6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU"

Transkript

1 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Dr. Buhara ÖNAL İSGÜM Antalya, Eylül 2012

2 İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması Mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi 2

3 Kamu ve özel bütün işyerleri Memur ve işçi bütün çalışanlar 3

4 Fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç Türk Silahlı Kuvvetleri, genel kolluk kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığının faaliyetleri Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri Ev hizmetleri Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında, iyileştirme kapsamında yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri 4

5 Çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamak Sağlık ve güvenlik tedbirlerini değişen şartlara uygun hale getirmek Mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapmak İSG ile ilgili uygulamaları izleyip denetlemek ve uygunsuzlukları giderilmesini sağlamak Risk değerlendirmesi yapmak/yaptırmak Çalışanın işe uygunluğunu göz önünde bulundurmak 5

6 Çalışan sayısına bakılmaksızın tüm işyerlerinin ve tüm çalışanların İSG hizmetlerinden faydalanması sağlanmaktadır. 6

7 Çalışanları arasında uygun nitelikte personel bulunması durumunda onları görevlendirerek Belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması halinde kendisi Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. 7

8 İSG ile ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirir; bildirilen hususlardan hayati tehlike arz edenlerin işveren tarafından yerine getirilmemesi halinde, bu hususu Bakanlığın yetkili birimine bildirir. İş güvenliği uzmanlarının görev alabilmeleri için; çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı, tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde en az (B) sınıfı, az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise en az (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olmaları şartı aranır. 8

9 İşyerinde yapılan asıl iş dikkate alınarak Bakanlıkça tehlike sınıfları ile ilgili tebliğ çıkartılacaktır. 9

10 İşveren; İSG yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. İSG ile ilgili gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar. 10

11 İşveren; Gerekli ölçüm ve değerlendirmeleri yaparak acil durum planlarını hazırlar. İlk yardım, acil tıbbi müdahale, kurtarma ve yangınla mücadele konularında, işyeri dışındaki kuruluşlarla irtibatı sağlayacak gerekli düzenlemeleri yapar. 11

12 Tüm çalışanlar için çalışmaktan kaçınma hakkı düzenlenmiştir. Ciddi ve yakın tehlike ile karşı karşıya kalan çalışanların talep etmelerine rağmen gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda çalışmaktan kaçınma hakkına sahip olmaları sağlanmıştır. 12

13 İşverenlerin, tüm iş kazaları ve meslek hastalıklarının kaydını tutmaları zorunluluğu getirilmiştir. Tek bildirim esası sağlanmıştır. Sağlık hizmeti sunucularına iş kazası ve meslek hastalıklarını bildirim yükümlülüğü getirilmiştir. 13

14 Çalışanların tamamı sağlık gözetimine tabi tutulacaktır. Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışacaklar, yapacakları işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlatılamayacaklardır. 14

15 İşyerindeki tüm çalışanlar, İSG konusunda bilgilendirilecektir. İşe başlamadan önce, çalışma yeri veya iş değişikliğinde, iş ekipmanının değişmesi halinde veya yeni teknoloji uygulanması halinde İSG eğitimleri verilecek ve düzenli aralıklarla bu eğitimler tekrarlanacaktır. 15

16 Çalışanların İSG ile ilgili önleyici politikaların belirlenmesinde ve risk değerlendirmesinde yer almaları ve alınacak önlemlerle ilgili öneri getirmesi gibi bir çok konuda sisteme dahil olmaları sağlanacaktır. 16

17 İSG konularında işverene önerilerde bulunma, gerekli tedbirlerin alınmasını isteme gibi konularda işyerindeki tüm çalışanlarla işveren arasındaki iletişimi sağlamak üzere, çalışanlar arasında yapılacak seçimle veya seçimle belirlenemediği durumda atama yoluyla iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi görevlendirilmesi hükmü getirilmiştir. 17

18 İSG ile ilgili politika ve stratejilerin belirlenmesi için çalışacak kamu ve sosyal taraflardan paydaşlar bir araya getirilerek ve salt çoğunluk ile karar verilerek tüm tarafların fikirlerinin yansıtılması sağlanmıştır. 18

19 İSG Kurulu oluşturulacak işyerlerinin kapsamı genişletilmiştir. Asıl işveren-alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde oluşturulacak Kurul ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır. 19

20 Aynı işyerini birden fazla işverenin paylaşması durumunda veya birden fazla işyerinin bulunduğu yerlerde her bir işyerinin kendi sağlık ve güvenliklerini sağlamasının yanında bu işyerlerinin birbirlerini etkilemesi muhtemel unsurlara sahip olmaları ve bu konularda ortaklaşa hareket etmelerine olanak tanımak üzere İSG yönünden koordinasyon sağlamaları zorunlu hale getirilmiştir. 20

21 Kanun hükümlerinin uygulanmasının izlenmesi ve teftişi, bu konularda görev alacaklar ile işyerlerinde İSG konularında ölçüm, inceleme, araştırma ve benzeri faaliyetlere ilişkin hususlar düzenlenerek, Kanunun amacına uygun şekilde hayata geçirilmesi sağlanmıştır. Kanunun belirlenen şekilde uygulanmasını sağlamak üzere hükümlere aykırı davrananlara uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir. 21

22 Hayati tehlike tespit edildiğinde, işyerinin bir bölümünde veya tamamında işin durdurulması sağlanmıştır. 22

23 Muhtemel endüstriyel kazaların engellenmesine yönelik olarak büyük endüstriyel kaza oluşabilecek işyerleri için düzenleme yapılmıştır. 23

24 Madde Başlıkları İSG Hizmetleri İSG Profesyonelleri İSG Hizmetlerinin Desteklenmesi Kamu kurumları yayımı tarihinden iki yıl sonra 50`den az çalışanı bulunan Az tehlikeli Tehlikeli ve çok işyerleri tehlikeli işyerleri yayımı tarihinden iki yıl sonra yayımı tarihinden bir yıl sonra Diğer işyerleri yayımı tarihinden altı ay sonra 9, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 39 ile geçici 4, geçici 5, geçici 6, geçici 7 ve geçici 8 inci maddeler yayımı tarihinde Kanunun Diğer maddeler yayımı tarihinden altı ay sonra 24

25 TEŞEKKÜRLER E-posta: Tel: /2204