1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ)"

Transkript

1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1.YIL 1. YARIYIL (GÜZ) TAR131 Osmanlıca I Osmanlıca Alfabe; Harflerin Yazılışları; Şekil ve Okunuşları İtibariyle Harflerin Özellikleri; Türkçe Kelimelerin Okunup-Yazılmaları, Asli Harf- Okutucu Harf; Sesli Harflerin Durumları, Türkçe Ekler; Arapça Alfabe ve Kelimelerin Okunuşları; Osmanlıca Metinlerin okunması ve çevrilmesi. 1. ERGİN, Muharrem; Osmanlıca Dersleri, İstanbul: Boğaziçi Yayınları, DEVELİ, Hayati; Osmanlı Türkçesi Kılavuzu, I-II, İstanbul: Kesit Yayınları, KURT, Yılmaz; Osmanlıca Dersleri I, Ankara: Akçağ yayınları, TAR133 İslam Tarihi Dersin konusu, tanımı ve kaynakları. İslamiyet in doğuşu sırsında dünyanın ve Arap Yarımadası nın genel durumu ve İslam öncesi Arapların yaşayış tarzları; Hz. Peygamber in Risaletten önceki ve sonraki hayatı; Hz.Muhammed in Mekke ve Medine dönemleri. Hz. Peygamber in vefatı ve ortaya çıkan hadiseler; Hz. Peygamber in öğretisi; İslam Devleti nde ilk kurumlar; Dört halife devri: Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali. Dönemleri, fetihleri ve önemli olayları; Emeviler devletinin kuruluşu; Emeviler döneminin önemli olayları ve devletin yıkılışı; Abbasiler devletinin kuruluşu ve dönemin önemli olayları; İslam dünyasının altın çağı, Abbasilerin gerileme dönemleri. 1. Komisyon, İslam Tarihi Kültür ve Medeniyeti, İstanbul: A Cambridge History of Islam, Hitti, P., Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi, İstanbul: Boğaziçi Yayınları, Komisyon, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, İstanbul: Çağ Yayınları, Sarıçam, İbrahim, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Hasan İbrahim Hasan, İslam Tarihi, (Çev: Komisyon), İstanbul, [t.y.] 6. İslam Ansiklopedilerindeki konularla ilgili maddeler TAR135 Orta Asya Türk Tarihi I Dersle İlgili Kaynakların Belirtilmesi ve Bunlardan Yararlanma Yollarının Açıklanması, Türk Adı, Türk Soyu, Türk Göç Yolları ve Türklerin Anayurdu, Türklerin Tarih Sahnesine Çıkışları, İlk Türk Devleti: Büyük Hun İmparatorluğu, Kavimler Göçü, Avrupa Hun İmparatorluğu, Ak-hun İmparatorluğu. 1. BARTHOLD, V. V., Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, Ankara, BARTHOLD, V.V., Moğol İstilasına Kadar Türkistan, TTK, Ankara, CAHEN, C., Osmanlılardan Önce Anadolu da Türkler, İstanbul,1979.

2 4. GROUSSET, R., Bozkır İmparatorluğu, İstanbul, KAFESOĞLU, İ., Türk Milli Kültürü, İstanbul, KARA, K., Genel Türk Tarihi, 3 cilt, İstanbul, ÖGEL, B., Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi, I-II, Ankara, SÜMER, F., Oğuzlar (Türkmenler), Ankara, TOGAN, Zeki V., Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul, Seçmeli Ders* TAR137 İlkçağ Tarihi I Tarih öncesi dönem, taş ve maden devirleri, Türkiye deki tarih öncesi merkezler ve yaşadığımız bölgenin ilk çağlar tarihi incelenecektir. Mezopotamya, Mısır, Anadolu, Fenike, İbrani, İran ve Hint-Çin ilkçağlar siyasi tarihi anlatılacaktır. 1. AKURGAL, E., Anadolu Kültür Tarihi, Ankara: Tübitak Yayınları, DURANT, W., Medeniyetlerin Temelleri, İstanbul, İNAN, A., Eski Mısır Tarihi ve Medeniyeti, Ankara: TTK, İPLİKÇİOĞLU,B., Eskiçağ Tarihinin Ana Hatları, İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları, İPLİKÇİOĞLU,B., Eski Batı Tarihi, Ankara: TTK, KRAMER, S.N., Tarih Sümer de Başlar, Ankara: TTK, KINAL, F., Eski Mezopotamya Tarihi, Ankara: A.Ü.D.T.C.F. Yayınları, KINAL, F., Eski Anadolu Tarihi, Ankara: TTK, MEMİŞ, E., Eskiçağ Türkiye Tarihi, Konya: Öz Eğitim Yayınları, TAR139 Roma ve Bizans Tarihi I Roma İmparatorluğunun, kuruluş, krallık, cumhuriyet ve imparatorluk dönemlerinin önemli siyasi ve askeri olayları anlatılacaktır. Roma medeniyeti ve toplum yapısı tahlil edilecektir. 1. ATLAN, Sabahat. Roma Tarihinin Ana Hatları, İstanbul: İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, BARROW, Reginald, Romalılar, İstanbul: İz Yayıncılık, BAHAR, Hasan, Roma ve Bizans Tarihi, Konya: Kömen Kitabevi, DEMİRCİOĞLU, Halil, Roma Tarihi (Cumhuriyet) I, Ankara: TTK, Zorunlu Seçmeli Dersler AİT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde Fikir Hareketleri, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Mondros Mütarekesi ve İşgaller, Milli Mücadele Hareketinin Doğuşu ve Milli Teşkilatlar, Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun' a Çıkışı ve Anadolu'daki durum, Amasya Genelgesi, Ulusal Kongreler, Mîsak-ı Milli'nin İlanı, Büyük Millet Meclisi'nin Açılması, Kurtuluş Savaşı, Mudanya Mütarekesi, Lozan Barış Antlaşması. 1. Armaoğlu, Fahir. (2004). 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi. İstanbul: Alkım Yayınevi. 2. Berkes, Niyazi. (2012). Türkiye de Çağdaşlaşma. İstanbul: YKY. 3. Candan, Ahmet Sait. (2010). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi. Kocaeli: Umuttepe Yayınları. 4. Nutuk. 5. Sander, Oral. (2010). Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918 e. İstanbul: İmge Kitabevi.

3 TUR181 Türk Dili I Dilin ve kültürün ne olduğu, dil-kültür ilişkisi, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki konumu, Türk dilinin gelişimi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Türkçenin yapım ve çekim ekleri, Türkçenin kelime türleri ve kelime grupları, cümlenin öğeleri. 1. Muharrem Ergin, Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Yay. İstanbul, Editör Ceyhun Vedat Uygur, Yaşar Öztürk, Şerif Kutludağ, Şenel Çalışkan, Aliye Tokmakoğlu, Üniversiteler İçin Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kriter Yayınevi, İstanbul, Ertuğrul Yaman, Mehmet Köstekçi, Üniversiteler İçin Örnekli-Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon, Gazi Kitabevi, Ankara, Muaamer Gürbüz, Sebahattin Yaşar, Sebahaddin Sarı, Sebahattin Aslan, A.Halim Bilici, Bekir Sevinç, Turhan Salcı, Türk Dili ve Kompozisyon (Ders Notları), Ekin Kitabevi, Ankara, Süer Eker, Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yayınları, Ankara, Zeynep Korkmaz, Ahmet B. Ercilasun, Tuncer Gülensoy, İsmail Parlatır, Hamza Zülfikar, Necat Birinci, Türk Dili ve Kompozisyon, Ekin Kitabevi, Ankara, YDL181 Yabancı Dil I (İngilizce) Dersin içeriği İngilizce dilinin temel dilbilgisi konularını öğretmek için tasarlanmıştır. Bu konular: To be, there is/are, have/has got, tenses, modals, passives, conditionals, noun clauses, reported speech, gerunds/infinitives konularıdır. 1. Azar, Betty Schrampfer, Fundamentals of English Grammar (New York: Pearson Education, 2003) 2. Murphy, Raymond, Essential Grammar in Use (Cambridge: Cambridge University Press, 2005) TBT181 Temel Bilgisayar Teknolojileri Kullanımı I Bilgisayar sistemleri ile ilgili temel bilgiler, bilgisayar donanım ve yazılımına giriş, DOS ve WINDOWS işletim sistemleri, kelime işlem, sunu hazırlama, tablolama ve grafik uygulamaları, veritabanı kullanımı, internet, e-posta kullanımı. 1.Temel Bilgisayar Teknolojisi Kullanımı Hüseyin Çakır, M. Ali Göksel Nobel Yayın Dağıtım 2.Hasan Çebi BAL, Bilgisayar ve İnternet, Akademi yayınevi, Rize, Bay Ö.F., Erdem A., Demirel H., Ciylan B., Erkal B., (2002), Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı 2. YARIYIL (BAHAR) TAR132 Osmanlıca II Arapça Alfabe ve Kelimelerin Okunuşları; Arapçada Kelime Yapısı ve Kalıplar; Masdarlar ve Kalıpları; Osmanlıca Metinler okuma ve anlam 1. ERGİN, Muharrem; Osmanlıca Dersleri, İstanbul: Boğaziçi Yayınları, DEVELİ, Hayati; Osmanlı Türkçesi Kılavuzu, I-II, İstanbul: Kesit Yayınları, KURT, Yılmaz; Osmanlıca Dersleri I, Ankara: Akçağ yayınları, 2000.

4 TAR134 İslam Kültür ve Medeniyet Tarihi Hz.Muhammed döneminde temeli atılan kurumlar; İlk dört halife döneminde kültür ve medeniyet hareketleri; Emevî devlet teşkilatı ve Emevîler devrinde siyasi idare ve sosyal şartlar, ilmi, fikri ve kültürel faaliyetler; Endülüs te İslami dönem kültür ve medeniyet faaliyetleri; Abbasi devleti teşkilat yapısı; Abbasîler döneminde sosyal yapı; Abbasîler döneminde eğitim hayatı, ilmi ve edebi gelişme, fikir hayatı, dini fırkalar; Abbasiler döneminde güzel sanatlar. İlk Müslüman Türk devletlerinde kültür ve medeniyet hayatı. 1. Komisyon, İslam Tarihi Kültür ve Medeniyeti, İstanbul: A Cambridge History of Islam, HITTI, P., Siyasi ve Kültürel İslam Tarihi, İstanbul: Boğaziçi Yayınları, ZEYDAN, Corci, İslam Uygarlıkları Tarihi, İstanbul: İletişim Yayınları, Adam Mez, Onuncu Yüzyılda İslam Medeniyeti, İstanbul: İnsan Yayınları, İslam Ansiklopedilerinin konuyla ilgili maddeleri TAR136 Orta Asya Türk Tarihi II Avrupa hunlarından sonraki süreçte kurulan Türk devletleri ve Türk tarihinde yer etmiş diğer Türk toplulukları (Göktürkler, Uygurlar, Karluklar, Oğuzlar, Avarlar, Hazarlar, vs.) 1. BARTHOLD, V. V., Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, Ankara, BARTHOLD, V.V., Moğol İstilasına Kadar Türkistan, TTK, Ankara, CAHEN, C., Osmanlılardan Önce Anadolu da Türkler, İstanbul, GROUSSET, R., Bozkır İmparatorluğu, İstanbul, KAFESOĞLU, İ., Türk Milli Kültürü, İstanbul, KARA, K., Genel Türk Tarihi, 3 cilt, İstanbul, ÖGEL, B., Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi, I-II, Ankara, SÜMER, F., Oğuzlar (Türkmenler), Ankara, TOGAN, Zeki V., Umumi Türk Tarihine Giriş, İstanbul, Seçmeli Ders* TAR138 İlkçağ Tarihi II Mezopotamya, Mısır, İran, İtalya, Yunanistan ve Anadolu da kurulan uygarlıkların, devlet yapısı, dini, dili, yazısı ve sosyal yapıları incelenecek. 1. AKURGAL, E., Anadolu Kültür Tarihi, Ankara: Tübitak Yayınları, DURANT, W., Medeniyetlerin Temelleri, İstanbul, İNAN, A., Eski Mısır Tarihi ve Medeniyeti, Ankara: TTK, İPLİKÇİOĞLU,B., Eskiçağ Tarihinin Ana Hatları, İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları, İPLİKÇİOĞLU,B., Eski Batı Tarihi, Ankara: TTK, KRAMER, S.N., Tarih Sümer de Başlar, Ankara: TTK, KINAL, F., Eski Mezopotamya Tarihi, Ankara: A.Ü.D.T.C.F. Yayınları, KINAL, F., Eski Anadolu Tarihi, Ankara: TTK, MEMİŞ, E., Eskiçağ Türkiye Tarihi, Konya: Öz Eğitim Yayınları, TAR140 Roma ve Bizans Tarihi II Bizans imparatorluğunun siyasi ve askeri tarihinin önemli olayları anlatılacak. Bizans uygarlığı ve günümüz uygarlığına etkileri incelenecek. 1.DUKAS, Bizans Tarihi, (Çev. V. Mirmiroğlu), İstanbul: İstanbul Enstitüsü Yayınları, LEMERLE, Paul, Bizans Tarihi, Çev. G. Üstün, İstanbul, LEVCENKO, V. M, Bizans, İstanbul: Milliyet Yayınları, OSTROGORSKY, George, Bizans Devleti Tarihi, (Çev. F. Işıltan), Ankara:

5 TTK, PROKOPIUS, Bizansın Gizli Tarihi, (Çev: O. Duru), İstanbul: İş Bankası Yayınları, BAHAR, Hasan, Roma ve Bizans Tarihi, Konya: Kömen Kitabevi, Zorunlu Seçmeli Dersler AİT182 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Siyasal Alanda Yapılan İnkılâplar, Hukuk Alanında Yapılan İnkılâplar, Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan İnkılâplar, İktisâdi Alanda Yapılan İnkılâplar, Sosyal Alanda Yapılan İnkılâplar, Atatürk İlkeleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye, Jeopolitik Kavramı ve Türkiye nin Jeopolitiği. 1. Armaoğlu, Fahir. (2004). 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi. İstanbul: Alkım Yayınevi. 2. Berkes, Niyazi. (2012). Türkiye de Çağdaşlaşma. İstanbul: YKY. 3. Candan, Ahmet Sait. (2010). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi. Kocaeli: Umuttepe Yayınları. 4. Nutuk. 5. Sander, Oral. (2010). Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918 e. İstanbul: İmge Kitabevi. TUR182 Türk Dili II Cümlenin ne olduğu, cümlenin öğelerinin neler olduğu, bir cümlenin tahlinin nasıl yapılması gerektiği ve cümle inceleme örnekleri, cümle türleri, genel kompozisyon bilgileri, yazılı kompozisyonda kullanılacak plan, yazılı ve sözlü anlatım türlerinin neler olduğu ve bunların örnekleri, anlatım biçimleri ve paragrafta düşünceyi geliştirme yollarının neler olduğu, anlatım bozuklukları ve uygulaması, bilimsel yazıların uygulanmasında uyulacak kurallar. 1. Muharrem Ergin, Üniversiteler İçin Türk Dili, Bayrak Yay. İstanbul, Editör Ceyhun Vedat Uygur, Yaşar Öztürk, Şerif Kutludağ, Şenel Çalışkan, Aliye Tokmakoğlu, Üniversiteler İçin Türk Dili Yazılı ve Sözlü Anlatım, Kriter Yayınevi, İstanbul, Ertuğrul Yaman, Mehmet Köstekçi, Üniversiteler İçin Örnekli-Uygulamalı Türk Dili ve Kompozisyon, Gazi Kitabevi, Ankara, Muaamer Gürbüz, Sebahattin Yaşar, Sebahaddin Sarı, Sebahattin Aslan, A.Halim Bilici, Bekir Sevinç, Turhan Salcı, Türk Dili ve Kompozisyon (Ders Notları), Ekin Kitabevi, Ankara, Süer Eker, Çağdaş Türk Dili, Grafiker Yayınları, Ankara, Zeynep Korkmaz, Ahmet B. Ercilasun, Tuncer Gülensoy, İsmail Parlatır, Hamza Zülfikar, Necat Birinci, Türk Dili ve Kompozisyon, Ekin Kitabevi, Ankara, YDL182 Yabancı Dil II (İngilizce) Bu dersin içeriği şu şekilde tasarlanmıştır: Adjectives and adverbs, relative clauses, adverbial clauses, pronouns, nouns, quantifiers, articles, causatives, tag questions, prepositions. 1. Azar, Betty Schrampfer, Fundamentals of English Grammar (New York: Pearson Education, 2003) 2. Murphy, Raymond, Essential Grammar in Use (Cambridge: Cambridge University Press, 2005)

6 TBT182 Temel Bilgisayar Bilimleri Programlamaya giriş. Algoritma ve akış şeması oluşturulması. Basic programlama dilinde değişkenler, sabitler, stringler. Artitmetiksel ve mantıksal operatörler, giriş ve çıkış komutları. Karşılaştırma ve döngü komutları. Diziler, dizilerde sıralama ve arama işlemleri. Altprogram ve fonksiyonların kullanımı. Dosya oluşturma, dosyaya yazma ve okuma işlemleri. 1.Nurbay GÜLTEKİN, BASIC, Akademi Ltd., Trabzon, QBASIC, Murat TAŞBAŞI, Altaş yayınları, İstanbul,(2006) 2. YIL 3. YARIYIL (GÜZ) TAR231 Arşiv Vesikaları I Rik a Yazı Alfabesi Ve Kuralları, Kelime Alıştırmaları Ve Sözlük Çalışması, Osmanlı Transkripsiyon Alfabesi, Metin Okumaları 1. ERGİN, M., Osmanlıca Dersleri, İstanbul: Boğaziçi Yay., ENSARİ, M. A., Osmanlıca İmla Müfredatı, İstanbul: Hayrat Neşriyat, ENSARİ, M. A., Tarihi Eserlerden Seçilmiş Eski Metinler, İstanbul: İ. Ü. ED. FAK. Yayınları, DEVELLİOĞLU, F., Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara: Aydın Kitabevi, GÖKBİLGİN, M. Tayyib, Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İstanbul: Enderun Kitabevi, KÜTÜKOĞLU, Mübahat,S., Osmanlı Belgelerinin Dili, İstanbul: Kubbealtı Neşriyat, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, İstanbul: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, TAR233 Osmanlı Tarihi I Kayı boyu ve Osmanlıların menşei hakkındaki iddiaların yanı sıra, Osmanlı Devleti nin Kuruluşu ile ilgili ortaya atılan nazariyeler ele alınacak, Anadolu daki ve Balkanlar daki siyasî durumun Osmanlı Devleti nin kuruluşuna ve gelişmesine etkileri, değerlendirilecektir. Osmanlı Devleti nin büyümesi sürecinde karşılaştığı askerî, siyasî, iktisadî, sosyal, kültürel problemler ve onlara getirilen çözümler incelenecektir. 1-KÖPRÜLÜ, M. Fuad, Osmanlı Devletinin Kuruluşu, TTK, Ankara GIBBONS, Herbert Adams, Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluşu, C. I, Yüzyıl Yay. Ankara İNALCIK, Halil, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ ( ), Çeviren; Ruşen Sezer, YKY, İstanbul İNALCIK, Halil, Osmanlı İmparatorluğunun Kuruluş ve İnkişafı Devrinde..., Belleten, C.XV, s İNALCIK, Halil, Devlet-i Aliyye, C. I, İş Bankası Yay., İstanbul UZUNÇARŞILI, İ. Hakkı, Osmanlı Tarihi, C. I-II, TTK, Ankara ŞAHİN, İlhan, Kuruluştan Fetret Devrine Kadar Osmanlı Siyasî Tarihi, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, C. X, Çağ Yay., İstanbul MİROĞLU, İsmet, Fetret Devrinden II. Bayezid e Kadar Osmanlı Siyasî Tarihi, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, C. X, Çağ Yay., İstanbul İHSANOĞLU, Ekmeleddin, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, C. I-II, IRCICA, İstanbul PURGSTALL, Baron Joseph Von Hammer, Büyük Osmanlı Tarihi, C. I, İstanbul. 11-DANİŞMEND, İsmail Hami, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, C. I, Türkiye Yay., İstanbul 1947.

7 TAR235 Büyük Selçuklu Tarihi Oğuzlar ve Oğuz Yabgu Devleti; Selçukluların Kökeni: Selçuk Bey ve İlk Faaliyetleri, Selçuk Bey in Müslüman Oluşu ve İslam Dünyasındaki Faaliyetleri; Selçukluların Maveraünnehir Dönemi: Selçuklu-Samanlı İlişkileri, Selçuklu-Karahanlı İlişkileri; Selçuklu-Gazneli İlişkileri; Selçuklular Horasan da: Selçuklu-Gazneli Savaşı, Dandanakan Zaferi ve Selçuklu Devleti nin Kuruluşu; Selçukluların Doğu Siyaseti: Karahanlı, Gazneli, Kara- Hıtay, Gurular; Selçuklular ve İslam Dünyası: Selçuklular ve Abbasi halifeliği, Selçuklular ve Büveyhoğulları, Selçuklular ve Fatimiler; Selçuklu ve Bizans İlişkileri: Selçuklu Komutanlarının Akınları, Selçuklu Hükümdarlarının Anadolu Seferleri, Malazgirt Zaferi ve Anadolu nun Fethi; Selçuklularda İç Ayaklanmalar ve Taht Mücadeleleri: İbrahim İnal Ayaklanması, Kutalmış Ayaklanması, Kavurt Ayaklanması, Tutuş Ayaklanması, Berki Yaruk-Mehmed Tapar Mücadelesi, Büyük Oğuz Ayaklanması; Selçuklularda Tabiilik, Metbuluk Statüsü ve Tabi Devletler; Selçuklular ve Batinilik Problemi; Selçuklular ve Haçlılar; Selçukluların Yıkılışı ve Sonrası. 1-TURAN, Osman, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, İstanbul: Boğaziçi Yayınları, KÖYMEN, Mehmet Altay, Büyük Selçuklu İmparatorluğu, I-IV, Ankara: TTK, ÖZAYDIN, Abdülkerim, Sultan Muhammed Tapar Devri Selçuklu Tarihi ( / ), Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, ÖZAYDIN, Abdülkerim, Sultan Berkyaruk Devri Selçuklu Tarihi ( / ), İstanbul, Üniversite Yay., Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi Ansiklopedisi. Seçmeli Ders* TAR237 Tarih Metodolojisi I Tarihin tanımı, tarihin diğer ilimlerle ilişkisi, tarihe yardımcı bilimler, tarih yazma tarzları, tarihi malzeme/kaynak bilgisi, araştırma teknikleri, dipnot ve kaynakça hazırlama, tarihi malzemenin tenkidi, kaleme alma tekniği, bilimsel araştırmaların özellikleri, konuların seçilmesi ve dikkat edilecek hususlar. 1. MEMİŞ, E., Tarih Metodolojisi, Konya, HALKIN, L. E., Tarih Tenkidinin Unsurları, Ankara, TOGAN, Z. V., Tarihte Usul, İstanbul, KÜTÜKOĞLU, M., Tarih Araştırmalarında Usul, İstanbul, CARR, E.H., Tarih Nedir?, İstanbul, CARR, E. H. ve FONTANA, J., Tarih Yazımında Nesnellik ve Yanlılık, Ankara, DUVERGER, M., Metodoloji Açısından Sosyal Bilimlere Giriş, Ankara, AÇIKGÖZ, H., İlmi Araştırma Yazılarında Uyulacak Esaslar, İstanbul, ALTUN, A., Dipnotu ve Bibliyografya Esasları, İstanbul, ŞİMŞEK, A. (Ed.), Tarih Nasıl Yazılır?, İstanbul, TAR239 Türk Kültür Tarihi I Türk Kavramı Ve Coğrafyası, Türklerde Sosyal Yapı, Kültür Ve Medeniyetin Karşılaştırılması, Bozkır Türk Kültürü, Türk Kültüründe Devlet Anlayışı, Türklerde Ordu, Türk Toplumunun Yapısı ve Türk Hukuk Sistemi. 1. ÇANDARLIOĞLU, Gülten, İslam Öncesi Türk Kültür Tarihi, İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yay., ÖĞEL, Bahattin, Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., RENE, Giraud, (Tercüme: İsmail Mangaltepe), Göktürk İmparatorluğu, İstanbul: Ötüken Yayınevi, 1999.

8 4. TURAN, Şerafettin, Türk Kültür Tarihi, Ankara: Bilgi Yayınevi, KAFESOĞLU, İbrahim, Türk Milli Kültürü, Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yay, ULUÇAY, M. Çağatay, İlk Müslüman Türk Devletleri, İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, TAR241 İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi Türklerin İslamiyeti Kabulü ve Bu dönemde Türkistan da Genel Durum; İdil Bulgarları; Karahanlılar: Doğu Karahanlılar, Batı Karahanlılar; Gazneliler Devleti, Harezmşahlar Menşei ve Kuruluşu, Tolunoğulları ve İhşitler devleti. 1. GENÇ, Reşat; Karahanlı Devlet Teşkilâtı, İstanbul: Kültür Bakanlığı Yayınları, MERÇİL, Erdoğan; Müslüman-Türk Devletleri Tarihi, Ankara: Türk Tarih Kurumu, YAZICI, Nesimi; İdil (Volga Bulgar Hanlığında İslamiyet Türkler Ansiklopedisi, c. 4. s TURAN, Osman; Türkler ve İslamiyet, Türkler Ansiklopedisi, c. 4, s ÖZAYDIN, Abdülkerim; Harzemşahlar Devleti, Türkler Ansiklopedisi, c. 4. s TAR243 Avrupa Tarihi I İlkçağlardan itibaren Avrupa kültürünün oluşum süreci, Avrupa uygarlığının ortaya çıkışı anlatılacak. Ortaçağda Avrupa daki gelişmeler, Roma dönemi, Hıristiyanlığın ortaya çıkışı, Haçlı seferleri önemli olaylar çerçevesinde değerlendirilecek. 1. BLOCH, Mark, Feodal Toplum, (Çev.: Mehmet Ali KILIÇBAY), Ankara: Doğu Batı Yayınları, GÜL, Muammer, Ortaçağ Avrupa Tarihi, İstanbul: Bilge Kültür Sanat Yayınları, HEATON, Herbert, Avrupa İktisat Tarihi, (Çev.: Mehmet Ali KILIÇBAY), Ankara: Paragraf Yayınları, PİRENNE, Henri, Ortaçağ Avrupasının Ekonomik ve Sosyal Tarihi, (Çev. Uygur Kocabaşoğlu), İstanbul: Alan Yayıncılık, PİRENNE, Z. H., Ortaçağ Kentleri, (Çev. Ş. Karadeniz), İstanbul: İletişim Yayınları, ROBERTS, J.M., Avrupa Tarihi, İstanbul: İnkılap Kitabevi, TAR245 Anadolu Beylikleri Tarihi XIII ve XIV. Yüzyıl Anadolu suna genel bir bakışla, Anadolu Selçuklu Devleti nin yıkılmasından önce ve yıkılmasından sonra ortaya çıkan beyliklerin siyasî, askerî, iktisadî, kültürel ve sosyal faaliyetleri işlenerek bu beyliklerin Türk Tarihi ndeki yerleri işlenecektir. 1-VARLIK, Mustafa Çetin, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, C. X, Çağ Yay., İstanbul SEVİM, Veli YÜCEL, Yaşar, Türkiye Tarihi Fetih, Selçuklu ve Beylikler Dönemi, TTK, Ankara, MERÇİL, Erdoğan, Müslüman - Türk Devletleri Tarihi, TTK, Ankara WİTTEK, Paul, Menteşe Beyliği, Çeviren; Orhan Şaik Gökyay, Ankara YÜCEL, Yaşar, Anadolu Beylikleri Hakkında Araştırmalar, C. II, TTK, Ankara UZUNÇARŞILI, İ. Hakkı, Osmanlı Tarihi, C. I, TTK, Ankara 1982.

9 4. YARIYIL (BAHAR) TAR232 Arşiv Vesikaları II Osmanlıca Metinler, Basit Rik a Yazısı ve Basit Rik a Metinler, Rik a Kırması Yazısı ve Rik a Kırması Metinler, Metin Transkripsiyonu ve Belgeleri Değerlendirme 1. ERGİN, M., Osmanlıca Dersleri, İstanbul: Boğaziçi Yay., ENSARİ, M. A., Osmanlıca İmla Müfredatı, İstanbul: Hayrat Neşriyat, ENSARİ, M. A., Tarihi Eserlerden Seçilmiş Eski Metinler, İstanbul: İ. Ü. ED. FAK. Yayınları, DEVELLİOĞLU, F., Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara: Aydın Kitabevi, GÖKBİLGİN, M. Tayyib, Osmanlı Paleografya ve Diplomatik İlmi, İstanbul: Enderun Kitabevi, KÜTÜKOĞLU, Mübahat,S., Osmanlı Belgelerinin Dili, İstanbul: Kubbealtı Neşriyat, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, İstanbul: Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, TAR234 Osmanlı Tarihi II Fatih Sultan Mehmed in vefatından, IV. Murad ın tahta çıkmasına kadar geçen dönemde meydana gelen siyasî, askerî, sosyal olaylar ve Osmanlı Devleti nin bu dönemde bir dünya gücü olarak önderliği ortaya konacaktır. 1-İNALCIK, Halil, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ ( ), Çeviren; Ruşen Sezer, YKY, İstanbul İHSANOĞLU, Ekmeleddin, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, C. II, İRCICA Yay., İstanbul UZUNÇARŞILI, İ. Hakkı, Osmanlı Tarihi, C. II ve III in I. Kısmı, TTK, Ankara EMECEN, Feridun, Kanuni Devri, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, C. X, Çağ Yay., İstanbul MİROĞLU, İsmet, Fetret Devrinden II. Bayezid e Kadar Osmanlı Siyasî Tarihi, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, C. X, Çağ Yay., İstanbul MİROĞLU, İsmet, Yavuz Devri, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, C. X, Çağ Yay., İstanbul DANİŞMEND, İsmail Hami, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, C. II, Türkiye Yay., İstanbul YÜCEL, Yaşar, Muhteşem Türk Kanuni ile 46 Yıl, TTK, Ankara YÜCEL, Yaşar SEVİM, Ali, Osmanlı Klasik Döneminin Üç Hükümdarı: Fatih-Yavuz-Kanuni, Ankara TAR236 Türkiye Selçuklu Tarihi Dersin konusu, tanımı konusu ve kaynakları; Türkiye Selçuklu sultanları dönemleri; Anadolu da Moğol hakimiyeti; Anadolu Selçuklularında kültür ve medeniyet; Sosyal ve dini hayat, sosyal, dini ve kültürel kurumlar. 1. Turan, O., Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul: Boğaziçi Yayınları, Sevim, A. Merçil, E., Selçuklu Devletleri Tarihi, Ankara: TTK, Merçil, E., Müslüman Türk Devletleri, Ankara: TTK, Sevim, A. Yücel, Y. Türkiye Tarihi, Ankara: TTK, Kara, S.,Selçukluların Dini Serüveni-Türkiye nin Dini Yapısının Tarihsel Arka Planı, İstanbul: Şema Yayınları, 2006.

10 Seçmeli Ders* TAR238 Tarih Metodolojisi II Tarihin tanımı, tarihin diğer ilimlerle ilişkisi, tarihe yardımcı bilimler, tarih yazma tarzları, tarihi malzeme/kaynak bilgisi, araştırma teknikleri, dipnot ve kaynakça hazırlama, tarihi malzemenin tenkidi, kaleme alma tekniği, bilimsel araştırmaların özellikleri, konuların seçilmesi ve dikkat edilecek hususlar. 1. MEMİŞ, E., Tarih Metodolojisi, Konya, HALKIN, L. E., Tarih Tenkidinin Unsurları, Ankara, TOGAN, Z. V., Tarihte Usul, İstanbul, KÜTÜKOĞLU, M., Tarih Araştırmalarında Usul, İstanbul, CARR, E.H., Tarih Nedir?, İstanbul, CARR, E. H. ve FONTANA, J., Tarih Yazımında Nesnellik ve Yanlılık, Ankara, DUVERGER, M., Metodoloji Açısından Sosyal Bilimlere Giriş, Ankara, AÇIKGÖZ, H., İlmi Araştırma Yazılarında Uyulacak Esaslar, İstanbul, ALTUN, A., Dipnotu ve Bibliyografya Esasları, İstanbul, ATSIZ, H. N., Türk Tarihinde Meseleler, Ankara, TAR240 Türk Kültür Tarihi II Eski Türklerden Osmanlı döneminin sonuna kadar Türk toplum yaşamında eğitim, sanat, musiki, dil, din gibi temel kültürel olguların gelişimi ve toplum hayatına etkileri yer almaktadır. 1.TURAN, Şerafettin, Türk Kültür Tarihi, Ankara: Bilgi Yayınevi, RASONYI, Lazio, Tarihte Türklük, Ankara: Örgün Yayınevi, ÖGEL, Bahaeddin, Türk Kültür Tarihine Giriş 9, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay: 734, HACİB, Yusuf Has, Kutatgu Bilig, çev. Reşit Rahmeti Arat, (1-3), Ankara: Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Yay., ROUX, Jean Paul, Türklerin ve Moğolların Eski Dini, Çeviren: Aykut Kazancıgil, İstanbul: Kabalcı Yayınları, TAR242 Moğol Tarihi Moğol Tarihi ile ilgili kaynak bilgisi, Moğolların ortaya çıkışı, Cengiz Han, Çağatay Hanlığı ve İlhanlılar, Moğolların kültürü ve sosyal yapıları. 1- ROUX, Jean Paul, Moğol İmparatorluğu Tarihi, İstanbul: Kabalcı Yayınları, VERNADSKY, George, Moğollar ve Ruslar, İstanbul: Selenge, YUVALI, Abdülkadir, İlhanlılar Tarihi I, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları, VLADIMIRSTOV, B. Y., Moğolların İçtimai Teşkilatı, Ankara: TTK Yayınları, D OHSSON, M. Baron C.; Moğol Tarihi, Çev. Ekrem Kalan, Qiyas Şükürov, İstanbul: IQ Yayıncılık, TAR244 Avrupa Tarihi II Yeni ve Yakınçağlarda Avrupa da meydana gelen, Rönesans, Reform, Coğrafi Keşifler, Aydınlanma Çağı, Fransız İhtilali ve modern Avrupa nın ortaya çıkış süreci incelenecektir. 1. BLOCH, Mark, Feodal Toplum, (Çev.: Mehmet Ali KILIÇBAY), Ankara: Doğu Batı Yayınları, HEATON, Herbert, Avrupa İktisat Tarihi, (Çev.: Mehmet Ali KILIÇBAY), Ankara: Paragraf Yayınları, PİRENNE, Henri, Ortaçağ Avrupasının Ekonomik ve Sosyal Tarihi, (Çev. Uygur Kocabaşoğlu), İstanbul: Alan Yayıncılık, 1983.

11 4. PİRENNE, Z. H., Ortaçağ Kentleri, (Çev. Ş. Karadeniz), İstanbul: İletişim Yayınları, ROBERTS, J.M., Avrupa Tarihi, İstanbul: İnkılap Kitabevi, TAR246 Osmanlı Bibliyografyası Tevârih-i Âl-i Osman diye de bilinen eserler yazarlarıyla beraber tanıtılacaktır. Arşiv kaynakları ve diğer belgelerden oluşan materyallere nasıl ulaşılacağı, nasıl yaralanılacağı hakkında bilgi verilecektir. 1. BABİNGER, Franz, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, Çeviren; Çoşkun Üçok, Ankara Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, C. I-II-III, Tarih ve Medeniyet Yay., KORAY, Enver, Türkiye Tarih Yayınları Bibliyografyası, C. I ( ), II ( ), III ( ), IV ( ), İstanbul 1959, 1971, 1985, Milli Kütüphane, Türkiye Makaleler Bibliyografyası, İstanbul , Ankara PEARSON, J. D. ASHTON, Julia F., İndex İslamicus , Cambridge TİETZE, Andreas, Turkologisher Anzeiger, (Türkoloji ile ilgili yayınlar dergisi), Viyana DUMAN, Hasan (Hazırlayan), Osmanlı Yıllıkları (Salnameler ve Nevsaller)-Bibliyografya ve Bazı İstanbul Kütüphanelerine Göre Bir Katalog Denemesi, IRCICA yay., İstanbul SÜREYYA, Mehmed, Sicill-i Osmani, C. I-II-III-IV-V-VI, Tarih ve Medeniyet Yay. 3. YIL 5. YARIYIL (GÜZ) TAR331 Osmanlı Paleografyası I Paleografyanın tanımı ve Osmanlı Paleografyasının içeriği, Osmanlı Devleti nde kullanılan yazı türleri hakkında bilgi verilmesi, Rika yazı türünün özellikleri ve rika ile yazılmış basit belgeler, Talik yazı türünün tanıtılması. 1. KÜTÜKOĞLU, Mübahat; Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatika) İstanbul: Kubbealtı Neşriyat, DEVELİ, Hayati; Osmanlı Türkçesi Kılavuzu, I-II, İstanbul: Kesit Yayınları,, KURT, Yılmaz; Osmanlıca Dersleri II, Ankara: Akçağ yayınları, AKTAN, Ali; Osmanlı Paleografyası ve Siyasi Yazışmalar, İstanbul: Osmanlılar İlim İrfan Yayınları, TAR333 Osmanlı Tarihi III XVII ve XVIII. Yüzyıl içerisinde Osmanlı-Avusturya, Osmanlı-Rusya, Osmanlı-İran ve Osmanlı Devleti ile diğer devletlerarasındaki askerî ve siyasi ilişkiler ele alınarak yenilgilerin sebepleri üzerinde durulacaktır. Osmanlı Devleti nde değişik adlarla ortaya çıkan asayişsizlikler, isyanlar, sosyal huzursuzluklar ve devletin bunlarla mücadelesi anlatılarak, devlet sistemindeki bozulmayla birlikte gerilemenin sebepleri ortaya konacaktır. Bu dönem içerisinde yapılan ıslahat çalışmaları ve bunların ekonomik, sosyal, siyasi, askerî ve kültürel yansımaları analiz edilecektir. 1- UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, C. III in II kısmı, IV in I ve II kısımları, TTK, Ankara AKŞİN, Sina - KUNT, Metin - FAROQHİ, Suraiya, Zirveden Çöküşe Osmanlı Tarihi ( ), İstanbul MANTRAN, Robert, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, Çeviren; Server

12 TANİLLİ, İstanbul İSLAM ANSİKLOPEDİSİ: İLGİLİ MADDELER. Milli Eğitim Bakanlığı Yayını. 5- İSLAM ANSİKLOPEDİSİ: İLGİLİ MADDELER, Diyanet Vakfı Yayını. 7- İNALCIK, Halil, Osmanlı Uygarlığı, Ankara İNALCIK, Halil, Osmanlı İmparatorluğu nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi, C. II, Çeviren; Halil Berktay, İstanbul DANİŞMEND, İsmail Hami, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, C. III-VI, Türkiye Yay., İstanbul İLGÜREL, Mücteba, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, C. X, XI, Çağ Yay., İstanbul TAR335 Selçuklu Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Selçukluların siyasi, idari, iktisadi, kültürel, ilmi alanlarda getirdiği yenilikler ve bu yenilikleri uygulama şekilleri. 1-Köymen, Mehmet Altay, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, III, Ankara, Merçil, Erdoğan, Müslüman Türk Devletleri Tarihi 3-Yazıcı, Nesimi, İlk Müslüman Türk Devletleri Tarihi 4-Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi. TAR337 Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi I Osmanlı Hanedan Yapısı, Saray Teşkilatı ile Osmanlı Merkez Teşkilatı ve Tanzimat Sonrası Merkez Teşkilatı ve Bâb-ı Âlî, Osmanlı Askeri Teşkilatı, Osmanlı Donanması, Osmanlı Maliye Teşkilatı, Osmanlıda Arazi Sistemi, Osmanlı Vergi Düzeni, Osmanlı İlmiye Teşkilatı, Osmanlı Adliye Teşkilatı, Osmanlı Hukuk Sistemi 1. UZUNÇARŞILI, İ.H., Osmanlı Devletinin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, Ankara: Türk Tarih Kurumu, UZUNÇARŞILI, İ.H., Osmanlı Devletinde Saray Teşkilatı, Ankara: Türk Tarih Kurumu, BARKAN, Ö.L., XV. Ve XVI. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda Zirai Ekonominin Hukuki ve Mali Esasları I, İstanbul: Türk Tarih Kongresi Yayınları, AKDAĞ, Mustafa, Türkiye nin İktisadi Ve İctimai Tarihi I-II, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, UZUNÇARŞILI, İ. H., Osmanlı Devleti Teşkilatından Kapıkulu Ocakları, Cilt: I, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, TANERİ, A., Osmanlı Devlet Geleneği, Ankara: M.E.B Yayınları, [t.y.] 7. EMECEN, F. vd. (Komisyon), Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, İstanbul: İslam, Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi, Seçmeli Ders* TAR339 Osmanlı Yenileşme Tarihi I Osmanlı İmparatorluğu nun Lâle Devri, Nizam-ı Cedit Dönemi,19. yy.da ve II. Meşrutiyet Dönemlerindeki batılılaşma çabaları anlatılacak. 1. BERKES, Niyazi; Türkiye de Çağdaşlaşma, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, SHAW, Stanford J- SHAW, Ezel Kural; Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, C. 2, (Çev. Mehmet Harmancı), İstanbul: E Yayınları, LEWIS, Bernard; Modern Türkiye nin Doğuşu, Çev. Metin Kıratlı, Ankara: TTK, KARAL, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, C.V-IX, Ankara: TTK, 1995.

13 TAR341 Mesleki Yabancı Dil I Güncel konularla ilgili İngilizce kısa metinler, bu metinlerin Türkçeye çevirisi, bu metinlere yönelik okuduğunu anlama egzersizleri. 1. BAKAN, E.; İngilizce Çeviri Teknikleri, İstanbul, HASDEMİR, Y.; Translation Methods (Çeviri Metodları), İstanbul, ALPEREN, N.; Translation and Grammar, Ankara, BOZTAŞ, İ. ve diğerleri; İngilizce Çeviri Kılavuzu, Ankara, YARMALI, E.S.; İngilizce Çeviri Tekniği / Çözümleme, İstanbul, 1993 TAR343 Rusya ve Kafkasya Tarihi I Bu ders kapsamında; Rus Devleti nin Kuruluşu, genişleme süreci ve tarihsel süreç içerisinde Türk-Rus ilişkilerinde meydana gelen önemli toplumsal, siyasi ve iktisadi olaylar incelenecektir 1. KURAT, Akdes Nimet, Rusya Tarihi, Ankara: TTK, MİLNER, Robin Gulland, Nikolay Dejevskiy; Rusya ve Sovyetler Birliği Tarihi, İletişim Atlaslı Büyük Uygarlıklar Ansiklopedisi 8, İstanbul: İletişim Yay., WALİCKİ, Andrzej, Rus Düşünce Tarihi , Çev: Alaeddin Şenel, Ankara: V Yay., McEVEDY, Colin, Modern Çağ Tarih Atlası, 1483 ten 1815 e Avrupa, İstanbul: Sabancı Üniversitesi Yay., TAR345 Arapça I Tüm unsurlarıyla birlikte Arapça dilbilgisi kuralları, sarf, nahiv, irab kaideleri. 1- MAKSUDOĞLU, Mehmet, Arapça Dilbilgisi, İstanbul: Ensar Neşriyat, Ali el-carim, Mustafa EMİN, En-Nahvu l-vadıh I-II, Bağdat : Vizaetü l- Maarif, URALGİRAY, Yusuf, Arapça İlk ve İleri Dilbilgisi, İstanbul: Tebliğ Yayınları, ZİHNİ, Hacı Mehmed, Arapça Sarf ve Nahiv, İstanbul: Marifet Yayınları, [t.y.] TAR347 Batı Karadeniz Bölgesi Tarihi Seyahatnamelerde Batı Karadeniz Bölgesi, Batı Karadeniz Bölgesinin siyasi tarihi, Milli Mücadele döneminde Batı Karadeniz, bölgenin coğrafi yapısı ve özellikleri, bölgenin ekonomik yapısı, bölgenin kültürel yapısı, bölge tarihine ilişkin yerel basından örnek haberlerin incelenmesi. 1. CANVER, C., Kurtuluş Savaşında Batı Karadeniz, İstanbul, AYKUT, A. S., İbn-i Battuta Seyahatnamesi, İstanbul, ESKİ, M., Kastamonu da Milli Mücadelenin Yankıları, Ankara, KARABÜK İL YILLIĞI, Karabük İl Kültür Müdürlüğü, Karabük, BİRAND, H., Anadolu Manzaraları, Ankara, 1999 Bölümler Arası Ortak Seçmeli Dersler* ARK327 Müzecilik Dünyada ve Türkiye de müzeciliğin kuruluş ve gelişim tarihi, müzeyi oluşturan unsurlar, müzelerin amaçları, toplama, belgeleme, konservasyon ve eğitim gibi konular ele alınacaktır. 1.Gerçek, F., Türk Müzeciliği, Kültür Bakanlığı, Yücel, E., Türkiye'de Müzecilik, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, Atasoy, S., Müzecilikten Yansımalar, Anka Yayınları, İstanbul, Yaraş, A., "Anadolu'da İlk Koleksiyonculuk Yaratmada Müzelerin Yeri." 2.

14 Müzecilik Semineri, İstanbul, 1994, Falk, J. H., Museum Experience, Howells House, COG313 Kültürel Coğrafya Kültüre ilişkin kavramlar, öğeler ve kültür (İlkel kültürler, Alt kültür), Diller ve Dinler, Kültür coğrafyası ve kültürel coğrafi geçmiş, Kültür-çevre ilişkisi (İklim ve kültür, Morfoloji ve kültür ve Kültürel ekoloji), Kır kültürü, Kent kültürü (Yoksulluk kültürü, gecekondular ve gettolar), Kent kültürü (Sanayi kültürü ve yüksek kültür), Halk kültürünün ve Popüler kültürün coğrafyası, Kültürel hareketlilik ve değişim (Kültürel yayılma, bütünleşme, gecikme, yozlaşma ve kültür karmaşası), Kültür bölgeleri (Batı kültür bölgesi, Latin kültür bölgesi ve Slav-Rus kültür bölgesi, Kültür bölgeleri (İslam kültür bölgesi, Afrika kültür bölgesi, Şark ve Pasifik kültür bölgesi), Türkiye de kültür bölgeleri, Türkiye de kültürel değişim. 1.Tümertekin, E.- Özgüç,N. Coğrafya da Kavramlar, Çantay Kitabevi, İstanbul, 2.Doğanay, H. 1994, Türkiye Beşeri Coğrafyası, Gazi Büro Kitabevi Ankara. 3.Özgür, E.M. 1998, Türkiye Nüfus Coğrafyası, GMC yayınevi, Ankara. 4.Tanoğlu, A. 1969, Nüfus ve Yerleşme, İ.Ü. Yay. No: 1183, İstanbul. 5.Tümertekin, E-Özgüç, N. 2004, Beşeri Coğrafya, Çantay Kitabevi, İstanbul. 6.Yardımcı Kaynaklar 7.George, P. 1976, Nüfus Coğrafyası, Çev. T. Gökçöl, İstanbul. 8.Kanbolat Y. 1998, İktisaden Geri Kalmış ülkelerde Nüfus Sorunu, Güldikeni Yayınevi, Ankara. 9.Karabağ, S. Şahin, S. 2003, Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara. 10.Tezcan, M. 2000, Dış Göç ve Eğitim, Anı yayıncılık, Ankara. 11.Tandoğan, A. 1994, Türkiye Nüfusu, Eser Ofset Matbaacılık, Trabzon. 12.Tandoğan, A.1998, Demografik temel kavramlar ve Türkiye Nüfusu, Trabzon. 13.Coğrafya Araştırma Dergileri ve DİE Nüfus ile ilgili istatistik yayınları. ELIT323 İngiliz Siyaseti ve Toplumu Bu ders öğrencilere Büyük Britanya nın tarihini, kurumlarını ve politikalarını tanıtacaktır. İkinci Dünya Savaşından bu yana Britanya politikalarındaki büyük olayları inceleyerek başlayacağız. Ardından Britanya politik sistemindeki temel yönetim fikirlerini, kurumları, yönetimde yer alan aktörleri ve seçim süreçlerini gözden geçirerek devam edeceğiz. Son olarak, Britanya nın dünyadaki rolüne ve 21. yüzyılın başında ülkenin karşılaştığı sorunlara göz atacağız. Dersin sonunda öğrenciler Britanya ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki farkları ve benzerlikleri anlayacaktır. 1. Andrew Marr, A History of Modern Britain 2. Bruce Norton, Politics in Britain 3. Terrence Casey, ed., The Blair Legacy: Politics, Policy, Governance, and Foreign Affairs FEL349 Devlet ve Toplum Felsefesi Bu dersin içeriği klasik ve modern politik felsefenin dönüşümü ve Aristoteles, Platon, Hobbes,Locke, Rousseau, Diderot ve Voltaire gibi filozofların konuyla ilgili düşüncelerinden ileri gelir. 1.Hobbes, Leviathan, Yapı Kredi Yayınları, Locke, Hükümet Üzerine Bir Deneme, Kırlangıç Yayınları, 1.Baskı, Ankara, Rousseau, Toplum Sözleşmesi, Bulut Yayınları, 2007

15 PSI319 İletişim Becerileri İletişimin tanımı, iletişim süreci, iletişimin öğeleri, sözlü ve sözsüz iletişim, mesajın içeriği, graf analizi, başlıca iletişim hataları, iletişim kazaları, sağlıklı iletişim kurma yolları, empati, temel iletişim becerileri. 1.Gelbal, Ö (çev.) İletişim Becerileri. HYB Yayınları, Gürüz, D. & Eğinli, A. (2010) İletişim Becerileri: Anlamak, Anlatmak, Anlaşmak. Nobel Yayın Dağıtım. 3.Öğretim üyesi tarafından verilecek olan ders notları SNT349 Türk Süsleme Sanatları Geleneksel Türk el sanatlarından çini, seramik, maden, ahşap, alçı, halı, kilim, kumaş, cilt, tezhip, hat, ebru örnekleri anlatılır. 1. ÇIĞ, Kemal, Türk Kitap Kapları, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, C.I, S.2-3, Ankara, 1952, s ESİNER ÖZEN, Mine, Türk Cilt Sanatı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, RABY, Julian ve Z. TANINDI, Turkish Bookbinding in the 15th Century. The Foundation of an Ottoman Court Style, Ed.Tim Stanley, London, TANINDI, Zeren, Kitap ve Cildi, Osmanlı Uygarlığı 2, İstanbul, 2003, s TANINDI, Zeren, Kitap ve Tezhibi, Osmanlı Uygarlığı 2, İstanbul, 2003, s SOS323 Türkiye nin Sosyal Yapısı Osmanlı Toprak Düzeni, Osmanlı Toplum yapısının özellikleri, Osmanlı Ekonomik sistemi; Çöküşe aranan çareler: Batılılaşma, Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Birinci ve İkinci meşrutiyet, İttihat ve Terakki 1.Türkdoğan, Orhan (2002). Türk Toplum Yapısı. İstanbul: Çamlıca Yayınları. 2.Kafesoğlu, İbrahim (1999). Türk Milli Kültürü. İstanbul: Ötüken. 3.Gökçe, Birsen (1996). Türkiye nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar. Ankara: Savaş yayınları. 4.Mardin, Şerif (1991). Tabakalaşmanın Tarihsel Belirleyicileri: Türkiye de Toplumsal Sınıf ve Sınıf Bilinci, (Çev. Nuran Yavuz), Türkiye de Toplum ve 5.Siyâset Makaleler 1, 2. Baskı, İstanbul. sh Memiş, Ekrem (2002). Eskiçağda Türkler. Konya: Çizgi Kitabevi. TAR313 Bilim Tarihi Eski Uygarlıklarda Bilim; Mısır ve Mezopotamya da bilim; Antik Yunan da bilim, Romalılarda bilim, Ortaçağ Avrupası ve İslam Dünyasında Bilim; Ortaçağ döneminde bilime bakış, İslam dünyasında bilim, Rönesans ve Modern Bilim; 18. yüzyılda bilim; 19. yüzyılda bilim; Cumhuriyet dönemi Türkiye de bilim. 1. YILDIRIM, C.; Bilim Tarihi, İstanbul, TEKELİ, S. ve diğerleri; Bilim Tarihi, İstanbul, GÜREL, A. O.; Doğa Bilimleri Tarihi, Ankara, YILDIRIM, C.; Bilimin Öncüleri, Ankara, RONAN, C. A.; Bilim Tarihi, Ankara, ADIVAR, A. A.; Osmanlı Türklerinde İlim, İstanbul, SEZGİN, F.; İslamda Bilim ve Teknik, İstanbul, ŞAFAK, U.; Bilim Tarihi, İstanbul, TAR355 Yazılı Anlatım Osmanlı Türkçesinde kullanılan harfler ve bu harflerin sınıflandırılması, transkripsiyon harfleri, Osmanlı Türkçesinin Türk Dili ve Edebiyatı'ndaki yeri, Osmanlı Türkçesindeki Arapça ve Farsça bazı temel dil bilgisi kuralları. 1. Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesine Giriş I, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2012.

16 2. Faruk Kadri Timurtaş, Yeni Osmanlıca Metinler, İst.Ünv. Ed. Fak. Yay. İstanbul, Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu I-II, 3 F Yayınevi, İstanbul, YARIYIL (BAHAR) TAR332 Osmanlı Paleografyası II Nesih yazı türü ve özellikleri ve Nesih ile yazılmış basit belgeler, Divanî yazı türünün özellikleri, Osmanlı belgelerinde bulunan özel formüller(erkân), Protokol bölümü (Davet, Tuğra, Unvan) ve örnek belge okutulması. 1. KÜTÜKOĞLU, Mübahat ; Osmanlı Belgelerinin Dili (Diplomatika) İstanbul: Kubbealtı Neşriyat, DEVELİ, Hayati; Osmanlı Türkçesi Kılavuzu, I-II, İstanbul: Kesit Yayınları,, KURT, Yılmaz; Osmanlıca Dersleri II, Ankara: Akçağ yayınları, AKTAN, Ali; Osmanlı Paleografyası ve Siyasi Yazışmalar, İstanbul: Osmanlılar İlim İrfan Yayınları, TAR334 Osmanlı Tarihi IV III. Selim den Vahdeddin e kadar Osmanlı Devleti nin siyasi ve askerî tarihi, bilhassa Kırım Harbi, 93 Osmanlı-Rus Savaşı, Balkan savaşları ve I. Dünya Harbi nin Osmanlı Devleti ne etkileri incelecektir. III. Selim Dönemi nde Nizam-ı Cedit hareketiyle başlayan, II. Meşrutiyetle sonlanan yenileşme veya reform hareketleri değerlendirilecek, Avrupa'nın sömürgecilik faaliyetleri, fikir akımları ve siyasi yapılanmalarının Osmanlı Devleti ve toplumuna etkileri ve yansımaları araştırılacaktır. XIX ve XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti ile batılı devletler arasındaki askerî, siyasî, iktisadî ve sosyal ilişkilerin Osmanlı Devleti nin çöküşüne katkısı tartışılarak, askerî itaatsizlik, isyanlar ve I. Dünya Savaşı nın Osmanlı Devleti nin yıkılmasındaki rolü değerlendirilecektir. 1-KARAL, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, C. V,VI,VII,VIII., TTK, Ankara KARAL, Enver Ziya, Selim III ün Hat-tı Hümayunları, Nizam-ı Cedit, Ankara DANİŞMEND, İsmail Hami, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, C. IV, Türkiye Yay., İstanbul KODAMAN, Bayram, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, C. XII, Çağ Yay., İstanbul ÖKE, Mim Kemal, Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, C. XII, Çağ Yay., İstanbul Mustafa Nuri Paşa, Netayicü l-vukuat, Kurumları ve Örgütleriyle Osmanlı Tarihi, C. III-IV, Sadeleştiren Neşet Çağatay, TTK, Ankara Ahmet Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet, İstanbul Câbi Ömer Efendi, Cabi Tarihi, Hazırlayan; Mehmet Ali Beyhan, Ankara TAR336 Sömürgecilik Tarihi Öncelikle sömürgecilik, koloni, kolonyalizm, yayılmacılık, emperyalizm, imparatorluk, uygarlıklar çatışması gibi konuya dair kavramların tartışılarak açıklanması; Sömürgeci büyük güçlerin Amerika, Afrika, Ortadoğu, Asya ve Uzakdoğu da yayılma ve birbirleriyle mücadelelerinin incelenmesi; I. ve II. Dünya Savaşları sonucu başlayan sömürgeciliğin tasfiyesi süreci; sömürgeciliğin yerli halk ve kültürler üzerinde meydana getirdiği etki ve tepkiler ve sonuçları. 1. BAŞKAYA, F., Sömürgecilik-Emperyalizm-Küreselleşme, Ankara, BRZEZINSKI Z., Büyük Satranç Tahtası, İstanbul, 1998.

17 3. FERRO, M.; Fetihlerden Bağımsızlık Hareketlerine Sömürgecilik Tarihi, Ankara, LURAGHI, R.; Sömürgecilik Tarihi, İstanbul, KELLY, G.P. ve P.G. ALTBACH, Sömürgecilik ve Eğitim, İstanbul, TAR338 Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi II Vakıflar: Kökeni, Kurucuları ve Şartları; Vakıflar ve Sosyal Hayattaki Etkileri, Osmanlı Toplum Yapısı: Yöneten ve Yönetilenler, Osmanlı Toplumu: Şehirli, Köylü ve Göçebeler, Osmanlı Toplumunda Aile; Osmanlıda Gündelik Hayat, Osmanlı Toplumunda Sosyal Hareketlilik ve Değişimler Osmanlıda Dini Hayat, Osmanlıda Düşünce Hayatı; Osmanlıda Dil ve Osmanlıca, Osmanlıda Ulaşım ve Haberleşme, Osmanlıda Estetik ve Mimari; Osmanlıda Sanat 1.KAZICI,Ziya, İslam Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi, İstanbul: M.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları, HALAÇOĞLU Yusuf, Osmanlılarda Devlet Teşkilatı Ve Sosyal Yapı, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, Kartal Ahmet, Anadolu da Türk edebiyatının Gelişimi, Türk Edebiyat Tarihi cilt 1, İstanbul: Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınları, BERKES Niyazi, Türkiye de Çağdaşlaşma, İstanbul : Yapı Kredi.Yayınları, SEVENGİL, Refik Ahmet. İstanbul Nasıl Eğleniyordu, İstanbul: İletişim Yayınları, Seçmeli Ders* TAR340 Osmanlı Yenileşme Tarihi II Osmanlının son dönemindeki fikir hareketleri: Osmanlıcılık ve İslamcılık, Türkçülülük ve Batılılaşma değerlendirilecek. Siyasi ve sosyal alandaki değişim tahlil edilecek. 1. BERKES, Niyazi; Türkiye de Çağdaşlaşma, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, SHAW, Stanford J- SHAW, Ezel Kural; Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, C. 2, (Çev. Mehmet Harmancı), İstanbul: E Yayınları, LEWIS, Bernard; Modern Türkiye nin Doğuşu, Çev. Metin Kıratlı, Ankara: TTK, KARAL, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, C.V-IX, Ankara: TTK, TAR342 Mesleki Yabancı Dil II Tarih alanıyla ilgili İngilizce metinler, bu metinlerin okunması, okunan metinlerin Türkçeye çevirisi, bu metinlere yönelik okuduğunu anlama egzersizleri 1. BAKAN, E.; İngilizce Çeviri Teknikleri, İstanbul, HASDEMİR, Y.; Translation Methods (Çeviri Metodları), İstanbul, ALPEREN, N.; Translation and Grammar, Ankara, BOZTAŞ, İ. ve diğerleri; İngilizce Çeviri Kılavuzu, Ankara, YARMALI, E.S.; İngilizce Çeviri Tekniği / Çözümleme, İstanbul, TAR344 Rusya ve Kafkasya Tarihi II Bu ders kapsamında, Kafkasya daki önemli toplumsal, siyasi ve iktisadi olayların yanı sıra, Kafkasya daki güç dengesi, Kafkasların uluslararası konumu incelenecektir. 1. BİLİCİ, Mahmut; Kafkas Tarihi, C.I-II, Selenge Yay., İstanbul, TAVKUL, Ufuk; Kafkasya Gerçeği, Selenge Yay., İstanbul, AYDIN, Mustafa (der); Küresel Politikada Orta Asya, Nobel Yay., Ankara, BARTOLD, V.V. ;Orta Asya Tarih ve Uygarlık, Selenge Yayınları, İstanbul,

18 2010. TAR346 Arapça II Arapça dil bilgisi kurallarının öğretilmesi ve çeşitli Arapça tarihi metinlere uygulanması, Arapça tarih kaynaklarından farklı metinlerin çözümü ve Türkçeye çevirisi. 1- MAKSUDOĞLU, Mehmet, Arapça Dilbilgisi, İstanbul: Ensar Neşriyat, Ali el-carim, Mustafa EMİN, En-Nahvu l-vadıh I-II, Bağdat : Vizaetü l- Maarif, URALGİRAY, Yusuf, Arapça İlk ve İleri Dilbilgisi, İstanbul: Tebliğ Yayınları, ZİHNİ, Hacı Mehmed, Arapça Sarf ve Nahiv, İstanbul: Marifet Yayınları, [t.y.] TAR348 Anadolu nun Tarihi Coğrafyası Anadolu nun bölgesel özellikleri de dikkate alınarak Prehistorik dönemlerden Osmanlı Devleti nin son dönemlerine kadar olan panoraması dersin içeriğini oluşturur. 1. AKURGAL, Ekrem, Anadolu Uygarlıkları, İstanbul: Net Yayıncılık, John Freely, Türkiye Uygarlıklar Rehberi (I-V), İstanbul: Yapı Kredi, SEVİN, Veli, Anadolu nun Tarihi Coğrafyası I, Ankara: TTK, SEVİN, Veli, Anadolu Uygarlıkları, İstanbul, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Anadolu şehirleri ile ilgili maddeler (I-XLII). Bölümler Arası Ortak Seçmeli Dersler* ARK328 Anadolu Mitolojisi Anadolu mitlerinin kökeni ve etkileri ele alınmaktadır. 1.Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü, İstanbul,2002. Kaynaklar: 2.S.Dalley, Myths from Masopotamia, Cretion, The Flood, Gılgamesh and Others, Oxford Homeros, İlyada, (Çev. A. Erhat-A. Kadir), Can yayınları,istanbul, Homeros Odysseia, (Çev. A. Erhat-A. Kadir),İstanbul, Hesiodos Eseri ve Kaynakları, Çev: Sebahattin Eyüpoğlu-A. Erhat, Ankara, G. Fink, Antik Mitolojide Kim Kimdir?(Umit Öztürk), İstanbul, Secda Saltuk, Arkeoloji Sözlüğü, İstanbul, S.H.Hooke, (Çev.A.Şenel), Ortadoğu Mitolojisi, Ankara Şefik Can, Klasik Yunan Mitolojisi, İstanbul, COG314 Siyasi Coğrafya Açısından Türkiye Siyasi coğrafyanın temel kavramları, tarihi gelişim süreci, öne sürülen görüşler, siyasi coğrafyada coğrafi faktörlerin etkisi, siyasi coğrafya açısından Türkiye, uluslar arası kuruluşların temel özellikleri ve bölgesel bazda siyasi coğrafya açısından değerlendirmeler. Siyasi Coğrafya, Süha GÖNEY, İstanbul Üniversitesi / Dünya ve Türkiye Ölçeğinde Siyasi Coğrafya, Ramazan ÖZEY, Aktif Yayımcılık / Küresel Çağda Siyasi Coğrafya, Kenan ARIBAŞ, Çizgi Yayımcılık / Coğrafyanın Siyasal Gücü, Kamil GÜNEL, Çantay Yayımevi / Siyasi Coğrafya: İnsan ve Mekan Yönetimi, Hamza AKENGİN, pegema Yayımcılık / Jeopolitik Duyarlılık, Suat İLHAN, Türk Tarih Kurumu / Dünya Yeniden Kuruluyor, Suat İLHAN, Ötüken Yayımcılık / Mekanın Siyasallaşması, Servet KARABAĞ,

19 Gazi Kitabevi / Jeopolitik Açıdan Sınırlar, Servet KARABAĞ, Gazi Kitabevi / Stratejik Derinlik, Ahmet DAVUTOĞLU, Küre Yayımcılık / Ortadoğu, Tayyar ARI, MKM Yayımcılık / Ortadoğu ve Geleceği, SİSAV, SİSAV Yayımları / Jeopolitik ve Jeokültür, İmmanuel WALLERSTEIN, İz Yayımcılık / Ortadoğu, Bernard LEWIS, Sabah Kitapları / Beşeri Coğrafya, Erol TÜMERTEKİN - Nazmiye ÖZGÜÇ, Çantay Kitabevi / Ekonomik Coğrafya, Erol TÜMERTEKİN - Nazmiye ÖZGÜÇ, Çantay Kitabevi / Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası, İbrahim ATALAY, Meta Basım / Devletler Coğrafyası, Ersin GÜNGÖRDÜ, Gazi Kitabevi. ELIT324 Edebiyat ve Çokkültürlülük Bu ders öğrencilere tüm dünyadaki etnik, dini, dil ve ulus bazlı azınlıkların edebiyatlarını sunmak için hazırlanmıştır. Bu tür azınlıklar genelde daha büyük diasporaların parçasıdır ve yabancılaşma, asimilasyon, ülkeden kopuş gibi temalarla uğraşırlar. Bu edebiyatları çalışmak çokkültürlü toplumu ve bu toplumun milli kimlik ve edebiyat kavramları karşısındaki meydan okumalarını anlamamızı sağlar. 1. On Seeing England for the First Time (Jamaica Kincaid) 2. Moses Ascending (Sam Selvon) 3. The Final Passage (Cary Phillips) 4. Oroonoko (Aphra Behn) 5. A State of Independence (Caryl Phillips) 6. A Small Place (Jamaica Kincaid) FEL350 Yeniçağ Ahlak Anlayışları Dersin içeriği etiğin bazı önemli kavramları ve ortaya konulan düşüncelerdir. 1.Heller, Agnes, Bir Ahlak Teorisi, Ayrıntı Yayınları, İstanbul Akarsu, Bedia,Imanuel Kant'ın Ahlak Felsefesi, Inkılap Yayınları, İstanbul 2003 PSI320 Cinsiyet Rolleri Toplumsal cinsiyetin tanımı, kapsamı; cinsiyet rolleri ve sonuçları; medyada toplumsal cinsiyet, tarihsel süreçte toplumsal cinsiyet. 1.Bhasin, Kamla, Nighat Said Khan Toplumsal Cinsiyet Bize Yüklenen Roller, Kadav Yayınları, İstanbul. 2.Scott, J.W Toplumsal Cinsiyet: Faydalı Bir Tarihsel Analiz Kategorisi, Agora Kitaplığı, İstanbul. 3.Öğretim üyesince verilecek ders notları SNT350 Türk Minyatür Sanatı Orta Asya, Selçuklu ve Osmanlı dönemi minyatür sanatı. 1.İNAL,Güner,Türk Minyatür Sanatı, Ankara, BAGCI, S.- F.ÇAGMAN, G.RENDA, Z.TANINDI. Osmanlı Resim Sanatı, İstanbul, TANINDI, Zeren. Türk Minyatür Sanatı, Ankara BINNEY, Edwin, Turkish Miniature Paintings&Manuscripts, ÇAGMAN, F. ROGERS J.M., TANINDI Zeren. The Topkapı Saray Museum: The Albums and Illustrated Manuscripts, Germany SOS324 Çağdaş Sosyal Sorunlar Küreselleşme ve kaynakları, çağdaş dünya sorunlarını tespit etme ve çözüm üretme. 1.Hundington, S.P. (1995). Medeniyetler Çatışması. Ankara: Okuyanus

20 SOS382 Değerler Eğitimi Değer-ahlak tanımları, ana hatlarıyla dini ve felsefi açıdan ahlak literatürü, ahlakî değerlerin kazanılması süreçleri, değer eğitimi modelleri, okullar ve değerler eğitimi, çocukta ahlak ve karakter gelişimi, Türk Milli Eğitiminin değerleri, okullarda belirli değerlerin öğretilmesi, Türk gençlerinin değerleri, Türk toplumunun değerleri (ampirik araştırmalara göre). 1. Dilmaç, B. İnsanca Değerler Eğitimi, Nobel Yayınları, Ankara, Kaymakcan, R. (2007) Gençlerin, Dine Bakışı: Karşılaştırmalı Türkiye ve Avrupa Araştırması, İstanbul. 3. Değerler Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, İstanbul: DEM Yayınları, 2007 Inglehard, R. (2003) Human Values and Social Changes, Leiden: Brill. TAR306 Yeni ve Yakınçağda Türk Dünyası Yeni ve Yakın Çağda kurulmuş ve varlık göstermiş olan Türk devletleri ve boyları ile onların siyasi ve kültürel tarihleri, Yeni ve Yakınçağ Türk tarihinin Genel Türk tarihi içerisindeki yeri ve önceki ve sonraki dönemleriyle olan bağlantıları. 1. TOGAN, Z. V., Türkistan, İstanbul, HAYİT, B., Türkistan: Rusya ile Çin Arasında, Ankara, SARAY, M., Doğu Türkistan Türkleri Tarihi-I, İstanbul, SARAY, M., Rus İşgali Devrinde Osmanlı Devleti ile Türkistan Hanlıkları Arasındaki Münasebetler, Ankara, Türk Dünyası El Kitabı, 3 Cilt, Ankara, TDE356 Sözlü Anlatım Osmanlı Türkçesinde kullanılan harfler ve bu harflerin sınıflandırılması, transkripsiyon harfleri, Osmanlı Türkçesinin Türk Dili ve Edebiyatı'ndaki yeri, Osmanlı Türkçesindeki Arapça ve Farsça bazı temel dil bilgisi kuralları. 1. Faruk Kadri Timurtaş, Osmanlı Türkçesine Giriş I, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, Faruk Kadri Timurtaş, Yeni Osmanlıca Metinler, İst.Ünv. Ed. Fak. Yay. İstanbul, Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu I-II, 3 F Yayınevi, İstanbul, YIL 7. YARIYIL (GÜZ) TAR431 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Osmanlı Devleti nin yıkılma süreci ile başlayan ders, Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşu, iç ve dış gelişmeler, Atatürk dönemi Türk dış politikası ile sona erecektir. 1. ATATÜRK, Mustafa Kemal, Nutuk-Söylev, Ankara: TTK Basımevi, LEWIS, Bernard, Modern Türkiye nin Doğuşu, Ankara: TTK Basımevi, BAYKARA, Tuncer, Türk İnkılâp Tarihi ve Atatürk İlkeleri, İstanbul: Üniversite Kitabevi, TAR433 Çağdaş Dünya Tarihi I Bu ders kapsamında, Fransız İhtilalı ndan, I. Dünya Savaşı nın sonuna kadarki dönemde dünya tarihine yön veren siyasi, iktisadi, toplumsal olaylar, fikir hareketleri, devletlerarası ittifaklar ve savaşlar, sömürgecilik yarışları,

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçedir. Programın öngörülen süresi 4

Detaylı

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT)

ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) ESKĠġEHĠR OSMANGAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FEN EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ, TARĠH BÖLÜMÜ DERS ġablonu (ÖĞRETĠM PLANI / MÜFREDAT) 1. Yarıyıl (Güz) 121711200 İlkçağ Tarihi I Z 2 0 0 2 2 3 121711201 Osmanlıca I Z 4 0 0 4 4

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Genel Toplam Ders Adedi : 8 T : 16 U : 4 Kredi : 16 ECTS : 24 T+U : 16 1. YARIYIL No Ders Kodu Ders Adı

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Türk İdare Tarihi TİT323 5 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ İH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Fakülte Kodu: 02 Bölüm Kodu: 05 BİRİNCİ YIL I. YARIYIL (Güz dönemi) KODU DERSİN ADI T U K ECTS 101 OSMANLICA I 4 0 4 8 103 ESKİÇAĞ İHİ

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.)

SEÇMELİ DERSLER (Öğrenci aşağıda belirtilen en az 2 (iki) dersten başarılı olmalıdır.) PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ YAN DAL DERSLERİ DERSLER DERSİN KODU DERSİN ADI KREDİ PSİ 101 Psikolojiye Giriş I PSİ 10 Araştırma Teknikleri I PSİ 10 Psikoloji için İstatistik I PSİ 01 Sosyal Psikoloji I PSİ 0 Gelişim

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

LİSANS PROGRAMI İŞLETME

LİSANS PROGRAMI İŞLETME İŞLETME 1 MATEMATİK I 2 İKTİSADA GİRİŞ I 3 GENEL MUHASEBE I 4 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 5 İŞLETME İLKELERİ 6 DAVRANIŞ BİLİMLERİ I 1 MATEMATİK II 2 İKTİSADA GİRİŞ II 3 GENEL MUHASEBE II 4 BORÇLAR HUKUKU

Detaylı

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2011-2012 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2011-2012 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2011-2012 1.YARIYIL TUR 181 Türk Dili I 2 0 2 2 Dilin ve kültürün ne olduğu, dil-kültür ilişkisi, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Türk dilinin

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Doktora

DERS ÖĞRETİM PLANI. İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Doktora Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 8 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Dersin Verildiği Yıl Dersin Verildiği

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM TAR513 Klasik Dönem Osmanlı Taşra Teşkilatı Klasik dönem Osmanlı taşra teşkilatı; Osmanlı

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE %0 HESAPLAMASINDA DİKKATE ALINACAK ASGARİ DERSLER FEL0* İLKÇAĞ FELSEFESİ 5 5 FEL04* FELSEFİ KAVRAMLAR VE TERİMLER 5 5 FEL06* VARLIK FELSEFESİ 5 5 FEL08* KLASİK MANTIK 4 5 5 FEL0* BİLİM TARİHİ 4

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS

TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ. ID Başlık ECTS TÜRK BİLİMLERI VE ÇAĞDAŞ ASYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ ID Başlık ECTS 1 Yarıyıl 70001 Α Türk Dili I Biçimbilim ve Sözdizimi 70001 Β Türk Dili I Okuma - Anlama ve Yazılı Anlatım Becerileri 70001 C Türk Dili I-

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI. Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati

ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI. Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati ANTROPOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI Sınıf Dersin Kodu Dersin Adı Sınav Tarihi Sınav Saati Derslik 1. Öğr. 1 1209252 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 16.03.2015

Detaylı

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BİLGİLERİ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ DERS MUHTEVALARI

TARİH BÖLÜMÜ DERS MUHTEVALARI 1. SINIF 1. YARIYIL DERS MUHTEVALARI TAR 101 OSMANLICA I 4 0 4 Osmanlı alfabesi, harflerin yazılış şekilleri, Türkçe kelimelerin yazılışı metinler üzerinde örneklemeler ve metin okuma çalışmaları TAR 103

Detaylı

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL TUR 181 Türk Dili I 2 0 2 2 Dilin ve kültürün ne olduğu, dil-kültür ilişkisi, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, Türk dilinin

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL İÇİN HAZIRLANAN ZORUNLU DERSLER

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL İÇİN HAZIRLANAN ZORUNLU DERSLER FELSEFE BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE BÖLÜMÜ ÇİFT ANADAL İÇİN HAZIRLANAN DERSLER DERS KODU DERSİN ADI ÖĞRETİM ÜYESİ /SEÇ MELİ TEORİ/UY GULAMA (SAAT) FEL 101 FELSEFEYE GİRİŞ

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL KODU BİRİNCİ YARIYIL BES - 105 Beden Eğitimi ve Spor 0 2 0 İNG-101/RUS-101 İngilizce-I / Rusça-I 2 4 4 TAR - 101 Tarih Araştırmalarında Metod-I 3 0 3 TAR - 103 İslâm Öncesi Türk Tarihi-I 3

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS STA147 TURİZM

DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS STA147 TURİZM ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL AİT181 ATATÜRK İ.İ. TARİHİ1 2 0 2 2 Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde Fikir

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI.. LİSESİ TARİH I DERSİ BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI (BEP) FORMU EYLÜL - EKİM I.ÜNİTE :TARİH BİLİMİ Kaynaştırma *İşlenen ve anlatılan konular aracılığı ile öğrenci tarihin tanımı eğitimine tabi olan * Tarihin zamanla alakalı bir bilim olduğunu kavrar. hakkında bilgi

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİHİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİHİ ÖĞRETİM PROGRAMI ADNAN MENDERE ÜNİVERİTEİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTEİ ANAT TARİHİ ÖĞRETİM PROGRAMI 25.10.2016 AKT Zorunlu AKT eçmeli AKT Bölüm Dışı AKT Toplam 180 (75,0%) 52 (21,7%) 8 (3,3%) 240 [1] Tekrarında devam zorunlu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Devlet Kuramı HUK 310 6 ECTS Ders Uygulama Laboratuar Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 3 2

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Dersin Adı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Dersin Adı DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Adı TÜRK DIŞ POLİTİKASI I Dersin Kodu 1303302 Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Seçmeli Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Lisans Yüksek Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi 5 AKTS

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK DERS İÇERİKLERİ

İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK DERS İÇERİKLERİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK DERS İÇERİKLERİ I. Sınıf 00101-102 Osmanlıca (4 0 4 ) Tarih araştırmalarında arşiv belgelerinin önemi büyüktür. Osmanlı Tarihi çalışmalarına

Detaylı

AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS

AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL AİT181 ATATÜRK 2 0 0 2 İLKELERİ VE İNK. TARİHİ I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996. Ortadoğu Enstitüsü. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Nurdan Şafak 2. Doğum Tarihi ve Yeri:. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Arşivcilik İstanbul Üniversitesi 1996 Yüksek Siyasi Tarih ve Marmara

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü DERS İÇERİKLERİ I.SINIF I.YARIYIL FL 101 FELSEFEYE GİRİŞ I Etik, varlık, insan, sanat, bilgi ve değer gibi felsefenin başlıca alanlarının incelenmesi

Detaylı

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI Teorik Pratik Kredi ECTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2012-2013 1.YARIYIL AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devletinin Son Döneminde

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2

DERS BĠLGĠLERĠ TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 DERS BĠLGĠLERĠ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRKÇE I: YAZILI ANLATIM TRD 101 1 2 + 0 2 2 Ön KoĢul Dersleri Yok Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Genel Kamu Hukuku I Law 151 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Lisans Zorunlu

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981 Doktora Tarih Atatürk Üniversitesi 1985 1. Adı Soyadı : MEHMET ÇELİK 2. Doğum Tarihi: 05 Haziran 195. Unvanı : Prof.Dr.. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Lisans İlahiyat Atatürk Üniversitesi 1979 Y. Lisans Tarih Atatürk Üniversitesi 1981

Detaylı

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygarlık Tarihi HIST 201 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı İlhami YURDAKUL Ünvanı Doç. Dr. Alanı Tarih Doğum Yeri İspir-Erzurm Doğum 01/08/67 E-Posta ilhami.yurdakul KĠġĠSEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU Derece

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRASYA ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015 BAHAR DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ AVAR7045 TÜRKİYE'NİN AVRASYA POLİTİKALARI (zorunlu ders) Doç. Dr. Bekir Günay

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Ders No : 0310460203 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I. ULUSLARARASI İLİŞKİLER I (3.0.3) Uluslar arası sistem/ Temel Kavramlar/ Devlet/ Sivil Toplum Örgütleri/

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (HIST 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I HIST 101 Güz 2 0 0 2

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI 1. SINIF 1. YARIYIL İLH101 KURAN OKUMA VE TECVİD I 4 0 4 4 İLH103 ARAP DİLİ VE BELAGATI I 4 0 4 4 İLH105 AKAİD ESASLARI 2 0 2 2

Detaylı

Abdülkerim ASILSOY Yrd. Doç. Dr.

Abdülkerim ASILSOY Yrd. Doç. Dr. Abdülkerim ASILSOY Yrd. Doç. Dr. ŞAHSİ BİLGİLER Uyruk : T.C. Doğum Yeri : İstanbul Doğum Tarihi : 27 Aralık 1972 EĞİTİM 2001-2008: Doktora Türk Modernleşmesi Öncülerinden Fuat Köprülü: Hayatı, Eserleri

Detaylı

TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ XXIX. CİLT DİZİNİ / INDEX

TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ XXIX. CİLT DİZİNİ / INDEX a. Yazar Dizini İNCELEMELER / ARTICLES TARİH İNCELEMELERİ DERGİSİ XXIX. CİLT DİZİNİ / INDEX Somali de Berbera Limanı ve Osmanlı Devleti nin Bölge Aden in İşgali ve İşgalden Sonra Osmanlı Devleti nin Kızıldeniz

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569)

Doktora Tezi: Kırım Hanlığı nı Kuruluşu ve Osmanlı Himayesinde Yükselişi (1441-1569) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Muzaffer Ürekli 2. Doğum Tarihi: 03.05.1955 3. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Siyasi Tarih İstanbul Üniversitesi 1977 Y. Lisans ------------

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013

PINAR ÖZDEN CANKARA. İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr. EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD 2008-2013 PINAR ÖZDEN CANKARA İLETİŞİM BİLGİLERİ: Doğum Tarihi: 25.07.1980 E-Posta: pinar.cankara@bilecik.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ: Doktora/PhD Yüksek Lisans/MA Lisans/BA İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset

Detaylı

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık

Pa Sa Ça Pe Cu. Öğle Arası. Seminer ve Danışmanlık Öğr. Gör. Mehmet Selim AYDAY H-B {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-E {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-A {N} Duyma, Anlama (İstima) I, II H-C {N} Duyma, Anlama (İstima)

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2)

Arnavutça (DİL-2) Boşnakça (DİL-2) Arnavutça () Programın amacı, Arnavut dili, kültürü, tarihi ve edebiyatını tanıyan bu alanda çalışma yapacak nitelikte bireyler yetiştirmektir Metinlerinden yola çıkarak Arnavut dilinde metin okur ve yazar,

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili SİYASİ TARİH Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans ( X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim ( X) Uzaktan Öğretim( )

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Doğum Tarihi ve Yeri: 1953 / Malatya EĞİTİM İlkokul: (1961 1966) Yazıca İlkokulu (Malatya) Lise: (1969

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARASINAV PROGRAMI ( 1. SINIF )

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARASINAV PROGRAMI ( 1. SINIF ) TARİH BÖLÜMÜ ( 1. SINIF ) 30 Mart 15 Pazartesi 09:25 B 357 - B 359 TAR 1024 Büyük Selçuklular Prof.Dr. Mustafa DAŞ 31 Mart 15 Salı 13:00 PDÖ 216 TAR 1002 Osmanlı Paleografyası II Doç.Dr. Bilgin ÇELİK 31

Detaylı

Canefe, N. (2007). "Türkiyelilik, Türklüğün Aşağılanması ve Dink Cinayeti: Banal Milliyetçilik Çerçevesinde Bir Özeleştiri". Birikim, (214), 88-94,

Canefe, N. (2007). Türkiyelilik, Türklüğün Aşağılanması ve Dink Cinayeti: Banal Milliyetçilik Çerçevesinde Bir Özeleştiri. Birikim, (214), 88-94, Milliyetçilik Canefe, N. (2007). "Türkiyelilik, Türklüğün Aşağılanması ve Dink Cinayeti: Banal Milliyetçilik Çerçevesinde Bir Özeleştiri". Birikim, (214), 88-94, Çağla, C. (2002). Azerbaycan'da Milliyetçilik

Detaylı

Final Programı

Final Programı SINIF PROGRAM DERSLER T U K Öğretim Elemanı DERSLİK 14.01.2015 15.01.2015 16.01.2015 19.01.2015 20.01.2015 Snf.Öğrt. 1 Temel Matematik I 2 0 2 Yrd.Doç.Dr. Yaşar BOYACI D13 09:00 Snf.Öğrt. 1 Genel Biyoloji

Detaylı

Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ. 1. İnsan ve Tarih. 2.

Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ. 1. İnsan ve Tarih. 2. Tarih Dokuzuncu Sınıf Ünite Konuları Video Ders Anlatımı 1. ÜNİTE: TARİH BİLİMİ 1. KONU: TARİH BİLİMİNE GİRİŞ 1. İnsan ve Tarih 2. Tarihin Konusu 3. Tarihte Sebep-Sonuç ve Yer-Zaman İlişkisi 4. Tarih Biliminin

Detaylı

TÜRKİYE ve IRAK. I I. TARİHSEL ARKA PLAN: ABD İŞGALİNE KADAR TÜRKİYE-IRAK İLİŞKİLERİ İngiliz Ordusu, 30 Ekim 1918'de imzaladığı Mondros Mütarekesi'ne rağmen, kuzeye doğru yaptığı son bir hamle ile Musul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Abdullah Demir 2. Doğum Tarihi: 01 Ocak 1970 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hukuk Marmara

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Dersin Öğrenme Çıktıları ve Yeterlilikleri Dersin Hedefi Dersin Amacı ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. ANABİLİM DALI DERS TANITIM FORMU Dersin Adı TR ENG Cumhuriyet Dönemi Kültür ve Eğitim

Detaylı

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay..

(1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. İktisat Tarihi (1983). 1980 Genel Nüfus Sayımı: Nüfusun Sosyal ve Ekonomik Nitelikleri; 12-10-1980, 05 Amasya. Ankara: Devlet İstatistik Enst. Yay.. (1962). "Yükseliş Devri'nde Osmanlı Ekonomisine Umumi

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU

Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU Yard. Doç. Dr. Ali AHMETBEYOĞLU 1964 yılında Kayseri de dünyaya gelen Ali Ahmetbeyoğlu, 1976 yılında Kayseri Namık Kemal İlkokulu ndaki, 1979 yılında Kayseri 50. Dedeman Ortaokulu ndaki, 1982 yılında ise

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI

RUS DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI 01-015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ PROGRAMI I.SINIF I. YARIYIL Uygulama ve Laboratuvar 1 YDİ101 YDA101 YDF101 GUS101 GUS103 BED101 HYK101 Temel Yabancı Dil İngilizce Temel Yabancı Dil Almanca Temel Yabancı

Detaylı

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30

TOPLAM 30 TOPLAM 30 TOPLAM 30 1. YARIYIL ULS 101 Uluslararası İlişkiler I 6 Z 3 0 3 ULS 103 Siyasi Tarih I 5 Z 3 0 3 SKY 107 Siyaset Bilimi 4 Z 3 0 3 SKY 103 Hukuka Giriş 5 Z 3 0 3 TDİ 101 Türk Dili I 2 Z 2 0 2 YDİ 101 Yabancı Dil

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Ders Kodu Dersin Adı Öğretim Üyesi Seçmeli/Zorunlu. SYZD Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd.Doç. Dr. Recep ÇAKIR Zorunlu

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. Ders Kodu Dersin Adı Öğretim Üyesi Seçmeli/Zorunlu. SYZD Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd.Doç. Dr. Recep ÇAKIR Zorunlu SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERSLERİ Ders Kodu Dersin Adı Öğretim Üyesi / SYZD 10002 Nicel Araştırma Yöntemleri Yrd.Doç. Dr. Recep ÇAKIR SYZD 10004 Bilimsel

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih geçmiş hakkında eleştirel olarak fikir üreten bir alandır. Tarih; geçmişteki insanların yaşamlarını, duygularını, savaşlarını, yönetim

Detaylı

Ders Saati (saat/hafta)

Ders Saati (saat/hafta) DERS BİLGİ FORMU TASLAĞI TC MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS TANITIM FORMU Dersin Adı Kodu Yarıyılı Ders Saati (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta)

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvanı Alanı Doğum Yeri BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU ABDULHALİK BAKIR PROF. DR. KİŞİSEL BİLGİLER ORTAÇAĞ TARİHİ-İSLAM TARİHİ VE MEDENİYETİ-ORTAÇAĞ ENDÜSTRİ TARİHİ KERKÜK Doğum

Detaylı

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL

T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL T.C KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL TÜRK101 Türk Dili-I (2-0)2 Dilin tanımı, özellikleri; Yeryüzündeki diller ve Türkçe nin dünya dilleri

Detaylı

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nitel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Ahmet BACANAK 06.04.2015-13:00

DERSİN ADI DERSİN ÖĞRETİM ELEMANI SINAV TARİHİ VE SAATİ. Nitel Araştırma Yöntemleri Doç. Dr. Ahmet BACANAK 06.04.2015-13:00 AMASYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV TAKVİMİ Nicel Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH320 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ve II DERSİNİN AMACI VE HEDEFİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ve II DERSİNİN AMACI VE HEDEFİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I ve II DERSİNİN AMACI VE HEDEFİ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun değişik 5. Maddesinin (i) bendine göre Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ I TRD103 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı

DERS BİLGİLERİ Ders Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Dersin Yardımcıları Dersin Amacı DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK DİLİ 2 TKL 202 4 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi Verenler

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

I. BÖLÜM I. DİL. xiii

I. BÖLÜM I. DİL. xiii I. BÖLÜM I. DİL DİL NEDİR?... 1 İNSAN HAYATINDA DİLİN ÖNEMİ... 3 ÇOCUĞUN İNSAN OLMA SÜRECİNDE DİLİN ÖNEMİ... 5 ANA DİLİNİN ÖNEMİ... 6 DİL VE DÜŞÜNCE... 7 DİL, SEMBOL VE İŞARET İLİŞKİSİ... 12 DİL, KÜLTÜREL

Detaylı

ALES PUAN TÜRÜ. Türkiye Cumhuriyeti. Uyruklu ÜNİP* SÖZEL SÖZEL Y.Lisans. Alan Dışı SÖZEL.

ALES PUAN TÜRÜ. Türkiye Cumhuriyeti. Uyruklu ÜNİP* SÖZEL SÖZEL Y.Lisans. Alan Dışı SÖZEL. EĞİTİM TÜRÜ ALES PUAN TÜRÜ Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu ÜNİP* Yabancı Uyruklu ESRUC** KAMU KURUM YÖNETİCİLERİ (KKY) T.C. ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 0506 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türk Siyasal Yaşamı SPRI

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Türk Siyasal Yaşamı SPRI DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Türk Siyasal Yaşamı SPRI 221 1 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM DERS ADI ÖĞRETİM ELEMANI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM GRUP FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT HADİS TENKİDİ PROF.

İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM DERS ADI ÖĞRETİM ELEMANI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM GRUP FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT HADİS TENKİDİ PROF. İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT 3 1 1 HADİS TENKİDİ PROF. DR. ADİL YAVUZ İLAHİYAT 3 1 1 KUR'AN TARİHİ (KIRAAT) YRD. DOÇ. DR. ALİ ÇİFTCİ İLAHİYAT 3 1 1 DİNLER TARİHİNDE

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR

ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR 1 ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR Adı Soyadı: Ebru ALTAN Doğum Tarihi: 5.11.1969 Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans TARİH İSTANBUL ÜNİ. 199 Y. Lisans ORTAÇAĞ TARİHİ İSTANBUL ÜNİ. 1995

Detaylı

Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS Klasik Dönem Osmanlı İktisat Tarihi I TAR 809 1 3+0 6 İçeriği

Ders Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS Klasik Dönem Osmanlı İktisat Tarihi I TAR 809 1 3+0 6 İçeriği Tarih Anabilim Dalı Doktora (Sak. Üni. Ort.) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders İçerikleri 1. Yarıyıl Seçmeli Dersler Milli Mücadele Tarihi TAR801 1 3+0 6 Mondros Mütarekesinden Lozan

Detaylı