6331 SAYILI İSG KANUNU YÜRÜRLÜLÜK ŞEMASI ÇALIŞAN SAYISI 50 ÜZERİ Mİ?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6331 SAYILI İSG KANUNU YÜRÜRLÜLÜK ŞEMASI ÇALIŞAN SAYISI 50 ÜZERİ Mİ?"

Transkript

1 6331 SAYILI İSG KANUNU YÜRÜRLÜLÜK ŞEMASI ÇALIŞAN SAYISI 50 ÜZERİ Mİ? NACE KODU BAK HANGİ SINIFTASIN AZ TEHLİKELİ Hayır Evet TEHLİKELİ ve ÇOK TEHLİKELİ İSG UZMANI VE İŞYERİ HEKİMİ GÖREVLENDİRİLECEK 50 KİŞİDEN AZ ÇALIŞANI OLAN İŞLETMELER; Tehlike sınıfı ve çalışan sayısına bakılmaksızın aşağıdaki tüm maddeleri yerine getirme yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Çalışan sayınız 1 dahi olsa yerine getirilmeyen her bir yükümlülük için aşağıdaki yazılı idari yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir. 1. Risk Analizi ve Raporlandırılması 2. Acil Durum Eylem Planlamasının Yapılması 3. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi 4. Çalışanların İşe Giriş Sağlık Raporları ve Periyodik Muayeneleri 5. Yangın Eğitimleri 6. İlkyardım Eğitimleri ( 5 işçiden sonra her 10 işçide 1 işçi ) 7. İşyeri Ortam Analizleri İŞ VERENİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ İş sağlığı ve güvenliği hizmeti; işyeri hekimi,iş güvenliği uzmanı (olmadığı aylar her birisi için CEZA 5000 TL) Diğer sağlık personeli hizmeti (olmadığı her ay için CEZA 2500 TL) Risk analizi yap (CEZA 3000 TL,devam ettiği aylar4500 TL) veya yaptır. Risklere yönelik kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırma yaptırır (CEZA 1500 TL) Çalışanlara İSG eğitimleri aldır (CEZASI HERBİR ÇALIŞAN İÇİN 1000 TL)

2 Devamlı olarak 6 aydan fazla süren 50 çalışan ve üzeri işyerlerinde İSG Kurulu kurulur, gerekli araç gereç sağlar, (HER BİR EKSİK İÇİN CEZASI 2000 TL) Onaylı Defter Tutulur. İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı için uygun yer 8 'er metrekareden az olmamak üzere uzman ve doktor için toplam iki oda, en yakın sağlık kuruluşuna ulaşım için uygun araç. İŞVEREN KURULA EĞİTİM VERİLMESİNİ SAĞLAR. Çalışan Temsilcisi seçilir,seçilemediği durumda atanır. (CEZA 1000TL) Acil durum planları hazırlar veya hazırlatır, tatbikat yaptırır. (CEZASI 1000 TL) TEDBİR ALIR. (CEZASI 1000 TL HER AY) İşyeri hekimi ve uzmanına YER İşyeri hekimi ve uzmanına ODA ZORUNLU (BAK SSS.4) Kendisine bildirilen tedbirleri yerine getirir (CEZASI 1500 TL) Soru SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HANGİ FAALİYET VE KİŞİLERE UYGULANMAZ? a) Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri. b) Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri. c) Ev hizmetleri. ç) Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar. d) Hükümlüve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri.

3 Soru 2 İSG HİZMETİ NEREDEN,NASIL ALINABİLİR? Ortak Sağlık ve Güvenlik biriminden (OSGB ), kanunda alınması gereği görülen işyeri hekimi ve iş güvenliği hizmetleri,diğer sağlık personeli hizmetleri birlikte tek yerden alınabileceği gibi OSGB DIŞINDA ayrı ayrı kişilerden bireysel çalışan iş güvenliği uzmanından ve işyeri hekiminden tehlike sınıfına göre yönetmelikte belirlenmiş hesaplamalardaki saat veya dakika kadar hizmet alınabilir. Soru 3 İŞVEREN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR? a) Mesleki risklerinönlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlüalınması, organizasyonun yapılması, gerekli araçgereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişenşartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. (CEZASI 2000 TL ) b) İşyerinde alınan işğlığıgüvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. (CEZASI 2000 TL) c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. ç) Çalışana görev verirken,çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu gözönüne alır. d) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındakiçalışanların hayati veözel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır. (2) İşyeri dışındaki uzman kişi ve kuruluşlardan hizmet alınması, işverenin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. (3) Çalışanların işğlığıve güvenliği alanındaki yükümlülükleri, işverenin sorumluluklarını etkilemez. (4) İşveren, iş şağlığı güvenliği tedbirlerinin maliyetini çalışanlara yansıtamaz.

4 Soru 4 KURUL HANGİ DURUMLARDA KİMLERDEN KURULUR? - Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturur. (CEZASI 2000 TL). - İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeri bulunduğu hallerde elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu her bir işyerinde ayrı ayrı kurul kurulur. Bu belirtilen durumlarda ihtiyaç duyulması halinde kurullar arasında koordinasyon ve bilgi alış verişi işverence sağlanır. İşveren, birden çok işyerinin her birinde kurulacak kurulların çalışma usullerini düzenlemek, iş ve görüş birliğini sağlamak amacıyla bu işyerlerine ait iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili raporların, en az üç ayda bir, ilgili teknik eleman ve uzmanlarca incelenmesini sağlar. Ayrıca bu raporları göz önünde tutarak alınması gereken tedbirleri tespit eder ve uygulanmasını sağlar. Kurul aşağıda belirtilen kişilerden oluşur: a) İşveren veya işveren vekili, b) İş güvenliği uzmanı, c) İşyeri hekimi, ç) İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi, d) Bulunması halinde sivil savunma uzmanı, e) Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta, f) Çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci.

5 Soru 5 ASIL İŞVEREN-ALT İŞVEREN BİRLİKTE ÇALIŞMASI DURUMLARINDA KURUL OLUŞUMU NE ŞEKİLDE OLUR? - Altı aydan fazla süren asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu hallerde; a) Asıl işveren alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı elli ve daha fazla ise asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kurul kurar. İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve kurullarca alınan kararların uygulanması konusunda işbirliği ve koordinasyon asıl işverence sağlanır. b) Bir işyerinde sadece asıl işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla ise bu durumda kurul asıl işverence kurulur. Kurul oluşturma yükümlülüğü bulunmayan alt işveren, kurul tarafından alınan kararların uygulanması ile ilgili olarak koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar. c) Alt işverenin çalışan sayısı elli ve daha fazla, asıl işverenin çalışan sayısı ellinin altında ise işyerinde kurul alt işverence oluşturulur. Asıl işveren alt işverenin oluşturduğu kurula işbirliği ve koordinasyonu sağlamak üzere vekâleten yetkili bir temsilci atar. ç) Asıl işveren ve alt işverenin çalışan sayıları ayrı ayrı ellinin altında ve toplam çalışan sayısı elliden fazla bulunduğu durumlarda ise koordinasyon asıl işverence yapılmak kaydıyla, asıl işveren ve alt işveren tarafından birlikte bir kurul oluşturulur. Kurulun oluşumunda üyeler her iki işverenin ortak kararı ile atanır. (3) Asıl işveren alt işveren ilişkisi bulunmayan ve aynı çalışma alanında birden fazla işverenin bulunması ve bu işverenlerce birden fazla kurulun oluşturulması hâlinde işverenler, birbirlerinin çalışmalarını etkileyebilecek kurul kararları hakkında diğer işverenleri bilgilendirir.

6 Soru 6 İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI DURUMUNDA NE YAPILIR? Bütün iş kazalarının ve meslek hastalıklarının kaydı, gerekli incelemeler yapılır, bunlar ile ilgili raporlarüzenlenir. (CEZASI 1500 TL ) -İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veyaölüme neden olmadığıişyeri ya da işının zarara uğramasına yol açan veyaçalışan, işyeri ya da işınıuğratma potansiyeli olan olaylar bunlar ile ilgili raporlar düzenlenir. (CEZASI 1500 TL) -İşveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur: a)işkazalarısonrakiüçşünüçinde.(cezasi 2000 TL) b) Sağlık hizmeti sunucularıişyeri hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıkları,öğrenildiğii tarihten itibarenüçşünüiçinde.( CEZASI 2000 TL) Soru 7 SAĞLIK MUAYNELERİ VE SAĞLIK RAPORLARI NE ZAMAN, NERELERDE YAPILACAKTIR? SAĞLIK MUAYNELERİ: (CEZASI HER BİR ÇALIŞAN İÇİN 1000 TL) İşe girişlerinde. İşğişikliğinde. İşı, meslek hastalığısağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde talep etmeleri hâlinde. İşin devamıüresince,çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla. KANUNDA BELİRTİLEN YERLER: Bu Kanun kapsamında alınmasısağlık raporları, işyeri sağlık ve güvenlik biriminde veya hizmet alınan ortak sağlık ve güvenlik biriminde görevli olan işyeri hekiminden alınır. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir. Sağlık gözetiminden doğan maliyet ve bu gözetimden kaynaklı türlü maliyet iş verence karşılanır, çalışana yansıtılamaz.

7 Soru 8 BİRDEN FAZLA İŞYERİ BULUNAN İŞ MERKEZLERİ, İŞ HANLARI, SANAYİİ BÖLGELERİ VEYA SİTELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NASIL OLACAK? Birden fazla işyerinin bulunduğu iş, işı, sanayi bölgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iş sağlığı güvenliği konusundaki koordinasyon yönetim tarafından sağlanır. Yönetim, işyerlerinde işğlığıgüvenliği yönünden diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almaları için işverenleri uyarır. Bu uyarılara uymayan işverenleri Bakanlığa bildirir. (CEZASI YÖNETİME 5000 TL) Soru 9 HANGİ DURUMLARDA İŞ DURDURULUR? İşyerindeki bina ve eklentilerde,çalışma yöntem ve şekillerinde veya iş ekipmanlarında çalışanlar için hayati tehlike oluşturan bir husus tespit edildiğinde; bu tehlike giderilinceye kadar, hayati tehlikenin niteliği ve bu tehlikeden doğabilecek riskin etkileyebileceği alan ile çalışanlar dikkate alınarak, işyerinin bir bölümünde veya tamamında iş. Ayrıca çok tehlikeli sınıfta yer alan maden, metal ve yapışleri ile tehlikeli kimyasallarla çalışılan işlerin yapıldığı büyük endüstriyel kazaların olabileceği işyerlerinde, risk değerlendirmesi yapılmamış olması iş durdurulur.. (2)İş sağlığı güvenliği bakımından teftişe yetkili üçşüfettişinden oluşan heyet, iş sağlığı güvenliği bakımından teftişe yetkili iş müfettişinin tespiti üzerine gerekli incelemeleri yaparak, tespit tarihinden itibaren iki gün içerisinde işin durdurulmasına karar verebilir. Ancak tespit edilen hususun acil müdahaleyi gerektirmesi hâlinde; tespiti yapan iş müfettişi, heyet tarafından karar alınıncaya kadar geçerli olmak kaydıyla işi durdurur.

8 Soru 10 BİRDEN FAZLA İŞYERİ BULUNAN İŞ MERKEZLERİ, İŞ HANLARI, SANAYİİ BÖLGELERİ VEYA SİTELERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NASIL OLACAK? - Bakanlıktan gelen iş müfettişlerine engel olunursa işverene 5000 TL - İş durdurulduğu halde hala faaliyet devam ediyorsa TL (devam ettiği her ay aynı miktar) - İş durdurulduğunda çalışanlara ücretlerini ödemezse,veya durumlarına göre baska işte görevlendirmezse; herbir çalışan için 1000 TL (Devam ettiği her ay aynı miktar.) - Yönetmeliklerde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene uyulmayan herbir hüküm için tespit edildiği tarihten itibaren aylık 1000 TL - Büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için, işyerlerinin büyüklüğüne göre büyük kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu işveren tarafından hazırlanır. İşe başlamadan önce hazırlamadıysa TL; hazırlamadan faaliyete geçtiyse TL CEZA ÖDER. İdari para cezaları gerekçesi belirtilmek suretiyle Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürünce verilir. Tebliğden itibaren 30 gün içinde ödenir. MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ 1.İşyeri Ortam Analizleri 2.Basınçlı Kapların ve Kazanların Kontrolü Gürültü Ölçümleri Kompresörlerin Basınç Kontrolü Toz Ölçümleri Kazanların Periyodik Testi Gaz Ölçümleri Hidrofor Nem Ölçümleri Hava Tankı Sıcaklık Ölçümleri 3.Kaldırma Araçları Periyodik Testi ve Kontrolü Aydınlatma Ölçümleri Froklift / Lift Periyodik Testi Hava Akım Hızı Caraskal Periyodik Testi Elektrik Topraklama Kontrolü Raporu Asansör Periyodik Testi Paratoner Tesisatının Kontrolü Vinç Periyodik Testi SAĞLIK HİZMETLERİ Sağlık Hizmetlerimiz gezici araçlarımız sayesinde işyerlerinde iş saati kaybını en az seviyeye indirecek şekilde alanlarında Uzmanlaşmış personelimiz tarafından gerçekleştirilecektir. Akciğer Grafiği (35*35 Makro film ) Portör Muayenesi Odyometre Solunum Fonksiyon Testi HBs Ag ( Sarılık Testi ) Anti Hbs Tam Kan ( 18 Parametre ) Tam İdrar Tahlili İdrarda Kurşun Kanda Kurşun Karaciğer Fonksiyon Testleri EKG Sarılık Aşısı Tetanoz Aşısı Grip Aşısı Göz Muayenesi ( Bilgisayarlı )

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME I. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASINDAKİ HÜKÜMLER İŞ YASASINDA YER ALAN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERDEN FARKLI MI? Evet, birçok

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ UYGULAMALAR

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ UYGULAMALAR 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İLE GETİRİLEN YENİ UYGULAMALAR 1. KANUN KAPSAMINA GİRENLER (İŞVEREN, ÇALIŞAN) (İSGK md.2) Kanun kapsamına, kamu ve özel sektör dahil tüm işyerleri girmektedir.

Detaylı

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi NACİ ATASEVEN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI www.antalyaisguvenligi.com 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YÜRÜLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 2 nci

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

20 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği

20 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği 20 Soruda İş Sağlığı ve Güvenliği 1. Kimler 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındadır? Kamu ve özel sektöre ait bütün işleri ve işyerlerini, bu işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerini,

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU 30 Haziran 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? NEDEN İHTİYAÇ VARDIR? 2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ NEDİR? İş Sağlığı ve Güvenliği; bir işyerinde çalışanların normal sağlıklı hallerini sürdürmeleri

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ GETİRDİKLERİ

SORU VE CEVAPLARLA 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ GETİRDİKLERİ SORU VE CEVAPLARLA 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YASASININ GETİRDİKLERİ Gürbüz YILMAZ A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı RİSK MED Genel Müdürü 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER FİHRİST 1) 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 2) 6331 SAYILI KANUNA TABİ OLMAYAN İSTİSNALAR 3) KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER 4) İŞVERENİN KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI 4 1 a Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunla, kamu çalışanları dahil bütün çalışanlar ve işyerleri

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasında İ.P.C. lere Hazırmısınız!..

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasında İ.P.C. lere Hazırmısınız!.. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasında İ.P.C. lere Hazırmısınız!.. BURSA BİLANÇO - EYLÜL / EKİM 2012 SAYI 1422 Smmm. Ali SERBEST serbestali@hotmail.com I-GİRİŞ İşyerlerinde iş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması

Detaylı

İŞVERENCE ORGANİZE EDİLECEK YÜKÜMLÜLÜKLER

İŞVERENCE ORGANİZE EDİLECEK YÜKÜMLÜLÜKLER 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU İŞVERENCE ORGANİZE EDİLECEK YÜKÜMLÜLÜKLER DOĞAN KESKİN İŞ BAŞMÜFETTİŞİ-EMEKLİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE YAKLAŞIMLAR (Reaktif yaklaşımdan proaktife) İş sağlığı

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ÖNSÖZ Uluslararası Çalışma Örgütü nün verilerine göre, bugün dünyada 1,2 milyarı kadın olmak üzere 3 milyar civarında iş gücü bulunuyor. Her gün yaşanan yaklaşık

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KANUNU ve YÜRÜRLÜLÜK Kaza olmaktan çoktan çıkıp, cinayet haline dönüşen iş kazalarının çaresi/çözümü gibi takdim edilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30 Haziran 2012

Detaylı

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESĠ Amaç Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU SELİM TORUN KİMYA MÜHENDİSİ A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN AMACI Çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerini önlemek,

Detaylı

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 2013 MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 0 ÖNSÖZ Değerli Meslek Mensuplarımız Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma

Detaylı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu na Genel Bakış

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu na Genel Bakış Halil POLAT İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü Müdürü İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunla, kamudakiler dahil bütün

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ. Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ. Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ KURULLARI EĞİTİM REHBERİ Yayıma Hazırlayan: Prof. Dr. Ferdi TANIR ÇİSAM-2014 Sayın İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Üyesi Çukurova Üniversitesi içindeki ilgili

Detaylı

Sirküler no: 090 İstanbul, 3 Temmuz 2012

Sirküler no: 090 İstanbul, 3 Temmuz 2012 Sirküler no: 090 İstanbul, 3 Temmuz 2012 Konu: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Resmi Gazete de yayımlandı. Özet: 30 Haziran 2012 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

Fatıma ŞAHİN. Daire Başkanı

Fatıma ŞAHİN. Daire Başkanı Fatıma ŞAHİN Daire Başkanı Haziran, 2015 02/11/2011 tarih ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Madde 29- (1) Bakanlık politika ve hedeflerine uygun olarak, ikinci ve üçüncü

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ (TASLAĞI)TASLAĞI

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ (TASLAĞI)TASLAĞI TC. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ (TASLAĞI)TASLAĞI EKİM-2014 ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZIRLAYAN ONAYLAYAN Mustafa C. AKPINAR

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ Kadir TOMAS Çevre Yüksek Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı

Detaylı

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının Çalışma Hayatına Getirdiği Yenilikler/ Yükümlülükler

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının Çalışma Hayatına Getirdiği Yenilikler/ Yükümlülükler 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının Çalışma Hayatına Getirdiği Yenilikler/ Yükümlülükler MsC.M.Ayhan KENTBUĞA Gelişim Üniversitesi Öğr.Grv. www.kentbuga.com 533 955 69 88 10.11.2012 1 ayhan@kentbuga.com

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı