Memory Stick Duo ExpressCard Adaptör

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Memory Stick Duo ExpressCard Adaptör"

Transkript

1 (1) Memory Stick Duo ExpressCard Adaptör Kullanma K lavuzu MSAC-EX1

2 Türkçe Üniteyi çal şt rmadan önce, bu talimatlar çok dikkatli bir şekilde okuyun ve ileriye dönük olarak referans amac yla saklay n. UYARI Yang n veya elektrik çarpma tehlikesini azaltmak için, üniteyi yağmur veya neme maruz b rakmav n. AB Yönetmeliklerinin uyguland ğ ülkelerdeki müşteriler için bildirim Bu ürünün üreticisi Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokyo, Japonya d r. EMC ve ürün güvenliğinin Yetkili Temsilcisi Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Almanya d r. Servis veya garantiyle ilgili her konuda ayr servis veya garanti belgelerinde verilen adreslere başvurun. 2-TR

3 Program 2007 Sony Corporation Dokümantasyon 2007 Sony Corporation, Memory Stick, MagicGate Memory Stick, Memory Stick Duo,, MagicGate Memory Stick Duo, Memory Stick PRO,, Memory Stick PRO Duo,, Memory Stick PRO-HG Duo,, Memory Stick Micro,, M2,, MagicGate,, ATRAC, SonicStage ve Sony Corporation n ticari markalar ya da tescilli ticari markalar d r. Microsoft, Windows ve Windows Vista, Microsoft Corporation n ABD ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalar ya da tescilli ticari markalar d r. Adobe ve Adobe Reader, Adobe Systems, Inc. in Birleşik Devletlerdeki ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markalar ya da tescilli ticari markalar d r. Macintosh ve Mac OS, Apple Inc. n Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalar d r. Intel ve Core, Intel Corporation ve yan kuruluşlar n n Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalar ya da ticari markalar d r. ExpressCard sözcük işareti ve logolar PCMCIA ya aittir ve bu tür işaretlerin Sony taraf ndan her türlü kullan m lisanslanm şt r. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili şirketlere aittir. Diğer tüm ticari markalar ve tescilli ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari markalar d r. TM ve, bu el kitab nda her durumda belirtilmemiştir. 3-TR

4 Kullan mla İlgili Önlemler Bu üniteyi kullan rken şunlara dikkat edin. Gövde kirlenirse yumuşak bir bezle silin. Üniteye zarar verebilecek benzin, alkol, tiner ya da başka çözücüler kullanmay n. Düzgün şekilde kullan lmazsa veriler garantilenemez. 4-TR

5 İçindekiler Kullan mla İlgili Önlemler... 4 Ünitenin özellikleri... 6 Ürünle verilen öğeleri kontrol etme... 8 Sistem gereksinimleri... 9 Birlikte verilen yaz l mlar Windows için Yaz l m bilgisayar n za yükleme Ünitenin kullan m Ç kar labilir disk (Memory Stick simgesi) gösterilmediğinde Bu üniteyi bilgisayar n zdan ç karma MagicGate (telif hakk koruma teknolojisi) Memory Stick i biçimlendirme/başlatma Mac OS için Yaz l m bilgisayar n za yükleme Ünitenin kullan m Ayg t sürücüsünün yüklemesini kald rma Sorun Giderme Özellikler TR

6 Ünitenin özellikleri Bu ünite ExpressCard Adaptörü olup yaln zca çift boyutlu Memory Stick ile uyumludur ve bilgisayar n z n ExpressCard yuvas na tak larak kullan labilir. Bu ünite, 8 bitli Memory Stick PRO-HG Duo paralel arabirimi ile uyumludur ve ayn zamanda Maks.30 MB/s (240 Mbps) (okuma/yazma) veri aktar m na izin veren PCI Express arabirimini kabul eder.* Büyük miktardaki kay tl verileri Memory Stick ayg t ndan bilgisayar n za veya bilgisayar n zdan Memory Stick ayg t na iletebilirsiniz. * Memory Stick PRO-HG Duo (MS-EX4G) bu aktar m h z n, Sony nin kendini kan tlam ş dosya kopyalama süresi ortam nda tam biçimlendirdikten ve aktar m süresini hesaplad ktan sonra elde etmiştir. Aşağ da gerçek ölçüm ve durum verilmiştir. <Bilgisayar ortam > Model: VGN-AR92US (Sony üretimi VAIO) CPU: Intel Core 2 Duo T GHz Chipset: Intel 945PM Express chipset Ana bellek: 2 GB Sabit disk sürücüsü: 80 GB 2 (RAID 0) İşletim Sistemi: Windows Vista Ultimate <Veri aktarma> Yaklaş k 922 MB boyutunda video dosyas Ayr ca, veri aktar m h z aktar lan dosyalar n boyutu, kullan lan ortam, İşletim Sistemi veya CPU h z ve diğer kullan m koşullar na bağl olarak değişir; bu nedenle 30 MB/s (240 Mbps) aktar m h z her zaman garanti edilmez. PNot Gerçek aktar m (okuma/yazma) h z, bu ünitenin birleşimine, kulland ğ n z Memory Stick e veya bilgisayar ortam na göre değişebilir. 6-TR

7 Bu üniteyle kullan labilen Memory Stick türleri (birlikte verilmez) Memory Stick Duo (MagicGate olmadan) Memory Stick Duo (MagicGate ile) MagicGate Memory Stick Duo Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO-HG Duo Memory Stick Micro ( M2 )* * Memory Stick Micro yu bu üniteyle kullanmak için belirtilen adaptörü (MSAC-MMD/birlikte verilmez) kullan n. Standart boyutlu Memory Stick bu üniteyle birlikte kullan lamaz. Sony, bu ünitenin tüm Memory Stick çeşitleriyle çal şacağ n garanti etmez. Performans, 8 GB ye kadar olan her türlü Memory Stick (MSX-M8GS) ile doğrulanm şt r (Temmuz 2007 itibariyle). Lütfen desteklediği Memory Stick leri doğrulamak için aşağ daki Web sitesine bak n. Memory Stick güncelleştirmeleri/sürümleri Web Sitemizden edinilebilir: 7-TR

8 Ürünle verilen öğeleri kontrol etme Memory Stick ürünle verilmez. Memory Stick Duo ExpressCard Adaptör (bu ünite) (1) CD-ROM (1) CD-ROM da aşağ daki yaz l m programlar bulunmaktad r: Ayg t sürücüsü Memory Stick Formatter (Windows) Kullanma K lavuzu (PDF dosyas ) Kurulum K lavuzu (1) 8-TR

9 Sistem gereksinimleri Önerilen Windows ortam İşletim Sistemi Windows XP: Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 daha yüksek Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 daha yüksek Windows Vista: Microsoft Windows Vista Home Basic Microsoft Windows Vista Home Premium Microsoft Windows Vista Business Microsoft Windows Vista Enterprise Microsoft Windows Vista Ultimate Yukar da sözü edilen işletim sistemleri, bilgisayar fabrikadan sevk edilirken bilgisayara yüklenmiş olmal d r. Yukar da sözü edililenlerden biri olsa bile, yükseltilmiş işletim sistemleri için işletim garantisi yoktur. ExpressCard yuvas (standart ekipman) CD-ROM sürücü Önerilen Macintosh ortam İşletim Sistemi: Mac OS X v10.4 ( veya daha yüksek) Yukar da sözü edilen işletim sistemi, bilgisayar fabrikadan sevk edilirken bilgisayara yüklenmiş olmal d r. Yukar da sözü edilse bile, yükseltilmiş işletim sistemleri için işletim garantisi yoktur. ExpressCard yuvas (standart ekipman) CD-ROM sürücü PNot Yukar daki ortamlarla uyumlu olsa bile, tüm bilgisayarlar için işletim garantisi yoktur. 9-TR

10 Birlikte verilen yaz l mlar CD-ROM (ürünle verilir), aşağ daki yaz l m programlar n içerir; Ayg t sürücüsü Bu ünite bilgisayarda kullan l rken ayg t sürücüsü yüklenmiş olmal d r. Ayg t sürücüsünün nas l yükleneceği için, bkz. sayfa 11 (Windows) veya 25 (Mac OS). Memory Stick Formatter (Windows) Bu, Memory Stick biçimlendirilmesi (başlat lmas ) için kullan lan bir yaz l m program d r. Biçimlendirme, Memory Stick içinde kaydedilmiş tüm verileri siler. Uyumlu ürünlerle kullan rken Memory Stick uyumluluğunu sağlamak için, Memory Stick I bu ünitede biçimlendirirken her zaman bu yaz l m kullan n. Ayr nt lar için, bkz. sayfa 24. PNot Üzerine daha önce veri yaz lm ş Memory Stick i biçimlendirmek varolan verileri siler. Yanl şl kla önemli bilgileri silmemeye dikkat edin. 10-TR

11 Windows için Yaz l m bilgisayar n za yükleme PNot Bu üniteyi bilgisayara yerleştirmeden önce ayg t sürücüsünü CD-ROM dan (ürünle verilir) bilgisayar n za yüklediğinizden emin olun. Ünite bilgisayar n za yerleştirilirken yüklemeyi gerçekleştirmeyin. Yükleme tamamlan nca bilgisayar n z yeniden başlat n ve ard ndan üniteyi bilgisayar n za yerleştirin. Ayg t sürücüsünün yüklenmesiyle ayn anda Memory Stick Formatter da bilgisayar n za yüklenir. Aşağ daki örneklerde, talimatlar için Windows Vista kullan lm şt r. Bilgisayar n zdaki işletim sistemi tipi ve ayarlara bağl olarak ekranlar farkl görünebilir. Ayg t sürücüsünü yüklemek için aşağ daki prosedürü izleyin. Yüklemenin bir k sm otomatik olabilir. 1 Bilgisayar n z aç n. Bu noktada üniteyi bilgisayar n za yerleştirmeyin. Çal şan tüm uygulamalar kapat n. Ayg t sürücüsünü yüklemek için yönetici ayr cal klar yla oturum açman z gerekir. Yönetici ayr cal klar yla oturum açma işlemi hakk nda bilgi için bilgisayar n z n k lavuzuna bak n. 2 CD-ROM u (ürünle verilir) bilgisayar n z n CD-ROM sürücüsüne yerleştirin. Ekranda Otomatik Kullan görüntülenir. 3 [Setup.exe çalıştır] üzerini t klat n. Yükleme başlat c s başlat l r. 4 Menüde [Driver] düğmesini t klat n. 5 Lisans Sözleşmesi ni dikkatle okuyun ve [Agree] düğmesini t klat n. Ayg t sürücüsünün yüklemesi başlar. 11-TR

12 6 Ekranda [Next] düğmesini t klat n. Ready to install the Program görüntülenir. 7 [Install] düğmesini t klat n. 8 [Finish] düğmesini t klat n. Ayg t sürücüsü yükleme işlemi tamamlan r ve bunun ard ndan, Memory Stick Formatter yüklemesi başlat l r. 9 Choose Setup Language ekran ndan dil seçin ve [Next] düğmesini t klat n. 10 Ekrandaki talimatlar izleyin ve [Next] düğmesini t klat n. 11 [Finish] düğmesini t klat n. Memory Stick Formatter yüklemesi tamamlan r. Memory Stick Formatter uygulamas n kullanmak için [Başlat] [Tüm Programlar] [Memory Stick Utility] [Memory Stick Formatter] seçeneğini belirleyin. 12 Bilgisayar n z yeniden başlat n. 12-TR

13 Windows için Ünitenin kullan m Aşağ daki örnekte yönergeler için Windows Vista kullan lm şt r. İşletim Sistemi türüne ve bilgisayar n zdaki ayarlara bağl olarak ekranlar farkl görünebilir. 1 Memory Stick ayg t n bu ünitedeki Memory Stick yuvas na yerleştirin. Erişim lambas Memory Stick yuvas 2 Bu üniteyi bilgisayar n zdaki ExpressCard yuvas na tak n. Bu ünite tan n r. Windows XP kullan l rken Yeni Donan m Bulma Sihirbaz başlat l r ve bu ünite tan n r. Erişim lambas na sert basmak bu üniteye zarar verebilir. Bu üniteyi tak p ç kar rken buraya bas n. Bu üniteyi bilgisayar n za takarken veya bilgisayar n zdan ç kar rken resimde gösterildiği gibi tutun. Bilgisayar n za bağl olarak bu üniteyi ç karma şekliniz değişebilir. 13-TR

14 PNot Bu ünitenin tamam n bilgisayar n za tak n. Zarar görmemesi için bu üniteyi doğru yönde takt ğ n zdan emin olun. 3 Bu ünitenin tan nd ğ n onaylay n. 1 [Başlat] ve [Bilgisayar] t klat n. 2 Yeni tan nan Memory Stick (H:) simgesinin gösterildiğini onaylay n. Memory Stick (H:), bu ünitenin bilgisayara tak ld ğ n gösterir. Bilgisayar n za bağl olarak sürücü ad ((H:) vb.) farkl l k gösterebilir. Memory Stick (H:) simgesi gösterilince yerleştirme tamamlanm şt r. Memory Stick (H:) simgesi görüntüleninceye kadar biraz zaman geçebilir. 4 Aktarmak istediğiniz veriyi sürükleyip b rak n. Bilgisayar n zdan Memory Stick (bu ünite) ayg t na veya Memory Stick (bu ünite) ayg t ndan bilgisayar n za aktarmak istediğiniz verileri sürükleyip b rak n. 14-TR

15 PNot Erişim lambas n n yan p sönmesi verilere erişildiğini gösterir. Erişim lambas yan p sönerken hiçbir zaman Memory Stick i ç karmay n, bilgisayar kapatmay n veya bu üniteyi bilgisayardan ç karmay n. Böyle yapmak Memory Stick teki verilere hasar verebilir. 15-TR

16 Windows için Ç kar labilir disk (Memory Stick simgesi) gösterilmediğinde Ayg t sürücüsü düzgün yüklenmemiş olabilir. Bu üniteyi bilgisayar n za tak n ve aşağ daki prosedürü gerçekleştirin. Windows XP kullan rken Yönetici olarak veya yönetici haklar na sahip bir kullan c kimliği kullanarak oturum aç n. Yönetici haklar yla oturum açma işlemi için bilgisayar n z n el kitab na bak n. 1 Sistem Özellikleri ekran na bak n. 1 [Başlat] t klat n. 2 [Denetim Masas ] n t klat n. 3 [Performans ve Bak m] çift t klat n. 4 Sistem simgesini t klat n. 16-TR

17 2 Ayg t sürücüsünün düzgün yüklenip yüklenmediğini kontrol edin. 1 Sistem Özellikleri ekran ndaki [Donan m] sekmesini t klat n. 2 [Device Manager] t klat n. Device Manager ekran görüntülenir. [Büyük Depolama Birimi Denetleyicisi] öncesinde gösterildiği gibi! olup olmad ğ n kontrol edin. 17-TR

18 3 Ayg t sürücüsü düzgün yüklenmemişse ayg t sürücüsü kayd n silin. Ad m 2 deki prosedürü kullan yorsan z ve [!Büyük Depolama Birimi Denetleyicisi] nin gösterildiğini onayl yorsan z ayg t sürücüsü düzgün yüklenmemiş demektir. Ayg t sürücüsünü silmek için aşağ daki prosedürü izleyin. [!Büyük Depolama Birimi Denetleyicisi] d ş ndaki sürücüleri silmeyin. 1 [!Büyük Depolama Birimi Denetleyicisi] ni sağ t klat n. 2 [Kald r] t klat n. Ayg t Kald rmay Onayla ekran görüntülenir. 3 [Tamam] düğmesini t klat n. Ayg t ç kar l r. 4 Üniteyi bilgisayar n zdan ç kard ktan sonra bilgisayar n z yeniden başlat n. Sayfa 11, Ad m 1 deki yordam gerçekleştirerek ayg t sürücüsünü yeniden yükleyin. PNot [!Büyük Depolama Birimi Denetleyicisi] d ş ndaki ayg t sürücülerini silerseniz bilgisayar n z normal çal şmas na devam edemeyebilir. 18-TR

19 Windows Vista kullan rken Yönetici olarak veya yönetici haklar na sahip bir kullan c kimliği kullanarak oturum aç n. Yönetici haklar yla oturum açma işlemi için bilgisayar n z n el kitab na bak n. 1 Ayg t Yöneticisi ekran n görüntüleyin. 1 [Başlat] t klat n. 2 [Denetim Masas ] n t klat n. 3 Sistem ve Bak m da [Ayg t Yöneticisi] ni t klat n. Kullan c hesab Kontrolü görüntülenir. 4 [Devam] t klat n. 2 Ayg t sürücüsünün doğru yüklenip yüklenmediğini kontrol edin. [Büyük Depolama Birimi Denetleyicisi] öncesinde gösterildiği gibi! olup olmad ğ n kontrol edin. 19-TR

20 3 Hatal ayg t sürücüsü yüklenmişse, ayg t sürücüsünü yeniden yükleyin. Ad m 2 deki prosedürü kullan yorsan z ve [!Büyük Depolama Birimi Denetleyicisi] nin gösterildiğini onayl yorsan z ayg t sürücüsü düzgün yüklenmemiş demektir. 1 [!Büyük Depolama Birimi Denetleyicisi] ni sağ t klat n ve [Özellikler] i t klat n. Büyük Depolama Birimi Denetleyicisi Özellikleri ekran görüntülenir. 2 [Sürücüyü Yeniden Yükle...] yi t klat n. 20-TR

21 Windows için Bu üniteyi bilgisayar n zdan ç karma Bu üniteyi bilgisayar n zdan ç karmadan önce prosedürü gerçekleştirin. Aşağ da, talimatlar için Windows Vista da gösterilen ekranlar kullan lm şt r. İşletim Sistemi türüne ve ayarlara bağl olarak bilgisayar n zdaki ekranlar farkl görünebilir. 1 Ekran n sağ alt köşesinde yer alan görev çubuğunda Donan m Güvenle Kald r simgesini t klat n. Bu simgeyi t klat n. Bu bölüm görev tepsisidir. 2 [Şunu güvenle kald r n: Sony Memory Stick Duo ExpressCard Adaptor-Sürücü(F:)] öğesini t klat n. Bu bölümü t klat n. Sürücü ad ((F:) vb.), kullan lan bilgisayara göre farkl l k gösterebilir. 21-TR

22 3 Bu ayg t şimdi güvenle bilgisayardan kald r labilir. görüntülenir ve bu üniteyi bilgisayar n zdan ç karabilirsiniz. PNot Gösterilenler bilgisayar n zdaki İşletim Sistemine bağl olarak farkl l k gösterebilir. PNot Memory Stick i bu üniteden ç kar rken önce bu üniteyi yukar da aç kland ğ gibi bilgisayar n zdan ç karmal s n z. Access lambas yan p sönerken Memory Stick ayg t n bu üniteden ç karmay n. Memory Stick ayg t ndaki veriler hasar görebilir. Bu üniteyi veya bu ünitedeki Memory Stick i, yukar daki işlemleri gerçekleştirmeden ç karmak Memory Stick e hasar verebilir. Bu üniteyi veya Memory Stick i, bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra ç kar n. Sony, yukar daki yönergelerin takip edilmemesi sonucunda oluşan hiçbir hasardan sorumlu değildir. Microsoft ürünü ekran görüntüleri, Microsoft Corporation n izni ile bas lm şt r. 22-TR

23 Windows için MagicGate (telif hakk koruma teknolojisi) MagicGate Sony taraf ndan geliştirilmiş bir telif hakk koruma teknolojisinin genel ad d r. Telif hakk koruma gerektiren müzik ve diğer veriler, MagicGate uyumlu bir Memory Stick ve bu ünite gibi MagicGate ile uyumlu ekipman birleşimi kullan larak kaydedilebilir ve yürütülebilir. SonicStage CP yi bu ünite ile kullanarak, telif hakk korumal ATRAC biçimli müzik verilerini Memory Stick e aktarabilirsiniz. SonicStage CP hakk nda SonicStage CP müzikten keyif al nmas n sağlayan kapsaml bir yaz l md r. SonicStage CP ile müzik CD leri vb. gibi müzik kaynaklar ndan keyif alabilir veya koleksiyonunuzun tam yönetimini elde etmek için bilgisayar n z n sabit diskine müzik alabilirsiniz. Üstelik bilgisayar n z n sabit diskine al nan müzik verileri, bu ünite kullan larak Memory Stick ayg t na da aktar labilir, böylece bilgisayar ortam d ş nda da müziğin keyfini ç karabilirsiniz. Aşağ daki Web Sitesinden SonicStage CP i ücretsiz indirebilirsiniz. İndirme işlemi için bu ünitenin arkas nda gösterilen seri numaras gereklidir. 23-TR

24 Windows için Memory Stick i biçimlendirme/başlatma Biçimlendirme, Memory Stick içinde kaydedilmiş tüm verileri siler. Memory Stick i biçimlendirmek için Memory Stick Formatter yaz l m n (ürünle verilir) kullan n. Memory Stick Formatter kullan m hakk ndaki ayr nt lar için Memory Stick Formatter ile birlikte gelen yard ma bak n. Aşağ daki Web Sitesinden Memory Stick Formatter yaz l m n indirebilirsiniz. PNot Kay tl verileri içeren bir Memory Stick ayg t n biçimlendirirseniz, mevcut veriler silinir. Önemli verileri yanl şl kla silmemeye dikkat edin. 1 Bu üniteye bir Memory Stick ayg t yerleştirin. 2 Bu üniteyi bilgisayar n za tak n. 3 Memory Stick Formatter uygulamas n başlat n. 4 Memory Stick in tak l olduğu ayg t n seçili olduğunu onaylad ktan sonra, [Start format] t klat n. PNot Memory Stick ayg t biçimlendirilirken asla bu üniteyi bilgisayardan ç karmay n. Memory Stick ayg t ndaki veriler hasar görebilir. 24-TR

25 Mac OS için Yaz l m bilgisayar n za yükleme PNot Bu üniteyi bilgisayara yerleştirmeden önce ayg t sürücüsünü CD-ROM dan (ürünle verilir) bilgisayar n za yüklediğinizden emin olun. Ünite bilgisayar n za yerleştirilirken yüklemeyi gerçekleştirmeyin. Yükleme tamamlan nca bilgisayar n z yeniden başlat n ve ard ndan üniteyi bilgisayar n za yerleştirin. Ayg t sürücüsünü yüklemek için aşağ daki prosedürü izleyin. Yüklemenin bir k sm otomatik olabilir. 1 Bilgisayar n z aç n. Bu noktada üniteyi bilgisayar n za yerleştirmeyin. Çal şan tüm uygulamalar kapat n. 2 CD-ROM u (ürünle verilir) bilgisayar n z n CD-ROM sürücüsüne yerleştirin. 3 Mac OS klasörünü aç n ve [MSAC-EX1 Device Driver.dmg] dosyas n çift t klat n. MSAC-EX1 Device Driver görüntülenir. 4 [MSAC-EX1 Device Driver Installer] öğesini çift t klat n. 5 Welcome to MSAC-EX1 Device Driver vxxx Installer ekran ndaki [Continue] düğmesini t klat n. 6 Select Destination ekran ndaki [Continue] düğmesini t klat n. 7 Easy install to xxx ekran ndaki [Install] düğmesini t klat n. 8 Kimlik doğrulama ekran nda ID ve password ünüzü yaz p [OK] düğmesini t klat n. 25-TR

26 9 Yükleme onaylama ekran nda [Continue to install] düğmesini t klat n. Ayg t sürücüsünün yüklemesi başlar. 10Yükleme tamamland ktan sonra [Restart] düğmesini t klat n. 26-TR

27 Mac OS için Ünitenin kullan m PNot Bu üniteyi bilgisayara yerleştirmeden önce ayg t sürücüsünü CD-ROM dan (ürünle verilir) bilgisayar n za yüklediğinizden emin olun. Yüklemenin ard ndan bilgisayar n z yeniden başlat n. 1 Memory Stick ayg t n bu ünitedeki Memory Stick yuvas na yerleştirin. Erişim lambas Memory Stick yuvas 2 Bu üniteyi bilgisayar n zdaki ExpressCard yuvas na tak n. Erişim lambas na sert basmak bu üniteye zarar verebilir. Bu üniteyi tak p ç kar rken buraya bas n. Bu üniteyi bilgisayar n za takarken veya bilgisayar n zdan ç kar rken resimde gösterildiği gibi tutun. Bilgisayar n za bağl olarak bu üniteyi ç karma şekliniz değişebilir. 27-TR

28 PNot Üniteyi tamamen bilgisayar n za yerleştirin. Hasar önlemek için bu üniteyi doğru yönde takmaya dikkat edin. 3 Bu ünitenin tan nd ğ n onaylay n. Yeni tan nan Memory Stick simgesinin masaüstünde gösterildiğini onaylay n. 4 Aktarmak istediğiniz veriyi sürükleyip b rak n. Bilgisayar n zdan Memory Stick (bu ünite) ayg t na veya Memory Stick (bu ünite) ayg t ndan bilgisayar n za aktarmak istediğiniz verileri sürükleyip b rak n. 5 Bu üniteyi ç kar n. Memory Stick simgesini geri dönüşüm kutusuna sürükleyip b rak n ve bu üniteyi bilgisayar n zdan ç kar n. PNot Memory Stick ayg t n üniteye takmazsan z bu ünitenin ayg t simgesi masaüstünde görüntülenmez. Access lambas n n yan p sönmesi, veriye erişildiğini belirtir. Access lambas yan p sönerken asla Memory Stick ayg t n ç karmay n, bilgisayar kapatmay n veya bu üniteyi bilgisayardan ç karmay n. Aksi takdirde Memory Stick ayg t ndaki veriler hasar görebilir. 28-TR

29 Mac OS için Ayg t sürücüsünün yüklemesini kald rma 1 CD-ROM u (ürünle verilir) bilgisayar n zdaki CD-ROM sürücüsüne tak n. 2 Mac OS klasörünü aç n ve [MSAC-EX1 Device Driver.dmg] dosyas n çift t klat n. MSAC-EX1 Device Driver ekran görüntülenir. 3 [MSAC-EX1 Device Driver Uninstaller] öğesini çift t klat n. Ayg t sürücüsünün yüklemesinin kald r lmas başlar. 29-TR

30 Sorun Giderme Belirti Ç kar labilir disk simgesi (Memory Stick) görüntülenmiyor. Memory Stick e Explorer veya Bilgisayar m (Bilgisayar) üzerinden erişilemiyor. Erişim lambas, Memory Stick tak l yken yanm yor. Nedeni/Çözümü Bu ünite veya Memory Stick ayg t doğru şekilde yerleştirilmemiştir. t Doğru şekilde yerleştirin. (Sayfa 13) Ayg t sürücüsü yüklenmemiş veya düzgün yüklenmemiş. t Ayg t sürücüsünü yükleyin veya kald r n ve CD-ROM dan yeniden yükleyin (ürünle verilir). (Sayfa 11) Tak l Memory Stick yok. t Memory Stick i tak n. Memory Stick konektörü kirlidir. t Memory Stick konektörü üzerinde toz veya kir olup olmad ğ n kontrol edin. Yabanc maddeleri al n ve Memory Stick i yeniden tak n. 30-TR

31 Özellikler Arabirim: ExpressCard/34 D ş boyutlar Ağ rl k Kullan m koşullar Yaklaş k 34 mm 5 mm 75 mm (Genişlik Yükseklik Derinlik) Yaklaş k 22g ( Memory Stick hariç) S cakl k 0 C - 55 C aras Nem %20 - %80 aras (yoğuşmaya izin verilmez) Tasar m ve özelliklerin önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakk sakl d r. Bu ürünle ilgili herhangi bir soru ya da yorumunuz olursa lütfen adresinden Müşteri Destek web sitemizi ziyaret edin. 31-TR

32 Sony Corporation

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1

2. Temel kurulum Tan t m sayfas yazd rma... 2.1 Toner tasarruf modunu kullanma... 2.1 Kullan c K lavuzu Bu kullan m k lavuzu yaln zca bilgi vermek amac yla oluşturulmuştur. Burada verilen tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Xerox Corporation, bu k lavuzun kullan m

Detaylı

Mobil HD Snap Kamera

Mobil HD Snap Kamera Mobil HD Snap Kamera İleri seviye işlemlerle ilgili ayrıntılar için, ürünle verilen CD-ROM da bulunan Mobil HD Snap Kamera El Kitabı belgesine bilgisayar aracılığıyla bakın. Kullanma Kılavuzu Ürünü kullanmadan

Detaylı

Mobil HD Snap Kamera

Mobil HD Snap Kamera Mobil HD Snap Kamera İleri seviye işlemlerle ilgili ayrıntılar için, ürünle verilen CD-ROM da bulunan Mobil HD Snap Kamera El Kitabı belgesine bakın. Kullanma Kılavuzu Ürünü kullanmadan önce, lütfen bu

Detaylı

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

Scanner Central Admin 4.2 Kullanıcı Kılavuzu

Scanner Central Admin 4.2 Kullanıcı Kılavuzu P2WW-2812-02TRZ0 Admin 4.2 Kullanıcı Kılavuzu Bu bölümde özellikleri, ana işlevleri ve sistem yapılandırması anlatılır. Bu bölümde yüklenmesi anlatılır. Bu bölümde Admin Server'ı kullanarak gerçekleştirilebilecek

Detaylı

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the User guide. Print only for private use. Sony Ericsson W902 Walkman telefonu satın aldığınız için teşekür ederiz. Mobil müzik ve görüntünün keyfini çıkartın. İlave telefon içeriği için, www.sonyericsson.com/fun adresine gidin. Çeşitli araçlar,

Detaylı

ASUS Masaüstü Bilgisayar M32 Serisi Kullanım Kılavuzu

ASUS Masaüstü Bilgisayar M32 Serisi Kullanım Kılavuzu ASUS Masaüstü Bilgisayar M32 Serisi Kullanım Kılavuzu TR8658 Birinci Sürüm Aralık 2013 Telif Hakkı 2013 ASUSTeK Computer Inc. Her Hakkı Saklıdır. İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere

Detaylı

İçindekiler. Bölüm 6 CaptureOnTouch ile Tarama...31

İçindekiler. Bölüm 6 CaptureOnTouch ile Tarama...31 Kullanıcı Kılavuzu Bu tarayıcıyı çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzu okuyun. Bu kılavuzu okumayı bitirdikten sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın. İçindekiler İçindekiler...2 Bölüm

Detaylı

SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE

SUR LE BROUILLAGE RADIOÉLECTRIQUE Kullanıcı Kılavuzu Bu tarayıcıyı çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzu okuyun. Bu kılavuzu okumayı bitirdikten sonra, ileride başvurmak üzere güvenli bir yerde saklayın. FCC YÖNETMELİKLERİ (120 V modeli

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Kişisel Bilgisayar VPCSA Serisi / VPCSB Serisi / VPCSE Serisi

Kullanım Kılavuzu. Kişisel Bilgisayar VPCSA Serisi / VPCSB Serisi / VPCSE Serisi Kullanım Kılavuzu Kişisel Bilgisayar VPCSA Serisi / VPCSB Serisi / VPCSE Serisi n 2 Içindekiler Kullanımdan Önce... 4 VAIO Bilgisayarınız Hakkında Daha Fazla Bilgi Alma... 5 Ergonomik Faktörler... 8 Başlarken...

Detaylı

Başlarken. İş Amaçlı HP Bilgisayarlar

Başlarken. İş Amaçlı HP Bilgisayarlar Başlarken İş Amaçlı HP Bilgisayarlar Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Buradaki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun

Detaylı

1 Mevcut fotoğrafları ve filmleri yükleme

1 Mevcut fotoğrafları ve filmleri yükleme Ağ Kılavuzu Tr Ağlar Sizin için Neler Yapabilir Bu el kitabı, bir ağa bağlanmayı, fotoğraf makinesine uzaktan erişmeyi ve bilgisayarlar ile ftp sunucularına Ethernet bağlantılarından resim yüklemeyi tarif

Detaylı

My Book Live Duo. Kişisel Bulut Depolama Kullanım Kılavuzu

My Book Live Duo. Kişisel Bulut Depolama Kullanım Kılavuzu My Book Live Duo Kişisel Bulut Depolama Kullanım Kılavuzu WD Servis ve Desteği Bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen bu ürünü iade etmeden önce sorunu çözmemiz için bize bir fırsat verin. En çok sorulan

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Kişisel Bilgisayar VPCEE Serisi / VPCEF Serisi

Kullanım Kılavuzu. Kişisel Bilgisayar VPCEE Serisi / VPCEF Serisi N Kullanım Kılavuzu Kişisel Bilgisayar VPCEE Serisi / VPCEF Serisi n 2 N İçindekiler Kullanımdan Önce...4 VAIO Bilgisayarınız Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinme...5 Ergonomik Faktörler...8 Başlarken... 10

Detaylı

Wind Top AE1920 Hepsi Bir Arada (AIO) Bilgisayar. MS-A923 (V1.X) Sistemi

Wind Top AE1920 Hepsi Bir Arada (AIO) Bilgisayar. MS-A923 (V1.X) Sistemi Wind Top AE1920 Hepsi Bir Arada (AIO) Bilgisayar MS-A923 (V1.X) Sistemi Giriş İÇİNDEKİLER Telif Hakkı Uyarısı...iii Tescilli Markalar...iii A.B.D. Patent Numaraları...iii Revizyon Geçmişi...iii Yükseltme

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. HP Officejet Pro 8100

Kullanım Kılavuzu. HP Officejet Pro 8100 Kullanım Kılavuzu HP Officejet Pro 8100 HP Officejet Pro 8100 eprinter Kullanıcı Kılavuzu Telif hakkı bilgileri 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. Baskı, 1/2014 Hewlett-Packard

Detaylı

İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu

İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu P-touch P750W Bu yazıcıyı kullanmadan önce, İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu nu mutlaka okuyun. İleride başvurmak üzere bu kılavuzu saklamanızı öneririz. Sürüm

Detaylı

WD My Cloud EX4. Kişisel Bulut Depolama. Kullanım Kılavuzu

WD My Cloud EX4. Kişisel Bulut Depolama. Kullanım Kılavuzu WD My Cloud EX4 Kişisel Bulut Depolama Kullanım Kılavuzu WD Servis ve Desteği Bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen bu ürünü iade etmeden önce sorunu çözmemiz için bize bir fırsat verin. En çok sorulan teknik

Detaylı

IC Recorder. Kullanım Talimatları ICD-SX712 4-196-716-51(1) Başlarken. Temel İşlemler. Diğer Kayıt İşlemleri. Diğer Çalma İşlemleri

IC Recorder. Kullanım Talimatları ICD-SX712 4-196-716-51(1) Başlarken. Temel İşlemler. Diğer Kayıt İşlemleri. Diğer Çalma İşlemleri 4-196-716-51(1) IC Recorder Kullanım Talimatları Başlarken Temel İşlemler Diğer Kayıt İşlemleri Diğer Çalma İşlemleri Dosyaları Düzenleme Menü Fonksiyonu Hakkında Bilgisayarınızı Kullanma Ek Bilgiler Sorun

Detaylı

MDS100. Moleküler Tayin Sistemi Kullanım Kılavuzu

MDS100. Moleküler Tayin Sistemi Kullanım Kılavuzu MDS100 TR Moleküler Tayin Sistemi Kullanım Kılavuzu 3 Moleküler Tayin Sistemi Kullanım Kılavuzu Yayınlanma Tarihi: 2011-11 MDS100 İçindekiler İçindekiler...1 Bu Kılavuzun Kullanılması...3 Kullanım Amacı...3

Detaylı

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi

Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi Kullanım Talimatları Kullanıcı Rehberi Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce "Güvenlik Bilgisi"ni okuduğunuzdan emin olun. İÇİNDEKİLER 1. Makine Rehberi Kılavuz Hakkında Bilgi...5

Detaylı

Kullanım Talimatları Yazıcı/Tarayıcı Referansı

Kullanım Talimatları Yazıcı/Tarayıcı Referansı Kullanım Talimatları Yazıcı/Tarayıcı Referansı Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce "Kopyalama Referansı" içindeki Güvenlik Bilgisi kısmını okuduğunuzdan emin olun. Giriş Bu kılavuz,

Detaylı

Dijital YÇ Video Kamera Kaydedici

Dijital YÇ Video Kamera Kaydedici 4-530-439-71(1) Dijital YÇ Video Kamera Kaydedici Kullanma Kılavuzu Başlarken Kayıt/Oynatma Görüntülerin kaydedilmesi Kameranın özelleştirilmesi Diğerleri Ayrıca, bkz.: http://www.sony.net/sonyinfo/support/

Detaylı

HP Scanjet 3770 dijital yatık tarayıcı

HP Scanjet 3770 dijital yatık tarayıcı HP Scanjet 3770 dijital yatık tarayıcı Kullanıcı Elkitabı HP Scanjet 3770 dijital yatık tarayıcı Kullanıcı Elkitabı Telif Hakkı ve lisans 2004 Telif Hakkı Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif

Detaylı

U300X/U250X U310W/U260W

U300X/U250X U310W/U260W Projektör U300X/U250X U310W/U260W Kullanıcı Kılavuzu U250X ve U260W Kuzey Amerika da dağıtılmamaktadır. Model No. NP-U300X/NP-U250X NP-U310W/NP-U260W Dört sürümü, Haziran 2011 DLP ve BrillianColor, Texas

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. HP Officejet 150

Kullanım Kılavuzu. HP Officejet 150 Kullanım Kılavuzu HP Officejet 150 HP Officejet 150 (L511) Taşınabilir Hepsi Bir Arada Yazıcı Kullanım Kılavuzu Telif hakkı bilgileri 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. Baskı,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu NPD2265-00

Kullanım Kılavuzu NPD2265-00 NPD2265-00 Telif Hakkı ve Ticari Markalar Bu belge, Seiko Epson Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, bilgi erişim sistemlerinde saklanamaz veya elektronik, fotokopi,

Detaylı

LASERJET PRO CP1520. RENKLI YAZıCı SERISI. Kullanım Kılavuzu

LASERJET PRO CP1520. RENKLI YAZıCı SERISI. Kullanım Kılavuzu LASERJET PRO CP1520 RENKLI YAZıCı SERISI Kullanım Kılavuzu HP LaserJet Pro CP1520 renkli yazıcı serisi Kullanım Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Detaylı

Multimedya Sistemi. S-presso. Kullanıcı Kılavuzu Donanım Bilgileri

Multimedya Sistemi. S-presso. Kullanıcı Kılavuzu Donanım Bilgileri Multimedya Sistemi S-presso Kullanıcı Kılavuzu Donanım Bilgileri TR1945 Revize Edilmiş Basım V2 Ocak 2005 Telif Hakkı 2005 ASUSTeK COMPUTER INC. Bütün Hakları Saklıdır. Yedekleme amacıyla dokümantasyonun

Detaylı