SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: SU KAYIP VE KAÇAKLARI YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; içme suyunun etkin kullanılması, su israfının önlenmesi, kayıp-kaçakların azaltılması ile su temini için harcanan enerjinin azaltılması ve kısa vadeli içmesuyu yatırımlarının geciktirilmesi, içme suyu temin ve tüketim maliyetlerinin azaltılması ve çevrenin korunması için su kaynaklarının ve su kullanımında verimliliğin artırılmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 Bu Yönetmelik su teminine ilişkin hizmetler ile çalışmaların su verimliliği doğrultusunda yönlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasına, su şirketlerinin (belediyelerin) su verimliliğine yönelik görev ve sorumluluklarına, su temininde, iletiminde, dağıtımında ve tüketiminde su verimliliğinin artırılmasına ve su kayıplarının azaltılmasına, ve idarî yaptırımlara ilişkin usûl ve esasları kapsar. Dayanak MADDE 3 Bu Yönetmelik, 4/7/2011 tarihli ve (mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 2 nci ve 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını, b) Gelir getirmeyen su kayıpları: Sistemin tamamında veya bir kısmında sisteme giriş hacmiyle izinli tüketim arasındaki fark olarak ifade edilir ve Gerçek (fiziki) ve görünen (ticari) su kayıplarından meydana gelir. c) Gerçek (fiziki) su kayıpları: Borularda ihbar edilmiş veya edilmemiş patlamaları, boru ve teçhizatta belirsiz kaçakları, boru çatlakları, vanalardan gelen kaçaklar, abone bağlantıları ve servis depolarında meydana gelen kaçak ve taşmalarını ifade eder. d) Görünen (ticari) kayıp; kaynak ve üretimdeki sayaç hataları ve okuma hatalarını, müşteri sayaç hatalarını ve izinsiz kullanımı, yani yasadışı bağlantılar ve hırsızlıktan ve kayıtsız bağlantılardan kaynaklanan veya kayıt hatalarından kayıpları ifade eder. e) İzinsiz Tüketim: Sayaç baypasları, servis dışı olarak kaydedilmiş hatların kullanılması, yasal olmayan bağlantılar, yasal olmayan musluk takılması ve sayaçların onaysız kurcalanması durumlarını ifade eder. f) Su haznesi kaçakları/taşmaları: Genellikle, sıva, zemin ve duvarlarda meydana gelen çatlaklardan oluşan kaçaklar ve taşmalardır. g) Dış Şebeke Sistemi: İnsani tüketime yönelik suları kullanıcılara ulaştırmak amacı ile iç şebeke dağıtım sistemine kadar olan borular, bağlantılar, aletlerden oluşan dağıtım ağını, h) İç Şebeke Sistemi: İnsani tüketime yönelik suları kullanıcılara ulaştırmak amacı ile 1

2 dış şebeke sistemi ile musluklar arasında kurulmuş olan ve ilgili ulusal yasa uyarınca su tedarikçisinin yetkisi ve sorumluluğu altında olmayan borular, bağlantılar ve aletlerden oluşan bina içi dağıtım sistemini, i) Sistem giriş debisi: Su denge hesabı oranına bağlı olarak şebekenin bir bölümüne verilen yıllık arıtılmış su miktarı j) İzin verilmiş tüketim: Kayıtlı kullanıcı tarafından kullanılan kayıtlı ve/veya kayıtsız yıllık su miktarı k) Su kayıpları: Sistem giriş debisi ile izin verilmiş tüketim arasındaki fark l) Fiziki kaçak: Suyun kaynağından abone bağlantısına kadar olan, Ana İletim Hatları, Su Depoları ile Şebekeden kaçan sular m) İdari kaçak: Tüketildiği halde kayıt dışı olan sular n) Altyapı: (sayaç, boru, vana, vb.) o) İletim/isale hattı: p) Su haznesi: q) Su temin sistemi: Su temin, iletim ve dağıtım şebekesini kapsayan sistem. ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Su Temin Sistemlerinin Yönetimi ve Kayıp-Kaçakların Azaltılması ile İlgili Esaslar MADDE 5 (1) Su temin sistemlerinin yönetiminde; a) Su kaynağından temin edilen ve içme suyu şebekesine verilen su hacminin (debisinin) sürekli ölçülmesi, b) İçmesuyu şebekesinde sürekli basınç ölçülmesi, c) İçme suyu şebekesinin sayısallaştırılması (CBS veri tabanının oluşturulması), d) Veri tabanlı kontrol ve gözetleme sisteminin (SCADA) kurulması, e) Dağıtım sisteminin hidrolik modellemesinin yapılması, f) Alt bölge/izole ölçüm bölgesi/bölgesel ölçüm alanlarının belirlenmesi, (2) Su kayıp ve kaçaklarının azaltılmasında; a) Su bütçesinin belirlenmesi; 1. Yasal tüketimin belirlenmesi, 2. Görünen su kayıplarının belirlenmesi, 3. Sızıntı miktarının tespiti, b) Su kayıp ve kaçaklarının önlenmesi; 1. İzinsiz tüketimin önlenmesi, 2. Basınç yönetiminin yapılması 3. Sızıntı tespiti sonrası doğru onarım, 4. Onarım süresi ve kalitesinin optimizasyonu, 5. Altyapının bakımı ve yenilenmesi, esastır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 2

3 Su Temin Sistemlerinin Yönetimi ve Kayıp-Kaçakları Azaltmak Üzere Alınacak Önlemler Su temin sistemlerinin yönetimi MADDE 6 - (1) İçmesuyu temin sistemlerinin yönetimi kapsamında su şirketleri/belediyeler aşağıdaki faaliyetleri yürütür: a) Su tüketimini ve maliyetleri izlemek, değerlendirmek ve raporlar hazırlayarak her yıl Kasım ayı sonunda Bakanlığa sunmak, b) Su ihtiyaçlarının ve verimlilik artırıcı uygulamaların planlarını, bütçe ihtiyaçlarını, fayda ve maliyet analizlerini hazırlamak, c) Su temin sisteminde ihtiyaç duyulan ölçümlerin yapılması için gerekli olan ölçüm cihazlarının temin edilmesini ve montajını sağlamak, d) Su temin sistemi ve ekipmanları üzerinde yapılabilecek tadilatları belirlemek ve uygulamak, e) Mevcut şebekelerde Ek-? te verilen su yönetimi/su kontrol ve izleme sistemlerinin uygulanabilirliğinin analiz edilmesi. (Ek-? te alt bölge oluşturma, SCADA vb. ile ilgili teknik usuller belirlenecektir) Su kayıp ve kaçaklarını azaltmak üzere alınacak önlemler MADDE 7 (1) Mevcut içmesuyu temin sistemlerinin işletilmesinde, yeni içmesuyu temin sistemlerinin inşaasında, rehabilitasyon ve modernizasyon çalışmalarında su şirketleri/belediyelerce su kayıp ve kaçaklarını azaltmak üzere aşağıdaki önlemler öncelikle dikkate alınır: a) Su temin sistemlerinin yetkili kurumlarca belirlenen standartlara uygun olarak yapılması, b) Su temin sisteminin, su kayıpları en alt düzeyde olacak şekilde projelendirilmesi ve uygulamanın projeye uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması, c) Su kaynağından ev bağlantılarına kadar; mevcut su temin, iletim ve dağıtım yapılarında kontrollerin yapılarak su kayıplarının en aza indirilmesi, d) İnşaat aşamasında su kontrolü ile ilgili ölçüm cihazlarının temini ve monte edilmesi, Su iletim ve dağıtım şebekelerinde kayıp ve kaçaklarını azaltmaya yönelik uygulamalar MADDE 8 - (1) Su temin sistemlerindeki ticari ve fiziksel su kayıplarının önlenmesi için EK-? te verilen teknik usullere su şirketleri/belediyeler tarafından uyulur. (2) Su temin sisteminin izlenmesi ve kontrolünde ulusal ve uluslararası standartlara uygun veri tabanlı kontrol ve izleme sistemleri (SCADA) kullanılır. (3) Şebekelerde kayıpların azaltılması için kontrol ve bakım-onarım uygulamaları ile arızaların azaltılması için sistem rehabilitasyonları zamanında yapılır. MADDE 9 - (1) İçmesuyu temin sistemlerindeki suyun kontrolü için su şirketleri/belediyeler su bütçelerini belirlemek ve su kayıp miktarlarını tespit etmekle yükümlüdürler. Bu kapsamda aşağıdaki faaliyetler yürütülür: a) Su kaynağından dağıtım şebekesine verilen suyun hacminin sürekli olarak ölçülmesi, bu kapsamda su temin sistemi üzerinde gerekli yerlere sürekli ölçüm cihazlarının/hassas debimetrelerin kurulması, b) Sistemden yasal tüketimin belirlenmesi, bu kapsamda; 3

4 1. Bütün tüketim noktalarının abonelik işlemlerinin yapılması ve faturalandırılmayan aboneler dahil tüm abone noktalarına mutlaka sayaç takılması, 2. Faturalandırılmayan aboneler dahil tüm sayaçların düzenli olarak okunması, 3. Bütün sayaçların düzenli olarak bakımının yapılması, 10 yıldan daha eski sayaçların yenilenmesi, B sınıfı ve daha düşük tipteki sayaçların C sınıfı sayaçlar ile değiştirilmesi, c) Sistemdeki fiziksel su kayıplarının Ek-? te verilen teknik usuller esas alınarak belirlenmesi. (ek te: min night flow hesabı, automatic reading meters vb. ile ilgili teknik bilgi verilecektir.) MADDE 10 - (1) Su şirketleri/belediyelerden halihazırda veri tabanlı kontrol ve izleme sistemi (SCADA) bulunanlar su kayıp oranlarını bu yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde % 40, takip eden 2 yıl içerisinde ise %30 düzeyine; henüz veri tabanlı kontrol ve izleme sistemi bulunmayanlar ise su kayıp oranlarını bu yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde % 40, takip eden 2 yıl içerisinde ise %30 düzeyine indirmekle yükümlüdürler. Bu kapsamda aşağıdaki faaliyetler yürütülür: a) Sistemin hidrolik modellemesinin yapılması (bunun için tüm şebekenin CBS ortamına aktarılması ve sürekli güncellenmesi gerekir), b) Şebekede basınç yönetiminin yapılması; en yüksek statik basıncın 80 mss.ten 60 mss düzeyine indirilmesi, bu kapsamda gerekli yerlerde basınç düşürme/kırıcı vanaların monte edilmesi, c) Şebekelerin projelendirme aşamasında abone sayısı 5000 aboneyi geçmeyecek şekilde alt bölgeler olarak tasarlanması, mevcut şebekelerin ise abone sayısı 5000 aboneyi geçmeyecek şekilde alt bölgelere ayrılması, d) Sürekli takip ve bakım-onarım çalışmaları ile aktif su kayıpları ile mücadele edilmesi. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Bilgi Verme Yükümlülüğü ve İdari Yaptırımlar Bilgi verme yükümlülüğü MADDE 11 (1) Su şirketleri/belediyeler, su tüketimine ilişkin, bu yönetmeliğin Ek-? inde yayınlanan formattaki raporu her yıl Kasım ayının sonunda Bakanlığa yazılı olarak gönderir. (2) Su şirketleri/belediyeler, bu bilgilerin doğruluğunun tespiti amacıyla Bakanlığın yerinde yapacağı denetleme ve incelemeler için talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi vermek ve gereken şartları sağlamak zorundadır. İdari yaptırımlar MADDE 12 (1) Bakanlık tarafından yapılan tespit ve/veya denetimler sonucu gerçek veya tüzel kişilere, 4/7/2011 tarihli ve (mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 2 nci ve 9 uncu maddelerine dayanılarak idari yaptırımlar uygulanır. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler 4

5 Düzenleme yetkisi MADDE 13 (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir. Yürürlük MADDE 14 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 15 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür. 5

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/5/2007 Sayı : 26510 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 46 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Detaylı

ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU

ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU Kanun Numarası : 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/5/2007 Sayı : 26510 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 46 Sayfa: BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam

Detaylı

KANUN. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

KANUN. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin

Detaylı

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin kullanılması, israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin

Detaylı

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 KANUN ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin

Detaylı

ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007

ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ KANUNU. Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 2 Mayıs 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26510 ENERJĐ VERĐMLĐLĐĞĐ KANUNU Kanun No. 5627 Kabul Tarihi : 18/4/2007 BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı; enerjinin etkin

Detaylı

YÖNETMELİK. (2) Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

YÖNETMELİK. (2) Kişisel verilerin işlenmesi ve gizliliğinin korunması, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. 13 Temmuz 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29059 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE ŞEBEKE VE BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK

T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK T.C. KONAK BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIġMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1)Bu yönetmeliğin amacı, Konak Belediyesi

Detaylı

MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MERKEZİ ISITMA VE SIHHİ SICAK SU SİSTEMLERİNDE ISINMA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ERKEZİ ISITA VE SIHHİ SICAK SU SİSTELERİNDE ISINA VE SIHHİ SICAK SU GİDERLERİNİN AYLAŞTIRILASINA İLİŞKİN YÖNETELİK 14 Nisan 2008 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 26847 (ükerrer) ERKEZİ ISITA VE SIHHİ SICAK SU

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

EVRENSEL POSTA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

EVRENSEL POSTA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar EVRENSEL POSTA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, evrensel posta hizmeti gelirlerinin tahsili ve giderlerinin yapılması

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4847 STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6/1/2006 No : 2006/9972 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İÇ KONTROL VE ÖN MALÎ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak

Detaylı

Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği

Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği Telekomünikasyon Kurumundan: Telekomünikasyon Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; telekomünikasyon hizmetleri yürüten ve/veya telekomünikasyon

Detaylı

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATININ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/9972 Ekli Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı nın 29/12/2005 tarihli ve 31281 sayılı yazısı

Detaylı

SU KANUNU TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Tanımlar, Genel Hükümler, İlkeler

SU KANUNU TASARISI. BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Tanımlar, Genel Hükümler, İlkeler SU KANUNU TASARISI BİRİNCİ BÖLÜM Maksat, Kapsam, Tanımlar, Genel Hükümler, İlkeler Maksat ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun maksadı, su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde korunması, kullanılması, iyileştirilmesi,

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, su satışı, kanalizasyon tesisi bulunan yerlerdeki kullanılmış

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Al T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının

Detaylı

7 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28257 YÖNETMELİK YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

7 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28257 YÖNETMELİK YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 7 Nisan 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28257 YÖNETMELİK Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YERALTI SULARININ KİRLENMEYE VE BOZULMAYA KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (22.05.2015 TARİH VE 29363 SAYILI

Detaylı

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini,

22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR. : Konya Büyükşehir Belediyesini, 22 TEMMUZ 2008 TARİHLİ YENİ KONYA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR Konya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal

Detaylı

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları,

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kablolu demiryollarını da kapsayan kablolu havai hatları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Asansör Yönetmeliği ( 95/16/AT ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İmar Kanunu ve buna bağlı imar yönetmeliklerine göre

Detaylı