi, giri inde sinyali oldu u sürece sayma i lemini gerçekle tirebilir. giri indeki sinyali kesildi inde sayma de eri ve zaman rölesi ç k s f rlan r. giri i "" oldu u sürece de erine ula t nda ç k n "" yapar ve kontaklar konum de i tirir. giri i "0" yap ld nda ç k n s f rlar ve kontaklar normal konumuna döner. zaman rölesi, giri i "" oldu u sürece ' ye kadar sayma yapar ve ç k "" olarak kal r. Bu de erden sonra sayma i lemi durur ve giri i "0" olana kadar ç k "" olarak kal r. zaman rölelerinde, de erine ula madan giri i "0" yap l rsa sayma de eri de s f rlan r Çekmede gecikmeli kal c tip (toplamal tip) zaman röleleri (R) : Bu tip zaman rölesinin daha önce aç klanan zaman rölesinden pek fark yoktur. Zaman rölesinin sayma i lemi s ras nda çekmede gecikmeli zaman rölesinin () giri inin 0 yap lmas durumunda zaman de eri s f rlan r ve e er ç k da ise ç k da s f rlan r. R zaman rölesinin çal ma özellikleri : R zaman rölesinde ise giri ine sinyali geldi inde zaman rölesi, zaman sayma i lemini ba lat r. R, giri indeki sinyal kesildi inde ( 0 oldu unda) zaman sayma de erini saklar ve giri i yeniden yap l rsa zaman sayma i lemine saklad de erden itibaren devam eder. Bu durumu bir örnekle aç klayal m. R zaman rölesine 20 sn lik bir de er girilmi olsun giri i yap ld nda zaman de eri saymaya ba lar. 2 saniye sonra giri i 0 yap ls n. Bir süre sonra giri de eri yeniden yap ld nda R zaman rölesi zaman sayma i lemine 2. saniyeden devam eder. de erine ula t nda kontaklar konum de i tirir. Di er çal ma özellikleri zaman rölesi ile ayn d r. S7 200 CPU 22 de T0.. T3 adreslerine sahip 32 adet zaman rölesi bulunmaktad r. S7 200 CPU da T0.. T3 ve T69 T95 adreslerine sahip 63 adet zaman rölesi bulunmaktad r. = TXXX R Timer ON Retentive Operantlar : = MW, VW, SMW, IW, QW, AIW, SM, SW, LW, T, AC Sabit say lar. = I, Q, M, SM, T, V, S, L E er TXXX> ayar de eri () ise, ç k biti set () olur. Yani zaman rölesi kontaklar konum de i tirmi olur. S7 200 CPU 22 S7 200 CPU Zaman Taban TXX Zaman Taban TXXX R ms T0 ms T0 T64 R 0 ms T.T4 0 ms T.T4, T65..T68 00 ms T5.T3 00 ms T5.T3, T69.T95 07

4 R ( düz) kal c tip zaman rölesinin çal ma diyagram (örnek T3 için): A a daki örnekte 8.2' de T3 adresine sahip zaman rölesi seçilmi olup de eri 6 verilmi tir. I0.0 sensörü, 30 ms sonra aç ld ndan (0 yap ld ndan) zaman sayma i lemi durmu tur. Bir süre sonra I0.0 sensörü yeniden kapat ld nda zaman sayma i lemi 30 ms den ba layarak devam eder. 60 ms sonunda T3 zaman rölesi ç k n yapar. Yani aç k konta n kapat r ve kapal konta n açar. Böylece herhangi bir röleyi 60 ms sonra çal t r r veya durdurur. Örne e göre: 6x0 = 60 ms = 0.06 sn sonra T3 zaman rölesi konta n kapatarak ç k rölesini enerjilendirir. Bu süre, I0.0 sensörünün kapal olmas art na ba l d r. Örne in de eri 200 verilmi olsayd : 200x0 = 2000ms = 2 sn. sonra T3 zaman rölesi ç k n yapacakt. Bu süre, I0.0 sensörünün kapal olmas art na ba l d r. de erinin maksimum 5 bit kar l olan verilebilece ini unutmay n z. I Max = = 6 ise sn (30 ms) sn (30ms) 0ms T3 T3 ç k (bit i) ekil 8.2 : Çekmede gecikmeli kal c tip düz zaman rölesi (R) çal ma diyagram 0 Network I0.0 sensörü aktif () oldu unda zaman sayma i lemi ba lar, I0.0 pasif (0) oldu- unda sayd zaman saklar (haf zada tutar) bir süre sonra I0.0 yeniden "" oldu unda zaman sayma i lemine kald yerden devam eder. I0.0 T3 R Timer On Retentive 600 Network 2 T3, 6 saniye (6000 ms)sonra konta n kapatarak ç k rölesini enerjilendirir. ( I0.0 kapal yani oldu u sürece) I0.0' n kapal durumu süresi toplam 6 sn. dir. T3 Network 3 T3 R zamanlay c s n n RESET' lenmesi ( zaman rölesi ç k ve sayma de eri s f rlan r). I0. T3 R 08

5 00 ms tabanl zaman röleleri için maksimum zaman aral : 00 x = ms = sn = 54.6 dk. d r. 0ms tabanl zaman röleleri için maksimum zaman aral : 0 x = ms = sn = 5.46 dk. d r. ms tabanl zaman röleleri için maksimum zaman aral : x = ms = sn = dk. d r. Buna göre örne in dakikal k bir zaman gecikmeli çözüm için ms zaman tabanl zamanlay c kullan lamaz Dü mede gecikmeli (ters) zaman röleleri (TOF) :. nesil PLC lerde bu tip bir zaman rölesi bulunmamaktad r. MicroW 6 program nda bu tip bir zaman rölesi komutu yoktur. Ancak MicroW 32 program nda ve yeni nesil PLC lerde bulunmaktad r. Örne in S7 200 CPU gibi. TOF zaman röleleri zaman röleleri ile ayn adreslere sahiptir. TOF zaman röleleri, giri ine sinyali geldi inde ç k n ayn anda yapar. Yani kontaklar n hemen konum de i tirir. Ancak verilen zaman de eri, giri i 0 olduktan yani giri ine ba l olan sensör aç ld ktan sonra ba lar. giri ine ba l sensör aç ld ktan sonra girilen süre de eri sonunda TOF zaman rölesinin kontaklar normal konumuna döner. Girilen zaman de eri bitmeden giri ine ba l sensör kapat lacak yani yap lacak olursa zaman de eri s f rlan r ve ikinci komut 0 yap ld ndan yani sensör aç ld ndan itibaren zaman yeniden ba lar. TOF zaman röleleri MicroW 32 program nda ve yeni nesil PLC lerde kullan labilir. TOF ( ters) zaman rölesinin çal ma diyagram ( örnek T38 için): I Max=32767 Max.= = 4 ise sn (400 ms) T38 00ms T38 ç k (bit i) 0 ekil 8.3 : Dü mede gecikmeli ters zaman rölesi (TOF) çal ma diyagram 09

6 A a da.nesil PLC ler için olu turulabilecek ters zaman rölesi devresi verilmi tir. Network I0. STL Network LD I0. O AN = Network 2 I0. Network 2 LD AN I0., +200 Network (20 sn) Network 3 LD = ekil 8.4 : Dü mede gecikmeli ters zaman rölesi devresinin olu turulmas Zaman rölelerinin zaman tabanlar na göre maksimum a a daki de erler verilebilir. Zamanlay c Tipi Zaman taban (ms) Max.zaman de eri Zamanlay c adresi, TOF R ms ms (0.546dk) T32 T96 0 ms ms (5.46dk) T33.T36, T97.T00 00ms ms (54.6dk).T63, T0.T255 ms ms (0.546dk) T0 T64 0 ms ms (5.46dk) T.T4, T65.T68 00ms ms (54.6dk) T5.T3, T69.T95 UYARI! : PLC de ayn zaman rölesi adresi (numaras ) birden fazla zamanlay c ya verilemez. Örne in zamanlay c ya T40 verilmi se TOF zamanlay c ya T40 adresi verilemez. 0

7 8.4 - Zaman rölesi adreslerine göre zaman de erlerinin hesab ve zaman de erli i ( - Preset Time) : Bir zaman rölesi 20 saniyeye ayarlanacakt r. Verilen zaman de erine göre hangi tip zaman rölesinde hangi zaman de erli i () yaz lmal d r. 20 saniye = milisaniye dir (ms) ms lik zaman rölesi T32 ya da T96 için, = = (ms) (ms) 0ms lik zaman rölesi T33.T36 ya da T97.T00 için, = = (ms) 00ms lik zaman rölesi.t63 ya da T0.T255 için, = (ms) 00 (ms) = 200 de erleri yaz labilir. Bir zaman rölesi 5.5 dakikaya ayarlanacakt r. Verilen zaman de erine göre hangi tip zaman rölesinde hangi zaman de erli i () yaz lmal d r. 5.5 dakika = 930 saniye = milisaniye dir (ms) ms lik zaman rölesi T32 ya da T96 için, = = (ms) de eri = maksimum olabilece i için bu zaman röleleri kullan lamaz (ms) 0ms lik zaman rölesi T33.T36 ya da T97.T00 için, = = (ms) de eri = maksimum olabilece i için bu zaman röleleri de kullan lamaz (ms) 00ms lik zaman rölesi.t63 ya da T0.T255 için, = = (ms) 5.5 dakikal k zaman için bu zaman röleleri seçilmelidir.

8 8.5 - Çekmede gecikmeli Düz zaman rölelerinin () kontak durumlar : giri ine (ya da bobinine) enerji verildikten sonra ayarlanan süre sonunda kontaklar konum de i tiren, enerjili oldu u sürece bu durumunu koruyan, enerjisi kesildi inde ise kontaklar hemen konum de i tiren (normal konuma dönen) zaman röleleridir. Normal konum (enerjisiz) ZR Gecikme süresi (enerjili) ZR Çal ma süresi (enerjili) ZR Normal konum (enerjisiz) ZR ZR ZR ZR ZR Zaman rölesinin enerjilendi i an Zaman ayar sonu Zaman rölesinin enerjisinin kesildi i an Dü mede gecikmeli Ters zaman röleleri (TOF) kontak durumlar : giri ine (ya da bobinine) enerji verildi i anda kontaklar hemen konum de i tiren, enerjili oldu u sürece kontaklar konum de i tirmi halde kalan, enerjisi kesildi inde ise ayarlanan süre sonunda kontaklar normal (ba lang ç) konuma dönen zaman röleleridir. Normal konum (enerjisiz) ZR ZR Çal ma süresi (enerjili) ZR Gecikme süresi (enerjisiz ) ZR Normal konum (enerjisiz) ZR ZR ZR ZR ZR ZR Zaman rölesinin enerjilendi i an Zaman rölesi enerjili Zaman rölesinin enerjisinin kesildi i an Ayarlanan sürenin sonunda 2

9 8.7 - A r ak m rölesinin görevi ve yap s : A r ak m röleleri; motorun iki faza kalmas, gerilim yükselmesi, sürtünmesi, yatak bozulmas s k mas, a r yüklenmesi, gibi nedenlerden dolay ebekeden tam yük ak m n n üstünde bir ak m çekebilir. Motorun tam yük ak m n n üstünde bir ak m çekmesi bir süre sonra s nmas na ve yanmas na yol açar. Bu nedenle motor devrelerinde mutlaka a r ak m röleleri kullan lmal d r. Yukar da say lan nedenlerden dolay motor a r ak m çekti inde a r ak m rölesi, konta n konum de i tirerek motoru çal t ran kontaktörün enerjisinin dolay s yla motorun enerjisinin kesilmesini sa lar. A r ak m röleleri genellikle manyetik ve termik olmak üzere iki tipte imal edilirler. Termik tipte olanlar daha çok kullan l r. L L2 L3 N M Termik a r ak m röleleri : U V W Z X Y º º º º Sürgü kolu Bimetal M Ak m ayar dü mesi ekil 8.5 : Termik a r ak m rölesinin yap s ve ba lant s Termik a r ak m rölesi yap olarak bimetal elemanlar, bimetal üzerine sar lm iletkenler, sürgü kolu, ak m ayar dü mesi, kapal ve aç k olmak üzere 2 adet kontak sisteminden olu maktad r. Örne in motorun etiketinde A yaz l olsun. Bu durumda a r ak m rölesi ak m ayar dü mesi ile etiketinde yaz l olan de ere (çok s k çal p duran motorlarda.2 kat de erine) ayarlan r. Motor, yukar da aç klanan nedenlerden dolay 5 A çekerse devresine ba l olan sigorta atmaz. Dolay s yla sigorta a r ak mda görev yapmam olur. A r ak m rölesi A e ayarland ndan bimetal üzerine sar l iletkenlerden 5 A geçerken iletkenler s narak bimetali s t r ve bimetal bükülür ve sürgü kolunu sa a do ru ( ekle göre) iterek kontak sisteminin konum de i tirmesini yani kapal konta n aç lmas n aç k konta n kapanmas n sa lar. Bu durumda kontaktör bobinine seri ba l olan nolu kapal kontaklar aç larak kontaktör bobininin enerjisini keser. Kontaktör, ana kontaklar n açarak motora giden üç faz enerjiyi keser ve motor durur. Böylece a r ak m rölesi, motorun a r ak m çekmesi sonucu bir süre sonra yanmas n önlemi olur. A r ak m çekilmesine neden olan ar za giderilmedikçe motor yeniden çal t r lmamal d r. ekilde sürekli çal may sa lamak için mühürleme konta gösterilmemi tir. Sürekli çal may sa lamak için START butonuna paralel mühürleme konta ba lanmal d r. Örnekte motor klemensi y ld z ba lanm t r. 3

10 Bimetal, uzama katsay lar farkl olan iki ayr cins metalin (demir ve pirinç gibi) birbirine perçinlenmesi ile olu turulmu bir elemand r. Birbirine perçinli ya da yap t r lm bu iki eleman s nd nda daha fazla uzayan metal daha az uzayan metalin üzerine do ru bükülerek ekil 8. 6 b deki durumu al r. ekil 8.6 a da bimetal eleman n s nmadan önceki durumu görülmektedir. Bimetal eleman büküldü ünde ekil 8. 5 de görülen sürgü kolunu iterek kontak sisteminin konum de i tirmesini sa lar. a b ekil 8.6 : Bimetal eleman n s nmadan ve s nd ktan sonraki durumu A r ak m rölesi ba lan rken, ba lanaca motorun etiket ak m göz önünde bulundurulmal d r. A r ak m rölesi ak m de eri ile motor etiket ak m de erleri uyumlu olmazsa motorun çal mas nda veya a r ak m rölesinin görev yapmas nda bir çok aksakl klar olur. Bu durumu bir örnekle aç klayal m. Motor etiketinde 8 A yaz l olsun. Bu motor için 4 6 A lik termik a r ak m rölesi ba land n dü ünürsek Motor normal 8 A çekerken bile yani herhangi bir ar za söz konusu de ilken k sa bir süre sonra termik a r ak m rölesi, herhangi bir ar za olmad halde motoru durdurur. Yine bu motor için 2 5 A lik bit a r ak m rölesi ba land n dü ünürsek, bu kez motor herhangi bir ar zada dolay A çekerse a r ak m rölesi en az 2 A de görev yapaca ndan A geçse bile görev yapmayacak ve motor bir süre sonra yanacakt r. O halde bu motor için 7-0 A lik a r ak m rölesi kullan lmal d r. PLC uygulamalar nda, a r ak m rölesinin konta herhangi bir sensör gibi kullan l r. L L2 L3 AA M º º º º M M A r ak m rölesinin nolu konta PLC uygulamalar nda kullan labilir. M 3 ~ ekil 8.7 : A r ak m rölesinin güç ve kumanda devresinde gösterili i 4

11 A ama Zaman röleleri ile ilgili örnekler : Örnek : Bir motorun çal t ktan bir süre sonra durdurulmas Network : E er I0.0 aktifse ( ise) ve ' nin konta kapal ise o zaman aktif () olur. Komut Listesi (STL) Program ) I0.0 NETWORK LD I0.0 O AN = Network 2 : aktifse zamanlay c s çal r. NETWORK 2 LD, (200x 00= 20 sn) A ama 2 Network I0.0 art k bas l de ildir. Ak m mühürleme konta üzerinden geçer. Mühürleme, konta n aç ncaya kadar devam eder. Zaman rölesi sayarken kapal d r ve normalde kapal kontak ak m n geçmesine izin verir. I0.0 Network 2 : E er aktif ise zaman rölesi, çal maya ba lar. Zaman rölesi 20 sn sonunda Network ' deki konta n açarak ' n enerjisini keser ve pasif yani "0" olmas n sa lar. 200 (200x 00= 20 sn) ekil 8.8 : Bir motorun çal t r ld ktan bir süre durdurulmas n n LADDER ve STL devresi 5

12 Örnek ' deki devrede zaman, butona (sensöre) bas ld anda ba lamaktad r. E er zaman n butona bas ld anda de il de butondan el çekildi i anda ba lamas isteniyorsa a a daki devre olu turulmal d r. Örnek 2: Bir motorun çal t ktan bir süre sonra durdurulmas (zaman n ba lamas start butonundan el çekildikten sonra) A ama Network : E er I0.0 aktifse ( ise) ve ' nin konta kapal ise o zaman aktif () olur. I0.0 Network 2 :, henüz çal maz : Çünkü I0.0 halen aç kt r. I (200x 00= 20 sn) Komut listesi (STL) program ) NETWORK LD I0.0 O AN = NETWORK 2 LD AN I0.0, +200 A ama 2 Network : I0.0 art k bas l de ildir. Mühürleme konta n aç ncaya kadar devam eder. Zaman rölesi sayarken konta kapal d r ve kapal kontak ak m n akmas na izin verir. I0.0 Network 2 : E er altifse ( ise) ve art k I0.0 kapal ise çal maya ba lar., 20 sn sonunda Network ' deki kapal konta n açarak ' n enerjisini keser ve pasif (0) olur. I (200x 00= 20 sn) ekil 8.9 : Bir motorun çal t r ld ktan bir süre durdurulmas n n LADDER ve STL devresi 6

13 Örnek 3: Bir motorun start butonuna bas ld ktan bir süre sonra çal t r lmas n n programlanmas Network : yard mc rölenin Set edilmesi I0.0 I0. S Network 2 : yard mc rölenin Reset edilmesi R Network 3 : yard mc rölesi aktifse ( ise) T33 zaman rölesi çal r. T (500x0= 5 sn) Network 4 : T33, 5 sn sonunda konta n kapatarak ' n çal mas n sa lar. çal t nda Network 3' deki konta n açarak zaman rölesinin devre d kalmas n sa lar. Komut listesi (STL) program NETWORK LD I0.0 S, NETWORK 2 LD I0. R, NETWORK 3 LD AN T33, +500 NETWORK 4 LD T33 O A = T33 ekil 8.0 : Bir motorun start butonuna bas ld ktan bir süre durdurulmas n n LADDER ve STL devresi ekil 8.0' daki devrede I0.0 start butonuna bas ld nda yard mc rölesi set edilir (çal r). yard mc rölesi Network 3' deki konta n kapatarak zaman rölesinin çal mas n sa lar. Zaman rölesi, 5 sn. sonra ç k bobini devresindeki (Network 4' de) konta n kapatarak n olmas n (çal mas n ) sa lar., zaman rölesi devresindeki (Network 3' de) konta n açarak zaman rölesinin sayma i lemini durdurur. n bobin devresindeki T33 konta aç l r. Ancak, mühürleme konta üzerinden çal maya devam eder. I0. butonuna bas ld nda yard mc rölesi reset edilir (durur). yard mc rölesi, zaman rölesi (Network3) ve ç k bobini (Network4) devrelerindeki kontaklar n açarak sistemin durmas n sa lar. 7

14 Örnek 4: Bir motorun stop butonuna bas ld ktan bir süre sonra durdurulmas n n programlanmas. Network : I0.0 butonuna bas ld nda yard mc rölenin Komut listesi (STL) Set edilmesi. program I0.0 Network 2 : I0. S R I0. butonuna bas ld nda yard mc rölenin Reset edilmesi Network 3 :, çal t nda ç k da aktif () olur. NETWORK LD I0.0 S, NETWORK 2 LD I0. R, NETWORK 3 LD O M0. AN = M0. Network 4 : I0. butonuna bas ld nda M0. yard mc rölesi çal r. M0., mühürlemesini yaparak çal maya devam eder. M0. ayn zamanda Network 3' deki konta n kapatarak I0. (durdurma) butonuna bas ld halde ' n çal mas n n devam etmesini sa lar. I0. M0. NETWORK 4 LD I0. O M0. AN = M0. NETWORK 5 LD M0., +250 M0. Network 5 : I0. butonuna bas ld nda M0. çal arak Network 5' deki konta n kapat r ve zamanlay c s da çal r. 25 sn sonunda Network 4' deki konta n açarak M0.' in enerjisini keser. Bu durumda Network 5' deki M0. konta aç l r ve zamanlay c s n n da enerjisi kesilir. Ayn zamanda, Network 3' deki konta n açarak ' n çal mas n durdurur. M (250x00= 25 sn) ekil 8. : Bir motorun stop butonuna bas ld ktan bir süre durdurulmas n n LADDER ve STL devresi 8

15 Örnek 5 : Bir motorun y ld z üçgen çal t r lmas n n programlanmas Network : Ana kontaktörün () çal t r lmas Komut listesi (STL) program I0.0 I0. I0.2 Q0.2 Stop Termik AA Network 2 : zamanlay c s n n çal t r lmas Q0.2 Network 3 : Y ld z kontaktörünün (Q0.) Q0.2 Q0. 50 (50x00 = 5 sn) Q0. Q0.2 c çal t r lmas Network 4 : Üçgen kontaktörünün (Q0.2) çal t r lmas c c NETWORK LD I0.0 O AN I0. AN I0.2 = NETWORK 2 LD AN Q0.2, + 80 NETWORK 3 LD AN AN Q0.2 = Q0. NETWORK 4 LD O Q0.2 A AN Q0. = Q0.2 ekil 8.2 : Bir motora y ld z - üçgen yol vermenin LADDER ve STL devresi ekil 8.2 'deki devrede I0.0 start butonuna bas ld nda I0.0 giri rölesi enerjilenerek konta n kapat r ve ç k rölesini enerjiler. I0.0 start butonundan el çekilse bile, mühürlemesi oldu u için ç k rölesi çal maya devam eder. ç k rölesi tüm aç k kontaklar n kapat r. zaman rölesi ve Q0. ç k rölesi (y ld z) enerjilenir. Zaman rölesi 5 sn. sonunda kapal konta n açarak Q0. ç k rölesini devreden ç kar r ve Network 4' deki aç k konta n kapatarak Q0.2 ç k rölesini (üçgen) enerjilendirir. Q0.2 ç k rölesi, mühürlemesini yapar ve zaman rölesini devreden ç kart r. Böylece 5 sn sonunda ve Q0.2 ç k röleleri sürekli çal rlar. Motor üçgen olarak çal maya devam eder. I0. stop butonuna bas ld nda, ya da I0.2 a r ak m rölesi att nda; bu sensörlere ait giri röleleri enerjilenerek kontaklar n açarlar. ç k rölesinin enerjisi kesilir. ç k rölesi de çal ma s ras nda kapanm olan kontaklar n açarak devredeki tüm elemanlar n enerjisini keser. UYARI! : E er zaman rölesinin kontaklar ba ka bir yerde kullan lacaksa kapal konta ile kendi bobin devresi açt r lmamal d r. 9

16 Örnek 6 : Sa - sol (iki yönlü) çal an bir motorun y ld z üçgen çal t r lmas n n programlanmas Komut listesi (STL) program Network : Motoru sa a (ileri) yöne çal t racak kontaktörün çal t r lmas I0.0 I0. NETWORK I0.3 Q0. LDN I0.0 C AN I0.3 Stop Termik AA LD I0. O AN Q0. = Network 2 : Motoru sola (geri) yöne çal t racak kontaktörün çal t r lmas Q0. I0.0 I0.3 I0.2 Q0. Stop Q0.3 Termik AA 50 Q0. Network 3 : T40 zamanlay c s n n çal t r lmas T40 (50x00=5 sn.) C 2 NETWORK 2 LDN I0.0 AN I0.3 LD I0.2 O Q0. AN = Q0. NETWORK 3 LD O Q0. AN Q0.3 T40, + 50 Network 4 : Motor sarg lar n y ld z ba layacak olan y ld z kontaktörünün çal t r lmas Q0. T40 Q0.3 Q0.2 C NETWORK 4 LD O Q0. AN T40 AN Q0.3 = Q0.2 Network 5 : T40 Q0.2 Q0.3 Q0. Q0.3 Motor sarg lar n üçgen ba layacak olan üçgen kontaktörünün çal t r lmas C NETWORK 5 LD O Q0. LD T40 O Q0.3 AN Q0.2 = Q0.3 ekil 8.3 : ki yönlü çal an bir motora y ld z - üçgen yol vermenin LADDER ve STL devresi 20

17 Sembol tablosu : Sembol Adres Aç klama Start Start2 Stop Termik. Sa a Sola Y ld z Üçgen 5 sn.lik zam. I0.0 I0. I0.2 I0.3 Q0. Q0.2 Q0.3 T40 Motoru sa a çal t rma butonu Motoru sola çal t rma butonu Motoru durdurma butonu Termik a r ak m rölesi Sa a çal t rma ç k Sola çal t rma ç k Y ld z çal t rma ç k Üçgen çal t rma ç k 5 sn.lik zamanlay c ki yönlü y ld z-üçgen çal an motorun güç devresi : R S T e C 2 (Q0.) C () C (Q0.3) C (Q0.2) e 2 U V W Z X Y ekil 8.4 : ki yönlü çal an bir motora y ld z - üçgen yol vermenin güç devresi 2

18 Örnek 7 : Bir motorun periyodik çal t r lmas n n (5 sn. çal ma, 5sn. durma) programlanmas. Network : yard mc rölenin SET edilmesi I0.0 S Network 2 : yard mc rölenin RESET edilmesi Komut listesi (STL) program NETWORK LD I0.0 S, I0. I0.2 R NETWORK 2 LD I0. O I0.2 R, Network 3 : ç k n n 5 sn aktif (), 5 sn pasif (0) yap lmas T38 50 (50x00=5 sn.) T38 NETWORK 3 LD AN = AN T38, +50 A AN, (50x00=5 sn.) ekil 8.5 : Periyodik (5 sn çal ma, 5 sn durma) bir motorun LADDER ve STL devresi Sembol tablosu : Sembol Adres Aç klama Start Stop Termik Bant motoru 5 sn.lik zam. 5 sn.lik zam. I0.0 I0. I0.2 T38 Motoru çal t rma butonu Motoru durdurma butonu Termik a r ak m rölesi konta Band Motorunu çal t rma ç k 5 sn.lik çal t rma zamanlay c 5 sn.lik durdurma zamanlay c Çal ma diyagram : M 5 sn 5 sn 5 sn 5 sn t 22

19 Örnek 8 : Sa -sol (iki yöne) çal an bir motorun periyodik çal mas n n programlanmas ( 5 sn sa a çal ma, 3 sn bekleme, 5 sn sola çal ma, 3 sn bekleme) Network : yard mc rölenin Set edilmesi I0.0 I0. I0.2 S Network 2 : yard mc rölenin Reset edilmesi R Network 3 : Motorun 5 sn sa a çal t r lmas I0.0 T38 Q0. M0. T (50x00=5 sn.) M0. Network 4 : Motorun 3 beklemesi (durmas ). M0.2 Q0. T (30x00=3 sn.) (50x00=5 sn.) M0.3 M0.2 Network 5 : Motorun 5 sn sola çal t r lmas T38 M0.4 T39 Q0. M0.3 T39 Network 6 : Motorun 3 beklemesi (durmas ). T39 M0.4 T40 (30x00=3 sn.) M0.4 Komut listesi (STL) program NETWORK LD I0.0 S, NETWORK 2 LD I0. O I0.2 R, NETWORK 3 LD I0.0 O M0. O T40 A AN T38 AN AN Q.0 =, +50 = M0. NETWORK 4 LD O M0.2 A AN Q.0 T38, +30 = M0.2 NETWORK 5 LD T38 O M0.3 A AN AN M0.4 AN T39 = Q0. T39, +50 = M0.3 NETWORK 6 LD T39 O M0.4 A AN Q.00 T40, +30 = M0.4 ekil 8.6: ki yönlü periyodik çal an (5 sn çal ma, 3sn bekleme, 5 sn çal ma) bir motorun LADDER ve STL devresi 23

20 Sembol tablosu : Sembol Adres Aç klama Start Stop Termik. Sa a Sola 5 sn.lik zam. 3 sn.lik zam. 5 sn.lik zam. 3 sn.lik zam. I0.0 I0. I0.2 Q0. T38 T39 T40 Motoru çal t rma butonu Motoru durdurma butonu Termik a r ak m rölesi konta Sa a çal t rma ç k Sola çal t rma ç k 5 sn.lik zamanlay c çal ma zaman 3 sn.lik zamanlay c durma zaman 5 sn.lik zamanlay c çal ma zaman 3 sn.lik zamanlay c durma zaman Örnek 9: Bir motor start butonuna bas ld nda hemen çal acak start butonu b rak ld ktan 5 saniye sonra kendili inden duracakt r. Kenar tetiklemeler kullan larak tasar m gerçekle tirilecektir. Network : I0.0 start botonu ile ' n SET, ' nin RESET edilmesi I0.0 P S R Network 2 : I0.0 start butonu b rak ld nda (el çekildi inde) yard mc rölesinin SET edilmesi. I0.0 S Network 3 : T40 zamanlay c s n n çal t r lmas. 50 N T40 (50x00=5 sn.) Network 4 : T40 zamanlay c s n n, süre sonunda yard mc rölesini ve ç k rölesini RESET etmesi. Komut listesi (STL) program NETWORK LD I0.0 EU S, R T40, NETWORK 2 LD I0.0 ED S, NETWORK 3 LD T40, + 50 NETWORK 4 LD T40 R, R, T40 R R ekil 8.7 : Bir motorun çal t rma butonu b rak ld ktan 0 saniye sonra durdurulmas n n LADDER ve STL devresi 24

21 Örnek 0 : Start butonuna bas ld nda. motor hemen çal acak,. motor çal t ktan 20 sn sonra 2. motor çal acakt r. ki motor birlikte 30 sn çal t ktan sonra. motor duracak, 2. motor stop butonuna bas ncaya kadar çal mas na devam edecektir. ki motordan herhangi birisinin a r ak m rölesi att nda iki motor da duracakt r. Çal ma diyagram 20 sn 30 sn Start Stop Klasik kumanda devresi AA AA2 º º º º ZR2 ZR ZR ZR2 Ladder devresi Network I0.2 I0.3 I0.0 I0. T38 Q0. AA AA2 Stop Q Q0.2 Q0.2 T ekil 8.8 : STL Komut Listesi Network LDN I0.2 AN I0.3 AN I0.0 LD I0. O Q0. AN T38 = Q0., +200 LD O Q0.2 = Q0.2 T38,

22 Örnek : Bir sistemde 3 adet motor çal acakt r. Start butonuna bas ld nda. ve 2. motorlar birlikte ve sürekli çal acak, 0 sn sonra. motor duracak 3. motor çal maya ba layacakt r. 2. ve 3. motorlar birlikte 20 sn çal t ktan sonra 2. motor duracak, 3.motor stop butonuna bas l ncaya kadar çal mas na devam edecektir. Stop butonu sistemi herhangi bir anda durdurabilecektir. Çal ma diyagram M3 0 sn 20 sn Start Stop Klasik kumanda devresi º º º º A ZR ZR2 A ZR ZR M3 Ladder Devresi ZR2 Network I0.0 I0. STL Komut Listesi ekil 8.9 : T38 00 Q0. Q0.2 Q0.3 T Network LDN I0.0 LD I0. O = AN = Q0. AN T38 = Q0.2, +00 A = Q0.3 T38, Hata!

23 Örnek 2: Bir makine tezgah nda 4 adet motor çal t r lacakt r. Start butonuna bas ld nda. ve 3. motorlar sürekli çal acak, her iki motor birlikte çal rken iki motordan herhangi birisinin a r ak m rölesi att nda onlar n yerine 2. ve 4. motorlar devreye girerek sürekli çal acaklard r. 2. ve 4. motorlar devreye girdi inde 20 saniye çal t ktan sonra sistem tümüyle duracakt r. Ayr ca sistemi herhangi bir anda durdurabilmek için stop butonu kullan lacakt r. Çal ma diyagram M3 M4 Start Klasik kumanda devresi AA 20 sn.veya 3.motorun a r ak m rölesi att an AA3 º º º º AA AA3 ZR M3 M4 ZR Ladder devresi Network I0.0 I0. I0.2 I0.3 (AA) (AA3) Network 2 I0.0 I0.2 (AA) I0.3 (AA3) Q0.2 ekil 8.20 : Q0. M3 Q0.2 Q0.3 M4 200 STL Komut Listesi Network LDN I0.0 LD I0. O AN I0.2 AN I0.3 = = Q0. Network 2 LDN I0.0 LD I0.2 O I0.3 O Q0.2 AN = Q0.2 = Q0.3,

24 Örnek 3 : Bir tezgahta 3 adet motor çal t r lacakt r. Start butonuna bas ld nda.motor 5 saniye süre ile çal acak, 5 saniye sonunda. motor duracak 2. ve 3. motorlar devreye girecektir. Her iki motor 0 saniye birlikte çal t ktan sonra 2. motor duracak,. motor tekrar devreye girecektir.. ve 3. motor birlikte 20 saniye çal t ktan sonra sistem tümüyle duracakt r. Sistemi herhangi bir anda durdurabilmek için ayr ca stop butonu kullan lacakt r. Çal ma diyagram M3 Start 5 sn 0 sn Klasik kumanda devresi 20 sn Çal man n sonu ZR3 º º º º A ZR ZR2 A ZR ZR ZR2 M3 ZR2 M3 ZR3 Ladder devresi Network I0.0 I0. T39 T38 50 Q0. STL Komut Listesi Network LDN I0.0 LD I0. O AN T39 = LDN O T38 = Q0.,

25 T38 Q0.2 Q0.3 M3 T38 00 Q0. Q0.3 T39 STL Komut Listesi A AN T38 = Q0.2 = Q0.3 T38, + 00 A Q0. A Q0.3 T39, ekil 8.2 : 200 Örnek 4 : Bir sistemde 3 adet motor bulunmakta olup çal ma u ekildedir. Start butonuna bas ld nda. motor hemen çal acak, 0 saniye çal t ktan sonra duracak ve ayn anda 3. motor çal maya ba layacakt r. 3. motor 20 saniye çal t ktan sonra duracak ve ayn anda 2. motor çal maya ba layacak, 2. motor 5 saniye çal p duracakt r. Motorlar herhangi bir anda durdurabilmek için ayr ca stop butonu kullan lacakt r. Çal ma diyagram M3 Start 0 sn 20 sn 5 sn Çal man n sonu Klasik kumanda devresi ZR3 º º º º ZR A A ZR ZR ZR2 M3 ZR2 ZR2 ZR3 29

26 Ladder devresi Network I0.0 I0. T39 Q0. 00 T38 Q0.3 M3 T T38 Q0.2 STL Komut Listesi NETWORK LDN I0.0 LD I0. O AN T39 = AN = Q0., +00 A AN T38 = Q0.3 A T38, +200 A T38 = Q0.2 T39, +50 T39 50 ekil 8.22 : Örnek 5 : A a da çal ma diyagram verilen sistemin klasik kumanda ve ladder devresini çizerek STL komut listesini yazal m. Çal ma diyagram Start 3 sn Klasik kumanda devresi 5 sn 3 sn 5 sn 3 sn Stop butonuna bas l ncaya kadar periyodik º º º º ZR Y Y ZR2 ZR ZR ZR2 30

27 Ladder devresi Network I0.0 I0. T38 Q0. 30 Q0.2 T38 STL Komut Listesi Network LDN I0.0 LD I0. O = AN = Q0. AN T38, + 30 A = Q0.2 T38, + 50 ekil 8.23 : 50 Örnek 6 : A a da çal ma diyagram verilen sistemin ladder devresini çizerek STL komut listesini yazal m. 3. motorun a r ak m rölesi att nda tüm sistem duracakt r. Çal ma diyagram M3 Start 4 sn 6 sn Stop 0 sn 5 sn Stop a bas ld ktan 0 sn sonra Biti Ladder devresi Network I0.0 I0. I0.2 M0. Termik AA3 Stop STL Komut Listesi Network LDN I0.0 AN I0. LD I0.2 AN M0. 0 = 3

28 Network 2 I0.0 Q0.2 Termik AA3 Network 3 M0.2 M Network 2 LDN I0.0 LD O M0.2 AN = Q0.2 AN M0.2, + 40 I0.0 T38 Q0. Network 3 LDN I0.0 A A AN T38 = Q0. Hata! Network 4 I0.0 Q0.3 M0.2 M M3 T38 Network 4 LDN I0.0 LD O M0.2 = Q0.3 AN M0.2 A T38, + 60 Hata! Network 5 I0.0 T40 M0. M0. 00 T39 T39 M0.2 T40 Network 5 LDN I0.0 LD O M0. AN T40 = M0. AN T39, +00 A T39 = M0.2 T40, ekil 8.24 : 32

29 Örnek 7: Bir sistemde 2 adet motor çal t r lacakt r. Start butonuna bas ld nda. motor hemen çal acak, 6 saniye çal p duracak ve ayn anda 2. motor çal maya ba layacakt r. 2. motor çal maya ba lad ktan 5 saniye sonra. motor yeniden çal acakt r. 2. motor, çal t ktan 3 saniye sonra duracakt r. 2. motor durduktan 7 saniye sonra da. motor duracakt r. Sistemi herhangi bir anda durdurabilmek için ayr ca stop butonu kullan lacakt r. Çal ma diyagram Start 6 sn 5 sn 8 sn 5 sn T42 7 sn Biti Ladder devresi Network I0.0 I0. T42 T39 Q0. T40 T39 60 T39 T4 Q0.2 T39 T40 50 T40 T4 STL Komut Listesi NETWORK LDN I0.0 LD I0. O AN T42 = LDN T39 O T40 = Q0. T39, +60 A T39 AN T4 = Q0.2 A T39 T40, +50 A T40 T4, +80 T42, T42 50 ekil 8.25 : 33

30 Örnek 8 : A a da çal ma diyagram verilen bir sistemin ladder devresini çizerek STL komut listesini yazal m. Çal ma diyagram Start 0 sn + 4 msn 8 sn + 20 msn 0 sn + 4 msn 8 sn + 20 msn Stop butonuna bas l ncaya kadar Ladder devresi Network I0. P Network 2 I0.0 P Network 3 S R STL Komut Listesi NETWORK LD I0. EU S, NETWORK 2 LD I0.0 EU R, Network 4 T32 T32 T96 Q T32 4 Q0. NETWORK 3 LD AN T32 = Q0.2 AN T96, +00 A T32, +4 NETWORK 4 LD A T32 = Q0. T38, +80 A T38 T96, +20 T38 80 T38 T96 20 ekil 8.26 : için zaman ayar, 00x00 = ms = 0 sn. dir. T32 için zaman ayar, 4x = 4 ms dir dolay s yla iki zaman rölesinin zaman ayar toplam = 0.04 ms olur. T38 için zaman ayar, 80x00 = ms = 8 sn. dir. T96 için zaman ayar, 20x = 20 ms dir dolay s yla iki zaman rölesinin zaman ayar toplam = ms olur. 34

31 Örnek 9 : A a da çal ma diyagram verilen bir sistemin Ladder devresini çizerek STL komut listesini yazal m. Çal ma diyagram : 0 sn 8 sn Start Stop Ladder devresi Network I0. Network 2 I0.0 Network 3 M0. P P S R Q0. NETWORK LD I0. EU S, NETWORK 2 LD I0.0 EU R, NETWORK 3 LD AN O M0. = Q0. Network 4 Network 5 I0.0 M0. 00 Q0.2 M0. T38 NETWORK 4 LD = Q0.2, +00 NETWORK 5 LD I0.0 O M0. = M0. T38, +80 A T38 EU R Q0., 2 R M0., 80 T38 ekil 8.27 : P Q0. R 2 M0. R 35

32 Dü mede gecikmeli - Ters zaman röleleri (TOF) ile ilgili örnekler : Örnek : Bir motor ; start butonuna bas ld nda hemen çal acak, stop butonuna bas ld ktan 0 saniye sonra duracakt r. A r ak m rölesi att nda ise hemen duracakt r. Klasik kumanda devresi º º º º Y Ters zaman rölesi TZR Y AA TZR M Çal ma diyagram : Start Stop 0 sn Biti Ladder devresi Network I0.0 I0. T45 TOF Network LDN I0.0 LD I0. O = TOF T45, Network 2 T45 Q0.5 Network 2 LD T45 = Q0.5 Network 3 I0.2 AA Q0.5 R Network 3 LD I0.2 R Q0.5, R, R ekil 8.28 : 36

33 Örnek 2 : Bir sistemde iki adet motor çal t r lacakt r. Start butonuna bas ld nda. motor hemen çal acak, 5 saniye sonra 2. motor çal acak. ki motor beraber 5 sn. çal t ktan sonra.motor duracak ve 2. motor stop butonuna bas l ncaya kadar çal mas na devam edecektir.. Stop butonuna bas ld nda ise 2. motor duracak ve. motor çal maya ba layacakt r.. motor 20 saniye çal p duracakt r. Çal ma diyagram : Start 5 sn 5 sn 20 sn Stop Klasik kumanda devresi º º º º YR Ters zaman rölesi YR TZR ZR ZR ZR2 TZR YR YR2 ZR2 YR2 Ladder devresi Network I0.0 I0. NETWORK LDN I0.0 LD I0. O T45 = TOF TOF T45, +200,

34 Network 2 Q0.2 T38 NETWORK 2 LD = Q0.2 T38, +50 Network 3 T45 M0. 50 T38 M0. Q0. NETWORK 3 LD T45 LD O M0. = M0. AN T38 = Q0. ekil 8.29 : Örnek 3 : 3 adet motorun çal mas u ekildedir. Start butonuna bas ld nda. motor hemen çal acak,. motor çal t ktan 7 saniye sonra 2. motor çal acak,. ve 2.motor beraber 4 saniye çal t ktan sonra. motor duracak 3. motor çal maya ba layacakt r. 2. motor ve 3. motor stop butonuna bas l ncaya kadar çal mas na devam edecektir. Stop butonuna bas ld ktan 6 saniye sonra. motor ve 2. motor yeniden çal maya ba layacak, her iki motor beraber 5 saniye çal t ktan sonra çal ma duracakt r. Çal ma diyagram M3 7 sn 4 sn Start Ladder devresi Stop 6 sn 5 sn Network I0.0 I T38 Network LDN I0.0 LD I0. O = M00, + 70 A T38, + 40 TOF T39, + 60 T39 TOF 60 38

35 Network 2 T38 Q0. M0.2 Network 2 LD AN T38 O M0.2 = Q0. Network 3 Q0.2 Network 3 LD A = Q0.2 Network 4 T38 Q0.3 M0.2 M3 Network 4 LD A T38 O M0.2 = Q0.3 Network 5 T40 M0. M0. T39 M0.2 M0.2 T40 Network 5 LD O M0. AN T40 = M0. AN T39 = M0.2 A M0.2 T40, ekil 8.30 : 39

36 8.9 - Dörtyol kav ak trafik sinyalizasyonu Y S K K2 S2 Y2 Y2 S2 K2 YY2 YK2 K S Y YK YY YY YK YK YY YY YK YK2 YY2 YK2 YY2 YY2 YK2 Y S K Y2 S2 K2 YY YK YY2 YK2 20 sn 20 sn 3 sn 3 sn 20 sn 20 sn 3 sn 3 sn ZR ZR2 ZR3 ZR4 ZR5 ZR6 ZR7 ZR8 periyotluk zaman n sonu Devam 40

37 Klasik kumanda devresi : º º º º Y Y ZR ZR2 ZR3 ZR4 ZR5 ZR6 ZR7 ZR8 ZR8 ZR ZR2 ZR3 ZR4 ZR5 ZR6 ZR7 Y Y Y Y Y Y ZR2 ZR2 ZR3 ZR7 ZR3 ZR4 ZR6 ZR3 ZR4 ZR6 ZR7 ZR4 ZR7 Y S K Y2 S2 K2 4

38 Y ZR4 ZR5 YY Y ZR4 YK ZR5 Y ZR YY2 Y ZR YK2 Ladder devresi Network I0.0 I0. STL Komut Listesi T44 T38 T39 T40 T4 T T38 T39 T40 T4 T42 T43 Network LDN I0.0 LD I0. O = M00 AN T44, A T38, A T38 T39, + 30 A T39 T A T40 T4, A T4 T42, A T42 T43, + 30 A T43 T44, + 30 T43 30 T

39 Network 2 T38 Y Network 2 LD AN T38 = Network 3 T38 T39 Q0. Network 3 LD S LD T38 AN T39 T43 O T43 = Q0. Network 4 T39 Q0.2 K Network 4 LD A T39 = Q0.2 Network 5 T40 T42 Q0.3 Network 6 T39 T40 Q0.4 Network 7 T42 T40 Q0.5 T43 T43 Y2 S2 K2 Network 5 LD A T40 AN T42 = Q0.3 Network 6 LD LD T39 AN T40 LD T42 AN T43 OLD = Q0.4 Network 7 LD LDN T40 O T43 = Q0.5 Network 8 T40 T4 Q0.6 YY Network 8 LD A T40 AN T4 = Q0.6 43

40 Network 9 T40 Q0.7 T4 YK Network 9 LD AN T40 O T4 = Q0.7 Network 0 Q.0 YY2 Network 0 LD AN = Q.0 Network Q. YK2 Network LD A = Q. ekil 8.3 : Dört yol kav ak trafik sinyalizasyonu Uyar : Yukar daki örnekte bulunan ç k lar, CPU 224 veya CPU 226 ya göre adreslendirilmi tir. E er bu CPU lar n d nda bir PLC kullan yorsan z PLC nize dijital ç k modülü eklemeniz ve adresleme i lemini ona göre yapman z gerekir. Daha önce de aç kland gibi bir zaman rölesinin zaman geciktirmesi maksimum 54.6 dakikad r. Bu de erin üzerindeki zamanlar için zaman röleleri birbirine kumanda etmelidir. Bu konu ile ilgili bir örnek yapal m. Örnek : A a da çal ma diyagram verilen motorlar için ladder devresini çizerek STL komut listesini yazal m. Çal ma diyagram : M3 M4 Start 30 dk 0 dk 5 dk saat 25 dk 20 sn 2 saat 8 dk 40 msn T4 T42 T43 T44 + T45 + T46 = = 85 dk + 20 sn T47 + T48 + T = 2 saat+8 dk T47 + T48 + T49 + T32 = 2 saat + 8 dk + 40 msn Biti 44

41 Ladder Devresi Network I0.0 I0. T32 Network 2 T42 T46 Q0. T4 T46 Q0.3 T42 T4 T46 Q0.4 T43 T46 T4 M3 M dk. Network 3 T4 T43 Q0.2 T42 STL Komut Listesi NETWORK LD I0. O AN T32 = NETWORK 2 LD LDN T42 O T46 = Q0. LDN T4 O T42 AN T46 = Q0.3 LDN T4 O T43 AN T46 = Q0.4 T4, NETWORK 3 LD A T4 LDN T43 O T46 = Q0.2 T42, dk. T4 için zaman ve hesab : T4 = 30 dk = 30 x 60 = 800 sn = 800 x 000 = msn 800 x 000 = = msn T42 için zaman ve hesab : T42 = 0 dk = 0 x 60 = 600 sn = 600 x 000 = msn = 6000 = 600 x msn =

42 Network 4 T42 T43 STL Komut Listesi T T44 5 dk dk. T dk. NETWORK 4 LD A T42 T43, T44, A T44 T45, A T45 T46, +200 Network 5 T46 T45 T47 T sn T47 T48 50 dk. NETWORK 5 LD A T46 T47, A T47 T48, A T48 T49, A T49 T32, dk. T48 T dk. T49 T msn ekil 8.32 : T43 için zaman hesab : T43 = 5 dk = 5 x 60 = 900 sn = 900 x 000 = msn = 900 x msn =

43 T44 için zaman hesab : T44 = 50 dk = 50 x 60 = 3000 sn = 3000 x 000 = msn = 3000 x msn = T45 için zaman hesab : T45 = 35 dk = 35 x 60 = 200 sn = 200 x 000 = msn = 200 x msn = 2000 T44 + T45 = = 85 dk T44 + T45 = 85 dk = saat + 25 dk T46 için zaman hesab : T46 = 20sn = 20 x 000 = msn = 20 x msn = 200 T44 + T45 + T46= = 85 dk + 20 sn. T44 + T45 + T46= saat + 25 dk sn. T47 için zaman hesab : T47 = 50 dk = 50 x 60 = 3000 sn = 3000 x 000 = msn = 3000 x msn = T48 için zaman hesab : T48 = 50 dk = 50 x 60 = 3000 sn = 3000 x 000 = msn = 3000 x msn = T49 için zaman hesab : T49 = 38 dk = 38 x 60 = 2280 sn = 2280 x 000 = msn = 2280 x msn = T47 + T48 = 50 dk + 50 dk = 00 dk = saat + 40 dk 2 saat 8 dakika = 38 dakika saat 40 dakika = 00 dakika - 38 dakika ve için son çal ma zaman = 2 saat 8 dakika 40 milisaniye oldu una göre : T47 + T48 + T49 = = 38 dk = 38 dk = 2 saat 8 dakika T32 için zaman hesab : T32= 40 msn = 40 msn = 40 47

44 E er 2 saat 8 dakika için tek zaman rölesi kullanmak isteseydik 2 saat = 20 dakika = 20 x 60 = 7200 saniye = milisaniye 8 dakika = 8 x 60 = 980 saniye = milisaniye milisaniye = msn = 8800 de erinin yaz lmas gerekirdi Ancak bir zaman rölesi için maksimum de eri girilebilece inden birden fazla zaman rölesi kullan lmal ve. zaman rölesinin süresi bitti inde. zaman rölesi, 2. zaman rölesini çal t rmal d r. 2 zaman rölesi de yetmiyorsa 3. veya 4. zaman rölesi kullan lmal d r Çekmede gecikmeli kal c tip (toplamal tip) zaman röleleri (R) ile ilgili örnekler : Örne in T 20 için de eri 500 verilmi olsun Network I0.0 sensörü aktif () oldu unda zaman sayma i lemi ba lar, I0.0 pasif (0) oldu unda sayd zaman saklar (haf zada tutar) bir süre sonra I0.0 yeniden "" oldu unda zaman sayma i lemine kald yerden devam eder. I0.0 T20 R Timer On Retentive 500 Network 2 T20, toplam 50 saniye sonra konta n kapatarak Q0. ç k rölesini enerjilendirir. ( I0.0 kapal yani oldu u sürece) I0.0' n kapal durumu süresi toplam 50 sn. dir. T20 Q0. I0.0 Reset T20 0 ekil 8.33 : Çekmede gecikmeli kal c tip düz zaman rölesi (R) çal ma diyagram 0 48

45 Örnek : A ve B kontaktörleri birer motora kumanda etmektedir. Motorlar çal t ran butonlar ani temasl olup. buton 8 saniye süre ile, 2. buton ise 5 saniye süre ile çal t rmaktad r.. motorun toplam çal ma süresi dakikay doldurmu sa art k o motor çal may p di er (2.) motor çal maktad r. ki motorun da çal ma süresi ' er dakikay doldurmu sa ' er dakikal k zaman s f rlan p çal ma yeniden ba tan ba lamal d r. 8 sn º º A 5 sn º º B Ladder Devresi Network Network 2 I0.0 I saniye STL Komut Listesi Network LDN I0.0 LD I0. O AN =, + 80 Network 3 I0.0 I0.2 M0. M0. T38 T20 M0. 5 saniye T38 50 Q0. T20 R Network 2 LDN I0.0 LD I0.2 O M0. AN T38 = M0. T38, + 50 Network 3 LD O M0. AN T20 = Q0. T20, Network 4 M0. T20 T2 600 Q0.2 T2 Network 4 LD O M0. A T20 AN T2 = Q0.2 T2, Network 5 T20 T2 600 T20 R R Network 5 LD T20 A T2 R T20, 2 2 ekil 8.34 : R zaman rölesi ile ilgili örnek devresi 49

46 Örnek 2 : Bir sistemde 3 adet motor çal t r lacakt r. Motorlar ani temasl butonlarla ayr ayr çal t r labilecektir. Ayr ca sistemi herhangi bir anda durdurabilmek için stop butonu kullan lacakt r.. start butonuna bas ld nda motoru 5 sn çal p kendili inden duracakt r. 2. start butonuna bas ld nda motoru 0 sn çal p kendili inden duracakt r. 3. start butonuna bas ld nda M3 motoru 5 sn çal p kendili inden duracakt r.., 2. ve 3. start butonlar na her bas l nda çal ma tekrarlanacakt r. Hiçbir motor di eri ile beraber çal mayacakt r. Her üç motorun toplam çal ma süresi 5 dakika ile s n rl d r. Bu sürenin sonunda her üç motorda bir daha devreye girmeyecektir. Ancak kullan c ba ka bir ani temasl butona bast nda 5 dakikal k süre s f rlanarak çal ma yeniden ba lat labilecektir. Ladder Devresi Network I0.0 I0. Network 2 Network 4 Q0. Q0.2 Q0.3 Network 5 I0.4 Q0. I0.0 I0.2 Network 3 Q0.2 I0.0 I0.3 Q0.3 T0 T0 T0 T38 T Q0.2 Q0.3 Q0. Q0.3 Q0. Q0.2 T0 R (3000 X 00 = msn = 300 sn = 5 dak.) T0 R Q0. 5 saniye ekil 8.35 : R zaman rölesi ile ilgili örnek 2 devresi T38 Q0.2 0 saniye Q T39 M3 5 saniye STL Komut Listesi Network LDN I0.0 LD I0. O Q0. AN T0 AN AN Q0.2 AN Q0.3 = Q0., + 50 Network 2 LDN I0.0 LD I0.2 O Q0.2 AN T0 AN T38 AN Q0. AN Q0.3 = Q0.2 T38, + 00 Network 3 LDN I0.0 LD I0.3 O Q0.3 AN T0 AN T39 AN Q0. AN Q0.2 = Q0.3 T39, + 50 Network 4 LD Q0. O Q0.2 O Q0.3 R T20, Network 5 LD I0.4 R T0, 50

47 katl bir apartman n asansör kumanda sistemi : M4 Kat kap s kontrol S n r anahtar LS3 I.3 LS3 I.3 Kabin kap s kontrol S n r anahtar I Stop I0.0 Start I0.6 Kabin üstü stop I0.7 Kabin kap s kontrol S n r anahtar LS7 I.7 LS7 I.7 Kabin kap s açma M3 3. kat I kat I0.2. kat I0. Stop I0.4 mdat I0.5 Kabin 3. kat ça rma I2.3 uyar Kabin bilgi kontrol S n r anahtar I2.6 KLS3 I2.6 Kabin kap s kontrol S n r anahtar I3.2 Kat kap s kontrol S n r anahtar LS2 I.2 LS2 I.2 Kabin kap s kontrol S n r anahtar LS6 I.6 LS6 I.6 Kabin kap s açma Kap 2. kat ça rma I2.2 uyar Kabin bilgi kontrol S n r anahtar I2.5 KLS2 I2.5 Kabin kap s kontrol S n r anahtar I3. Kat kap s kontrol S n r anahtar LS I. LS I. Kabin kap s kontrol S n r anahtar LS5 I.5 LS5 I.5 Kabin kap s açma Kap. kat ça rma I2. uyar Alt güvenlik S n r anahtar LS5 I2.7 LS5 I2.7 Kabin bilgi kontrol S n r anahtar I2.4 KLS I2.4 ekil 8.36 : 3 katl bir binan n asansör sistemi prensip emas 5

48 Stop 0 Start Stop üst. kat 2. kat 3. kat Stop iç mdat LS LS2 LS3 LS5 LS6 LS7.kat ça. 2.kat ça. 3.kat ça. KLS KLS2 KLS3 Alt güv. I0.0 I0.6 I0.7 I0. I0.2 I0.3 I0.4 I0.5 I. I.2 I.3 I.5 I.6 I.7 I2. I2.2 I2.3 I2.4 I2.5 I2.6 I2.7 Sistemi durdurma butonu Sistemi çal t rma butonu Kabin üstü durdurma butonu Kabin içi. kat butonu Kabin içi 2. kat butonu Kabin içi 3. kat butonu Kabin içi stop butonu Kabin içi imdat butonu.kat kap s kontrol s n r anahtar 2.kat kap s kontrol s n r anahtar 3.kat kap s kontrol s n r anahtar.kat kabin kap s kontrol s n r anahtar 2.kat kabin kap s kontrol s n r anahtar 3.kat kabin kap s kontrol s n r anahtar.kat ça rma butonu 2.kat ça rma butonu 3.kat ça rma butonu.kat kabin bilgi kontrol s n r anahtar 2.kat kabin bilgi kontrol s n r anahtar 3.kat kabin bilgi kontrol s n r anahtar Alt güvenlik s n r anahtar Ladder Devresi Network Asansör sistemine asansör kumanda tablosundan enerji verilmesi I0.6 S Network 2 Asansör kumanda tablosu, kabin üstü ve kabin emniyeti durdurma i lemleri I0.0 I0.7 R I0.4 Network 3. kat ça rma ve. kat kabin içi kumandas (ça rma: I2., kabin içi: I0.) I2. T40 I2.4 M0. I0. M0. 52

49 Network 4 2. kat ça rma ve 2. kat kabin içi kumandas (ça rma: I2.2, kabin içi: I0.2) I2.2 T40 I2.5 M0.2 I0.2 M0.2 Network 5 3. kat ça rma ve 3. kat kabin içi kumandas (ça rma: I2.3, kabin içi: I0.3) I2.3 T40 I2.6 M0.3 I0.3 M0.3 Network 6 Asansör bo lu u kap kontrolü. Kat kap lar ndan birisi aç ksa M0.4 çal maz. I. I.2 I.3 M0.4 Network 7 Kat s n r anahtar (kabin) kontrolü. Kabinin kat hizas nda olma zorunlulu u. Kabin kat aras nda kalm sa ç k rölesi çal maz. I2.4 M3.0 I2.5 I2.6 Network 8 Kabinin kapal olmas kontrolü. Kabin kap s kapal de ilse kabin hareket etmez. Ayn zamanda kabinin kat hizas nda olma zorunlulu u vard r. M3.0 I.5 I.6 I.7 M0.5 Network 9.kat yukar yard mc rölesinin çal mas. M0. M

50 Network 0 2. kat a a ve 2. kat yukar yard mc rölesinin çal mas. M0.4 M0.2 I kat a a.2 I kat yukar.3 Network 3.kat a a yard mc rölenin çal mas M0.3 M Network 2 A a yön yard mc rölenin çal mas.. I Network 3 Yukar yön yard mc rölenin çal mas.4.0 I Network 4 Kabinin a a hareketinin gerçekle tirilmesi M0.4 M0.5.0 Q0. Network 5 Kabinin yukar hareketinin gerçekle tirilmesi M0.4 M0.5. Q0.2 54

51 Network 6 Kabini, katta açma için 4 saniye bekletme Q0. T40 TOF Q Network 7 Kat kap s aç l p kapat ld nda 8 saniye süre ile kabin içi ayd nlatma I..5 I.2 T4 TOF I.3 80 Network 8 Kabin içi ayd nlatma T40 T4.5 Q0. Q0.2 Network 9. kat kabin kap s açma Q0. Q0.2 I. I.5 I3. Q0.3 Q0.3 Network 20 kat kabin kap s aç ld ktan sonra 0 sn bekleme Q0. Q0.2 I. I3. 00 Network 2. kat kabin kap s kapatma Q0. Q0.2 I. I3. I.5 Q0.4 Q0.4 55

52 Network kat kabin kap s açma Q0. Q0.2 I.2 I.6 I3.2 Q0.5 Q0.5 Network 23 2 kat kabin kap s aç ld ktan sonra 0 sn bekleme Q0. Q0.2 I.2 I3.2 T38 00 Network kat kabin kap s kapatma Q0. Q0.2 I.2 I3.2 T38 I.6 Q0.6 Q0.6 Network kat kabin kap s açma Q0. Q0.2 I.3 I.7 I3.3 Q0.7 Q0.7 Network 26 3 kat kabin kap s aç ld ktan sonra 0 sn bekleme Q0. Q0.2 I.3 I3.3 T39 00 Network kat kabin kap s kapatma Q0. Q0.2 I.3 I3.3 T39 I.7 Q.0 Q.0 ekil 8.37 : 3 katl bir binan n asansör sistemi LADDER ve STL devresi Sembol Adres Aç klama.kat kabin kont. I3.. kat kabin aç ld nda kontrolü 2.kat kabin kont. I kat kabin aç ld nda kontrolü 3.kat kabin kont. I kat kabin aç ld nda kontrolü 56

53 8.2 : Zamanlay c larda uzun süreli zaman olu turma : S7-200 LC lerde bir zamanlay c n n içeri i en fazla 32767x00/000 = saniye = 54.6 dakika oldu undan daha fazla zaman gerekti inde de i ik i lemlerle gerekli zaman olu turmak mümkündür. A a da bu konuya ait bir örnek verilmi tir. Network : I0.2 sensörü aktif yani oldu unda T40 zamanlay c s çal r. ye verilen zaman sonunda kendi devresindeki konta n açar bu durumda zamanlay c n n zaman de eri 0 olur.. Kendi devresindeki konta n açt nda kendi enerjisini kesti inden konta yeniden kapan r ve T40 yeniden çal maya ba lar.. Böylece T40 konta sadece bir döngülük süre kadar aç k kal r. T40 n zaman 60 saniyedir. LAD I0.2 T40 T STL LD I0.2 AN T40 T40, 6000 Network 2 : T40, her 60 saniyede ( dakikada) bir C say c s na sinyal göndermektedir. Dolay s yla her bir dakikada say c içeri inin de eri artmaktad r. 330 dakika sonra yani 330/60= 5.5 saat sonra say c bir sonraki konta n kapatmaktad r. T40 I0.2 C CU CTU R LD T40 LDN I0.2 CTU C, PV Network 3 : C say c s, 330 dakika yani 5.5 saat sonra bu Network taki konta n kapatarak Q0. ç k n çal t r r.i0.2, pasif yani 0 yap ld nda hem zamanlay c n n hem de say c n n içeri i s f rlan r. Böylece sistemin çal mas durur. C Q0. LD C = Q0. 00 ms lik zamanlay c lar kullan larak, maksimum 32767(zamanlay c içeri i) x 00/000= saniye = 54.6 dakika elde etmek mümkündür. Bu de er 32767(say c içeri i) ile çarp larak maksimum zaman elde edilebilir. Maksimum zaman de eri = 54.6x32767 = ,2 dakika = ,2/60 = 2987,97saat = 2987,97saat / 24= 242,4 gün =242,4 / 365= 3,40 y l olabilir 0 ms lik zamanlay c lar kullan larak, maksimum 32767(zamanlay c içeri i) x 0/000= saniye = 5.46 dakika elde etmek mümkündür. Bu de er 32767(say c içeri i) ile çarp larak maksimum zaman elde edilebilir. Maksimum zaman de eri = 5.46x32767 = 78907,82 dakika = 78907,82/60 = 298,797saat = 298,797saat / 24= 24,24 gün olabilir. Uyar : ms lik zamanlay c kullan larak zaman uzatma i lemi yap ld nda mslik zamanlay c n n güncelle tirme i lemi çok h zl olaca ndan hedeflenen zamanda hatalar olu abilir. 57

54 ms lik zamanlay c larla uzun süreli zaman olu turma : Bilindi i üzere S7-200 PLC lerin yap s nda ms lik zamanlay c lar bulunmaktad r (T32, T96). Bu zamanlay c larda elde olu turulabilecek maksimum süre 32767ms = sn. dir. Daha uzun süreler, zamanlay c dan say c ya komut vererek olu turulabilir. Yeni nesil (CPU22x) PLC lerde say c kullanmadan da özel komut çifti ile uzun zaman olu turmak mümkündür. Bu komut çifti ile ms. art ml 32 bitlik alana yaz lan süre bilgisi olu turulabilir = ms. = sn / 3600= saat = 49.7 gün gecikme elde etmek mümkündür. Uyar!!!: Bu uygulama ancak CPU 226 (CPU version 2.00), CPU224XP (CPU version 2.00, 2.0), CPU 224 (CPU version 2.00), CPU 222 (CPU version 2.00), CPU22(CPU version 2.00) PLC lerde uygulanabilir. Sizde mevcut olan PLC nin CPU serisini ve versiyonunu ö renmek için Proje sayfas aç k iken PLC Information komutlar n kullanmal s n z. Ekrana gelen pencerede PLC nizle ilgili özellikleri görebilirsiniz. Bu komut kullan m için PLC nizin PC ye ba l olmas gerekmektedir. Network de I0.0 n yükselen kenar nda BGN_ITIME komut kutusu etkin olur. Böylece süre ba lam olur. I0. etkin yani oldu unda CAL_ITIME komut kutusu etkin olur ve geçen süre ms. cinsinden VD04 alan na yaz l r. Sürenin ba layabilmesi için BGN_ITIME komut kutusunun etkin olmamas gerekir. Bu nedenle pozitif kenar tetikleme kullan lm t r. Böylece BGN_ITIME komut kutusu bir döngülük süre kadar etkin olur. VW04 alan içindeki de er e ula t nda Network 3 de Q0.2 ç k aktif yani olur. LAD STL Network : LD I0.0 EU BITIM VD00 Network 2: LD I0. CITIM VD00, VD04 Network 3 : LDD>= VD04, = Q0.2 58

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ),

BÖLÜM 9. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde C ile gösterilir. Sayıcılar, S7 200 CPU 212...226 serilerinde: Yukarı sayıcı (Counter up CTU ), BÖLÜM 9 SAYICILA ( Counters) ( C ) Sayıcılar, girişine verilen ve 0 sinyalinin belirli sayısından sonra çıkışını yapan elemanlardır Sayma işlemi yukarı olabildiği gibi aşağı da olabilir Sayıcılar, batarya

Detaylı

BÖLÜM 9. Say c lar, S7 200 CPU serilerinde C ile gösterilir.

BÖLÜM 9. Say c lar, S7 200 CPU serilerinde C ile gösterilir. BÖLÜM 9 SAYICILA ( Counters) ( C ) Say c lar, giri ine verilen ve 0 sinyalinin belirli say s ndan sonra ç k n yapan elemanlard r. Sayma i lemi yukar olabildi i gibi a a da olabilir. Say c lar, batarya

Detaylı

BÖLÜM 5 S_BĐT. Komut listesi (STL) Network 1 LD I0.0 S Q0.0, 1

BÖLÜM 5 S_BĐT. Komut listesi (STL) Network 1 LD I0.0 S Q0.0, 1 BÖLÜM 5 ET VE EET ÖLELEĐ : PLC teknolojisinde sürekli çalışmayı sağlamak için mühürleme (kilitleme) pek kullanılmaz. ürekli çalışma başka bir yöntemle çözülür. Bu da ET ve EET tekniğidir. Çıkışın girişe

Detaylı

KONTROL SİSTEMLERİ Ders Notu

KONTROL SİSTEMLERİ Ders Notu TC Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksekokulu KONTROL SİSTEMLERİ Ders Notu Mekatronik ve Elektronik Teknolojisi Programları için KASTAMONU 2012 1 ÖNSÖZ İnsan müdahalesi olmadan bir sistemin otomatik

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

Şekil 4.12 : Klasik kumanda devresi. Ladder devresi : Network1. Network 2. Network 3 I0.0

Şekil 4.12 : Klasik kumanda devresi. Ladder devresi : Network1. Network 2. Network 3 I0.0 4.8 - Örnek problemler : Örnek 1 : Bir sistemde, 2 adet motor çalıştırılacaktır. Start butonuna ilk defa basıldığında sadece 1 nolu motor devreye girecek ve sürekli çalışacaktır. 1. motor çalışmaya başladıktan

Detaylı

ZAMANLAYICILAR S de, 4 farklı zamanlayıcı vardır.

ZAMANLAYICILAR S de, 4 farklı zamanlayıcı vardır. ZAMANLAYICILAR S7-1200 de, 4 farklı zamanlayıcı vardır. 1.Timer Pals: (TP): Girişe (IN) gelen sinyalle beraber çıkış (Q) «1» olur. Ayarlanan süre (PT) sonunda çıkış (Q) «0» olur. Ayarlanan süre (PT) dolmadan,

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

BÖLÜM 12. n1 değeri n2 değerine eşit olduğu zaman kontak kapanır. Kontak kapandığında enerji akışı olur. n1 veya n2 değerleri maksimum 255 olabilir.

BÖLÜM 12. n1 değeri n2 değerine eşit olduğu zaman kontak kapanır. Kontak kapandığında enerji akışı olur. n1 veya n2 değerleri maksimum 255 olabilir. BÖLÜM 2 KAŞILAŞTIMA KOMUTLAI (COMPAE INSTUCTION) Bayt (Byte) eşit karşılaştırma kontağı : ==B Operantlar : VB, IB, QB, MB, SMB, SB, AC, Sabit sayılar değeri değerine eşit olduğu zaman kontak kapanır. Kontak

Detaylı

3. SCADA EKRANINDA EKLENEBİLECEK BUTON ÇEŞİTLERİNİ YAZINIZ. 4. EKRANDA LAMBANIN DURUMUNU GÖREBİLMEK İÇİN EDİTÖR PROGRAMINDAN NE EKLENMELİDİR.

3. SCADA EKRANINDA EKLENEBİLECEK BUTON ÇEŞİTLERİNİ YAZINIZ. 4. EKRANDA LAMBANIN DURUMUNU GÖREBİLMEK İÇİN EDİTÖR PROGRAMINDAN NE EKLENMELİDİR. İŞİN ADI : SCADA İLE CİHAZ KONTROLÜ TEMRİN NO :1 3. LADDER ŞEMASI 4. PLC BAĞLANTISI İŞLEM BASAMAKLARI 1. ÖNCELİKLE İSTENİLEN PROGRAMIN LADDER ŞEMASINI ÜST BOŞLUĞA ÇİZİNİZ. 2. PLC BAĞLANTI ŞEMASINI ÇİZİNİZ.

Detaylı

Trafik Işık Kontrolü

Trafik Işık Kontrolü Trafik Işık Kontrolü TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMASYON LABORATUVARI DENEY NO:2 1. Zamanlayıcılar PLC bünyesinde bulunan zamanlayıcılar klasik

Detaylı

PROGRAMLANAB L R DENETLEY C LER. DERS 06 Temel Programlama Komutları

PROGRAMLANAB L R DENETLEY C LER. DERS 06 Temel Programlama Komutları PROGRAMLANAB L R DENETLEY C LER DERS 06 Temel Programlama Komutları 2.8. Temel Programlama Komutları 2.8.1. Start, Stop ve Çıkı lar Klasik kumanda devrelerinde sistemin çalı masını ba latmak ve durdurmak

Detaylı

UYGULAMA 1 24V START CPU V LO. Verilen PLC bağlantısına göre; START butonuna basıldığında Q0.0 çıkışını aktif yapan PLC programını yazınız.

UYGULAMA 1 24V START CPU V LO. Verilen PLC bağlantısına göre; START butonuna basıldığında Q0.0 çıkışını aktif yapan PLC programını yazınız. UYGULAMA 1 24V 0V START I1.5 I1.4 I1.3 I1.2 I1,1 I1.0 I0.7 I0.6 I0.5 I0.4 I0.3 I0.2 I0.1 I0.0 CPU-224 Q1.1 Q1.0 Q0.7 Q0.6 Q0.5 Q0.4 Q0.3 Q0.2 Q0.1 Q0.0 0V 24V LO Verilen PLC bağlantısına göre; START butonuna

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

brother 430F Elite A.G LS- 01/ 02-BR Lastik Birleştirme Otomatı KULLANIM KILAVUZU

brother 430F Elite A.G LS- 01/ 02-BR Lastik Birleştirme Otomatı KULLANIM KILAVUZU brother 430F Lastik Birleştirme Otomatı Elite A.G LS- 01/ 02-BR KULLANIM KILAVUZU 0 MAKĐNA ÖZELLĐKLERĐ Lastik uçlarının üst üste veya uç uca çember şeklinde birleştirilmesinde yüksek verimli programlanabilir

Detaylı

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası Sistemin Kullanım Amacı E-Tedarik, Türkiye Petrolleri nin doğrudan alım süreci sırasında firmalardan teklif alma kısmının elektronik ortama aktarılması amacıyla oluşturulmuş bir web tabanlı sistemdir.

Detaylı

DENEY Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ GEREKL TEÇH ZAT

DENEY Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ GEREKL TEÇH ZAT DENEY 14-1 Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron motorunun ba lant s ve motorun devir yönü kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0

ENERJĠ DAĞITIMI-I. Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 ENERJĠ DAĞITIMI-I Dersin Kredisi 4 + 0 + 0 Açma-Kapama Cihazları Elektrik enerjisinin açılması, ayrılması, kesilmesi veya kapatılması işlevlerini yapan cihazlardır. Alçak Gerilim Ayırıcı Nitelikli Orta

Detaylı

UYGULANMIŞ ÖRNEK PLC PROGRAMLARI

UYGULANMIŞ ÖRNEK PLC PROGRAMLARI UYGULANMIŞ ÖRNEK PLC PROGRAMLARI Örnek 1: Örneğ e başlamadan önce CPU yu 221 seçmeliyiz.(bu işlem program sonunda da yapılabilir.) Girişler I 0.0 dan I 0.5 e, Çıkışlar Q 0.0 dan Q 0.3 e kadardır. Amacı

Detaylı

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü

DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü DENEY 6-3 DC Düz Kompunt Motorun Devir Say s Kontrolü AMAÇ Testler tamamland ktan sonra DC Düz kompunt motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 447 ÖLÇÜ TRANSFORMATÖRLERİNİN KALİBRASYONU VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Hüseyin ÇAYCI Özlem YILMAZ ÖZET Yasal metroloji kapsamında bulunan ölçü aletlerinin, metrolojik ölçümleri dikkate alınmadan

Detaylı

DEBUGER (Komut seti kontrol prosedürü)

DEBUGER (Komut seti kontrol prosedürü) delab MultiDAS SANAL PLC Uygulaması delab müşterilerimizden Sayın Tayfur AYDIN ın Sanal PLC adını verdiği MultiDAS uygulaması için özenle hazırladığı ve paylaştığı dokümantasyonu ekte bulabilirsiniz. İlgili

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

BÖLÜM-6 KORUMA CİHAZLARI

BÖLÜM-6 KORUMA CİHAZLARI BÖLÜM-6 KORUMA CİHAZLARI 1 AŞIRI AKIMDAN KORUMA CİHAZLARI 1. Bıçak tipi sigorta 2. Buşonlu tip sigorta 3. Kapak tipi sigorta 4. Kartuş tipi sigorta 5. Otomatik sigorta (K-otomat) 6. Yanabilen bağlantı

Detaylı

DENEY DC Gerilim Ölçümü

DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY DC Gerilim Ölçümü DENEY N AMACI 1. DC gerilimin nas l ölçüldü ünü ö renmek. 2. KL-22001 Deney Düzene ini tan mak. 3. Voltmetrenin nas l kullan ld n ö renmek. GENEL B LG LER Devre eleman üzerinden

Detaylı

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i

21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i 21.Bölge Müdürlü ü Test Grup Ba mühendisli i Genel: Enerji iletim sistemlerinin en büyük problemlerinden birisi enerjinin sürdürülebilir, verimli ve kaliteli bir ekilde iletilebilmesi bu ekipmanlar n sorunsuz

Detaylı

TBK-121(Lm35-Pt100) TERMOBLOK SOBA KONTROL PANELİ

TBK-121(Lm35-Pt100) TERMOBLOK SOBA KONTROL PANELİ TBK-121(Lm35-Pt100) TERMOBLOK SOBA KONTROL PANELİ ANADOLU ELEKTRONİK ELEKTRONİK OTOMASYON - BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ Kümes Otomasyonu -Güvenlik Alarm ve Kamera Sistemleri İmalat ve Servis Hizmetleri info@aelektronik.com

Detaylı

13 Kasım 2012. İlgili Modül/ler : Satın Alma ve Teklif Yönetimi. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

13 Kasım 2012. İlgili Modül/ler : Satın Alma ve Teklif Yönetimi. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL 13 Kasım 2012 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL STOK BİLGİLERİNİ KULLANARAK TOPLU ALIM TALEP FİŞİ OLUŞTURMA Satın Alma ve Teklif Yönetimi modülü ile ihtiyaç duyulan stoklar otomatik belirlenip,

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

BÖLÜM 6 DC Kompunt Motor Testleri

BÖLÜM 6 DC Kompunt Motor Testleri BÖLÜM 6 DC Kompunt Motor Testleri 6-1 DENEY 6-1 Düz Kompunt Motorun Ba lant ve Motor Yönü Kontrolü AMAÇ Testler tamamland ktan sonra DC Düz kompunt motorun ba lant s ve motorun devir yönü kontrolü konusunda

Detaylı

Elektrik Kumanda Devreleri Dersleri. Tablo 1.1: Kumanda Devre Sembolleri

Elektrik Kumanda Devreleri Dersleri. Tablo 1.1: Kumanda Devre Sembolleri Elektrik Kumanda Devreleri Dersleri Tablo 1.1: Kumanda Devre Sembolleri A. KUMANDA DEVRE SEMBOLLERİ Otomatik kumanda devre şemalarında kullanılan elemanların resimleri yerine, o elemanların yerini tutacak

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN3052 OTOMATİK KONTROL

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN3052 OTOMATİK KONTROL ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELN3052 OTOMATİK KONTROL 2009-200 BAHAR ÖDEV 3 Konu: MATLAB ve Simulink programı ile PID ayarlarının bulunması ÖDEVDE İSTENENLER: Örnek olarak belirlenen

Detaylı

: WEST SOUND : TKS 207 S WEST SOUND TKS 207 S PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI:

: WEST SOUND : TKS 207 S WEST SOUND TKS 207 S PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI: MARKA : WEST SOUND MODEL : TKS 207 S ÜRÜN CİNSİ : PROGRAMLI OKUL SAATİ WEST SOUND TKS 207 S PROGRAMLI OKUL SAATİ KULLANIM ALANLARI: Okullar, Dershaneler, Fabrikalar, Halı sahalar vb. alanlarda kullanılmaktadır.

Detaylı

BÖLÜM 13 ROTORU SARGILI VE ÇĐFT DEVĐRLĐ MOTORLARIN KUMANDASI. Örnek 1 : Üç kademeli dirençle rotoru sargılı motora yol vermenin programlanması.

BÖLÜM 13 ROTORU SARGILI VE ÇĐFT DEVĐRLĐ MOTORLARIN KUMANDASI. Örnek 1 : Üç kademeli dirençle rotoru sargılı motora yol vermenin programlanması. BÖLÜM 3 OOU AGILI VE ÇĐF DEVĐLĐ MOOLA KUMANDAI 3. - otoru sargılı motorların çalıştırılması : Örnek : Üç kademeli dirençle rotoru sargılı motora yol vermenin programlanması. e 2 C () C 4 () C 3 () C 2

Detaylı

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105

Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Bilgisayar Uygulamaları PSİ105 Yrd.Doç.Dr. Serdar YILMAZ Kaynak: Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Kursu Ders Notları, Kasım 2007 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Başlat Düğmesi Bilgisayarınızı

Detaylı

Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. DENEY 4-3 Devir Say s Kontrolü AMAÇ Testler tamamland ktan sonra DC seri motorun devir say s kontrolü konusunda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet Tan m Katalog No 1 DC Seri Makine

Detaylı

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARA BUTON VE KONTAKTÖRLE YOL VERME

ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARA BUTON VE KONTAKTÖRLE YOL VERME ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARA BUTON VE KONTAKTÖRLE YOL VERME Şekil - 1 Şekilde üç fazlı asenkron motora buton ve kontaktörle yol veren devre görülmektedir. Devrede start butonuna basıldığında K 1 kontaktörünün

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

UYGULAMA 1 SİEMENS S PLC UYGULAMALARI-2. Mühürleme Elemanları:

UYGULAMA 1 SİEMENS S PLC UYGULAMALARI-2. Mühürleme Elemanları: Mühürleme Elemanları: UYGULAMA 1 Mühürlemenin başlayacağı bir bitlik adres yazılır S Başlangıç adresi dahil mühürlenecek adres adedi Resetlemenin başlayacağı bir bitlik adres yazılır R Başlangıç adresi

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1

MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRONİK DEVRELER LABORATUVARI DENEY FÖYÜ 1 LABORATUVARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR Laboratuvara kesinlikle YİYECEK VE İÇECEK getirilmemelidir.

Detaylı

BÖLÜM 20 ADD_I ENO IN2 OUT

BÖLÜM 20 ADD_I ENO IN2 OUT BÖLÜM 20 MATEMATĐKSEL KOMUTLAR VE UYGULAMALARI PLC cihazlarının içersinde toplama,çıkarma,çarpma,bölme,karekök alma, gibi işlevleri yerine getirebilecek fonksiyonlar bulunmaktadır. Bu fonksiyonların kullanılmasıyla

Detaylı

Öğrenci Web(Öğretim Üyesi) Verdiğim Dersler Not İşlemleri Danışmanlık İşlemleri Lisansüstü İşlemleri Bologna Süreci

Öğrenci Web(Öğretim Üyesi) Verdiğim Dersler Not İşlemleri Danışmanlık İşlemleri Lisansüstü İşlemleri Bologna Süreci Öğrenci Web(Öğretim Üyesi) -Akademik Takvim -Ders Programı (Sunulan Dersler) -Sınav Programları Verdiğim Dersler -Ders İzleme Formu (Syllabus) -Ders Öğrenci Listesi -Ders Devam Durum Girişi Not İşlemleri

Detaylı

SIEMENS LOGO KULLANIMI VE UYGULAMALAR

SIEMENS LOGO KULLANIMI VE UYGULAMALAR SIEMENS LOGO KULLANIMI VE UYGULAMALAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 SIEMENS S7 200 UYGULAMALARI UYGULAMA _1 3 Fazlı Asenkron motorun iki yönde

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

BÖLÜM 21 PALS ÜRETME FONKSĐYONLARI

BÖLÜM 21 PALS ÜRETME FONKSĐYONLARI ALS ÜRETME FONKSĐYONLARI BÖLÜM 2 2. - TO foknksiyonu : Belirli bir darbe sayısı ve çevrim süresi için kare dalga (%50 kapalı, % 50 açık) oluşturur. Darbe sayısı ile 4.294.967.295 arasında tanımlanabilir.

Detaylı

ROBUS 600-1000 Hızlı Kullanma Kılavuzu

ROBUS 600-1000 Hızlı Kullanma Kılavuzu ELEKTRİKSEL BAĞLANTI ROBUS 600-1000 Hızlı Kullanma Kılavuzu Bağlantı yapılmayan hiçbir yere köprüleme yapmanıza gerek yok. Bağlantilarınızda Nice marka ürünleri kullanmanızda fayda vardır. SMX2 Bağlantısı

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

BULUġ BĠLDĠRĠM FORMU/ GIDA

BULUġ BĠLDĠRĠM FORMU/ GIDA Sayfa 1/ 7 / GIDA Bu forma uygun olarak yapacağınız çalışma, Buluşunuzun tarafımızdan en iyi şekilde tanımlanabilmesi ve İleride hukuk önünde istenen korumanın elde edebilmesi için temel teşkil edecektir.

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

SHAKE TABLE KULLANIM KILAVUZU

SHAKE TABLE KULLANIM KILAVUZU SHAKE TABLE KULLANIM KILAVUZU Yazan: Eren AYDIN Düzenleyen: - Tarih: 10.09.2012 Sürüm: 1.0 İçindekiler 1. DONANIM... 3 1.1 BAĞLANTILAR VE SİSTEMİN ÇALIŞTIRILMASI... 3 2. YAZILIM... 5 2.1 KURULUM... 5 2.2

Detaylı

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler Termik Röleler Ç NDEK LER FTR5 0.A... 5A Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler FTR 5A - A 0A - 9A EN 60947-4- TS EN 60947-4- IEC 60947-4- Rak m : 000 m (max) Ba

Detaylı

Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün yük alt ndaki davran hakk nda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir.

Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün yük alt ndaki davran hakk nda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. DENEY 15-4 Yük Karakteristi i AMAÇ Deneyler tamamland ktan sonra üç fazl ç k k kutuplu senkron jeneratörün yük alt ndaki davran hakk nda yeterli bilgiye sahip olunabilecektir. GEREKL TEÇH ZAT Adet Tan

Detaylı

ELEKTRİK MAKİNALARI VE KUMANDA 4.1.ASENKRON MOTORLARA DİREKT YOL VERME VE DEVRE ŞEMALARI

ELEKTRİK MAKİNALARI VE KUMANDA 4.1.ASENKRON MOTORLARA DİREKT YOL VERME VE DEVRE ŞEMALARI BÖLÜM 4 OTOMATİK KUMANDA DEVRELERİ 4.1.ASENKRON MOTORLARA DİREKT YOL VERME VE DEVRE ŞEMALARI Basitliği, dayanıklılığı ve ekonomik olmasından endüstride en çok kullanılan asenkron motora, gücüne, işletme

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

İNCİRLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI UMEM ELEKTRONİK MONTÖRÜ KURSU GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI DERS.

İNCİRLİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI UMEM ELEKTRONİK MONTÖRÜ KURSU GÜNLÜK ÇALIŞMA PLANI DERS. DERS Modül Adı KONULAR ÖĞRETMEN ADI 8.01.2016 7.01.2016 6.01.2016 5.01.2016 4.01.2016 CUMA PERŞEMBE ÇARŞAMBA SALI PAZARTESİ İş sağlığı ve güvenliği genel prensipler Temel Kavramlar İş güvenliği yönünden

Detaylı

DENEY 2: PROTOBOARD TANITIMI VE DEVRE KURMA

DENEY 2: PROTOBOARD TANITIMI VE DEVRE KURMA A. DENEYİN AMACI : Protoboard kullanımını öğrenmek ve protoboard üzerinde basit direnç devreleri kurmak. B. KULLANILACAK ARAÇ VE MALZEMELER : 1. DC güç kaynağı, 2. Multimetre, 3. Protoboard, 4. Değişik

Detaylı

KUMANDA DEVRELERİ Örnek 1: Stop öncelikli Start Stop Devresi (Klasik Mühürleme Devresi):

KUMANDA DEVRELERİ Örnek 1: Stop öncelikli Start Stop Devresi (Klasik Mühürleme Devresi): KUMANDA DEVRELERİ Örnek 1: Stop öncelikli Start Stop Devresi (Klasik Mühürleme Devresi): START butonuna basıldığında M kontaktörü enerjilenir, M kontaktörünün normalde açık (NO) kontakları kapanır ve motor

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

İMZALAMA ARACI. Kullanım Kılavuzu. Nisan 2016 ANKARA. İmzalama Aracı Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 Versiyon : 1.0 1/15

İMZALAMA ARACI. Kullanım Kılavuzu. Nisan 2016 ANKARA. İmzalama Aracı Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 Versiyon : 1.0 1/15 İMZALAMA ARACI Kullanım Kılavuzu Nisan 2016 ANKARA Versiyon : 1.0 1/15 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı (I) Versiyon : 1.0 2/15 İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 5 2 İmzalama Aracı

Detaylı

AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON

AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON Dünyamızın son yıllarda karşı karşıya kaldığı enerji krizi, araştırmacıları bir yandan yeni enerji kaynaklarına yöneltirken diğer yandan daha verimli sistemlerin tasarlanması

Detaylı

VEGAWINA5 2016 VERSION

VEGAWINA5 2016 VERSION VEGAWINA5 2016 VERSION Bundan Böyle Her Yıla Ait Hazırlanan Setup İçin Login Ekranında Version Yılı Yazacaktır Program Kurulumunda Ana Sayfa ( Boss ) Modülü Kurulumu Zorunlu Hale Getirilmiştir Hizmet\Firma\Kullanıcı

Detaylı

TC. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

TC. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TC. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ PLC OTOMASYON RAPORU PROBLEM :... İSİM :... SINIF/ŞUBE :... NO :... 28) ELMA KUTULAMA OTOMASYONU ŞekilX1. Elma Kutulama Otomasyonu 1)PROBLEM:

Detaylı

ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ ÖRNEK UYGULAMALAR

ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ ÖRNEK UYGULAMALAR ELEKTROMEKANİK KUMANDA SİSTEMLERİ ÖRNEK UYGULAMALAR PROBLEM 1: 3 Fazlı Bir Asenkron Motoru Kesik Kesik Çalıştırmak Çalışma Şekli : Kumanda devresindeki start butonuna basıldığında M kontaktörünün bobinine

Detaylı

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h...

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h... Page 1 of 7 Tevkifatlı Satış Faturası listesinin excel dosyası olarak oluşturulması için gerekli açıklamalar Oluşturulan excel dosyasının yüklenmesinde karşılaşılan sorunların çözümü (Teknik açıklamalar)

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı

C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı Ürün bilgileri Alıcı Fare Miniklavye A: Gösterge B: Bağlantı düğmesi Kurulum C: Kaydırma ruleti D: Pil yuvası E: Aç/Kapa anahtarı F: Bağlantı düğmesi G: Optik hareket algılayıcısı H: Pil yuvası I: Bağlantı

Detaylı

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım

ELEKTRĐKLĐ OCAK TR. Kurulum Kullanım Bakım ELEKTRĐKLĐ OCAK TR Kurulum Kullanım Bakım Sayın Müşterimiz! Size teşekkür eder, yaptığınız seçimden dolayı da tebrik ederiz. Dikkatle tasarlanmış, en yüksek kaliteye sahip malzemelere göre imal edilmiş

Detaylı

0 dan matematik. Bora Arslantürk. çalışma kitabı

0 dan matematik. Bora Arslantürk. çalışma kitabı 0 dan matematik 0 dan matematik 1 çalışma kitabı Sıfırdan başlanarak matematik ile ilgili sıkıntı yaşayan herkese hitap etmesi, Akıllı renklendirme ile göz yoran değil ayrım yapmayı, istenileni bulmayı

Detaylı

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU

Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU Q-BIZ VIEWER KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. Q-BIZ VIEWER NEDİR?... 3 2. Q-Biz Viewer a Giriş... 3 3. Q-Biz Viewer Ayarları... 3 3.1. Yerleşim... 4 3.1.1. Pencere Yönetimi... 4 3.1.2. Paylaş... 5 3.1.3.

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

Transfer fiyatlandırma:maliyet dağıtım anlaşmalarıve grup içi hizmet giderleri paylaşımı

Transfer fiyatlandırma:maliyet dağıtım anlaşmalarıve grup içi hizmet giderleri paylaşımı Transfer fiyatlandırma:maliyet dağıtım anlaşmalarıve grup içi hizmet giderleri paylaşımı Grupiçi hizmet: Bağımlışirketler arasında gerçekleşen, genellikle ana şirketin yavru şirketlerine veya aynı gruba

Detaylı

Bölgeler kullanarak yer çekimini kaldırabilir, sisli ortamlar yaratabilirsiniz.

Bölgeler kullanarak yer çekimini kaldırabilir, sisli ortamlar yaratabilirsiniz. Bölge (Zone) Bölge nesnesi kullanılarak tapınak çevresinde gölgeli, ürpertici bir ortam yaratılmış. Yine bölge nesnesi kullanılarak mağara ortamının karanlık olması sağlanmış. Bu da ortamının gerçekliği

Detaylı

SmartLink Kullanım Kılavuzu Enerji SmartLink (SL) lityum-ion pili tamamen bittiğinde 2 saat içinde tamamen şarj olur. %80 şarj bir saat içinde tamamlanır. Şarj etmek için pilin bitmesini beklemeye gerek

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

08.11.2014-10:30 Adı-Soyadı:... No:... NOT:...

08.11.2014-10:30 Adı-Soyadı:... No:... NOT:... OREN435 TESİS PLNLM 014-015 GÜZ YRIYILI RSINVI CEVP NHTRI 1 08.11.014-10:30 dı-soyadı:... No:... NOT:... Sorular eşit puanlıdır. Yardımcı bellek kullanılabilir. Süre 70 fakikadır. 1. Endüstriyel üretim

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2015-2016 GÜZ YARIYILI İÇM 401-402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ TASARIM STÜDYOSU YER: ESKİ BAHÇE KAFE YERLEŞKESİ /KAMPÜS 1.

Detaylı

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİYEL TASARIMDA MODERN KONTROL TEKNİKLERİ PROGRAMLANABİLİR LOJİK DENETLEYİCİLER DENEY FÖYÜ

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİYEL TASARIMDA MODERN KONTROL TEKNİKLERİ PROGRAMLANABİLİR LOJİK DENETLEYİCİLER DENEY FÖYÜ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİYEL TASARIMDA MODERN KONTROL TEKNİKLERİ PROGRAMLANABİLİR LOJİK DENETLEYİCİLER DENEY FÖYÜ 1 DENEY NO : 1 DENEYİN ADI : Start Stop Kullanılarak

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436

01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 01 OCAK 2015 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBA PARLAKLIĞI SALİH MERT İLİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 10/A 436 ELEKTRİK AKIMI VE LAMBALAR ELEKTRİK AKIMI Potansiyelleri farklı olan iki iletken cisim birbirlerine dokundurulduğunda

Detaylı

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi

Haftalık Ders Saati. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ DERS KATEGORİSİ ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI KREDİ DERSİN AMACI ÖĞRENME ÇIKTILARI VE YETERLİKLER DERSİN İÇERİĞİ VE DAĞILIMI (MODÜLLER VE HAFTALARA GÖRE DAĞILIMI)

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I. Oyununuzun senaryosunu kısaca tanıtınız/ amacınıda belirtiniz:

OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I. Oyununuzun senaryosunu kısaca tanıtınız/ amacınıda belirtiniz: OYUN GELİŞTİRME AŞAMALARI-I Oyununuzun senaryosunu kısaca tanıtınız/ amacınıda belirtiniz: Oyunumuz nesnelerin sürükle bırak özelliği ile kendi İngilizce isimlerinin üzerlerine bırakılmasını esas almaktadır.

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA. 3. Aşağıda verilen sayıların çarpanlarından asal olanları belirleyelim.

ÇARPANLAR VE KATLAR BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA. 3. Aşağıda verilen sayıların çarpanlarından asal olanları belirleyelim. ÇARPANLAR VE KATLAR 8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade yada üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA Her doğal

Detaylı

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları

Genel bilgiler Windows gezgini Kes Kopyala Yapıştır komutları. 4 Bilinen Dosya Uzantıları İÇERİK 2 Dosya ve Klasör İşlemleri 3 Giriş BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Windows 7 - Devam ÖĞR. GÖR. HASAN ALİ AKYÜREK http://www.hasanakyurek.com Sürümler Sürüm Karşılaştırmaları Masaüstü Görev

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

Basit Işık Kontrolü. 1. Bit, Byte, Word, Double Word kavramları:

Basit Işık Kontrolü. 1. Bit, Byte, Word, Double Word kavramları: Basit Işık Kontrolü TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMASYON LABORATUVARI DENEY NO:1 1. Bit, Byte, Word, Double Word kavramları: PLC lerde veriler

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-2 TESTİ ALES İlkbahar 007 SAY DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL- TESTİ Sınavın bu testinden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 18 Aralık 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı