VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU"

Transkript

1 VERSİYON 1.0 KAMU İÇ DENETİM REHBERİ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU ANKARA Eylül 2013

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 1 TANIMLAR VE KISALTMALAR GİRİŞ İŞİN NİTELİĞİ KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM) Anketler Yönetimin Öz Değerlendirmeleri Ortak Çalışma veya Uzman Desteği Etik İle İlgili Program ve Faaliyetlerin Değerlendirilmesi RİSK YÖNETİMİ Kurumu Kapsayan Risk Yönetim Sisteminin Değerlendirilmesi Denetim Görevlerinde Risklerin Yönetilmesinin Değerlendirilmesi KONTROL İÇ DENETİM FAALİYETİNİN YÖNETİLMESİ PLANLAMA VE KAYNAK YÖNETİMİ İLETİŞİM POLİTİKA VE PROSEDÜRLER SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM BAĞIMSIZLIK VE TARAFSIZLIK KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI KAPSAMLI GÖRÜŞÜN OLUŞTURULMASI DÖNEMSEL RAPORLAMA İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU İÇ DENETİM PLAN VE PROGRAMININ HAZIRLANMASI DENETİM EVRENİNİN BELİRLENMESİ MAKRO RİSK DEĞERLENDİRMESİ DENETİM ALANLARININ BELİRLENMESİ VE ÖNCELİKLENDİRİLMESİ İÇ DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI... 30

3 4.5. İÇ DENETİM PROGRAMININ HAZIRLANMASI İÇ DENETİM PLAN VE PROGRAMININ ONAYLANMASI GÜVENCE/DENETİM FAALİYETLERİ DENETİM GÖREVLERİNİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİ Görevlendirme Tarafsızlık ve Gizlilik Belgesinin Hazırlanması Denetlenen Birime Bildirim Ön Çalışma Denetim Testlerinin Uygulanması (Saha Çalışması) RAPORLAMA Bulguların Resmi Olarak Paylaşılması Kapanış Toplantısı Yapılması Denetim Raporunda Yer Alacak Bulgulara Karar Verilmesi Denetim Görüşünün Oluşturulması Denetim Raporunun Hazırlanması DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ DANIŞMANLIK FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ Danışmanlık Faaliyetlerinin İç Denetim Plan ve Programına Alınması Uygulama Saha Çalışması Raporlama ve İzleme İZLEME İÇ DENETİM SONUÇLARININ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULUNA GÖNDERİLMESİ EKLER EK 1 ÇALIŞMA KÂĞITLARI EK 2 ETİK DENETİMİ EK 3 OLGUNLUK SEVİYELERİ EK 4 - DÖNEMSEL RAPOR ŞABLONU EK 5 İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU ŞABLONU EK 6 RİSK FAKTÖRLERİ EK 7 RİSK ANALİZİ MODELİ

4 EK 8 İÇ DENETİM PLAN VE PROGRAMI EK 9 TARAFSIZLIĞI ZEDELEYEN HUSUSLAR EK 10 DENETİM SÜRE PLANI FORMU EK 11 STANDART İŞ AKIŞ SEMBOLLERİ EK 12 BİLGİ TOPLAMA FORMU (SÜREÇ ANALİZİ) EK 13 RİSK SINIFLANDIRMA TABLOSU EK 14 OLASILIK VE ETKİ DEĞERLENDİRME SKALASI EK 15 KANIT VE BİLGİ TOPLAMA TEKNİKLERİ EK 16 KÖK NEDEN ANALİZİ EK 17 BULGULARIN ÖNEM DÜZEYİ EK 18 DENETİM GÖRÜŞÜNÜN OLUŞTURULMASI EK 19 DENETİM RAPORU ŞABLONU EK 20 DANIŞMANLIK RAPORU ŞABLONU EK 21 İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULUNA GÖNDERİLECEK İZLEME SONUÇLARI TABLOSU UYGULAMA ÖRNEKLERİ ÖRNEK 1 DENETİM DEĞERLENDİRME FORMU ÖRNEK 2 DENETİM EVRENLERİ ÖRNEK 3 İÇ DENETİM PLANININ GÜNCELLENMESİ ÖRNEK 4 GÖREVLENDİRME YAZISI ÖRNEK 5 TARAFSIZLIK VE GİZLİLİK BELGESİ ÖRNEK 6 DENETİM BİLDİRİM YAZISI ÖRNEK 7 RİSK KÜTÜĞÜ ÖRNEK 8 KONTROL KÜTÜĞÜ ÖRNEK 9 ÇALIŞMA PLANI ÖRNEK 10 BULGU FORMU ÖRNEK 11 BULGU PAYLAŞIM FORMU ÖRNEK 12 KAPANIŞ TOPLANTISI TUTANAĞI ÖRNEK 13 BULGU DEĞERLENDİRME FORMU ÖRNEK 14 BULGU UYUŞMAZLIK TABLOSU ÖRNEK 15 RAPOR GÖZDEN GEÇİRME KONTROL LİSTESİ

5 ÖRNEK 16 BULGU TAKİP FORMU ÖRNEK 17 ÇALIŞMA KÂĞIDI ŞABLONU ÖRNEK 18 TEST KAYDI ÖRNEK 19 ETİK ANKET FORMLARI İÇ DENETİM TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

6 SUNUŞ Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla kamu mali yönetim ve kontrol sistemimizde köklü değişiklikler yapılmış ve kurumların yönetişim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin değerlendirilmesi ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanımı konusunda güvence ve danışmanlık hizmeti sağlayan iç denetim faaliyetleri kamu yönetimimize dâhil edilmiştir sayılı Kanun gereğince iç denetim alanında merkezi uyumlaştırma görev ve fonksiyonu, İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK) tarafından yerine getirilmektedir. Bu fonksiyon kapsamında İDKK; standart ve yöntemleri belirlemek, gerekli mevzuat düzenlemelerini yapmak, koordinasyonu sağlamak, rehberlik ve eğitim hizmeti vermek ve en az beş yılda bir iç denetim faaliyetlerinin dış değerlendirmesini yapmakla görevli ve yetkilidir. Bu Rehber, 5018 sayılı Kanunun 67 nci maddesi ile İç denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 10, 14, 36, 37, 39, 40, 43, 45, 53 ve 55 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmış ve İDKK nın tarih ve 7 sayılı Kararıyla kabul edilmiştir. Rehber; kurumlarımızda yürütülen iç denetim faaliyetlerinin bütün aşamalarına (makro planlama, iç denetim plan ve programı hazırlama, denetim ve danışmanlık görevlerinin yürütülmesi, raporlama, izleme) ait yöntem ve esasları belirlemektedir. İDB ler, yürüttükleri iç denetim faaliyetlerinde bu Rehberle belirlenen esas ve yöntemlere uyarlar. Ayrıca, kavramsal birliğin tesis edilmesi amacıyla Rehbere, İç Denetim Terimleri Sözlüğü de eklenmiştir. Rehber, iç denetçilerin denetim yeteneklerini sınırlamaz ve iç denetim uygulamalarının geliştirilmesine engel teşkil etmez. İDB ler, ihtiyaç duymaları halinde ilave politika ve prosedürler belirleyebilir ve bunların bir örneğini de İDKK ya gönderirler. Kapsamlı ve özverili bir çalışmanın ürünü olan bu Rehber, İDB Başkanları ve iç denetçilerin katılımı ve desteğiyle hazırlanmış, İDKK nın web sitesinde görüşe açılmış, gelen görüş ve öneriler dikkate alınarak Rehbere son şekli verilmiştir. Rehberin, kurumlarımızda yürütülen iç denetim faaliyetlerine ivme kazandıracağına ve iç denetim faaliyetlerinin katma değerini artıracağına inanıyorum. İ.İlhan HATİPOĞLU İç Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanı

7 TANIMLAR VE KISALTMALAR BT: Bilgi Teknolojileri DGS: Denetim Gözetim Sorumlusu GİP: Görev İş Programı İDB: Kurulması halinde iç denetim birimi başkanlığı, iç denetim birimi başkanlığı kurulmayan idarelerde ise iç denetçiler İDB Başkanı: İç Denetim Birimi Başkanı İDKK: İç Denetim Koordinasyon Kurulu KİDS: Kamu İç Denetim Standartları KİKS: Kamu İç Kontrol Standartları KRY: Kurumsal Risk Yönetimi RKM: Risk Kontrol Matrisi Birim yöneticisi: İdarelerin teşkilat kanunlarında gösterilen birimlerin (ana hizmet, yardımcı hizmet, danışma ve denetim gibi) en üst yöneticisi (örneğin; bakanlıkta genel müdür, üniversitede dekan gibi) İç denetim planı: 3 yıllık dönemler için hazırlanan iç denetim planı İç denetim programı: Yıllık iç denetim programı Kurum: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki her bir idare Meslek Ahlak Kuralları: Kamu İç Denetçileri Meslek Ahlak Kuralları Üst düzey yönetici: Üst yönetici yardımcısı (müsteşar yardımcısı, rektör yardımcısı gibi) ile idarelerin teşkilat kanunlarında gösterilen birimlerin (ana hizmet, yardımcı hizmet, danışma ve denetim gibi) en üst yöneticisi (örneğin; bakanlıkta genel müdür, üniversitede dekan gibi) Üst yönetici: Bakanlıklarda müsteşar, diğer kamu idarelerinde en üst yönetici, üniversitelerde rektör, il özel idarelerinde vali ve belediyelerde belediye başkanı ile Milli Savunma Bakanlığında Bakan Üst yönetim: Üst yönetici, üst yönetici yardımcıları ve birim yöneticileri Yönetmelik: İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 2

8 1. GİRİŞ Günümüzde, kamu kurumlarının sunduğu hizmetlerin kalitesinin ve hızının artması, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması ve her düzeydeki kamu yöneticisinin hem yetkili mercilere hem de kamuoyuna hesap vermesi yönündeki reform talepleri artmıştır. Bu yöndeki talep ve arayışlar, kamu kurumlarının organizasyon yapısından, iletişim ve izlemeye kadar yönetim ve kontrol süreçleriyle ilgili pek çok alanda etkili araçların kullanılmasını gerekli kılmıştır. Bu reform sürecinde benimsenen en önemli yönetim aracı ise iç kontrol sistemidir. İç kontrol, kurumun hedeflerine ulaşması için makul güvence sağlamak üzere tasarlanmış olan bir sistemdir. İç kontrol sistemi; kurumdaki iş ve eylemlerin mevzuata uygunluğu, faaliyetlerin etkililiği ve etkinliği, mali ve yönetsel raporlamanın güvenilirliği ile varlıkların korunmasını sağlamayı amaçlar. İç kontrol sisteminin, tasarım ve uygulama eksikliklerinin giderilmesi amacıyla sürekli izleme ve değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir. İç denetim olmaksızın mevcut sistem, tasarım ve uygulama eksikliklerinin tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda tek başına güvence veremez. Küçük organizasyon yapısına sahip kamu kurumlarında üst yöneticiler, her türlü faaliyeti kontrol edebilir ve izleyebilirler. Ancak organizasyon yapısı büyüdükçe ve işlem hacmi arttıkça üst yöneticiler, işleri kontrol edebilmek ve iç kontrol sistemini güçlendirmek amacıyla iç denetçiler istihdam etme ihtiyacı duyarlar. İç kontrol sisteminin kamu kurumlarında yeterli ve etkin bir seviyede hayata geçirilmesi ve sürdürülmesi iç denetim faaliyetlerinin varlığına ve etkinliğine bağlıdır. İç kontrol sisteminin yeterli ve etkin bir şekilde işleyip işlemediği hususlarında değerlendirme ve önerilerde bulunan iç denetim, idarelerde üst yöneticilerin yönetim ve hesap verme sorumluluklarının yerine getirilmesinde önemli bir yardımcıdır. Bu doğrultuda İDB, üst yöneticinin 5018 sayılı Kanunla kendisine verilen sorumlulukları yerine getirmesinde önemli bir görev yürütmektedir. İç denetim, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda; kamu idaresinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla yapılan bağımsız, nesnel 1 güvence sağlama ve danışmanlık faaliyeti şeklinde tanımlanmıştır. İç denetim faaliyeti, sunduğu güvence ve danışmanlık hizmetleri aracılığıyla kurumun amaçlarını gerçekleştirme fırsatlarını geliştirmeli, faaliyetleri geliştirme imkânlarını belirlemeli ve riske maruz kalma düzeyini azaltmaya yönelik öneriler sunarak kuruma değer katmalıdır. 1 Buradaki nesnellik sayısal ya da ölçülebilir olmaktan ziyade tarafsızlık ilkesiyle ilgilidir. 3

9 Kuruma değer katma perspektifi, kamuda var olan uygunluk denetimi anlayışına yönetişim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin değerlendirilmesini de ekleyerek, mevcut denetim anlayışını günümüz şartlarına uygun hale getirmekte ve denetim anlayışında fark oluşturmaktadır. Bu fark, iç denetimin kurumun hedeflerine ulaşabilmesi için gerçekleştirilecek çalışmaları içerdiğinden üzerinde önemle durulması gereken bir husus haline gelmektedir. İç denetim faaliyetlerinin; kurum kaynaklarının ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ile kurumsal yönetim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin yeterlik ve etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli bir yaklaşımla ve İç Denetim Koordinasyon Kurulu (İDKK) tarafından belirlenen Kamu İç Denetim Standartları (KİDS) na uygun olarak yürütülmesi gerekmektedir. Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü nün (Institute of Internal Auditors - IIA) tanımıyla da uyumlu olan bu denetim yaklaşımı, iç kontrol sistemlerinin yeterliliğinin değerlendirilmesinde yalnızca geçmişteki işlemlere odaklanmak yerine, gelecekte yaşanması muhtemel riskleri belirlemeyi ve bu risklerin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak etkileri en aza indirmeyi sağlayacak kontrol mekanizmalarını değerlendirmeyi de içermektedir. Uluslararası iç denetim uygulamaları ile genel kabul görmüş iç denetim tanımı göz önünde bulundurulduğunda iç denetim faaliyetleri iki unsuru içermektedir: Güvence Sağlama Faaliyeti İdare içerisinde etkin bir iç kontrol sisteminin var olup olmadığına; kurumların risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve süreçlerinin etkin bir şekilde işleyip işlemediğine; üretilen bilgilerin doğru ve tam olup olmadığına; varlıklarının korunup korunmadığına; faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair kurum içine ve dışına makul güvencenin verilmesidir. Fiili uygulamada güvence sağlama faaliyetleri denetim olarak adlandırılmaktadır. Bu rehberde de denetim ifadesi kullanılan yerlerde güvence sağlama faaliyeti kastedilmektedir. Rehberin, 5 inci bölümünde Güvence/Denetim Faaliyetleri Süreci detaylı olarak ele alınmaktadır. Danışmanlık Faaliyeti İdarenin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik kurumsal yönetim, risk yönetimi ve iç kontrol faaliyetlerinin ve süreçlerinin sistematik bir biçimde değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulmasıdır. Rehberin, 6 ncı bölümünde Danışmanlık Faaliyetleri Süreci ele alınmaktadır. İDB ler, denetim (güvence) ve danışmanlık faaliyetleri dışında başka adlarla faaliyet yürütemez; sadece yolsuzluk ve usulsüzlüklerin üst yöneticiye bildirilmesi amacıyla inceleme faaliyeti yürütebilir ve inceleme raporu düzenleyebilir. 4

10 2. İŞİN NİTELİĞİ KİDS de 2100-İşin Niteliği ayrı bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu Standart, İç denetim faaliyeti, sistematik ve disiplinli bir yaklaşımla, yönetişim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerini değerlendirmek ve bu süreçlerin iyileştirilmesine katkıda bulunmak zorundadır. ifadesiyle, İDB ler için yukarıda yer verilen hususların değerlendirilmesini zorunlu kılmıştır. Kurumsal yönetim (yönetişim), risk yönetimi ve kontrol süreçlerinde İDB nin temel fonksiyonu güvence sağlamaktır. Bunun yanında iç denetim; kurumsal yönetim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinde eğiticilik veya kolaylaştırıcılık rolünü üstlenebilir ya da süreçlerin izlenmesi ve koordine edilmesi konusunda danışmanlık faaliyeti yürütebilir. Kurumsal yönetim, risk yönetimi ve kontrol süreçleri konusunda gelişmiş ve belli bir olgunluğa ulaşmış kurumlarda güvence faaliyetinde bulunulması; belli bir olgunluğa ulaşamamış kurumlarda ise danışmanlık fonksiyonu üstlenilmesi doğru bir yaklaşım olacaktır. Aşağıda kurumsal yönetim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerine ilişkin kapsamlı değerlendirmelere yer verilmektedir KURUMSAL YÖNETİM (YÖNETİŞİM) Kurumsal yönetim, Kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmasına yönelik olarak, üst yönetim tarafından, kurum faaliyetlerinin yönlendirilmesi, yönetilmesi ve gözlenmesi gayesiyle uygulanan yapı ve süreçlerin bir birleşimidir. Kurumsal yönetim; iç kontrol ve risk yönetimi sistemlerinin temelini oluşturur. Yönetim tarafından kurum faaliyetlerinin yönetilmesi, yönlendirilmesi ve gözlenmesi amacı ile oluşturulan ve uygulanan; Etik ilke ve davranış kuralları, Misyon, vizyon ve değerler, Kurumsal stratejiler, amaç, hedef ve performans göstergeleri, Organizasyon yapısı, Görev, yetki ve sorumlulukların dağıtımı, Karar alma mekanizmaları, Kurum içi iletişim, Paydaşlarla olan ilişkiler, İnsan kaynakları politikaları, Faaliyet sonuçlarının izlenmesi ve raporlanması, gibi çok sayıda işlem ve faaliyet kurumsal yönetim süreci kapsamındadır. 5

11 Yukarıda belirtilen kurumsal yönetim unsurları, iç denetim planları hazırlanırken göz önünde bulundurulmalıdır. Hangi kurumsal yönetim süreçlerinin iç denetim planına alınacağına ilişkin karar, risk değerlendirme sonuçlarına dayanılarak ve üst yöneticinin değerlendirmeleri alınarak belirlenmelidir. Tüm kurumsal yönetim faaliyetlerinin bir plan döneminde denetlenmesi zorunlu olmayıp, kurumun amaçlarını gerçekleştirmesi üzerinde önemli etkiler yaratabilecek faaliyetlere ağırlık verilmelidir. Denetim görevlerinin yürütülmesi sırasında kurumsal yönetim riskleri de değerlendirilmelidir. Kurumsal yönetime ilişkin sorun oluşturabilecek bazı durumlar aşağıda sıralanmaktadır; Yönetim tarafından uzun vadeli stratejiler yerine kısa vadeli sonuçlara odaklanılması, Yöneticiler tarafından, kurumsal stratejilerin belirlenmesi ve performansın izlenmesi faaliyetlerinin, güvenilir ve güncel bilgiye dayanmadan gerçekleştirilmesi, Üst yönetim tarafından belirlenen stratejilerin, birim düzeyindeki amaçlar ve hedefler ile ilişkisinin kurulmaması nedeniyle gerçekleştirilememesi, Bilgi teknolojisi önceliklerinin, kurumsal hedeflere göre belirlenmemesi, Kurumsal etik ilkelerin kurum özelinde belirlenmemiş veya duyurulmamış olması nedeniyle personelin farkındalık düzeyinin düşük olması, Kilit fonksiyonlardaki personelin yetkin olmaması veya personel devir hızının yüksekliğinin, personelde tecrübe eksikliğine ve kontrollerin uygulanmasında güvenilirliğin azalmasına yol açması, Etik ilke ve davranış kurallarının tanımlanmaması, ihbar politikalarının eksikliği veya bildirilen ihbarlar hakkında gerekli incelemelerin yapılmaması, etik ilke ve davranış kurallarının etkinliğinin değerlendirilmemesi, yöneticilerin kontrolleri geçersiz kılması gibi nedenlerle yolsuzlukların artması, Yöneticilerin, risk ve kontrollere ilişkin yeterli farkındalığa sahip olmaması nedeniyle, yöneticilerin kararlarını, kararların taşıdığı riskleri tümüyle anlamadan ve değerlendirmeden vermesi. Kurumsal yönetim unsurları, ayrı bir denetim alanı olarak belirlenebileceği gibi denetim görevleri içerisinde de değerlendirilebilir. Kurumsal yönetimin bir bütün olarak ayrı bir denetim alanı olarak ele alınması düşünüldüğünde, özellikle kurumsal yönetime ilişkin olgunluk düzeyinin düşük olduğu kurumlarda, bu konuda önceliğin danışmanlık faaliyetlerine verilmesi uygun olacaktır. Kurumsal yönetimin denetimi; genellikle dolaylı veya dolaysız olarak üst yönetim tarafından veya onun talimatı ile gerçekleştirilen kontrollerin değerlendirilmesini de içerdiğinden, İDB Başkanları, kurumsal yönetim süreçlerine ilişkin denetim faaliyetlerini hassas konular olarak değerlendirmeli ve bu tür denetimlerin dikkat ve özenle yürütülmesini sağlamalıdır. İDB Başkanı, denetim ekibinin ihtiyaç duyduğu kişilerle görüşmesi veya belgeleri elde etmesi konusunda güçlüklerle karşılaşma ihtimalini dikkate almalı, kritik pozisyonlarda bulunan 6

12 yöneticilerle denetim görevinin planlanması sürecinin erken safhalarında toplantı yapmalıdır. Bu toplantılarda; hangi bilgilere neden ihtiyaç duyulduğu, kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğinin değerlendirilmemesi durumunda, risk yönetimi ve kontrol sistemlerine ilişkin güvence faaliyetlerinin de eksik kalacağı gibi konular yöneticilere açıklanmalıdır. Yöneticilerin çekinceleri varsa bunların giderilmesi sağlanmalı ve bu kapsamda çözümlenemeyen hususlar, üst yöneticiye bildirilmelidir. Kurumsal yönetimin değerlendirilmesi görevlerinde; anketler, yönetimin öz değerlendirmeleri, ortak çalışma ve uzman desteği ve etik ile ilgili program ve faaliyetlerin değerlendirilmesi araçları kullanılabilir Anketler Görevlerin yürütülmesi sırasında personel anketleri kullanılabilir. Anketler İDB tarafından oluşturulabileceği gibi, yönetim tarafından uygulanmakta olan anketlerden de faydalanılabilir. İnsan kaynakları birimi gibi, personelden bilgi toplanması amacıyla rutin anketler gerçekleştiren birimlerle işbirliği yapılarak, İDB Başkanı tarafından anketlere istenilen soruların eklenmesi sağlanabilir Yönetimin Öz Değerlendirmeleri Yönetim tarafından gerçekleştirilen öz değerlendirmeler, kurumsal yönetim süreçlerinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilir. Ancak bu değerlendirmelerin subjektif olabileceği göz ardı edilmemelidir. İyi kurumsal yönetim uygulamaları hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan yönetimler, öz değerlendirme sonucunda uygulanabilir ve değer katıcı öneriler geliştiremeyebilir. Belirtilen nedenlerle, yönetim tarafından yapılan öz değerlendirme çalışmasına güven duyabilmek için, iç denetimin öncelikle öz değerlendirme sürecinin etkinliğini değerlendirmesi gerekir Ortak Çalışma veya Uzman Desteği Üst yönetici, İDB nin talebi üzerine veya İDB nin görüşünü alarak, kurumsal yönetim sürecinin veya kurumsal yönetim unsurlarından bazılarının, kurum dışından bir uzman veya uzman grubu tarafından değerlendirilmesini isteyebilir. Böyle bir durumda İDB Başkanı, bu uzmanlar ile ortak çalışma imkânını değerlendirmelidir. Benzer şekilde İDB Başkanı, kurumsal yönetim süreçlerinin denetimi için özel bir yetkinlik (iç ve dış uzmanlar gibi) gerekip gerekmediğini değerlendirmeli ve iç denetim ekibinin kurumsal yönetim süreçlerinin tamamını veya bir bölümünü değerlendirmek için gereken bilgi ve tecrübeye sahip olmadığı durumlarda, başka bir iç denetçiden veya konunun uzmanından görüş veya yardım alınmasını sağlamalıdır Etik İle İlgili Program ve Faaliyetlerin Değerlendirilmesi 2110 No.lu Standart, kurumların etikle ilgili amaç, program ve faaliyetlerinin etik tasarımının uygulanması ve etkililiğinin, İDB ler tarafından değerlendirilmesine özel bir vurgu yapmıştır. Etik ile ilgili program ve faaliyetlerin değerlendirilmesi sırasında dikkate alınacak konular ile uygulanabilecek yöntemlere ekte yer verilmiştir (EK-2: Etik Denetimi). 7

13 2.2. RİSK YÖNETİMİ Risk: Kurumların amaç ve hedeflerine ulaşmasına ve görevlerinin ifasına engel olabilecek veya beklenmeyen zararlara yol açabilecek durum ya da olaylar şeklinde ifade edilebilir. Risk yönetimi, Risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve etkisinin kabul edilebilir bir seviyede tutulabilmesi için gerekli kontrollerin uygulanması, gözden geçirilmesi ve raporlanmasını sağlayan bir yönetim sürecidir. Yönetim, risklerin tanımlanması ve kontrolü için gerekli stratejilerin geliştirilmesinden ve uygulanmasından sorumludur. Kurumsal risk yönetiminden en üst düzeyde sorumlu olan kişi üst yönetici olmakla birlikte; birim yöneticileri de, hem kurumsal anlamda hem de operasyonel anlamda risk yönetiminden sorumludur. Kurumsal düzeyde riskler, kurumun tüm faaliyet ve süreçlerini etkileyebilecek risklerdir. Söz konusu riskler; doğal afetler ya da ekonomik koşullar gibi kurum dışından kaynaklanan riskler olabileceği gibi, insan kaynakları yönetimindeki zafiyetlerden kaynaklanan riskler gibi kurum içinden de olabilir. Belirli bir süreç ya da faaliyetle ilgili operasyonel riskler, doğrudan ilgili süreç ya da birim yöneticisinin sorumluluğunda iken; kurumsal risklerin yönetilmesinde ve bu konuda gerekli iyileştirici tedbirlerin alınmasında öncelikli sorumluluk üst yöneticiye aittir. Diğer taraftan aynı idaredeki birim yöneticileri ise doğrudan kendi birimlerindeki risklere ilişkin tedbir alarak, risklerin olumsuz sonuçlarından kaçınmaya çalışabilirler. Üst yönetici, kurumun tüm faaliyet ve süreçlerini etkileyen yatay konulardaki (insan kaynakları, lojistik, güvenlik vb.) risklerin sorumluluğunu tek başına ilgili destek birimlerine bırakmamalı ve söz konusu yatay (ortak) süreçlerin yeterli ve etkili kontrollere sahip olduğundan da emin olmalıdır. İDB nin risk yönetimine ilişkin rolü, kurumun olgunluk düzeyine bağlı olarak sınırlı bir görev almaktan, iş ve işlemleri fiili olarak üstlenmeye doğru giden bir yelpaze içinde değişim gösterir. Aşağıdaki şekil, kurumsal risk yönetiminde İDB nin üstlenebileceği, belirli şartlar altında üstlenebileceği ve üstlenmemesi gereken rolleri göstermektedir. 8

14 Şekil 2.1. Kurumsal Risk Yönetiminde İç Denetimin Rolü 2 Şekil 2.1 in sol tarafında yer alan faaliyetler güvence faaliyetlerini, orta bölümde yer alan faaliyetler ise, danışmanlık faaliyetlerini göstermektedir. Standartlara uygun olarak faaliyet gösteren bir İDB, bu faaliyetlerin en azından bir kısmını yürütmelidir. İDB, risk yönetim süreçlerine ilişkin sorumluluklarını; (1) Kurumu kapsayan risk yönetim sisteminin değerlendirilmesi 3 veya (2) Denetim görevlerinde risklerin yönetilmesinin değerlendirilmesi şeklinde yerine getirebilir Kurumu Kapsayan Risk Yönetim Sisteminin Değerlendirilmesi İDB ler, kurumlarında yürütülen risk yönetim süreçlerinin gelişmişlik düzeylerini göz önünde bulundurarak, iç denetim faaliyetinin denetim veya danışmanlık türlerinden hangisini uygulayarak yürüteceğine karar vermelidir. Kurumda risk yönetim süreci oluşturulmamışsa, İDB Başkanı, kurumsal risk yönetiminin gerekliliği konusunda üst yöneticiyi bilgilendirmeli, kendi tavsiyelerini sunarak iç denetim faaliyetinin risk yönetimi sürecindeki rolü konusunda üst yöneticinin talimatlarını almalıdır. 2 Institute of Internal Auditors (IIA), The Role of Internal Auditing in Enterprise Risk Management (İç Denetimin KRY deki Rolü), Risk yönetimi ve riskin yönetilmesi farklı kavramlardır. Risk yönetimi, risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve etkisinin kabul edilebilir bir seviyede tutulabilmesi için gerekli kontrollerin uygulanması, gözden geçirilmesi ve raporlanması süreçlerini içine alan bir çerçeve iken; riskin yönetilmesi ise, bir süreç veya faaliyete ilişkin risklerin yönetimi işidir. 9

15 Risk yönetim süreçlerinin net bir şekilde tanımlanmadığı ve kayıtlı hale getirilmediği kurumlarda, İDB nin, kurumun risk yönetimi süreçlerini geliştirmek üzere danışmanlık hizmeti sağlaması daha doğru bir yaklaşımdır. İç denetimin sağlayacağı danışmanlığın kapsamı, kurumun risk olgunluğu, üst yönetimin talepleri, kurumun sağlayabileceği iç ve dış kaynakların niteliği gibi unsurlara bağlıdır ve zaman içinde değişiklik gösterebilir. İç denetçilerin risk yönetimi konusundaki uzmanlıkları, risk yönetiminin kurulması aşamasındaki çalışmalara öncülük 4 etmelerini gerektirebilir. Kurumun risk olgunluğu arttıkça ve risk yönetimi iş süreçlerine entegre oldukça, iç denetimin de kurumsal risk yönetimindeki liderlik rolü azalır. Bu durumda İDB, risk yönetimindeki rolünü danışmanlık faaliyetleri yerine, güvence faaliyetlerine doğru dönüştürmelidir. Danışmanlık hizmeti vermeyi planlayan bir İDB Başkanı, İDB nin bu konudaki yetkinliğinden emin olmalı, aksi takdirde bu alanda danışmanlık hizmeti vermekten kaçınmalıdır. İDB, aşağıda sıralanan konularda danışmanlık faaliyeti yürütebilir: Risklerin ve kontrollerin analizi için kullanılan araçları yönetimin kullanımına sunmak. Kurumsal risk yönetimini kuruma tanıtmak, risk ve kontrollere ilişkin bilgi düzeyini artırmak. Kurumda risk yönetimine ilişkin ortak bir dil, çerçeve ve anlayışın geliştirilmesini teşvik etmek. Risk ve kontrol konularında tavsiyelerde bulunmak, kurumu yönlendirmek. Risk ve kontrol konulu çalıştaylarda kolaylaştırıcılık rolü 5 üstlenmek. Risklerin koordinasyonu, izlenmesi ve raporlanmasına ilişkin yöntemlerin geliştirilmesine yardımcı olmak. Yöneticilere, riskleri azaltmanın en uygun yolunu belirleme çalışmalarında destek olmak. İç denetçiler, risk yönetimi süreçlerinin kurulmasında veya geliştirilmesinde yönetime danışmanlık hizmeti verirken, riskleri fiilen yönetmek suretiyle yönetim sorumluluğu almaktan kaçınmak zorundadırlar. Kurumsal risk yönetiminin kurumlarda oluşturulması ve izlenmesinden üst düzey yöneticiler sorumludur. İDB, bu sorumluluğu üstlenmediği ve kurumun üst yönetimi risk yönetimi süreçlerine aktif destek ve yardım sağladığı sürece danışmanlık faaliyetleri yürütebilir. 4 Bu öncülük faaliyeti; risk yönetiminin faydalarına ilişkin kurum üst yönetiminin bilgilendirilmesi, kurum personelinin eğitimi, yöneticilerin risk kararlarını alma sürecinde tavsiye ve öneriler ile desteklenmesi gibi hususları içermektedir. 5 İç denetçilerin kolaylaştırıcılık rolü, personele risklerin ve kontrol eksikliklerinin tanımlanması, değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi konusundaki rehberlik faaliyetlerini kapsar, işin tümünün iç denetçiler tarafından yapılması veya kararların alınmasını içermez. 10

16 RİSK YÖNETİMİNDE BAĞIMSIZLIK VE TARAFSIZLIK İDB nin danışmanlık faaliyetleri sırasında, iç denetim faaliyetinin bağımsızlığının ve iç denetçilerin tarafsızlığının korunması açısından, aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: Risk yönetimi sorumluluğunun yönetimde olduğu açıkça belirtilmelidir. İç denetçiler, hiçbir riski yönetim adına yönetmemelidir. Bunun yerine yöneticilerin risklere ilişkin kararlarını vermelerini destekleyen öneri ve tavsiyelerde bulunmalıdır. Yönetimin risklere ilişkin kararları alırken, İDB ye danışması ve tavsiyelerini alması veya İDB nin risk yönetimi sürecinin geliştirilmesine aktif olarak katılması, iç denetimin risk yönetimine ilişkin kararlar aldığı anlamına gelmez. Risk yönetim sürecinin geliştirilmesinde aktif bir rol oynamak, "risklerin sorumluluğunu üstlenmek" anlamına gelmez. İç denetçiler tarafından, kurumsal risk yönetiminin hayata geçirilmesinde süreç sahiplerinin yerine geçerek onlar adına mevcut risklerin tanımlanması ve bunlara yönelik gerekli tedbirlerin alınmasının, risklerin sorumluluğunun üstlenilmesi anlamına geldiği bilinmelidir. Risklerin fiilen yönetilmesinin iç denetçilerin tarafsızlıklarını yitirmelerine yol açacağı unutulmamalıdır. Kurumsal risk yönetimi sürecinin, iç denetimin sorumluluğunda yürütülen kısımları için, denetim faaliyeti yürütülmemelidir. Denetim görevleri dışındaki tüm görevler, danışmanlık fonksiyonu kapsamında algılanmalı ve danışmanlık görevlerine ilişkin standartlara ve uygulama önerilerine uyulmalıdır. Kurumda bir risk yönetim süreci mevcutsa İDB, risk yönetim sürecinin yeterliliğini denetim faaliyetleriyle değerlendirebilir. İç denetçiler risk yönetim süreçlerinin doğru, tam ve güvenilir bilgi sunduğu konusunda kurumlara güvence vermelidir. Denetim faaliyetleri yürütülürken, kurumun risk yönetimi süreçlerinin aşağıda gösterilen beş temel hedefi karşılayıp karşılamadığı değerlendirilmelidir. Risk yönetiminin beş temel hedefi şunlardır 6 ; Risklerin belirlenmesi, tanımlanması ve öncelik sırasının tespit edilmesi, Kabul edilebilir risk düzeyinin belirlenmesi, Risk azaltma faaliyetlerinin belirlenmesi ve uygulanması, Devamlı izleme faaliyeti yapılması, Dönemsel raporlama yapılması. Üst yönetime, kurumun risk yönetimi sürecinin etkin bir tasarıma sahip olduğu, etkin bir biçimde dokümante edildiği ve amaçlarını gerçekleştirecek şekilde uygulandığına ilişkin makul güvence sunulabilmesi için, aşağıdaki soruların cevaplarının iç denetim tarafından aranması gerekir: Risk yönetimi süreci, kurumun üst yönetimi tarafından sahipleniliyor mu? (Gereken kaynağın ayrılması, risklere gereken önemin verilmesi, çalışmaların gözetimi, risk 6 Daha fazla bilgi için bakınız; Uygulama Önerisi (Ocak 2009) : Risk Yönetim Sürecinin Yeterliliğinin Değerlendirilmesi, TS ISO Risk Yönetimi - Prensipler ve Kılavuzlar. 11

17 yönetiminin kurumun iş süreçleri ve karar alma mekanizmalarının ayrılmaz bir parçası haline gelmesi gibi) Risk yönetimi çerçevesinin tasarımı ve risk değerlendirme kriterleri, kurumun faaliyet gösterdiği iç ve dış ortama uygun mu? Yönetim tarafından belirlenen kabul edilebilir risk düzeyi, kurumsal yönetim yapısı ile uyumlu mu? Risk yönetimi sürecinin çıktılarının kurum içinde uygun ve yeterli bir şekilde iletilmesini sağlayacak iç iletişim ve raporlama kanalları var mı? Dış iletişim ve raporlama mekanizmaları, ilgili yasal düzenlemelere ve kurumsal yönetime uygun mu? Risk yönetimi çerçevesinin tasarımı ve etkinliğini izlemek için gereken performans ölçütleri ve raporlama mekanizmaları mevcut mu? Benimsenen risk yönetimi çerçevesi kurum içinde etkili bir şekilde uygulanıyor mu? Risklerin tanımlanması, bu konuda yeterli bilgiye sahip kişilerce gerçekleştiriliyor mu, mevcut risk tanımlama çalışmaları yeterli mi? İç ve dış ortam değişiklikleri ile kurumsal ihtiyaçlardaki değişiklikler doğrultusunda, risk çerçevesinde ve risk yönetimine ilişkin süreçlerde gerekli uyarlamalar yapılıyor mu? Risklerin değerlendirilmesi ve risk yanıtlarının belirlenmesinden sorumlu kişiler, yeterli bilgiye sahip mi, bu faaliyetlerin gözden geçirilmesi ve onaylanması süreçleri etkin mi? Risk eylem planları izleniyor ve uygun yönetim kademelerine raporlanıyor mu? Denetim Görevlerinde Risklerin Yönetilmesinin Değerlendirilmesi İDB, denetim evreninde yer alan kurumsal risk yönetimi süreçlerinin etkinliğini, başlı başına bir denetim konusu yaparak değerlendirebileceği gibi, yürüttüğü denetim veya danışmanlık faaliyetleri içerisinde, faaliyet veya sürece ilişkin risklerin yönetilmesini de değerlendirebilir. İç denetçiler, denetim görevleri sırasında süreçlere yönelik riskleri tespit ederek, tedbir alınması gereken riskler konusunda ilgili denetlenen birim nezdinde farkındalık oluşturur ve risk yönetim süreçlerine katkı sağlarlar. İç denetçiler, denetlenen süreç ya da faaliyete yönelik risklerin etkili bir şekilde yönetildiğine dair güvence verirken; risklerin doğru bir şekilde belirlenip değerlendirildiği, risklerin minimize edilmesine yönelik kontrol faaliyetlerinin belirlendiği ve uygulandığı, izlendiği ve yetkili kişilere raporlandığı hususlarında kapsamlı bir değerlendirme yapmalıdırlar KONTROL Kontrol; Yönetimin, riski yönetmek ve belirlenen amaç ve hedeflere ulaşma ihtimalini arttırmak amacıyla aldığı tedbirlerdir. Kontrol süreçleri ise; Riskin, risk yönetim süreçleriyle belirlenen kabul edilebilir sınırlar içinde kalmasını sağlamak amacıyla tasarlanan 12

18 ve kontrol çerçevesinin bir parçası olan faaliyet, politika ve prosedürlerdir. Kontrol süreçlerinin amacı, risklerin yönetilmesinde ve belirlenmiş hedeflere ulaşılmasında kurumu desteklemektir. İç denetçiler, denetim görevleri esnasında, mevcut kontrollerin etkililiğini değerlendirmekte ve kontrollerin çalışıp çalışmadığı yönünde ortaya konan tespitler ve sonrasında geliştirilen düzeltici önerilerle kontrol süreçlerinin iyileştirilmesine katkı sağlamaktadırlar. İç denetçiler bu değerlendirmelerinde; mevcut kontrollerin, kurumda üretilen mali ve operasyonel bilgilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini; faaliyet veya süreçlerin etkililiğini ve verimliliğini; varlıkların korunmasını; mevzuata, politika ve prosedürlere ve sözleşmelere uyumu sağladığı konusunda güvence vermektedirler. Kontroller, kurumun genelinde; kurum, birim ve faaliyet seviyesinde uygulanır. Kurumun stratejik önceliklerinin belirlendiği stratejik plan, kurum seviyesinde bir kontrolken, bu plana uygun şekilde hazırlanan birim iş planları ise birim düzeyinde bir kontroldür. Benzer şekilde kurum personelinin uymakla yükümlü olduğu etik ilke ve davranış kurallarının belirlenmesi, kurum düzeyinde bir kontrolken; yürüttüğü işin niteliği gereği genel kurallar ile uyumlu bir biçimde birim çalışanlarına özgü etik ilke ve davranış kurallarının belirlenmesi birim düzeyinde bir kontroldür. Doğrulama, mutabakat, çift imza sistemi, amirlerin gözetimi, fiziksel kontroller ise, faaliyet seviyesi kontrollerine örnek olarak verilebilir. Denetim görevlerinin yürütülmesi sırasında, belirlenen kontrollerin seviyesinin (kurum/birim/faaliyet seviyesi) tanımlanması gerekir. Bu şekilde bir tanımlama; kontrol eksikliklerinin muhataplarının belirlenmesini kolaylaştıracağı gibi, özellikle kurum seviyesindeki kontrollere ilişkin yeterli çalışmanın yürütüp yürütülmediğinin değerlendirilmesini de sağlar. İç denetçiler, kontrol süreçlerinin denetimi kapsamında, kurumun bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin kontrollerini dönemsel olarak değerlendirmeli, mevcut kontrollerin iyileştirilmesini ya da yeni kontrol uygulamalarının geliştirilmesini önermelidir. Bu kontrollere ilişkin değerlendirmeler, bağımsız bir denetim olarak veya yıllık iç denetim programının bir parçası olan başka denetim veya danışmanlık görevleri ile bütünlük arz edecek şekilde yapılabilir. Yine kontrol süreçlerinin denetimi sırasında, kişisel bilgilerin gizliliğinin korunması amacına yönelik risklerin belirlenmesi ve bu risklere ilişkin kontrollerin yeterliliğinin değerlendirilmesi suretiyle kurumun yönetişim ve risk yönetimine önemli katkılar sağlanabilir. Kişisel bilgiler, genel olarak, belirli bir bireyle ilgili olan bilgiler ya da başka bilgilerle birleştirildiğinde belirli bir kişiyle ilişkilendirilebilecek ayırt edici nitelikteki bilgilerdir. İsim, adres, kimlik numaraları, aile ilişkileri, personel kayıtları, disiplin cezaları, gelir/mali durum, tıbbî durum gibi bilgiler kişisel bilgilere örnek olarak verilebilir. Kişisel bilgilerin korunmasındaki başarısızlıklar, kişi ve kurumların itibarının zedelenmesi, yasal yaptırımlara maruz kalınması gibi olumsuz sonuçlara yol açabilir. Bu şekildeki bir denetimle; kurumun topladığı kişisel veya özel bilgilerin türleri ve uygunluğu, kullanılan bilgi toplama yöntemi, kurumun bu bilgileri asıl kullanım amacına ve geçerli mevzuata uygun kullanıp kullanmadığı belirlenir. Bununla birlikte, konunun teknik ve hukukî 13

19 niteliği nedeniyle kurumun gizlilik politikasına ilişkin risk ve kontrollerin değerlendirilmesi için iç denetçilerin bu konuda yeterli bilgi ve yetkinliğe sahip olması gerekir. İDB lerin kontrol süreçlerine denetim görevleriyle nasıl katkı sağlayacağına ilişkin detaylı bilgilere, Rehberin Ön Çalışma ve Denetim Testlerinin Uygulanması (Saha Çalışması) bölümlerinde yer verilmiştir. Hem İDB Başkanı tarafından verilen kapsamlı görüş, hem de denetim görevlerine ilişkin oluşturulan denetim görüşleri, üst yönetici ve birim yöneticilerinin her yıl verdikleri iç kontrol güvence beyanlarına önemli bir dayanak oluşturmaktadır. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI İÇ DENETİM İLİŞKİSİ Kurumlarda iç kontrol sistemlerinin kurulması ve gözetilmesinden sorumlu olan üst yöneticiler ve birim yöneticileri, bu sorumlulukları kapsamında her yıl İç Kontrol Güvence Beyanı imzalamaktadır. Üst yöneticinin İç Kontrol Güvence Beyanı nın oluşturulması sırasında, kurumun iç kontrol sisteminin yeterliliği ve etkinliği hakkında yeterli düzeyde bilgilendirilmesi gerekir. İç denetim raporları, kurumların üst yönetici ve birim yöneticilerinin verdikleri iç kontrol güvence beyanını destekleyen en önemli araçlardan biridir. İDB Başkanı, kurumun iç kontrol süreçlerinin yeterliliği ve etkililiği konusundaki genel değerlendirmesini; önemli riskler, yönetim ve kontrol sorunları ile bunlara ilişkin önerilerini de içerecek şekilde hazırlayarak üst yöneticiye sunmakla yükümlüdür 7. İDB Başkanının genel değerlendirmesi, iç denetim faaliyetlerinden elde edilen ve nitelik ve nicelik yönünden yeterli denetim kanıtına dayanmalıdır. İDB Başkanı, iç denetim planının hazırlanmasında bu durumu dikkate almalı ve kontrol süreçlerinin etkililiğini değerlendirmek için yeterli kanıt ve bilgi toplanmasına imkân verecek bir iç denetim planı önerisi hazırlamalıdır. İç denetim plan ve programı, yüksek riskli faaliyetlerin/birimlerin ve kurum seviyesindeki kontrollerin değerlendirilmesine yönelik denetim veya danışmanlık görevlerini içermelidir. Kaynak veya kapsam kısıtlarının bulunması halinde, bu kısıtlamaların etkileri üst yöneticiye bildirilmelidir. Genel değerlendirmenin oluşturulması sırasında, önceki tarihlerde gerçekleştirilmiş olan denetimlerin bulgularının birleştirilmesi ve yorumlanması gerekir. İDB Başkanı, bu denetimlerden tutarlı bir sonuca varabilmek için, denetimlerin KİDS e uygun şekilde yürütülüp yürütülmediğini dikkatle değerlendirmeli, denetimler sonrasında yapılan iyileştirmeleri içeren izleme sürecini de dikkate almalıdır. İDB Başkanının genel değerlendirmesi, üst yöneticinin iç kontrole ilişkin sorumluluklarını ortadan kaldırmadığı gibi; iç denetim faaliyeti, KİDS de belirtilen şekilde azami mesleki özen ile yerine getirildiği sürece iç denetçiler kontrol zafiyetlerinden sorumlu tutulamazlar. 7 Yönetmelik md.13a/f ve md.46; KİDS 2060-Üst Yönetici ve Bakana Raporlamalar 14

20 3. İÇ DENETİM FAALİYETİNİN YÖNETİLMESİ Uluslararası İç Denetim Standartları ve KİDS; iç denetimin kuruma yapacağı katkının artırılması kapsamında, iç denetim faaliyetinin yönetimine özel bir vurgu yapmış ve iç denetim yöneticilerine özgü ayrı standartlar belirlemiştir. Atanan iç denetçi sayısı üç ve üzerinde olan kurumlarda doğrudan üst yöneticiye bağlı iç denetim birimi başkanlıklarının kurulması; 5018 sayılı Kanun, Yönetmelik ve KİDS in yeterli ve etkin bir şekilde hayata geçirilmesi ve sürdürülmesi açısından gereklidir. İç denetim birimi başkanlığı kurulan idarelerde, iç denetçilerden birisi üst yönetici tarafından İDB Başkanı olarak görevlendirilir. İç denetim faaliyetinin yönetiminden İDB Başkanı sorumludur. İDB Başkanı iç denetim faaliyetini, kurum faaliyetlerine değer katacak şekilde yönetmek ve bu görevi yerine getirirken de KİDS e en üst düzeyde uyumu sağlamakla yükümlüdür. İDB Başkanlığı görevinin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için İDB Başkanının, iç denetimin rol ve sorumlulukları ile KİDS ve Meslek Ahlak Kuralları hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olması gerekmektedir. İDB Başkanının teklifi ve üst yöneticinin onayıyla iç denetçilerden biri başkan yardımcısı olarak görevlendirilebilir. Başkan yardımcısı iç denetim faaliyetinin yönetiminde ve gözetiminde İDB Başkanına yardımcı olur. Başkan yardımcısına da denetim ve danışmanlık görevleri verilmelidir. Başkan yardımcısının rol ve sorumluklarına iç denetim yönergelerinde yer verilir. İç denetim mevzuatının gereklerinin yerine getirilmesi kapsamında İDB Başkanının başlıca görev ve sorumlulukları aşağıda özetlenmiş olup, Rehberin ilgili bölümlerinde de süreçteki başka görevlerine yer verilmiştir. Bu bölümde belirtilen hususlar, özellikle İDB Başkanının sorumluluğunda yürütülen iş ve işlemlerdir PLANLAMA VE KAYNAK YÖNETİMİ İDB Başkanı, üst yöneticinin ve üst düzey yöneticilerin de görüşlerini alarak iç denetçilerin aktif katılımıyla denetim stratejisini belirler, iç denetim planı ve iç denetim programını hazırlar. İDB Başkanı, kurumundaki iç denetim faaliyetinin etkinliği arttırmak için dış denetçilerle güçlü iletişim içerisinde olmalıdır. Bu kapsamda, iç denetim plan ve programlarının ve iç denetim sonuçlarının dış denetçilerle paylaşılması noktasında gerekli politika ve prosedürleri belirlemelidir. 15

21 İDB Başkanı, iç denetim planında yer alan denetim alanları için gerekli kaynak ihtiyacını belirler. Mevcut iç denetçi sayısının ve yetkinliklerinin yeterli olmaması halinde ihtiyaç duyulan kaynak ve eğitimler ile kaynak sınırlamalarının olası etkileri üst yöneticiye sunulacak iç denetim planı metninde özel olarak gösterilir. Ayrıca İDB Başkanı, kaynak yetersizliği nedeniyle denetlenemeyecek alanların kurum içinden veya dışından uzman desteği ya da danışmanlık hizmeti alma yolu da dâhil olmak üzere nasıl denetlenebileceği konusundaki görüşlerini iç denetim planına eklemelidir. Kaynak ihtiyacının belirlenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonrasında, İDB nin mevcut denetim kaynakları doğrultusunda, iç denetim planında yer alan denetim alanlarından risk düzeyi en yüksek olanlar, denetim programına alınır. İç denetim programı kapsamındaki görevlendirmeler, iç denetçilerin yetkinlikleri ve deneyimleri dikkate alınarak yapılır. İç denetim programında öngörülen görevlerin iç denetçiler arasında dengeli bir şekilde paylaştırılmasına özel önem verilmelidir. Denetimlerin programlanan takvim çerçevesinde yürütülmesi esas olup, İDB Başkanı, yıllık izin, geçici görevlendirme vb. konulardan dolayı denetimlerin aksamaması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür İLETİŞİM İç denetim faaliyetinin etkili bir şekilde yürütülmesi ve kurumun faaliyetlerine değer katabilmesi için, İDB Başkanının; planlama, bulguların geliştirilmesi, sonuçların raporlanması ve izlenmesi, mesleki gelişimin sağlanması gibi iç denetimin tüm aşamalarında katılımcı bir yönetim anlayışını benimsemesi esastır. Bu kapsamda, İDB içinde verimli bir takım çalışması ortamı oluşturulmalı ve iç denetçiler arasında bilgi akışının serbestçe gerçekleşmesi sağlanmalıdır. İDB içinde periyodik toplantılar düzenlenmesi, bilgilerin paylaşımı için ortak alanlar/forumlar oluşturulması, taslak denetim bulguları ve önerilerinin ilgili denetim ekibi ve İDB Başkanı arasında tartışılması, denetim tecrübelerinin paylaşılması gibi uygulamalar, birim içi iletişimi güçlendiren faaliyetlerden bazılarıdır. İDB nin kurum içindeki faaliyetlerini istenilen düzeyde yerine getirebilmesi için diğer birim yöneticileri ve çalışanlarıyla sağlıklı ilişkiler kurması gerekmektedir. Bu noktada, İDB Başkanının denetim sürecinde denetlenen birim yöneticileriyle etkin bir diyalog içerisinde olması, iç denetim alanındaki farkındalığın arttırılması, plan ve programların paylaşılması, yürütülen denetim faaliyetlerine ilişkin birimlerin geri bildirimlerinin alınması, ortak çalışma guruplarına katılım sağlanması, kurumsal yönetim, risk yönetimi ve iç kontrol konularında eğitim verilmesi gibi faaliyetlerle İDB nin kurum içindeki rolünün doğru anlaşılması sağlanmalıdır. Kurum içi ve kurum dışı diğer birimlerle iletişimde İDB, İDB Başkanı tarafından temsil edilir. Bu çerçevede, üst düzey yönetici toplantılarına katılım, özellik arz eden denetimlerde bizzat açılış ve kapanış toplantılarına katılım, kritik bulguların denetlenen birim yöneticisiyle paylaşılması gibi uygulamalar, kurum içi iletişimde İDB Başkanı tarafından yerine getirilebilecek iyi uygulama örnekleridir. Denetim görevinin yürütülmesi sürecindeki ön çalışma, testlerin uygulanması (saha çalışması) ve bulguların paylaşılması hariç olmak üzere, tüm yazışmaların İDB Başkanı aracılığıyla yapılması esastır. İç denetçiler tarafından 16

22 denetlenen birimlerle yapılan elektronik ve resmi yazışmalar hakkında İDB Başkanı bilgilendirilir. İç denetim faaliyetinin etkinliğinin arttırılması, İDB Başkanı ile üst yönetici arasındaki iletişimin sıklığına ve kalitesine bağlıdır. Her bir denetim sonrasında denetim sonuçlarının sunulmasının yanı sıra, periyodik olarak üst yöneticinin bilgilendirilmesi ve gerektiğinde üst yöneticiye kolay bir şekilde ulaşılabilmesi, sağlıklı bir iletişimin önemli unsurlarıdır. İDB Başkanının kurum içinde yapılan üst düzey toplantılara katılması; stratejik plan ve faaliyetlere ilişkin gelişmelerin değerlendirilmesini ve yüksek seviyedeki risklerin, sistemlerin, prosedürlerin veya kontrol süreçlerine ilişkin sorunların erken aşamalarda ele alınmasını sağlar. Toplantılara katılım, ayrıca, iç denetim faaliyeti ve çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunma ve tarafların karşılıklı menfaatini ilgilendiren diğer hususlarda birbirlerini bilgilendirme fırsatı sağlar POLİTİKA VE PROSEDÜRLER İDB Başkanı, iç denetim mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla, iç denetim faaliyetinin kuruma değer katma fonksiyonunu daha etkili bir şekilde yerine getirebilmesi ve KİDS e uyum düzeyinin arttırılması amacıyla, gerekli gördüğü konularda politika ve prosedürler belirleyebilir. İDB Başkanının, politika ve prosedürlerin belirlenmesinde iç denetçilerin de görüşlerini alması ve bunları ortak akılla belirlemesi esastır. İDB Başkanı, söz konusu politika ve prosedürleri ayrı ayrı belirleyebileceği gibi, iç denetim yönergesinde de bu hususları ele alabilir. İç denetim dosya ve arşivlerinin yönetilmesine ilişkin bir düzenleme yapılması KİDS uyarınca zorunludur. Ayrıca, denetim sırasında kişisel bilgilerin çalışma kâğıtlarına kaydedilmesi durumunda, bu bilgilerin korunmasına özel önem verilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda İDB Başkanı, kişisel bilgilerin korunmasına yönelik prosedürler belirler ve bu prosedürlerin uygulanmasını sağlamak üzere gerekli gözetim faaliyetleri yürütür. İDB Başkanı tarafından belirlenen politika ve prosedürlerin (standart form ve belgeler dahil) iç denetçilere duyurulması; iç denetçilerin de belirlenen politika ve prosedürlere uymaları gerekmektedir SÜREKLİ MESLEKİ GELİŞİM İç denetçiler, mevcut bilgi ve becerilerini sürekli meslekî gelişim kapsamında arttırmak ve güçlendirmek zorundadır. İDB Başkanı, iç denetçilerin mesleki gelişiminin sağlanması için gerekli kaynakları sağlayarak iç denetçilerin mesleki yeterliliklerini sürdürmelerine katkıda bulunmalıdır. Özellikle iç denetim planında yer alan yüksek ve orta riskli alanların denetimi için gerekli olan eğitimlere yönelik kaynak ayrılmasına özel önem verilmeli ve ihtiyaç duyulan eğitim programlarının uygulanması sağlanmalıdır. 17

23 Denetlenen birimlerin denetimlere ilişkin değerlendirmeleri ve İDB Başkanının denetim ekibi hakkındaki değerlendirmelerinin yanı sıra, iç denetçilerin de görüşleri alınarak yıllık eğitim ihtiyaç analizi yapılmalıdır. İç denetçilerin eğitim ve sertifikasyon bilgilerinin takip edilerek kayıt altına alınması İDB Başkanının sorumluluğundadır. İDB Başkanı, iç denetçilerin her üç yılda en az 100 saat meslek içi eğitim alma şartını sağlayıp sağlamadıklarını da izlemelidir. İDB Başkanı tarafından iç denetçilerin uluslararası sertifikasyonu teşvik edilerek birimde uluslararası sertifikalı iç denetçilerin sayısının arttırılmasına önem verilmelidir BAĞIMSIZLIK VE TARAFSIZLIK İç denetim faaliyetinin planlanması, yürütülmesi, raporlanması ve izlenmesi süreçlerinde iç denetim faaliyeti bağımsız olmalıdır. Fonksiyonel bağımsızlık olarak ifade edilen bu bağımsızlık, İDB nin idari olarak bağımsız olduğu şeklinde anlaşılmamalıdır. İDB nin idari olarak üst yöneticiye bağlı olması, fonksiyonel bağımsızlığın ihlali anlamına gelmez. Fonksiyonel bağımsızlık aşağıdaki unsurları içermektedir: İDB doğrudan üst yöneticiye bağlı olmalıdır. Kurumun organizasyon şemasında İDB doğrudan üst yöneticiye bağlı olarak gösterilmelidir. Denetlenen birim yöneticileri ile iç denetim arasında üst yönetici tarafından denge kurulması gereklidir. İDB nin, yönetim aksini düşünüyor olsa bile, riskli olarak değerlendirdiği her bir alanı (birim/faaliyet/süreç/proje/program gibi) denetleyebilmesininin önünde hiçbir engel bulunmamalıdır. İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında, bilgi ve kaynaklara erişim engelleri gibi görevin yürütülmesine engel olan bir durumla karşılaşıldığında İDB Başkanı, öncelikle konunun doğrudan muhatabı olan yöneticiyle görüşmeli ve bu tür engellemelerin mevzuat hükümlerine aykırı olduğu kendisine hatırlatılmalıdır. Çözümlenemeyen hususlar, İDB Başkanı tarafından üst yöneticiye intikal ettirilmelidir. İç denetim faaliyetinin fonksiyonel bağımsızlığına ilişkin esaslar, iç denetim yönergelerinde yer almalıdır. Denetim faaliyetinin tarafsızlığının sağlanabilmesi için, denetim görevi verilen iç denetçinin denetim alanıyla ilgili herhangi bir menfaat çatışmasının yaşanmaması veya böyle bir görüntünün oluşmasına engel olunması zorunludur. Bu çerçevede: Denetim görevlendirmelerinde iç denetçilerin önceki danışmanlık faaliyetleri dikkate alınmalı ve bir yıl geçmeden aynı alanda denetim görevi verilmemelidir. 18

24 İç denetçilerin daha önce görev yaptıkları idari birimlerde bir yıl geçmeden denetim ile görevlendirilmemesi sağlanmalıdır. 8 İç denetim faaliyetinin güvenilirliği ve nesnelliği, faaliyetin etkili olmasında en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. İç denetim faaliyetinin güvenilirliğinin ve nesnelliğinin sağlanabilmesi için, görevin yürütülmesi sırasında iç denetçinin tarafsızlığının korunmasına azami önem gösterilmeli ve tarafsızlığın bozulabileceği bir durumun ortaya çıkması halinde de ilgili iç denetçi konuyu derhal İDB Başkanına bildirmelidir. Bu durumda farklı bir iç denetçinin görevlendirilmesinden, söz konusu görevin ertelenmesine kadar alınacak tedbirler, İDB Başkanının sorumluluğundadır. Bu ilkelerin yanında, belli sayının üzerinde iç denetçiye sahip İDB lerde, iç denetçiler arasındaki görev dağılımının dönemsel rotasyona bağlanması üzerinde durulması gereken iyi bir uygulamadır. Ancak rotasyon uygulaması, iç denetçilerin belli bir alanda uzmanlaşmasına engel olmayacak ve aynı zamanda denetim ekiplerinin sürekli aynı iç denetçilerden oluşmasını engelleyecek şekilde uygulanmalıdır KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI İDB Başkanı, iç denetim faaliyetlerinin KİDS ve Meslek Ahlak Kurallarına uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. İDB Başkanı, İDKK tarafından yürürlüğe konulan İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programına uygun olarak kendi kalite güvence ve geliştirme programını hazırlar ve yürütür. Bu kapsamda İDB Başkanı, yürütülen her bir denetim ve danışmanlık faaliyetinde KİDS e ve Meslek Ahlak Kurallarına uygunluğu gözeterek, iç denetim faaliyetinin performansını sürekli izlemek ve en az yılda bir dönemsel değerlendirme yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu değerlendirmeye, denetimler sonrasında birimlerden alınan denetim görevlerine ilişkin görüşler de dahil edilir (Örnek-1: Denetim Değerlendirme Formu). İDB Başkanı, kalite güvence ve geliştirme programının sonuçlarını düzenli olarak üst yöneticiye raporlar. Ayrıca bu çalışmaların sonuçlarına, iç denetim faaliyet raporlarının ilgili bölümünde yer verilir. İç değerlendirme kapsamında hazırlanan dönemsel gözden geçirme raporları ile eylem planının bir örneği bir ay içerisinde İDKK ya gönderilir. İDB Başkanı ayrıca, dış değerlendirme sonuçlarını dönemsel raporlar aracılığıyla bakanlıklar ve bağlı idarelerde bakana da sunmak zorundadır. İDB Başkanı, gerek iç değerlendirme gerekse de dış değerlendirme sonucunda belirlenen iyileştirmeye açık alanlarla ilgili gerekli tedbirleri almaktan sorumludur. İç denetim faaliyetinin performansının değerlendirilmesi amacıyla iç denetçilerin katılımıyla İDB Başkanı tarafından performans göstergeleri belirlenir. Bu göstergeler çerçevesinde 8 Öte yandan iç denetçiler, daha önce sorumlu oldukları idari faaliyetlere ilişkin olarak danışmanlık hizmeti verebilir. 19

25 performans ölçümleri yapılarak sonuçları değerlendirilir ve üst yöneticiye düzenli olarak raporlanır KAPSAMLI GÖRÜŞÜN OLUŞTURULMASI Her bir denetim görevi sonucunda oluşturulan denetim görüşünün dışında, İDB Başkanının, belirli bir dönem için, denetim görevleri ve diğer faaliyetlerin sonuçlarına dayanarak oluşturduğu profesyonel mesleki değerlendirmeler doğrultusunda kapsamlı görüş vermesi mümkündür. Kurum düzeyinde risk yönetimi faaliyetleri hakkında görüş verilebilmesi için, denetim görevlerinin bu görüş öncesinde tamamlanmış olması ve denetim sonuçlarının kurumun bütünü hakkında fikir verecek düzeyde olması gereklidir. Bu denetimler sonucunda elde edilen bilgi ve bulgular göz önünde bulundurularak bir görüş oluşturulmalıdır. Kapsamlı görüş, belirli bir zaman aralığı için (örneğin yıllık olarak) oluşturulur ve üst yöneticiye sunulur. Bu görüş, denetim ve danışmanlık görevlerinden elde edilen sonuçlar ile dış denetim faaliyetleri sonuçlarından elde edilen veriler doğrultusunda oluşturulur. İDB Başkanı, kapsamlı bir görüş verirken aşağıdaki faktörleri dikkate almalıdır; Görüşün hangi amaçla kullanılacağı 9, Görüşün hangi dönemde açıklanacağı, Görüşün kapsamı, Görüş oluşturulmasında kullanılan kriterler, Kurum tarafından, görüşün açıklanmasında kullanılan sınıflandırma ifadeleri ile ne kastedildiğinin açıkça anlaşılması, Planlanan çalışma programına kıyasla görevin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan sınırlandırmalar, Denetim çalışması ve denetim kanıtlarının talep edilen görüşü destekleme yeterlilikleri. Kapsamlı görüşün oluşturulması ve ifade edilmesi karmaşık bir süreçtir ve aşağıdaki konulara ilişkin metodolojiler geliştirilmesini ve planlamalar yapılmasını gerektirir; Görüşün açıklanma tarihinden önceki dönemde gerçekleştirilmiş olan denetim ve danışmanlık faaliyetlerine ait bulguların birleştirilmesi ve yorumlanması gerekir. İDB Başkanı, bu denetim sonuçlarından tutarlı bir görüşe varabilmek için, tüm denetimlerde standartlara uyum düzeyini dikkatli bir şekilde değerlendirmelidir. Ayrıca, denetimler sonrasında yapılan iyileştirmeleri de içeren izleme sürecini de dikkate almalıdır. Görüşün kapsamının geniş olması nedeniyle, bir denetim görevine özgü olmayan kanıtlardan (danışmanlık faaliyetlerinden sağlanan bilgiler gibi) veya dış denetimin 9 Örneğin böyle bir kapsamlı görüş, üst yöneticinin idare faaliyet raporunda vereceği iç kontrol güvence beyanının dayanağı olarak kullanılabilir. 20

26 çalışmaları ile strateji geliştirme biriminin çalışmalarından da faydalanılabilir. Bu durumda bu kanıtların uygun şekilde birleştirilmesine ilişkin bir metodoloji uygulanmalıdır. Örneğin İDB Başkanının güvenilir olduğuna kanaat getirmesi halinde, yönetimin yaptığı öz değerlendirme çalışmasından da yararlanılabilir. Ancak görüşlerin açıklanması sırasında, bu tip kanıtlardan faydalanıldığı açıkça ifade edilmelidir. Kapsamlı görüş, üst yönetici tarafından verilen iç kontrol güvence beyanına dayanak teşkil eden önemli bir araçtır. Bununla birlikte kapsamlı görüşün, üst yöneticinin kurumsal yönetim, risk yönetimi ve kontrole ilişkin sorumluluklarını ortadan kaldırmadığının ve iç denetim faaliyetinin azami mesleki özenle yerine getirildiği sürece, iç denetçilerin kontrol zafiyetlerinden sorumlu tutulamayacağının altını önemle çizmek gerekir. Kapsamlı görüş verilebilmesi için İDB ler tarafından bir model oluşturulmalı ve bu model üzerinde üst yönetici ile mutabakata varılmalıdır. Kapsamlı görüşün oluşturulmasında kullanılabilecek olgunluk seviyelerine ekte yer verilmiştir (EK-3: Olgunluk Seviyeleri) DÖNEMSEL RAPORLAMA İDB Başkanı, İDB nin performansına ilişkin olarak üst yöneticiye dönemsel olarak raporlar sunar. Bakanlıklar ve bağlı idarelerde yılda en az bir defa Bakana da dönemsel raporlama yapılır. Dönemsel raporlarda, denetim ve danışmanlık faaliyetleri ile izleme sonucunda ulaşılan tespitler doğrultusunda aşağıdaki hususlara yer verilmelidir: Bir önceki dönemden dönemsel raporlama tarihe kadar gerçekleştirilen denetim ve danışmanlık faaliyetleri hakkında bilgiler ve varsa programdan sapmanın nedenleri (kaynak kısıtı gibi). Dönemsel raporlama dönemindeki denetim ve danışmanlık faaliyetleri sonucunda tespit edilen kritik bulgu ve öneriler. Üzerinde mutabık kalındığı halde birim yöneticileri tarafından süresi içinde gereği yerine getirilmeyen bulgu ve öneriler. Gereği yerine getirilmeyen bulgulara ilişkin risklerin birim yöneticileri tarafından üstlenildiği bilgisi. Birim yöneticileri tarafından üstlenilen risklerin kurum tarafından kabul edilmemesi gerektiği düşünülenlere ilişkin değerlendirme. Tespit edilen suiistimal riskleri. Kurumsal yönetim, risk yönetimi ve kontrol sorunlarına ilişkin bilgiler. Üst yöneticinin ihtiyaç duyabileceği veya talep edebileceği diğer konular. Dönemsel raporların sıklığı üst yöneticinin beklentilerine bağlıdır. Fiilen görev yapan iç denetçi sayısı üçten az olan İDB lerde yılda bir defa raporlama yapılması yeterli olabilir. 21

27 Dönemsel raporlamanın yapılmasında kullanılacak rapor şablonuna ekte yer verilmiştir (EK-4: Dönemsel Rapor Şablonu) İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU Dönemsel raporların dışında, yıllık iç denetim faaliyet raporu da İDB Başkanı tarafından hazırlanır. Yılı iç denetim faaliyet raporu, Şubat ayı sonuna kadar üst yönetici tarafından İDKK ya gönderilir. İç denetim faaliyet raporunun kapsam ve formatı aşağıda yer almaktadır: a) Rapor kapağı: Rapor kapağında; İDB nin adı, ilgili kurum ve varsa İDB nin amblemi, logosu veya resmi ile faaliyet raporu tarihine yer verilir. b) Genel bilgiler: İDB nin misyon ve vizyonu, insan kaynakları, fiziki kaynaklar, bütçe ödeneğiharcama durumu ve diğer denetim kaynakları ile dış denetim raporlarında yer alan iç denetimle ilgili tespit ve değerlendirmelere ve kurumun teşkilat yapısı hakkındaki bilgilere kısaca yer verilir. c) Amaç ve hedefler: İDB nin, iç denetim planı ve/veya kurum stratejik planında belirtilen stratejik amaç ve hedeflerine, faaliyet yılı önceliklerine ve izlenen temel ilke ve politikalarına, ayrıca iç denetim planı dönemine ilişkin denetim stratejilerine yer verilir. d) Faaliyet ve performans bilgileri 1. Program dönemi performans bilgileri: İç denetim programı kapsamında yürütülen denetim ve danışmanlık faaliyetlerinin gerçekleşme durumuna ilişkin bilgiler ile program dışı gerçekleştirilen denetim, danışmanlık ve inceleme faaliyetlerine yer verilir. İç denetim programından önemli ölçüde sapmaların olması durumunda söz konusu sapmanın nedenleri de belirtilir. Üst yönetici tarafından uygulanması uygun bulunmayan bulgu ve önerilere 10 de bu bölümde yer verilir. Ayrıca, dönem içinde yürütülen izleme faaliyeti sonuçlarına göre denetim önerilerinin uygulanma durumuna ilişkin bilgilere de yer verilir. 2. Plan dönemi performans bilgileri: İç denetim planının başlangıcından rapor tarihine kadar olan dönemdeki, planlanan denetim ve danışmanlık faaliyetlerine ilişkin gerçekleşme durumuna ve denetim evreni kapsamında olup o tarihe kadar denetlenemeyen ve gelecek dönemdeki iç denetim planına aktarılacak denetim alanlarına ilişkin değerlendirmeye yer verilir. 3. Kalite güvence değerlendirmeleri: Kalite güvence ve geliştirme programı çerçevesinde yapılan iç ve dış değerlendirmelerden elde edilen tespit ve öneriler ile iyileştirmeye yönelik eylemlere ve uygulama takvimine yer verilir. İç denetim faaliyeti ile ilgili olarak performans ölçütleri geliştirilmiş ve bu kapsamda İDB nin performansının değerlendirilmesine dönük bir çalışma yapılmış ise elde edilen sonuçlara bu bölümde yer verilir. 4. Eğitim faaliyetleri: İç denetçilerin ilgili faaliyet döneminde gerek eğitici gerekse kursiyer olarak katıldığı tüm eğitim etkinliklerine (hizmet içi, mesleki ve yurtdışı eğitimler ile akademik çalışmalar gibi) ilişkin bilgilere yer verilir. 10 Örnek-14 te yer alan Bulgu Uyuşmazlık Tablosu ile kayıt altına alınan bulgulara yer verilecektir. 22

28 e) İDB nin kabiliyet ve kapasitesinin değerlendirilmesi: İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesinde karşılaşılan sorunlara (bütçe, personel, fiziki imkânlar, eğitim vb. alanlardaki yetersizlikler) değinilerek söz konusu kaynak sınırlamalarının denetim ve danışmanlık faaliyetlerine olası etkileri değerlendirilir ve bu kapsamda alınacak/alınması gereken tedbirlere yer verilir. f) İdare düzeyinde önemli değişiklikler ve iç denetim faaliyetlerine olası etkileri: İdarenin görev alanıyla ilgili mevzuatta, teşkilatlanmada, faaliyet ve süreçlerin işleyişinde (otomasyona geçiş vb.) ya da kurum yönetiminde köklü değişiklikler olması durumunda söz konusu değişikliklerin iç denetim plan ve programlarını nasıl etkilediği değerlendirmeye tabi tutulur. g) Kapsamlı görüş: Yapılan denetim ve danışmanlık faaliyetleri de göz önünde bulundurularak, ilgili kurumun iç kontrol sisteminin genel değerlendirmesini içeren kapsamlı görüşe bu bölümde yer verilir. İç denetim faaliyet raporlarının hazırlanmasında kullanılacak rapor şablonuna ekte yer verilmiştir (EK-5: İç Denetim Faaliyet Raporu Şablonu). 23

29 4. İÇ DENETİM PLAN VE PROGRAMININ HAZIRLANMASI İç denetimde üç yıllık planlama süreci; denetim evrenin belirlenmesi, makro risk değerlendirmesi, denetim alanlarının belirlenmesi ve önceliklendirilmesi, iç denetim plan ve programlarının hazırlanması ve onaylanması aşamalarından oluşur DENETİM EVRENİNİN BELİRLENMESİ Denetim evreni, kurumun ilgili mevzuatı kapsamında merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı tarafından yürütülen faaliyet, süreç, proje vb. alanlarının tamamını kapsar. Denetim evreninde yer alan tüm faaliyetlerin/süreçlerin/projelerin planlama sürecinde risk değerlendirmesine tabi tutulması zorunludur. Denetim evreninin sağlıklı bir şekilde tanımlanabilmesi için gerekli ilk adım, kurumun organizasyon yapısının ve her bir birimin yürüttüğü faaliyet, süreç ve proje envanterinin ortaya konulmasıdır. Organizasyon yapısı içinde yer alan birimlerin, görev, yetki ve sorumluluklarının anlaşılabilmesi için, birimlerin faaliyet alanlarını düzenleyen mevzuat, hizmet envanteri ve varsa tanımlanmış süreçler ile iş akışları gözden geçirilmelidir. Birimler tarafından fiilen yürütülmekle birlikte, mevzuatta karşılığı bulunmayan faaliyetlerin belirlenebilmesi için, bu birimlere özgü plan, program ve raporların incelenmesinin yanı sıra, ilgili yöneticiler ve personelle görüşmeler yapılması da faydalı olacaktır. Denetlenebilecek faaliyet/süreç/projeye ilişkin sağlıklı bilgi edinilebilmesi için, üst düzey yöneticilerle bu kapsamda yapılacak görüşme ve yazışmalarda, süreçleri tanımaya ve risk düzeyini doğru tespit etmeye yönelik anket ve görüşme formları oluşturulması ve uygulanması yararlı olacaktır. Bir kurumda İDB nin ilk defa denetim evreni hazırlaması durumunda, denetim evreni kapsamındaki faaliyet ve süreçlerin amaç ve kapsamının doğru tespit edilebilmesi için belli bir ölçüde denetim kaynağının bu işe ayrılması uygun olacaktır. Denetim evreninin hazırlanmasında süreç bazlı yaklaşım esas olup, bu doğrultuda kurumun stratejik planı ekinde yer alan görev tanımlarından, hizmet envanterlerinden ve iç kontrol çalışmaları kapsamında geliştirilen süreç envanterlerinden de yararlanılması, denetim evreninin doğru tanımlanmasına yardımcı olacaktır. Kurum organizasyon yapısının ne düzeyde ele alınacağına karar verme yetkisi İDB Başkanındadır. Bu çerçevede, bakanlık olarak örgütlenen bir kurumda daire başkanlıkları düzeyinde bir çalışma yeterli iken, genel müdürlük olarak örgütlenen bir kurumda ise şube müdürlüğü bazında envanter çalışması gerekebilir. İDB Başkanının karar vermesi gereken bir diğer husus da, faaliyet, süreç veya projelerin hangi detayda denetim evrenine dâhil edileceğidir. Örneğin kamu alımları sürecini Şekil 4.1 de gösterildiği üzere denetim evreninde farklı düzeylerde ele almak mümkündür. Denetimlerin daha yönetilebilir ve maliyet etkin olması, denetimlerden anlamlı sonuçlar elde edilebilmesi bakımından ikinci düzeyde detaylandırılmış bir denetim evreninin tercih edilmesi faydalı olacaktır. Zaman içerisinde denetimler gerçekleştirildikçe denetlenebilir alanlarda yapılan güncellemeler ile denetim evreni daha belirgin ve tutarlı hale gelir. 24

30 Şekil 4.1. Denetim Evreni Tanımlama Düzeyi Önemli organizasyonel değişiklikler, yeni uygulamalar, projeler ve yasal değişikliklerin ortaya çıkması halinde, ortaya çıkan yeni durumun denetim evrenine yansıtılması gereklidir. Öte yandan denetim görevleri sırasında ilgili faaliyetin alt faaliyetlere ayrılması veya alt faaliyetlerin birleştirilmesinin denetimlerin etkinliğini arttıracağı kanaatine varılması halinde, denetim evreninde güncelleme yapılması gerekmektedir. Mahalli idareler ile yükseköğretim kurumlarında standart denetim evrenleri oluşturulmasına yardımcı olmak üzere, büyükşehir belediyesi ve üniversiteye ait örnek bir denetim evrenine ekte yer verilmiştir (Örnek 2) MAKRO RİSK DEĞERLENDİRMESİ Denetim önceliklerinin belirlenmesi amacıyla, denetim evreninde yer alan her bir faaliyet/süreç/proje İDB ler tarafından, stratejik planda yer alan amaç ve hedefler ile üst yönetici ve üst düzey yöneticilerin görüşleri de dikkate alınarak, risk faktörleri doğrultusunda değerlendirmeye tabi tutulur. Doğrudan riskleri arttırdığı veya azalttığı düşünülen faktörler, faaliyet/süreç/projenin risk düzeyinin belirlenmesinde kullanılır ve somut açıklamalarla kayıt altına alınır. Risk analizine, denetim evreninde yer alan faaliyet/süreçlerin değerlendirmesinde kullanılabilecek yapısal risk faktörlerinin belirlenmesiyle başlanır. Yapısal risk, mevcut kontroller ve tedbirler dışarıda tutulduğunda kurumların mevcut yapısından veya yürütülen faaliyetin doğasından kaynaklanan risktir. İDB ler tarafından kullanılması önerilen risk faktörleri; (1) karmaşıklık, (2) yapısal değişiklikler, (3) mali etkiler, (4) sosyal etkiler, (5) itibar etkileri, (6) yönetimin hassasiyeti ve (7) önceki denetim sonuçları şeklinde sıralanabilir. 25

31 Ancak İDB ler, kurumlarının faaliyetlerinin özellik ve niteliklerine göre farklı risk faktörleri belirleyebilir ve uygulayabilirler (EK-6: Risk Faktörleri Tablosu). Faaliyet/süreçlerin değerlendirilmesinde kullanılabilecek yapısal risk faktörleri de, olasılık ve etki faktörleri şeklinde sınıflandırılabilir. Risk faktörlerinin bu şekilde sınıflandırılmasına yönelik örneklere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. Tablo 4.1. Etki ve Olasılık Faktörü Örnekleri Etki Faktörü Mali Etki Sosyal Etki İtibar Etkisi Olasılık Faktörü Karmaşıklık Yapısal Değişiklikler Önceki Denetim Sonuçları Risk değerlendirmelerinin; kurumun kendi faaliyet alanıyla uyumlu, basit olmak ve üçten az olmamak kaydıyla optimum sayıda risk faktörü kullanılarak yapılmasına özen gösterilmelidir. Risk düzeyinin belirlenmesinde en az bir etki ve bir olasılık faktörü kullanılmalı ve kullanılan tüm risk faktörleri göz önünde bulundurularak değerlendirilen faaliyet/sürece ilişkin tek bir risk puanı (tek bir olasılık ve tek bir etki değeri) belirlenmelidir. Bir risk faktörüyle ilgili olarak elde yeterli bilgi bulunmadığında ya da yanıltıcı olması muhtemel bilgiler bulunduğunda, söz konusu risk faktörü o faaliyet/süreç ile ilgili olarak kullanılmamalıdır. Denetim evrenindeki tüm faaliyet/süreçler üzerinde, aynı risk faktörleri kullanılarak 11 bir değerlendirme yapılabileceği gibi, denetim evrenindeki bir faaliyetle ilgili risk değerlendirmesi yapılırken farklı risk faktörleri kullanılması ve risk düzeyinin bu şekilde belirlenmesi de mümkündür. (Bkz: Şekil 4.2) ÖRNEK Bütçe hazırlama faaliyetinin risk değerlendirmesinin yapılması halinde, öncelikle bu faaliyetle ilgili olarak en önemli risk unsurları göz önünde bulundurularak, risk düzeyi (olasılık ve etki değerleri) belirlenir. Bütçe hazırlama faaliyeti için uygulanacak risk faktörleri olarak da (1) yapısal değişiklikler, (2) mali etki ve (3) itibar etkisi belirlendiği varsayıldığında, bunlara ilişkin detay bilgilerin çalışma kâğıtlarına kaydedilmesi, makro risk değerlendirmesinin sağlıklı yapılabilmesi açısından önemlidir. Söz konusu risk faktörleri ve Ek-7 de yer alan Risk Analizi Modeli dikkate alınarak, anılan faaliyete ilişkin olasılığının orta (3 puan), etkisinin ise yüksek (4 puan) olduğuna karar verilirse, bütçe hazırlama faaliyetinin risk düzeyi orta (18 puan) olarak belirlenir. 11 Gerekli görülmesi halinde, belirlenmiş olan risk faktörlerine ağırlık verilmek suretiyle de denetime konu faaliyet/sürecin nihai risk puanı belirlenebilir. 26

32 Şekil 4.2. Faaliyet/Süreç/Projelere İlişkin Farklı Risk Faktörleri Belirlenmesi Kamu Alımları İnsan Kaynakları Deriner Barajı Projesi Strateji Geliştirme Mali Etki Yapısal Değişiklikler Mali Etki Yapısal Değişiklikler İtibar Etkisi Karmaşıklık Usulsüzlük ve Yolsuzluk Karmaşıklık İşlem Hacmi İtibar Etkisi Karmaşıklık İtibar Etkisi Karmaşıklık İtibar Etkisi Usulsüzlük ve Yolsuzluk Tutarlılığın sağlanabilmesi açısından hem makro risk analizinde hem de denetim görevleri sırasında kullanılan mikro risk analizinde aynı risk analizi modeli kullanılır (EK-7: Risk Analizi Modeli). Makro risk analizinde denetim evreninde yer alan faaliyetler/süreçler puanlanırken, mikro risk analizinde faaliyetlere/süreçlere ilişkin belirlenen riskler ayrı ayrı puanlanır. Her bir faaliyete ilişkin makro risk analizi sonuçları, her bir denetim görevinin sonucuna göre güncellenir. Güncelleme, hem bulguların kesinleşmesi (raporlama aşamasında), hem de bulgu ve önerilere yönelik eylemler yerine getirildikten sonra (izleme aşaması) olmak üzere iki aşamada yapılır. Buna ilişkin ilave bilgiye, Rehberin Raporlama ve İzleme bölümlerinde yer verilmiştir. Bu güncellemeler sırasında, denetim görevlerinden elde edilen bilgilerin yanı sıra, risk yönetimine ilişkin birimler tarafından yapılan çalışma sonuçlarından ve dış denetim bulgularından da faydalanılabilir. Yıl içerisinde denetlenmemiş alanların (faaliyet/süreç) risk değerlendirmelerinin ise, KİDS gereği yılsonunda güncellenmesi gerekmektedir. Böylece iç denetim planının her yıl güncellenmesi sağlanır DENETİM ALANLARININ BELİRLENMESİ VE ÖNCELİKLENDİRİLMESİ Denetim evreninde yer alan faaliyet, süreç, alt süreç, projelerden her birisi müstakilen bir denetim alanı olarak belirlenebileceği gibi, birbirleriyle ilişkili olanlar birleştirilerek de denetim alanları oluşturulabilir. Denetim alanlarının oluşturulmasında, denetim konusu hususların kendi içerisinde tutarlı bir şekilde bir bütün olarak ele alınmasına dikkat edilir. 27

33 Denetim alanlarının oluşturulmasında göz önünde bulundurulması gereken önemli bir husus da denetim alanlarına ayrılacak muhtemel sürelerdir. Gerek aynı büyüklükteki denetimlerin birbirlerine yakın sürede tamamlanması, gerekse denetim kaynağının optimum düzeyde kullanılması amacıyla denetim alanları, küçük, orta ve büyük ölçekli olarak sınıflandırılır. ÖRNEK Karayolları Genel nde yol yapım süreci, ağırlıklı olarak taşra teşkilatında yürütülen bir faaliyettir. Bu bakımdan gerek denetim görevinin planlanması, gerekse saha çalışmaları daha uzun süre alacağından, bu denetim alanı Büyük ölçekli olarak belirlenebilir. Diğer yandan, sadece merkez teşkilatında yürütülen bilgi edinme hizmetleri sürecinin kapsamı dar olduğundan, hem görev planlaması hem de saha çalışmaları sırasında bilgiye ulaşma daha kolay olacak ve çalışmalar kısa zamanda tamamlanabilecektir. Bu nedenle söz konusu denetim alanının Küçük ölçekli olarak belirlenmesi daha uygun olacaktır. Her bir ölçek için ayrılması gereken denetim süresi, denetim stratejisiyle belirlenir. Denetim stratejisinde denetim ölçeklerine göre belirlenmiş ortalama denetim sürelerinin çok üstünde veya çok altında bir sürede denetimi gerçekleştirilebilecek denetim alanları belirlenmesinden mümkün olduğu kadar kaçınılmalıdır. Denetim ölçeği belirlenirken aşağıdaki hususlara da dikkat edilir: Risk düzeyi yüksek denetim alanlarında daha fazla test yapılması gerekeceği ve bunun da denetim süresini uzatacağı durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Bir denetim alanında birden fazla denetim türü uygulanması planlanıyorsa, bu durumda da denetim süresi artacak ve ölçek büyüyecektir. Birden fazla faaliyet/sürecin birleştirilmesiyle oluşturulan bir denetim alanının risk puanı, her bir faaliyet veya sürecin risk puanının ağırlıklı aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Örneğin bir denetim alanı içerisinde dört faaliyet bulunuyorsa ve bu faaliyetler denetim alanının içerisinde eşit ağırlığa sahipse, söz konusu denetim alanının risk puanı, bu dört faaliyetin risk puanlarının ağırlıklı aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Denetim alanları almış oldukları risk puanları doğrultusunda; yüksek, orta ve düşük olarak derecelendirilir/önceliklendirilir. 28

34 ÖRNEK Bir üniversite İDB nin Kütüphanecilik İşlemleri Süreci ni denetim alanı olarak belirlediğini ve bu denetim alanının eşit ağırlığa sahip dört faaliyetten oluştuğunu varsayalım. Bu durumda EK- 7 deki Risk Analizi Modeli de göz önünde bulundurulduğunda, denetim alanının alacağı risk puanı aşağıdaki gibi olacaktır. (Bkz. EK-7: Risk Analizi Modeli) Denetim Alanı Risk Puanı Ağırlığı Ağırlıklı Risk Puanı (Kütüphane İşlemleri Süreci) (A) (B) (C=AxB) Üyelik İşlemleri (Faaliyet 1) 24 0,25 6 Abonelik ve Dağıtım İşlemleri (Faaliyet 2) 12 0,25 3 Ödünç Verme, Kayıp ve İade İşlemleri (Faaliyet 3) 22 0,25 5,5 Dokümantasyon İşlemleri (Faaliyet 4) 10 0,25 2,5 Kütüphanecilik İşlemleri Süreci Risk Puanı (Toplam) Kütüphane İşlemleri Sürecinin Risk Düzeyi 17 ORTA Söz konusu İDB, bu denetim alanında üyelik işlemlerinin ağırlığının daha fazla, dokümantasyon işlemlerinin ağırlığının ise daha az olduğunu düşünüyorsa, buna ilişkin ağırlıklandırmasını yaparak aşağıda gösterildiği şekilde denetim alanının risk düzeyine ulaşacaktır. Denetim Alanı Risk Puanı Ağırlığı Ağırlıklı Risk Puanı (Kütüphane İşlemleri Süreci) (A) (B) (C=AxB) Üyelik İşlemleri (Faaliyet 1) 24 0,50 12 Abonelik ve Dağıtım İşlemleri (Faaliyet 2) 12 0,20 2,4 Ödünç Verme, Kayıp ve İade İşlemleri (Faaliyet 3) 22 0,20 4,4 Dokümantasyon İşlemleri (Faaliyet 4) 10 0,10 1 Kütüphanecilik İşlemleri Süreci Risk Puanı (Toplam) Kütüphane İşlemleri Sürecinin Risk Düzeyi 19,8 YÜKSEK Birden fazla denetim alanının risk düzeylerinin aynı olması halinde, bu denetim alanlarının daha önce denetlenip denetlenmediğine bakılarak denetlenmemiş alanlara öncelik verilir. Eğer denetim alanlarının tümü daha önce denetlenmiş ise, denetim yılı daha önce olanlara öncelik verilir. 29

35 4.4. İÇ DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI İç denetim planı, iç denetim birimlerinin uzun vadeli stratejisini belirleyen en önemli belgedir. Bu plan, iç denetim faaliyetinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla; Denetim stratejisini, Risk düzeyi yüksek ve orta olarak belirlenen denetim alanlarını 12, Planın uygulanabilmesi için gereken denetim kaynaklarını, Kaynak kısıtlarının olası etkilerini, içerecek şekilde üç yıllık dönemler için hazırlanır. Plan dönemi, ilk yılın Ocak ayının birinci günü ile üçüncü yılın Aralık ayının son günü arasındaki zaman dilimini ifade eder. İç denetim planının hazırlanmasında; İDKK tarafından yayımlanan (1) Kamu İç Denetim Strateji Belgesi, (2) kurumun stratejik planı ile (3) üst yönetici ve (4) üst düzey yöneticilerin görüşleri de dikkate alınır. İDB Başkanı bu amaçla, iç denetim plan ve programının yürürlüğe girmesinden en az bir ay önce, tüm birimlerle iletişime geçerek birimlerin iç denetimden beklentileri hakkında bilgi edinir. İç denetim planı, her yıl risk değerlendirmesi ve denetim sonuçlarına göre gözden geçirilerek yeniden hazırlanır. Her yıl bir sonraki üç yılı içerecek şekilde güncellenen iç denetim planı, İDB nin üç yıllık yol haritasını gösterir. İç denetim planına esas olacak temel stratejilerin öncelikli olarak belirlenmesi ve mümkün olduğu ölçüde planın onaya sunulması öncesinde, üst yönetici ile görüşülmesi gereklidir. İDB Başkanı tarafından iç denetçilerin katılımıyla belirlenen temel stratejiler aşağıdaki hususları içermelidir: (1) İDB tarafından yürütülecek aşağıdaki faaliyetlere kaynak tahsisi 13 oransal (yüzde) olarak yapılır. Ancak, bir plan dönemindeki toplam denetim kaynağından, aşağıdaki faaliyetlere tahsis edilecek kaynağın oransal olarak belirlenmesinde, İDKK tarafından yayımlanan Kamu İç Denetimi Strateji Belgesiyle belirlenen oranlar esas alınır. 12 Yönetmeliğin 39 uncu maddesi gereğince, en az yüksek ve orta riskli olarak belirlenen denetim alanlarının bir plan döneminde kapsanması esastır. Denetim kaynağının imkan verdiği ölçüde, düşük riskli olarak belirlenen denetim alanları da plana dahil edilmelidir. 13 Adam/saat ayrılacaktır. Bir gün 8 saat olarak esas alınacaktır. 30

36 DENETİM DANIŞMANLIK EĞİTİM İZLEME YÖNETİM FAALİYETLERİ İHTİYAT İÇİN AYRILAN KAYNAK Makro risk değerlendirmesi sonuçlarına göre iç denetim stratejine uygun olarak güvence hizmeti verilmesi gerekli alanların planlı denetimlerini kapsar. İdareden gelecek talepler doğrultusunda kurumun faaliyetleri, süreçleri veya işlemleriyle ilgili olarak sistematik bir biçimde sunulan değerlendirme faaliyetlerini kapsar. Danışmanlık görevi kapsamına giren kurum içindeki eğiticilik faaliyetleri de bu başlık altında değerlendirilir. İç denetçilerin mevzuat uyarınca aldıkları ve verdikleri eğitimler ile katıldıkları konferans ve seminerler bu kapsamdadır. Denetim faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan bulgular ile danışmanlık faaliyetleri sonucunda denetlenen birim ile mutabık kalınarak izlenmesi kararlaştırılan hususlara ilişkin ilerlemelerin değerlendirilmesini kapsar. İç denetim planlarının ve programlarının hazırlanması, denetim faaliyetlerinin koordinasyonu, denetim raporlarının incelenmesi, iç değerlendirme çalışmaları, dönemsel raporlama gibi denetimin yönetimi işlemleri ile kurum içerisindeki tüm yazışmaları kapsar. Planlama aşamasında öngörülemeyen ve yıl içerisinde ortaya çıkan program dışı denetim ve danışmanlık ihtiyaçları ile diğer faaliyetler için ayrılan denetim kaynağını içerir. (2) Denetim ölçeklerine göre ( büyük ölçekli, orta ölçekli, küçük ölçekli) ortalama denetim süreleri, saat bazında belirlenir ve denetim alanları oluşturulurken bu ortalama süreler, kaynak dağılımının dengeli yapılabilmesi amacıyla dikkate alınır. Denetim sürelerine ilişkin gerçekleşme bilgileri incelenerek, belirlenen sürelerin yetersiz kalması ya da artması gibi durumlarla karşılaşılması hallerinde, yeni iç denetim planı hazırlığı sırasında ortalama denetim süreleri revize edilerek gerçekçi hale getirilir ya da denetim alanları içeriğinde revizyona gidilir. (3) Denetim alanlarının risk düzeyine göre hangi sıklıkta denetlenmesi gerektiği belirlenir. Uluslararası genel kabul görmüş iyi uygulamalara göre, risk düzeyi arttıkça o alanda daha sık denetim yapılması temel esastır. İDB ler de kendi yaklaşımlarına uygun olarak denetim sıklıklarını ay bazında belirlemelidir ( Yüksek riskli alanlar 12 ayda bir, Orta riskli alanlar 24 ayda bir denetlenecektir gibi). Ancak, Yönetmeliğin 39/2 maddesi gereğince, orta ve yüksek riskli alanların denetim sıklığı 36 aydan fazla belirlenemeyecektir. Denetim stratejisine karar verildikten sonra, bu strateji doğrultusunda üç yıl içerisinde denetlenmesi gereken denetim alanları belirlenir ve karar verilen denetim sıklığına uygun ve düzenli olarak güncellenen risk düzeylerine göre, denetim alanlarının yıllara dağıtımı yapılır. Bu dağıtımda, yıllar arasındaki kaynak ihtiyacının da dengeli belirlenmesine dikkat edilir (Örnek-3: İç Denetim Planının Güncellenmesi). 31

37 Düşük risk düzeyine sahip en az bir denetim alanının iç denetim planına dâhil edilmesi, makro risk değerlendirmesinin ne derece isabetli yapılmış olduğunun anlaşılması bakımından faydalı olacaktır. Denetim alanlarında yer alan faaliyetlere/süreçlere de, iç denetim planlarında yer verilir. Danışmanlık, eğitim, izleme gibi diğer faaliyetler için denetim stratejisiyle tahsis edilmesi öngörülen toplam kaynak miktarları ise, her bir başlık bazında toplu ve yüzde (%) olarak gösterilir. İç denetim planı hazırlık çalışmalarının son aşaması, belirlenen denetim stratejisini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan iç denetçi kaynağının hesaplanmasıdır. Planın uygulanabilmesi için ihtiyaç duyulan insan kaynağı ve kaynak sınırlamasının etkileri, İDB Başkanı tarafından üst yöneticiye raporlanır. Yapılan analiz sonucunda idareye tahsis edilen iç denetçi kadrosunun yetersiz olduğunun ortaya çıkması halinde, durum İDKK ya bildirilir İÇ DENETİM PROGRAMININ HAZIRLANMASI İç denetim programı, İDB nin, 1 Ocak-31 Aralık arası zaman diliminde olmak kaydıyla, bir yıllık dönemde gerçekleştirmeyi planladığı denetimler ile programın hazırlandığı tarih itibariyle yaklaşık tarihleri öngörülebilen danışmanlık, eğitim, idari işler ve izleme faaliyetlerinin belirlendiği bir belgedir. İhtiyaç duyulması halinde, 1 Ocak-31 Aralık dönemi arasında en fazla iki ayrı denetim programı uygulanabilir. İç denetim programı hazırlanırken aşağıdaki adımlar izlenir: (1) İç denetim planının birinci yılında yer alan denetimler, İDB nin mevcut iç denetçi kaynağı ölçüsünde en yüksek risk düzeyinden başlamak üzere iç denetim programına alınır. ÖRNEK İç denetim planının ilk yılında 20 denetim alanı bulunuyor ve İDB nin mevcut iç denetçi kaynağı bu alanlardan yalnızca ilk beşini denetlemeye yetiyorsa, iç denetim programına en yüksek risk puanına sahip bu beş denetim alanı alınır. (2) Denetim alanının, iç denetim programına alınma gerekçesi 14 göz önünde bulundurularak, denetimin türü bu aşamada belirlenir. Denetim türünün belirlenmesinde, denetim alanının iç denetim programına alınma gerekçesiyle birlikte; (a) üst yöneticinin beklentisi, (b) denetim görevi sonuçlarının anlamlı olması ve (c) yürürlükteki Kamu İç Denetim Strateji Belgesindeki konuya ilişkin ilkelerin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Denetim alanına ilişkin ön çalışma sonuçlarının gerektirmesi durumunda, üst yöneticiden iç denetim programı revizyonuna yönelik alınacak bir onayla, iç denetim programıyla belirlenmiş denetim türünde değişiklik yapılabilir. Ancak bu durumun istisnai hallerde söz 14 Denetim sonucunda hangi iç kontrol amacına yönelik güvence verilmesi hedefleniyorsa, buna uygun denetim türü belirlenmesi gerekir. Ayrıca, söz konusu denetim alanının risk düzeyinin belirlenmesinde kullanılan risk faktörleri de, denetim türünün belirlenmesinde bir unsur olarak göz önünde bulundurulabilir. 32

38 konusu olabileceği ve denetim türünün, iç denetim programının hazırlanması aşamasında belirlenmesinin esas olduğu unutulmamalıdır. (3) İDB Başkanı; iç denetim programında yer alacak denetim ve danışmanlık görevlerini, denetim ve danışmanlık görevlerini yürütecek iç denetçileri ve bunların görevlerini (iç denetçi, DGS ve İDB Başkanı gibi), her bir iç denetçi için tahsis edilecek çalışma sürelerini (saat bazında) belirler. İç denetim programında yer alacak denetim ve danışmanlık görevlerine iç denetçi ve DGS atamasında, Kamu İç Denetim Genel Tebliğinin 15 inci maddesi hükmü esas alınır. Bu aşamada aşağıdaki hususlara dikkat edilir: Bir iç denetçinin çalışabileceği toplam denetim saatinden, yasal izinler, planlanmış eğitim faaliyetleri gibi süreler düşülmelidir. Bir denetim için tahsis edilen saat bazındaki toplam denetim süresi, denetim stratejisi ile belirlenen ortalama denetim sürelerinin çok üstünde ya da altında olmamalıdır. Mümkün olduğu kadar iç denetçilerin tecrübeli oldukları alanlarda görevlendirilmeleri sağlanmalıdır. Ancak bu durumun tarafsızlıklarını zedeleyip zedelemediği hususu İDB Başkanı tarafından dikkatle izlenmelidir. Bir iç denetçiye üst üste üç yıl aynı birimde görev verilmemelidir. İç denetim programında yer alan her bir denetim alanına, denetlenen birim olarak, denetim kapsamındaki faaliyetlerden/süreçlerden sorumlu en üst düzey birim yazılmalıdır. Denetim testlerinin yürütüleceği alt birimler ya da taşra birimleri, ön çalışma sonucunda risk esaslı olarak belirlenmeli ve denetime tabi tutulmalıdır İÇ DENETİM PLAN VE PROGRAMININ ONAYLANMASI İç denetim stratejisine uygun şekilde hazırlanan iç denetim planı ve iç denetim programı, en geç Aralık ayı başında üst yöneticiye yazılı olarak sunulur ve Aralık ayı sonuna kadar üst yönetici tarafından onaylanır. İç denetim plan ve programı, üst yönetici tarafından Aralık ayı sonunda onaylanmaması halinde, iç denetim planı ve iç denetim programı İDB Başkanı tarafından 1 Ocak tarihinde yürürlüğe konulur. İç denetim plan ve programının zamanında onaylanmasını sağlamak amacıyla en geç Eylül ayı itibariyle hazırlık çalışmalarının başlatılması uygun olacaktır. İç denetim plan ve programının hazırlanması sürecinde, üst yöneticiyle doğrudan ve güçlü bir iletişim sağlanmalı ve bu süreç yalnızca rutin bir onay süreci olarak görülmemelidir. Yürürlüğe konulan iç denetim plan ve programı, onay tarihinden sonraki bir hafta içerisinde iç denetçilerle paylaşılır. İç denetim programında yer alan denetimler de, en geç onay tarihinden sonraki 30 gün içerisinde İDB Başkanı tarafından ilgili denetlenen birimlere bilgi için gönderilir. Ancak iç denetim programı eki çizelgenin, denetlenen birimlere bir bütün halinde gönderilmesi uygun olmayabilir. İç denetim plan ve programı kapsam ve şablonuna ekte yer verilmiştir (EK-8: İç Denetim Plan ve Programı). 33

39 5. GÜVENCE/DENETİM FAALİYETLERİ Güvence faaliyetlerinin temel amacı, denetim kapsamına giren konuların iç denetim metodolojisi çerçevesinde değerlendirilmesi ve bu değerlendirme sonuçlarının üst yönetici ve birim yöneticilerine sunulmasıdır. Güvence faaliyetleri, iç denetçinin, bir faaliyet, süreç veya proje hakkında bağımsız görüş veya kanaat sunabilmek için, eldeki kanıtları objektif bir şekilde değerlendirmesini içerir. İDB ler, kurum içi işleyişte aksayan yönleri tespit ederek iyileştirme önerileriyle birlikte bunları raporlamanın yanı sıra, kurum faaliyetlerinin sürekli geliştirilmesi için de öneriler geliştirerek güvence hizmeti sunarlar. İç denetim tarafından verilen güvence kesin bir güvence değil, makul bir güvencedir. Makul güvence, normal koşullar altında belirli bir denetim görevi için gerekli tüm nitelikler ile teknik bilgi ve tecrübeye sahip bir denetçinin, söz konusu görevin gerektirdiği bütün özen ve dikkati göstererek ve izlenmesi gereken tüm denetim adımlarını izleyerek kanaatlerini ilgili, güvenilir ve yeterli denetim kanıtlarına dayandırarak oluşturması suretiyle verilecek güvence olup, kesin bir yanılmazlık içermemektedir. 15 Bir denetim görevi süreci genel olarak aşağıdaki gibi özetlenebilir: Öncelikle denetlenecek alan (faaliyet/süreç/proje) detaylı olarak anlaşılır. Üzerinde odaklanılması gereken alanlar önceliklendirilir. Denetimde kullanılacak kriterler belirlenir. Mevcut durum ile ilgili olarak denetim kanıtı toplanır. Toplanan kanıtlar değerlendirilir ve analiz edilir. Analiz ve değerlendirmeler doğrultusunda iç kontrol sisteminin etkililiği hakkında sonuçlara varılır. Elde edilen tespit ile öneriler ilgili tüm taraflar ile paylaşılır. Önerilere ilişkin eylem planlarının gerçekleşmeleri izlenir. Yönetmeliğe göre, kurumlarda yürütülecek iç denetim faaliyetleri aşağıda belirtilen denetim uygulamalarını kapsar: 1- Uygunluk denetimi: Kamu idarelerinin faaliyet ve işlemlerinin ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuata uygunluğunun incelenmesidir. 2- Performans denetimi: Yönetimin bütün kademelerinde gerçekleştirilen faaliyet ve işlemlerin planlanması, uygulanması ve kontrolü aşamalarındaki etkililiğin, ekonomikliğin ve verimliliğin değerlendirilmesidir. 3- Mali denetim: Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin hesap ve işlemlerin doğruluğunun; mali sistem ve tabloların güvenilirliğinin değerlendirilmesidir. 15 Çetin Özbek, İç Denetim Kurumsal Yönetim, Risk Yönetimi ve İç Kontrol, Türkiye İç Denetim Enstitüsü Yayınları No:3, İstanbul,

40 4- Bilgi teknolojileri denetimi: Denetlenen birimin elektronik bilgi sistemlerinin sürekliliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesidir. 5- Sistem denetimi: Denetlenen birimin faaliyetlerinin ve iç kontrol sisteminin; organizasyon yapısına katkı sağlayıcı bir yaklaşımla analiz edilmesi, eksikliklerinin tespit edilmesi, kalite ve uygunluğunun araştırılması, kaynakların ve uygulanan yöntemlerin yeterliliğinin ölçülmesi suretiyle değerlendirilmesidir. Denetim faaliyetleri, yukarıda belirtilen denetim uygulamalarından birini veya birkaçını kapsayacak şekilde yapılabilir. Sistem denetimi kapsamında; uygunluk, bilgi teknolojileri ve performansa ilişkin hususlar da değerlendirilebilir. Rehberin bu bölümü genel denetim metodolojisini belirlemektedir. Bu genel metodoloji yukarıda gösterilen tüm denetim türlerine uygulanabilmekle birlikte, esas olarak sistem ve uygunluk denetimine yöneliktir. Bilgi teknolojileri denetiminde ise, İDKK tarafından ayrıca yayınlanan İç Denetim Bilgi Teknolojileri Denetimi Rehberi esas alınır DENETİM GÖREVLERİNİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİ Denetim görevleri; iç denetim programı eki çizelgede gösterilen denetlenme sırası göz önünde bulundurularak ve başlama tarihi gelmeden en geç bir hafta önce İDB Başkanı tarafından başlatılır. İhtiyaç duyulması ve iç denetim programında öngörülmesi halinde, İDB Başkanı tarafından, iç denetim programıyla belirlenen iç denetçi görevlendirmelerinde değişiklikler yapılabilir. Bir iç denetçinin üzerinde aynı tarihler arasında mümkün olduğunca birden fazla denetim olmamasına özen gösterilmelidir. Ancak bilgi ve belge akışında yavaşlık olması muhtemel özel durumlarda veya taşra teşkilatında yürütülecek testlerde verimliliğin ve etkililiğinin arttırılması gibi gerekçelerle, bir iç denetçinin aynı anda birden fazla denetim ile görevlendirilmesi de mümkündür. Denetim görevi, esas olarak üç ana KİDS grubu tarafından düzenlenmektedir. Güvence ve danışmanlık hizmetlerinde bu Standartlara ve ilgili uygunluk kriterlerine 16 uyum sağlanması gerekmektedir. Denetim Görevinin Temel Aşamaları Denetim Görevinin Planlanması (KİDS 2200) Denetim Görevinin Yürütülmesi (KİDS 2300) Denetim Sonuçlarının Raporlanması (KİDS 2400) 16 İDKK; tarih ve 3 sayılı Kurul Kararıyla, dış değerlendirme faaliyetlerinde aranacak Temel Uygunluk Kriterlerini belirlemiştir. Söz konusu Uygunluk Kriterleri, KİDS in gereklerinin neler olduğu hususunda yol göstericidir. 35

41 Bu temel aşamaların detayları Rehberin ilgili kısımlarında ele alınacaktır. Denetim görevinin yürütülmesine ilişkin planlamanın yapılması, KİDS e göre zorunlu bir husustur. Denetim görevinin planlanmasına ilişkin kurallar, 5 temel Standart grubunda belirlenmektedir. Denetim Görevinin Planlanması Planlamada Dikkate Alınması Gerekenler (KİDS 2201) Amacın belirlenmesi (KİDS 2210) Kapsamın belirlenmesi (KİDS 2220) Kaynak tahsisi (KİDS 2230) Görev İş Programı (KİDS 2240) Görevlendirme İç denetim programında önemli değişikliklere gidilmemesi temel prensip olmakla birlikte; iç denetim programının hazırlanması aşamasında öngörülemeyen iç denetçi değişiklikleri, plansız izinler, program dışı görevlendirmeler gibi zorunlu hususların ortaya çıkması halinde İDB Başkanı tarafından, denetim görevlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini teminen iç denetim programı eki çizelgede, iç denetim programıyla üst yöneticiden bu yönde bir yetki alınması şartıyla, gerekli değişiklikler yapılır. İç denetim faaliyetlerinin bir denetim ekibi tarafından yürütülmesi esastır. Denetlenen alanın karmaşıklığı ve büyüklüğü ile paralel olarak denetim ekibinin büyüklüğü de değişiklik gösterir. Denetim ekibi; iç denetçiler ile DGS den oluşur. Denetim ekibinin bir parçası olarak DGS, iç denetçinin çalışmalarını sadece onaylamakla yetinmemeli, denetim çalışmalarını yakından takip etmeli, yönlendirmeli ve iç denetçiye yardımcı olmalıdır. DGS, görev ve fonksiyonu paralelinde, iç denetçi ile birlikte denetimin tüm aşamalarından sorumludur. İDB Başkanı her bir denetim görevinin KİDS ile bu Rehbere uygun olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla kıdemli bir iç denetçiyi, iç denetim programıyla DGS olarak görevlendirir. İDB de yeterli sayı ve sertifika düzeyine sahip iç denetçi/iç denetçilerin bulunmaması halinde, denetimin gözetimi faaliyeti, bizzat İDB Başkanı tarafından yürütülür. DGS olarak görevlendirilen iç denetçi, aynı anda başka bir iç denetim faaliyetinde de görevlendirilebilir. İç denetçi ve DGS görevlendirmelerinde, Kamu İç Denetim Genel Tebliğinin 15 inci maddesi hükümlerine uyulur. 36

42 DENETİM GÖZETİM SORUMLUSUNUN ROL VE SORUMLULUKLARI Denetimin gözetimi sorumluluğu; Çalışma planının yeterli risk analizine dayandırılıp dayandırılmadığı, Görev iş programında belirlenen denetim testlerinin denetim amaçlarının gerçekleştirilmesi için yeterli olup olmadığı, Görev iş programında yer alan testlerin uygulanıp uygulanmadığı ve denetim sonuçlarına dayanak teşkil eden bilgilerin kayıtlı hale getirilip getirilmediği, Risklerin denetlenmesi için uygun test tekniklerinin kullanılıp kullanılmadığı (taşınır denetiminde fiili ve kaydi durumun uygunluğunun görüşme ile test edilmesinin yeterli olup olmayacağı gibi), Denetim sonucunda ortaya konulan tespit ve önerilerle ilgili kanıtların yeterli olup olmadığı, yetersiz ise bunlarla ilgili olarak ilave incelemelerin gerekli olup olmadığı, Raporda uygulanabilir önerilere ve eylem planlarına yer verilip verilmediği, hususlarında değerlendirme yapmak ve ilgili iç denetçiden gerekli düzeltmeleri istemek görev ve yetkilerini kapsar. Yukarıda belirtilen konularda eksiklikler olduğunun düşünülmesi halinde, söz konusu eksikliklerin ilgili iç denetçiler tarafından giderilmesi gerekir. Ancak ilgili iç denetçi ile DGS arasında görüş ayrılığı bulunması halinde, gerekli açıklamalar çalışma kâğıtları aracılığıyla kayıt altına alınır. Böyle bir görüş ayrılığı olması durumunda İDB Başkanının vereceği karar doğrultusunda işlem yapılır. İDB Başkanı tarafından, denetime başlama tarihinden en geç bir hafta önce iç denetçilere görevlendirme yazısı (Örnek-4: Görevlendirme Yazısı) gönderilerek, iç denetçiler denetimden haberdar edilir. Görevlendirme yazısında aşağıdaki hususlara yer verilir: Denetimin adı Denetimin türü Planlanan denetim süresi (başlama ve bitiş tarihleri ile toplam denetim saati) DGS ve görevlendirilen iç denetçilere ait bilgiler Gerek duyulması halinde, iç denetçiler tarafından denetim sırasında esas alınması gereken mevzuat, standart ve diğer kriterler Tarafsızlık ve Gizlilik Belgesinin Hazırlanması İDB nin faaliyetlerini bağımsız olarak yürütmesi, iç denetçilerin de görevlerini tarafsız bir şekilde yerine getirmesi gerekmektedir (EK-9: Tarafsızlığı Zedeleyen Hususlar). Tarafsızlığın, denetimin başlangıcından sonuna kadar korunduğunun kayıt altına alınabilmesi açısından aşağıdaki hususlara uyulması gereklidir: Denetim görevlendirmesi yapıldıktan sonra en kısa süre içinde, tarafsızlık ve gizlilik belgesinin (Örnek-5: Tarafsızlık ve Gizlilik Belgesi) doldurulması gereklidir. Bu belge ilgili denetim dosyasında tutulur. 37

43 İç denetçiler tarafsızlıklarının fiilen bozulduğunu anlamaları ya da denetlenen birimler nezdinde böyle bir izlenimin ortaya çıktığını fark etmeleri halinde bu durumu İDB Başkanına bildirirler. İDB Başkanı bu durumla ilgili gerekli tedbirleri alır. Ayrıca tarafsızlığın korunması açısından iç denetçilerin, son 1 yıl içerisinde sorumlu oldukları kurum faaliyetlerine ilişkin denetim hizmeti sunmamaları esastır. Bir iç denetçiye üst üste üç yıl aynı birimde görev verilmemelidir. ÖRNEK İdari bir birimden iç denetçi kadrosuna atanan bir kişi, görevden ayrılış tarihi üzerinden bir yıl geçmeden daha önce görev yaptığı birimde denetim yapmak üzere görevlendirilemez. Böyle bir durum ile karşılaşan iç denetçinin, tarafsızlık ve gizlilik belgesini doldurmadan önce İDB Başkanını bilgilendirmesi, İDB Başkanının da bu kişiye farklı bir birimde denetim görevi vermesi gerekir Denetlenen Birime Bildirim İDB Başkanı tarafından denetlenecek birime denetim hakkında temel bilgileri içeren denetim bildirim yazısı (Örnek-6: Denetim Bildirim Yazısı) gönderilir. Denetim bildirimi yazısında aşağıdaki hususlara yer verilir: Denetimin dayanağı olan onay Denetim programının yılı Denetimin amaç ve kapsamı Denetimin türü Denetime başlama ve bitiş tarihi DGS ve görevlendirilen iç denetçilere ait bilgiler Bu bildirim aşağıdaki işlevleri yerine getirmektedir: Denetlenecek birimin yöneticileri ve çalışanlarının genel olarak denetimin amaç kapsamı ile denetime başlama tarihi hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktadır. Denetlenen birime, denetim konusuyla ilgili personelin hazır bulundurulması ve ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgelerin hazırlanabilmesi için zaman tanımak suretiyle denetim süresinin etkin kullanılmasına yardımcı olmaktadır. Denetimin planlanan başlama ve bitiş tarihlerinin önceden bildiriliyor olması, denetimin zamanında bitirilmesini daha önemli hale getirmektedir. 38

44 Ön Çalışma İç denetçiler görevlendirildikleri tarihte denetimle ilgili ön çalışmalara başlarlar. Ön çalışmanın amacı, iç denetçilerin yürütecekleri denetim görevi kapsamında yer alan faaliyetleri/süreçleri (denetim alanını) tam olarak anlamalarını sağlamak suretiyle saha çalışmalarını etkin ve etkili bir şekilde yürütmelerini kolaylaştırmak ve böylece denetimin doğru alanlara yoğunlaşabilmesini sağlamaktır. Ön çalışma aşamasında iç denetçiler tarafından ihtiyaç duyulan tüm bilgiler toplanır, analiz edilir ve kayıt altına alınır. Elde edilen bilgilerden hareketle saha çalışmasında uygulanacak denetim testleri belirlenir Denetim Görev Süre Planının Oluşturulması DGS, denetim ekibinde yer alan iç denetçilerin de görüşlerini dikkate alarak denetim süre planı formunu doldurur. Denetim süre planı formu denetimin üç temel aşamasına (ön çalışma, saha çalışması ve raporlama) ilişkin başlama ve bitiş tarihlerini belirlemek amacıyla doldurulur (EK-10: Denetim Süre Planı Formu). İDB ler tarafından denetimin ara aşamalarını da gösteren daha detaylı formların kullanılması mümkündür. Denetim esnasında ortaya çıkan gerçekleşme bilgileri de bu forma işlenerek sapmalar kayıt altına alınır ve bu veriler, sonraki denetimlerde daha gerçekçi planlamaların yapılabilmesi amacıyla kullanılır Ön Araştırma Denetim süre planı formunun doldurulmasının ardından iç denetçiler, denetlenecek alan hakkında yeterli ve güncel bilgi sahibi olmak amacıyla ön araştırmalara başlarlar. Bu aşama, aşağıdaki hususlarda önemli bilgilerin ve uygulamaya yönelik tecrübelerin elde edilmesinden oluşur; Denetlenecek alanın büyüklüğü, kapsamı, amaç ve hedefleri, Denetlenecek alana ilişkin mevzuat, politika ve prosedürler, Yetki devirleri ve paylaşımları, Mevcut kontroller, İş akış süreçleri, Organizasyon ve yönetim yapısı, Süreçte kullanılan bilgi teknolojileri. Söz konusu bilgilere ulaşabilmek için kullanılabilecek bazı kaynaklar şunlardır; Önceki denetimlere ilişkin rapor ve çalışma kâğıtları, Dış denetim ve diğer denetim birimlerince yazılmış raporlar, İş/süreç akış şemaları, Organizasyon şemaları, Fonksiyon ve iş/görev tanımları, Birim yönergeleri, Stratejik plan ve performans programları Faaliyet raporları. 39

45 Bu aşamada gerek görülmesi halinde denetlenecek birimin yöneticisi ve ilgilileriyle de görüşülebilir. Bu tür görüşmeler muhtemel sorunlar, hassas konular ve denetimde ihtiyaç duyulacak diğer konularda önemli bir bilgi kaynağı oluşturur. Ön araştırma sırasında toplanan bilgiler denetlenen faaliyetlere ilişkin risk ve kontrollerin belirlenmesinde kullanılır Denetim Amacının Belirlenmesi Denetim amaçları, en geniş manasıyla denetim görevi sonucunda ulaşılmak istenen sonuçların denetim ekibi tarafından belirlenmesi olarak tanımlanabilir. Her bir denetim görevine ilişkin amaçların belirlenmesi KİDS e uyum açısından zorunludur. Denetim görevinin amaçları belirlenirken, iç denetimin kurumun çalışmalarına ve özellikle kurumsal yönetim, risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerine değer katması gerektiği hususu da göz önünde bulundurulmalıdır. Denetimin, tamamlandığında kurumun faaliyetlerine ne gibi bir değer katmış olacağı başlangıçta detaylı olarak düşünülmelidir. Denetim amaçlarının belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da, denetimde kullanılabilecek yeterli kriterlerin bulunmasıdır. Örneğin yeterli performans göstergelerinin belirlenmediği bir kurumda, sürecin verimliliğine ve etkililiğine ilişkin hususların denetim amacı olarak belirlenmesi halinde bu denetim amacına ulaşılması çok zor olabilecektir. Öte yandan iç kontrol sisteminin etkinliğini ve etkililiğini değerlendirmek şeklinde denetim amacı belirlenmiş ise, denetim sonucunda bu sistemin dört amacını da kapsayacak değerlendirmelere yer vermek gerekmektedir. Aksi halde denetim sonuçları ile denetim amacı arasında bir uyumsuzluk ortaya çıkacaktır. ÖRNEK -İşe alma sürecindeki kontrollerin etkililiği ve yeterliliğinin değerlendirilmesi. -Doğrudan temin ve ihale yoluyla mal alımı işlemlerinin etkili bir şekilde yürütülüp yürütülmediğinin belirlenmesi. -Projelendirme çalışmalarının teknik şartname, iş programı ve diğer teknik esaslara uygun şekilde yürütüldüğünden emin olunması. -Doğrudan temin ve ihale yoluyla temin edilen varlıkların korunup korunmadığının belirlenmesi. -Bilgi teknolojileri faaliyetlerine ilişkin kaynakların güvenli ve sürekli bir şekilde hizmet verebildiğinden emin olunması Açılış Toplantısı Denetim ekibi, ön araştırmalar sonrasında denetlenen alan ile ilgili yeterli düzeyde bilgiye sahip olduktan sonra denetlenecek birimin yöneticisi/yöneticileriyle bir toplantı yapar. Bu toplantıya ihtiyaç duyulması halinde denetlenen birimdeki diğer personel de katılabilir. İDB Başkanı, gerek gördüğünde açılış toplantılarına katılabilir. 40

46 Bu toplantıda aşağıdaki hususlar özellikle ele alınır; Denetimin amacı ve kapsamı, Denetim yöntemi, Denetim sonuçlarının ne şekilde paylaşılacağı, Denetimin tahmini süresi, Denetime yardımcı olacak personel ve çalışanlardan beklentiler, Birimin denetimden beklentileri, Denetim ekibi ile birim arasındaki iletişimin nasıl gerçekleştirileceği, Denetimin sağlayacağı faydalar. Toplantıda ayrıca denetim süreci 17 hakkında genel bilgi verilir. Toplantıda ele alınan konular, bir çalışma kâğıdıyla kayıt altına alınır Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Risklerin Belirlenmesi İç denetçiler, kurumlarının yönetim ve kontrol yapılarına ilişkin değerlendirmelerini risk analizine dayalı olarak gerçekleştirir. Yapılan risk değerlendirmeleri sonrasında kurumların en riskli alanlarına odaklanılır. Denetim görevleri yerine getirilirken denetim kaynağının imkân verdiği ölçüde yüksek riskli alanlara öncelik verilerek denetim testleri gerçekleştirilir. Bu doğrultuda risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi için aşağıdaki aşamalar takip edilir Denetim Konusunun Anlaşılması ve Faaliyet Amaçlarının Belirlenmesi Ön araştırmalardan elde edilen bilgiler doğrultusunda, denetlenen alanla ilgili temel süreçlerin belirlenmesi ve bu süreçler arasındaki ilişkilerin tam olarak anlaşılması gerekmektedir. Bu amaca hizmet etmek üzere, iş süreçlerini görsel hale getirmeye yarayan iş akış şemaları kullanılabilir veya süreç aşamalarının yazılı olarak gösterildiği tablolardan faydalanılabilir. İş akış şemaları hazırlanırken; kolay anlaşılabilir olmasına ve mümkün olduğunca aşırı detaylardan kaçınılmasına dikkat edilmesi, denetim sırasında önemli hususlara odaklanılması açısından faydalı olmaktadır. Şemaların oluşturulmasında birim içinde standart sembollerin kullanılmasına dikkat edilmelidir (EK-11: Standart İş Akış Sembolleri). Süreç değerlendirilirken; süreç içinde rol alan kişi ve birimlerin rol ve sorumluluklarının açıkça belirlenip belirlenmediği, sürecin diğer süreçlerle ilişkileri, sürecin hangi amaca ne gibi bir katkısı olduğu, sürdürülebilir olup olmadığı, sürecin çıktılarının hangi faaliyete girdi olarak katıldığının incelenmesi yararlı olacaktır. Ayrıca, sürecin sistematik olarak uygulanıp 17 Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi, oluşturulan risk kontrol matrisi hakkında birimin bilgilendirilmesi, saha çalışmaları, bulguların oluşturulması ve paylaşımı, kapanış toplantısı, raporlama, denetim görüşü verilecekse bu görüşün nasıl oluşturulacağı, izleme süreci (önemli risklerin üst yöneticiyle paylaşılmasını da içerecek şekilde) ve bulgulara ilişkin eylemlerin uygulanmaması halinde konu ile ilgili risklerin kabul edilmiş sayılacağı vb. 41

47 uygulanmadığının, süreçte istisnai durumların bulunup bulunmadığının araştırılması da uygun olacaktır (EK-12: Bilgi Toplama Formu). Bununla birlikte, süreç ve alt süreçlerin amaç ve hedeflerinin de tam olarak tespit edilmesi gerekmektedir. Risklerin belirlenebilmesi, değerlendirilebilmesi ve öncelik sırasına konulabilmesi, mutlak surette amaç ve hedefler ile ilişkilendirilebilmesine bağlıdır. Denetlenecek sürecin/birimin amaçları tam olarak ortaya konulmadan yapılacak risk değerlendirmesi yanlış sonuçlar verecektir. Bu amaçların kurum tarafından daha önceden belirlenmemiş olması halinde, yönetim ile birlikte çalışılarak amaçların belirlenmesi gerekmektedir. Amaç ve hedeflerin belirlenmesi sırasında kurumun stratejik plan ve performans programları da göz önünde bulundurulur. Bu aşamada denetlenen süreç ayrıca KİKS açısından da değerlendirilerek, KİKS te mevcut olan, ancak denetlenen süreçte var olmayan kontrol standartları tespit edilir. Var olmayan kontrol standartlarının ilgili süreç açısından önemli bir risk oluşturup oluşturmadığı değerlendirilir ve ayrıca oluşturulacak risk kontrol matrisinde bu durumun etkileri göz önünde bulundurulur. ÖRNEK Satın alma sürecinde hassas pozisyon analizinin yapılmaması (KİKS - 2.6) ve bunun sonucunda satın alma birimi bünyesinde uzun yıllar görev alanların yerlerinin değiştirilmemesi, söz konusu personelin firmalarla uygunsuz ilişkilere girmesine neden olabilir. Bu durumda yıllar içinde aynı firmalardan yapılan alımlar özel olarak denetim testlerine tabi tutulacağı gibi, belirlenen risklerin gerçekleşme olasılığının daha fazla olduğu değerlendirmesi de yapılabilir. Bu karşılaştırma yapılırken KİKS in tamamının her bir süreçte aynı ölçüde geçerli olmadığı hususu göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin denetlenen bir süreç tamamen evrak üzerinden yürüyorsa bilgi sistemleri kontrollerine ilişkin 12 no.lu Standart ile ilgili hiçbir değerlendirme yapılmasına gerek yoktur Riskli Alanların Tespit Edilmesi Denetlenen bir süreçte veya denetim yapılan bir birimde birden fazla alt süreç bulunabilir. Bu alt süreçlerin tamamının denetim kaynağı yetersizliği nedeniyle kapsanmasının mümkün olmadığı durumlarda, denetim yapılacak alt süreçlerin belirlenmesi için de risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Bu kapsamda yapılacak risk değerlendirmesinde, makro risk değerlendirmesinde kullanılan risk faktörleri kullanılabileceği gibi, alt süreçlerin hangilerinin daha fazla risk barındırdığına ilişkin daha özel risk faktörleri belirlenerek bunlar kullanılabilir veya analitik inceleme prosedürlerinden faydalanılabilir. 42

48 Toplam İhale Sayısı (20xx) Şikayet Edilen İhale Sayısı (20xx) Kamu İhale Kurumu Tarafından İptal Edilen İhale Sayısı (20xx) ÖRNEK Örneğin bir ay gibi kısa bir süre içinde satın alma sürecinin denetimi görevi verilen bir iç denetçi, satın alma sürecini üç alt sürece ayırarak bunlarla ilgili bir risk değerlendirmesi yapar ve bu değerlendirme sonrasında en riskli bulunan alanlarda denetim testlerini uygulayarak, denetimi kendisine tahsis edilen sürede tamamlar. Burada iç denetçi, harcama ve işlemlerin karmaşıklığı gibi risk faktörlerini kullanarak yapım işlerinin daha riskli olduğuna karar verebilir ve bu işlere yoğunlaşabilir. Diğer yandan sürece özel risk faktörleri uygulayarak (iptal/şikâyet oranı) mal alımı işlemlerinin daha riskli olduğunu değerlendirip bu işlemlere de yoğunlaşabilir. Hangi yöntemin en uygun olduğuna iç denetçi ve DGS birlikte karar vereceklerdir. İkinci yöntemin tercih edildiği durumda iç denetçiler, Kamu İhale Kurumunun doğru ve sağlıklı bir şekilde karar verdiğini varsaymaktadırlar. Alt Süreç Harcama (TL) Yapım İşleri Hizmet Alımları Mal Alımları Bir sürecin birden fazla taşra biriminde yürütüldüğü ve bu birimlerin tamamının yerinde incelenmesinin mümkün olmadığı durumlarda da benzer analizler yapılarak daha riskli olduğu düşünülen taşra birimlerinde yerinde incelemeler yapılabilir. Denetim kaynağı yetersizliği nedeniyle denetim görevi kapsamına alınmayan alt süreçlerle ilgili olarak denetim raporunun kapsam bölümünde bilgi verilmeli, bu durumun gerekçeleri ise çalışma kâğıtlarında açıklanmalıdır. Bunun yanında makro risk analizinin güncellenmesi için, denetim görevi sırasında ilgili denetim alanından çıkartılan (denetim kapsamına alınmayan) alt süreçler için ayrı bir denetim alanı oluşturulmalı ve bu kapsamda denetim evreni güncellenmelidir. 43

49 DENETİM GÖREVİ KAPSAMI Denetim kapsamının, denetim amaçlarına ulaşmayı sağlayacak şekilde belirlenmesi gereklidir. Kapsam belirlenerek süreç içerisinde denetlenecek faaliyetler ile denetlenmeyecek faaliyetler tam olarak ortaya konulmaya çalışılmalıdır. İç denetim programı sırasında denetim alanı kapsamı içerisinde yer alan faaliyetler, ön çalışma sırasındaki risk değerlendirmeleri doğrultusunda netlik kazanarak nihai halini almaktadır. Denetim kapsamı; denetlenecek birim, faaliyet ve işlemlerin tarih aralığı olarak belirlenir. Bu tarih aralığının belirlenmesinde denetimin gerçekleştirildiği tarihe mümkün olduğunca yakın dönemlerin seçilmesi, iç denetimin sağlayacağı katkı açısından önem arz etmektedir. Eğer farklı bir tarih aralığı seçilmişse, bu durumun gerekçeleri çalışma kâğıtlarında açıklanır ve kapsanan dönem raporda belirtilir. Denetim kapsamı belirlenirken dikkat edilmesi gereken bir husus da, denetlenen alanla ilgili olarak makul bir görüş oluşturmaya yetecek düzeyde önemli (kilit) kontrollerin belirlenmiş olmasıdır. Çalışma planı hazırlanırken, denetim kapsamı ve görev iş programı kapsamının, bu tip kontrolleri dışarıda bırakmayacak şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Denetim kapsamına ilişkin önemli sınırlandırmaların kayıt altına alınması ve denetim raporunda bu sınırlamalara yer verilmesi zorunludur. Örneğin, sürecin tamamen bilgi sistemleri üzerinde yürütüldüğü bir faaliyete ilişkin denetimde söz konusu sisteme ilişkin kontroller denetlenmemişse, bu durum kapsam metninde ifade edilmelidir Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Riskin en temel özelliği, geleceğe dönük olarak olasılık ve etkilerinin bir belirsizlik içermesidir. Risk faktörleri bu belirsizliği arttırırken, kurumun uygulamış olduğu kontroller, riskin gerçekleşme olasılığını ya da gerçekleşmesi halinde ortaya çıkabilecek etkilerini en aza indirmeye çalışmaktadır. İç denetçilerin bu sistematik içerisinde riskleri belirlemesi gerekmektedir. Riskler, denetlenen birim çalışanlarının da riskin olasılık ve etkilerini anlayabilecekleri şekilde açık ve anlaşılabilir bir dille ifade edilmelidir. Riski ortaya çıkaran olay ve etkileri, nedensonuç ilişkisi içerisinde ortaya konmalıdır. Riskler belirlenirken süreçte amaca ulaşmayı engelleyecek hususlar nelerdir?, Hata ve suiistimale açık alanlar hangileridir? soruları cevaplandırılmaya çalışılır. Bu aşamada faaliyetin yürütüldüğü ortama özgü sorunlar ile bu faaliyeti yürüten birimlerin maruz kaldığı problemler de göz önünde bulundurulur. Denetim ekibi tarafından tüm bu hususlar ortaya konduktan sonra, ortak yürütülen çalışmalarla (beyin fırtınası şeklindeki toplantılar) daha kapsamlı ve tutarlı olarak dokümante edilmeye çalışılır. Bu çalışmalara, denetim ekibinin tamamının katılması ve üzerinde mutabık kalınan risklerin risk kütüğüne (Örnek-7: Risk Kütüğü) tek bir elden kaydedilmesi, çalışmalardaki uyumu arttıracağı gibi ortak tecrübenin daha sonraki denetimlere sağlıklı bir şekilde aktarılmasını da sağlayacaktır. İlk defa denetlenen alanlarda oldukça uzun süren bu çalışmalar, sonraki denetimlerde daha kısa sürede tamamlanabilmektedir. Ancak sonraki denetimlerde yalnızca önceki 44

50 denetimlerde kaydedilen risklere odaklanılmamalı, zaman içerisinde ortaya çıkan değişikliklere ilişkin güncel riskler de dikkate alınmalıdır. Risklerin belirlenmesi aşamasında denetlenen birimin de sürece dâhil edilmesi, denetim sonuçlarının denetlenen birim tarafından da benimsenmesine ve ayrıca risklerin daha kapsamlı şekilde belirlenmesine katkıda bulunacaktır. Denetlenen birim tarafından gerçekleştirilmiş olan risk yönetimi faaliyetleri sonuçlarından ve risk değerlendirme çalışmalarından faydalanılabilir, ancak bu durum iç denetçilerin mesleki sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. DİKKAT Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi aşamasına ilişkin önemli bir başka konu da, denetim konusu süreç/birimde yaşanması olası usulsüzlük ve suiistimal risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesidir. Denetim ekibinin bu usulsüzlük ve suiistimal risklerini göz ardı etmesi KİDS e aykırılık teşkil edecektir. ÖRNEK Maaş ödemeleri ile ilgili riskler belirlenirken; çift bordro hazırlanması veya sistem çıktıları ile banka için elektronik ortamda hazırlanan maaş listesinin farklı düzenlenmesi, harcırah ödemeleri ile ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulunulması, eğitim faaliyetlerine katıldığı halde denetim harcırahı almak için ilgili denetçinin yanlış beyanda bulunması, ihale süreci ile ilgili belirli yüklenicilere ayrıcalık tanınması gibi suiistimal risklerinin göz ardı edilmemesi gerekir. Risklerin belirlenmesi aşamasında bazı risklerin birden fazla amaç veya hedef ile ilişkili olduğu tespit edilebilir. Ancak söz konusu risklerin her bir amaç veya hedefe yönelik olarak ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutulması yerinde olacaktır. Çünkü aynı riskin farklı amaç veya hedeflere ulaşılmasını etkileme düzeyleri farklı olabilmektedir. ÖRNEK Muhasebe kayıtlarının yetkisiz kişiler tarafından değiştirilmesi; varlıkların korunması açısından düşük bir risk iken, üretilen bilgilerin doğruluğu açısından daha yüksek düzeyde öneme sahip olabilir. Riskler ifade edilirken, öncelikle genel ifadelerin kullanılmasından kaçınılması gerekmektedir. 45

51 ÖRNEK Karayolları Genel nün yürüttüğü bir projede tünel riski veya hatalı ölçüm riski gibi ifadelerin kullanılması riskin tam olarak anlaşılmasını zorlaştıracaktır. Bunun yerine Yapılan hatalı ölçüm neticesinde tünelde çökme veya yıkılmaların yaşanması ve bunun sonucunda mevcut yolun ya da insanların zarar görmesi gibi bir ifade kullanmak daha faydalı olacaktır. Burada riski ortaya çıkaran faktör hatalı ölçüm, ortaya çıkan olay tünelin çökmesi, bu olayın muhtemel sonuçları yolun ya da insanların zarar görmesi şeklinde sistematik olarak ortaya konmuştur. Risklerin belirlenmesinde sıkça karşılaşılan hatalar: AMAÇ: Ankara-İzmir Karayolunun maliyet etkin bir şekilde zamanında tamamlanması EKSİK VEYA HATALI RİSK Karayolunun zamanında tamamlanamaması, Karayolunun yüksek maliyetle gerçekleştirilmesi Yılı içerisinde ödeneğin kullanılamaması, Planlamalardan önemli sapmaların yaşanması Yetersiz yol bakım hizmetleri, Dinlenme tesislerinin yetersizliği YAPILAN HATA Riskler, genellikle, amaç veya hedeflerin olumsuz hali olarak tanımlanmaktadır. Riskler, yalnızca ortaya çıkan sonuçlar olarak tanımlanmaktadır. Amaçla doğrudan ilgisi olmayan riskler tanımlanmaktadır. Belirlenen bu risklerin, Risk Sınıflandırma Tablosuna (EK-13: Risk Sınıflandırma Tablosu) uygun olarak tasnif edilmesi; tüm risklerin sistematik ve etraflıca düşünülmesine yardımcı olmasının yanı sıra, risklerin toplulaştırılmış halde gösterilmesinde ve mukayeseli karşılaştırmaların yapılmasında 18 da kullanılabilecektir. Risklerin belirlenmesinin ardından risklerin değerlendirilmesine başlanır. Her bir riskin olasılık ve etki değerlendirmesi yapılır. Olasılık bir riske ilişkin olayın ya da koşulların ortaya çıkması ihtimalini, etki düzeyi ise o olayın ya da şartların ortaya çıkması halinde karşılaşılacak sorunların büyüklüğünü ifade etmektedir. Olasılık ve etki düzeyleri 5 li bir sınıflandırma (Çok Yüksek, Yüksek, Orta, Düşük ve Çok Düşük) doğrultusunda değerlendirmeye tabi tutulur. Bu değerlendirmelerde ekte (EK-14: Olasılık ve Etki Değerlendirme Skalası) yer alan skala kullanılabilir. 18 Örneğin, bilgi teknolojilerinin yoğun olarak kullanıldığı bir sürece ilişkin yapılan risk değerlendirmesi sonucunda, belirlenen risklerin tamamının, risk sınıflandırması sonucunda, iş süreçleri altında toplandığı anlaşıldığında; bilgi teknolojileri, kişisel verilerin korunması gibi alanlarda yeterince risk değerlendirmesi yapılmadığı sonucuna varılabilecektir. 46

52 Risk değerlendirmesi yapılırken denetlenen sürecin kapsamındaki her bir alt sürecin de özel olarak değerlendirilmesi gerekmektedir Kontrollerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Risk değerlendirmesinin tamamlanmasının ardından, bu risklere yönelik mevcut kontrollerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi aşamasına geçilir. Kontroller, risklerin gerçekleşme olasılığını ya da gerçekleşmesi halinde ortaya çıkabilecek etkileri en aza indirmeye yönelik alınan her türlü önlemlerdir. Bu önlemler kurum tarafından belirlenen alt düzey mevzuat olabileceği gibi, faaliyetlerin yürütülmesinde kullanılan bilişim teknolojileri de olabilir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus; kontrollerin mevcut faaliyetleri yürütmek için tasarlanmış olan sürecin bir parçası olduğudur. KONTROLLER Kontroller, kurumlara tanınan görev ve yetkileri sınırlandırmak ya da müdahale etmek için değil, kurumların amaçlarına ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla geliştirilir. Kontroller, ilgili kanun ve mevzuat uyarınca kurumlara verilmiş olan yetkilerin yine ilgili mevzuat tarafından kendilerine çizilmiş olan çerçeve içerisinde kullanılmasını sağlar. Bu nedenle iç denetçilerin, kuruma tanınan bu yetkileri sınırlandırıcı kontrol önerilerinde bulunmamaları önemlidir. Kontroller belirlenirken; dosyaların güvenli bir yerde saklanması, evrakların belirli bir sıra numarası içerisinde kaydedilmesi, hiyerarşik yönetim kademeleri gibi belli kontrol faaliyetleri ele alınabileceği gibi, usul ve esasların belirlendiği yönetmelik veya yönergelerin ilgili hükümleri de riskin içeriğine bağlı olarak kontrol gibi nitelendirilebilir. Şekil 5.1. Risk ve Kontrollerin Belirlenmesi Süreci Kontrollerin tamamının tek tek gözden geçirilmesine gerek yoktur. Risk değerlendirmesi sonuçları bize hangi kontroller üzerinde yoğunlaşmamız gerektiği konusunda yardımcı olur. Özellikle olasılık ve etkisi yüksek risklere ilişkin kontrollere odaklanılması kaynakların etkin kullanımı açısından önemlidir. Daha sonra bu risklere ilişkin kontrollerin hangilerinin kilit 47

53 kontrol olduğu değerlendirilir. Çalışmaması halinde yürütülen faaliyetin aksaması, mali kayıpların ortaya çıkması gibi önemli sonuçlar doğurabilecek kontroller, kilit kontrollerdir. Saha çalışması aşamasında, kilit kontrol olarak kabul edilen bütün kontroller denetim testlerine tabi tutulmalıdır. Tablo 5.1. Kontrollerin Testi ETKİ OLASILIK RİSK PUANI İlgili Kontrollerin Test Edilip Edilmeyeceği Çok Düşük Çok Düşük 1 Genel Olarak Hayır Çok Düşük Düşük 2 Genel Olarak Hayır Çok Düşük Orta 4 Genel Olarak Hayır Çok Düşük Yüksek 7 Genel Olarak Hayır Çok Düşük Çok Yüksek 11 Yeterli Kaynak Varsa Düşük Çok Düşük 2 Genel Olarak Hayır Düşük Düşük 5 Genel Olarak Hayır Düşük Orta 8 Genel Olarak Hayır Düşük Yüksek 12 Yeterli Kaynak Varsa Düşük Çok Yüksek 16 Yeterli Kaynak Varsa.... Orta Çok Yüksek 20 Evet Yüksek Yüksek 21 Evet Yüksek Çok Yüksek 23 Evet Çok Yüksek Çok Düşük 15 Yeterli Kaynak Varsa Çok Yüksek Düşük 19 Evet Çok Yüksek Orta 22 Evet Çok Yüksek Yüksek 24 Evet Çok Yüksek Çok Yüksek 25 Evet Not: Bu tablodaki risk puanlarının belirlenmesinde, Rehberin ekinde yer alan Risk Analizi Modeli esas alınmıştır. Bu aşamada ayrıca saha çalışması sırasında test edilecek kontroller belirlenir. Örneğin orta düzeydeki risklerle ilgili kontrollerden, yalnızca kilit kontrollerin test edilmesine karar verilebilir. İç denetçilerin, ön çalışma sırasında bazı risklerin etkilerinin ve/veya gerçekleşme olasılıklarının düşük olduğuna kanaat getirmeleri halinde, bunların test edilmesinin gerekmediğine karar verilerek bunlarla ilgili testler belirlenmeyebilir. Özellikle denetim kaynağı sınırlı İDB lerde, düşük düzeydeki risklerle ilgili test yapılmaması daha doğru bir yaklaşımdır. Diğer taraftan yüksek düzeydeki risklerle ilişkili kontrollerin test edilmesi için yeterli kaynağın (uzmanlık ve zaman gibi) bulunmaması halinde, ilave denetim kaynağının temin edilmesi için denetim ekibi tarafından girişimde bulunulmalıdır. Daha sonra kontrolün ilgili olduğu riske ilişkin hangi işlevi (önleyici, tespit edici, telafi edici gibi) yerine getirdiği değerlendirilir. Burada amaç, kontrolün daha iyi anlaşılmasını ve daha sağlıklı denetim önerilerinin yapılmasını sağlamaktır. Önleyici kontroller, hata ya da usulsüzlüklerin ortaya çıkmasını engellerken; tespit edici kontroller, gerçekleşmiş olan hata ya da usulsüzlüklerin belirlenmesini sağlayan kontrollerdir. Böylelikle tespit edilen hata ya da 48

54 usulsüzlüklerin düzeltilmesi sağlanır. Ayrıca yönetimin bunların tekrar ortaya çıkmasını engelleyecek kontrolleri belirleyebilmesine olanak sağlar. Ayrıca kontrollerin otomatik olarak mı yoksa manuel olarak mı çalıştığı belirlenir. Otomatik kontroller, uygulama kontrolleri aracılığıyla insan hatalarını en aza indirmesi, zorunlu ve tutarlı bir şekilde tüm işlemlerde uygulanması ve detaylı raporların alınabilmesi gibi avantajlarından ötürü daha güvenilir olarak değerlendirilmektedir. Ancak, yanlış tasarlanması halinde tüm işlemlerin yanlış bir şekilde işlemesine yol açabilme riski taşıyan bu kontrollerin uygun bir şekilde çalışıp çalışmadığı mutlaka kontrol edilmelidir. Bu tip kontrollerin değerlendirilmesinde, bilgi teknolojileri denetimi konularında uzmanlaşmış iç denetçilerden faydalanılması yerinde olacaktır. Belirlenen kontrollerin kaydı yapılarak değerlendirme aşamasına geçilir (Örnek-8: Kontrol Kütüğü). Kontrollerin değerlendirilmesi iki aşamada gerçekleştirilir: 1. Tasarımın Değerlendirilmesi Öncelikle, kontrollerin tasarımının ilgili olduğu riskleri karşılayıp karşılamadığı değerlendirilir. Bu değerlendirmede aşağıdaki sorulardan faydalanılabilir: Kontrol, hata veya usulsüzlüklerin ortaya çıkma olasılığını yeterli düzeyde azaltmakta mıdır? Kontrol, ilgili olduğu riskin gerçekleşmesi halinde etkilerini en aza indirmekte midir? Kontrol, hata veya usulsüzlüklerin ortaya çıkması halinde bunları tespit edebilmekte midir? Kontrol, süreç içerisinde doğru aşamada mı yer almaktadır? Kontrolün uygulanma sıklığı doğru belirlenmiş midir? Bu soruların mümkün olduğunca ön çalışma sırasında cevaplandırılmaya çalışılması, risk kontrol değerlendirmelerinin daha sağlıklı yapılmasına yardımcı olacak ve saha çalışmalarında yapılacak testlerin daha doğru belirlenmesini sağlayacaktır. Ancak ön çalışma sırasında bu sorulara olumlu ya da olumsuz cevap verilememesi halinde, bu soruların saha çalışması sırasında cevaplandırılarak kontrol tasarımının değerlendirilmesi de mümkündür. Saha çalışması sırasındaki test sonuçlarına göre, kontrol tasarımına ilişkin olarak ön çalışma sırasında yapılan değerlendirmelerin güncellenmesi de mümkündür. Bir kontrolün tasarımının yetersiz olduğu şeklinde bir değerlendirme yapılması halinde, bu değerlendirme uygun testlerle desteklenmeli ve bu tasarım eksikliğinin çıkardığı sorunlar ortaya konmalıdır. Geçmişte herhangi bir sorun yaşanmadığının tespit edilmesi halinde, konuya ilişkin telafi edici bir kontrolün var olup olmadığı araştırılmalıdır. Telafi edici bir kontrol bulunuyorsa, bu kontrolün etkililiği değerlendirilmeli ve orta ve uzun vadede bu kontrolün yeterli olacağı yönünde bir kanaate varılmışsa, söz konusu tasarım eksikliğiyle ilgili bulgu oluşturulması gerekli olmayabilir. 49

55 Genel olarak idare açısından hiçbir sorun oluşturmamış kontrol tasarımındaki zaafiyetler, önem düzeyi yüksek bulgu olarak değerlendirilmemelidir. Önerilen kontrollerin maliyet etkin olması için çaba gösterilmelidir. 2. Uygulamanın Değerlendirilmesi: Daha sonra özellikle kritik kontrollerin istenilen şekilde çalışıp çalışmadığı veya arzu edilenden ne kadar farklı çalıştığı iz sürme yöntemiyle ön bir değerlendirmeye tabi tutulur. Böylelikle kritik kontrollerin daha iyi anlaşılması ve testlerin tam ve doğru olarak belirlenmesi sağlanır. Bu amaçla denetlenen faaliyet veya süreçle ilgili en az bir işlem, olay veya bir başvuruyla ilgili dokümanlar rutin iş akış süreci içerisinde başından sonuna kadar tek tek gözden geçirilir ve kayıt altına alınır. Bu gözden geçirme sırasında ihtiyaç duyuldukça belge ve dokümanları hazırlayan kişilerle görüşülerek bilgi alınır. İlgililerin kontrolleri tam olarak anlayıp anlamadıkları ve herhangi bir sorun ile karşılaştıklarında ne yaptıkları öğrenilmelidir. Ayrıca, iş akış süreci içerisinde yer alan belgelerin içerdiği bilgilere gerçekten ihtiyaç duyulup duyulmadığı, iş akışını etkileyip etkilemediği ya da mükerrerlik olup olmadığı gibi hususlar gözden geçirilmelidir. Elde edilen bu bilgiler doğrultusunda test stratejilerinin belirlenmesi ve saha çalışması sırasında uygun ve yeterli denetim kanıtlarının toplanması gerekmektedir. Yalnızca tek bir iş akışının incelenmesi neticesinde denetim sonuçlarına ulaşılmamasına özen gösterilmelidir. Kontrollere ilişkin ilk değerlendirmelerde ve daha sonraki test aşamasındaki değerlendirmelerde, söz konusu kontrollerin uygulanmasının sağladığı faydanın maliyetinin üstünde olup olmadığı araştırılmalı; aşırı, mükerrer ya da riskin önem düzeyiyle uyumsuz kontrol faaliyetlerinin bulunup bulunmadığı incelenmelidir. Kötü tasarlanmış kontroller, faaliyetleri aksatacağı gibi gereksiz iş yığılmalarına da sebebiyet vermekte ve yöneticilerde faaliyetlerin sorunsuz işleyeceği güveni uyandırarak yanlışların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Kontrollerin değerlendirilmesinde gözden kaçırılmaması gereken önemli bir husus da, farklı büyüklükteki kurumların veya birimlerin benzer risklere yönelik farklı kontrol mekanizmaları geliştirebilecekleridir. Örneğin görevler ayrılığı ilkesine uyumun mümkün olamadığı küçük bir birimde, birim yöneticisinin yürütülen faaliyetleri doğrudan izlemesi, yeterli bir kontrol faaliyeti olabilir. Bir riske yönelik yalnızca bir kontrol olabileceği gibi, birden fazla kontrolün söz konusu riskle ilişkili olması da muhtemeldir. Ayrıca bir kontrolün de birden fazla riskle ilişkili olması mümkündür. Bu yüzden her bir kontrolün tasarımı ve uygulaması ayrı ayrı incelendikten sonra bir bütün olarak da ilişkili oldukları riskleri karşılamada yeterli olup olmadıkları değerlendirilmelidir. Bu amaçla kontrollerin ilgili oldukları kontrol standartlarının belirlenmesi, kontrol boşluklarının tespit edilmesinde yararlı olabilecektir. 50

56 ÖRNEK RİSK: Taşınır Malların Çalınması/Kaybolması KONTROL TEDBİRİ Her taşınır mala bir sorumlu belirlenmesi (ÖNLEYİCİ) Taşınır malların periyodik olarak sayılması (TESPİT EDİCİ) Taşınır malın kaybolmasından kaynaklanan zararın ilgilisinden tazmin edilmesi (TELAFİ EDİCİ) RİSK: İhtiyacın gerçek olmaması nedeniyle gereksiz alımların yapılması KONTROL TEDBİRİ Satın alma taleplerinin yalnızca yetkili personel tarafından yapılması (ÖNLEYİCİ) Mal alımlarında talep ön şartı olarak stok eşik değerleri belirlenmesi (ÖNLEYİCİ) Satın alımlara ait verilerin dönemsel olarak izlenmesi ve olağanüstü sapmaların araştırılması (TESPİT EDİCİ) Denetim Testlerinin Belirlenmesi Denetim testlerinin amacı, süreçlerde varolduğu tespit edilen kontrollerin öngörüldüğü şekilde çalışıp çalışmadıklarının anlaşılmasıdır. Bu aşamada iç denetçiler tarafından, hangi kontrollerin nasıl test edileceği belirlenir. Belirlenecek test yöntemi; testin hedefine, riske ve ihtiyaç duyulan kaynağa bağlı olarak değişmektedir. I. Testin Hedefi: Bir kontrolün etkili bir şekilde çalışıp çalışmadığının belirlenmesi ise, uygulanacak test, seçilen örnekler üzerinden söz konusu kontrolün her örnekte uygulanıp uygulanmadığının incelenmesidir. Bir taşınır malın var olup olmadığının belirlenmesi (veya bir işin yapılıp yapılmadığının belirlenmesi) ise, uygulanacak test, taşınır malın var olup olmadığının (veya işin yapılıp yapılmadığının) gözlemlenmesidir. Bir rapordaki bilgilerin doğruluğunun araştırılması ise, uygulanacak test, bu bilgilerin dayandığı kaynakların belirlenerek doğrulanmasıdır. II. Risk: Yüksek düzeyde bir riskin gerçekleşme olasılığını azaltan bir kontrol, daha fazla güvence veren test yöntemleri gerektirmektedir. Dolayısıyla yüksek düzeydeki riskle ilişkili bir kontrolün testinde gözlem, belge inceleme gibi daha güçlü kanıtlara ulaşılmasına imkân verecek yöntemler kullanılmalıdır. 51

57 III. Testin yapılması için ihtiyaç duyulan kaynaklar: Güçlü denetim kanıtlarının oluşturulmasına yardımcı olan test yöntemleri, aynı zamanda daha fazla zaman (belli durumlarda uzman desteği) gerektirmektedir. Konuyla ilgili risk bu kaynak kullanımını destekleyecek düzeyde değilse daha az maliyetli yöntemler tercih edilmelidir. DİKKAT Denetim görüşü verilebilmesi için gerek ön çalışmalar gerekse saha çalışması sırasında, görüşün içeriğinde yer alan hususlarla ilgili olarak yapılması gereken testlerin mutlaka belirlenmesi gereklidir. Görev iş programında belirlenen testlerin uygulanmasıyla, ilgili kontrollerin etkili ve etkin bir şekilde çalışıp çalışmadıklarına yönelik bilgi ve kanıtların toplanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, kanıt ve bilgi toplanmasında kullanılan yöntemlerden (yeniden hesaplama, gözlem, doğrulama, görüşme, evrak inceleme, yerinde gözlem, anket, analitik inceleme ve araştırma gibi) yukarıdaki ilkeler çerçevesinde en uygun olanları kullanılır (EK-15: Kanıt ve Bilgi Toplama Teknikleri). Uygunluk denetimlerinde dikkat edilecek husus, sistem yapısının ve kontrollerin tasarımının genel olarak mevzuatta düzenlenmiş olmasıdır. Bundan dolayı uygunluk denetimlerinde kontrollerin test edilmesinde iç denetçiler, hazırlamış oldukları kontrol listelerinden yararlanabilirler. Uygunluk denetimlerinde hedef, işlemlerin mevzuata uygunluğudur. Bu nedenle, kontrolün çalışıp çalışmadığının yanı sıra, kontrolle güvence altına alınmış işlemin doğruluğunun (mevzuatta veya belirlenmiş prosedürlerde öngörüldüğü şekilde uygulandığının) da test edilmesi gerekir. ÖRNEK İhale sürecinde yaklaşık maliyet tespit tutanağı, yaklaşık maliyetin ilgililerce düzenlendiğini gösteren bir kontroldür. Bu kontrolün çalışıp çalışmadığının tespiti için yaklaşık maliyet tespit tutanaklarında, ilgili yetkilinin onayının bulunup bulunmadığının (imzaları) test edilmesi gerekir. Bununla birlikte yapılan risk değerlendirmesi sonucunda, yaklaşık maliyetin tespitinde tecrübesiz personelin bulunması veya daha önce yaşanmış usulsüzlükler nedeniyle konunun yüksek riskli olarak değerlendirilmesi durumunda, yaklaşık maliyetin ihale mevzuatına uygun olarak tespit edildiğinin kanıtlanması için yaklaşık maliyetin doğru bir şekilde belirlenip belirlenmediğinin de ayrıca test edilmesi gerekmektedir. 52

58 Risk Kontrol Matrisinin Tamamlanması Risk ve kontrollere ilişkin değerlendirmeler sonucunda, Risk Kontrol Matrisi ortaya çıkmaktadır (Örnek-9.1.2: Risk Kontrol Matrisi). Bu matriste; (1) denetlenebilir alanlara/alt faaliyet veya süreçlere, (2) ilgili birimlere, (3) bu alanlara ilişkin risklere 19, (4) bu risklere yönelik kontrollere 20, (5) risk düzeyine ve (6) testlere ilişkin bilgilere yer verilmektedir. İDB ler, risk kontrol matrisinde yer almasını istedikleri alanları aşağıdaki liste doğrultusunda detaylandırabilirler. Bu aşamada risk kontrol matrisinin denetlenen birim yönetimiyle paylaşılması ve birim görüşleri de dikkate alınarak gözden geçirilmesi iyi bir uygulamadır. DENETLENEBİLİR ALAN SÜREÇ RİSK KONTROL TEST Adı Alt-Süreç/Faaliyet/Proje Adı Amaç Adı Risk Sınıfı Açıklama Puanı Tür (Otomatik/Manuel) Tür (Kilit / Telafi Edici) Tür (Önleyici / Tespit Edici) Düzeyi 21 (Kurumsal/Birim/Süreç) Sıklığı 22 Adı Açıklama İlgili Kamu İç Kontrol Standardı Çalışma Planı ve Görev İş Programının Hazırlanması ve Onaylanması Çalışma planı; denetimin amaç, kapsam ve yöntemi gibi temel bilgilerin nihai hale getirildiği, denetim testlerinin ve gerçekleştirilecekleri tarihlerin görev iş programı ile belirlendiği aşamadır. Ön çalışma sırasında elde edilen bilgiler doğrultusunda denetim amaçları ve kapsamı gerekiyorsa güncellenir. Ön çalışma neticesinde denetlenen birim ve faaliyetlerle ilgili elde edilen temel bilgiler, raporda yer alacağı şekliyle çalışma planında kayıt altına alınmalıdır. Bu kısımda ayrıca, daha önceki denetim ve izleme faaliyetleri sonucunda edinilen ve denetim ile ilgili olduğu düşünülen önemli bilgilere de yer verilebilir. İDB Başkanı tarafından onaylanan çalışma planının eki; görev iş programı ve risk kontrol matrisinden oluşmaktadır (Örnek-9: Çalışma Planı ve Eki GİP ve RKM). Görev iş programında hangi denetim testlerinin kim tarafından, nerede, hangi tarihler arasında yapılacağı belirtilir. Testlere ilişkin görevlendirmelerin yapılmasında temel kriter, iç 19 Risk kontrol matrisinin hazırlanmasında, risk kütüğü bilgilerinden yararlanılabilir. 20 Risk kontrol matrisinin hazırlanmasında, kontrol kütüğü bilgilerinden yararlanılabilir 21 Kontrol düzeyinin (kurumsal, birim veya işlem) belirlenmesi, kontrolle ilgili yapılacak değerlendirmeleri kolaylaştıracak ve önerinin muhatabının doğru bir şekilde belirlenmesini destekleyecektir. 22 Kontrolün yıllık, aylık, haftalık, günlük yapılması, sıklığını ifade eder. 53

59 denetçinin testi sağlıklı bir şekilde yerine getirebilecek yetkinliğe sahip olmasıdır. Her bir test, içeriğine göre denetim ekibindeki farklı iç denetçilere atanabileceği/verilebileceği gibi, belli bir riske özgü testlerin ya da belirli bir birimdeki testlerin bir iç denetçiye atanması da mümkündür 23. İç denetçilerin testlere atanmasında iç denetçilerin niteliklerinin yanı sıra, denetim kaynaklarının en etkin nasıl kullanılabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Risk ve kontrollerin değerlendirilerek denetim testlerinin belirlenmesi aşamaları, denetim görevi içerisinde ihtiyaç oldukça sürekli devam eden bir faaliyet olarak ele alınmalıdır. Çoğu denetimde denetim ekibi, çalışmaların % 30 - % 40 ı tamamlanmadan ne kadar test yapılması gerektiği konusunda aslında tam olarak emin olamamaktadır. Bu nedenle saha çalışmasına başlandıktan sonra yeni riskler tespit edildiğinde, bunlar da risk kontrol matrisine kaydedilmeli ve bu riskler ilgili kontrollerle karşılaştırılarak, denetim kaynağının yeterli olması halinde, bunlara yönelik de testler planlanmalıdır. Görev iş programı oldukça dinamik yapıda olup, saha çalışmaları sırasında ortaya çıkan ihtiyaca göre güncellenebilir. Her bir güncelleme de İDB Başkanı tarafından ayrıca onaylanır. İDB Başkanı kendisine sunulan çalışma planı ve eklerini (görev iş programı ve risk kontrol matrisi) en geç 2 iş günü içerisinde değerlendirir ve onaylar. Onaylanmasını uygun bulmadığı çalışma planını düzeltilmesi için gerekçeli bir şekilde ilgili denetim ekibine iletir. Çalışma planı onaylanmadan test çalışmalarına başlanamaz. KAYNAK TAHSİSİ İLGİLİ UYGUNLUK KRİTERLERİ 24 Risk değerlendirmesi sonucunda yüksek risk içeren alanlarda denetim testi yapılması için yeterli süre bulunmadığı kanaatine varılmışsa, İDB Başkanı konu hakkında bilgilendirilmektedir. Risk değerlendirmesi sonrasında iç denetçiler tarafından denetim görevi için uzman görevlendirilmesine ihtiyaç bulunduğuna karar verilmişse, İDB Başkanı konu hakkında bilgilendirilmektedir. İç denetim faaliyetlerine yönelik kaynak tahsisinde İDB Başkanının dengeli bir yaklaşım sergilemesi gereklidir. Başkan tarafından iç denetçiler üzerindeki iş yükünün ve iş türlerinin dağılımının dengeli olması sağlanmalıdır. 23 Bir denetim alanı için farklı taşra birimlerinde veya farklı alt süreçlerde görevlendirilen iç denetçiler tarafından yapılan risk ve kontrol değerlendirmeleri çalışmaları yeterli düzeye ulaştığında DGS tarafından konsolide edilerek nihai hale getirilir ve onaylanır. 24 KİDS e yönelik Uygunluk Kriterleri, tarih ve 3 sayılı İDKK Kararıyla kabul edilmiştir. 54

60 Denetim Testlerinin Uygulanması (Saha Çalışması) Denetim Testlerinin Gerçekleştirilmesi Çalışma planının onaylanmasının ardından denetimin saha çalışması aşamasına geçilir ve çalışma planı ekinde yer alan görev iş programında yer alan testler gerçekleştirilmeye başlanır. Denetim testlerinin gerçekleştirilmesi, risk kontrol matrisinin kontrol faaliyeti sütununda yer alan kontrollerin var olduklarına ve etkin bir şekilde çalışıp çalışmadıklarına dair uygun kanıtların elde edilmesini kapsamaktadır. Her bir test tamamlandıkça elde edilen sonuçlar, ilgili kontrollerin nihai değerlendirilmesi için gerekli kanıtları sunacak, tüm kanıtların değerlendirilmesi ise, sürecin geneline yönelik bir değerlendirmeye dayanak oluşturacaktır. Testlerin nasıl yapıldığı, ne tür bilgiler elde edildiği, uygulanan kanıt toplama teknikleri ve test sonucunda ulaşılan tespitler çalışma kâğıdına kaydedilir. Testlerin uygulanması sonucunda elde edilen bilgilerin; yeterli, güvenilir, ilgili, faydalı olması gerekir: BİLGİNİN NİTELİKLERİ Yeterli: Bilginin, aynı bilgilere sahip bir başka iç denetçinin de aynı sonuçlara ulaşmasına imkân verecek düzeyde ikna edici, somut olgulara dayalı ve uygun sayıda olması. Güvenilir: Bilginin, uygun denetim teknikleri kullanıldığında emin bir şekilde elde edilebilir olması (gerçeklere dayanması). İlgili: Bilginin, test amacıyla tutarlı ve test sonucunda ulaşılan tespit ve önerileri destekleyici olması. Faydalı: Bilginin, test amacına ulaşmaya yardımcı olması. Yeterli kanıt elde edilmesi için işlemlerin tamamının (% 100 ünün) incelenmesine gerek yoktur. İç denetçi uygun örneklem yöntemleri uygulayarak yeterli ve uygun kanıtı kısa zamanda ve düşük maliyetle elde edebilir. Örneklem seçimi için aşağıdaki aşamalar uygulanır: Örneklem Seçim ve Uygulama Süreci Örnekleme, denetim testlerinin ana kütlede yer alan işlemlerin yüzde yüzünden azına uygulanmasıdır. Bu uygulama iç denetçiye, içerisinden örneklerin seçildiği ana kütlenin tamamının herhangi bir niteliğiyle ilgili olarak bir kanaat oluşturmak üzere denetim kanıtları elde etme ve değerlendirme imkânı sağlar. I. Örneklemin Planlanması Örneklemin, testlerin belirlenmesi aşamasında planlanması ve çalışma planında yer alması esastır. Ancak saha çalışması sırasında ilgili denetim alanında ana kütle özelliklerinde farklılıklar olduğu tespit edilirse, yeniden örneklem belirleme, örneklem miktarını artırma veya azaltma yoluna gidilebilir. 55

61 II. Örneklemin Seçimi ve İncelenmesi II.1. Ana Kütlenin Belirlenmesi Ana kütle, iç denetçinin içinden örnek seçtiği ve hakkında sonuca varmayı istediği veri topluluğudur. Örnek birimi, ana kütle içinde yer alan incelenebilecek bir belge veya dosya, görüşülecek kişi vb. test edilecek unsurlardır. İç denetçi inceleyeceği ana kütlede neyin örneklem birimi olacağına da karar vermelidir. ÖRNEK Taşınır işlem fişleri bir ana kütle oluşturacağı gibi, sadece giriş işlemlerinin olduğu taşınır işlem fişleri de ana kütleyi oluşturabilir. Her iki durumda da örneklem birimi taşınır işlem fişleridir. İç denetçi ana kütleyi, yapacağı testin hedeflerine uygun olarak belirlemelidir. Ana kütle belirlenirken sıkça yapılan hatalardan biri, ana kütlenin yeterince incelenmeden bir bütün olarak ele alınmasıdır. İç denetçi, ana kütleyi benzer özelliklere sahip alt tabakalara ayırabilir. Tabakalara ayırmanın amacı, her tabakanın kendi içindeki işlemlerin değişkenliğini azaltmak ve buna bağlı olarak örneklemi küçültmektir. Ana kütle içerisinde bulunan alt grupların (tabaka/katman) belirlenmesi, seçilecek örneklerin birbiriyle homojenliğinin sağlanmasına imkân verir. ÖRNEK Yapılacak test, 2012 yılında tedarik edilen malların teknik şartnamesindeki hususlara göre alınıp alınmadığına yönelik ise, bu test için örneklem birimi muayene ve kabul evrakları; homojen katmanlar ise açık ihale, doğrudan temin ve pazarlık usulüyle alınacak taşınır malların muayene ve kabul işlemleri/evrakları olacaktır. II.2. Örnekleme Yönteminin Belirlenmesi Yeterli denetim kanıtının elde edilmesi için istatistiki ya da istatistiki olmayan örnekleme yaklaşımlarından hangisinin kullanılacağına yönelik verilecek karar önem arz eder. Denetimde kullanılabilecek iki tür örnekleme yöntemi bulunmaktadır: İstatistiki Olmayan Örnekleme Yöntemi İç denetçinin yargısına bağlı olarak, örneklem birimlerinin belirli bir ana kütleden sistematik veya yorumsal biçimde seçilmesine dayanır. Bu yöntemden yararlanılarak ana kütle hakkında makul bir sonuç çıkarılabilirse de, örnekleme sonuçları matematiksel olarak ölçülemez ve değerlendirilemez. Örneklem seçiminde iç denetçinin deneyimlerinin kullanılmasına olanak sağladığı için kontrollerin etkin bir 56

62 şekilde çalışıp çalışmadığının belirlenmesine ilişkin testler için istatistiki olmayan örnekleme genel olarak daha uygun bir yaklaşımdır. İstatistiki Örnekleme Yöntemi İstatistiki örnekleme; her bir örneğin seçilme şansının eşit olduğu, örneklem büyüklüğü ve örnek seçiminin matematiksel teorilerin kullanılmasına dayalı olarak yapıldığı, sonuçlarının ölçülebildiği bir yöntemdir. İstatistiki olmayan örneklemenin temel ilkeleri istatistiki örnekleme ilkeleri ile aynıdır. Bu yöntemi farklılaştıran unsur, iç denetçinin istatistiki olmayan örnekleme yöntemi kullandığında istatistiki ölçülerin yerine geçecek bir takım yargılarda bulunmasıdır. Dolayısıyla belli ölçüde sübjektiflik içerir ve belli bir riski de kendi içinde barındırır. Bu yöntemde ana kütledeki her işlemin eşit oranda seçilme şansı yoktur. İstatistiki olmayan örnekleme yöntemi kullanıldığında da temel ilke, kişisel tarafsızlığın korunmasıdır. İç denetçi ayrıca denetleyeceği ana kütlenin özelliğini, denetim sonucunda ulaşılmak istenen hedefleri, bilgisayarlı örnekleme tekniklerinin varlığını, denetim türünü ve mesleki tecrübesini dikkate alarak da yukarıdaki yöntemlerden birini seçebilir. Ancak her iki yöntemde de iç denetçi, örnekleri tüm ana kütlenin içinden seçtiğine ve bahse konu ana kütlenin eksiksiz olduğuna emin olmalıdır. İç denetçi; ana kütleyi nasıl elde ettiğini, ana kütlenin tam olduğundan nasıl emin olduğunu, örneklem seçimine yönelik olarak uyguladığı yöntemleri ve seçtiği örneklere ilişkin bilgileri çalışma kâğıdına kaydeder. II.3. Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi İstatistiki olmayan örneklem yönteminde örneklem büyüklüğü, kontrolün sıklığı dikkate alınarak belirlenebilmektedir. Ön çalışma sonrasında kontrollerin çalışmadığına yönelik şüphe duyuluyorsa, aşağıda yer alan asgari örneklem büyüklüklerine bağlı kalınmaksızın örneklem büyüklüğü arttırılmalıdır. Örneklem seçimine yönelik testin ilgili olduğu risk düzeyine göre seçilecek asgari örnek sayısına ilişkin bir örnek aşağıdadır. ÖRNEK Asgari Örnek Büyüklüğü Kontrol Sıklığı Risk Düzeyi Düşük Yüksek Yılda bir 1 1 Aylık 2 3 Haftalık 5 8 Günlük İşlem bazında

63 ÖRNEK Örneğin büyük bir idarede ödenek gönderme belgesi gün içinde birden fazla sayıda düzenlenmektedir. Bu durumda incelenecek ödenek gönderme belgesi sayısının belirlenmesinde kontrol sıklığının işlem bazında olduğu değerlendirmesi yapılacak ve örneklem büyüklüğü belirlenecektir. Diğer yandan maaş ödemeleriyle ilgili yapılan bir denetimde ise, risk düzeyi düşükse, kontrol sıklığı aylık olduğundan dolayı, incelenecek ay sayısı yukarıdaki tabloya göre 2 olacaktır. Ancak yukarıda verilen asgari örneklem büyüklüğüne ilişkin değerlerin, kontrollerin çalışmadığına ilişkin herhangi bir şüphenin bulunmadığı durumlar için geçerli olduğu unutulmamalıdır. Bu örneklem büyüklüğü denetim ekibinin profesyonel değerlendirmeleri doğrultusunda gerektiğinde arttırılmalıdır. İstatistiki örneklem yönteminde ise; işlem birimine, belirlenen tabakaya veya mali değerlere göre örneklem büyüklüğü hesaplanabilmektedir. İstatistiki örneklem yönteminde örneklem büyüklüğünün hesaplanmasında kullanılan kriterlerin ve formüllerin neler olduğunun mutlaka kayıt altına alınması gerekir. Aşağıdaki durumların varlığı halinde, örneklem büyüklüğünün gözden geçirilmesi gerekmektedir: Kontrollerin daha önce fark edilmeyen önemli hataları engellediği tespit edilmişse, örneklem büyüklüğü arttırılır. Kontrollerin iyi çalışmamasından kaynaklanacak eksiklikler kabul edilebilir seviyedeyse, örneklem miktarı azaltılabilir. Kontrollerin işletilmesi ile ilgili ana kütlede kabul edilebilir hata sayısının üzerinde hatalar ile karşılaşılmış ise, örneklem büyüklüğü arttırılır. Denetim görevi kritik hususları içeriyor ve sonuçlar önem arz ediyorsa, daha fazla güvence sağlamak amacıyla örneklem büyüklüğü arttırılır. Kontrolün işletilmemesi nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuz etkilerde bir artış olması halinde (ilgili riskin etkisinin daha fazla olduğunun anlaşılması durumunda) örneklem büyüklüğü arttırılır. Test konusu hususların başka bir test ile de teyit edildiği durumlarda örneklem miktarı azaltılabilir. II.4. Örneklerin Seçimi ve İncelenmesi İç denetçi, istatistikî olmayan örnekleme yöntemini uygulaması durumunda, yargısal olarak örnekleri belirleyebileceği gibi (daha riskli veya olağandışı örneklerin seçilmesi gibi) örneklerin seçiminde aşağıdaki örnek seçim tekniklerinden birisini de tercih edebilir. 58

64 a. Tesadüfi olarak seçilen çok miktardaki sayının peş peşe sıralanmasına dayalı seçim: Her ana kütle birimine bir numara verilir. İç denetçi tarafından ana kütle sayısı ile sınırlı olmak koşulu ile örneklem büyüklüğü kadar rassal sayı belirlenir. Üretilen rassal sayılara karşılık gelen örneklem birimi incelenir. b. Baş harflere göre seçim: Ana kütle birimleri konularının baş harflerine göre sıralanır. Örnekler her harf kullanılarak seçilir. c. Örneklemeye girecek birimlerin numaraları arasındaki aralığın sabit tutulmasına dayalı sistematik seçim: Her ana kütle birimine bir numara verilir. Örneklem arasındaki sabit aralık ana kütle örneklem büyüklüğüne bölünmesi ile tespit edilir. İlk seçim sabit aralık dikkate alınarak rasgele yapılır ve diğer örneklerin belirlenmesinde sabit aralık dikkate alınır. Ana kütle sayısı : P Örnek sayısı : o Aralık : s =P/o Seçilen ilk örnek (1-s arası) : t Diğer seçilecek örnekler : t+s, t+2s, t+3s...,t+(o-1)s d. Belirli tarihleri taşıyan örnek birimlerinin seçilmesi (tarih esaslı seçim): Her ana kütle birimi ilgili oldukları tarihlere göre sıralanır. İç denetçi tarafından belirlenen tarihlerle ilişkili örneklem sayısı kadar birim seçilir (Örneğin maaş artışlarının doğru hesaplanıp hesaplanmadığı gibi bir test yapılacaksa bu yöntem tercih edilebilir: Ocak, Temmuz aylarına ait maaş işlemleri gibi). e. İşlem türlerine göre seçim: Her ana kütle biriminin hangi işlemin parçası olduğu belirlenir. Bahse konu işlemler göz önüne alınarak örneklem büyüklüğü kadar örnek seçilir. f. Bilgisayarla seçim: Her ana kütle birimine bir numara verilir. Bilgisayar tarafından ana kütle sayısı ile sınırlı olmak koşulu ile örneklem büyüklüğü kadar rassal sayı üretilir. Üretilen rassal sayılara karşılık gelen örneklem birimi incelenir. III. Örnekleme Sonuçlarının Değerlendirilmesi İç denetçi, her örneklem birimine belirlenen denetim prosedürlerini uyguladıktan sonra, tespit edilen olası hataların gerçekten hata olup olmadığını incelemeli ve belirlemelidir. İç denetçi, hatanın mahiyeti, sebebi ve denetimin diğer aşamaları üzerindeki olası etkileri gibi niteliksel yönlerini de değerlendirmelidir. İç denetçi, örneklem sonuçlarını ana kütleye uygulamak için, örneklemi seçmekte kullandığı yönteme uygun ve uyumlu bir tahmin yöntemi kullanmalıdır. İç denetçi böylece, bulunan hataları analiz ederek ana kütledeki uygunsuzluk konusunda fikir sahibi olur ve uygunsuzluğun genellenip genellenmeyeceğini değerlendirebilir. İç denetçi, ana kütledeki hataların kabul edilebilir hata düzeyini aşıp aşmadığını, denetim hedefine uygun diğer denetim prosedürlerinin sonuçlarını da dikkate alarak belirlemeli ve değerlendirmelidir. 59

65 İstatistiki olmayan örnekleme yönteminde, örneklem büyüklüğü ve ne kadar örneğin ne şekilde seçileceği iç denetçinin mesleki yargısına göre belirlendiğinden, bu yöntemle belirlenen örnekler ana kütleyi temsil etme özelliğinden ziyade bilgi sağlamak ya da değerlendirme yapmak amacı taşır. Bu nedenle ana kütleyle ilgili görüş verilmesi gereken denetimlerde, iç denetçiler istatistiki yöntemi kullanmalıdır Test Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Denetim Bulgularının Oluşturulması İç denetçiler denetim testleri sonucunda, kontrollerin çalışıp çalışmadığı ve uygunsuzlukların olup olmadığı konusunda kanıtlar elde ederler. İç denetçilerin gerçekleştirdikleri testler sonucunda elde ettikleri bilgi ve kanıtları değerlendirmek ve analiz etmek suretiyle, olumlu veya olumsuz bir kanaate ulaşmaları gerekir. Olumsuz sonuç, test sonucunda elde edilen bilginin, kontrolün sağlıklı bir şekilde çalışmadığı ya da makul şüphe oluşturduğu anlamını taşırken; olumlu sonuç ise elde edilen bilginin kontrolün sağlıklı bir şekilde çalıştığı veya yeterli olduğu yönünde kanaate ulaşıldığını ifade etmektedir. Test sonuçlarının olumlu ya da olumsuz olduğu yönündeki kanaatin, yeterli kanıtlarla desteklenmesi zorunludur. Bunun yanı sıra, olumlu sonuçlanan testlerde incelenen hususların iyi uygulama olduğunun düşünülmesi halinde, bu test sonuçları, bulguların hazırlanması aşamasında tekrar değerlendirilerek iyi uygulama örneklerinin raporlanması sağlanır. Test sonucunda olumlu veya olumsuz herhangi bir sonuca ulaşılamamasının iki nedeni olabilir: Seçilen örneklem sayısı yetersizdir. Bilgi veya kanıta erişimde sınırlama söz konusudur. Birinci durumda daha fazla örnek seçilerek yeterli kanaate ulaşılması sağlanır. İkinci durumda ise denetim kapsamına sınırlama getirildiğinden, İDB Başkanı ve üst yönetici haberdar edilerek sorunun çözümü araştırılır. Sorunun çözülememesi halinde denetime son verilerek bu durum kayıt altına alınır. Bulguların hazırlanması aşamasının kolaylaştırılması ve bulguların daha sağlıklı belirlenmesi için, test sonuçlarının eksiksiz ve doğru bir şekilde ifade edilmesi gerekir. Test sonuçlarının yazılmasında sıkça yapılan hatalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 5.2. Test Sonuçlarına İlişkin Sık Yapılan Hatalar TEST SONUCU İncelenen doğrudan alım dosyalarının 3 tanesinde satın alma limitlerinin ihlal edildiği tespit edilmiştir. Örneklem seçim yöntemimize göre seçilen dosyalar arasından 3 tanesinde satın alma limitlerine uyulmadığı tespit edilmiştir. Seçilen 30 örnek arasından 3 tanesinde hata bulunmaktadır. YAPILAN HATA Örneklemin büyüklüğü bilgisine yer verilmemiştir. Örneklem seçim yönteminin ne olduğu belirtilmediği gibi örneklem büyüklüğünden de bahsedilmemiştir. Ana kütle bilgisine ve hatanın ne olduğu hususlarına değinilmemiştir. 60

66 Olumsuz sonuçlanan testler denetim ekibi tarafından gözden geçirilerek bulguların hazırlanmasına başlanır. Bulguların oluşturulmasında birbiriyle benzer olan veya bütünlük arz eden konular birleştirilmeye çalışılır. Tüm tespitlerin bulgularla ilişkilendirilmesi gerekir. Denetlenen birimler, bulgularda yer alan tespit ve önerilerin kendilerine resmi olarak bildirildiği aşamada bulgunun içeriği hakkında detaylı ve net bir bilgiye sahip olmalıdırlar. Bu nedenle yapılan testlerde olumsuz sonuçlar elde edildiğinde, oluşturulan bulgular gayriresmi (sözlü şekilde veya e-posta yolu ile) olarak ilgili personel ile paylaşılmalı ve görüşleri alınarak, bulguda yer alan hususların teyit edilmesi sağlanmalıdır. Bulgu formu; mevcut durum, neden, risk ve etkileri, kriter ve öneri olmak üzere 5 unsurdan oluşmaktadır (Örnek-10: Bulgu Formu). Bulgu formlarında yer alan hususlardan; (1) Mevcut Durum: Mevcut durum adı altında saha çalışmaları sırasında yapılan testler sonucunda ortaya çıkan somut gözlem ya da duruma yer verilir. (2) Neden: Mevcut durum ile olması gereken durum arasındaki farklılığın neden kaynaklandığı değerlendirilir. Nedenin tam olarak ifade edilebilmesi ve doğru önerilerin ortaya konabilmesi açısından temel/gerçek nedenin anlaşılması çok önemlidir. Bu amaçla özellikle önem düzeyi yüksek olabilecek bulgularla ilgili olarak Kök Neden Analizi yönteminden yararlanılabilir (EK-16: Kök Neden Analizi). (3) Riskler ve Etkileri: Mevcut durum nedeniyle kurumun ya da diğer kişilerin maruz kaldığı/kalabileceği riskler ve bu risklerin ortaya çıkarabileceği etkilere değinilir. (4) Kriter: Kriter olarak; (1) doğrudan belirli bir mevzuat (kanun, tüzük, yönetmelik, tebliğ, yönerge gibi) hükmü, (2) İdare içi düzenlemeler (kurum içi genelgeler, hizmet standartları, yayınlanmış politika ve prosedürler gibi), (3) Kamu İç Kontrol Standartları, (4) Stratejik plan veya performans programında yer alan hedef veya performans göstergeleri, (5) Uluslararası genel kabul görmüş standartlar 25 ya da (6) Ulusal veya uluslararası en iyi uygulamalar 26 belirlenebilir. (5) Öneri: Uygunsuzluğun nedenini ortadan kaldırmaya yönelik alınması gereken tedbirler ile yapılması gereken iş ve işlemlerdir. Önerilerin, raporlama yapılan birimin gerçekleştirebileceği nitelikte olması ve yapıcı hususlar içermesi gerekmektedir. Önerilerin geliştirilmesinde denetlenen birimle güçlü bir iletişimde bulunulması ve iyi bir işbirliği 25 Denetim görevi öncesinde, denetlenen birim yönetimi tarafından kabul edilmemiş uluslararası standartlar, denetim ekibi tarafından kriter olarak kabul edilip, faaliyetler bu kriter çerçevesinde değerlendirilmemelidir. Denetlenen birim yönetiminin kabul etmesi halinde, bilgi sistemlerinin güvenliğinin denetiminde, COBIT, ISO gibi uluslararası genel kabul görmüş standartlar, kriter olarak kullanılabilir. 26 Denetim görevi öncesinde, denetlenen birim yönetimi tarafından kabul edilmemiş uluslararası en iyi uygulamalar, denetim ekibi tarafından kriter olarak kabul edilip, faaliyetler bu kriter çerçevesinde değerlendirilmemelidir. Örneğin, OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri, eğer denetlenen birim yönetimi tarafından faaliyetlerin düzenlenmesinde ve yönetilmesinde esas alınmıyorsa, denetim ekibi, denetim görevi sırasında bu İlkeleri kriter olarak kullanmamalıdır. Denetlenen birim yönetiminin kabul etmesi halinde, yurt içindeki benzer nitelikteki kurumların o faaliyete özgü değerleri (örneğin öğrenci sayısı, yayın sayısı ya da harcama miktarı gibi), denetim görevleri kapsamında kriter olarak kullanılabilir. 61

67 yapılması, denetimin daha etkin bir şekilde yürütülmesine yardımcı olacak ve önerilerin doğru belirlenmesine katkıda bulunacaktır. ÖRNEK Denetlenen birime, kanun değişikliği yapılması gibi bir öneride bulunulması yerine, kanun taslağı hazırlanarak ilgili makama sunulması gibi bir öneri getirilmelidir. Ayrıca önerilerin, bulguda yer alan olumsuzlukları gidermeye dönük veya bu olumsuzlukların gelecekte ortaya çıkmasını engelleyecek nitelikte somut işlemleri belirtiyor olması da gereklidir. ÖRNEK İç kontrol sisteminin tesisi, gerekli önlemlerin alınması veya gerekli özenin gösterilmesi gibi önerilerin pratikte bir faydası bulunmamaktadır. Son olarak bulgunun önem düzeyinin belirlenmesiyle, yapılan tespit ve önerinin kurum açısından ne kadar önemli veya kritik bir husus olduğu ortaya konulur (EK-17: Bulguların Önem Düzeyi). Burada özellikle, risklerin stratejik öncelikleri ile bulguya yönelik geliştirilen önerilerin yerine getirilmesinin kuruma sağlayacağı fayda ve değer göz önünde bulundurulur. Öte yandan önem düzeyi düşük ve ilgili birim tarafından kolaylıkla yerine getirilebilecek önerilerin, denetim sırasında kurulacak sağlıklı bir iletişimle raporlama safhasına geçirilmeden çözülmesi, düzenlenecek raporun daha kritik konulara yoğunlaşmasını sağlayacaktır. Ancak, düzeltilen veya düzeltilmesi için sözlü olarak aktarılan hususlar denetim raporuna dâhil edilmemekle birlikte, bu hususlarla ilgili gelişmelerin çalışma kâğıtlarıyla kayıt altına alınması gereklidir Denetim Bulgularının Gözden Geçirilmesi ve Onaylanması İç denetçiler tarafından hazırlanan bulgular, DGS tarafından 2 işgünü içinde gözden geçirilir ve onaylanır. Bulguların hazırlanması ve gözden geçirilmesinde, raporlamanın kalitesini belirleyen 6 temel ilkeye uyulmasına özel önem verilmelidir. Bunlar doğruluk, tarafsızlık, açıklık, kısalık (özlülük), yapıcılık ve tamlık ilkeleridir. Doğruluk, tespitlerde hatalı ya da yanlış bir bilginin yer almaması gerektiğini vurgulamaktadır. Diğer bir ifadeyle, yapılan testler sonucunda elde edilen bilgilerin doğruluğundan emin olunması gerekmektedir. Örneğin yalnızca bir çalışan ile yapılan görüşmeler neticesinde elde edilen bir bilgi doğrultusunda bulgu oluşturulmamalıdır. Basiretli her iç denetçinin yapması gereken, tüm testler tamamlandıktan sonra profesyonel bir yargı ile doğruluğuna kanaat getirilen hususları bulguya dönüştürmektir. Aksi halde bulguda yer 62

68 verilen bir hususun yanlışlığı denetlenen birimler tarafından rahatlıkla ortaya konulabilecek, iç denetçinin ve İDB nin yetkinliği ve yeterliliği konusunda şüpheler oluşabilecektir. Bulgularda doğruluğun sağlanabilmesi için kanıtların ve bilgilerin toplanması, değerlendirilmesi ve konsolide edilmesi aşamalarının büyük bir titizlik ve dikkat ile gerçekleştirilmesi gerekir. ÖRNEK İç denetçi bir çalışan ile yaptığı görüşmede gündeme gelen bir uygunsuzluğu, farklı bilgi kaynaklarından teyit etmeden tespit haline getirmiş ve birim ile paylaşmıştır. Ancak bahse konu çalışanın konu ile ilgili sadece kendi yorumlarını aktardığı, birimin bulguya verdiği cevapta sunduğu kanıtlayıcı belgeler ile ortaya çıkmış ve iç denetçi tespitinden vazgeçmek zorunda kalmıştır. ÖRNEK İç denetçi, kanıtlarıyla birlikte ortaya koyduğu bir uygunsuzluğu çalışma kâğıdı ile hatasız olarak kayıt altına almıştır. Ancak referans aldığı çalışma kâğıdındaki maddi unsurları bulguların tespit kısmına yanlış aktardığından, denetlenen birim bulgudaki bu hata üzerine bir cevap hazırlamış ve önerilerin yerinde olmadığını söylemiştir. Bulgularda yer alan tespitlerin (mevcut durum) tarafsız (objektif) bir şekilde ifade edilmesi zorunludur. Denetim sonuçları, toplanan tüm kanıt ve bilgiler sonucunda ulaşılan gerçekler doğrultusunda adil, taraf tutmadan ve önyargısız olarak sunulmadır. Mevcut durum bölümünde, herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın genel bir perspektif içerisinde yalnızca somut olay açıklanmalıdır. ÖRNEK İncelenen 60 adet ödeme emri belgesinin 4 ünde fatura fotokopilerinin olmadığı tespit edilmiştir. ifadesi somut ve herhangi bir yargı içermeyen bir tespittir. Bunun yanı sıra bulgunun diğer unsurları olan kriter, risk ve etkiler ile önerilerde de tarafsızlığın korunması gereklidir. Ancak bulgunun bu kısımlarında iç denetçinin tarafsız bir şekilde ve profesyonel değerlendirmeleri doğrultusunda karar verdiği unutulmamalıdır. DGS, iç denetçilerin herhangi bir nedenden ötürü (denetlenen birim ile denetim sırasında yaşanan gerginlikler, kişisel çıkarlar, önyargılar, yandaşlık ya da başkalarının etkisi gibi) bulguları olduğundan daha ağır ya da daha farklı yansıtmadığı konusunda emin olmalıdır. Bulguların hazırlanmasında açıklık, kısalık (özlülük) ve tamlık, birbiriyle yakından ilişkili üç önemli ilkedir. Bulgularda yer alan tüm ifadelerin kolaylıkla anlaşılabilir olması ve mantıksal örgüsünün sağlam olması açıklık ilkesinin bir gereğidir. Mantıksal örgü; testten bulguya, bulgudan öneri ve sonuçlara nedensellik bağının kurularak aktarılmasını içerir. Bulguların 63

69 kolay anlaşılabilmesi açısından mümkün olduğu kadar teknik ve belirli bir terminolojiye özgü ifadelerin kullanılmasından kaçınılmalı ve gerekli tüm önemli bilgilere eksiksiz yer verilmelidir. Bulguların gereksiz ayrıntı ve açıklamalar ile uzatılmaması da kısalık (özlülük) ilkesinin gereğidir. Bulguların, denetimin raporlanma süreci içerisinde sürekli gözden geçirmelerle revize edilmesi ve özlü bir şekilde sunulması, bulguların okunabilirliğini arttırarak daha güçlü hale getirir. Öte yandan tamlık ilkesi gereği, bulguları okuyacak kişilerin denetim sonuçlarını tam anlayabilmeleri için ihtiyaç duyacakları tüm önemli bilgilere bulgularda yer verilmesi gerekmektedir. Bulguların tam olması, denetim sonucunda ulaşılan tespit ve önerilerin dayandığı kanıtların eksiksiz olmasını da içerir. Ancak bu durum tüm kanıtların raporun ekine konulması gerektiği anlamına gelmez. Kanıtların eksiksiz bir şekilde denetim dosyasında tutulması yeterlidir. Bu hususlara uyulmayan raporlarda daha sonra bulguların açıklanmasını ve anlaşılmasını sağlamaya yönelik ilave çalışmaların (yazışma ve toplantılar gibi) yapılması gerekli olacaktır. Bulguların ifade edilmesinde yapıcı bir dil kullanılması, denetlenen birimlerin gerekli iyileştirmeleri yapabilmelerine yardımcı olmaktadır. Özellikle bulguda yer alan hususlar, ilgili sürecin amaçlarına ulaşmasını desteklemelidir. Kişileri ve geçmişi eleştirmekten ziyade, sistemi değerlendiren ve iyileştirmeye yönelik ifadeler kullanılmalı, olumsuz hususlar gerektiğinden fazla vurgulanmamalıdır. Bulgularda kişi adlarına yer verilmemelidir. Özellikle yetersizlik, ihmal, yanlış ya da hata gibi ifadeler, denetlenen birimin savunmaya geçmesine ve yapıcı önerilerin tam olarak anlaşılamamasına neden olmaktadır. Bu nedenle bu ifadelerin kullanımında oldukça dikkatli olunmalı ve yalnızca bulgunun mahiyeti gereği, kullanılmamasının bulgunun unsurlarını zedeleyeceği düşünülen durumlarda kullanılmalıdır. Yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda bulgular hazırlandıktan sonra tekrar içerikleri kontrol edilerek birleştirilmesi gereken bulguların bulunup bulunmadığına ve mükerrer ya da birbirine benzer hususların bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Örneğin, aynı nedenle ilgili bulgular birleştirilerek açıklık, kısalık ve tamlık ilkelerine uygun bir şekilde tek bir bulgu içerisinde ifade edilmelidir. Testlerin sonuçlanması aşamasından bulguların hazırlanması ve nihai hale getirilmesi aşamasına kadar her safhada, denetlenen birim ile güçlü bir iletişim kurulması gereklidir. Kurumların yapısına ve personel özelliklerine bağlı olarak, kimi zaman ara toplantılarla kimi zaman ise e-posta ve sunu gibi araçlarla, denetlenen birimin kapanış toplantısından önce bulgulardan haberdar olması sağlanmalıdır. Özellikle bulguya konu iş ve işlemler hakkında detaylı bilgi sahibi olan kişilerin, bulgulardan haberdar olması sağlanmalıdır. Bu aşamada denetlenen birim yöneticisi ve çalışanlarıyla her hafta statü (durum değerlendirme) toplantıları yapılması ve denetim süreci ile taslak bulgulara ilişkin bilgi paylaşımında bulunulması iyi bir uygulamadır. Taşra teşkilatı olan kurumlarda ilgili taşra biriminden ayrılmadan önce, bulgu olması muhtemel hususlara ilişkin olarak bilgilendirme yapılmalı ve bu birimleri ilgilendiren bulgular düzenlenecek toplantılarda ele alınmalıdır. 64

70 5.2. RAPORLAMA Raporlama süreci, saha çalışmaları sonucunda oluşturulan bulguların resmi olarak denetlenen birim/birimlerle paylaşılmasıyla başlar ve hazırlanan denetim raporunun üst yönetici imzasıyla ilgili birimlere gönderilmesiyle sona erer. Raporlama, iç denetimin kurumda istenilen düzeyde katma değer üretebilmesi açısından en önemli aşamadır. Raporun kalitesi ve zamanlılığı, denetim konusu hususlarla ilgili olarak yönetimin etkili bir şekilde karar alabilmesini kolaylaştırır. Saha çalışması sırasında elde edilen birçok önemli tespit ve öneri, uygun bir üslup ve eksiksiz olarak karşı tarafa iletilemediği takdirde, bu hususlarla ilgili düzeltici adımların atılmasında büyük zorluklarla karşılaşılabilecektir. Diğer taraftan raporlamada yaşanan ciddi gecikmeler konunun önemini ya da uygulanabilirliğini yitirmesine de neden olabilecektir Bulguların Resmi Olarak Paylaşılması DGS tarafından nihai hali verilen bulgular denetlenen birime/birimlere gönderilmeden önce İDB Başkanı tarafından; Bulguların önem düzeylerinin, daha önce yürütülen benzer denetimlerdeki bulgu önem düzeyleriyle uyumlaştırılması, Bulgulardaki maddi ve mevzuata ilişkin hatalar açısından gözden geçirilir. İDB Başkanı, bu konularda bir sorun görmesi halinde ilgili denetim ekibinden gerekli düzeltmelerin yapılmasını talep eder. Bu şekilde nihai hali verilen denetim bulguları, Bulgu Paylaşım Formları aracılığıyla DGS tarafından denetlenen birime/birimlere gönderilir (Örnek-11: Bulgu Paylaşım Formu). Bildirimde, kapanış toplantısının tarihi, yeri, kimlerin katılmasının faydalı olacağı hususu ile toplantının gündemi belirtilir. Ayrıca bu bildirimde Bulgu Paylaşım Formlarının, ne kadar süre 27 içerisinde cevaplanarak İDB ye iletilmesi gerektiği de belirtilir. Bulgu ve önerilerin, karar alıcı konumda bulunan yöneticilerle paylaşılması yerinde olacaktır. Bulgu Paylaşım Formundaki tespit ve öneri dışında kalan diğer alanların birimlerle paylaşılıp paylaşılmayacağı kararı DGS tarafından verilir. Örneğin denetimin içeriğine göre olumsuz bir psikolojik etki oluşturacağı düşünülüyorsa, neden bölümünün denetlenen birime gönderilmemesine karar verilebilir. Bulguların Resmi Olarak Paylaşılması Kapanış Topantısı Bulgulara İlişkin Resmi Görüş ve Eylem Planlarının Alınması Bulgu ve önerilerin nihai hale getirilmesinden önceki son aşama olan bulguların paylaşımı, herhangi bir yanlış anlaşılmanın ya da eksikliğin yaşanmaması için yapılır. Aynı zamanda denetlenen birimin bulgular ile ilgili olarak resmi görüşünün alınmasını sağlar. 27 Bulguların kapanış toplantısında tartışılması söz konusu olduğundan, bulgu formlarının resmi cevaplanma süresinin kapanış toplantısından sonraki bir tarih olarak belirlenmesi gerekmektedir. 65

71 Kapanış Toplantısı Yapılması Kapanış toplantısı, bulgular ve öneriler paylaşıldıktan sonra denetlenen birim ile bulgularda yer alan hususlarla ilgili olarak her iki tarafın birbirini tam olarak anladığından emin olmak amacıyla yapılır. Bu toplantının amacı denetlenen birimi bulguda yer alan hususlarda ikna etmek değildir. Görüş ayrılığı varsa da hangi hususlarda ne gibi görüş ayrılığının olduğunun tam olarak anlaşılması önemlidir. İDB Başkanı, gerekli görmesi halinde kapanış toplantılarına katılabilir. Kapanış toplantısında; denetim tespitleri, öneriler, bulguların önem düzeyi ile gerçekleştirilecek eylemler ve uygulama takvimi tartışılarak toplantı sonrasında tutanak düzenlenmelidir (Örnek-12: Kapanış Toplantısı Tutanağı). Gerektiğinde bulguların sayısı ve içeriğine göre, aynı birimle birden fazla veya farklı birimlerle kapanış toplantılarının yapılması ya da kademeli toplantıların yapılması, toplantıların verimliliğini arttırmaya yardımcı olabilecektir. Aynı birimde birden fazla toplantı yapılması halinde son toplantı sonucuna göre Kapanış Toplantısı Tutanağı düzenlenebilir. Denetlenen birim, bulgulara (mevcut durum, riskler ve etkileri ile önem düzeyleri) katılması halinde, kapanış toplantısı sonuçlarını da dikkate alarak makul bir sürede alınacak önlemleri içeren bir eylem planı sunmak zorundadır. Bu eylem planında; her bir bulguda belirtilen hususların düzeltilmesiyle ilgili olarak (1) yapılması planlanan somut faaliyetlere, (2) bu faaliyetlerin tamamlanacağı tarihlere ve (3) bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu kişilerin unvanlarına yer verilmelidir. DGS tarafından, eylem planlarında yer alan bu üç hususta eksiklik olup olmadığı kontrol edilmeli, eksikliklerin olması halinde rapor öncesinde bu eksikliklerin giderilmesi sağlanmalıdır. DGS tarafından bulgu ve öneri üzerinde uzlaşılıp uzlaşılamadığı bilgisi kaydedilir. Uzlaşılamaması halinde, verilen cevaplar incelenerek denetlenen birimin bulguda yer alan hangi hususlara katılmadığı belirlenir ve buna ilişkin denetim ekibinin görüşü belirtilir (Örnek-13: Bulgu Değerlendirme Formu). DİKKAT Denetlenen birimle uzlaşılamayan hususlar kalite güvence ve geliştirme programı kapsamında gözden geçirilmeli ve bulgunun unsurlarından hangilerinin anlaşılmasında sorun yaşandığı, nasıl daha iyi ifade edilebileceği gibi hususlara daha sonraki denetimlerde dikkat edilmelidir Denetim Raporunda Yer Alacak Bulgulara Karar Verilmesi Paylaşılan bulgulara denetlenen birimin cevabı ve kapanış toplantısında alınan görüşler doğrultusunda bulgulara son hali verilir. (1) Denetlenen birimin denetim ekibi ile aynı görüşte olduğu bulgu ve eylem planlarına denetim raporunda yer verilir. 66

72 (2) Denetlenen birimin denetim ekibi ile aynı görüşte olmadığı bulgularda, önemli bir eksiklik ya da hata söz konusuysa ve DGS bu konuda denetlenen birimin görüşüne katılıyorsa bu bulgulara denetim raporunda yer verilmez. (3) Denetlenen birimin denetim ekibi ile aynı görüşte olmadığı bulgularla ilgili olarak, İDB Başkanı denetlenen birimin görüşüne katılıyorsa, bulgularda İDB Başkanının görüşü doğrultusunda değişiklikler yapılarak denetim raporunda yer verilir. Örneğin denetlenen birim, bulgunun önem düzeyi konusunda denetim ekibiyle aynı görüşte değilse ve İDB Başkanı bu konuda denetlenen birime katılıyorsa, bulgunun önem düzeyi İDB Başkanının görüşü doğrultusunda değiştirilerek denetim raporuna dâhil edilir. (4) Denetlenen birimin İDB (İDB Başkanı ve denetim ekibi) ile aynı görüşte olmadığı bulgu ve eylem planlarıyla 28 ilgili olarak, İDB, bu konuda denetlenen birimin görüşüne katılmıyorsa konu uzlaşılamayan husus olarak üst yöneticiye sunulur. Üst yöneticinin talimatı doğrultusunda işlem tesis edilir. Uzlaşılamayan hususların İDB Başkanı tarafından, üst yöneticiye sunulmasında kullanılabilecek Tabloya ekte yer verilmiştir (Örnek-14: Bulgu Uyuşmazlık Tablosu). Üst yöneticinin uzlaşılamayan hususlara ilişkin olarak İDB nin değerlendirmesine katılması halinde, denetlenen birimden uzlaşmazlık konusu hususlarla ilgili eylem planı alınarak bulguya son hali verilir. Üst yöneticinin uzlaşılamayan hususlara ilişkin olarak tespite katılmakla birlikte farklı bir öneri getirmesi halinde, bu öneri doğrultusunda bulguda gerekli değişiklikler yapılır ve denetlenen birimden bu doğrultuda eylem planı alınır. Bu eylem planları Bulgu Değerlendirme Formuna (Örnek-13) işlenir. Yukarıda belirtilen durumlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: Tablo 5.3. Bulgunun Rapora Konulup Konulmamasına Karar Verilmesi Denetlenen Birim İç Denetim Birimi Üst Yönetici Bulgunun Durumu Bulguya katılıyor > Raporda yer verilir. Bulguya katılmıyor. (Düzeltilemez husus) Denetlenen birimin görüşüne katılıyor > Raporda yer verilmez. Bulguya katılmıyor. (Düzeltilebilir husus) Denetlenen birimin görüşüne katılıyor > Düzeltme yapılarak raporda yer verilir. Bulguya katılmıyor Bulguya katılmıyor Denetlenen birimin görüşüne katılmıyor. Denetlenen birimin görüşüne katılmıyor. Uzlaşılamayan husus olarak üst yöneticiye aktarılır. Denetlenen birimin görüşüne katılıyor. İDB'nin görüşüne katılıyor. Raporda yer verilmez. Eylem planı alınarak raporda yer verilir. 28 Bulgularla ilgili uyuşmazlık olması ve bu hususların üst yöneticiye intikal ettirilmesi durumunun yanı sıra, eylem planları ile ilgili uyuşmazlık hallerinin de üst yöneticiye intikal ettirilmesi gerekir. Örneğin; üst yönetici yüksek önem düzeyine sahip bir bulgunun daha kısa sürede tamamlanmasını veya yüksek önem düzeyine sahip bir bulguya yönelik olarak farklı bir aksiyon alınmasını isteyebilir. 67

73 İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı kapsamında yapılacak dış değerlendirmelerde dikkate alınmak üzere, üst yöneticinin talimatları dâhil rapordaki uzlaşmazlık konusu hususlara ilgili düzeltmeler çalışma kâğıtlarına bağlanarak denetim dosyasına konulur Denetim Görüşünün Oluşturulması Denetim görüşü, denetim görevi sırasında toplanan bilgi ve kanıtlar doğrultusunda, görevin amaç ve kapsamına uygun bir şekilde denetim konusu hususlarla ilgili genel bir kanaate ulaşılmasıdır. Bu görüşle üst yönetici ve denetlenen birim yöneticisine, denetim alanının genel durumu hakkında bilgi sunulur. DİKKAT Bir faaliyet tüm ülke çapında yürütülüyorsa ve denetim görevi kapsamında denetlenmişse, buna ilişkin görüş verilebilmesi için ülkenin genel durumunu yansıtacak düzeyde bir örneklem seçilmiş olması gerekmektedir. Aksi halde yanıltıcı görüş verilmesi söz konusu olabilecektir. Kaynak yetersizliğinden dolayı ülkenin genel durumunu yansıtacak ölçüde örneklem yapılamıyorsa, bu durumda verilen görüşün, sadece test uygulanan birimlerle sınırlı olduğu belirtilmelidir. Örneğin 81 ilde örgütlenmiş bir bakanlıkta taşınır işlemlerine yönelik olarak sadece beş ilde denetimin yürütülmesi halinde, verilecek görüş bu beş ilin taşınır işlemleriyle sınırlı olacaktır. Burada en kritik husus, denetim ekibinin ne düzeyde güvence verdiğinin farkında olması ve bunu yeterli kanıt, örnek ve bilgiye dayandırmasıdır. Denetlenen faaliyet ya da süreçle ilgili olarak bir denetim görüşü oluşturulabilmesi için; şarttır. Hangi şartlar altında ne tür bir denetim görüşü verileceğine ilişkin esasların açık ve net olarak iç denetim yönergesinde tanımlanmış olması, Söz konusu esasların üst yönetici tarafından onaylanarak kurumun tüm birimlerine bildirilmiş olması, Denetlenen faaliyet ya da süreçlerin yeterliliğiyle ilgili destekleyici ve yeterli miktarda denetim kanıtı elde edilmiş olması, Oluşturulan denetim görüşü her durumda, yeterli, güvenilir ve ilgili bilgilere dayanmalı ve mümkün olduğunca olumlu bir şekilde ifade edilmelidir (EK-18: Denetim Görüşü Oluşturma) Denetim Raporunun Hazırlanması KİDS e göre, denetim sonuçlarının raporlanması zorunludur. Ancak bu raporlamanın şekli ve içeriği görevin mahiyetine göre değişiklik gösterir. Denetim raporunda bulunması gereken temel unsurlar ise; (1) denetimin amacı, (2) denetimin kapsamı, (3) denetim yöntemi, (4) tespitler (mevcut durum), (5) uygulanabilir öneriler, (6) eylem planı, (7) bulgunun önem düzeyi ve (8) iyi uygulamalar ve başarılı performans şeklinde belirlenmiştir. Bir bulgu ortaya 68

74 konulmuşsa, bununla ilgili mutlaka uygulanabilir bir önerinin ve eylem planının da bulunması gerekir. Dolayısıyla herhangi bir denetim raporunda bu unsurlardan birinin eksikliği halinde, bu rapor KİDS 2410 numaralı Standart ile uyumsuz hale gelir. Herhangi bir kanıta dayanmayan ve denetlenen birimle paylaşılmayan bir öneriye raporda yer verilmesi yerinde olmayacaktır. Denetim raporu, aşağıdaki adımların gerçekleştirilmesiyle tamamlanır: (1) Amaç olarak yazılan ifadenin, denetim sonucunda ulaşılan durumun ne olduğunu anlatmada yeterli olduğundan emin olunur. Gerektiğinde neden böyle bir denetime ihtiyaç duyulduğu bilgisine de yer verilebilir. (2) Kapsam olarak yazılan ifadenin denetlenen birim, faaliyet ve dönemi net bir şekilde ortaya koyduğundan emin olunur. Denetim alanı içinde yer alan ancak kapsam dışı bırakılan birim ya da faaliyetler de belirtilir. (3) Yöntem ile ilgili ifadelerin, denetim sırasında kullanılan metodolojiyi tam olarak tanımladığından emin olunur. (4) Üzerinde uzlaşma sağlanan bulgulara raporda yer verilir. Bu aşamalardan sonra denetim raporu İDB Başkanı tarafından ekte örneği bulunan kontrol listesi aracılığıyla gözden geçirilir (Örnek-15: Rapor Gözden Geçirme Kontrol Listesi). Bu şekilde nihai hale gelen denetim raporu, İDB Başkanı ve denetim ekibi tarafından imzalanarak üst yöneticiye sunulur. Raporda yer alan yüksek riskli bulgular ve kritik diğer konular raporun yönetici özetinde ele alınır ve raporun hangi birimlere gönderilmesi gerektiği hususu (dağıtım listesi) belirlenir. Raporun sunumu, dar anlamda bir yazı ekinde üst yöneticiye iletilmesi olarak anlaşılmamalıdır. Rapor konusu hususların, görsel materyaller gibi etkili olabilecek araçlar kullanılarak bir toplantıyla üst yöneticiye sunulması iyi bir uygulamadır. Ancak üst yöneticiye sunulacak hususların önemli konularla sınırlandırılması gerektiği unutulmamalıdır. Denetim raporu, dağıtım listesi doğrultusunda, İDB tarafından hazırlanan ve üst yönetici tarafından imzalanan bir yazı ekinde gereği ve/veya bilgi için denetlenen birime/birimlere ve strateji geliştirme birimine/mali hizmetler birimine gönderilir. Denetim raporunun kapsamı aşağıdaki şekilde olmalıdır: a) Rapor kapağı: Rapor kapağında, İDB nin adına, denetim adına, denetim türüne, denetimi gerçekleştiren iç denetçilere, DGS ye, raporun tarih ve numarasına yer verilir. b) Yönetici özeti: Üst yöneticiye ve denetlenen birim yöneticisine yönelik olarak iki sayfayı geçmeyecek şekilde yönetici özeti hazırlanır. Yönetici özeti bölümünde aşağıdaki hususlara yer verilir; Kısaca denetimin amacı ve kapsamı, Özet olarak kritik tespit ve öneriler, Özet olarak denetlenen süreçle ilgili başarılı performans ve iyi uygulama örnekleri. Denetim görüşü. 69

75 c) Rapor metni: Rapor metni asgari olarak aşağıdaki hususları içerir; Görevin dayanağı denetim plan ve programı ile denetlenen birim ya da süreç hakkında kısa bilgilerin açıklandığı Giriş bölümü, Denetimin hedefleri ile denetime tabi tutulan dönem, faaliyet ve işlemler ile denetlenen birimleri vb. bilgileri içeren Amaç ve Kapsam bölümü Denetimde uygulanan teknik ve yöntemlerin açıklandığı Denetim Yöntemi bölümü Rapora alınmasına lüzum görülen her bir tespit ve öneriyi içeren Mevcut Durum ve Öneriler bölümü ile bölüm altında aşağıdaki alt bölümler; o Önem derecesine göre sınıflandırılmış şekilde denetim amacı karşısında mevcut durumun ortaya konulduğu Mevcut Durum bölümü, o Mevcut durumu olması gereken duruma getirmek için alınması gereken tedbir ve eylemleri içeren Öneriler bölümü, o Denetlenen birimin verdiği cevaplar ile eylem planını içeren Eylem Planı bölümü, İç denetçinin denetlenen süreçle ilgili iç kontrollerin yeterlilik ve etkinliğine ilişkin değerlendirmesini içeren Denetim Görüşü bölümü, Denetlenen faaliyet ve süreçle ilgili yaygınlaştırılmasında fayda görülen hususların yer aldığı Başarılı performans ve iyi uygulama örnekleri bölümü. Denetim raporu düzenlenirken, ekte yer alan denetim raporu şablonu kullanılır (EK-19: Denetim Raporu Şablonu). Raporun üst yönetici tarafından onaylanarak ilgili birimlere gönderilmesinden sonra, raporda yer alan bulgu sayısı, bulguların önem düzeyi ve etkisi de dikkate alınarak denetim alanı kapsamındaki faaliyet/sürecin risk düzeyi puanı İDB Başkanı tarafından güncellenir. 70

76 6. DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ Danışmanlık faaliyetleri, kurum hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik faaliyetlerinin ve işlem süreçlerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla önerilerde bulunulmasıdır. Danışmanlık faaliyetleri, yazılı ve yazılı olmayan faaliyetler olarak gerçekleştirilir. Danışmanlık faaliyetleri, bir idari sorumluluk üstlenmeksizin yürütülen; icrai konularla ilgili ve kapsamlı mevzuat değişikliklerine/tasarılarına görüş verilmesi, eğitim, analiz, değerlendirme, performans göstergelerinin tespiti, kontrol öz değerlendirme, süreç tasarımı ve proje görevleri gibi idari faaliyetlere değer katmak, kolaylaştırmak, geliştirmek ve yol göstermek amaçlarıyla gerçekleştirilen hizmetlerdir. DANIŞMANLIK FAALİYETİ TÜRLERİ Danışmanlık faaliyetlerine ilişkin çeşitli sınıflandırmalar yapılabilir: İç denetimin üstleneceği role ilişkin olarak; Kolaylaştırıcı Eğitici İyileştirici öneriler geliştirme Aynı zamanda danışmanlık faaliyetlerinin kapsamına göre; Geniş kapsamlı danışmanlık faaliyetleri: Bir haftadan fazla bir süre denetim kaynağı kullanımını gerektiren kolaylaştırıcılık faaliyeti ya da öneri geliştirme gibi sonucunda spesifik çıktıların üretilmesini amaçlayan danışmanlık faaliyetleridir. Dar kapsamlı danışmanlık faaliyetleri: Kısmi mevzuat değişikliklerine görüş verilmesi veya eğitim faaliyetleri ya da çeşitli proje toplantılarına gözlemci statüsünde katılma gibi çok kısa süreli ve detaylı bir raporlama gerektirmeyen danışmanlık faaliyetleridir DANIŞMANLIK FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ Danışmanlık Faaliyetlerinin İç Denetim Plan ve Programına Alınması Danışmanlık faaliyetlerinin iç denetim plan ve programları kapsamında yürütülmesi esastır. İç denetim planının hazırlanması sürecinde, Kamu İç Denetim Strateji Belgesi ve kurum stratejik planı da dikkat alınarak, üst yönetici tarafından onaylanan denetim stratejisi doğrultusunda danışmanlık faaliyetleri için plan döneminde ayrılacak denetim kaynağı tespit edilir. Ayrıca, detayları dönem içerisinde belirlenecek danışmanlık faaliyetleri için iç denetim plan ve programında ihtiyati kaynak ayrılabilir. Danışmanlık faaliyetinin işin doğası gereği birimlerden gelen talepler üzerine gerçekleştirilmesi esastır. Bununla birlikte, iç denetim planının hazırlanması sürecinde gerek 71

77 kurumsal düzeyde gerekse birim/süreç düzeyinde danışmanlık faaliyetlerinin katma değer yaratabileceği alanların olup olmadığı araştırılır. Bu kapsamda, kurumsal düzeyde üst düzey yöneticilerin görüş ve önerileri dikkate alınarak danışmanlık hizmeti verilebilecek alanlar üst yöneticiye sunulur ve üst yöneticinin önerileri doğrultusunda ilgili birimlerle işbirliği halinde danışmanlık faaliyetlerinin amacı, kapsamı, süresi ve yürütülmesine ilişkin detaylar netleştirilerek iç denetim programına dâhil edilir. Program dışı danışmanlık hizmeti talep edilmesi durumunda İDB Başkanı tarafından aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurularak bir değerlendirme yapılır ve uygun görülmesi halinde ihtiyati denetim kaynağından karşılanmak üzere danışmanlık hizmeti verilmesine karar verilebilir. Danışmanlık hizmetinin ilgili sürecin kurumsal yönetim, risk yönetimi ve kontrol sistemlerinin iyileştirilmesine olası katkısı: Kurumsal yönetim, risk yönetimi ve kontrol süreçleri ne ölçüde zayıfsa danışmanlığın olası katkısı da o derece fazla olacaktır. İlgili süreçte son dönemde yaşanan değişikliklerin boyutu: Yeniden yapılanma, mevzuat güncellemeleri vb. değişikliklerin boyutu ne derece kapsamlı ve köklü ise, danışmanlığa ihtiyaç da o derece artacaktır. İç denetimin danışmanlık konusu ile ilgili bilgi ve tecrübe düzeyi: İDB nin bilgi ve deneyim düzeyinin yüksek olduğu alanlarda vereceği danışmanlık hizmetinin ilgili sürece katkısı daha fazla olacaktır. Süreç sahibinin/ilgili birim yöneticisinin danışmanlık hizmeti talebinde ne derecede ısrarcı olduğu: Birim yöneticisinin istekli olması ve danışmanlık sürecine aktif desteği, danışmanlık hizmetinin olası katkısını da artıracaktır. Danışmanlık görevlerinden elde edilen risk bilgileri, iç denetim plan ve program çalışmalarında dikkate alınır Uygulama Danışmanlık faaliyetleri, ilgili birim ile birlikte hazırlanacak olan mutabakat metni esas alınarak KİDS e uygun bir şekilde yürütülür. Mutabakat metninde asgari olarak danışmanlık faaliyetinin; Amaçları, Kapsamı, Süresi, İDB ve ilgili birimin karşılıklı rol ve sorumlulukları, Raporlama biçimi ve görev sonuçlarının nasıl izleneceği, belirlenir. Raporlama yapılmayan danışmanlık faaliyetlerinde (eğitim, proje, toplantılarına gözlemci olarak katılım vb.) mutabakat metni düzenlenmez. 72

78 Danışmanlık görevi amaçlarının belirlenmesinde, ilgili birim yöneticisiyle mutabık kalındığı ölçüde kurumsal yönetim, risk yönetimi ve kontrol süreçlerinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Herhangi bir süreçle ilgili danışmanlık hizmetinde bulunan iç denetçinin, bir yıl geçmeden aynı süreçte denetim faaliyeti yürütmemesi esastır. Danışmanlık görevi yürütecek iç denetçi; görev kapsamının görev amaçlarının yerine getirilmesinde yetersiz olduğunu düşünüyorsa, bu durumu ilgili birim yöneticisiyle birlikte değerlendirerek göreve devam edip etmeyeceğini İDB Başkanına bildirmek zorundadır. İDB Başkanı tarafından yapılacak nihai değerlendirme sonrasında, söz konusu danışmanlık faaliyetine devam edilmeyecekse durum ilgili birim yöneticisine bildirilir. Risk yönetimi süreçlerinin geliştirilmesi, iç denetim faaliyetinin en önemli amaçlarından birisidir. Danışmanlık faaliyetleri de bu alanda çok önemli bir fırsat sunmaktadır. Bu nedenle danışmanlık hizmetinin planlanması aşamasında, risklerin belirlenmesi ve değerlendirmesi çalışmalarına özel önem verilmelidir. İlgili birimden katılımcılarla birlikte mutabakat metninde yer alan görev amaçlarına ilişkin risklerin neler olduğu belirlenmeli ve riskler karşısında mevcut kontrollerin durumu değerlendirilmelidir. Bu çalışmalar sırasında birimin karşılaştığı diğer önemli riskler gündeme gelirse iç denetçiler bu riskleri kayıt altına almalı ve söz konusu risklerin iyi yönetilmediğini düşündüğü durumlarda İDB tarafından sunulabilecek hizmetleri İDB Başkanı ile birlikte değerlendirmelidir. İç denetçiler tespit edilen riskler karşısında mevcut kontrollerin etkililiği ve verimliliğini değerlendirmelidir. Bu konuda geniş katılımlı toplantılar düzenlenmesi veya konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip kişilerle ayrı ayrı görüşmeler yapmak suretiyle, kontroller hakkında ilgili birimin değerlendirmeleri alınır. Daha sonra, görev amaçlarıyla ilgili riskler karşısında etkili ya da (fayda-maliyet dengesi açısından) verimli olmadığı düşünülen kontrollerin incelenmesi için uygulanacak testler ilgili birimden katılımcılarla birlikte belirlenir ve bu testleri içerecek şekilde bir görev iş programı yapılır. Mutabakat metninde görev iş programı için içerik ve şekil açısından başka bir format belirlenmemişse, bu Rehber ekinde yer alan (Örnek-9.1.1) görev iş programı danışmanlık faaliyetleri için de kullanılır. Danışmanlık faaliyetlerinin kontrol öz değerlendirme çalışması şeklinde yürütülmesi de mümkündür. 73

79 KONTROL ÖZ DEĞERLENDİRME Kontrol öz değerlendirme kurumun/birimlerin iç kontrol sistemlerini ve süreçlerini geliştirmek için kullandıkları etkin bir yoldur. Kontrol öz değerlendirme çalışmasında iç denetçiler, daha çok kolaylaştırıcı rol üstlenmekte ve süreçle ilgili kontrollerin süreçte görev yapan personel tarafından değerlendirilmesi ön plana çıkmaktadır. Kontrol öz değerlendirme yaklaşımını geleneksel denetim yaklaşımından ayıran en temel özellik, kontrol sistemlerinin ve süreçlerinin değerlendirilmesi işlemlerinin sadece iç denetçiler tarafından değil, kullanılan yönteme göre kurum çalışanlarının da katılımı ile yerine getirilmesidir. Bir danışmanlık faaliyetinin aşağıdaki hallerde kontrol öz değerlendirme çalışması olarak yürütülmesi daha fazla yarar sağlayacaktır: Yeni kurulan birimlerdeki süreçlerin değerlendirilmesinde, Süreçle ilgili alt mevzuatın oluşturulmadığı veya yetersiz olduğu durumlarda, Sürecin yazılı prosedürlerden çok teamüllere göre yürütüldüğü durumlarda. Ayrıca yumuşak kontrollerin, iç denetçilerin çalışanlarla işbirliği içinde olduğu, kontrol öz değerlendirme faaliyetlerine konu edilmesi yararlı olacaktır. Yumuşak kontroller; etik, dürüstlük, yetki, sorumluluk, yönetim tarzı, anlama ve sorumluluk düzeyi, iletişim, liderlik, davranış kuralları gibi gayriresmi konulardır. İç denetimde yazılı uygulamalar, kanunlara uyum, sözleşmeler, görevler ayrılığı, stok kayıtlarının yapılması gibi sert kontroller rahatça değerlendirilebildiği halde, önemli kontroller olan yumuşak kontrollerin yeterli ve uygun şekilde test edilmeleri kolay olmamaktadır. Çalıştay, kontrol öz değerlendirmede en sık kullanılan yöntemdir. Çalıştayın başarı ile uygulanabilmesi için katılımcıların çok iyi seçilmesi ve kontrol öz değerlendirme çalışmasının nasıl uygulanacağının katılımcılara aktarılarak, katılımcıların risk tanımlama, analiz etme, değerlendirme ve kontrollerin tasarlanması konularında eğitilmesi gerekmektedir. Çalışmanın somut sonuçlara ulaşmasının, aktif katılıma bağlı olduğuna ve özellikle risklerin belirlenmesinde ve mevcut kontrollerin değerlendirilmesinde bütün katılımcıların düşüncelerini özgürce ifade etmelerinin önemli olduğuna vurgu yapılmalıdır. Çalışma sırasında farklı görüşlerin nasıl uyumlaştırılacağı ve sonuçlar üzerinde tüm katılımcıların mutabakatının aranıp aranmayacağı çalıştay öncesinde belirlenmeli ve katılımcılara iletilmelidir Saha Çalışması Görevin yürütülmesi (2300) standartları bakımından, danışmanlık görevleri ile planlı güvence görevleri arasında bir fark bulunmamaktadır. Danışmanlık faaliyeti kapsamında yapılan çalışmalar (eğiticilik, kolaylaştırıcılık faaliyetleri hariç) da, görev iş programı aracılığıyla yürütülmeli, DGS tarafından gözden geçirilmeli ve ayrıca çalışma kâğıtlarıyla da belgelenmelidir. Özellikle varılan sonuçlara dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerin çalışma kâğıtlarıyla kayıt altına alınmasına özel dikkat gösterilmelidir. 74

80 Raporlama ve İzleme Danışmanlık raporlarının da KİDS e uygun bir şekilde doğru, tarafsız, açık, özlü, yapıcı ve tam olması ve öngörülen zamanda sunulması gerekmektedir. İDB Başkanı, danışmanlık raporlarını bu kriterlere uyup uymadığı konusunda değerlendirir ve görüşlerini görevli iç denetçilere bildirir. İç denetçiler tarafından gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra rapor ilgili birimlere gönderilir. Danışmanlık raporlarının gözden geçirilmesinde de, Rapor Gözden Geçirme Kontrol Listesinden yararlanılabilir (Örnek-15: Rapor Gözden Geçirme Kontrol Listesi). Birim yönetiminin uygun bulmadığı önerilere raporda yer verilmeyebilir. Danışmanlık görevi sırasında tespit edilen ve rapora dâhil edilemeyen önemli sorunlar bulunuyorsa bunlar ayrı bir yazı ile üst yöneticiye ve ilgili üst düzey yöneticilere bildirilir. Danışmanlık görevleri sonucunda düzenlenen raporda yer almayan ancak yıllık risk değerlendirmesinde veya diğer denetim görevlerinde kullanılabilecek bilgiler özel olarak İDB ye iletilir. Danışmanlık Raporu aşağıdaki unsurları içermelidir: Rapor kapağı: İDB nin adına, yürütülen danışmanlık konusuna, danışmanlık talep eden birime veya yöneticiye, danışmanlığı gerçekleştiren iç denetçilere, gözetim sorumlusuna, raporun tarih ve numarasına yer verilir. Yönetici özeti: Kısaca denetimin amacı ve kapsamı ile özet olarak yönetimin uygulanmasını uygun gördüğü tespit ve önerilere yer verilir. Üst yönetici ve birim yöneticisine yönelik hazırlanan yönetici özeti, mümkün olduğu kadar kısa (en fazla iki sayfa) hazırlanmalıdır. Rapor metni: Rapor metninde en az aşağıdaki hususların yer alması beklenir; Görevin iç denetim programı kapsamında mı yoksa program dışı talep üzerine mi gerçekleştirildiği, danışmanlığın konusu, görevin yerine getirildiği dönem gibi kısa bilgilere yer verilen Giriş bölümü, Danışmanlık talep eden birim/yönetici ile varılan mutabakat sonucunda belirlenen amaç ve kapsamın yer aldığı Amaç ve Kapsam bölümü, Yapılan çalışma ve analizler ile çalışmada kullanılan yöntemlerin belirtildiği Yöntem bölümü, Yürütülen görev sonucunda yapılan değerlendirme, tespit ve tavsiyeleri içeren Tespitler ve Değerlendirme bölümü. Danışmanlık faaliyeti sonucunda rapor düzenlenirken, ekte yer alan danışmanlık raporu şablonu kullanılır (EK-20: Danışmanlık Raporu Şablonu). İDB, danışmanlık raporunda somut ve belli bir takvime bağlanan önerilerin olması durumunda ve danışmanlık hizmeti talep eden birimle mutabık kalındığı ölçüde görev sonuçlarını izlemeye alır. Danışmanlık faaliyetlerine ilişkin izleme sonuçları da üst yöneticiye ayrıca raporlanır. 75

81 7. İZLEME İç denetimin kurumun faaliyetlerine değer katabilmesi, denetim ve danışmanlık raporlarında yer alan önerilerin hayata geçirilmesine bağlıdır. Bu nedenle, denetim faaliyetleri sonucunda birimler tarafından sunulan eylem planlarının uygulama takvimine göre gerçekleşme durumlarının takip edilmesi gerekmektedir. Yönetmelik ve KİDS e göre İDB Başkanı, birim yöneticilerine rapor edilen denetim ve danışmanlık sonuçlarının uygulanma durumunun izlenmesi için bir takip sistemi kurmak ve uygulamak zorundadır. Yılı iç denetim programında izleme faaliyetleri için ayrılan denetim kaynağı göz önünde bulundurularak, İDB Başkanı tarafından; izlenecek bulgular, görevlendirilecek iç denetçiler, izleme yöntemi ve izleme süresine ilişkin planlama yapılır. İzleme kapsamında; denetim ve danışmanlık raporunda belirtilen öneriler, bu öneriler doğrultusunda sorumlu birimlerce gerçekleştirilmesi taahhüt edilen ve bir takvime bağlanan eylemlerin gerçekleşme düzeyi, takvim çerçevesinde gerçekleştirilen eylemlerin ilgili riski azaltıp azaltmadığı hususları dikkate alınır. Raporların ilgili birimlere gönderildiği üst yazıda, belirlenen takvim çerçevesinde rapordaki eylemlerin yerine getirilmesine ilişkin izleme sürecinin başlayacağı ve bulgunun kapatılabilmesi için denetlenen birimin söz konusu eylemlere ilişkin gerçekleşmeleri İDB ye bildirmesi gerektiği ayrıca vurgulanır. İzleme süreci, denetim veya danışmanlık raporunun denetlenen birimlere gönderilmesiyle başlar ve görevlendirilen iç denetçi (ya da İDB Başkanı) tarafından bulgunun kapatılmasıyla sona erer. Bulguların izlenmesi; (1) denetim, (2) iç denetçi veya (3) eylem planlarının tamamlanma tarihleri bazında yapılabilir. Kritik ve yüksek önem düzeyine sahip bulguların izlenmesinde İDB Başkanı, bu durumu göz önünde bulundurarak görevlendirme yapmalıdır. İDB tarafından eylem tarihi sona eren bulgulara ilişkin gerçekleşme bilgileri ve belgeler denetlenen birimden yazılı olarak talep edilir. Denetlenen birim tarafından gerçekleşmelere ilişkin gönderilen bilgi ve belgelerden, eylem planında belirtilen hususların yerine getirildiği kanaatine varılmışsa, izlemeyle görevlendirilen iç denetçi tarafından bulgu TAMAMLANMIŞ olarak kapatılır. Bulgunun kapatılması için yerinde test yapılmasının gerekli görülmesi halinde ise görevlendirilen iç denetçi, faaliyetin niteliğine göre en uygun test yöntemlerini belirleyip uygulayarak, bulguda yer alan hususlarla ilgili olarak gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını ve risklerin karşılanıp karşılanmadığını değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, eylem planında belirtilen hususların yerine getirildiği kanaatine varılmışsa, izlemeyle görevlendirilen iç denetçi tarafından bulgu TAMAMLANMIŞ olarak kapatılır. 76

82 Denetlenen birim tarafından eylemlerin tamamlanamaması ve süre uzatımı talebinde bulunulması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere süre uzatımı verilerek izleme faaliyeti bir sonraki döneme aktarılır. Verilen ek süre, bulgunun önem düzeyi ve mahiyetine bağlı olarak belirlenir, ancak bu süre hiçbir surette 24 ayı geçemez. Bulgunun izlenmesi sürecinde, eylem planında belirlenen tarihte herhangi bir ilerlemenin kaydedilmediğinin görülmesi ve ilgili birimden de süre uzatımına yönelik bir talebin olmaması halinde, söz konusu bulgu bir sonraki izleme periyodunda da kapsama alınır. İkinci izleme periyodunda da herhangi bir ilerleme kaydedilmemesi halinde, riskin üstlenildiği kabul edilerek bulgu, RİSK ÜSTLENİLDİ olarak kapatılır. Ancak İDB Başkanı, kurum için kabul edilemeyecek bir riskin üstlenildiğini düşünüyorsa bu durumu denetlenen birim yöneticisiyle müzakere eder. Müzakere sonucunda mutabakat sağlanamaması durumunda konu çözüme kavuşturulması amacıyla üst yöneticiye bildirilir. İzleme sonuçları birleştirilerek dönemsel raporlama kapsamında üst yöneticiye sunulur. Bu raporlamada üst yönetici özellikle, RİSK ÜSTLENİLDİ olarak kapatılan bulgular konusunda bilgilendirilir. İzleme ile görevlendirilen iç denetçi, eylem planı gerçekleşmelerine ilişkin denetlenen birimin bildirimlerinin incelenmesinden elde edilen sonuçlar ile varsa izleme maksadıyla yapılan testlerin sonuçları için çalışma kâğıdı düzenler ve bu belgeleri bir yazı ekinde İDB ye sunar. Söz konusu kayıtlar ilgili denetim dosyasında saklanır (Örnek-16: Bulgu Takip Formu). Denetlenen birim yöneticisi değişikliklerinde takip edilen bulgulara ilişkin bilgiler, yeni atanan yöneticiye gönderilebilir. Bulgular kapatıldıktan sonra, bulgunun ilgili olduğu risklere ilişkin mikro risk puanı güncellenir. Ayrıca, bulgunun önem düzeyi ve etkileri de dikkate alınarak denetim alanı kapsamındaki faaliyet/sürecin risk düzeyi puanı İDB Başkanı tarafından güncellenir. 77

83 8. İÇ DENETİM SONUÇLARININ İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULUNA GÖNDERİLMESİ 5018 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin son fıkrasında, İç denetim raporları ile bunlar üzerine yapılan işlemler, üst yönetici tarafından en geç iki ay içinde İç Denetim Koordinasyon Kuruluna gönderilir. hükmü bulunmaktadır. Bahse konu hüküm uyarınca; Denetim ve danışmanlık faaliyetleri sonucunda hazırlanan raporlar ile Bu raporlardaki bulgu ve önerilere ilişkin olarak denetlenen birimler tarafından alınan aksiyonların birlikte en geç 2 ay içerisinde ilgili üst yönetici tarafından İDKK ya gönderilmesi gerekmektedir. Raporlar ile buna ilişkin izleme sonuçlarının birlikte İDKK ya gönderilmesi gerektiğinden; 2 aylık süre, denetim veya danışmanlık raporu hazırlandıktan sonra değil, söz konusu raporlardaki bulgulara ilişkin izleme sonuçlarının kesinleştiği tarihten itibaren başlar. Denetim ve danışmanlık raporlarına ilişkin izleme sonuçlarının İDKK ya gönderiminde kullanılacak şablona ekte yer verilmiştir (EK-21: İzleme Sonuçları Tablosu). 78

84 9. EKLER Bu bölümde, Rehberin daha iyi anlaşılabilmesi açısından detaylı olarak ele alınmasının yararlı olduğu düşünülen temel bilgiler ile yardımcı araç, form ve şablonlara yer verilmiştir. EK NO. AÇIKLAMA 1 Çalışma Kâğıtları 2 Etik Denetimi 3 Olgunluk Seviyeleri 4 Dönemsel Rapor Şablonu 5 İç Denetim Faaliyet Raporu Şablonu 6 Risk Faktörleri 7 Risk Analizi Modeli 8 İç Denetim Plan ve Programı 9 Tarafsızlığı Zedeleyen Hususlar 10 Denetim Süre Planı Formu 11 Standart İş Akış Sembolleri 12 Bilgi Toplama Formu (Süreç Analizi) 13 Risk Sınıflandırma Tablosu 14 Olasılık ve Etki Değerlendirme Skalası 15 Kanıt ve Bilgi Toplama Teknikleri 16 Kök Neden Analizi 17 Bulguların Önem Düzeyi 18 Denetim Görüşünün Oluşturulması 19 Denetim Raporu Şablonu 20 Danışmanlık Raporu Şablonu 21 İzleme Sonuçları Tablosu 79

85 EK 1 ÇALIŞMA KÂĞITLARI Çalışma kâğıtları; elde edilen bilgilerin, yapılan analizlerin, ulaşılan sonuçların ve bunların dayanaklarının kaydedilmesi için denetimler sırasında düzenlenen belgelerdir. Denetim sırasında - farklı bir ad ile anılsa da - düzenlenen her türlü belge bir çalışma kâğıdıdır. Risk kontrol matrisi, kapanış toplantısı tutanağı, iş akış şeması, bulgu formu gibi belgeler de birer çalışma kâğıdıdır. Çalışma kâğıtları, öncesinde denetim görevi ile ilgili olmayıp denetim faaliyetinin ortasında işe dâhil olan bir iç denetçinin, denetimin o safhasına kadar yapılan iş ve işlemleri ilave açıklamaya gerek duymaksızın anlamasını ve denetime kalınan yerden devam edebilmesini sağlayacak açıklıkta olmalıdır. Çalışma kâğıtları; Denetimin planlanmasını ve yürütülmesini kolaylaştırır, İDB Başkanı ile iç denetçiler arasındaki değerlendirme farklılıklarının çözümü için bir temel oluşturur, Denetim hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını gösterir, İç denetim faaliyetinin kalitesinin değerlendirmesi için bir temel oluşturur, İç denetçilerin mesleki gelişimlerini sürdürmelerine yardımcı olur, Bir sonraki denetim için önemli bir kaynak teşkil eder. Çalışma kâğıtlarında asgari aşağıdaki unsurlar bulunmalıdır: Yapılan denetimin referans numarası. Çalışma kâğıdı ile ilgili açıklayıcı bir başlık. Çalışma kâğıdında kullanılan sembolleri açıklayıcı notlar. Çalışma kâğıdının tamamlandığı tarih, hazırlayan ve gözetimi yapanın parafı. Çalışma kâğıdında kullanılan verilerin kaynakları. Çalışma kâğıtları ile ilgili temel ilkeler: İç denetçiler çalışma kâğıdında testin kapsamı, seçilen örneklemin boyutu ve örneklem seçim yöntemi hususlarına yer vermeli ve kullanılan bilgilerin kaynaklarını açıklamalıdır. Çalışma kâğıtlarında yalnızca elde edilen denetim kanıtları yer almalı ve sonuçlar dışında herhangi bir yoruma yer verilmemelidir. Çalışma kâğıtları ile ilgili standartlık sağlanmalıdır. Çalışma kâğıtları, yapılan testin amaç ve kapsamıyla uyumlu hacimde olmalı ve gereksiz bilgileri içermemelidir. İç denetçiler inceledikleri konuyla ilgili her soruya cevap aramaya çalışmamalıdır. Bir çalışma kâğıdında mümkün olduğunca birden fazla test bulunmalı ve ortak bir örneklem üzerinde bu testlerin uygulanması sağlanmalıdır. Çalışma kâğıdında açık kalan bir husus olmamalıdır. Bir soru sorulmuşsa bunun cevabı çalışma kâğıdında verilmeli veya cevap verilememesinin gerekçeleri ortaya konmalıdır. İç denetçiler çalışma kâğıtları ile ilgili «yapılacaklar» listesi tutmalı ve bu listeye görev iş programında yer almayan, ancak gerçekleştirilen test sırasında ortaya çıkan ve ele alınması gereken hususlar kaydedilmelidir. Çalışma kâğıtları arasında referanslama yapılmalıdır. 80

86 EK 2 ETİK DENETİMİ Etik ile ilgili program ve faaliyetlerin tasarımı değerlendirilirken; İlke ve davranış kurallarının uygulanabilirliği (Uymak zorunda olanlar kimlerdir: Üst düzey yöneticiler, çalışanlar, diğer kurumlar, hizmet sağlayıcılar) İlke ve davranış kurallarının kapsayıcılığı (Örneğin iş yerindeki dürüstlük, çıkar çatışmalarının açıklanması, kurum mallarının kullanımı, hediye alma yasağı, gizli bilgilerin açıklanması, hizmet alanlarla olan ilişkiler gibi kritik konuları içerip içermediği) dikkate alınmalıdır. Etik ile ilgili program ve faaliyetlerin uygulaması değerlendirilirken; İletişim Planları (Etik ile ilgili iletişim tasarlandığı şekilde sağlanıyor mu, hedeflenen katılımcılara ve uygun sıklıkta mesajlar aktarılıyor mu?) Eğitim/Farkındalık Programları (Kaç çalışan eğitimlere katıldı, eğitimlere ilişkin değerlendirmeleri nedir?) Etik ile ilgili ihlal durumları veya şüphelere ilişkin bildirim süreçleri (çalışanlar bu durumları raporlamakta mıdır, raporlanan konular ile ilgili gerekli işlemler yapılmış mıdır?) Çalışanlar, etik kuralları anladıklarını ve bu kurallara uyduklarını beyan etmekte midir? Çıkar çatışmaları veya çatışma ihtimaline ilişkin durumlar beyan edilmekte midir, bu beyanlara ilişkin olarak yönetim tarafından uygun çözümler üretilmekte midir? İç denetçiler, kurumun etik ile ilgili amaçlarını gerçekleştirmede ne düzeyde başarılı olduğunu değerlendirmek zorundadır. Etikle ilgili program ve faaliyetlerin başarı düzeyini ortaya koyan kilit unsur etkililiktir. Program ve faaliyetlerin etkililiği değerlendirilirken; Çalışanlar tarafından bildirilen/raporlanan etik sorunlar ve bu bildirimler üzerine gerçekleştirilen işlemlerin gözden geçirilmesi (Alınan aksiyonlar sorunu gidermeye uygun mu, bildiren/raporlayan kişiler olumsuz muameleye maruz kalmış mı?), Yasadışı veya etik dışı davranışları belirlemeye yönelik ihbar ve bildirimler dışında bir yöntem (aşırı büyüklükteki işlem sayısının izlenmesi gibi) uygulanıp uygulanmadığının araştırılması, Etik ile ilgili program ve faaliyetlerin etkinliğinin izlenmesine yönelik yöntemlerin incelenmesi (Kim kime raporlama yapıyor, raporlama zamanında yapılıyor mu, bu raporlar üzerine gerekli işlemler yapılıyor ve tekrarlanmaması için önlemler alınıyor mu?), Çalışan anketlerinin sonuçlarının gözden geçirilmesi ve çalışanlar ile etik kuralların anlaşılma ve uygulanma düzeyini belirlemeye yönelik görüşmeler yapılması, 81

87 Üst yönetime yapılan raporlamaların tamlığının ve kapsamının uygunluğunun gözden geçirilmesi, Anahtar kontrollerin (risk değerlendirme sürecinde tanımlanan) uygulamadaki etkinliğinin gözden geçirilmesi. Etik ile ilgili program ve faaliyetlerin değerlendirilmesi sırasında uygulanabilecek farklı yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan beşi aşağıda sıralanmaktadır. 1) Kurum Düzeyinde Etik İle İlgili Politika ve Süreçlerin Gözden Geçirilmesi İç denetçiler, etik değerlere ilişkin unsurları içeren tüm düzenlemeler gözden geçirmeli ve aşağıdaki konuları değerlendirmelidir: Etik ilke ve kurallar, kuruma özel ve anlamlı bir şekilde belirlenmiş midir? Farklı politika belgeleri arasında etik değerlere ilişkin tutarlılık bulunmakta mıdır? Politikalarda eksik bırakılan bir unsur bulunmakta mıdır, etik ile ilgili ilke ve kuralların eklenmesi gereken bir başka politika dokümanı bulunmakta mıdır? Etik ilkeler ve çalışanlardan beklenen davranış kuralları, açık, basit ve kolay anlaşılabilir bir şekilde çalışanlara bildirilmiş midir? 2) Etik ile ilgili fonksiyonların özel olarak denetlenmesi Etik ile ilgili faaliyet ve fonksiyonlar (uygunluk, etik ile ilgili eğitimler, çağrı hatları vs.) kurum genelinde yapılacak genel bir gözden geçirme kapsamında veya bu faaliyetlere özel planlanan denetimler kapsamında denetlenebilir. 3) Kurum düzeyinde Personel Anketleri uygulanması İyi yönetilmiş bir anket uygulaması, çalışanların etik ortama ilişkin algısını gösteren objektif bir kanıt sağlar ve bu algı etik ortamın mevcut durumuna ilişkin en güvenilir göstergedir. İç denetçiler, çalışanların algısının subjektifliğini göz önünde bulundurarak sonuçları raporlarken anketin güçlü yönleri ve sınırlılıkları hakkında uygun bir bakış açısı geliştirmeli ve zayıflıklara ilişkin aksiyon planlarının geliştirilmesi için yönetimle beraber çalışmalıdır. İç denetçiler, etik ile ilgili faaliyetlerin etkinliğini değerlendirmek için etik ortamını değerlendirmelidir. Kurum genelinde uygulanacak bir anket çalışması, bunun iyi bir yöntemidir (Örnek-19: Etik Anket Formları). Uygulanan anketler sonucunda; Etik ortama ilişkin belirtilen zayıflıkların gerçekte var olup olmadığı, kuvvetlendirici deliller ile belirlenmeli, eğer mevcutsa bu zayıflığın kök nedeni ve alınması gereken önlemler tanımlanmalıdır. Gerekiyorsa, çalışanların belirttiği riskli alanlara ilişkin olarak makro risk değerlendirmesi güncellenmelidir. 82

88 Anket sonuçları, denetim görevlerini etkileyen hususları içeriyorsa, bu sonuçlar denetim görevlerinin planlamasında dikkate alınmalı ve mikro düzeydeki risk değerlendirmeleri bu bilgiler doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. Eğer denetim alanına özgü zayıflıklardan bahsedilmekte ise, bu zayıflıklara ilişkin testler gerçekleştirilmeli ve her durumda zayıflıkların kök nedeni analizi yapılmalıdır. 4) Denetim Görevleri Kapsamında Personel Anketleri Uygulanması Yukarıda anlatılan kurum düzeyindeki anket uygulamasına benzer şekilde, daha özet bir anket uygulaması bireysel denetim görevlerinde kullanılabilir (Örnek-19: Etik Anket Formları). Anket sonuçları, daha somut kanıtlar ile doğrulanmadıkça, denetim bulgusu olarak raporlanmamalıdır. Anketler personel algılarını doğru bir şekilde yansıtabilir; ancak bu algılar her zaman doğru olmayabilir. Çalışanların düşüncelerini öğrenmesi ve varsa yanlış algının düzeltilmesi için sonuçlar sorumlu birim yöneticisine raporlanmalıdır. 5) İç Denetçilerin Etik Ortama İlişkin Algılarının Değerlendirmelere Dâhil Edilmesi Resmi değerlendirme yöntemlerinden daha az etkin olmakla birlikte, iç denetçiler en azından riskleri değerlendirirken, etik ortama ilişkin şahsi algılarını destekleyen tüm kanıtları elde etmelidir. İç denetçiler, denetimleri yürütürken etikle ilgili konularda hassas ve dikkatli olmalıdır. Denetim sürecinde gerçekleştirilen görüşmelere etik ile ilgili sorular (geçmişte karşı karşıya kaldığınız en önemli etik ikilem/sorun nedir gibi) eklenebilir. Kurumların etik ortamının değerlendirilmesinde kullanılan ve yukarıda sözü edilen yöntemlerin tamamı, tüm kurumlar için uygun olmayabilir. İç denetçiler, kurumsal özellikleri doğrultusunda kendilerine uygun yöntemi tercih etmelidir. 83

89 EK 3 OLGUNLUK SEVİYELERİ Kurumun iç kontrol olgunluk düzeyinin belirlenmesine ilişkin olarak farklı seviyeler belirlenmiştir. Olgunluk seviyeleri aşağıda tanımlanmaktadır: Kapsam Dışı: Görev kapsamı, değerlendirme yapılmasına imkân vermemektedir veya iç kontrol sisteminin mevcut durumu, sağlıklı değerlendirme yapılmasına imkân vermemektedir. 1-Başlangıç: İç kontrol uygulamaları henüz başlangıç seviyesindedir veya sürekliliğine ilişkin güven sağlamamaktadır. Başarılmak istenen sonuçlara ulaşılabilmesi ancak bireylerin olağanüstü çabası ile mümkün olmaktadır. Bununla birlikte, bu çabaların sürekli tekrarlanması mümkün olamayacağından istenen sonuçlar sağlanamayacaktır. 2-Sınırlı/Sistematik Olmayan: İç kontrol uygulamalarına ilişkin bazı yapılar kurulmuştur ve başarılmak istenen sonuçlara ulaşıldığı durumlar mevcuttur. Bununla birlikte olgunluk kriterleri, iyi tanımlanmamış veya formel bir şekilde dokümante edilmemiş olması nedeniyle, esnek değildir veya değişikliklere uyum sağlayamamaktadır. Bu nedenle iç kontrol sisteminin, insan kaynaklarının yeterliliği ve motivasyonuna yüksek düzeyde bağımlılığı söz konusudur. 3-Gelişime Açık: İç kontrol bileşenleri (KİKS) uygun bir şekilde tanımlanmış ve dokümante edilmiştir. Bu sayede zaman içinde meydana gelen değişikliklere (personel değişimi, süreç ve sistemlerin değişimi gibi) uyum sağlanabilmektedir. Bununla birlikte, performansın izlenmesi formel hale getirilmemiştir. Bu nedenle yönetimin, olgunluk kriterlerinin tanımlandığı şekilde yönetildiğine ilişkin olarak personele büyük bir güven duyması gerekmektedir. 4-Yeterli: İç kontrol uygulamalarına ilişkin başarının ölçülmesi için anahtar performans göstergeleri ve izleme teknikleri kullanılmaktadır. Bu sayede yönetimin aksayan ve duraklayan durumları yönetmesi mümkün olabilmektedir. Tasarlanan kriterler, küçük uyarlamalar yapılarak iş ortamındaki değişikliklere adapte edilebilmektedir. 5-Gelişmiş: Yönetim, en iyi olarak kalmak için, iş ortamındaki değişiklikler veya gelişmeler doğrultusunda, kurum içerisinden veya dışarısından en iyi uygulama örneklerini takip etmekte ve kendi süreçlerine yansıtmaktadır. 84

90 EK 4 - DÖNEMSEL RAPOR ŞABLONU 29 BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI -. DÖNEMİ DÖNEMSEL RAPORU Rapor Tarihi:., 20xx 29 İDB ler, bu Ekteki Şablon üzerinde, Rehberdeki esaslara aykırı olmamak şartıyla, kendi ihtiyaçlarına yönelik düzenlemeler/değişiklikler yapabilir. 85

91 1. GİRİŞ Bu Rapor, Kamu İç Denetim Standartları gereğince, İç Denetim Birimi Başkanlığı tarafından Rapor döneminde planlanan ve gerçekleşen çalışmalara ilişkin uygulama sonuçları ile bu çalışmalar sonucunda tespit edilen ve Bakanlığımız faaliyetlerini olumsuz etkileyebileceği düşünülen hususlar hakkında Müsteşarlık ve Bakanlık Makamını bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. 2. GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİM VE DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ 2.1. Denetim ve Danışmanlık Raporları Bu bölümde, rapor döneminde yayımlanan denetim ve danışmanlık raporlarına ilişkin bazı istatistiki bilgilere yer verilir. Denetim/Danışmanlık Konusu Bulguların Önem Düzeyi Kritik Yüksek Orta Düşük Denetim Görüşü Seviyesi 30 Sayısal bilgilerin yanı sıra bulgu ve önerilere ilişkin alınması öngörülen önlemler sözel olarak bu başlıkta ifade edilebilir İç Denetim Programına Göre İlerleme Düzeyi Bu bölümde, halen devam etmekte olan denetim ve danışmanlık faaliyetleri ile bu faaliyetlerin hangi aşamada olduğu konusunda bilgi verilir. İç Denetim Programında, insan kaynağı ve bütçe imkânlarının kullanım düzeyinden kaynaklanan sapmalar varsa, alınan/alınması gereken önlemler hakkındaki hususlara da bu başlık altında yer alır. Denetim/Danışmanlık Konusu Çalışmanın Aşaması 31 (Planlama/Saha Çalışmaları/Raporlama) Planlanan Tamamlanma Tarihi Görevin 32 Tamamlanma Yüzdesi Denetim görüşü veriliyorsa bu alan doldurulacaktır. 31 Çalışmaların aşaması raporlama aşamasında denetlenen birimin görüşü bekleniyor, planlama aşamasında çalışma programının onaylanması bekleniyor şeklinde detaylandırılabilir. 32 Çalışmaların planlanan tamamlanma tarihi ile gerçekleşme tarihi bilgilerine yer verilir. 33 Görevin planlanma yüzdesi göz önünde bulundurularak süre açısından gerçekleşme yüzdesi belirtilir. 86

92 2.3. Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Sonuçları Bu bölümde, Rapor dönemi içerisinde gerçekleştirilmişse, dönemsel gözden geçirme ve dış değerlendirme sonuçlarına yer verilir. 3. İZLEME SONUÇLARI Bu bölümde, Rapor döneminde gerçekleştirilen izleme faaliyeti sonuçlarına (üzerinde mutabık kalındığı halde birim yönetimi tarafından süresi içerisinde yerine getirilmeyen bulgu ve öneriler, üstlenilen riskler, kabul edilmemesi gerektiği/denetlenen biriminin üstlenmeye yetkisi olmadığı düşünülen risklere ilişkin bilgiler gibi) yer verilir. Denetim/Danışmanlık Konusu Bulguların Sayısı Tamamlanan Bulguların Durumu 34 Tamamlanmayan Ek Süre Verilen Riski Üstlenilen 4. KRİTİK BULGU VE ÖNERİLER Bu bölümde, kurumun stratejik, mali raporlama, operasyonel ve uygunluk hedeflerine ulaşmasını olumsuz yönde etkileyebilecek kritik önem düzeyine sahip ve kurumda hata, verimsizlik, israf, etkisizlik, çıkar çatışmasına neden olabilecek bulgular ile bu bulgular için önerilen tedbirlere yer verilir. Denetim Konusu Risk Bulgu Öneri 5. DİĞER HUSUSLAR Bu bölümde, üst yönetici ve Bakanlık Makamının ihtiyaç duyabileceği veya talep edebileceği diğer konular hakkında bilgilere yer verilir. 34 Sayısal bilgilere yer verilir. Özellikle üstlenilen risklerle ilgili detaylı açıklama yapılmasına ihtiyaç duyuluyorsa bu bilgiler ayrıca sözel olarak tablo dışındaki bir alanda belirtilir. 87

93 EK 5 İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU ŞABLONU KAPAK İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANININ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A)Misyon ve Vizyon B)İç Denetim Birimine İlişkin Bilgiler 1-Fiziksel Yapı 2-Örgüt Yapısı 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4-İnsan Kaynakları 5-Bütçe Ödeneği ve Harcama Durumu C)İdarenin Teşkilat Şeması II- AMAÇ VE HEDEFLER A)İç Denetim Faaliyetinin Amaç ve Hedefleri B)Temel Politikalar ve Öncelikler..YILI (X) İDARESİ İÇ DENETİM FAALİYET RAPORU III- FAALİYET VE PERFORMANS BİLGİLERİ A)Program Dönemi Faaliyet ve Performans Bilgileri 1-Denetim Programı Gerçekleşme Durumu (Sapma Varsa nedenleri) 2-Program Dışı Denetim ve Danışmanlık Faaliyetleri 3-Önem Düzeyi Yüksek Kritik Tespit ve Öneriler 4-Kabul Edilmeyen Bulgular 5-İzleme Faaliyetleri: Plan Dönemi Uygulanan-Uygulanmayan Öneriler B)Plan Dönemi Faaliyet ve Performans Bilgileri 1-Denetim Planı Gerçekleşme Durumu 2-Denetim Evreni: Denetlenen-Denetlenmeyen Alanlar ve Planlamaya ilişkin değerlendirme C)Kalite Güvence ve Geliştirme Programı Uygulama Sonuçları 1-İç Değerlendirme Sonuçları 2-Dış Değerlendirme Sonuçları 3-Performans Göstergeleri ve Gerçekleşme Durumu D)Program Dönemi Eğitim Faaliyetleri 1-Alınan Eğitimler 2-Verilen Eğitimler IV- İÇ DENETİMİN KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A)İç denetim faaliyetine ilişkin kaynak sınırlamaları ve olası etkileri B)Alınacak/Alınması Gereken Tedbirler V-İDARE DÜZEYİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER VE OLASI ETKİLERİ VI-KAPSAMLI GÖRÜŞ 88

94 EK 6 RİSK FAKTÖRLERİ 35 RİSK FAKTÖRÜ FAKTÖR TÜRÜ TANIM AÇIKLAMA Karmaşıklık Olasılık İdarenin faaliyetlerinin veya bu alandaki mevzuatın karmaşıklığı, kontrollerin uygulanmasını zorlaştırarak hata yapılma olasılığını artırıp artırmadığını değerlendirmek için kullanılır. Kontrol ve yetkilendirme limitlerine yakın seviyede fazla sayıda işlem bulunmaktadır. Konu, kişi ve birimler itibariyle uygun görev dağılımı yapmayan ve görevler ayrılığı ilkesini ihlal eden organizasyon yapısı bulunmaktadır. Sık sık hatalar ortaya çıkmakta ve bunların düzeltilmesine yönelik yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Denetlenen alanın veya birimin iş/görev sahasının başka birim ya da kuruluşlarla ilişkileri nedeniyle koordinasyon eksikliği bulunmaktadır. Çok sayıda yasal düzenlemenin olması nedeniyle mevzuat doğru bir şekilde anlaşılamamaktadır. Yapısal Değişiklikler Olasılık Yeni birim ve faaliyetler, yeniden yapılandırma projeleri, organizasyon ve insan kaynaklarındaki önemli değişiklikler nedeniyle hataların yaşanması olasılığını değerlendirmek için kullanılır. Olağandışı faaliyet ve işlemler ortaya çıkmıştır. Organizasyon ve insan kaynaklarında önemli değişiklikler yaşanmıştır. Yeni birim ve faaliyetler ile yeniden yapılandırma projeleri vardır. Mali Etkiler Etki Faaliyette bir hata ile karşılaşıldığında ortaya çıkabilecek mali kayıpların büyüklüğünü değerlendirmek için kullanılır. Büyük tutarlı harcama, tahsilat ve alacaklar bulunmaktadır. Büyük bir bütçe kullanılmaktadır. Resmi olarak uygulanması öngörülen ancak etkisiz veya maliyeti sağlayacağı faydadan yüksek olan prosedürler bulunmaktadır. Yetki dağılımı; varlıklar, yükümlülükler, alacaklar, ödemeler ve harcamalar üzerinde etkili bir kontrol oluşturulmasında yetersizdir. Sosyal Etkiler Etki Faaliyette bir hata ile karşılaşıldığında ortaya çıkabilecek sosyal etkilerin (maddi manevi kayıplar, huzursuzluklar vb.) büyüklüğünü değerlendirmek için kullanılır. Faaliyette aksamalar nedeniyle bakıma muhtaç kimselerin temel hizmetlere erişiminde sıkıntılar yaşanmaktadır. Sosyal patlamaların yaşanması ihtimali bulunmaktadır. 35 İDB ler, kendi idarelerinin özellik ve ihtiyaçlarına uygun ilave risk faktörleri tanımlayarak risk değerlendirmelerinde kullanabilir. 89

95 İtibar Etkisi Etki Faaliyette bir hata ile karşılaşıldığında İdarenin paydaşları nezdinde itibarını zedeleyebilecek hususları değerlendirmek için kullanılır. Yanlış veya hatalı bilgiler ve uygulamalar nedeniyle kamuoyu nezdinde güven kaybı söz konusudur. Yönetimin Hassasiyeti 36 Üst yönetici veya üst düzey yöneticilerin belli bir faaliyet ile ilgili olarak özellikle denetim talepleri olması halinde bu durum bir risk unsuru olarak değerlendirilebilir. Gelişime açık alanlar bulunmaktadır. Üst yönetici bu faaliyetle ilgili ciddi sorunlar yaşandığını belirtmiştir. Plansızlık ya da planlamadaki yetersizlikler bulunmaktadır. Politika ve faaliyetleri etkileyecek konumda bulunan personelin, kendi aralarında veya idare ile aralarında çıkar çatışmaları bulunmaktadır. Yöneticileri, birim faaliyetlerinden haberdar edecek geribildirim mekanizmalarının yokluğu veya yetersizliği söz konusudur. Önceki Denetim Sonuçları Usulsüzlük ve Yolsuzluk Olasılık Etki Aynı denetim alanında bir önceki dönemde yapılan denetimlerde elde edilen bulgular ve söz konusu bulgulara yönelik gerekli önlemlerin alınma düzeyi, risklerin devam etme olasılığını değerlendirmek için kullanılır. Örneğin bulgularla ilgili gerekli önlemler alınmış ve açık bir bulgu bırakılmamışsa, olasılık düzeyi düşük olarak değerlendirilir. Kurumun usulsüzlük veya yolsuzluk gibi olaylarla zarara uğraması durumunu değerlendirmek için kullanılır. Bir önceki denetim sonuçlarında kontrol yetersizlikleri veya önemli bir aksaklığa rastlanmamıştır. Kısmen uzun zamandır devam eden kontrol yetersizlikleri bulunmaktadır. Denetimlerde tespit edilen bulguların önemli bir kısmında ilgili birim yöneticileriyle mutabakat sağlanamamıştır. Denetimlerde kritik düzeyde kontrol yetersizlikleri saptanmıştır. İşlem sürecinde maddi veya maddi olmayan menfaat temin etme imkânı yüksektir. Maddi değerler üzerinde yüksek oranda yetki kullanımı söz konusudur. Sürecin yürütülmesinde özel şahıs veya kuruluşlarla yoğun bir ilişki söz konusudur. Bilgi Teknolojileri Kullanımı Olasılık Faaliyet veya sürecin yürütülmesinde bilgi teknolojilerinin kullanım düzeyinin, hata yapma olasılığını artırıp artırmadığının değerlendirilmesi için kullanılır. Sürecin işleyişinde bilgi teknolojileri hiç kullanılmamaktadır. Sürecin işleyişi ağırlıklı olarak manuel olarak yapılmakta, bilgi teknolojilerinin kullanımı sınırlı düzeyde kalmaktadır. Sürecin çok büyük bir bölümü otomasyona dayalı olarak işletilmektedir. Bilgi teknolojileri kullanımı çok yoğundur. 36 Bu risk faktörünün, etki veya olasılık faktörü olarak değerlendirilmemesi uygun olacaktır. 90

96 İşlem Hacmi Olasılık İşlem hacminin büyüklüğü karşısında personel sayısı yetersizliğinin, hata yapma olasılığını artırıp artırmadığının değerlendirilmesi için kullanılır. Personel sayısına göre işlem hacmi çok fazladır. Yeterli tecrübeye sahip olmayan personel yüksek işlem hacmine sahip alanlarda istihdam edilmektedir. İşlemlerin/projelerin başlama ve bitiş tarihleri arasında geçen süreler kabul edilebilir düzeyin üzerindedir. 91

97 OLASILIK EK 7 RİSK ANALİZİ MODELİ Makro risk analizinde kullanılan yöntem ile denetim görevleri sırasında kullanılan mikro risk analizi yöntemi arasında tutarlılığı sağlayabilmek açısından; hem makro risk analizinde hem de mikro risk analizinde, bu risk analizi modeli kullanılır. İç denetim yönergelerinde tanımlanmak şartıyla, düşük/orta/yüksek için farklı puan aralıkları belirlenebilir. Örneğin, yüksek öncelikli için; aralığı değil, aralığı belirlenebilir. Denetim alanında yer alan her bir faaliyet veya sürecin, denetim alanı içindeki ağırlığı yüzde olarak belirlenir. Sonrasında her bir faaliyet veya süreç için, risk faktörleri göz önünde bulundurularak, aşağıdaki puanlama modelinde etki ve olasılık değerlerinin kesiştiği hücrede bulunan risk puanları alınır. Denetim alanı içerisinde yer alan bu faaliyet/süreçlerin ağırlıklı aritmetik ortalaması alınarak söz konusu denetim alanının genel risk düzeyi (önceliği) belirlenir. DÜŞÜK ORTA YÜKSEK (1-9 puan) (10-18 puan) (19-25 puan) Bu faaliyet veya süreçte yaşanacak sorunların etkisi kurum açısından çok kritik değildir. Dönem dönem kontrol edilmesi yeterlidir. Bu faaliyet veya süreçte yaşanacak sorunlar mali ve itibar kayıplarına neden olur. Söz konusu denetim alanı, iç denetim planında mutlaka yer almalıdır. Bu faaliyet veya süreçte yaşanacak herhangi bir aksama, ciddi mali ve itibar kayıplarına neden olur. Söz konusu denetim alanı, iç denetim programına öncelikli olarak alınması gerekir. Risk Analizi Modeli (Puanlama) 37 RİSK ANALİZ MODELİ Çok Düşük (1) Düşük (2) Çok Düşük (1) Düşük (2) ETKİ Orta (3) Yüksek (4) Çok Yüksek (5) Orta (3) Yüksek (4) Çok Yüksek (5) Puanlama tanımlanırken, etki unsurunun daha önemli olduğu varsayımında bulunulmuştur. 92

98 EK 8 İÇ DENETİM PLAN VE PROGRAMI 38 EK 8.1. ÜST YÖNETİCİ ONAYI Sayı:. Konu: İç Denetim Plan ve Programı T.C... BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı MÜSTEŞARLIK MAKAMINA Belirlenen denetim stratejisi doğrultusunda hazırlanan ve ekte yer alan Dönemi İç Denetim Planı ile 2014 Yılı İç Denetim Programının yürürlüğe konulması, anılan Denetim Programı kapsamında yer alan denetimlerin zamanında ve etkili bir şekilde tamamlanabilmesi için İç Denetim Birimi Başkanı tarafından gerekli değişikliklerin yapılması hususunu olurlarına arz ederim. İMZA Adı-Soyadı İç Denetim Birimi Başkanı OLUR./12/2013 İMZA Adı-Soyadı Müsteşar EKLER: Dönemi İç Denetim Planı ( sayfa) Yılı İç Denetim Programı ( sayfa) 38 İDB ler, bu Ekteki doküman ve şablonlar üzerinde, Rehberdeki esaslara aykırı olmamak şartıyla, kendi ihtiyaçlarına yönelik düzenlemeler/değişiklikler yapabilir. 93

99 EK İÇ DENETİM PLANI I. GİRİŞ Dönemi İç Denetim Planı, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 36 ve 39 uncu maddeleri ile Kamu İç Denetim Genel Tebliğinin 5 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. Planın hazırlanması sırasında, İç Denetim Koordinasyon Kurulunca yayımlanan Kamu İç Denetimi Strateji Belgesi ve Kamu İç Denetim Rehberinde belirtilen esas ve usuller dikkate alınmıştır. II. AMAÇ Bu Plan, denetim kaynaklarının (iç denetçi, süre ve maddi kaynaklar) etkin ve etkili şekilde kullanılabilmesi için üç yıllık dönemde yürütülmesi planlanan denetim faaliyetlerini belirlemek ve önceliklendirmek ile danışmanlık ve diğer faaliyetlerin toplam oransal dağılımının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca Planla, kaynak kısıtlarının ve bu kısıtların denetim faaliyetlerine olası etkilerinin belirlenmesi de hedeflenmiştir. III. TEMEL STRATEJİLER Planın hazırlanmasında aşağıda belirtilen temel stratejiler esas alınmıştır. 1. Kaynak Tahsisi yılları arasında yürütülecek iç denetim faaliyetleri için tahsis edilmesi öngörülen sürelerin oransal dağılımı aşağıda belirtilmiştir. Faaliyet Kaynak Tahsisi (%) Denetim % 60 Danışmanlık % 20 Eğitim %5 İzleme % 5 Yönetim Faaliyetleri % 5 İhtiyat Kaynağı % 5 94

100 2. Denetim Büyüklüğü Büyüklüklerine göre denetim alanlarına tahsis edilmesi planlanan ortalama denetim süreleri aşağıda belirtilmiştir. Denetim Büyüklüğü Büyük Ölçekli Denetim Orta Ölçekli Denetim Küçük Ölçekli Denetim Ortalama Denetim Süresi 600 saat 450 saat 300 saat 3. Denetim Öncelikleri Yapılan risk değerlendirmesi sonucu; denetim evreni içerisinde yer alan denetim alanlarından YÜKSEK denetim önceliğine sahip olanların yılda (12 ayda) bir kez, ORTA denetim önceliğine sahip olanların iki yılda (24 ayda) bir kez, DÜŞÜK denetim önceliğine sahip olanların ise üç yılda (36 ayda) bir kez denetlenmesi planlanmaktadır. IV. KAYNAK KISITLARI VE OLASI ETKİLERİ Yukarıda belirlenmiş olan temel denetim stratejileri göz önünde bulundurularak kurumumuzun tüm işlem ve faaliyetlerini kapsayacak şekilde hazırlanmış olan denetim evreninde yer alan bütün denetim alanlarının denetim kapsamına alınabilmesi için detayları Ekli Çizelgede gösterildiği üzere 22 iç denetçi istihdam edilmesi gerekmektedir. İDB de mevcut 12 iç denetçi kaynağıyla üç yıllık dönemde kurumumuz faaliyetlerinin önemli bir bölümünün denetlenememesi dolayısıyla kurumumuzun birçok faaliyetindeki iş ve işlemlerin güvenirlik düzeyinin belirlenememesi söz konusudur. Söz konusu insan kaynağı ihtiyacının, ilave iç denetçi istihdamı veya uzman çalıştırılması yöntemiyle karşılanması gerekmektedir. Gerekli kaynağın temin edilememesi halinde, denetimlerimizin en yüksek risk düzeyine sahip denetim alanlarından başlayarak yürütülmesi planlanmaktadır. V. ÖNCEKİ PLAN GERÇEKLEŞME BİLGİLERİ 39 EK: Dönemi İç Denetim Planı Çizelgesi 39 Bu bölümde, önceki yıla ilişkin gerçekleşme bilgileri ile önceki iç denetim planına uyulamaması söz konusuysa, bunun gerekçelerine yer verilir. 95

101 EK İÇ DENETİM PLANI EKİ ÇİZELGE Dönemi İç Denetim Planı Çizelgesi DENETİM GÖREVLERİ YILLAR ABC Denetimi Denetimin Adı Denetim Alanının Kapsamı Denetlenen Birimler F1 Faaliyeti F2 Faaliyeti A Genel B Daire Başkanlığı (Bağımsız) Denetim Ölçeği Büyük Risk Düzeyi Yüksek (Denetimin ismi gösterilir.) (Denetim kapsamına alınan faaliyetler gösterilir.) (Denetim kapsamına alınan faaliyetlerle ilgili birimler gösterilir.) (Ölçek, büyükküçük gibi belirlenir.) (Risk düzeyi, yüksekdüşük gibi belirlen ir.) (Plana dahil olanlar işaretlenir.) (Plana dahil olanlar işaretlenir.) (Plana dahil olanlar işaretlenir.) İç Denetçi Kaynağı

102 EK- 8.3 İÇ DENETİM PROGRAMI I. GİRİŞ 2014 Yılı İç Denetim Programı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 64 üncü maddesi, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 36 ve 40 ıncı maddeleri ve Kamu İç Denetim Genel Tebliğinin 5 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. Programın hazırlanmasında Kamu İç Denetim Rehberinde belirlenen esas ve usuller de dikkate alınmıştır Dönemi İç Denetim Planı ile mevcut iç denetçi kaynağı göz önünde bulundurularak Programa alınacak denetim alanları, risk öncelikli olarak belirlenmiştir. II. AMAÇ Bu Program, Dönemi İç Denetim Planı ve temel stratejiler de dikkate alınarak Başkanlığımızca 2014 yılı içerisinde yürütülmesi planlanan denetim, danışmanlık, izleme, eğitim, yönetim faaliyetlerine ayrılacak kaynakları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. III. TEMEL İLKELER 1. Programda belirtilen denetim ve danışmanlık faaliyetlerine ilişkin saha çalışmalarının yürütüleceği yerler ve tarihleri, İDB Başkanı tarafından belirlenerek ilgili birimlere ayrıca bildirilecektir. 2. İDB Başkanı, hastalık, görev değişikliği gibi zorunlu nedenlerle denetim ekiplerinde değişlik yapmaya yetkilidir. 3. Yıl içerisinde Programda öngörülmeyen işlerin yürütülmesi zorunluluğunun ortaya çıkması halinde, öncelikle ihtiyat için ayrılan kaynak kullanılacaktır. Bu kaynağın yeterli olmaması halinde ise, en düşük risk düzeyine sahip denetim alanından başlayarak bazı denetim alanları bir sonraki döneme kaydırılacaktır. 4. Programda detayları gösterilmeyen faaliyet alanlarına (danışmanlık, izleme gibi) ayrılacak sürelerde iç denetim planında belirlenmiş oranlara uyulmasına azami dikkat gösterilecektir. 5. Denetim görevleriyle ilgili olarak iç denetçilerin yürütecekleri saha çalışmaları kapsamında yapacakları seyahatlerde uçak kullanılabilecektir. EK: 2014 Yılı Denetim Programı İç Denetçi Kaynak Tahsisi (Adam/Saat) 97

103 EK İÇ DENETİM PROGRAMI EKİ ÇİZELGE 2014 Yılı İç Denetim Programı İç Denetçi Kaynak Tahsisi (Adam/Saat) Denetim Danışmanlık Eğitim İzleme Yönetim Faaliyetleri İhtiyat (İç Denetçi Kaynağı X Denetim Stratejisinde Denetim için Belirlenen Oran) 1- Denetim Faaliyetleri: (İç Denetçi Kaynağı X Denetim Stratejisinde Danışmanlık için Belirlenen Oran) (İç Denetçi Kaynağı X Denetim Stratejisinde Eğitim için Belirlenen Oran) (İç Denetçi Kaynağı X Denetim Stratejisinde İzleme için Belirlenen Oran) (İç Denetçi Kaynağı X Denetim Stratejisinde İdari İşler için Belirlenen Oran) (İç Denetçi Kaynağı X Denetim Stratejisinde İhtiyat için Belirlenen Oran) Denetimin Adı Denetim Alanının Kapsamı Denetlenecek Birimler Denetim Türü Denetlenme Sırası Denetim Ekibi ABC Denetimi F1 Faaliyeti F2 Faaliyeti A Daire Başkanlığı B Şubesi Sistem Denetimi 1 (İç Denetçi ve Denetim Gözetim Sorumlusunun isimleri gösterilir.) (Denetimin ismi gösterilir.) (Denetim kapsamına alınan faaliyetler gösterilir.) (Denetim kapsamına alınan faaliyetlerle ilgili birimler gösterilir.) (Birden fazla denetim türü belirlenebilir.) (Denetlem e sırası girilir.) 2- Danışmanlık Faaliyetleri: Program hazırlanması esnasında danışmanlık faaliyeti belirlenmişse burada gösterilir X Konusu Danışmanlık Konusu C Dairesi İlgili Birimler 98

104 EK 9 TARAFSIZLIĞI ZEDELEYEN HUSUSLAR İç denetçilerin tarafsızlıklarını olumsuz etkileyen hususlar şunlardır: 1. Kendi Faaliyetlerini Denetleme İç denetçilerin, daha önce yürüttükleri faaliyetleri ya da almış oldukları kararlar doğrultusunda yürütülen faaliyetleri denetlemeleri halinde, tarafsızlıklarının zedelenmesi ihtimali ortaya çıkmaktadır. Özellikle idari görevlerde bulunduktan sonra iç denetçi olarak atanan kişilerin, daha önce görev yaptıkları alanlarda görevlendirilmesi halinde bağımsızlığın zedelenmesi riski bulunmaktadır. Bunun dışında, daha önceki denetimler sonucunda iç denetçinin önerileri doğrultusunda kurumda ciddi değişikliklerin yapılması durumunda da böyle bir riskin ortaya çıkması mümkündür. Bu önerilerin uygulanmasından kaynaklanabilecek olumsuz sonuçların, aynı iç denetçi tarafından raporlanması zorlaşacaktır. 2. Sosyal Baskı İç denetçiler üzerinde üst yönetim ya da denetlenen birim içerisinden herhangi bir baskı olması halinde de tarafsızlığın zedelenmesi ihtimali ortaya çıkmaktadır. Denetlenen birim tarafından, bazı bulguların yazılmaması, değiştirilmesi ya da belli alanların detaylı incelenmemesi yönünde iç denetçiler üzerinde baskı kurulabilmektedir. 3. Ekonomik Çıkar İç denetçinin ortaya çıkardığı bulgular neticesinde kendi özlük haklarına yönelik olumlu ya da olumsuz bir beklenti içerisinde olabileceği durumlarda da tarafsızlığın zedelenmesi söz konusudur. Örneğin, İMİD de yürütülen bir denetim sırasında iç denetçinin yapmış olduğu lojman başvurusunun sonuçlandırılmasının söz konusu olması ya da iç denetçinin idari bir göreve atanması kararının yapılmakta olan denetimle yakından ilişkili olması halinde, tarafsızlığın zedelenmesi durumu ortaya çıkmaktadır. 4. Kişisel İlişkiler Denetlenen birimin yöneticileri ya da çalışanları arasında denetimi yürütecek iç denetçinin yakın bir akrabası ya da arkadaşının bulunması, tarafsızlık açısından bir tehdit unsuru oluşturmaktadır. Bu durumda iç denetçi bu kişileri zor durumda bırakmak istemeyeceğinden, denetimi ister istemez daha üstünkörü yapmak durumunda kalabilir. 99

105 5. Yakınlık Kurma Bu tehdit, iç denetçinin uzun süre aynı birimde aynı konularda denetim yapması durumunda ortaya çıkmaktadır. Uzun süren denetim ilişkisi, iç denetçinin denetlenen birime karşı sempati duymasına neden olabilecek ve denetim perspektifini kaybetmesi söz konusu olabilecektir. Diğer taraftan geçmişte yaşanan olumsuzluklar nedeniyle denetim konularına ön yargılarla yaklaşması durumu da ortaya çıkabilecektir. 6. Kültürel Önyargılar Denetlenen birim yöneticilerinin ya da çalışanlarının dil, din, mezhep, ırk, bölge, cinsiyet gibi farklılarından ötürü denetim yaklaşımında değişim ortaya çıkması durumunda da tarafsızlığın zedelenmesi söz konusudur. İç denetçilerin, denetlenen birime yönelik yaklaşımında bu nedenlerle değişikliklerin olduğunu hissetmeleri halinde İDB Başkanlarını bilgilendirmeleri gerekir. 7. İdraki (Cognitive) Önyargılar Bu tehdit, iç denetçilerin elde ettikleri bilgi ve kanıtları bilinçsiz ve kasıtsız bir şekilde yanlış yorumlamaları durumunda ortaya çıkmaktadır. Örneğin, çok önemli bir bulgu tespit ettiğini düşünen bir iç denetçi bu bulguyu destekleyen bilgi ve belgeleri dikkate alırken, zayıflatacak hususları göz ardı edebilmektedir. 100

106 EK 10 DENETİM SÜRE PLANI FORMU 40 Başlama Tarihi Planlanan Bitiş Tarihi ÖN ÇALIŞMA A D Başlama Tarihi Gerçekleşen Bitiş Tarihi Ön araştırma Açılış toplantısı yapılması Risk ve kontrollerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi A B C Görev iş programının onaylanması D SAHA ÇALIŞMASI E F Testlere başlanması E Testlerin tamamlanması F RAPORLAMA G I Bulguların hazırlanması Bulguların paylaşılması G H Denetim raporunun sunulması I Denetim ekibindeki iç denetçilerin görüşleri dikkate alınarak; A, D, E, F, G ve I tarihlerinin, DGS tarafından doldurulması gerekir. İstenildiği takdirde diğer alanların da doldurulması mümkündür. Bu formun gerçekleşme bilgilerinin yer aldığı sütuna, aşağıdaki hususlar gözetilerek gerçekleşme bilgileri girilir. A-Görevlendirme yazısıyla belirlenen denetime başlama tarihi B-Açılış toplantısı tarihi C-Risk analizlerine başlama tarihi D-Görev iş programının onay tarihi E-İlk teste başlama tarihi F-En son testin bitirilme tarihi G-Bulguların hazırlanmaya başlandığı tarih H-Bulguların denetlenen birime gönderildiği tarih I-Denetim raporunun tamamlanıp üst yöneticiye sunulduğu tarih (Raporlama tarihi, denetimin tamamlanmasının planlandığı tarihten sonraki bir tarih olamaz) 40 İDB ler, bu Ekteki Form üzerinde, Rehberdeki esaslara aykırı olmamak şartıyla, kendi ihtiyaçlarına yönelik düzenlemeler/değişiklikler yapabilir. 101

107 EK 11 STANDART İŞ AKIŞ SEMBOLLERİ SEMBOL ADI KULLANIM AMACI Doküman İş akışı içerisinde kullanılan belgeleri ifade etmektedir. Belgenin adı ve belge içerisinde sunulan bilginin ne olduğu belirtilir. Adım, Süreç, Aktivite İş akışı içerisinde yer alan adımları göstermektedir. Bu simge genel bir faaliyet tanımlanırken alt bir süreci ifade edebileceği gibi detaylı bir iş akışında ise bir işlemi işaret edebilir. Karar İş akışı içerisinde farklı yönlere gidilmesi durumlarında kullanılan semboldür. Başlangıç / Bitiş İş akışının başlangıç noktasını ve bitiş noktasını belirtmek amacıyla kullanılan semboldür. Bağlantı İş akışı içerisinde detaylandırılamayan veya başka iş akışlarında yer alan kısımları belirtmek için kullanılan semboldür. Girdi Süreç içerisinde sağlanan girdileri ifade eden semboldür. Bilgilerin Kaydedilmesi Süreç içerisinde kullanılan ya da üretilen bilgi ve belgelerin saklanmasını ve depolanmasını ifade eden semboldür. 102

108 EK 12 BİLGİ TOPLAMA FORMU (SÜREÇ ANALİZİ) BİLGİ TOPLAMA FORMU (SÜREÇ ANALİZİ) AMAÇ Denetlenecek sürecin nerede başlayıp nerede bittiği, nasıl çalıştığı, sorun yaşanan adımlar ile diğer sistemlerle ilişkisini ortaya koymak. Denetim saha çalışmalarının verimli ve sistematik bir şekilde yürütülmesi amacıyla aşağıdaki soruların denetim ön çalışmaları sırasında iç denetçiler tarafından elde edilen bilgiler doğrultusunda cevaplandırılması gerekmektedir. 1. Yürütülen hizmetlerle ilgili mevcut süreçler nelerdir ve hangi alt süreçlerden oluşmaktadır? Süreçlerin temel önceliği nedir? Süreç tarafından üretilen çıktının değeri (parasal olan olmayan) nedir? Sürecin işleyişi ile ilgili olarak; Süreç nasıl işlemeye başlamaktadır? Süreci, hangi talep, olay veya sistem başlatmaktadır? Süreç şu anda sorunsuz işlemekte midir? Sürecin işlemesinin önündeki önemli engeller nelerdir? Bu süreçte görev alan alt birimler hangileridir? Süreçler için ihtiyaç duyulan temel girdiler ve bu girdileri sağlayan diğer birimler hangileridir? Bu süreçle ilgili olarak diğer birimlerden alınan bilgi ve belgelerde kritik noktalar nelerdir? Bu sürece ilişkin herhangi bir bilgi teknolojisi sistemi kullanılmakta mıdır? Sürecin çıktılarıyla ilgili olarak; Süreç sonunda elde edilen çıktılar nelerdir? Bu çıktıları kimler kullanmaktadır? Bu çıktılara kimler bağımlıdır? Bu çıktılar kabul edilmediği zaman ilgili birim tarafından yapılan işlemler nelerdir? Sürecin nihai faydalanıcısı kimdir? Çıktıların oluşturulması için belirlenmiş zaman aralıkları ve süreler bulunmakta mıdır? Sürecin çalışma dönemleri var mıdır? Süreçteki dokümantasyonla ilgili olarak; Sürece ilişkin dokümantasyon / teknik belgeler bulunmakta mıdır? Sürece ilişkin düzenlenmiş raporlar bulunmakta mıdır? Hedefleri başarıyla gerçekleştirmek için ne gibi ilave kaynak ve imkânların bulunması gerekmektedir? 7. Bu süreçle ilgili olarak ortaya çıkabilecek en önemli sorun nedir? 8. Geçmişte bu süreçle ilgili karşılaşılan en önemli sorun nedir? 9. Bir kriz anında sürecin işlemesini sağlayacak alternatifler var mıdır? 103

109 EK 13 RİSK SINIFLANDIRMA TABLOSU RİSK SINIFI Bilgi teknolojileri Bilgi yönetimi Çıkar çatışması Değişim yönetimi Etik değerler Fikri mülkiyet hakları Hukuk İletişim İnsan kaynakları yönetimi İş süreçleri İtibar Kaynak yönetimi Kişisel bilgilerin korunması Maddi varlıklar Mali yönetim AÇIKLAMASI Kurumun bilgi teknolojileri alt yapılarına ve uygulamalarına sahip olma ve bunları kullanabilme kapasitesine yönelik riskleri içermektedir. Kurumun ihtiyaç duyduğu bilgileri toplama, sahip olduğu bilgileri yönetme ve çalışanlarının kullanımına sunabilme ve sürdürülebilir kurumsal hafıza oluşturmasına yönelik riskleri içermektedir. Kurumun veya çalışanların kendi çıkarları ile kamunun menfaati arasında ortaya çıkabilecek çatışmalar ile buna yönelik algıları içermektedir. Kurumun karşılaştığı stratejik, yapısal ve operasyonel değişiklikleri yönetebilmesiyle ilgili riskleri içermektedir. Kurumun etik değerlere bağlılığına yönelik riskleri içermektedir. Kurumun faaliyetleri esnasında fikri mülkiyet haklarının ihlaliyle karşılaşmasına yönelik riskleri içermektedir. Kurum faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında ortaya çıkabilecek mevzuat sorunları nedeniyle maruz kalacağı riskleri içermektedir. Kurumun iletişim, şeffaflık ve bilgi paylaşımı gibi konulardaki yaklaşımına yönelik riskleri içermektedir. Personel yönetimi, personel değişim hızı, çalışma ortamı ve kültürü, işe alım ve istihdam süreç ve uygulamaları, yetenek yönetimi, eğitim ve kapasite oluşturma faaliyetlerine yönelik riskleri içermektedir. Kurumun iş süreçlerinin tasarımı veya uygulanmasına dönük riskleri kapsamaktadır. Kurumun paydaşları, stratejik ortakları ve vatandaşlar nezdinde güvenilirliği ve itibarıyla ilgili riskleri içermektedir. Kurumun faaliyetlerini sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu kaynakları yeterli düzeyde elde edilebilmesine ve etkin bir şekilde yönetilmesine yönelik riskleri içermektedir. Kurumun elinde bulunan kişisel bilgilerin saklanması ve paylaşımına yönelik riskleri içermektedir. Kurumun kontrolünde veya kullanımında olan bilgi teknolojileri varlıkları dışındaki tüm maddi varlıklara (binalar, araçlar gibi) yönelik riskleri içermektedir. Kurumun mali varlıklarını etkin, etkili ve verimli bir şekilde yönetmesine yönelik kurumsal yapılanmasına ve süreçlerine yönelik riskleri içermektedir. 104

110 Paydaş ve stratejik ortaklar Politik Politika geliştirme ve uygulama Program tasarımı ve uygulamaları Proje yönetimi Stratejik yönetim Kurumun faaliyetlerini sürdürürken etkileşim halinde olduğu paydaş ve stratejik ortaklarına ilişkin riskleri içermektedir. Kurumun faaliyet gösterdiği alanla ilgili olarak ortaya çıkan siyasi riskleri içermektedir. Kurumun gerek kendi görev alanıyla ilgili gerekse kurum içerisindeki yönetim faaliyetleriyle ilgili politika geliştirebilmesine yönelik riskleri içermektedir. Kalkınma programlarındaki amaçlar doğrultusunda İdarenin ortaya koyduğu programların tasarım ve uygulanmasına yönelik riskleri içermektedir. Kurumun amaçlarına ulaşmak amacıyla ortaya koyduğu projelerin kendilerine özgü riskleri dışında hazırlanmalarına, geliştirilmelerine, yönetilmelerine yönelik riskleri içermektedir. Kurumun liderlik, karar alma ve yönetim yaklaşımıyla ilgili riskleri içermektedir. 105

111 EK 14 OLASILIK VE ETKİ DEĞERLENDİRME SKALASI OLASILIK ÇOK YÜKSEK YÜKSEK ORTA DÜŞÜK ÇOK DÜŞÜK Riskin gerçekleşmesi yönünde çok ciddi emareler bulunmaktadır. Benzer olaylarla çok sık karşılaşılmaktadır. Riskin gerçekleşmesi yönünde ciddi emareler bulunmaktadır. Benzer olaylarla sık karşılaşılmaktadır. Riskin gerçekleşmesi yönünde bazı emareler bulunmaktadır. Benzer olaylarla ara sıra karşılaşılmaktadır. Riskin gerçekleşmesi yönünde hiçbir emare bulunmamaktadır. Benzer olaylarla nadiren karşılaşılmaktadır. Riskin gerçekleşmesi yönünde hiç bir emare bulunmamaktadır. Geçmişte benzer bir olayla karşılaşılmamıştır. ETKİ ÇOK YÜKSEK YÜKSEK ORTA DÜŞÜK ÇOK DÜŞÜK Aşağıdaki veya aşağıdakilere benzer etkilerin ortaya çıkması söz konusuysa risk Çok Yüksek olarak değerlendirilir. Can kaybı, çok büyük miktarlı mali kayıplar, ciddi sosyal sorunlar, faaliyetin uzun süre yürütülememesi, kurumsal itibarın ciddi şekilde sarsılması gibi Aşağıdaki veya aşağıdakilere benzer etkilerin ortaya çıkması söz konusuysa risk Yüksek olarak değerlendirilir. Kişilerin ciddi yaralanmaları veya sakatlanmaları, büyük miktarlı mali kayıplar, kurumsal itibar kaybı, faaliyetin kısmen sekteye uğraması, sosyal rahatsızlıklar gibi Aşağıdaki veya aşağıdakilere benzer etkilerin ortaya çıkması söz konusuysa risk Orta olarak değerlendirilir. Mali kayıplar, faaliyetin bir kısmının belli süreyle yürütülememesi gibi Aşağıdaki veya aşağıdakilere benzer etkilerin ortaya çıkması söz konusuysa risk Düşük olarak değerlendirilir. Düşük tutarlı mali kayıplar, faaliyetin sürdürülmesinde basit sorunların yaşanması gibi Aşağıdaki veya aşağıdakilere benzer etkilerin ortaya çıkması söz konusuysa risk Çok Düşük olarak değerlendirilir. Çok düşük tutarlı mali kayıplar, faaliyeti yürüten kişilerin basit sorunlar yaşaması gibi 106

112 EK 15 KANIT VE BİLGİ TOPLAMA TEKNİKLERİ 1. Kanıtların güvenilirliğinin değerlendirilmesi Denetim kanıtlarının güvenilirliğinin anlaşılabilmesi için kaynağı (kurum içi, kurum dışı gibi), doğası (yazılı, sözlü, görsel ya da elektronik gibi) ve gerçekliği (asıl olma, imza, mühür gibi) açılarından değerlendirilmesi gerekmektedir. Denetim kanıtlarının güvenilirliği açısından genel olarak aşağıdaki ilkeler kabul edilmektedir: Yazılı veya belgeye dayalı kanıtlar, sözlü kanıtlardan daha güvenilirdir. Bağımsız kaynaklardan elde edilen kanıtlar, kurum/birim içerisinden elde edilenlerden daha güvenilirdir. İç denetçinin kendisinin elde ettiği kanıtlar, denetlenen birimin sunduklarından daha güvenilirdir. Asıl belgeler, fotokopilerinden daha güvenilirdir. Denetim amaç ve kapsamına ilişkin önemli soruları cevaplıyorsa denetim kanıtlarının yeterliliğinden bahsedilebilir. Bu kanıtlara ilişkin testlerin başka bir iç denetçi tarafından da yapılması durumunda aynı sonuçlara ulaşılıyorsa, denetim kanıtlarının objektif ve yeterli olduğu kabul edilir. Denetim kanıtının, denetim konusunun önemlilik düzeyi ve riskleriyle orantılı olması gerekir. 2. Kanıt türleri Denetim kanıtları türlerine göre fiziki, sözlü, belgeye dayanan ve analitik olmak üzere dört başlık altında gruplandırılabilir: Fiziki Kanıtlar: Genellikle kişilerin ve olayların gözlemlenmesi ya da varlıkların incelenmesi yoluyla elde edilmektedir. Gözlem yöntemiyle elde edilen delillerin örneklerle belgelendirilmesi ya da destekleyici içerikli gözlem yapılmak suretiyle güçlendirilmesi yerinde olacaktır. Destekleyici içerikli gözlemin, diğer iç denetçiler tarafından, mümkünse idari birimin temsilcilerinin katılımıyla yapılması yerinde olacaktır. Buna örnek olarak; fotoğraflar, haritalar, ses ve görüntü kayıtları sayılabilir. Gözlem sonuçları çalışma kağıdıyla kayıt altına alınmalıdır. Sözlü Kanıtlar: Genellikle sorgulama ya da görüşme sonucunda kurumun iç ve dış paydaşlarından elde edilen bilgilerdir. Aslında bu bilgiler ilgili paydaşın açıklamalarını yansıtmaktadır. Diğer denetim teknikleriyle elde edilemeyecek önemli ipuçların elde edilmesine ve konunun daha iyi anlaşılmasına imkân sağlarlar. Ancak sözlü kanıtların doğrudan kullanılması yerine mümkün olduğunca belgelerle desteklenmesi, yeterli miktarda güvenilir ve uygun kanıtla denetim amaçlarına ulaşılmasını sağlayacaktır. 107

113 Sözlü kanıtların güvenilirliği ve uygunluğu değerlendirilirken; mülakat yapılan kişinin görevi, bilgisi, uzmanlığı, inanılırlığı ve samimiyeti göz önünde bulundurulmalıdır. Sözlü ifadelerin denetim sonucuna önemli bir etkisinin olacağı düşünüldüğü takdirde, bu ifadeleri doğrulayan bir yazılı beyan tutanağı ya da ses veya görüntü kaydı alınmalıdır. Belgeye Dayalı Kanıtlar: Denetim kanıtlarının en yaygın şeklidir. Anlaşmalar, sözleşmeler, raporlar, faturalar, tutanaklar, mektuplar gibi çok çeşitli şekillerde olabilir. Ayrıca uygun yöntem ve araçlarla bilgisayar kayıtlarından da elde edilmesi mümkündür. Belgelere dayalı kanıtların güvenilirliği ve uygunluğu denetim amaçlarıyla bağlantılı olarak kaynağı açısından değerlendirilmelidir. Güçlü bir iç kontrol sisteminin varlığı, kurum içerisinden elde edilen kanıtların güvenilirliğini artırır. Analitik Kanıtlar: Mali ve mali olmayan bilgiler arasındaki ilişkilerin incelenmesi, hesaplanması ve karşılaştırılması suretiyle elde edilen kanıtlardır. Analitik kanıtlar, normal şartlar altında benzer sonuçların çıkacağı varsayımıyla toplanır. Çoğu kez sayısal olmakla birlikte, analitik kanıtların sayısal karakterde olmadığı durumlarda mevcuttur. Analitik kanıtlar, dönemler arasında oran ve eğilim analizlerinden elde edilebileceği gibi eldeki bilgilerin alt gruplara ayrılması yoluyla da elde edilebilir. 3. Kanıt toplama teknikleri Denetim testleri sırasında kanıt ve bilgi toplamak amacıyla aşağıdaki teknikler kullanılabilir: Gözlem Denetlenen birimde işlemlerin veya faaliyetlerin nasıl gerçekleştirildiğinin bizzat iç denetçi tarafından izlenerek bilgi edinilmesidir. Denetlenen birim tarafından gerçekleştirilen stok sayımının gözlenmesi buna örnek olarak verilebilir. Doğrulama İç denetçinin bir kaynaktan temin ettiği bilgilerin doğruluğunu, aynı veya daha fazla güvenilirlik derecesine sahip bir başka bilgi kaynağından temin edeceği bilgilerle teyit etmesidir. Görüşme Denetlenen birimde işlem veya faaliyetlerin nasıl gerçekleştirildiği bilgisinin, bizzat iç denetçi tarafından ilgili görevlilerle yüz yüze görüşülerek edinilmesidir. Bu yöntem, iç denetçi için denetlenen birimde karşılaşılan sorunlar veya önemli risklerle ilgili en kısa bilgi edinme yoludur. Ancak bu yöntemle yalnızca bir kaynaktan temin edilen bilgilerin diğer kaynaklardan doğrulanması gerekir. Anket Herhangi bir konuyla ilgili durum ve tutumu belirlemek için düzenlenmiş ayrıntılı ve kapsamlı soru dizisidir. İyi düzenlenmiş bir anket (hizmet değerlendirme anketi/ memnuniyet anketi/ 108

114 öz değerlendirme anketi) sürecin veya sunulan hizmetin etkinliği ve başarısı gibi konular hakkında yararlı bilgiler sağlar. Analitik inceleme Verilerin kendi içindeki ve aralarındaki rasyonel ilişkilere dayanarak değerlendirilmesini ifade eder. Analitik inceleme, ilgili veriler arasındaki tutarsızlık veya tahmin edilen tutarların önemli ölçüde sapması gibi verilerdeki tanımlanmış dalgalanmaların ve ilişkilerin araştırılmasını da kapsar. Özellikle denetimin bir bütün olarak gözden geçirilmesi ve risk değerlendirmesi aşamasında, denetlenen birimin faaliyet koşullarını ve çevresiyle olan ilişkilerini kavramak amacıyla iç denetçi tarafından analitik inceleme teknikleri uygulanır. Yeniden hesaplama/uygulama Bir hesaplama veya işlemi tekrar yaparak aynı sonuca ulaşılıp ulaşılmadığının test edilmesidir. Bu test iç denetçiye denetlenen birim çalışanları tarafından gerçekleştirilen işlemlere ne kadar güvenilebileceği hakkında fikir verir. 109

115 EK 16 KÖK NEDEN ANALİZİ 41 Kök neden analizi; kurumdaki bir sorunun, yalnızca hata veya uygunsuzluk olarak tanımlanması yaklaşımından farklı olarak, ortaya çıkış nedenini belirlemek amacıyla yapılır. Kök neden analizi, karşılaşılan bir sorunun altında yatan nedenleri belirleyerek kurum süreçlerinin geliştirilmesi için uzun vadeli bir perspektif sunar. Etkili bir kök neden analizi ve bu analiz sonuçları doğrultusunda yapılan iyileştirme çalışmaları, aynı sorunun gelecekte sürekli tekrarlanmasını ve aynı denetim tespitinin yinelenmesini önler. Öngörülmemiş bir riskin doğmasından, faaliyetlerde başarısızlık, varlıkların zarar görmesi veya kaybı, güvenlik sorunları, kalitede düşüş veya hizmet sunumundaki memnuniyetsizliğe kadar uzanan birçok sorun alanında, kök neden analizi etkili bir şekilde yürütülebilir. Bir sorunun, sıklıkla birden fazla ilgili veya ilgisiz nedeninin olabileceği de unutulmamalıdır. Raporunda sadece sorunun yönetim tarafından giderilmesini öneren iç denetçi, sorunun ortaya çıkış nedenleriyle ilgili bir analiz yapmadığı için, uzun dönemde süreçlerin verimliliği ve etkililiğini geliştirecek katkılarda bulunamaz ve dolayısıyla da kurumsal yönetim, risk yönetimi ve kontrol süreçleri hakkında değer katıcı öneriler geliştiremez. İç denetçinin kurumsal yönetim, risk yönetimi ve kontrol süreçleri hakkında kapsamlı bir bakış açısı geliştirebilmesi, tespit ettiği soruna özgü bir kök neden analizini bizzat gerçekleştirebilme yetkinliğe sahip olmasına bağlıdır. Kök neden analizi için harcanan kaynak miktarı, sorunun etkisi ya da gelecekteki potansiyel sorunların yaratacağı riskler ve etkileri ile orantılı olmalıdır. Bazı durumlarda kök neden analizi, toplam beş neden? sorusunun sorulmasından ibaret olabilir. Örneğin; Bir işçi düştü. (1) İşçi neden düştü? Zeminin yağlı ve kaygan olması yüzünden. (2) Zemin neden yağlı? Kırık bir parça yüzünden. (3) Parça neden kırık? Sürekli bazı parçaların aşınması nedeniyle. (4) Aşınmanın nedeni ne? Satın alma usullerindeki değişiklik yüzünden. En son beşinci neden sorusu ile iç denetçinin kök nedeni belirlemiş veya belirlemeye çok yaklaşmış olması gerekir. Ancak daha karmaşık sorun alanları, daha fazla miktarda kaynak tahsisini ve daha titiz ve detaylı bir analizi gerektirebilir. İç denetçiler böylesi karmaşık sorunlarda kök neden analizine başlamadan önce, şu hususları dikkatle ele almalıdırlar: Kök nedenin belirlenmesi ve dayanaklarla desteklenebilmesi; ilgili sürecin değerlendirilmesine ilişkin daha fazla zaman, personel, teknolojik kaynak ayrılmasının yanı sıra daha fazla veri incelenmesini gerektirebilir. Başlangıçta kısa sürede 41 Bu bölümün hazırlanmasında Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsünün (IIA) No.lu Uygulama Önerisinden yararlanılmıştır. 110

116 tamamlanabilecek gibi görünen bir analiz, çeşitli senaryo seçeneklerini, kapsamlı bir veri incelenmesini ve çok sayıda iç ve dış etkenin değerlendirilmesini gerektiren ayrıntılı bir çalışmaya dönüşebilir. İç denetçiler, gündemdeki kök neden analizini yürütebilecek mesleki yetkinliğin tamamına sahip olmayabilir. Bu nedenle iç denetçiler, varılan sonucu/oluşan kanıyı yeterli ölçüde destekleyecek bir analiz ve değerlendirme için gereken mesleki yetkinlik düzeyine bağlı olarak, nasıl bir kök neden analizi uygulayacaklarını dikkatlice belirlemelidirler. İDB Başkanı, görevi yürüten iç denetçilerin konuyla ilgili olarak sahip oldukları deneyim ve uzmanlık düzeyininin yeterli olup olmadığını değerlendirmeli, gerekirse konunun uzmanları veya kurum içi veya dışı danışmanların ekibe yardım etmesi için görevlendirilmesini sağlamalıdır. İç denetçiler, tasarlanan süre planına uyulamama ihtimali bulunması veya yürütülecek analiz için gerekli uzmanlık bilgisinin yeterli olmaması halinde, konuya ilişkin temel tespit ve önerileri denetlenen birim yönetimine sunmalı ve kök neden analizinin kendileri tarafından yapılmasını önermelidirler. İç denetçiler kök neden analizine girişmeden önce, bu çalışmanın yürütülmesini zorlaştırabilecek aşağıdaki veya benzeri engellemelere dair bir öngörü geliştirmeli ve böyle bir durumla karşılaştıklarında nasıl bir yol izleyecekleri konusunda bir yöntem kararlaştırmalıdırlar. Birim yönetimi, kök neden analizi yapılırken iç denetçileri aktif olarak sürece dahil etmek istemeyebilir. Bu durumda İDB Başkanının, iç denetimin analizle ilgili rolünü üst yönetime anlatması gerekebilir. Üst yönetim, fazladan zaman ve insan kaynağı tahsisi gerektirmesi nedeniyle, bir kök neden analizi yürütülmesine direnç gösterebilir ve sorunun kısa vadede nedenlerine inmeden ortadan kaldırılmasını veya yalnızca mevcut uygunsuzluğu gidermeyi tercih edebilir. Özellikle kök neden analizinin sonuçları kısa vadede hızlı sonuç yaratmaktan ziyade, önleyici ve uzun vadeli bir eylem planı uygulanmasını gerektiriyorsa, üst yönetim eldeki insan ve zaman kaynağı elveriyorsa, bu tarz kapsamlı bir çalışmaya onay verebilir. Sonuç olarak bu analiz yöntemi, süreçteki düzeltilmemiş hatalardan veya kurumun izlediği rotada gerekli değişikliğin gerçekleştirilememesinden doğan maliyet, zaman ve kaynak kayıplarını ve bu sorunların uzun vadeli etkisini tam olarak ve somutlukla gösteremeyebilir. Bu konuda üst yönetimin desteğini almak için DGS, kök neden analizi uygulanması ihtiyacını akılcı bir şekilde gerekçelendirmelidir. Önemli miktarda nitel ve nicel veri mevcut olduğunda bile doğru kök nedeni belirlemek zor ve subjektif olabilir. Bu nedenle iç denetçi, verilerin şekillenmesi, analizi ve değerlendirmesi sürecinde, faaliyetin farklı aşamalarında yer alan ve faaliyetten etkilenen birimlerden ve görevlilerden mutlaka geri bildirim almalıdır. Bir sorunun kök nedeni, değişik düzeylerde etkisi olan birden fazla hatadan doğabilir. İç denetçi bazı durumlarda, üst yönetime bir kök nedene dair birden fazla seçenek veya 111

117 senaryo sunabilir. Böyle bir durumda iç denetçinin kuruma kattığı değer; yönetime, içlerinden en olası kök nedeni belirleyebileceği tarafsız ve bağımsız bir veri ve analiz değerlendirmesine dayanan seçenekler seti sunmaktır. İç denetçiler tarafından yürütülen kök neden analizi, sürece dair somut gözlemler, öneriler ve iyileştirme faaliyetleri içerdiğinden, iç denetçinin yönetimin yerine eylem geliştirdiği algısı oluşabilir. Bu yönde bir algının oluşması riski şu yollarla önlenebilir: Özgün, tarafsız ve yeterli kanıtla desteklenen bir kök neden çalışması yürütmek. Kök nedeni netleştirebilmek için, kök neden tayini ve önerilere ait kısımları birbirinden ayırmak. İç denetim tarafından geliştirilen önerilerin, yönetim tarafından değerlendirilerek, bunun sonucunda iş süreçlerinde yapılacak değişikliklerin yönetimin sorumluluğunda olduğunu mutabakat metninde belirtmek. İç denetim tarafından yapılan çalışmanın, güvence sağlama veya danışmanlık faaliyetlerinin hangisi kapsamında yürütüldüğünü ve aralarındaki farkı net olarak belirtmek. Kök neden genellikle, bir kişi ya da kişiler tarafından alınan kararlar, eylemler veya eylemsizliklerden kaynaklanır. Bununla birlikte iç denetçiler, sorunun ortaya çıkmasında payı bulunan ve kurum için yüksek risk taşıyan çevresel faktörleri de dikkate almalıdır. Bunlar: Çalışanların yetkinlik düzeyleri Kalifiye personel alımı Hizmet içi eğitim eksikliği veya yetersizliği Teknoloji ve diğer araçların yeterliliği Kurumsal veya birime özgü kültürün sahiplenilmesi Kurumun sağlığı/ kurumsal ahlak anlayışı Kaynak miktarları (bütçe, personel vs.) Kişi veya kişilerin karar alma süreçlerinde etkili olan faktörler ve koşullar Süreçteki personelin karar verme yetkileri Kök neden analizini, sürecin somut ve soyut bileşenlerine (teknoloji sistemi, yönetsel politikalar, eğitim vb.) dayandırıp bu aşamada bırakan bir kök neden çalışmasının, tamamlanmış bir çalışma olarak değerlendirilmesi güçtür. Gerçek bir kök neden analizi yapan iç denetçi, iyi insanların neden kötü veya eksik kararlar aldığını da anlamaya çalışacaktır. (Örneğin, problemi doğuran noktada, kişinin yapılacak en doğru şeyi yaptığını düşünmesine yol açan neden neydi?) Böyle durumlarda, iç denetçiler, işi yürütenlerin belirli kararlar almasına yol açan tüm koşulları anlamaya çalışırlar. 112

118 Beş Neden Analizi Beş neden analizi her hangi bir problemin nedenlerini geriye doğru nedensellik bağı içerisinde inceleyerek sorunun asıl kaynağını ortaya çıkarmayı hedefleyen basit bir yöntemdir. Bu yöntem, özellikle sorunun insan faktöründen kaynaklandığının düşünüldüğü durumlarda ve günlük iş hayatında işe yarayabilir ve genelde balık kılçığı yöntemi ile (sebepsonuç diyagramı) ile tamamlayıcı olarak kullanılır. 5 Neden Analizi Nasıl Yapılır? Problem tanımlanır. Probleme yol açan ve ilk akla gelen neden yazılır. Daha sonra söz konusu nedenin neden ortaya çıktığı cevaplanır. Neden sorusunu ard arda sorma işlemi probleme yol açan asıl neden bulununcaya kadar devam eder. Dolayısıyla, neden sorusu 5 defadan az sayıda sorulabileceği gibi daha fazla sayıda da tekrarlanabilir. Kök neden bulununca da söz konusu nedeni ortadan kaldıracak öneri geliştirilir. Mevcut Durum (Problem Tanımı): Bilgi edinme taleplerinin karşılanmasında örnek olarak alınan 35 talebin 15 inde, cevapların yanlış kişiye gönderildiği anlaşılmıştır. 15 talebin cevabı neden yanlış adrese gönderilmiş? o Çünkü bilgi edinme sürecinde sisteme girilen adreslerin doğruluğu kontrol edilmemektedir. Adreslerin doğruluğu neden kontrol edilmiyor? o Çünkü bilgi edinme taleplerine ilişkin işlemler tek bir kişi aracılığıyla yürütülmektedir. İşlemler neden tek bir kişiyle yürütülüyor? o Çünkü Basın Müşavirliğinin diğer personeli bilgi edinme biriminde çalışmak istememektedir. Diğer personel neden bilgi edinme biriminde çalışmak istemiyor? o Çünkü iş yoğunluğu çok fazla ve gece yarısına kadar çalışma gerektiriyor. İş yoğunluğu neden çok fazla? o Çünkü tüm işlemler manuel ortamda yapılmakta ve dosyalama/kayıt ve cevaplama işlemleri çok vakit almaktadır. (Kök Neden) Balık Kılçığı Yöntemi (Sebep Sonuç Diyagramı- Ishikawa Diyagramı) Basit bir süreçte her hangi bir sorunun kaynağını bulmak için 5 neden analizi yeterli olabilirken, karmaşık ve birçok faktörden etkilenen bir süreçte bu yöntem yeterli olmayacaktır. Bu kapsamda, balık kılçığı diyagramı, sebep-sonuç ilişkisi çerçevesinde bir soruna eş zamanlı olarak etki eden faktörleri ve nedenleri ortaya çıkarmak için faydalı bir çerçeve sunmaktadır. 113

119 Balık Kılçığı Yöntemiyle Kök Neden Analizi Nasıl Yapılır? İlk önce problem tanımlanır ve diyagramın sonuç kısmına yazılır. Probleme etki edebilecek temel faktörler kılçıklara kutucuk şeklinde sıralanır. Her bir faktörde sonuca etki edebilecek nedenler yazılır. Söz konusu nedenlerin asıl kaynağının tespiti için ard arda neden sorusu sorularak her bir faktörde probleme yol açan temel kök neden tespit edilmeye çalışılır. Tüm bu çalışma sonucunda, problem şeklinde ortaya çıkmış bir olay ile bu problemin nedenleri ayrıntılı ve kategorize edilmiş bir şekilde açıkça görünür hale gelir. Ayrıntılı nedenler önceliklerine göre sıralanarak, hangi nedenler için ilk planda tedbir geliştirileceği kararlaştırılır. Aşağıda, balık kılçığı yöntemiyle yapılmış kök neden analizine bir örnek verilmiş olup, probleme yol açan etmenler bazında nedenler sıralanmıştır. Bu aşamadan sonra yapılması gereken, sonuca yol açan nedenleri önceliklerine göre sıralayarak, kaynak sınırlamaları doğrultusunda alınacak tedbirleri belirlemektir. 114

120 115

121 EK 17 BULGULARIN ÖNEM DÜZEYİ ÖNEM DÜZEYİ KRİTİK YÜKSEK ORTA DÜŞÜK AÇIKLAMA Faaliyetin yürütülmesini veya istenilen çıktı, ürün ya da hizmetin sunulmasını engelleyecek tüm bulgular bu grupta değerlendirilir. Risk ve etkileri değerlendirildiğinde, can kayıplarına veya bedensel bütünlüğe zarar vermesi ya da kurumun faaliyetlerini durdurması veya büyük mali kayıplara neden olacak bulgulardır. Faaliyetin yürütülmesinde uzun süreli gecikmelere ve ciddi sorunlara neden olabilecek bulgular bu grupta değerlendirilir. Risk ve etkileri değerlendirildiğinde, kurum faaliyetlerini sekteye uğratacak veya kurumun önemli mali kayıplarla karşılaşmasına neden olacak bulgulardır. Faaliyetin çıktılarının kalitesini etkileyen, yürütülmesinde gecikmelere ve sorunlara neden olabilecek bulgular bu grupta değerlendirilir. Faaliyetin genel işleyişini etkilemeyen ancak daha iyi bir hizmet sunulmasını sağlamaya yönelik bulgular bu grupta değerlendirilir. 116

122 EK 18 DENETİM GÖRÜŞÜNÜN OLUŞTURULMASI AÇIKLAMALAR KURALLAR 1 İç kontrol ihtiyacının farkına varılmıştır. Risk ve kontrollerin belirlenmesine yönelik gelişigüzel ve kişilere bağlı bir yaklaşım söz konusudur. Kontrol zayıflıkları belirlenmemektedir. Kontrollere ilişkin sorumlulukların belirlenmesinde yetersizlikler bulunmaktadır. Denetlenen faaliyetle ilgili olarak 1 Başlangıç değerlendirmesi yapılabilmesi için, iki veya daha fazla kritik önem düzeyine sahip bulgunun olması gerekir. 2 Kontroller uygulanmakla birlikte, dokümantasyonunda eksiklikler bulunmaktadır. Kontrollerin çalışması, ilgili kişilerin bilgi ve motivasyonlarına bağlı olarak değişmektedir. Kontrollerin etkililiği değerlendirilmemektedir. Kontrol zayıflıkları tam olarak ortaya konamamakta ve öncelik sırasına göre çözüme kavuşturulmamaktadır. Kontrollere ilişkin sorumluluklar kısmen belirlenmiştir. Denetlenen faaliyetle ilgili olarak 2 Sınırlı/Sistematik Olmayan değerlendirmesi yapılabilmesi için, bir kritik veya iki ve daha fazla yüksek önem düzeyine sahip bulgunun olması gerekir. 3 Kontrol uygulanmakta ve yeterli düzeyde dokümante edilmektedir. Düzenli olarak kontrollerin çalışıp çalışmadığı kontrol edilmektedir. Ancak bu değerlendirme süreci yazılı olarak belirlenmemiştir. Yönetim, büyük ölçüde kontrolleri takip edebilmekte, ancak gözden kaçan hususlar olabilmektedir. Çalışanlar, kontrollerle ilgili sorumluluklarının farkındadır. Denetlenen faaliyetle ilgili olarak 3 Gelişime açık değerlendirmesinin yapılabilmesi için, kritik önem düzeyine sahip bulgu bulunmaması ve en fazla bir yüksek önem düzeyine sahip bulgunun olması gerekir. 4 Etkili bir risk yönetimi ve iç kontrol ortamı bulunmaktadır. Yazılı olarak tanımlanmış ve düzenli olarak yürütülen bir kontrol değerlendirme süreci bulunmaktadır. Yönetim kontrollerle ilgili sorunları hızla tespit ederek öncelik sırasına uygun ve tutarlı bir şekilde çözüme kavuşturabilmektedir. Denetlenen faaliyetle ilgili olarak 4 Yeterli değerlendirmesinin yapılabilmesi için kritik, yüksek veya orta düzeyde bir bulgunun bulunmaması gerekir. 5 Risk ve kontrol değerlendirme faaliyetleri, kurum düzeyinde birbirine entegre olarak yürütülmektedir. Kontroller sürekli olarak takip edilmekte ve BT destekli olarak yürütülmektedir. Sorun tespit edilen alanlarda kök neden analizleri yapılarak gerçekçi çözümler üretilebilmektedir. Çalışanlar kontrollerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi sürecine aktif olarak katılmaktadır. Denetlenen faaliyetle ilgili olarak 5 Gelişmiş değerlendirmesinin yapılabilmesi için, her hangi bir bulgunun bulunmaması gerekir. 117

123 EK 19 DENETİM RAPORU ŞABLONU 42 T.C. BAKANLIĞI.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SÜRECİNİN Sistem Denetimi Raporu Denetlenen Birim/Birimler İÇ DENETÇİLER İÇ DENETÇİ ADI SOYADI, Sert. No, Diğer Sertifikalar İÇ DENETÇİ ADI SOYADI, Sert. No, Diğer Sertifikalar GÖZETİM SORUMLUSU İÇ DENETÇİ ADI SOYADI, Sert. No, Diğer Sertifikalar Rapor No: Yılı-G/D-Sayısı Rapor Tarihi 42 İDB ler, bu Ekteki Şablon üzerinde, Rehberdeki esaslara aykırı olmamak şartıyla, kendi ihtiyaçlarına yönelik düzenlemeler/değişiklikler yapabilir. 118

124 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 1. GİRİŞ 2. DENETİMİN AMAÇ VE KAPSAMI 3. DENETİM YÖNTEMİ 4. DENETİM SONUÇLARI 4.1. Kaydedilen Başarılar ve İyi Uygulamalar 4.2. Bulgular, Öneriler ve Eylem Planları Özet Tablo Bulgular, Öneriler ve Eylem Planları 5. DENETİM GÖRÜŞÜ Adı-Soyadı İç Denetçi Adı-Soyadı İç Denetçi Adı-Soyadı Denetim Gözetim Sorumlusu Adı-Soyadı İç Denetim Birimi Başkanı İMZA İMZA İMZA İMZA 119

125 YÖNETİCİ ÖZETİ (En fazla 2 Sayfa) Denetlenen Sürecin Kurum İçindeki Önemini Vurgulayacak Şekilde (Bütçe, işlem Sayısı, Personel Sayısı, Stratejik Önemi vb. Hakkında) Özet Bilgilendirme Denetimin Amacı, Kapsamı ve Metodolojisi Hakkında Özet Bilgi Varsa Kapsam Sınırlamaları ve Etkileri Hakkında Özet Bilgi Kritik Tespitler, Etkileri, Öneriler ve İlgili Birimin Cevapları Hakkında Özet Bilgi İç Denetimin Nihai Değerlendirmesine İlişkin Özet Bilgi Denetlenen Süreçle İlgili Başarılı Performans ve İyi Uygulama örnekleri Denetim Görüşü 120

126 1. GİRİŞ Görevin dayanağı iç denetim plan ve programı ile denetlenen birim ya da süreç hakkında kısa bilgilerin açıklandığı bölümdür. 2. DENETİMİN AMAÇ VE KAPSAMI Denetimin hedefleri ile denetime tabi tutulan dönem, faaliyet ve işlemler ile denetlenen birimleri vb. içeren bölümdür. Ayrıca, kapsam sınırlaması varsa, denetime olan etkileri ile birlikte burada açıklanır. 3. DENETİM YÖNTEMİ Denetim sırasında uygulanan teknik ve yöntemler ile incelenen dosya ve görüşülen kişilere ilişkin bilgi verilen bölümdür. 4. DENETİM SONUÇLARI Bir bütün olarak denetim sırasında elde edilen olumlu ya da olumsuz sonuçların yer aldığı bölümdür Kaydedilen Başarılar ve İyi Uygulamalar Denetlenen süreçte son dönemde kaydedilen önemli başarılara (örneğin: yeniden yapılanma, olumlu ve köklü mevzuat değişikliği, otomasyona geçiş vb.) ile denetlenen süreçle ilgili iyi uygulamalara yer verilir Bulgular, Öneriler ve Eylem Planları Özet Tablo Bulgu No Bulgunun Konusu Önem Derecesi Uzlaşıldı/Uzlaşılmadı Bulgular, Öneriler ve Eylem Planları Bu bölüme, her bir bulguya ilişkin olarak Örnek-11:Bulgu Paylaşım Formundaki bilgiler girilecektir. 5. DENETİM GÖRÜŞÜ Denetlenen süreçle ilgili iç kontrollerin yeterliliğine ilişkin değerlendirmeyi içeren bölümdür. 121

127 EK 20 DANIŞMANLIK RAPORU ŞABLONU 43 T.C. ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI.. DANIŞMANLIK RAPORU İÇ DENETÇİLER İÇ DENETÇİ ADI SOYADI, Sert. No, Diğer Sertifikalar İÇ DENETÇİ ADI SOYADI, Sert. No, Diğer Sertifikalar GÖZETİM SORUMLUSU İÇ DENETÇİ ADI SOYADI, Sert. No, Diğer Sertifikalar Rapor No: Yılı-G/D-Sayısı Rapor Tarihi 43 İDB ler, bu Ekteki Şablon üzerinde, Rehberdeki esaslara aykırı olmamak şartıyla, kendi ihtiyaçlarına yönelik düzenlemeler/değişiklikler yapabilir. 122

128 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ 1. GİRİŞ 2. DANIŞMANLIK FAALİYETİNİN AMAÇ VE KAPSAMI 3. YÖNTEM 4. TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER Adı-Soyadı İç Denetçi Adı-Soyadı İç Denetçi Adı-Soyadı Denetim Gözetim Sorumlusu Adı-Soyadı İç Denetim Birimi Başkanı İMZA İMZA İMZA İMZA 123

129 YÖNETİCİ ÖZETİ (En fazla 2 Sayfa) Danışmanlık Faaliyetinin Amacı, Kapsamı ve Metodolojisi Hakkında Özet Bilgi Varsa Kapsam Sınırlamaları ve Etkileri Hakkında Özet Bilgi Kritik Tespitler, Etkileri, Öneriler ve İlgili Birimin Cevapları Hakkında Özet Bilgi Varsa Uzlaşılamayan Hususlar Değerlendirme Özeti 124

130 1. GİRİŞ Görevin, yıllık iç denetim programı kapsamında mı, yoksa program dışı bir talep üzerine mi yapıldığı, danışmanlık konusu ve görevin yerine getirildiği dönem hakkında kısa bilgilerin açıklandığı bölüm. 2. DANIŞMANLIK FAALİYETİNİN AMAÇ VE KAPSAMI Danışmanlık talep eden birimin talep ve beklentileri başta olmak üzere danışmanlık faaliyetinin amaçlarının belirtildiği ve danışmanlık talep edilen faaliyet ve süreçler ile çalışmanın kapsadığı birimleri, dönemi gibi bilgileri içeren bölümdür. Ayrıca, kapsam sınırlaması varsa bunun, danışmanlık faaliyetine olan etkileri de burada açıklanır. 3. YÖNTEM Yapılan çalışma ve analizler, dikkate alınan standartlar ve en iyi uygulamalar, kullanılan yöntemler, görüşülen kişiler, alınan uzman tavsiye ve yardımlarının belirtildiği bölümdür. 4. TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER Görev sonucunda yapılan tespit ve değerlendirmeler ile tavsiyeleri içeren bölümdür. 125

131 EK 21 İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULUNA GÖNDERİLECEK İZLEME SONUÇLARI TABLOSU İZLEME SONUÇLARI TABLOSU 44 Denetimin Adı Denetim Yılı Bulgu Numarası İDB Önerisi 45 Denetlenen Birim Tarafından Yapılan İşlem 46 Bulgunun Kapatılma Durumu Tablo, İDB nin ihtiyaçlarına göre uzatılabilir. 45 Bu sütuna; söz konusu denetim veya danışmanlık raporunda yer alan bulguya yönelik İDB nin önerisine yer verilir. 46 Bu sütunun doldurulmasında izleme sonuçları esas alınır. 47 Bu sütuna; söz konusu bulgunun izleme sonuçları göz önünde bulundurularak, Rehberin 7.İZLEME Bölümünde yer verilen TAMAMLANMIŞ veya RİSK ÜSTLENİLDİ ifadeleri yazılır. 126

132 10. UYGULAMA ÖRNEKLERİ Bu bölümde, Rehberin daha iyi anlaşılabilmesi açısından yararlı olduğu düşünülen uygulama örnekleri ile bazı şablon ve formlara yer verilmektedir. ÖRNEK NO. AÇIKLAMA 1 Denetim Değerlendirme Formu 2 Denetim Evrenleri 3 İç Denetim Planının Güncellenmesi 4 Görevlendirme Yazısı 5 Tarafsızlık ve Gizlilik Belgesi 6 Denetim Bildirim Yazısı 7 Risk Kütüğü 8 Kontrol Kütüğü 9 Çalışma Planı ve Eki GİP ve RKM 10 Bulgu Formu 11 Bulgu Paylaşım Formu 12 Kapanış Toplantısı Tutanağı 13 Bulgu Değerlendirme Formu 14 Bulgu Uyuşmazlık Tablosu 15 Rapor Gözden Geçirme Kontrol Listesi 16 Bulgu Takip Formu 17 Çalışma Kâğıdı Şablonu 18 Test Kaydı 19 Etik Anket Formları 127

133 ÖRNEK 1 DENETİM DEĞERLENDİRME FORMU DEĞERLENDİRME KRİTERİ Zayıf Orta İyi 1. Denetim ekibinin genel iletişim düzeyi 2. Denetimin biriminizdeki sorunlu alanları kapsama düzeyi 3. Denetimle ilgili bilgilerin açılış toplantısında açıklanma düzeyi 4. Denetim alanlarına ilişkin önerilerinizin dikkate alınma düzeyi 5. Denetim süresince tespit edilen sorunların ve risklerin paylaşım düzeyi 6. Denetim raporlarının zamanlılığı 7. Denetim tespitlerinin doğruluğu 8. Denetim tavsiyelerinin uygulanabilirliği 9. Denetim raporunun anlaşılırlığı 10. Faaliyet ve kontrollerin gelişiminde denetimlerin faydası 128

134 ÖRNEK 2 DENETİM EVRENLERİ Örnek 2.1. (X) Üniversitesi Denetim Evreni SÜREÇ/ALT SÜREÇ/FAALİYET/ALT FAALİYET İLGİLİ BİRİM İLGİLİ ALT BİRİM 1. Evrak İşlemleri Süreci 1.1.Gelen Evrak Kayıt ve Dağıtım Genel Sekreterlik/SGDB Tüm Birimler 1.2.Giden Evrak Hazırlama, Kayıt ve Dağıtım Genel Sekreterlik/SGDB Tüm Birimler 1.3.Dosyalama Genel Sekreterlik/SGDB Tüm Birimler 1.4.Arşivleme (Resmi evrak ve Bilimsel yayın arşivleme) Genel Sekreterlik Tüm Birimler 1.5.Tebligat ve Zimmet işlemleri Genel Sekreterlik Tüm Birimler 2. Öğrenci ve personel değişim programları süreci 2.1.Farabi Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programı Süreci Farabi Kurum Koord. SGDB/Akademik Birimler 2.2.Erasmus Öğrenci ve Personel Hareketliliği Süreci Uluslararası İlişkiler Birimi SGDB/Akademik Birimler 2.3.Mevlana Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Prg. Süreci 2.4 Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı Süreci 3. Proje İşlemleri Süreci 3.1.İç Kaynaklı Bilimsel Projeler Proje Yönetim Ofisi Akademik Birimler 3.2.Dış Kaynaklı Bilimsel Projeler Proje Yönetim Ofisi Akademik Birimler 4. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler İşlemleri Süreci 4.1.Bilgi Edinme İşlemleri Süreci Genel Sekreterlik 4.2.Süreli Yayın İşlemleri Gen. Sekr.(Basın Yayın Brm.) Akademik Birimler, SUVAM 4.3.Süresiz Yayın İşlemleri Gen. Sekr.(Basın Yayın Brm.) İdari ve Akademik Birimler 4.4.Haber ve Duyuru Yayma İşlemleri Gen. Sekr.(Basın Yayın Brm.) İdari ve Akademik Birimler 4.5.Haber Toplama İşlemleri Gen. Sekr.(Basın Yayın Brm.) SKSD, Tıp Fakültesi 4.6.Matbaa İşlemleri (Öğrenci Sınav Kâğıtları ve Eğitim Matery.) Gen. Sekr.(Basın Yayın Brm.) İdari ve Akademik Birimler 4.7.Web Sayfası İşlemleri Süreci Bilgi İşlem D.Bşk. İdari ve Akademik Birimler 4.8.Tanıtım İşlemleri Süreci Gen. Sekr.(Basın Yayın Brm.) İdari ve Akademik Birimler 4.9.Etkinlik ve Organizasyon İşlemleri SKSD Başkanlığı İdari ve Akademik Birimler 5. Bilgi İşlem Hizmetleri Süreci 5.1.Teknik ve Yazılım Destek İşlemleri Bilgi İşlem D.Bşk. 5.2.Ağ Yönetimi ve Güvenliği İşlemleri Bilgi İşlem D.Bşk. 5.3.Yazılım İşlemleri Süreci Bilgi İşlem D.Bşk. 5.4.Otomasyon Programları Yönetimi İşlemleri Bilgi İşlem D.Bşk. Otomasyon Kullanan Tüm Birimler 5.5.Sunucu (Server) Hizmetleri Bilgi İşlem D.Bşk. 6. Burs İşlemleri Süreci 6.1.Öğrenci Yemek Bursu İşlemleri 6.2.KYK Kredi ve Burs İşlemleri 6.3.Diğer Burs İşlemleri Süreci 7. Yargı, Soruşturma ve Hukuki Müşavirlik Hizmetleri SKSD Başkanlığı Öğrenci İşl.D.Bşk., SKSD Bşk. Öğrenci İşl.D.Bşk., SKSD Bşk. 7.1.Adli Dava İşlemleri Süreci Hukuk Müşavirliği İdari ve Akademik Birimler 7.2.İdari Dava İşlemleri Süreci Hukuk Müşavirliği İdari ve Akademik Birimler 7.3.İcra ve Alacak Takip İşlemleri Hukuk Müşavirliği İdari ve Akademik Birimler 7.4.Öğrenci Soruşturma İşlemleri Hukuk Müşavirliği İdari ve Akademik Birimler 7.5.Akademik Personel Soruşturma İşlemleri Hukuk Müşavirliği İdari ve Akademik Birimler 7.6.İdari Personel Soruşturma İşlemleri Hukuk Müşavirliği İdari ve Akademik Birimler 7.7.Müşavirlik İşlemleri Hukuk Müşavirliği 7.8.Mevzuat Hazırlama Süreci Genel Sekreterlik 8. Personel Ödeme İşlemleri Süreci 8.1.Maaş Ödemeleri SGDB, Personel D.Bşk., BİDB Harcama Birimleri 8.2.Ek Ders Ödemeleri SGDB Harcama Birimleri 8.3.Fazla Mesai Ücreti Ödemeleri SGDB Harcama Birimleri 129

135 SÜREÇ/ALT SÜREÇ/FAALİYET/ALT FAALİYET İLGİLİ BİRİM İLGİLİ ALT BİRİM 8.4.Döner Sermaye Ek Ödeme İşlemleri Döner Sermaye İşletmesi Döner Sermaye Alt İşl.Birimleri 8.5.İkramiye Ödeme İşlemleri ve Ayni Yardımlar SGDB, İMİD, Personel D.Bşk. 8.6.Yolluk Ödeme İşlemleri SGDB Harcama Birimleri 8.7.Kıdem Tazminatı İşlemleri (İş Kanunu) SGDB, İMİD, SKSD 8.8.Ön Ödeme İşlemleri SGDB Harcama Birimleri, Sosyal Tes.İşl. 8.9.Diğer Ödemeler 9. Personel Özlük İşlemleri Süreci sayılı Kanuna Göre Çalıştırılan Personel (Öğretim Elemanları) Personel Daire Başkanlığı Akademik Birimler 9.2.Öğretim Üyesi Atama İşlemleri 9.3.Öğretim Görevlisi ve Okutman Atama İşlemleri 9.4.Öğretim Yardımcıları Sınav ve Atama İşlemleri sayılı Kanuna Göre Çalıştırılan Personel Atama 9.6.Kadro İşlemleri Süreci 9.7.İntibak süreçleri Personel Daire Başkanlığı 9.8.Terfi süreçleri Personel Daire Başkanlığı 9.9.İzin İşlemleri Süreci Personel Daire Başkanlığı 9.10.Görevde Yükselme İşlemleri Personel Daire Başkanlığı İdari ve Akademik Birimler 9.11.Görevden Ayrılma İşlemleri (Emeklilik-İstifa-Nakil-Ölüm) Personel Daire Başkanlığı 9.12.Mal Beyanı İşlemleri Personel Daire Başkanlığı İdari ve Akademik Birimler 9.13.Pasaport Başvuru İşlemleri Personel Daire Başkanlığı 9.14.Mecburi Hizmet Yükümlülükleri İşlemleri Personel Daire Başkanlığı 9.15.Hizmet içi Eğitim İşlemleri Akademik Birimler, Per.D.Bşk 10. Öğrenci İşlemleri Süreci 10.1.Önlisans ve Lisans Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemleri 10.2.Lisans Yerleştirme Sınavı ile Gelen Öğrenciler 10.3.Özel Yetenek Sınavı ile Gelen Öğrenciler 10.4.YÖS ile Gelen Öğrenciler 10.5.Yatay Geçiş ile Gelen Öğrenciler 10.6.Dikey Geçiş Sınavı ile Gelen Öğrenciler 10.7.Değişim Programları veya Hareketlilikleri ile Gelen Öğrenciler 10.8.UZEM Tarafından Kabul Edilen Öğrenciler 10.9.Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri Kayıt ve Kabul İşl Özel Öğrenciler ve Diğer Öğrenciler Ders Kaydı İşlemleri Öğrenci Kimlik Kartı İşlemleri Süreci Öğrenci Belge İşlemleri Süreci Öğrenci Askerlik İşlemleri Öğrenci Temsilci Seçimi İşlemleri Kayıt Dondurma İşlemleri Mezuniyet İşlemleri Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması Süreci Öğrenci Toplulukları İşlemleri 11. Eğitim ve Öğretim ile İlgili İşlemler 11.1.Ders Programlarının ve Dağılımlarının Hazırlanması ve Duyurul.İşl Ders Puantajlarının Hazırlanması İşlemleri 11.3.Ders Muafiyeti ve İntibak İşlemleri 11.4.Öğrenci Danışmanının Belirlenmesi ve Bildirilmesi 11.5.Sınav Programlarının İlanı 11.6.Gözetmenlik Görevlerinin Belirlenmesi ve İlanı 11.7.Sınav Sonuçlarının Öğrenci Otomasyon Sistemine Girişi ve Sınav Kâğıtlarının Muhafazası Sınav Sonuçlarına Yapılacak İtirazlar ve Değerlendirilmesi Süreci 11.9.Öğrenci Staj İşlemleri Süreci Öğrenci İşl.D.Bşk., Fakülte, Yüksekokul, Enstitüler ve UZEM Öğrenci İşl.D.Bşk., Fakülte, Yüksekokul, Enstitüler ve UZEM SKSD Başkanlığı Öğrenci İşleri D.Bşk. Öğrenci İşleri D.Bşk. SKSD Başkanlığı Öğrenci İşl.D.Bşk., Fakülte, Yüksekokul, Enstitüler ve UZEM Öğrenci İşl.D.Bşk., Fakülte, Yüksekokul, Enstitüler ve UZEM SKSD Başkanlığı Fakülte, Y.okul, Enst. ve UZEM Fakülte, Y.okul, Enst. ve UZEM Fakülte, Y.okul, Enst. ve UZEM Fakülte, Y.okul, Enst. ve UZEM Fakülte, Y.okul, Enst. ve UZEM 130

136 SÜREÇ/ALT SÜREÇ/FAALİYET/ALT FAALİYET İLGİLİ BİRİM İLGİLİ ALT BİRİM 12. Gelir İşlemleri 12.1.Örgün Eğitim Katkı Payı Fakülte, Y.okul, Enst. ve UZEM 12.2.İkinci Öğretim Öğrenim Ücreti 12.3.Uzaktan Eğitim Öğrenim Ücreti ve Materyal Gelirleri Öğr.İşl.D.Bşk., SKSD Bşk., SGDB 12.4.Tezli Yüksek Lisans Katkı Payı 12.5.Tezsiz Yüksek Lisans Öğrenim Ücreti 12.6.Doktora Öğrenim Ücreti 12.7.Mal Satış Gelirleri Döner Sermaye İşletmesi Ziraat 12.8.Sağlık Hizmetleri Satış Geliri Döner Sermaye İşletmesi SUVAM, Diş Fak, Vet.Fak 12.9.Diş Sağlığı Hizmetleri Satış Geliri Hayvan Sağlığı Hizmetleri Satış Geliri Konaklama Gelirleri Sosyal Tes.İşl, Döner Serm. İşl. Konukevi Yemek Servisi Gelirleri SKSD Başkanlığı SGDB Lokanta ve Kantin Gelirleri Sosyal Tes.İşl, Döner Serm. İşl. Konukevi Sahne ve Salon Gelirleri Sosyal Tes. İşl., SKSD Kreş ve Ana Okulu Gelirleri Sosyal Tesis İşletmesi Yüzme Havuzu, Spor Saha ve Salon Gelirleri Sosyal Tes.İşl, Döner Serm. İşl. Havuz, Kortlar, Sahalar, BESYO Planetaryum ve Uzay Gözlemevi Gelirleri Sosyal Tesisi İşletmesi Planetaryum Akademik Danışmanlık Hizmet Gelirleri Akademik Birimler, SUVAM Kurs, Seminer Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesi Eğitim, Mühendislik, Fen-Edebiyat, Tıp, UZEM, SEM, BESYO, Diş, OYDEM Formasyon Eğitimi Hizmetleri Döner Sermaye İşletmesi SEM Lojman Kira Gelirleri Döner Sermaye İşletmesi DS Eğitim Fakültesi İşl Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri (Baz İstasyonu, Kantin, Bankamatik vs.) İMİD Avukatlık Vekâlet Ücreti Gelirleri Şartname ve Basılı Evrak Gelirleri SGDB, Hukuk Müşavirliği Bağış ve Yardım Gelirleri SGDB, Döner Ser.İşl. Harcama Birimleri, DS Alt İş. Birimleri Ceza, Tazminat vb. Gelirleri SGDB Harcama Birimleri, Döner Serm.İşl Diğer Gelirler SGDB, Döner Ser.İşl. 13. Satın Alma İşlemleri 13.1.Açık İhale Usulü Süreci (Mal, Hizmet, Yapım-Onarım, Danışmanlık) 13.2.Pazarlık Usulü Süreci (Mal, Hizmet, Yapım-Onarım, Danışmanlık, 4734'e tabi olmayan alımlar) 13.3.Doğrudan Temin Süreci (Mal, Hizmet, Yapım-Onarım, Danışmanlık, 4734'e tabi olmayan alımlar) 14.Taşınır Mal İşlemleri Süreci 14.1.Ambar Giriş- Çıkış İşlemleri 14.2.Zimmet İşlemleri SGDB, Döner Ser.İşl. Harcama Birimleri, DS Alt İş. Birimleri 14.3.Kayıtlardan Düşüm İşlemleri SGDB, Döner Ser.İşl. Harcama Birimleri, DS Alt İş. Birimleri 14.4.Hurdaya Ayırma İşlemleri SGDB, Döner Ser.İşl. Harcama Birimleri, DS Alt İş. Birimleri 14.5.Taşınır Yıl Sonu İşlemleri SGDB, Döner Ser.İşl. Harcama Birimleri, DS Alt İş. Birimleri 14.6.Taşınırların Muhafazası ve Takibi İşlemleri SGDB, Döner Ser.İşl. Harcama Birimleri, DS Alt İş. Birimleri 15. Taşınmaz Mal İşlemleri Süreci 15.1.Taşınmaz Mal Kayıt ve Konsolide İşlemleri 15.2.Taşınmaz Edinimi 15.3.Taşınmaz Kiraya Verilmesi ve Yönetimi 16. Mali Kontrol İşlemleri Süreci 16.1.İç Kontrol Faaliyetlerinin Koordinasyonu 16.2.Ön Mali Kontrol İşlemleri 16.3.Yasal Yükümlülükler Ödeme İşlemleri 16.4.Emanet Tutarları Ödeme İşlemleri İMİD, SGDB İMİD, SGDB SGDB SGDB 131

137 SÜREÇ/ALT SÜREÇ/FAALİYET/ALT FAALİYET İLGİLİ BİRİM İLGİLİ ALT BİRİM 17. Bütçe ve Performans Süreci 17.1.Bütçenin Hazırlanması 17.2.Yatırım Programının Hazırlanması 17.3.Gelirlerin Tahakkuku, Gelir ve Alacakların Takip ve Tahsil İşlemleri 17.4.Bütçe Uygulama Süreci 17.5.Stratejik Planlama İşlemleri 17.6.Ödenek İşlemleri 18. Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Süreci 18.1.Muhasebe Hizmetleri SGDB, Döner Ser.İşl. Harcama Birimleri, DS Alt İş. Birimleri 18.2.Mali İstatistiklerin Hazırlanması 18.3.Bütçe Kesin Hesabının Hazırlanması 18.4.Mali Döneme Ait İcmal Cetvellerinin Hazırlanması SGDB 18.5.Mali Danışmanlık İşlemleri SGDB 19. Kütüphanecilik İşlemleri Süreci 19.1.Üyelik İşlemleri 19.2.Süreli Süresiz Yayın Abonelik ve Dağıtımı İşlemleri 19.3.Ödünç Verme, Kayıp ve İade İşlemleri 19.4.Kütüphanecilik Dokümantasyon İşlemleri 20. Senato ve Kurul Sekretarya İşlemleri 20.1.Senato İşlemleri 20.2.Üniversite Yönetim Kurulu İşlemleri 20.3.Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü Kurulları 20.4.Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulları 20.5.Bölüm Başkanlığı ve Anabilim Dalı İşlemleri 20.6.Diğer Kurullar ve Komisyonlar 21.Genel Hizmetler Süreci 21.1.Temizlik Hizmet İşlemleri Süreci 21.2.Telekomünikasyon Süreci (Telefon, Faks, İnternet) 21.3.İçme ve Kullanma Suyu işlemleri 21.4.Tehlikeli Atık Muhafaza, İmha ve Nakliye Süreci 21.5.Geri Dönüşümü Mümkün Atıkların Yönetimi Süreci 21.6.Çevre Düzenleme İşlemleri (Peyzaj, Ağaçlandırma, Kaldırım bordür döşeme, vs) 21.7.Hizmet Araçları Yönetimi İşlemleri 21.8.Öğrenci, Personel ve Hasta Memnuniyeti İşlemleri 21.9.Otopark İşlemleri 22. Personel Görevlendirme 22.1.Yurtiçi Geçici Görevlendirme 22.2.Yurtdışı Geçici Görevlendirme /b-4 Görevlendirmeleri 22.4.Vekâleten Görevlendirmeler 22.5.Tedviren Görevlendirmeler Diğer Görevlendirmeler (2547 sayılı Kanunun 40/a, b, d maddeleri gereği vb.) 23. Enerji Verimliliği (Üretim, Tüketim ve Tasarruf) Süreci SGDB Kütüphane DDB Kütüphane DDB, Gn.Sekr. Genel Sekreterlik Genel Sekreterlik Fakülte, Yüksekokul, Enst. Fakülte, Y.okul, Enst. ve Merkezler Fakülte, Yüksekokul, Enst. İMİD, Döner Serm.İşl. İMİD, BİDB Yapı İşleri TDB İMİD Orman ve Çevre Düzenleme Md. Gen. Sekr., Akademik Birimler İMİD 23.1.Aydınlatma ve Elektrik Sarfiyatı 23.2.Isıtma İşlemleri 23.3.Akaryakıt Tüketimi 24. Emniyet ve Güvenlik Hizmetleri 24.1.Afet ve Acil Durum Yönetimi İşlemleri 24.2.İş Sağlığı ve Güvenliği İşlemler 24.3.Koruma ve Güvenlik Hizmetleri Genel Sekreterlik İMİD 132

138 Örnek 2.2. (Y) Büyükşehir Belediyesi Denetim Evreni SN SÜREÇ/ALT SÜREÇ/FAALİYET/ALT FAALİYET İLGİLİ BİRİM İLGİLİ ALT BİRİM 1. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 1.1 Memur Personel Maaş Tahakkuk İşlemleri 1.2 İşçi Personel Maaş Ödemeleri 1.3 Sözleşmeli Personel Maaş İşlemleri 1.4 İşçi Personel İzin İşlemleri 1.5 İşçi Personel Disiplin İşlemleri 1.6 İşçi Sağlığı ve Güvenliği 1.7 İşçi Personel Emeklilik ve İstifa İşlemleri 1.8 Memur Personel İşe Alım Süreci 1.9 Memur Personel Terfi ve Atama İşlemleri 1.10 Memur Personel İzin İşlemleri 1.11 Memur Personel Disiplin İşlemleri 1.12 Memur Personel Emeklilik ve İstifa İşlemleri 1.13 Eğitim Hizmetleri 1.14 Stajyer Öğrenci Çalıştırma İşleri İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 2. SEBZE VE MEYVE İLE SU ÜRÜNLERİ TOPTAN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE YÖNETİMİ 2.1 Balık Hali Yönetimi 2.2 Balık Hali Rüsum Tahakkuk İşlemleri 2.3 Balık Hali İşyeri Kiralama ve Tahliye İşlemleri 2.4 Sebze ve Meyve Hali Yönetim Süreci 2.5 Sebze ve Meyve Hali Rüsum Tahakkuk İşlemleri 2.6 Sebze ve Meyve Hali Yer Tahsis ve İptal İşlemleri 2.7 Meyve ve Sebze Analizi Kaydı ve izlenmesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı 2.8 Hal Denetimleri Zabıta Dairesi Başkanlığı 3. TEDAVİ HİZMETLERİ Maaş Tahakkuk Şube İşçi Personel Şube İşçi Personel Şube İşçi Personel Şube İşçi Personel Şube İşçi Personel Şube İşçi Personel Şube Memur Personel Şube Memur Personel Şube Memur Personel Şube Memur Personel Şube Memur Personel Şube İnsan Kaynakları Eğitim Şube İnsan Kaynakları Eğitim Şube Balık Hali Şube Balık Hali Şube Balık Hali Şube Hal Şube Hal Şube Hal Şube Hal Şube Zabıta Denetim Şube 3.1 Poliklinik Hizmetleri Hastane Başhekimliği _ 3.2 Klinik Hizmetleri Hastane Başhekimliği _ 133

139 SN SÜREÇ/ALT SÜREÇ/FAALİYET/ALT FAALİYET İLGİLİ BİRİM İLGİLİ ALT BİRİM 3.3 Acil Servis Hizmetleri Hastane Başhekimliği _ 3.4 Laboratuvar Hizmetleri Hastane Başhekimliği _ 3.5 Görüntüleme Hizmetleri Hastane Başhekimliği _ 3.6 Ameliyathane Hizmetleri Hastane Başhekimliği _ 3.7 Tedavi Hizmetlerinin Faturalandırılması İşlemleri Hastane Başhekimliği _ 4. ÜSTYAPI VE ALTYAPI YAPIM İŞLERİ 4.1 Yapım Kontrolü Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 4.2 Üstyapı hakediş Ödemeleri Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 4.3 Üstyapı Muayene ve Kabul İşlemleri Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 4.4 Bina Bakım ve Onarımları Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 4.5 Yol bakım ve Onarımları Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 4.6 Şantiyeler Yönetimi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 4.7 Hakediş Ödemeleri Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 4.8 Altyapı Muayene ve Kabul İşlemleri Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 4.9 Altyapı Koordinasyon ve Altyapı Çalışma Ruhsat İşlemleri Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 4.10 Altyapı Çalışmalarına Yönelik Saha Denetimleri Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 4.11 Yapım İhaleleri Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 5. ÇEVRE KORUMA VE KONTROLÜ 5.1 Mezarlık Alanlarının Planlanması ve Tahsisi 5.2 Mezarlık Alanlarının Bakım ve Temizliği 5.3 Cenaze Defin İşlemleri 5.4 Katı Atık Bertaraf Hizmetleri 5.5 İşyeri Ruhsatlandırma ve Denetimi 5.6 Hayvan Sağlığı ve Bakım Hizmetleri 5.7 Gıda Laboratuvarı Hizmetleri 5.8 Doğal Yaşam Parkı Hayvanlarının Barınma ve Bakımı 5.9 Gürültü Kirliliğinin Önlenmesi 5.10 Isınma Kaynaklı Hava Kirliliğinin Önlenmesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Şube Yapı İşleri Şube Yapı İşleri Şube Bakım Onarım ve Altyapı Şube Bakım Onarım ve Altyapı Şube Bakım Onarım ve Altyapı Şube Bakım Onarım ve Altyapı Şube Bakım Onarım ve Altyapı Şube Altyapı Koordinasyon Şube Altyapı Koordinasyon Şube Yapım İşleri İhale Şube Mezarlıklar Şube Mezarlıklar Şube Mezarlıklar Şube Katı Atık Şube Ruhsat ve Denetim Şube Veteriner İşleri Şube Gıda Kontrol ve Laboratuvar Şube Doğal Yaşam Parkı Şube Çevre Koruma Kontrol Şube Çevre Koruma Kontrol Şube 134

140 SN SÜREÇ/ALT SÜREÇ/FAALİYET/ALT FAALİYET İLGİLİ BİRİM İLGİLİ ALT BİRİM 5.11 Haşereyle Mücadele Faaliyetleri 5.12 Körfez Kirliliğinin Önlenmesi 5.13 Hayvan Kesimi ve Kontrolü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 5.14 İzinsiz İşgal Denetimi Zabıta Dairesi Başkanlığı 5.15 Seyyar Satıcı ve Dilenci denetimine Yönelik İş ve İşlemler Zabıta Dairesi Başkanlığı 5.16 Moloz Döküm Denetimleri Zabıta Dairesi Başkanlığı 5.17 Ruhsat Denetim İşlemleri Zabıta Dairesi Başkanlığı 6. HUKUK HİZMETLERİ Çevre Koruma Kontrol Şube Çevre Koruma Kontrol Şube Mezbaha Şube Zabıta Denetim Şube Zabıta Denetim Şube Çevre ve İmar Zabıtası Şube Çevre ve İmar Zabıtası Şube 6.1 Adli Davalar Takip Süreci 1. Hukuk Müşavirliği _ 6.2 İdari davalar Takip Süreci 1. Hukuk Müşavirliği _ 6.3 Belediye Aleyhine Açılan İcra Takipleri Süreci 1. Hukuk Müşavirliği _ 6.4 İdarece Açılan İcra Takipleri Süreci 1. Hukuk Müşavirliği _ 6.5 Haciz İhbarnamelerini ve Müzekkerelerini Değerlendirme Süreci 1. Hukuk Müşavirliği _ 6.6 Hukuki Görüş Verme Süreci 1. Hukuk Müşavirliği _ 7. TEFTİŞ HİZMETLERİ 7.1 İnceleme ve Soruşturma İşlemleri Süreci Teftiş Kurulu Başkanlığı _ 8. KARAR ORGANLARI 8.1 Belediye Meclisi Karar Alma Süreci 8.2 Belediye Encümeni Karar Alma Süreci 9. DOKÜMANTASYON VE KAYIT YÖNETİMİ 9.1 Arşiv Yönetimi 9.2 Gelen ve Giden Evrak kayıt İşlemleri 9.3 Evrak Kayıt ve Yazışma Prosedürleri 9.4 Valilik Brifing Dosyası ve Genel İş Yürütümü Teftiş Raporu Cevaplarının Hazırlanması 9.5 Hizmet Standartlarının Hazırlanması ve İlan Edilmesi 10. KURUMSAL İLETİŞİM SÜRECİ Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Meclis Şube Encümen ve Kararlar Şube Kurum Arşivi Şube Yazı İşleri Şube Yazı İşleri Şube Yazı İşleri Şube Yazı İşleri Şube 10.1 Toplantı ve Tören Organizasyonları Genel Sekreterlik Protokol Şube 10.2 AB ve Dış İlişkiler Süreci Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı 10.3 Tören, Ses, Işık, Görüntü Sistemi Hazırlama Hizmetleri 11. MALİ HİZMETLER YÖNETİMİ İşletme İştirakler Dairesi Başkanlığı AB ve Dış İlişkiler Şube İdari İşler Şube 11.1 Hak Sahiplerine Yapılacak Ödemeler ve Mahsup İşlemleri Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Muhasebe Şube 135

141 SN SÜREÇ/ALT SÜREÇ/FAALİYET/ALT FAALİYET İLGİLİ BİRİM İLGİLİ ALT BİRİM 11.2 Mali İstatistiklerin Hazırlanması ve İlgili Kurumlara Gönderilmesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 11.3 Kişi Borçlarının Takip ve Tahsili Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 11.4 Teminat Mektubu Alınması ve İadesi İşlemleri Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 11.5 Kurumlardan Alınan Paylar Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 11.6 Emanet Yabancı Kaynakların İade İşlemleri Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 11.7 Beyanname Verme İşlemleri Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 11.8 İdare Kesin Hesabı ile Yönetim Dönemi Hesabının Hazırlanması Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 11.9 Ön Ödemeler Süreci Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Mali İşlemlerin Muhasebe Kayıtlarına Alınması ve Mali Tabloların Hazırlanması Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Muhasebe Şube Muhasebe Şube Muhasebe Şube Muhasebe Şube Muhasebe Şube Muhasebe Şube Muhasebe Şube Muhasebe Şube Muhasebe Şube Bütçe Hazırlama Süreci Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bütçe Şube Bütçe Uygulama Süreci Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bütçe Şube İç Kontrol Sisteminin Koordinasyonu Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ön Mali Kontrol İşlemleri Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı İç ve Dış Borç Temini ve Ödeme İşlemleri Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kredi Derecelendirme İşlemleri Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Banka İşlemleri Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Şirketler Sermaye Taahhütlerinin Takibi 12. BELEDİYE VERGİ GELİRLERİNİN TAHAKKUK VE TAHSİLİ İşletme İştirakler Dairesi Başkanlığı İç Kontrol Şube İç Kontrol Şube Banka ve Krediler Şube Banka ve Krediler Şube Banka ve Krediler Şube Şirketler ve Kuruluşlar Şube 12.1 Vergi Gelirlerinin Tahakkuku Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube 12.2 Harç ve Katılma Paylarının Tahakkuku Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube 12.3 Tahsilat ve Nakdin Korunması Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube 12.4 Takip Yoklama ve İcra İşlemleri Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 12.5 İlan ve Reklam Denetimi 13. TAŞINIR VARLIKLAR YÖNETİMİ 13.1 Merkez Ambar Tüketim Malzemesi Giriş ve Çıkış İşlemleri Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Zabıta Dairesi Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 13.2 Harcama Birimleri Özel Ambarları Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 13.3 Taşınır Kesin Hesap Cetvellerinin Hazırlanması Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 13.4 Demirbaş Giriş, Çıkış ve Devir İşlemleri Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 14. İTFAİYE VE AFET YÖNETİMİ 14.1 Yangına Müdahale ve Acil Durumlarda Su çekme İtfaiye Dairesi Başkanlığı İcra ve Takip Şube Gelirler Şube Zabıta Denetim Şube Taşınır Kayıt Şube Taşınır Kayıt Şube Taşınır Kayıt Şube Taşınır Kayıt Şube İtfaiye Yangın Müdahale Şube 136

142 SN SÜREÇ/ALT SÜREÇ/FAALİYET/ALT FAALİYET İLGİLİ BİRİM İLGİLİ ALT BİRİM 14.2 Diğer İtfaiye Hizmetleri İtfaiye Dairesi Başkanlığı 14.3 Acil Kurtarma ve sağlık Hizmetleri İtfaiye Dairesi Başkanlığı 14.4 Yangın Önlemleri Denetim Faaliyetleri İtfaiye Dairesi Başkanlığı 14.5 İtfaiye Eğitim Faaliyetleri İtfaiye Dairesi Başkanlığı 14.6 Sivil Savunma Planlama Faaliyetleri İtfaiye Dairesi Başkanlığı 15. SOSYAL YARDIMLAR VE HİZMETLER YÖNETİMİ 15.1 Yaşlı ve Yardıma Muhtaç Kişilere Bakım ve Barınma Hizmetleri 15.2 Aşevi Hizmetleri 15.3 Ayni Yardımlar Faaliyetleri 15.4 Nakdi Yardım Faaliyetleri 16. SPOR TESİSLERİ VE FAALİYETLERİNİN YÖNETİMİ Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 16.1 Spor Tesislerinin Bakım, Onarım ve Temizliği Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 16.2 Spora Destek Hizmetleri Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 16.3 Spor Organizasyonları ve Spora Destek Hizmetleri Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 17. BİLİMSEL, KÜLTÜREL VE SANATSAL ETKİNLİK VE HİZMETLER 17.1 Kent Arşivi Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 17.2 Kent Müzesi Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 17.3 Kütüphane Hizmetleri Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 17.4 Akademik ve Kültürel Faaliyetler Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı 17.5 Kültürel Organizasyon Düzenleme Süreci Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı İtfaiye Yangın Müdahale Şube İtfaiye Arama Kurtarma ve Önleme Şube İtfaiye Arama Kurtarma ve Önleme Şube İtfaiye Eğitim Şube Sivil Savunma Hizmetleri Birimi Huzurevi Şube Aşevleri Şube Ayni ve Nakdi Yardımlar Şube Ayni ve Nakdi Yardımlar Şube Gençlik ve Spor Şube Gençlik ve Spor Şube Gençlik ve Spor Şube Kent Arşivi Şube Kent Arşivi Şube Kütüphane Şube Akademisi Şube Kültür ve Sanat Şube 17.6 Açıkhava Reklam Alanlarının Yönetilmesi Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Tanıtım 18. SOSYAL PROJELER YÖNETİMİ 18.1 Kent Konseyi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı 18.2 Kadın, Gençlik, Engelli ve Çocuk Meclisleri Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı 18.3 Kadınlara Yönelik Danışmanlık ve Rehabilitasyon Hizmetleri Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı 18.4 Kadın Sığınma Evi Hizmetleri Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı 18.5 Kadının Bilinçlendirilmesine Yönelik Eğitim ve Farkındalık Hizmetleri Sunumu Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı 18.6 Sosyal Proje Uygulamaları Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Kent Konseyi Şube Kent Konseyi Şube Kadın Çalışmaları Şube Kadın Çalışmaları Şube Kadın Çalışmaları Şube Sosyal Projeler ve Engelli Hizmetleri Şube 137

143 SN SÜREÇ/ALT SÜREÇ/FAALİYET/ALT FAALİYET İLGİLİ BİRİM İLGİLİ ALT BİRİM 18.7 Engelli Hizmetleri Projesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı 18.8 Meslek Kursları Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı 18.9 Sosyal Destek Merkezleri Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Sosyal Projeler ve Engelli Hizmetleri Şube Sosyal Projeler ve Engelli Hizmetleri Şube Sosyal Projeler ve Engelli Hizmetleri Şube Açık Hava Reklam Alanlarının Yönetilmesi Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Tanıtım Şube 19. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ 19.1 Yazılım Oluşturma ve Destek Hizmetleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 19.2 Donanım Sağlama ve Destek Hizmetleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 19.3 Sistem Yönetimi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 19.4 Bilgi Ağı (NETWORK) Yönetimi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 19.5 Telsiz ve Telefon İletişim Yönetimi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 19.6 Coğrafi Bilgi Sistemleri Yönetimi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 19.7 Adres ve Numaralama Hizmetleri Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 20. İMAR PLANLAMA VE UYGULAMA HİZMETLERİ 20.1 İmar Planlama Hizmetleri İmar İşleri Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem ve Veri Yönetimi Şube Bilgi İşlem ve Veri Yönetimi Şube Bilgi İşlem ve Veri Yönetimi Şube Bilgi Ağları Şube Bilgi Ağları Şube Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Adres ve Numaralama Şube Nazım Plan Şube 20.2 İmar Uygulama Hizmetleri İmar İşleri Dairesi Başkanlığı İmar Şube 21. TAŞINMAZ MAL YÖNETİMİ 21.1 Taşınmaz Mal Kiralama Süreci Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı 21.2 Taşınmaz Mal Envanter İşlemleri Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı 21.3 Lojman ve Sosyal Konut Yönetimi Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı 21.4 Taşınmaz Mal Satış İşlemleri Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı 21.5 Taşınmaz Mal Tahsis İşlemleri Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube Taşınmazlar Şube Taşınmazlar Şube Taşınmazlar Şube Taşınmazlar Şube 21.6 Taşınmazlar Takas, İntifa ve İrtifak Hakkı Tesisi ve Devir İşlemleri Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Taşınmazlar Şube 22. KAMULAŞTIRMA FAALİYETLERİ VE HARİTACILIK HİZMETLERİ 22.1 Kamulaştırma Faaliyetleri Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı /100 ve 1/5000 Ölçekli Harita Yapımı ve Onaylanması İşlemleri Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Kamulaştırma Şube Harita Şube 22.3 İmar Planı Kontrolü Onaylanması İşlemleri Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Harita Şube 138

144 SN SÜREÇ/ALT SÜREÇ/FAALİYET/ALT FAALİYET İLGİLİ BİRİM İLGİLİ ALT BİRİM 22.4 Belediye Faaliyetlerine Yönelik Haritacılık Hizmetleri Emlak Yönetimi Dairesi Başkanlığı Harita Şube 23. ETÜD VE PROJE HİZMETLERİ 23.1 Yapım Projelerinin Hazırlanması 23.2 Rölöve, Restorasyon ve Restitüsyon Projeleri Hazırlanması 23.3 Kent Estetiği ve Kentsel Tasarım Süreci 24. TARIM, PARK VE BAHÇELER YÖNETİMİ 24.1 Yeşil Alan Bakım Faaliyetleri 24.2 Fidanlık Yönetimi 24.3 Yeşil Alan Planlama Süreci 24.4 Organik Tarım Danışmanlık Hizmetleri 24.5 Analiz Laboratuvarı Hizmetleri 25. MAL VE HİZMET ALIMLARI 25.1 Hizmet Alımlarına Yönelik İhale İşlemleri 25.2 Mal Alımlarına Yönelik İhale İşlemleri Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşlemleri İstisna Kapsamında Gerçekleştirilen Satınalma İşlemleri 26. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJE VE UYGULAMALRI 26.1 Kentsel Dönüşüme Yönelik Ön Çalışmalar 26.2 Kentsel Dönüşüm Proje Uygulamaları 26.3 Kentsel Dönüşüme Yönelik Tanıtım ve Sosyal Dönüşüm Faaliyetleri 26.4 Zemin İnceleme ve Afet İşleri 27. YÖNETİŞİM 27.1 Basın ve Yayın Hizmetleri 27.2 Bilgi Edinme Başvuru İşlemleri 27.3 Halkla İlişkiler Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı Etüd ve Projeler Dairesi Başkanlığı Tarım Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Tarım Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Tarım Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Tarım Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Tarım Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 27.4 Stratejik Plan Hazırlama Çalışmaları Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 27.5 Performans Programı Hazırlama ve Takip Çalışmaları Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Etüd ve Projeler Şube Tarihsel Çevre ve Kültür Varlıkları Şube Kentsel Tasarım ve Kent Estetiği Şube Yeşil Alan Bakım Şube Yeşil Alan Bakım Şube Yeşil Alan Planlama Şube Tarımsal Yapı Şube Tarımsal Yapı Şube Hizmet Alımları Şube Mal Alımları Şube Doğrudan temin Şube Doğrudan Temin Şube Kentsel Dönüşüm Şube Proje Uygulama Şube Tanıtım ve Sosyal Dönüşüm Şube Zemin İnceleme ve Deprem ve Afet Şube Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Halkla İlişkiler Şube Strateji Geliştirme Şube Strateji Geliştirme Şube 139

145 SN SÜREÇ/ALT SÜREÇ/FAALİYET/ALT FAALİYET İLGİLİ BİRİM İLGİLİ ALT BİRİM 27.6 Faaliyet Raporu Hazırlama Çalışmaları Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı 27.7 Etik Uygulamaları 28. ULAŞIM PLANLAMA VE YÖNETİMİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı 28.1 Ulaşım Planlama Faaliyetleri Ulaşım Dairesi Başkanlığı 28.2 Ulaşım Koordinasyon Faaliyetleri Ulaşım Dairesi Başkanlığı 28.3 Sinyalizasyon Çalışmaları Ulaşım Dairesi Başkanlığı 28.4 Yatay ve Düşey İşaretleme Çalışmaları Ulaşım Dairesi Başkanlığı 28.5 Ticari Araçların Ruhsat ve Belgelenmesi İşlemleri Ulaşım Dairesi Başkanlığı 28.6 Terminaller Yönetimi Ulaşım Dairesi Başkanlığı 28.7 Deniz Ulaşım Hizmetlerinin Yönetimi Ulaşım Dairesi Başkanlığı 28.8 Trafik Kazası Kaynaklı Hasar Tazmin İşlemleri 28.9 Banliyö Sistemini Geliştirme Çalışmaları Raylı Sistem Geliştirme Çalışmaları İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığı Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığı Araç Çekim Hizmetleri Zabıta Dairesi Başkanlığı UKOME Kararlarının Uygulanmasına Yönelik Denetim Faaliyetleri 29. TAŞIT YÖNETİMİ 29.1 Taşıt Yönetimi Zabıta Dairesi Başkanlığı İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı 29.2 İş Makinesi ve Araçlarının Bakım ve Onarımı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 29.3 Akaryakıt Alımları Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 29.4 Araç Kiralama Hizmetleri Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 30. HİZMET BİNALARI GÜVENLİĞİ, TEMİZLİĞİ VE KÜÇÜK ONARIM HİZMETLERİ 30.1 Koruma ve Güvenlik Hizmetleri 30.2 Hizmet Binalarının Temizliği 30.3 Hizmet Binalarındaki Küçük Bakım ve Onarım Hizmetleri 31. GENEL SÜREÇLER 31.1 Personel Çalıştırmaya Dayalı Hizmet Alımları 31.2 Mal alımı muayene ve kabul işlemleri İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Hizmet Alımı Yapan Daire Başkanlıkları Hizmet Alımı Yapan Daire Başkanlıkları Strateji Geliştirme Şube Etik Komisyonu Ulaşım Planlama Şube Ulaşım Koordinasyon Şube Trafik ve Denetim Şube Trafik ve Denetim Şube Trafik ve Denetim Şube Terminaller Şube Deniz Hizmetleri Şube İdari İşler Şube Banliyö Sistemleri Şube Raylı Sistem Şube Zabıta Trafik Şube Zabıta Trafik Şube İdari İşler Şube Makine ve Atölyeler Şube Makine ve Atölyeler Şube Makine ve Atölyeler Şube Koruma ve Güvenlik Şube İdari İşler Şube İdari İşler Şube Hizmet Alımı Yapan Daire Başkanlıkları Hizmet Alımı Yapan Daire Başkanlıkları 140

146 ÖRNEK 3 İÇ DENETİM PLANININ GÜNCELLENMESİ (X) Kurumuna ait risk değerlendirmeleri 2014, 2015 ve 2016 yıllarında aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. Denetim alanlarının risk düzeyindeki değişiklikler, denetim kapsamında yer alan faaliyetlerin denetimler sonucunda değişen risk durumlarına göre ve ayrıca denetlenmemiş faaliyetlerin yılsonlarında yapılan güncellemelerine dayanmaktadır. Denetim Alanları Risk Düzeyi 2014 yılı için 2015 yılı için 2016 yılı için A1 Yüksek Yüksek Orta A2 Yüksek Orta Orta A3 Yüksek Yüksek Yüksek A4 Yüksek Orta Yüksek B1 Orta Orta Düşük B2 Orta Düşük Orta B3 Orta Orta Orta C1 Düşük Orta Orta C2 Düşük Düşük Düşük C3 Düşük Düşük Orta 2013 yılı sonu itibariyle dönemi iç denetim planı Bu durumda 2014 yılı başında risk değerlendirmesi sonuçlarına göre denetim alanlarının aşağıdaki gibi yıllara dağıtımının yapılması halinde, yıllar arasındaki denetim kaynağı dağılımı dengelenmiş olmaktadır A1, A2, A3, A4 A1, A2, A3, A4 A1, A2, A3, A4 B1, B2 B3 B1, B2 C1 C2, C yılı sonu itibariyle dönemi iç denetim planı Bir yıl sonra 2015 yılı başında güncellenen risk değerlendirmesi sonuçlarına göre iç denetim planının aşağıdaki şekilde revize edilmesi gerekmektedir. Risk düzeyi düşen A2, A4 ve B2 denetimleri 2017 yılına kaydırılmalı, risk düzeyi yükselen C1 denetimi ise 2016 yılında denetlenmek üzere öne alınmalıdır A1, A3, A4 A1, A3 A1, A3 B3 B1, C1 A2, A4 C2 C3 B2 141

147 2015 yılı sonu itibariyle dönemi iç denetim planı Bir yıl sonra, iç denetim planı yukarıdaki 2016 yılı risk değerlendirmesi sonucuna göre aşağıdaki şekilde revize edilebilir A2, A3, A4 A3, A4 A3, A4 B2 B3 B1, B2 C3 B1, C2 C1, C3, C2 Belirli bir yıla (2018 yılında) yığılma olduğundan denetimler bir önceki yıllara kaydırılarak denetim kaynak dağılımının yıllar arasında dengeli olması sağlanabilir. (C2 denetimi 2017 yılına kaydırılmıştır.) 142

148 ÖRNEK 4 GÖREVLENDİRME YAZISI T.C... BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı Sayı :. Konu: Görevlendirme / /.. Sayın İç Denetçinin Adı Soyadı (Denetimin adı) denetimiyle görevlendirilmiş bulunmaktasınız. Denetimin, Kamu İç Denetim Standartları ve Kamu İç Denetim Rehberine uygun olarak gerçekleştirilmesini ve düzenlenecek denetim raporunun (İç Denetim Birimi Başkanlığına) iletilmesini rica ederim. İMZA Adı-Soyadı İç Denetim Birimi Başkanı Denetimin Türü: (Sistem, Uygunluk, Performans, Mali, Bilgi Teknolojileri) Özel Talimatlar: (Varsa özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar) Planlanan Denetim Süresi: (Başlama ve Bitiş Tarihleri ile Toplam Denetim Saati) Görevlendirilen Diğer İç Denetçiler: Denetim Gözetim Sorumlusu: 143

149 ÖRNEK 5 TARAFSIZLIK VE GİZLİLİK BELGESİ DENETİMİN ADI DENETİM KAPSAMI BEYAN - Denetim kapsamında yer alan faaliyetlerle ilgili olarak son bir yıl içerisinde hiçbir idari faaliyet üstlenmediğimi, - Denetlenen birimde birinci, ikinci ve üçüncü derece kan ve sıhri hısımım olan herhangi bir kimsenin çalışmadığını, - Aynı birimde 3 yıl üst üste görevlendirilmediğimi, - Denetim konusu hususlarla ilgili olarak son bir yıl içerisinde herhangi bir danışmanlık görevi almadığımı, - Denetlenen birime, çalışanlarına ya da yöneticilerine yönelik olarak herhangi bir önyargımın bulunmadığını Beyan ederim. TAAHHÜT Denetimin yürütülmesi sırasında tarafsızlığımı bozacak ya da tarafsızlığımın bozulduğu intibaı uyandıracak herhangi bir durum ile karşılaşmam halinde, İDB Başkanını en kısa sürede bilgilendireceğimi, Denetimin yürütülmesi sırasında elde ettiğim bilgilerin niteliğine uygun olarak gizliliğini koruyacağımı taahhüt ederim.././. İMZA Adı-Soyadı İç Denetçi 144

150 ÖRNEK 6 DENETİM BİLDİRİM YAZISI T.C... BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı Sayı Konu : : Denetim Bildirimi / /..... GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE (Müsteşarlık).. Makamının.../.../... (Onay tarihi) tarihli Onayı doğrultusunda yürütülmekte olan.(iç Denetim Programının yılı) yılı İç Denetim Programı kapsamında Biriminizde (Denetimin Adı)..denetimi yürütülecektir. Söz konusu denetime.../.../...(denetimin kaynak tahsisi aşamasında belirlenen denetime başlama tarihi) tarihinde başlanacak olup,.../.../...(öngörülen denetim bitiş tarihi) tarihinde denetimin tamamlanması öngörülmektedir. Denetim, iç denetçi (Denetim gözetim sorumlusu) gözetiminde iç denetçiler (Görevlendirilen iç denetçilerin isimleri) tarafından gerçekleştirilecek olup, denetim sonrasında hazırlanacak bulgular ve rapor tarafınıza gönderilecektir. Denetimin kapsamı temel olarak;...(denetim alanı içerisinde yer alan temel faaliyetler/süreçler)... faaliyetleri olup, kesin kapsam ve denetim amaçları, denetim ekibimiz tarafından biriminizle yapılacak görüşmeler sonucunda belirlenecektir. Denetim görevinin başarıyla sonuçlanması için iş birliğiniz ve bilgi paylaşımınız büyük önem arz etmektedir. Bilgilerinize arz/rica ederim. İMZA Adı-Soyadı İç Denetim Birimi Başkanı 145

151 ÖRNEK 7 RİSK KÜTÜĞÜ RİSK KÜTÜĞÜ BİLGİLERİ [Başlık Bilgisi Girilecek] Tanım [Açıklayıcı bilgiler girilecektir] İlgili Olduğu Faaliyet İlgili Olduğu Birimler İlgili Olduğu Amaç [Riskin ilgili olduğu faaliyetin amacı buraya girilecektir. ] İlgili Olduğu İç Kontrol Amacı [ ] Kurumun misyon ve stratejik amaçlarına ulaşması [ ] Faaliyetlerin etkin ve etkili bir şekilde sürdürülmesi [ ] Kanun ve diğer yasal düzenlemelere uyumun sağlanması [ ] Usulsüzlük ve yolsuzlukların önlenmesi [ ] Raporlama ve diğer bilgilerin doğruluğunun ve güvenilirliğinin sağlanması Açıklamalar [Açıklayıcı bilgilerin yetersiz olduğu durumlarda daha detaylı bilgiler girilecektir.] Risk Sınıfı Referans [Rehberin ekinde yer alan Risk Sınıflandırma Tablosuna uygun olarak risk sınıfı girilecektir.] 146

152 ÖRNEK 8 KONTROL KÜTÜĞÜ KONTROL KÜTÜĞÜ BİLGİLERİ [Başlık Bilgisi Girilecek] [ ] Kilit Kontrol Kontrol Sıklığı Türü Şekli Düzeyi [ ] Yıllık [ ] Aylık [ ] Haftalık [ ] Günlük [ ] Önleyici [ ] Tespit Edici [ ] Telafi Edici İlgili Olduğu Kamu İç Kontrol Standardı [ ] Otomatik [ ] Manuel İlgili Olduğu Birimler [ ] Kurum [ ] Birim [ ] İşlem Tanım [Açıklayıcı bilgiler girilecektir] Açıklamalar [Açıklayıcı bilgilerin yetersiz olduğu durumlarda daha detaylı bilgiler girilecektir.] Referans 147

153 ÖRNEK 9 ÇALIŞMA PLANI ÖRNEK ÇALIŞMA PLANI ÇALIŞMA PLANI Denetimin Planlanan Süresi Saha Çalışmaları Raporlama Çalışmaları Denetimin Amacı/Amaçları Denetimin Kapsamı Denetimin Yöntemi Önceki Denetime İlişkin Bilgiler Hazırlık Çalışmaları EK: Görev İş Programı (.. sayfa) ve Risk Kontrol Matrisi (.. sayfa) Hazırlayan, gözden geçiren ve onaylayan bilgilerine de yer verilir. 148

154 ÖRNEK GÖREV İŞ PROGRAMI Görev iş programı, çalışma planı ekinde yer alır. No Uygulanacak Test İlgili Birimler İç Denetçi Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Hazırlayan, gözden geçiren ve onaylayan bilgilerine de yer verilir. 149

155 ÖRNEK RİSK-KONTROL MATRİSİ Bu risk kontrol matrisine gerektiğinde sürece, riske ve kontrole ilişkin diğer bilgiler (örneğin; amaç veya hedef, riskin türü, kontrolün türü gibi) eklenebilir. SÜREÇ İLGİLİ BİRİM RİSK KONTROL FAALİYETİ TEST RİSK DÜZEYİ Hazırlayan, gözden geçiren ve onaylayan bilgilerine de yer verilir. 150

156 ÖRNEK 10 BULGU FORMU [Bulgunun Sayısı] - [Bulgunun Konusu Bilgisi Girilecektir.] Bulgunun İlgili Olduğu Birim Bulgunun Önem Düzeyi Mevcut Durum Neden Riskler ve Etkileri Kriter Öneri Hazırlayan, gözden geçirerek onaylayan bilgilerine yer verilir. 151

157 ÖRNEK 11 BULGU PAYLAŞIM FORMU [Bulgunun Sayısı] - [Bulgunun Konusu Bilgisi Girilecektir.] Bulgunun İlgili Olduğu Birim Bulgunun Önem Düzeyi Süreç Sahibi Mevcut Durum <Paylaşılması zorunlu alandır> Neden Bu unsurun paylaşılmasının olumsuz sonuçları olacağı düşünülüyorsa, bu unsur formdan çıkarılarak paylaşılır. Riskler ve Etkileri Kriter Öneri <Paylaşılması zorunlu alandır> Denetlenen Birim Görüşü [ ] Bulguya Katılıyoruz. [ ] Bulguya Katılmıyoruz. [ ] Öneriye Katılıyoruz. [ ] Öneriye Katılmıyoruz. [ ] Bulgunun Önem Düzeyine Katılmıyoruz. Eylem Planı Sorumlusu Gerçekleştirilecek Eylem <Bulguya katılınması haline doldurulur> Tamamlanma Tarihi Denetlenen Birimin Açıklamaları <Bulguya, bulgunun önem düzeyine veya öneriye katılınmaması halinde gerekçesi ve alternatif öneri bu alanda belirtilecektir> 152

158 ÖRNEK 12 KAPANIŞ TOPLANTISI TUTANAĞI KAPANIŞ TOPLANTISI TUTANAĞI DENETİM NUMARASI DENETİM KONUSU DENETLENEN BİRİM KATILIMCILAR TOPLANTI YERİ VE TARİHİ GÜNDEME GETİRİLEN KONULAR İÇ DENETÇİLER DENETLENEN BİRİM YÖNETİCİSİ İMZA Adı-Soyadı İç Denetçi İMZA Adı-Soyadı İç Denetçi İMZA Adı-Soyadı Unvanı 153

159 ÖRNEK 13 BULGU DEĞERLENDİRME FORMU [Bulgunun Sayısı] -[Bulgunun Konusu Bilgisi Girilecektir.] Uzlaşı Durumu [ ] Denetlenen Birim Görüşü Doğrultusunda Uzlaşıldı. [ ] Uzlaşma Sağlanamadı. Uzlaşmazlık Konusu [ ] Mevcut Durum [ ] Öneri ve Eylem Planı [ ] Önem Düzeyi [Uzlaşma sağlanamaması halinde] Denetim Ekibinin Açıklamaları [Uzlaşılamaması halinde ihtiyaç duyulursa doldurulacaktır.] Eylem Planı Sorumlusu Gerçekleştirilecek Eylem [Uzlaşılmaması halinde, üst yönetici talimatı doğrultusunda denetlenen birimin cevabı dikkate alınarak doldurulacaktır.] Tamamlanma Tarihi 154

160 ÖRNEK 14 BULGU UYUŞMAZLIK TABLOSU Denetimin Konusu Denetim Ekibi Denetlenen Birim : : :. T.C. BAŞBAKANLIK.MÜSTEŞARLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı BULGU UYUŞMAZLIK TABLOSU Buraya Bulgunun Konusu Yazılacaktır. Bulgu No MEVCUT DURUM ÖNERİ DENETLENEN BİRİMİN GÖRÜŞÜ DENETİM EKİBİNİN GÖRÜŞÜ ÜST YÖNETİCİ DEĞERLENDİRMESİ / TALİMATI Buraya Bulgunun Konusu Yazılacaktır. Bulgu No MEVCUT DURUM ÖNERİ DENETLENEN BİRİMİN GÖRÜŞÜ DENETİM EKİBİNİN GÖRÜŞÜ ÜST YÖNETİCİ DEĞERLENDİRMESİ / TALİMATI İDB Başkanı Üst Yönetici Tarih: Tarih: İmza: İmza: 155

161 ÖRNEK 15 RAPOR GÖZDEN GEÇİRME KONTROL LİSTESİ KRİTERLER İç Denetim Birimi Başkanı Trh/Prf Açıklama Yönetici Özeti 1. Yönetici özetinde, denetimin amacı, kapsamı ve denetim yöntemine yer verilmektedir. 2. Yönetici özetinde, varsa kapsam sınırlaması belirtilmektedir. 4. Orta ve yüksek riskli bulgular ve önerilere, özet olarak yer verilmektedir. 5. Denetlenen süreç ya da faaliyet hakkında denetim görüşü belirtilmektedir. 6. Yönetici özeti, makul bir uzunluktadır (azami-2 sayfa). Rapor Metni 7. Denetim kapsamı dışında tutulan faaliyetler, süreçler, birimler vb. ile kapsam sınırlamalarının olası etkileri açık ve net olarak belirtilmektedir. 8. Denetimde takip edilen standartlar, kullanılan denetim teknik ve yöntemleri ile örnekleme metoduna özet olarak yer verilmektedir. 9. Dış Değerlendirme kapsamında Standartlara uyumluluk teyit edilmişse, KİDS e Uygun Olarak Yapılmıştır ibaresi kullanılmakta ve aykırılıklar olası etkileri ile birlikte açıklanmaktadır. 10. Tüm önemli bulgulara raporda yer verilmekte ve bulgular, çalışma kâğıtlarında yer alan yeterli ve ilgili destekleyici bilgi ve belgelere dayanmaktadır. 11. Tüm bulgular, denetim kapsam ve amaçlarıyla tutarlılık arz etmektedir. 12. Her bir bulguda, mevcut durum ve öneri bulunmaktadır. 13. Bulguların önem düzeyi, Kamu İç Denetim Rehberine uygun olarak belirlenmiştir. 14. Bulgular, risk düzeylerine göre raporda sıralanmış 156

162 KRİTERLER İç Denetim Birimi Başkanı Trh/Prf Açıklama ve öncelikle yüksek riskli bulgulara yer verilmiştir. 15. Bulgularda mevcut zafiyetlerin kaynağı olarak kişisel hata ya da eksikliklere vurgu yapılmamakta, sistematik hususlar ön plana çıkarılmaktadır. 16. Bulgularda kişi ya da firma isimlerine yer verilmemektedir. 17. Öneriler, mevcut duruma yol açan temel sorunların çözümüne yöneliktir. 18. Denetlenen birimlerin görüş ve değerlendirmeleri raporda yer almaktadır. 19. Denetlenen süreç ya da faaliyet hakkında denetim görüşü, Kamu İç Denetim Rehberine uygun olarak belirtilmektedir. 20. İyi uygulamalar ve başarılı performansa gerekçeleriyle birlikte raporda yer verilmektedir. Raporun dili, tonu ve biçimi 21. Rapor biçimsel olarak İDB tarafından belirlenen standart formata uygundur. 22. Raporun kapağında denetim adı, denetim numarası, rapor tarihi, denetlenen süreç ve birimler ile denetim ekibi vb. temel bilgilere yer verilmektedir. 23. Kullanılan yazı karakterleri İDB standart formatına uygundur. 24. Tablo ve grafik kullanılmışsa uygun şekilde numaralandırılmış ve biçimlendirilmiştir. 25. Dil bilgisi açısından önemli bir yanlışlık ve hata yoktur. 26. Teknik terimler kullanılmışsa, terimler sözlüğü rapor ekinde yer almıştır. 27. Denetim terminolojisiyle ilgili denetlenen birimlerin ya da üst yöneticinin yabancı olduğu kavram ve metodolojiler, rapor ekinde açıklanmıştır. 28. Raporda objektif ve yapıcı bir anlatım 157

163 KRİTERLER İç Denetim Birimi Başkanı Trh/Prf Açıklama benimsenmiştir. 29. Raporda tekrarlardan kaçınılmıştır. 158

164 ÖRNEK 16 BULGU TAKİP FORMU Bulgu Numarası Bulgu Konusu Bulgunun Önem Düzeyi Sorumlu Kişi Bulgunun İlgili Olduğu Birim Bulgunun İlgili Olduğu Denetim Dosyası Öneri Eylem Planı Sorumlusu Gerçekleştirilecek Eylem Tamamlanma Tarihi İzleme Sonucu Edinilen Bilgiler 1. İZLEME SONUÇLARI: 2. İZLEME SONUÇLARI: BULGUNUN DURUMU [ ] TAMAMLANMIŞ [ ] TAMAMLANMAMIŞ [ ] RİSK ÜSTLENİLDİ 159

165 ÖRNEK 17 ÇALIŞMA KÂĞIDI ŞABLONU Test / Prosedür [Çalışma kâğıtlarının ilgili olduğu test, prosedür, denetim adımına ilişkin bilgi kaydedilecektir.] Elde Edilen Bilgi Sonuç Çalışma Kâğıtları ve Belgeler [Konuyla ilgili başka çalışma kâğıtları ya da diğer destekleyici belgeler varsa onların referans numaraları kaydedilecektir.] Hazırlayan ve gözden geçiren bilgilerine de yer verilir.

166 ÖRNEK 18 TEST KAYDI Test kütüğüne kaydedilen bilgiler şunlardır: [Başlık Bilgisi Girilecek] Testin Amacı Test Yöntemi İlgili Olduğu Birimler [Kanıt ve bilgi toplama teknikleri bölümünde yer alan yöntemler girilecektir.] Açıklamalar [Açıklayıcı bilgiler girilecektir] Ön çalışmalar ve saha çalışması sırasında kaydedilen bilgiler şunlardır: Örneklem Yöntemi Örneklem Büyüklüğü Testin Sonucu [ ] OLUMLU [ ] OLUMSUZ [ ] DİKKAT Çalışma Kâğıtları ve Belgeler [Çalışma kâğıtlarının ya da diğer destekleyici belgelerin referans numaraları kaydedilecektir.] Hazırlayan ve gözden geçiren bilgilerine de yer verilir. 161

167 Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum Bilmiyorum ÖRNEK 19 ETİK ANKET FORMLARI 19.1.KURUM DÜZEYİNDE PERSONEL ANKETİ Etik ortam, her zaman yöneticilerin istediği ya da düşündüğü şekilde oluşmaz. Etik ortamı belirleyen çalışanların düşündükleridir. Bu nedenle etik anketi, etik ortamın anlaşılmasında önemli bir araçtır. Anket, istenen ile gerçekleşen durum arasındaki boşlukların belirlenmesi ve sonrasında bu boşlukların giderilmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması için önemli bir katma değer yaratabilir. Aşağıda iç denetçiler tarafından etkin şekilde kullanılan bir anket örneği yer almaktadır. Anket yalnızca etik ortam üzerine odaklanmamış, etik üzerinde etkili olan konular da içerisine yerleştirilmiştir. BİRİM ADI: (Lütfen aşağıda verilen durumlardan düşüncelerinizi en iyi şekilde ifade eden bir cevabı işaretleyiniz.) 1.BÖLÜM KURUM KÜLTÜRÜ Kurum kültürü insanların kontrol farkındalığını etkileyerek kurumun tarzını belirler. 1.Birim yöneticilerim etik standartlara üst düzeyde uyum sergiler. 2.Birim yöneticilerim kanun ve düzenlemelere uymak için azami çaba gösterir. 3. Bölümümdeki amirlerim kanun ve düzenlemelere uymak için çaba gösterir. 4. Birimimdeki çalışanlar, görevlerini gereği gibi yürütebilmek için gereken bilgi, tecrübe ve eğitime sahiptir. Eğitim ve bilgi eksikliğini gidermek için ihtiyaç analizi yapılmakta ve bu ihtiyaçlar programlı şekilde giderilmeye çalışılmaktadır. 5. Birimimde hatalarımızdan ders alırız. 6. Atama, yer değiştirme, istifa gibi nedenlerle işten ayrılmalardan kaynaklanan personel devir hızı, izinler ve geçici görevlendirmeler birimimin fonksiyonlarını etkin bir şekilde yürütmesine engel teşkil etmemektedir. 7.Birimimizde mali ve operasyonel (faaliyetlerimize ilişkin) sonuçların doğru ve dürüst bir şekilde raporlanmasına üst düzey özen gösterilmektedir. 8.Birimimde çalışanlara dürüst ve adaletli bir şekilde davranılmaktadır. 9.Birimimde çalışanlar, görevlerini yaparken gereksiz güvenlik risklerini üstlenmek zorunda kalmazlar. 162

168 Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum Bilmiyorum Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum Bilmiyorum 10.Yukarıdaki durumlardan herhangi birine katılmıyorum veya kesinlikle katılmıyorum seçeneklerini işaretlediyseniz neden bu şekilde hissettiğinizi lütfen açıklayınız. 2.BÖLÜM HEDEFLER VE ENGELLER Kurumlar hedeflerini gerçekleştirmelerini engelleyebilecek riskleri nasıl yöneteceklerini belirlemek için hedefleri önündeki engelleri tanımlar ve değerler. 11.Gelecek yıl için sorumlu olduğum hedefler anlaşılır biçimde ve kesin olarak belirlendi ve tebliğ edildi. 12.Hedeflerimi gerçekleştirmek için gereken yetki, bilgi, kaynak, araç ve zamana sahibim. 13.Birimimde hedeflerimizi gerçekleştirmenin önündeki engel ve sınırlılıkları tanımladık. 14.Birimimde yeni hizmet, teknoloji ve diğer önemli değişikliklere ilişkin durumlar uygun şekilde yönetilir. 15.Birimimde, alınan karar ve yürütülen faaliyetlerin hizmet alanlar üzerindeki etkileri dikkate alınır. 16.Yukarıdaki durumlardan herhangi birine katılmıyorum veya kesinlikle katılmıyorum seçeneklerini işaretlediyseniz neden bu şekilde hissettiğinizi lütfen açıklayınız. 17.Sizce biriminizin karşı karşıya olduğu en önemli mali ve operasyonel riskler nelerdir? Bu riskler nasıl yönetilmeli? 3.BÖLÜM POLİTİKA VE PROSEDÜRLER Politika prosedür ve diğer düzenlemeler hedeflerin gerçekleştirilmesine yardımcı olur. 18. Birimimdeki politika ve prosedürler görevimi etkin bir şekilde yürütmeme izin vermektedir. 19. Kurum varlıklarını (mal, para, bilgi, zaman) haksız yere ele geçiren ya da kötüye kullanan kişi veya kişilerin tespit edilmesine ve bu gibi olaylarının önlenmesine yönelik teknik ve idari önlemler bulunmaktadır 20. Kurum varlıklarını (mal, para, bilgi, zaman) haksız yere ele geçiren ya da kötüye kullanan kişi veya kişiler tespit edildiğinde uygun şekilde cezalandırılacaktır. 21. Yasa ve düzenlemelere uymayan personel tespit edilecektir. 22. Yasa ve düzenlemelere uymayan personel tespit edildiğinde uygun şekilde cezalandırılacaktır. 23. Yukarıdaki durumlardan herhangi birine katılmıyorum veya kesinlikle katılmıyorum seçeneklerini işaretlediyseniz neden bu şekilde hissettiğinizi lütfen açıklayınız. 163

169 Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum Bilmiyorum Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum Bilmiyorum 4. BÖLÜM: BİLGİ VE İLETİŞİM İlgili bilgiler tanımlanmalı, elde edilmeli ve sorumluluklarını yerine getirmek için ihtiyaç duyan kişilere uygun formda ve zamanında iletilmelidir. 24. Bilgi yönetim sistemimiz, belirlenmiş hedeflere kıyasla birim performansımız hakkında yönetime zamanında rapor sunmamıza imkân sağlar. 25. Süreçlerin iyileştirilmesine yönelik önerilerimi sunmama ilişkin mekanizma ve teşvikler bulunmaktadır. 26. Birimimiz ve üst düzey yöneticiler arasındaki ilişki görevimizi etkin bir şekilde yürütmemizi sağlamaktadır. 27. Birimimiz sınırları içerisindeki iletişim görevimizi etkin bir şekilde yürütmemizi sağlamaktadır. 28.Birimler arasındaki iletişim çalışanların görevlerini etkin bir şekilde yürütmelerini sağlamaktadır. 29.Görevimi yapmam için gereken yeterli bilgiye sahibim. Görevimi yapmam için yeterli bilgiye sahip olmadığım konularda kurum destek vermektedir. 30.Kurumdaki üst yöneticiler, birimimin gerçek performansı hakkında bilgilendirilmektedir. 31.Şüphelenilen uygunsuzlukların bildirilmesine ilişkin iletişim kanalı mevcuttur. 32.Şüphelendiği uygunsuzlukları bildiren personel kötü muameleden korunmaktadır. 33.Yanlış giden durumları amirime bildirdiğimde bu durumların sona ereceğinden eminim. 34.Yukarıdaki durumlardan herhangi birine katılmıyorum veya kesinlikle katılmıyorum seçeneklerini işaretlediyseniz neden bu şekilde hissettiğinizi lütfen açıklayınız. 5.BÖLÜM: DEĞERLENDİRME VE GERİ BİLDİRİM Kurum, değerlendirme ve geri bildirimler aracılığı ile performansını sürekli olarak değerlendirir, izler ve gözetir. 35. Üst yönetime sunulan raporlarda yer alan bilgiler birimimin gerçek faaliyet sonuçlarını yansıtmaktadır. 36. Hizmet sağlayıcıların (tedarikçilerin) performansını izlemek için gereken bilgilere sahibim. 37. Paydaşların (iç ve dış) memnuniyetini veya memnuniyetsizliğini izlemek için gereken bilgilere sahibim. 38.İç ve dış paydaşların geri bildirimleri ve şikâyetleri zamanında ve etkin bir şekilde izlenmektedir. 39. Birimimde üretilen çıktının kalitesi ölçülebilirdir. 40.Birimimde çalışan personel, bir hata veya eksikliği tespit etmesi halinde nasıl bir işlem yapması gerektiğini bilmektedir. 41.Amirlerim performansımı benimle de görüşerek izlemektedir. 164

170 42. Etik olmayan veya usulsüz faaliyetleri fark etmem durumunda ne yapmam gerektiğini biliyorum. 43. Yukarıdaki durumlardan herhangi birine katılmıyorum veya kesinlikle katılmıyorum seçeneklerini işaretlediyseniz neden bu şekilde hissettiğinizi lütfen açıklayınız. EVET 44. Birimimde usulsüz faaliyetler yürütüldüğünü biliyorum/yürütüldüğünden şüpheleniyorum. Eğer 44.soruya EVET cevabı verdiyseniz lütfen aşağıdakileri yanıtlayınız. HAYIR 44A. 44.Soruda belirttiğiniz durum hangi faaliyete ilişkindir? 44B. Bu durumu bildirdiniz mi? EVET/HAYIR (Lütfen işaretleyiniz) 44C. Eğer hayırsa neden? NOT: Eğer herhangi bir yolsuzluk veya suiistimali bildirmek istiyorsanız lütfen (Kurumunuzdaki yolsuzluk hattının numarasını yazınız) numaralı hattı/telefonu arayınız. 165

171 Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum Bilmiyorum 19.2.DENETİM GÖREVLERİNE İLİŞKİN PERSONEL ANKETİ Birim yöneticileri, geliştirdikleri yazılı prosedürler, söylemleri ve davranışları ile birimlerindeki etik ortamı oluştururlar. Bu ortam kurumun geneli ile uyumlu olmayabilir, bu nedenle tüm denetim görevleri sırasında bir personel anketi uygulanması, denetim görevine değer katabilecektir. Birim yöneticilerine, ankete eklemek istedikleri özel bir konu olup olmadığı mutlaka sorulmalıdır. Ankette geçen Yönetici ifadesi ile görev yaptığınız birimin/bölümün yetkilisi kastedilmektedir. 1.Yönetim, etik ve dürüstlüğe verdiği önemi davranışlarıyla göstermektedir. 2.Yönetim verimlilik ve kaliteyi geliştirmek için çalışanların önerilerine açıktır. 3.Yönetim bazen kurum politika, prosedür ve mevzuatını çiğnemektedir.(mevzuat ve düzenlemelere uygun olmayan kısa yollar kullanmaktadır.) 4.Yönetim görevini yürütmek için gereken doğru bilgi, tecrübe ve eğitime sahiptir. 5.Personel(yönetim dışındaki) görevini yürütmek için gereken doğru bilgi, tecrübe ve eğitime sahiptir. 6.Yönetim, birimimdeki faaliyetleri etkin bir şekilde izlemekte, gözetmekte ve yönlendirmektedir. 7.Yönetim, hizmet alanların öneri ve geri bildirimlerine karşı duyarlıdır. 8.Kurum politika ve prosedürleri hakkında bilgi sahibiyim ve ihtiyaç duyduğumda politika ve prosedürlere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabiliyorum. 9.Yönetim görev ve sorumluluklarımı bana yazılı ve anlaşılır bir şekilde bildirmedi. 10.Politika, prosedür veya iş yeri kurallarının ihlal edilmesi halinde, yönetimin uygun tedbirleri alacağına inanıyorum. 11.Bir uygunsuzluğu bildirmem halinde kötü muameleye maruz kalmayacağımı düşünüyorum. 12.Hatalı, hileli, usulsüz veya etik dışı davranışları nasıl bildireceğimi biliyorum. Biriminiz faaliyetleri hakkında bizimle paylaşmak istediğiniz başka bir durum bulunmakta mıdır, lütfen yazınız. Adınız ve Soyadınız (İsteğe Bağlı) 166

172 11. İÇ DENETİM TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ A çılış Toplantısı (Opening Meeting): İç denetçilerin ön araştırmalar sonrasında denetlenen alan ile ilgili yeterli düzeyde bilgiye sahip olduktan sonra denetlenecek birim yöneticileri ile yaptıkları toplantıdır. Ana Kütle (Population): İç denetçinin denetlenen alanın tamamı hakkında bir sonuca ulaşmak için örnek seçmek istediği veri setidir. Bu nedenle, örnekleme yapılacak olan ana kütlenin denetimin amaçlarına uygun olması ve denetim hedefi için tam ve eksiksiz olduğunun doğrulanması gerekir. Analitik İnceleme (Analytical Review): Verilerin kendi içindeki ve aralarındaki rasyonel ilişkilere dayanarak verilerin bütünlüğünün değerlendirilmesini ifade eder. Analitik inceleme, ilgili veriler arasındaki tutarsızlık veya tahmin edilen tutarların önemli ölçüde sapması gibi verilerdeki tanımlanmış dalgalanmaların ve ilişkilerin araştırılmasını da kapsar. Özellikle denetimin bir bütün olarak gözden geçirilmesi ve risk değerlendirmesi aşamasında, denetlenen birimin faaliyet koşullarını ve çevresiyle olan ilişkilerini kavramak amacıyla iç denetçi tarafından analitik inceleme teknikleri uygulanır. Analitik Kanıtlar (Analytical Evidences): Mali ve mali olmayan bilgiler arasındaki ilişkilerin incelenmesi, hesaplanması ve karşılaştırılması suretiyle elde edilen kanıtlardır. Analitik kanıtlar, normal şartlar altında benzer sonuçların çıkacağı varsayımıyla toplanır. Çoğu kez sayısal olmakla birlikte, analitik kanıtların sayısal karakterde olmadığı durumlar da mevcuttur. Analitik kanıtlar, dönemler arasında oran ve eğilim analizlerinden elde edilebileceği gibi eldeki bilgilerin alt gruplara ayrılması yoluyla da elde edilebilir. Anket (Questionnaire): Herhangi bir konuyla ilgili durum ve tutumu belirlemek için düzenlenmiş ve içeriği iç denetçi veya iç denetim birimi tarafından belirlenen ayrıntılı ve kapsamlı soru setidir. İyi düzenlenmiş bir anket (iç kontrol etkinlik anketi, hizmet değerlendirme anketi, memnuniyet anketi ve öz değerlendirme anketi gibi) sürecin veya sunulan hizmetin etkinliği ve başarısı gibi konular hakkında yararlı bilgiler sağlar. Azami Mesleki Özen (Maximum Professional Diligence): Aynı veya benzer durum ve koşullarda, makul sınırlar dahilinde tedbirli ve yetkin bir iç denetçiden beklenen beceri, özen ve dikkatin gösterilmesi, söz konusu denetimi gerçekleştirecek bütün iç denetçilerin aynı sonuçlara varmasını sağlayacak gerekli inceleme ve araştırmaların yapılması ve analitik yöntemlerin izlenmesidir. İç denetçiler, denetim görevlerini yürütürken makul sınırlar içinde tedbirli ve ehil bir iç denetçiden beklenen azami mesleki özen ve dikkati göstermeli, denetim hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak şekilde yeterli bilgi ve beceriye sahip olmalıdır. Ancak, azami meslekî özen ve dikkat, hiç hata yapılmayacağı anlamına gelmez. (Uluslararası İç Denetim Standartları) 167

173 B ağımsızlık (Independence): İç denetim faaliyeti, iç denetimin kapsamının belirlenmesi, yürütülmesi ve sonuçlarının paylaşılması ve raporlanması hususunda her türlü müdahaleden uzak ve serbest olmak zorundadır. Ayrıca İDB Başkanı, üst yönetici ile doğrudan iletişim ve etkileşimde olmak ve doğrudan üst yöneticiye raporlama yapmak zorundadır. (KİDS) Beklenen Hata (Expected Error): Daha önceki denetimlerde tespit edilen hata seviyeleri, kurumun prosedürlerinde yapılan değişiklikler, iç kontrol değerlendirmesinin sonuçları ve analitik inceleme sonuçları dikkate alınarak iç denetçi tarafından tespit edilen ve ana kütlede olması muhtemel hatadır. Bu hatanın kabul edilebilir hata düzeyinden yüksek olmasının beklendiği durumlarda iç denetçi daha büyük bir örneklem seçer. Aksi durumlarda ise, daha küçük örneklem grupları kullanılabilir. Belgeye Dayalı Kanıtlar (Documentary Evidences): Denetim kanıtlarının en yaygın şeklidir. Anlaşmalar, sözleşmeler, tutanaklar, raporlar, faturalar, mektuplar gibi çok çeşitli formlarda olabilir. Bunların uygun yöntem ve araçlarla bilgisayar kayıtlarından da elde edilmesi mümkündür. Bilgi Teknolojisi (Information Technology): Bilginin üretilmesi, toplanması, biriktirilmesi, işlenmesi, yeniden elde edilmesi, yayılması ve korunmasını sağlayan ve bunlara yardımcı olan araçlardır. Bilgi teknolojisi; bilginin toplanması, işlenmesi, depolanması, iletişim ağları aracılığıyla bir yerden bir yere iletilmesi, kullanıcıların hizmetine sunulması, yönetilmesi, saklanması ve güvenliğinin sağlanması ile söz konusu sistemlerde saklanan bilgiye erişim kurallarının belirlenmesinde yararlanılan yazılım ve donanım teknolojilerini kapsayan bir bütündür. Bilgi Teknolojisi Denetimi (Information Technology Audit): Denetlenen birimin elektronik bilgi sistemlerinin sürekliliğinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesidir. Bilgisayar Destekli Denetim Teknikleri (Computer Assisted Audit Techniques): Denetimin verimliliğini arttırmak üzere, manüel olarak yapılan denetim prosedürlerinin, bilgisayar yardımıyla yapılmasına imkân veren araçlardır. Pratikte manüel olarak çok sayıda verinin incelenmesinin mümkün olmadığı durumlarda bu amaçla geliştirilen yazılım programları sayesinde denetim kapsamındaki veri seti içerisindeki aykırılıkların, farklılıkların ve eksikliklerin ortaya çıkarılmasıdır. Bilgisayar destekli denetim tekniklerinin etkin bir şekilde kullanılabilmesi, ilgili veri setinin kalitesine ve ne kadarının bilgisayar ortamında muhafaza edildiğine bağlıdır. ( Bulgu Formu (Findings Form): İç denetçinin, denetim sırasında tespit ettiği hususları önem derecesine göre sınıflandırarak oluşturduğu bir çalışma kâğıdı türüdür. Bulgu formunda; mevcut durum, mevcut durum ile olması gereken durum arasındaki farklılığın nedeni, mevcut durum nedeniyle kurumun ya da kişilerin maruz kalabileceği riskler ile bu risklerin etkileri, uyulması gereken kriterler ile bu risklere ve etkilerine ilişkin öneriler yer almalıdır. Bulgu Riski (Detection Risk): İç denetçinin, denetim teknik ve prosedürlerini uygulamasına rağmen mevcut hata ve yanlışlıkları tespit edememesi riskidir. 168

174 C GAP (Certified Government Auditing Professional): bknz Sertifikalı Kamu Denetçisi. IA (Certified Internal Auditor): bknz Sertifikalı İç Denetçi. CISA (Certified Information Systems Auditor): bknz Sertifikalı Bilgi Sistemleri Denetçisi. CCSA (Certification in Control Self-Assessment): bknz. Kontrol Özdeğerlendirme Uzmanlığı Sertifikası COSO Küpü (COSO Cube): İç kontrol unsurlarının, iç kontrolün amaçları ve idarenin faaliyetleriyle ilişkisini gösterir. Birimler, hedefler ve iç kontrolün unsurları, bir küpün farklı yüzeylerini oluşturur ve ayrılmaz bir bütündür. Tüm faaliyet ve birimler; faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği, bilgilerin güvenilirliği, mevzuata uygunluk ve kurum varlıklarının korunmasını hedeflerine ulaşmak amacıyla COSO modelinde yer alan iç kontrolün beş unsurundan yararlanır. ( kontrol) COSO Modeli (COSO Model): COSO (The Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission) tarafından hazırlanan ve bir kurumun günlük faaliyetleri sırasında kurum içerisindeki mevcut ve olması gereken asgari iç kontrol uygulamalarının sistematik bir şekilde değerlendirilmesine imkân sağlayan bir iç kontrol modelidir. COSO Modeli iç kontrol sistemlerine ilişkin standartların temelini oluşturmaktadır. Modele göre iç kontrol sisteminin ana hedefleri; organizasyonun günlük işlemlerinde etkinlik ve verimliliği, kurum içerisinde üretilen her türlü bilginin doğruluğu ve güvenilirliğini, gerçekleştirilen işlemlerin mevzuata uygun olmasını ve kurum aktiflerinin ve varlıklarının korunmasını sağlamaktır. ( kontrol) COSO Pramidi (COSO Pyramid): İç kontrol unsurlarının birbirleriyle ilişkisini gösterir. Kontrol ortamı kurumun içerisinde faaliyet gösterdiği ana kontrol yapısı olup diğer unsurlara temel teşkil eder. Kontrol faaliyetleri ve risk değerlendirme yapılırken bilgi ve iletişim kanalları kullanılarak gözetimin ihtiyaç duyduğu bilgiler sağlanır. Sistem yönetim, personel ve iç denetçiler tarafından izleme yapılarak geliştirilir. ( kontrol) Ç alışma Kağıdı (Working Paper): Denetime hazırlık, risk ve kontrol değerlendirmeleri, yapılan testler, bunların sonucunda elde edilen bilgi ve kanıtlar ile raporlama ve izleme faaliyetleri gibi denetim süresince yapılan tüm çalışmaların belgelendirildiği kağıtlardır. Çalışma kâğıtları, denetimin yürütülmesinde iç denetçiye yardımcı olmaya ve iç denetçinin ulaştığı bulguları desteklemeye hizmet eder. 169

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize)

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI (Revize) Mali Hizmetler 2014 1 İçindekiler Tablosu LİSTELER... 2 GİRİŞ... 3 İÇ KONTROL NEDİR?... 4 İÇ KONTROLDE ROL VE SORUMLULUKLAR... 8 KAMU İÇ KONTROL

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı

Çalışma Hayatında Yeni Pusulamız. İÇ KONTROL z. Strateji Geliştirme Başkanlığı z Strateji Geliştirme Başkanlığı Misyonumuz Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve ülke kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla; ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknolojileri alanlarında

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ Hazırlayanlar: İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ve İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeleri Eylül 2013

Detaylı

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI ARALIK 2014 İçindekiler Tablosu 1. GİRİŞ... 1 2. KAVRAMSAL OLARAK İÇ KONTROL VE İÇ KONTROLÜN DÜNYADA GELİŞİMİ...

Detaylı

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ

[Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ [Metni yazın] İç Denetim YÖNERGESİ T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İç Denetim Birimi Başkanlığı 2014 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM 3 Genel Hükümler 3 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak 3 Tanımlar 3 İKİNCİ BÖLÜM 4

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ

KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ T.C.Kocaeli Valiliği İl Özel İdaresi İç Denetim Birimi Yönergesi 2008 KOCAELİ İL ÖZEL İDARESİ İÇ DENETİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Kocaeli

Detaylı

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok

personel performans ı-hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok ahlak kuralları-dürüst lük-görev rol ve iş -pe rsone l yet e rliliği - personel performansı -hassas görevler-yetki devri-hedef tespitiçok yıllık programlama -yıllık denetim planı -hedeflere ilişkin performansın

Detaylı

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ Amaç ve kapsam KARTAL BELEDİYESİ İÇ DENETİM BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Kartal Belediyesi iç denetim biriminin işleyişi ile

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığının

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM

İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü ÜST YÖNETİCİLER İÇİN İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM REHBERİ İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 1 II. İÇ KONTROL VE İÇ DENETİM SİSTEMİNİN GENEL ESASLARI... 2 III.

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçilerin; kamu idareleri itibarıyla sayılarını,

Detaylı

İÇ KONTROL EL REHBERİ

İÇ KONTROL EL REHBERİ TC KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ İÇ KONTROL EL REHBERİ - 2014 h t t p : / / w w w. k t u. e d u. t r / m i m f a k u l t e İç Kontrol Sisteminin Tarihsel Gelişimi Coso Modeli Coso Küpü

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ

KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAYSERĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 01.01.2015-31.12.2016 ĠÇĠNDEKĠLER Misyon,Vizyon ve Temel Değerler...1 A. İç Kontrol Sisteminin Genel Esasları...2 B. İç Kontrol

Detaylı

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU

KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU KAMU ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM RAPORU Konya 2014 İçindekiler ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 A- ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠ HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER 1. İç Kontrol Sisteminin Tanımı 2 2. İç Kontrol Sisteminin Amacı

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

DİCLE ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler DİCLE ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, Dicle Üniversitesinin faaliyetleri esnasında ve sonrasında oluşabilecek

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM ÇALIŞMA EKİBİ MAYIS 2014 1 İçindekiler TANIMLAR... 3 KISALTMALAR... 4 GİRİŞ... 5 1. MEVCUT DURUM...

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4917 İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/6/2006 No : 2006/10654 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No: 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI

İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM Adres: Meşelik Kampüsü 26480 Eskişehir Telefon: 0

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 2015-2016 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI - 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Sorumlu KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından

Detaylı

performansını değerlendirmekte kullanılan kalite kıstaslarını sağlar. Nitelik ve Performans Standartları tüm iç denetim hizmetlerine tatbik edilmek

performansını değerlendirmekte kullanılan kalite kıstaslarını sağlar. Nitelik ve Performans Standartları tüm iç denetim hizmetlerine tatbik edilmek GiriĢ İç denetim faaliyetleri, çok çeşitli hukukî ve kültürel ortamlarda; amacı, boyutu, karmaşıklığı ve yapısı çok farklı kurumlarda, kurum içinden ve dışından kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Detaylı