RLENM SAHALARA DA R YÖNETMEL K - EK2 Tablo 2. Potansiyel Toprak Kirletici Faaliyetler. 6 Ham petrol ve do al gaz ç kar. 8 Di er madencilik ve ta ocakç

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RLENM SAHALARA DA R YÖNETMEL K - EK2 Tablo 2. Potansiyel Toprak Kirletici Faaliyetler. 6 Ham petrol ve do al gaz ç kar. 8 Di er madencilik ve ta ocakç"

Transkript

1 TOPRAK K RL N KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI K RLENM SAHALARA DA R YÖNETMEL K POTANS YEL K RLET FAAL YETLER TOPRAK K RL N KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI RLENM SAHALARA DA R YÖNETMEL K - EK2 Tablo 2. Potansiyel Toprak Kirletici Faaliyetler B NACE Faaliyet Kodu (Rev 2) NACE Endüstriyel Faaliyet Ad MADENC K VE TA OCAKÇILI I 6 Ham petrol ve do al gaz ç kar 610 Ham petrol ç kar 620 Do al gaz ç kar 7 Metal cevherleri madencili i 710 Demir cevherleri madencili i 729 Di er demir d metal cevherleri madencili i Di er madencilik ve ta ocakç Süsleme ve yap ta lar ile kireç ta, alç ta, tebe ir ve kaya anta (arduvaz-kayrakta ) ocakç 812 Çak l ve kum ocaklar n faaliyetleri; kil ve kaolin ç kar 9 Madencili i destekleyici hizmet faaliyetleri 910 Petrol ve do al gaz ç kar destekleyici faaliyetler 990 Madencilik ve ta ocakç destekleyici di er faaliyetler C MALAT 10 da ürünlerinin imalat 1011 Etin i lenmesi ve saklanmas 1012 Kümes hayvanlar etlerinin i lenmesi ve saklanmas 1013 Et ve kümes hayvanlar etlerinden üretilen ürünlerin imalat 1041 ve kat ya imalat 1042 Margarin ve benzeri yenilebilir kat ya lar n imalat 1085 Haz r yemeklerin imalat 1089 Ba ka yerde s fland lmam di er g da maddelerinin imalat 1091 Çiftlik hayvanlar için haz r yem imalat 1092 Ev hayvanlar için haz r g da imalat 11 çeceklerin imalat 1107 Alkolsüz içeceklerin imalat ; maden sular n ve di er elenmi sular n üretimi 12 Tütün ürünleri imalat 1200 Tütün ürünleri imalat 13 Tekstil ürünlerinin imalat

2 1330 Tekstil ürünlerinin bitirilmesi 14 Giyim e yalar n imalat 1411 Deri giyim e yas imalat 1412 giysisi imalat 1413 Di er d giyim e yalar imalat 1414 ç giyim e yas imalat 1419 Di er giyim e yalar n ve giysi aksesuarlar n imalat 15 Deri ve ilgili ürünlerin imalat 1511 Derinin tabaklanmas ve i lenmesi; kürkün i lenmesi ve boyanmas 1520 Ayakkab, bot, terlik vb. imalat 16 aç, a aç ürünleri ve mantar ürünleri imalat (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden örülerek e yalar n imalat 1610 açlar n biçilmesi ve planyalanmas 1629 Di er a aç ürünleri imalat ; mantar, saz, saman ve benzeri örme malzemelerinden yap lm ürünlerin imalat 17 Ka t ve ka t ürünlerinin imalat 1711 Ka t hamuru imalat 1712 Ka t ve mukavva imalat 1723 Ka t k rtasiye ürünleri imalat 1724 Duvar ka imalat 18 Kay tl medyan n bas lmas ve ço alt lmas 1811 Gazetelerin bas 1812 Di er matbaac k 1813 Bas m ve yay m öncesi hizmetler 1814 Ciltçilik ve ilgili hizmetler 19 Kok kömürü ve rafine edilmi petrol ürünleri imalat 1910 Kok f ürünlerinin imalat 1920 Rafine edilmi petrol ürünleri imalat 20 Kimyasallar n ve kimyasal ürünlerin imalat 2011 Sanayi gazlar imalat 2012 Boya maddeleri ve pigment imalat 2013 Di er inorganik temel kimyasal maddelerin imalat 2014 Di er organik temel kimyasallar n imalat 2015 Kimyasal gübre ve azot bile iklerinin imalat 2016 Birincil formda plastik hammaddelerin imalat 2017 Birincil formda sentetik kauçuk imalat 2020 Ha ere ilaçlar ve di er zirai-kimyasal ürünlerin imalat 2030 Boya, vernik ve benzeri kaplay maddeler ile matbaa mürekkebi ve macun imalat 2041 Sabun ve deterjan ile temizlik ve parlat maddeler imalat 2042 Parfümlerin, kozmetiklerin ve ki isel bak m ürünlerinin imalat 2051 Patlay madde imalat

3 2052 Tutkal imalat 2053 Uçucu ya lar n imalat 2059 Ba ka yerde s fland lmam di er kimyasal ürünlerin imalat 21 Temel eczac k ürünlerinin ve eczac a ili kin malzemelerin imalat 2110 Temel eczac k ürünleri imalat 2120 Eczac a ili kin ilaçlar n imalat 22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalat 2211 ç ve d lastik imalat ; lasti e s rt geçirilmesi ve yeniden i lenmesi 2219 Di er kauçuk ürünleri imalat 2221 Plastik tabaka, levha, tüp ve profil imalat 2222 Plastik torba, çanta, po et, çuval, kutu, damacana, e, makara vb. paketleme malzemelerinin imalat 2223 Plastik in aat malzemesi imalat 2229 Di er plastik ürünlerin imalat 23 Di er metalik olmayan mineral ürünlerin imalat 2311 Düz cam imalat 2312 Düz cam n ekillendirilmesi ve i lenmesi 2313 Çukur cam imalat 2314 Cam elyaf imalat 2319 Di er camlar n imalat ve i lenmesi (teknik amaçl cam e yalar dahil) 2331 Seramik karo ve kald m ta lar imalat 2332 nlanm kilden tu la, karo ve in aat malzemeleri imalat 2341 Seramik ev ve süs e yalar imalat 2344 Di er teknik seramik ürünlerin imalat 2351 Çimento imalat 2362 aat amaçl alç ürünlerin imalat 2365 Lif ve çimento kar ml ürünlerin imalat 2370 Ta ve mermerin kesilmesi, ekil verilmesi ve bitirilmesi 2391 nd ürünlerin imalat 2399 Ba ka yerde s fland lmam metalik olmayan di er mineral ürünlerin imalat 24 Ana metal sanayii 2410 Ana demir ve çelik ürünleri ile ferro ala mlar n imalat 2420 Çelikten tüpler, borular, içi bo profiller ve benzeri ba lant parçalar n imalat 2431 Barlar n so uk çekilmesi 2432 Dar eritlerin so uk haddelenmesi 2433 So uk ekillendirme veya katlama 2434 Tellerin so uk çekilmesi 2441 De erli metal üretimi 2442 Alüminyum üretimi 2443 Kur un, çinko ve kalay üretimi 2444 Bak r üretimi

4 2445 Demir d di er metallerin üretimi 2446 Nükleer yak tlar n i lenmesi 2451 Demir döküm 2452 Çelik dökümü 2453 Hafif metallerin dökümü 2454 Di er demir d metallerin dökümü 25 Makine ve teçhizat hariç, fabrikasyon metal ürünleri imalat 2511 Metal yap ve yap parçalar imalat 2512 Metalden kap ve pencere imalat 2521 Merkezi tma radyatörleri (elektrikli radyatörler hariç) ve s cak su kazanlar (boylerleri) imalat 2529 Metalden di er tank, rezervuar ve konteynerler imalat 2530 Buhar jeneratörü imalat, merkezi tma s cak su kazanlar (boylerleri) hariç 2540 Silah ve mühimmat (cephane) imalat 2550 Metallerin dövülmesi, preslenmesi, bask lanmas ve yuvarlanmas ; toz metalürjisi 2561 Metallerin i lenmesi ve kaplanmas 2562 Metallerin makinede i lenmesi ve ekil verilmesi 2571 Çatal-b çak tak mlar ve di er kesici aletlerin imalat 2572 Kilit ve mente e imalat 2573 El aletleri, tak m tezgah uçlar, testere a zlar vb. imalat 2591 Çelik varil ve benzer muhafazalar n imalat 2592 Metalden hafif paketleme malzemeleri imalat 2593 Tel ürünleri, zincir ve yaylar n imalat 2594 Ba lant malzemelerinin ve vida makinesi ürünlerinin imalat 2599 Ba ka yerde s fland lmam di er fabrikasyon metal ürünlerin imalat 26 Bilgisayarlar n, elektronik ve optik ürünlerin imalat 2611 Elektronik bile enlerin imalat 2612 Yüklü elektronik kart imalat 2620 Bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri imalat 2630 leti im ekipmanlar n imalat 2640 Tüketici elektroni i ürünlerinin imalat 2651 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçl alet ve cihazlar n imalat 2651 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçl alet ve cihazlar n imalat 2652 Kol saatlerinin, masa ve duvar saatlerinin ve benzerlerinin imalat 2660 nlama, elektro medikal ve elektro terapi ile ilgili cihazlar n imalat 2670 Optik aletlerin ve fotografik ekipmanlar n imalat 2680 Manyetik ve optik kaset, bant, CD, vb. ortamlar n imalat 27 Elektrikli teçhizat imalat 2711 Elektrik motorlar n, jeneratörlerin ve transformatörlerin imalat 2712 Elektrik da m ve kontrol cihazlar imalat 2720 Akümülatör ve pil imalat

5 2731 Fiber optik kablolar n imalat 2732 Di er elektronik ve elektrik telleri ve kablolar n imalat 2733 Kablolamada kullan lan gereçlerin imalat 2740 Elektrikli ayd nlatma ekipmanlar n imalat 2751 Elektrikli ev aletlerinin imalat 2752 Elektriksiz ev aletlerinin imalat 2790 Di er elektrikli ekipmanlar n imalat 2790 Di er elektrikli ekipmanlar n imalat 28 Ba ka yerde s fland lmam makine ve ekipman imalat 2811 Motor ve türbin imalat (hava ta, motorlu ta t ve motosiklet motorlar hariç) 2812 Ak kan gücü ile çal an ekipmanlar n imalat 2813 Di er pompalar n ve kompresörlerin imalat 2814 Di er musluk ve valf/vana imalat 2815 Rulman, di li/di li tak, anz man ve tahrik elemanlar n imalat 2821 n, ocak (sanayi ocaklar ) ve brülör (ocak ate leyicileri) imalat 2822 Kald rma ve ta ma ekipmanlar imalat 2823 Büro makineleri ve ekipmanlar imalat (bilgisayarlar ve çevre birimleri hariç) 2824 Motorlu veya pnömatik (hava bas nçl ) el aletlerinin imalat 2825 So utma ve havaland rma donan mlar n imalat, evde kullan lanlar hariç 2829 Ba ka yerde s fland lmam di er genel amaçl makinelerin imalat 2830 Tar m ve ormanc k makinelerinin imalat 2841 Metal i leme makinelerinin imalat 2849 Di er tak m tezgahlar n imalat 2891 Metalürji makineleri imalat 2892 Maden, ta oca ve in aat makineleri imalat 2893 da, içecek ve tütün i leme makineleri imalat 2894 Tekstil, giyim e yas ve deri üretiminde kullan lan makinelerin imalat 2895 Ka t ve mukavva üretiminde kullan lan makinelerin imalat 2896 Plastik ve kauçuk makinelerinin imalat 2899 Ba ka yerde s fland lmam di er özel amaçl makinelerin imalat 29 Motorlu kara ta, treyler (römork) ve yar treyler (yar römork) imalat 2910 Motorlu kara ta tlar n imalat 2920 Motorlu kara ta tlar karoseri (kaporta) imalat ; treyler (römork) ve yar treyler (yar römork) imalat 2931 Motorlu kara ta tlar için elektrik ve elektronik donan mlar n imalat 2932 Motorlu kara ta tlar için di er parça ve aksesuarlar n imalat 30 Di er ula m araçlar n imalat 3011 Gemilerin ve yüzen yap lar n in as 3012 lence ve spor amaçl teknelerin yap 3020 Demir yolu lokomotifleri ve vagonlar n imalat 3030 Hava ta tlar ve uzay araçlar ile bunlarla ilgili makinelerin imalat

6 3040 Askeri sava araçlar n imalat 3091 Motosiklet imalat 3092 Bisiklet ve engelli arac imalat 3099 Ba ka yerde s fland lmam di er ula m ekipmanlar n imalat 31 Mobilya imalat 3101 Büro ve ma aza mobilyalar imalat 3102 Mutfak mobilyalar n imalat 3103 Yatak imalat 3109 Di er mobilyalar n imalat 32 Di er imalatlar 3212 Mücevher ve benzeri e yalar n imalat 3213 mitasyon (taklit) tak lar ve ilgili e yalar n imalat 3250 bbi ve di çilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalat 3299 Ba ka yerde s fland lmam di er imalatlar 33 Makine ve ekipmanlar n kurulumu ve onar 3311 Fabrikasyon metal ürünlerin onar 3312 Makinelerin onar 3313 Elektronik veya optik ekipmanlar n onar 3314 Elektrikli ekipmanlar n onar 3315 Gemilerin ve teknelerin bak m ve onar 3316 Hava ve uzay araçlar n bak m ve onar 3317 Di er ula m ekipmanlar n bak m ve onar 3319 Di er ekipmanlar n onar 3320 Sanayi makine ve ekipmanlar n kurulumu D ELEKTR K, GAZ, BUHAR VE KL MLEND RME ÜRET VE DA ITIMI 35 Elektrik, gaz, buhar ve havaland rma sistemi üretim ve da 3511 Elektrik enerjisi üretimi 3512 Elektrik enerjisinin iletimi 3513 Elektrik enerjisinin da 3514 Elektrik enerjisinin ticareti E SU TEM ; KANAL ZASYON, ATIK YÖNET VE LE RME FAAL YETLER 37 Kanalizasyon 3700 Kanalizasyon 38 At n toplanmas, slah ve bertaraf faaliyetleri; maddelerin geri kazan 3811 Tehlikesiz at klar n toplanmas 3812 Tehlikeli at klar n toplanmas 3821 Tehlikesiz at klar n slah ve bertaraf edilmesi 3822 Tehlikeli at klar n slah ve bertaraf edilmesi 3831 Hurdalar n parçalara ayr lmas

7 3832 Tasnif edilmi materyallerin geri kazan 39 yile tirme faaliyetleri ve di er at k yönetimi hizmetleri 3900 yile tirme faaliyetleri ve di er at k yönetimi hizmetleri F AAT 41 Bina in aat 4120 kamet amaçl olan veya ikamet amaçl olmayan binalar n in aat 43 Özel in aat faaliyetleri 4329 yile tirme faaliyetleri ve di er at k yönetimi hizmetleri 4332 Do rama tesisat G 45 TOPTAN VE PERAKENDE T CARET; MOTORLU KARA TA ITLARININ VE MOTOS KLETLER N ONARIMI Motorlu kara ta tlar n ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onar 4520 Motorlu kara ta tlar n bak m ve onar 46 Toptan ticaret (Motorlu kara ta tlar ve motosikletler hariç) 4671 Kat, s ve gazl yak tlar ile bunlarla ilgili ürünlerin toptan ticareti 4672 Metallerin ve metal cevherlerinin toptan ticareti 4675 Kimyasal ürünlerin toptan ticareti 4676 Di er ara ürünlerin toptan ticareti 4677 At k ve hurda toptan ticareti 47 Perakende ticaret (Motorlu kara ta tlar ve motosikletler hariç) 4730 Belirli bir mala tahsis edilmi ma azalarda otomotiv yak n perakende ticareti H ULA TIRMA VE DEPOLAMA 49 Kara ta mac ve boru hatt ta mac 4910 Demir yolu ile ehirler aras yolcu ta mac 4920 Demir yolu ile yük ta mac 4931 Kara ta mac ile yap lan ehir içi ve banliyö yolcu ta mac 4932 Taksi ta mac 4939 Ba ka yerde s fland lmam kara ta mac ile yap lan di er yolcu ta mac 4941 Kara yolu ile yük ta mac 4942 Ev ve i yerlerine verilen ta mac k hizmetleri 4950 Boru hatt ta mac 51 Havayolu ta mac 5110 Hava yolu ile yolcu ta mac 5121 Hava yolu ile yük ta mac 5122 Uzay ta mac 5221 Kara ta mac destekleyici hizmet faaliyetleri 5222 Su yolu ta mac destekleyici hizmet faaliyetleri 5223 Hava yolu ta mac destekleyici hizmet faaliyetleri I KONAKLAMA VE Y YECEK H ZMET FAAL YETLER 55 Konaklama

8 5510 Oteller ve benzeri konaklama yerleri J LG VE LET M 58 Yay mc k faaliyetleri 5819 Di er yay nc k faaliyetleri 62 Bilgisayar programlama, dan manl k ve ilgili faaliyetler 6209 Di er bilgi teknolojisi ve bilgisayar hizmet faaliyetleri M MESLEK, B MSEL VE TEKN K FAAL YETLER 74 Di er mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 7420 Foto rafç k faaliyetleri 75 Veterinerlik hizmetleri 7500 Veterinerlik hizmetleri 81 Binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri 8129 Di er temizlik faaliyetleri O KAMU YÖNET VE SAVUNMA; ZORUNLU SOSYAL GÜVENL K 84 Kamu Yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik 8422 Savunma faaliyetleri Q NSAN SA LI I VE SOSYAL H ZMET FAAL YETLER 86 nsan Sa Hizmetleri 8610 Hastane hizmetleri 8621 Genel hekimlik uygulama faaliyetleri 8622 Uzman hekimlik ile ilgili uygulama faaliyetleri 8623 Di çilik ile ilgili uygulama faaliyetleri 8690 nsan sa ile ilgili di er hizmetler 87 Yat Bak m Faaliyetleri 8710 Hem ireli yat bak m faaliyetleri 8720 Zihinsel engellilik, ruh sa ve madde ba ml na yönelik yat bak m faaliyetleri 8730 Ya lara ve bedensel engellilere yönelik yat bak m faaliyetleri S ER H ZMET FAAL YETLER 95 Bilgisayarlar n, ki isel e yalar n ve ev e yalar n onar 9512 leti im araç ve gereçlerinin onar 9522 Evde kullan lan cihazlar ile ev ve bahçe gereçlerinin onar 9524 Mobilyalar n ve ev dö emelerinin onar 96 Di er hizmet faaliyetleri 9601 Tekstil ve kürk ürünlerinin y kanmas ve (kuru) temizlenmesi Daha Detayl Bilgi çin; BCA GROUP Koza Sokak, 47/2, GOP, Çankaya Ankara

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R 40.01 SİSTEM BELGELENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYON KAPSAMI. Rev. 02 01-2011

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R 40.01 SİSTEM BELGELENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYON KAPSAMI. Rev. 02 01-2011 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU R 40.01 SİSTEM BELGELENDİRME KURULUŞLARI İÇİN AKREDİTASYON KAPSAMI Rev. 02 01-2011 AMAÇ: Bu rehber, sistem belgelendirmesi yapan kuruluşların akredite olmak için girişimde bulundukları

Detaylı

LİSTE TEHLİKE SINIFI PRİM NİSPETİ Tehlike Prim. KISIM BÖLÜM GRUP SINIF Sınıfı Nispeti

LİSTE TEHLİKE SINIFI PRİM NİSPETİ Tehlike Prim. KISIM BÖLÜM GRUP SINIF Sınıfı Nispeti LİSTE TEHLİKE SINIFI PRİM NİSPETİ Tehlike Prim KISIM BÖLÜM GRUP SINIF Sınıfı Nispeti A TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK 1 Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 11 Tek yıllık

Detaylı

(Kanuni Dayanak: 5510 sayılı Kanun, Madde 83)

(Kanuni Dayanak: 5510 sayılı Kanun, Madde 83) Kısım Bölüm Grup Sınıf A 01 (Kanuni Dayanak: 5510 sayılı Kanun, Madde 83) 011 012 Tehlike Sınıfı Prim Nispeti Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet Tek

Detaylı

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM TARİFESİ

KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM TARİFESİ KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI PRİM TARİFESİ 29 Eylül 2008, Pazartesi Sayı : 27012 (2. Mükerrer) BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2008/14173 Ekli Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi nin yürürlüğe

Detaylı

YÖNETMELİK İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ 19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar

Detaylı

İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 19.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28502

İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 19.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28502 İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 19.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28502 Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4

Detaylı

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin. 19/12/2012 28502 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin. 19/12/2012 28502 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 19.12.2012/28502 www.bilgit.com Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ve 22 trilyon dolarlık ekonomiyi temsil eden Avrupa Ticaret ve Sanayi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ve 22 trilyon dolarlık ekonomiyi temsil eden Avrupa Ticaret ve Sanayi Avrupa Odalar Birliği nde Türk başkan yardımcısı Hisarcıklıoğlu devri İş dünyasının çatı örgütü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), tarihi bir başarıya imza attı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu,

Detaylı

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ. Amaç

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ. Amaç 19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar

Detaylı

ĠġKOLLARI YÖNETMELĠĞĠ

ĠġKOLLARI YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 19.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28502 ĠġKOLLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 4 üncü

Detaylı

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 YÖNETMELĠK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 YÖNETMELĠK. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 19 Aralık 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28502 ĠġKOLLARI YÖNETMELĠĞĠ Amaç YÖNETMELĠK ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı 18/10/2012 tarihli ve 6356 sayılı Sendikalar

Detaylı

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) KULLANICILARI İÇİN REHBER

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) KULLANICILARI İÇİN REHBER T. C. T Ü R K İ Y E İ S T A T İ S T İ K K U R U M U B A Ş K A N L I Ğ I No : 04 Tarih : 04/02/2014 YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) KULLANICILARI İÇİN REHBER Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE),

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi / NACE Kodları. Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşler

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi / NACE Kodları. Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşler www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi / NACE Kodları Sınıfta Yer Alan İşler 18 Nisan 2014 Tarihli Resmî Gazete

Detaylı

avuk GENEL TEBLİĞ TASLAĞI EKİ Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Ömür (Yıl)

avuk GENEL TEBLİĞ TASLAĞI EKİ Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Ömür (Yıl) avuk GENEL TEBLİĞ TASLAĞI EKİ 1. Binalar Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı 1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık

Detaylı

MERSİN TİCARET ve SANAYİ ODASI MESLEK GRUPLARI

MERSİN TİCARET ve SANAYİ ODASI MESLEK GRUPLARI NACE Rev.2-25.02.2012 eklenmiş MERSİN TİCARET ve SANAYİ ODASI MESLEK GRUPLARI 01- SEBZE ve MEYVELERİN TİCARETİ 02- SEBZE ve MEYVELERİN YETİŞTİRİLMESİ, İŞLENMESİ, PAKETLENMESİ 03- TAHILLARIN YETİŞTİRİLMESİ

Detaylı

Siirt İlinde Desteklenecek Proje Konuları

Siirt İlinde Desteklenecek Proje Konuları ÖNEMLİ HATIRLATMA: Kalkınma Ajansların Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak başvuruda Proje Genel Bilgileri bölümü Ana Faaliyet Alanı kısmında sektör belirlenirken, Başvuru Sahibi proje konusunun

Detaylı

No Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı

No Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı No Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı İlgili Genel Tebliğ 1. Binalar 333 1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık

Detaylı

ARA MALI İTHALATI. Tablo 1- Ara Malı İthalatı ve Toplam İthalat İçindeki Payı (2010-2013) Ara Malı İthalatı

ARA MALI İTHALATI. Tablo 1- Ara Malı İthalatı ve Toplam İthalat İçindeki Payı (2010-2013) Ara Malı İthalatı ARA MALI İTHALATI Tablo 1- Ara Malı İthalatı ve Toplam İthalat İçindeki Payı (2010-2013) 2010 2011 2012 2013 Ara Malı İthalatı 131.445.426.338 173.140.242.682 174.930.348.503 183.811.325.436 TOPLAM İTHALAT

Detaylı

İlgili Sıra No. Kıymetler

İlgili Sıra No. Kıymetler İlgili Sıra No. Amortismana Tabi İktisadi Faydalı Normal Genel Kıymetler Ömür Amortisman Tebliğ (Yıl) Oranı(%) No. 1. Binalar 333 Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların

Detaylı

AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ

AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ AMORTİSMAN ORANLARI LİSTESİ 212 333, 339, 365, 389 VE 399 NO.LU VUK GENEL TEBLİĞLERİ İLE AÇIKLANAN ORANLARIN BİRLEŞTİRİLMİŞ SON HALİ 1 Binalar 1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları

Detaylı

AMORTİSMAN ORANLARI. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler

AMORTİSMAN ORANLARI. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler AMORTİSMAN ORANLARI 1 Binalar Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı 1.1. 1.2. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve

Detaylı

TEBLİĞ ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ 14 Haziran 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28677 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: TEBLİĞ ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ Amaç MADDE

Detaylı

Nace Rev 2 Kodlarına Göre Teknoloji Sınıflaması: Yüksek Teknolojili Sektörler YÜKSEK TEKNOLOJİ

Nace Rev 2 Kodlarına Göre Teknoloji Sınıflaması: Yüksek Teknolojili Sektörler YÜKSEK TEKNOLOJİ Nace Rev 2 Kodlarına Göre Teknoloji Sınıflaması: Yüksek Teknolojili Sektörler YÜKSEK TEKNOLOJİ 21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin 21.1 Temel eczacılık ürünleri 21.10 Temel

Detaylı

YEN TEfiV K S STEM REHBER

YEN TEfiV K S STEM REHBER G R fi G R fi 13 14 G R fi G R fi Günümüzde kendini her alanda hissettiren küresel mali krizin etkisi, iflletmelerin sermaye yap s n da bozmufltur. Yaflan lan bu kriz ortam nda beklentilerin, ekonomik

Detaylı

EK 5 SEKTÖREL ANALĐZ ÇALIŞMASINDA KULLANILAN VERĐLER

EK 5 SEKTÖREL ANALĐZ ÇALIŞMASINDA KULLANILAN VERĐLER EK 5 SEKTÖREL ANALĐZ ÇALIŞMASINDA KULLANILAN VERĐLER Tablo 1. Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslar Arası Standart Sanayi Siniflamasi ( Usss, 3.Rev ) Đmalat Sanayi Kod D ĐMALAT Code D MANUFACTURING Gıda ürünleri

Detaylı

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI B NALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAK YÖNETMEL K TASLA INDAN YÜKSEK YAPILARLA LG L KISIMLAR DÖRDÜNCÜ KISIM: Bina Bölümlerine ve Tesislerine liflkin Hususlar

Detaylı

100 soruda yeni teflvik uygulamas

100 soruda yeni teflvik uygulamas 100 soruda yeni teflvik uygulamas (2009/15199 say l BKK) ndirimli kurumlar vergisi Gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnas Faiz deste i Sigorta prim deste i Tafl nma deste i Yat r m yeri tahsisi Sunufl

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi / NACE Kodları. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşler

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi / NACE Kodları. Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşler www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi / NACE Kodları ve Çok Sınıfta Yer Alan İşler 18 Nisan 2014 Tarihli Resmî

Detaylı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI MESLEK GRUPLARI

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI MESLEK GRUPLARI MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI MESLEK GRUPLARI 01 MTSO - 01. NOLU GRUP 02 MTSO - 02. NOLU GRUP 03 MTSO - 03. NOLU GRUP 04 MTSO - 04. NOLU GRUP 05 MTSO - 05. NOLU GRUP 06 MTSO - 06. NOLU GRUP 07 MTSO -

Detaylı

AMORTISMAN ORANLARI TABLOSU

AMORTISMAN ORANLARI TABLOSU AMORTISMAN ORANLARI TABLOSU 01.01.2004'den AKTIFE GIREN IKTISADI KIYMETLER IÇIN UYGULANACAK AMORTISMAN ORANLARI Amortismana Tabi Iktisadi Kiymetler Faydali Ömür (Yil) Normal Amortisman Orani 1. Binalar

Detaylı