Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul. Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul. Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine"

Transkript

1 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 04 SONBAHAR-FALL 2009 Bir Dünya Metropolü: stanbul A world metropolis: Istanbul Enfes Karadeniz Mutfa Delicious Black Sea cuisine E lenceli ve Muzip: Ayhan Sicimo lu Funny and tricky: Ayhan Sicimoglu

2

3 DQ ÖNSÖZ-FOREWORD De erli Dedeman Dostlar, Büyükflehirlerin heybetli camilerinde arz- endam eden mahyalar ve bütün bir ay gökyüzünde fl ldayan özlü sözler Ramazan ay n n simgesi. Bu sene de kandiller yand, camiler süslendi. Ramazan yine huzuruyla birlikte geldi... 1 Bu sene yaz n bitmesine f rsat vermeden bafllayan Razaman ay, sezona dingin bir girifl yapmam z sa lad. Dergimiz bu sefer de dopdolu... Kapal çarfl s, Galata s, Bo az ve ultra lüks al flverifl merkezleriyle gerçek bir metropol stanbul, vakti az olup seyahat planlar n internet üzerinden yapanlara e-seyahat konusu, keflfetmeye de er kültür&sanat mekanlar, Taflkent/Semerkant ve Buhara, Ayhan Sicimo lu söyleflisi ve Dedeman fianl urfa da moda çekimi... Hepsi DQ nun dördüncü say s nda. Siz de erli misafirlerimize duyurmak istedi imiz bir de kampanyam z var. 1 Ekim 2009 tarihine kadar herhangi bir Dedeman Oteli nde konaklarsan z, zincir otellerden istedi iniz birinde tek gece konaklama hediye ediyoruz. Belirlenen tarihler aras nda gerçeklefltirilecek konaklamalarda kazan lacak ücretsiz konaklama haklar 2009 senesinin sonuna kadar Dedeman Hotels & Resorts International bünyesinde yer alan 7 si yurt d fl, 15 i yurt içi toplam 22 otelde geçerli olacak. Bu çok özel imkandan yararlanmak için yapman z gereken tek fley Dedeman Loyal Club a üye olmak ve en az iki gece bir Dedeman Oteli nde konaklamak. yi bayramlar... Dear Valued Dedeman Friends, The glittering scripts of famous aphorisms, which remain shining in the skies throughout the month, are the symbols of the holy Islamic month of Ramadan. The candles are lit, the mosques decorated; Ramadan comes along once again with its usual peacefulness... Ramadan, which came before the end of summer this year, ensures that we all make a calm, restful entry into the season. Our magazine, as usual, is vibrant and entertaining this month. The ultra metropolis-istanbul, the Grand Bazaar, Galata district, Bosphorus and many luxurious shopping areas, e-travel news for those who are running out of time to plan their vacation, global cultural and arts centers worth discovering, Tashkent, Samarkand and Bukhara, an interview with Ayhan Sicimo lu and a fashion shoot at Dedeman fianl urfa... All in the fourth issue of DQ. There is also a campaign that we would like to inform our distinguished guests about. If you are planning on staying at any of the Dedeman Hotels until October 1, we are offering a free stay for one night, in any Dedeman Hotels of your choice. This campaign is valid until the end of 2009, in any of the 15 domestic or 7 abroad hotels within the Dedeman Hotels. All you have to do to benefit from this special offer is to acquire a Dedeman Loyal Club Membership and stay at a Dedeman Hotel for over two nights. Happy holidays... Tamer Yürüko lu Genel Müdür / General Manager Dedeman Hotels & Resorts International

4 22 DQ Ç NDEK LER-CONTENTS ajanda-zoom 04 Türkiye de ve dünyada olup bitenler The news from Turkey and the world kültür sanat-culture&art 12 Sanat n Modern Mabetleri The Modern Sanctuaries of Art seyahat-travel 22 Taflkent-Semerkand-Buhara Tashkent-Samarkand-Bukhara röportaj-interview 32 Yetenekli Bay Sicimo lu The Talented Mr. Sicimo lu yemek-food 38 Karadeniz Sofras A seat at the Black Sea table kent-city 44 Tarihi, sanat, esteti i ve e lenceyi bir arada sunan flehir stanbul Istanbul- a city where history, art, and culture meet moda-fashion 54 Mistik fianl urfa Mystical Sanl urfa trend 66 Sanal Seyahat: Yeni nesil gezginler yolculu a nas l haz rlan yor? Virtual Traveling: How the younger generation plan a vacation? haberler-news 71 Dedeman dünyas n n yenilikleri The latest news from Dedeman öykü-story 78 Ya mur T. Erdem den yine flafl rtan bir hikâye A shocking tale from Ya mur T. Erdem DQ DEDEMAN QUARTERLY MT YAZ SAH B - CHAIRMAN Dedeman Hotel&Resorts International ad na Tamer Yürüko lu YÖNET M YER - EXECUTIVE CONTACT Dedeman Hotel&Resorts International Y ld z Posta Caddesi No Esentepe- stanbul Tel: YAPIM - PRODUCTION AJANS MEDYA GENEL YAYIN YÖNETMEN EDITOR-IN-CHIEF Arzu Karacada YAZI filer MÜDÜRÜ (SORUMLU) MANAGING EDITOR Nevra Candaner NG L ZCE BÖLÜM ED TÖRÜ ENGLISH SECTION EDITOR Esen Boyac giller KATKIDA BULUNANLAR - CONTRIBUTORS Ceyda Kurtifl, Esin Müftüo lu, O uz Is göllü, Sibel Karabeyo lu, Elif Eren, Murat Tekin, Birgül Giriflkin REKLAM GRUP BAfiKANI ADVERTISING GROUP CHAIRMAN Gonca Alyanak Savc REKLAM KOORD NATÖRÜ ADVERTISING COORDINATOR Tolgay Gülten REKLAM MÜDÜRÜ ADVERTISING MANAGER Özgür Kurum MÜfiTER TEMS LC LER CUSTOMER DIRECTORS Gözde Çevik, Özgür Çokgezen AJANS MEDYA Kuruçeflme Caddesi, No: 3 Kuruçeflme stanbul Tel: BASKI VE C LT / PRINTING PRESS Apa Uniprint Bas m San. ve Tic. A.fi. Had mköy stanbul Asfalt, Ömerliköy Mevkii Had mköy, Çatalca- stanbul Tel: Yay n Türü 3 ayl k, süreli, yerel Bas m Yeri ve Tarihi stanbul, Eylül 2009 Dedeman Hotel&Resorts International n ücretsiz yay n d r. Complimentary copy of Dedeman Hotels&Resorts International. Dergide yay mlanan yaz, foto raf ve illüstrasyonlar n her hakk sakl d r. Kaynak gösterilmeden al nt yap lamaz. Yaz lar n sorumlulu u yazarlara, yay nlanan ilanlar n sorumlulu u ise sahiplerine aittir. All rights are reserved that pertain to the written materials, photographs and illustrations published in the magazine. Nothing in this magazine may be borrowed or reproduced without full credit being given to the source. KAPAK FOTO RAFI-COVER PHOTOGRAPHY: ES N MÜFTÜO LU

5

6 AJANDA DQ 11. STANBUL B ENAL 11 TH ISTANBUL BIENNALE 12 Eylül-8 Kas m tarihleri aras nda gerçekleflecek olan 11. Uluslararas stanbul Bienali, 40 ülkeden dünya güncel sanat çevrelerinde tan nan ya da yeni keflfedilen 69 sanatç ve sanatç grubunun çal flmalar na yer verecek. Bu sanatç lar n 9'u da Türkiye'den. Bienale davet edilen Türk sanatç lar Nevin Alada, Yüksel Arslan, Cengiz Çekil, Ifl l E rikavuk, nci Furni, Nilbar Gürefl, Aydan Murtezao lu & Bülent fiangar, Erkan Özgen ve Canan fienol. Ba ms z çal flmalar n H rvatistan n Zagrep kentinde sürdüren WHW / What, How & for Whom küratörlü ünde düzenlenecek bienalin kavramsal çerçevesi " nsan Neyle Yaflar?". WHW bu çerçeveyi belirlerken Bertolt Brecht'in Üç Kuruflluk Opera adl oyununun ikinci perdesinin kapan fl flark s ndan ilham alm fl. This year the 11 th International Istanbul Biennale will take place from 12 September to 8 November. The festival will feature 69 up-and-coming filmmakers (individuals or groups) from 40 different countries. 9 of these filmmakers are from Turkey. Nevin Alada, Yüksel Arslan, Cengiz Çekil, Ifl l E rikavuk, nci Furni, Nilbar Gürefl, Aydan Murtezao lu & Bülent fiangar, Erkan Özgen and Canan fienol are the Turkish artists who have been invited to Biennale this year. The Zagreb, Croatia-based non-profit organization, WHW / What, How & for Whom, is responsible for the curating of the Biennale this year. They have chosen the theme, What Keeps Mankind Alive?, from the closing song of the second act of Bertolt Brecht's The Threepenny Opera, written 80 years ago.

7 5 Tasar m dünyas n n en prestijli ve heyecan verici etkinliklerinden %100 Design, Eylül de Londra da, Earls Court ta düzenleniyor. Mimarl k ve endüstriyel tasar m dünyas n a rlayan %100 Design en yeni tasar mlar n, yenilikçi ve sürdürebilir mimarl k ürünlerinin, ç r açacak yeni materyallerin sergilendi i bir platform. Farkl disiplinleri biraraya getiren seminerleri etkinli e daha akademik bir boyut kazand r yor. 100% Design is one of the most exciting and prestigious events in the design world. Taking place from September at Earls Court in London, the event hosts key members from the worlds of architecture and industrial design. New designs, modern and sustanaible design products and trendsetting materials are displayed at this event. The seminars, which bring individuals from divergent design disciplines together, serve to add a more academic tilt to the event.

8 6 RÜZGARLI fieh RDE Z YAFET THE WINDY CITY S NEW HOTSPOT: L20 Yeme-içme dünyas n n renkli sahnelerinden fiikago nun yeni restoran L20, tam anlam yla bir deniz mahsülleri mabedi. Güleryüzlü servis, sommellier Chantelle Pabros taraf ndan özenle seçilmifl flarap listesi, yetenekli flef Laurent Grass n ellerinden ç kma muhteflem menü L20 nin k sa sürede gurmelerin adres defterine girmesini sa lad. Dekorasyonuyla da di er üstünlüklerini pekifltiren L20, Travel+Leisure ve Esquire dergileri taraf ndan y l n en iyi restoran olarak taçland r ld North Lincoln Park Avenue; ; l2orestaurant.com. The windy city s hot new restaurant, L20, is a seafood lover s paradise. With a friendly staff, a specially selected wine list prepared by sommelier Chantelle Pabros and experienced chef Laurent Grass in the kitchen, L20 has become the destination for Chicagoan gourmands. And its décor has everyone else talking as well. It was even chosen as the best restaurant of the year by Travel+Leisure and Esquire North Lincoln Park Avenue; ; l2orestaurant.com.

9 STANBUL RES TALLER ISTANBUL RECITALS y l Chopin in 200. do um y ldönümü oldu undan ünlü besteci tüm dünyada farkl etkinliklerle an lacak. stanbul Resitalleri de sezonunu Chopin in yap tlar na ay rd. 14 Ekim de ünlü piyanist Ido Bar-Shai ile bafllayan resital dizisi 2010 y l n n Haziran ay na dek sürecek. Ülkemizde ilk defa sahneye ç kacak olan ünlü gitar virtüözü Paul Galbraith in resitali 18 Kas m da. stanbul Resitalleri nin tamam Mustafa Kemal Merkezi nde gerçekleflecek. Being that 2010 is the 200 th anniversary of Chopin s birth, the famous composer will be honored and remembered with many events. For their season, The Istanbul Recitals will be focusing solely on the compositions of Chopin. The concert series, which will begin with the performance of famous pianist Ido Bar-Shai on 14 October, will continue until June Famous guitar virtuoso Paul Galbraith will be performing for the first time ever in Istanbul on 18 November- his performance is one of the most eagerly awaited. All Istanbul Recitals will take place at Mustafa Kemal Center. 28. STANBUL K TAP FUARI Kitap merakl lar n n her y l heyecanla bekledi i stanbul Kitap Fuar bu y l 28. kez düzenleniyor. Beylikdüzü ndeki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi nde, 31 Ekim-8 Kas m tarihleri aras nda gerçekleflecek fuar n bu seneki ana temas ve onur yazar, flair, tiyatro elefltirmeni ve çevirmen Cevat Çapan. Fuar süresince Cevat Çapan n fliirleri, çevirileri ve yaflam üzerine söylefli ve panellerin yer ald etkinlikler düzenlenecek. 28 th ISTANBUL BOOK FAIR The Istanbul Book Fair, which is a favorite event among bookworms, will take place for the 28 th time this year. The event, which will take place from 31 October to 8 November at Beylikdüzü s Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi (Tuyap Fair and Convention Center), will focus on writer, poet, theatre critic and translator Cevat Çapan. Throughout the fair, Capan s poems, translations and life will be discussed in panels and other events. FOTO RAF/PHOTOGRAPH O UZ KURUM

10 AJANDA 8 DQ SARK S RETROSPEKT F Sanat dünyas n n önde gelen kifliliklerinden Sarkis in retrospektifi Eylül ay nda stanbul Modern de sergilenecek. Sanatç n n 50 y ll k kariyerini içerecek sergi, Sarkis in Türk modern sanat üzerindeki etkilerini gözler önüne seren bir dönüm noktas. stanbul Modern de bir sanatç için haz rlanan en kapsaml seri olma özelli ini tafl yan retrospektif için sanatç n n çeflitli eserleri dünya üzerindeki 14 müzeden stanbul a getirilecek. Sergi 2010 y l nda Paris teki Centre Georges Pompidou ve Cenevre deki Musee d'art Moderne et Contemporain de tekrarlanacak. SARKIS RETROSPECTIVE The work of Turkish-born Armenian conceptual artist Sarkis Zabunyan will be featured in a retrospective at Istanbul Modern in September. The exhibit will cover the artist s 50-year career and his impact on Turkish modern art and is the most comprehensive exhibit Istanbul Modern has ever had. Artwork from over 14 museums around the world will be collected and brought to Istanbul for the exhibit. The exhibit will move to Paris s Centre Georges Pompidou and Geneva s Musee d'art Moderne et Contemporain in AMSTERDAM ULUSLARARASI BELGESEL F LM FEST VAL AMSTERDAM INTERNATIONAL DOCUMENTARY FILM FESTIVAL 1988 y l ndan bu yana her y l tüm dünyadan 250 belgesel filmi izleyicileriyle buluflturan Amsterdam Uluslararas Belgesel Film Festivali, dünyadaki en büyük belgesel film festivali. Pathé de Munt ve Pathé Tuschinski de hayat bulan festivale her y l den fazla sinemasever kat l yor. Y l n en iyi belgesellerinin seçildi i festivalde filmler befl farkl daldaki ödül için yar fl yor. The Amsterdam International Documentary Film Festival, the world s biggest documentary film festival, has been showcasing 250 of the best documentary films from around the world since The festival takes place in Pathé de Munt and Pathé Tuschinski and is attended by over cinemaphiles. The films compete in 5 different categories, and a nomination let alone a win is a huge honor, as this is the biggest of all documentary film festivals.

11

12 AJANDA 10 DQ SEYAHAT NOTLARI TRAVEL NOTES Amsterdam n her y l tüm dünyadan den fazla kat l mc y çeken ünlü maratonu bu y l 18 Ekim de koflulacak. Olimpik stadyumda bafllay p biten maraton, trafik olmadan h zl bir flehir turu atmak için de ideal. Amsterdam n engebesiz, düz bir flehir olmas maratonu amatörler için de cazip k l yor. The Amsterdam Marathon will take place on 18 October this year. The event draws over participants and begins and ends at the Olympic stadium. The city is ideal for marathons- even for amateurs! - being that it s mostly flat and traffic-free. Berlin Duvar n n y k lmas n n üstünden 20 y l geçti. Utanç duvar n n yoklu u bu y l eski rotas n takip eden domino tafl zincirinin devrilmesi ile kutlanacak. Son domino tafl Brandenburg Kap s üstünden havai fiflekleri ateflleyecek ve tüm gece sürecek konser ve partileri bafllatacak. Y llarca an lacak bu gece 9 Kas m da. It s been 20 years since the fall of the Berlin Wall. The absence of the wall will be celebrated in a rather unique way- dominos placed along the path of the original wall will be knocked over to symbolize the fall of the wall. After the last domino has fallen, the event will be celebrated with fireworks (shot into the air from the Brandenburg Wall) and an all night concert and party. This night, which will without a doubt be spoken about for years to come, will take place on 9 November. Otomobil tutkunlar n n iple çekti i Autoshow un 13.sü yine her zamanki yerinde, CNR Expo da düzenleniyor. Her y l en yeni modellerin görücüye ç kt, uluslararas çaptaki fuar 28 Ekim-7 Kas m tarihleri aras nda düzenlenecek. The Autoshow, which is a favorite of automobile fanatics, will take place for the 13 th time this year at the CNR Expo Center, as always. The event is particularly exciting as the newest car models are displayed. This international fair will take place from 28 October- 7 November.

13

14 DQ 12 KÜLTÜR&SANAT-CULTURE&ART Sanat n Modern Mabetleri The Modern Sanctuaries of Art Bilbao sonras dönemde kültür-sanat mekanlar as k suratl ciddiyetlerinden s yr l p yetiflkinleri m knat s gibi çeken e lence parklar na dönüfltü adeta. Bu çekimin sebebi içerideki paha biçilmez sanat eserleri mi yoksa binalar n kendileri mi? Bir zamanlar terörizmi an msatan, nefle yoksunu endüstri flehri Bilbao ya turist olarak gitmek deliceydi. Bugünlerde ise dünyan n en çok konuflulan müzesini görmek için milyonlarca insan Bilbao ya ak n ediyor. Los Angeles l mimar Frank Gehry nin titanyum kapl heykelsi Guggenheim Müzesi (www.guggenheim-bilbao.es) binas n n silüeti renksiz tersanelerin aras ndan bir mucize gibi fl yor. Sadece ilk y l nda 1.4 milyon ziyaretçi a rlayan, çevredeki otellere, ma azalara ve restoranlara 200 milyon dolarl k kazanç sa layan bir müzenin tüm dünya flehirlerinin ifltah n kabartmas gayet normal. Kültür turizmi yeni bir fenomen olmasa da Guggenheim ile sanat n çekim merkezi yaratma konusunda ne büyük bir güç oldu unu tüm dünya görmüfl oldu. Seyahat planlar nda yer almayan bir flehri bir anda cazip k lan ya da popüler bir flehrin çok bilinmeyen ama büyük hazineler bar nd ran kültür-sanat mekanlar sanatseverlerin rotas nda art k.

15 13 At the post-bilbao era, cultural and art institutes have ceased to be haughty, serious places; instead, they are almost like amusement parks attracting adults. Is the reason behind this new change merely the valuable works of art in the interior or perhaps the buildings themselves? Once, it was considered madness to visit Bilbao, the industrial city which connotated terrorism and absolutely lacked all charm, as a tourist. Today, all sorts of people are rushing to Bilbao to visit the world s most talked about museum. The titanium covered, sculpture-like building of the Guggenheim Museum (www.guggenheim-bilbao.es), designed by architect Frank Gehry, shines like a true miracle amidst all the colorless shipbuilder s yards. It is quite natural that this museum, which 1.4 million people have visited in its first year alone, and which has helped the neighboring hotels, shops and restaurants make a profit of 200 million dollars, should raise the curiosity of all the world capitals. Even though cultural tourism is not a new phenomenon, Guggenheim has demonstrated to the world just how powerful a source of gravity art can be. Culture and art institutes, which make a previously unpopular city more appealing, or which remain less known despite the magnificent treasures they contain, are now in the art lover s travel agenda.

16 14 Richard Rogers ve Renzo Piano ifli ald klar nda henüz 30 lar nda iki mimard. Hippi ideallerini Paris te, Pompidou nun d fl ndaki capcanl renkteki boru donan m yla ilan ettiler. Turistlerin beflte biri binan n içine dahi girmeyip Pompidou ya Eyfel Kulesi muamelesi yapsa da buras modern sanat n mabetlerinden. Sergilerin yan s ra tiyatro, sinema, müzik, edebiyat gibi sanat dallar n asla ihmal etmeyen güncel programlar düzenliyorlar. CENTRE GEORGES POMPIDOU Gelecek program Ünlü Frans z heykeltrafl Henri Gaudier-Brzeska n n 20 heykel ve 40 tablodan oluflan sergisi 14 Eylül e kadar Centre Georges Pompidou da. Upcoming Event The famous French architect Henri Gaudier- Brzeska s exhibition, comprising of 20 sculptures and 40 paintings, will be in the Centre Georges Pompidou until September 14. When Richard Rogers and Renzo Piano got the job, they were both young architects, just in their 30s. They stated their hippy ideals with the colorful pipe decorations they installed on the exterior of Pompidou in Paris. Even though one fifth of the tourists don t even enter into the center from gawking on the exterior and treat Georges Pompidou as if it were the Eiffel Tower, this is one of the sanctuaries of modern art. Aside from the exhibitions, it launches daily programs which include other branches of art, such as cinema, music and literature.

17 Thames Nehri kenar ndaki eski Bankside Elektrik Santrali nden müzeye dönüflen Tate Modern in mimarlar sviçreli Herzog&de Meuron y l nda aç lan müze Londra n n geliflmemifl bir bölgesi olan South Bank a yeni bir yüz kazand rd. Beklentilerin üç kat ziyaretçi çeken müzenin 2012 de aç lacak ek binas n n mimar da Herzog&de Meuron olacak. Müzenin kal c koleksiyonundaki 1500 modern sanat eserinden ço u ngiliz sanatç lara ait. The architects of Tate Modern, which was previously the Bankside Power Center by the River Thames, are the Swiss Herzog & de Meuron. The museum, opened in the year 2000, has brought new life to London s less developed area, South Bank. It has attracted three times more visitors as much than was expected, and the architects of the additional building, opening in the year 2012, will also be Herzog & de Meuron. Among the 1500 works of art from the museum s permanent collection, most belong to British artists. 15 TATE MODERN Gelecek program 1 Ekim-17 fiubat tarihleri aras ndaki Pop Life: Art in a Material World sergisinde günlük hayat n sanata yak n duran objeleri boy gösteriyor. Upcoming Event In the Pop Life: Art in a Material World exhibition, taking place from October 1 until February 17, objects from daily life which have an artistic dimension to them, will be displayed.

18 16 MILWAUKEE ART MUSEUM sanat eseri ile y lda den fazla ziyaretçiyi a rlayan Milwaukee Art Museum, 120 y ld r sanat peflinde. Müzede yer alan Avrupa sanat eserleri 15.yüzy la, Amerikan sanat eserleri 17. yüzy la dek uzan yor de usta mimar Eero Saarinen taraf ndan tasarlanan War Memorial Center da savafl n an lar yaflat l yor de Santiago Calatrava taraf ndan ana binaya eklenen ve postmodern bir heykeli and ran yeni pavyon hem müzenin cazibesini art rd, hem de geçici sergiler için üç yeni salon sa lad. Milwaukee Art Museum has been serious about art for the past 120 years and has attracted more than 300,000 visitors each year with its collection of more than 20,000 pieces. The European artworks date back to the 15th century, and the American ones to the 17th century. The memoirs of War are re-lived in the War Memorial Center, designed by professional architect Eero Saarinen in The new pavilion which resembles a post-modern statue, and which was added to the main building in 2001 by Santiago Calatarva, has both added to the flair of the building and has provided three new rooms for temporary exhibitions. Gelecek program Pop-art kral Andy Warhol un son dönem ifllerinin yer alaca Andy Warhol: The Last Decade sergisi 26 Eylül den 3 Ocak a kadar Milwaukee Art Museum da. Upcoming Event The Andy Warhol: The Last Decade exhibition, displaying the latest works by pop-art king Andy Warhol, will take place between September 26 and January 3..

19 NEW ART GALLERY WALSALL New Art Gallery Walsall, dinamik sergi programlar yla sanat daha e lenceli bir hale getiriyor. Müze, iki kat n yaflayan sanatç lara ve görsel sanatlara ay r yor. Bir kat ise nispeten tarihi de eri olan eserlerle daha güncel olanlar bir arada sergileyerek eskiyle yeni aras nda bir köprü kuruyor. Müzenin kartpostaldan sinema perdesine de iflen boyutlardaki pencereli fasad yla göz dolduran alt katl binas mimarlar Peter St John ve Adam Caruso yu uluslararas birer y ld z yapt. New art gallery Wallsall makes art even more fun with its dynamic exhibitions. It devotes two of its floors to current artists and visual arts. Another floor displays more historical artworks alongside contemporary ones, thus building a bridge between the past and the present. The eye catching museum building, whose façade is replete with windows both as small as postcards and as large as movie curtains, made the architects Peter St John and Adam Caruso into superstars. INHOTIM Inhotim.org.br Brezilya n n s k ormanlar n n derinlerinde, Brumandinho da dünyan n en fantastik modern sanat merkezi yat yor hektarl k alan kaplayan sekiz galerili müze ve heykel park na 35 hektarl k botanik bahçe ve 400 hektarl k ekolojik koruma alan da dahil. Ekolojiyle sanat birlikte sunan müzenin koleksiyonu 1960 ve sonras sanata odakl. 400 ü aflk n eserin ço unlu u Brezilyal sanatç lardan. In Brumandinho, the depths of lush Brazilian forests, lies the world s most fantastic modern art museum. It takes up a colossal space; eight museum galleries and the garden of statues stretch over nearly three thousand acres; in addition, there is a botanical garden of about 85 acres and en ecological protection site of nearly 990 acres. The artwork is mostly from the post 1960 era and the works exceed 400; they are mostly from Brazilian artists. 17

20 Gelecek program 25 Eylül de bafllay p 15 Kas m da sona erecek Poetry in Silver sergisi gümüflün tasar mla randevusu adeta. Upcoming Event A date designed in silver: The 'Poetry in Silver' exhibition will take place from 25 September to 15 November. 18 PINAKOTHEK DER MODERNE Almanya n n müze merkezi Münih teki Pinakothek der Moderne ultra modern görüntüsüne yak fl r flekilde sanat, tasar m, grafik ve mimari üzerine yo unlafl yor. Güncel sergilerle her daim ziyaretçi çeken müze 20. ve 21. yüzy l Avrupa sanat n n en seçkin koleksiyonlar ndan birini bar nd r yor. Centered in Germany s museum city, Munich, the Pinakhotek has its focus on art, design, architecture and graphic design, as befitting its ultra-modern exterior. It attracts visitors on a daily basis with its exhibitions and has a vast collection of 20 th and 21 st century European art. OSLO OPERA HOUSE Oslo hiçbir zaman Avrupa n n opera merkezlerinden biri olmad. Ama flehrin yeni opera binas bu durumu de ifltirebilir. Norveçli mimari firmas Snøhetta taraf ndan tasarlanan yeni bina, elefltirmenlerden geçer not ald. At nal fleklindeki oditoryum sadece bir sanat eseri de il. Akustik aç dan da dinleyicileri mest edecek kalitede. Oslo has never been a European capital for opera, but the city s new opera house just might change that. The new building, designed by the Swedish architecture firm Snøhetta, has been approved by the critics. The auditorium shaped like a horseshoe is not just a work of art, but also an acoustic tool which brings out a sound quality that can send the listeners to heaven. Gelecek program Oslo Opera Binas nda Eylül ay dans ay. Üç koreograftan klasik müzik eflli inde üç yeni performans sergilenecek. Upcoming Event In the Oslo Opera House, September is the month of dance. Three new performances from three different choreographs will take place, accompanied by classical music.

21 19 Gelecek program Video sanat n n sviçreli süperstar Pipilotti Rist in son iflleri 5 Eylül den 6 Aral k a kadar Kiasma da sergilenecek. Upcoming Event The latest works of Pipilotti Rist, Switzerland s superstar in video art, will be shown between September 5- December 6. KIASMA MUSEUM OF CONTEMPORARY ART Amerikal mimar Steven Holl ün ç lg n tasar m modern sanat günü gününe yaflayan, sanat deneyimlerken zevk almay hedefleyen bir kültürel merkez. Y ll k den fazla ziyaretçisiyle Helsinki nin hatta Finlandiya n n en çok ziyaret edilen müzesi. American architect Steven Hall s crazy design is based on experiencing art on a daily basis and enjoying it while experimenting with it. It s Helsinki s, in fact Finland s, most popular museum with over 200,000 visitors every year.

22 20 NEW MUSEUM TOKYO Marcia Tucker 1977 de kurdu u New Museum of Contemporary Art, 2007 de Tokyolu mimarlar Kazuyo Sejima ve Ryue Nishizawa taraf ndan tasarlanan yeni binas na yerleflti. Modern sanata ve yeni fikirlere duydu u heyecan da beraberinde tafl d. Güncel sergilerin yan nda özel projeleriyle sanatta yenili e duydu u ilgiyi sürdürüyor. The New Museum of Contemporary Art, founded by Maria Tucker in 1977, has moved to its new building designed by the Tokyo architects Kazuyo Sejima and Ryue Nishizawa, in As could be expected, it has also carried the excitement for modern art and new, original ideas to its new building. In addition to exhibitions, it continues the enthusiasm it has for modern art with its special projects. MUSEUM OF ARTS AND DESIGN Eski Amerikan El Sanatlar Müzesi, alt y ll k u rafllar n ard ndan 12 katl yeni binas ve yeni ismiyle Manhattan n kalbinde yükseliyor. Central Park manzaral galeri mekanlar n n do al fl kla ayd nlanmas için özel olarak tasarlanan cam fasatl modern bina Manhattan a taze kan oldu. 20. yüzy l n ortalar ndan bugüne uzanan genifl bir zaman aral na tan kl k eden 2000 den fazla objenin bulundu u kal c koleksiyonun yan nda sanatla tasar m ayn potada eriten sergiler müzede yer buluyor. Gelecek program Urs Fischer n aynalardan yap lm fl bir labirent gibi ç lg nca fikirleriyle 28 Ekim den 24 Ocak a kadar New Museum un galerileri, büyüleyici bir ortama dönüflecek. Upcoming Event The galleries of the New Museum will transform into a magical realm between October 28 and January 24, with Urs Fischer s labyrinth made of mirrors. The museum, previously known as American Crafts Museum, rises in the heart of Manhattan with its new name and 12 storey new building, after six years of toil. The modern building has been designed with a special glass façade in order for the galleries overlooking Central Park to be illuminated with natural daylight. The museum has been a new source of attraction for the already lively Manhattan. It has more than 2000 works in its permanent collection dating from the mid-twentieth century until today, alongside exhibitions which merge art and design. Gelecek program 7 Ekim den 4 Nisan a dek sürecek Slash: Paper under the Knife sergisi sanat formlar nda ka d n materyal olarak kullan m n konu ediyor. Upcoming Event The Slash: Paper Under Knife exhibition, taking place from October 7 until April 4, displays how paper was used as material in various forms of art.

23 Gelecek program New York taki School of Visual Arts n Güzel Sanatlar Bölümü ö retim üyeleri, mezunlar ve ö rencilerine ait 111 yap t 4 Ekim e dek Pera Müzesi nde. Upcoming Event 111 works of art made by the instructors, alumni and students of the New York School of Visual Arts, Fine Arts Department will be displayed in the Pera Museum until October 4. PERA MUSEUM y l nda mimar Achille Manoussos taraf ndan infla edilen, uzun y llar Bristol Oteli ad yla tan nan yap mimar Sinan Genim taraf ndan restore edilerek bugünkü müze binas na dönüfltürüldü. Suna ve nan K raç Vakf n n giriflimiyle 2005 te kap lar n açan Pera Müzesi ailenin paha biçilemez üç özel koleksiyonunu bar nd rman n yan s ra güncel sergilere de ev sahipli i yap yor. The building, which had been designed by architect Achille Manoussos and had for long years served as Bristol Hotel, has been restored by the architect Sinan Genim and transformed into the current museum building. The Pera Museum, opened in 2005 with the contributions of the Suna and nan K raç Foundation, shelters the priceless three collections of the K raç family as well as hosting regular exhibitions. 21 SÜREYYA OPERA 6 Mart 1927 y l nda muhteflem bir galayla aç lan bina eski stanbul milletvekili Süreyya lmen taraf ndan Süreyya Opereti Binas ad yla yapt r ld ve y llarca cumhuriyet balolar, konser ve operalara sahne oldu. çindeki tablo ve süslemeler Naci Kalmuko lu na ait lu y llardan 2005 e kadar, sinema olarak hizmet veren bina mimar Cafer Bozkurt un yürüttü ü restorasyon projesi ile yeniden operalar n, tiyatrolar n sergilenece i bir kültür merkezine dönüfltürüldü. Gelecek program Yeni sezon Ekim de bafll yor. Aç l fl konseri 28 Eylül akflam. Upcoming Event The season begins in October. Opening concert September 28, in the evening. Named after Süreyya lmen, who had once been the Senator of Istanbul, the opera house had opened with a magnificent gala in March 6, It has hosted balls, concerts and operas for many years. The paintings and decorations in the interior belong to Naci Kalmuko lu. With architect Cafer Bozkurt s restoration, the building, which had served as a movie theater from 1930 until 2005, will once again be a cultural center, hosting operas and theaters.

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 02 LKBAHAR-SPRING 2009

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 02 LKBAHAR-SPRING 2009 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 02 LKBAHAR-SPRING 2009 Kapadokya'n n Mistik Köflelerine Yolculuk Travels to Cappadocia's Mystic Corners Dedeman Antakya'da Ziyafet Banquet at the Dedeman Antakya Milano'dan,

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 03 YAZ-SUMMER 2009

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 03 YAZ-SUMMER 2009 DEDEMAN QUARTERLY DQ SAYI-ISSUE 03 YAZ-SUMMER 2009 Dedeman Vacation & Point System Akdeniz in Güzel Adas : Kuzey K br s The Mediterranean's enchanting island: Northern Cyprus Dedeman Antalya dan Sa l kl

Detaylı

D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 2 S O N B A H A R - A U T U M N 2 0 1 1

D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 2 S O N B A H A R - A U T U M N 2 0 1 1 DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 2 S O N B A H A R - A U T U M N 2 0 1 1 Siyah İnci; Zonguldak Black Pearl: Zonguldak Tecrübeli ralli pilotu Volkan Işık Experienced race pilot:

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 07 YAZ-SUMMER 2010

DEDEMAN QUARTERLY DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 07 YAZ-SUMMER 2010 DEDEMAN QUARTERLY DQ DQ DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 07 YAZ-SUMMER 2010 Bu Yaz Bodrum da Neler Olacak? What s going on in Bodrum this summer? Endüstriyel Tasarımın Dünü Ve Bugünü The past and present of

Detaylı

Yaz Herkese Güzel Summer is great for everyone Festival Zamanı Festival Time Dedeman konsiyerj lerine sorduk We asked the Dedeman concierge...

Yaz Herkese Güzel Summer is great for everyone Festival Zamanı Festival Time Dedeman konsiyerj lerine sorduk We asked the Dedeman concierge... DQ DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 20 YAZ-SUMMER 2014 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y Yaz Herkese Güzel Summer is great for everyone Festival Zamanı Festival Time Dedeman konsiyerj lerine sorduk We asked

Detaylı

Balkan Kraliçesi Sofya Balkan Quenn Sofia Türkiye de Şarapçılık Viniculture in Turkey Mario Levi Anlatıyor Interview with Mario Levi

Balkan Kraliçesi Sofya Balkan Quenn Sofia Türkiye de Şarapçılık Viniculture in Turkey Mario Levi Anlatıyor Interview with Mario Levi DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 0 8 S O N B A H A R - F A L L 2 0 1 0 Balkan Kraliçesi Sofya Balkan Quenn Sofia Türkiye de Şarapçılık Viniculture in Turkey Mario Levi Anlatıyor Interview

Detaylı

D E D E M A N Q U A R T E R L Y

D E D E M A N Q U A R T E R L Y DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 3 K I Ş - W I N T E R 2 0 1 1 Renkli Bir Kış Masalı A Colorful Winter Tale Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti: Çorbalar The essential flavor of winter

Detaylı

Peygamberler Şehri: Şanlıurfa City of Prophets: Şanlıurfa. Yurtta Doğa Yürüyüşleri Countryside Nature Walks

Peygamberler Şehri: Şanlıurfa City of Prophets: Şanlıurfa. Yurtta Doğa Yürüyüşleri Countryside Nature Walks DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 0 L K B A H A R - S P R I N G 2 0 1 1 Peygamberler Şehri: Şanlıurfa City of Prophets: Şanlıurfa Yurtta Doğa Yürüyüşleri Countryside Nature Walks

Detaylı

D E D E M A N Q U A R T E R L Y

D E D E M A N Q U A R T E R L Y DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 3 K I Ş - W I N T E R 2 0 1 1 Renkli Bir Kış Masalı A Colorful Winter Tale Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti: Çorbalar The essential flavor of winter

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y DQ DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 23 İLKBAHAR-SPRING 2015 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y İmparatorlukların gözbebeği İstanbul The apple of the Empire s eye, Istanbul Vedat Başaran ile söyleşi Interview

Detaylı

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 22 KIŞ-WINTER 2014 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y

DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 22 KIŞ-WINTER 2014 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y DQ DEDEMAN QUARTERLY SAYI-ISSUE 22 KIŞ-WINTER 2014 ÜCRETSİZ - C O M P L I M E N T A R Y Bu şehirlere kar çok yakışıyor These cities look good in snow 40 yıllık hatıra giden en kestirme yol A shortcut for

Detaylı

D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 1 Y A Z - S U M M E R 2 0 1 1

D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 1 Y A Z - S U M M E R 2 0 1 1 DQ D E D E M A N Q U A R T E R L Y S A Y I - I S S U E 1 1 Y A Z - S U M M E R 2 0 1 1 45 yıllık zaman tüneli 45 year time tunnel Antalya da macera Adventure in Antalya Dedeman Otelleri CEO su Tamer Yürükoğlu

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

Ara Güler Point Hotel de Ara Güler at Point Hotel. Yay na Haz rlayan Editor Umut Sülün. Fotograflar ve Metinler Photographs and Texts Ara Güler

Ara Güler Point Hotel de Ara Güler at Point Hotel. Yay na Haz rlayan Editor Umut Sülün. Fotograflar ve Metinler Photographs and Texts Ara Güler Ara Güler Point Hotel de Ara Güler at Point Hotel Bu kitap Point Hotel Taksim in lobisi, katlar, restaurantlar ve odalar nda yer alan Ara Güler in stanbul fotograflar n paylaflmak için Point Hotel ve Fotograf

Detaylı

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 124 Ekim / October 2014

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 124 Ekim / October 2014 Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 124 Ekim / October 2014 Onur Air Adına İmtiyaz Sahibi / Publisher Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman Cankut Bagana Yönetim Yeri: Atatürk Havalimanı B Kapısı,

Detaylı

SETUR İLE YENİ MACERALAR, YENİ KEŞİFLER NEW ADvENTURES, NEW DISCOvERIES WITH SETUR

SETUR İLE YENİ MACERALAR, YENİ KEŞİFLER NEW ADvENTURES, NEW DISCOvERIES WITH SETUR SONBAHAR/AUTUMN 2013/05 ÜCRETSİZ/COMPLIMENTARY SONBAHAR/AUTUMN 2013/05 ÜCRETSİZ/COMPLIMENTARY AFRİKA HEP HAZIR, PEKİ YA SİZ? AFRICA IS ALWAYS READY FOR YOU, WHAT ABOUT YOU? HOŞGELDİN YENİ YIL! WELCOME

Detaylı

YAZ - SUMMER 2014. Time to refresh. Yenİlenme zamanı ECOLOGICAL VACATION DESTINATIONS EKOLOJİK TATİL DESTİNASYONLARI. Call of The Sea DENİZİN ÇAĞRISI

YAZ - SUMMER 2014. Time to refresh. Yenİlenme zamanı ECOLOGICAL VACATION DESTINATIONS EKOLOJİK TATİL DESTİNASYONLARI. Call of The Sea DENİZİN ÇAĞRISI YAZ - SUMMER 2014 L U X U R Y L I V I N G M A G A Z I N E Time to refresh Yenİlenme zamanı ECOLOGICAL VACATION DESTINATIONS EKOLOJİK TATİL DESTİNASYONLARI Call of The Sea DENİZİN ÇAĞRISI İçindekiler Contents

Detaylı

Koç mezunlar sineman n zirvesinde!

Koç mezunlar sineman n zirvesinde! KIfi WINTER 2011 Say /Issue 21 Koç mezunlar sineman n zirvesinde! Gautam Sen: Your children could draw the most enduring lessons from their school life if you encourage them to learn for the unknown throughout

Detaylı

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 130 Nisan / April 2015

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 130 Nisan / April 2015 Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 130 Nisan / April 2015 Onur Air Adına İmtiyaz Sahibi / Publisher Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman Cankut Bagana Yönetim Yeri: Atatürk Havalimanı B Kapısı,

Detaylı

Contents çindekiler DERG DOSYA TAR H GEZİ TAR H TÜRSAB

Contents çindekiler DERG DOSYA TAR H GEZİ TAR H TÜRSAB TÜRSAB TÜRK YE SEYAHAT ACENTALARI B RL taraf ndan ayl k olarak yay nlan r Published monthly by TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIES ISSN 1300-3364 Yerel Süreli Yay n Local Periodical TÜRSAB ad na Sahibi

Detaylı

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 131 Mayıs / May 2015

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 131 Mayıs / May 2015 Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 131 Mayıs / May 2015 Onur Air Adına İmtiyaz Sahibi / Publisher Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman Cankut Bagana Yönetim Yeri: Atatürk Havalimanı B Kapısı, Teknik

Detaylı

Genel Yay n Yönetmeni / Executive Editor Dr. Tahir Büyükak n. Yay na Haz rlayan / Prepared for Publication by Ali Yeflildal

Genel Yay n Yönetmeni / Executive Editor Dr. Tahir Büyükak n. Yay na Haz rlayan / Prepared for Publication by Ali Yeflildal Çal fl nca oluyor. KOCAELi BÜYÜKfiEHiR BELEDiYESi BASIN-YAYIN VE HALKLA ilifikiler DA RESi BAfiKANLI I YAYINLARI 13 METROPOLITAN MUNICIPALITY OF KOCAELi-PUBLICATION OF DEPARTMENT OF MEDIA AND PUBLIC RELATIONS

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde

Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde Denizli... Toprağında hayat, suyunda şifa Denizli... Life on its soil, healing in its water Ada vapuru kalkıyor Ferry is about to leave Başrolde Göynük Göynük is in the leading role Şimdi Artısı Var Özel

Detaylı

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 132 Haziran / June 2015

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 132 Haziran / June 2015 Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 132 Haziran / June 2015 Onur Air Adına İmtiyaz Sahibi / Publisher Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman Cankut Bagana Yönetim Yeri: Atatürk Havalimanı B Kapısı,

Detaylı

DOSYA FILE. Avrupa yı Saran Hayranlık: Turquerie Turquerie: The Admiration Enrapping Europe

DOSYA FILE. Avrupa yı Saran Hayranlık: Turquerie Turquerie: The Admiration Enrapping Europe İÇİNDEKİLER Contents 14 GÜNDEM AGENDA Medeniyet Hafızası: Kırkpınar Kırkpınar: The Memory of a Civilisation Şark Ekspresi nin Yazarı 125 Yaşında The Author of the Orient Express is 125 Years Old Orfeus

Detaylı

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 127 Ocak / January 2015. Happy New Year

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 127 Ocak / January 2015. Happy New Year Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy No: 127 Ocak / January 2015 Happy New Year Onur Air Adına İmtiyaz Sahibi / Publisher Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman Cankut Bagana Yönetim Yeri: Atatürk Havalimanı

Detaylı

STANBUL DAN MED NE YE B R TAR H BELGESEL HİCAZ DEMİRYOLU FOTOĞRAF ALBÜMÜ ALBARAKA TÜRK

STANBUL DAN MED NE YE B R TAR H BELGESEL HİCAZ DEMİRYOLU FOTOĞRAF ALBÜMÜ ALBARAKA TÜRK STANBUL DAN MED NE YE B R TAR H BELGESEL HİCAZ DEMİRYOLU FOTOĞRAF ALBÜMÜ ALBARAKA TÜRK STANBUL DAN MED NE YE B R TAR H BELGESEL H CAZ DEM RYOLU FOTO RAF ALBÜMÜ ALBARAKA TÜRK YAYINLARI: 12 KÜLTÜR K TAPLARI:

Detaylı

Setur ile durmaksızın seyahat Non-stop travel with Setur. Tüm zamanların harika keşifleri Wondrous discoveries of all time

Setur ile durmaksızın seyahat Non-stop travel with Setur. Tüm zamanların harika keşifleri Wondrous discoveries of all time BAHAR/SPRING 2013/03 ÜCRETSİZ/COMPLIMENTARY 2013 SEYAHAT TRENDLERİ TRAVEL TRENDS OF 2013 Setur ile durmaksızın seyahat Non-stop travel with Setur Tüm zamanların harika keşifleri Wondrous discoveries of

Detaylı

DOSYA / FILE RÖPORTAJ / INTERVIEW PINK MARTINI DİKKAT! YAŞAM TARZINIZ DEĞİŞİYOR ATTENTION! YOUR LIFESTYLE IS CHANGING...

DOSYA / FILE RÖPORTAJ / INTERVIEW PINK MARTINI DİKKAT! YAŞAM TARZINIZ DEĞİŞİYOR ATTENTION! YOUR LIFESTYLE IS CHANGING... TAV ın ücretsiz dergisidir A complimentary copy from TAV ISSN 1302-6917 www.thegate.com.tr 06 Sayı > Issue 170- Haziran > June 2014 Sayı > Issue 170 - Haziran > June 2014 DOSYA / FILE DİKKAT! YAŞAM TARZINIZ

Detaylı