BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 Kimlik Paylaşımı Sistemi Uygulama Yönetmeliği (22/12/2006 GÜNLÜ VE SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN KİMLİK PAYLAŞIMI SİSTEMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK İLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.) Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : No:25871 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Kimlik Paylaşımı Sistemi veri tabanındaki bilgilerin kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren kurumlarca elektronik ortamda paylaşılmasını düzenlemektir. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, MERNİS veri tabanında yer alan bilgilerin oluşturulacak Kimlik Paylaşımı Sistemi veri tabanı üzerinden kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren kurumların paylaşımına açılması ve bu sistem üzerinden verilebilecek hizmetlere ilişkin usul ve esasları kapsar. Dayanak Madde 3 Bu Yönetmelik 5/5/1972 tarihli ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun 14, 61 ve Ek 6 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık: İçişleri Bakanlığını, Genel Müdürlük: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünü, MERNİS: Merkezi Nüfus İdaresi Sistemini, MERNİS Veri Tabanı: Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminde tutulan bilgilerin bulunduğu veri tabanını, Sistem: Kimlik Paylaşımı Sistemini, Sistem Veri Tabanı: Kimlik Paylaşımı Sisteminde paylaşıma açılan bilgilerin tutulduğu veri tabanını, Kimlik Numarası: Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını, Döner Sermaye İşletmesi: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesini, Alıcı Kurum: Kimlik Paylaşımı Sisteminde paylaşıma açılacak bilgilerden yararlanan kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren kurumları, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Sistemin Çalışma Esasları Sistem veri tabanı Madde 5 Sistem veri tabanındaki veriler; Türk vatandaşlığının ispatında ve belgelendirilmesinde esas olduğu kadar kişinin kimliği, medenî hali ve aile bağlarının belirlenmesinde de temel resmî bilgilerdir. Bu veriler aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu hizmeti veren kurumlar, kişi ile ilgili olarak tuttukları bütün kayıtlarda ve yaptıkları işlemlerde kişinin kimliğine ilişkin bilgileri sistem veri tabanına uygun olarak tesis ederler. Özel hayatın gizliliği Madde 6 Sistemin işletilmesinde kanunlarda ve uluslararası sözleşmelerde yer alan özel hayatın gizliliğine ilişkin hükümler esas alınır. Sistemin kullanılması

2 Madde 7 Bakanlık, sistem veri tabanında tutulan bilgileri bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara göre Genel Müdürlük ile kurumlar arasında yapılacak anlaşmalar çerçevesinde paylaşıma açabilir. Anlaşmalarda aşağıda belirtilen hususlara yer verilir: a) Alıcı kurumların yetkileri, b) Kayıtlara erişim şekli, c) Kayıtlara erişim süresi, d) Alıcı kurumların sistem veri tabanını kullanma amacı, e) Sorumluluk, f) Eğitim. Bu bilgilerin alıcı kurumlarca ikili anlaşmalarda belirtilen esaslar doğrultusunda kullanılması zorunludur. Alıcı kurumlar aldıkları bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlüdürler. Sistem içerisinde elde edilecek bilgilerin kullanılmasının hukukî sonuçları bilgiyi alan kurumun sorumluluğundadır. Kimlik Paylaşımı Sistemi kapsamında nüfus kayıtlarından faydalanan diğer görevliler bu hükmün kapsamındadır. Sistemin bütün aşamalarında görev yapan yetkililer de anlaşmalarda belirtilen esaslara uymakla yükümlüdürler. Bu yükümlülük, kamu görevlilerinin görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder. Sistem veri tabanında yer alacak bilgiler Madde 8 Sistem veri tabanında aşağıdaki bilgiler bulunur: a) Kişi bilgileri; 1) Kimlik numarası, adı, soyadı, kızlık soyadı, cinsiyeti, baba adı, anne adı, doğum yeri, doğum ve kütüğe kayıt tarihleri gibi kişisel bilgiler, 2) Medeni hali, dini ve ölüm tarihi gibi durum bilgileri, 3) İl, ilçe, cilt, mahalle veya köy, aile sıra numarası ve birey sıra numarası gibi nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgileri. b) Nüfus Cüzdanı Bilgileri; Nüfus cüzdanı üzerinde yer alan bilgiler, 1/6/2000 tarihinden sonra düzenlenen cüzdanlarda seri ve no su ile verildiği yer ve tarihi, 1/6/2000 tarihinden önce düzenlenmiş cüzdanlarda cüzdan seri, no ve verildiği maliye saymanlığının adı. c) Nüfus Olay Bilgileri; Evlenme, boşanma, soybağının düzeltilmesi veya reddi, ölüm, vatandaşlığın kazanılması veya kaybedilmesi gibi kişilere ait nüfus olay bilgilerinin tarihi ve açıklamaları. d) İstatistik Bilgileri; Doğum, ölüm, evlenme, boşanma sayıları gibi bilgiler. Sistem veri tabanındaki bilgilerin verilmesi Madde 9 Alıcı kurumların sistem veri tabanında hangi sorgulamaları yapabilecekleri ve hangi bilgileri alabilecekleri yürürlükteki ilgili mevzuat uyarınca yapılacak anlaşmalar çerçevesinde Bakanlıkça belirlenir. Alıcı kurumlar için her bir sorgulama, sorgu sonucu gönderilecek internet servisleri ve internet sayfaları için yetkilendirme yapılır. Kurumun, günlük en fazla kaç kez sorgulama yapabileceği, yaptığı işlemler için ne düzeyde izleme bilgisi tutulacağı gibi bilgi ve kısıtlamalar Bakanlıkça belirlenir. Genel Müdürlük, sistem veri tabanından faydalanmak isteyen alıcı kurumları sistem içinde tanımlar. Tanımlanan her bir kurumun sisteme kendini tanıtabilmesi ve sisteme giriş yapabilmesi için Genel Müdürlük tarafından güvenlik kodları, kullanıcı adı ve şifreleri tahsis edilir. Güvenlik kodları, kullanıcı adı ve şifreleri bulunmayan kurumların sisteme bağlanmaları, işlem veya sorgulama yapmaları engellenir. Sistemden verilecek hizmet türleri Madde 10 Sistem hizmetleri, alıcı kurumların internet sayfaları ile ulaşabilecekleri etkileşimli sorgulamalar ve alıcı kurumların kendi yazılım uygulamaları içerisine ekleyecekleri bölümler ile sorgulama yapmalarına olanak verecek internet servislerinden oluşur. Tüm sorgulamalarda verilen bilgilerden alıcı

3 kurumunun almaya yetkili olduğu bilgiler sorgu sonucu gönderilir. Alıcı kuruma, yetkisi dahilinde olmayan bilgilerin gönderilmesi engellenir. Sorgulama hizmetleri Madde 11 Aşağıda tanımları yer alan hizmetlere internet tarayıcıları veya internet servisleri üzerinden erişilir: a) Kimlik numarası ile kimlik bilgileri; Sistemden kimlik numarası girilerek kimlik bilgileri sorgulanır. Kimlik numarası ile kimlik bilgilerinin sorgulanmasında, sorgulanan kimlik numarasına karşılık gelen kişinin açık kaydı bulunarak, sorgulama yapan kullanıcının almaya yetkili olduğu bilgiler gönderilir. Kimlik numarasına karşılık kimlik bilgileri gönderme sorgusunda aynı anda birden fazla kimlik numarası ile sorgulama yapılabilir. Aynı anda yapılabilecek sorgulama sayısı Genel Müdürlükçe belirlenir. b) Kimlik bilgileri ile kimlik numarası; Kimlik bilgileri ile kimlik numarasının sorgulanmasında, sorgulama yapmak için girilecek bilgilerden adı, soyadı, baba adı, doğum yılı, cinsiyeti gibi bazı bilgilerin belirtilmesi zorunludur. Sorgulama sonucunda belirtilen kriterlere uyan sadece bir kayıt bulunduysa, ilgili kişinin kimlik numarası sorgu sonucu olarak gönderilir. Kriterlere uyan birden çok kayıt bulunması ve bu yolda uyarı mesajı verilmesi halinde ilgili kişinin daha fazla kriterle sorgulanması alıcı kurumca yapılır. İkili anlaşmalarda yetki verilmesi halinde alıcı kurumlara kriterlere uyan kişilerin kimlik numarası ile kimlik bilgileri listesi gönderilir. c) Nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgileri ile kimlik bilgileri; Sistemden kişinin nüfusa kayıtlı olduğu ilçe, cilt, aile sıra no, birey sıra no bilgilerine karşılık kimlik bilgileri ve kimlik numarası sorgulanır. Nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgileri ile kimlik bilgileri sorgusunda, nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgisi ile aynı anda birden fazla sorgulama yapılabilir. Aynı anda yapılabilecek sorgulama sayısı Genel Müdürlükçe belirlenir. d) Nüfus kayıt örneği; Sistemden kimlik numarasına veya nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgilerine karşılık nüfus kayıt örneği sorgulanır. Kimlik numarası ile nüfus kayıt örneği sorgulanmasında, sorgulanan kimlik numarasına karşılık gelen kişinin açık kaydına ait nüfus kayıt örneği sorgu sonucu olarak gönderilir. İstenen nüfus kayıt örneğinin özellikleri belirtilerek, kişi kayıt örneği, aile kayıt örneği ve nüfus aile kayıt örneği nüfus olayları açısından sorgulanabilir. Olaylı nüfus kayıt örneği sorgulanmasında, ilgili kişilere ait nüfus olay bilgileri tespit edilerek kişilere ait bilgilerle birlikte gönderilir. Alıcı kurumlar sadece kendilerine yetki verilen kişi kayıt örneklerini, aile kayıt örneklerini ve nüfus aile kayıt örneklerini ve yetki verilen olay bilgilerini alabilirler. Almaya yetkili olmadıkları olay bilgileri nüfus kayıt örneği içerisinde gönderilmez. e) Nüfus cüzdanı; Kimlik numarası ile nüfus cüzdanı üzerinde yer alan bilgiler, 1/6/2000 tarihinden sonra düzenlenen cüzdanlarda seri ve no su ile verildiği yer ve tarihi, 1/6/2000 tarihinden önce düzenlenmiş cüzdanlarda cüzdan seri, no ve verildiği maliye saymanlığının adı sorgulanır. f) Kişi listesi; Doğum tarihi ve cinsiyet bilgileri ile kişi listesi sorgulanır. Bu sorgulamada verilen doğum tarihi aralığı ve cinsiyet kriterlerine uygun kişilerin bilgilerinden oluşan liste sorgu sonucu olarak gönderilir. g) Nüfus olay listesi; Kişi kayıtlarına işlenen bütün nüfus olayları ikili anlaşmalar çerçevesinde sorgulanır. h) İl listesi; İl listesi sorgusu ile illerin trafik plaka kodları ve adlarının listesi sorgulanır. i) İlçe listesi; İlçe listesi sorgulama ile ilçe kodları, adları ve bağlı oldukları illerin trafik plaka kodları sorgulanır.

4 j) Cilt kodu; Mahalle veya köyün adı ile bağlı bulunduğu ilçenin koduna karşılık mahalle veya köyün cilt kodu sorgulanır. k) Cilt adı; Cilt kodu ve cildin bağlı olduğu ilçenin kodlarına karşılık gelen mahalle veya köyün adı ile tipi (mahalle / köy) sorgulanır. l) İstatistikî veriler, İl, ilçe kodu ve yıla ait doğum, ölüm, evlenme, boşanma sayıları gibi istatistikler sorgulanır. İl ve ilçe kodunun belirtilip belirtilmemesine göre ilçe, il, Türkiye bazında belirtilen yıla ait istatistik bilgileri sorgu sonucu olarak gönderilir. Genel Müdürlük, hizmet gereği duyulacak ihtiyaçlar ve mevzuatta yapılan düzenlemeler çerçevesinde parametrelerde değişiklik yapmaya yetkilidir. Alıcı kurumların uygulamalarına hizmet veren servislerin parametreleri ve sorgu sonucu olarak gönderdiği bilgilerin detayları Ek-1 de verilmiştir. Kimlik Paylaşımı Sistemi veri tabanından alınan bilgilere ait çıktılar bilgiyi alan kurum yetkilisi tarafından onaylanır. Sistem veri tabanının güncellenmesi Madde 12 MERNİS veri tabanındaki değişiklikler düzenli olarak sistem veri tabanına aktarılır. Hizmet süresi Madde 13 Sistem veri tabanından 7 gün 24 saat hizmet verilir. Sistemde tanımlama ve yetkilendirme Madde 14 Sistemden hizmet alanların yapabileceği sorgulamalar, sorgulama sonucu olarak gönderilen bilgiler ve erişilebilecek internet sayfaları kurum veya kullanıcı bazında Bakanlıkça belirlenir. Hizmet alanların kendilerine verilen yetkiler dışında işlem yapması ve bilgi alması engellenir. Genel Müdürlük kullanıcıları Madde 15 Genel Müdürlük kullanıcılarının tanımlanması ve yetkilendirilmeleri Genel Müdürlükçe yapılır. Bu yetkilendirme ile Genel Müdürlük kullanıcılarının sadece kendilerine yetki verilen işlemleri yapabilmeleri sağlanır. Genel Müdürlük kullanıcılarının yaptığı her türlü işlemin izleme bilgileri tutulur. Alıcı kurum kullanıcıları Madde 16 Genel Müdürlük sisteme bağlanan alıcı kurum kullanıcılarının kontrol edilmesi, verilen yetki çerçevesinde bilgi alınması ve tanımlanan kullanıcılara ait tüm bilgilerin sistem veri tabanında tutulması için her türlü tedbiri alır. Bağlantı kontrol sistemi Madde 17 Güvenli ağ bağlantısı; sisteme bağlanmak isteyen alıcı kuruma ait güvenlik kodları kontrol edildikten sonra, kurum ve sistem güvenlik duvarları arasında kurulur ve sadece kurum ve sistem arasında hizmet verir. Bu bağlantı özel şifrelenmiş bir bağlantıdır. Bu özel ve güvenli bağlantı kurulduktan sonra, kullanıcının adı ve şifresinin doğruluğu kontrol edilerek sisteme giriş yapmasına izin verilir. İzleme bilgilerinin oluşturulması Madde 18 Sistemden yapılan her türlü işlemin tarihi, saati, işlemi yapan kullanıcı, yapılan sorgulama bilgileri izleme bilgisi olarak tutulur. Tutulan izleme bilgisi sorgu sonucunu içerir. Genel Müdürlük kullanıcıları tarafından izleme bilgileri sorgulanılarak sistemden yapılan işlemler takip edilir. İzleme bilgileri Türk Ceza Kanununda öngörülen zaman aşımı süreleri bitinceye kadar saklanır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ortak Hükümler Takip ve değerlendirme Madde 19 Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulan kullanıcı bilgileri takip edilip değerlendirilir. Bu raporlar; bir kuruma ait genel bilgiler, kullanıcı listesi, belirlenen saat aralığında kullanıcıların yaptıkları işlemlerin izlenmesi gibi bilgileri kapsar.

5 Yedekleme Madde 20 Sistemde oluşabilecek veri kayıplarının önlenmesine yönelik, sistem veri tabanının Genel Müdürlüğün belirleyeceği aralıklarla yedeklenmesi sağlanır. Donanım güvenliği Madde 21 Sistem veri tabanının bulunacağı yerdeki donanımın sahip olması gereken güvenlik ihtiyaçlarının tespit edilmesi, sistem odasına veya sistem konsollarına erişimde biometrik kontrol usullerinin kullanımı ile yetkisiz erişimin engellenmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması hususunda Genel Müdürlükçe gerekli tedbirler alınır. Eğitim Madde 22 Genel Müdürlük ve alıcı kurumların personeli belirli aralıklarla sistemle ilgili uygulamalar hakkında eğitilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler Yürürlük Madde 23 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 24 Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.

6 EK- 1 Kimlik Paylaşımı Sistemi Parametreleri 1. Kimlik Bilgileri Servisi Tanımı: Girdi parametresi olarak girilen TC Kimlik Numarasına sahip kişinin açık kaydındaki bilgilerini gönderecektir. Girdi Parametreleri : Cinsiyeti Baba Soyadı Anne Soyadı Durumu Medeni Hali Dini Ölüm Günü Ölüm Ayı Ölüm Yılı Cilt Adı (Mahalle / Köy) Birey Sıra No 2. TC Kimlik Numarasına Göre Nüfus Kayıt Örneği Servisi Tanımı: Girdi parametresi olarak girilen TC Kimlik Numarası bilgisine göre Nüfus Kayıt Örneği düzenlenecektir. Girdi Parametreleri : Nüfus Olay Bilgileri Türü Eski Eşi Genel Bilgiler:

7 Cilt Adı (Mahalle / Köy) Kişi Bilgileri: Yakınlık Cilt Adı (Mahalle / Köy) Birey Sıra No Cinsiyeti Baba Soyadı Anne Soyadı Durumu Medeni Hali Dini Ölüm Günü Ölüm Ayı Ölüm Yılı Tescil Günü Tescil Ayı Tescil Yılı Evlenme Günü Evlenme Ayı Evlenme Yılı Boşanma Günü Boşanma Ayı Boşanma Yılı Olay Bilgileri: Aile Sıra Numarası Birey Sıra Numarası Olay Günü Olay Ayı Olay Yılı

8 Olay Tipi Olay Düşüncesi 2. a. Nüfus Kayıt Örneği Türleri Kişi Nüfus Kayıt Örneği: Sadece kişinin kendisine ait bilgileri içeren kayıtlardan oluşacaktır. Aile Kayıt Örneği: Kişinin kendisi, eşi ve çocuklarına ait bilgileri içeren kayıtlardan oluşacaktır. Nüfus Aile Kayıt Örneği: Kişinin kendisi, eşi, çocukları, annesi, babası ve kardeşlerine ait bilgileri içeren kayıtlardan oluşacaktır. 2. b. Nüfus Kayıt Örneği ile Görülebilen Nüfus Olayları Boşanma Boşanma İptali Diğer Diğer Olaylar Doğum Evlat Edinme Evlatlığın Reddi Evlenme Evliliğin Feshi/İptali Gaiplik İdarece Kayıt Düzeltme Kayıt Düzeltme Kayıt Silme Kayıt Taşıma Mükerrer Kayıt Silme Yer Değiştirme (Nakil) Ölüm Sosyal Güvenlik Soybağı Düzeltme Soybağının Reddi Tanıma Vasiyet Vatandaşlık Velayet Yeşilkart 3. Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer Bilgisine Göre Nüfus Kayıt Örneği Servisi Tanımı: Girdi parametresi olarak girilen nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgisine göre Nüfus Kayıt Örneği düzenlenecektir. Birey Sıra No Nüfus Olay Bilgileri Türü Eski Eşi Genel Bilgiler: Cilt Adı (Mahalle / Köy) Kişi Bilgileri:

9 Yakınlık Cilt Adı (Mahalle / Köy) Birey Sıra No Cinsiyeti Baba Soyadı Anne Soyadı Durumu Medeni Hali Dini Ölüm Günü Ölüm Ayı Ölüm Yılı Tescil Günü Tescil Ayı Tescil Yılı Evlenme Günü Evlenme Ayı Evlenme Yılı Boşanma Günü Boşanma Ayı Boşanma Yılı Olay Bilgileri: Aile Sıra Numarası Birey Sıra Numarası Olay Günü Olay Ayı Olay Yılı Olay Tipi Olay Düşüncesi 3. a. Nüfus Kayıt Örneği Türleri Kişi Nüfus Kayıt Örneği: Sadece kişinin kendisine ait bilgileri içeren kayıtlardan oluşacaktır. Aile Kayıt Örneği: Kişinin kendisi, eşi ve çocuklarına ait bilgileri içeren kayıtlardan oluşacaktır. Nüfus Aile Kayıt Örneği: Kişinin kendisi, eşi, çocukları, annesi, babası ve kardeşlerine ait bilgileri içeren kayıtlardan oluşacaktır.

10 3. b. Nüfus Kayıt Örneği ile Görülebilen Nüfus Olayları Boşanma Boşanma İptali Diğer Diğer Olaylar Doğum Evlat Edinme Evlatlığın Reddi Evlenme Evliliğin Feshi / İptali Gaiplik İdarece Kayıt Düzeltme Kayıt Düzeltme Kayıt Silme Kayıt Taşıma Mükerrer Kayıt Silme Yer Değiştirme (Nakil) Ölüm Sosyal Güvenlik Soybağı Düzeltme Soybağının Reddi Tanıma Vasiyet Vatandaşlık Velayet Yeşilkart 4. Kişi Bilgilerine Göre TC Kimlik Numarası Servisi Tanımı: Girdi parametrelerindeki kimlik bilgilerine uyan kişiyi tespit ederek TC Kimlik Numarasını gönderecektir. Cinsiyeti Sorgu Türü Cinsiyeti Baba Soyadı Anne Soyadı Durumu Medeni Hali

11 Dini Ölüm Günü Ölüm Ayı Ölüm Yılı Cilt Adı (Mahalle / Köy) Birey Sıra No 5. Nüfusa Kayıtlı Olduğu Yer Bilgisine Göre TC Kimlik Numarası Servisi Tanımı: Girdi parametrelerindeki nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgilerine uyan kişiyi tespit ederek TC Kimlik Numarasını gönderecektir. Birey Sıra No Cinsiyeti Baba Soyadı Anne Soyadı Durumu Medeni Hali Dini Ölüm Günü Ölüm Ayı Ölüm Yılı Cilt Adı (Mahalle / Köy) Birey Sıra No 6. Nüfus Cüzdanı Doğrulama Servisi - 1 Tanımı: tarihinden önce verilen Nüfus Cüzdanları için girdi parametresi olarak girilen Nüfus Cüzdanı Seri ve Numarasına karşılık nüfus cüzdanının satıldığı mal saymanlığı ve tür bilgilerini gönderecektir. Seri No

12 Satıldığı Mal Saymanlığı Türü (Erkek / Kadın) 7. Nüfus Cüzdanı Doğrulama Servisi - 2 Tanımı: tarihinden sonra verilen Nüfus Cüzdanları için girdi parametresi olarak girilen TC Kimlik Numarasının ait olduğu kişiye verilen en son nüfus cüzdanı bilgilerini gönderecektir. Seri No Verildiği İlçe Kodu Verildiği İlçe Adı Verildiği Gün Verildiği Ay Verildiği Yıl Veriliş Nedeni Kayıt No 8. İl Listesi Tanımı: İl Trafik Kodu ve İl adından oluşan İl listesini gönderecektir. Yok. 9. İlçe Listesi Tanımı: İl Trafik Kodu, İlçe Kodu ve İlçe adından oluşan İlçe listesini gönderecektir. Yok.

13 10. Cilt Kodu Servisi Tanımı: Girdi parametresi olarak girilen İlçe Kodu ve Cilt Adı bilgisine sahip Cilt Kodu bilgisini gönderecektir. Cilt Adı 11. Cilt Adı Servisi Tanımı: Girdi parametresi olarak girilen İlçe ve Cilt Kodu bilgisine sahip Cilt Adı ve Cilt Türü bilgisini gönderecektir. Cilt Adı Cilt Tipi (Mahalle/Köy) 12. Kişi Listesi Tanımı: Girdi Parametre olarak verilen ilçe kodu, doğum tarihi aralığı ve cinsiyete uyan kişilerin listesi gönderilecektir. Cinsiyet Doğum Başlangıç Tarihi Doğum Bitiş Tarihi Cinsiyeti Baba Soyadı Anne Soyadı Durumu Medeni Hali Dini Ölüm Günü

14 Ölüm Ayı Ölüm Yılı Cilt Adı (Mahalle / Köy) Birey Sıra No 13. Kimlik Bilgileri Değişenler Listesi Tanımı: Girdi parametresi olarak girilen bilgilere göre kimlik bilgilerinde değişiklik olan kişilere ait bilgileri gönderecektir. Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Cinsiyeti Baba Soyadı Anne Soyadı 14. Nüfus Olay Listesi Tanımı: Girdi parametresi olarak verilen ilçe kodu ve tarih aralığında, girilen olay koduna ait nüfus olayı işlenmiş kişilerin listesini gönderecektir. Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Olay Kodu Olay İşlenme Günü Olay İşlenme Ayı Olay İşlenme Yılı 14. a. Listesi Alınabilen Nüfus Olayları Boşanma Boşanma İptali Çok Uyrukluluk

15 Doğum Evlat Edinme Evlatlığın Reddi Evlenme Evlenmenin Feshi / İptali Gaipliğin Feshi Gaiplik İdarece Kayıt Düzeltme Kayıt Düzeltme Kayıt Silme Kayıt Taşıma Mirastan Feragat Mirastan İskat Mükerrer Kayıt Silme Nakil Ölüm Ölümün Feshi Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmesi Sosyal Güvenlik Sosyal Güvenlik İptali Soybağı Düzeltme Soybağının Reddi Tanıma Tanımanın İptali Vasiyet Vasiyet İptali Vatandaşlığa Alma Vatandaşlık İptali Vatandaşlıktan Çıkma Velayet Yeniden Kayıt Yeşilkart 15. Doğum İstatistiği Tanımı: Girdi parametresi olarak girilen bilgilere göre doğum istatistiğinin dökümünü alacaktır. Yıl Yıl Ay Cinsiyet Doğum Sayısı 16. Ölüm İstatistiği Tanımı: Girdi parametresi olarak girilen bilgilere göre ölüm istatistiğinin dökümünü alacaktır.

16 Yıl Yıl Ay Cinsiyet Ölüm Sayısı 17. Evlenme İstatistiği Tanımı: Girdi parametresi olarak girilen bilgilere göre evlenme istatistiğinin dökümünü alacaktır. Yıl Yıl Ay Evlenme Sayısı 18. Boşanma İstatistiği Tanımı: Girdi parametresi olarak girilen bilgilere göre boşanma istatistiğinin dökümünü alacaktır. Yıl Yıl Ay Boşanma Sayısı

17

KĠMLĠK PAYLAġIMI SĠSTEMĠ YÖNETMELĠĞĠ

KĠMLĠK PAYLAġIMI SĠSTEMĠ YÖNETMELĠĞĠ KĠMLĠK PAYLAġIMI SĠSTEMĠ YÖNETMELĠĞĠ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/11/2006 No : 2006/11249 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/4/2006 No : 5490 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/12/2006 No : 26370

Detaylı

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) ndan: TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN PAYLAŞIMI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) ndan: TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN PAYLAŞIMI HAKKINDA YÖNETMELİK 7 Mart 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29288 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) ndan: TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN PAYLAŞIMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 27/9/2006,11057 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/04/2006, No:5490 Yayımlandığı Resmî Gazete : 20 Ekim

Detaylı

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar NÜFUS HİZMETLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5490 Kabul Tarihi : 25/4/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/4/2006 Sayı : 26153 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

ADRES KAYIT SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ADRES KAYIT SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ADRES KAYIT SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Ulusal adres veri tabanındaki değişikliklerin güncellenmesine, yurt içinde ve

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.05.0.NÜV.006.0004-010-06-01/31040 07/03/2007 Konu : Açıklama

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.05.0.NÜV.006.0004-010-06-01/31040 07/03/2007 Konu : Açıklama T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.006.0004-010-06-01/31040 07/03/2007 Konu : Açıklama... VALİLİĞİNE GENELGE 2007/1 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA MEVZUATI

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA MEVZUATI İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TÜRK TİCARET KANUNU... 5 C) Tacir olmanın hükümleri... 5 II - Beyanlar, belgeler ve senetler... 5 KEP SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK... 6 Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü MERNİS Nedir? Nüfus kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına, toplanan bilgilerin kamu hizmetleri ve vatandaşlar için çok yönlü olarak

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28036 YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : 28036 YÖNETMELİK 25 Ağustos 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28036 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: KAYITLI ELEKTRONİK POSTA SİSTEMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Resmi Gazete Tarihi: 19.01.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28533 ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; elektronik

Detaylı

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler NÜFUS ve VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev

Detaylı

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1)

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.7.1985, No: 85/9747 Dayandığı Kanunların Tarihi : 17.2,1926, No: 743 5.7.1939, No: 3686 5.5.1972, No: 1587 15.11.1984, No: 3080 Yayımlandığı

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNİN ÖZEL SİCİLE TESCİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA GENELGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNİN ÖZEL SİCİLE TESCİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA GENELGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNİN ÖZEL SİCİLE TESCİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Genelgenin amacı, finansal kiralama

Detaylı

b) Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının kuruluş, görev ve yetkilerinin düzenlenmesi, amacıyla hazırlanmıştır.

b) Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının kuruluş, görev ve yetkilerinin düzenlenmesi, amacıyla hazırlanmıştır. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi Ve Kayda Alınmasına Dair Usul Ve Esaslar İle Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev

Detaylı

INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE)

INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) INTERTECH BİLGİ İŞLEM VE PAZARLAMA TİCARET A.Ş. KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) Sürüm : 1.1 Yayınlanma Tarihi : 16.10.2014 İÇİNDEKİLER 1. TANIM VE KISALTMALAR... 3 1.1. Kısaltmalar...

Detaylı

a) Abone: Herhangi bir sözleşme ile erişim sağlayıcılarından internet ortamına bağlanma hizmeti alan gerçek veya tüzel kişileri,

a) Abone: Herhangi bir sözleşme ile erişim sağlayıcılarından internet ortamına bağlanma hizmeti alan gerçek veya tüzel kişileri, BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; içerik sağlayıcıların, yer sağlayıcıların ve erişim sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları ile internet

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BTK tarafından 25.12.2009 tarihinde yayınlanan taslağa ilişkin görüş ve önerilerim aşağıda metin üzerinde belirtilmiştir. Av.Erdal AKSU 30.12.

BTK tarafından 25.12.2009 tarihinde yayınlanan taslağa ilişkin görüş ve önerilerim aşağıda metin üzerinde belirtilmiştir. Av.Erdal AKSU 30.12. BTK tarafından 25.12.2009 tarihinde yayınlanan taslağa ilişkin görüş ve önerilerim aşağıda metin üzerinde belirtilmiştir. Av.Erdal AKSU 30.12.2009 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK

Detaylı

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1)

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.07.1985 No:85/9747 Dayandığı Kanunların Tarihi : 17.02.1926,No:743 05.07./1939, No:3686 05.05.1972, No:1587 15.11.1984, No:3080 Yayımlandığı

Detaylı

NUMARA TAŞINABİLİRLİĞİ UYGULAMA SÜRECİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

NUMARA TAŞINABİLİRLİĞİ UYGULAMA SÜRECİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR NUMARA TAŞINABİLİRLİĞİ UYGULAMA SÜRECİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esaslar, elektronik haberleşme şebekelerinde numara taşınabilirliği uygulama sürecine ilişkin usul

Detaylı

5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA A- TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI 1- Doğumla kazanılan vatandaşlık... 1 1.1- Soy bağı ile kazanılan vatandaşlık... 1 1.1.1- Türk

Detaylı

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK 5337 SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ VE TERÖRÜN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR TEDBİRLER HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/12/2007 No : 2007/13012 Dayandığı Kanunun Tarihi : 11/10/2006

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 29 Ağustos 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27334 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uyum Programı ve Kurum Politikaları

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uyum Programı ve Kurum Politikaları Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uyum Programı ve Kurum Politikaları 1. UYUM PROGRAMI 1.1. Kapsam 1.2. Uyum Görevlisi 2. KURUM POLİTİKASI VE PROSEDÜRLERİ 2.1.

Detaylı

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012, Cumartesi Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 ve 21/2014 Sayılı Yasalar) Madde 86, 87, 88 ve 89 Altında Yapılan Tüzük

ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 ve 21/2014 Sayılı Yasalar) Madde 86, 87, 88 ve 89 Altında Yapılan Tüzük ELEKTRONİK HABERLEŞME YASASI (6/2012 ve 21/2014 Sayılı Yasalar) Madde 86, 87, 88 ve 89 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Elektronik Haberleşme Yasası nın 86 ncı, 87 nci,

Detaylı

GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Yasal Mevzuat Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı TASLAK ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATI (Taslak EBYS Talimatı) Hazırlayan: Fatih AYDOĞAN Melih ÇİNKAYA Erhan MERZİFON 1

Detaylı

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE)

KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) KAYITLI ELEKTRONİK POSTA UYGULAMA ESASLARI (KEPUE) İÇİNDEKİLER 1. Giriş 1 1.1. Genel Bilgiler 1 1.2. KEP İle İlgili Mevzuat 1 1.3. KEP Sisteminin Denetlenmesi 1 2. KEPUE Dokümanından Sorumlu Organizasyon

Detaylı