REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA"

Transkript

1 REPUBLIK E KOSOVËS REPUBLIK KOSOVO REPUBLIC OF KOSOV QEVERI E KOSOVËS - VLD KOSOV - GOVERNMENT OF KOSOV MINISTRI E RSIMIT E MINISTRSTVO OBRZOVNJ MINISTRY OF EDUCTION SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË NUKE I TEHNOLOGIJE SCIENCE & TECHNOLOGY KQSHM DVSM OLGUNLUK SINVI LİSESİ Priştine, haziran 008

2 Öğrencinin adı ve soyadı... Okulu... Sınav kılavuzu Süre: 100 soru için 180 dakika süreniz vardır.soruları cevaplandırmaya başladığınız an süreniz başlar. Uyulması gereken kurallar! 1. Belediye,okul,sınıf ve gündem numarasını kılavuzda belirtildiği gibi dikkatli ve doğru bir şekilde kodlayınız (yuvarlakları karalayınız).tüm bunları doğru bir şekilde yapmazsanız testiniz okunamayacaktır.. Soruları cevaplandırmaya başlamadan önce sakinleşin,bu size yardımcı olacaktır. 3. Her soruda tek doğru cevap vardır.soruyu dikkatlice okuduktan sonra verilen 4 şıktan doğru sandığınızı işaretleyin,birden fazla şıkkın işaretlendiği sorular yanlış olarak değerlendirilecektir. 4. Cevap kâığıdını işaretlemede yumuşak uçlu HB kurşun kalem kullanınız. 5. şağıda verilen cevap kağıdı örneğini dikkatlice inceleyin.hangi soruyu çözüyorsanız o numaralı sorunun karşısındaki yuvarlakların içlerini taşmayacak şekilde karalayın. 1 (bir) kâğıttaki soru numarasıdır. - HB kurşun kalemiyle cevap kâğıdındaki doğru cevabı bu şekilde doldurunuz. 1 B D 6. Bir sorunun doğru cevabını bir alttaki soruya yazmamaya dikkat ediniz. 7. Cevap kağıdına ve test kitapçığına işaretleyeceğiniz doğru cevap dışında başka bir şey yazmayınız. 8. Cevap kağıdında silmek istediğiniz yuvarlağın iyice silinmesini sağlayınız. 9. Süreyi dikkatli kullanınız,bilmediğiniz veya emin olmadığınız soruları geçiniz. 10. Sınav süresini tamamen kullanınız.bütün soruları cevaplamaya çalşınız. Başarılar! 1

3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYTI 1. İlk çeviri romanımız aşağıdakilerden hangisidir?. Cezmi B. Karabibik C. Telemak D. Zehra. şağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil grubu vardır?. Bizimle gelirseniz pek sevineceğiz. B. Her şeyi ayrıntılarıyla düşüneceğiz. C. Oysaki gelme demiştim sana. D. Pembe hayaller kura kura uyudu. 3. şağıdaki tümcelerin hangisinde altı çizili -den, -dan eki ad durum eki değildir?. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. B. Mesele çıkarmadan şu karpuzu kesseydik. C. Çok uzaklardan size haber getirdim. D. Özel radyolardan herkes bıktı. 4. Ünlü kişilerin hayat hikayelerini anlatan yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?. Biyografi B. Röportaj C. Bibliyografya D. Hatıra 5. Eski Türk tarihine ait ilk yazılı belgelerimizdir. Devleti yönetenlerin ağzından yazılmıştır. Göktürk Devleti nin ikinci dönemini aydınlatır. Bu parçada özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir?. Muhakemetü l Lügateyn B. Orhun Yazıtları C. tebetü l Hakayık D. Divanı Lügati t Türk 6. Kara gözler, kara gözler Kararmış kara gözler, Gemim deryada kaldı, Yelkenim kara gözler. Bu dörtlükteki en belirgin edebi sanat, aşağıdakilerden hangisidir?. Kinaye B. Mübalağa C. Cinas D. Teşbih

4 7. Milli edebiyatımızın ünlü öykücüsü ve yalın dil akımının öncüsüdür. Küçük realist öykünün en başarılı örneklerini o yazmıştır. Türkçülük, milliyetçilik ülküsüyle sanatını birleştirmiştir. Türk dilinin sadeleşmesi yolunda öncülük yapmış, Yeni Lisan akımının en güçlü sanatçısı olmuştur. Eserlerinin konularını günlük hayattan, çocukluk anılarından, halk fıkralarından ve efsanelerden almıştır. Öykülerinin hemen hepsini beklenmedik sonuçlarla bitirmiştir. Yukarıda tanıtılan sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?. Ömer Seyfettin B. Ziya Gökalp C. Sait Faik basıyanık D. hmet Mithat de yayımladığı Cromwell adlı dramında romantizmin ilkelerini belirler. Fransız edebiyatında Hrnani Savaşı na yol açan Hernan, oyunu, yazarın Fransız kademisi ne üye olmasını sağlamıştır. Bu parçada hangi sanatçıdan söz edilmektedir?. Tolstoy B. Dante C. Moliere D. V.Hugo 9. şağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem emir kipindedir?. Bahçedeki gülleri sulamalıyım. B. Geç olmadan işe koyulalım. C. Yarın bu kadar geç kalmasın. D. İş olsa da sürekli çalışsak. 10. şağıdaki cümlelerden hangisinde bir çekimli fiil yoktur?. Kırlangıçları izliyorum. B. Maçın daha başlarıydı. C. Bir gün onu anlayacaksın. D. Demek ki değer bilirmiş. 11. şağıdaki tümcelerin hangisinde deyim açıklayıcısıyla kullanılmıştır?. Bu konuda bilgi sahibi insanların fikrini almalısınız. B. Kendisinden küçük kardeşlerine kol kanat olmuştu. C. El ele verir, güç birliği yaparsak başarıyı yakalarız. D. Olayın perde arkasını araştırdı günlerce. 1. İnsanın en önemli buluşu yazıdır. Çünkü söz geçici, yazı kalıcıdır. İnsanlar yazı sayesinde dün ile bugün arsında köprü kurar; her türlü gelişmeleri, duyguları ve düşünceleri yazıyla ölümsüzleştirir. Bizler de bu yazılı metinleri okuyarak, olaylardan, deneyimlerden, gelişmelerden düşüncelerden bilgileniriz. Böylece okuma yoluyla zihnimiz gelişir, kendimizi, ulusumuzu ve bütün dünyayı tanırız. Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangilerine başvurulmuştur?. çıklama Karşılaştırma B. çıklama Tanımlama C. Tanımlama Karşılaştırma D. Öyküleme Betimleme 3

5 13. Karanlık kavuştuğu için aşağıdan akan derenin uğultusu daha çok geliyordu. Kalkıp yürümeye başladık. Güneş batmış, bulunduğumuz yer, yerini birden bire artan serin rüzgârlara bırakmıştı. Kazdağı nın bu yamacında saatlerce sürecek akşam başlamıştı. Yukarıdaki parçanın anlatımı için aşağıdakiler- den hangisi söylenemez?. Öyküleyici anlatım kullanılmıştır. B. Dokunma duyusundan yaralanılmıştır. C. Görsel öğelere yer verilmiştir. D. Betimlemeye başvurulmuştur. 14. Çark bozulmuş dünya ıslah olmuyor Ehli fukaranın yüzü gülmüyor şık Ruhsat dediğini bilmiyor Yazı belli değil hat belli değil Yukarıdaki dörtlük halk edebiyatının hangi türüne örnek gösterilebilir?. Koçaklama B. Güzelleme C. ğıt D. Taşlama 15. I. Mesnevi II. Müstezat III.Tuyuğ IV. Kaside V. Rubai Yukarıdakilerden hangileri divan edebiyatında beyitlerle kurulan nazım biçimlerinden değildir?. I ve V B. III. ve IV C. III ve V D. II ve I 16. şağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?. Bu kitabında yazar, başkalarından duyduklarını değil, yalnızca gördüklerini anlatıyor. B. Bu aileden birçok çalışkan ve başarılı insan çıkmış. C. Bu kitabı okursan, bilmediklerini öğrenir, unuttuklarını anımsarsın. D. Yetersiz kalan ilgi yoksulluğundan bu sanat unutulmuş. 17. Güneşin ışıkları (I) kavruk (II) tenimizi sızlatıyor (III), ılık (IV) rüzgârsa okşuyordu(v). Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisinin kökü ötekilerden farklıdır?. IV B. III C. II D. I 4

6 18. şağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, küçük ünlü uyumuna uymaz?. Yapılan haksızlıklar gücüne gidiyordu. B. Parktaki kanepeye sessizce oturdu. C. Gün batarken her şey bir renge girdi. D. Karlı gecelerde bir masal kentine benzerdi. 19. (I) İçine kapanmış olan nadolu dağları, sessizliğini, bilge dalgınlığında sürdürür zamanın akışı içinde. (II) Kendi dilince söyler türküsünü, kendi gönlünce sürer yaşamını. (III) Dağlar vardır, yüreğinden eski uygarlıklar gülümser çağımıza. (IV) İşte bundan dolayı birçok efsaneyi bağrında yaşatır bizim nadolu dağları. (V) nadolu'nun en eski sahiplerinden şimdikilere değin olanları anlatır bize. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinin yüklemi, çatısı bakımından geçişsizdir?. II. B. l. C. IV. D. III. 0. şağıdaki cümlelerin hangisi "kim, ne zaman, neyi ve kime?" sorularının tümüne cevap vermektedir?. Okulun bahçesinde top oynarken gözlüğü kırılmıştı. B. Sizde fazla olan kitapların bazısını bir arkadaşınıza verebilirsiniz. C. Bu kitabı, doğum günümde bana edebiyat öğretmenim almıştı. D. O, bu yıl sosyal etkinliklere katılmayı hiç düşünmedi. 1. Halit Ziya ile ilk yetkin örneklerini veren Türk romanı() Yakup Kadri ile daha gelişti() Ömer Sey-fettin ise hikâyecilikte zirvedir()diye düşünüyorum() Parçada parantezlerle gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?. (,) (.) (,) (.) B. (,) (;) (,) (.) C. (.) (.) (;) (.) D. (;) (;) (.) (.). Okuduğumuz romanlar, öyküler yazınsallığın toprağında üretilmiş uydurmacalardır bir bakıma. Ne var ki okuma eyleminin doğasından gelen bir yönlendirmeyle unutuyoruz bunu. Okurken, içinde bulunduğumuz ortamdan kopuyor, yazınsal ürünlerin bize sunduğu dünyayı gerçek yaşamın üstüne çıkarıyoruz. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?. Olayları, olguları kişisel ölçütlerle değerlendirme B. nlatılanları düş gücüyle sınırlandırma C. sıl gerçeğin okuduklarımız olduğuna inanma D. Yaşamı değişik boyutlarıyla algılama 5

7 3. Emile Zola, deneysel roman anlayışına ilk kez yer vermiş,bilimin verilerini I. roman ve hikayelerde kullanmıştır.hayatın çirkin, iğrenç sahnelerini anlatmaktan II. çekinmez.yazar, biyolojideki determinizm prensibinden hareket eder ve bunu III. edebiyata uygular. Bu yenilikleriyle de parnasizm akımına öncülük eder. IV. Yukarıdaki numaralandırılmış yerlerden hangisinde bir bilgi yanlışlığı vardır?. I. B. II. C. III. D. IV 4. Nasrettin Hoca, fıkralarından da üzere sevecen, hoşgörülü, akıllı, hazırcevap bir insandır.her zaman, haksızlığa uğrayanların yanında yer almış, yaşamın ağır yükleri altında ezilenleri bir gülücükle rahatlatmıştır. Nasrettin Hoca fıkraları didaktiktir. Çoğu kısadır. Bazen girişte yer ve zaman belirtilir, kişiler tanıtılır, ikinci bölümde Hoca ya bir şey söylenir ve sonunda onun bizi güldüren ama aynı zamanda düşündüren cevabı beklenir. O son cümle, birçok defa atasözüne ya da deyime dönüşüvermiştir. Hoca nın çok geniş bir coğrafyada başka başka uluslarca benimsenmiş olmasını da fıkralarındaki özelliklere bağlayabiliriz. Bu parçada Nasrettin Hoca ve fıkralarıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?. İnsanın düşünmeye yönelten komik öğeler içerdiğine B. Kimi sözlerinin kalıplaşarak halka mal olduğuna C. Öğretici nitelikler taşıdığına D. Birçok tarihi kişiye yer verildiğine 5. Türk sanatının Batı ya yönelmesi, kimilerini rahatsız etmiştir. Batı anlayışıyla üretilen yapıtlar taklit sayılmış, benimsenmemiştir bu kişilerce. Onlara göre ragon dan etkilenmek, Picasso gibi çizmek Batı taklitçiliğidir. Onlara Eliot un Hint şiirlerinden, ragon un Şeyh Galip ten, Picasso nun frika resminden etkilendiğini söylesek bu garip düşüncelerinden vazgeçerler mi acaba? Bu parçanın yazarı aşağıdakilerin karşı çıkmaktadır?. Sanatçıların birbirlerinden etkilenmelerine B. Sanatta Batılaşmanın yanında olmayanlara C. Etkilenmenin taklit gibi algılanmasına D. Etkilenen sanatçıların değerinin bilinmemesine 6

8 6. Kosova da Türk egemenliğinin 191 yılında bu topraklardan kalkmasından sonra da Türkçe eser verenler vardır. ma yine sözlü halk edebiyatı ağırlık taşımaktadır. Çünkü 1951 yılına kadar Türkçe eğitim görülen okullar çalışmamaktadır. Türkçe gazete veya başka bir yayın yoktu. Türkçe bir satır yazı yayımlayacak basımevi bile yoktu. Türkiye ile ilişkiler kopmuş durumdaydı. Yazılan eserler elyazması olarak kalıyordu. Bunun en iyi örneği Hacı Ömer Lütfü nün elyazmalı eserleridir. Bu yazarın eserlerinin çoğu Kamil Toska ve Mustafa Karahasan elyazmalarıyla bu güne kadar korunmuştur. Yazar, eserlerinin değerli olmasına rağmen yayımlama imkânına kavuşamamıştır. ncak Üsküp te yayımlanmakta olan Sosyalist Fecri gazetesinde kimi şiirleri yayımlanmıştır. Prizrenli Âşık Ferki nin derlenen eserleri hep elyazma olarak cönklerde veya ayrı ayrı kâğıt parçalarında yazılı olarak bulunmuştur Yukarıdaki parçada Prizrenli şık Ferki nin eserlerini aşağıdakilerden hangi Kosovalı eğitmen toplamıştır?. Nimetullah Hafız B. Süreya Yusuf C. Hasan Mercan D. İskender Muzbeg 7. (I) İki karo arasından, ince bir toprak aralığından uzatmıştı boyunu. (II) rabaların park ettiği yerde, taşlar arasında, işi neydi bu taçyaprakları solgun gelinciğin? (III) Bol topraktan beslenmediği için yüzü solgun kalan o gelinciği getiriyorum gözlerimin önüne. (IV) Her gün yüzlerce kişinin otomobilleriyle geçtiği alanda, kendi dünyasında, ama kötü yaşayıp gidiyordu. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?. III. cümle, içinde ad tamlaması bulunan bir devrik cümledir. B. IV. cümledeki geçtiği sözcüğü isim fiil eki almıştır. C. II. Cümle, birden fazla dolaylı tümleç içeren sözde soru cümlesidir. D. I. Cümlenin yüklemi, öğrenilen (belirsiz) geçmiş zamanın hikayesi ile çekimlenmiştir. 8. şağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük, ilgi adılından (ilgi zamirinden) sonar yaklaşma durumu eki almıştır?. Bu da her yönüyle seninkine benziyor. B. Bugünkünü ötekilerden daha çok beğendim. C. Benimkinin sayfalarında renkli resimler var. D. Masadakilerden yalnızca birini al. 9. Deniz arkeologlarının Sinop kıyılarında bulduğu batık kent (I) yörenin binlerce yıllık bir yerleşim yeri olduğunu (II) değişik yönleriyle (III) inandırıcı bir biçimde (IV) kanıtlıyor(v). Yukarıdaki cümlede, hangi numaralar arasında kalan öğe cümlen,n nesnesidir?. III. ile IV. B. II ile V. C. IV. ile V. D. I. ile II. 7

9 30. Hiçbir oyuncu tıpatıp birbirine benzemez. Her oyuncunun sinemaya, ekrana kattığı başka bir şey vardır. Konuşması, bakışı, hareketleri ayrı özellikler taşır. Bu yönden, ben sadece şanslı olduğumu düşünüyorum. Bu sözler, aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı olabilir?. Bugünkü konumuza gelinceye değin ne gibi zorluklarla karşılaştınız? B. Sizce kişiyi yaratıcı kılan koşullar nelerdir? C. Bu role seçilmenizin nedeni başkalarından farklı oluşunuz mu? D. Sizi başarılı kılan etkenler nelerdir? İNGİLİZCE 31. Choose the correct alternative to complete the following sentence: That night the ground started to shake exactly at 1 p.m. It started to shake.. in the middle of the night. B. at midnight. C. during the night. D. after midnight. 3. You are going to travel long distance and are considering the most convenient means of transport. Look at the table below and choose the correct answer: Means of transport Car Train Bus Ship irplane advantages Disadvantages Takes you wherever you want to go, cheap, No traffic jams, fast, comfortable, can read, watch the world go by Cheap, can read, sleep, watch the world go by Comfortable, luxurious, cheap, can socialize, relax, make the most of it Fast, comfortable, can read, sleep, eat Traffic jams, not safe, cannot read, sleep, cannot watch the world go by Expensive, crowded, cannot take you door to door Not very comfortable, blocked roads, speed limit, cannot walk or stand Takes too long, makes you seasick, dangerous if you can t swim Very expensive, dangerous, need a taxi or bus to airport. One cannot sleep or read or see the world go by while travelling by bus. B. Travelling by airplane you can see the world around you all the time. C. Train takes you wherever you want to go and stops at the point you want. D. s far as safety conditions are concerned cars are as dangerous as airplanes. 8

10 33. Read the following sentences: 1. The story is about a remote village in the middle of nowhere.. But one day he disappears with no trace and everything goes wrong. 3. Everybody is happy until a stranger comes to village to sick his fortune. 4. It is the most exciting book I have ever read. 5. He makes a plan to build a large factory and employ many villagers. The correct order of sentences to form a dialogue is: B C D Choose a word to complete the following sentence: This is indeed a very nice room Yes, but I must it by the end of this month.. vacate B. abandon C. leave D. evacuate 35. Read the following sentences and then choose a sentence to complete the dialogue: Barbara: I wanted to tell you the truth but you wouldn t listen. Shirley:. I know the whole story.. It s no bother! B. Don t trouble! C. Don t bother! D. It s no trouble! 36. In the following dialogue: George: Did you buy that house? Steven: I didn t. I couldn t get. from the following expressions: 1. pocket money. mortgage 3. allowance 4. grant Steven should say, the mortgage because.. this is the money he should have in the house when he buys it. B. this is the money he should have in his pocket when he buys a house. C. this is the money he borrows when he buys a house and doesn t pay back. D. this is the money he borrows when he buys a house and has to pay back. 37. Choose the correct answer to complete the sentence: In the world of animals is considered the king.. lion B. a lion C. the lion D. that lion 9

11 38. Look at the following nouns. One of these words DOES NOT exist. Which one?. solemnity B. celebrity C. tranquility D. accountility 39. Choose the correct sentence:. I applied for that new job because a friend of mine recommended it to me. B. Because I applied for that new job a friend of mine recommended it to me. C. I applied because for that new job a friend of mine recommended it to me. D. I applied that new job for because a friend of mine recommended it to me. 40. Look at the words in the box: people - what think think - you do - these world rest - the the of of The correct combination to form a question is:. What do these people think you of the rest of the world think? B. What the rest of the world think do you think of these people? C. What do you think these people think of the rest of the world? D. What these people do think of the rest of the world think you? 41. Which word is different?. bring B. swing C. cling D. wing 4. In the words given below the underlined letter(s) is pronounced in the same way EXCEPT in one. Which one?. enough B. though C. tough D. rough 43. In the string of words: wet, rain, dry, cloudy, windy the word rain is different because. it s an adjective B. it denotes weather conditions C. it is a noun D. it doesn t denote weather conditions 10

12 44. Read the paragraph carefully: Now Scotland needs a goal for a draw. They need two goals for a win. Can they do it? MacLeish has got the ball for Scotland. Listen to the crowd! They live the little striker from Glasgow rangers! MacLeish is going past Brown Brown can t stop him. MacFarlane is on his right, MacPherson is on his left MacFarlane wants the ball. But MacLeish isn t going to give it to him. The goalkeeper is coming towards him he s going past the goalkeeper and that s it. It s there! It s a draw! The referee is blowing his whistle. That s the end of the game! Look at the highlighted sentence and complete the following sentence: The commentator.. calculates the winning score. B. is convinced that they will win. C. thinks that that they will win. D. considers that that they should win. 45. Read the following paragraph: Ginger s expenditure is stable. Her monthly course fee is 95, the bus fare is 4, the flat rent is not very high; however 30 is a lot of money for a student. part from this she usually spends other 00 for food. Not counting clothes, books, wireless connection expenses, going out with friends and similar, her monthly expenses are.. six hundred and ninety-four Euros B. six hundred and thirty-nine Euros C. five hundred and ninety-four Euros D. seven hundred and thirty-nine Euros MTEMTİK 46. Yandaki şeklin alanını veren matematik ifade aşağıdakilerden hangisidir?. cd + af B. ab ed C. bc + fe D. ac ed 47. Grafikten f ( 0) + f () ifadesinin sayısal değeri aşağıdakilerden hangisidir??. 0 B. 1 C. D. 3 11

13 48. Sena mart ayında birinci gün, ikinci gün 4, üçüncü gün 6,... para harcamıştır. Sena mart ayının ilk 1 günü harcadığı para miktarını ifade eden doğru önerme aşağıdakilerden hangisidir?. 138 dan daha az B. 138 ile 148 arasında para hacamıştır C. 148 ile 158 arasında para hacamıştır D. 158 dan daha çok para harcamıştır x + y = 8 ve x xy + y = 7 ise e aşağıdakilerden hangisidir?. 3 B. 4 C. 5 D ( ) x + y ifadesinin sayısal değeri = 1+ i + 1 i ; (i = 1) ifadesinin sayısal değeri aşağıdakilerden hangisidir?. = 0 B. = 1 C. = D. = Şekildeki bilgilere göre x uzunluğunun veren karesel denklem aşağıdakilerden hangisidir?. x + 6x 55 = 0 B. x + 6x + 55 = 0 C. x 6x 55 = 0 D. x 6x + 55 = 0 5. Bir şirkete işçilere ödenen maaşlar aşağıdaki tabloa verilmişitir. Maaşlar Çalışanlar 10 teknik eleman mühendis 40 6 işçi menacer ( yönetici) Şirketin çalışanlara ödediği ortalama maaşı kaç euro dur?. 37 B. 47 C. 57 D. 67 1

14 53. şağıdaki şekiller üçgenlerden meydana gelmiştir. Şekillere göre çizilebilen n tane küçük üçgenlerin sayısını veren matematik ifade aşağıdakilerden hangisidir?. n B. n C. n + 1 D. n Bir sepete 100 den az elma vardır. Sepeteki elmalar, 3 ve 5 sayıları ile tam bölünebilmekte, 4 sayısı ile tam bölünmemektedir. Sepete bulunan elma sayısı kaçtır?.. 6 B. 15 C. 30 D ( 3 3 ) ifadesinin sayısal dceğeri kaçtır?. 7 1 B. 7 C D log a 7 = 3 ise a 3 ifadesinin sayısal değeri kaçtır?. 0 B. 3 C. 9 D Şekildeki verilere göre banderin x uzunluğu kaç metredir.. 3 m B. 3.5 m C. 4 m D. 4.5 m 58. İki zar atılıyor. Zarlardaki sayıların toplamı 7 olması için olasılık kaçtır? ( zarın yüzeyindeki sayılar 1 den 6 ya kadarsır)? B. 7 1 C D

15 59. 0 cosπ + log ifadesini sayısal değeri kaçtır?. 3 B. -3 C. 1 3 D V3 P( n) ifadesini sayısal değeri kaçtır?!. 3n! B. n! C. n D. 3n TRİH 61. Eski tina da aristokratları temsil eden toplumsal tabaka hangisidir?. Demos B. Metek C. Eupatrit D. eropag 6. ntata Blokunu kuran devletler hangileridir?. İngiltere, Frans, Rusya B. Yunanistan, İtalya, rnavutluk C. Türkiye, Hollanda, Belçika D. İspanya, Portekiz, İsveç yüzyılda kdeniz de ticaretin gelişmesini engelleyen olay hangisidir?. tina nın Fethi B. Istanbul un Fethi C. İspanya nın birleşmesi D. rap Halifeliğin kuruluşu 64. İlk Müslüman Türk devletlerinden Gaznenliler ve Selçuklular da resmi yazışmalarda, bilim ve edebiyatta Farsça ve rapça ağırlıklı olarak kullanılırken, Karahanlılarda resmî dil ve yazışmalarda Türkçe kullanılırdı. Bu durum Karahanlılar la ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini gösterir?. İslâm medeniyetinden etkilenmediklerini. B. raplar ve İranlılarla ilişkilerinin zayıf olduğunu C. Halkın büyük çoğunluğunun Türklerden oluştuğunu D. Türk İslâm devletlerini etkileyemediklerini. 14

16 65. XV-XVI yüzyıllarda Katolik Klisesi nin suiistimalleri (yolsuzlukları) hangileridir?. Endülijanslar satımı, inananlara koyduğu ağır vergiler, siyasi ve toplumsal hayata karşı yaptığı müdahaleler B. Siyasi ve toplumsal hayata karşı yaptığı müdahaleler ve İncil i lman diline çevirmesi C. Vaazların halk (ulusal) dilde yapılması siyasi ve toplumsal hayata karşı yaptığı müdahaleler D. Endülijanslar satımı ve vaazların halk (ulusal) dilde yapılması 66. Teodor Ruzvelt ve dolf Hitler in politikaları arasındaki farklılıklar hangileridir?. Teodor Ruzvelt komşu devletlere karşı saldırgan (agresif) politikaları desteklemiştir, dolf Hitler ise Lozan ntlaşması nın kararlarının değiştirilmesinin yandaşıydı. B. Teodor Ruzvelt komşu devletlere karşı saldırgan (agresif) politikaları desteklememiştir. Öte yandan dolf Hitler Versay Barış karalarını değiştirmeye kalkmıştır. C. Teodor Ruzvelt komşu devletlere karşı saldırgan (agresif) politikaları desteklemiştir; dolf Hitler ise Versay Barış karalarının değiştirilmesinin yandaşıydı. D. Teodor Ruzvelt komşu devletlere karşı saldırgan (agresif) politikaları desteklememiştir; dolf Hitlerise Versay Barış karalarına saygılı kalma tutumunu savunmuştur. 67. Solon un reform amaçları hangileridir?. Isparta nın refahı ve savunma gücünü artırmak B. ristokratların çıkarlarını temsil etmek ve borçları silmek C. tina nın refahı ve savunma gücünü artırmak D. ristokratların çıkarlarını temsil etmek ve köleliği kaldırmak 68. Ulusal duygu ile dil arasında bağ çok güçlüdür. Dilin ulusal ve zengin olması ulusal duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki dil bilinçle işlensin. şağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal in bu sözleri doğrultusunda yapılmış inkılaplardan biridir?. Türk Dil Kurumu nun kurulması B. Türk Tarih Kurumu nun kurulması C. Medeni kanunun kabul edilmesi D. Tekke ve zaviyelerin kapatılması 15

17 69. Osmanlı Devleti nde ilk ekonomik sarsıntılar ve paranın değer kaybı XVI. Yüzyılın sonlarında görülmüş ve XVII. yüzyıldan itibaren kendi kendine yeterli bir ekonomiye sahip olma özelliğini yitirmiştir. şağıdakilerden hangi iki faktör Osmanlı ekonomisini olumsuz yönden etkilemiştir? I. Ticaret yollarını değişmesi II. Eğitim sistemin gelişmemiş olması III. Üretim dengesinin bozulması IV. Tımar sistemin uygulanması. I, II B. I, IV C. II, III D. I, III 70. Kosova Meclisi Bağımsızlık Beyannamesi nin kabulünden sonra, B ülkelerinin çoğu kısmı Kosova Cumhuriyeti ni tanımış (kabul etmiş), B ülkelerinin az sayısı de bekleme durumundadır. Kosova Cumhuriyeti ni henüz tanımayan bazı B ülkeleri hangileridir?. Lüksenburg, İtalya, Fransa B. Bulgaristan, rnavutluk, Macaristan C. Yunanistan, Romanya, Sırbistan D. lmanya, İngiltere, Çek Cumhuriyeti 71. Birinci Dünya Savaşı başlangıcında, merika BD tarafsızlığını ilan etti. BD nin savaşa katılmasını tetikleyen olay hangisidir?. Ekim İhtilali nin başlamasının önkoşulları B. Merkezi Güçlerin bozguna uğramasının önkoşulları C. Doğu Cephenin açılışının önkoşulları D. Güney Cephenin açılışının önkoşulları 7. Vijana Kongresi kararlarının hangileri hayata geçirilmiştir?. Eski kraliyet ailesinin tahta geçmesi ve feudal sistemin yeniden kurulması B. Napolyon Bonaparta nın tahta dönmesi ve feudal sistemin yeniden kurulması C. ustro-macaristan ın kurulması ve İtaltanın birleşmesi D. lman Kutsal İmparatorluğun kurulması 73. BD nin Bağımsızlık Bildirgesi nde insane hakları ile ilgili neler içermektedir?. merikan toplumunun fertleri olan tüm insanlar eşittir B. Katolik dinine mensup olan insanların hepsi eşittir C. Tüm insanlar eşit doğarlar ve devredilmez (değişmez) haklara sahiptir D. Protestan dinine mensup olan insanların hepsi eşittir 16

18 COĞRFY 74. I Ortalama yaşam düzeyinin artması II. Tarımda çalışan nüfus oranının düşmesi III. Nitelikli işgücünün önem kazanması IV. Dış ticaret hacminin büyümesi Verilen özellikler aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkabilir?. Nüfus artışının B. Sanayileşmenin C. İç ve dış göçlerin D. Düzensiz kentleşmenin 75. Doğal, beşerî ve ekonomik özellikler yönünden sınırları içinde benzerlik gösteren geniş alanlara bölge denir. Türkiye Cumhuriyeti nde yedi coğrafi bölge vardır. Haritada sayı II de verilen coğrafi bölge hangisidir?. Ege Bölgesi B. kdeniz Bölgesi C. İzmir bölgesi D. Marmarea Bölgesi 76. İstalagmitler (dikitler) nedir?. Flüvial erozyon formları (biçimleri) B. Eolik akumulativ formlar C. Krastik akumulativ formlar D. Erozyon eolik formlar 77. Gobi Çölü nerede bulunur?. sya B. frika C. Kuzey merika D. Güney merika 78. Tektonik hareketler sonucu meydana gelen ve figürde hangi form (biçim) gösterilmiştir?. Tektonik kerteleme (artış) B. Horst C. Fleksür D. Graben 79. Üretim ve hizmet çeşitlerine göre ekonomik faaliyetler üçe ayrılmaktadır (primar, sekondar ve terciar). Hangi faaliyet tersiar (üçüncül). Kültür, madencilik, otelcilik, sanayi B. Sigorta, madencilik, turizm, sanayi C. Eğitim, kültür, saglık, ticaret D. Sağlık, inşaaat eğitim, sanayi 17

19 80. Türkiye nin coğrafi konumundan kaynaklanan doğal çevre faktörleri ülke ekonomisini etkiler. şağıdakilerden hangisi bu etkenlerden değildir?. Doğusu ve batısı arasında 76 dakikalık fark olması B. Ormanların ülke yüzölçümünün yaklaşık %5 ini kaplaması C. Farklı iklimlerin görülmesi D. Zengin su kaynaklarına sahip olması 81. Haritada gösterilen (gölgelenmiş) devletin başkenti aşağıdakilerden hangisidir. Tokyo B. Yeni Delhi C. Bangkok D. Pekin 8. Eril ve dişil katsayı (koefisiyent) nüfus strüktürünün göstergesidir. Eril katsayı nasıl hesaplanır? (Ek- eril katsayı; En- eril nüfus; Dn- dişil nüfus) En. Kd = 1000 Dn Dn B. Kd = 1000 En C. Kd = 1000 Kd En Dn D. Kd = Kd Kutup çemberi(halkası) tropik çemberinden daha kısadır. Neden?. Ekvatora daha yakın olduğundan dolayı B. Başlangıç meridiyeni olduğundan dolayı C. Kutup noktasına daha yakın olduğundan dolayı D. Yardımcı meridiyen olduğundan dolayı 84. Bir yerde yağışın başlaması, aşağıdakilerden hangisinin işaretidir?. Rüzgarın şiddetleneceğine B. Havadaki nemin doyma noktasına eriştiğinin C. Sıcaklığın günlük ortalamanın üstüne çıktığının D. Hava basıncında ani yükselme olduğunun 85. Güney sya nın Monsun rüzgarları kış mevsiminde karadan (kıtadan) okyanus yönüne eser. Bu doğa olayının nedeni nedir?. Karada, denize kıyasen kışın hava daha soğuk ve basınç daha yüksektir B. Karada, denize kıyasen hava kışın daha sıcak, basınç daha yüksektir C. Karada, denize kıyasen kışın hava daha sıcak, basınç daha alçaktır D. Karada, denize kıyasen hava daha soğuk, basınç daha alçaktır 18

20 FELSEFE 86. Tümevarım metotu nasıl işler?. Tikelden tikele B. Tikelden tümele C. Tümelden tikele D. Tümelden tümele 87. Farz edelim ki 18 yaşında olan kişi arkadaşlarıyla diskoteke eğlence ve zevklenmeye giderken babası, konzervatif (gerici) görüşlerinden dolayı ve diskotekte aşırı zevk sergilendiğinden dolayı oraya gitmesine izin vermiyor. Kişinin babası nasıl bir tutum sergiliyor?. Onun diskoteke gitmesini engellerken kişinin babası yanlış yapıyor çünkü, kendi şahsi zevklerinin peşinde olan kişinin başka bir şey yapmasını istemenin anlamı yoktur. B. kişinin babası, çocuğunun diskoteğe gitmesini engelerken doğru yapıyor C. kişinin babası, kişinin böyle yerlere gitmesini kesinlikle engellemelidir, çünkü bu gibi mekanların olusuz etkilemektedir gençleri D. kişinin babasının müdahale etmesi, şiddet kullanması bile onun hakkıdır, ya da kişiyi kelepçeleme için polisi çağırabilir, babasının emirlerine saygılı olmazsa. 88. şağıda verilmiş olan kanıtlama (argümantasyon) için sonuç hangi muhakemede bulunmaktadır? I. Tüm insanlar ölümlüdür II. Sokrates bir insandır III. O halde, Sokrates ölümlüdür.. Yalnız III B. II ve III C. Yalnız I D. I ve II 89. Haydeger in geleneksel metafiziğe karşı suçlamaları (iddianamesi) Varlığın unutkanlığı nosyonuyla ifade eder.. Çünkü insan unutmamlıdır ki o, her şeyi bilen ve sonsuz güçe sahip bir varlık tarafından yaratılmıştır. B. Varlık çevresinde olan diğer varlıkları unutabilir C. Varlık, varlık olarak unutmamalıdır llah ı ve llah ile insan arasındaki ilişkiyi D. Geleneksel metafizik öz ün kendisine önem vermezken, öz ve varlık arasındaki ilişkilere önem vermiştir, 90. Öznelcilik (sübjektivist) estetik görüşü aşağıdaki hangi muhakemede verilmektedir?. Bilinen sübje güzelliği belirlemez, o doğaüstü bir güç tarafından belirlenir B. Güzellik objelerde bulunmaz, sübjenin kendisindedir C. Güzellik, objektif bir şey olarak sübje dışında var olur D. Objelerin güzellik varlığı llah la ilişkilidir ve insan tarafından belirlenmez 19

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden

Lesson 22: Why. Ders 22: Neden Lesson 22: Why Ders 22: Neden Reading (Okuma) Why are you tired? (Neden yorgunsun?) Why is your boss angry? (Patronun neden sinirli?) Why was he late? (Neden geç kaldı?) Why did she go there? (Neden oraya

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA

REPUBLIKA E KOSOVËS REPUBLIKA KOSOVO REPUBLIC OF KOSOVA QEVERIA E KOSOVËS - VLADA KOSOVA - GOVERNMENT OF KOSOVA REPUBLIK E KOSOVËS REPUBLIK KOSOVO REPUBLIC OF KOSOV QEVERI E KOSOVËS - VLD KOSOV - GOVERNMENT OF KOSOV MINISTRI E RSIMIT E MINISTRSTVO OBRZOVNJ MINISTRY OF EDUCTION SHKENCËS DHE E TEKNOLOGJISË NUKE I

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman

Lesson 20: Where, when. Ders 20: Nerede, ne zaman Lesson 20: Where, when Ders 20: Nerede, ne zaman Reading (Okuma) Where is the City Hall? (Belediye binası nerede?) Where are you now? (Şu an neredesin?) Where is he working? (Nerede çalışıyor?) Where did

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak

Lesson 24: Prepositions of Time. (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları. Zaman Edatlarını Kullanmak Lesson 24: Prepositions of Time (in, on, at, for, during, before, after) Ders 24: Zaman Edatları Zaman Edatlarını Kullanmak Reading (Okuma) I was born in 2000. ( 2000 de doğdum) We work in the garden in

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS MESLEKİ İNGİLİZCE II İLH 418 8 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

KPSS GEOMETRİ ÇIKMIŞ SORU ANALİZİ ( ) GEOMETRİ SORULARININ DAĞILIMI Doğruda Açılar

KPSS GEOMETRİ ÇIKMIŞ SORU ANALİZİ ( ) GEOMETRİ SORULARININ DAĞILIMI Doğruda Açılar Değerli Öğrenciler; Önümüzde hepimizin yaşamında ve geleceğinin belirlenmesinde büyük rol oynayacak olan YGS ve KPSS sınavları var. Sınav başarısını arttırmak için elbette iyi bir hazırlık ve stratejimizin

Detaylı

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir?

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? SBS PRACTICE EXAM 4 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? 4. Düşünce balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz. You are not a hardworking student, Mike! Jeff is a/an friend.

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU Kasım, 2010 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Seviye Tespit Sınavı iki aşamalı

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI

9. SINIF. NET ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 10.12.2009 TARİHLİ GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI - 03 (GDS - 03) KONU DAĞILIMLARI Paragraf 4 Sözcükte Anlam 3 Edebi Türler 1 Noktalama 2 Dillerin Sınıflandırılması 1 Şiir Bilgisi 9 İletişim 1 Dilin İşlevleri 2 Ses Olayları 1 Dil Dışı Göstergeler 1 TÜRKÇE Yazım Kuralları 2 Dil ve Kültür

Detaylı

Lesson 29: "It" in Various Usages. Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları

Lesson 29: It in Various Usages. Ders 29: It Zamirinin Farklı Kullanımları Lesson 29: "It" in Various Usages Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları Reading (Okuma) What time is it now? It s eight thirty. (Şu an saat kaç? Sekiz buçuk.) What day of the week is it today? It

Detaylı

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim Lesson 21: Who Ders 21: Kim Reading (Okuma) Who are your friends? (Arkadaşların kimler?) Who is your new boss? (Yeni patronun kim?) Who is your English teacher? (İngilizce öğretmenin kim?) Who was the

Detaylı

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1

KİTABIN REHBERLİK PLANLAMASI. Bölümler. Bölümlere Ait Konu Kavrama Testleri KONU KAVRAMA TESTİ DOĞA VE İNSAN 1 TEST - 1 Sunum ve Sistematik SUNUM Sayın Eğitimciler, Sevgili Öğrenciler, ilindiği gibi gerek YGS, gerekse LYS de programlar, sistem ve soru formatları sürekli değişmektedir. Öğrenciler her yıl sürpriz olabilecek

Detaylı

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Reading (Okuma) Walk on this road. (Bu yoldan yürü.) Write an email to me. (Bana bir e-posta yaz.) Dance on the stage! (Sahnede dans et!) Good night,

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. www.idmyo.bilkent.edu.tr BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU Eylül, 2010 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Seviye Tespit Sınavı iki aşamalı

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU.

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU EYLÜL, 2011 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Seviye Tespit Sınavı iki aşamalı

Detaylı

Cümlede Anlam TEST 39. 1) Bu güzellikleri görmek için Uzungöl e gün doğarken gelmelisin. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı yoktur?

Cümlede Anlam TEST 39. 1) Bu güzellikleri görmek için Uzungöl e gün doğarken gelmelisin. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı yoktur? SABEDİN TÜRKER İÖO 5.SINIF TÜRKÇE Cümlede Anlam TEST 39 1) Bu güzellikleri görmek için Uzungöl e gün doğarken gelmelisin. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisi nin cevabı yoktur? 1. A. Niçin 2. B. Ne

Detaylı

Do not open the exam until you are told that you may begin.

Do not open the exam until you are told that you may begin. ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR ÖRNEKTİR OKAN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 03.11.2011 MAT 461 Fonksiyonel Analiz I Ara Sınav N. Course ADI SOYADI ÖĞRENCİ NO İMZA Do not open

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

Lesson 07: Verb + not, Verb +? Ders 07: Fiil + olumsuzluk eki, Fiil +?

Lesson 07: Verb + not, Verb +? Ders 07: Fiil + olumsuzluk eki, Fiil +? Lesson 07: Verb + not, Verb +? Ders 07: Fiil + olumsuzluk eki, Fiil +? Reading (Okuma) I do not run. (Koşmam.) We do not go to the park. (Parka gitmeyiz.) You do not dance. (Dans etmezsin.) They do not

Detaylı

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır.

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. Olumlu cümle I must go: Gitmeliyim. (Ben böyle istemiyorum) He must

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? TEST - 1 (2011-2012) 6., 7. ve 8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir.

5. SINIF TÜRKÇE KELİME TÜRLERİ TESTİ. A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. 1- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışlığı vardır? A) Ben ise yağmur yağmasını bekliyordum. Cümlesindeki isimlerin hepsi tekildir. B) İyi bir aşçıydı. Cümlesinde özel isim kullanılmıştır. C) Tavuklar

Detaylı

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation.

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation. 1: To Zübeyde Hanım Öğretmenevi (Teacher s House) ---- from Sabiha Gökçen Airport Zübeyde Hanım Öğretmen Evi Sabiha Gökçen Airport From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

2010 / SINIF DENEME SINAVLARI FORMATI

2010 / SINIF DENEME SINAVLARI FORMATI 10. SINIF DENEME SINAVLARI FORMATI 10. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI 1.test Dil ve Anlatım 36 Dil ve Anlatım 21 MF Edebiyat 15 Dil ve Anlatım, Matematik, Fen Bilimleri 2.test Matematik 36 Matematik 24 TM Geometri

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI SABAH BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ YGS - LYS YAZ TATİLİ ÇALIŞMA PROGRAMI ÖĞLE AKŞAM TARİH KONULAR SINIF SINIF KONULAR SINIF 05.06.2016 KUVVET VE HAREKET 11 Mantık 11 Modüler Aritmetik 11 06.06.2016

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 UNIT 2 SINIF İÇİ TARAMA TESTİ Diyalogu tamamlayan ifade hangisidir? Henry: That's my money.i don t want to give it to you. Martin:...! Don t be so stingy. Diyalogda boşluğu en iyi tamamlayan

Detaylı

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım

Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım Zirve 9. Sınıf Dil ve Anlatım İLETİŞİM, DİL VE KÜLTÜR 1. İletişim 2. İnsan, İletişim ve Dil 3. Dil Kültür İlişkisi DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ 1. Dillerin Sınıflandırılması

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ

5. SINIF TÜRKÇE NOKTALAMA İŞARETLERİ TESTİ 1- Bir gün Nasreddin Hoca şehre gelip bir arkadaşıyla birlikte handa kalmış ( ) Gece yarısı arkadaşı sormuş ( ) ( ) Hocam ( ) uyudunuz mu ( ) ( ) Buyurun bir şey mi var ( ) ( ) Biraz borç para isteyecektim

Detaylı

11. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI

11. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI 11. SINIF DENEME SINAVI FORMATI 11. SINIF DENEME KİTAPÇIĞI Soru dağılımı 1.test Dil ve Anlatım 40 Dil ve Anlatım 40 MF Dil ve Anlatım, Matematik, Fen Bilimleri 2.test Sosyal Bilimler 40 Tarih 18 Cografya

Detaylı

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri)

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) We use it to express a future decision, intention, or plan made before the moment of speaking (Konuşma anından daha önce düşünülmüş kararlar,

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS

Diğer sayfaya geçiniz YGS / SOS 18. Doğal ve beşerî unsurlar birbirleriyle karşılıklı etkileşim içindedir. 19. Arazide yön ve hedef bulma sporlarında pusula ve büyük ölçekli haritalar sporcuların en önemli yardımcılarıdır. Sporcular

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU EYLÜL, 2013 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Yeterlik ve Seviye

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İDMYO)

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İDMYO) BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İDMYO) İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI (COPE) I. ve II. AŞAMA KILAVUZU EYLÜL, 2014 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen

Detaylı

ÖDÜLLÜ & ÜCRETSİZ 3-4 - 5 OCAK 2014. Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam,

ÖDÜLLÜ & ÜCRETSİZ 3-4 - 5 OCAK 2014. Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, STS ye k m 5. - 6. - 7 n tü ıt la a Hediye! 5. Toplam 60 soru / 75 dakika Yazım Kuralları, Noktalama Işaretleri, Deyim, Atasözü, Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Doğal Sayılar, Örüntüler, Doğal Sayılarda

Detaylı

Lesson 41: may, might, might not. Ders 41: -ebilmek, might, might not

Lesson 41: may, might, might not. Ders 41: -ebilmek, might, might not Lesson 41: may, might, might not Ders 41: -ebilmek, might, might not Reading (Okuma) You may have a seat. ( Oturabilirsin. ) May I borrow your book? ( Kitabını ödünç alabilir miyim?) The taxi fee may be

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 4 Lesson Four - Ders 4:... 4... 5 Lesson Five - Ders 5:... 5... 6 Lesson Six - Ders 6:... 6... 7

Detaylı

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler

Türkçe. Cümlede Anlam 19.02.2015. Cümlenin Yorumu. Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler Metinde Kazandıkları Anlamlara Göre Cümleler 16-20 MART 3. HAFTA Cümledeki sözcük sayısı, anlatmak istediğimiz duygu ya da düşünceye göre değişir. Cümledeki sözcük sayısı arttıkça, anlatılmak istenen daha

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir.

Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Mart 30, 2013 Yerel Saat Dünya üzerindeki herhangi bir yerde Güneş in tam tepe noktasında olduğu an saat 12.00 kabul edilir. Buna göre ayarlanan saate yerel saat denir. Yerel saat doğuda ileri, badda geridir.

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU EYLÜL, 2012 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Yeterlik ve Seviye

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

"Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları.

Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. "Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. Survey Results Which Were Done in Comenius Project named'' Different? Building

Detaylı

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d.

1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around. 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. 1. She traveled the world. a. over b. across c. on d. around 1. There s a park across the street the hospital. a. of b. to c. from d. for 1. I am taking some books. a. hers b. her c. to her d. she 1. bottle

Detaylı

GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE

GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE GENİŞ ZAMAN SIMPLE PRESENT TENSE Does he go to the theater? O tiyatroya gider mi? ÖRNEK CÜMLELER VE KALIPLAR Yes, he goes to the theater. Evet, o tiyatroya gider. Do you like swimming? Yüzmeyi sever misin?

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM Ders No : 0310340004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SINAVLARI LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Türk Dili ve Edebiyatına Giriş İletişim Ses Bilgisi Yazım Kuralları Paragraf Bilgisi Bir Tür Olarak Hikâye Şekil Bilgisi ktalama Kuralları Bir Tür Olarak Şiir

Detaylı

SINIF. Yayın Planı

SINIF. Yayın Planı 2010-2011 Yayın Planı 2010-2011 İÇİNDEKİLER 1- Yaprak ler 2- Kitaplar Soru Bankaları Anlatımlı Kitaplar 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey Kontrol Sınavları (DKS) Deneme Sınavları Derslere

Detaylı

Bunlar Bizim Kazanımlarımız 2.SINIF EYLÜL-EKİM AYI KAZANIMLARI

Bunlar Bizim Kazanımlarımız 2.SINIF EYLÜL-EKİM AYI KAZANIMLARI Türkçe Matematik Hayat Bilgisi *Dinlemek için hazırlık yapar, dikkatini yoğunlaştırır. *Dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır. Dinlerken vurgu, tonlama ve telâffuza dikkat eder. *Dinlediklerinde ne, nerede,

Detaylı

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım.

Let s, Shall we, why don t. Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Let s, Shall we, why don t Let s, let us: Öneri cümlesi başlatır. Let s elim anlamına gelir. Let s play basketball. Haydi basketball oynayalım. Yes, let s. Evet haydi oynayalım. No, let s not. Hayır, oynamayalım.

Detaylı

Lesson 40: must, must not, should not. Ders 40: gereklilik(olumlu), gereklilik(olumsuz), tavsiye edilen gereklilik(olumsuz)

Lesson 40: must, must not, should not. Ders 40: gereklilik(olumlu), gereklilik(olumsuz), tavsiye edilen gereklilik(olumsuz) Lesson 40: must, must not, should not Ders 40: gereklilik(olumlu), gereklilik(olumsuz), tavsiye edilen gereklilik(olumsuz) Reading (Okuma) You must answer all the questions. ( Tüm sorulara cevap vermelisin.

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI KILAVUZU KASIM, 2013 İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu (İDMYO) tarafından verilen İngilizce Yeterlik ve Seviye

Detaylı

Students can get almost everything they need near the university campus. Student: Öğrenci Can: -ebilmek get: almak, sahip olmak, erişmek

Students can get almost everything they need near the university campus. Student: Öğrenci Can: -ebilmek get: almak, sahip olmak, erişmek MESLEKİ İNGİLİZCE I DERSİ - 1. HAFTA ÇEVİRİ METİNLERİ 1. NEW YORK UNIVERSITY New York University is in Greenwich Village. in: içinde, -de/da Village: köy, kasaba New York Üniversitesi Greenwich kasabasındadır.

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK

İKLİM ELEMANLARI SICAKLIK İKLİM ELEMANLARI Bir yerin iklimini oluşturan sıcaklık, basınç, rüzgâr, nem ve yağış gibi olayların tümüne iklim elemanları denir. Bu elemanların yeryüzüne dağılışını etkileyen enlem, yer şekilleri, yükselti,

Detaylı

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN

İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN İSLÂMİYET ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI İSLÂMİ İLK ESERLER SORU PROĞRAMI AHMET ARSLAN 1) XI. Yüzyıl dil ürünlerinden olan bu eserin değeri, yalnızca Türk dilinin sözcüklerini toplamak, kurallarını ve

Detaylı

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS

ÖSYM. Diğer sayfaya geçiniz KPSS / GYGK-CS 31. 32. Televizyonda hava durumunu aktaran sunucu, Türkiye kıyılarında rüzgârın karayel ve poyrazdan saatte 50-60 kilometre hızla estiğini söylemiştir. Buna göre, haritada numaralanmış rüzgârlardan hangisinin

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA

COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA COĞRAFİ KONUM COĞRAFYA YEREL COĞRAFYA GENEL COĞRAFYA Yeryüzünün belli bir bölümünü FİZİKİ coğrafya BEŞERİ ve gösterir. EKONOMİK -Doğa olaylarını -Kıtalar coğrafya konu alır. -Ülkeler -İnsanlar ve -Klimatoloji

Detaylı

Ürün Detayları EHO DES 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları EHO DES 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 115 // 9. Sınıf Programı - Türk Dili Ve Edebiyatı // 01 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 02 İletişim 03 Ses Bilgisi 04 Yazım Kuralları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 05 Pragraf Bilgisi 06

Detaylı

ÜNİTE 14 ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ. TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri

ÜNİTE 14 ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ. TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ İÇİNDEKİLER HEDEFLER. Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri ŞEKİL BİLGİSİ-II YAPIM EKLERİ İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Çekim Ekleri İsim Çekim Ekleri Fiil Çekim Ekleri HEDEFLER TÜRK DİLİ Okt. Aslıhan AYTAÇ Bu üniteyi çalıştıktan sonra;

Detaylı

RÜZGARLAR. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır.

RÜZGARLAR. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır. RÜZGARLAR Yüksek basınçtan alçak basınca doğru olan hava hareketidir. Birbirine yakın iki merkezde sıcaklık farkı oluşması durumunda görülecek ilk olay rüzgarın esmeye başlamasıdır. Rüzgarın Hızında Etkili

Detaylı

2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI

2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI MEHMET ÖZÖNCEL ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 YGS SORU DAĞILIMLARI VE UZMAN YORUMLARI TÜRKÇE 2013 YGS soruları geçmiş yıllardaki sınav müfredatına uygun olarak geldiği söylenebilir. 2013 YGS soruları,

Detaylı

SINIF. Yayın Planı

SINIF. Yayın Planı 010-011 11. SINIF Yayın Planı 010-011 İÇİNDEKİLER 11. SINIF 1- Yaprak ler - Kitaplar Ödev Kitapları Soru Bankaları Anlatımlı Kitaplar 3- Sınavlar Düzey Belirleme Sınavları (DBS) Düzey Kontrol Sınavları

Detaylı

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They

I WOULD come to the party but... You He,She,It We They İsteklilik (willingness), kararlılık (determination), istek (request) ikram - teklif (offer), red (refusal) ve geçmişte alışkanlık (habit in the past) ifade eder. A WILLINGNESS - DETERMINATION (isteklilik

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI MATEMATİK. TURAN GÜNEŞ BUL. NO: 23 ÇANKAYA - ANKARA

DENEME SINAVLARI KONU DAĞILIMI MATEMATİK. TURAN GÜNEŞ BUL. NO: 23 ÇANKAYA - ANKARA MATEMATİK DERSİN ADI : MATEMATİK--9.SINIF 1 Mantık 12 1 2 Kümelerde Temel Kavramlar 10 2 2 3 Kümelerde İşlemler 6 1 1 1 4 Kartezyen Çarpım 4 2 1 1 5 Bağıntı 3 1 6 Fonksiyonlar 6 2 1 1 7 İşlem 3 1 1 1 8

Detaylı

4. S n f. Bu konuflman n geçti i resim afla - dakilerden hangisidir? name is Engin. Konuflmay resme göre tamamlayan ifade afla dakilerden hangisidir?

4. S n f. Bu konuflman n geçti i resim afla - dakilerden hangisidir? name is Engin. Konuflmay resme göre tamamlayan ifade afla dakilerden hangisidir? NG L ZCE 4. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... TALKING ABOUT CLASSROOM RULES, GREETINGS, SUBJECT PRONOUNS Test 1 1. 5. Good night Ahmet. Good night Mehmet. Bu konuflman n geçti i resim afla

Detaylı

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TURKISH PRELIMINARY LSPTURP/0Y07

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TURKISH PRELIMINARY LSPTURP/0Y07 EXTENAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS TUKISH PELIMINAY LSPTUP/0Y07 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Preliminary Stage Listening and eading TUKISH Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Detaylı

9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

9. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI Adı 01 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - I 02 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - II 03 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - III 04 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş - IV 05 İletişim 06 Ses

Detaylı

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM

9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI / DİL VE ANLATIM 01 İletişim 6 3 2 1 02 İnsan, İletişim ve Dil 3 1 03 Dil-Kültür İlişkisi 3 1 1 1 04 Dillerin Sınıflandırılması 6 3 1 1 1 05 Türk Dilinin Tarihî

Detaylı

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Haydar Akçelik Kız Teknik ve Meslek Lisesi 9. Sınıf İngilizce Dersi A Grubu Soruları A

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Haydar Akçelik Kız Teknik ve Meslek Lisesi 9. Sınıf İngilizce Dersi A Grubu Soruları A 2013-2014 ğitim Öğretim Yılı Haydar kçelik Kız Teknik ve Meslek Lisesi 9. Sınıf İngilizce ersi Grubu Soruları 1-2-3-4-5. soruları aile ağacına göre cevaplandırınız 7- (1) Jennifer (2) nice clothes (3)

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI COĞRAFYA CEVAP 1: (TOPLAM 10 PUAN) 1.1: 165 150 = 15 meridyen fark vardır. (1 puan) 15 x 4 = 60 dakika = 1 saat fark vardır. (1 puan) 12 + 1 = 13 saat 13:00 olur. (1 puan) 1.2:

Detaylı

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014)

3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ. (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ İFADE ETME YOLLARIMIZ (16 Aralık 2013-24 Ocak 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 16 Aralık 2013-24 Ocak 2014 tarihleri arasında

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3*

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3* SBS PRACTICE TEST 3 1. Konuşma balonunda sorulan soruya karşılık resme göre verilebilecek doğru yanıt hangi seçenektedir? What s Bob doing now? 3. Verilen cümledeki boşluğa tamamlayan ifadeyi seçeneklerden

Detaylı

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much QUANTIFIERS (2) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İÇİNDEKİLER Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much HEDEFLER YABANCI DİL I Bu ünitede amaçlanan kazanımlar;

Detaylı

DERS KONU SORU DERS KONU SORU

DERS KONU SORU DERS KONU SORU SAYISAL (FM) 1. HAFTA 2. HAFTA MATEMATİK Temel kavramlar MATEMATİK Bölünebilme EBOB-EKOK GEOMETRİ Temel kavramlar- GEOMETRİ Doğruda Açı Doğruda Açı FİZİK Optik (gölge- renk) FİZİK Optik (aynalar Kırılma)

Detaylı

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ

12. SINIF / ÜNİVERSİTE HAZIRLIK YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ YGS DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TESTİ 01 Sözcükte ve Söz Öbeklerinde Anlam 02 Cümlede Anlam İlişkileri / Kavramlar 03 Cümle Yorumu 04 Anlatım ve Özellikleri 05 Anlatım Türleri 06 Sözlü Anlatım 07

Detaylı

TOO ENOUGH. Aşırı, çok fazla yeterli, yeterince, yeteri kadar

TOO ENOUGH. Aşırı, çok fazla yeterli, yeterince, yeteri kadar TOO ENOUGH Aşırı, çok fazla yeterli, yeterince, yeteri kadar TOO aşırı, çok fazla Difficult Too difficult Too difficult to answer Too difficult to imagine Too difficult to think Zor aşırı zor (yapılamayacak

Detaylı

Müze eğitiminin amaçları nelerdir?

Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Müze eğitiminin amaçları nelerdir? Sergilenen nesnelerle insanlar arasında köprü kurarak nesnelerin onların yaşantıları ile bütünleşmesini sağlamak; Nesnelerin maddi ve ideal değerleri ile algılanması

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR

B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR B A S I N Ç ve RÜZGARLAR Havadaki su buharı ve gazların, cisimler üzerine uyguladığı ağırlığa basınç denir. Basıncı ölçen alet barometredir. Normal hava basıncı 1013 milibardır.

Detaylı

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Reading (Okuma) His job is driving a bus. ( Onun hobisi otobüs sürmek. ) Thank you for choosing my lesson. ( Benim dersimi seçtiğiniz için teşekkür ederim. ) Her

Detaylı

TURKISH DIAGNOSTIC TEST TURKISH DEPARTMENT

TURKISH DIAGNOSTIC TEST TURKISH DEPARTMENT TURKISH DIAGNOSTIC TEST BY TURKISH DEPARTMENT This examination is designed to measure your mastery of the Turkish language. The test is multiple choices based and is there for diagnostic purposes to assess

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ

6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ 6. SINIF TÜRKÇE DERS BİLGİLERİ OKUMA KÜLTÜRÜ (5 EYLÜL - 21 EKİM) - Konuşmacının sözünü kesmeden sabır ve saygıyla dinler. - Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler. - Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini

Detaylı

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future

Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Lesson 33: Interrogative forms of be going to, be + verb~ing for expressing near future Ders 33: Yakın gelecekten bahsederken be going to, be + verb~ing kalıplarının soru zamiri formları Reading (Okuma)

Detaylı