Genç. diyabetli. 14 Kas m DO RU. Psikoloji. kurtulun! Olumsuz KORUYALIM. Göbek varsa... HALKA. Lezzetli ve Sa l kl. Rehberi. Profil.

Save this PDF as:
Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Genç. diyabetli. 14 Kas m DO RU. Psikoloji. kurtulun! Olumsuz KORUYALIM. Göbek varsa... HALKA. Lezzetli ve Sa l kl. Rehberi. Profil."

Transkript

1 SA LIKLI YA AM DERG S Y l: 14 Say : 42 KASIM 2013 Türk Diabet Cemiyeti nin yay n organ d r. Lezzetli ve Sa l kl Hem de diyabete uygun Genç diyabetli Bu ra, 10 ya nda, Tip 1 diyabetli + Psikoloji Olumsuz dü üncelerden bir kaç ad mda kurtulun! Ya am Rehberi Göbek varsa... GELECE M Z KORUYALIM 14 Kas m Dünya Diyabet Günüü MAV HALKA Ya am sa l k olumlu dü ünce DO RU BESLENME 10 Diyabetliler için süper yiyecek Bilim Nano teknoloji ve diyabet nsülin direnci Kaçman n da bir sonu var Profil 18 y ll k olgun diyabetli

2

3

4 SA LIKLI YA AM DERG S çindekiler Türk Diabet Cemiyeti ad na sahibi Prof. Dr. Hasan lkova Sorumlu Yaz leri Müdürü - Editör Prof. Dr. Zeynep O ar Siva Yaz leri Müdürü Dr. Sema Y ld z 34 Genel Yay n Yönetmeni Emine Çaykara Kreatif Direktör H. Bahad r Güre Yay n Kurulu Prof. Nazif Ba r aç k, Prof. Temel Y lmaz, Prof. Fahrettin Kele temur, Prof. azi mamo lu, Prof. Ahmet Kaya, Prof. Taner Damc, Dr. Abdülkadir Ömer, Prof. F rat Bayraktar, Prof. Rü tü Serter, Prof. Mücahit Özyazar, Uz. Dr. Huriye Alasya, Prof. Yüksel Altunta Prof. Muzaffer Alt nda, Prof. Göksun Ayvaz, Prof. M. Kemal Balc, Prof. Nilgün Ba kal, Prof. Ahmet Çorakç, Prof. Nevin Dinçça, Dr. Tomris Erba, Prof. Sadi Gündo du, Prof. Murat Karaçorlu, Uz. ehnaz Karadeniz, Prof. Kubilay Kar da, Prof. Mustafa Kutlu, Prof. lhan Satman, Doç. Mehmet Sarg n, Prof. Ali R za Uysal, Prof. Kür at Ünlüh zarc, Prof. Volkan Yumuk, Prof. Mehmet Danac, Prof. Bar lerigelen, Uz. Diyetisyen Ceren Yolaçan, Diyabet E itim Hem iresi Alev Kahraman ve Gülser Kiper TDC ad na Koordinasyon Leyli Do anöz TDC ad na Mali ler Erdo an Kasapo lu Katk da Bulunanlar Tuna Y ld r m, Ally Kensington, lker Do anöz, Emir Bu ra Gezgin, Nihal Gezgin, Gülenay Börekçi, Ayça Ar kan, Nilhan Köken 8 Metabolizma Metabolik sendromu olan ki ilerde Tip 2 diyabet geli me riski 5 kat yüksek. 12 Ya am Rehberi Gebelik Diyabeti... Korkuya gerek yok!. 14 Çocuk Sa l Diyabet ve Çocuklar Okul ça nda bilinen 20 bin diyabetli var. Reklam Sorumlusu Belgin Özkay Tasar m - Renk Ayr m ve Bask Koordinasyon maj Servisi Yay nc l k - Bas m Yeri Mega Bas m Yay n Sanayi ve Ticaret A.. Yönetim Yeri adresi: Prof. Celal Öker Sok. No.10 Harbiye- stanbul Tel: / 87 Faks: Yap m Faydal ler Yay nc l k leti im Yaz ma Adresi: Prof. Celal Öker Sok. No.10 Harbiye- stanbul Yay n Türü: KASIM Yayg n 2013 Süreli Yay n - Yay n Periyodu: Üç ayda bir yay nlan r. Kapak: Bu ra Gezgin Tasar m - llustrasyon: H. Bahad r Güre Foto raf: Ajans zmir Güzeli

5 63 Posta Kutusu 16 Genç Diyabetli Tip 1 diyabetli 10 ya ndaki Emir Bu ra ve annesi Nihal Gezgin, diyabeti ba ar yla nas l yönettiklerini anlat yor Spor Neden egzersiz yapmal y m diyorsan z 22 Do ru Beslenme Diyabetliler için 10 Süper Yiyecek 28 Psikoloji 10 ad mda alg m z nas l de i tirebiliriz? 30 Dünya Diyabet Günü 14 Kas m, Mavi Halka, Diyabeti Durdural m 34 Bilim Nano teknoloji diyabete çare olabilecek mi? TDC (Türk Diabet Cemiyeti) 1955 Diyabet konusunda ilk çal malar Türk Diabet Cemiyeti nin kurulmas yla ba lad. Prof. Muzaffer evki Yener in liderli inde, Hakim Hicabi F ratl ve yazar Asude Zeybeko lu dan olu an ilk ekibin merkezi Taksim de oförler Cemiyeti nin toplant salonuydu Prof. Celal Öker ekibe kat ld Prof. Muzaffer evki Yener in vefat n n ard ndan önderli i Prof. Celal Öker hoca ald. TDC Uluslararas Diabet Federasyonu na (IDF) kat larak 21. üye oldu. lk diyabet taramas Adapazar Karasu kazas nda yap ld Pfizer ilaç firmas n n katk lar yla ilk Diyabet Tekamül Kursu ba lad ve her y l devam etti. lk dergi yay n ba lad Taksim de kiral k bir katta eker hastalar n n takibi, hekimlere e itim kursu ba lat ld. Karasu da ilk Diyabet Yaz Kamp hayata geçirildi Her ay n ilk Cumartesi günü diyabetliye ve halka yönelik e itim programlar düzenlendi. Diabet Tekamül Kurslar her y l ayr dili konu an yabanc bilim adamlar n n kat l m yla Diabet Günleri ad n ald. On y l bu isimle etkinli ini sürdürdü. Hekimlere hitabeden The Journal of the Turkish Diabetics Association, bilimsel yay n hayata geçti. ( ) 1976 Cemiyetin lokomotifi Prof. Celal Öker elim bir uçak kazas yla aram zdan ayr ld zmir ubesi aç ld Diabet Günleri, Ulusal Diabet Kongresi ad n al p yabanc kat l ml kongre haline dönü tü. Prof. Nazif Ba r aç k TDC Ba kan oldu. Mersin ubesi aç ld TDC, Türk Diabet ve Obezite Vakf n (TÜDOV) kurdu. Sa l k kurumlar n TÜDOV a devretti Konya ubesi 1989 Isparta ubesi 1990 Denizli ubesi 1991 Kayseri ubesi 1992 K rklareli ubesi Türk Diabet ve Obezite Vakf ve TDC i birli i sonucu ba larla stanbul da alan nda bir ilk, Diyabet Ara t rma Merkezi ve Hastanesi aç ld Prof. Nazif Ba r aç k, 1979 dan beri sürdürdü ü TDC Ba kanl n Prof. Hasan lkova ya devretti. TDC nin Mersin, Konya, Kayseri, Isparta ve stanbul da hastaneleri bulunuyor. Türkiye Diabet ve Obezite Vakf Türk Diabet Cemiyeti Özel Diyabet Hastanesi KASIM

6 fiziksel aktivite yaparak diyabetten korun fiziksel aktivite yaparak diyabetten korun 6 KASIM 2013

7 Editörden Hep birlikte... Diyabet Dergisi nin yeni yüzüyle sizlere ilk kez merhaba diyoruz. Çok heyecan duydu umuz bu yeniliklerle, daha dinamik, daha payla mc, sizlere daha yak n bir dergi üretmeyi amaçlad k y l ndan beri varolan Türk Diyabet Cemiyeti nin yapt ilk taramalarda, ülkemizde diyabet s kl %4 civar ndayd, bugün bu say %15 lere ula m durumda. Yani, çevremizdeki her üç ki iden biri ya diyabetli ya da risk alt nda. Diyabetle mutlu ve sa l kl ya amak için, bu arkada yak ndan tan mak, onunla anla mak art. Bu, uzun soluklu bir birliktelik ve hiç ku kusuz, zaman zaman yorucu ve b kt r c da olabilir, hatta pes etmek isteyebilirsiniz. Böyle dönemlerde, s k nt lar n z payla mak ve sorunlara nas l çözüm üretece ini bilmek hayat kolayla t r r. Diyabetle ilgili bilgi aktar m nda bulunmak ve bilimsel yeniliklerden sizleri haberdar etmek tabii ki temel amac m z. Ama istedik ki sadece biz konu mayal m, yeni yüzüyle Diyabet Dergisi, bizim ortak alan m z olsun, siz sorun, konunun uzman cevap versin, siz anlat n, biz dinleyelim. Hem ireler, doktorlar, resmi kurumlar, sivil örgütler, hep birlikte Diyabet/Sa l kl Ya am Dergisi arac l yla diyabete yol açan, diyabeti yönetmeyi kolayla t ran, bilgiyi öne ç karan ne varsa payla p güç birli i olu tural m. Çözüm bekleyen sorunlar n z hep birlikte ele alal m, gereksim duydu unuzda yan n zda olal m. stedik ki, hikâyeleriniz diyabette soru ve sorunlar n ortak oldu unu göstersin. Ayr ca güncel olan da kaç rmayal m, hayattan haberler verelim, yemek pi irmeye, sanata, hobilerimize yer açal m. Diyabete ve ya ad m z dünyaya merakla, severek, anlayarak bakal m. Ya am Rehberi, Lezzetli ve Sa l kl, Do ru Beslenme, Genç Diyabetli, Merakl Kedi, dergimizde yer alan bölümlerden baz lar Fark ndal k art rma ve diyabet konusunda bilinçlenmeye katk en büyük iste- imiz. 14 Kas m Dünya Diyabet Günü de bu alanda bilinci art rmak için olu turuldu. Bilindi i gibi Dünya Sa l k Örgütü de, son y llarda diyabeti de alarm veren hastal klar grubuna dahil etti. Biz, TDC olarak, lk dergimizi 1961 y l nda ç kard k. Bundan tam 52 y l önce! te, 14 Kas m Dünya Diyabet Günü nde ç kan bu say yla çok heyecan duyuyoruz, umar z siz de yeni dergimizi be enirsiniz. Hep birlikte, güzel günler dile iyle Prof. Zeynep O ar Siva TDC Genel Sekreteri Editör ün seçtikleri TDC Ba kan Hasan lkova; Diyabetli hasta e itimi için daha yeterli bir konuma gelebilmek en büyük hayalim diyor Kas m Dünya Diyabet Günü, 1991 den beri 160 a k n ülkede kutlan yor ve tüm diyabetlileri bir araya getiriyor. lk dergimizi 1961 y l nda ç kard k. Bundan tam 52 y l önce!.. KASIM

8 Ya am Rehberi DENGE Metabolik sendromun 4 belirtisi var: Bel çevresinde geni leme, tansiyon ve kolesterol yüksekli i ve kan ekeri s n rda yükseklik. Bu dört belirtiye sahipseniz bir endokrinolog taraf ndan kontrol alt na al nman z art. Çünkü beslenme ve hareketli ya ama geçmeni- ze ra men de i iklik olmuyorsa, kalp-damar hastal riskiniz yüksekse, ilaçla tedavi gerekebilir. Metabolizma dedikleri... Hepimiz ayr bir varl z. Her ne kadar bir makine gibi belli ve ortak i leyi lere sahip olsak da iç ve d etkenlerle, genetik özelliklerimizle birbirimizden farkl y z. Bütün bunlar n fark nda olmadan bir de do ru beslenmeyi bilmeyip hareketsiz bir ya am sürüyorsak metabolizmam z n bizden, bizim ondan çekece imiz var. Metabolik sendrom nedir? Prediyabet, diyabet, abdominal obezite (Kar n bölgesindeki ya lanma), kan ya lar nda bozukluk, yüksek kan bas nc, yani tansiyon gibi kalp krizi riskini art ran metabolik bozuklu a metabolik sendrom deniyor. Genetik miras m z, hareketsiz ya am eklimiz, hormonal de i ikliklerimiz de tetikleyen unsurlardan. Asl nda hastal k ortaya ç kmadan, hastal ortaya ç karan risk faktörlerini yok etmek gerekiyor. Engellemek için, karbonhidrat dengeli, ya azalt lm, eker aç s ndan dü ük besinlerden olu an bir ya am eklini benimsemek öncelikli. Ard ndan fiziksel egzersizle hücreleri daha fazla glukoz kullanmaya zorlamak ve varsa kilo vermeyi sa lamak gerekiyor. Metabolik sendromu olan ki ilerde Tip 2 diyabet geli me riski 5 kat yüksek. Bu yüzden dikkat etmek laz m. statistikler Dünya nüfusunun dörtte birinde metabolik sendrom var. Türkiye de 20 ya üstü nüfusun üçte birine yak n metabolik sendromlu. Bu durum Avrupa ve ABD verileriyle benzer sonuç gösteriyor. Kad nlar, erkek nüfusa oranla daha fazla risk alt nda. Türkiye geneli ortalamas nda metabolik sendroma yakalanma s kl oran erkeklerde % 28,8, kad nlarda % 41,1. Kentsel yerle imlerde metabolik sendrom s kl ortalama % 33,82. Kaynak:Türkiye Metabolik Sendrom Ara t rma Grubu- METSAR 8 KASIM 2013

9

10 Ya am Rehberi % 10 NOT Ara t rmalar do ru beslenme ile günde yar m saat fiziksel aktivitenin %5 ila 10 kilo kayb na yol açt n ortaya koyuyor. Kar n ya diyabet için riskli mi? Pre-diyabet tan s kondu Bu ne demek? Bu, en az sekiz saat açl k sonras kan ekeri seviyeniz 100 mg üstünde demek. Bir ba ka deyi le kan ekeriniz fazla tatl, insülin ekeri temizlemekte yetersiz kal yor. Unutmay n ki pre-diyabet tan s konmas, ille de diyabetli olacaks n z anlam na gelmiyor. Kilo fazlan z varsa doktorunuzun belirledi i diyeti uygulay n. i manl kla mücadele edin, mutlaka kilo verin. Düzenli egzersiz yap n. Kendinize haftada en az 150 dak. fiziksel aktivite yapmay hedefleyen bir program çizin. Yap lan ara t rmalar günde yar m saat fiziksel aktivitenin %5 ila 10 kilo kayb ve diyabet riskini azaltt n ortaya koymakta. deal kilonuza indikten sonra kontrolü çok önemli; kilonuzu korumaya çal n. Bu ya am biçimine geçmeniz demek diyabet riskinizi %60 azaltmak anlam na geliyor. Evet, bel çevresinin geni li i tek ba na diyabet riski göstergesi. Kad nda 88, erkekte 102 cm. s n r. Hatta bu s n rlar son ara t rmalarla daha da a a çekildi; art k erkekte 94 cm., kad nda 80 cm. s n r kabul ediliyor. Göbek ya olan ki ilerin mutlaka kan ekerine bakt rmas ve bir endokrinolog taraf ndan diyabet riski aç s ndan kontrol edilmesi gerekiyor. Her ey asl nda bat n içindeki bu ya dokusunda yat yor. Bu ya dokusunun aç a ç kard asitler insülin direnci yarat yor ve salg s n bozuyor. Göbekle birlikte erkeklerde di ilik hormonu yükseliyor. Baz i man erkeklerde bu meme büyüklü üne de yol açabiliyor. Açl k kan ekerine, HbA1c ye ve glukoz tolerans testine bak larak pre-diyabet tan s konuyor. ekerli bir s v içip iki saat sonra kan ekeri seviyeniz mg aras ndaysa insülinin kan n zdaki ekeri yeterince çabuk temizleyemedi inin i areti. 10 KASIM 2013

11

12 Ya am Rehberi ANNE ve ÇOCUK MÜ HiM Gebelikte açl k ekeri 95 mg/dl, 1. saat tokluk 140 ve 2. saat tokluk eker ölçümleri 120 mg/dl yi a mamal. ekerinizi belli s n rlar içinde tuttu unuz sürece korkuya gerek yok. Gebelik diyabeti Gebeli in 24. haftas ndan sonra ve gebelik hormonlar n n yaratt etkiyle ortaya ç k yor. Do umdan sonra düzeliyor. Ancak eker düzeylerinin gebelik boyunca normal s n rlar içinde tutulmas bebe in sa l kl geli imi aç s ndan büyük önem ta yor. 2 hafta süreyle açl k ve tokluk ekeri takibi çok önemli. E er de erler limitlerin üzerindeyse yap lacak tek ey insüline ba lanmas. Gebelikte eker dü ürücü haplar n kullan m önerilmiyor. ekeri dü ürmek için önce t bbi beslenme tedavisi planlan yor. Tedavide kullan lan insülinin plasentay geçerek bebe e zarar vermesi sözkonusu de il, önemli olan gebelik boyunca do ru dozlarda insülin uygulanarak eker düzeylerini belirtilen s n rlar içinde tutmak. Çünkü bebe e insülin de il yüksek eker zarar veriyor. Bu yüzden tereddütsüz, vakit kaybetmeden insüline ba lamak art. 12 KASIM 2013

13 TÜ YO S k aralarla beslenme ve dengeli karbonhidrat al m bu s k nt lar geriletir, unutmay n, ama sorun devam ederse mutlaka bir endokrinolo a gidin. Reaktif hipoglisemi Reaktif hipoglisemi hastal ktan ziyade bir bozukluk ve genellikle yanl beslenmenin sonucu. Bedenimizin ola an i leyi inde yemek yememizle birlikte pankreas insülin üretimini art r yor. Böylece ekerin fazla yükselmesi önleniyor; yani bu salg, ayn zamanda hayati bir ayar sistemi. Mesela yediklerimiz çok eker içeriyor, o zaman pankreas da ona göre insülin üretiyor. Asl nda yo urttan süte, tam bu day ekme inden meyveye, sebzelerden tah llara yedi imiz her eyin içinde belli oranlarda eker var; yedi imiz besinlere göre kana kar ma h zlar da farkl. Mesela tatl, meyve sular, beyaz ekmek gibi çabuk sindirilenlerin içindeki eker h zla kana kar t ndan üretilen insülin de yüksek oluyor. Yani, bedenimizi bir tür ani okla sersemletiyoruz. nsülindeki bu art, kan ekeri seviyesini normal de erlerin alt na dü ürebiliyor ve buna reaktif hipoglisemi, tepkisel eker dü mesi deniyor. Reaktif hipoglisemide eker 50 mg/ dl nin alt na dü ebiliyor. Yemekten 3 saat sonra ortaya ç kan bu ciddi dü ü terleme, fenal k, açl k hissi ve uyku hali gibi belirtilere yol aç yor. Reaktif hipoglisemi, i man ve ailesinde diyabet bulunanlarda diyabet habercisi olabilir ama genellikle yanl beslenmenin bir sonucu. Diyabet riskinizi mutlaka doktorunuza dan n. KASIM

14 Ya am Rehberi ÇOCUK SA LI I Önemli! Yap lan ara t rmalara göre her y l dünyada 100 bin çocuktan 17 si diyabetle tan yor. Metabolik sendrom, obezite ve kötü beslenmenin yayg nla mas nedeniyle çocuklarda Tip 2 diyabet riski art yor. Diyabet ve çocuklar Çocukluktan itibaren Tip 1 diyabete yakalanan pekçok ki i var. ABD kadar olmasa da ülkemizde de yanl beslenme ve hareketsiz ya am nedeniyle Tip 2 diyabete yakalanan çocuk ve genç say s da yükseli te. Dünyada gençlerin yakla k %90 Tip 1 diyabetten ikayetçi ve bu ülkeden ülkeye de i en say larda. Neyin metabolik sendroma neden oldu u henüz tam bilinmiyor ama kar n bölgesindeki ya lanma ve insülin direncinin bunu tetikledi i biliniyor. Evlerde ekran ba ml s olarak hareketsiz bir ya am, çocuklar ve gençleri de Tip 2 diyabetle tan t ran ac gerçeklerden. Teknoloji ne güzel; gün geçtikçe ilerliyor, bize rengarenk, süslü püslü yeni arkada lar, filmler, diziler, oyunlar sunuyor. Ellerimizde modern telefonlar m z, çe itli tablet bilgisayarlar m z, önümüzde tv ekranlar do adan, gerçek dünyadan kopuk bir ya am sürüyoruz. Bu teknolojinin mucidi olan bizler, insano lu adeta kendi ki isel geli imine kulaklar n t kam, gözleri ekrana bakar halde. Bu dondurulmu sahneler, özellikle de çocuklar ve gençleri etkiliyor. Tüm bunlara sa l ks z beslenme de eklenince hareketsiz ya am n kahramanlar çocuklar sanal dünyada yeri olmayan hastal klara davetiye ç kar yor. Üçte biri risk ta yor Türkiye de çocuklar n üçte biri yeti kin ya a gelmeden Tip 2 diyabet ve/veya obezite riski ta yor. Tip 2 diyabetin bu ya larda görülme nedenlerinin ba nda hareketsiz ya am ve yanl beslenme geliyor. Sadece bize özgü de de il elbet; mesela ara t rmalar, ABD de 2000 do umlu çocuklar n üçte birinin hayatlar boyunca diyabet riski ta yacaklar n ve belki diyabetli olacaklar n gösteriyor. Türkiye gerçe i de çok parlak de- il;.6-16 ya aras çocuklarda obezite oran son 8 y lda %5 ten %10.5 a ç kt. Okul ça nda bilinen 20 bin diyabetli çocuk var y l nda okullarda uygulamaya konan e itim programlar yla -henüz yolun ba lang c nda, pek çok 14 KASIM 2013

15 eksi i var ama yine de- çocuklardan ö retmenlere, hem irelerden ailelere, bilinç ve fark ndal k e itimleri devam ediyor. Bu sayede örne in, Tip 1 diyabetli çocuklar art k s n fta eker kontrollerini yapabiliyor (henüz baz okullarda), eker dü melerine kar önlemlerini alabiliyor, ara ö ün zorunlulu u bir mar kl k olarak görülmüyor. Ve henüz tam o bilinç olu masa da yava yava ilerleyen e itim programlar yla bunun dünyan n sonu olmad - n, d lanmalar gerekmedi ini s n f arkada lar da ö reniyor. Bu fark ndal k çal mas sayesinde diyabeti ö renen ö retmenler, pek çok çocu un erken diyabet te hisinin konmas n da sa lam durumdalar. Yapabiliriz, yapmal y z Bir ki inin, bir çocu un ya da bir gencin Tip 2 diyabetli olmas na yol açan çe itli nedenler, faktörler bulunuyor. Genetik ve etnik e ilimleri, unsurlar de i tiremeyiz ama mesela hareketsizli i ve besin de eri olmayan yüksek kalorili yiyecekleri hayat m zdan ç karabiliriz. Yani basit bir fark ndal k ve dönü ümle diyabet riskimizi ortadan kald rabiliriz. Özellikle okullarda ö retmenlerin de bu konuda dikkatli olmas, bilinçlenmesi, Belirtiler Susuzluk, yorgunluk, kilo kayb, S k idrara ç kma. Çocuklarda kar n a r lar, ba- a r lar ve davran bozukluklar na da dikkat etmek gerekiyor. Tekrarlayan mide a r lar ve nedensiz hastal klar da diyabetle ili kili olabilir, bu yüzden ailelerin bu belirtiler varsa tetikte olmal. bu e ilimleri ta yan çocuklara farkl davranarak alg lar n de i tirmeye çal mas, hayatlar nda yeni pencereler açmas mümkün. K sa süre önce ba layan fark ndal k çal malar hemen olmasa da uzun vadede dönü üm yaratacak üphesiz. Bu arada aileler de mesela grup sporlar, bireysel sporlar, ke if yürüyü leri gibi etkinliklerle çocuklar ekran, oyun kar s ndan uzakla t rmaya çal rlarsa, beslenmelerine dikkat ederlerse yolun sorun olu turan yar s a lm olacak. Neden? Genetik e ilimlerin etkili oldu- u söyleniyor ama ailelerinde diyabetli bulunmayan pek çok Tip 1 diyabetli çocuk var. Yani, esas neden henüz tam olarak bilinmiyor. Çocuklarda Tip 2 diyabete yol açan nedenlerin ba ndaysa kötü beslenme ve hareketsiz bir ya am tarz geliyor. Diyabet Beslenme Çocuk Küçük ya tan itibaren çocuklar sa l kl yiyeceklere yönlendirmeli. Sa l kl kahvalt yla ba lang ç; bütün gün dikkatlerini toplamalar na ve hareketli olmalar na yol açar. Okula yanlar nda yiyecek götürüyorlarsa, tam tah ll ekmek, so uk tavuk, hindi, köfte gibi seçenekler, taze sebze ve meyve ideal. ekerini kontrol alt nda tutaca ayran, süt, badem, ceviz, f nd k gibi ara ö ün yapaca at t rmal klar da unutmadan. Beslenme biçimini de i tirmesi ve zararl yiyeceklere yönlenmemesi sizin elinizde. Kendisi için iyi bir ey yapt n alg lamas n sa lay n. E er okulda yiyorsa menülere bak p onu yönlendirmek, ya na ba l birlikte seçim yapmak, onun da anlamas n sa lamak en iyisi. Çocu unuza her gün en az ndan 30 dakika spor yapt rabilirseniz diyabetini normal seviyelerde tutmas n sa lam olursunuz. Ayr ca oyunlarla, internetle ekran ba nda geçirece i saatleri günde bir ya da iki saatle s n rlarsan z daha hareketli bir ya am olur. Çocuklar n küçük ya tan buna al mas ömrü boyunca sürdürmesine, daha olumlu, ne eli olmalar na yol aç yor. Birlikte yürüyü yapar, bisiklete binme ya da basketbol-voleybol gibi sporlarla u ra rsan z siz de hem sa l kl ya am hem de birlikte güzel vakit geçirmi olursunuz. KASIM

16 Profil GENÇ D YABETL Genç diyabetli zmir de ya ayan Emir Bu ra Gezgin 10 ya nda ve Tip1 diyabetli. Hayat sadece diyabetten ibaret de il diyor... Ben 1.5 ya mdan beri diyabetliyim. Annemin anlatt na göre diyabet tan s 3 ay sonra konmu ve ben yüksek ate ve enfeksiyonla hastaneye yatm m. Bir ayl k hastane sürecimde en çok annem üzülmü olmal ama san r m e lenceli bir bebekmi im. Hastane görevlisine Bilibilici Amca (yemeklerde genelde tavuk oldu u için) ad n takm m ve bana yeme imi getirdi inde insülin yapmam gerekti nin bilincinde hem iremi Hem ire abla, bana pat pat yap diye ça r rm m. Zaten ailem de benim bu hallerimi görüp biz a lay p s zl yoruz, Bu ra bizden olgun diye a rm, sanki onlar da ben tedavi etmi im. Hastal m n inceliklerini doktorum ve hem irelerden ö renip bunu bana yava yava, sab rla ö reten annem bu kadar bilinçli olmasa ben hastal - mla bu kadar bar k olur muydum bilmiyorum. a racaks n z ama k sa sürede, neredeyse üç ya nda ekerimi ölçmeye, annemin bana söyledi i dozu, yani ya am kayna- m insülinimi kendi kendime yapmaya ba lam m. Okula ba lad mda da ekerimi ölçüp, annemi ar yor, yemekleri söyleyip kaç doz insülin yapaca m soruyordum, imdi art k ben de kendim ayarlayabiliyorum. S n fta hipoglisemi ya ad mda çantamdaki meyve suyumu içmek için ö retmenimden izin istiyorum, annem asl nda s n fta içmem için srar ediyor ama arkada lar m n da can çeker, diye ben istemiyorum ve d ar ç k yorum. Zaten onunla ya amay çoktan ö rendi im ve dü meyi önceden hissetti im için sorun da olmuyor. Diyabetli arkada lar m n bu hastal sorun yapmas n, kabullenemesini ve büyütmesini anlayam yorum. Bu, 16 KASIM 2013

17 bizim ya am m z n bir parças. Geçenlerde diyabet gezilerinden birinde yemek zaman insülini al p kafama koydum, herkes a rd. nsülin beynimde ba lar, kolumda biter dedim ve i nemi yapt m. stiyorum ki onlar da benim gibi bu hastal büyütmemeyi ve yönetmeyi ö renebilsin. Hayat diyabetten ibaret de il. Resim yap yorum, yüzüyorum, futbol oynuyorum, ngilizce kursuna gidiyorum. Tiyatroya gitmeyi, oyunlar izlemeyi çok seviyorum. Bu arada bir ajansa kay tl y m. Hatta 2011 y l nda Anadolu Kartallar filminde Ça atay Ulusoy un çocuklu unu canland rd m. Reklam filmleri için beni ça r yorlar. En sevdi im, insanlara yard mc olmak. Annemin sayesinde Engelli, Lösemili karde lerimle tan t m ve onlarla arkada oldum. ki y ld r harçl klar m biriktiriyorum ve sokaktan, evden kapak topluyorum. Bu sayede iki tane tekerlekli sandalye ile 10 kol de ne i alabildim ve ihtiyac olanlara yard m etmi oldum. Küçükken annemin bana ö rettikleri bana diyabetle ya amay ö retti. Zaten bizim ya am m z sa l kl En sevdi im, insanlara yard mc olmak. Annemin sayesinde Engelli, Lösemili karde lerimle tan t m ve onlarla arkada oldum. ki y ld r harçl klar m biriktiriyorum ve sokaktan, evden kapak topluyorum. Bu sayede iki tane tekerlekli sandalye ile 10 kol de ne i alabildim ve ihtiyac olanlara yard m etmi oldum. ya amak isteyenlerden farkl de il. Herkesin bizim gibi beslenmesi, spor yapmas laz m ama insanlar bunun fark nda de il. Diyabet benim bir parçam, ben bu hayat onunla ö rendim. BU RA NIN ANNES N HAL GEZG N: Diyabet e itimine marketten ba lad m Bu ra ya henüz1,5 ya nda diyabet tan s kondu unda aile olarak ortak kararlar ald k. Bu ra 4 karde in en küçü ü, ablalar ve bir de abisi vard. Di er çocuklar ma da haks zl k yapmadan onlar n da bir dünyalar vard - kar ma önce onlar ald m ve tatl da dahil bütün yiyeceklerinizi karde inizin yan nda yiyin ki gizli yemenize al mas n, ondan gizli yerseniz ve sizi görürse ona iyilik de il kötülük yapm olursunuz, dedim. Çocuklar m n belki bo az na dizilirdi yedikleri ama zamanla onlar da al t. Hayat bir mücadale... Zevkle u ra yordum, zordu ama zoru ba armam gerekiyordu. Diyabet konusunda ne bulursam okudum, ara t rd m, Kent Hastanesi nden 9 Eylül Ara t rma ya, k saca nerede bir konferans varsa oraya gittim; diyabetli çocuklara nas l davranmal y z dan beslenmeye, hastal n püf noktalar ndan okul hayat na haz rl a... O lumun diyabet e itimine market al veri leriyle ba lad m. Ne istersen al ve sepete koy derdim. Tabii ki her çocuk gibi topitop, çikolata, bisküviler, yani ne kadar yasakl yiyecek varsa onlar al rd. Yasak koyma- KASIM

18 Profil Emir Bu ra 4 karde in en küçü ü ve ailenin en k ymetlisi. Ablas Hande ve di er karde leri ile küçük ya tan itibaren çok iyi vakit geçiriyorlar. GENÇ D YABETL» d m, ald, çok hevesliydi, tatmin oluyordu, çocu umda bunu farkettim. Mutfakta ona bir kiler yapt m, ald klar n kendisi oraya yerle tiriyordu, hâlâ da yapar, arada o kileri temizler, ooh doydum der. Bu kiler, çok ho una gitti, hatta kilerin ad n da Bu ra Bakkal koyduk. Oradan benim ve ablalar n n izni olmadan almak yok, ekerini ölçece iz, güzel ç karsa istedi inden alabilirsin, yersin, diyorduk, küçükken kafa sallayarak bize, tamam, derdi o lum. Formulüm; gizlememek sak nmamak Misafirlerime evde bir diyabetli çocuk yokmu gibi ikramlar m yapt m; o lumun ekerini ölçer ve yüksek ç karsa, bak bu senin, istersen kilerine koy, sonra yersin, imdi yersen organlar na zarar veririz, çok üzülürüm ben, a lar m, ke ke o luma vermeseydim, derdim, tamam annem, sen üzülme, sonra yerim, pat olurum yerim derdi. Ona diyabetin inceliklerini ö retmek için gece gündüz, yeri geldi sabaha kadar nöbet tuttum, çok ükür o luma diyabetini bu ekilde sevdirdim. Bu ra da ya küçük olmas na ra men çok büyük destekçim oldu; onun hastal - n kabullenmesi büyük bir ba ar yd bizim için. Formülüm, sak nmamak, gizlememek, ekeri dü ünce ya da izin veriyorsa ödül olarak tatl yemesine izin vermek... Bu alanda da e itim çok önemli Bu ra y ana okulundan itibaren özel okula yazd rd k ama bizim için Bu ra de il okul sorun oldu. Emekli, orta halli ailenin çocu u Bu ra; ne zorluklarla okuturken çok kötü günler geçirdik; o lumun hastal n ö retmenleri ve okul idaresi kabul etmedi; derste ekeri dü ünce hem iresine gidiyor, okul müdürü senin derste olman gerekir, koridorda ne i in var diye o luma ba r yor, hem- iresinin müdahalesine ra men... Di er annelere haks zl k oluyor diye okula girmem yasakland. Diyabeti 1,5 ya ndaki o luma ö rettim ama e itimcilere ö retemedim maalesef. O lumun psikolojisi bozulunca ba ka okula verdim. Bir saatlik bir yol mesafesi olsa da gözüm arkada kalmadan emanet edebiliyorum. Bu alanda e itim çok önemli, Ege Üniversitesi nden önce ben, sonra da Bu ra sertifika ald k. Okul hayat nda ya ad klar na dikkat çekmek için Bu ra ba bakana pek çok mektup yazd, yard m istedi. Sa l k Bakanl bizimle ili ki kurdu ve okullarda e itim vermemeiz için izin verdi; bakanl ktan, zmir Sa l k tan diyabet hem ireleri ve ben diyabetli çocuklar n bulundu u baz okullarda e itime gittim. Hastal ba belas de il, oyun, ba ar, yap lmas gereken olarak görmek Okulda hem iresi var ama yine de ö len yemek saatinde Bu ra mutlaka beni arar, ekerine bakar de erini söyler, yemeklerini bildi im için ona u kadar yap diye dozunu söylerim. E er s n rdaysa tatl n n yar s n yiyebilirsin, diye ödüllendiririm, sevinir. Hastal n bir ba belas, dünyan n sonu de il de il oyun, ba ar, yap lmas gereken olarak görmesini ba ard m. Arada art k kendisi bakarak yiyeceklerine göre dozunu ayarlayabiliyor. Çok ükür, o lum isyan etmeden bugüne kadar geldik, in allah bulu ça n da böyle güzel ya ar z. Çocuklar m z n ellerinden tutal m, yollar aç k olsun. 18 KASIM 2013

19 EK M 2013 Diabet 19

20 Sa l kl Günler SPOR 150 NOT Haftada 150 dakika fiziksel aktivite yapmay hedefleyen bir program çizin. Yorulursunuz ama kar l n her zaman al rs n z Sadece kalori için de il sa l n z için yap n. Spor yap yorsan z uzun ya ars n z. Neden egzersiz yapmal y m? Düzenli egzersiz yapmak vücudunuzun insüline cevap vermesini ve kan ekerinizi yönetmenizi kolayla t r r. Egzersiz kan ekerinizi dü ürece inden diyabeti kontrol ederken ald n z ilaçlara gereksinimi azaltabilir ve hatta ortadan kald rabilir. Egzersiz, özellikle kol ve bacak damarlar n n dola m n düzenler. Yüksek kolesterolünüzün ve yüksek kan bas nc n z n dengelenmesini sa lar. Egzersiz kan ekerinizi yükseltme etkisi olan stresi ve olu- abilecek depresyon riskini azalt r. Yüksek kan bas nc ve kolesterolü dü ürmeye yard mc oldu u için kalp krizi riskinizi azalt r. Baz vakalarda iyi bir beslenme plan na e lik eden egzersiz Tip 2 diyabeti kontrol etmeye yetebilir. Spor varsa denge var! 20 KASIM 2013

21 KASIM

22 Sa l kl Günler Diyabetliler için 10 süper yiyecek K a giriyoruz, havalar so uyacak, gribal enfeksiyonlar artacak. Beslenme listemizi çe itlendirmek, besin içeriklerini ve nelerin bizi güçlendirdi ini bilmek en iyisi. DO RU BESLENME B L P SEÇMEK ÖLÇÜLÜ YEMEK 22 KASIM 2013

23 Ni astas z sebzeler 1 Glukoz de erimizi yükseltmeyen, kalorisi ve karbonhidrat az sebzeleri diyabetliler hem bol tüketebilir hem de beden sa l n koruyabiliriz. Lahana ailesinden karn bahar, brokoli bunlara örnek. Vitamin, mineral, lif aç s ndan zengin bu sebzeler vücudun do al sava ç lar ; domates, baharat, sarm sakla tatland rarak kendinizi güçlendirebilirsiniz. 3 Ceviz, keten tohumu ve di er f nd k f st k Ceviz ve keten tohumu magnezyum, life ilaveten Omega-3 ya asitleri içeriyor. Cevizde E vitamin, folik asit, çinko ve proteinin yan s ra ayr ca kolesterolü dü üren, kalp sa l na destek olan ya amsal bir ya asidi alphalinolenic asit var. F nd k ve f st k da sa l k için ölçülü yenmesi ko uluyla faydal ya lara sahip, açl önlüyor ama özellikle ceviz ve keten tohumu beden sa l için çok güçlü destekler. 2 Ya s z süt ve yo urt D Vitamini sa l k için ya amsal öneme sahip, kemikleri güçlendirdi ini bildi imiz halde yeterince tüketmiyoruz. 4 Domates Likopeni yüksek domates, kanser riskini azaltan (özellikle prostat kanseri riskini), kalp krizine, makula dejenerasyonuna (görme zorlu u yaratan bir hastal k) engel olan bir besin. Hem çi, hem pi mi hali ya amsal önemde. KASIM

24 Sa l kl Günler Diyabetliler için 10 süper yiyecek DO RU BESLENME 6 Bakliyat Fasulye, bakla yüksek lif ve proteine ilaveten magnezyum ve potasyum gibi önemli mineraller içeriyor. Ye il sebzeler ve karalahana 8 Ye il sebzeler vitamin ve lif deposu. Karalahana ise içeri i itibat yla kanser önleyici özellikler ta yor; günlük K ve A vitamin ihriyac m z kar layan bir güç kayna. 5 Mercimek ve di er tah llar Tah llar, kuru baklagiller, bedendeki insülinin sal n m n yava lat yor, eker de erini dengeliyor, ya lanmay önlüyor ve hazm kolayla t r yor. Örne- in mercimek B vitamini, demir, bu insülin sal n m n dengeleyen kompleks karbonhidratlar ve protein içeriyor. 7 Somon ve Omega-3 aç s ndan zengin bal klar Somon bal n düzenli tüketen insanlarda kalp krizi riskinin çok dü ük oldu u ispatlanm durumda. Çünkü Omega-3 Ya Asidi aç s ndan zengin; D Vitamini fazla, selenyum var içinde; sa l kl saçlar, t rnaklar ve kemikler için tüm bunlar çok faydal. Somon sevmiyorsan z sardalya, uskumru gibi bal klar da bu kategoride. 9 Portakal, limon, greyfurt çmek yerine yemeyi tercih edin, böylece kaç adet tüketti inizi kontrol edebilir, diyabetinizi yönetebilirsiniz. Üçü de lif ve C vitamini kayna. 10 Çilek, frambuaz Lifle dolu C vitaminiyle gözümüzü koruyan çilek, ahududu, frambuaz, bö ürtlen gibi meyveler antioksidan deposu.hiç bir meyve ve sebzede olmayan miktarda antioksidan içeri- iyle kalp krizi ve kanser riskini azalt yor. Ayr ca iltihap önleyici etkisi var. 24 KASIM 2013

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

25 y ld r iddetli migren a lar ya ayan anne, diyetinden sadece 2 g day ç kararak sa kl hayat na sonunda geri döndü.

25 y ld r iddetli migren a lar ya ayan anne, diyetinden sadece 2 g day ç kararak sa kl hayat na sonunda geri döndü. DailyMail July 25th 2016 Share 25 y ld r iddetli migren a lar ya ayan anne, diyetinden sadece 2 g day ç kararak sa kl hayat na sonunda geri döndü. 46 ya ndaki Lincolnshire l anne 25 y l migrenle u ra.

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Şeker Hastalığı Nedir? Neden Önemlidir?

Şeker Hastalığı Nedir? Neden Önemlidir? Aile Hekimliği Sürekli Mesleki Gelişim Programı Hayatınız boyunca öngöremediğiniz ve hayat kalitenizi düşürecek pek çok sorun yaşayabilirsiniz. Şeker hastalığı(kısa olarak Diyabet diyebiliriz) ve obezite

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Sevgili öğrenciler, ne düşündüğünüz bizim için önemli! Okulumuzun daha da iyi olmasını istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda başarılı olduğunu ve hangi alanlarda olası iyileştirmelere ihtiyaç

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI CASODEX 150 mg film tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: 150 mg bikalutamid Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat, magnezyum stearat, polividon, sodyum nişasta glikolat, hipromelloz,

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 08 Ekim 2009 05:19 - Son Güncelleme Perşembe, 08 Ekim 2009 05:22 Çocuğumun Sık Sık Başı Ağrıyor Ne Yapabilirim? Başağrısı toplumun büyük kesiminde görülebilen ve insanların büyük çoğunluğunun hayatlarının değişik dönemlerinde karşılaştığı ve çare aradığı bir problemdir.

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI

NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI Portal Adres NIJERYA DAN GELEN YOLCUDA EBOLAYA RASTLANMADI : www.cayyolu.com.tr İçeriği : Gündem : http://www.cayyolu.com.tr/haber/nijerya-dan-gelen-yolcuda-ebolaya-rastlanmadi/96318 1/3 SAGLIK IÇIN EGZERSIZ

Detaylı

OTİZM NEDİR? becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur.

OTİZM NEDİR? becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur. OTİZM NEDİR? Otizm, sosyal ve iletişim Otizm, sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen gelişim bozukluğudur. GÖRÜLME SIKLIĞI Son verilere göre 110 çocuktan birini etkilediği kabul edilmektedir

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali

İçindekiler. 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi. 13 Çocuğun İyi Olma Hali İçindekiler x Önsöz ı Giriş 5 BİRİNCİ KISIM Araştırmanın Kavram sal ve Metodolojik Çerçevesi 7 BİR İN C İ B Ö L Ü M Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi 7 Çocukluğa Dair Kavramsal Çerçeve ıo Çocukların Mekânsallığı

Detaylı

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri ÖNEMLİ! İlaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemlidir. Kilonuza dikkat ediniz. Ani bir kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumuna karşı yanınızda her zaman birkaç adet şeker bulundurunuz. Mutlaka egzersiz

Detaylı

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015

Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Anaokulu /aile yuvası anketi 2015 Araştırma sonucu Göteborg daki anaokulları ve aile yuvaları ( familjedaghem) faaliyetlerinde kalitenin geliştirilmesinde kullanılacaktır. Soruları ebeveyn veya veli olarak

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri

Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Yaşam Dönemleri ve Gelişim Görevleri Havighurst'un çeşitli yaşam dönemleri için belirlediği gelişim görevleri Gelişim psikolojisi, bireylerin yaşam boyunca geçirdiği bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit

Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit www.printo.it/pediatric-rheumatology/tr/intro Romatizmal Ateş ve Streptokok Enfeksiyonu Sonrası Gelişen Reaktif Artrit 2016 un türevi 1. ROMATİZMAL ATEŞ NEDİR? 1.1 Nedir? Romatizmal ateş, streptokok adı

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.

KULLANMA TALİMATI. Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir. KULLANMA TALİMATI TİSİNON 10 mg kapsül Ağızdan alınır. Her kapsül; Etkin madde: 10 mg nitisinon Yardımcı maddeler: Prejelatinize nişasta ve opak beyaz gövde / opak lacivert kapak No:3 sert jelatin kapsül

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

Meme kanseri taramasi

Meme kanseri taramasi Meme kanseri taramasi 2015 Bevolkingsonderzoek Neden halk taraması yapılır? BMeme kanseri çok sık görülür. Hollanda da yaklaşık her 8 kadından 1 i hayatında meme kanserine yakalanır. Bu kadınların çoğu

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2015-2016 5. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 FEN BİLİMLERİ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 20 SINAV

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

KİLO KONTROLÜ. Doç. Dr. FERDA GÜRSEL

KİLO KONTROLÜ. Doç. Dr. FERDA GÜRSEL KİLO KONTROLÜ Doç. Dr. FERDA GÜRSEL Sinsi sinsi artan Obesiti FE azalması metabolik hızın düşmesine neden olur. Harcanan enerji alınandan fazla değilse o zaman kilo alımı gerçekleşir. Aşırı Yağlılığın

Detaylı

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015

Prof. Dr. Bilal Sambur ile Medya ve Dindarlık Üzerine 08/04/2015 Medya İslam ı ile karşı karşıyayız Batıda tırmanışa geçen İslamofobinin temelinde yatan ana unsurun medya olduğu düşünülüyor. Çünkü medyada yansıtılan İslam ve Müslüman imajı buna zemin hazırlıyor. Sosyal

Detaylı

Doç. Dr. Orhan YILMAZ

Doç. Dr. Orhan YILMAZ Yazar Ad 151 Doç. Dr. Orhan YILMAZ İnsanda iletişimin en önemli araçlarından biri olan ses, kişinin duygusal yapısını yansıtan bir olaydır. Yaş ilerledikçe tüm organlarda görülebilen yaşlanma konuşma

Detaylı

OBEZİTE VE FİZİKSEL AKTİVİTE EĞİTİM MODÜLLERİ

OBEZİTE VE FİZİKSEL AKTİVİTE EĞİTİM MODÜLLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2010-2014) Halk eğitimleri için OBEZİTE VE FİZİKSEL AKTİVİTE EĞİTİM MODÜLLERİ Ankara

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ

KASIM AYI VELİ BÜLTENİ 2010-2011 KASIM AYI VELİ BÜLTENİ Kasım Ayı ndan herkese Merhaba Sonbahar Mevsimi nin kendisini iyice hissettirmeye başladığı dopdolu bir Ekim Ayı nı geride bıraktık. Kasım Ayı nda yepyeni öğrenmelerin,

Detaylı

ACİL ÇALIŞANLARI İÇİN STRES YÖNETİMİ

ACİL ÇALIŞANLARI İÇİN STRES YÖNETİMİ ACİL ÇALIŞANLARI İÇİN STRES YÖNETİMİ ACİL ÇALIŞANLARININ KARŞILAŞABİLECEĞİ STRES KAYNAKLARI Olaya bağlı stres kaynakları Mesleki stres kaynakları Çevresel stres kaynakları OLAYA BAĞLI STRES KAYNAKLARI-1

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

Bulunduğu Kaynaştırma

Bulunduğu Kaynaştırma İşitme Engelli Öğrencilerin Bulunduğu Kaynaştırma Ortamlarında Fiziksel Düzenlemeler Araş. Gör. Duygu BÜYÜKKÖSE Araş. Gör. Hüseyin KOÇ Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR ÖZEK 2015, Anadolu Üniversitesi Giriş İşitme

Detaylı

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 725 mg (250 mg baza eşdeğer) Pirantel pamoat içerir.

KULLANMA TALİMATI. Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 725 mg (250 mg baza eşdeğer) Pirantel pamoat içerir. KULLANMA TALİMATI KONTİL çiğneme tableti Ağızdan alınır. Etkin madde: Her bir çiğneme tableti 725 mg (250 mg baza eşdeğer) Pirantel pamoat içerir. Yardımcı maddeler: Sodyum siklamat, povidon K-30, sukroz,

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu

BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMALARINDA KLİNİK PROBLEMLERİN BİR KAÇ ÖZEL OLGUYLA KISA DEĞERLENDİRİLMESİ Prof.Dr.Aydin Erenmemişoğlu 3.Klinik Farmakoloji Sempozyumu-TRABZON 24.10.2007 Klinik ilaç araştırmalarına

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU 10201 TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU Kanun Numarası : 5715 Kabul Tarihi : 21/11/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/12/2007 Sayı : 26720 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 47 Sayfa:

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 16 Mayıs 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29002 Hacettepe Üniversitesinden: YÖNETMELİK HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ KANSERDE İLERİ TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MALZEMENİ SÖYLE TARİFİNİ AL : BİR MOBİL UYGULAMA

MALZEMENİ SÖYLE TARİFİNİ AL : BİR MOBİL UYGULAMA XVI. Akademik Bilişim Konferansı 5-7 Şubat 2014 Mersin Akademik Bilişim Mersin Üniversitesi MALZEMENİ SÖYLE TARİFİNİ AL : BİR MOBİL UYGULAMA N. Tuğbagül Altan Akın Enise Başaran Nilüfer Ceylan Ayşe Güler

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

KOLON KANSERİNİ DEV MAKET İLE TANITTILAR

KOLON KANSERİNİ DEV MAKET İLE TANITTILAR KOLON KANSERİNİ DEV MAKET İLE TANITTILAR Bodrum Rotary Kulübü Bugün 1 Saat, Yarın 1 Hayat adı verilen farkındalık projesi Bodrum da başladı. Proje kapsamında halkı bilgilendirmek için el ilanları, broşürler

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK

NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMAL EKMEK ANKARA HALK EKMEK NORMALEKMEK ekmek k vam nda sofralar n gözdesi Normal ekmek; un, su, tuz, maya ve gerekli durumlarda katk maddesi ilave edilerek üretilmektedir. nsan beslenmesi aç s ndan

Detaylı

AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak.

AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak. AMAÇ: Hastalarımızın ve hasta yakınlarının tedavi öncesi, tedavi sırasında ve tedavi sonrasında bilgilendirilmesini ve eğitilmesini sağlamak. KAPSAM: Tüm ayaktan ve yatarak tedavi gören hasta ve hasta

Detaylı

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz.

Mutfak Etkinliği. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı. Kek yapıyoruz. Türkçe Dil Etkinlikleri Sanat Etkinlikleri Oyunlar Şarkı Mutfak Etkinliği Sohbetler Yaşayan değerlerimizden Görevlerimizi Bilmek ile ilgili sohbet ediyorum. Görevlerimizi yerine getirme konulu sohbet ediyorum.

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN

OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN OCAK - NİSAN 2016 E-BÜLTEN Sosyal medyada bizi izleyin /ocedorgtr www.oced.org.tr Çocuklarda Oyun Eğitimi Semineri Gerçekleşti Algı Özel Eğitim Merkezi nden Zihin Engelliler Öğretmeni Medine YILDIZ sunumuyla

Detaylı

Çocuğum Krup Oldu! Türkischer Elternratgeber Krupp. Doktorunuzla birlikte çocuğunuza nasıl yardımcı olabilirsiniz.

Çocuğum Krup Oldu! Türkischer Elternratgeber Krupp. Doktorunuzla birlikte çocuğunuza nasıl yardımcı olabilirsiniz. Türkischer Elternratgeber Krupp Çocuğum Krup Oldu! Doktorunuzla birlikte çocuğunuza nasıl yardımcı olabilirsiniz. Anne babalar için yararlı ipuçları: Bir krupnöbetinde ne yapmalı? Krupa karşı hangi ilaçlar

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

www.boren.com.tr / info@boren.com.tr

www.boren.com.tr / info@boren.com.tr www.boren.com.tr / info@boren.com.tr YAŞAM da BOR BOR/B; Yeryüzünde bileşikler halinde, toprak, kaya ve suda az miktarlarda fakat yaygın olarak bulunan bir elementtir. Yer kabuğunda 10-20 ppm, deniz ve

Detaylı

YEMEK HİZMETLERİ MEMNUNİYET ÖLÇÜM ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU

YEMEK HİZMETLERİ MEMNUNİYET ÖLÇÜM ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU YEMEK HİZMETLERİ MEMNUNİYET ÖLÇÜM ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU 28 Mart - 01 Nisan 2016 tarihleri arasında yapılan ve Müsteşarlığımızdan 375 personel (253 erkek, 122 kadın) ve Ekonomi Bakanlığından 276 personel

Detaylı

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. DEĞERLİ VELİLER Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. Bayram tatilinde verilen bu ödevlerin günlük olarak(üzerindeki tarihe göre) yaptırılmasını rica ediyorum. Ödevleri öğrendiğimiz konuların

Detaylı

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM)

BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) BUĞDAY RUŞEYMİ (WHEAT GERM) Buğday rüşeymi buğday başağının alt kısmında bulunan embriyodur. Buğdayın 1 tonundan sadece 1 kilogram rüşeym elde edilebilmektedir. Rüşeym özel yöntemlerle elde edilmediği

Detaylı

FRANCHISE. Technokids nedir

FRANCHISE. Technokids nedir Technokids ne yapar Technokids nedir Technokids, Teknoloji ve bilgi çağının sunduğu olanakları çocuklarla paylaşan, geleceğin yaratıcı beyinlerini ortaya çıkaran, yeteneklerini keşfeden, onlara yeni yetenekler

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM

TEKNOLOJİ VE TASARIM TEKNOLOJİ VE TASARIM YAPIM KUŞAĞI SINIFLAR ODAK NOKTALARI 7. SINIF Üretiyoruz 8. SINIF Üretelim Tanıtalım Öğrencinin: Adı Soyadı: Aslı KARTAL Sınıf, No: 7/C, 2729 Yahya KARAKURT Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Detaylı

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda.

Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Ayrıntılı bilgi aşağıdaki sayfalarda. Kimlerle, nerede, nasıl ve ne için çalışıyoruz? OyaKamp, Gökova daki meşhur Okaliptuslu Yol un bitiminde Akçapınar köyünde Akçapınar, Gökova da, Ula/Muğla ya bağlı

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ LE LMES PROJES (Bu proje, T.C. Sa k Bakanl Türkiye Üreme Sa Program kapsam nda Avrupa Birli i taraf ndan finanse edilmi tir. Bu yay n içeri

Detaylı

DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ

DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME. TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir. BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Hayat sağlıkla güzeldir BESLENME ve DİYET POLİKLİNİĞİ DİABET (Şeker Hastalığı) ve BESLENME Diyetiniz günlük enerji

Detaylı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Fatih Projesi kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi 9.Sınıf öğretmen ve öğrencilerine Tablet Bilgisayarları, binasında yapılan törenle dağıtıldı.

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

BOOSTERS ENERGIZE GINGERELLA SOUL-C. SLIM DOWN (250 ml) SUNDAZE HEART ON. H2O, limon, zencefil, zerdeçal, agave. elma, greyfurt, salatalık

BOOSTERS ENERGIZE GINGERELLA SOUL-C. SLIM DOWN (250 ml) SUNDAZE HEART ON. H2O, limon, zencefil, zerdeçal, agave. elma, greyfurt, salatalık GREENS GREEN MACHINE elma, salatalık, yeşil biber, marul, ıspanak, maydanoz, limon Vitamin ve mineral açısından zengin olup, sindirim sistemine ve vücudun doğal arınımına katkı sağlar. SKIN GLOW armut,

Detaylı

ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Projeler ve Komisyonlar İçin Gönüllü Personel Müracaat ve Bilgi Formu

ARTVİN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Projeler ve Komisyonlar İçin Gönüllü Personel Müracaat ve Bilgi Formu Formun doldurulmasına yönelik açıklama: Ayrılan alana yazı karakterini değiştirmeden istediğiniz kadar yazabilirsiniz. Tablolarda satır yeterli değilse satır ekleyebilirsiniz. 3-Forma son 2 yıl içinde

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com

Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ. eskemre@gmail.com Kaynaştırma Uygulamaları Yrd. Doç. Dr. Emre ÜNLÜ eskemre@gmail.com Kaynaştırma Özel Gereksinimli Bireylerin Eğitim Ortamları Tam zamanlı genel eğitim sınıfı Öğretmene danışmanlık sağlandığı tam zamanlı

Detaylı

YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON. Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD.

YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON. Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. YOĞUN BAKIM EKĐBĐNDE HEMŞĐRE ve REHABĐLĐTASYON Yrd. Doç. Dr. Nilay Şahin Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD. Rehabilitasyonun Tanımı Fizyolojik veya anatomik yetersizliği

Detaylı