B1- K a y n a k i ş l e m i n e b a ş l a m a d a n ö n c e d i k k a t e d i l m e s i g e r e k e n h u s u s l a r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "B1- K a y n a k i ş l e m i n e b a ş l a m a d a n ö n c e d i k k a t e d i l m e s i g e r e k e n h u s u s l a r"

Transkript

1 1

2 A. G İ R İ Ş K a y n a k k a l i t e s i, k a y n a k ç ı n ı n k a b i l i y e t i, k u l l a n ı l a n e k i p m a n v e s t a n d a r t l a r ı n u y g u l a n m a s ı n ı s a ğ l a y a n g ö z l e m c i y e d o ğ r u d a n b a ğ l ı d ı r. K a y n a k p r o s e s i b a ş ı n d a n s o n u n a k a d a r t i t i z l i k le g ö z l e m l e n m e li d i r. B u n u n s a ğ l a n a b i l m e s i i ç i n k a y n a k m a h a l l i n d e b i r s u p e r v i s o r b u l u n d u r u l m a l ı d ı r. A y r ı c a, k a y n a k e s n a s ı n d a k a y n a k d a t a l a r ı e k t e v e r il e n f ö y l e r e k a y d e d i lm e li d i r. K a y n a k i ş l e m i n e b a ş l a m a d a n ö n c e t e s t k a y n a ğ ı y a p ı l a r a k k a y n a k p a r a m e t r e l e r i n i n d o ğ r u l u ğ u t e s p it e d il m e l i d i r. H e r b i r k a y n a k ç ı g e r e k l i e ğ i t im l e r d e n g e ç i r il m i ş v e s e r t i fi k a l a n d ı r ı l m ı ş o l m a lı d ı r. B. A L I N K A Y N A Ğ I B1- K a y n a k i ş l e m i n e b a ş l a m a d a n ö n c e d i k k a t e d i l m e s i g e r e k e n h u s u s l a r K a y n a k y a p ı l a n o r t a m ı n s ı c a k l ı ğ ı + 5 C n i n ü z e r i n d e o l m a l ı d ı r. Y a ğ ı ş l ı v e s o ğ u k h a v a l a r d a ü s t ü k a p a l ı b i r y e r s e ç i l m e l i d i r. K a y n a k e s n a s ı n d a v a n t i l a s y o n n e d e n i y l e h ız l ı s o ğ u m a n ı n o lm a m a s ı i ç i n b o r u u ç l a r ı k a p a t ı l m a l ı d ı r. K a n g a l h a l i n d e k i b o r u l a r d a k a y n a k y a p ı l m a d a n ö n c e, k a n g a l l a ş m a e s n a s ı n d a o l u ş m u ş o l a n o v a l l i k le r i n i n a l ı n m ı ş o lm a s ı g e r e k i r. K a y n a k b ö l g e s i t e m i z v e h a s a r s ı z o l m a l ı d ı r. B2- K a y n a k m e t o d u n u n t a r i f i A l ı n k a y n a ğ ı, a y n ı ç a p v e e t k a l ı n lı ğ ı n d a k i b o r u v e f i t i n g l e r i n b a s ı n ç v e s ı c a k l ı k y a r d ı m ı y l a a l ı n a l ı n a b i r l e ş t i r i lm e s i s u r e t i y le g e r ç e k l e ş t i r il e n b i r b a ğ l a n t ı m e t o d u d u r. K a y n a k y a p ı l a c a k p a r ç a l a r ı n a ğ ı z k ı s ı m l a r ı, d ü z g ü n c e t ı r a ş l a n a r a k e r i m e s ı c a k l ı ğ ı n a k a d a r ı s ı t ı l ı r ( C ). D a h a s o n r a d a b e l i r l i b i r b a s ı n ç l a b i r b i r i n e a l ı n a l ı n a y a p ı ş t ı r ı lı r. K a y n a k b a s ı n c ı, s ı c a k l ı k v e z a m a n m a l z e m e n i n k e n d i k i m y a s a l v e f i z i k s e l ö z e ll i k l e r i n i b o z m a y a c a k ş e k i l d e a y a r l a n ı r. A l ı n k a y n a ğ ı m e t o d u n d a k a y n a k b ö l g e l e r i ı s ı t ı c ı ü z e r i n e b e li r li b i r b a s ı n ç l a b a s t ı r ı l ı r ( y a n a ş t ı r m a ), k a y n a k s ı c a k l ı ğ ı n d a h e m e n h e m e n s ı f ı r b a s ı n ç t a b e k l e n i r ( b a s ı n ç s ı z ı s ıt m a ) v e b a s ı n ç a l t ı n d a b i r l e ş t i r il i r ( b i r l e ş t i r m e ). 2

3 K a l i t e l i b i r a l ı n k a y n a ğ ı n d a b a ğ l a n t ı e n a z o r i j i n a l b o r u n u n s a h i p o l d u ğ u d a y a n ı m a s a h i p t i r. K a l i t e l i b i r a l ı n k a y n a ğ ı e l d e e d e b i lm e k i ç i n k a y n a k b a s ı n c ı, s ı c a k l ı k v e z a m a n p a r a m e t r e le r i t i t iz l ik l e a y a r l a n m a l ı d ı r. Ş e k i l 1 :. A l ı n K a y n a ğ ı y a p ı l a c a k b o r u l a r B3- K a y n a k h a z ı r l ı ğ ı K a y n a k i ş l e m i n e b a ş l a m a d a n h e m e n ö n c e k a y n a k m a k i n a s ı ü z e r i n d e g ö r ü l e n s e t s ı c a k l ı ğ ı n ı n k o n t r o l e d i lm e s i g e r e k i r. B u i ş l e m i n f r a r e d t e r m o m e t r e i le y a p ı lm a l ı d ı r. S e t s ı c a k l ı ğ ı n a u l a ş ı l d ı k t a n e n a z 1 0 d a k. s o n r a k a y n a k i ş l e m i n e b a ş l a n m a l ı d ı r. K a y n a k k a l i t e s i n i n i y i o l a b il m e s i i ç i n ıs ı t ı c ı y ü z e y le r i n i n h e r k a y n a k t a n ö n c e t e m z i le n m e s i g e r e k i r. T e m iz l e m e a ş ı n d ı r ı c ı o l m a y a n y u m u ş a k m a l z e m e le r l e, a l k o l v s. y a r d ı m ı y l a y a p ı l a b i li r. I s ı t ı c ı y ü z e y l e r i ç i z i k v e y a h a s a r l ı o l m a m a l ı d ı r. B i r l e ş t i r m e k u v v e t le r i v e b i r le ş t i r m e b a s ı n ç l a r ı k u l l a n ı l a n m a k i n a n ı n s p e k l e r i n d e g ö s t e r il d i ğ i g i b i o l m a l ı d ı r. B u n l a r k a y n a k m a k i n a s ı n ı ü r e t e n f i r m a n ı n v e r d i ğ i b i l g i le r e, h e s a p l a m a l a r a v e y a ö l ç ü m d e ğ e r le r i n e g ö r e b e l i r le n m e l i d i r. H a r e k e t b a s ı n c ı, k a y n a t ı l a c a k p a r ç a l a r ı n m a k i n a d a m o n t a j l ı i k e n h a f i f ç e h a r e k e t e t t i r i l m e s i i le c i h a z ı n b a s ı n ç g ö s t e r g e s i n d e g ö r ü l e n d e ğ e r d i r. B u d e ğ e r b e l i r le n e n b i r l e ş t i r m e b a s ı n c ı n ı n ü z e r i n e e k le n m e l i d i r. H a r e k e t b a s ı n c ı m a k i n a d a n m a k i n a y a d e ğ i ş t i ğ i g i b i, k a y n a t ı l a c a k b o r u n u n ç a p ı n a v e b o y u n a g ö r e d e d e ğ i ş i r. B u n e d e n le h e r b i r k a y n a k i ş l e m i n d e n ö n c e h a r e k e t b a s ı n c ı o k u n a r a k b i r l e ş t i r m e b a s ı n c ı n a e k l e n m e li d i r. B i r l e ş t i r il e c e k b ö l g e le r k a y n a k y a p ı l m a d a n ö n c e t ı r a ş l a n m a l ı d ı r ( Ş e k i l 2 ). B u ş e k i l d e b o r u l a r t a m o l a r a k a l ı n a l ı n a y e r le ş t i r i le b il i r v e y ü z e y l e r d e k i k i r li b ö l g e le r a t ıl m ı ş o l u r. T ı r a ş l a n a n i k i y ü z e y b i r b i r i ü z e r i n e ö r t ü ş t ü r ü l ü n c e ç e v r e b o y u n c a o l u ş a n b o ş l u ğ u n i z i n v e r il e n m a k s i m u m g e n i ş li k d e ğ e r i T a b l o 1 d e v e r i l m i ş t i r. 3

4 T a b l o 1 : İ z i n v e r i l e n m a k s i m u m b o ş l u k g e n i ş l i k l e r i B o r u d ı ş ç a p ı Φ D m m B o ş l u k g e n i ş l i ğ i m m < < > B o ş l u k g e n i ş l i ğ i v e h a t a l ı m e r k e z le m e ( k a ç ı k lı k ) o l u p o l m a d ı ğ ı k o n t r o l e d il m e l i d i r. K a ç ı k l ı k m ü m k ü n o l d u ğ u k a d a r s ı f ı r l a n m a l ı d ı r. E n k ö t ü d u r u m d a b i r l e ş t i r m e b ö l g e le r i n i n k a ç ı k lı ğ ı 0, 1 * C i d a r k a l ı n l ığ ı n ı g e ç m e m e li d i r. T ı r a ş l a n a n k a y n a k b ö l g e le r i k i r l e t i lm e m e li, e l il e d o k u n u l m a m a l ı d ı r. A k s i t a k t i r d e t e k r a r t ı r a ş l a m a y a p m a k ş a r t t ı r. K a y n a k b ö l g e s i n d e t ı r a ş l a m a s o n u c u n d a o r t a y a ç ı k a n ç a p a k l a r b i r l e ş m e y ü z e y l e r i n d e n e l d e ğ m e d e n t e m i z le n m e l i d i r. T ı r a ş l a y ı c ı Ç a p a k Ş e k i l 2 :. B o r u a ğ ı z l a r ı n ı n t r a ş l a n m a s ı B4- K a y n a k p r o s e d ü r ü A l ı n k a y n a ğ ı p r o s e s i n d e k a y n a k b ö l g e l e r i b i r ı s ı t ı c ı y a r d ı m ı y l a k a y n a k s ı c a k l ı ğ ı n a k a d a r ı s ı t ı lı r v e ı s t ı c ı ç ı k a r ıl d ı k t a n s o n r a b a s ı n ç a l t ı n d a b i r l e ş t i r m e i ş l e m i y a p ı l ı r. I s ı t ı c ı s ı c a k l ı ğ ı C a r a s ı n d a o l m a l ı d ı r. Y ü k s e k s ı c a k l ı k d a h a i n c e e t k a l ı n l ı ğ ı i ç i n g e ç e r l i i k e n d ü ş ü k s ı c a k l ı k b ü y ü k e t k a l ı n l ı k l a r ı i ç i n g e ç e r li o l u r ( G r a f i k 1 ). 4

5 Yanaştırma işlemi Basınçsız ısıtma Isıtıcının çıkarılması Soğutma işlemi Birleştirme işlemi Isıtıcı Sıcaklığı ( C) Cidar Kalınlığı (mm) G r a f i k 1 : C i d a r K a l ı n l ı ğ ı n a G ö r e I s ı t ı c ı S ı c a k l ı ğ ı D e ğ e r l e r i Basınç P1 P3 Hareket basıncı P H P2 T1 T2 T3 T4 T5 Zaman G r a f i k 2 : A l ı n K a y n a k İ ş l e m i n i n G r a f i k l e G ö s t e r i m i Y a n a ş t ı r m a : K a y n a t ı l a c a k b o r u l a r b i r l e ş m e y ü z e y l e r i ı s ı t ı c ı y a p a r a l e l o l a c a k ş e k i l d e ı s ı t ı c ı y a y a n a ş t ı r ı l ı r. P a r a l e l l i ğ i n t a m o l a r a k s a ğ l a n ı p s a ğ l a n m a d ı ğ ı o l u ş a n d u d a k y ü k s e k l i ğ i n i n t i p i n e b a ğ l ı o l a r a k b e l i r l e n e b i li r. E ğ e r t a m p a r a l e l l i k s a ğ l a n a m a m ı ş s a ç a p b o y u n c a h o m o j e n d u d a k y ü k s e k l i ğ i o l u ş m a y a c a k t ı r. Y a n a ş t ı r m a i ş l e m i P 1 b a s ı n c ı a l t ı n d a T 1 s ü r e s i b o y u n c a y a p ı l ı r ( G r a f i k 2 ). T 1 s ü r e s i o l u ş a n d u d a k y ü k s e k l i ğ i n e g ö r e b e l i r le n i r. O lm a s ı g e r e k e n m i n i m u m d u d a k y ü k s e k li k le r i T a b l o 2 d e 2. k o l o n d a g ö s t e r i l m i ş t i r. I s ıt ı c ı n ı n y e r le ş t i r i lm e s i v e d u d a k o l u ş u m u i ş le m l e r i Ş e k il 3 v e Ş e k il 4 t e n g ö r ü l e b i l i r. P 1 a r a y ü z e y b a s ı n c ı 0, 1 5 N / m m 2 d i r. A n c a k b u b a s ı n ç k a y n a k c i h a z ı n ı n m a n o m e t r e s i n d e o k u n a n b a s ı n ç d e ğ i l d i r. K u ll a n ı c ı a r a y ü z e y d e b u b a s ı n c ı s a ğ l a m a k i ç i n 5

6 k a y n a k m a k i n a s ı n ı h a n g i d e ğ e r e a y a r l ı y a c a ğ ı n ı k a y n a k m a k i n a s ı ü r e t i c i s i n i v e r d i ğ i b il g il e r e g ö r e b e l i r l e m e li d i r. I s ı t ı c ı Ş e k i l 3 :. I s ı t ı c ı n ı n y e r l e ş t i r i l m e s i D u d a k D u d a k Ş e k i l 4 :. B a s ı n ç l ı ı s ı t m a ( y a n a ş t ı r m a ) s ı r a s ı n d a ( s o l ) v e s o n r a s ı n d a b o r u a ğ ı z l a r ı n ı n y a p t ı ğ ı d u d a k B a s ı n ç s ı z ı s ı t m a : B u i ş l e m i ç i n y a n a ş t ı r m a b a s ı n c ı n d a n ç o k k ı s a b i r s ü r e i ç e r i s i n d e k a y n a k y ü z e y l e r i n i ı s ı t ı c ı d a n a y ı r m a d a n b a s ı n ç d ü ş ü r ü l ü r. B u a ş a m a d a b i r l e ş m e b ö l g e l e r i ı s ı t ı c ı il e h e m e n h e m e n s ı f ı r b a s ı n ç t a ( a r a y ü z e y b a s ı n c ı ) t e m a s t a d ı r ( P 2 0, 0 2 N / m m 2 ). B u e s n a d a ı s ı b o r u e k s e n i d o ğ r u l t u s u n d a i l e r le r. I s ı t m a s ü r e s i T 2 T a b l o 2 d e 3. k o l o n d a v e r il m i ş t i r. B u s ü r e n i n g e r e k e n d e n k ı s a t u t u l m a s ı h a l i n d e, e r i m iş p l a s t i k k ı s m ı n d e r i n l i ğ i k a y n a k i ç i n g e r e k l i o l a n d e r i n li k t e n d a h a k ı s a o l u r. I s ı t m a s ü r e s i n i n g e r e k e n d e n u z u n t u t u l m a s ı h a l i n d e d e k a y n a k b ö l g e s i a ş ı r ı e r i y e c e k v e y a b o z u n a c a k t ı r. 6

7 I s ı t ı c ı n ı n ç ı k a r ı l m a s ı : B a s ı n ç s ı z ı s ı t m a i ş l e m i n d e n s o n r a b i r l e ş m e b ö l g e l e r i ı s ı t ı c ı d a n a y r ı l ı r. I s ı t ı c ı ç ı k a r ı l ı r k e n b i r l e ş m e b ö l g e le r i n e z a r a r v e r i l m e m e l i v e / v e y a p i s l i k b u l a ş t ı r ı l m a m a lı d ı r. I s ı t ı c ı ç ı k a r ı l d ı k t a n s o n r a ç o k ç a b u k b i r ş e k i l d e b i r l e ş t i r m e i ş l e m i g e r ç e k l e ş t i r il m e l i d i r. E ğ e r g e c i k il i r s e s o ğ u m a v e o k s i t l e n m e n e d e n i y l e k a y n a k k a l i t e s i b o z u l u r. B u a ş a m a i ç i n m a k s i m u m s ü r e T 3 T a b l o 2 d e 4. k o lo n d a v e r i l m i ş t i r. B i r l e ş t i r m e : I s ı t ı c ı ç ı k a r ı l d ı k t a n s o n r a b o r u l a r b i r b i r i n e y a n a ş t ı r ı l ı r. Y a n a ş t ı r m a k e s i n li k le ı s ıt ıl m ı ş y ü z e y le r i n b i r b i r i n e ç a r p m a s ı ş e k l i n d e o l m a m a l ı d ı r. İ s t e n il e n P 3 b a s ı n ç d e ğ e r i n e ( a r a y ü z e y b a s ı n c ı ) l i n e e r b i r ş e k il d e ç ı k ı l m a lı d ı r ( G r a f i k 2 ). G e r e k l i s ü r e T 4 T a b l o 2 d e 5. k o lo n d a v e r i l m i ş t i r. B i r le ş t i r m e b a s ı n c ı P 3 0, 1 5 ± 0, 0 1 N / m m 2 o l m a l ı d ı r. Ş e k i l 5 :. B a s ı n ç l ı ı s ı t m a s o n r a s ı n d a ı s ı t ı c ı n ı n ç e k i l i p, b o r u l a r ı n a ğ ı z a ğ ı z a g e t i r i l m e s i ( s o l ) v e b a s ı n ç a l t ı n d a b i r l e ş t i r i l m e s i ( s a ğ ) S o ğ u t m a : S o ğ u t m a e s n a s ı n d a b i r l e ş t i r m e b a s ı n c ı P 3 ( a r a y ü z e y b a s ı n c ı ) s a b it t u t u lm a l ı d ı r. B i r le ş t i r m e i ş l e m i n d e n s o n r a d ü z g ü n i k i li d u d a k o l u ş m a l ı d ı r. D u d a k b o y u t l a r ı v e ş e k li k a y n a ğ ı n d ü z g ü n l ü ğ ü n ü g ö s t e r i r. B i r l e ş t i r il e n b o r u l a r ı n m e l t - f l o w u n a b a ğ l ı o l a r a k f a r k l ı d u d a k ş e k i l le r i o l u ş a b i l i r. Ş e k il 6 d a g ö s t e r i l e n K d e ğ e r i h e r z a m a n s ı f ı r d a n b ü y ü k o l m a lı d ı r. B u a ş a m a i ç i n g e r e k li m i n u m u m s ü r e T 5 T a b l o 2 d e 5. k o l o n d a v e r i lm i ş t i r. 7

8 K Ş e k i l 6 : D u d a k d e t a y ı T a b l o 2 : A l ı n k a y n a ğ ı p r o s e s i n d e ö n e r i l e n k a y n a k p a r a m e t r e l e r i Y a n a ş t ı r m a B a s ı n ç s ı z ı s ı t m a I s ı t ı c ı n ı n ç ı k a r ı l m a s ı B i r l e ş t i r m e C i d a r k a l ı n l ı ğ ı I s ı t ı c ı ü z e r i n d e g ö z l e n e n b o r u n u n d u d a k y ü k s e k l i ğ i I s ı t m a s ü r e s i = 1 0 x C i d a r k a l ı n l ı ğ ı B i r l e ş t i r m e s ü r e s i S o ğ u t m a s ü r e s i m m m m ( m i n i m u m ) s s ( m a k s i m u m ) s m i n ( m i n i m u m ) 4, 5 0, , , , , , , , , N o t : T a b l o d a v e r i l e n k a y n a k p a r a m e t r e l e r i n d e n h e r h a n g i b i r i n i n d ı ş ı n a ç ı k ı l d ı ğ ı n d a v e y a a n l a t ı l a n p r o s e d ü r l e r d e n b ir i n e u y u l m a d ığ ı z a m a n t ü m k a y n a k i ş l e m i t e k r a r y a p ı l m a l ı d ı r. B4- A d ı m a d ı m k a y n a k i ş l e m i 1. G e r e k l i k a y n a k k o ş u l l a r ı n ı s a ğ l a, ö r. k a y n a k m a h a l l i n i n ü s t ü n ü n k a p a t ı l m a s ı. 2. K a y n a k m a k i n a s ı n ı j e n e r a t ö r e v e y a e le k t r ik h a t t ı n a b a ğ l a y a r a k ç a l ı ş ı p ç a l ı ş m a d ı ğ ı n ı k o n t r o l e t. 3. K a y n a k y a p ı l a c a k b o r u l a r ı m a k i n a y a y e r l e ş t i r v e b o r u l a r ı n a k s i y e l y ö n d e k o l a y h a r e k e t e d e b il m e s i n i s a ğ l a. 8

9 4. B i r l e ş m e b ö l g e le r i n i t ı r a ş l a. 5. T ı r a ş l a m a a p a r a t ı n ı m a k i n a d a n ç ı k a r. 6. K a y n a k b ö l g e s i n d e n ç a p a k l a r ı t e m i z l e ( f ı r ç a v e y a k a ğ ı t h a v l u ) 7. H a v a s i r k ü l a s y o n u n a k a r ş ı b o r u u ç l a r ı n ı k a p a t. 8. B i r l e ş m e y ü z e y le r i n i n b i r b i r i n e p a r a l e ll i ğ i n i y ü z e y l e r i b i r b i r i n e d e ğ d i r e r e k k o n t r o l e t ( e n k ö t ü d u r u m d a k i b o ş l u k g e n i ş l i ğ i T a b l o 1 d e k i d e ğ e r le r i g e ç m e m e l i ). 9. K a ç ı k l ı k l a r ı k o n t r o l e t ( e n k ö t ü d u r u m d a m a k s i m u m 0, 1 x C i d a r k a l ı n l ı ğ ı ). 10. I s ı t ı c ı y ü z e y s ı c a k l ı ğ ı n ı k o n t r o l e t ( G r a f i k 1 ). 11. I s ı t ı c ı y ü z e y l e r i n i a ş ı n d ı r ı c ı o lm a y a n v e t ü y b ı r a k m a y a n b e z v e y a k a ğ ı t h a v l u y l a t e m i z l e. 12. H a r e k e t b a s ı n c ı n ı k a y n a k m a k i n a s ı n ı n m a n o m e t r e s i n d e n o k u v e b u d e ğ e r i e k t e v e r i le n k a y n a k f ö y ü n e y a z. 13. K a y n a k m a k i n a s ı ü r e t i c i s i n i n v e r d i ğ i h e s a p l a m a l a r a v e y a t a b l o l a r a g ö r e y a n a ş t ı r m a, b a s ı n ç s ı z ı s ı t m a v e b i r l e ş t i r m e b a s ı n ç l a r ı n ı b e l i r le. 14. T a b l o 2 d e k i d e ğ e r l e r i k a y n a k m a k i n a s ı ü z e r i n d e u y g u l a. 15. I s ı t ı c ı y ı k a y n a k p o z i s y o n u n a g e t i r. 16. B i r l e ş m e b ö l g e le r i n i ı s ıt ı c ı y a ç a b u k b i r ş e k i l d e y a n a ş t ı r v e y a n a ş t ı r m a b a s ı n c ı n d a T a b l o 2 d e 2. k o l o n d a v e r i l e n m i n i m u m d u d a k y ü k s e k l i k l e r i n i n o l u ş m a s ı n ı b e k le. 17. B a s ı n c ı P 2 b a s ı n c ı n a d ü ş ü r. B u b a s ı n ç s ı f ı r a y a k ı n d ı r 0, 0 2 N / m m 2. P 2 b a s ı n c ı n d a T a b l o 2 d e 3. k o l o n d a v e r i l e n s ü r e k a d a r b e k l e. 18. B o r u l a r ı b i r l e ş m e b ö l g e l e r i n e z a r a r v e r m e d e n ı s ı t ı c ı d a n a y ı r v e ı s ı t ı c ı y ı a l. 19. B i r l e ş m e y ü z e y l e r i n i T a b l o 2 d e 4. k o l o n d a v e r i le n s ü r e i ç e r i s i n d e h e m e n h e m e n d e ğ e c e k k a d a r b i r b i r i n e y a n a ş t ı r. D a h a s o n r a % t e m a s ı y a k l a ş ı k s ı f ı r h ı z d a g e r ç e k l e ş t i r v e h e m e n s o n r a T a b l o 2 d e 5. k o l o n d a v e r i le n s ü r e i ç e r i s i n d e b i r l e ş t i r m e b a s ı n c ı P 3 e l i n e e r b i r ş e k i l d e ç ı k , 1 5 N / m m 2 l i k b i r l e ş t i r m e b a s ı n c ı n d a n s o n r a d u d a k o l u ş m u ş o l m a l ı d ı r. Ş e k i l 6 y a g ö r e K d e ğ e r i h e r k e s i t t e s ı f ı r d a n b ü y ü k o l m a l ı d ı r. 21. B i r l e ş t i r m e b a s ı n c ı a l t ı n d a T a b l o 2 d e 5. k o l o n d a v e r i l e n s ü r e b o y u n c a s o ğ u m a i ç i n b e k l e. 22. S o ğ u m a s o n u n d a k a y n a t ı l m ı ş p a r ç a l a r ı m a k i n a d a n d e m o n t e e t. 23. E k t e v e r il e n k a y n a k f ö y ü n ü t a m a m l a. 9

10 E K L E R E K 1 - A l ı n K a y n a ğ ı k a y n a k k a l i t e s i y l e i l g i l i d i k k a t e d i l e c e k h u s u s l a r B a ş a r ı l ı b i r k a y n a k e l d e e d e b il m e k i ç i n y u k a r ı d a b e l i r t i le n p a r a m e t r e le r i n d ı ş ı n d a ; i) K a y n a k y a p ı l a c a k m a l z e m e l e r i n b i r b i r i y le ş e k l e n u y u m l u o l m a s ı n a d i k k a t e d il m e l i d i r. ii) N e m, r ü z g a r v e y a d ü ş ü k s ı c a k l ı k t a k i o r t a m l a r d a, k a y n a k p a r a m e t r e l e r i n i n e t k il e n m e m e s i i ç i n m a k i n e ç a l ı ş m a a l a n ı b u e t k i l e r d e n k o r u n m a l ı d ı r. i i i ) K a y n a k y a p ı l a c a k b o r u l a r ı n a l ı n l a r ı n ı n ı s ı t m a s ü r e s i s o n u n d a a y n ı s ı c a k l ı k t a o lm a s ı n ı g a r a n t i e d e b i l m e k i ç i n k a y n a k b ö l g e s i d i r e k t g ü n ı ş ı ğ ı v b. e t k i le r d e n k o r u n m a l ı d ı r. i v ) K a y n a k i ş l e m i ö n c e s i n d e k a y n a t ı l a c a k b o r u l a r ı n a l ı n l a r ı t o z, ç a p a k. v s o l m a m a s ı i ç i n t e m iz l e n m e li d i r. v) B o r u l a r, k a y n a k i ş l e m i n e b a ş l a n m a d a n ö n c e k a f a l a r a s a ğ l a m o l a r a k b a ğ l a n m a l ı d ı r. B u h e m p a r ç a l a r ı n t a m o l a r a k m e r k e z l e n i p d o ğ r u b i r k a y n a k e l d e e d i l e b i lm e s i i ç i n g e r e k li d i r, h e m d e p a r ç a l a r ı n t ı r a ş l a m a s ı r a s ı n d a k a f a d a n k u r t u l u p, o p e r a t ö r e z a r a r v e r m e s i n i ö n l e m e k a ç ı s ı n d a n ö n e m l i d i r. v i ) K a y n a k i ş l e m i s ı r a s ı n d a ( s o ğ u m a s ü r e s i d a h il ) k a y n a k y a p ı l a n p a r ç a l a r h i ç b i r ş e k i l d e m e k a n i k b i r k u v v e t e v e z o r l a m a y a m a r u z b ı r a k ı l m a m a l ı d ı r. K a y n a k y a p ı l a n b o r u n u n d i ğ e r k ı s m ı, k o l a y h a r e k e t e d e b il e c e ğ i k a y ı c ı b i r z e m i n ü z e r i n d e b u l u n m a l ı d ı r. B u, k a y n a k b ö l g e s i n e k u v v e t u y g u l a n m a d a n i l e r i - g e r i b e s l e m e n i n s a ğ l a n a b i l m e s i a ç ı s ı n d a n g e r e k l i d i r. v i i ) T ı r a ş l a y ı c ı b ı ç a ğ ı n ı n g e r e k l i k e s k i n l i k t e o l d u ğ u n d a n e m i n o l u n m a lı d ı r. B e l i r li z a m a n a r a l ı k l a r ı n d a b ı ç a k b i l e n m e l i y a d a d e ğ i ş t i r il m e l i d i r. v i i i ) I s ı t ı c ı n ı n t e f l o n k a p l a m a s ı n d a d e r i n ç iz i k, ç e n t i k. v b. o l m a m a l ı d ı r. B u n u n i ç i n b e l i r li a r a l ı k l a r l a ı s ı t ı c ı y ü z e y i k o n t r o l e d i l m e li d i r. 10

11 E K 2 - A l ı n K a y n a ğ ı k a y n a k p r o b l e m l e r i v e m u h t e m e l n e d e n l e r i F a z l a d u d a k g e n i ş l i ğ i D u d a k o r t a k ı s m ı n d a o l u ş a n b o ş l u k y ü k s e k li ğ i ç o k f a z l a D u d a k ü s t k ı s m ı d ü z B o r u e t r a f ı n d a ü n i f o r m o l m a y a n d u d a k D u d a k l a r ç o k k ü ç ü k D u d a k l a r b o r u d ı ş y ü z e y i ü z e r i n e d ö n m e m i ş ( o v e r l a p ) A ş ı r ı ı s ıt m a ; f a z l a b i r l e ş t i r m e k u v v e t i F a z l a b i r l e ş t i r m e k u v v e t i ; Y e t e r s i z ı s ı t m a ; I s ı t m a e s n a s ı n d a b a s ı n ç F a z l a b i r l e ş t i r m e k u v v e t i ; A ş ı r ı ı s ıt m a H a t a l ı y e r le ş t i r m e ( m e r k e z l e m e ) ; A r ı z a lı ı s ıt m a a p a r a t ı ; Y a l n ı ş e k i p m a n ; Y e t e r s i z t ı r a ş l a m a Y e t e r s i z ı s ı t m a ; Y e t e r s i z b i r le ş t i r m e k u v v e t i D u d a k o r t a k ı s m ı n d a o l u ş a n b o ş l u k a z : Y e t e r s i z ı s ıt m a v e y e t e r s i z b i r le ş t i r m e b a s ı n c ı D u d a k o r t a k ı s m ı n d a o l u ş a n b o ş l u k ç o k : Y e t e r s i z ı s ı t m a v e f a z l a b i r l e ş t i r m e k u v v e t i D u d a k l a r ç o k b ü y ü k D u d a k d ı ş k e n a r ı k a r e ş e k l i n d e P ü r ü z l ü d u d a k y ü z e y i F a z l a ı s ı t m a s ü r e s i I s ı t m a e s n a s ı n d a b a s ı n ç u y g u l a n m ı ş K a y n a k b ö l g e s i n e k a y n a k e s n a s ı n d a h i d r o k a r b o n b u l a ş m ı ş E K 3 - A l ı n K a y n a ğ ı k a y n a k k a l i t e s i n i n k o n t r o l e d i l m e s i i) Ö r n e k b i r b i r l e ş t i r m e h a z ı r l a n ı r. Min 15s Min 15s s ii) G ö r s e l o l a r a k b i r l e ş t i r m e b ö l g e s i i n c e l e n e r e k a ş a ğ ı d a v e r il e n k a b u l e d i l e n b i r le ş t i r m e r e s i m le r i y l e k ı y a s l a n ı r. i i i) Ö r n e k b i r l e ş t i r m e n i n t a m a m e n s o ğ u m a s ı n a i z i n v e r i l i r. i v ) Ö r n e k ü z e r i n d e n ş e k il d e b e l i r t i l d i ğ i g i b i 8 a d e t p a r ç a k e s i l i r. 11

12 Min 15s Min 15s s s 1.5s v) K e s il e n p a r ç a n ı n b i r l e ş t i r m e b ö l g e s i g ö r s e l o l a r a k a ş a ğ ı d a v e r i l e n k a b u l e d i le n b i r le ş t i r m e r e s i m le r i y l e k a r ş ı l a ş t ı r ı lı r. H e r h a n g i b i r b o ş l u k, h a t a l ı y a n a ş m a, k a y n a m a m ı ş b ö l g e o l m a m a l ı. v i ) N u m u n e p a r ç a u ç k ı s ı m l a r ı b i r b i r i n e d e ğ e c e k ş e k il d e b ü k ü l ü r. R e s i m v a r v i i ) K a y n a k b ö l g e s i n d e d e f o r m a s y o n g ö z l e m l e n m e m e l i. S o n u ç, k a b u l e d i l m e y e n ( a ş a ğ ı d a k i ş e k i ll e r d e g ö s t e r i le n ) b a ğ l a n t ı r e s i m l e r iy l e k ı y a s l a n ı r. E ğ e r b i r s o r u n v a r s a y e n i n u m u n e h a z ı r l a n a r a k a y n ı i ş l e m l e r t e k r a r e d i l i r. 12

13 Boru ve Boru Elemanlarının Alın Kaynağı Protokol Föyü Yerin üstünde Yerin altında Malzeme Sayfa Müşteri Yürütücü firma Kaynak Makinası Sipariş adı Sipariş no. Kaynak no Tarih Boru ölçüleri Φdxs Kontrol edilen ısıtıcı sıcaklığı 1) Kaynakçının adı Supervisorun adı ve şirket bilgisi Hareket basıncı Birleştirme basıncı (üretici firmanın datası) Alınan önlemler 1 = güneşli 1 = hiç bir şey No Adı : 2 = kuru 2 = şemsiye Basınçsız ısıtma Hava şartları Tipi : 3 = yağmurlu veya karlı 3 = tente Makina no : 4 = rüzgarlı 4 = ısıtma İmal yılı : Brden fazla durum sö konusu olunca numaraları sırala Set değerleri 2) Birlleştirme basıncı Basınçsız ısıtma süresi 3) Birleştirme süresi 3) (ör: 34 = yağmurlu ve rüzgarlı) Isıtıcının çıkarılması süresi Soğuma süresi 3) mm C min/maks bar bar bar bar s s s s C Ortam sıcaklığı Kod-no Hava Alınan önlemler Notlar Kaynakçının İmzası: Tarih ve supervisor imzası: 1) İnfrared termometre ile ölçülmeli 2) Kaynak makinasının üreticisinin vermiş olduğu tablolara veya hesaplara göre belirlenmelidir. Bu değere hareket basıncı da eklenir. 3) Kaynak esnasında gerçekleşen değerleri gir. 13

B1- Alın kaynak işlemine başlamadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar

B1- Alın kaynak işlemine başlamadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar 1 A. GİRİŞ Alın kaynak kalitesi, alın kaynakçının kabiliyeti, kullanılan ekipman ve standartların uygulanmasını sağlayan gözlemciye doğrudan bağlıdır. Alın kaynak prosesi başından sonuna kadar titizlikle

Detaylı

SPIROVENT HAVA AYIRICILARI FİYAT LİSTESİ

SPIROVENT HAVA AYIRICILARI FİYAT LİSTESİ SPIROVENT HAVA AYIRICILARI FİYAT LİSTESİ SAP NO SPIROVENT Hava FİYAT 7726241011 3/4" Dişli 75 EUR 7726241012 1" Dişli 80 EUR 7726241013 1 1/4" Dişli 115 EUR 7726241014 1 1/2" Dişli 130 EUR 7726241024 3/4"

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

Ş İ ç İ İ Ş ç ç ç ç Ö İ ç İ Ö İ ç ğ ç ç ç ç ç ğ Ö ç ğ ç ç ç ğ ç ç ç ğ ç ç ğ ğ ç ç ç ğ ç ğ ğ ç İ Ç İ ğ ç ç ç ğ Ç ğ ç ç ç ğ Ö ğ İğ ç ğ ğ ç ğ ğ ğ ğ ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ç ğ ç ç ç ç ç ğ ç ç ç ğ ç ç ğ ç ğ ğ ğ

Detaylı

ç ç ç ç ç İ ç ç ç ç ç ç

ç ç ç ç ç İ ç ç ç ç ç ç İ Ğİ Ş «Ü İ Ç Ç İ İ Ş İ ç İ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç İ ç ç ç ç ç ç ç ç Ü Ö ç ç İ ç ç ç ç ç İ İ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç ç ç ç ç ç ç ç İç ç ç ç ç

Detaylı

Oturmalı vanalar (PN 16) VFM 2 2 yollu vana, flanşlı

Oturmalı vanalar (PN 16) VFM 2 2 yollu vana, flanşlı Teknik föy Oturmalı vanalar (PN 16) VFM 2 2 yollu vana, flanşlı Açıklama Özellikler: Logaritmik karakteristik Aralık >100:1 Basınç tahliyeli tasarım Isıtma, merkezi ısıtma ve merkezi soğutma sistemleri

Detaylı

SICAK SU HAZIRLAYICISI (BOYLER)

SICAK SU HAZIRLAYICISI (BOYLER) SICAK SU HAZIRLAYICISI (BOYLER) Sıcak su hazırlayıcısı ; sıcak su, kaynar su veya buhardan faydalanarak sıcak su hazırlayan cihazdır.bu cihazlar soğuk ve sıcak ortamların akış yönlerine, cidar sayısına

Detaylı

Dişli veya takmak/kaynatmak için koruyucu boru (çok parçalı) DIN 43772'ye göre model Form 2, 3, 2G, 3G Tipler TW35-2, TW35-3, TW35-4, TW35-5

Dişli veya takmak/kaynatmak için koruyucu boru (çok parçalı) DIN 43772'ye göre model Form 2, 3, 2G, 3G Tipler TW35-2, TW35-3, TW35-4, TW35-5 Koruyucu borular Dişli veya takmak/kaynatmak için koruyucu boru (çok parçalı) DIN 43772'ye göre model Form 2, 3, 2G, 3G Tipler TW35-2, TW35-3, TW35-4, TW35-5 WIKA Bilgi formu TW 95.35 Uygulamalar Kimya,

Detaylı

için kompakt, Sterilize etme Malzeme kontrolü maddeleri www.certoclav.com

için kompakt, Sterilize etme Malzeme kontrolü maddeleri www.certoclav.com » Laboratuvarımız için kompakt, hızlı otoklav.«sterilize etme Malzeme kontrolü Beslenme maddeleri www.certoclav.com 3 tutamak ile çalışmaya hazır Doldurma Dik kazanlar sayesinde büyük kullanım hacmi (uzun

Detaylı

Ø 16 BS250 03. Hidrokraft - Blok Silindir Ölçüleri 250 16/10/_ /03. Hidrolik Blok Silindir. 50 mm BS250 16 / 10 / / 03 / 40+STROK 11 R1/4" R1/4" R1/4"

Ø 16 BS250 03. Hidrokraft - Blok Silindir Ölçüleri 250 16/10/_ /03. Hidrolik Blok Silindir. 50 mm BS250 16 / 10 / / 03 / 40+STROK 11 R1/4 R1/4 R1/4 BS50 03 Hidrolik Blok Silindir Ø 16 Nominal Basınç Test Basıncı Max. Strok Standart Strok : 50 Bar : 400 Bar : 0 mm : 16 mm 50 mm Silindir tipi ve çalışma basıncı Piston Ø mm Mil Ø mm Strok mm Montaj şekli

Detaylı

Oturmalı vanalar (PN 16) VFM 2 2 yollu vana, flanşlı

Oturmalı vanalar (PN 16) VFM 2 2 yollu vana, flanşlı Teknik föy Oturmalı vanalar (PN 16) VFM 2 2 yollu vana, flanşlı Açıklama Özellikler: Lineer (%30) / logaritmik (%70) karakteristik Aralık >100:1 Basınç tahliyeli tasarım Isıtma, merkezi ısıtma ve merkezi

Detaylı

KONDENSER ÜNİTESİ KATALOĞU

KONDENSER ÜNİTESİ KATALOĞU En Direk Soğutma!! İklimlendirme ve soğutma alanında hızla gelişen teknoloji bu alanda arge faaliyetleri yapılmasının önünü açmıştır. Kondanser ve evaparatör sistemlerinin daha efektif hale gelmesi ve

Detaylı

Akıllı telefon. Akıllı Problar. Akıllı çalışma.

Akıllı telefon. Akıllı Problar. Akıllı çalışma. Akıllı telefon. Akıllı Problar. Akıllı çalışma. Testo Akıllı Problar: akıllı telefonlar için uyarlanmış, profesyonel Testo kalitesinde, kompakt ölçüm cihazları Akıllı Problar sıcaklık, nem, akış hızı ve

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY - 5 PSİKROMETRİK İŞLEMLERDE ENERJİ VE KÜTLE DENGESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK 402

Detaylı

TruHeat HF 1000 / 3000 / 5000 Serisi

TruHeat HF 1000 / 3000 / 5000 Serisi TruHeat HF 1000 / 3000 / 5000 Serisi TruHeat HF 1005 TruHeat HF 3005 TruHeat HF 3005 ÇIKIŞ NOMINAL GÜÇ 5 kw 5 kw 5 kw MAKSIMUM ÇIKIŞ AKIMI 560 A eff 560 A eff 210 A eff MAKSIMUM ÇIKIŞ GERILIMI 1500 V eff

Detaylı

Yerden Isıtma Dağıtıcısı FHF

Yerden Isıtma Dağıtıcısı FHF Yerden Isıtma Dağıtıcısı FHF Uygulama FHF Dağıtıcısı yerden ısıtma sistemlerinde su akışını kontrol etmek için kullanılır. Yerden ısıtma sisteminin tüm tüpleri dağıtıcıya bağlanır ve binadaki her odaya

Detaylı

BOYLERLER. Paslanmaz Çelik Boyler PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 UB INOX SOLAR 200-2

BOYLERLER. Paslanmaz Çelik Boyler PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 UB INOX SOLAR 200-2 BOYLERLER PASLANMAZ ÇELİK BOYLERLER Paslanmaz Çelik Boyler UB INOX SERİSİ UB INOX 80-2 UB INOX 120-2 UB INOX 200-2 80, 120 ve 200 Litre Kapasiteli Paslanmaz Çelik Boylerler Genel Özellikler İmmergas ın

Detaylı

Vekotec. Kompakt radyatör vanaları Entegre vanalı radyatörler için ikili bağlantı fittingi (H-vana)

Vekotec. Kompakt radyatör vanaları Entegre vanalı radyatörler için ikili bağlantı fittingi (H-vana) Vekotec Kompakt radyatör vanaları Entegre vanalı radyatörler için ikili bağlantı fittingi (Hvana) IMI HEIMEIER / Termostatik kafalar ve Radyatör vanaları / Vekotec Vekotec Vekotec Hvana, Rp1/ iç ve G/4

Detaylı

VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. VITOCAL 200-S Tip AWB 201.B/AWB 201.C Dış ve iç mekan üniteli split

Detaylı

AKSİYAL ISITMA APAREYLERİ

AKSİYAL ISITMA APAREYLERİ Yüksekten Uçuyoruz! Ekonomik ısıtma çözümlerinin vazgeçilmez argümanı olan hava apareyleri radyal ve aksiyal olarak iki değişin yapıda imal edilir. Uzun mesafelere hava atışı gerçekleştirmek için radyal

Detaylı

AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI

AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI AKÜMÜLASYON TANKI SICAK SU DEPOLAMA TANKI 71AT Serisi Ürün No: 71 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

Yapı elemanı/ Açıklama. Termik depo WBO 120 T/160T Correx- yabancı akım anodu- bakım gerektirmez G1 400318

Yapı elemanı/ Açıklama. Termik depo WBO 120 T/160T Correx- yabancı akım anodu- bakım gerektirmez G1 400318 Sipariş no Termik depo WBO 10 T/160T Yatay depo WBL 150-00 Yapı seti elektrik ısıtıcı çubuğu 3kW (depo rengini lütfen belirtin) 30 V 400007 Correx- yabancı akım anodu- bakım gerektirmez, delik montajı

Detaylı

RTL. Yerden ısıtma kontrol sistemleri Geri dönüş sıcaklık sınırlayıcısı

RTL. Yerden ısıtma kontrol sistemleri Geri dönüş sıcaklık sınırlayıcısı RTL Yerden ısıtma kontrol sistemleri Geri dönüş sıcaklık sınırlayıcısı IMI HEIMEIER / Yerden ısıtma kontrolü / RTL RTL Geri dönüş sıcaklık sınırlayıcısı RTL, radyatör sistemlerinde geri dönüş sıcaklığının

Detaylı

GENEL ÖZELLİKLER ÜRÜN TANITIMI KULLANIM ALANLARI BOYUTLAR BOYUTLAR_ÇİZİM

GENEL ÖZELLİKLER ÜRÜN TANITIMI KULLANIM ALANLARI BOYUTLAR BOYUTLAR_ÇİZİM DTB-MP SERİSİ MARINE BOYLER GENEL ÖZELLİKLER ÜRÜN TANITIMI KULLANIM ALANLARI BOYUTLAR BOYUTLAR_ÇİZİM GENEL ÖZELLİKLER Farklı Montaj seçenekleri: 30 50 80 100 litre kapasite (30 80) C skalalı ayarlanabilir

Detaylı

SICAK HAVA APAREYLERİ

SICAK HAVA APAREYLERİ SICAK HAVA APAREYLERİ Kullanılan fanlara göre radyal ve aksiyal fanlı olmak üzere iki tip cihaz vardır. KDA KTA : Radyal fanlı sıcak hava apareyi : Aksiyal fanlı sıcak hava apareyi TEKNİK ÖZELLİKLER Gövde

Detaylı

Sektöre ÖzgüRedüktörler - 1

Sektöre ÖzgüRedüktörler - 1 Sektöre ÖzgüRedüktörler - 1 Yılmaz Redüktörün standart üretim yelpazesinin içerisinde genel kullanım amaçlı üretilen redüktörlerin dışında sektöre özgü imal edilmiş özel redüktörlerde bulunmaktadır. Bu

Detaylı

ATMOSFER KONTROLLÜ FIRINLAR (0-2200 C)

ATMOSFER KONTROLLÜ FIRINLAR (0-2200 C) ATMOSFER KONTROLLÜ FIRINLAR (0-2 C) Atmosfer kontrollü fırınlar, argon, azot, vakum, hidrojen ve benzeri atmosfer koşullarında ısıl işlem yapmak için tasarlanmışlardır. Şirketimiz bu tip fırınlarda diğer

Detaylı

Regutec F. Geri dönüş vanaları Radyatör geri dönüş vanası

Regutec F. Geri dönüş vanaları Radyatör geri dönüş vanası Regutec F Geri dönüş vanaları Radyatör geri dönüş vanası IMI HEIMEIER / Termostatik kafalar ve Radyatör vanaları / Regutec F Regutec F Regutec, ısıtma ve havalandırma sistemlerinde kullanılan geri dönüş

Detaylı

DA 50. Fark basınç kontrol vanaları Ayarlanabilir set noktalı DN 32-50

DA 50. Fark basınç kontrol vanaları Ayarlanabilir set noktalı DN 32-50 DA 50 Fark basınç kontrol vanaları Ayarlanabilir set noktalı DN 32-50 IMI TA / Fark basınç kontrol vanaları / DA 50 DA 50 Bu fark basınç kontrol vanaları, ısıtma ve soğutma sistemlerine özellikle yüksek

Detaylı

Teknik bilgiler NIBE F1145. Toprak kaynaklı ısı pompası

Teknik bilgiler NIBE F1145. Toprak kaynaklı ısı pompası Teknik bilgiler NIBE F1145 Toprak kaynaklı ısı pompası Teknik bilgiler 1x0V 1x0V 5 8 12 Verim nominal akış ısı pompasının performans sirkülasyon pompalar hariç 0/50 EN 14511 e göre verimi EN14511 3.74

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ mm m ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JA İN -JT S SERİSİ ( ) 22, 0.30 mm (12 mil) Et Kalınlığı, 1.3, 1.6, 2.1, 2.2 ve 2.4 L/h Debili Basınç Düzenleyicisiz Yassı

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI T.C ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FİYATLAR POZ NUMARALARI VE ANALİZLER BİLGİ VE BELGELER https://www.csb.gov.tr/birimfiyat.php PEROKSİT PEXb PEXc Sayfa 2 PEX ÇAPRAZ BAĞLI POLİETİLEN BORULAR

Detaylı

Bimetal termometre Model 55, paslanmaz çelik versiyonu

Bimetal termometre Model 55, paslanmaz çelik versiyonu Mekanik sıcaklık ölçümü Bimetal termometre Model 55, paslanmaz çelik versiyonu WIKA veri sayfası TM 55.01 Uygulamalar Kimya endüstrisi, petro kimya endüstrisi, proses teknolojisi ve gıda endüstrisi Agresif

Detaylı

BAKALİTE ALMA ECOPRESS 50/100/200

BAKALİTE ALMA ECOPRESS 50/100/200 BAKALİTE ALMA ECOPRESS 50/100/200 ECOPRESS 50/100/200 Tasarım Ve Operasyon Tüm ECOPRESS modellerinde elektro-hidrolik çalışma prensibine sahip olup hava gerektirmez ECOPRESS yağ basıncının arttırılması

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : A.K.Ü A.N.S. KAMPÜSÜ KAPALI VE AÇIK SPOR TESİSLERİ İNŞAATI İŞİ Sayfa: 1 1 152-1316 2 152-1319 3 152-1323 4 158-101 5 158-102 6 161-200 7 162-201 8 164-400 480.000 kcal/h) 660.000 kcal/h) 900.000

Detaylı

OLİTEKNİK METAL KÖRÜK POLİTEKNİK METAL KÖRÜK POLİTEKNİK METAL KÖRÜK POLİTEKNİ FİYAT LİSTESİ

OLİTEKNİK METAL KÖRÜK POLİTEKNİK METAL KÖRÜK POLİTEKNİK METAL KÖRÜK POLİTEKNİ FİYAT LİSTESİ OLİTEKNİK METAL KÖRÜK POLİTEKNİK METAL KÖRÜK POLİTEKNİK METAL KÖRÜK POLİTEKNİ ÜK POLİTEKNİK METAL KÖRÜK POLİTEKNİK METAL KÖRÜK POLİTEKNİK METAL KÖRÜK POLİT TAL KÖRÜK POLİTEKNİK METAL KÖRÜK POLİTEKNİK METAL

Detaylı

ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ ANS KAMPÜSÜ İZOLASYONLU PPRC 80 PAKET BORU ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1/5 ÖN İZOLASYONLU PAKET BORU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Bu ihalenin amacı; ANS Kampüsüne ait, jeotermal su dağıtım projesi için gerekli

Detaylı

POLĐETĐLEN BORU KAYNAK TEKNOLOJĐLERĐ ADAY YAPI PLASTĐK BORU TEKNOLOJĐLERĐ. HDPE Boru Özellikleri

POLĐETĐLEN BORU KAYNAK TEKNOLOJĐLERĐ ADAY YAPI PLASTĐK BORU TEKNOLOJĐLERĐ. HDPE Boru Özellikleri HDPE Boru Özellikleri Aşınma Direnci çok iyi 50 Yıl kullanım garantisi Hafif Malzeme montaj ve kullanım kolaylığı Bağlantışekillerinin çokluğu Esnek bağlantı koşulları daha az dirsek kullanımı UV katalizörü

Detaylı

Vakummetreler & Mano-Vakummetreler Ø 40 mm. MG040DRP1-V YAPISAL ÖZELLİKLER KULLANIM ÖZELLİKLERİ

Vakummetreler & Mano-Vakummetreler Ø 40 mm. MG040DRP1-V YAPISAL ÖZELLİKLER KULLANIM ÖZELLİKLERİ Vakummetreler & Mano-Vakummetreler Ø 40 mm. YAPISAL ÖZELLİKLER STANDART İSTEĞE BAĞLI Montaj Tipi Teknik Çizime Bakınız Ölçü Birimi bar/psi kg/cm² atm Pa mmh2o mmhg psi inh2o inh g (*) bar Ölçü Aralığı

Detaylı

Arsen. fiyat LİSTESİ -2015- C U R L LISTED EN ISO 10380 PRODUCED AND TESTED ISO 9001:2008 OHSAS 18001

Arsen. fiyat LİSTESİ -2015- C U R L LISTED EN ISO 10380 PRODUCED AND TESTED ISO 9001:2008 OHSAS 18001 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEM fiyat LİSTESİ -- ISO 9001:2008 REGISTERED COMPANY C U R L LISTED US EN ISO 10380 PRODUCED AND TESTED OHSAS 18001 HAKKIMIZDA Şirket

Detaylı

OLİTEKNİK METAL KÖRÜK POLİTEKNİK METAL KÖRÜK POLİTEKNİK METAL KÖRÜK POLİTEKNİ

OLİTEKNİK METAL KÖRÜK POLİTEKNİK METAL KÖRÜK POLİTEKNİK METAL KÖRÜK POLİTEKNİ - 2014 1 SABİT FLANŞLI KOMPANSATÖRLER Dizayn Değeri : 10/16 bar, 450, 1000 cycle. Ondülasyon Malz. : AISI 304 Flanş Malzemesi : TS EN 1092-1, PN10/16 Standart Karbon Çelik 200,00 TL 225,00 TL 215,00 TL

Detaylı

Buhar çevrimlerinde akışkan olarak ucuzluğu, her yerde kolaylıkla bulunabilmesi ve buharlaşma entalpisinin yüksek olması nedeniyle su alınmaktadır.

Buhar çevrimlerinde akışkan olarak ucuzluğu, her yerde kolaylıkla bulunabilmesi ve buharlaşma entalpisinin yüksek olması nedeniyle su alınmaktadır. Buhar Çevrimleri Buhar makinasının gerçekleştirilmesi termodinamik ve ilgili bilim dallarının hızla gelişmesine yol açmıştır. Buhar üretimi buhar kazanlarında yapılmaktadır. Yüksek basınç ve sıcaklıktaki

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE BORU ÇAPI HESAP ESASALARI. Doç. Dr. Ahmet ARISOY İ.T.Ü. MAKİNA FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE BORU ÇAPI HESAP ESASALARI. Doç. Dr. Ahmet ARISOY İ.T.Ü. MAKİNA FAKÜLTESİ ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE BORU ÇAPI HESAP ESASALARI Doç. Dr. Ahmet ARISOY İ.T.Ü. MAKİNA FAKÜLTESİ 11 KASIM 1991 ORTA VE YÜKSEK BASINÇ GAZ DAĞITIM HATLARINDA BORU HESABI " Doç. Dr. Ahmet ARISOY.- - * GENEL

Detaylı

Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çeliklerin Kaynağı. Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi

Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çeliklerin Kaynağı. Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çeliklerin Kaynağı Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çelikler Yüksek mukavemetli ince taneli çelikler, yani

Detaylı

FWV01DATN6V3/TV6V3 ... Soğutma Toplam kapasite Yüksek kw 1.54 (1)

FWV01DATN6V3/TV6V3 ... Soğutma Toplam kapasite Yüksek kw 1.54 (1) FWV01DATN6V3/TV6V3 KASETLİ DÖŞEME TİPİ FAN COİL CİHAZLARI FWV01DATN6V3/TV6V3 Soğutma Toplam kapasite Yüksek kw 1.54 (1) Nom. kw 1.24 (1) Düşük kw 1.04 (1) Duyulur kapasite Yüksek kw 1.20 (1) Nom. kw 0.97

Detaylı

Kontakt veya daldırma tip sensörlü K termostatik kafa. Termostatik kafalar Ortam sıcaklık kontrolü için

Kontakt veya daldırma tip sensörlü K termostatik kafa. Termostatik kafalar Ortam sıcaklık kontrolü için Kontakt veya daldırma tip sensörlü K termostatik kafa Termostatik kafalar Ortam sıcaklık kontrolü için IMI HEIMEIER / Termostatik kafalar ve Radyatör vanaları / Kontakt veya daldırma tip sensörlü K termostatik

Detaylı

SICAK HAVA APAREYLERİ

SICAK HAVA APAREYLERİ SICAK HAVA APAREYLERİ Kullanılan fanlara göre radyal ve aksiyal fanlı olmak üzere iki tip cihaz vardır. KDA KTA : Radyal fanlı sıcak hava apareyi : Aksiyal fanlı sıcak hava apareyi TEKNİK ÖZELLİKLER Gövde

Detaylı

HT 150 SET ODA TERMOSTATI

HT 150 SET ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 150 SET ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı olan sıcaklığa ayarlayıp daha konforlu ve

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 53EWH Serisi Ürün No: 53 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

Konu Seçimi. Temmuz 2015 Arıza Grafiği. Temmuz Ayı Mekanik Arıza Grafiği. Mekanik Elektrik Kalıp Hidrolik Pnömatik. Kolon Arızaları.

Konu Seçimi. Temmuz 2015 Arıza Grafiği. Temmuz Ayı Mekanik Arıza Grafiği. Mekanik Elektrik Kalıp Hidrolik Pnömatik. Kolon Arızaları. Konu Seçimi Temmuz 2015 Arıza Grafiği Temmuz Ayı Mekanik Arıza Grafiği 250 200 229 212 140 120 100 124 150 80 100 102 90 60 50 55 40 20 34 24 7 5 0 Mekanik Elektrik Kalıp Hidrolik Pnömatik 0 Buhar Tesisatı

Detaylı

MAKİNE TEKNİK ÖZELLİKLERİ ERK /

MAKİNE TEKNİK ÖZELLİKLERİ ERK / MAKİNE TEKNİK ÖZELLİKLERİ ERK / 8060 4 TOPLAM GÜÇ : DİL GRUBU : MAX. KALIP BOYUTLARI : 800 x 580 mm ÜST REZİSTANS GRUBU : 80 kw TURKISH MAKİNA AĞIRLIĞI : 19.200 kg ALT REZİSTANS GRUBU : 80 kw ENGLISH MAX.

Detaylı

FAN COIL. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr

FAN COIL. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr AE FAN COI ÜNİTEERİ KAMU BİNAARI, OTEER, AIŞVERİŞ MERKEZERİ, OFİSER, KONUTAR, SOSYA TESİSER, EĞİTİM KURUMARI, ASTANEER İklimlendirme Sistemleri er hakkı mahfuzdur. Kapasite ve ölçüler haber verilmeksizin

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ

BASINÇLI KAPLARDA ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ 1 Basınçlı kaplarda temel prensip olarak hidrostatik test yapılması esastır. Bu testler, standartlarda aksi belirtilmediği sürece işletme basıncının 1,5 katı ile ve bir yılı aşmayan sürelerle yapılır.

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI EKONOMİK MODEL ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI EKONOMİK MODEL ELEKTRİKLİ SU ISITICISI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI EKONOMİK MODEL ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 52EWH Serisi Ürün No: 52 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ HAZIRLAYAN

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ HAZIRLAYAN T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İKLİMLENDİRME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ HAZIRLAYAN Fati ŞAHİN (009040091) KONTROL: Doç. Dr. Hüseyin BULGURCU BALIKESİR-014

Detaylı

Sıvı soğutma takımları Grasso FX GC PP Soğutma gücü kw. Bakım kitabı (Orijinal metnin Çeviri) L_202523_1

Sıvı soğutma takımları Grasso FX GC PP Soğutma gücü kw. Bakım kitabı (Orijinal metnin Çeviri) L_202523_1 Soğutma gücü 260-1800 kw Bakım kitabı (Orijinal metnin Çeviri) L_202523_1 COPYRIGHT Tüm hakları saklıdır. Bu dokümantasyonun hiçbir bölümü, GEA Refrigeration Germany GmbH (bundan böyle Üretici olarak anılacak)

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI DOMESTİK TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI DOMESTİK TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI DOMESTİK TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 51EWH Serisi Ürün No: 51 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

+3 C Çiğlenme Noktası. Çok Düşük Basınç Farkı. Tropikal İklim Şartlarına Uygun dizayn. 60 C Maksimum Giriş, 55 C Maksimum Çevre Sıcaklığı

+3 C Çiğlenme Noktası. Çok Düşük Basınç Farkı. Tropikal İklim Şartlarına Uygun dizayn. 60 C Maksimum Giriş, 55 C Maksimum Çevre Sıcaklığı +3 C Çiğlenme Noktası Çok Düşük Basınç Farkı Tropikal İklim Şartlarına Uygun dizayn 60 C Maksimum Giriş, 55 C Maksimum Çevre Sıcaklığı 1 / 36 Çevre Dostu R 134 A Soğutucu Gaz 2 Yıl Fabrika Garantisi Kolay

Detaylı

FAN COIL. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr

FAN COIL. İklimlendirme Sistemleri. www.aldag.com.tr AE FAN COI ÜNİTEERİ KAMU BİNAARI, OTEER, AIŞVERİŞ MERKEZERİ, OFİSER, KONUTAR, SOSYA TESİSER, EĞİTİM KURUMARI, ASTANEER İklimlendirme Sistemleri er hakkı mahfuzdur. Kapasite ve ölçüler haber verilmeksizin

Detaylı

MARINE SU ISITICILARI MARINE & TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

MARINE SU ISITICILARI MARINE & TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI MARINE SU ISITICILARI MARINE & TİCARİ TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 62EWH-M Serisi Ürün No: 62 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr

Detaylı

BOSTEM BORU SAÇ VE TESİSAT MALZ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.

BOSTEM BORU SAÇ VE TESİSAT MALZ. SAN. TİC. LTD ŞTİ. SU BORULARI TS EN 10255 EBAT/inch GALVANİZLİ GALVANİZLİ SİYAH SİYAH SRM TESİSAT DİŞLİ MANŞONLU DÜZ UÇLU DİŞLİ MANŞONLU DÜZ UÇLU BORULARI 1/2'' 3,94 TL 3,74 TL 2,95 TL 2,70 TL 3,58 TL 3/4'' 5,06 TL 4,80

Detaylı

SICAK HAVA APAREYLERİ

SICAK HAVA APAREYLERİ SICAK HAVA APAREYLERİ Kullanılan fanlara göre radyal ve aksiyal fanlı olmak üzere iki tip cihaz vardır. KDA KTA : Radyal fanlı sıcak hava apareyi : Aksiyal fanlı sıcak hava apareyi TEKNİK ÖZELLİKLER Gövde

Detaylı

BFC Cyclone Entegre brülörlü yoğuşmalı turbo boyler

BFC Cyclone Entegre brülörlü yoğuşmalı turbo boyler Entegre brülörlü yoğuşmalı turbo boyler BFC - 8/0/0/0/80/100/10 Hermetik yapıda yoğuşmalı turbo boyler ile çok yüksek verim değerlerine ulaşılır (Hu ya göre %109 a kadar) Modülasyonlu premix brülör sayesinde

Detaylı

Gelecek için hazırız. Cep Tipi Profesyonel Ölçüm Teknolojisi YENİ! Isıtma, klima ve havalandırma sistemleri için ölçüm teknolojisi

Gelecek için hazırız. Cep Tipi Profesyonel Ölçüm Teknolojisi YENİ! Isıtma, klima ve havalandırma sistemleri için ölçüm teknolojisi Gelecek için hazırız Cep Tipi Profesyonel Ölçüm Teknolojisi Isıtma, klima ve havalandırma sistemleri için ölçüm teknolojisi YENİ! Portatif ölçüm teknolojisinde lider üretici Testo, hızlı ve zorlu günlük

Detaylı

İSKİD HAVA KANALI KOMİSYONU OVAL KANAL (GALVANİZ) ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ

İSKİD HAVA KANALI KOMİSYONU OVAL KANAL (GALVANİZ) ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ İSKİD HAVA KANALI KOMİSYONU OVAL KANAL (GALVANİZ) ŞARTNAMESİ ÖRNEĞİ 1. Genel Tanım ve Standartlar Bu şartname, Soğutma, Isıtma ve Havalandırma tesisatlarında kullanılan, galvanizli sacdan imal edilen,

Detaylı

RADYAL TİP ISITMA APAREYİ

RADYAL TİP ISITMA APAREYİ Havalandırma Lüks Değil! Her geçen gün katlanarak artan şehir yaşamı bazı ihtiyaçları da beraberinde getirmiştir. Fert başına gittikçe daralan yaşam alanları insanları iç içe yaşamaya zorlamaktadır. Hem

Detaylı

Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar

Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar TA-COMPACT-T Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar Soğutma sistemleri için geri dönüş suyu sıcaklık kontrollü kontrol vanası IMI TA / Kontrol vanaları / TA-COMPACT-T

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU. www.egefe.com.tr. ZEYTİN HASAT ve İLAÇLAMA MAKİNALARI TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ.

ÜRÜN KATALOĞU. www.egefe.com.tr. ZEYTİN HASAT ve İLAÇLAMA MAKİNALARI TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ. ZEYTİN HASAT ve İLAÇLAMA MAKİNALARI ÜRÜN KATALOĞU TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ DÜŞÜK İŞÇİLİK MALİYETİ TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ HIZLI TEKNİK SERVİS BOL YEDEK PARÇA TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ Tüm Ürünlerimizi Tarım Kredi

Detaylı

DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR

DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR GENEL ÖZELLİKLER ÜRÜN TANITIMI KULLANIM ALANLARI ISITMA SÜRESİ BOYUTLAR TEKNİK TABLO ÖRNEK TESİSAT ŞEMASI MODEL & SİPARİŞ NOTASYON

Detaylı

Fan Coil. Genel Özellikler. Kolay takılabilen opsiyonel sac ayakları. Kolay asılabilmesi için askı şablonu

Fan Coil. Genel Özellikler. Kolay takılabilen opsiyonel sac ayakları. Kolay asılabilmesi için askı şablonu Fan Coil Fan Coil KD Systemair HSK Fan Coil cihazları üstün performansları ile konutlar, oteller, restaurantlar, mağazalar, ofisler vb. yapıların ısıtma, soğutma ve havalandırma ihtiyaçlarını ekonomik

Detaylı

IHRA-HP modeli ısı pompalı ısı geri kazanım üniteleri 6 ana model ile 750 m /h'ten 4000m /h'e kadar çok geniş bir uygulama alanını kapsarlar.

IHRA-HP modeli ısı pompalı ısı geri kazanım üniteleri 6 ana model ile 750 m /h'ten 4000m /h'e kadar çok geniş bir uygulama alanını kapsarlar. IHRA-HP IHRA-HP modeli ısı pompalı ısı geri kazanım ünitelerindeki temel prensip, egzost edilen hava ile taze havanın ısıtılıp veya soğutularak ısı geri kazanım yapılmasının yanında, ısı pompası sayesinde

Detaylı

Paslanmaz Tipler Ø 100 mm. MH100DLS1 YAPISAL ÖZELLİKLER KULLANIM ÖZELLİKLERİ

Paslanmaz Tipler Ø 100 mm. MH100DLS1 YAPISAL ÖZELLİKLER KULLANIM ÖZELLİKLERİ Paslanmaz Tipler Ø 100 mm. YAPISAL ÖZELLİKLER STANDART İSTEĞE BAĞLI Montaj Tipi Teknik Çizime Bakınız Ölçü Birimi bar/psi bar kg/cm² psi Ölçü Aralığı 0/1000 0/6 0/10 0/16 0/25 0/40 0/60 0/100 0/ 160 0/250

Detaylı

IN-LINE KURU ROTORLU SİRKÜLASYON POMPALARI ( EILR & EILR - FK SERİSİ )

IN-LINE KURU ROTORLU SİRKÜLASYON POMPALARI ( EILR & EILR - FK SERİSİ ) In-Line Kuru Rotorlu Sirkülasyon Pompaları Fiyat Listesi 2017 IN-LINE KURU ROTORLU SİRKÜLASYON POMPALARI ( EILR & EILR - FK SERİSİ ) 2900 d/dk - Trifaze EILR serisi in-line kuru rotorlu sirkülasyon pompaları,

Detaylı

JET NOZUL. Malzeme: Özel imal edilmiş 1.2 mm kalınlığındaki alüminyum malzemeden sıvama yöntemi ile imal edilir.

JET NOZUL. Malzeme: Özel imal edilmiş 1.2 mm kalınlığındaki alüminyum malzemeden sıvama yöntemi ile imal edilir. JET NOZUL Malzeme: Özel imal edilmiş 1.2 mm kalınlığındaki alüminyum malzemeden sıvama yöntemi ile imal edilir. Kullanım Yeri: Duvar ve tavan uygulamaları için uygundur. Isıtma ve soğutma amaçlı olarak

Detaylı

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü VITOMAX 200 HW. 120 C'ninüzerindegidiş suyu sıcaklıkları temininde kızgın sukazanı kw ( kcal/h)

VIESMANN. Teknik Bilgi Föyü VITOMAX 200 HW. 120 C'ninüzerindegidiş suyu sıcaklıkları temininde kızgın sukazanı kw ( kcal/h) VIESMANN Teknik Bilgi Föyü Sip.-No.: Fiyat listesine bakınız, fiyatlar istek üzerine VITOMAX 200 HW 120 C'ninüzerindegidiş suyu sıcaklıkları temininde kızgın sukazanı Üç geçişli 460-2500 kw (395 600-2

Detaylı

OLİTEKNİK METAL KÖRÜK POLİTEKNİK METAL KÖRÜK POLİTEKNİK METAL KÖRÜK POLİTEKNİ FİYAT LİSTESİ

OLİTEKNİK METAL KÖRÜK POLİTEKNİK METAL KÖRÜK POLİTEKNİK METAL KÖRÜK POLİTEKNİ FİYAT LİSTESİ OLİTEKNİK METAL KÖRÜK POLİTEKNİK METAL KÖRÜK POLİTEKNİK METAL KÖRÜK POLİTEKNİ ÜK POLİTEKNİK METAL KÖRÜK POLİTEKNİK METAL KÖRÜK POLİTEKNİK METAL KÖRÜK POLİT TAL KÖRÜK POLİTEKNİK METAL KÖRÜK POLİTEKNİK METAL

Detaylı

Fark basınç tahliye kontrolörü AVPA (PN16 ve PN25)

Fark basınç tahliye kontrolörü AVPA (PN16 ve PN25) Açıklama AVPA, başlıca bölgesel-merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılan bir otomatik fark basınç tahliye kontrolörüdür. Kontrolör normalde kapalıdır ve artan fark basınç karşısında açılır. Kontrolör bir

Detaylı

COCA-COLA İÇECEK, İZMİR FABRİKASI ENERJİ YÖNETİMİ

COCA-COLA İÇECEK, İZMİR FABRİKASI ENERJİ YÖNETİMİ COCA-COLA İÇECEK, İZMİR FABRİKASI ENERJİ YÖNETİMİ Enerji Yönetimi HEDEF : DÜNYADAKİ TÜM COCA-COLA FABRİKALARI ARASINDA ENERJİYİ EN İYİ YÖNETEN FABRİKA OLMAK ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ Kaynak Azaltımı Geri

Detaylı

Dynacon. Yerden ısıtma kollektörleri Otomatik debi kontrollü yerden ısıtma kollektörü

Dynacon. Yerden ısıtma kollektörleri Otomatik debi kontrollü yerden ısıtma kollektörü Dynacon Yerden ısıtma kollektörleri Otomatik debi kontrollü yerden ısıtma kollektörü IMI HEIMEIER / Yerden ısıtma kontrolü / Dynacon Dynacon Dynacon ile bağımsız ısıtma devrelerindeki debi doğrudan l/h

Detaylı

G E N E L K A T A L O G w w w. s p t. t c 1

G E N E L K A T A L O G w w w. s p t. t c 1 G E N E L K A T A L O G www.spt.tc 1 İNDEX KATLI FIRIN RESİN HATTI 4 TEK KULE DİKEY KURUTMA FIRINI 6 ÇİFT KULE DİKEY KATALİZE FIRINI 7 BEKLETME ÜNİTESİ 10 PLAKA ÇEVİRİCİ 11 OTOMATİK SPREYLEME ÜNİTESİ 11

Detaylı

VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile

VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile VIESMANN VITOSOL 222-T Heatpipe prensipli vakum borulu kolektör Güneş enerjisi ile kullanma suyu ısıtması için boyler ile Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve fiyatlar: Fiyat listesine bakınız VITOSOL 222-T

Detaylı

STANDARTLAR ÜRETİM STANDARDI TSE ISO EN ASME JIS BAĞLANTI PARÇALARI. ½...16 Asme B 16.9 Nw15...Nw Mss Sp 75 Nw450...

STANDARTLAR ÜRETİM STANDARDI TSE ISO EN ASME JIS BAĞLANTI PARÇALARI. ½...16 Asme B 16.9 Nw15...Nw Mss Sp 75 Nw450... STANDARTLAR ÜRETİM STANDARDI TSE ISO EN ASME JIS BAĞLANTI PARÇALARI ½...16 Asme B 16.9 Nw15...Nw400 18...48 Mss Sp 75 Nw450...Nw1200 FLANŞLAR ½...24 Asme B 16.5 Nw15...Nw600 26...60 Mss Sp 44 Nw650...Nw1500

Detaylı

Basınç Düşürücü Vanalar

Basınç Düşürücü Vanalar Basınç Düşürücü Vana Tipleri : Buhar, gazlar ve sıvılar son kullanım noktalarına genellikle yüksek basınçlarda iletilirler. Bu noktalarda, bir basınç düşürücü vana, emniyet ve verimlilik açısından ve uygulamanın

Detaylı

ARI-CHECKO -V / -D Çek vana ARI-Çek vana, metalik sızdırmazlık

ARI-CHECKO -V / -D Çek vana ARI-Çek vana, metalik sızdırmazlık ARI-CHECKO -V / -D Çek vana ARI-Çek vana, metalik sızdırmazlık Düz geçişli flanşlı (EN-JL1040 hariç) Düz geçişli flanşlı Düz geçişli flanşlı Köşe tip flanşlı (EN-JL1040 hariç) Düz geçişli alın kaynak boyunlu

Detaylı

Arsen ESNEK METAL SOLAR - BOILER HORTUMLARI GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ İÇİN EN ISO 10380 PRODUCED AND TESTED ISO 9001:2008 OHSAS 18001

Arsen ESNEK METAL SOLAR - BOILER HORTUMLARI GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ İÇİN EN ISO 10380 PRODUCED AND TESTED ISO 9001:2008 OHSAS 18001 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEM Arsen ESNEK METAL SOLAR - BOILER HORTUMLARI GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ İÇİN ISO 9001:2008 REGISTERED COMPANY EN ISO 10380 PRODUCED AND

Detaylı

FPL. Metal boru kaplinleri Metal borular için sıkıştırma kaplinleri

FPL. Metal boru kaplinleri Metal borular için sıkıştırma kaplinleri FPL Metal boru kaplinleri Metal borular için sıkıştırma kaplinleri IMI TA / Kaplinler / FPL FPL Isıtma, soğutma ve kullanım suyu sistemlerinde kullanılan yumuşak ve sert bakır ile yumuşak çelik borular

Detaylı

JELLY (JÖLE ) ŞEKERLEME ÜRETİM HATTI

JELLY (JÖLE ) ŞEKERLEME ÜRETİM HATTI JELLY (JÖLE ) ŞEKERLEME ÜRETİM HATTI JCPL-150 Meyveli Jöle üretimine uygun makine ve ekipmanlar Satte 100 ile 350 kg arasi uretim kapasitesi vardir IP 65 koruma sınıfına sahip elektrik sistemleri Tüm ürünler

Detaylı

Emniyet Valfi Tank üst kısmında çalışma basıncı emniyetini sağlayan, olası darbelere karşı koruma havuzu ile çevrelenen 2 adet emniyet valfi

Emniyet Valfi Tank üst kısmında çalışma basıncı emniyetini sağlayan, olası darbelere karşı koruma havuzu ile çevrelenen 2 adet emniyet valfi Ürün Kodu : S26 Genişlik : 2.550 mm Yükseklik : 3.800 mm Dingil Mesafesi : 1.310 mm Boş Ağırlık : 13.000 kg ± %5 (Seçilen donanıma göre farklılık gösterir) King-Pin Yüksekliği : 1.220 mm (Yüksüz) ISO 3834

Detaylı

KULLANIM ALANLARI: Kafeler, Restaurantlar, Fabrikalar, Atölyeler, Seralar, Spor Salonları, Tavuk Çiftlikleri ve bu gibi kapalı alanlar.

KULLANIM ALANLARI: Kafeler, Restaurantlar, Fabrikalar, Atölyeler, Seralar, Spor Salonları, Tavuk Çiftlikleri ve bu gibi kapalı alanlar. GAZ YAKITLI SICAK HAVA ÜRETİCİLERİ MINIJET SERİLERİ ULTRA-KOMPAKT GAZ YAKITLI HAVA ISITICISI KULLANIM ALANLARI: Kafeler, Restaurantlar, Fabrikalar, Atölyeler, Seralar, Spor Salonları, Tavuk Çiftlikleri

Detaylı

AP Hücreli Aspiratörler

AP Hücreli Aspiratörler AP Hücreli Aspiratörler AP-EKO Ekonomik Tip Hücreli Aspiratör AP-EKO serisi hücreli aspiratörleri, ısıtma ve soğutma istenmeyen yerlerde, ortam havasını tazelemek için veya tahliye etmek için, düşük veya

Detaylı

PUMATECH 2 YIL GARANTİLİDİR. DIJITAL HAVA SAATLERI. : Dijital Gösterge. 10m. Yüksek Basınç Hava Hortumu STAND HAVA SAATLERİ - E 012 OD

PUMATECH 2 YIL GARANTİLİDİR. DIJITAL HAVA SAATLERI. : Dijital Gösterge. 10m. Yüksek Basınç Hava Hortumu STAND HAVA SAATLERİ - E 012 OD STAND HAVA SAATLERİ - E 012 OD UMATECH DIJITAL HAVA SAATLERI *E-012-OD HAVA SAATLERİ BENZİN İSTASYONLARI VE ŞANTİYELER İÇİN DİZAYN EDİLMİŞTİR. *HAVA MANDALININ SUBABA TUTTURULMASI İLE AYARLANAN HAVA YI

Detaylı

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu ve Enerji Geri Kazanımı Eğitimi _ Atölye Çalışması

Buhar Sistemlerinde Enerji Tasarrufu ve Enerji Geri Kazanımı Eğitimi _ Atölye Çalışması Aşağıda verilen bilgiler doğrultusunda, işletmede yapılabilecek enerji geri kazanım çalışmaları nelerdir? Sağlanabilecek tasarrufları hesaplayınız. Veriler Kazan dizayn basıncı : 12 bar Kazan işletme basıncı

Detaylı

TBV-CM. Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar Modülasyon kontrollü

TBV-CM. Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar Modülasyon kontrollü TBV-CM Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar Modülasyon kontrollü IMI TA / Kontrol vanaları / TBV-CM TBV-CM Isıtma ve soğutma sistemlerindeki terminal üniteleri için

Detaylı

Yüksek kw 1.7 (1) Düşük kw 1.5 (1) Duyulur kapasite Süper kw 1.5 (1)

Yüksek kw 1.7 (1) Düşük kw 1.5 (1) Duyulur kapasite Süper kw 1.5 (1) FWF02B7TV1B KASETLİ TAVAN TİPİ FAN COİL Productname FWF02B7TV1B Soğutma Toplam kapasite Süper kw 2.0 (1) Yüksek kw 1.7 (1) Düşük kw 1.5 (1) Duyulur kapasite Süper kw 1.5 (1) Yüksek kw 1.3 (1) Düşük kw

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

Isı İstasyonu Ürün Kataloğu

Isı İstasyonu Ürün Kataloğu Isı İstasyonu Ürün Kataloğu Nisan 2014 1 2 DAF Enerji 2007 yılında çıkan Enerji Verimliği Kanunu sonrasında, MASDAF Grup un yöneticileri tarafından yarım asırlık sektör tecrübesi ile 2009 yılından tamamen

Detaylı

Makine Elemanları I. Perçin bağlantıları. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Elemanları I. Perçin bağlantıları. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü İÇERİK Giriş Perçin Çeşitleri Perçinleme işlemi Perçin bağlantı şekilleri Mukavemet hesapları Örnekler Giriş

Detaylı