New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu"

Transkript

1 Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý 15 Nisan Pazar günü Gora nýn Brod köyünde DAG Kültür ve Araþtýrma Derneði tarafýndan geleneksel hale gelen Çanakkale Þehitlerini anma töreninin üçüncüsü düzenledi. Törene Albay Cem Hatunoðlu, Kosova Türk Tabur Komutaný Yarbay Mehmet Partigöç, TÝKA Kosova Koordinatörü Metin Arslanbaþ, Kosova Türk Öðretmenler Derneði Baþkaný Müferra Þinik, Dragaþ Türk KFOR u Bölüðü Komutaný Ümit Tezcan, Okul Müdürü Zenun Mandak, Belediye Temsilcileri Mehmet Hamza, Mehmetçik, Prizren ve Þar Radyolarý Müdürleri, UNMIK Temsilcisi Ýsmail Elmazi, Kosova Türk Yazarlarý, Dr. Maliç Osi, Goralý yazar Ramçe Receplari, Kukulyane, Brod sakinleri ile çok sayýda davetli katýldý. Toplantýyý açan Abdullah Rahte misafirleri selamlarken, DAG Derneði ne düzenlediði bu toplantý için teþekkür etti ve Çanakkale Savaþý üzerine konuþma yaptý. Ardýndan konuþma yapan DAG Kültür ve Araþtýrma Derneði Baþkaný Yahya Maznikar, bu savaþta çok sayýda þehit verdiði için Gora ve Goralýlar a Çanakkale Savaþýnýn öneminin büyük olduðunu vurguladý. Okuduðumuz tarihte bu ayrýntýnýn belirtilmediðini kaydeden Maznikar, Goralýlarýn bu savaþta verdikleri þehitlerini Nöbet-Çanakkale Türküsüyle hatýrlayýp yaþattýklarýný ifade etti. Ardýndan sözü alan Kosova Türk Tabur Komutaný Yarbay Mehmet Partigöç ve diðer katýlýmcýlar, böyle bir organizasyon için DAG Derneðine teþekkürler ettiler. Bu günün yöre halký için tarihi ve anlamý büyük olan bir gün olduðunu belirten TÝKA Kosova Koordinatörü Metin Arslanbaþ, TÝKA tarafýndan yöre halkýna gerçekleþtirilen faaliyetlerden bahsetti. Ardýndan Maide Rahte okul müdürü Zenun Mandak a Çanakkale tablosu hediye etti. Abdullah Rahte, Çanakkale de þehit düþen Goralýlar üzerine konuþma yaparken, Yahya Maznikar da Gora tarihi üzerine sunum yaptý. Verilen yemek ardýndan Türk Çarþýsýný ve Brod köyünü gezen misafirler, DAG Derneðinde Gora tarihiyle arþiv belgeleri, halk giysileri, halk çalgýlarý ve damgalarýnýn yer aldýðý sergiyi gezdiler. Yahya MAZNÝKAR 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu Mustafa Ruhi ÞÝRÝN Prof. Dr. Elçin ÝSGENDERZADE KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 373 YIL: 9 Fiyatý: 0.50 New York ta demokrasi dersi Kosova statüsü sonucu belirsizliðini korurken, statü sonrasý Ýlk 120 gün içinde Kosova stratejisinin hazýrlanmasý konferansý üst düzey katýlýmlarla New York ta yapýldý. Kosova nýn tam kadro katýldýðý konferans sonrasý Kosovalý liderler yayýnlanan deklarasyonu imzalayarak, uluslararasý birliði ile iþbirliðine devam dedi. Kosova statüsünün sonuna yaklaþýldýðý bu günlerde Kosova siyasileri bir dizi temaslarda bulunmak üzere New York a gittiler. Kosova nýn önde gelen siyasileri merkezi New York ta bulunan Rokfeler Brothers Vakfý na baðlý East Managment Enstitüsü tarafýndan düzenlenen Ýlk 120 gün içinde Kosova stratejisinin hazýrlanmasý baþlýklý uluslararasý konferansa da katýldýlar. Üç gün süren konferansta Kosova Müzakere heyeti üylerinin yanýnda, Müzakere heyeti koordinatörü Blerim Þala, Müzakere heyeti Basýn Sözcüsü Skender Hüseni, Baþbakan yardýmcýsý Lütfi Haziri ve Priþtine Belediye Baþkaný Ýsmet Beçiri de hazýr bulundular. East Managment Enstitüsü tarafýndan düzenlenen toplantýya ABD eski Baþkaný Bil Clinton, ABD Dýþiþleri Bakan yardýmcýsý Nikolas Berns, ABD Dýþiþleri bakan yardýmcýsý danýþmaný Rosemary Di Carlo, ABD Kosova Baþ müzakerecisi Frenk Vizner, ABD BM eski Büyükelçisi Richard Holbrook, ABD eski Dýþiþleri Bakaný Madeleine Albright ve Avusturya Cenevre BM örgütü Büyükelçisi Wolfgang Petriç katýldýlar. Konferansa, ABD baþta olmak üzere diðer ülkelerin üst düzey yetkililerinin katýlacak olmasýný göz önünde bulunduran bütün Kosova üst düzey yetkililer bir bakýma Kosova yý yöneticisiz býrakarak New York a geldiler. Kosova 2005 yýlýnýn aðustos ayýnda da buna benzer bir olayla karþý karþýya kaldý. Zamanýn Baþkaný Rugova doktor izninde, Baþbakan Bayram Kosumi yaz tatilinde, Kosova UNMIK Yöneticisi Soren Yesen Petersen ise Danimarka da bulunduðundan Kosova ya standartlarla iligli çalýþmalarda bulunmak için gelen BM Kosova standartlarý deðerlendiricisi Kai Aide, üst düzey yetkililer olmadýðýndan Kosova Güzel sanatlar akademisini ziyaret etmek zorunda kalmýþtý. New York ta East Managment Enstitüsü tarafýndan düzenlenen uluslararasý konferansta Kosova nýn baðýmsýzlýðýný kazanmasýndan sonra 120 gün içinde atýlmasý gereken adýmlar görüþüldü. Toplantýda ayrýca Kosova yeni anayasa hazýrlanma süreci, devlet sembolleri ile devlet düzeni gibi konular de ele alýndý. ABD eski Dýþiþleri Bakaný Madeleine Albright, konferansta yaptýðý konuþmasýnýn büyük bir bölümünü Kosova yeni anayasasýnýn hazýrlanmasýna ayýrdý. Kosova yeni anayasasýnýn hazýrlanmasýnýn önemine vurgu yapan Albright, anayasa hazýrlanma sürecinde aleni tartýþmalarýn yapýlmasý gerektiðini ifade etti. Kosova hükümetinin yeni anayasa hazýrlanma sürecinde süreçle ilgili bilgi alýþ veriþini yürütecek olan bir forumun kurulmasýnýn gerektiðine dikkat çeken Albright, süreçte vatandaþlarýn görüþlerine baþ vurulmasý gerektiðini söyledi. Konferansta ABD eski Baþkaný Bill Clinton ile ABD Dýþiþleri bakan yardýmcýsý danýþmaný Rosmarry Di Caprio da birer konuþmada bulundular. New York ta Nisan arasýnda süren üç günlük konferansta Kosova nýn ekonomik geliþimi, Kosova ya yardým saðlayan konferanslarýn düzenlenmesi, bölge ülkeleri arasýnda iþbirliði, Kosova yeni anayasasýnýn hazýrlanmasý, demokratik yasalarýn çýkartýlmasý, özgür seçimlerin hazýrlanmasý ile diðer güncel konular ele alýnýp tartýþýldý. Avusturya Cenevre BM örgütü Büyükelçisi Wolfgang Petriç konferansla ilgili yaptýðý açýklamada, konferansýn esas amacýnýn Kosova liderlerini BM Güvenlik Konseyi nde alýnacak olan karar sonrasý sürece hazýrlamak olduðunu söyledi. Petriç, BM Güvenlik Konseyi nden Kosova ile ilgili oy birliði ile karar almasýný bekliyoruz. Dolayýsýyla da Kosovalý siyasileri, Güvenlik Konseyi nde alýnacak karar sonrasý her tür duruma hazýrlýyoruz dedi. New York ta East Managment Enstitüsü tarafýndan düzenlenen konferansa katýlan Kosova müzakere heyeti ile diðer Kosovalý yetkililer pazartesi günü Priþtine ye döndüler. Priþtine hava limanýnda Kosova Baþkaný Fatmir Seydiu nun basýna yaptýðý açýklamada, Kosova statüsünün Mayýs ayýnda nihai çözüme ulaþacaðýný bildirdi. Prof. Dr. Maliç OSÝ Ercan KASAP Avni ENGÜLLÜ Müvvedet BAKO Süleyman Brina yý bundan 13 yýl önce yani 1994 yýlýnda bir kalp krizi sonucu yitirmiþtik. Brina nýn ölümü Kosova daki Türk toplumu için büyük bir kayýptý. O, siyasette güçlü bir þahsiyetti. Çevresinde saygý gören, gerçeðin peþini býrakmayan, halis bir Türk aydýný olarak her an toplumun çýkarlarýný ön planda tutup, bu yolda ödün vermeyen, kariyer yapma gibi bir hastalýktan uzak, karizmatik bir lider olarak yaþamýnýn son anýna kadar yaþayýp savaþým verendi. Siyaset yaný sýra, kültür-sanat, eðitim, spor gibi alanlarda da büyük hizmetleri oldu yýlýnda gün yüzü gören Tan Gazetesinin kurucularýndan biri ve ilk müdürüydü. Ayrýca, Prizren in Doðru Yol Türk Kültür Sanat Derneði nin(tksd) kurucularý arasýnda yer aldý. Ömrünün sonuna dek sadýk kaldýðý bu dernekte; baþkan, yönetim kurulu üyeliði yaptý. Yýllarca derneðin etkinliðini sýrtýnda taþýyan birçok kolun kurulmasýnda somut katkýsý geçti. Gençlere her zaman büyük anlayýþ gösterdi, onlarýn çalýþmalarýný yüreklendirdi lý yýllarýn baþýnda Kosova ve Makedonya da Türkçe okuyan öðrenciler için 50 binin üzerinde ders kitabý, araç ve gereçlerin vb. Türkiye den getirilmesini saðladý Tüm bu katkýlarýný göz önünde bulundurarak, Doðru Yol TKSD üyeleri onun anýsýný yaþatmak amacýyla ölümü ardýndan derneðin Onursal Baþkan unvanýný verdi, 1996 yýlýnda da onun adýný taþýyan Balkanlar Türk Kültürü Hizmet Ödülü nü vermeyi kararlaþtýrdý. O, kabýna sýðmayan bir siyasetçi, kültür iþçisi, aydýndý. 12. yýlýna varan ödül olayý da bu yolun izinden yürüdü. O da kabýna sýðmýyor. Kosova, Makedonya, Türkiye derken, þimdi de Türk dünyasýna uzanýverdi. Ardýmýzda kalan hafta sonunda toplanan Uluslararasý Süleyman Brina Balkanlar Türk Kültürü Hizmet Ödülü Seçici Kurulu, 2007 yýlý ödül sahiplerini belirledi. Zeynel Beksaç (Baþkan), Meserret Brina (üye), Ýskender Muzbeg (üye), A.R. Yeþeren (üye), Mehmet Bütüç (üye), Mürteza Sulooca (üye) ve Nafiz Lokviça (üye) dan oluþan Seçici Kurul, sýrasýyla 12.cisi olan bu ödüle: Mustafa Ruhi Þirin (Þair,Yazar, Çocuk Vakfý Baþkaný), Prof. Dr. Maliç Osi (Tarihçi, Araþtýrmacý Yazar), Avni Engüllü (Þair, Yazar, Gazeteci), Prof. Dr. Elçin Ýsgenderzade (Þair, Yazar, Bilim Adamý, Vektor Beynelmilel Ýlim Merkezi Baþkaný), Müvvedet Bako (Eðitimci, Kosova Türk Öðretmenler Derneði Eski Baþkaný) ve Ercan Kasap ý (Gazeteci) layýk gördü. Ödüller, geleneksel olarak merhum Süleyman Brina yý andýðýmýz 4 Aralýk tarihinde Doðru Yol Kulübü nde sahiplerine verilecektir.

2 Müzakere heyeti deklarasyon imzaladý New York ta Brothers Vakfý tarafýndan düzenlenen uluslararasý Kosova nýn 120 gün geçiþ dönemi geliþmesi ve stratejisi konferansýnýn ardýndan Kosova müzakere heyeti Kosova da 120 gün geçiþ dönemi iþbirliði deklarasyonunu imzaladý. Kosova Müzakere heyeti imzaladýðý deklarasyon ile BM Güvenlik Konseyi nde Marthi Ahtisari nin çözüm öneri paketinin kabulünden sonra Kosova da uluslararasý yetkilileri ile yeni Kosova devletinin kurulmasý için iþbirliðinde bulunmayý kabul etti. Kosova müzakere heyetinin imzaladýðý deklarasyonda, uluslararasý birliði yetkilileri ile Ahtisari nin paket önerisinin hayata geçirilmesi, yeni anayasanýn hazýrlanmasý, komþu ülkelerle özellikle Sýrbistan la dostluk iliþkilerinin kurulmasý, uluslararasý sivil ve askeri örgütler ile iþbirliði, BM, uluslararasý finans örgütleri, NATO ve AB gibi uluslararasý örgütlere üye olmak, Kosova için destek saðlayan donatörlerin katýlacaðý bir uluslararasý toplantý düzenlemek, topluluklarý memnun edecek devletin sembollerini oluþturmak, Kosova baðýmsýzlýðý kazandýktan altý ay sonra özgür seçimlerin yapýlmasý, mültecilerin evlerine dönmesi ve kaybolan kiþilerin bulunmasý gibi konular yer almaktadýr. Heyet çalýþmalara hazýr Rusya nýn isteði üzerine kurulan heyet çalýþmalarýna star veriyor. Kosova yý da ziyaret edecek heyet Kosova da özellikle standartlarla ilgili çalýþmalarda bulunacak. Rusya nýn önerisi üzerine BM Güvenlik Konseyi üyelerinden oluþan bir heyetin Priþtine ve Belgrat ta incelemelerde bulunmasý kabul edilmiþti. Büyük Britanya BM Büyükelçisi Emry Jones Perry, BM örgütünde düzenlediði basýn toplantýsýnda BM Güvenlik Konseyi heyetinin gerçekleþtireceði ziyaretler hakkýnda bilgi verdi. Büyükelçi Perry, BM Güvenlik konseyi üyelerinden oluþan heyetin 25 ila 27 Nisan da Kosova yý ziyaret edeceðini söyledi. Perry, BM Güvenlik Konseyi üyelerinden oluþacak heyete Belçika BM Büyükelçisi Yohan Verbeke nin baþkanlýk edeceðini söyledi. Perry, heyetin BM Büyükelçileri veya yardýmcýlarýndan oluþacaðýný belirtti. Büyükelçi Perry e göre BM Güvenlik Konseyi heyeti çalýþmalarýna Brüksel den baþlayacaðýný ve bazý ülke baþkentlerinin ziyareti ile sona ereceðini belirtti. BM Güvenlik Konseyi heyetinin ziyaretlerine deðinen Perry, ziyaretlerin esas amacýnýn Kosova da mevcut durum hakkýnda bilgi toplamak olduðunu söyledi. Perry, heyetin Kosova ya yapacaðý ziyaretle Kosova standartlarýnýn gerçekleþmesi konusu hakkýnda daha geniþ bilgi edinmenin amaçlandýðý ifade etti. Rusya BM Büyükelçisi Vitaliy Çurkin, BM Güvenlik Konseyi Kosova statüsü için karar almadan önce Kosova da bazý araþtýrmalarýn yapýlmasý isteminde bulundu. Kosova yönetimi baþta olmak üzere, Kosova UNMIK Yöneticisi Yoakim Rüker de bu öneriyi tepki ile karþýladý. UNMIK Yöneticisi her üç ayda bir Kosova standartlarýnýn gerçekleþmesi ile ilgili konseye rapor sunuyor. Rüker, þimdiye dek BM Güvenlik Konseyi nde sunduðu raporlarda Kosova da standartlarýn gerçekleþmesinde olumlu baþarýlar kaydedildiðine iþaret ediyor. K o s o v a 2 Ahtisari nin Afrika gezisi Kosova statü sürecinin son duraðý olarak görülen Güvenlik Konseyi toplantýsý öncesi lobi faaliyetleri de hýz kazanmýþ durumda. Bir yandan Kosovalý liderler çeþitli ülkelere destek ziyaretlerinde bulunurken, sürecin mimarlarý Ahtisari ve Rohan da boþ durmayarak çözüm öneri paketi ile ilgili destek ziyaretlerinde bulunuyorlar. baþ Müzakerecisi Marthi Ahtisari, BM Güvenlik BMKosova Konseyi ne sunduðu Kosova çözüm öneri paketine destek bulmak amacýyla Güvenlik Konseyi daimi üyesi olmayan bazý Afrika devletleri ziyaretine baþladý. Afrika ziyaretleri çerçevesinde Ahtisari, Güney Afrika, Gana ve Kongo ya ziyaretlerde bulunarak, ülke liderlerini Kosova çözüm öneri paketini desteklemeye davet etti. Bir çok Afrika ülkesi gibi Gana ve Kongo da komþularý ve kendi ülke sýnýrlarý içinde bazý kabilelerle mevcut iç sorunlar yaþamalarýndan dolayý Marthi Ahtisari nin Kosova çözüm öneri paketine kuþku ile yaklaþýyorlar. New York ta East Managment Enstitüsü tarafýndan organize edilen uluslararasý konferansta hazýr bulunan PDK Baþkaný Haþim Thaçi, Kosova yönetiminin artýk devlet görevini üstelenmeye hazýr olduðunu belirtirken, Kosova nýn yeniden yapýlanmasý için 120 güne de ihtiyaç duyulmadýðýný söyledi. PDK Baþkaný Haþim Thaçi Özgür Avrupa Radyosuna verdiði demeçte Kosova nýn 1999 yýlýnýn haziran ayýndan bu yana baðýmsýz olmaya hazýr olduðunu ifade etti. New York ta düzenlenen uluslararasý da deðerlendiren Thaçi, toplantýnýn baþarýlý bir þekilde sonuçlandýðýný söyledi. Thaçi, Baþta üst düzey Amerikan yetkilileri ile konferansta hazýr bulunan diðer katýlýmcýlar da Kosova halkýnýn iradesi paralelinde var olacak her tür çözümün Kosova için en iyi çözüm olacaðýný dile getiriler dedi. Konferansta görüþülen konulara da deðinen Thaçi, BM Güvenlik Konseyi tarafýndan Kosova statüsü ile ilgili alýnacak karar ardýndan, Kosova da yeni yönetimin saðlanmasý için 120 gün içinde nasýl bir stratejinin izlenmesi gerektiðinin görüþüldüðünü söyledi. New York ta düzenlenen konferansýn Kosova da yeni kurumlarýn kurulmasý süreci baþta olmak üzere Kosova nýn siyasi hayatý için büyük önem Ahtisari bu iki Afrika ülkesinin üst düzey yetkilileri ile gerçekleþtirdiði görüþmelerde Kosova sorununun özel bir soruna tekabül ettiðini anlatýrken, Kosova ile ilgili BM çerçevesinde alýnacak bir kararýn dünyada hiç bir devleti etki etmeyeceðini ifade ederek planla ilgili destek istedi. UNOSEK basýn sözcüsü Remi Durlo, Ahtisari nin temaslarý ile ilgili yaptýðý açýklamada baþ müzakerecinin Gana ve Kongolu üst düzey yetkilileri ile yaptýðý görüþmelerde planýna destek istediðini söyledi. Ahtisari, Afrika da destek ziyaretlerinde bulunurken yardýmcýsý Albert Rohan da boþ durmayarak cuma günü Hýrvatistan a bir ziyarette bulunarak Hýrvatistan Cumhurbaþkaný Stipe Mesiç ve Dýþiþleri Bakaný Kolinda Grabar Kitaroviç ile bir araya geldi. Rohan, Hýrvatistan yetkilileri ile yaptýðý görüþmelerde Ahtisari nin Kosova çözüm öneri paketine destek istedi. Rohan, Hýrvatistan ziyaretini tamamladýktan sonra Karadað ý da ziyaret etti. Karadaðlý üst düzey yetkililerle de bir araya gelen Rohan, Karadaðlý liderlerden de Ahtisari çözüm önerisine destek istedi. ORA Baþkaný Veton Surroi de Ahtisari nin çözüm öneri paketine destek saðlamak amacýyla Güney Afrika baþkenti Pretorya ziyaret etti. Surroi, görüþme fýrsatý bulduðu siyasileri Kosova nýn baðýmsýzlýðýný desteklemeye çaðýrdý. Güney Afrika ya Sýrbistan Dýþiþleri bakaný Vuk Draþkoviç in de ziyaret etmesi lobi savaþlarýnýn hýzlandýðýnýn açýk bir kanýtý. Draþkoviç, Güney Afrika Cumhuriyeti üst düzey yetkilileri ile yaptýðý görüþmelerde Ahtisari nin paket önerisinin desteklenmemesi isteminde bulundu. BM Güvenlik Konseyi nde Marthi Ahtisari nin çözüm öneri paketinin kabul edilebilmesi için konseyin 5 daimi üyesinin kararý veto etmemesi gerekiyor. Kararýn alýnabilmesi Güvenlik Konseyi ni oluþturan 15 üyenin 9 unun karara olumlu oy kullanmasý gerekir. Thaçi, Kosova baðýmsýzlýða hazýr Kosova ana muhalefet parti baþkaný Thaçi, Kosova nýn 1999 dan beri baðýmsýzlýða hazýr olduðunu ifade ederken, ABD nin Kosova halkýnýn iradesini gözetecek bir kararý desteklediðini söyledi. taþýdýðýna vurgu yapan Kosova ana muhalefet parti baþkaný, bu güne kadar birlik ve beraberlik içindeki baþarýlý çalýþmalarýn yeni bir safhasýna adým attýklarýný söyledi. Thaçi, Bizim açýmýzdan süreç sonrasý Kosova yeni anayasasýnýn hazýrlanmasý baþta olmak üzere, devlet sembollerin saptanmasý, yasalarýn kabulü, Kosova siyasi hayatýna topluluklarýn aktif katýlmalarý ki bunlar arasýnda Sýrplarýn katýlýmý önem arz etmektedir dedi. Thaçi, Kosova nýn þimdi olduðu gibi baðýmsýzlýðýný kazandýktan sonra da ABD tarafýndan destekleneceðine inandýðýný söyledi.

3 3 K o s o v a Güzel sözler Kosova da görevli Türk polisi kuruluþunun 162. yýldönümünü kutladý Türk Polis Teþkilatý nýn 162. kuruluþ yýldönümü nedeniyle Kosova da 3 gündür süren eden kutlamalar, baþkent Priþtine de verilen döner partisiyle hafta sonunda son buldu. Kosova da görev yapan Türk Polisi tarafýndan Birleþmiþ Affetmek güçlüyü daha güçlü yapar. (PUBLÝLÝUS SYRUS) Milletler Polisi nin ana karargahý olan Alpha Kampýnda verilen döner partisi, yabancý ve Kosovalý polisler tarafýndan büyük ilgi gördü. Döner partisine, Kosova da görev yapan BM Polis gücü bünyesindeki çok sayýda polis ile Kosova Polisi katýldý. Döner ziyafeti, uluslararasý ve yerel polisi biraya getirerek, renkli görüntülere sahne oldu. Uzun kuyruklar oluþturan polislere, Türk Polisi kendi eliyle dönerden, Türk sofralarýnýn vazgeçilmezi baklavasýna kadar ikramlarda bulundu. Üniformalarý farklý, güvenliði saðlamak gibi amaçlarý ayný olan polisler, hem leziz yemeklerden hem de aralarýnda yaptýklarý sohbetlerden büyük keyif aldý. Kosova da görev yapan Türk Polis Kontenjaný Baþkaný Yüksel Çelik yaptýðý açýklamada, Türkiye de Polis Teþkilatý nýn kuruluþ yýldönümü nedeniyle büyük etkinlikler yapýldýðýný, buradan kutlamalara bir katký olmasýný istediklerini belirterek, Yurt dýþýnda kutlamanýn verdiði avantaj, tüm uluslararasý polisleri davet edip, kaynaþma ve kardeþlik ortamý kurmaktýr. Görev içerisinde paylaþtýðýmýz anlarý, bu tür etkiliklerle pekiþtirmiþ oluyoruz diye konuþtu. Kutlamaya katýlan Amerikalý bir polis de, yanýndaki Türk polisi göstererek, iliþkilerinin mükemmel olduðunu, Türk Polisi ile çalýþmaktan son derece memnun olduðunu söyledi. Kosovalý Polis Nuhi Xhela ise, Türk Polisi ile iliþki ve iþbirliðinin çok iyi olduðunu ve devam etmesini arzuladýðýný belirtti. Türk müziði eþliðinde eðlenceli saatler geçiren polisler, darbuka gösterisine büyük ilgi gösterdi. Türk Polis Teþkilatýnýn 162. kuruluþ yýldönümü kutlamalarý Ferizovik, Prizren ve Priþtine kentlerinde 3 gün boyunca sürdü. Kosova da 1999 yýlýndan bu yana görev yapan Türk Polis gücünde, þu anda 150 polis amiri görev yapýyor. Arkana At Ki Önünde Bulasýn Mürteza SULOOCA Geçen hafta iki farklý gazetede birbirini ilgilendiren iki haber yayýnlandý. Birinde TDP Baþkaný ve Milletvekili Kenan Hasip Baþbakan Nikola Gruevski yle görüþmelerinden sonuç alýndýðýný ve önümüzdeki dönemde azýnlýkta olan topluluklara garantili milletvekili saðlanacaðýný ifade ediyordu. Diðer taraftan Sosyal Demokratlarýn aðýr toplarýndan Nikola Popovski, yayýnladýðý köþe yazýsýnda Makedonya için birlikte koalisyonun daðýlmasý azýnlýk partileri için uzun vadede stratejik bir hata olacaðýný ifade ediyordu. Boþnak partinsin 2006 seçimlerinde kendilerinden ayrýlmasý sonucunda parlamento dýþý kaldýðýný ve partinin daðýldýðýný belirterek, bir taraftan gelecek seçimler için tehdit savuruyordu. Popovski, yazýsýnda Liberallerin de yeni baþkanla Sosyalistlerin gölgesi olmaktan vazgeçtiklerini açýkça beyan etmelerine kýzgýn olduðu gözüküyor. Yazýda ifade edildiðine göre bu koalisyonda 15 parti ortaktý ki bunlarýn yarýsý uyduruk kýytýrýk partilerdi. Fakat bu koalisyonda Türkler, Sýrplar, Romanlar, Ulahlar ve Boþnaklardan oluþan partiler de yer almaktaydý. Ýþte koalisyonun temelini oluþturulan bu partilerin maalesef hemen hemen hiçbir isteði kabul edilmedi. Arnavutlar bahane gösterilerek, yeni iþ imkanlarý saðlanamadý. Verilen birkaç yöneticilik yeri daha çok sembolikti. Bakan vekilleri adeta bir süstü. En önemlisi yeni belediye sýnýrlarý çizilirken hiçbir þekilde Türklerin, Boþnaklarýn istekleri göz önünde bulundurulmadý. Bazý okul müdürlerin atamalarýnda bile Türklerin talepleri göz ardý edildi. Ve en sonunda Türkleri, Sýrplarýn, Romanlarýn ve Boþnaklarýn garantili milletvekili talepleri yine kabul edilemez olarak algýlandý. Peki tüm bunlardan sonra nasýl küçük ortaklardan uzun stratejik partnerlik istenebilir. Etnik partileri yok etmeye giden bu tarz tutumlardan sonra nasýl baþkasýnda suç aranabilinir. Popovski ye göre bu koalisyonun sayesinde 2000 yýlýndan bu yanan tüm etnik azýnlýklar belediye meclislerinde temsil edildiklerini ifade ediyor. Doðrudur, fakat biz Üsküp Büyük Þehir Meclisinde ve diðer belediyelerde Türk göremiyoruz. Hatta bazý belediye meclisi üyeleri kendi adamlarýdýr ve þu anda bile bölücülük yaparak TDP ye zarar vermektedirler. Merak ediyorum binden bu yanan hangi belediyede kaç Türk iþ iliþkisi kurdu? Kurduysa hangi göreve atanmýþtýr? Ohri Çerçeve Anlaþmasý gereði kaç Türk Baþbakanlýkta, Cumhurbaþkanlýðýnda göreve baþladý merak ediyorum. TDP nin taleplerini her Türk ve diðer azýnlýk grubuna mensup herkesin desteklemesi gerektiðine inanýyorum. Bu an O anýn olduðuna inanýyorum. Kim ki haklarýmýzý verirse, kim ki bizi adam yerine koyarsa bizim de onunla iþbirliði yapmamýz gerektiðine inanýyorum. Son piþmanlýk fayda etmez. Sizin de çok iyi bildiðiniz gibi siyasette sonsuz dostluk-sadakat yoktur, siyasette esas çýkardýr. Herkes çýkarlarý doðrultusunda çalýþýr ve mümkün olduðu kadar planlarýný gerçekleþtirmeye çalýþýyor. Uzun vadeli ortaklar istersek, kendimiz de o þekilde çaba harcamamýz gerekir. Atalarýmýzýn da dediði gibi Arkana at ki önünde bulasýn.

4 Siz Onu Külahýma Anlatýn Alev SÜLEYMAN Hayatýmda iki ºeye hiç inanmadým. Birincisi Hava durumu raporlarýna ikincisi istatistik bilgilerine. Hava durumu raporlarý genelde hep yanlýþ verilir. Hava güneºli olacak denir yaðmur yaðar, kar beklerken güneºli havada kayak yapmak zorunda kalýrýz. Ýstatistik bilgilere gelince üç yalandan bahsedilir. Küçük yalan, büyük yalan ve istatistik. Ýstatistikçilere saygým sonsuz. Ama son zamanlarda istatistik bilgileri istatistikçiler dýþýnda özellikle siyasetçiler tarafýndan deðiºik ve yanlýþ yönlendirme için kullanýyor. Neymiº efendim Makedonya da ki Türk nüfusu % Haklarýmýzý ararken sesimiz % 3.85 lik çýkacak, temsil edilirken % 3.85 lik temsil edeceðiz. Makedon ve Arnavutlarýn bize devamlý % 3.85 lik modelleri sunmalarýna ºaºmýyorum ama bunu bize kolayca yutturmalarýna aklým ermiyor. Türkiye den gelen heyetlere veya Avrupa Birliði temsilcilerine kendimizi hep %3.85 olarak tanýttýk. Hatta % 4 bile diyemedik. Tabi % 3.85 oraný tam bir masal. Gerçekten öyle olmadýðýný bilmemiz gerek. Bunun bir uydurma olduðunu görmek için, bir gerçekten yaralanmamýz yeter yýlýnda yapýlan son sayýmdan baºlayalým. Tek bir örnek vereceðim. Sayýmýn yapýldýðý formlarý memur kalemle dolduruyor. Bilgisayar tükenmez kalemi okumuyor sadece kurºun kalemi okuyormuº. Siz onu külahýma anlatýn. Benim soyadým Süleyman, evimden çýkan memur bir i ya da ovski eklerse milliyet haneme de istediðini yazabilir. Altýnda da benim imzam. Al sana milliyeti deðiºmiº biri. Bir baºka çarpýcý örnek, ºehirlerde ki Türk rakamlarý. Kalkandelen de yaºayan Türklerin sayýsý olarak gösteriliyor. Bizde bunu hemen kabul ediyoruz. Bunu kabul eden ya Kalkandelen nin nerede olduðunu bilmiyor hiç gitmemiº ya da Türk deðil. Bunun baºka bir açýklamasý yok. Makedonya da ister Makedonlar ister Arnavutlar yada diðer milletler en azýndan %4-5 oranýnda kendilerini daha fazla göstermektedir. Herkes daha fazla olduðunu iddia ediyor, bir tek bizler %3.85 dýþýna çýkmýyoruz. Bu %3.85 in bir kýsmý Arnavut, bir kýsmý Torbeº, bir kýsmý Roman, Bir kýsmý Boºnak. E kala kala gerçek Türk nerdeyse %1 in altýnda olacak. Makedonya Türkleri, Türkiye den gelen heyetlere veya Avrupa Birliði temsilcilerine gösterilerek bakýn, kendi dillerinde okullarý var, tiyatrolarý var, dernekleri var, radyo, televizyon, gazeteleri var deyip, Türkiye ye dost ülke mesajý, Avrupa Birliðine de AB kriterlerini uyguladýklarý mesajýný verip, bizleri sadece müzelik eºya gibi kimse kullanamaz... Gerçek rakamýn altýnda bizleri göstermeleri tamamen bir psikolojik savaþtýr. Bize, kaybeden, her gün eriyen bir millet imajý vermek için çalýþýlmakta. Bunun adý da modern asimilasyondur. Bu oyunu o kadar iyi oynuyorlar ki onlardan fazla %3.85 rakamýný bizler telafüz ediyoruz. Bugüne kadar yazmadýðým bir cümleyi köºemde bulacaksýnýz. Türkler Makedonya da en azýndan %8-9 dur. Bunun altýnda olduðuna inananlar veya böyle bir rakamý telafüz edenler Türklüðe ihanet edenlerdir. (Yeni Balkan gazetesi) K o s o v a 4 Sýrbistan ý inciten açýklama Cobel, Kosova nýn Sýrbistan ýn bir parçasý olmadýðýný savunurken, Kosova ya baðýmsýzlýðýn tanýnmasý gerekliliðine vurgu yaptý. Büyükelçi Cobel in yaptýðý açýklamalar Sýrbistan da bomba etkisi yarattý. Tadiç, Berlin e gönderdiði nota ile elçiyi sert bir dille eleþtirdi. Avrupa Birliðinin lokomotifi olarak bilinen Almanya, Kosova sürecinde Ahtisari planýný desteklemeye devam ediyor. Almanya nýn Sýrbistan Büyükelçisi Andreas Cobel in açýklamalarý Sýrbistan da büyük bir etki yarattý. Cobel, Sýrbistan Avrupa Uluslararasý Ýliþkiler Forumu nda yaptýðý konuþmasýnda Kosova ya uluslararasý denetim altýnda bir baðýmsýzlýðýn tanýmasý gerektiðine vurgu yaparken, Kosova sorununun artýk bir an önce çözüme kavuþturulmasý gerektiðini ifade etti. Cobel, Sýrbistan yönetiminin Kosova sorununda uzlaþmaz bir tavýr takýnmaya devam etmesinin Voyvodina ve Sancak ta sorunlara yol açacaðýný söyledi. Cobel, Sýrbistan, Kosova nýn kendisinin bir parçasý olduðunda ýsrar etmeye devam ederse ayný þeyi Macaristan da Voyvodina üzerinde iddia edebilir. Kosova nýn her zaman Sýrp hakimiyeti altýnda bulunduðu gerçek deðildir. Kosova 1912 yýlýndan sonra Sýrbistan hakimiyeti altýna girmiþken, Voyvodina ise 1918 yýlýnda Sýrbistan a dahil olmuþtur. Bu tehdit deðil, bir analizdir. Sýrbistan Baþbakaný Koþtuniça nýn Kosova, Sýrbistan ýn bir parçasýdýr yönünde yaptýðý açýklamalarý kabul edilemezdir dedi. Arnavutlar ve Sýrplar arasýnda hiçbir zaman anlaþma imzalanamayacaðýna vurgu yapan Büyükelçi Cobel, çözümü ertelemeye çalýþmayý, çözümden kaçmak olarak deðerlendirdi. BM Kosova Baþ Müzakereci Marthi Ahtisari nin Kosova çözüm öneri paketinin iyi bir çözüm olmadýðýný belirten Cobel, öneriyi en kötü çözümlerin en iyisi olarak niteledi. Cobel, Sýrbistan 15 aylýk süren görüþme faslý ile sürecin baþladýðý 8 yýl içinde Kosova yý yeniden kazanmak için hiçbir yeni çözüm üretmedi. Arnavutlar sürecin baþýndan beri baðýmsýzlýk taraftarý. Arnavutlar, Sýrbistan dan ayrý yaþadýklarý için çok mutluluk duyarlarken, Sýrbistan la artýk bir sýnýrlarýnýn olmalarýný talep ediyorlar dedi. Sýrbistan Cumhurbaþkaný Boris Tadiç, Sýrbistan Baþbakaný Vojislav Koþtuniça ile danýþmanlarýnýn özerklikten daha fazla, baðýmsýzlýktan daha az önerisini yeteri kadar dile getiremediklerini belirten Büyükelçi Cobel, Sýrbistan ýn daha iyi bir siyasi elitten oluþan yöneticileri hak ettiðini ifade etti. Kosova sorununun BM Güvenlik Konseyi kararý ile çözülmesi gerektiðini belirten Cobel, aksi takdirde süreç ile ilgili Avrupa Birliði üyeleri arasýnda anlaþmazlýklarýn baþ gösterebileceðini ve bunun paralelinde de birliðin, Kosova da 20 yýl kadar bir sürede görev yapmasý gerekebileceðine vurgu yaptý. Büyükelçi Cobel, Kosova sorununu sui generis (kendine özgü hiç bir þeye benzemeyen) bir olaya benzetirken, bu olayýn dünyanýn hiçbir yerinde diðer olaylarla kýyaslanamayacaðýný söyledi. Almanya Büyükelçisi, tepki ile karþýlanan açýklamalarýndan sonra özür diledi ama toplantýda ortaya attýðý açýklamalarýn kendi kiþisel fikri olduðundan arkasýnda olduðunu belirtti. Toplantýda yaptýðý konuþmasýnda savunduðu fikirlerin Almanya hükümetinin tutumlarý olmadýðýnýn tekrarlayan Cobel, savunduðu fikirlerin kendi þahsi fikirleri olduðunu yineledi. Almanya Belgrat Büyükelçisi Andreas Cobelin açýklamalarý Sýrbistan da tepki ile karþýlandý. Sýrbistan siyasi liderleri yaptýklarý açýklamalarýnda Cobel in açýklamalarý asýlsýz ve ölçüsüz olarak deðerlendirdiler. Sýrbistan Cumhurbaþkaný Boris Tadiç, Berlin e gönderdiði notada Cobel in açýklamalarýný sert bir dille eleþtirdi. Sýrbistan da yayýnlanan Politika gazetesi Cobel in bir toplantý sýrasýnda yaptýðý açýklamalarla diplomatik yetkilerini aþtýðýný savunurken, büyükelçiyi Sýrbistan ýn iç iþlerine karýþmakla suçladý. Kosova heyeti, Moon la görüþtü Konferansa katýlýmý fýrsat bilen Kosova üst düzey yetkilileri, BM Genel Sekreteri ile bir araya gelerek, Konsey de görüþülecek olan Ahtisari çözüm öneri paketi ile ilgili deðerlendirmelerde bulundular. East Managment Enstitüsü tarafýndan düzenlenen konferansa katýlmak için New York a gelen Kosova Müzakere heyet üyeleri bunu fýrsat bilerek, Kosova sürecinde lobi faaliyetleri çerçevesinde BM örgütü merkezinde BM Genel sekreteri Ban Ki-Moon ile bir araya geldiler. Kosova Baþkaný Fatmir Seydiu, Baþbakan Agim Çeku, Meclis Baþkaný Kol Beriþa, PDK Baþkaný Haþim Thaçi ve ORA Baþkaný Veton Surroi den oluþan Kosova heyeti Genel Sekreter ile BM Güvenlik Konseyi tarafýndan Ahtisari nin Kosova çözüm öneri paketi ile ilgili alýnacak kararý görüþtüler. Sayý:373 KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ H a f t a l ý k g a z e t e Sahibi ve Genel Müdürü: Mehmet BÜTÜÇ Ýç Haberler: Fevzi KARAMUÇO Kültür: Ýskender MUZBEG Balkan ve Ankara Muhabiri: Erhan TÜRBEDAR Muhabirler: Taner GÜÇLÜTÜRK Enis TABAK Yüksel POMAK Gilan Muhabiri: Celal MUSTAFA Mamuþa Muhabiri: Suphi MAZREK Kadýn: Sezen HASKUKA Gençlik: Sinem ÞÝÞKO Çocuk Sayfasý: Eda BÜTÜÇ Spor: Ýsmail MAKASÇÝ Luan MORÝNA Mizanpaj: Eren BÜTÜÇ Yazýlarda ortaya atýlan fikirler, yazarlara aittir. Gazetemizin resmi görüþü deðildir. Yazýlarýn sorumluluðu yazarlara aittir. Web: Web tasarýmý ve günceleme: Erhan JABLE Adres: Adem Yaþari No: 8, Prizren/Kosova Tel Fax: (0) Banka: Raiffeisen Bank Yeni Dönem Hesap No: Baský: SIPRINT basýmevi Prizren Yeni Dönem Kosova Türk Medyasý yayýnýdýr. Yeni Dönem KTM Þirketi Danýþma Kurulu: Fikri Þiþko (Ýl Mahkeme Yargýcý) Refki Taç (Avukat, Uluslararasý Hukuk Uzmaný) Cemil Luma (Esnaf ÝE Derneði Baþkaný) Zeynel Beksaç (Türkçem Dergisi Sahibi) Agim Rifat Yeþeren (Belediye Kamu Avukatý) Levent Koro (UNDP Ekonomi Uzmaný) Elsev Brina (Türk Dili Öðretmeni)

5 5 Solstrom: Kosova yý Avrupa standartlarýna taþýyacaðýz Öðrencilerin konuðu olan Solstrom, yaptýðý konuþmasýnda Avrupa Birliði nin Kosova ile ilgili tutumunu tekrarlarken, Ahtisari çözüm önerisinin tek ve nihai çözüm olduðunu, önerinin konseyin alacaðý kararýn alt yapýsýný oluþturacaðýný söyledi. Politika ve Güvenlik Yüksek temsilcisi Haviyer Solana nýn Kosova özel temsilcisi Torbyorn Solstrom, ABOrtak Biznis ve Teknoloji Üniversitesi öðrencileri ile bir araya geldi. Torbyorn Solstrom, öðrencilere yaptýðý konuþmasýnda Kosova da güncel sorular hakkýnda bilgi verdi. Kosova nýn parçalanmayacaðýný belirten Solstrom, Bu tutum Kosova sorununun belirlenmesinin temel taþýný oluþturacak dedi. Solstrom, Kosova tarihte çok özel bir olaya tekabül etmektedir. Trajik sahnelere sahne olan olay herkes tarafýnda bilinen bir gerçek. Kosova statüsü süreci çözümünde tek vücut olacaðýz. Alacaðýmýz çözüm bir daha tekrarlanmayacaktýr dedi. Kosova da Avrupa Birliði nin güttüðü siyasette deðinen Solstrom, birliðin yasalarýn üstünlüðünün saðlanmasý ile Kosova ya finans yardýmýn ön planda tuttuðunu söyledi. Solstrom, Kosova da bulunacaðýmýz süre içinde çalýþmalarýmýz Avrupa standartlarýnýn saðlanmasý yönünde olacaktýr. AB nin Kosova gündeminde tek bir nokta vardýr; o da Kosova da Avrupa reformlarýnýn hayata geçirilmesinde yardým etmektir dedi. AB nin, Kosova ya yapacaðý yardýma da deðinen Solstrom bu yardýmýn 2 milyar civarýnda olacaðýný ve bu yardýmýn farklý alanlara harcanacaðýný söyledi. Kosova kurumlarýnýn BM Güvenlik Konseyi tarafýndan kabul edilmesi beklenen Marthi Ahtisari nin paketinde yer alan birçok görevi de üsleneceðini belirten Solstrom, farklý alanlarda reformlar yapýlacaðýný da sözlerine ekledi. Avrupa Birliði nin Marthi Ahtisari nin paket önerisini desteklediðini hatýrlatan Solstrom, Uluslararasý birliði partnerlerimiz ile BM Güvenlik Konseyi nde Marthi Ahtisari nin çözüm öneri paketini kýsa bir zaman içinde kabul edilmesi için elimizden geleni yaptýk ve yapýyoruz da dedi. Avrupa Birliði nin Kosova için bir B planý olup olmadýðý sorusuna Solstrom, Kosova için tek bir plan var o da Ahtisari nin A planýdýr. Bu planý baþlangýçtan beri destekliyoruz. Bu planýn BM Güvenlik Konseyi nde Kosova için alýnacak yeni kararýn temelini oluþturacaðýna inanýyoruz. Kosova nýn bugün ki baþarýsý uluslararasý birliðine baðlý deðil, aksine Kosova kurum ve kuruluþlarýnýn ciddiyetine baðlýdýr dedi. Kosovalý Sýrplarýn Kosova kurumlarýnýn çalýþmalarýna katýlmamalarý ile ilgili soruya Solstrom, Kosovalý Sýrplar kýsa bir zaman içinde Kosova kurumlarýnýn çalýþmalarýna katýlacaðýna inandýðýný söyledi. Solstrom, Kosovalý Sýrplar kurumlarýn çalýþmalarýna katýlmamaya direnmeleri halinde, bunun BM Güvenlik Konseyi nin yeni kararýnýn yerine getirmesinde herhangi bir sakýnca oluþturmayacaðýný söyledi. Gözler Temas Artý da Kosova çözümünde en önemli söz sahibi oluþumlarýn baþýnda bulunan Temas Artý Grubu nun beklenen toplantýlarý nihayet bu ay içinde yapýlacaðý duyuruldu. Her ne kadar da toplantýlarda bir kararýn alýnmayacaðý söylense de üyelerin Rusya yý Kosova nýn baðýmsýzlýðýný kabul etmesine zorlamasý bekleniyor. Brüksel den yapýlan bir açýklamada Temas Artý Grubu nun birkaç gün içinde toplanacaðý bildirildi. Açýklamaya göre ilk görüþmelerin ilki 20 Nisan da Moskova da diðerinin ise 25 Nisan da Berlin de yapýlacaðý duyuruldu. Görüþmelerin önemli bir dönemde yapýlacaðý belirtilirken, görüþmelerde hiçbir kararýn alýnmayacaðý iddia edildi. Açýklamada, Temas Artý Grubu toplantýlarýnýn büyük önem taþýdýðý belirtilirken, önümüzdeki günlerde yapýlacak toplantýlarda Rusya ile diðer üyeler arasýnda Kosova sorunu ile ilgili ortaya çýkan farklarýn giderilmesi için çalýþmalar yürütüleceði zaten bu tür görüþmelerin esas amacýnýn üyeler arasýnda var olan görüþ ayrýlýklarýnýn giderilmesi olduðu bildirildi. Nisan ayýnýn son haftasýnda Kosova statüsünün belirlenmesi ile ilgili yoðun trafiðin start almasý bekleniyor. Nisan ayýnýn son haftasýnda BM Güvenlik Konseyi üyelerinden oluþan heyetin Brüksel de Avrupa Birliði ve NATO temsilcileri ile bir araya gelmesi bekleniyor. Bu ziyaretlerden sonra heyetin Belgrat ve Priþtine yi ziyaret etmesi bekleniyor. K o s o v a Uygur Türk ün Yasaklanan Hikayesi (4) Doðu Türkistan içinde ve Doðu Türkistan dýþýnda büyük bir infial uyandýran (Yawu Kepter) Yabaný Güvercin isimli Hikaye Kaþgar Edebiyat Dergisinin 2004 Yýlý 5 sayýsýnda yayýnlanmýþ olup Nevruz Edebiyat Ödülüne aday gösterildi.zalim Çinli yetkililer Uygur Halkýný bu güzel hikaye den mahrum býraktýlar ve Dergiler toplatýldý. Yazar bu hikayeden dolayý 10 sene hapse mahkum edildi. Hikayenin yazarý þimdi Insan Haklarý Ihlalleri Bakýmýndan Dünya rekoru kýran sözde Çin Halk Cumhuriyeti Hapishanesinde yatmaktadýr. Yazar bu hikaye ile Uygur halkýnýn tarihi, bugün içinde yaþadýðý zulmü aynen anlatmýþ ve Ayný zamanda Uygurlarýn geleceði hakkýnda iþaretler vermektedir. Kanatlarým annemin göz yaþlarýyla ýslandý. Gördüðüm rüyanýn bu yolculuðun iþareti olduðunu düþündüm. Asla insanlarýn tuzaklarýna düþmeyeceðim diye düþündüm. Çok uzun uçtum, önceleri nehir kýyýlarýný boylayarak uçtum. Sonra bir mahalleye girdim. Bu rüyamda gördüðüm o mahalle deðildi ve o mahalle gibi kötü görünmüyordu. Böyle olmasýna raðmen dikkat etmek için yine de çok yüksek uçtum. Kanatlarým yeterince güçlüydü. Þuan kulaklarýma insanlarýn sesi deðil, rüzgarýn hafif sesi vurulmaya baþladý. Bu uçuþumda kendi amacýmdan fazla uzaklaþmam doðru deðildi. Eðer fazla uzaklara gidersem bizim göç etmemiz zor olurdu. Doðrusu annemin göç hakkýndaki görüþlerine fazla katýlmýyordum. Bizim mekanýmýz çok yüksek uçurumlarýn üzerindeydi. O yere insan deðil, kuþlar bile zor ulaþýrdý. Biz evlattan evlada orada yaþamýþ olmamýza raðmen þimdi göç etmek zorunda kalmaktaydýk. Insanlarýn o kadar güçlü oluþu imkansýzdý. Ben þuan onlarýn üzerinde uçuyor ama hiçbir tehlike göremiyordum. Belki annem fazla endiþelenmiþ olabilirdi.akþam oldu, her yer gece karanlýðýna büründü. Bir gün uçtuktan sonra yorgun düþmüþtüm. Insanlarýn olduðu yerlere konmayý istememe raðmen, gece karanlýðýnda yolumu kaybetmemek için dinlenmem gerekiyordu. Güney,kuzey ve batý taraflara bakmýþ, oralarda bizim yaþamamýza uygun gelecek bir yere rastlayamamýþtým. Belki biraz yüksek uçtuðumdan olabilir diye düþündüm ve yarýn doðu yöne doðru biraz alçaktan uçmayý düþündüm. Gece yýldýzlar gökte parlýyordu. Böyle güzellikle dolu olan dünyada o tür korkuyla yaþamanýn çok da aptallýk olduðunu düþündüm. Yavaþ yavaþ aþaðý inerek bir aðacýn üzerine kondum. Yarýn nasýl bir manzara içinde kalkacaðýmý bilmiyordum. Fazla ihtiyat edip çok yüksek uçtuðum için, istediðim gibi bir yer bulamamýþtým. O yüzden yarýn usulümü deðiþtirmeye, alçaktan uçmaya karar verdim. Ezici bir ses beni tatlý uykudan uyandýrdý. Yorgunluktan çok aðýr uyumuþum. Bir güvercin sürüsü hemen yaný baþýmda uçuþuyordu. Onlarýn kanatlarýndan güzel bir ses geliyordu. Þaþakaldým onlar benimle ayný güvercinlerdendi. Bir de rüyamda gördüðüm güvercinlere de benziyordu. Ilk bakýþta pek de benzemiyorlardý. Dün, bir gün boyunca hiçbir þey yemeden uçtuðum için karným çok acýkmýþtý. Onlardan, bu civarda yemek bulabileceðim güvenirli bir yer olup olmadýðýný sormayý düþündüm. Onlar aniden yönlerini deðiþtirerek mahalle dýþýna doðru uçmaya baþladýlar. Bende onlarýn arkasýndan geldim. - Nereye gidiyorsunuz? Geride kalan birinden sordum. -Harmana - Orada ne yapacaksýnýz? - Yem arayacaðýz. - O yem dediðin sizlerin yemeðiniz mi? O sanki yabani bir mahluk görmüþ gibi gözlerini kocaman açarak bana baktý. - Sen yabani misin? - Evet ben çilek vadisinden geldim. Onlarýn arkasýndan harmana doðru uçmaya baþladým. Bu yerde gerçekten yere gömülen buðdaylar var idi, tadý da çok lezzetliydi. Bu iyi bir yermiþ diye düþündüm. Buralarda insanlarýn gölgesi bile görünmüyordu. Deðer güvercinlerin rahat olduðuna bakarak ben de baþka bir þey düþünmeden karnýmý doyurmaya baþladým. Dýþ dünya asla annemin söylediði gibi tehlikeli deðildi.çok rahat bir biçimde önümdeki büyük bir buðdayý almak için uzandým.aniden þiddetle gelen bir güç boynumu sýkmaya baþladý. Hemen kalkýp kendimi havaya kaldýrmaya çalýþtým. Ama bilmediðim bir güç ayný surette beni yere doðru çekti. Vücudumu her tarafa vurmaya baþladým. Diðer güvercinler birden uçuþtular. Sonunda yorularak yere yattým. Bu rüyamda gördüðüm o görüntülere çok benziyordu. Acaba insanlarýn eline mi düþtüm diye düþünmeye baþladým.ama þuan yakýn civarda kimse görünmüyordu. Ne kadar zaman geçtiðini bilmiyorum, aniden iki insan baþýmda göründü. Ah insanlarýn eline düþmüþüm dedim. Onlar boynumu sýkan þeyi gevþettiler. - Yabani dedi onlarýn içindeki genç olaný. - Sýký tut kaçmasýn, kanatlarýný baðlayacaðým. Onlar kanatlarýmý birlikte baðladýktan sonra, boynumdan tutarak gözlerime bakmaya baþladýlar. - Vay be çok güzelmiþ, bu defa þansýmýz geldi. Yaþça büyük olaný beni eline alarak bakmaya baþladý. - Bunun bize bir yararý olmaz, býrakalým, baksana bu dillerini çoktan diþleriyle kesmiþ. Bu tür güvercinleri ele geçirdiðimizde býrakmaktan baþka çaremiz yok. Normalde güvercinlerin liderleri böyle oluyor. - En azýnda onu bir çiftleþtirelim - O artýk yem yemeyecek, su içmeyecek, ta ölene kadar sana direnecektir - Boþu boþuna býrakacak mýyým? Dedi genç olaný. - Sen bilirsin, ama çok geçmeden söylediklerimin doðru olduðunu göreceksin. Bende böyle birini yakalamýþtým önce býrakmak istemedim ama bir hafta sonra öldü. - Ben bunu kesinlikle alýþtýracaðým. Dedi o. Asla sana alýþmayacaðým, bir yolunu bulup kaçacaðým diye düþündüm.annemin sözlerini unutarak bu güne kaldýðým için çok utandým. Güçle silkinerek onun elleri arasýndan uçtum. Ama fazla uzaða gidemeden çamur parçasý gibi yere düþtüm. - Iyi ki kanatlarýný baðlamýþým. Yoksa nerelere kaçardýn? (Devam edecek)

6 Ahmet S.Ýðciler Kosova resim dünyasýnda ün kazanan Ethem Baymak ve Reþit Ýsmet 2000 yýlýnda Makedonya Cumhuriyetinin kentlerini adým adým gezerek açtýklarý sergileriyle beðeni toplamayý baþaran iki sanatçýdýr. Kosova nýn Prizren kentinde doðmuþ, yetiþmiþ, öðrenim görmüþ ve burada yaþayan bu iki ressam, o yýllarda Üsküp, Ohri, Kalkandelen, Gostivar gibi kentlerde resim severlere hoþ anlar yaþattýlar. Bu iki ressamýn beraberliði 2007 yýlýnda da devam etmektedir. Bu defa bu G ü n c e l / K o s o v a 6 Kosovalý iki deðerli ressam Ankara da sergi açýyor Ethem Baymak ýn fýrçasýyla Mostar Köprüsü ikili ressamýn karma resim sergisi, bulunduðumuz yýlýn nisan tarihlerinde Ankara nýn Altýndað Kültür Sanat Merkezi Sanat Galerisinde TÝKA nýn katkýlarýyla gerçekleþecektir. Her iki ressamýn toplam tablo sayýsý 40 üzerinde olacaktýr. Bilindiði gibi Balkanlarda ün kazanan ressam Ethem Baymak, aðýrlýklý Balkan Türk mimari eserlerini yapýtlarýnda yansýtmaktadýr.konular aðýrlýklý: Türk köprüleri, hamamlar, hanlar, kaldýrýmlý dar sokaklar, ahþap evler, tek sözle Osmanlý ve Türk mimarisinin o güzelim eserlerimizi unutulmuþluktan ve yok olmaya mahküm kalan yapýtlarý sanatçýmýz eserlerinde yaþatmayý özeniyoradeta Balkanlarda bu eserlere fýrsatýyla nöbet tutmaktadýr. Reþit Ýsmet, eserlerinde genelde figüratif olarak hayvanlarý seçmektedir.özellikle atlara olan sevgisi tablolarýnda bir baþka belirginleþmektedir. Reþit Ýsmet kendine has fýrça vuruþuyla da beðeni kazanmaktadýr. Renkler aðýrlýklý olarak sarý tonlamalardýr. Bu iki sanatçýnýn Ankara sergisinden sonra Arnavutluðun baþkenti Tiranda da birer sergisi açmalarý öngörülmüþtür. Bir yasa dýþý olay daha patlak verdi Kosova da dolandýrýcýlýktan suçlu bulunan ve uluslar arasý arama bülteni çýkarýlan eski Norwey Invest yöneticisi Ove Yohansen Karadað da yakalandý. Kýsa bir zaman içinde Kosova ya iade edilesi beklenen Yohansen, Kosova da kanun önüne çýkarýlacak. NATO müdahalesinden beri BM denetiminde yönetilen Kosova da bu güne kadar birçok yasa dýþý olayla karþý karþýya kaldý. Geçenlerde buna yeni bir olay daha eklendi. Norwey Invest eski yöneticisi Ove Yohansen, yasadýþý olaylara karýþmak suçundan Karadað baþkenti Podgoriça da tutuklandý. Priþtine Ýl Mahkemesi, 3 Kasým 2006 tarihinde Ove Yohansen in tutuklamasý için uluslararasý arama baþvurusunda bulunmuþtu. Baþvuru, Yohansen in avroyu yasadýþý yollarla Norwey Invest e transfer ettiði dolayýsýyla yapýlmýþtý. Emrinde tutuklama emri çýkarýlan Yohansen, Kosova da yapýlan aramalarda ele geçirilemedi. Yohansen, Karadað güvenlik mensuplarý tarafýndan 5 Nisan da Podgoriça da göz altýna alýndý. Bu günlerde þahsýn Kosova ya iade edilmesi bekleniyor. Kosova Özeleþtirme Ajansý ile PTK, 21 Mart 2003 tarihinde Ove Yohansen in müdürlüðünü yaptýðý Norwey Ýnvest þirketi ile avro deðerinde bir anlaþma imzaladý. Anlaþmaya göre, itfaiye, polis, gümrük ve diðer acil olaylarda kullanýlmak üzere özel görüþme hatlarýnýn kurulmasý öngörülmüþtü. Anlaþma, Kosova Özelleþtirme Ajansý PTK uluslararasý sorumlusu Roger Reynolds ve Kosova PTK yöneticisi Lema Cema tarafýndan imzalandý. PTK ile Kosova Özelleþtirme Ajansý anlaþma gereði Nortwey Invest þirketine avroluk ödeme gerçekleþtirmiþti. PTK uluslararasý yöneticisi Roger Raynolds bu ödeme sonrasý Norwey Invest yönetim kurulu üyeliðine seçildi. O dönemin Kosova özeleþtirme ajansý yöneticisi Lens Yesen bu anlaþmayý destekleyenlerdendi. Daha sonra, yolsuzluklar patlak verince UNMIK IV kademe yöneticisi Andy Bearpak, Norveç þirketi ile imzalanan anlaþmayý iptal edilmesini istedi. Ýptal kararý Büyük Britanya Eþgüdüm bürosunun itirazý üzerine yapýldý. Çünkü, Roger Reynolds, Büyük Britanya vatandaþý idi. Kosova Özelleþtirme ajansý ile iþbirliði yapmadan önce Yohansen, Norveç te vergi kaçakçýlýðý yüzünden birkaç yýl hapis cezasýna çarptýrýlmýþ. Norveç yargý organlarý kararý ile Ove Yohanson un Norveç te ticaretle uðraþmasý yasaklanmýþ. Genç Diplomatlar Ankara da Eðitime Baþladý Türkiye Cumhuriyeti Dýþiþleri Bakanlýðý nýn davetlisi olarak 42 farklý ülkeden gelen genç diplomatlar, 12 nci Uluslararasý Genç Diplomatlar Eðitim Programý na baþladý. Programýn açýlýþýnda konuþan Dýþiþleri Bakanlýðý Müsteþarý Büyükelçi Ertuðrul Apakan, Atatürk ün Yurtta Barýþ Dünyada Barýþ sözünün Türk dýþ politikasýnýn temel prensibi olduðunu belirtti. Türkiye nin coðrafi konumuna iþaret eden Apakan, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doðu nun ortasýnda bulunan Türkiye nin istikrarlý bir ülke olduðuna dikkat çekti. Apakan, Türkiye nin Avrupa Birliði ile müzakere sürecinde olduðunu da hatýrlattý. Genç diplomatlara, mesleklerinin sabýr, tolerans ve saygý gerektirdiðini söyleyen Müsteþar Apakan, Türkiye de alacaklarý bu eðitimin ileride meslekleri için yararlý olmasýný dilediðini belirtti. Bu yýl 12 ncisi düzenlenen programa Arjantin, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeþ, Barbados, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Çin, Ekvator, Endonezya, Etyopya, Filistin, Gana, Gürcistan, Hýrvatistan, Kamboçya, Kazakistan, Kenya, Kýrgýzistan, Kolombiya, Kongo, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kosta Rika, Makedonya, Meksika, Mýsýr, Moðolistan, Moldova, Nijerya, Oman, Senegal, Sudan, Þili, Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Tunus, Türkmenistan, Uganda, Ukrayna ve Yemen den gelen genç diplomatlar katýldý. Drina Köprüsü Türkiye tarafýndan restore edilecek Devlet Bakaný Beþir Atalay, Bosna-Hersek e gerçekleþtirdiði ziyaret kapsamýnda Mimar Sinan ýn eseri Drina Köprüsü nde incelemelerde bulundu. Türkiye Devlet Bakaný Beþir Atalay, köprünün restorasyonunun Türkiye tarafýndan gerçekleþtirileceðini bildirdi. Atalay, Mimar Sinan tarafýndan 1577 yýlýnda yapýlan tarihi Drina (Sokullu Mehmet Paþa) Köprüsü nün bulunduðu Viþegrad kasabasýný ziyaret etti. Kasabaya geliþinde Belediye Baþkaný Miladin Miliçeviç ve Sýrp Cumhuriyeti Baþbakan Yardýmcýsý Omer Brankoviç tarafýndan karþýlanan Atalay, belediye binasýnda kasaba hakkýnda yetkililerden bilgi aldý. Atalay burada yaptýðý konuþmada, Bosna-Hersek in kalkýnmasýna yönelik projeleri önemsediklerini ve bu kapsamda gereken desteði vermeye hazýr olduklarýný söyledi. Kasabada bulunan ve Ývo Andriç in Nobel ödülü aldýðý ayný adlý romanýna da konu olan Drina Köprüsü nün restorasyonuna yönelik projenin hazýrlandýðýný ifade eden Atalay, restorasyon çalýþmasýnýn Türk Ýþbirliði ve Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý (TÝKA) tarafýndan yürütüleceðini söyledi.

7 7 G ü n c e l / K o s o v a ABD de lobiye devam Yöneticiye ikinci silahlý saldýrý ABD de Arnavut lobisi etkin çalýþmalarýný sürdürmeyi devam ettiriyor. Dört senatör tarafýndan geçen hafta Kosova ya baðýmsýzlýk tanýnmasý ile ilgili karar tasarýsýnýn senatoda görüþüldükten sonra, bu sefer ayný karar tasarýsý ABD Kongresi nin gündemine taþýndý. Geçen hafta ABD Senatosu na sunulan Kosova nýn baðýmsýzlýðý ile ilgili karar tasarýsýný ardýndan ayný tasarý ABD Kongresi nde de sunuldu. ABD Senatosu dört senatörün Jozef Libermen, Jozef Biden, John Mekkayn ve Gordon Smith tarafýndan Kosova baðýmsýzlýðý ile ilgili sunduklarý öneriyi geçen hafta senatoda görüþüldü. Dört senatör ayný öneriyi ABD Kongresi ne sundular. Amerikalý iki kongre üyeleri Eliot L. Engel ve Mark Kirk, Kongre de Kosova baðýmsýzlýk karar tasarýsýnýn tanýtýmýný yaptýlar. Kongre üyeleri Eliot L. Engel ve Mark Kirk, Kongre ye Kosova ya baðýmsýzlýk verilmesi ile ilgili karar tasarýsýný 135 sayýlý karar olarak takdim ettikleri belirtildi. ABD Senato ve Kongre sine sunulan karar tasarýsýnda ABD nden Kosova nýn baðýmsýzlýðýnýn tanýmasý ve BM Güvenlik Konseyi nde Marthi Ahtisari nin Kosova çözüm önerisini desteklemesi isteniyor. Kosova yý destekleyen senatör ve kongre üyeleri tarafýndan hazýrlanan ve konseye sunulan karar tasarýsýnda baðýmsýz Kosova devletinin kurulma zamanýna dikkat çekilirken bu yönde desteðin verilmesi talep ediliyor. Arnavut-Amerikan Derneði tarafýndan yayýnlanan bir bildiride ABD Kongre Dýþ Siyasi iliþkiler komitesinin 17 Nisan Salý günü Tom Lantoþ, baþkanlýðýnda bir araya geleceði toplantýya ABD Dýþiþleri Bakan yardýmcýsý Nikolas Berns in de katýlacaðý bildirildi. Ýstikrar, Kosova ya baðlý Almanya Savunma Bakaný Yung, bölgede istikrarýn Kosova sorunun çözümüne baðlý olduðuna dikkat çekerken, NATO ile AB arasýndaki iþbirliðinin en iyi örneðine Kosova da rastlandýðýný söyledi. Almanya Savunma Bakaný Franz Yozef Yung, Avrupa Parlamentosu Dýþ Siyaset komitesinde yaptýðý konuþmada Kosova da ve Balkanlar da istikrarýn saðlanmasýnýn anahtarýnýn Kosova sorununun bir an önce çözüme kavuþturulmasýnda yattýðýný söyledi. Ayný zamanda AB Savunma Bakanlarý Konseyi Dönem Baþkanlýðýný yürüten Yung, Avrupa Birliði ile NATO arasýnda iþ birliðe de deðindi. Yung, iki örgüt arasýnda iþbirliðine Kosova yý örnek olarak gösterirken, bu iþbirliðinin Kosova statüsünden sonra da devam edeceðini söyledi. Yung, NATO, Kosova da uzun bir zaman diliminde görev yapacaktýr. Avrupa Birliði, Kosova da polis misyonunu üstlenecektir. Bu iki taraf arasýnda uzun yýllar iþ birliðini göstermektedir dedi. Kosova da askeri ve sivil yönetimin iþbirliði içinde olmasý gerektiðini belirten Yung, bu iþbirliðin en iyi örneði AB nin Bosna Hersek te gösterdiðini ifade etti. Avrupa Birliði nin Marthi Ahtisari nin Kosova paket önerisini desteklediðini belirten Yung, BM Güvenlik Konseyi nde Kosova yla ilgili koordinasyonlu bir kararýn alýnmasýndan yana olduðunu söyledi. Avrupa Birliði nin Kongo gibi dünyanýn çeþitli bölgelerinde barýþ misyonunda bulunduðunu hatýrlatan Savunma Bakaný, bu misyonlar AB nin Kosova da ev Balkanlarda asker sayýsýnýn azalmasýna etki etmeyeceðini ifade etti. Yung, Almanya nýn Kosova ya daha 500 asker daha göndereceðini söyledi. Bir ay içinde ikinci defa saldýrýya uðrayan ve her ikisinden de yara almadan kurtulan Kosova Telekomünikasyon yöneticisi Anton Beriþa nýn neden hedef alýndýðý belirsizliðini koruyor. Polis olayla ilgili 3 kiþiyi göz altýna alýrken, araþtýrmalarýn sürdüðünü belirtiyor. Priþtine - Ýpek otoyolu üzerinde Balince ve Orlat köyü arasýnda Kosova Telekomünikasyon yöneticisi Anton Beriþa ya yönelik bir silahlý saldýrý düzenlendi. Saldýrýda bir Kosova Polisi yaralanýrken, Beriþa ise saldýrýdan yara almadan kurtulmayý baþardý. Kosova Polisi tarafýndan yapýlan açýklamada olayla ilgili baðlantý olduðu sanýlan üç kiþinin göz altýna alýndýðý bildirildi. Albay Musa Klokiçi konu ile ilgili yaptýðý açýklamada saldýrýnýn Maliþevo - Baince köyüne 2 km uzaklýðýnda, 16:15 sularýnda cereyan ettiðini bildirdi. Kosova polis birlikleri korumasý altýnda bulunan Kosova Telekomünikasyon yetkilisi Anton Beriþa nýn kendisini taþýyan polis aracýna açýlan ateþ sonucu, araçta bulunan bir polis yaraladý. Saldýrýdan sonra olay yerine intikal eden Prizren Polis birliklerine mensup polisler olay mahallinde araþtýrmalara baþlarken, Drenas a baðlý Curcic köyünde olaya karýþtýklarý gerekçesi üç kiþi göz altýna alýndý. Daha sonra yapýlan bir açýklamada altý kiþinin daha tutuklandýðý iddia edildi. Göz altýna alýnan þahýslar Kosova Suçlar Yasasýnýn 110, 112 ve 113 maddesine göre terörist eylemde bulunduklarý gerekçesi ile tutuklanarak Priþtine Ýl Mahkemesi ne sevk edildiler. Tutuklananlarýn avukatlarý olayla ilgili yaptýklarý açýklamada, müvekkillerinin masum olduklarýný ve serbest býrakýlmalarý istediklerini dile getirdiler. Saldýrý sýrasýnda merminin ayaðýna isabet etmesiyle yararlanan polis mensubuna ilk müdahale Priþtine Üniversitesi hastanesinde yapýlýrken yaralýnýn hayati tehlikesi olmadýðý bildirildi. Kosova uluslararasý polis komiseri Richard Monk ve Kosova polis birlikleri komiseri Albay Þeremet Ahmeti, Priþtine Üniversitesi hastanesinde yatan yaralý polisi ziyaret ederek, geçmiþ olsun dileklerinde bulundular. Kosova hükümeti Kosova Telekomünikasyon yöneticisi Anton Beriþa ya yapýlan saldýrýyý sert bir dille eleþtirdi. Olayla ilgili yayýnlanan bildiride bu tür olaylarýn kabul edilemez olduðu belirtilirken, olayýn bir an önce aydýnlatýlmasýný talep ettiler. Kosova Telekomünikasyon yöneticisi Anton Beriþa ya 28 Þubat tarihinde de bir silahlý saldýrý düzenlenmiþti. Bilindiði gibi Beriþa, saldýrýyý yara almadan atlatmýþtý. Olayý inceleyen polis yetkilileri saldýrýnýn profesyonelce gerçekleþtiðini belirtiler. Kosova Polis yetkilileri Anton Beriþa ya yapýlan iki saldýrý arasýnda bir bað olup olmadýðý ile ilgili açýklama yapmaktan kaçýnýrken, araþtýklarýný araþtýrýldýðýný söylemekle yetindiler. Anton Beriþa ya yapýlan ilk saldýrý ardýndan yargý organlarý, Beriþa nýn 30 gün içinde polis kontrolünde olmasýný kabul ettiler. Kosova Katolik Birliði tarafýndan olayla ilgili yayýnladýðý bildiride Anton Beriþa ya yapýlan saldýrý eleþtirilirken, Katolik kilisenin insan hayatýna yönelik her tür þiddet olayýna karþý olduðunu tekrarlandý. Sam amca, Kosovalýdan ayrýlmýyor Kosova Güzeli Dünya Baþkentleri Güzellik Kraliçesi Seçildi Dünya Baþkentleri Güzellik Yarýþmasý (Miss Capital City of the World) sonuçlandý. Kosovalý Daniella Hoxha, Dünya Baþkentleri Güzellik Kraliçesi seçildi. Anatolia Gösteri Merkezi nde düzenlenen ve Gelin Dostlar Bir Olalým ana temasý yarýþmada Brezilyalý Danielle Oliveira ikinci, Monaco lu Roxanne Roblot üçüncü seçildi. Dünyada ilk kez düzenlenen yarýþmaya Moðolistan, Suriye, Kosova, Lüksemburg, Arnavutluk, Brezilya, Norveç, Ukrayna, Aruba, Ýsveç, Avusturya, KKTC, Rusya, Almanya, Nijerya, Hollanda, Fransa, Monaco ve Türkiye den toplam 20 finalist katýldý. Türkiye yi Ankara dan 22 yaþýndaki Ýpek Gerçek ve Ýstanbul dan 19 yaþýndaki Ceyda Ateþ temsil etti. Baþkent güzelleri, yarýþma boyunca ulusal kostümlerin yaný sýra mayolu geçiþ yaptýlar. Finalistlerin açýklanmasýnýn ardýndan Gönül Yazar, Monaco güzelinin ilk 10 finalist arasýna girememesine itiraz etti. Jüri heyeti, itirazlar üzerine Monaco güzelini 11. finalist olarak belirledi. Yarýþmada, Türkiye ve Suriye güzelleri Miss Barýþ, Brezilyalý güzel Miss Ulusal Kostüm ve Miss Ankara Royal, Ýsveçli güzel Miss Asmaysan, Türk güzel Miss Ellora ve Miss Pembeyaz, Hollandalý güzel Miss Vitriline, Fransalý güzel Miss World Wella Paris, Monacolu güzel Miss Asrýn Kürk Derisi olarak seçildi.

8 Cemil LUMA Kosova nýn þu an ki enerji durumunu bölgedeki geliþmelerle kýyaslamýþ olursak, linyitten enerji geliþme projesinin Kosova için ne kadar hassas bir konumda olduðu nedeninden çalýþmalara start verilmiþtir. Bu projenin yapýsý, projeyi etkileyebilecek her þeyi dikkate alarak ve geliþme stratejisi öneminden baþlayarak yatýrýmlara kadar, projenin gerçekleþme aþamalarýnda, tüm faaliyetlerin büyük analizlerden sonra, tüm incelikleriyle planlanmýþtýr. PATEL projesi, kalýcý ekonomi geliþmesiyle birlikte; enerji üretim tekniði, en çaðdaþ teknoloji, çevre düzenlenmesi ve sosyal enstrümanlarýn oluþmasýna da zemin yaratmaktadýr. Kosova nýn Güney - Doðu Avrupa Enerji Birliði nin tam üye olmasýyla ve büyük linyit rezervleri göz önüne alýrsak, büyük ekonomi olanaklar elde etme fýrsatlarýna sahiptir. Kosova bölgedeki pozisyonundan yararlanarak çok büyük gelir saðlayabilir, ancak bu geliþmeler sýrasýnda mutlaka Avrupa Birliði standartlarýna uygun bir þekilde çevreyi koruma yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadýr. Linyit kömür yataklarýnýn zenginliði, elektrik enerji üretiminin artýrýlmasýnda ve uzun vadeli planlaþtýrýlmýþ ekonomi kalkýnmasýnýn bir garantisidir. Var olan termik santrallerin mevcut durumu E k o n o m i 8 Kosova Enerji Stratejisi (7) Linyit Enerji Projesinin Çözümleri Haber Yorum Analiz çalýþmalarý þunlarý önermektedir: - Yeni Kosova termik santrali iki aþamayla gerçekleþecektir; - Toplam üretim kapasitesi MW olacaktýr; - Yeni termik santral mevcut olan Kosova B termik santrali yakýnýnda inþa edilecektir; Ýnþa edilecek yeni termik santral, þu öngörülen koþullarý yerine getirmekle yükümlüdür: - Çevre korunmasýnýn tamamen dünya standartlarýna göre uygulanmasý; - Elektrik enerji üretimi pazarýnda kendini kanýtlamýþ en çaðdaþ teknoloji kullanýmýyla kâr saðlamak, ancak bu bakýmda kullanýlacak kömür yakýtýnýn en az % 40 ýnýn elektrik enerjisine dönüþümünün saðlamasýný gerektirir. Yeni termik santralinin inþa edilmesinde dört þirket yarýþmaktadýr. Kosova A termik santralinin kimi bölümlerinin onarýmý kýsa ve orta vadeli elektrik enerji ihtiyaçlarýný karþýlayabilmek amaçlý yapýlmýþtýr. Üretim sisteminin daha fonksiyonlu çalýþmasý üzere olan termik santrallerin diðer bölümlerinde de onarýmlar planlanmýþtýr. Bazý bölümlerin onarýmýndan sonra, bu kapasitelerin en az 10 yýl kesintisiz kaliteli elektrik enerji üretmesi ve bu dönem içerisinde çevre korunmasý da dikkate alýnmýþtýr. Çevreye þimdiye dek zarar verilmemesi için, uluslararasý kriterlere göre Avrupa Birliði nin kurduðu komisyon var olan termik santrallerin denetimi yapacaktýr. Bu iþlemler A (EAR, 2005) fizibilite, ekonomik ve teknik onarýmý, Kosova komisyonu önerisi ile gerçekleþmiþtir. Fonksiyonda olan termik santrallerin durumu þöyledir: - Kosova A termik santrali bölümlerinin onarýmý, geliþme projesiyle öngörülen yatýrýmlarla planlanan çalýþmalardýr. - Kosova B termik santralinin yýllarýnda büyük onarýmlarý tamamlanmýþtýr. Bundan sonraki yýllarda kesintisiz elektrik enerji üretimi beklenmiþtir. Þimdiki mevcut durumun planlandýðý gibi olmadýðý açýkça ortadadýr. Þu andaki durumun analizinden sonra, yapýlan araþtýrmalara dayanarak, inþa edilecek yeni termik santralinin ön fizibilite hazýrlýklarý yapýlmýþtýr. Bununla beraber çevre korumasý, termik santral etrafýnda gaz ve külün azaltma planlarý da yapýlmýþtýr. Gerçekleþen tüm bu çalýþmalar, mutlaka AQUIS in A-B koþullarýna uygun bir þekilde yapýlmýþtýr. Kosova C inþa edilecek yeni termik santrali, Kosova elektrik enerji üretim strateji planýna göre, önerilen yeni termik santralinin ön fizibilite araþtýrmalarý linyitten enerji projesi (EAR-2006) konusunda þu çalýþmalar yapýlmýþtýr: - Enerji Pazarýnýn Analizi? Yerel ve Bölge Elektrik Enerji Pazarlarý; - Kosova C termik santrali inþaat alanýnýn seçilmesi? Dört deðiþik alanýn kýyaslanmasý yapýlmýþtýr; - Teknolojinin gözden geçirilmesi? Araþtýrmalarýn çalýþmasý PF ve CFB teknolojilerini kýyaslayarak yapýlmýþtýr; - Proje Bölümleri? Araþtýrmalar 300/500 ve 600 MW bölümleri kýyaslamasý yapmýþtýr; - Ekonomi ve finans çalýþma analizleri gerçekleþmiþtir; - Kanuni iþlemler ve uygulama, ayný zamanda hareket planlarý oluþmuþtur; Kimin kazanacaðý ise prosedürler sona erdikten sonra açýklanacaktýr. Bu iþlemlerin sona ermesiyle þu yönetim sistemi kullanýlacaktýr. Araþtýrmalardan sonra yeni termik santralin ön fizibilite komisyon

9 9 Bosna da, 367 Yabancý Savaþçý Vatandaþlýktan Çýkarýldý ABD nin Talebi Üzerine Baþlatýldýðý Belirtilen Soruþturmanýn Sonucunda Aralarýnda Türklerin de Bulunduðu 400 Kadar yabancý savaþçý yý vatandaþlýktan çýkarttý. Bosna, ABD nin talebi üzerine baþlatýldýðý belirtilen soruþturmanýn sonucunda aralarýnda Türklerin de bulunduðu 400 kadar yabancý savaþçý yý vatandaþlýktan çýkarttý. Vatandaþlýktan çýkarýlan yabancý savaþçýlar ýn Türkiye, Mýsýr, Suriye, Cezayir, Tunus, Sudan ve Rusya dan geldiklerine dikkat çekildi yýlarýnýn baþýnda patlak veren Bosna savaþýnda Boþnak kuvvetlerine destek amacýyla ülkeye gelen yüzlerce yabancý gönüllü savaþçýnýn bir kýsmýnýn savaþ bittiðinde ülkeye yerleþtirerek Bosna uyrukluðuna alýndýðý anýmsatýlýyor. Ýngiliz yayýn kurumu BBC, bu konudaki haberinde Bosna da yerleþen yabancýlarýn Boþnak kadýnlarý ile evlendiði ve Balkanlar da alýþýlmýþ olmayan, daha dindar bir Ýslam türünün yayýlmasýna katkýda bulunduklarýný, bunun da gerginlikler yarattýðýný belirtti. Baþta ABD olmak üzere, bazý ülkelerin bu kiþilerin Ýslam terörizmi için zemin oluþturabileceði uyarýsýnda bulunduklarýný kaydeden BBC, Bosna Adalet Bakaný Barisa Çolak ýn, 367 kiþinin daha önce yasal bir biçimde elde ettikleri vatandaþlýktan çýkarýlmakta olduklarýný söylediðine dikkat çekti. Hükümetin bu kararýna tepki gösteren Boþnak ordusu eski komutaný Þerif Patkoviç ise, kararýn siyasi olduðunu, aileleri parçalayacaðý söyledi. Eski Makedon Bakaný Lahey de hakim karþýsýna çýktý Eski Ýçiþleri Bakaný Lyube Boþkovski ve eski üst düzey güvenlik yetkilisi Johan Tarculovski, haklarýnda açýlan savaþ suçlarý davasýnýn baþlangýç duruþmasý için 16 Nisan Pazartesi günü Lahey deki BM Mahkemesinde hakim önüne çýktýlar. Yetkililer Aðustos 2001 de Lyuboten kasabasýnda yedi etnik Arnavut un öldürülmesiyle ilgili olarak suçlanýyorlar. Makedon polisi kasabayý basmýþ, evlerde teker teker arama yapmýþ ve 14 evi ateþe vermiþti. Köyden kaçan yerel halk kontrol noktalarýnda durdurulmuþ ve görüldüðü üzere içinde bulunduklarý kamyonun mayýna basmasý üzerine hayatlarýný kaybeden sekiz Makedon askerine misilleme olarak dövülmüþtü. Ýki yetkili, söz konusu tarihte savaþ olmadýðý için savaþ suçlarýndan yargýlanamayacaklarýný savunarak suçsuz olduklarýný ileri sürdüler. Sanýklar, kasabayý yaðmalayan kuvvetler üzerinde doðrudan kontrolleri olmadýklarýný da iddia ediyorlar. BM savcýlarý Boþkovski ve Tarculovski nin misilleme saldýrýsýný gerçekleþtiren komplonun bir parçasý olduðunu ileri sürüyorlar. Pazartesi günü iddia makamýnýn talebi üzerine duruþmalar daha fazla kanýt toplanabilmesi için 7 Mayýsa ertelendi. B a l k a n ERHAN TÜRBEDAR Tarih içinde bazý insan topluluklarý, sömürgeleþme, bir imparatorluða baðlanma, kraliyet evlilikleri veya diðer gerekçelerle, gönülsüzce, daha büyük bir devletin parçasý oldu. Böylece, daha önce kendi tarihsel anayurtlarýnda tam iþleyen toplumlarý oluþturan gruplar, baþka bir devletin azýnlýðý konumuna düþtü. Bu yüzden, bazý ülkelerdeki azýnlýk veya yerli halklar, kendi toplumsal kültürlerini yaþatan özyönetim kurumlarýný koruma veya bunlarý yeniden kazanma mücadelesine girdi. Mücadele ekonomik ve siyasi reformlarýn yapýlmasý talepleriyle sýnýrlý kalabildiði gibi, bir devletten ayrýlma çabalarý þeklinde de kendini gösterebiliyor. Günümüzde, bir devletten ayrýlma çabalarýnýn en canlý ve en çok ses getiren örneði, Kosova sorunudur. Birleþmiþ Milletler (BM) Kosova Özel Temsilcisi Marti Ahtisaari nin, Kosova nýn statüsü üzerine hazýrladýðý öneriler raporunu 2 Þubat 2007 de açýklayýnca, mevcut uluslararasý hukuk ilkeleri gereðince kendi kaderini belirleme hakkýna sahip olmayan Kosova ya baðýmsýzlýðýn tanýnmasýný Batýlý ülkelerin desteklediði, açýkça ortaya çýktý. Hatýrlatmak gerekirse, Ahtisaari raporu Kosova nýn statüsünün baðýmsýzlýk olmasý gerektiðini açýk olarak belirtmediyse de, deðiþik hükümlerde Kosova ya baðýmsýz devlet muamelesi yapýldý. Ardýndan, Ahtisaari raporunda bazý teknik deðiþiklikler yapýlarak, Kosova nýn statüsü üzerine nihai öneriler 14 Mart 2007 de Birleþmiþ Milletler Genel Sekreterine, 26 Mart 2007 de ise Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi ülkelerine teslim edildi. Bunun yanýnda, bir önceki seferden farklý olarak, Ahtisaari kendi kiþisel görüþlerini de içeren bir raporu açýklayýp, BM ye teslim etti. Ahtisaari nin bu kiþisel görüþleri içinde ise, Kosova nýn statüsü, uluslararasý topluluk tarafýndan denetlenen bir baðýmsýzlýk olmalýdýr önerisi yer alýyor. Böylece, Ahtisaari, Kosova nýn baðýmsýzlýðýndan yana olduðunu ilk defa açýk olarak belli etti. Amerika, Avrupa Birliði (AB) ve NATO yetkilileri, Ahtisaari nin Kosova nýn statüsüne iliþkin en son önerilerini desteklediklerini açýkladý. AB ülkelerinin büyük bir çoðunluðu ise bireysel bazda da Ahtisaari nin önerilerine sahip çýktý. AB içinden sadece Yunanistan, Romanya ve Slovakya baðýmsýz Kosova ya karþý olduklarýný açýkladý. Yunanistan, Sýrbistan ý desteklemek amacýyla Kosova nýn baðýmsýzlýlýðýna karþý çýkarken, Slovakya ve Romanya, baðýmsýz bir Kosova nýn diðer sorunlu bölgelere emsal teþkil edebileceði endiþesini taþýyor. Örneðin, Romanya, tarihi Büyük Romanya hayalinin bir parçasý olan Besarabya bölgesinin bir bölümünde kurulu bulunan Moldova devletinin doðusunda bulunan Dniestr Yaný (Transdniestr) bölgesindeki Ruslarýn ayrýlýkçý hareketlerinden endiþeleniyor. Bir baþka ifadeyle, Romenlerin, baðýmsýz bir Kosova nýn Dniestr Yaný bölgesine de baðýmsýzlýk yolu açabileceði yönünde kaygýsý var. Romenlerin bu endiþesi bir bakýmdan boþ deðil. Çünkü, 2006 yýlý boyunca Batýlýlar baðýmsýz bir Kosova nýn emsal teþkil etmeyeceði söylemini yayarken, eski Sovyet coðrafyasýndaki sorunlu bölge liderleri ve Rusya daki destekçileri bu konuyu oldukça önemsedi, baðlý olduklarý ülkelerden tamamen kopma tehditlerine bulundu. Eski Sovyet coðrafyasýndaki sorunlu bölgeleri bu yönde kýþkýrtan, Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin in olduðu söylenebilir. Putin, 31 Ocak 2006 da yapmýþ olduðu bir basýn açýklamasýnda, dünyadaki dondurulmuþ sorunlarýn çözümüne yönelik evrensel ilkelerin belirlenmesi gerektiðini söyleyerek, Kosova ya baðýmsýzlýk hakký tanýnýrsa, Gürcistan daki Güney Osetya ve Abhazya da ayný haktan niye yararlanmasýn sorusunu sordu. O tarihten bu yana ise benzer açýklamalar deðiþik Rus yetkililer Ankara Mektubu Kosova nýn Statüsü ve Etkileri tarafýndan defalarca tekrarlandý. Gerçekten, baðýmsýz bir Kosova diðer sorunlu bölgelere emsal teþkil edecek mi? Günümüzde eski Sovyet coðrafyasýnýn dýþýnda da, bir devletin egemenliði altýna olup, baðýmsýzlýk talep eden deðiþik insan topluluklarý bulunuyor. Örneðin, Kanada da Quebecliler, Ýspanya da Katalanlar ve Basklýlar, Belçika da Flamanlar, Britanya da Ýskoçlar, Irak ta Kürtler, Rusya Federasyonu nda Çeçenler, kendi kendini yöneten ayrý toplumlar olmak istiyor. Bu sorunlu bölgeler, sýradan bir insanýn geniþ ölçüde varlýlarýndan haberdar olduðu bölgelerdir. Gerçekte ise sorunlu bölgelerin sayýsý çok daha kabarýktýr. Bilindiði gibi, günümüzde BM tarafýndan baðýmsýz devlet olarak tanýnmýþ 192 ülke bulunuyor. Bu ülkelerde 5 bine yakýn ýrksal, etnik, dini, kültürel ve dilsel grubun yaþadýðý belirtiliyor. Bunlarýn içinden ise en az 500 kadarýnýn, kendi kendini yönetmesiyle ilgili deðiþik talepleri bulunuyor. Dolayýsýyla, Kosova emsal teþkil edecektir tezinden hareketle, her grubun isteklerine olumlu cevap vermek, dünyayý bir kaosa sürükleyebilirdi. Ýþte bu sebepten dolayý, Kosova sorunu baþka bölgelere, Rusya nýn savunduðu anlamda emsal teþkil etmeyecektir. Ancak, Kosova sorununun, uluslararasý alanda dondurulmuþ sorunlar üzerine düþünmeyi teþvik edeceði söylenebilir. Rusya nýn, Sýrbistan a destek olmak maksadýyla deðil, kendi çýkarlarýný düþündüðü için Kosova emsal teþkil edecektir tezini ileri sürdüðü söylenebilir. Buna raðmen Sýrp politikacýlar, Rusya, Kosova nýn Sýrbistan dan koparýlmasýna izin vermeyecek düþüncesine ciddi bir þekilde inandý. Oysa Ruslar Sýrplarý tarihte defalarca yarým yolda býraktý. Örneðin, 1990 lý yýllarda Balkanlar da yaþanan savaþlar karþýsýnda, Ruslar görünürde hep Sýrplarýn müttefiki olarak hareket etti. Gerçekten de, Sýrbistan ý desteklemek üzere Rusya da hem resmi, hem de gayri resmi giriþimler olmuþ, Sýrplarýn yanýnda savaþmak üzere yüzlerce gönüllü Rus, eðitilip, bölgeye gönderilmiþtir. Ancak, Ruslar Sýrplarý üzen bazý adýmlarý da attý. Örneðin, Rusya nýn Þubat 1992 de Slovenya ile Hýrvatistan ýn baðýmsýzlýðýný tanýmasý, Sýrplar açýsýndan beklenmeyen bir hareketti. Sýrplara BM ambargosunun uygulanmasýný da Rusya veto etmedi. Mart 1999 da ABD liderliðinde Yugoslavya Federal Cumhuriyeti nin bombardýmanýn baþlatýlmýþ olmasý da, Sýrplarý Rusya konusunda hayal kýrýklýðýna uðrattý. Sýrplar, Rusya nýn kendilerini korumak için yeterince çaba sarf etmediði hususunu, bombardýman esnasýnda da, sonrasýnda da uzunca tartýþtý. Eski Sýrp lider Slobodan Miloþeviç 2002 yýlýnda yaptýðý bir açýklamada, kendisine tarih ve Rusya nýn ihanet ettiðini belirtti. Yine de Sýrplar, Rusya sayesinde Ahtisaari raporunun týkanacaðýna inanýyor ve bununla Kosova statüsünün yýllarca belirlenemeyeceðini ümit ediyor. Oysa, Kosova sorunu, zamanla çözülebilecek bir sorun deðildir. Bu yüzden, Kosova nýn nihai statüsünü belirleme sürecini çok fazla ertelemek ne doðru, ne de mümkündür. Kosova ya baðýmsýzlýk getirecek olan ok çoktan yaydan çýktý. Rusya nýn yapabileceði tek þey, söz konusu okun hedefine varmasýný biraz geciktirmektir. Çünkü, Batýlý ülkelerin Kosova sorunu konusundaki tutumu, Kosova sorununa çözüm bulma sürecinin ertelenmesinin kimseye fayda saðlamayacaðý ve Kosova nýn statüsünün acil bir þekilde belirlenmesi gerektiði yönündedir. Dolayýsýyla ilerleyen günlerde, Rusya nýn, sýnýrý aþmamaya dikkat edeceði ve Kosova sorunu yüzünden Batý ile tekrar karþý karlýya gelmemeye özen göstereceði söylenebilir. Neticede, Avrupa kýtasýndaki baðýmsýz ülkelerin sayýsýnýn yakýnda bir fazla olacaðý söylenebilir.

10 Irak Hükümetinde Kriz D ü n y a 10 Irak ta Þii lider Mukteda Essadr, Amerika Birleþik Devletleri ne çekilme takvimi konusunda baský amacýyla kabineden çekilme kararý aldý. Essadr yanlýsý 6 bakan, Essadr ýn talimatý uyarýnca 37 üyeli kabineden derhal çekileceklerini açýkladýlar. Bakanlar, yayýnladýklarý bildiride, yerlerinin baðýmsýzlara verileceðini umduklarýný da belirttiler. Çekilme kararýnýn, sadece kabinedeki altý bakaný kapsadýðý ve parlamentodaki Essadr yanlýsý 30 milletvekilinin koalisyondan çekilmediði bildiriliyor. Ajanslar, çekilme kararýný, Nuri el Maliki hükümetine aðýr bir darbe olarak yorumluyor. Þii muhalif lider Mukteda Essadr, bir süredir Amerikan askerlerinin ülkeden çýkma takviminin açýklanmasý için Maliki hükümetine baský yapýyordu. Öte yandan Irak taki Amerikan askerleri, yanlýþlýkla 3 Iraklý polisi öldürdü. Ramadi kentinde meydana gelen olayda, Amerikan askerlerinin direniþçilere karþý bir operasyon düzenlediði, bu sýrada bölgede Irak polisi olduðunu bilmediði belirtildi. Baðdat ta Þiilerin yaþadýðý Kerrada semtinde bomba yüklü iki aracýn arka arkaya patlamasý sonucucu ölenlerin sayýsý 17 ye yükseldi. Baðdat ta dün düzenlenen diðer saldýrýlarda da 15 kiþi öldü, 30 kiþinin cesedi bulundu. Afganistan da Sivil Kayýp Artýyor Son iki yýlda saldýrýlarýn týrmandýðý Afganistan da sivil kayýplar artýyor. Merkezi New York ta bulunan Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü, sýk sýk bombalý intihar saldýrýlarýna sahne olan Afganistan da, devrik Taliban militanlarýyla diðer direniþçi gruplarýn sivillere yönelik saldýrýlarý artýrdýðýný bildirdi. Örgüt tarafýndan hazýrlanan Ýnsani Kayýplar baþlýklý raporda, Taliban ve diðer direniþçi gruplar yüzünden geçen yýl 700 e yakýn sivilin hayatýný kaybettiði belirtiliyor. Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü, Taliban militanlarýyla diðer direniþçi gruplarý, Afganistan da doðrudan sivilleri hedef alarak savaþ suçu iþlemekle itham ediyor. NATO kaynaklarýna göre, 2006 yýlýnda Afganistan daki saldýrý ve çatýþmalarda 4 bin kiþi öldü. Afgan yetkililer, bu rakamýn dörtte birini sivillerin oluþturduðunu kaydediyor. Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü, son raporunda direniþçi gruplarýn düzenlediði saldýrýlardaki sivil kayba odaklanýrken, Afganistan daki baðýmsýz insan haklarý komisyonu, Amerikan ve NATO askerlerinin açtýðý ateþ sonucu ölen sivillere de dikkat çekiyor. Komisyonun hazýrladýðý raporda, Mart baþýnda Celalabad da bombalý saldýrýya hedef olan Amerikan askerlerinin, çevreye rastgele ateþ açýp sivillerin ölümüne yol açtýklarý belirtiliyor. Ýsrail de Soykýrýmý Anma Günü Ý srail, Ýkinci Dünya Savaþý sýrasýnda öldürülen yaklaþýk 6 milyon Yahudi yi anýyor. Her yýl düzenlenen soykýrýmý anma günü törenlerinin açýlýþýný Cumhurbaþkaný Vekili Dalia Ýtzik yaptý. Kudüs teki Soykýrým Müzesi Yad Vaþem de yapýlan törende konuþan Ýtzik, Nazi Almanyasý nýn Yahudilere karþý uyguladýðý soykýrýmýn, insanlýk için kara bir leke olduðunu söyledi. Törene, Ýsrailli üst düzey sivil ve askeri yetkililerin yanýsýra bu ülkedeki yabancý diplomatlar ve soykýrým kurbanlarýnýn yakýnlarý da katýldý. Bu arada, geçen hafta törenlere katýlmayacaðýný açýklayan Vatikan ýn Ýsrail büyükelçisi, yeni bir açýklama yaparak Anma Günü törenlerinde yer alacaðýný açýkladý. Ýkinci Dünya Savaþý yýllarýnda Vatikan ý Nazi soykýrýmýný görmezlikten gelmekle suçlayan Ýsrail, bu ülkeden devlet arþivlerini Ýsrailli araþtýrmacýlarýn incelemesine açmasýný istiyor. Vatikan ise bunu reddediyor ve bu durum sýk sýk iki ülke arasýnda gerginliðe yol açýyor. Nazi Soykýrýmýnýn en korkunç örneklerinin yaþandýðý ve bir milyondan fazla kiþinin yaþamýný yitirdiði Avrupa daki Auschwitz ve Birkenau toplama kamplarýnda da Nazi Soykýrýmýný Anma Günü dolayýsýyla törenler yapýlacak. Kýrgýzistan da Siyasi Kriz Sürüyor Kýrgýzistan da muhalefetin, anayasa deðiþikliði ve Devlet Baþkaný Bakiyev in istifasýna yönelik eyleminde altýncý güne girilirken, siyasi ortam gerginleþiyor. Cumartesi günü Alatoo meydanýnda protestocularla bir grup arasýndaki kavgada iki kiþi yaralanýrken, memleketine dönen bir muhalif ise karakolda asýlý halde ölü bulundu. Geçtiðimiz çarþamba günü Devlet Baþkanlýðý Sarayý nýn yanýndaki Alatoo Meydaný na çadýrlar kurarak eyleme baþlayan muhalifler, anayasada reform yapýlana ve Devlet Baþkaný Bakiyev istifa edene kadar, eylemlerini süresiz uzatma kararý aldý. Haftasonu, meydandaki muhaliflere sataþan kiþilik bir grupla eylemciler arasýnda baþlayan tartýþma kavgaya dönüþtü, iki kiþi yaralandý, bazý gazeteciler dövüldü. 53 yaþýndaki Akunov un, memleketi Narin e döndükten sonra Kanunu bozduðu için tutuklanarak karakola götürüldüðü ve karakolda kendi gömleði ile asýlý bulunduðu ifade edildi. Öte yandan, Kýrgýzistan Meclisi, basýna kapalý olarak yaptýðý oturumda, ülkedeki durumun kaygý verici bir duruma geldiðini belirterek, Meclisin iktidar ve muhalefet arasýnda bir Uzlaþma Elçisi olmasý gerektiði yönünde karar aldý. Dünya Turu Rusya dan Gürcistan a Vize Yok Rusya, Soçi deki geleneksel turnuvaya katýlmak isteyen Gürcistan hükümet ve parlamento üyelerinden oluþan heyete vize vermedi. Daðýlan Sovyetler Birliði üyesi Cumhuriyetlerin parlamento ve hükümet üyelerinden oluþan futbol takýmlarý, her yýl Rusya nýn bir þehrinde geleneksel olarak bir turnuvada bir araya geliyor. Bu yýl Rusya nýn Soçi þehrinde yapýlacak turnuvaya Gürcistan, hükümet ve Parlamento üyelerinden oluþan heyete Rusya nýn vize vermemesi sebebiyle katýlamayacak. Rusya-Gürcistan iliþkileri, geçen yýl Ekim ayýnda Gürcistan ýn 4 Rus subayýný casusluk gerekçesiyle göz altýna almasýyla gerginleþmiþti. Rusya da coplu demokrasi Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin in politikalarýný protesto eden göstericiler Moskova dan sonra, Saint Petersburg kentinde polisin sert müdahalesiyle karþýlaþtý. Yaklaþýk 3 bin gösterici Devlet Baþkaný Putin i istifaya çaðýran sloganlar atarak Saint Petersburg un merkezinde toplandý. Rus polisi kalabalýðý cop kullanarak daðýttý. Yaklaþýk 150 gösterici gözaltýna alýndý. Önceki gün de baþkent Moskova da, Putin karþýtý gösteri düzenleyen bir grup, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karþýlaþmýþtý. Polis, aralarýnda eski Dünya Satranç Þampiyonu Kasparov un da bulunduðu 170 kiþiyi gözaltýna almýþtý. Dünya Felaketlerle Boðuþuyor Asya ülkelerinden Tayland ýn kuzeyi tropikal fýrtýna, güneyi ise, aþýrý yaðýþlarýn yolaçtýðý sellerin etkisi altýnda. Tayland ýn güneyindeki Trang bölgesinde aniden bastýran yaðýþýn yolaçtýðý selde 37 kiþi öldü. Turistlerin þelaleleri gezdiði sýrada gelen sel ve çamur yüzünden ölü sayýsýnýn daha da artmasýndan endiþe ediliyor. ABD nin Teksas eyaletinde ise, fýrtýna ve beraberinde getirdiði hortum bir kiþinin ölümüne yolaçtý. Evlerin çatýlarýný uçuran, elektriðin kesilmesine yolaçan ve aðaçlarý deviren fýrtýnanýn, Atlas Okyanusu kýyýsýndaki eyaletleri de etkilemesi bekleniyor. Akdeniz deki Mayorka adasý da, þiddetli yaðýþlarýn etkisi altýnda. Yaðýþlar, adanýn Soller bölgesindeki bazý otoyollarda hasara neden oldu.

11 11 T ü r k i y e AB Yol Haritasý Açýklandý Türkiye, Avrupa Birliði ne tam üyelik hedefinde kararlýlýkla ilerliyor. Türkiye nin Birliðe uyum için 7 yýl boyunca gerçekleþtireceði reformlarý içeren yol haritasý Avrupa Birliði müktesebatýna uyum programý açýklandý. Dýþiþleri Bakaný Abdullah Gül, bu programýn, hem müzakere sürecinin gereklerinin yerine getirilmesini kolaylaþtýracaðýný, hem de Türk insanýnýn günlük hayattaki standartlarýnýn yükseltilmesini saðlayacaðýný söyledi. Türkiye nin Avrupa Birliði sürecindeki yol haritasý Dýþiþleri Bakaný Abdullah Gül ve Devlet Bakaný Baþmüzakereci Ali Babacan, Ankara da düzenlenen basýn toplantýsý ile açýklandý Türkiye nin Avrupa Birliði ne Uyum Programý adýný taþýyan yol haritasý; 3 ayda, 200 kurum ve kuruluþun katkýsýyla hazýrlandý. Program, enerji tasarrufundan, tüketicinin korunmasýna, gýdalarýn hijyenik ortamda üretilmesinden çocuklarýn þiddettten korunmasýna kadar günlük yaþamýn pek çok alanýnda düzenlemeler öngörüyor. Devlet Bakaný ve Baþmüzakereci Ali Babacan, Türkiye de yaþayan herkesin daha yüksek standartlarý yakalamasýna vesile olmak bu çalýþmanýn amacý. Bu çalýþmalar Avrupa Birliði ni memnun etmek onlarý tatmin etmek için yapýlmýþ çalýþmalar kesinlikle deðil.../öncelik kendi çýkarlarýmýz, kendi insanýmýzýn yaþam kalitesinin yükseltilmesi. diye konuþtu. Dýþiþleri Bakaný Gül de, reformlarýn öncelikle halkýn refahý ve huzuru, ülkenin kalkýnmasý için yapýldýðýna inanýlmasý gerektiðini belirterek, Bu program Türkiye nin kendi programýdýr dedi. Katýlým müzakerelerinin baþarýlý þekilde sonuçlanmasýnýn öncelikle Türkiye nin performansýna baðlý olduðu bildiren Gül, Türkiye den baþkasý birþey yapmayacak. Avrupa Birliði de bizi seyredecek açýkçasý. Kendimizi o standartlara biz çýkaracaðýz. Biz bunlarý tamamladýðýmýzda zaten müzakere süreci bitmiþ olacaktýr þeklinde konuþtu. Abdullah Gül, Yakýn zamanda 301. maddede deðiþiklik öngörülüyor mu? þeklindeki bir soruya da 301. madde ile ilgili deðiþiklik olmasý konusunda kararlýlýðýmýzý daha önce de ortaya koyduk, ancak takvim henüz netleþmedi karþýlýðýný verdi. Gül e, Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Yaþar Büyükanýt ýn Avrupa Birliði yolunda gerçekleþtirilen bazý yasal düzenlemelere yönelik eleþtirileri de hatýrlatýldý. Gül, Pratikte çýkan bazý sorunlar vardýr. Ancak bu hukuk devleti olduðumuzu unutmamýzý gerektirmez. dedi. Cumhurbaþkanlýðý Seçim Süreci Cumhurbaþkaný seçim süreci baþladý. Adaylýk baþvurularý, 25 Nisan Çarþamba günü saat te sona erecek. Cumhurbaþkaný Ahmet Necdet Sezer in görev süresi 16 Mayýs ta sona eriyor. Cumhurbaþkaný seçim süreci de bu kapsamda bir ay öncesinden baþlýyor. 25 Nisan Çarþamba günü saat e kadar olan 10 günlük süre içinde cumhurbaþkanlýðýna aday olunabilecek veya aday gösterilebilecek. Kalan 20 gün içinde ise seçimler yapýlacak. Türkiye Cumhuriyeti nin 11. Cumhurbaþkanýnýn seçimi ile ilgili turlarýn hangi gün yapýlacaðýna Meclis Danýþma Kurulu karar verecek. En az 3 er gün arayla yapýlacak oylamalarýn ilk iki turunda, üye tam sayýsýnýn üçte iki çoðunluðu olan (367) oy aranacak. Ýlk iki turda bu çoðunluk saðlanamazsa 3. tur oylamada üye tam sayýsýnýn salt çoðunluðu olan 276 oyu alan cumhurbaþkaný seçilecek. Cumhurbaþkaný bu turda da seçilemezse 3. turda en çok oyu alan iki aday arasýnda 4. tur yapýlacak. Bu oylamada da cumhurbaþkanýnýn seçilebilmesi için gerekli olan 276 oy saðlanamazsa Meclis seçimleri yenilenecek. Yüzbinler Cumhuriyet Ýçin Yürüdü Ankara da düzenlenen Cumhuriyet Mitinginde Cumhuriyete sahip çýkýlsýn mesajý verildi. Türkiye nin dört bir yanýndan gelen vatandaþlar, sabah erken saatlerden itibaren Atatürk Kültür Merkezi alanýnda toplanmaya baþladý. Kalabalýk grup daha sonra mitingin yapýlacaðý Tandoðan Meydaný na yürüdü. Miting nedeniyle Ankara da 10 bin polis görev yaptý ve geniþ güvenlik önlemleri alýndý. Tandoðan meydanýna ulaþan vatandaþlar, güvenlik kontrolünün ardýndan miting alanýna girdi. Cumhuriyet Mitingi, Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaþlarý ile þehitler için saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý nýn okunmasý ile baþladý. Mitingde yapýlan konuþmalarda Cumhuriyete sahip çýkýlmasý istenirken, laiklik ilkesinin korunmasýna vurgu yapýldý. Bazý sanatçýlarýn, þarkýlarýný seslendirdiði mitingde Atatürk ün Gençliðe Hitabesi de okundu. Konuþmalarýn ardýndan Tandoðan meydanýnda bulunanlar Anýtkabir e doðru yola çýktý. Üniversite rektörleri ve öðretim üyeleri mozoleye çelenk koyarken, vatandaþlar Büyük Önder in mozolesini çiçekler ve Türk bayraklarýyla bezedi. Anýtkabir i ziyaret saatleri içinde 370 bin kiþi ziyaret etti. Genelkurmay Baþkanlýðý, Anýtkabir i gün içinde 370 bin kiþinin ziyaret ettiðini açýkladý. En az bir o kadar vatandaþ ise izdiham dolayýsýyla geri dönmek zorunda kaldý. Anýtkabir e girebilenler ise Atatürk e ve Cumhuriyeti ne olan baðlýlýklarýný ifade ettiler. Bir Cumhurbaþkaný kim olsun araþtýrmasý MÜLKÝYELÝLER Birliði Vakfý Yönetim Araþtýrmalarý Merkezi, Siyasal Bilgiler Fakültesi nden Doç. Dr. Metin Özuðurlu sorumluluðunda ve 16 devlet üniversitesindeki öðretim üyelerinin yönetiminde 16 ilde büyük bir seçmen eðilimleri araþtýrmasý yaptý. Araþtýrmanýn ara raporu, Cumhurbaþkanlýðý seçimiyle ilgili sonuçlarý içeriyor. Cumhurbaþkaný kim olmalýdýr sorusuna verilen yanýtlarýn yüzde 51 i Ahmet Necdet Sezer gibi birisi þeklinde. Modern kimlikli bir kadýn olmalýdýr diyenlerin oraný ise yüzde Ankette Recep Tayyip Erdoðan ve Erdoðan dýþýndaki bir AKP li seçenekleri de var. Dolayýsýyla Cumhurbaþkaný, AKP dýþýndan olsun diyenler yüzde 61.6 gibi büyük bir çoðunluk. Recep Tayyip Erdoðan ý cumhurbaþkaný olarak görmek isteyenlerin oraný yüzde Erdoðan dýþýndaki bir AKP li olsun diyenler ise yüzde Üçüncü eðilim ise AKP ve CHP nin üzerinde uzlaþabileceði bir isim arayanlar. Bunlarýn oraný da yüzde Araþtýrmadaki en çarpýcý sonuçlardan birisi de gelecek seçimlerde AKP ye oy vereceðini söyleyen deneklerin yüzde 65 inin Erdoðan dýþýndaki seçeneklere yönelmiþ olmasý. AKP seçmeninin yüzde 30 u, AKP kimliði dýþýnda bir cumhurbaþkaný seçeneðini tercih ediyor. AKP seçmeni olduðunu söyleyenler içinde Erdoðan cumhurbaþkaný olsun diyenlerin oraný ise yüzde 35. Araþtýrma ortaya koyuyor ki AKP ye oy vereceðini söyleyenlerin talebi, Cumhurbaþkanlýðý seçimi konusunda uzlaþmacý ve çatýþmadan kaçýnýcý bir tutumun benimsenmesi. Bu tutum esas olarak AKP ye merkez sað parti özelliði kazandýran seçmende belirginleþiyor. Buna karþýlýk eski Milli Görüþ geleneðinden gelen seçmenler, kamplaþmacý ve çatýþmacý bir eðilim içindeler. Bu da ortaya koyuyor ki Cumhurbaþkanlýðý seçiminde keskin bir kamplaþmaya yönelecek AKP, merkez saðdaki seçmen nezdinde olumsuz olarak etkilenecek. Muhalefetin okumasý gereken mesaj CHP Genel Baþkaný Deniz Baykal, Ankara daki mitingden tarihi mesajlar çýktýðýný düþünüyor. Fikret Bilá ya verdiði demeçte, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan a, Tandoðan ýn mesajýný iyi oku diye sesleniyor. Tandoðan ýn mesajýný iyi okumasý gereken siyasetçilerden biri de Deniz Baykal olmalý. Ankara daki mitinge katýlanlarýn kimler olduklarýna bakarak buna baþlayabilir. Ankara daki mitinge katýlanlarýn ezici çoðunluðu iþinde gücünde, AKP iktidarýnýn icraatýndan memnun olmayan, yaþam biçimlerini korumak konusunda hassas, sýradan vatandaþlardý. Ve onlarýn bu tepkilerini yönlendirecek, seçimlerde etkin bir güç olarak iktidarýn karþýsýna çýkabilecek olan da anamuhalefetin lideri Baykal dan baþkasý deðildi. Baykal, böyle kitlesel bir muhalefetin lideri olmak yerine, katýlýmcýsý olmayý tercih etti. Miting boyunca, miting alanýndaki demokratik sol muhalefetin iki liderinin yan yana bile gelmemeleri de bir baþka dikkat çekici durum. Halkta, AKP iktidarýna karþý birikmiþ öfkenin elle tutulur bir siyasal muhalefete dönüþtürülemiyor olmasýnýn tek sorumlusu da buydu zaten: Partim küçük olsa da benim olsun anlayýþý! Seçimlere, bütün bu sorunlarý aþmaya yetecek vakit varken muhalefet liderlerinin bu mesajý tekrar tekrar okumalarýnda yarar var. (Mehmet Y. Yazýsý Hürriyet ten alýnmýþtýr)

12 R e k l a m 12 INSTITUCIONET E PËRKOHSHME VETËQEVERISËSE PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF-GOVERNMENT PRIVREMENE INSTITUCIJE SAMOUPRAVLJANJA GEÇÝCÝ ÝDARÝ KURUMLARI QEVERIA E KOSOVËS GOVERNMENT OF KOSOVO VLADA KOSOVA KOSOVA HÜKÜMETÝ UNMIK Eðitim ve Gençlerin Eðitilmesi yasasýnýn 16.1 maddesine göre Kosova Eðitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlýðý 29 Mart 2007 tarihinde yayýnladýðý konkura Ek Konkur Bölümler: 1. Oto tamirci 2. Tarýmcý 3. Elektrik tesisatçýsý 4. Su ve kanalizasyon tesisatçýsý 5. Merkezi ýsýtma ve klima tesisatçýsý 6. Geleneksel Kostümografi 7. Metal iþçiliði 8. Ýnþaatçý 9. Marangoz 10. Terzi 11. Teknik ve endüstri elektro teknikçisi 12. Elektroteknik ve Teknik tüketicisi 13. Ofis Gereçleri 14. Menajerlik yönetim yardýmcýsý. Koþullar: - Yaygýn eðitim program kayýtlarý, Kosova ilk ve orta okul yasasý 10.2 maddesinin (a,b) noktasý ve 17.3 sayýlý maddesine düzenli öðrenci kayýtlarý gibi benzeri süreçlere göre yapýlmaktadýr. - Ýlk ve orta okul düzeyindeki Yaygýn eðitim programý 18 ay boyunca bir yýl süreyle eðitim imkaný sunulmaktadýr [UA no. 40/2006 EBTB]. Düzenli olarak öðrenci yaþýný geçmiþ herkes bu programa kayýt olma hakkýna sahiptir. yayýnlýyor Gençlerin Yaygýn eðitim programýyla orta okul eðitimlerinin devamý için X, XI, XII sýnýf kayýtlarý baþlýyor. MINISTRIA E ARSIMIT SHKENCËS DHE TEKNOLOGJISË MINISTRY OF EDUCATION SCIENCE & TECHNOLOGY MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE NAUKU I TEHNOLOGIJU EÐÝTÝM BÝLÝM VE TEKNOLOJÝ BAKANLIÐI Büyüklere yönelik uzmansallaþma eðitimi Eðitim Bilim ve Teknoloji Bakanlýðý tarafýndan þu belediye, okul, düzey ve bölümlerde düzenlemektedir. nr. 551 /02-1 tarih Suhareka Skender Laurasi Teknik Lisesi Bölümler: - Metal iþletme - Ýnþaatçýlýk - Ýnþaatçýlýk - Menajerlik yönetimi - Reklamcýlýk asistaný - Mali asistan - Ýdari asistan Drenas Dreniça Fehmi Lladrofci Teknik Lisesi Bölümler: Gerekli evraklar: 1. Daha önce tamamlanmýþ sýnýf karneleri 2. Doðum kaðýdý Ödeme Orta Yüksek öðretim kaydý ücretlidir. Ödeme EBTB nýn no. 41/2006 sayýlý idari yönetmeliðine göre yapýlmaktadýr. Ödeme BKK Banka cari hesabýna yapýlmaktadýr (Ödeme sýrasýnda okulun ismi, yeri ve ödeme amacý vurgulanmalýdýr) Ýlk ve orta okul düzeyindeki - Menajerlik yönetimi - Reklamcýlýk asistaný - Mali asistan - Ýdari asistan Ferzovik Pjeter Bogdani Teknik Lisesi Bölümler: - Elektrik tesisatçýsý - Metal iþletme - Su ve kanalizasyon tesisatçýsý - Merkezi ýsýtma ve klima tesisatçýsý - Endüstri elektro tekniði Výçýtýrýn Lutfi Musiqi Teknik Okulu Bölümler: - Elektrik tesisatçýsý - Metal iþletme - Su ve kanalizasyon tesisatçýsý - Merkezi ýsýtma ve klima tesisatçýsý - Endüstri elektro tekniði Prizren Gani Çavdar Baþa Teknik Lisesi Bölümler: - Oto tamirci - Elektrik tesisatçýsý Mitroviça Hasan Prishtina Ekonomi Lisesi Bölümler: - Menajerlik yönetimi - Reklamcýlýk asistaný - Mali asistan - Ýdari asistan Mitroviça Arkitekt Sinani Teknik Okulu Bölümler: - Elektrik tesisatçýsý - Su ve kanalizasyon tesisatçýsý - Merkezi ýsýtma ve klima tesisatçýsý - Ýnþaatçýlýk Gilan Arberia Ziraat Lisesi Bölüm: - Tarýmcýlýk IPVQ Kaçanik Teknik Lisesi Bölümler: - Elektrik tesisatçýsý - Su ve kanalizasyon tesisatçýsý - Merkezi ýsýtma ve klima tesisatçýsý - Oto tamirci Yaygýn Eðitim kayýt ücretleri þöyledir: 1. Birinci sýnýfa kayýt _ Euro 2. Tamamlayýcý ve farklý sýnav ücreti Euro yazýlý ve sözlü, ayrýca 8.00 Euro yazýlý ve pratik iþler için ödenmektedir. 3. Mezuniyet (sertifika) sýnavý _30.00 Euro 4. Pratik iþi için ödeme 5. (Pratik iþi için ödemesi kayýt yapýlacak bölüme göre olacaktýr 6.Maksimum_50.00 Euro 7.Mezuniyet (diploma) bütünlemesi_50.00 Euro Bölümünü deðiþtirmek isteyenlerin AU 38/2006EBTB nýn kararýna göre farklý sýnavlarýn verilmesi gerekir. Bölümünü deðiþtirmek isteyen adaylar, ek ve tamamlayýcý derslerden sýnavlara çýkmalarý gerekir. Ek ve tamamlayýcý derslerden sýnavlar, adaylar tarafýndan kayýt sýrasýnda yapýlan sýraya göre yapýlacaktýr. Yaygýn Eðitim Programý ile diploma sahibi olacak adaylarýn orta okul düzeyindeki eðitimle ayný düzeyde olacaktýr. Konkur yayýnlandýktan sonra 15 gün süreyle açýk kalacaktýr.

13 13 K ü l t ü r Geleneksel V. Uluslararasý Sanatla Uyanmak Þöleni hazýrlýklarý start aldý Her taþýnýn altýnda tarihleri saklayan ve milletlerin kültürlerine beþiklik eden Prizren de geleneksel V. Uluslararasý SANATLA UYANMAK Þöleni, 30.IV. - 6.V.2007 tarihlerinde düzenlenecektir. Yýldan yýla saðlam temeller üzerinde durmayý ve sempati kazanmayi saðlayan bu þölen için hazýrlýklar start aldý. Bizler de bu þölen hakkýnda net bilgileri edinmek amacýyla Prizren Belediye Meclisi Kültür, Gençlik ve Spor Müdürlüðü Müdürü Ethem Baymak a baþ vurduk. Kendisi, þölen hakkýnda þöyle konuþtu: Þölenin hazýrlanmasý ve gerçekleþmesi için yetkili kurul bir araya gelerek program taslaðýný hazýrladýk. Bu programa göre Þölenin kutlanmasý çerçevesine bu yýl ilk defa olarak Balkanlarda yaþayan Türk ressamlarýnýn karma resim sergisi öngörüldü ki, bu karma sergiye Balkanlarda önde gelen resamlardan, Türkiye den Gültekin Serbest ve Emel Özgen Seyrantepe, Bulgaristan dan Nedret Yaþar, Gagauzya dan Dimitri Ayaoðlu, Makedonya dan rahmetli Mustafa Asým ýn eserleri ve Veli Ýbrahim, Kosova dan da bir çok ressam yer alacaktýr. Ayrýca bu yýl Kosova dan olduðu gibi, Türkiye den de gelecek olan deðerli konuklar ayrý bir renk ve tad verecektir. Onlarýn arasýnda Hasan Hüseyin Karabað ýn Karagöz ve Hacývat oyununun Prizren, Priþtine ve Mamuþa da sunulmasý bekleniyor. Konuþmasýnýn devamýnda Baymak, Mevlana nýn 800 üncü doðum yýldönümü vesilesiyle Sanatla Uyanmak þöleni programýnda Türkiye den gelecek olan neyzen ve semazenlerin bir programý da öngörülmüþtür.bunun yaný sýra sanatçý ve yazarlardan Gani Müjde ve Ayþe Kulin (roman yazarý) de þölenimize katýlacaktýr. Aynýca bu þölenin açýlýþýný T. C. Kültür ve Turizm Bakan Müsteþarý Prof. Dr. Mustafa Ýsen in yapmasýný bekliyoruz. Prizren ve Kosova daki kültür ve sanat olaylarýný kapsayan tanýtýmda söyleþi, sine vizyon gibi etkinlikler de sürdürülecektir.bu alanda yer alacak konulardan birkaçýný vurgulayalým: - Kosova Türk Tiyatro Sanatý baþlangýçtan günümüze kadar, - Baþkim Çabrat ýn sanatçý kiþiliði ve portresi, - Þiir Þöleni, ki bu karþýlaþmaya Makedonya dan Fahri Kaya ve Ýlhami Emin in katýlmasý bekleniyor. Bu yýl ilk defa bu þölene komþumuz Arnavutluk tan da sanatçýlar davet edilmiþtir. Þölenin açýlýþý ve kapanýþýnda Nevzat Þundo ve saz arkadaþlarý eþliðinde, Türk Klasik Sanat Müziði yaný sýra Prizren de söylenen Türk halk türkülerinden de örnekler sunulacaktýr dedi. Þölenin düzenleneceði merkez yeri Prizren in Gazi Mehmet Paþa Hamamý mekâný olacaktýr. Ahmet S. Ýðciler Büyüklerimiz Mehmet Âkif te Medeniyet (5) M. Akif, burada da Avrupa yý medenî sýfatý ile tavsif etmektedir. (Bu vasýflandýrma medenî olma iddiasýndaki Avrupa ya karþý ta rizlidir) Ancak Avrupa parçalayýcý ve bölücü bir medeniyete sahiptir. Bir cihan devleti olan Osmanlý nýn parçalanmasýnda, fitne tohumlarýnýn bu topraklar üzerine serpilmesinde Batý lý devletlerin rolü unutulmamalýdýr. Akif, Ertuðrul Düzdað ýn naklettiði bir makalesinde, Avrupalýlarýn Þark siyasetini þöyle anlatýr: Avrupalýlar, zapt etmeyi kararlaþtýrdýklarý memleketin ahalisi arasýna evvelâ tefrika sokarlar, senelerce milleti birbirleriyle boðuþtururlar. Sersem ahali yorgun düþtükten sonra gelip çullanýrlar. Bugün de iþte bize karþý ayný siyaset kullanýldý. Zaten her yerdeki siyasetleri budur. Hindistan da, daha evvel Endülüs te, sonralarý Cezayir de, Ýran da hep böyle yaptýlar. Takip ettikleri siyaset hep ayný siyasettir, hiç deðiþmez. (Düzdað, 1998, s. 199) Gitme ey yolcu, berâber oturup aðlaþalým! / Elemim bir yüreðin kârý deðil, paylaþalým! / Ne yapýp ye simi kahreyliyeyim, bilmem ki? / Öyle dehþetli muhîtimde dönen mâtem ki!.. / / Azýcýk kurcala topraklarý, seyret ne çýkar / Dipçik altýnda ezilmiþ, paralanmýþ kafalar! / Bereden reng-i hüviyetleri uçmuþ yüzler! / Kim bilir hangi þenâatle oyulmuþ gözler! / Medeniyyet denilen vahþete la netler eder, / Nice yekpâre kesilmiþ de sýrýtmýþ diþler! / Süngülenmiþ, kaný donmuþ nice binlerle beden! / Nice baþlar, nice kollar ki cüdâ cisminden! / Beþiðinden alýnýp parçalanan mahlûkât; / Sonra, nâmusuna kurbân edilen buncâ hayât! / Bembeyaz saçlarý katranlara batmýþ dedeler! / Göðsü baltayla kýrýlmýþ memesiz vâlideler! / Teki binlerce kesik gövdeye âid kümeler / Saç, kulak, el, çene, parmak Bütün enkâz-ý beþer! / Bakalým yavrusu uðrar mý, deyip, karnýndan, / Canavarlar gibi þiþlerde kýzarmýþ nice can! / Ýþte bunlar o felâketzedelerdir ki düþün, / Kurumuþ ot gibi doðrandý býçaklarla bütün! / Müslümanlýklarý biçârelerin öyle büyük / Bir cinâyet ki: Cezâlar ona nisbetle küçük! (Ersoy, 1990, s. 169) Balkan Harbi sýrasýnda meydana gelen felaketler karþýsýnda þairin feryatlarýndan meydana gelen, Safahat ýn da 3. kitabý olan Hakkýn Sesleri adlý dokuz manzum tefsirin ikincisinde geçen bu mýsralarda, Batý medeniyetinin vahþetle ilgisi anlatýlmaktadýr. Bu beyitte kastedilen medeniyet Batý medeniyeti ve dolayýsýyla Avrupa dýr. Balkan savaþlarý sýrasýnda, Avrupa nýn Batý medeniyetinin vahþeti, bütün çýplaklýðýyla ortaya çýkmýþtýr. Tek suçu Müslüman olmak olan zavallý Rumeliler, tefrikalara, gafletlere kurban olmuþlar, Balkan Harbi nde katledilmiþlerdi. Tükürün milleti alçakça vuran darbelere! / Tükürün onlara alkýþ daðýtan kahbelere! / Tükürün ehl-i salîbin hayasýz yüzüne! / Tükürün onlarýn asla güvenilmez sözüne! / Medeniyet denilen maskara mahlûku görün, / Tükürün maskeli vicdanýna asrýn tükürün! (1990, s. 170) M. Akif, yukarýda zikrettiðimiz vahþî medeniyeti maskara bir mahluka benzeterek tanýmlar. Kuvvete dayanan Batý medeniyeti, kendi milletdaþlarý dýþýnda kalan milletlere yapýlan her türlü zulmü görmezlikten gelmektedir. Batý nýn bu çifte standart uygulamalarý onu tarih sahnesinde maskara haline getirmeye yetmektedir. Bu medeniyetin mensuplarý, güvenilmezdir, alçaktýr. Artýk ey millet-i merhûme, sabâh oldu uyan! / Sana az geldi ezanlar, diye ötsün mü bu çan? / Ne Araplýk, ne de Türklük kalacak aç gözünü! / Dinle Peygamber-i Zîþân ýn ilâhi sözünü. / Veriniz baþbaþa; zînâ sonu hüsrân-ý mübîn; / Ne hükûmet kalýyor ortada bilâhi, ne din! / Medeniyet! size çoktan beridir diþ biliyor; / Evvelâ parçalamak, sonra da yutmak diliyor. (Ersoy, 1990, s. 174)

14 K ü l t ü r 14 Kosova Türk Toplumunun Mihenk Taþlarýndan Doðru Yol Derneði ve Kosova da Türkçe Eðitim Gerçekler Iþýðýnda Kosova da Türkçe Eðitimin 55. Yýldönümü Emektar Öðretmenlerimizin Türk Eðitimine Katkýlarý: ZAHÝT VOLKAN Kosova da bugünkü Türk eðitimindeki durumuyla ilgili görüþlerini emektar öðretmenimiz þöyle açýklamaktadýr. Çalýþtýðým yýllarda karþýlaþtýðým en önemli sorunlardan biri kitap sorunuydu. O dönemde kitaplarýn Üsküp ten temin edildiðini bildiren Volkan çoðu zaman bu kitaplarýn gelmesinde büyük güçlüklerin olduðunu vurgulayarak ayný sorunun bugünde devam ettiðini ileri sürmektedir. 21. yüzyýlda bulunmamýza raðmen ilk yýllarda olduðu gibi bugünde Türkçe eðitimde kitap sorunu hala boy göstermektedir ve bu sorunun ileride de daha uzun yýllar devam edeceði endiþesindeyim. Bence bu kitap sorununa köklü bir çözüm bulunmalýdýr. Çünkü eðitimimizin daha yüksek bir boyuta ulaþmasýnda bu kitap sorunu büyük engeller yaratmýþtýr. Eðer þu anda medyalarýn yazdýðýna göre, Kosova da eþit haklý bir eðitimin var oluþu bildirilirse o zaman neden bu sorun hala sürmektedir anlamýyorum. Bunun yaný sýra bugün bizim insanlarýmýz tarafýndan hazýrlanan çoðu Türkçe kitaplarýnda büyük ölçüde yanlýþlýklara rastlamak mümkün ve bu kitaplarýn bu alanda uzman kiþiler tarafýndan hazýrlanmadýðý olmadýðý göze batmaktadýr. Aynýca Arnavutçadan Türkçeye tercüme edilen çeviri kitaplarýmýzda da bu mesleði ve bu meslekteki terminolojiyi iyi tanýmadýðýndan dolayý tercüme edilen kitaplarda büyük yanlýþlýklar vardýr. Eðer bir kitabýn çevirisi yapýlýrsa o zaman o çeviriyi bu mesleði iyi bilen ve iyi tanýyan kiþi yapmalýdýr. Zahit Volkan nýn eðitim dýþý diðer etkilikleri: Eðitim etkilikleri yaný sýra Zahit Volkan Doðru Yol dram kolunda da çeþitli skeçlerde oynamýþtýr. Onun oynadýðý ve hatýrladýðý skeçlerden biri de Sinek skeçi idi Bu skeçte kendileri baþrol oynamýþtý. Diðer tiyatro etkilikleri Volkanýn diðer temsillerde küçük roller almasýyla sonuçlanmaktadýr. Zahit Volkan çoðu diðer öðretmenler gibi Doðru Yol derneðinde yýllarýna kadar etkinlik gösteren korosunda þarkýcýlýk yapmýþtýr. O zamanlarda bu koroyu Nusret Morina-Topko yönetmekteydi. O zamanlarda bu koroda 60 kadar üye bulunmaktaydý ve bu koroda genelde Türk eðitiminde çalýþan öðretmenler büyük bir çoðunluðu oluþturmaktaydý. Zahit Volkan yaþlarýnýn ilerlemesine raðmen Yeni Dönem gazetesinde de ara sýra yazýlar yazmaktadýr. Yazdýðý yazýlarýn konusu Kosova okullarýna aittir ve bugüne kadar çok sayýda okullarýn tarihçesini yazan Volkan, bu hevesini eleri tutuncaya kadar yazacaðýný bildirmektedir. Yazý yazmanýn çok deðerli bir iþ olduðunu bildiren Volkan, bu iþte bilginin büyük önemini de vurgulamaktadýr. Gazete yazýlarý yaný sýra Zamanýnda Zahit Volkan nýn hikâyelerde yazdýðýný biliyorum. Yazdýðý hikâyelerden Kutluktaki Adam hikâyesi çok ilginçtir. Sonunda Sayýn öðretmenimizin zengin olan fotoðraf arþivinden bize gereken çok sayýda fotoðraflarýný yayýnlamak amacýyla aldýk ve kendilerine bizi kýrmayýp tefrikamýza konu olup evinde kabul ettiði için teþekkür ettik ve Allah tan uzun ömürler dileyerek evlerinden büyük bir memnuniyetle ayrýldýk. TEFRÝKA 28 Raif VIRMÝÇA Altay Suroy, Ýskender Muzbeg, Agim Rifat, Nafis Curcialo, Mehdiülkü Cibo, Cemal Cibo, Bedrettin Koro, Menan Kiser, Salih Krasniç, Liriye Diþo, Fahri Mermer,, Fevzi Tüfekçi, Bekir Hocalar, Mehmet Bütüç, Raif Buþ, Ethem Kazaz, Bayram Deda, Naci Lokviça, Türhan Þiþko, Bedrettin Salah, Turhan Karahasan, Þaban Namleci, Þaban Karahasan, Adnan Jýlta, Reþat Mako, Talat Mitroviça, Ali Þerif, Yunus Þimþek, Fadil Derviþ, Þefki Kazaz, Erol Karaibo, Bülent Emruþ, Enver Krasniç, Sadýk Tanyol, Fikri Þiþko, Fikret Menekþe, Þefki Kazaz, Daþni Veþal, Ediz Çabrat, Nülifer Çabrat, Nahit Vragoli, Recep Þalýyan,, Vahit Ergin, Reyhan Kantarci, Fikret Refeya, Mikuþ Jýlta,, Adnan Jýlta, Bayram Top, Hüsnü Top, Hilmi Þala, Tahir Luma, Adnan Þatýr, Neþat, Krasniç, Ýsmail Recep, Neþat Birda, Þerafetin Aþýkferki, Ýsmet Recep, Orhan Krasniç, Enver Tikveþ, Hasan Kýlýç, Erol Kariaibo, Þemsettin Namleci, Kadýr Kureyþ, Ferhat, Aþýkferki, Ýbrahim Etek, Þenol Doradret, Naci Baþa,Mahir Kakça, Ayla Kakça, Nora Krasniç, Ahmet Malok, Subi Hayrettin, Celaleddin Drangay, Gülten Tumba, Levent Krüezi, Müfera Saka, Fatime Saka, Engül Kýlýç, Arife Peþ, Nemciye Kýlýç, Kýymet Lika, Müfera Danyol, Nadi Taç, Zekeriya Hocalar, Þecaettin Koka, Ýzet Sokol, Fahri Gýrk, Ali Babayonos, Samir Boynik, Raif Kýrkul, Bayram Ýbrahim, Orhan Koçbaþlý, Yüksel Pomak, Naciye Kiç, Belkiz Gota, Hürmet Bahtiyar, Neime Þahin, Kadriye Ýmam,,, Hüsnü Fatyan, Emine Saiti, Ayþe Bahtiyar, Hadiye Osi, Raka Skender, Daver Buza,,, Erkuran Kokolar, Hayrettin Goran, Naim Þaykovci, Reþat Kastrat, Mehmet Morina, Þerif Bütüç, Muhammet Kaçanik, Þükriye Kocakatýr, Alema Skenderi, Fethiye Gaþ, Adviye Krasniç, Þenay Peþ, Zümrüt Münik, Faire Þinik, Güler Lika, Belgin Karaselo, Afýrdita Boynik, Cihan Kitmir, Besa Latiç, Faire Derviþ, Ahmet Kalo, Ýbuþ Cana, Sadýk Meço, Nafiz Lokviça, Adnan Kakça, Ariyeta Biliban, Leonita Çika, Melahat Kaçamak, Melahat Krasniç, Þenay Kabaþ, Durak Bütüç, Þeref Þimþek, Diyana Çika, Bardül Fuþaçel, Mehmetali Karabaþ, Miftar Miftar,, Veysel Morina, Servet Morina, Latife Morina, Baki Výrmiça, Perihan Tuna, Sýtkiye Gutay, Hazbiye Zgog, Kadir Tamnik, Nuhi Salah, Mithat Laya, Mithat Balsa, Aziz Serbest, Ýsmail Kovaç, Esat Hafýz, Yaver Krasniç, Daver Krasniç, Gülten Kantarci, Filiz Malok, Fidan Brina, Hicran Yorganci, Ercan Tüfekçi, Gülten Yarýmhoroz, Musa Þkoza, Muhammet Krasniç, Odesa Selina, Pervin Sakman, Linda Vrestovça, Meyra Top, Emin Zaim, Mebusan Alo, Ali Boynik, Sýrýye Boynik, Filiz Lika, Kýymet Lika, Nezliþah Edirneli, Ehat Edirneli, Mediha Yarýmhoroz, Sevilay Luma,, Muhammet Þinik, Ýsa Mestan, Gülsever Drangay, Hacmacun Bayram, Fehmi Derviþ, Filiz Kuka, Erhan Jable, Nalan Dani, Didem Þala, Þahin Luta, Filen Derviþ, Serdar Kakça, Sezen Haskuka, Serpil Emruþ, Vulnet Þkodra, Severan Üreya, Mehtap Þimþek, Nilgün Kayserli, Nurel Mermer, Armend Þala, Güner Pomak Teuta Demiri, Yeþim Výrmiça, Yakup Takyacý, Ernar Cara Bilge Þengül, Arzu Jable, Þenol Kotle, Figen Bütüç, Faik Haskuka, Ümit Civa, Varol Baþa, Gresa Þaran, Daut Þala, Cennet Mazrek, Erdan Osi, Sunay Çiko, Erkin Halçe, Dýrvar Jirnet, Emel Striko, Muharrem Goro, Þenay Tüfekçi, Hadi Taç, Güner Baþa, Hayriye Kasýmlar, Ýlir Temay, Fisün Derviþ, Bilge Suroy, Ergin Karahasan, Ergin Melekoðlu, Tamer Güçlütürk, Sevgi Buþ, Mithat Çukiç, Ýbrahim Menekþe, Faik Menekþe, Erol Çavuþ, Zeki Výrþevça, Nait Vragoli, Kuytim Paçak, Þenol Topko, Hasan Topko, Severcan Pala, Ücran Pala, Neþat Birda, Lulzim Krasniç, Orhan Topko, Þmatrazam Ahmo, Burim Zurnaci, Davut Grajdo, Besim Beriþa, Davut Cana, Naser Baymak, Birol Dukacin, Naser Alkoveç, Naci Baþa, Erkan Kasap, Muhammet Krasniç, Sezair Mani, Erhan Kotro, Birtan Nuþ, Reyhan Salah, Emin Zaim, Faik Þinik, Erkin Aþýkferki, Nevzat Dayco, Selaettin Kazaz, Engül Kalo, Ahmet Kalo, Baþkim Veþal, Þkelzen Simitçi, Erkan Topoyan, Fahri Gýrk, Krenar Çoça, Nait Bütüç, Ümran Bütüç, Ümran Salah,, Sevilay Salaþ, Gülten Drangay, Suzan Cafer, Funda Derviþ, Sýriye Boynik, Gülen Meþko, Filiz Brina, Suzan Top, Ýslam Brut, Ali Brut, Feriz Mustafa, Ahmet Krasniç, Subi Krasniç, Þerif Bütüç, Erdoðan Kürt, Þükri Subi, Rüstem Piþmiþ, Erdoðan Krasniç, Rüstem Kabaþ, Nuhi Salah, Vlera Glava, Þerif Bütüç, Daver Kakça, Kýymet Lika, Nadire Pýrpeþ, Aynur Buza, Merita Abazi, Mebusan Krasniç, Vyolca Hoti, Besa Curdina, Ýzet Kalo, Sabuha Þinik, Þenol Kuþtendil, Aþtan Haskuka, Mahir Mazrek, Artan Yetiþ, Alaydin Moskov, Ertan Kude, Bertan Saðdan Hasan Saðdan, Ferdi Laya, Erkan Laya, Gökan Laya, Gencay Dani, Almir Feyza, Erdoðan Krasniç, Osman Sakman, Yusuf Çesteneci, Pýnar Pervizay, Doðru Yol Türk Kültür Sanat Derneðinin 55. KuruluþYýldönümü TEFRÝKA 28 Doðru Yol derneðinden gelmiþ geçmiþ sanatçý, þair, tiyatrocu vb. üyelerin listesi Fahriye Tabak, Ayten Kodrazi, Filiz Taþkýran, Gülcan Pervizay, Meseret Salaþ, Þükran Gaþ, Hüsniye Cigol, Arzu Cigol, Erna Sadýk, Cansel Dýrvar, Sevilay Baþa, Linda Pinduk, Ermira Pinduk, Kezban Yýldýrým, Özay Yýldýrým, Canan Þengül, Esen Halçe, Þengül Yeta, Melda Burnik, Jirnet Dýrvar, Magbule Lübiçeva, Ebru Sunuþ, Enise Gaþ, Kuytesa Halçe Çelebi Dayco, Meryem Laloþ, Maylinda Cinoli, Tülay Hocalar, Canan Cambaz, Ehat Edreneli, Hüsniye Cigol, Rita Dida, Enise Gaþ, Þengül Yeta, Erdoðan Krasniç, Gülay Ýsaya, Nurettin Beksaç, Eren Beksaç, Cevat Kanlinuro, Ediz Doðan, Ediz Çüçin, Ensar Topoyan, Visar þehu, Fadýl Þehu, Dilara Meça, Cennet Lika, Cennet Halçe, Yeliz Kýrkul, Refika Güven, Ebru Fuþa, Nida Çürt, Oktay Pomak, Oktay Doðan, Meseret Brina, Adem Kantarci, Ýsa Camcý, Ýbiþ Çakal, Hasan Mercan, Fevzi Karamuço, Orhan Volkan, Müvedet Bako, Raif Kýrkul, Cemali Tunalýgil, Hamit Boynik, Ýbrahim Refeya Bedretin Koro, Güner Buþ, Sadik Yýldýrým, Ýsmet Þengül, Refki Taç, Nehari Pinduk Rüjdi Saðdan, Þerafetin Karahoda, Recep hacmacun, Orhan Boynik, Üran Þinik, Cevat Þamlý, Selver Þantýr, Celal Laçin, Nüsret Haskuka, Müþeref Bako, Cevat Gavaz, Mazhar Þero, Hamit Výrþevça, Aliriza Seratlý, Salih Lika, Müvedet Bako, Celal Laçin vb. Doðru Yol derneðinin 2006 yýlýnýn etkinlik programý Doðru Yol derneði için 2006 yýlý bir dönüþüm yýlýný oluþturmaktadýr çünkü derneðin 55. kuruluþ yýldönümüne rastlanan bu yýlda çok sayýda etkiliklerin gerçekleþmesi planlaþtýrýlmýþtýr. Gerçekleþecek olan plan ve projelerle Doðru Yol derneðinin her yönlü etkinliði dile getirilirken, bu topraklarda Türk sanatýn ve kültürünün yaþatýlmasýnda en büyük koruyucularýndan biri olduðu da dile getirilmeye çalýþýlacaktýr yýlýnda yapýlacak olan 55. kuruluþ yýldönümü kýtlamalarý muhtevasýnda Yeþil Turnalar baðlama kolunun 35. yýldönümü, Prizren Türküleri 2 kasetin çizilmesi ve bu kutlamalar arifesinde Doðru Yol a layýk görülen bu Web sitesi ve derneðin 55. yýllýk çalýþmalarýyla mütedair Monografinin de yayýmlanmasý öngörülmüþtür. I. Konser Etkilikleri - Sanat Müziði - 5 konser: Prizren, Priþtine, Üsküp, Gostivar, Ohri vb. - Ay Yýldýzlar - 2 konser: Prizren, Priþtine - Karma Konserler Halk Danslarý, Sanat müziði 4 konser: Prizren, Priþtine, Üsküp, Ýstanbul. - Karma Konser - Halk Danslarý -Yeþil Turnalar 2 konser: Prizren, Priþtine - Karma Konser Ay Yýldýzlar Skeç bir konser: Prizren II Yeþil Turnalar Türk Halk Müziði Kolunun 35. yýldönümü etkilikleri: - Prizren Türküleri özel konserleri ( PZ, Priþtine, Mitroviça, Gilan, Üsküp, Gostivar) - Neþat Ertaþ türküleri konseri ( Prizren, Priþtine) - Prizren Türküleri II kaset CD Merkezi Kutlama etkinlikleri ve özel konserin sunulmasý, III. Merkezi Kutlama etkinlikleri - Geçmiþten günümüze Doðru Yol slayt gösterisi konser öncesi - Merkezi Kutlama ve bütün kollarýn Karma Konseri - Geçmiþten günümüze kadar Doðru Yol Yuvarlak Masa toplantýsý ve þiir Dinletisi (Kültür Evi büyük salonunda yapýlacak olan bu toplantýya Kosova, Makedonya, Batý Trakya, Bulgaristan ve Türkiye den de konuklar katýlacak) - Nazim Hikmet Yazýn Kolu ESÝN dergisinin özel sayýsý - Resim Kolu Karma Sergi - Gazi Mehmet Paþa Hamamý Sonuç Bu tefrikanýn Yeni Dönem Gazetesinde yayýnlanmasý sadece Doðru Yol derneði için deðil, Kosova da yaþamakta olan bütün Türk halký, müziði-sanatý seven herkes için çok ehemmiyetli ve büyük bir belgedir. Dolayýsýyla Doðru Yolu yaþatmak sadece Doðru Yolculara deðil, görev olarak bütün halkýmýza ve sanatý sevenlere düþmektedir. Tefrikanýn yayýnlanmasýnda anlayýþ gösteren Yeni Dönem medyasýna teþekkür ederek, bütün Doðru Yol camiasýnýn 55. yýldönümünü kutlar saygýlarýmýzý sunuyoruz.

15 15 G ü n c e l Türkçenin Kosova sý Ýran da Var Bir Tarih Ýran ý anlamak; Ýran ý iyice bilmek lazým. Bugün birçoðumuz için kapalý kutu olan bu toprak parçasýnýn geçmiþinden bugününe, topraðýndan gökdelenine kadar her yanýnda yer alan ve bize ait olan o ruhu görmemiz lazýmdýr. Bir önceki yazýmda baþladýðým gibi, size Ýran ý anlatmaya devam edeceðim. Cümlelerimin baþýnda size bir bilim adamýnýn sözlerinden bahsedeyim. Ýran daki Türk boylarýndan Halaç Türklerine dair Gerhard Doerfer in sözleri, Ýran daki durumun bir kýsmýný güzelce vermektedir: Ýran Türkleri üzerine yaptýðýmýz araþtýrmalarýmýzýn bize kazandýrdýðý en büyük ödül, bu araþtýrmalarýmýzýn Ýran Türkleri arasýnda yarattýðý sevinç olmuþtur. Örneðin, Ýran da hor görülen Halaç halkýnýn kendisini ilk kez ciddiye alýnmýþ görmesi, Halaç olmaktan gurur duymasý, bizim için de bir övünç olmuþtur. Sayýn Doerfer in bu sözlerinde, deðil halkça, bilim adamlarýnca bile bilinmeyen, varlýðýndan haberdar olunmayan bir Türk topluluðunun tepkisi gizlidir. Ýran daki temel bað dindir. Þiiler, Ýran da nüfusun yüzde 90 ýndan çoðunu oluþturur. Dinî liderler, ayný zamanda siyasî iktidarý da ellerinde tuttuklarýndan, din ayný zamanda birliði saðlayan unsurdur. Ýran daki Türklerin çoðu için de geçerli olan bu durum oldukça büyük bir önem arz eder. Ýran-Irak Savaþý nýn sonuçlarý, her iki ülkenin yapýlarýnda görülmüþtür. Sýkýntýlar, özellikle üretim alanýnda açýkça görülmektedir. Savaþýn etkileri, petrol gelirleri eðrisinde biraz daha belirsiz bir hâldedir. Çünkü bu noktada baþka etkenler iþe karýþmaktadýr. Birinci petrol krizinden sonra gelirlerdeki artýþ çok fazladýr. Ýkinci petrol kriziyse, üretimdeki azalmayý veya durgunluðu, dikkatlerden gizleyememiþtir. Üretimin yeniden artmasý petrol fiyatlarýndaki gerileme yüzünden, ülke gelirinde paralel bir artýþý saðlamamýþtýr. Ekonomi konusunda çok derin bilgilerim olmadýðý için, bilgilendirmem bu kadarla sýnýrlý olacaktýr. Ýran-Irak Savaþý da ayrý bir durum ve çok ciddi bir þekilde incelenmesi gereken bir durumdur. Türkiye yi de içine alan bu bölgenin kaderi savaþ, ekonomik sýkýntýlar ve çifte standartlar olamaz. Bu ülkeleri daha yakýndan tanýmak ve gerçekleri öðrenmek belki bizim ilk aþamada yapabileceklerimiz arasýndadýr. Bu baðlamda, dünyayý yönetme iddiasýnda olan belli kesimlerin dediklerinin hepsinin doðru olmadýðýný da anlamak gerekmektedir. Ne demiþti birileri: Ýran, düþman ülke! Ýyice düþünmek lazým. Kim dost, kim düþman... Tarih boyunca Türklerin yönetimi altýnda olan Ýran coðrafyasý MÖ lerde Türkler tarafýndan kurulan Kuti devletinin de üzerinde bulunduðu bir yer idi. Türklerin anayurdunun bu bölge olabileceðini gösteren araþtýrmalar da günden güne artmaktadýr. Fars Med-Sasani egemenliði ise yaklaþýk 500 yýl sürmüþtür. Bu tarihî gerçeklerden yola çýkýldýðýnda Ýran ýn çok eski bir Türk yurdu olabileceðini düþünebiliriz. Baþta Azerbaycan Türkleri olmak üzere Türkmenler, Kaþkaylar, Horasan Türkleri, Halaçlar, Sungurlar, Ebiverdiler, Kazaklar ve Özbekler gibi Türk gruplarý Ýran ýn belirli bölgelerinde yaþamaktadýr. Ýran da yaþayan Türklerin nüfusu ile ilgili kesin bir rakam yoktur zira Ýran yönetimi, bu konuda oldukça hassastýr. Verilen rakamlarda Türk nüfusu en az 20 milyon, en çok 35 milyon olarak gösterilir. Dünya bankasý ülke profilleri veri tabanýna göre 66.1 milyonluk Ýran nüfusunun %42 sini Türkler oluþturmakta olup bu oran da yaklaþýk 25 milyonluk bir Türk nüfusunu göstermektedir. Çeþitli kaynaklardan edindiðim bilgiler, Türk nüfusunun Ýran daki toplam nüfusunun en az yarýsý olmasý gerektiðini gösteriyor. Yüzyýllar boyunca Ýran yönetimini elinde bulunduran ve ülke nüfusunun yaklaþýk yarýsýný oluþturan Ýran Türklerinin siyasî durumu oldukça ilginçtir. Kaçarlar döneminde Türklerin Ýran daki konumunu anlatan Mehmet Emin Resulzade; Ýran Türklerinin ne Rusya da olduðu gibi mahkûm ne de Türkiye de olduðu gibi hâkim bir millet olduklarýný, Farslarla hukukta eþit vatandaþ hâlinde olup ayný haklara, ayný imtiyazlara sahip olduklarýný belirtiyor. Resulzade ye göre Ýran hükümdarlarýnýn Türk olmasý, Türklere özel bir ayrýcalýk vermediði gibi, Fars milletinin Dünya nýn Gözleri Türkiye de Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Yaþar Büyükanýt ýn düzenlediði basýn toplantýsýnýn dýþ dünyadaki yankýlarý sürüyor. Açýklamalarýn ardýndan Türkiye ile temasa geçen ABD Dýþiþleri Bakanlýðý, Türkiye nin Kuzey Irak ta terör sorununu, tek taraflý eylemler yerine, iþbirliði içinde çözmesi gerektiðini savundu. Avrupa Birliði Komisyonu da Türkiye nin bölgesinde yapýcý bir rol oynadýðýný ve bu tavrýný sürdürmesini ümit ettiðini bildirdi. Orgeneral Büyükanýt ýn açýklamalarýnýn ardýndan Amerikan Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý Dan Fried, Türkiye nin Washington Büyükelçisi Nabi Þensoy ile telefonla görüþerek, Washington un konuya iliþkin görüþünü aktardý. Konu, Dýþiþleri Bakanlýðý nýn basýn toplantýsýnda da gündeme geldi. Dýþiþleri Bakanlýðý sözcüsü Sean McCormack, Türkiye, terör örgütü PKK dan gelen gerçek bir tehditle karþý karþýya. Bizim önerdiðimiz yol, Iraklýlar ve Türk hükümetinin, bu tehdidi ortadan kaldýrmak için beraber çalýþmasý dedi. Sözcü, Terör meselesi her iki taraf açýsýndan da duygusal bir mesele. Ancak tek taraflý eylemlere baþvurmaktansa, bu meselenin ortak bir yolla, iþbirliði içinde çözümüne çalýþýlmasýna odaklanýlmalý diye konuþtu. Amerika Birleþik Devletleri Savunma Bakaný Robert Gates, Kuzey Irak ta yuvalanan PKK konusunda Türkiye nin kaygý duymasýnýn anlaþýlýr olduðunu ancak tek yanlý operasyonun muhtemelen sorunu çözmeyeceðini söyledi. Gates, kendisine Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Yaþar Büyükanýt ýn sözlerini hatýrlatan gazetecilere, Terör örgütü PKK nýn Kuzey Irak taki varlýðýnýn kendilerini de kaygýlandýrdýðýný belirterek Türkiye nin kaygý duymasýnýn anlaþýlýr olduðunu ancak bu soruna tek taraflý bir eylemle muhtemelen çözüm bulunamayacaðýný kaydetti. Alpay ÝÐCÝ baskýsýna da sebep olmamýþtýr. Kaçarlarýn hâkimiyetinin sona ermesi ve Pehlevi sülalesinin iþ baþýna gelmesiyle Ýran Türkleri için hükümranlýk veya Ýran da tam haklarla donatýlmýþ bir þekilde yaþamak durumu ortadan kalkmaya baþlamýþtýr. Ýran Türkleri arasýnda bazý millî hareketler yaþanmýþ. Rusya da 1905 ihtilalinden sonra Azerbaycan da özgürlük ve millî hükümet kurma fikirleri kuvvetlenmiþ ve bu gibi fikirlerin yarattýðý hareketler, Ýran da Meþrutiyet inkýlabýna sebep olmuþtur. Meþrutiyet tarihinin de gösterdiði gibi, Ýran da Meþrutiyet inkýlabý hem düþünce hem de hayata geçirilmesi bakýmýndan en çok Azerbaycanlý yazar ve þairlere borçludur. O dönemde, Settar Han önderliðinde Tebriz merkez olmak üzere baþlayan özgürlük hareketi baþarýyla ilerlemiþ, 1907 yýlýndan itibaren Rus-Ýngiliz anlaþmalarý karþýsýnda sýkýntýyla karþýlaþýlmýþtýr. Tebriz demiþken hatýrlatmak lazým. Ýran Türkleri açýsýnda en önemli þehirlerden biridir. En önemli þehirdir, desem bile abartmýþ olmam. Çok muhterem hocalarýmdan biri dünyada þehir nüfusunun tamamý Türk olan ender þehirlerdendir Tebriz demiþti. Ýran da, Rýza Han zamanýnda etnik gruplara uygulanan asimilasyon politikasý Ýran da millî hareketlerin biçimlenmesine yol açtý yýlýnda Seyid Cafer Piþeveri önderliðinde kurulan Azerbaycan özerk hükümeti, Tahran yönetiminin kanlý müdahalesi sonucu bir yýl sonunda yýkýlmasýna raðmen, onun taraftarlarý düþüncelerini devam ettirdiler yýllarý arasýnda Piþeveri önderliðindeki Azerbaycan özerk hükümeti, özellikle kültür ve eðitim alanýnda önemli reformlar gerçekleþtirmiþtir. Bu kýsa sürede Türkçe, Azerbaycan özerk hükümeti sýnýrlarý içinde resmî dil olarak ilan edilmiþ, okullarda ve devlet kurumlarýnda kullanýlmaya baþlamýþ ve ilkokul öðrencileri için Ana Dili adlý altý ciltlik ders kitabý yayýmlanmýþtýr. Tebriz Üniversitesi nde Türkçe eðitim ve öðretim; Tebriz Radyosu nda ise Türkçe yayýn yapýlmaya baþlandý. Azerbaycan gazetesi, Azerbaycan Demokrat Partisi nin resmî Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Büyükanýt ýn açýklamalarýna, Avrupa Birliði cephesinden de yorum geldi. Komisyon un Geniþlemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn in sözcüsü Krisztina Nagy, Irak a iliþkin geliþmelerin yakýndan izlendiðini belirterek mevcut sorunlarýn çözümünde barýþçýl ve yapýcý bir rol oynanmasýnýn ilgili bütüntaraflarýn çýkarýna olduðunu kaydetti. Nagy, Türkiye bugüne kadar bölgede yapýcý bir rol oynamýþtýr. Bu yaklaþýmýn devam etmesini umut ediyoruz. dedi. Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Yaþar Büyükanýt geçen hafta, Genelkurmay Baþkanlýðý Karargahý nda düzenlediði basýný bilgilendirme toplantýsý nda gündemdeki konulara iliþkin görüþlerini açýkladý. Orgeneral Büyükanýt, terör olaylarý, terör örgütü ve Kuzey Irak taki geliþmeleri aðýrlýklý olarak deðerlendirdi. Terör olaylarýnýn týrmanýþa geçtiðini, Mayýs ayýnda terör örgütünün faaliyetlerini daha da yoðunlaþtýracaðýný söyleyen Genelkurmay Baþkaný, Bin teröristi etkisiz kýlýp karþýlýðýnda bir þehit versek organý olarak siyasî, edebî ve sosyal konularda makaleler yayýnladý. Onlarca Türkçe kitap dergi ve gazete yayýmlandý. Tebriz de güney ve kuzey Azerbaycan þairlerinden ibaret bir þairler meclisi oluþturuldu. Sahir, Sehend, Balaþ Azeroðlu, Medine Gülgün ve birçok ünlü þair ilk Türkçe þiirlerini orada okudular yýllarý arasýnda Azerbaycan sosyal ve siyasal mücadelelerin odak noktasý hâline geldiði gibi, Azerbaycan Türk edebiyatý da canlanmaða baþlamýþtýr. Ýran ýn önemli ve meþhur þehirlerinden bir diðeri de Isfahan dýr. Bu güzel þehir, Safevi döneminde baþkentti. Bu nedenle þehirde çok sayýda tarihî eser vardýr. Bugün bir buçuk milyonu aþan nüfuslu kenti, Selçuklu hanedanýndan Tuðrul Bey 11. yüzyýlýn ortalarýnda baþkent yaptý. Þah Abbas, kendi zamanýnda da Isfahan ý baþkent yaptý ve 17. yüzyýlýn en büyük ve en güzel kentlerinden biri olarak yeniden inþa etti. 17. yüzyýlda yapýlan ve dünyanýn en büyük meydanlarýndan sayýlan Nakþ-ý Cihan Meydaný, UNESCO Dünya Mirasý Listesi ne alýnmýþtýr. Meydanýn bir tarafýnda Âli Kapu adlý bir saray vardýr. Bu saray tamamen Türk yapýmýdýr. Aslýnda, Türk yapýmý olan tek saray deðildir ya ben onu belirtmiþ oldum. Demiþtim ya; Ýran deyince akýllara yabancý bir yer gelmesin. Adýndan da anlaþýlacaðý gibi yüce kapý dýr. Þehrin içinden geçen Zayende Nehri nin üzerindeki eski köprülerin içinde en ünlüsü olan ve adý 33 Gözlü Köprü anlamýna gelen 300 metre uzunluðunda ve 14 metre geniþliðindeki köprü en ünlü mimarî yapýlardandýr. Burasý öyle bir coðrafyadýr ki yazýya alýrken bile kýsaca yazýp geçemiyorum. Görüldüðü gibi, ikinci yazýya taþtý ve burada da bitiremeyeceðim. Bir sonraki yazýmda Ýran ýn Türkçesine de deðinmeye çalýþacaðým. Ýran dan bu kadar uzunca bahsetmemin sebebi, biz Kosova Türkleri açýsýndan önemli olduðunu düþündüðüm içindir. Biz, medeniyetimizin sýnýrlarýný iyi bilmek durumundayýz ki bazýlarýna yem olmayalým. Ayrýca, Ýran yazým veya diðer yazýlarým, sadece Türklere deðildir. Arnavutlar, Boþnaklar, Romlar da okusa çok yararlanýrlar. Bugün Ýran ý yönetenler Türk olmayabilir veya Türk olsa da devlet Fars geleneðine göre yönetiliyor olabilir. Bu durum iyi mi kötü mü diye deðinmedim. Her nasýl olursa olsun, Ýran topraklarý bizim için önemlidir ve üzerinde yaþayan Türkler de, onlarla beraber yaþayan Farslar, Araplar, Gilakiler vb. halklar da bize uzak halklar deðildirler. ýstýrap çekeriz diye konuþtu. Genelkurmay Baþkaný, Kuzey Irak a yönelik operasyona sýcak baktýklarýnýn sinyalini verdi. Büyükanýt, Kuzey Irak a bir operasyon yapýlmalý mý? Yapýlmalý. Olayýn iki boyutu var. Sadece asker olarak baktýðýnýzda evet yapýlmalý. Fayda saðlar mý? Evet saðlar. Olayýn ikinci boyutu siyasi. Bir hudut ötesinde operasyon yapýlmasý için bir siyasi kararýn ortaya çýkmasý lazým dedi. Orgeneral Büyükanýt, IKDP Baþkaný Mesut Barzani nin sözlerini de deðerlendirdi. Büyükanýt, Ýbretle bakýyorum. Sar fettiði sözler çok seviyesizce sözler. Ama ben ona söylettirene bakýyorum, ona bakmýyorum... Bu tür söylemler güvenlik unsuru olan bizleri üzdüðü gibi Türk insanýný da rencide etmektedir. Tabii bu sözlerin arkasýnda onlarý bu duruma getiren, tabirimi mazur görün, þýmartan, kimler olduðunu sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Onlar bu noktaya getirmiþtir dedi.

16 M.Tevfik Yücesoy Anmaktan Anlamaya... Yâ Rasûlallah, eðer Sen, gelmeseydin âleme, Güller açmaz, bülbül ötmez, mechûl esmâ Âdem e Varlýðýn mânâsý kalmaz, garkolurda mâteme!... Peygamberimizin dünyayý teþrifleri olan Mevlid-i Nebevi (Hicri Rebiülevvel ayýnýn 12. gecesi), asýrlardýr milletimiz tarafýndan Mevlid Kandili olarak kutlanmaktadýr. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türkiye Diyanet Vakfý, yüzyýllar önce bir ilim ve kültür bayramý þeklinde kutlanan mevlid geleneðini canlandýrmayý amaçlamýþ, bu düþünce ile de Peygamberimizin doðum gününü içine alan haftayý, Kutlu Doðum Haftasý olarak ilan etmiþtir. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türkiye Diyanet Vakfý tarafýndan 1989 yýlýndan itibaren Peygamber Efendimizin doðum yýldönümleri, her yýl Kutlu Doðum Haftasý adýyla ilmi ve kültürel etkinliklerle kutlanmaktadýr. Kutlamalarýn 19. su bu yýl Nisan 2007 tarihleri arasýnda Türkiye ve dünya genelindeki Diyanet temsilciliklerinde konferans, panel ve diðer sosyal-kültürel faaliyetlerle icra edilmektedir. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Kosova Temsilciði de her yýl olduðu gibi bu yýlda Kosova genelinde etkin bir þekilde kutlu doðum haftasý etkinlikleri düzenlemektedir. Bu çerçevede. Prizren Sinan Paþa Camiindeki Mevlüd-i Þerif ile açýlýþ yapýlmýþtýr. Din ve Toplum KUTLU DOÐUM HAFTASI Allah ýn inayeti lütfü ve keremi ile en görkemli kutlama yarýn yani 20 nisan 2007 akþam saat 20:00 de Cemali Beriþa Kültür Merkezinde icra edilecektir. Proðram üç dilde sunulacaktýr. Bu proðrama toplumun bütün kesimleri davet edilmiþtir. Ýdari,askeri, sivil toplum kuruluþlarý, Nato bünyesindeki yabancý komutanlar ve diðer dinlerin ruhani liderleri kilise temsilcileri davet edilmiþtir. Hz. Muhammed (a.s) ýn hoþgörü,merhamet ve sevgi meltemlerinin ruhumuzu okþayacaðý bu proðrama bütün dostlar davetlidir. Proðramýn sonunda icra edilecek Sanatkar ve bestekar sn Aluþ Nuþ beyefendinin sevk ve idaresinde tasavvuf konseri doyumsuz bir lezzet býrakcaðý þüphesizdir. Ay desem nûruna, aydan daha parlaksýn Sen. Su desem, cümle sulardan daha berraksýn Sen. Þaþýrýp inci desem, inci de Senden doðuyor. Sade bir katresi deryâ gibi ýrmaksýn Sen. Gül desem, ey yüce mahbûb, terinin damlasý o Neye teþbih edeyim, mahzar-ý levlâksýn Sen. Ey Rauf, anneler evlada dönüp bakmazken, Bir Rahimsin ki, bütün aleme kundaksýn Sen. T o p l u m 16 Mamuþa Pilot Belediye Birimine yardým Mamuþa Pilot Belediye Birimi Baþkaný Arif Bütüç, Baþkan Yardýmcýsý Ganimete Sadiku ve Ýcra Müdürü Adbülhadi Krasniç, Prizren Belediye Baþkaný Eqrem Kryeziu tarafýndan kabul edildi. Mamuþa PBB ile Prizren Belediyesi arasýndaki iliþkilerin ele alýndýðý görüþmede, iþbirliði konularý ve ortak sorunlar üzerinde duruldu. Görüþmede özellikle Mamuþa ile Prizren belediyeleri arasýnda imzalanmasý beklenen yeni iþbirliði anlaþmasý, iki belediye sýnýrlarý içinde yer alan Mamuþa-Pirana yolunun yapýmý ve Prizren Belediyesi tarafýndan Mamuþa da atýk su kanalizasyon sisteminin yapýlmasý konularý ele alýndý. Ýþbirliði anlaþmasýnda, ana belediye konumundaki Prizren Belediyesi nin Mamuþa PBB ine iç örgütlenme ve hizmetler konusunda yapacaðý yardýmlarýn ayrýntýlý bir þekilde yer almasý hususu deðerlendirildi. Mamuþa-Pirana yolunun asfaltlanmasý konusunda ise Kosova hükümetiyle görüþmelerin yapýlmasý ve destek istenmesi konusunda görüþ birliðine varýldý. Prizren Belediye Baþkaný Eçrem Krüeziu, Mamuþa da atýk su kanalizasyon sisteminin oluþturulmasý için Belediye olarak kaynak ayýrarak bu projeyi gerçekleþtireceklerine dair taahhütte bulundu. Görüþmede ayrýca, özellikle kadastro hizmetleri konusunda Prizren Belediyesi nin Mamuþa PBB ye yardýmda bulunacaðý belirtildi. HAZRETÝ MUHAMMED Sevilen parlak güneþ doðacaktý Ýnsanlar Ýslam a kavuþacaktý Güzeller güzelinin geliþini Bütün varlýklar karþýlayacaktý Ahmet in doðuþunu bildirdiler Bütün varlýklar buna sevindiler Yedi kat yerlerin göklerin ehli Resulallahý görmeðe geldiler Baþý üstünde bulut dolaþýrdý Arkasýnda Nübüvvet mührü vardý O Hazretin gölgesi asla yoktu Fakir olanýn halini sorardý Cebrail Aleyhiselam geldi Hak Teala Seni çaðýrýr dedi Ramazanýn ortasý günlerinde Resulu Miraca davet eyledi Çaðýnýn yirmisinde çoban idi Yirmi beþte Hatice yle evlendi Halký Ýslam a çaðýrmadan önce Kýrkýnda kendisine Vahiy indi Gökten Kur anýn ayetleri indi Resulullaha Oku emri geldi Muhammet Mustafa Aleyhisselam Onlarý halka aþikâr eyledi Altmýþ üç yaþýnda dünyadan göçtü Ýslamiyete kara bulutlar çöktü Ama býraktýðý yol Hak yoludur Ondan caymamak bize görev düþtü Aþýk Ahmet Ýðciler zevkin bitmez Böyle yazý yazmakta sözün yetmez Velilerinden almýþsýn vasiyet Sende Peygamberlerin aþký sönmez Annen: Saide, Kardeþin: Arif, Kýzkardeþin: Þefkat, Yengen: Mersanet, Yeðenin: Sait Bir gün Resul Efendimiz doðdu Hasretli yürekler sevinçle doldu Muhammed Mustafa efendimizin Uðruna dünya cennet bahçesi oldu Bütün putlar yüzüstü yere düþtü Bin tane kilise kubbesi çöktü Saraylarýn duvarlarý yýkýldý Cennetin kýzlarý nurlarý döktü Resul Ekrem kimseleri sövmedi Kötülük yapanlara da küsmedi Kendisini ayýplayan küffarýn Hiçbir zaman yüzüne tükürmedi Miraç gecesinde Peygamberimiz Kimleri gördü bizim efendimiz Adem, Ýlyas,Yahya, Ýdris,Harun u Musa ile Ýbrahim hazretimiz Kâfirleri dine davet eyledi Onlara Hak sözlerini söyledi Ebu Cehil den eziyet görünce Mekke den Medine ye hicret etti Ýlk erkek Müslüman Ebu Bekir oldu Hazreti Ömer le kýrkýncýsý doldu Oðlanlardan ilk Müslüman Ali dir Ondan sonra Ýslam aþikar oldu Medine de yatýr Peygamberimiz Bizlere ölümsüzdür efendimiz Resulullahýn kabrini görmeyi Arzular tüm Müslüman ümmetiniz Ölümünün 3 cü yýlýnda Ahmet S. Ýðciler Þefçet S. Yurik Arandan 3 yýl geçse de aldýðýmýz her nefeste, gözümüzden süzülen yaþlardasýn, yanýmýzda deðil ama canýmýzdasýn. Bizi bizden alýp gittin, canýmýzdan can kopardýn, yürekleri daðladýn, bizleri en kötü kadere, sensizliðe mahkum ettin. Ruhun þad, mekanýn Cennet olsun.

17 17 G ü n c e l AB Aday Listesi Belli Oldu Bulgaristan Cumhuriyeti Avrupa Parlamentosu seçimleri aday listesi onaylandý Bulgaristan Cumhuriyeti Avrupa Parlamentosu Seçimleri Aday Listesi geçen hafta yapýlan Genel Kurul toplantýsýnda onaylandý. Listede þu adaylar yer alýyor: 1. Filiz Hüsmenova 40. Millet Meclisi ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili 2. Mariela Baeva Uluslararasý deneyimli Dilbilimci, Ekonomist 3. Metin Kazak Bulgaristan Cumhuriyeti Ombudsman Yardýmcýsý 4. Vladko Panayotov Maden ve Jeoloji Enstitüsü Profesörü 5. Vanya Matanova Piskolojik Bilimler Doktoru 6. Milena Hristova Tarým Bakanlýðýnda Hukukçu 7. Timur Halilov Bulgaristan Ulusal Televizyonu Türkçe Haber Sunucusu Farmakos Zahit Volkan Farmakos, ilaç, ayný zamanda sabun ve çay fabrikasýydý. Fabrikanýn giriþinin sol tarafýndaki bina 1928 yýlýnda Prizren hastanesinin bir bölümüydü. Burada kan ve diðer tahliller yapýlýrdý. Yüz metre uzaklýkta duran diðer yapýnýn yerinde de 1950 yýllarýnda iki prefabrik yapý (baraka) vardý. Burada kadýn, erkek, büyük, küçük herkes muayene olurdu. Hastalýðýn ciddiyeti fazlaysa vaka hastaneye sevk edilirdi. Bu yapýlarýn arkasýnda ilçe mahkeme binasý bulunurdu. Mahkeme binasýnýn arkasýnda ise Prizren hapishanesi bulunurdu yýlýnda kardeþimi anti faþist olarak bu hapishanede kapatmýþlardý. Annemle birlikte kardeþim Hayrettin le burada bir pencereden 8. Korman Ýsmailov HÖH Gençlik Kollarý Baþkaný 9. Ýskra Mihaylova Bayýndýrlýk Bakanlýðý Bakan yardýmcýsý 10. Penço Zagorski HÖH Gençlik Kollarý Baþkan Yardýmcýsý 11. Anelia Ýlieva Avrupa entegrasyonu ve iþ idaresi - yüksek lisans 12. Atanas Kýnçev Ekonomi Doktoru 13. Çetin Kazak 39 ve 40. Millet Meclisi ve Avrupa Parlamentosu Milletvekilli 14. Fatime Ýliyaz 40. Millet Meclisi ve Avrupa Parlamentosu Milletvekilli 15. Necmi Ali 40. Millet Meclisi ve Avrupa Parlamentosu Milletvekilli 16. Doç. Aliosman Ýmamov 40. Millet Meclisi Milletvekili 17. Prof. Ludmil Georgiev Sosyoloji Profesörü 18. Ünal Lütfi Millet Meclisi Baþkan Yardýmcýsý (Yeni Balkan Gazetesi) görüþürdük. Her buluþmada annem kardeþime yemek getirirdi. Neyse konuya dönmek gerekirse, Farmakos fabrikasý savaþtan sonra özelleþtirilen fabrikalardan biriydi. 2 milyon deðerinde özelleþtirilen fabrikada eskiden yaklaþýk 300 kiþi çalýþýrken, þimdi ise sadece 50 iþçi çalýþýyor. Fabrika Müdürü Fadil Softa, iþler artarsa iþçi sayýsýný da artýrmayý düþünüyor. Fabrika satýlan deðerin %20 si iþçilere verilirken, Kosova da Farmakos dýþýnda ilaç fabrikasý bulunmuyor yýllarýnda çalýþmaya baþlayan Farmakos ilaç fabrikasýnda, þimdilerde 5 çeþit iþ bölümünde 37 çeþit ilaç üretiliyor. Ýlaç üretimi için gerekli maddeleri batý ülkelerinden ve Amerika dan alan Farmakos Fabrikasý, ürettiði ilaçlarý Kosova eczanelerine satýyor. Sabun üretimine ara veren fabrika, ileride Türkiye gibi ülkelerle iþbirliðini artýrarak, piyasa ve üretim olduðu gibi iþçi sayýsýný da artýrmayý düþünüyor. TÜMED ve ESNAF Derneðinden Arnavutça Kursu TÜMED Türkiye Mezunlar Derneði, Esnaf Ýþadamlarý Derneði desteðiyle Prizren de Arnavutça Kursu baþlattý. 3 ay sürecek kursta 2 grupta 40 kadar kursiyere Arnavutça dilini gramerle kullanýmý öðretilecek. TÜMED Türkiye Mezunlar Derneði ve Esnaf Ýþadamlarý Derneði nin ortaklaþa düzenlediði Arnavutça kursu, geçen hafta Kosova Türk Öðretmenler Derneði nde resmen baþlatýldý. Kurs hafta içi ve hafta sonu olmak üzere iki grupta devam edecek. Haftada iki gün yapýlacak kursa 40 a yakýn genç katýlacak. Profesör Abdül Simitçi unun hocalýðýnda yapýlacak Arnavut Dili kursunun yaklaþýk 3 ay kadar sürmesi bekleniyor. Kursun amacý, katýlýmcýlara Arnavutça dilini gramerle kullanmalarýný saðlamaktýr. Esnaf Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Cemil Luma, TÜMED Derneði ile ortaklaþa düzenledikleri bu kursun baþlýca amacýnýn gençlerimizin Kosova toplumuna entegrasyonunu saðlamak ve iþ edinmede gerekli dil donanýmýna sahip olmalarýna imkan sunmak olduðunu vurguladý. Öte yandan Türkiye Mezunlar Derneði Baþkaný Altay Mýsýrlý, yeni derneðin yeni bir mekana da kavuþtuðunu bildirdi. TÝKA desteði ile TÝKA Ofisi alt katýnda TÜMED birkaç haftadan bu yana faaliyetlerini sürdürüyor. Osmanlý Zamanýnda Topraklarýmýz Prizren Vilayeti (2) Süleyman Randobrava 2) Üsküp Sancaðý 7 Kaza ya ayrýlýyormuþ: Üsküp (Sancak Merkezi), Kumanova, Ýstip, Kriva Palanka, Radoviþ, Kratova ve Koçanya Kaçanik te yalýnýz bir müdür çalýþýyormuþ ve Üsküp sancaðýna baðlýymýþ. 3)Niþ sancaðý 6 kazaya ayrýlýyormuþ: Niþ (Sancak merkezi) Pirot (Þehirköy) Leskovaç, Vranye, Prokuple ve Znepole (Trn) Pirot Pirot kazasýna 4 nahiyeye baðlýymýþ: Bela palanka, Niþava, Visoku ve zujniça. Adlarý belli olmýyan Vranya kazasýnda 4 maliyeye ayrýlmýþ. 4) Debre Sancaðý 6 kazaya ayrýlýyormuþ.: Debreyi bala, aþaðý Debre,(Debrezir) Elbasan, Mat, Yukarý Malsiya ve Aþaðý Malsiya bu kazalarýn mahiyeleri yokmuþ. En büyük siyasi- administartif bölümler eskiden beylerbeylere benzeyen vilayetlermiþ. Vilayetler de idare eden valiler eskiden beylerbey baþkanlardan çok daha fazla Ýstanbul merkez idareye baðlýymýþlar. Sancaklar ve onlarýn küçük bölümleri kazalar eski kadilik siyasi bölümlerden farklýymýþ. Kazalarý kaymakamlar idare ediyormuþ. Kaymakamlar çeþitli devlet organlar vasýtasýyla, siyasi, sivil, maliye, eðitim ve diðer iþleri yönetiyormuþ. Kaymakamlar sancak beyin emrini yerine getiriyormuþ. Ayný zamanda kaymakamlarý þeriyat hakimiyet organlarý ve sivil hakimiyet organlarý baþkanýymýþ. Nahiyeler bir coðrafya diþince bakýmýndan asýrlarca ayný þekilde kalýyor ve burda yalnýz bir müdür ve bir kaç katip çalýþýyormuþ /74 salnamet yazýlara gore Vilayetin en yüksek administrative hakimiyet ve yönetim organlarý þunlarmýþ: Vilayet Meclis idaresi: Bu yüksek organ Prizren Vilayet Valisi yönetiyormuþ, diðer ödev gördükleri fonksiyonlara göre: Vilayet kadýsý, defterdar iþler þefi, müftü, administartif yazýhane baþý, evlak muhasebecisi ve baþ katip çalýþýyormuþ. Mecliste 4 Müsülüman 1 ortodoks 1 katolik olmak üzere 6 üye varmýþ. Vilayet Divan temyizi: Ýdare baþkaný Müslüman 6 üyeden 4 Müslüman, 2 ortodoks, 1 katolikmiþ. Bütün iþleri 4 sekreter yapýyormuþ. Vilayet hukuk ve cinayet organý: Bu hukuk organýnýn baþýnda Vilayet kadisi bulunuyormuþ. Organýn 2 hristiyan, 2 Müslüman olmak üzere 4 üyesi varmýþ. Administratif iþleri 10 sekreter ve mübeyiz tamamlýyormuþ. Sancak ve kaza hukuk iþlerde haksýzlýklar yapýlan insanlarý dilekçelerini gözden geçiriyormuþ. Bu organ þeriyat ve din meselelerinde yapýlan haksýzlýklara göre alýnýyormuþ. Vilayet muhasebe organý: Bu organ baþýnda defterdar bulunuyormuþ. Vilayete ait bütün maliye iþlerini tamamlýyormuþ. Vilayete ait bütün giriþ ve çýkýþ finans iþlerine ait defter tutuyormuþ. Bütün vilayet finans iþler Ýstanbul da bulunan finans baþkanlýðýna baðlýymýþ. Vilayet mektubu sekreteri: Vilayet meclisi üyesi olan katip katip bu organda çalýþýyormuþ, bunun da ödevi vilayete gelen bütün mektup ve evraklarý genel deftere yazýp korumakmýþ. Zaptiye (Jandarma yönetimi): Bu organýn baþýnda Alaybeg (Jandarma Tugay Komutaný ) bulunuyormuþ, bu yönetim bütün halký koruma iþleriyle meþgulmuþ. Vilayet ticaret mahkeme hukuk organý: Bu organýn baþkaný ve sekreteri Müslümanmýþ, üyeler ise 3 Müslüman 2 Ortodoks ve 1 Hristiyanmýþ. Sancak ve kazalarda bu organýn bölümleri çalýþýyormuþ. Çok defa ahali sancak ve kaza ticaret mahkeme hukuk organlarýn kararlarýndan memnun olmayýnca bu yüksek organa müracat ediyormuþ. Vilayet hakaný memur kitabesi: Bu organ katastar iþleriyle meþgulmuþ. Bu kitaplara bütün toprak varlýklarýnda ki deðiþmeler kaydedilþyormuþ ve bu iþleri 4 sekreter yapýyormuþ. Vilayet vakýflar odasý: Vakýflar iþlerini yerine getirmekte 2 sekreter çalýþýyormuþ. Vilayet nufus kalemi odasý: Burada nufus sayýsý yazýlarý hususi kitapkarda korunuyormuþ. Ýmparatorlukta ilk resmi nufus sayýsýný tanzimattan (1839y. ) sonra yapýlmýþtýr. Vilayet þeryat iþler merkez odasý: Burda vilayet müftüsüyle birlikte 2 mimar çalýþýyormuþ ayrýca 6 posta telegraf memuru ve birkaç rüsumat(vergileri toplayan) memurlar çalýþýyormuþ. O zamanlarda vilayet merkezinde yeni Prizren de 2 büyük kuvvet konsolozu bulunuyormuþ, biri Austro Macar Mospolis adýnda, tercuman Balte Apolis ve Yastrebov adýnda Rusya konsolosu onunda tercümaný Kosta Haci Markoviç. Ortodoks kilise yakýnlarýnda ki binada konsoloslar çalýþýyormuþ.

18 Kiþilik Testi Aþaðýdaki test birçok profesyonel kuruluþ tarafýndan insanlarýn iç dünyalarýný ve insanlarla iliþkilerini deðerlendirmek için kullanýlmaktadýr. Testin sonuç kýsmýna bakmadan hemen çözmeye baþlayýnýz. Cevaplarý geçmiþinize göre deðil, þimdiki durumunuza göre veriniz. 1. Kendinizi ne zaman en iyi hissedersiniz? (a) sabahlarý (b) öðlenden sonra ve akþama doðru (c) gecenin ilerleyen saatlerinde 2. Nasýl yürürsünüz? (a) hýzlý ve uzun adýmlarla (b) hýzlý ve kýsa adýmlarla (c) normalden yavaþ ve etrafa bakýnarak (d) yavaþ ve baþý eðik (e) çok yavaþ 3. Ýnsanlarla konuþurken (a) kollarýmý göðsümde katlamýþ olarak dururum (b) ellerimi sýkarým (c) bir veya iki elimi belime koyarým (d) konuþtuðum insanlara dokunur veya ittiririm (e) kulaðýmla oynar, çeneme dokunur veya saçýmý düzeltirim 4. Dinlenirken nasýl oturursunuz? (a) dizler katlanmýþ ve bacaklar birbirine bitiþik olarak (b) bacaklar çaprazlanmýþ olarak (c) bacaklarýmý uzayarak (d) bir bacaðýmý altýma katlayarak 5. Çok hoþunuza giden bir þey olduðunda ne yaparsýnýz? (a) büyük bir kahkaha atarým (b) gülerim ama fazla sesli deðil (c) bir kerelik gülerim (d) sessizce gülümserim 6. Bir partiye veya sosyal etkinliðe katýldýðýnýzda (a) herkes sizi fark edecek þekilde gürültülü bir giriþ mi yaparsýnýz (b) sessiz bir giriþ yapýp etrafýnýzda tanýdýðýnýz birilerine mi bakýnýrsýnýz? (c) çok sessizce girip kimsenin sizi fark etmemesine mi gayret edersiniz? 7. Çok zor bir iþe dikkatinizi vermiþken rahatsýz ediliyorsunuz. Ne yaparsýnýz? (a) bölünmeyi memnuniyetle karþýlarým (b) aþýrý derecede rahatsýz olurum (c) belli olmaz. Bu iki uç arasýnda deðiþken davranýþlar gösteririm 8. En çok hangi rengi seversiniz? Puanlar: 1. (a) 2 (b) 4 (c) 6 2. (a) 6 (b) 4 (c) 7 (d) 2 (e) 1 3. (a) 4 (b) 2 (c) 5 (d) 7 (e) 6 4. (a) 4 (b) 6 (c) 2 (d) 1 5. (a) 6 (b) 4 (c) 3 (d) 5 (e) 2 (a) kýrmýzý veya portakal rengi (b) siyah (c) sarý veya mavi (d) yeþil (e) koyu mavi veya mor (f) beyaz (g) kahverengi veya gri 9. Yatakta uyumadan önceki birkaç dakikada (a) sýrt üstü yatýp uzanýrsýnýz (b) karnýnýzýn üstüne yatýp uzanýrsýnýz (c) hafif kývrýlmýþ olarak yan tarafýnýza yatarsýnýz (d) baþýnýzý bir kolunuzun üzerine koyarsýnýz (e) baþýnýzý yorganýn altýna kapatýrsýnýz G e n ç l i k 6. (a) 6 (b) 4 (c) 2 7. (a) 6 (b) 2 (c) 4 8. (a) 6 (b) 7 (c) 5 (d) 4 (e) 3 (f) 2 (g) 1 9. (a) 7 (b) 6 (c) 4 (d) 2 (e) (a) 4 (b) 2 (c) 3 (d) 5 (e) 6 (f) Rüyanýzda genellikle (a) düþersiniz (b) kavga eder veya tartýþýrsýnýz (c) birilerini veya bir þeyler ararsýnýz (d) uçar veya yüzersiniz (e) genelde rüya görmezsiniz (f) rüyalarýnýz daima hoþtur Þimdi puanlarýnýzý toplayýnýz. 60 PUAN VE ÜZERÝ: Ýnsanlar sana kýrýlgan bir eþya muamelesi yapýyorlar. Kibirli, bencil ve aþýrý baskýn birisi olarak görülüyorsun. Ýnsanlar size hayranlýk duyup sizin gibi olmak isteyebilirler ama size her zaman güvenmezler ve sizinle çok yakýn iliþkide olmaktan kaçýnýrlar PUAN: insanlar sizi heyecan verici, havai, düþüncesiz yapýda, doðal liderlik özellikleri olan, her zaman doðru olmasa da hýzlý karar veren birisi olarak tanýrlar. Seni cesur, maceraperest birisi olarak tanýrlar; her þeyi bir kez denemek isteyen, macera yaþamak için fýrsatlarý kaçýrmayan birisi.. Yaydýðýnýz heyecandan dolayý insanlar sizinle ayný iþ yerinde yaþamaktan zevk alýrlar PUAN: Ýnsanlar sizi taze, canlý, çekici, eðlendirici, pratik ve daima ilginç birisi olarak görürler; her zaman ilgi odaðý olan ama çok aþýrýya kaçmayacak kadar da dengeli birisi.. insanlar sizi ayrýca iyiliksever, düþünceli, anlayýþlý ve kendilerini neþelendiren ve rahatlatan birisi olarak tanýrlar PUAN: insanlar sizi mantýklý, ihtiyatlý, dikkatli ve pratik birisi olarak görürler. Sizi zeki, yetenekli ve hünerli ama alçak gönüllü olarak tanýrlar. Çok hýzlý arkadaþlýk kurmayan, ama arkadaþlarýna karþý çok sadýk olan ve onlardan da ayný þeyi bekleyen birisiniz. Sizi gerçekten tanýyanlar arkadaþlarýnýza güvenmenizin zaman aldýðýný ama bu güvenin kýrýlmasý halinde onarýlmasýnýn da ayný derecede zor olduðunu bilirler PUAN: Arkadaþlarýnýz sizi titiz ve kýlý kýrk yaran birisi olarak tanýrlar. Sizi çok dikkatli, aþýrý tedbirli, yavaþ ve tutarlý olarak bilirler. Düþüncesizce veya anlýk bir davranýþta bulunmanýz onlarý çok þaþýrtýr. Bir iþi her açýdan dikkatle incelemenizi ve genellikle aleyhte karar vermenizi beklerler. Bu davranýþlarýnýzýn genellikle tedbirli yapýnýzdan kaynaklandýðýný düþünürler. 21 PUANDAN AZ: Ýnsanlar sizin utangaç, sinirli ve kararsýz olduðunuzu 21 Mart - 20 Nisan 23 Eylül - 22 Ekim 22 Kasým - 20 Aralýk 18 düþünürler. Sizi, yaptýklarý kontrol edilmesi gereken, kendisi için kararlarý baþkalarýnýn vermesini bekleyen ve hiçbir kiþi veya iþe bulaþmak istemeyen birisi olarak tanýrlar. Evhamlý ve olmayan problemler üreten birisi olduðunuzu düþünürler. Bazý insanlar sizi sýkýcý bulurlar. Ancak sizi iyice tanýyanlar sýkýcý olmadýðýnýzý bilirler. Özel bir insanla iliþkin, geçmiþle baðlantýlý veya gizli bir takým geliþmeler hayatýna yeni bir yön verebilir. Yeni bir iþ birliði söz konusu olabilir. Yoðun enerjinin artmasý seni bir amaca yönelik tutmaya baþlayacak. 21 Mayýs - 21 Haziran Bu hafta belki içsel olarak çok rahat olmayabilirsin, heyecanlý beklentiler, bir tür savaþ vermene neden olabilir. Ýþ, kariyer ve de gelecekle ilgili planlarýnda yenilenmeler olabilir. 23 Temmuz - 22 Aðustos Bu haftanýn senin için anlamý yeniden doðuþ... Bazý insanlardan dolayý üzerinde baský hissedebilirsin ama bu rahat olmaný engellemeyecek. Ýç dünyandaki huzur aþk, iþ ve de arkadaþlarýnla iliþkine sýçrayacak. Bu hafta iletiþim kurmak aþk hayatýnýn rotasýný deðiþtirecek. Duygusal açýdan rahatlýða ulaþman yaralarý kapatacak. Giriþkenliðinin artmasý seni oldukça enerjik ve de heyecanlý tutacak. Bu hafta tüm gözler sana çevrili olacak. Sana doðru gelen baþarý, maddi ve de manevi açýdan memnuniyete kavuþmaný, özgürlüðün tadýný çýkarmaný saðlayacak. Hissettiðin yoðun duygular ise aþk hayatýný heyecana boðacak. 23 Ekim - 21 Kasým Sen istersen dünya tersine döner mi? Kim bilir belki sezgilerini takip etmek, düþünmeden yola çýkmak, tutkularla bezenmek sana gerçek gizli hazineyi getirecek. Aþk ve yetenekler yeniayla taze baþlangýçlarýn olacak. Ev, aile ve de özel hayatýna yeniay minik tatlý deðiþimler, baþlangýçlar getirecek. Ýçsel olarak kendini güçlü hissetmen ev ve aile hayatýnda, gizli bir takým gerçekleri rahatça açýða çýkarmana neden olabilir. 20 Ocak - 18 Þubat Bu hafta sana ve de hayatýna yenilikler getirecek. Koç burcunda gerçekleþecek olan yeniay yeni baþlangýçlarýn, deðiþimlerin hayatýna olumlu yansýyacaðýný iþaret ediyor. Bu hafta, sosyal hayatýna, amaçlarýna ve de arkadaþlarýnla iliþkine yenilenme getirecek. Yoðun bir heyecan, özellikle iþ hayatýnda kendini göstermene neden olabilir. Farklý insanlarla tanýþabilirsin. Bu hafta yeniay maddi durumunda yenilenmeler, parayla ilgili geliþmeler oluþacaðýný iþaret ediyor. Bununla beraber bazý gizli gerçeklerin açýða çýkmasý iþ, para ve de sosyal hayatýna baþarý ve de rahatlýk getirebilir. 21 Nisan - 20 Mayýs 22 Haziran - 22 Temmuz Bu hafta ufak bir kývýlcým yetecek seni yakmaya... Ne varsa dökeceksin ortaya... Ne kaybetmek ne de kazanmak var, bu oyun sadece bir bütünün yarýsý olma. Sýkýntýlarý katla koy bir kenara. 23 Aðustos - 22 Eylül 21 Aralýk - 19 Ocak Bu hafta kardeþlerinle iliþkilerin, iletiþim kanallarýn ve de komþularýnla iliþkilerin yeniliklere açýk olacak. Yakýnlarýnla vakit geçirmek üzüntülerden ve de sýkýntýlardan seni uzaklaþtýracak. 19 Þubat - 20 Mart

19 19 23 NÝSAN ULUSAL EGEMENLÝK VE ÇOCUK BAYRAMI Sevgili Arkadaþlar! 23 Nisan 1920, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açýldýðý gündür. Atatürk ümüz 23 Nisan gününü, bayram yapalým diye çocuklara armaðan etmiþtir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluþ Savaþýnýn en ateþli günlerinde açýlmýþtýr. Birinci Dünya Savaþý ndan yenik çýkan Osmanlý Ýmparatorluðu nun içine düþtüðü durumu, düþmanlarýn yurdu paylaþmak için topraklara nasýl üþüþtüklerini ve Atatürk ün Samsun a, Amasya ya, Erzurum a ve Sivas a hangi zor þartlarda gittiðini hepiniz biliyorsunuz... Mustafa Kemal Atatürk, ülkenin ileri gelenlerini bir meclis çatýsý altýnda toplamak için var gücüyle çalýþtý Nisan 1920 günü, Atatürk ün bunu baþardýðýný görüyoruz. Sonunda Kurtuluþ Savaþý kazanýlmýþ, Milli Egemenlik ise padiþahýn elinden alýnýp, millete verilmiþti... Parlamento geleneklerine göre, en yaþlý üye olan Sinop Milletvekili Þerif Bey (1845), Baþkanlýk kürsüsüne çýktý ve aþaðýdaki konuþmayý yaparak Meclis in ilk toplantýsýný açtý. Burada Bulunan Saygýdeðer Ýnsanlar, Ýstanbul un geçici kaydiyle yabancý kuvvetler tarafýndan iþgal olunduðu ve bütün temelleri ile halifelik makamýnýn ve hükümet merkezinin baðýmsýzlýðýnýn yok edildiði hepimizce bilinmektedir. Bu duruma baþ eðmek, milletimizin, teklif olunan yabancý köleliðini kabul etmesi demektir. Ancak tam baðýmsýzlýk ile yaþamak için kesin olarak kararlý bulunan ve ezelden beri hür ve baþýna buyruk yaþamýþ olan milletimiz, kölelik durumunu son derece ve kesinlikle reddetmiþ ve hemen vekillerini toplamaya baþlayarak Yüksek Meclisimizi meydana getirmiþtir. Bu Yüksek Meclisin en yaþlý üyesi sýfatýyla ve Allah ýn yardýmýyla milletimizin iç ve dýþ tam baðýmsýzlýk içinde alýn yazýsýnýn sorumluluðunu doðrudan doðruya yüklenip, kendi kendisini yönetmeye baþladýðýný bütün dünyaya ilan ederek, Büyük Millet Meclisi ni açýyorum. Bu açýþ konuþmasýnda, millî egemenliðe dayalý yeni Türk parlamentosunun adý da Büyük Millet Meclisi olarak konulmuþtu. Bu ad herkesçe benimsedi. Daha sonra Atatürk ün tüm konuþmalarýnda yer aldýðý þekliyle ve ilk kez 8 Þubat 1921 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesinde de yazýlý olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) adý kalýcýlýk kazandý. Ulusal kelimesi Ulus tan türemiþtir. Ulus, ayný zamanda Millet kelimesinin de karþýlýðýdýr. Aralarýnda dil, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliði olan insanlar topluluðuna ulus, ya da millet diyoruz. Egemenlik ise; hakim olma, yönetme gücünü elinde bulundurma anlamýna gelir. Öyleyse, Ulusal Egemenlik sözlerinden þunlarý anlayabiliriz: Ulus u meydana getiren insanlarýn, yönetme yetkisini bütünüyle elinde bulundurmasý... Elbette ki, bir ulusu meydana getiren bütün fertlerin yönetici olmasý düþünülemez. Ulus, yani millet, yetkisini vekilleri aracýlýðý ile kullanmaktadýr Nisan ýn Çocuklar Açýsýndan Önemi 23 Nisan dünyada kutlanan ilk çocuk bayramýdýr. Atatürk ün Türk çocuklarýna armaðan ettiði bu bayram þenliklerine yabancý uluslarýn çocuklarý da katýlýr. Atatürk çocuklara çok deðer verir, gezilerinde okullara uðrar, ders dinler, sorular sorardý. Bugünün küçükleri yarýnýn büyükleridir. diyen Atatürk, yönetimin bayram süresince öðrencilere býrakýlmasý geleneðini baþlattý. 23 Nisan da yönetim birimleri seçimle gelen kurullar bir süre çocuklara býrakýlýr. Bu güzel gelenek her yýl yinelenir. Bu büyük bayram, hepimize kutlu olsun. ATATÜRK DÝYOR KÝ: Egemenlik, kayýtsýz þartsýz milletindir. Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, þerefidir. Bütün cihan bilmelidir ki artýk bu devletin ve bu milletin baþýnda hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnýz bir kuvvet vardýr. O da millî egemenliktir. Yalnýz bir makam vardýr. O da milletin kalbi, vicdaný ve mevcudiyetidir. Ulusal egemenlik öyle bir ýþýktýr ki, onun karþýsýnda zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur. Özgürlüðün de, eþitliðin de, adaletin de dayanaðý, ulusal egemenliktir. 23 NÝSAN Yirmi üç Nisan... Yurdu koruyan, Yarýný kuran Sen ol çocuðum!.. Eskiyi unut, Yeni yolu tut, Türklüðe umut, Sen ol çocuðum!.. Bizi kurtaran Öndere inan. Sözünü tutan Sen ol çocuðum!.. Küçüksün bugün, Yarýn büyürsün. Her iþte üstün Sen ol çocuðum!.. Çalýþýp öðren, Her þeyi bilen, Yurduna güven, Sen ol çocuðum!.. Hasan Ali YÜCEL DÜNYA ÇOCUK BAYRA- MI Kiminin saçý siyah, Kiminin saçý sarý... Ankara da buluþtu, Dünyanýn çocuklarý. Her Yirmi üç Nisan da Tekrarlanýr bu olay. Buluþma nedenini Açýklamak çok kolay. Bu kocaman dünyada Ülke sayýsý çoktur. Oysaki hiçbirinin Çocuk Bayramý yoktur. Dünyanýn çocuklarý, Yurdumuza koþuyor. Her Yirmi üç Nisan da Cývýldaþýp coþuyor. Türkiye konuklarla, Kalpler sevgiyle dolsun. Dünya Çocuk Bayramý Herkese kutlu olsun! Altan ÖZYÜREK ÇOCUKLARIN DÝLEÐÝ Çocuklar þarký söylerken Kanatlanýr gökyüzüne Melek olur. Çocuklar þarký söylerken Sarý saçlý, mavi gözlü Bebek olur. Çocuklar þarký söylerken Bulut olur, Gökkuþaðý olur Deniz olur. Çocuklar þarký söylerken 23 Nisanlarda Pýrýl pýrýl saydam kanatlý Kelebek olur. Çocuklar þarký söylerken 23 Nisanlarda Dillerinde, gözlerinde Yüreklerinde yalnýzca Bir dilek olur. Teþekkürler Atatürk Teþekkürler Atatürk M. Macit TAÞ

20 Kosova Futbol Supeligi Besa yeni lider Ipekli takým Besa, Kosova Superligin yeni lideridir. Besa bu hafta Priþtine de Kosova yi 4:1 skorla yenerek, ve diðer tarafta Priþtine nin, Trepça 89 karþýsýnda yenip çýkmasýna raðmen, liderlik koltuðuna geldi. Priþtine, Mitroviça da Trepça 89, karþýsýnda 1:0, maðlup ayrýldý. Tek gol Arsim Plepolli den 65 dakikada geldi. Ayný skorla Prizren de, Liria, Flamurtari yenerek ligde kalma mücadelesinde büyük bir adým attý. Diðer karþýlaþmalarda Dreniça, Besiana yi deplasmanda 2:1 yendi ve büyük bir sürpiz yaptý. KEK-Kosova ve Gilan-Ferizay, karþýlaþmalarý 0:0, beraberlik skorla bittiler. Maradona ölüm kalým savaþýnda Futbol efsanesi Diego Maradona yeniden rahatsýzlanarak hastaneye kaldýrýldý. Diego Armando Maradona 14 gün boyunca tedavi altýnda tutulduðu hastaneden taburcu edilmesinin ardýndan mide aðrýsý þikayetiyle tekrar hastaneye yatýrýldý. Doktorlarýn pankreasýnda bir semptom oluþmasýndan þüphelendikleri efsane futbolcunun durumunun kritik olduðu bildiriliyor. Futbol efsanesini taramalarý ve testleri tamamlandýðýnda baþba bir hastaneye nakledileceði açýklandý. Maradona nýn hastalanmadan bir gün önce kovduðunu söylediði kiþisel doktoru Alfredo Cahe ise efsane ismin yanýbaþýnda sevenleriyle birlikte nöbet tutuyor. S p o r Beraber yürüyorlar Turkcell Süper Lig de, haftayý 1 puanla kapatan Fenerbahçe 28. hafta sonunda en yakýn takipçisi Beþiktaþ ýn 4 puan önünde liderliðini sürdürdü. Þükrü Saraçoðlu Stadý nda, Vestel Manisaspor ile 0-0 berabere kalan sarý-lacivertliler bu sonuçla puanýný 56 ya yükseltti. Zirvedeki iddiasýný sürdüren Beþiktaþ da ligin son sýrasýnda bulunan Sakaryaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak haftayý 1 puanla kapatýrken, puanýný 52 ye çýkardý.galatasaray, Gençlerbirliði ni deplasmanda 3-1 yenerek, elde ettiði 3 puanla birlikte, puanýný 48 e yükselterek bu haftayý da 3 üncü sýrada tamamladý.trabzonspor ise Çaykur Rizespor deplasmanýnda gol düellosu þeklinde geçen karþýlaþmadan 3-2 yenik ayrýlarak, UEFA Kupasý na katýlma yolunda yara aldý.ligde alt sýralarý ilgilendiren karþýlaþmada son haftalarýn baþarýlý ismi Kayseri Erciyesspor sahasýnda Ankaragücü ne 1-0 yenilerek, taraftarlarýný hayal kýrýklýðýna uðratýrken, Ankaragücü bu galibiyetle rahat bir nefes aldý.26 golün atýldýðý 28 inci haftada 3 karþýlaþmayý ev sahibi, 3 maçý konuk ekip kazanýrken, 3 mücadele de berabere tamamlandý. Real Madrid in 60 milyon euro teklif ettiði ve sezonun en önemli transferi olmasý beklenen Cristiano Ronaldo, þok bir kararla Manchester United ile sözleþmesini 2012 ye kadar uzatarak tüm dedikodularý son noktayý koydu. Bu sezon Premier Lig ve Þampiyonlar Ligi nde inanýlmaz bir performans ortaya koyan Portekizli yýldýz, menajer PUAN DURUMU Takýmlar O P 1 FENERBAHÇE BEÞÝKTAÞ GALATASARAY KAYSERÝSPOR SÝVASSPOR TRABZONSPOR ANKARASPOR KONYASPOR GENÇLER ANTALYA BURSASPOR ANKARAGÜCÜ GAZÝANTEP VESTEL MAN ÇAYKUR RÝZ DENÝZLÝSPOR KAYSERÝ ERC SAKARYASPOR hafta maç programý Vestel Manisaspor-Bursaspor Denizlispor-Sivasspor Galatasaray-Çaykur Rizespor Trabzonspor-Sakaryaspor Ankaragücü-Gençlerbirliði Konyaspor-Kayseri Erciyesspor Kayserispor-Ankaraspor Gaziantepspor-Fenerbahçe, Beþiktaþ-Antalyaspor Gençlerbirliði-Galatasaray: 1-3 Sakaryaspor-Beþiktaþ: 1-1 Ankaraspor-Konyaspor: 4-2 Antalyaspor-Denizlispor: 1-1 Bursaspor-Kayserispor: 0-3 Kayseri Erc-Ankaragücü: 0-1 Sivasspor-Gaziantepspor: 2-1 Çaykur Rize-Trabzonspor: 3-2 Fenerbahçe-Vestel Man: 0-0 Ronaldo 2012 ye kadar Manchester de FORMULA 1 de sezonun üçüncü yarýþý olan Bahreyn Grand Prix sini, Ferrari takýmýndan Felipe Massa kazandý. Yarýþa ilk sýrada baþlayan Brezilyalý pilot, bu sezonki ilk birinciliðini elde etti. Formula 1 deki ilk sezonunu yaþayan McLaren Mercedes in Ýngiliz pilotu Lewis Hamilton ikinci, yine Ferrari den Fin Kimi Raikkonen üçüncü sýrayý aldý. Hamilton bu baþarýsýyla Alex Ferguson ile kýsa bir görüþme yaptýktan sonra bu kararý verdiðini belirterek, Burada kalmak istediðimi herkes biliyor. Çok mutluyum. Artýk sadece þampiyonluklarý düþünebilirim. dedi. Çok önemli bir isimini kaybetmekten son anda kurtulan Ferguson ise, Böyle bir oyuncunun Premier Lig te kalacaðýný bilmek futbolsever olarak beni mutlu ediyor þeklinde konuþtu. Bahreyn in kralý Massa Formula 1 deki ilk sezonunda ilk üç yarýþta podyuma çýkan tek pilot olarak tarihe geçti. Bu sonuçlarýn ardýndan, sezonun üçüncü yarýþý sonunda pilotlar klasmanýnda ilginç bir tablo ortaya çýktý. Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen ve Fernando Alonso, 22 þer puanla zirveyi paylaþýrken, Felipe Massa dördüncü sýrada yer aldý. Markalar sýralamasýnda ise McLaren Mercedes 44 puanla birinci, Ferrari 39 puanla ikinci, BMW Sauber 18 puanla üçüncü sýrayý elde etti.

Viyana nýn Horburg sarayýnda

Viyana nýn Horburg sarayýnda Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri nin Tepki Mektubu, Ahtisaari yi harekete geçirdi BM nin Özel Kosova Elçisi Baþmüzakereci Martti Ahtisaari nin, Kosova nýn nihai statüsüyle ilgili olarak taraflara sunacaðý

Detaylı

TOBB - ETÜ (AA) KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

TOBB - ETÜ (AA) KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ PRÝÞTÝNE ULUSLARARASI ÜNÝVERSÝTESÝ Kosova da Türkiye Odalar Borsalar Birliði (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iþbirliðiyle uluslararasý üniversite açýlýyor. Yeni açýlacak Uluslararasý Priþtine

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Lahey in adaleti: Soykýrým var; ama Sýrbistan masum Uluslararasý Adalet Divaný, Srebrenitsa da yaþayan 8 bin Müslüman ýn 1995 yýlýnda Sýrplar tarafýndan katledilmesini soykýrým olarak nitelendirdi. Ancak

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Türkçe Avrupa Dili Oluyor `Türkçemiz, olmazsa olmazýmýzdýr` VI. Avrupa Türkçe Süreli Yayýnlar Sempozyumu, Türkçenin uluslararasý platformlara taþýnmasý yönünde tavsiye kararý aldý Basri Doðan - Mehmet

Detaylı

Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart

Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart Priþtine ABD Ofisi Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri Heyetini Kabul Etti Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart 2007,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Polt: Kosova baðýmsýz olacak Polt, Konseyin bölgeyi ziyaret etmesini taraflar arasýnda görüþmelerin yeniden baþlatýlmasýnýn bir adýmý olarak algýlanmasýna þiddetle karþý çýkarken, Kosova nýn yaza kadar

Detaylı

Belediye Meclisi nin en yakýn tarihte Dillerin Kullanýmý Yasasý na dayanarak,

Belediye Meclisi nin en yakýn tarihte Dillerin Kullanýmý Yasasý na dayanarak, Výçýtýrn Türkleri Türkçe nin resmiyeti için baþvuruda bulundu Mitroviça da Türkçe nin kullanýmda resmi dil olmasýndan sonra Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Výçýtýrýn Þubesi de Türkçe nin resmileþmesi

Detaylı

Mehmetçiðin Kosova ya adým atmasýyla 23 Nisan þenliðinin Kosova da yaþayan Türk, Arnavut ve

Mehmetçiðin Kosova ya adým atmasýyla 23 Nisan þenliðinin Kosova da yaþayan Türk, Arnavut ve 23 Nisan merkezi tören kutlamasý Prizren de yapýldý 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý Türkiye de olduðu gibi dün Kosova da da kutlandý. Atatürk ün Çocuklara Armaðan Ettiði 23 Nisan Ulusal Egemenlik

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ TSK: K.Irak taki PKK kamplarý vuruldu Türk Silahlý Kuvvetleri, Kuzey Irak ta Zap, Hakurk ve Kandil Daðý nýn Irak tarafýndaki kesimlerinde yer alan PKK hedeflerinin Türk savaþ uçaklarý tarafýndan vurulduðunu

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Sýrplarý aklayan Lahey Uluslararasý Adalet Divaný, arþive bakmamýþ bile Uluslararasý Adalet Divaný nýn Bosna daki soykýrýmla ilgili davada Sýrbistan ý aklamasýnýn perde arkasý netleþmeye baþladý. Mahkemenin,

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Uzlaþmaya Barzani engeli Irak Baþbakaný Nuri El Maliki nin Ankara ziyaretinde, Türkiye ile Irak arasýnda imzalanmasý planlanan terörle mücadele iþbirliði anlaþmasý üzerinde uzlaþma saðlanamadý.bunun yerine,

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Tugay komutanlýðýnda görev yapacak birlik Kosova ya uðurlandý Çok Uluslu Güney Görev Kuvvet Komutanlýðýnda görev yapacak Türk askeri birlikleri törenle görev yapacaðý Kosova ya uðurlandý. Birlikler için

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova sürecinin nasýl iþleyeceði ile ilgili bilgi

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova sürecinin nasýl iþleyeceði ile ilgili bilgi AKP nin adayı Abdullah Gül AK Parti MYK, Dýþiþleri Bakaný Abdullah Gül ün yine aday gösterilmesine karar verdi. Baþbakan Erdoðan Kesinlikle baþka aday çýkmayacak. Adayýmýz Sayýn Gül dür dedi. Temmuz seçimleri

Detaylı

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici Kosova Üniversite Eðitiminde Yeni Bir Geliþme TOBB Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici TOBB Kosova ya sunabileceði en iyi desteði sundu.

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova Türk Taburu Komutaný Kurmay Binbaþý Kerim Acar

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova Türk Taburu Komutaný Kurmay Binbaþý Kerim Acar Tuðgeneral Tarçýn: Kosova da güvenlik durumu istikrarlý Çok Uluslu Güney Kuvvet Komutanlýðý görevini üstlenen Tuðgeneral Uður Tarçýn, ilk kez Prizren de basýn mensuplarýyla bir araya geldi. Tarçýn, Çok

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Kosova Azýnlýk Topluluklarý Sivil Toplum Kuruluþlarý Buluþmasý Brezoviça da gerçekleþti Bir adým ileri Taner GÜÇLÜTÜRK Kosova Açýk Toplum Vakfý (KFOS un) ev sahipliðinde geleneksel hale gelen Kosova Azýnlýk

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Edirne Trakya Üniversitesi 25 Yaþýnda Trakya Üniversitesi, Balkanlarýn Barýþ ve Dostluk Penceresi 14-16 Haziran 2007 tarihlerinde Edirne Trakya Üniversitesi 25 inci yýldönümünü kutladý. Üniversitenin 2006-2007

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. adýna özverili çalýþmalarda bulunacaðýný

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. adýna özverili çalýþmalarda bulunacaðýný Erdoðan, Thaçi yi Tebrik Etti Türkiye Cumhuriyeti Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Kosova nýn yeni Baþbakaný Haþim Thaçi yi tebrik etti. Erdoðan, Kosova nýn içinden geçmekte olduðu bu tarihi dönemde, 17

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Ýbrahim Arslan: Ahtisaari' nin paketi demokratik deðil, ayrýmcýlýk taþýyan bir pakettir... Nercivan Cota: Kosova Demokratik Türk Partisi nin toplantýya katýlmamasý bizleri derinden üzmüþtür... Ercan Kasap:

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Nazlým Þiirler, Yaþam ve Ötesi vardý. Saraç ýn kurduðu Türk Milli Birlik KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Nazlým Þiirler, Yaþam ve Ötesi vardý. Saraç ýn kurduðu Türk Milli Birlik KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Makedonyalý Türk Yazar Sabit Yusuf Öldü Makedonyalý türk þair, yazar, gazeteci ve aydýnlarýndan biriolan Sabit Yusuf geçirdiði kalp krizi sonucu 8 Mayýs Salý günü hayatýný kaybetti. Makedonyalý Türk yazar

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 407 YIL: 9 Perþembe, 13 Aralık k 2007 Fiyatý: 0.50 Yerelde de zafer PDK nýn Kosova nýn 23 belediyesinde Cumartesi günü yapýlan belediye baþkanlýk seçimlerinin

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Baþbakan Haþim Thaçi, ile özel roportaj Thaçi: Baðýmsýzlýk sürecinde Türkiye nin yanýmýzda olmasýný istiyoruz Kosova Baþbakaný Hashim Thaçi, muhabirimiz Enis Tabak ý makamýnda kabul ederek son günlerde

Detaylı

Bir bakýma yýlan hikayesine dönen 17 Kasým seçimleri Pazartesi günü Kosova Merkez Seçim Komisyonu tarafýndan resmi olarak açýklandý.

Bir bakýma yýlan hikayesine dönen 17 Kasým seçimleri Pazartesi günü Kosova Merkez Seçim Komisyonu tarafýndan resmi olarak açýklandý. Türk Dernekleri Tek Çatý Altýnda Toplanýyor Kosova Türk Eþgüdüm Bürosu Müsteþarý Mustafa Sarnýç ýn, Kosova da 30 u aþkýn sivil toplum kuruluþu temsilcileriyle yaptýðý toplantýda, Türk sivil toplum kuruluþlarýnýn

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Baþbakan: Kosova sizlerden minnettar

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Baþbakan: Kosova sizlerden minnettar Çanakkale Zaferi ve Þehitleri anma günü törenlerle kaydedildi Çanakkale içinde yatan Kosovalýlar anýldý 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Þehitleri Anma Günü nedeniyle, Dragaş ta ve Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Yağcılar: Stratejimiz Oylarımızı Artırmak KDTP Genel Başkanı ve milletvekili adayı Mahir Yağcılar ile seçim öncesinde yaptığımız söyleşide, KDTP nin seçim stratejisini, beklentilerini, seçim sistemini,

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ THY Kosova daki 5. Yýlýný Kutladý Türk Hava Yollarý (THY) düzenlediði törenle Ýstanbul ile Priþtine arasýnda baþlayan uçak seferlerinin 5. yýlýný görkemli bir þekilde kutladý. Çok sayýda davetlinin hazýr

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Enis TABAK KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Enis TABAK KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Uluslararasý Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali Konya da Yapýldý... Konya Devlet Tiyatrosu, 10. Yýlýný Gururla Kutladý Konya da bu yýl ilki gerçekleþtirilen Uluslararasý Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. 19 da kapanacak. Ýhtiyaç duyulmasý halinde oy kullanma hakkýna sahip olan her vatandaþa,

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. 19 da kapanacak. Ýhtiyaç duyulmasý halinde oy kullanma hakkýna sahip olan her vatandaþa, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasýmda Kosova da anýldý Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Kosova Türk Öðretmenler Derneði organizasyonuyla düzenlenen törenle anýldý. Ulu Önder Mustafa

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Yaðcýlar: Bu konuda giriþimlerimiz sürecek

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Yaðcýlar: Bu konuda giriþimlerimiz sürecek Nevzat Þundo 40. Sanat yılını sahnede kutladı Osmanlý döneminde olduðu gibi bugün de Kosova da Türk kültürünün, yazýnýn, sanatýnýn, müziðinin ve burada yaþamakta olan diðer halk kültürlerinin belirli bir

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Prizren de geleneksel olarak yapılan Dokufest festivali için geri sayım başladı. Festival startı

Prizren de geleneksel olarak yapılan Dokufest festivali için geri sayım başladı. Festival startı Dokufest heyecaný baþlýyor Prizren de geleneksel olarak yapılan Dokufest festivali için geri sayım başladı. Festival startı Dokuphoto fotoðraf sergisinin Gazi Mehmet Paþa Hamamý ve Kültür evinde açılması

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Ramazan Bayramınızı Kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz.

Ramazan Bayramınızı Kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz. sayfa 10 da Þpat: Belediye seçimlerinde iddialýyýz KDTP Prizren Şubesi Baþkaný ve Prizren Belediye Baþkan adayý Ercan Þpat ile seçimler, seçim sistemi, seçim stratejisi, seçimden beklentilerini bir söyleþide

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Prizren Zambaðý nýn 3 ncüsü Tolga Kazaz Kosova nýn Prizren þehrinde 14 yýldýr geleneksel olarak düzenlenen Prizren Zambaðý müzik yarýþmasý Salý gecesi Türkiye Ekonomi Bankasý nýn-teb ana sponsorluðunda

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

sorunlarımızı beraberce dile getirdik. Maalesef Türk toplumunun sorunları yeteri düzeyde Kosova parlamentosunda

sorunlarımızı beraberce dile getirdik. Maalesef Türk toplumunun sorunları yeteri düzeyde Kosova parlamentosunda Bağımsız Türk Adayı Cemil Luma Geçen pazartesi akşamı ESNAF İE Derneği Başkanı Cemil Luma dernek binasında gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında, kendi milletvekilli adaylığını resmi olarak açıkladı.

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova arsýndaki çok yönlü iliþkilerin deðerlendirildiðini,

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova arsýndaki çok yönlü iliþkilerin deðerlendirildiðini, Kosova Demokratik Türk Partisi adaylarını belirledi Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP), 17 Kasım 2007 tarihinde düzenlenecek Parlamento, belediye başkanlıkları ve belediye meclis seçimleri için aday

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Geliþtirme Projesi KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Geliþtirme Projesi KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 409 KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ 409 YIL: 9 Perşembe, embe, 27 Aralık k 2007 Fiyatý: 0.50 PDK ve LDK koalisyonunda sona doğru Seçimlerden galip çýkan Kosova Demokratik Partisi (PDK),

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ KDTP Mamuþa Þubesi Kosova Milletvekili Adayý Rifat Krasniç Kosova Demokratik Türk Partisi Mamuþa Þubesi nde 28.08.2007 tarihinde yapýlan toplantýda, 17 Kasým 2007 tarihinde Kosova da yapýlacak seçimlerde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Makedonya nýn Ohri þehrinde

Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Makedonya nýn Ohri þehrinde Guehenno: UNMIK deðiþecek Kosova ziyaretinde bulunan Birleþmiþ Milletlerin iki numaralý ismi Guehenno, Kosova da görevde bulunana UNMIK misyonunun deðiþeceðinin sinyallerini verirken, herkesi Güvenlik

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Genel Baþkan Mahir Yaðcýlar, 4 üncü milletvekilinin

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Genel Baþkan Mahir Yaðcýlar, 4 üncü milletvekilinin Gazi Üniversitesi Türkiyat Araþtýrmalarý Merkezi Baþkaný Prof. Dr. Hülya Çengel ile röportaj... Türkiyat, Türkoloji, Türklük Bilimi ve Kosova KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 404 YIL: 9 Perþembe,

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Prizren Belediye Baþkanı Ramadan Muya ile Yeni Dönem KTM na Özel Röportaj... Baþkan Muya: Topluluk partileriyle koalisyon kurmamýz, burada yaþayan halka verilen deðerin göstergesidir SAYI: 413 YIL: 10

Detaylı

terörü kýnama töreni Ýstiklal marþý nýn okunmasýyla KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ TÝKA Kosova Program Koordinatörü Metin Arslanbaþ

terörü kýnama töreni Ýstiklal marþý nýn okunmasýyla KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ TÝKA Kosova Program Koordinatörü Metin Arslanbaþ Kosova Türklerinin anavatanla anlamlý dayanýþmasý Türkiye deki terör Kosova da kýnandý Kosova Türkleri, terörle mücadelede anavatan Türkiye ye her türlü destek sunma hazýrlýlýðýný ifade etti. Prizren de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Fiyatý: 0.50

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Fiyatý: 0.50 Dürüstlüðün, barýþýn ve baþarýnýn simgesi: Kurmay Albay Kahraman Güneþ Albay Güneþ e Süleyman Brina Balkanlar Türk Kültürü Hizmet Ödülü Verildi. Her yýl geleneksel olarak düzenlenen ve Türklüðe hizmet

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Erdoðan a tebrik mesajlarý devam ediyor

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Erdoðan a tebrik mesajlarý devam ediyor 12-21 Temmuz tarihlerinde Türk Dünyasý Yalova da buluþtu Filizler Yalova da gururumuz oldu Yalova daki 10. Türk Boylarý Kültür Þöleni, Türk Dünyasý temsilcilerinin buluþmasý, halk oyunlarý gösterileri

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı