DAMGA VERGİSİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DAMGA VERGİSİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ"

Transkript

1 721 DAMGA VERGİSİ KANUNUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ Kanun Numarası : 488 Kabul Tarihi : 1/7/1964 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 11/7/1964 Sayı: Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5Cilt: 3 Sayfa: /7/1970 tarih ve 1318 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 11, 22, tablo 1) Madde 11 (1/7/1964 tarih ve 488 sayılı Kanunun hükmüdür.) Cari hesap şeklinde açılan kredilerle her türlü ikrazata ait taahhütname ve mukavelenameler ve bunların temlik, yenileme, devir ve değiştirilmesine mütaallik bütün kağıtlarda ve keza matlupların devir ve temlikine ilişkin mukavelename ve temliknamelerde ikraz veya temlik edilen para miktarının veya azami haddinin gösterilmesi mecburidir. Gösterilmediği takdirde bu kağıtların herbirinden alınması gereken Damga Vergisi ile cezası olayın meydana çıktığı tarihte, ilgili bulunduğu cari hesapta kayıtlı kredi veya ikrazat miktarına göre hesaplanır ve alınır. Bu vergi ve cezanın ödenmesinde mukriz ve müstakrizlerle temlik eden ve adına temlik yapılan şahıslar ve müesseseler müteselsilen sorumludurlar. Madde 22 bent (b) (1/7/1964 tarih ve 488 sayılı Kanunun hükmüdür.) Maliye Bakanlığının müsaadesine bağlı diğer hallerde, Bakanlığın müsaadeye ilişkin yazısının mükellefe tebliği tarihinde, Vergi dairesine ödenir. (1) Sayılı Tablo (1/7/1964 tarih ve 488 sayılı Kanunun hükmüdür.) DAMGA VERGİSİNE TABİ KAĞITLAR I - AKİTLERLE İLGİLİ KAĞITLAR: 1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler: a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 4) b) Belli parayı ihtiva etmiyenler (5 T.L.) c) Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden), (Binde 1) d) Tütün alım ve satım mukavelenameleri (50 Krş)

2 Teklifnameler (50 Krş.) 3. Anonim eshamlı komandit ve limited şirket mukavelenameleri: İlk 5 milyon lira için (Binde 10) Sonra gelen 5 milyon lira için (Binde 7,5) 10 milyon liranın yukarısı için (Binde 5) (Vergi miktarı 250 bin lirayı aşamaz) 4. Kefalet, teminat ve rehin senetleri: a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 4) b) Belli parayı ihtiva etmiyenler (5 T.L.) c) Tütün alım ve satımı ile ilgili rehin senetleri (50 Krş.) 5. Tahkimnameler ve sulhnameler: a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 4) b) Belli parayı ihtiva etmiyenler (15 T.L.) II - KARARLAR VE MAZBATALAR: 1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarlahakem kararları: a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 4) b) Belli parayı ihtiva etmiyenler (15 T.L.) 2. Artırma ve Eksiltme Kanunlarına tabi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararları (Binde 2) III - TİCARİ İŞLEMLERDE KULLANILAN KAĞITLAR: 1. Ticari ve mütedavil senetler: a) Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine benziyen senetler (Binde 4) b) Emtia senetleri: 1. Resepise (Makbuz senedi) (5 T.L.) 2. Varant (Rehin senedi) (3 T.L.) 3. İyda senedi (1 T.L.) 4. Taşıma senedi (2,5 T.L.) c) Konişmentolar (3 T.L.) d) Deniz ödüncü senedi (Binde 4) e) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 4) 2. Ticari belgeler: a) Faturalar, müstahsil makbuzlariyle gider puslalarının fatura yerine geçen nüshaları: liraya kadar olanlar (100 dahil) (25 Krş.) liraya kadar olanlar (1.000 dahil) (50 Krş.) liradan yukarı olanlar (100 Krş.) b) Akreditif ve kredi mektup ve telgrafları (Binde 2) c) Menşe ve mahreç şahadetnameleri (2,5 T.L) d) Bilançolar ve işletme hesabı hulasaları (Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilenler): 1. Bilançolar (10 T.L.) 2. İşletme hesabı hulasaları (2,5 T.L.) e) Barnameler (1 T.L.) f) Tasdikli manifesto nüshaları (2,5 T.L.) g) Ordinolar (50 Krş.)

3 723 h) Bankalar veya ticarethaneler arasındaki münakale, tediye, irsal, teslim ve tahsil emirleri (50 Krş.) IV - MAKBUZLAR VE DİĞER KAĞITLAR: 1. Makbuzlar (İbra senetleriyle kabzı mutazammın imza ve mü-hürleri ihtiva eden kağıtlar dahil): a) Belli bir parayı ihtiva etmiyenlerle 100 liraya kadar parayı ihtiva edenler (100 dahil) ve ilgilileri tarafından alınan paralar için icra dairelerine verilen makbuzlar (25 Krş.) b) liraya kadar parayı ihtiva edenler (1.000 dahil) (50 Krş.) c) liradan yukarı parayı ihtiva edenler (100 Krş.) d) Avans makbuzları (Binde 4) e) Kişiler tarafından belli parayı mutazammın olarak resmi dairelere verilen makbuz ve ibra senetleri ve resmi daireler hesabına ödenen paralar hakkında mütaaddit nüsha olarak bankalara verilen makbuz senetlerinin mezkür dairelere ait nüshaları (Binde 4) f) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat vesaire gibi her ne ad ile olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paralar nakden ödenmiyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 4) g) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahi-yetteki senetler (Binde 3) 2. Beyannameler: a) Yabancı memleketlerden gelen posta müraselatının gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her mürasele maddesi için (50 Krş.) b) Kanun hükümlerine göre resmi dairelere verilen diğer beyannameler (25 Krş.) 3. Havale mektupları, posta ve telgraf havalenameleri: a) 100 liraya kadar olanlar (100 dahil) (15 Krş.) b) 100 liradan yukarı olanlar (25 Krş.) 4. Tarifede yazılı kağıtlardan aslı bir liradan fazla maktu veya nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri (1 T.L.) 2 21/11/1980 tarih ve 2344 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri: (Madde numaraları: 24, Tablo 1, Tablo 2) Madde 24 fıkra iki (1/7/1964 tarih ve 488 sayılı Kanunun hükmüdür.) Birden fazla kişi tarafından imza edilen kağıtlara ait vergi ve cezanın tamamından imza edenler müteselsilen sorumludurlar. Bunlar arasında vergiden müstesna olanların bulunması Damga Vergisinin noksan ödenmesini gerektirmez. (1) Sayılı tablo (29/7/1970 tarih ve 1318 sayılı Kanunun hükmüdür.) DAMGA VERGİSİNE TABİ KAĞITLAR 1 AKİTLERLE İLGİLİ KAĞITLAR: 1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler: a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 5)

4 724 b) Belli parayı ihtiva etmiyenler (10 T.L.) c) Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1) d) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı mukavelenameleri (50 Krş.) 2. Teklifnameler (100 Krş.) 3. Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket mukavelenameleri: İlk 5 milyon lira için (Binde 10) Sonra gelen 5 milyon lira için (Binde 7,5) 10 milyon liranın yukarısı için (Binde 5) (Vergi miktarı 250 bin lirayı aşamaz) Şirket sermayesinin artırılması halinde artırılan meblağa yukarıdaki nispetler yeniden uygulanır ve azami had yeniden nazara alınır. 4. Kefalet, teminat ve rehin senetleri: a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 5) b) Belli parayı ihtiva etmiyenler (10 T.L.) c) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı ile ilgili rehin senetleri (50 Krş.) 5. Tahkimnameler ve sulhnameler: a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 5) b) Belli parayı ihtiva etmiyenler (25 T.L.) 6. Fesihnameler: a) Belli parayı ihtiva edenler veya belli parayı ihtiva eden bir kağıda taallük edenler (Binde 1) b) Diğerleri (10 T.L.) II - KARARLAR VE MAZBATALAR: 1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarlahakem kararları: a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 5) b) Belli parayı ihtiva etmiyenler (25 T.L.) 2. Artırma ve eksiltme kanunlarına tabi olan veya olmıyan daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararları (Binde 3) III - TİCARİ İŞLEMLERDE KULLANILAN KAĞITLAR: 1. Ticari ve mütedavil senetler: a) Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine benziyen senetler (Binde 5) b) Emtia senetleri: 1. Resepise (Makbuz senedi) (10 T.L.) 2. Varant (Rehin senedi) (6 T.L.) 3. İyda senedi (2 T.L.) 4. Taşıma senedi (5 T.L.) c) Konşimentolar (6 T.L.) d) Deniz ödüncü senedi (Binde 5) e) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 5) 2. Ticari belgeler: a) Faturalar müstahsil makbuzlariyle gider puslalarının fatura yerine geçen nüshaları:

5 liraya kadar olanlar (100 dahil) (25 Krş.) liraya kadar olanlar (500 dahil) (50 Krş.) liraya kadar olanlar (1.000 dahil) (100 Krş.) liraya kadar olanlar ( dahil) (200 Krş.) liraya kadar olanlar ( dahil) (300 Krş.) den yukarı olanlar (500 Krş.) b) Akreditif ve kredi mektup ve telgrafları (Binde 3) c) Menşe ve mahreç şahadetnameleri (10 T.L.) d) Bilançolar ve işletme hesabı hulasaları (Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilenler): 1. Bilançolar (20 T.L.) 2. Kar ve zarar cetvelleri (10 T.L.) 3. İşletme hesabı hulasaları (10 T.L.) e) Barnameler (2 T.L.) f) Tasdikli manifesto nüshaları (5 T.L.) g) Ordinolar (100 Krş.) h) Bankalar veya ticarethaneler arasındaki münakale, tediye, irsal teslim ve tahsil emirleri (100 Krş.) IV - MAKBUZLAR VE DİĞER KAĞITLAR: 1. Makbuzlar (İbra senetleriyle kabzı mutazammın imza ve mü-hürleri ihtiva eden kağıtlar dahil): a) Belli bir parayı ihtiva etmiyenlerle 100 liraya kadar parayı ihtiva edenler (100 dahil) ve ilgilileri tarafından alınan paralar için icra dairelerine verilen makbuzlar (25 Krş.) b) 500 liraya kadar parayı ihtiva edenler (500 dahil) (50 Krş.) c) liraya kadar parayı ihtiva edenler (1.000 dahil) (100 Krş.) d) liraya kadar parayı ihtiva edenler ( dahil) (200 Krş.) e) liraya kadar parayı ihtiva edenler ( dahil) (300 Krş.) f) den yukarı olanlar (500 Krş.) g) Avans makbuzları (Binde 5) h) Kişiler tarafından belli parayı mutazammın olarak resmi dairelere verilen makbuz ve ibra senetleri ve resmi daireler hesabına ödenen paralar hakkında müteaddit nüsha olarak bankalara verilen makbuz senetlerinin mezkür dairelere ait nüshaları (Binde 5) i) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat vesaire gibi her ne ad ile olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paralar nakden ödenmiyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 4) j) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahi-yetteki senetler (Binde 4) k) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar (Binde 4)

6 Beyannameler: a) Yabancı memleketlerden gelen posta müraselatının gümrüklenmesi için postahanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her mürasele maddesi için (100 Krş.) b) Kanun hükümlerine göre resmi dairelere verilen diğer beyannameler: 1. Yıllık Gelir Vergisi beyannameleri (5 T.L.) 2. Kurumlar Vergisi beyannameleri (10 T.L.) 3. Muhtasar beyannameler (2,5 T.L.) 4. Diğerleri (1 T.L.) 3. Havale mektupları, posta ve telgraf havalenameleri: a) 500 liraya kadar olanlar (500 dahil) (25 Krş.) b) liraya kadar olanlar (3.000 dahil) (100 Krş.) c) liradan yukarı olanlar (150 Krş.) 4. Tarifede yazılı kağıtlardan aslı bir liradan fazla maktu veya nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri (1 T.L.) (2) Sayılı tablonun IV numaralı ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar bölümünün (2) ve (9) uncu bentleri (1/7/1964 tarih ve 488 sayılı Kanunun hükmüdür.) 2. Çekler. 9. Akdi mutazammın siparişi kabul mektupları ile mukavele yerine kaim mektuplar. 3 3/12/1988 tarih ve 3505 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 22) Madde 22 bent (b) alt bent (bb) (29/7/1970 tarih ve 1318 sayılı Kanunun hükmüdür.) bb) Müsaadenin devamlı olarak ve belirli kağıtlara şamil olmak üzere verilmesi halinde bir ay zarfında düzenlenecek kağıtların vergisi ertesi ayın yedinci günü akşamına kadar. Bent (c) (29/7/1970 tarih ve 1318 sayılı Kanunun hükmüdür.) c) Maliye Bakanlığının göstereceği lüzum üzerine makbuz verilmesi şekliyle ödeme yapılması hallerinde bir ay zarfında düzenlenecek kağıtların vergisi ertesi ayın yedinci günü akşamına kadar. 4 15/12/1990 tarih ve 3689 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: Mükerrer 30.) Mükerrer Madde 30 fıkra bir (4/12/1985 tarih ve 3239 sayılı Kanunun hükmüdür.) Bakanlar Kurulu, bu Kanuna bağlı (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergileri (Maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) birlikte veya ayrı ayrı yirmi katına kadar artırmaya ve Kanunda yazılıhad ve miktarlardan az, bu had ve miktarların yirmi katından çok olmamak üzere yeni had ve miktarlar tespit etmeye yetkilidir. (1) 5 24/6/1994 tarih ve 4008 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veyadeğiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(madde numarası: Mük. 30) Mükerrer Madde 30 fıkra üç (19/6/1987 tarih ve 3393 sayılı Kanunun hükmüdür.) Bakanlar Kurulu, 31/12/1993 tarihine kadar menkul kıymetlerin halka satışında bunları ihraç eden anonim ortaklıklar ile aracı kurum ve bankalar arasında düzenlenen aracılık sözleşmelerinin tabi olduğu damga vergisi nispetini "0" sıfıra kadar indirmeye, indirilen nispeti kanuni seviyesine kadar çıkarmaya yetkilidir. (1) Miktarlar, 3505 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle yükseltilmiş ve metne iş-lenmiştir.

7 /5/1994 tarih ve 3986 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numarası: (1) sayılı Tablo) (1) Sayılı Tablo 21/11/1980 tarih ve 2344 sayılı Kanunun hükmüdür.) Damga Vergisine Tabi Kağıtlar : (1) SAYILI TABLO (1) Uygulanan Orijinal Miktar Miktar I. Akitlerle ilgili kağıtlar: Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 5) (Binde 5) b) Belli parayı ihtiva etmeyenler ( TL.) (150 TL.) c) Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1) (Binde 1 ) d) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı mukavelenameleri (5.800 TL.) (50 TL.) 2. Teklifnameler (5.800 TL.) (50 TL.) 3. Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket mukavelenameleri : İlk 100 milyon lira için (Binde 10) (Binde 10) Sonra gelen 100 milyon lira için (Binde 7,5) (Binde 7,5) 200 milyon liranın yukarısı için (Binde 5) (Binde5) (Vergi miktarı 2 milyon ( ) lirayı aşamaz.) Şirket sermayesinin artırılması halinde artırılan meblağa yukarıdaki nispetler yeniden uygulanır ve azami had yeniden nazara alınır. 4. Kefalet, teminat ve rehin senetleri: a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 5) (Binde 5) b) Belli parayı ihtiva etmeyenler ( TL.) (150 TL.) c) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı ile ilgili rehin senetleri (5.800 TL.) (50 TL.) 5. Tahkimnameler ve sulhnameler: a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 5) (Binde 5) b) Belli parayı ihtiva etmeyenler ( TL.) (400 TL.) 6. Fesihnameler : a) Belli parayı ihtiva edenler veya belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler (Binde 1) (Binde 1) b) Diğerleri ( TL.) (150 TL.) (1) 1 sayılı tabloda Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış; Kanunun mükerrer 30 uncu maddesi uyarınca, Maliye ve Gümrük Bakanlığının 24 Seri Nolu (R.G.: 23/12/ ) tebliği ile 1/1/1994 tarihinden itibaren uygulanacak maktu vergi miktarları ile maktu ve nisbi vergilerin asgari ve azami miktarları ise metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir. Daha önce bu tabloda değişiklik yapan mevzuat için ise Mülga Hükümler Külliyatının 2 nci cilt 727 nci sayfasına bakınız.

8 726-2 Damga Vergisine Tabi Kağıtlar : Uygulanan Orijinal Miktar Miktar II. Kararlar ve mazbatalar : 1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları: a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 5) (Binde 5) b) Belli parayı ihtiva etmeyenler ( TL.) (375 TL.) 2. Artırma ve eksiltme kanunlarına tabi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararları (Binde 3) (Binde 3) III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar: 1. Ticari ve mütedavil senetler: a) (Değişik: 30/12/ /1 md.) Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler (Çekler hariç) (Binde 5) (Binde 5) b) Emtia senetleri: 1. Resepise (Makbuz senedi) ( TL.) (150 TL.) 2. Varant (Rehin senedi) ( TL.) (90 TL.) 3. İyda senedi (3.100 TL.) (30 TL.) 4. Taşıma senedi (900 TL.) (10 TL.) c) Konşimentolar ( TL.) (90 TL.) d) Deniz ödüncü senedi (Binde 5) (Binde 5) e) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 5) (Binde 5) 2. Ticari belgeler: a) (Mülga: 4/12/ /140 md.) b) Akreditif ve kredi mektup ve telgrafları (Binde 3) (Binde 3) c) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri ( TL.) (150 TL.) d) Bilançolar ve işletme hesabı hulasaları (Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilenler): 1. Bilançolar ( TL.) (300 TL.) 2. Kar ve zarar cetvelleri ( TL.) (150 TL.) 3. İşletme hesabı hulasaları ( TL.) (150 TL.) e) Barnameler (2.500 TL.) (25 TL.) f) Tasdikli manifesto nüshaları (8.800 TL.) (75 TL.) g) Ordinolar (1.400 TL.) (15 TL.) h) Bankalar veya ticarethaneler arasındaki münakale, tediye, irsal, teslim ve tahsil emirleri (1.400TL.) (15 TL.) IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar: 1. Makbuzlar (ibra senetleri ile kabzı mutazammın imza ve mühürleri ihtiva eden kağıtlar dahil) : a, b, c, d, e, f (Mülga : 4/12/ /140 md.)

9 726-3 Uygulanan Orijinal Miktar Miktar g) Avans makbuzları (Binde 5) (Binde 5) h) Kişiler tarafından belli parayı mutazammın olarak resmi dairelere verilen makbuz ve ibra senetleri ve resmi daireler hesabına ödenen paralarhakkında müteaddit nüsha olarak bankalara veri-len makbuz senetlerinin mezkür dairelere ait nüshaları (Binde5) (Binde 5) ı) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat vesaire gibi her ne ad ile olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paralar nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 4) (Binde 4) j) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler (Binde 4) (Binde 4) k) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar (Binde 4) (Binde 4) 2. Beyannameler: a) Yabancı memleketlerden gelen posta müraselatının gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her mürasele maddesi için (1.400 TL.) (15 TL.) b) Kanun hükümlerine göre resmi dairelere verilen diğer beyannameler: 1. Yıllık gelir vergisi beyannameleri (8.800 TL.) (75 TL.) 2. Kurumlar vergisi beyannameleri ( TL.) (150 TL.) 3. Muhtasar beyannameler (5.800 TL.) (50 TL.) 4. Diğerleri (1.400 TL.) (15 TL.) 3. Havale mektupları, posta ve telgraf havalenameleri: a) 500 liraya kadar olanlar (500 dahil) (100 TL.) (5 TL.) b) liraya kadar olanlar (3.000 dahil) (1.400 TL.) (15 TL.) c) liradan yukarı olanlar (2.500 TL.) (25 TL.) 4. Tarifede yazılı kağıtlardan aslı (2.200) yirmi liradan fazla maktu veya nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri (1.400 TL.) (15 TL.) 5. (Ek: 30/12/ /2 md.; Mülga : 7/11/ /1 md.) 6 22/7/1998 tarih ve 4369 sayılı Kanun ile yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 13) Madde 13 (17/1/1964 tarih ve 488 sayılı Kanunun hükmüdür.) Nispi verginin hesaplanmasında 50 kuruştan aşağı olan matrah kesirleri hesaba katılmaz. 50 kuruş ve daha yukarı olanlar 1 lira olarak hesap olunur. 5 kuruştan aşağı olan vergi kesirleri alınmaz, 5 kuruş ve daha yukarı olanlar 10 kuruş olarak alınır. 7 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri. (Madde numaraları: 22, I Sayılı Tablo) Madde 22 bend (a) (1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Kanunun hükmüdür.) a) Anonim kooperatif, eshamlı komandit ve limited şirket mukavelenamelerinin veya bunların sermaye artışlarıyla, süre uzatmaları hakkındaki kararlarının tescil ve ilanı tarihinden itibaren 3 ay içinde.

10 726-4 I sayılı Tablonun I. akidlerle ilgili kağıtlar başlıklı bölümünün 3 numaralı bendi (4/5/1996 tarihli ve 3886 sayılı Kanunun hükmüdür.) 3. Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket mukavelenameleri: 8 9/4/2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş olan hükümlerin metinleri.(madde numarası: (1) Sayılı Tablo) IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar başlıklı bölümü- (1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Kanunun hükmüdür.) 3. Havale mektupları, posta ve telgraf havalenameleri: a) 500 liraya kadar olanlar (500 dahil) (4369 sayılı Kanunun 81/H maddesiyle değişik mükerrer 30 uncu madde hükmüne göre bugün için uygulama olanağı bulunmamakla birlikte söz konusu miktarın yeniden değerleme oranında artırılması sonucu ulaşılacak rakam TL. sınırına ulaştığında dikkate alınacaktır.) ( TL.) (200 TL.) b) liraya kadar olanlar (3.000 dahil) ( TL.) (2.800 TL.) c) liradan yukarı olanlar ( TL.) (5.000 TL.) 9 11/6/2003 tarihli ve 4884 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş hükmün metni. (Madde numarası: 22) Madde 22 fıkra bir bent a) - (20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun hükmüdür.) Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket mukavelenamelerinin veya bunların süre uzatmaları hakkındaki kararlarının tescil ve ilanı tarihinden itibaren üç ay içinde, 10 25/12/2003 tarihli ve 5035 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş hükümlerinin metinleri. (Madde numarası: Mükerrer 30, (1) Sayılı Tablo,(2) Sayılı Tablo) Madde Mükerrer 30 fıkra iki (19/6/1987 tarihli ve 3393 sayılı Kanunun hükmüdür.) Bakanlar Kurulu uluslararası kurumlardan, yabancı ülkelerin kredi kuruluşlarından ve diğer her türlü dış kaynaklardan doğrudan doğruya veya Türkiye'de faaliyet gösteren bankalar vasıtasıyla verilecek krediler ve bu kredilerin geri ödenmesi nedeniyle düzenlenen kağıtların tabi olduğu damga vergisi nispetini"0" sıfıra kadar indirmeye, indirilen nispeti kanuni seviyesine kadar çıkarmaya ve bu nispetler dahilinde kredi nevileri itibariyle farklı nispetler tespit etmeye ve bu konu ile ilgili usul ve esasları tayin etmeye yetkilidir. (1) Sayılı Tablo nun I. Akitlerle ilgili kağıtlar başlıklı bölüm fıkra 3 - (20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun hükmüdür.) 3. (Değişik : 20/6/ /22 md.) Anonim, es- hamlı komandit ve limited şirket mukavelenameleri : (Binde 5) (Vergi miktarı ( ) lirayı aşamaz) Şirket sermayesinin artırılması halinde artırılan meblağa yukarıdaki nispetler yeniden uygulanır ve azami had yeniden nazara alınır. (1) Sayılı Tablo nun IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar başlıklı bölüm fıkra 1 bent (h) ile fıkra 2 bent (b) - (21/11/1980 tarihli ve 2344 sayılı Kanunun hükmüdür.) h) Kişiler tarafından belli parayı mutazammın olarak resmi dairelere verilen makbuz ve ibra senetleri ve resmi daireler hesabına ödenen paralar hakkında müteaddit nüsha olarak bankalara verilen makbuz senetlerinin mezkür dairelere ait nüshaları (Binde 7,5) (Binde 6) b) Kanun hükümlerine göre resmi dairelere verilen diğer beyannameler: 1. Yıllık gelir vergisi beyannameleri ( TL.) ( TL.) 2. Kurumlar vergisi beyannameleri ( TL.) ( TL.) 3. Muhtasar beyannameler ( TL.) ( TL.) 4. Diğerleri ( TL.) (2.800 TL.) 3. (Mülga: 9/4/ /37 md.)

11 726-5 (2) Sayılı Tablo nun IV - Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar bölümü fıkra 18 - (20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun hükmüdür.) 18. (Ek : 20/6/ /22 md.) Bankalarca konut edinmek isteyenlere (daha önce aynı nitelikte bir kredi kullandırılmamış olması şartıyla kullandırılacak kredinin ana para tutarının elli milyar lirayı aşmayan kısmı için) bireysel konut kredisi verilmesi ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlar (Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılır.), (2) Sayılı Tablo nun IV - Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar bölümü fıkra 23 - (9/4/2003 tarihli ve 4842 sayılı Kanunun hükmüdür.) 23.(Ek: 9/4/ /29 md.) Yurt içi ve yurt dışı kredi kuruluşlarından temin edilen ve ortalama vadesi bir yıl ve daha uzun süreli olan nakdi yatırım kredileri nedeniyle düzenlenen kâğıtlar (kredilerin kullanımları hariç) /7/2004 tarihli ve 5228 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş hükümlerinin metinleri. ( (1) ve (2) Sayılı Tablo) (I ) Sayılı Tablonun IV- Makbuzlar ve diğer kağıtlar: başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasının (h) bendi (25/12/2003 tarihli ve 5035 sayılı Kanunun hükmüdür.) Kişiler tarafından belli parayı mutazammın olarak resmi dairelere verilen makbuz ve ibra senetleri ile resmi daireler nam ve hesabına kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledilen veya emir ve havalelerine tediye olunan paralar için düzenlenen ve nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar. (I ) Sayılı Tablonun IV- Makbuzlar ve diğer kağıtlar: başlıklı bölümünün (2) numaralı fıkrasının sonuna 25/12/2003 tarihli ve 5035 sayılı Kanunla eklenen hüküm. Beyanname ve bildirgelerin internet ortamında gönderilmesi halinde, yukarıda belirtilen miktarları her bir beyanname ve bildirge itibarıyla ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye Bakanlar Kurulu yetkilidir. (II Sayılı Tablonun IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlar: başlıklı bölümünün (16), (26) ve (30) numaralı fıkraları 16. (20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun hükmüdür.) Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketlerin kuruluşlarına, sermaye artırımlarına ve süre uzatımlarına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar. 26. (30/7/2003 tarihli ve 4962 sayılı Kanunun hükmüdür.) Kişiler ile bankalar arasında düzenlenecek kredi kartı üyelik sözleşmeleri. 30. (25/12/2003 tarihli ve 5035 sayılı Kanunun hükmüdür.) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 10 uncu maddesi çerçevesinde tüketici kredisine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmenin tüketiciye verilen nüshası /12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş hükümlerinin metinleri. (Madde numaraları:15,16,18,20,22,27,mükerer 30, (I) sayılı Tablo. ) Madde 15 - (1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Kanunun hükmüdür.) Damga Vergisi kağıtlara pul yapıştırılması ve bu kanunda gösteri len hallerde basılı damga konulması veya makbuz verilmesi veyahut istihkaktan kesinti yapılması şekillerinden biriyle ödenir. Madde 16 (1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Kanunun hükmüdür.) Bu Kanunda gösterilen haller dışında Damga Vergisi kağıtlara damga pulu yapıştırılması şekliyle ödenir. Vergi miktarına eşit olmak üzere birden fazla pul yapıştırılması mümkündür. Türkiye'de düzenlenerek doğrudan doğruya yabancı memleketlerle Türkiye'deki yabancı elçilik ve konsolosluklara gönderilen kağıtlar ve çekilen telgrafların Damga Vergisi bunların Türkiye'deki kalan kopyalarına pul yapıştırılması şekliyle ödenir. (Ek: 29/7/ /97 md.) Noterde düzenlenecek kagıtların Damga Vergisinin pul yapıştırılması şekliyle ödenmesinde ise bu pullar kağıtların noterde kalan kopyalarına yapıştırılır.

12 726-6 Pullar tarihle beraber imza veya mühür konularak iptal olunur. İki pul için bir iptal işlemi yapılabilir. Madde 18 (1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Kanunun hükmüdür.) Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket mukavelenameleriyle, ikmalen vergi ve ceza tarhına konu teşkil eden kağıtların Damga Vergisi makbuz karşılığında da ödenebilir. (1) Bunlar dışında lüzum ve ihtiyaç halinde kağıtlara pul yapıştırılması suretiyle ödenmesi lazımgelen Damga Vergisi Maliye Bakanlığından müsaade alınmak şartiyle, makbuz verilmesi şekliyle de ödenebilir. (Ek: 29/7/ /99 md.) Maliye Bakanlığı lüzum görecegi kağıtların vergisini makbuz verilmesi şekliyle ödetmeye yetkilidir. Madde 20 (1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Kanunun hükmüdür.) Damga pullarının kağıtların düzenlendiği anda yapıştırılması mecburidir. Ancak, postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerin pulları müraselatın tesliminde yapıştırılır. Madde 22 (1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Kanunun hükmüdür.) Makbuz karşılığı ödemelerde Damga Vergisi, a) (Değişik: 11/6/ /9 md.) Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket mukavelenamelerinin veya bunların süre uzatmaları hakkındaki kararlarının tescil tarihinden itibaren üç ay içinde, b) (Değişik: 29/7/ /101 md.) Maliye Bakanlığının müsaadesine bağlı hallerde, müsaade önceden alınmak kaydiyle: aa) Müsaadenin münferit kağıda taallük etmesi halinde kağıdın düzenlendiği günü takibeden yedi gün içinde, bb) (Değişik: 3/12/ /29 md.) Müsaadenin devamlı olarak ve belirli kağıtlara şamil olmak üzere verilmesi halinde, bir ay zarfında düzenlenecek kağıtların vergisi,ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde, c) (Ek:29/7/ /101 md; Değişik: 3/12/ /29 md.) Maliye ve Gümrük Bakanlığının göstereceği lüzum üzerine, makbuz verilmesi şekliyle ödeme yapılması hallerinde, bir ay zarfında düzenlenecek kağıtların vergisi, ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde, Vergi dairesine ödenir. Madde 27 (1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Kanunun hükmüdür.) Noterler pulsuz veya noksan pullu kağıtları, usulen vergi ve cezası tahsil edilmedikçe tasdik etmekten veya bunların suretlerini çıkarıp vermekten memnudurlar. Bu kağıtlardan dolayı alınması lazım gelen vergi ve cezayı sahipleri rızalariyle ödemek isterlerse, noterler mezkür kağıtlara ait vergi ve ceza miktarında damga pulu yapıştırıp iptal ettikten sonra muameleye devam edebilirler. Birinci fıkra hükmüne aykırı olarak işlem yapılması halinde mükellef hakkında Vergi Usul Kanunu hükümleri tatbik edilmekle beraber, noterlerden de, tasdik veya üzerinde muamele icra ettikleri her kağıt için kanunen alınması gereken cezası ayrıca alınır. (Ek: 21/11/ /2 md.) Bankalar ve kamu iktisadi teşebüsleri ile iştirakleri vergisi ödenmemiş veya noksan ödenmiş kağıtları, usulen vergi ve cezası ödenmedikçe işleme koyamazlar. Vergi ve cezası ödenmeden bu kağıtları işleme koyan ilgili banka ve kuruluşlardan, kağıdın mükelleflerinden alınacak ceza miktarınca ayrıca ceza alınır. (1) Bu fıkrada yeralan Anonim, kooperatif, eshamlı komandit ibaresi, 25/12/2003 tarihli ve 5035 sayılı Kanunun 48 inci maddesiyle Anonim, eshamlı komandit olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

13 726-7 Mükerrer Madde 30 fıkra üç (24/6/1994tarili ve 4008 sayılı Kanun hükmüdür.) Bakanlar Kurulu, elektronik ortamda gönderilenler ile Sermaye Piyasası Kanununun uygulanması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulunca düzenlenmesi öngörülen kağıtların tabi olduğu damga vergisi nispetini ibraz yerleri itibarıyla 0 sıfıra kadar indirmeye, indirilen nispeti kanuni seviyesine kadar çıkarmaya ve bu nispetler dahilinde kağıtlar itibariyle farklı nispetler tespit etmeye yetkilidir. (1)(2) (1) SAYILI TABLO ( 21/11/1980 tarihli ve 2344 sayılı Kanunun hükmüdür.) Uygulanan (3) (4) Kanunla Damga Vergisine Tabi Kağıtlar : Miktar Getirilen Miktar I. Akitlerle ilgili kağıtlar : 1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 7,5) (Binde 6) b) Belli parayı ihtiva etmeyenler ( TL.) ( TL.) c) Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) (Binde 1,5) (Binde 1,2) d) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı mukavelenameleri ( TL.) ( TL.) 2. Teklifnameler ( TL.) ( TL.) 3. (Mülga:25/12/ /49 md.) 4.Kefalet, teminat ve rehin senetleri: a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 7,5) (Binde 6) b) Belli parayı ihtiva etmeyenler ( TL.) ( TL.) c) Ekici ile alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı ile ilgili rehin senetleri ( TL.) ( TL.) 5. Tahkimnameler ve sulhnameler : a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 7,5) (Binde 6) b) Belli parayı ihtiva etmeyenler ( TL.) ( TL.) (1) Sermaye Piyasası Kanununun uygulanması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanununca düzenlenmesi öngörülen kağıtlardan damga vergisi nispetinin (0) sıfır olarak uygulanacak olanları için tarih ve sayılı R.G. de yayımlanan tarih ve 94/6035 sayılı Kararnameye bakınız. (2) 16/7/2004 tarihli ve 5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesiyle bu fıkrada yer alan Bakanlar Kurulu,Sermaye Piyasası Kanununun ibaresi, "Bakanlar Kurulu, elektronik ortamda gönderilenler ile Sermaye Piyasası Kanununun" olarak; "damga vergisi nispetini "0" sıfıra kadar indirmeye," ibaresi, "damga vergisi nispetini ibraz yerleri itibarıyla "0" sıfıra kadar indirmeye," olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir. (3)Bu tabloda 4/5/1994 tarihli ve 3986 sayılı Kanunla getirilmiş olan miktarlar aynen bırakılmış; 26/12/2003 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Maliye Bakanlığının 42 seri no'lu tebliği ile 1/1/2004 tarihinden itibaren uygulanacak miktarlar ise metne parantez içinde siyah punto ile işlenmiştir.daha önce bu tabloda değişiklik yapan mevzuat için, Kanunun sonunda yer alan Mevzuatı İzleme Cetveline bakınız. (4) Bu tabloda yer alan nispi vergi oranları, 3/8/1999 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 27/7/1999 tarih ve 99/13142 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 16/8/1999 tarihinden geçerli olmak üzere % 25 oranında arttırılmıştır.

14 726-8 Uygulanan Kanunla Miktar Getirilen Miktar 6. Fesihnameler : a) Belli parayı ihtiva edenler veya belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler (Binde 1,5) (Binde 1,2) b) Diğerleri ( TL.) ( TL.) II. Kararlar ve mazbatalar : 1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata,ilam ve kararlarla hakem kararları: a) Belli parayı ihtiva edenler (Binde 7,5) (Binde 6) b) Belli parayı ihtiva etmeyenler ( TL.) ( TL.) 2. Artırma ve eksiltme kanunlarına tabi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararları (Ek cümle: 16/7/ /36 md.) (Maliye Bakanlığının veya Sayıştayın vizesine tâbi ihale kararlarının vize edilmemesi durumunda ihale kararının hükmünden yararlanılmamış sayılır.) (Binde 4,5) (Binde 3,6) III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar : 1. Ticari ve mütedavil senetler: a) (Mülga: 30/7/ /12 md.) (1) b) Emtia senetleri: 1. Resepise (Makbuz senedi) ( TL.) ( TL.) 2. Varant (Rehin senedi) ( TL.) ( TL.) 3. İyda senedi ( TL.) (6.200 TL.) 4. Taşıma senedi ( TL.) (1.800 TL.) c) Konşimentolar ( TL.) ( TL.) d) Deniz ödüncü senedi (Binde 7,5) (Binde 6) e) İpotekli borç senedi, irat senedi (Binde 7,5) (Binde 6) 2. Ticari belgeler: a) (Mülga: 4/12/ /140 md.) b) Akreditif ve kredi mektup ve telgrafları (Binde 4,5) (Binde 3,6) c) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri ( TL.) ( TL.) d) Bilançolar ve işletme hesabı hulasaları (Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilenler): 1.Bilançolar ( TL.) ( TL.) 2.Kar ve zarar cetvelleri ( TL.) ( TL.) 3.İşletme hesabı hulasaları ( TL.) ( TL.) e) Barnameler ( TL.) (5.000 TL.) f) Tasdikli manifesto nüshaları ( TL.) ( TL.) g) Ordinolar ( TL.) (2.800 TL.) h) Bankalar veya ticarethaneler arasındaki münakale, tediye, irsal, teslim ve tahsil emirleri ( TL.) (2.800 TL.) ı) (Ek: 16/7/ /36 md.) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları ( TL.) IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar : 1. Makbuzlar (ibra senetleri ile kabzı mutazammın imza ve mühürleri ihtiva eden kağıtlar dahil): a, b, c, d, e, f (Mülga : 4/12/ /140 md.) (1) 1 a) daki 30/12/1980 tarihli ve 2367 sayılı Kanun hükmü olan Kambiyo senetleri ve kambiyo senetlerine benzeyen senetlet ( Çekler hariç) Binde 7,5 Binde 6 ibaresi 30/7/2003 tarihli ve 4962 sayılı Kanunun 12 inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

15 726-9 Uygulanan Kanunla Miktar Getirilen Miktar g) Avans makbuzları (Binde 7,5) (Binde 6) h) (Değişik: 16/7/ /36 md.) Kişiler tarafından resmi dairelere verilen belli parayı içeren makbuz ve ibra senetleri ile resmi daireler nam ve hesabına kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmeyi veya emir ve havalelerine tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 7,5) ı) Maaş,ücret, gündelik,huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat vesaire gibi her ne ad ile olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar için verilen makbuzlar ile bu paralar nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar (Binde 6) (Binde 4,8) j) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler (Binde 6) (Binde 4,8) k) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar (Binde 6) (Binde 4,8) 2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tâbidir): (2) a) Yabancı memleketlerden gelen posta müraselatının gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her mürasele maddesi için ( TL.) (2.800 TL.) b) ( Değişik : 25/12/ /29 md.)kanun hükümlerine göre resmi dairelere verilen diğer beyannameler: (1) 1. Yıllık gelir vergisi beyannameleri ( TL.) 2. Kurumlar vergisi beyannameleri ( TL.) 3. Muhtasar beyannameler ( TL.) 4. Katma değer vergisi beyannameleri ( TL.) 5. Diğer vergi beyannameleri (2) ( TL.) c) (Ek:25/12/ /29 md.) Belediyelere verilen beyannameler ( TL.) d) (Ek:25/12/ /29 md.) Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen sigorta prim bildirgeleri ( TL.) e) (Ek:25/12/ /29 md.) Gümrük idarelerine verilen beyannameler ( TL.) 3. (Mülga:9/4/ /37 md.) 4. Tarifede yazılı kağıtlardan aslı ( ) liradan fazla maktu veya nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri ( TL) (2.800 TL.) 5. (Ek: 30/12/ /2 md.; Mülga: 7/11/ /1 md.) (Ek hüküm : 25/12/ /29 md.; Mülga:16/7/ /60 md.) (1) Bu bentlerdeki uygulanan miktar bölümlerinde yer alan rakamlar 5035 sayılı Kanunun hükmüdür. (2) 16/7/2004 tarihli ve 5228 sayılı Kanunun 59 uncu maddesiyle (2) numaralı fıkrada yer alan 2. Beyannameler: ibaresi, 2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tâbidir): ; (2) numaralı fıkranın (b) bendinin (5) numaralı alt bendinde yer alan Diğerleri ibaresi, Diğer vergi beyannameleri olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

16 /6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış veya değiştirilmiş hükümlerinin metinleri. (Madde numaraları: (I) ve (II) Sayılı Tablo.) (1) Sayılı Tablonun "I. Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/6 fıkrası -. (28/3/2007 tarihli ve 5615 sayılı Kanunun hükmüdür.) İkinci el araç satış sözleşmeleri (1) Sayılı Tablonun "II. Kararlar ve mazbatalar" başlıklı bölümünün 2 nci fıkrası (30/12/2004 tarihli ve 5281 sayılı Kanunun hükmüdür.) İhale kanunlarına tâbi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen her türlü ihale kararları (Maliye Bakanlığının veya Sayıştayın vizesine tâbi ihale kararlarının vize edilmemesi durumunda bu karara ilişkin vergi red ve iade olunur.) Binde 4,5 (1I) Sayılı Tablonun V- Kurumlarla ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümünde yer alan (24) numaralı fıkra- (21/2/2007 tarihli ve 5582 sayılı Kanunun hükmüdür.) Toplu Konut İdaresi Başkanlığının menkul kıymet ihracı ve ihraca konu teminatlardan kaynaklananlar dahil her türlü işlemleri ile ilgili olarak düzenlenen ve damga vergisi bu kuruluş tarafından ödenmesi gereken makbuz ve kağıtlar.

17 SAYILI KANUNDA YER ALAN TABLOLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUAT CETVELİ (1) Sayılı Tablonun Değişiklikleri: Değişiklik Yapan Kanun veya Kararnamenin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin Tarihi Numarası Maddesi Tarihi Numarası 30/12/ /12/ Mükerrer 7/11/ /11/ /12/ /12/ /12/ / /12/ /9/ / /9/ /12/ / /12/ Mükerrer 3/12/ /12/ /12/ / /12/ /12/ / /12/ Tebliğ 21 26/12/ Tebliğ 22 24/12/ Tebliğ 23 18/12/ Tebliğ 24 23/12/ Tebliğ 25 11/5/ Tebliğ 26 23/12/ Tebliğ 27 17/3/ Tebliğ 28 25/12/ (2) Sayılı Tablonun Değişiklikleri : Değişiklik Yapan Kanun veya Kararnamenin Yayımlandığı Resmi Gazete'nin Tarihi Numarası Maddesi Tarihi Numarası 24/6/ /7/ /12/ /12/ Mükerrer 16/10/ /10/ /1/ /1/ /12/ /12/ /10/ /11/ Tebliğ /12/ Tebliğ /12/ Tebliğ 38 30

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005.

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005 Tebliğ Maliye Bakanlığından: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) 488 sayılı Damga Vergisi

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/2-1 2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2016 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 59 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL)

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL) SİRKÜLER 2015/03 01/01/2015 Sayın Yetkili; 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarlarını belirleyen 58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 30 Aralık 2014

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında,...her

Detaylı

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete de 56 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. (1) Sayılı tabloda

Detaylı

SİRKÜLER 2013/14 TEBLİĞ

SİRKÜLER 2013/14 TEBLİĞ 01/01/2013 SİRKÜLER 2013/14 Sayın Yetkili; Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kâğıtlar için uygulanacak nispi vergi oranları ve maktu vergilerin 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanacak

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 31.12.2013/237-1 2014 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılına ait damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 57 seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 488 sayılı Damga

Detaylı

- Ücretlere ilişkin oran binde 6,6 dan binde 7,59 a, - Bilançolara ilişkin 26,65 TL. maktu tutar 30,60 TL.ye,

- Ücretlere ilişkin oran binde 6,6 dan binde 7,59 a, - Bilançolara ilişkin 26,65 TL. maktu tutar 30,60 TL.ye, 2013 YILINDA UYGULANACAK NİSBİ VE MAKTU DAMGA VERGİSİ TUTARLARI BELLİ OLDU (56 SERİ NO.LU DAMGA VERGİSİ TEBLİĞİ) Bilindiği üzere, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30. maddesinin; - 5281 sayılı

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı) 26 Aralık 2007 Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 50 sayılı 26 Aralık 2007 ÇARŞAMBA Resmi Gazete Sayı : 26738 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 50) 488

Detaylı

DAMGA VERGİSİ ORANLARI. (01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) ( I ) Sayılı Tablo. Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

DAMGA VERGİSİ ORANLARI. (01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) ( I ) Sayılı Tablo. Damga Vergisine Tabi Kağıtlar DAMGA VERGİSİ ORANLARI (01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) ( I ) Sayılı Tablo Damga Vergisine Tabi Kağıtlar D.V.K. M. Madde: 30 (Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 58) I. Akitlerle

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 05.01.2015/2-1 2015 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2015 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 58 seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

No: 2013/11 Tarih: Konu: 56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

No: 2013/11 Tarih: Konu: 56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. No: 2013/11 Tarih: 02.01.2013 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/220 Ref: 4/220

SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/220 Ref: 4/220 SİRKÜLER İstanbul, 31.12.2014 Sayı: 2014/220 Ref: 4/220 Konu: 2015 YILINDA UYGULANACAK NİSPİ VE MAKTU DAMGA VERGİLERİNE DAİR 58 SERİ NUMARALI DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 30.12.2014

Detaylı

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

KAPSAM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Sirküler No : 2013-80 Sirküler Tarihi :31.12.2013 Konu : 01.01.2014 Tarihinden İtibaren Geçerli Damga Vergisi Oran ve Tutarları 30.12.2013 tarih ve 28867(Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 57

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. SİRKÜLER NO:2015/5 5 /1/2015 İçindekiler: * 2015 Yılında uygulanacak damga vergisi ve harç tutarları. 2015 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ VE HARÇ TUTARLARI: 1.Yeni Damga Vergisi Tutarları: Damga Vergisi

Detaylı

1. Damga Vergisi Oran ve Tutarları

1. Damga Vergisi Oran ve Tutarları 1. Damga Vergisi Oran ve Tutarları 01.01.2017 tarihinden itibaren azami tutar 1.865.946,80 Türk Lirası dir. (61 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği) Damga Vergisine Tabi Kağıtlar I. Akitlerle

Detaylı

24/12/2016 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve

24/12/2016 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve SİRKÜLER TARİH : 30.12 12.201.2016 SAYI : 2016-12 12-5 KONU : 61 seri no lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan

Detaylı

2009 YILI DAMGA VERGĐSĐ TUTARLARI

2009 YILI DAMGA VERGĐSĐ TUTARLARI 02.01.2009/3 2009 YILI DAMGA VERGĐSĐ TUTARLARI ÖZET : 2009 yılına ait damga vergisi tutarlarının belirlendiği, 51 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı. 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun

Detaylı

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.

FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. İçindekiler: * 2014 Yılında uygulanacak damga vergisi ve harç tutarları. SİRKÜLER NO:2014/4 2 /1/2014 2014 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ VE HARÇ TUTARLARI: 1.Yeni Damga Vergisi Tutarları: Damga Vergisi

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT. 2016/9641 sayılı BKK

BAKIŞ MEVZUAT. 2016/9641 sayılı BKK BAKIŞ MEVZUAT 2016/9641 sayılı BKK Sayı : 2017/004 ÖZET : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan vergi tutarları belirlendi. 24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı

Detaylı

2019 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2019 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 02.01.2019/6-1 2019 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 63 seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliğ ile vergiye tabi kağıtların 2019 yılında tabi olacakları maktu damga vergisi tutarları arttırıldı. 2019 yılında

Detaylı

DAMGA VERGİSİ ORANLARI. ( tarihinden itibaren uygulanmak üzere) ( I ) Sayılı Tablo. Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

DAMGA VERGİSİ ORANLARI. ( tarihinden itibaren uygulanmak üzere) ( I ) Sayılı Tablo. Damga Vergisine Tabi Kağıtlar DAMGA VERGİSİ ORANLARI (01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanmak üzere) ( I ) Sayılı Tablo Damga Vergisine Tabi Kağıtlar D.V.K. M. Madde: 30 (Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No: 62) I. Akitlerle

Detaylı

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (2019 YILI) 1.Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 9,48)

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (2019 YILI) 1.Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 9,48) 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren azami tutar 2.642.810,00 Türk Lirası olmuştur. Damga Vergisine Tabi Kağıtlar (2019 YILI) I. Akitlerle ilgili kağıtlar A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar: 1.Mukavelenameler,

Detaylı

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti.

ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. No: 2010/58 Tarih: 31.12.2010 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir.

Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI. 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Sayın MeslektaĢımız; 08.01.2010 Sirküler, 2010/1 Konu: 2010 YILINDA UYGULANMASI GEREKEN DAMGA VERGİSİ ORANLARI 2010 Yılında Uygulanması Gereken Damga Vergisi Oranlarının tamamı değiģmiģtir. Ücretlerde

Detaylı

Konu: 2018 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları İle Maktu Vergi Tutarları Belirlenmiştir

Konu: 2018 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları İle Maktu Vergi Tutarları Belirlenmiştir Sayı: 2018/02 Konu: 2018 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları İle Maktu Vergi Tutarları Belirlenmiştir 62 Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği, 29/12/2017 Tarihinde Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

ERTÜR DENETİM VE MALİ MÜŞAVİRLİK

ERTÜR DENETİM VE MALİ MÜŞAVİRLİK Damga Vergisi Oranları 01.01.2015 tarihinden itibaren azami tutar 1.702.138,00 TL dir. (58 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği) Damga Vergisine Tabi Kağıtlar I. Akitlerle ilgili kağıtlar A. Belli

Detaylı

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) 5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden) 5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) 018 Yılı Damga Vergisi Oranları açıklanmıştır. 2017 yılında uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %14,47 oranında artırılmıştır. 2018 yılı Damga Vergisi Oranları 30285

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) ( t s. R.G.)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) ( t s. R.G.) Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) (27.12.2016 t. 29931 s. R.G.) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı

Detaylı

Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2014 / 5 Konu: Bilgilendirme 03 Ocak 2014 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 4 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar. 1.Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar. 1.Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler Damga Vergisine Tabi Kağıtlar I. Akitlerle ilgili kağıtlar A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar: 1.Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler 2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira

Detaylı

SİRKÜLER SAYI : 2017 / 03 İstanbul, KONU : 2017 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları

SİRKÜLER SAYI : 2017 / 03 İstanbul, KONU : 2017 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları SİRKÜLER SAYI : 2017 / 03 İstanbul,02.01.2017 KONU : 2017 Takvim Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oranları 1-2017 TAKVİM YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ ORANLARI Maliye Bakanlığı tarafından, 2017 yılında

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2018 / 5 İST, yılında uygulanacak maktu damga vergisi tutarları belirlendi.

SİRKÜLER NO: POZ-2018 / 5 İST, yılında uygulanacak maktu damga vergisi tutarları belirlendi. SİRKÜLER NO: POZ-2018 / 5 İST, 03.01.2018 ÖZET: 2018 yılında uygulanacak maktu damga vergisi tutarları belirlendi. 80 SERİ NO LU HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 29 Aralık 2017 tarihli 30285 mükerrer

Detaylı

2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI

2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI 03.01.2017/13-1 2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTAR VE ORANLARI ÖZET : Tebliğde; 2016/9641 sayılı BKK ile 488 sayılı Kanun eki (1) sayılı tabloda 1/1/2017 tarihinden itibaren %7,5 arttırılan maktu

Detaylı

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU 2017-003 Konu : 2017 yılında uygulanacak olan Damga Vergisi Kanununa ekli I sayılı Tabloda yer alan vergi tutarları hakkındadır. Tarih : 03.01.2017 24/12/2016 tarihli ve 29928

Detaylı

2018 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2018 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 02.01.2018/2-1 2018 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 62 seri No lu Damga Vergisi Genel Tebliğ ile vergiye tabi kağıtların 2018 yılında tabi olacakları maktu damga vergisi tutarları arttırılmıştır. 2018

Detaylı

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar 31 Aralık 2018 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30642 (3. Mükerrer) TEBLİĞ Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 63) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

(1) SAYILI TABLO. Damga Vergisine Tabi Kağıtlar. 1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 9,48)

(1) SAYILI TABLO. Damga Vergisine Tabi Kağıtlar. 1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler (Binde 9,48) Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 63) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun

Detaylı

2017 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2017 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 2017 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren vergiye tabi kağıtlara uygulanacak olan 61 seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği eki 1 sayılı Tablo aşağıda verilmiştir. 2017 Yılı

Detaylı

SİRKÜLER ( 2012 / 02 )

SİRKÜLER ( 2012 / 02 ) Konu: SİRKÜLER ( 2012 / 02 ) 1) 2012 Yılı maktu damga vergisi tutarları hakkında genel tebliği. 2) 2012 Yılı maktu harç tutarları ve hadleri hakkında genel tebliği. 3) Konsolosluk harçları hakkında genel

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sokak No: Levent / İSTANBUL Tel: (0212) Fax: (0212) www. pozitifdenetim.com

Levent Cad. Tekirler Sokak No: Levent / İSTANBUL Tel: (0212) Fax: (0212) www. pozitifdenetim.com SİRKÜLER NO: POZ - 2005 / 08 İST, 06. 01. 2005 ÖZET: * Damga Vergisi Kanunu değişti, pul yapıştırma kalktı.. DAMGA VERGİSİ KANUNU NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER: 1. Pul Yapıştırılması Suretiyle Ödeme Kaldırıldı:

Detaylı

denetim mali müşavirlik hizmetleri

denetim mali müşavirlik hizmetleri denetim mali müşavirlik hizmetleri SİRKÜLER 03.01.2013 Sayı: 2013/008 Konu: 2013 YILINDA GEÇERLİ OLACAK DAMGA VERGİSİ ORANLARI İLE MAKTU VERGİ TUTARLARININ İLAN EDİLDİĞİ 56 SERİ NO.LI DAMGA VERGİSİ KANUNU

Detaylı

2018 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2018 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 2018 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren vergiye tabi kağıtlara uygulanacak olan 62 seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği eki 1 sayılı Tablo aşağıda verilmiştir. I. Akitlerle

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR (2009-60)

SİRKÜLER RAPOR (2009-60) 6 DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel:

Detaylı

Sirküler No: 2018 / 03 Tarih:

Sirküler No: 2018 / 03 Tarih: Sirküler No: 2018 / 03 Tarih: 02.01.2018 Konu: 2018 YILINDA UYGULANACAK MAKTU DAMGA VERGİSİ TUTARLARI AÇIKLANDI 2 Özet: 2017 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı (% 14,47) kullanılmak suretiyle

Detaylı

2016 Yılı damga Vergisi Oranları açıklandı. 01.01.2016 tarihi itibariyle geçerli olana Damga Vergisi Oranlarına ait liste aşağıda yer almaktadır.

2016 Yılı damga Vergisi Oranları açıklandı. 01.01.2016 tarihi itibariyle geçerli olana Damga Vergisi Oranlarına ait liste aşağıda yer almaktadır. 2016 Yılı damga Vergisi Oranları açıklandı. 01.01.2016 tarihi itibariyle geçerli olana Damga Vergisi Oranlarına ait liste aşağıda yer almaktadır. (1) SAYILI TABLO Damga Vergisine Tabi Kağıtlar I. Akitlerle

Detaylı

DENET SİRKÜLER. Öte yandan, Kanunun 14 üncü maddesinin, 5281 sayılı Kanunun 43/2 inci maddesiyle değişik birinci fıkrasında,

DENET SİRKÜLER. Öte yandan, Kanunun 14 üncü maddesinin, 5281 sayılı Kanunun 43/2 inci maddesiyle değişik birinci fıkrasında, BDO Yayıncılık A.Ş. Sirküler Tarihi : 27.12.2016 Sirküler No : 2016/113 2017 YILINDA UYGULANACAK MAKTU DAMGA VERGİSİ TUTARLARI İLE DAMGA VERGİSİ AZAMİ TUTARI (61 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/2 Ref: 4/2

SĐRKÜLER Đstanbul, Sayı: 2011/2 Ref: 4/2 SĐRKÜLER Đstanbul, 05.0.20 Sayı: 20/2 Ref: 4/2 Konu: 20 YILINDA GEÇERLĐ OLACAK DAMGA VERGĐSĐ ORAN VE TUTARLARININ BELĐRLENDĐĞĐ 54 SERĐ NO.LI DAMGA VERGĐSĐ KANUNU GENEL TEBLĐĞĐ YAYINLANMIŞTIR 29.2.200 tarih

Detaylı

Sirküler No: 143 İstanbul, 29 Aralık 2017

Sirküler No: 143 İstanbul, 29 Aralık 2017 Sirküler No: 143 İstanbul, 29 Aralık 2017 Konu: 2018 yılında uygulanacak maktu damga vergisi tutarları açıklandı. Özet: 2017 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı (% 14,47) kullanılmak suretiyle

Detaylı

Sirküler No: 005 İstanbul, 2 Ocak 2019

Sirküler No: 005 İstanbul, 2 Ocak 2019 Sirküler No: 005 İstanbul, 2 Ocak 2019 Konu: 2019 yılında uygulanacak maktu damga vergisi tutarları açıklandı. Özet: 2018 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı (% 23,73) kullanılmak suretiyle Hazine

Detaylı

2009 YILI ÜFE BİR ÖNCEKİ YILIN ARALIK AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI

2009 YILI ÜFE BİR ÖNCEKİ YILIN ARALIK AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE DEĞİŞİM ORANI AYA GÖRE YILIN ARALIK AYINA GÖRE 2009 YILI ÜFE YILIN AYNI AYINA GÖRE 12 AYLIK ORTALAMALARA GÖRE ORANLARI GENEL İNDEKS SAYILARI (ÜFE) OCAK 0,23 0,23 7,9 12,81 156,65 ŞUBAT 1,17 1,4 6,43 12,63 158,48 MART

Detaylı

56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2013/11

56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2013/11 İstanbul, 02.01.2013 56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2013/11 01.01.2013 Tarih ve 28515 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/85 TARİH: 31.12.2009

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/85 TARİH: 31.12.2009 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/85 TARİH: 31.12.2009 KONU Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri No:53 Bilindiği üzere 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 6 ncı

Detaylı

Ekli listede de görüleceği üzere, 01.01.2013 tarihinden itibaren; - Belli parayı ihtiva eden sözleşmeler, taahhütnameler ve temliknameler binde 9,48

Ekli listede de görüleceği üzere, 01.01.2013 tarihinden itibaren; - Belli parayı ihtiva eden sözleşmeler, taahhütnameler ve temliknameler binde 9,48 SAYI: 2013/29 KONU: Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) Sayılı Tabloda Yer Alan Kâğıtlara Uygulanan Nispi Vergi Oranları ve Maktu Vergi Tutarları ile Her Bir Kâğıttan Alınacak Damga Vergisinin Üst Sınırları

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2011 / 06

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2011 / 06 İstanbul, 03 Ocak 2011 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2011 / 06 KONU : 2011 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi ve Harç Miktarları Hk. 1. 2011 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Miktarları 488 sayılı Damga Vergisi

Detaylı

Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemallıklar (01.01.2012 Tarihinden itibaren) 770,00

Doğrudan Gider Yazılacak Demirbaş ve Peştemallıklar (01.01.2012 Tarihinden itibaren) 770,00 ASGARİ ÜCRETLER 16 Yaşından Büyükler için (01.01.2012-30.06.2012) 886,50 16 Yaşından Büyükler için (01.07.2012-31.12.2012) 940,50 16 Yaşından Küçükler için (01.01.2012-30.06.2012) 760,50 16 Yaşından Küçükler

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 63

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 63 MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 63 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Bütçe - Plan Komisyonu Raporu. (1/46) T. C. Başbakanlık 20.11. 1980 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59)

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 59) 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında,...her

Detaylı

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 13

MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 13 İstanbul, 02 Ocak 2013 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ NO : 2013 / 13 KONU : 2013 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi ve Harç Miktarları Hk. 1. 2013 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Miktarları 488 sayılı Damga Vergisi

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR

SİRKÜLER RAPOR DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya, Ankara

Detaylı

IX. VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR

IX. VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR IX. VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR GELİR VERGİSİ TARİFESİ (01.01.2014-31.12.2014) 11.000 TL ye kadar % 15 27.000 TL nin 11.000 TL si için 1.650 TL fazlasına % 20 97.000 TL nin

Detaylı

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR GELİR VERGİSİ TARİFESİ (01.01.2012-31.12.2012) 10.000 TL ye kadar % 15 25.000 TL nin 10.000 TL si için 1.500 TL fazlasına % 20 88.000 TL nin 25.000

Detaylı

TEBLİĞ DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 57)

TEBLİĞ DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 57) Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 57) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun( 1 ) mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında,...her takvim yılı başından geçerli

Detaylı

Ata Uluslararası Denetim

Ata Uluslararası Denetim Gelir Vergisi Oranları Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi Ücret Gelir Dilimi Vergi Oranı 10.000 TL ye kadar 15% 25.000 TL'nin 10.000 TL'si için 1.500 TL, fazlası 20% 88.000 TL'nin 25.000 TL si için 4.500

Detaylı

Ata Uluslararası Denetim

Ata Uluslararası Denetim Gelir Vergisi Oranları Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi Ücret Gelir Dilimi Vergi Oranı 10.000 TL ye kadar 15% 25.000 TL'nin 10.000 TL'si için 1.500 TL, fazlası 20% 88.000 TL'nin 25.000 TL si için 4.500

Detaylı

Ata Uluslararası Denetim

Ata Uluslararası Denetim Gelir Vergisi Oranları Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi Ücret Gelir Dilimi Vergi Oranı 10.700 TL ye kadar 15% 26.000 TL'nin 10.700 TL'si için 1.605 TL, fazlası 20% 94.000 TL'nin 26.000 TL si için 4.665

Detaylı

Özet: dönemi pratik bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

Özet: dönemi pratik bilgilerine aşağıda yer verilmiştir. S Đ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.01. Sayı: /5 Konu: Pratik Bilgiler Hakkında Özet: 01.01.-31.12. dönemi pratik bilgilerine aşağıda yer verilmiştir. 1 Gelir Vergisi Oranları Yılına Ait Gelir Vergisi

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 11

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 11 Đstanbul, 02 Ocak 2012 MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 11 KONU : 2012 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi ve Harç Miktarları Hk. 1. 2012 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Miktarları 488 sayılı Damga Vergisi

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR ( )

SİRKÜLER RAPOR ( ) DMF SİSTEM ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM DANIŞMANLIK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. www.dmf.com.tr & dmfsystem.eu dmf@dmf.com.tr www.russellbedford.com Ankara : Farabi Sokak 12/11 06680 Çankaya Tel: 0.312.428

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 03.01.2013 Sayı: 2013/15 Ref: 4/15

SİRKÜLER İstanbul, 03.01.2013 Sayı: 2013/15 Ref: 4/15 SİRKÜLER İstanbul, 03.01.2013 Sayı: 2013/15 Ref: 4/15 Konu: 2013 YILINDA GEÇERLİ OLACAK DAMGA VERGİSİ ORANLARI İLE MAKTU VERGİ TUTARLARININ İLAN EDİLDİĞİ 56 SERİ NO.LI DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Mükellefiyet ve İstisnalar

BİRİNCİ BÖLÜM Mükellefiyet ve İstisnalar Kanun Adı: DAMGA VERGİSİ KANUNU Kanun No: 488 Kabul Tarihi: 1/7/1964 Resmi Gazete Sayısı: 11751 Resmi Gazete Tarihi: 11/7/1964 Konu Madde 1- Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga Vergisine

Detaylı

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. SİRKÜ : 2015/01 KAYSERİ Konu : 2015 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar 06.01.2015 30.12.2014 tarih ve 29221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan VUK 442, GVK 287, DVK 58 Seri No.lu Genel Tebliğleri ile bu

Detaylı

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) Binde 1,89

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) Binde 1,89 Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. 17 D 12 13 15 Ikbal Ticaret Merkezi 34365 Teşvikiye-Istanbul Telefon: + 9 (212) 31 14 Telefax: + 9 (212) 327 32 14 E-Mail : istanbul@roedl.com

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

I. Akitlerle ilgili kağıtlar A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar: 1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler Binde 9,48

I. Akitlerle ilgili kağıtlar A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar: 1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler Binde 9,48 Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. 17 D 12 13 15 Ikbal Ticaret Merkezi 34365 Teşvikiye-Istanbul Telefon: + 9 (212) 31 14 Telefax: + 9 (212) 327 32 14 E-Mail : istanbul@roedl.pro

Detaylı

DAMGA VERGİSİ KANUNU NDA 5035 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

DAMGA VERGİSİ KANUNU NDA 5035 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1 DAMGA VERGİSİ KANUNU NDA 5035 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER CELAL ÇELİK Baş Hesap Uzmanı (VERGİ DÜNYASI/MART-2004) A. GİRİŞ 02.01.2004 gün ve 25334 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan

Detaylı

Sirküler No :2016/212 Konu :2017 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oran ve Tutarları

Sirküler No :2016/212 Konu :2017 Yılında Uygulanacak Damga Vergisi Oran ve Tutarları Rödl & Partner Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. 17 D 12 13 15 Ikbal Ticaret Merkezi 34365 Teşvikiye-Istanbul Telefon: + 90 (212) 310 14 00 Telefax: + 90 (212) 327 32 14 E-Mail : istanbul@roedl.pro

Detaylı

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR VERGİ MEVZUATI İLE İLGİLİ TARİFE, MİKTAR, ORAN VE CEZALAR GELİR VERGİSİ TARİFESİ (01.01.2013-31.12.2013) 10.700 TL ye kadar % 15 26.000 TL nin 10.700 TL si için 1.605 TL fazlasına % 20 94.000 TL nin 26.000

Detaylı

BİLGİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

BİLGİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. SiRKÜLER 2018/01 İstanbul, 02.01.2018 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 210 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 210 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 02.01.2017 SiRKÜLER 2017/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

HARCIRAH DÜZENLEMESİ. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 2 numaralı bendinde,

HARCIRAH DÜZENLEMESİ. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 2 numaralı bendinde, HARCIRAH DÜZENLEMESİ 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 24 üncü maddesinin 2 numaralı bendinde, "Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan müesseseler tarafından idare meclisi başkanı ve üyeleri ile denetçilerine,

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 02.01.2014 SiRKÜLER 2014/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 180 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 180 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 02.01.2012 SiRKÜLER 2012/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. 1

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. 1 SİRKÜ : 2017/01 KAYSERİ Konu : 2017 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar 04.01.2017 27.12.2016 tarih ve 29931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan VUK 476, GVK 296, DVK 61 Seri No.lu Genel Tebliğleri ile bu

Detaylı

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. 1

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. 1 SİRKÜ : 2017/01 KAYSERİ Konu : 2017 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar 04.01.2017 27.12.2016 tarih ve 29931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan VUK 476, GVK 296, DVK 61 Seri No.lu Genel Tebliğleri ile bu

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 200 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 200 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 05.01.2015 SiRKÜLER 2015/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. 1

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. 1 SİRKÜ : 2018/04 KAYSERİ Konu : 2018 Yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar 05.01.2018 29.12.2017 tarih ve 30285 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan VUK 490, GVK 302, DVK 62 Seri No.lu Genel Tebliğleri

Detaylı

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. 1/5

ERCİYES Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. 1/5 SİRKÜ : 2019/05 KAYSERİ Konu : Vergi Kanunlarına göre 2019 yılında uygulanacak 14.01.2019 bazı had, oran ve tutarlar 31.12.2018 tarih ve 30642 (3. mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan VUK 504 Sıra

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 170 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 170 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 04.01.2011 SiRKÜLER 2011/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası bulundurmama cezası 190 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 03.01.2013 SiRKÜLER 2013/01 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

07.01.2015 Sirküler 2015/01

07.01.2015 Sirküler 2015/01 07.01.2015 Sirküler 2015/01 2015 Yılında Uygulanacak Bazı Tutar ve Oranlar. 2015 Yılına girmemizle birlikte yılbaşından itibaren geçerli olmak üzere, Vergi mevzuatında yer alan yeni düzenlemeler Resmi

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/18 İstanbul, 07 Şubat 2005 KONU : Damga Vergisi Ödeme Şekilleri

Detaylı

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 160 TL olarak uygulanacaktır.

1.2. Serbest Meslek Defterinin günü gününe tutulmaması ve vergi levhası asmamanın cezası 160 TL olarak uygulanacaktır. İstanbul, 08.01.2010 SiRKÜLER 2010/02 KONU : VERGİ KANUNLARINDA HAD VE ORAN DEĞİŞİKLİKLERİ 1- VERGİ USUL KANUNU 2- GELİR VERGİSİ KANUNU 3- DAMGA VERGİSİ 4- HARÇLAR KANUNU 5- MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ 6-

Detaylı

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU 3725 DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU Kanun Numarası : 210 Kabul Tarihi : 21/2/1963 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/2/1963 Sayı : 11343 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 2 Sayfa : 828 Değerli kağıtlar:

Detaylı

1.Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna TL.

1.Gayrimenkul Sermaye İratlarında Uygulanan İstisna TL. VERGİ KANUNLARINA GÖRE 2013 YILINDA UYGULANACAK VERGİ TARİFELERİ, HADLER, İSTİSNA TUTARLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER Hemen hemen her yılın sonunda olduğu gibi, 2012 yılının sonunda da (kısmen 2013 yılının

Detaylı

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU Kanun Numarası : 210 Kabul Tarihi : 21/2/1963 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/2/1963 Sayı : 11343 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 2 Sayfa : 828 Değerli kağıtlar: Madde

Detaylı

Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığı Tartışmalı Olan Kurumların Damga Vergisi Karşısındaki Durumları

Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığı Tartışmalı Olan Kurumların Damga Vergisi Karşısındaki Durumları www.mevzuattakip.com.tr Damga Vergisine Tabi Olup Olmadığı Tartışmalı Olan Kurumların Damga Vergisi Karşısındaki Durumları Bu bölümde özellikle Damga Vergisi Kanunundan sonra kurulan ve Damga vergisine

Detaylı

Duyuru : 2017/ DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir)

Duyuru : 2017/ DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Duyuru : 2017/01 02.01.2017 DUYURU (Sadece Müşterilerimiz içindir) Açıklama: 2017 Yılında İçinde Vergi Kanunlarında Yer Alan ve Mükellefleri İlgilendiren Oran-Had ve Maktu Tutarlardaki Değişiklikler. İlgili

Detaylı

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU 3725 DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU Kanun Numarası : 210 Kabul Tarihi : 21/2/1963 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/2/1963 Sayı : 11343 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 2 Sayfa : 828 Değerli kağıtlar:

Detaylı