.ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ".ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl"

Transkript

1 .ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ. ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı:.Gamze Sart. Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Ön Lisans Uygulamalı Bilimler Uluslararası Ticaret ve ĠĢ Ġdaresi Bölümü Boğaziçi Üniversitesi 1989 Lisans Ġdari Bilimler FakültesiUluslar arası ĠliĢkiler ve Siyaset Bilimi Lisans Programı Y. Lisans Sosyal Bilimler EnstitüsüPsikoloji Bölümü, Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri, YetiĢkin Eğitimi Yüksek Lisans Programı Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Eğitim Bilimleri Doktora Programı Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Antropoloji Doktora Programı Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Klinik Psikoloji Doktora Programı Boğaziçi Üniversitesi 1991 Harvard Üniversitesi Ġstanbul Ticaret Üniversitesi 2007 Boğaziçi Üniversitesi 2008 Boğaziçi Üniversitesi Çolumbia Üniversitesi Yeditepe Üniversitesi Arel Üniversitesi Stanford Üniversitesi Ignite 2013 sürüyor sürüyor Yüksek Lisans Tezi BaĢlığı ve DanıĢmanı: Sart, G. (2006). Çocuk YetiĢtirmede Duygusal Zekanın Önemi: Ana Baba Tutumlarının ve Duygusal Zekanın Çocukların BaĢarısına ve Öz Benlik Kavramlarına Olan Etkisi. YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Ġstanbul Ticaret Üniversitesi, Ġstanbul. DanıĢmanlar: Prof. Dr. Özcan Köknel- Prof. Dr. Münevver Turanlı 1

2 Yüksek Lisans Tezi BaĢlığı ve DanıĢmanı: Sart, G. (2008). The Effects of Peace and Conflict Resolution Education on Emotional Intelligence, Self-Concept, and Conflict Resolution Skills.YayınlanmamıĢ Doktora Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul. DanıĢmanlar: Prof. Dr. Fatma Gök-Yrd. Doç. Dr. Özlem Ünlühisarcıklı Doktora Tezi BaĢlığı ve DanıĢmanı: Sart, G. (2013). The Transformation of the Higher Education by Means of Techno-parks: Case of Turkey, Doktora Tezi, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul. DanıĢmanlar: Prof. Dr. Fatma Gök- Prof. Dr. Fuat Ercan- Doç. Dr. Asım Karaömerlioğlu Sart, G. (beklenen mezuniyet 2014). Informal and Nonformal Learning in Sufi Culture Doktora Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Ġstanbul. DanıĢmanlar: Prof. Dr. Güliz Erginsoy- Prof. Dr. Akile Gürsoy- Yard. Doç. Dr. Aybil Göker Sart, G. (beklenen mezuniyet 2015). The Effects of Strategic Talent Management on Emotional Intelligence, Creativity, Critical Thinking, Leadership, and Innovation Doktora Tezi, Arel Üniversitesi (Stanford Üniversitesi), Ġstanbul. DanıĢmanlar: Görevler: Görev Unvanı Tam Yard. Doç. Dr. Tam Yönetim Kurulu Üyesi Yarı Kariyer DanıĢmanı Yarı Psikolog Yarı Psikolog Görev Yeri Ġstanbul Üniversitesi, Teknopark, Teknoloji Transfer Ofisi, Fikri Sınai Mülki Haklar ve Lisanslama,Ġstanbul. Boğaziçi Üniversitesi, BarıĢ Eğitimi Uygulama ve AraĢtırma Merkezi, Ġstanbul. ABA Akademik Bilimsel AraĢtırmalar YurtdıĢı Eğitim ve DanıĢmanlık, Ġstanbul. ABA Ġnovasyon ve GiriĢimcilik Platformu, Ġstanbul-NYC- Palo Alto-SF-LA. ABA Akademik Bilimsel AraĢtırmalar Eğitim ve DanıĢmanlık, Üstün Zekalı ve Özel Yetenekli Çocuklar Programı, Ġstanbul. Yıl Mayıs2013- Etmekte Eylül Etmekte Eylül etmekte Ekim Etmekte Kasım Etmekte 2

3 Tam Yard. Doç. Dr. Tam Öğretim Görevlisi Yarı Öğretim Görevlisi Genel Koordinatör Tam AraĢtırmacı Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik DanıĢmanlık ve Rehberlik Bölümü, Ġstanbul. Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik DanıĢmanlık ve Rehberlik Bölümü, Ġstanbul. Yeditepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Psikolojik DanıĢmanlık ve Rehberlik Bölümü, Ġstanbul. Nisan Haziran 2013 ġubat Ocak 2010 Eylül Ocak 2010 SAGA, Co., New York Haziran Ağustos 1999 Avrupa Konseyi, Ekonomi ve Politikalar Bölümü, Eylül1991- Strasbourg-Londra. Mayıs 1993 Projelerde Yaptığı Görevler Proje Proje Görev Yeri Yıl Ġstanbul Üniversitesi TÜBĠTAK Ġstanbul Üniversitesi TÜBĠTAK Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı BaĢvurusu, Ġstanbul Projesinin GeliĢtirilmesinde ve Uygulamanın GerçekleĢtirilmesinde Metodolojisinin ve Yönetiminin Belirlenmesi, Planlanması ve Uygulanması Konularında Proje Üyesi, 1601-Yenilik GiriĢimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Üniversitelerde GiriĢimcilik Sertifika Programı OluĢturulması ve Yürütülmesi, Ġstanbul Projesinin GeliĢtirilmesinde ve Uygulamanın GerçekleĢtirilmesinde Metodolojisinin ve Yönetiminin Belirlenmesi, Planlanması ve Uygulanması Konularında Proje Üyesi. Proje Yürütücüsü Yardımcısı, Eğitim Komisyonu Üyesi, Egitimci Mayıs etmekte Eylül etmekte 3

4 Avrupa Birliği Boğaziçi Üniversitesi BarıĢ Eğitimi Uygulama ve AraĢtırma Merkezi YÖRET Akademik Bilimsel AraĢtırmalar Merkezi Akademik Bilimsel AraĢtırmalar Merkezi Akademik Bilimsel AraĢtırmalar Merkezi Peaceful Schools, Ġstanbul-Samsun-Konya Projesinin GeliĢtirilmesinde AraĢtırma Lideri Uygulamanın GerçekleĢtirilmesinde Eğitimci ve Proje Yöneticisi AraĢtırma Metodolojisinin ve Yönetiminin Planlanması ve Uygulaması Strategic Talent Management and Career Counseling, Ġstanbul Projesinin GeliĢtirilmesinde Proje Lideri Uygulamanın GerçekleĢtirilmesinde Eğitimci ve Proje Yöneticisi AraĢtırma Metodolojisinin ve Yönetiminin Planlanması ve Uygulaması Üniversite Öğrencileri için GiriĢimcilik ve Enkubasyon Platformu, Silicon Valley, New York, Ġstanbul Projesinin GeliĢtirilmesinde Proje Lideri Uygulamanın GerçekleĢtirilmesinde Eğitimci ve Proje Yöneticisi AraĢtırma Metodolojisinin ve Yönetiminin Planlanması ve Uygulaması Üstün ve Özel Yetenekli Gençler için Yaratıcılık, Ġnovasyon ve Liderlik Platformu Projesi, Ġstanbul Projesinin GeliĢtirilmesinde Lider Uygulamanın GerçekleĢtirilmesinde Eğitimci AraĢtırma Metodolojisinin ve Yönetiminin Planlanması ve Uygulaması Testlerin Seçilmesi ve Değerlendirilmesi Mayıs etmekte Kasım etmekte Kasım etmekte Ağustos Etmekte 4

5 Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, BarıĢ Eğitimi Uygulama ve AraĢtırma Merkezi ve Doğan Vakfı Boğaziçi Üniversitesi BarıĢ Eğitimi Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Boğaziçi Üniversitesi BarıĢ Eğitimi Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Boğaziçi Üniversitesi BarıĢ Eğitimi Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Baba Beni Okula Gönder Projesi (BBOG), Ġstanbul BBOG Projesinin GeliĢtirilmesinde Proje Ekibinde Uygulamanın GerçekleĢtirilmesinde Eğitimci AraĢtırma Metodolojisinin ve Yönetiminin Planlanması ve Uygulaması Testlerin Seçilmesi ve Değerlendirilmesi Raporun Hazırlanması GeniĢ Açı Yaratıcı GeliĢim Programı, Ġstanbul-Samsun GeniĢ Açı Programının GeliĢtirilmesi, Uygulamanın GerçekleĢtirilmesi, AraĢtırma Metodolojisinin ve Yönetiminin Planlanması ve Uygulaması, Testlerin Seçilmesi ve Değerlendirilmesi Raporun Hazırlanması WINPEACE-Robert Kolej Gençlik Kampı AraĢtırma Projesi, Ġstanbul AraĢtırma Metodolojisinin ve Yönetiminin Planlanması ve Uygulaması, Testlerin Seçilmesi ve Değerlendirilmesi Raporun Hazırlanması BUSOS ve Sulukule DönüĢüm AraĢtırma Projesi, Ġstanbul Eğitimcilerin Eğitiminde Eğitmen Ağustos Ocak 2013 Temmuz 2011 Ocak 2013 Ekim 2009 Mayıs 2010 Ekim 2009 Mayıs 2010 Bilimsel ve Mesleki KuruluĢlara Üyelik : KarĢılaĢtırmalı Eğitim Derneği World Council of Gifted and Talented Youth (Dünya Üstün Yetenekli Çocuklar Konseyi) EYEDDER Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği SOPHIA Association of Philosophy for Children (Çocuklar için Felsefe Derneği) 5

6 Türkiye Psikologlar Derneği Yaratıcı DüĢünce ve Ġnovasyon Derneği Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (AçılmıĢsa,yazSon iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (AçılmıĢsa,yazdöneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir): Akademi k Yıl Dönem Dersin Kodu 2013 BAHAR ED 244 ED 336 ED 482 Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı Teorik Uygul ama YAġAM DÖNEMLERĠ VE UYUM PROBLEMLERĠ 6 84 PSĠKOLJĠK DANIġMANLIK KURAM VE YAKLAġIMLARI 6 51 ÜSTÜN YETENEKLĠ ÇOCUKLARIN EĞĠTĠMĠ /201 3 GÜZ PARASIZ ĠZĠNLĠ 2012 BAHAR ED 114 REHBERLIK 3 43 PSY 231 GELĠġĠM PSĠKOLOJĠSĠ 6 61 ED 241 MESLEKĠ REHBERLĠK 3 44 ED 482 ÜSTÜN YETENEKLĠ ÇOCUKLARIN EĞĠTĠMĠ /201 2 GÜZ ED 241 MESLEKĠ REHBERLĠK ED 313 BĠLĠMSEL ARAġTIRMA YÖNTEMLERĠ ED 484 ÇATIġMA VE BARIġ EĞĠTĠMĠ 3 58 ED 230 GENEL GELĠġĠM PSĠKOLOJĠSĠ 3 42 ED 101 ÖĞRETMENLĠK MESLEĞĠNE GĠRĠġ 3 44 ED 421 ÖĞRENME ÖĞRETME KURAM VE YAKLAġIMLARI 3 27 ED 514 EĞĠTĠMDE LĠDERLĠK VE SÜREKLĠ GELĠġĠM 3 10 STRATEJĠLERĠ ED 515 YENĠLĠKÇĠ ÖĞRETĠM YAKLAġIMLARI YAZ ED 101 ÖĞRETMENLĠK MESLEĞĠNE GĠRĠġ

7 2011 BAHAR ED 230 GENEL GELĠġĠM PSĠKOLOJĠSĠ 6 71 ED 421 ÖĞRENME ÖĞRETME KURAM VE YAKLAġIMLARI 3 18 ED 241 MESLEKĠ REHBERLĠK /201 1 ED 482 ED 436 REHBERLĠK VE PSĠ.DAN. SEMĠNERĠ ÜSTÜN YETENEKLĠ ÇOCUKLARIN EĞĠTĠMĠ GÜZ ED 241 MESLEKĠ REHBERLĠK ED 484 ÇATIġMA VE BARIġ EĞĠTĠMĠ 3 32 ED 230 GENEL GELĠġĠM PSĠKOLOJĠSĠ ED 114 REHBERLIK 6 60 TED 504 REHBERLIK 3 33 GELĠġTĠRDĠĞĠ DERSLER ED 484 ÇatıĢma ve BarıĢ Çözümü Eğitimi ED 241 Mesleki Rehberlik ED 436 Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi ED 514 Eğitimde Liderlik ve Sürekli GeliĢim Stratejileri ED 515 Yenilikçi Öğretim YaklaĢımları 7

8 ESERLER A. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler: SCI (Science Citation Index), SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartıģma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dıģındaki makaleler SCI, SSCI, ve AHCI dıģındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartıģma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dıģındaki makaleler A1. Sart, G., The Effects of Entrepreneurship Courses on Developing Startups at the Technology Parks of the Universities, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi International Journal of Social and Economic Sciences 4 (1), 2014 ISSN: , E-ISSN: , A2. Sart, G., University and Techno-Parks Administrations Policies on the Development of the Intellectual Property Rights, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi International Journal of Social and Economic Sciences 4 (1), 2014 ISSN: , E-ISSN: , B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1.Sart, G.,(2013). Strategic Talent Management and Career Decision Scale: Development, Validity, and Reliability, 6th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Ġspanya. B2.Sart, G.,(2013). The Drawbacks of the Industry Oriented Projects at the Engineering Departments, 6th International Conference of Education, Research and Innovation, Seville, Ġspanya. B3.Sart, G.,(2013). Effects of Innovative Career Counselling Offıces at the Unıversıtıes on Unıversıty Students Decisions and Career Conflicts, Ġstanbul 2013 World Congress of Psychological Counseling and Guidance, Eylül 2013, Istanbul, Turkey. B4.Sart, G.,(2013).Students Perception about Cyberbullying on Social Media, Ġstanbul 2013 World Congress of Psychological Counseling and Guidance, Eylül 2013, Istanbul, Turkey. B5. Sart, G., Erkman, F.,(2013).Administrators Perception on the Dorms Living Conditions, Ġstanbul 2013 World Congress of Psychological Counseling and Guidance, Eylül 2013, Istanbul, Turkey. B6.Sart, G.,(2013).The Effects of Blended Learning on Technology Transfer at the University, The International Congress on Clinical & Counselling Psychology, Ağustos 2013, Istanbul, Turkey e-issn: B7. Sart, G., (2013).Continuing Education Leadership and Entrepreneurship Programs for Administrators in Higher Education, The International Congress on Clinical & Counselling Psychology, Ağustos 2013, Istanbul, Turkey e-issn: B8. Sart, G.,(2013).Effects of Strategic Talent Management Assessment on the University 8

9 Students Career Decisions, The International Congress on Clinical & Counselling Psychology, Ağustos 2013, Istanbul, Turkey e-issn: B9. Sart, G.,(2013).Role of the Peace Camps on Conflict Resolution, Emotional Intelligence, and Leadership, The International Congress on Clinical & Counselling Psychology, Ağustos 2013, Istanbul, Turkey e-issn: B10. Sart, G., (2013).The Role of the University and Technology Park Administrations on the Development of the Intellectual Property Rights,EDULEARN13, 5th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Temmuz 2013, Barselona,Ġspanya ISBN: B11. Sart, G., (2013).The Effects of Entrepreneurship Courses on Developing Startups at the Technology Parks of the Universities, EDULEARN13, 5th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Temmuz 2013, Barselona,Ġspanya ISBN: B12. Sart, G., Erkman, F., (2013).The Effects of Emotional Intelligence Training on High School Students Conflict Resolution, Empathy and Leadership Skills, and Personality Development,V. International Congress of Education Research, Haziran 2013, Çanakkale, Türkiye. B13. Sart, G., (2013).The Effects of Competitiveness in the Knowledge Economy on the Transformation of Higher Education by Means of Innovation and Techno-Parks, V. International Congress of Education Research, Haziran 2013, Çanakkale, Türkiye. B14. Sart, G., (2013). The Effects of Changing Working Conditions on the University Students Career Conflicts, V. International Congress of Education Research, Haziran 2013, Çanakkale, Türkiye. B15. Sart, G., Erkman, F., (2013).Evaluation of Education Program to Improve Conflict Resolution Skılls, Emotional Intelligence, Leadership, and Personality Development, The 30th CIF (Council of International Fellowship) International Conference, Haziran 2013, Ankara, Türkiye. B16. Sart, G., Sertel, J., (2013).The Effects of the Active Learning Environment on Conflict Resolution Skills, Emotional ıntelligence, Leadership, and Personality of High School Students, The 30th CIF (Council of International Fellowship) International Conference, Haziran 2013, Ankara, Türkiye. B17. Sart, G., (2013).Experıences Related to the Intellectual Property Polıcıes at the Unıversıty Techno-Parks, The 3rd International Congress on Trends in Higher Education: Innovative and Entrepreneurial University, Mayıs 2013, Ġstanbul, Türkiye. B18. Sart, G., (2013).The Role of Entrepreneurship Courses on Developing Innovation at the Startups of the University Technology Parks, 8th Knowledge Globalization Conference, Enabling Global Transitions Through Innovation, Mayıs 2013, Ġstanbul, Türkiye. B19. Sart, G., (2013).The Importance of the University and Technology Park Administrations on the Development of the Intellectual Property Rights, 8th Knowledge Globalization Conference, Enabling Global Transitions Through Innovation, Mayıs 2013, Ġstanbul, Türkiye. 9

10 B20. Sart, G., (2013). The Effects of Emotional Intelligence of the University Students Creativity ICEC International Counseling and Education Conference, Ġstanbul Commerce University, Mayıs 2013, Ġstanbul, Türkiye. B21. Sart, G., (2013). The Role of the Career Counseling Offices in the Development of the Leadership, Social Innovation, And Entrepreneurshıp of the University Students, Ġstanbul Commerce University, Mayıs 2013, Ġstanbul, Türkiye. B22. Sart, G., (2012).The Effects of the Families on the Right and Left Brain Development: Empathy. UNICEF Conference on Family Values and Peace in Society, Ekim 2012, Ġstanbul, Türkiye. B23. Sart, G., (2012) The Effects of Using Emotional Intelligence Tests instead of IQ Tests on Leadership and Talent Management. MHS Conference on Emotional Intelligence, Eylül 2012, Palo Alto, ABD. B24. Sart, G., (2011).Techno-parks as a Strategy to Transform Higher Education Institutions from Teaching and Researching to Learning Institutions, 3 rd International Conference on Education and Educational Psychology, Ekim 2011, Ġstanbul, Türkiye. B25. Sart, G., (2011).The Effects of Technology on Improving Achievements in Language Skills and Standardized Test Scores of the High School Students,3 rd International Conference on Education and Educational Psychology, Ekim 2011, Ġstanbul, Türkiye. B26. Sart, G., (2011).The Effects of Peace Education on Primary School Students Emotional Intelligence, Self Confidence, and Achievements, 3 rd International Conference on Education and Educational Psychology, Ekim 2011, Ġstanbul, Türkiye. B27. Sart, G. Sevinç, M., (2011).Constructive Approach for Peace Values, SOPHIA Conference, Eylül 2011, Ġstanbul, Türkiye. B28. Sart, G., (2011). The Effects of Technology on Improving Achievements of the Gifted Youth, The International Centre for Innovation in Education (ICIE) Conference: Excellence in Education 2011: Giftedness, Creativity, Development, Temmuz 2011, Ġstanbul, Türkiye. B29. Sart, G., (2011). Career Counseling for Gifted Youth, The International Centre for Innovation in Education (ICIE) Conference: Excellence in Education 2011: Giftedness, Creativity, Development, Temmuz 2011, Ġstanbul, Türkiye. B30. Sart, G., (2011).The Effects of a Civic Project on Improving Environmental Consciousness: Living in Green, The International Centre for Innovation in Education (ICIE) Conference: Excellence in Education 2011: Giftedness, Creativity, Development, Temmuz 2011, Ġstanbul, Türkiye. B31. Sart, G. Sevinç, M., (2011). A Case Study of the Pre-Service Teachers and Counselors Perception on Gifted Children, The International Centre for Innovation in Education (ICIE) Conference: Excellence in Education 2011: Giftedness, Creativity, Development, Temmuz 2011, Istanbul, Türkiye. B32. Sart, G. Mardin, N., (2011). The Effects of Peace and Conflict Resolution Education on Highly Intellectual Youth, The International Centre for Innovation in Education (ICIE) Conference: Excellence in Education 2011: Giftedness, Creativity, Development, Temmuz 2011, Istanbul, Türkiye. 10

11 B33. Sart, G., (2011). Critical Keys to Being Successful at Techno-parks, The International Higher Education Congress: New Trends and Issues UYK-2011, Mayıs 2011, Istanbul, Türkiye. B34. Sart, G., (2011). Re-crafting Adult Education in Global Capitalist Discourse: Innovation.5th Seminar of European Society for Research on the Education of Adults (ESREA), Nisan 2011, Istanbul, Türkiye. B35. Gazioğlu (Sart), G., (2010).Strategies and Innovation to Transform Higher Education: A Comparative Study in the European, American, and Turkish Higher Education Area,14th World Comparative Education Conference, Haziran 2010, Istanbul, Türkiye. B36. Gazioğlu (Sart), G., (2009). Peace Education and Conflict Resolution Education in Turkey: The Role of Women. 5th Women without Frontiers Conference, Temmuz 2009, Rodos, Yunanistan. C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler: C1. Sart, G.(2013), Transformation of Higher Education through Technology Parks: Case of Turkey, Lambert Academic Publishing, ISBN: C2. Sart, G.(2012) Emotional Intelligence in Peace and Conflict Resolution, Lambert Academic Publishing, ISBN D. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler: E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: E1. Sart, G., (2013).Fikri Mülkiyet Hakları Hakkında Üniversitedeki AraĢtırmacıların Algısı, 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Kasım 2013, Ġstanbul. E2. Sart, G., (2013). Teknoparkların Üniversitelerin DeğiĢimine Olan Etkileri,8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Kasım 2013, Ġstanbul. E3. Sart, G., (2013).Üniversitelerde Yetenek Yönetimi ve Liderlik için Kariyer Ofislerinin Önemi, 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Kasım 2013, Ġstanbul. E4. Sart, G., (2013).Teknoloji Transferi ile Ġlgili Olarak Üniversite Akademisyenlerinin Algısı, 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Kasım 2013, Ġstanbul. E5. Sart, G., (2012). Yurt Ortamında Empatinin Önemi, Baba Beni Okula Gönder Projesi, Doğan Vakfı ve Boğaziçi Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Merkezi BarıĢ Eğitimi Semineri, Ekim 2012, Ġstanbul. ISBN E6. Sart, G., (2012).BarıĢ ve ÇatıĢma Çözme Eğitiminde Duygusal Zekanın Önemi, 21. Yüzyıl Vakfı, Hümanist Büro, ve Boğaziçi Üniversitesi AraĢtırma ve Uygulama Merkezi BarıĢ Eğitimi ÇalıĢtayı, Mayıs 2012, Ġstanbul. E7. Sart, G., Sevinc, M., Tosun, Ü., (2011).BarıĢ Eğitiminin Öğretmen Adaylarının Mesleki Etik ve Mesleki Değerlerine Olan Etkisi, Değerler Eğitimi Sempozyumu, Ekim 2011, EskiĢehir. 11

12 E8. Sart, G., (2011).Üstün Yetenekli Öğrencilere Kariyer DanıĢmanlığı19.Psikolojik DanıĢmanlık ve Rehberlik Kongresi, Ekim 2011, Ġzmir. E9. Sart, G., (2011).BarıĢ ve ÇatıĢma Çözümleme Eğitiminin Duygusal Zeka, Benlik Kavramı ve ÇatıĢma Çözümleme Becerilerine Olan Etkisi19.Psikolojik DanıĢmanlık ve Rehberlik Kongresi, Ekim 2011, Ġzmir. E10. Gazioğlu (Sart), G. (2009). Çocuklarla BarıĢ Eğitimi, Ġstanbul Üniversitesi ĠletiĢim ve Çocuk Kongresi, Nisan 2009, Ġstanbul. E11. Gazioğlu (Sart), G. (2008). Çocuk YetiĢtirmede Duygusal Zekanın Önemi: Ana Baba Tutumlarının ve Duygusal Zekanın Çocukların BaĢarısına ve Öz Benlik Kavramlarına Olan Etkisi, 18. Psikolojik DanıĢmanlık ve Rehberlik Kongresi, Nisan 2008, Ġzmir. F1. Kitap çevirileri ve kitap bölüm çevirileri F1. Sart (Gazioğlu), G. (2013). Tercüme, 15. Bölüm, Transfer, Problem Çözme ve EleĢtirel DüĢünme, 6. Basımdan Çeviri, Öğrenme Psikolojisi / Human Learning 6 th Edition, Ormrod, J.E., Çeviri Editörü, Prof. Dr. Baloğlu, M., Pearson Publishing, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN F2. Sart (Gazioğlu), G. (2013). Tercüme, 16.Bölüm, Motivasyon ve Duygulanim, 6. Basımdan Çeviri, Öğrenme Psikolojisi / Human Learning 6 th Edition, Ormrod, J.E., Çeviri Editörü, Prof. Dr. Baloğlu, M., Pearson Publishing, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN F3. Sart, G. (2013). Tercüme, Tıkanırcasına Yeme Bozukluğu ve Bulimia Ġçin Diyalektik DavranıĢ Terapisi - Dialectical Behavior Therapy for Binge Eating and Bulimia, Safer, D.L., Telch, C.F., Chen, E.Y., The Guilford Press, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN F4. Sart, G. (2013). Tercüme, Kritik DüĢünce - YaĢamınızın ve Öğrenmenizin Sorumluluğunu Üstlenmek Ġçin Araçlar / Critical Thinking - Strategies for Relationships, Groups, and Organizations, Paul, R., Elder, L.,PEARSON Publishing, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN F5. Sart, G. (2013). Tercüme, Temel Psikolojik DanıĢma Becerileri / Basic Counselling Skills, Nlelson-Jones, R., SAGE Publishing, Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN F6. Sart, G. (2013). Tercüme, 3. Kısım: DanıĢmanlık Stratejileri, 13. Bölüm, Sembolik Startejiler, Ergenler ve Gençlerle Psikolojik DanıĢma: Proaktif YaklaĢım / Counselling Adolescents: Proactive Approach for Young People, Geldard, K. ve Geldard, D., Çeviri Editörü, PiĢkin M., SAGE Publishing, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN F7. Sart, G. (2013). Tercüme, 3. Kısım: DanıĢmanlık Stratejileri, 14. Bölüm, Yaratıcı Startejiler, Ergenler ve Gençlerle Psikolojik DanıĢma: Proaktif YaklaĢım / Counselling Adolescents: Proactive Approach for Young People, Geldard, K. ve Geldard, D., Çeviri Editörü, PiĢkin M., SAGE Publishing, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN

13 F8. Sart, G. (2013). Tercüme, 3. Kısım: DanıĢmanlık Stratejileri, 15. Bölüm, DavranıĢcı ve BiliĢsel DavranıĢcı Startejiler, Ergenler ve Gençlerle Psikolojik DanıĢma: Proaktif YaklaĢım / Counselling Adolescents: Proactive Approach for Young People, Geldard, K. ve Geldard, D., Çeviri Editörü, PiĢkin M., SAGE Publishing, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN F9. Sart, G. (2013). Tercüme, 3. Kısım: DanıĢmanlık Stratejileri, 16. Bölüm, Psiko-Eğitsel Startejiler, Egenler ve Gençlerle Psikolojik DanıĢma: Proaktif YaklaĢım / Counselling Adolescents: Proactive Approach for Young People, Geldard, K. ve Geldard, D., Çeviri Editörü, PiĢkin M., SAGE Publishing, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN F10. Sart, G. (2013). Tercüme, Arabuluculuk ve Getirileri / The Promise of Mediation, Bush Baruch, R. A. Ve Folger, J.P., Jossey-Bass Publishing, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN F11. Sart, G. (2013). Tercüme, Eğitim Psikolojisi / Educational Psychology, Slavin, E. R., Pearson Publishing, 10. Baskı, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN F12. Sart, G. (2012).Tercüme, Psikoloji ve YaĢam / Psychology and Life, Gerrig, Richard J.& Zimbardo, G. Philiph, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN F13. Gazioğlu (Sart), G. (2012). Tercüme GiriĢ, Çocuk ve Ergenlerde Duygusal ve DavranıĢsal Bozukluklar / Children and Adolescents with Emotional and Behavioral Disorders, Nobel Akademik Yayıncılık ISBN F14. Gazioğlu (Sart), G. (2012). Tercüme 1. Bölüm, Davranım Bozukluğu, Çocuk ve Ergenlerde Duygusal ve DavranıĢsal Bozukluklar / Children and Adolescents with Emotional and Behavioral Disorders, Nobel Akademik Yayıncılık, ISBN G. Ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler: G1. Sart, G.(2013) BarıĢ ve ÇatıĢma Eğitiminde Duygusal Zekanın Önemi / BarıĢ Kültürü ve Eğitimi ÇalıĢtayı, YEKUV Yayınları, ISBN G2. Erkman, F., Sart, G.(2012) Eğitimde GeniĢ Acı Değerlendirme Raporu, NOBEL Yayınları. ISBN G3. Erkman, F., Sart, G.(2012) Baba Beni Okula Gönde AraĢtırma ve Değerlendirme Raporu, NOBEL Yayınları, ISBN H. Diğer Yayınlar: H1. Sart, G., (2013). Geleceğin ĠĢleri Bugünden ġekilleniyor, Türk Eğitim Rehberi, Aylık Eğitim Teknolojileri Dergisi, Temmuz, 2013, s H2. Sart, G., (2012). Kariyer Meslek Seçiminin Ötesidir, Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Dergisi, Temmuz, 2012, s J. Eğitmen olarak yer aldığı kurslar: 13

14 J1. Sart, G., (2013). YurtdıĢı DanıĢmanlık, Boğaziçi Üniversitesi, Mezunlar Derneği, Ġstanbul, Türkiye. J2.Sart, G., (2013).Stratejik Yetenek Yönetimi ve Kariyer Planlama, ABA Eğitim, Ġstanbul, Türkiye. J3.Sart, G., (2012).Geleceği Yapılandırmak ve 21. Yüzyılın Meslekleri, Fen Bilimleri, Ġstanbul, Türkiye. J4. Sart, G., (2012). GeniĢ Açı Eğitim Programı, Ümraniye Anadolu Lisesi, Ġstanbul, Türkiye. J5. Sart, G., (2011).Duygusal Zeka Eğitimi, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Türkiye. J6. Sart, G., (2011). Empati Eğitimi, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Türkiye. K. Konferans organizasyonu: K1. Erkman, F., Mardin, N., Vartanyan, A., Sart, G., (2012).BarıĢ Eğitimi ÇalıĢtayı, 21.Yüzyıl Vakfı ve Hümanist Büro, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Türkiye. K2.Erkman, F., Mardin, N., Vartanyan, A., Sart, G., (2008).Orta DoğudakiAnlaĢmazlıklara Olası Çözümler Konferansı, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Türkiye. K3.Sart, G., (2012). Kariyer Günleri, Yeditepe Üniversitesi, Ġstanbul, Türkiye. Vartanyan, A., Sart, G., (2012).UNICEF Dünya Aile Günü Kapsamında Aile Değerleri ve Toplumsal BarıĢ, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Türkiye. K4.Sart, G., (2011). Kariyer Günleri, Yeditepe Üniversitesi, Ġstanbul, Türkiye. K5.Erkman, F., Mardin, N., Vartanyan, A., Sart, G., (2011). Toplumsal Cinsiyet Açısından BarıĢı Yapılandırma, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Türkiye. K6.Gök, F., Apak, M., Sart, G., (2010). 14th World Comparative Education Conference, Ġstanbul, Türkiye. K7.Erkman, F., Mardin, N., Vartanyan, A., Sart, G., (2010).BarıĢ için Eğitim Semineri, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Türkiye. K8.Erkman, F., Mardin, N., Vartanyan, A., Sart, G., (2009).ÇatıĢmaları AĢarak DönüĢtürmek Semineri, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Türkiye. K9.Erkman, F., Mardin, N., Vartanyan, A., Sart, G., (2008).Uluslararası BarıĢ Gazeteciliği: Türkiye ve Dünyadan Örnekler Paneli, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Türkiye. K10.Erkman, F., Mardin, N., Vartanyan, A., Sart, G., (2008). Uluslararası Travma Tedavi ÇalıĢmalarıSemineri, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Türkiye. K11.Erkman, F., Mardin, N., Vartanyan, A., Sart, G., (2008).ÇatıĢma Ortamlarında Eğitim Semineri, Boğaziçi Üniversitesi, Ġstanbul, Türkiye. K12.Erkman, F., Mardin, N., Vartanyan, A., Sart, G., (2006). Ġnsan Hakları ve Medya Semineri, Boğaziçi Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi, Ġstanbul, Türkiye. O. Diğer bilimsel etkinlikler ve sertifikalar: O1.Sertifikalar O1. 1. DL-001 Primer on Intellectual Property, WIPO, O1. 2.Profit and Strategic Management, MIT ve Harvard Üniversitesi, O YaĢ Çocuk GeliĢimi, Project Zero, Harvard Üniversitesi, Boston

15 O1. 4. Öğrenme Odaklı Öğretme (Teaching for Learning), Harvard Üniversitesi, Boston O1. 5. Çoklu Zeka Kuramı ve Uygulamaları (Multiple Intelligence), Harvard Üniversitesi, Boston O1. 6.Kariyer DanıĢmanlığı Sertifikası, BahçeĢehir Üniversitesi, Ġstanbul2006. O1. 7.Ġleri Seviye Koçluk ve Mentorluk Sertifikası, Uluslararası Koçluk Federasyonu, Ġstanbul, O1.8.Ġleri Seviye Aile DanıĢmanlığı Sertifikası, BakıĢ ve ISIS DanıĢmanlık, Ġstanbul, O2. Bilimsel AraĢtırmalarda Değerlendirmeler için Kullanılan Programlar için Alınan Sertifikalar: O2.1.SPSS 17 (Sosyal Bilimler için Ġstatistik) Programı, Boğaziçi Üniversitesi, 2006, 2009, 2010). O2.2. ATLAS.ti 7 (Nitel AraĢtırmalar için Daya Analizi) Programı ( ) O3.Özel Ġzinli Psikolojik Testler Ġçin Alınan Sertifikalar O3. 1. Duygusal Zeka Testi 2.0 (6-12 YaĢ), (12-18 YaĢ) ve YetiĢkin, MHS (Mental Health and Psychological Assessment Service), Palo Alto, O3. 2.Gruplar için Duygusal Zeka 360 Derece 2.0, MHS (Mental Health and Psychological Assessment Service), Palo Alto, O3. 3. WISC-R III,Bireysel Zeka Testi, Psikologlar Derneği, Ġstanbul, O4. Alanda Uygulanan Psikolojik Testler (1000 kiģinin Üstünde Kullanılanlar) O4.1.Duygusal Zeka (Çocuk-Genç-YetiĢkin) O4.2.Liderlik (Genç-YetiĢkin) O4.3.ÇatıĢma Çözme Testi O4.4.Anne Baba Tutum Ölçeği O4.5. Piers Harris Benlik Algı Ölçeği (Genç) O.4.6.Yurt Ortamı Ölçeği O.4.7.Kuder Kariyer ve Ġlgi Testi (Çocuk-Genç-YetiĢkin) O4.8.Harvard Çoklu Zeka Testi (Çocuk-Genç) O4.9.KIDO (KiĢisel Değerlendirme Ölçeği) (Genç-YetiĢkin) 15

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Metin Deniz Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Selçuk Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office) +90 (532) 592 0284 (cep/cell) +90 (222) 229 3124 (faks/fax)

macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office) +90 (532) 592 0284 (cep/cell) +90 (222) 229 3124 (faks/fax) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: MACİD AYHAN MELEKOĞLU 2. Doğum Tarihi: 1979 3. Unvanı: DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office)

Detaylı

FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ. Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69

FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ. Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69 FATMA GÖK ÖZGEÇMĠġ Adres: Doğum Tarihi: Boğaziçi Universitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Bebek, Ġstanbul. Tel: 0212 359 44 69 1948; HacıbektaĢ, NevĢehir. Ġlgilendiği Alanlar: Eğitim Politikaları,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Nesrin IŞIKOĞLU Doğum Tarihi: 02 Şubat 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Gazi Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi. Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Y.Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Yakın Doğu Üniversitesi. Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı Y.Lisans Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüseyin Bicen 2. Doğum Tarihi: 31 Aralık 1986 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Adres: Lefkoşa-Kıbrıs 5. Yabancı Dil: İngilizce 6. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Bilgisayar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu :

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946 3. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Erol EREN 2. Doğum Tarihi : 26 Ekim 1946. Unvanı : Dr.Profesör 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İktisatçı-Maliyeci İstanbul Üniversitesi 1969 İktisat Fakültesi

Detaylı

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN

Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Doç. Dr. Hatice Zeynep İNAN Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Evliya Çelebi Yerleşkesi (43100) KÜTAHYA Cep Telefonu:5065600049 Telefon:- Faks:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi 1985 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Feyza Doyran Doğum Tarihi: 06/06/1964 Ünvan: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans İngiliz Dili ve Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Adnan ERKUġ Doğum Tarihi : 6.06.1960 Unvanı : Prof. Dr. Öğrenim Durumu : ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 199 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ : SERÇİN KARATAŞ. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR: SERÇİN KARATAŞ Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Adres: Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve

Detaylı

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü.

PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN. Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı, Eğitim Bilimleri Bölümü. 1. Adı Soyadı : Aytekin İŞMAN 2. Doğum Tarihi : 14.12.1964 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : PROF. DR. AYTEKİN İŞMAN Derece Bölüm / Program Üniversite Yıl Lisans Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ġlhan EGE Doğum Tarihi: 16.04.1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĢletme Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans ĠĢletme Çukurova

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali HALICI Doğum Tarihi: 08 Ağustos 1964 Unvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Ön lisans Turizm Hacettepe Üniversitesi 1983 Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler. 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler. 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979. 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ebru Gökaliler 2. Doğum Tarihi: 09.01.1979 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo Televizyon Sinema Ege Üniversitesi 1996-2000

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü No:205 Dumlupınar Bulvarı, 07058 ANTALYA

ÖZGEÇMİŞ. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü No:205 Dumlupınar Bulvarı, 07058 ANTALYA Yrd.Doç.Dr. NURAY GEDİK Adres ÖZGEÇMİŞ Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü No:205 Dumlupınar Bulvarı, 07058 ANTALYA E-posta nuray.temur@gmail.com /

Detaylı

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yrd. Doç. Dr. ADİLE GÜLŞAH SARANLI TED Üniversitesi, Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Ziya Gökalp Caddesi No:48, Kolej, Ankara, Türkiye gulsah.saranli@tedu.edu.tr,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Murat EMĠR 2. Doğum Tarihi: 24 ġubat 1983 3. Unvanı: AraĢtırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ĠĠBF-ĠĢletme Kadir Has Üniversitesi Y. Lisans

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9.

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9. 1.Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2.Doğum Tarihi : 28.09.1958 3.Unvanı : Profesör 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Yavuz Samur ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 2. İletişim Bilgileri Adres : Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Çırağan Cad.

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ / SİNOP

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ / SİNOP CEMALETTİN AYAS ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 20.11.2014 Adres Telefon : 3682715757-2030 E-posta : SİNOP ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ ANABİLİM DALI KORUCUK - MERKEZ

Detaylı

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ

Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Erdal Balaban Prof. Dr. M. Erdal BALABAN Işık Üniversitesi Mühendislik Fakültesi erdal.balaban@isikun.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi ve Yeri: 5 / 7 / 1953, Hendek(Sakarya) 3. Unvanı:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER. İİBF, İşletme Bölümü. isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ AKADEMİK GÖREVLER AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı İsa İPÇİOĞLU Ünvanı Doç. Dr. Birimi İİBF, İşletme Bölümü Doğum Yeri Ünye E-Posta isa.ipcioglu@bilecik.edu.tr / isaipcioglu@yahoo.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derecesi

Detaylı

PROF. DR. GÖLGE SEFEROĞLU

PROF. DR. GÖLGE SEFEROĞLU PROF. DR. GÖLGE SEFEROĞLU KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Gölge (Çıtak) Seferoğlu Doğum Yeri: Kayseri Doğum Tarihi: 4 Nisan 1968 Yabancı Dil: İngilizce, Almanca Uzmanlık Alanı: İngiliz Dili Eğitimi

Detaylı