ULUSLARARASI VEYSEL KARtNlVE MANEVi K0LT0R MiRASIMIZ SEMPOZVUMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULUSLARARASI VEYSEL KARtNlVE MANEVi K0LT0R MiRASIMIZ SEMPOZVUMU"

Transkript

1 \ I I ULUSLARARASI VEYSEL KARtNlVE MANEVi.. K0LT0R MiRASIMIZ SEMPOZVUMU, INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON UWAYS AJ...QARA.Nl AND OUR MORAL CULTURAL HERiTAGE Mayts/ May/ y.l.o /2011 Editor Mehmet Bilen - ~evki Efe

2 Uluslararas Veysel Kareni Ve Manevi Kiiltiir Mirasumz Sempozyumu T.C. Ba~bakanhk Valaflar Genel Miidiirliigu Bitlis Bolge Miidiirliigu Yaym Koordinatorii M. Sait Sancar Bolge Mtidtir Vek:ili Genel Yaym Yonetmeni Mehmet Kurtoglu Editor Mehmet Bilen- ~evki Efe ISBN: Sertifika No: Basun Y eri Matser Bas1m Yaym San. Tic. Ltd. $ri. Gersan Sanayi Sitesi 2307 Sokak No: 42 Ergazi I Yenimahalle - ANKARA Tel: Adres Ta~ Mah.Jslahiye ~edresesi Hiikiimet Kooagt Arkas1 BiTLiS _Tel: Faks: Ankara 2012

3 - Uluslararasi Veysel Karen.i Ve Man.evi Killtiir Mirasimiz Sempozyumu -. ~iv BELGELERiNE GORE GARZAN'IN idari YAPISI (DERZiN VE GiRDiKAN BEYLERi) Ab~ullah Demir 1 Ozet Garzan, ismini Erzen ehir harabesinden alnu tlr. Garzan ve yevresi tarih boyunca biryok istilaya maruz ka1nu tlr. $ah fsmail l512'de Diyarbalar ve yevresini istila ederek bolgede bakimiyetini saglami tlr. c;;aid.tran seferinden sonra Garzan diger ac:hyla Derzin ve Girdikan beyleri 1515'de idris-i Bitlisi vasttastyla istimalet yoluyla Osmanh Devleti'ne iltihak ettiler. Tan.zimat'tan sonra Zirki Beyligi lagvedilerek yerine Diyarbalar'a bagh Garzan kazas1 te kil edildi. Ayru zamanda Derzin ve Girdikan nahiyeye don~t!!flllerek Garzan.kazasma baglandl. Daha sonra Garzan kazast, Diyarbalar' dan almarak Bitlis vilayetinin Siird sancagma baglannu tlr. Cumhuriyet doneminde Garzan.kazas1 lagvedilerek yerine Kurtalan ve Baykan admda iki yeni kaza kurulm.u tur. Anahtar kelimeler: Garzan, Derzin, Girdikan, Zirki, Siird, Bitlis, Kilrdistan, idris-i Bitlisi, Yavuz Sultan Selim. $ah tsmail, Kurtalan ve Baykan. Girt~ Garzan, 2 Bitlis vihiyetinin Siirt sancagma bagh bir kaza olup dogusunda Ba ur nehri, bansmda Kulp, Silvan ve Be iri, gtineyinde Rldvan nahiyesi, kuzeyinde Mutki ve Sason kazalan y~r almaktadrr. 3 $emseddin Sami, Kamusii'l-A 'lam adh eserinde Garzan'm ac:hru bolgede en eski yerle im merkezi olan Erzen ehrinden aldtguu ve halk arasmda galat-1 me hur olarak Garzan diye telaffuz eciildigini ifade etmektedir. 4 Bitlis Vilayet Sal.t)amesi'nde de Garzan'm eski isminin Erzen oldugu, zaman iyerisinde halkm yanh telaffuzu sonucu degi iklige ugrayarak Garzan adlm aldlgun yazmaktadrr. 5 Garzan kaza merkezi Zok adlyla bilinen tarihi mekana kurulmu tur. Garzan'da kale ve ehir harabeleri bulunmak:tadrr. Bunlardan ba.zllan unlardrr: Erzen ehir harabesi, Zok magaralan, Derzin 6 ve Zeriki 7 kaleleri ile Girdikan 8 sancagtdrr. 1 1 Ar~ivci ve ~ttrmac1. 2 Garzan, Arapya bir kelime olup isyan eden daha so ora itaat ve bagllhguu gosterendir. 3 Bitlis Vilayet Salnamesi, tki.nci Baslo. 1314/1316, s ~emsettin Sami, Kamusii'l-A 'lam, 1stanbul, c. I, 1314, s Bitlis Vilayet Salnamesi, tki.nci Basla, 1314/1316, s Derzin: Cumhuriyet doneminde "Adakale" olarak ismi degi~t:irilmi tir. 7 Zeriki: Osmanh ~iv'i kaynaklannda Zaraka, Zerili, Zirkan olarak yer alm.aktadtr. Ayru kelime halk arasmda da Zunkan alarak telaffuz edilmektedir. Biz belgelerde ~ok~a yer alan Zerild lafmu esas alarak teblig metnimizde de ayru kelimeyi slk~a kull~ olduk. 8 Girdikan: Cumhuriyet doneminde "<;evrimtepe" olarak ismi degi~tirilmi~tir. \,

4 - Uluslararasi Veysel Kareni Ve Manevi Kiiltiir Mirasimiz Sempozyumu - 1 BOA. C. ML $emsettin Sami, age, c. IV, 1314, s $emsettin Sami, age, c. IV, s BOA: DH. fd El-Belazun, Fiituhu '1-Bii/dan, <;:eviren: Mustafa Fayda, K!iltiir Bakanlt~ Yaymlan, Ankara, 2002, s. 251; Afif Erzen, "Erzen" islam Ansiklopedisi, c. IV, M.E.B., 1stanbul, 1993, s. 337; $emsettin Sami, Kamusii'l-A 'lam c. I, s Nusaybin Anl~mas1'nda ~u ifadeler yer almaktadtr: "Ben on/ara, mallar1, ~ocuklan, kadmlan, ~ehirleri ve degirinenleri i~in eman verdim; ~~~ ~art/a ki on/ar, ftzerelerindeki hakla OdeSinler. Kopriilerimizi tamir etmeleri, yollanm ~a~lranlarlmtza yo/ gostenneleri de onlardan istedigimiz diger ~eylerdir. Allah, me/ekleri ve Miisliimanlar ~ahit o/du" ( El-Belazuri, s. 250). 7 El-Belazun, s ytizyllm sonlannda Garzan Kazast 138 koyden miite~ekkil bir yerle im merkezidir. Yapt.lan nil.fus sayunlannda toplam niifusu 'dir? 1314 yt.lmda hamlanan Bitlis Vilayet Salnamesi'nde 173 koyiin Garzan'a bagh oldugunu, dolaytstyla bir onceki doneme gore koy saytstnm amguu gonnekteyiz. Garzan'm Ul(te ikisi Miislilman Ki.i.rtlerdir. Geri kalan oiifusun Enneni, Sliryani ve Yezidi unsurlardan olu maktadrr. Merkez kazaya bagh yedi koy bulunmaktadrr. 3 Garzan, dogu ve guneyi birbirine baglayan en onemli merkezlerden biridir. Bitlis Vali vekili ismail HakJo 'nm da arz ettigi gibi, Bitlis ve Garzan yolu, Diyarbalar ve Haleb ticaret yolu guzergahmda, ibracat ve ithalatm en miihim ge9it noktalanndan ~iridir. 4 Bununla birlikte Garzan't degerli lojan en onemli katmanlardan biri de tarihi mekanlann fazlaca yer almastdrr. Mezopotamya bolgesinde yer alan Garzan, Roma, Pers ve sair uygarhklan iyinde banndrran ve biryok medeniyetlerin izini ta tyan koklii bir tarihi geymi e sahiptir. Garzan ve yevresi bir9ok istilaya maruz kalnu ve biryok sava a sahne olmu tur. Garzan, Emevi, Abbasi, Mervani, Selyuklu, Artuklu, Karakoyunlu, Akkoyunlu ile Safev'i hilimiyetine girmi ve biryok mevali devlet hiik:iim silnnti tiir. YaZJm!Zin ba hgmdan da anla t.lacagt iizere astl konumuz XVI. ytizyllda Safevi ve Osmanlt haj9miyetinde Derzin'i ve Girdikan beyleri ve bolgenin idari yapts!ol izah etmeye yalt~acagtz. Garzan'm Miisliimanlar tarafmdan ilk fethini ele aldtktan so~ ast.l konumuz olan Safevi ve Osmanlt donemini bazt belgeler m~vacehesinde izah etmeye yalt~acagtz. Etten ~ehrinin Hz Orner Doneminde Fethi Erzen ehri Hz. Orner b. El-Hattab'm halifeligi zamanmda iyad bin Ganem tarafmdan Hicri yt.lmda (Miladi 640) ban yoluyla fethedilmi tir. 5 El-Belazun'nin Futuhu 'l-biildan adh kitabmda, Miislilmanlarm, iyad bin Ganem kumandast altmda Erzen Kalesi'ni Nusaybin Antla maswa 6 gore fethettiklerini ve sonradan Derb'e dogru bareket ettiklerini, burayt. aldtktan sonra Bitlis'i ve Hilat't (Ahlat) da zapt ederek geri dondiiklerini yazmaktadrr. Fethettikleri bu yerleri haraca (vergiye) baglayarak daha once Hz. Orner tarafmdan tayin yeri olan Hlms'a geri dondiiklerini aytklamaktadrr. 7 Erzen ehri hicretin 18. Yt.lmda fethi ger9ekle tikten sonra uzun sure en ve abadan kalmt trr. M yt.lmda Selyuklulann bolgeyi istila etmesiyle Erzen ehri harap olmu ve ehir halkmdan canmt kurtaranlar goy ederek Erzen-i Rum deoilen yere goy etmi lerdir. Bu bolgeye yerle en Erzen -308-

5 - Uluslararasi Veysel Kareni Ve Manevi Kiiltiir Mirasimiz Sempozyumu - hallo daha once yurt edindikleri "Erzen" ~ehir vermi~lerdir. 1 merkezi.nin adlru mesken tuttuklan yeni yere Safevi Doneminde Derzini Beylerinden Emir Hamza 1508'de $ah ismail, Akkoyunlulan yendilcten sonra 1512'de Diyarbakrr ve 9evresini de istila etmeye b~ladl. Boylelikle Derzi.n, Bitlis ve 9evresi de Safevtler'in hakimiyetine girmi~ oldu. 2!;)ah ismail, bolgede ~at gorevini yapan ve balk arasmda biiytik bir itibara sahip olan!;)eyb Hasan Ezraki bin S~yyid Abdurrahman 3 abfadmdan Emir Hamza'Yl Derzin beyligine atadt. Emir Hamza'nm oliimiinden sonra Derzin'i emirligine Muhammed ge9ti. Dogu Giineydogu Anadolu'nun Osmanh'ya iltibala Dogu ve GiineydoguAnadolu Bolgesi Osmanlt Devleti'ne iltibakedilmeden once siyasi ve idari olarak Safevt haicimiyetindeydi. 4 ~ah ismail, iran't istila ettikten sonra Bagdat, Diyarbakrr ve diger bolgeleri de baicimiyeti altma aldt. Bunun iizerine Yavuz Sultan Selim 1514 yilinda <;aldtran'da!;)ah ismail'e kar~t sav~arak 'safevi kuvvetlerini yenilgiye ugratt1. 5 Yavuz Sultan Selim, <;aldrran muharebesinden bir si.ire sonra Amasya bolgesine gelerek la~t orada ge9irdi. 6!;)ab ismail'in Ki.irt emirlerini hapse atmast ve sancaklanm i~gal etmesi sonucu Ki.irtlerde Safevilere kar~t bir nefret uyamm~b. Bunu bilen Yavuz Sultan Selim, Ki.irtlerin Osmanh Devleti'ne iltibaklanm saglamak iyin <;aldrran Seferi'ne katdm.t~ olan idris-i Bitlisi'yi gorevli olarak "Ki.irdistan'a" gonderdi. idris'i Bitlisi 1 AfifErzen, Erzen Maddesi, islmn Ansik/opedisi, c. IV, M.E.B., istanbul, 1993, s Said P~a, Salname-i Vi/ayet-i Diyerbekir;l302, s ~eyh Hasan Ezraki. bin Seyyid Abdurrahman; Sels:ukluJar doneminde ~am'dan Mardin'e gos: ederek ilk yerle~tikleri yer Mardin'in Zarraka Mahallesi oldugu soylenmektedir. Mardin'e yerle~tikten soma da adma cami, medrese in~a etmi~ ve halla ir~at etmek is:inde tekke ve zaviye kurrou~tur. Mardin'de XVI. YUzytla ait ve hatta xvm: yiizyj!dan kalma vesikalarda ve tahrir defterlerinde Zarraka mahallesine rastlamakla beraber, XIX. yuzyhdan itibaren Mardin'~ mahalleleri arasrnda bu isme tesaduf edilmediwru gormekteyiz. Bununla beraber Mardin SUryani Metropolidi Hanna Dolapon'iln verdigi sozlu bilgiye gl>re, Necmeddin mahallesine eskiden Zarraka ismi verilmekteydi.. xvt. yuzytlda Zarraka mahallesi'nde musiuman ve Htristiyan halk birlikte oturmakta olup ikisi arasmdaki oran y!lzyji boyunca devamh olara.k. htristiyanlarm lehine geli~mi~tir. Zarraka; suyu s:ok az olan kaynak demektir. Bu konu hakkmda aynntili bilgi is:in bkz. Nejat Goyuns:, XVI. Yiizyilda Mardin sancagt s tarihli Diyarbalar Tapu Tahrir de.fterinde: $eyh Hasan EZ1 aki bin Seyyid Abdurrahman 'zn Mardin Sancati Zarraka mahallesinde iskan ettigini ve adma Zarraka maha//esi isminin kanuldutimu Tahrir kaydmda yer a/maktad1r. Aym de.fterde Mardin Sancagr kanunnamesi ve Liva merkezinin biitiin maha//e/erinin isimlerinin yer afdzti ve aym zmnanda ~ehir merkezinde ohtranlann niifus miktarlarma da mufassa/ bir ~ekilde yer veri/mi~tir. Aym zamanda Zarraka mahallesinde iskan eden ~aluslann isimleri ve /zane sayzlarma da yozi/mz~hr. Yapzlan tahrirde Zarraka Maha//esi Miis/iiman maha/lesi o/arak tahriri yaprlmr~hr. Mahal/ede iskan eden hane SlJ'ISI 120 olarak belirti/mi~ ve miicerredlerin (bekarlarm) sayisl da 16. nefer olarak kayzt edi/mi~tir. [BOA. Tapu Tahrir De.fteri No: 64, s. 218} Mardin Merkez mahal/esinden o/an Zarraka Maha//esi 16. Yiizyrlda yaprlan tahrir kaydmda Zarraka Mahallesi niifusunun tamamen musliiman oldugu goriilmektedir. Fakat 18. Yiizyz/da yaprlan tahrirde maha//enin top/am niifusunull 398 haneye u/a~ntim Miisliiman sayrsmm 198 olarak belirti/digini ev/i o/an/ann sayrsz yani Bennak sayzsz 155 ve Miicerred sayzsz yani bekar sayrsmm 43 o/duj"unu gormekteyiz. Kebr ( Gayr-i Miislim top/am) niifusunun 200 ~zktztim ve. /zane sryzsz 134 ve miicerred ( bekar) sayislnm da I 16 tahrir defterinde kaylt edilmi~tir. Boylelikle Mardin'in Zarraka Mahal/esi'nde iki yiizyrl bir siire i~erisinde Miisliiman niifusunun azaldzgzm ve gayri Miislim niifusumm ~ogaldztim go1mekteyiz. [BCJ.A. Tapu Tahrir.Defetir No: 200, s } 4 Topkapt Sarayt Miizesi Ar~ivi, (!'SMA), no: E s Hoca Sadeddin, Tacu't-Tevarih istanbul, 1280, c. ll. s (:aldj.ran sava~tyla ilgili aynnttlt bilgi is:in bkz~ Vural Gens:, (Farss:adan <;evirif lran Tarih~ilerin Kaleminden <;aldzran, Bengi yayrnlan, fstanbul, 2011, s

6 - Uluslararas1 Veysel Kareni Ve Manevi Kiiltiir Mirasmuz Sempozyumu - bolgeyi dolru;arak Kfut beylerini ikna etmege ~tt. Bu strada Kfut e~leri Bitlis'te bir araya gelerek toplantt diizenlediler. Daha once mutasamf olduklan sancaklanna mtidahal~ edilmemek arttyla Amasya'da bulunan Yavuz Sultan Selim'e biat ve bagliliklaridi idris'i Bitlisi vasttas1yla bildirdiler. 1 Boylelikle idris-i Bitlisi de tistiin yetenegiyle kan dokillmeden istimalet (gontil almak) suretiyle bolgenin Osmanll Devleti'ne iltihaloru saglaw? Bunun iizerine 25 Kiirt beyi Safevi'den aynlarak Osmanl1 Devleti yanmda yer ald!. 3 Kiirt beyleri idris'i Bitlisi komutasmda Diyarbaklr ve yevresinde Karahan'a kar t yiliiitillen sava a i tirak ederek ecaat ve kahramanhklanru gosterdiler. Ktirtler on bin kuvvetle B1Jlkh Mebmed Pru;a kuvvetleriyle birle~erek Karahan't hezimete ugratblar. 4 idris-i Bitlis!, Yavuz Sultan Selim'e gondermi~ oldugu arzda KUrd emirlerinden ovgtiyle bahsetmekte ve sava~a kattlanlann isimlerin suas1yla saymaktadrr: "Kiird meliklerinden Sultan Halil-i Eyyiibi ve Muhammed Bey-i Sasonf ve diger Bey-i Buhti ve Kaszm Bey-i Egil'i ve Muhammed Bey-i Zirkf ve $ah Ali Bey-i Merdisi (Palu) ve Kaszm Bey veled-i Emir Naszr Bey-i Siileymani ve Bersiyiir $eref Bey-i Hakim-i Bid/is ve Davud Bey, Hakim-i Hizan ve $ah Veled Bey-i Siileymanf ve Ahmed Bey-i Ataki ve Sultan Ahmed-i Hii~ki (Han~k) ve biraderi, isfahan Bey, t:;emi gezek Hakimi Emir Pir Hiiseyin." Bu ~ah!s lan zikrettikten sonra, sav~ buyilk yararhklanru, cengaverliklerini ve sergiledikleri kahramanhklanru Yavuz Sultan Selim'e aktarmaktadrr. 5 idris-i Bitlisi'nin Yavuz Sultan Selim'e gonderdigi arzda KUrt beyleri arasmda Derzin beylerinden Muhammed Bey-i Zeriki'nin de ismi geymektedir. idris-i Bitlisi'nin Farsya kaleme aldlgt belgede Muhammed Bey-i Zeriki'nin gostermi~ oldugu ~ecaat, metanet ve kahramanhklanndan ovgtiyle bahsetmektedir. 6 Derzin beyleri KUrt beylikleri arasmda biiytik bir ntifuza sahip oldugu ve bolgede itibarll hirer hanedan olduklan belirtilmektedir. Derzin beyleri Osmanlt Devleti'ne iltihak etmeden once de kendilerine ait sancaklan olup hilimiyetini stirdtirllyorlard!. Derzin, Bitlis, Siirt ve yevresi Osmanll Devleti 'ne bagland!ktan sonra cia sancaklanna tasarruf ettiklerini Yavuz Sultan Selim Edime'den idris-i Bitlisi'ye gondermi~ oldugu htiktimden ve <tiger ar~iv kayjtlardan anl~llmaktadlr $evval 921 [27 Kastm 1515]'te Yavuz Sultan Selim idris-i Bitlisi'ye gondermi oldugu fermanda: "Diyarbekir sava mda size katz/an ve sizlere itaat edip gelen Kiirt beylerine sadakat ve ihliislanna gore daha once mutasamf olduklan vilayet veya sancaklanna aynen atamalarzmn 1 Topkapt Sarayt Milzesi Ar~ivi, (TSMA), no: E Aynntili bilgi i~in Bkz, Abdullah Demir, Makale "Osmanil Kaynaklarma Gore Dogu ve Giineydogu Anadolu 'nun i/hala", Giineydogu Sorunu, Yeni Asya Ne yat, istanbul, 2009, s BOA. YEE. 36/67. 4 Hoca Sadeddin, Tacu't-Tevarih kitabmda: Kilrd em.irleri Bagdad. Diyarbalar ve Mardio'in fethinde Safevi ordusuna kar t biiyiik bir sav~ verdiklerini ifade etmektedir. Htsn-1 Keyf Emiri Melik Halil Eyyubi, Sason Hakimi Muhammed Bey, $irvan em.irleri, Egil Hakimi Kasilll Bey, Bitlis Hakimi $eref Bey, Nemran Hakimi Davud Bey, Atak Hakimi Ahmed Bey-i Zerild, $ahveled Bey'i Siileymani dart bin kuvvetle Kararnan Beylerbeyisi Husrev P~a ve Kemah Hakimi Kara~in oglu Ahmed Bey kuvvetleriyle birlikte K.arahan'a kar~t sav~m sag cephesinde ~arp1~anru, <;eril.i~gezek Hakimi Pir Hilseyin Bey ve Arabgir Hakimi Ziillaidirogullm sol cenahta sav~ttklanru y~tlr. Aynntili bilgi i~in bkz:,( Hoca Sadeddin, Tacu't-Tevarih istanbul, 1280, c. II. s ] 5 TSMA. 8333/1; Nejat Goyiin~, XVI. Yiizy1/da Mardin Sancag,, TI'KB, Ankara, 1991, s TSMA. 8333/l. 7 Hoca Sadeddin, Tacu't-Tevarih Istanbul, 1280, c. ll. s

7 - Uluslararasi Veysel Kareni Ve Manevi Kiiltiir Mirasimiz Sempozyumu - yapz/masznz emretmi tir. " 1 Bunun iizerine idris'i Bitlisi de Zeriki Bey'i Muhammed'i daba once mutasarnf oldugu Derzin sancagma tevcihini yaparak beratuu vermi~tir. 2 Derzi.n Kalesi Derzin, Erzen ~ehir harabesinden ismini ahru~. $erefban, $ere/name adh eserinde Derzin kelimesinin Deyr-i zir Kilisesi'nden bozma bir isim oldugunu ve soz konusu kilisenin Derzin Kalesi i9erisinde yer ald.tguu ve Zeriki beylerinin burayt alarak uzun sfue htikiim.sfudiilderini ifade etmektedir. 16. yiizy1hn ortalanna dogru Derzin kelimesine fazla yer verilmedigini bunun yerine Livai Zeriki admm slks:a kullamld.tgmx gormekteyiz. Ozellikle ar~iv kayttlannda Zeriki Livas1 veyabut sancag. ifadelerine Miihimme ve Tahvil defterinde slk9a rastlanmaktadrr. 3 Garzan smrrlan dahilinde bulunan Derzin ve Girdikan aslmda bir~r Mir a~iretlikle idare edilen sancaklardrr. Derzin, ''Liva-i Zeriki" olarak mtihimme ve tahvil defterlerinde yer almaktadrr. Liva-i Zeriki te~kilat-1 miilkiye itibariyle ''Diyarbakrr Eyaleti'ne" bagh Ekrad sancaklan is;erisinde yer almi~trr. Goriildiigu iizere mir-a~iretleri, bagh ibulunduklan sancak beyinirl emri altmda sefere giderler. Zeriki ~ireti beyleri, diger sancak beyleri gibi mahiyetinde bulunan cebeliisiiyle (askerleriyle) bagh bulunduklan eyalet valisinin emri altmda sefere s:lkarlar. Osmanh K.anunnameleri'nde zikredildigi gibi bu beyler "Tab! u a/em sahibidirler maruzu'/-kalem ve maktuu'l-kzdemdir ebvabz mahsulatz dahil-i defter-i sultani degildir. '" Beylerine ait has ve tunarlan vardrr. Zeriki ad1yla tescil edilen sancaklanna "ocakhk" olarak tasarruf ederler. 5 Kanuni Sultan Siileyman Donemind~ Derzin Beyleri 1520 yllmda -Kanuni doneminde- yaptlan idari diizenlemede Zeriki Sancag.'nm Diyarbakrr'a bagh 28 Kiirt Emirlikleri arasmda yer ald1g., yurtluk ve ocakllk 6 olarak Muhammed Bey'e verildigi goriilmektedir? XVI. yiizyil b~lannda Derzin bolgesine hilim olan Zeriki beyleri, mensup olduklan a~iret adma bir yerle~im merkezi kurmu~ladrr. "Zeriki Kalesi" olarak bilinen bu yerle~im yeri ayru zamanda 1 Hoca Sadeddin, age. c. II, Hoca Sadeddin,age. c. II, BOA. Mtihimme Defteri, No: 44, hiik:iim. 268, s. 140; A. RSK. 1452, s. 277, Ali Efendi, Kavanin 'i Al-i Osman der-hiilasa-i Mezamin-i Defier-i Divan, s Orban Kxlw, Osmanb Devleti'nin idari Taksimah Eya/et ve Sancak Tevcihah, Elaz1g, 1997, s ; Ali Efendi, Kavanin 'i Al-i Osman der-hii/asa-i Mezamin-i Defter-i Divan, s "Bir lasmz ocakhr ki hiyn-i fetihte bazz iimeraya hizmet ve itaatleri mukabe/erinde berve9h-i te 'bid sancak ve has tarikiyle tevcih olunmu htr ki, bu maku/elere erbab-z divan zshlahmda Yurtluk ve Oacakbk der/er. Kiirdistan beyleri ve htikim/eri bu kaidedendir. Yine sancak itibar olunur, sair iimera gibi tablu a/em (ni an) sahib/eri gibidir. Selatin-i selefve haleften ellerinde ni an-1 hiimayunlarz (beratlarz) vardzr. Ve temessiikiitlarz mucebince bunlar azl ve nasbz kabul eylemezler. Ammo baz1 elviyenin siiir sancaklar gibi kurii ve mezariinin mahsulah tahrir-i defier olunmu tur. i9lerinde zeiimet ve hmarlarz vardzr. Sefer-i hiimayun viiki' o/dukfa zuama ve erbab-1 hmar ve alay beyleri ile kenduleri sancaklar gibi kangz eyiilete tiibiler ise beylerbegleri ile moan sefer e erler. Bun/ardon birisi fevt olsa veyahut eday-z hizmet etmese yurdu ve ocagr olmagla sancagz 've has/an og/una ve akrabasma veri/ir. Hari9ten kimseye verile gelmemi tir; meger ki ev/ad ve akarabasz miinkarzz ala. OJ zamanda sancak tasarruf etmi umur-dide kimseye veriliir. Ammo yurtluk ve ocakbk itibarz olmaz; sair elviye gibi tasarruf olunur" [ismail Haklo Uzun9aqrh, "Kanun-z Osmam Mejhum-z Defter-i Hiikani, "Be/leten, TIKB. Ankara, 1951 c. XV, sayr: 59, s. 388, ayn basun, -noktalama i~aretlerine mudahale edilmi~tir-). 7 Topkapt Sarayr Miizesi Ar ivi, No. D.9772; Bkz: 0. L. Barkan,!ktisat Fakii/tesi Mecmuasz, c. XV, istanbul, Ekim 1953-Temmuz 1954, s

8 - Uluslararas1 Veysel Kareni Ve Manevi Kiiltiir Mirasimiz Sempozyumu - liva ve bazen de sancak olarak ~iv kayitlannda yer alnu~trr. Buraya yerle~en Zeriki beyleri, araiannda s:j.kan s:an~ma lasmmm da Girdikan Koyti'ne yerl~tik.leri silrdiirdillderini belgelerde m~ahede etmekteyiz. sonucu iki lasma aynlcwdanru, bir kisdlldld Min~ Koyii'ne, diger ~ir Bilincligi iizere Osman..h Devlet te~kilannda ve iki sancak halinde bolgede hilimiyetlerini liva ve sancaklar uc;: tarzda yonetiliyordu. Birincisi: Merkezden ar.ama usuluyle idare eclilmekteycli. ikincisi: Yurtluk ve Ocakltk yerel beylere tevcih e~tir. Uc;Unciisii: hii.kiimet tarz1nda ozerk bit yaptya sahip azl u nasb kabul etmeyen bir sistemle yonetilmekteydi. Derzin beyligi diger achyla Liva-i Zeriki de yurtluk ve ocakhk suretiyle idare eclilmekteydi. Osman..h Devlet re~kilannda bazen liva ve sancaklao.n buyukliigiine gore ayru yerde iki idarecinin tayin edildigini gormek miimkiindfu. Liva-i Zeriki'de bu sancaklardan biridir ve iki merkezli bir yonetime sahiptir. Buna bir omek vermi~ olursak: Han~ bir sancak olmas1.0a ragmen iki karde~ arastnda payla~.tlarak 1 ayru zamanda iki mutasa.rn 1Jk halinde idare edilmi~ti.r. "Liva-i Zeriki" de aynen bu sancak gibi ayru aile arastnda payla~.tlarak iki sancak halinde idare edi.lmi tir. Sancagm bit merkezi Minar koyijnde cligeri ise Girdikan koyijnde kurulm~tur. Her sancaga hirer karde~ tayin edilmi~tir. 2 Bu sancaklan idare eden beylerin ise kendilerine ait haslan ve nmarlan varchr. Her iki karde~ sancaklanna ocakhk. ~ekliyle tasarruf ederler. Ocakhk san~aklann ihdas edilmesindeki en onemli sebep ise biiyuk ~irete mensup olan beylerin nufuzundan azami olc;iide istifade etmektir. Bolgede merkezi otoriteyi tesis etmek ve yerel beyler vasttastyla emniyet ve asayi~i saglamaknr. 3 Derzin ve Girdikan Beyleri 13 Subat 1545'de Kanuni Sultan Slileyman doneminde te~ki.lat- 1 miilldyede yapllan dtizenlemede Zerikl Livasx on sekiz sancak arasmda i.ki idari birim olarak yer almaktadtr. Zerlk:i beylerindeo $ah Kuli Bey'in Derzin idaresine getirildigi ve Orner oglu Nasrr'mda Girdikan emirligi tevcih edilmi~tir. Tercil Livas1 Sems Bey'in, Kulp sancag. cia Alican'm idaresine verilmi~tir. 4 P~a sancaklan arasmda yer alan Atak Livasx ise Mahmud Bey'e verilmi~tir. 5 Bilindigi tizere Diyarbalar Eyaleti'nin ilk te~kilinde 28 sancak mevcutru. Erzurum Eyaleti'nin kurulmasxyla Diyarbalar'a bagh olan bazx sancaklar her iki eyalet arasmda payl~~hr. 17 Eyllill548 tarihinde Kanuni Sultan Slileyman tarafmdan Safevilere kar~1 dfizenleoen sava~ta Van Kalesi fethedilerek Osmanh Devleti'ne ilhak edildi. Boylece, Van Beylerbeyligi kurularak Diyarbala.r'a bagh olan bazx sancaklar Van Eyaleti'ne baglaruru~ oldu. (Liva-i Van, Liva-i Adilcevaz, Liva-i Alpuh, Liva-i Bitlis, Liva-i Ers:i~, Liva-i Kisani, Liva-i Bargiri). 6 Ruus defteri kaychna baktlgmu.zda Zerlk:i Sancagx'run bu tarihte Van'a d.ahil edilmedigini gormekteyiz. Zeriki Livasx'nm 1 BOA Miihimme Defteri, No. 12, biikfun 502, s BOA: Miihimme Defteri No. 3, hilldlm 77l.s Orban Iuhs:, s ; M. Nuri P~a, Netayicii'l-Vukuat, c. III-IV, s TSMA Miihimme Defteri, No: 49, billdlm. 193, s TSMA. Miihimme Defteri, No: 49, hii.kiim. 193, s BOA A. RSK. 1452, s. 264; Abmet Akgi.indilz, Osmanh Kanunnameleri, c. V, istanbul, 1992, s

9 - Uluslararas1 Veysel Kareni Ve Manevi Kiiltiir Miras1m1z Sempozyumu - Diyarbalar'a bagh Elcrad vilayeti dab.ili.nde yer aldlguu, yurtluk ve ocakltk olarak idare edildigini gormekteyiz yiizyilm sonlanna dogru te~kilat-1 miilkiyede yapllan degi~iklikle Van Eyaleti'ne bagh olan sancak say1lan artmlarak on ilye ylkanlrru~hr. 2 Bu srrada Diyarbalar Eyaleti'ne bagll olan Zerikl Sancagt, nam-1 diger Girdikan ve Derzin sancaklan Van Eyaleti sancaklanna dahi1 edilmi~tir. 3 YUkanda zikrettigimiz tarihte Van eyaleti kurulduktan sonra alb sancak daha Van Eyaletine baglanmt~br. Daha sonra sancak sayts1 on tiye y~ttr. Derzin Emili ~ah Kuli Bey 1 Muharrem 949 [17 Nisan 1542] tarihinde tanzim edilen Ruus defterinde, Diyarbekir Mirimiraru'na bagb otuz dort liva bulunmaktad1r. Bunlardan on sekizinin 4 merkezden atamalar yapllarak idare edildigi, geri kalan on alb livanm da "Vilayat-1 Kiirdistan" b~bgt albnda ocakbk ~ekliyle yonetildigi gorillmektedir. 5 Zerild Livas1 da bu on altj sancak arasmda yer almakta ve Zerikl A~ireti'nden ~ah Kuli Bey tarafmdan yonetilmektedir. 6 Atak'm (Lice'nin) YusufBey tarafi.ndan ve Tercil'in (Hazro) ise eski Ergani Bey'i Mahmud bin Htiseyin taraftndan idare edildigi ayru defterde yer almaktadlr? Derzin Girdikan Emirlerinden Yakub ve Halil 15 Ca 967'de [12 ~ubat 1560] Kanuni Sultan Siileyman tarafmdan IGsan sanca~ beyi Hasan Bey'e ve Van Beylerbeyi Kubad'a gondermi~ oldugu htiktimde, Beylerbeyine bagh olan sancak beyleri ve a~iret halkiyla sava~a ham_olmalarmj silah ve cephaneleri tedarik edip sefer vukuunda istenilen merkezde toplanmajan belirtilmi~tir. Ayru zamanda Safevi saldlrllanna kar~1 da sancaklarmj korumajan hususunda tembihte bulunm~tur. Ayru hiikiim, Van ve Diyarbaklr Eyaleti'ne bagl1 biittin sancak beyleri ile yerel beylerden Derzin Em.iri Yakub ve Girdikan Emiri Halil'e gonderilmi~. 12 ~ubat 1560 tarihinde yaztlan miilllmme kaydmda Zirki ailesinden Girdikan'm Halil Bey idaresinde oldugu, Derzin'in Yakub Bey tasarrufunda ve ha.k:imiyetinde oldugu belirtilmi~tir. Her ik:i sancagm ayru aileden ik:i mutasarnf tarafmdan idare edildigini m~ahede etmek:teyiz. Ayru tarihte Atak (Lice) Zerikl familyasmdan Yusuf'a ve Kulp beyligi de Alican'a verilmi~tir. Derzin Beyliginin ytlkanda I BOA. A. RSK. 1452, s EyaJet-i Van EyaJeti, on tly sancakttr: Addcevaz, Ery~, M~, Bargiri, Gargar, Kesani, Zeriki, Siird, Agakis, Elcrad-1 benu Katur, KaJe-i Beyazid, Berdu'Ahlatchr. Bu eyalete tabi AJ-1 Abbasiyandan Baklis (Bedlis) haw, Hakkari Hakim.i, Mahmudi Hak:imi, Piny~ Halcimi eyajetlerinde tunar ve zeamet yokdur. Haraclan cum.le Van.Jculuna aklam baglaruru dtr. Sair ebvab-1 mabsulatlat~n~ kendileri zapt edub eyaletlerine millkiyet Uzere mutasamfchrlar. Azl u nasb kabul etmeyiib fevt olduklarmda eyaletleri oglu ve akrabalarma ihsan olunur. [Evlayi <;:elebi Muhammed Z!lli ibn-i Dervi~, Evliya 9elebi Seyahatnamesi, (ilk Basla, Tabii Aluned Cevdet), Dersaadet, 1314, c. I, s ] 3 Evliya <;:elebi, age. C. I, s BOA. A.RSK 1452, s s BOA. A.RSK 1452, s BOA. A.RSK 1452, s BOA. A.RSK 1452, s \

10 - Uluslararas1 Veysel Kareni Ve Manevi Kiiltiir Mirasimiz Sempozyumu - belirttigimiz tarihte Diyarbalar'a baglt oldugu, hentiz Van'a baglanmadz~ derkenannda belirtilmi~tir. 1 miihimme defteri Derzin ve Girdikan Emirlerinden Emir Muhammed 06 C 996 [3 Ma}'ls 1588 ] tarihinde ill. Murad'm Hakkari Hakimi Zekeriya Bey'e hitaben gondermi~ oldu~ hillaniin bir sureti bolgede gorev yapan 35 sancak beyine de gonderilmi~. Aym hiikiim Derzin ve Girdikan sancaklannda gorev yapan her iki Muhammed'e de 2 gonderilmi~. Sultan Murad gonderdigi hiikiimde iran ~ahi Abbas Mirza'ya kar~i}ava~ haztrwdannda bulunmalan i~in butiin KUrt emirlerine ~agnda bulunmu~tur. Hiikiimde, "Hilkiimetinizde olan a iret beyleriyle ve sair a~ayir il kabail i/e ve bi'l-ciimle eyaletine baglz bulunan Ekrad-z niisret mu'tad taifesiyle silah ve techizat ve erzaklanmzla acilen Tebriz 'i muhafazaya {:alr~an Cafer Pa~a ya destek veriniz. Bu hususa 90k dikkat edeceginize inamyorum. f;ilnkii sizler eben an-ceddin yani baba ve dedenizden sure gelen adet iizerine daima Asitanemize (Devlete) sadakat ve ihlas ile baglz kaldzklanmzdan ~ilbhe yoktur. Bu zamam diger zamanlarla kzyas etmeyiniz. Eyaletinize baglz Kiird askerleriyle gerekli olan te{:hizat ve zahireyi de yamnzza a/arak Tebriz'de olan vezir Cafer Pa aya destek vermek iizere hareket ediniz. Bilindigi iizere Kiird emirleri imdiye degin daima K!Zilba~-z evb~a kzlz9 vurup Allah yo/zmda cihad edip sava mzi/ardzr. Abbas Mirza'mn etrafinda topladzgz asker/eriyle bo durmayzp etrafa saldm diiz~n/eyeceg; muhakkaktzr. 0 harekota b~lamadan gayret ve hamiyet gostererek derhal oniinii a/arak gerek/i tedbirleri alzmz. Din-i miibin-i seyyidi 'l-miirselin ugruna takat ve giicilniiziin yettigi miktarda gayret ve himmetlerinizi esirgemeyip Cafer Pa aya destek veriniz. Bu ugurda sarf edeceginiz himmet ve gayretiniz zayi olmayzp tarafimzzdan biiyiik miikofat/ar/a taltif edilecektir. J Derzin Emiri ibrahim Bey 2S.N.l047 [16 ~uba t 1638) tarihli Di'~an-1 Hilinayun Ruus kaleminde yer alan kayda gore, Livai Zeriki :Ibrahim Bey'e Ocakllk olarak verilmi~ ve deftere kaydi d~tlldillcten sonra berah yazilim hr. 4 Bu defterde ibrahim'in hangi beyden sonra buraya tayin edildigine dair herhangi bir bilgiye rastlayarnadlk. Bilindigi tizere yurtluk ve ocakltk ~ekliyle idare edilen sancaklarda, sanca~ beyi olur veyahut azledilirse yerine oglu veyahut ona yakm akrabasmdan biri tayin edilir. tbrahim'in Zeriki livasldl kimden devralarak aldlgma dair herhangi bir kaydi goremedi.k. Cihan~ah'm Zeriki Livas1'm Zabtetmesi 1 Ramazan 1114 (19 Ocak 1703) tarihinde Zeriki Emiri ibrahim'in TI. Mustafa'ya gonderdigi arz yaz~smda, "Van Eyaleti'ne baglz Zeriki ve Gargar sancaklarz beyligi ocakl!gzmzz olup babadan ogzzla inti/cal edegelmi tir. Fakat Cihan~ah adlz ahrs {:e itli hile ve desise sonucu hakkzmzzda bazz 1 BOA Milhimme Defteri No 3, Hiikiim 771 s M!lhimme defteri kaydmda Girdikan ve Derzin sancak.lannda gorev yapan beylerin her ikisinin adt da Muhammed olarak geymektedir. [A. DVNS. l\.1hm. d 64. HUki.im, 573) 3 A. DVNS. l\.1hm. d 64. Hiikiim BOA. ADVN, RUUS KALEMi KAMiL KEPECi, No: 266, s

11 - Uluslararas1 Veysel Kareni Ve Manevi Kiiltiir Mirasimiz Sempozyumu - mahzarla/ diizenleyerek merkeze ~ikiiyet etmi~ ve adzmzza kayztlz olan her iki sancagz da kendi adma defter/ere tescil ederek tevcihini kamm ve nizamata aylarz yaphrm z~hr. Bu hususta gadre ugradzgzmzzdan padi~ahm yiiksek merhametinden beklenti ve ricamzz, her iki sancagzmzzz tekrar bize vererek magduriyetimizin giderilmesini arzu ediyoruz. Bu hususta emir ve karar sultanzm hazretlerinindir." Alman dilek~e tizerine tevcih defteri ka)'ltlanna balalarak Liva-i Zerik:l ve Gargar'm [1] Ramazan 1113 [30 Ocak 1702] tarihinde ocakhk. olarak Cih~ah adma tescil edilerek tevcihinin yaplldtgr anl~ilmasi tizerine konu Divan-1 Hiimayun'a intikal edilerek mtizakere edilmi~tir. 26 Receb 1114 [16 Aral.Jk 1702] tarihinde ~J.kan karar tizerine Zeriki Livas1 ve Gargar Sancagr ocakhk. olarak tekrar ibrahim'e verilmek tizere Van eyalet valisine yazili em.i.mame gonde~tir. 2 Bunun tizerine Van valisi de Cih~ah'a haber gonderek Zerikl LivaslDl ibrahim'e verilmesini aksi takdirde kuvvetle alacaklanru bildirdi. Bu. emre uymayan Cih~ah, Zerik:llivasmda selsiz yl1 siireyle yani 12 Safer 1121 tarihine kadar hilimiyetinj siirdiirdti. 3 Van valisi de Zeriki Livast'ru Cih~ah'tan geri almak tizere Bitlis beylerinden Muhammed HalefBey'i gorevlendirdi. 4 Cihan ah'mazli ve Verine Muhammed HalefBey'in Tayini ill. Sultan Ahmed doneminde 12 Safer 1121 [23 Nisan 1709] Van Eyalet Valisi Osman P~a'wn gonderdigi arz dikkat ~ekicidir: "Zerikf Kalesi, Bitlis Hakimi Muhammed Said Han 'm karde i Muhammed Halef Bey 'e bundan once padi~ahzmzzzn fermanz iizerine inayet ve ihsan edi/mi~ti. Fakat Zerfkf Kalesi eski beyi olan Cihan~ah sultanzmzzzn emrine itaat ve inkiyad etmeyerek kaleyi teslim etmemi~tir. Padi~ah tarafindan sadzr olan forman iizerine, Cihan~ah '!n Van kalesinin tamirine i tirak etmesi gerekirken, buna muhalefet ettiklerini ve aym zamanda sejere de i~tirak etmedigi anla zlml hr. Serhad gorevinde bulundugumuz szrada Bitlis beylerinden olan Muhammed Halef padi~ahm emrinin infazz hususunda gereginin yapzlmasz i~in miiracaatta bulunmu~tur. Bunzm iizerine biz de Bitlis Hakimi Muhammed Halef Bey 'i Zerikf Kalesi'ni almakla gorevlendirdik. Muhammed Halef Bey, iki ay Zerfkf Kalesi'ni muhasara ve abluka alttna aldz. Kalede szla~an Cih~ah firar ederek kaleyi Muhammed'e terk etmek zorunda kaldz. Bunun iizerine Muhammed Hale/. Zerlki Kalesi'ni hakimiyeti alttna aldzktan sonra serhat giizergahmda olan Van Kalesi'nin tamirinde bulzmmak iizere Van 'a hareket etti. Van Muhafizz olan Vezir Osman Pa a Hazretleri daha once $irvan kalesini zapt etmek i~in Van Kaiesi'nden getirdigi Bal-Timur Topu ilkbaharda Van Kalesi'ne teslim etme kar zllgznda Zerikf Kalesi'ni Ciha~ah 'tan almarak Bitlis beylerinden Muhammed Halef e verildi." 1 Mabzar: Bir madde baklo.nda yaztltp birs:ok ki i tarafindao altma imza atllarak resmi makamlardao birine verilen toplu dileks:edir. 2 BOA 1E. TCT BOA Ali Emiri Tasnifi ill. Ahmed BOA 1E. TCT \ -315-

12 - Uluslararas1 Veysel Kareni Ve Manevi Kiiltiir Mirasimiz Sempozyumu - Mahmud Hulki'ye Liva-i Zeriki'nin Ocakbk Olarak Verilmesi 19.Za.l106 [1 Temmuz 1695] tarihinde Van Muhafl.Zl Ali Pa~a, Zeriki ~ivast'ru ocakhk olarak Mabmud Hulki Bey'e vermi~tir. Fakat a<h geyen ~ahsm daba once almt~ oldugu beratml kaybe~. Bunun Uzerine Van Muhafl.Zl Ali Pa~a, donemin padi~ahl olan ll. Mustafa'ya durumu bildirerek yeniden beratuun gonderilmesini arz etmi~tir. Daba sonra sa<hr ohui padi~ab iradesiyle Mahmud Hulk.i Bey' in beratt yeniden yazll<h ve Liva-i Zerik:i ocakltk olarak tekrar kendisine tevcih edildi. 1 Girdikan Beyleri Girdikan Emiri Nasir Bey 6 Ramazan 992 [11 Eylill 1584] tarihinde ill. Murad saltanatt doneminde Girdikan Sancagi Beyi Muhammed Bey'in oglu Nasrr Bey'in sav~larda gostermi~ olugu ~ecaat ve iistiin yetenekleri sayesinde kedisine dort koy zeamet olarak verilmi~tir. 29 ~aban 991 [17 Eylill1583] tarihinde emr-i ~erif yaztlarak beratt verilmi~. Daba once Dergal1-1 Ali ya~larmdan Siird Sancagi'nda is'ird Nabiyesi'ndeki koylerden zearnetini tamarnlarnak Uzere yirmi dokuz bin akyelik tunara mutasamf olan Silleyman <;:a~, mutasamf oldugu yirmi bin akyelik zeameti gonill nzas1yla Zerild em.irlerinden Nasrr Bey'e vermi~tir? Girdikan Emiri Haydar Bey [30] Ramazan 983 [2 Ocak 1576] tarihinde' Haydar Bey, ill. Murad'm Diyarbakrr Beylerbeyi Ayas Pa~a'ya gondermi~ oldugu hiikiimde ~ ifadelere yer vermi~tir: "Zerikf emirlerinden $ahkuli dame izzihumm karde i Haydar Zerikf iilkesz.j sznzrlan dahilinde o/an Zolcyel koyii, fermamm geregi kendisine tevcih edilmesi ve beratznzn verilmesini emir buyurmu tur. Ayrzca berat geregi Haydar'a has olarak veri/en gayr-z menkul araziye ba kalarzmn miidahale edilmesine asia miisaade edilmemesi, herhangi bir ahzs tarafindan miidahale edildigi takdirde gerekli cezaya ~arptznlmasznz emir buyunnu tur. us Girdikan Emiri Halef Bey 1 Za 1104 [4 Temmuz 1693] tarihinde Van Eyalet Valisi ismail'in Sultan ll. Ahmed'e gonde~ oldugu yaz~.da, Haydar Bey'e yurtluk ve ocakhk fizere tevcih edilen Van Eyaleti'ne bagi.i Girdikan LivaslD1D Haydar Bey'in vefattyla bo~almt~ olan Girdikan LivaslD1D yine kendi akrabalarmdan olan Halef Bey'e tevcih edilmesi istenm.i~tir. Ayru zaman Halef Bey' in her bususta dirayetli, muktedir ve her yoni.iyle bu i~e ehil ve miistabak oldugunu ifade etmi~tir. Girdikan livasmm Mad Defteri No , s BOA A.DFRZ d. No: 14, s Zeriki a~iretinin y~anu~ oldugu bolge kendilerine mali..k..ne suretle tevcih edildigi i~in illk:e lafzl kullarul.mi~trr. 4 Zokyer muhtemelen Zikayet koyiidiir. Yeni ismi Ak~aged~. Zokyer veyahut ZUkir koyiin NUfus icmal defterinde yer almaktadtr. [Bknz: Maliye Nezareti NUfus Yoklama Defteri No: l 569, Vrk 2} 5 BOA. ie.tz

13 - Uluslararas1 Veysel Kareni Ve Manevi Kiiltiir Mirasimiz Sempozyumu - eskiqen beri ocakhk tarzmda idare edildigini bu nedeole Zirki ailesinden Haydar'm en yakm akrabasmdan olan Halef bendelerine verilmesi daha uygun olacagt bel irtilmi~tir. Girdikan livasmm kendilerine ihsan edil.mesi is:in ferman-1 ~erifin s:j.kanlmasldl arz etmi~tir. Bunun iizerine donemin pa~alu gereginin yap!lmas1 hususunda onay vererek Girdikan'a HalefBey'in tayini yapllm.t~trr. 1 Liva-i Girdi.kan Tabi-i Ekrad Girdikan Livas1 idari te~kilatmda yeniden bir diizeoleme yapllarak daha once Zerik.i beylerin tasarrufunda olan Girdikan Livas1 d!~andan, yani merkezden b~kasma tevcih edilmi~tir. Ha!buki kanun ve nizamata baktiglm.j.zda soz konusu tayiolerin hilaf-1 inha oldugu aola~jlmaktad~r. Bilindigi iizere yurtluk ve ocakhk ~ekliyle idare edilen sancaklar Selatin-i selef ve halefden ellerinde olan temessiik.iitlan mucibince buolar azi u nasb1 kabul etmezler. 2 Buolardan birisi oliirse veyahut sav~a i~tirak etmeyip muhalefette bulunursa ocagj ogluna veyahut akrabalarmdan birisine tevcih edilirdi. 3 Bu maddeye baktigtm1zda Girdikan Livas1'nda yapllan idari degi~ikli.kte soz konusu uygulamanm yiiriirltige konulmad1gj. aksi bir uygulamaya gidilerek Zeriki beyleri cezalandmlarak sancaklan p~a sancaklarma diihil edilerek Zirki beyleri d!~mda ba~kasma verildigi a~agj.daki kayttlardan aola~jlmaktadlr. 20 S 1047 [24 Temmuz 1636] tarihinde Girdikan Livas1'nm ocak d1~mdan Diyarbaklr Hazinesi Defterdan Mustafa Efendi'ye tevcih edilmi~tir. Aym senenin ~evval aymda sefer-i htimayuna i~tirak etmeyip ihmalde bulunan Mustafa Efendi'den ahnarak eski ~am Defterdan Yakub Efendi'ye verilmi~tir. 6 N 1048 tarihinde eski Diyarbaklr Hazinesi Defterdan Muhammed Efendi'ye IV. Murad 'm s:ikarmj~ oldugu ferman iize~e tevcih edilmi~tir. 5 S 1050 [27 Mayts 1640] tarihinde Ekrad sancaklan arasmda yer alan Girdikan Livasmm sancak beyi sefere i~tirak etmediginden azledilerek yerine daha once Anadolu yoklamasmda Reisti'lktitabhk gorevini yapan Vezir Silahdar Mustafa P~a nm kethudas1 Htiseyin Efendi'ye verilmi~tir. 4 Tanzimat'm ilanmdan bir mtiddet sonra miilki te~kilatta yapllan yeni diizeoleme ile Derzin ve Girdikan sancaklan lagvedilerek yerine Garzan Kazas1 kurulm~tur. Daha once Van'a bagh olan Livai Zeriki nahiyeye don~tiirillerek Garzan'a baglanm1~. Garzan, bir donem Diyarbaklr'a daha sonra da Bitlis Vilayeti Siirt SancagJ'na kaza olarak baglanmj~trr yiizytlm ba~larma kadar mtimktin mertebe tarihi kronolojiyi takip ederek Girdikan ve Derzin'in idari yap1s1d1 vermeye s:ah~tlk. Fakat yakla~tk 100 yj.]hk bir doneme ait Ar iv be1gelerine ul~amad1gtm1z is:in bu donemde her iki sancagm kimler tarafindan idare edildigi haklanda bilgiden yoksunuz. ileride bu doneme ait belgelere ul~rrsak onlan da yaymlamaya s:ah~acagj.z. Tanzimat donemine ait belgeler s:ok fazla oldugundan buolardan oneme haiz olan bazi belgeleri tebligimizde sunmaya s:ah~acagj.z. I. BOA. IE.TCT 8 I 962, 2 Aynth bilgi i~in bkz: Mithat Sertoglu, Sofyah Ali <;a~ Kanunnamesi, Marmara Oni~ersitesi Fen-Edebiyat Fakilltesi Yaymlan No: 515/26 istanbul, 1992, s Aynili bilgi i~in bkz: Mithat Sertoglu, Sofyalt Ali <;a~ Kanunnamesi, Marmara Oniversitesi Fen-Edebiyat Fakilltesi Yaymlan No: 515/26 istanbul, 1992, s BOA. ADVN Ruus Kalerni Kamil Kepeci, No: 266, s. 84. s BOA A.DFRZ d. No: 14, s. 154 \

14 - Uluslararas1 Veysel Kareni Ve Manevi Kiiltiir Mirasimiz Sempozyumu - Garzan Kazas1'mn Te$kili Tanzimat'm ilarnndan bir mtiddet sonra te~kilat-1 miil.kiyede yapilan yeni dtizenlemeyle Van'a bagh olan Zerikl Livas1 diger adtyla Derzin ve Girdikan sancaklan lagvedilerek yerine Garzan kazas1 kurulmu~tur Mart 1837 tarihinde 2 Garzan kazas1 te~kil edildikten sonra DerZin, Girdikan ve Zerikl sancaklan nahiyeye don~tiiriilerek Garzan'a baglanm1~t1r ~ 1269 [31 MaYls 1853] tarihinde Bitlis vilayeti taksimat-1 miil.kiyede yapuan degi~ikle daba once Diyarbakrr'a bagh olan Garzan kazas1, Bitlis vilayeti Siirt sancagma baglanmi~trr. 4 Tanzimat'm ilk ytllarmda Garzan ve Sason kazalan bir mtidtir~iik ile idare edilmekteydi. Sason ahalisi, Sason kazasmm Garzan'dan ayr11arak mtistakil bir kaza haline don~tiiriilmesi i~inktirdistan Eyalet Valisi Muhammed Ra~b'a durumlanm arz etti. Eyalet valisi de Garzan ve Sason kazasmm birbirinden uzak olmas1 nedeniyle emniyet ve asayi~in iyi saglanamayaca~ ileri stirerek Sason'un Garzan kazasmdan ayr1lmas1 talebinde bulunm~tur. Meclisi Vala'ya arz edilen evraklar mtizakere edildikten sonra Garzan ve Sason kazalarmm bir mtidtirltikle idare edilemeyecegini bundan boyle iki idareciyle yonetilmesine karar vererek durumu padi~aha arz etmi~lerdir. Bunun tizerine Sason, Garzan'dan aynlarak iki mtidtirltik halinde idare edilmesi kararma vanld1. Bu tarihten itibaren Sason kazast mtidtirltigiine Garzan kazas1 Mtidtirti Abdiilkerim Aga f;ayin edilmi~ ve Garzan kazasma da Bervari (Pervari) kazas1 Mtidtirti Abdiilfettah Bey tayin edilerek kep.dilerine maa~ baglanm1~hr. 5 _Tanzimat doneminde yapdan tslahat hareketlerinde Van ve Diyarbakrr eyaletlerinde koklti bazt degi~iklere gidilmi~tir. Yurtluk ve Ocakllk olan yerler lagvedilerek beylere maa~ baglanm1~trr. Daha once beylere tahsis edilen has, zeamet ve hmarlan ellerinden almarak halka da~tllml~ ve sancak beylerine de maa~ baglanm1~trr. Becayi~ usultiyle sancak beylerin yerleri degi~tirilerek bolgede niifuzlarma son verilmi~tir. 6 Bu becayi~lerde bolgesinde niifuzlu olan yerel beylecden bir ktsmma maslahata mebni dokunulmayarak yerlerinde ibka edilmi~tir. Tanzimat'la hedeflenen maksat bolgede mahalli hanedanlarm balk tizerindeki niifuzlanm ktrmak, mali kaynaklanm azaltmak ve siyasi olarak da halkm tizerindeki hilimiyetlerine son vermektir. Buna bir omek olarak H.1250 I M.l834 Yllmda Midyat ve Mahallemi nahiyeleri gelirleri Girdikan ve Derzin beyleri elinde iken Tanzimat'la birlikte ellerinden almarak Mansure Hazinese adma zapt edilmi~tir. II. Mahmud'un Diyarbakrr eyalet valisine gonderdigi htikiimde, Midyat ve 1 BOA. C.ML Tahir Sezen, "Osmanh Yer Adlan" kitabrnda: Garzan kazas1, 1871 yilrnda kurularak Bitlis vilayeti Siirt sancagt.na baglaruw~trr. ~iv belgeleri soz konusu bilgiyi teyit etmemektedir. Soz konusu bilginin bangi kaynaga dayandmlarak yazildigt da belli degildir.[ Tahir Sezen, Osmanh Yer Adlarz, B~bakan!Ik Devlet ~ivleri Gene! MUdiirliigu Yayrn No: 21 Ankara 2006, s BOA. Hat 453/22433/C 4 BOA. i. MVL 273/ BOA 273/ BOA. i. MVL, 236/19. 7 Mansure Hazinesi: 1241/1826 ydrnda IT. Sultan Mahmud yeni9eri ocagtn1 kaldrrarak Asakir-i Muhammediye ad!yla kuru1an askeri te~kilatrn masrafina ~dik olarak aynlan devlet varidat1 (gelirleri) haldanda kullamlrr bir tabirdir. Yurtluk ve Ocakhk ile idare edilen sancaklar kendilerine verilen Zeamet ve Ttmar gelirleriyle asker besler ve te9hizatlanru temin ederlerdi. Sancak beyleri bu gelirlerden maa~ianru alrrlard!. Tanzimat'la birlikte bu idari sistem lagvedildi. Sancak beylerine merkezden ma~ baglandt ve arazilerin bir lasm1 halka dagt.tdd!. Geri kalan lasrrnda Devlet bazinesine devredildi. [Bkz: Mehemet Zeki Pakalm, Osmanlz Tarih Deyimleri ve Terimleri Sozliigu, MEB, istanbul, 2004, c. IT, s ]

15 - Uluslararasi Veysel Kareni Ve Manevi Kiiltiir Mirastmtz Sempozyumu - Mahal!emi nahiyeleri Zirki beylerinin tagalliibll ve hak:imiyeti altmda oldugu hila berat zapt ederek tasarruflanna aldtklanru, buna binaen soz konusu yerlerin derhal ellerinden almarak Mansure Hazinesi'ne irad olarak kaytt edilmesi ve _bundan boyle biitiin gelirleri deftere i lenerek merkeze gonderilmesi emrini vermi tir. 1 Zerikilerin2 Tehciri Dogu ve Giineydogu Anadolu bolgesinde tslahat ad! altmda yaptlan idari diizenlemeye biryok yerel beyler ve a iretler kar t ylkml ve bunun sonucunda da biryogu siirgiine tabi tutularak yurtlanndan uzak yerlere siirgiin edilmi lerdir. 11 Ra 1249 [29 Teromuz 1833] tarihinde MU Mutasarnft ~erif'e ve Cizreli Bedirhan'a destek veren Zeriki Beyleri ilktince Sivas'a oradan da Rumeli'ye siirgiin edilmi lerdir. Zeriki beyleri Rum eli 'Din muhtelif yerlerine yerle tirilerek mallannm bir klsm1 sanlmt, bir klsm1 da kendilerine verilmi tir. Zeriki beyleri yocuklanna i i.mkfuu saglayarak tersanede sanat ogretilmek iizere tersanelerde istihdam edilmi lerdir. Zeriki beylerinden bir klsm1 Rumeli 'ye bir klsm1 da Edime'ye tehcir edilerek mecburi ikanlete tabi tutulm~l ardtr. Zerikilerin bir ktsm1 yakla tk 50 ytl Edime'de siirgiinde kalmt tlr. Diyarbaktr'a bagh Lice, Hazro ve Siirt'e bagh Derzin ve Girdikan'a dtinmek istemi ler, fakat bu istekleri kabul edilmeyerek siirgiin mahallerinde kalmalan daha uygu,n gtiriilmii tiir. 3 Boylelikle Zerikiler atalanndan kendilerine intikal eden yurtlanndan uzak yerlere tehcir edilmek zorunda kalmi lardtr. Zeriki A ireti'nin bir klsm1 vatanlann terk ederek Van'a yerl~mi diger klsm1 da, Tekman ve Palandoken btilgelerine yerle mi lerdir. 4 Zirki A ireti tebciriyle ilgili yok saytda ar iv kaydt oldugundan s adece konuyu ozetlemekle yetindik. Garzan Beyi Abdal'm Adana'ya Siirgiin Edilmesi 25 Za 1262 [14 Kasun 1846] tarihinde Diyarbaktr eyaletine bagh Garzan kazast miidiirii Dervi Beyzade Abdiilfettah Bey~in biraderi Abdal Bey btilgedeki diger yerel beyler gibi kendiside Tanzimat'taki tslahat hare.kanna kar t ytkarak isyan hareketine katj.lmt tlr. Sultan AbdtUmecid dtineminde "Kiirdistan'da". uygulanagelen Tanzimat tslahatlan Kiirtler arasmda biiyiik bir in.fiale yol aymi ve buna kar ilik biryok vilayet ve kazada isyan hareketi ba lami tlr. 5 Haliyle Garzan kazast beyi Abdal Bey de bu hare.katta yer almi ti. Bunun iizerine Sultan AbdtUmecid diger bolge beylerine ibret olsun diye Abdal Bey'in tutuklamast ve ayru zamanda btilgeden ba ka bir yere stiriilmesi emrini I BOA. c. ML 679/ Zirki ~iret ism.ini teblig metnimizde ii~ degi~ik ~ekilde yazrm~iz. Halk arasmda yaygm isim Zirki. olarak bilinmektedir. Fakat Osmanh ~ivi ka)'ltlarmda Zeriki, Zirk:i, Zaraka olarak yer almaktadtr. Biz de bu nedenle her u~ eklini de yazdtk. 3 BOA. A. MK.T 89/60 4 BOA. Y. PRK B~K 3/107 5 Cizre'li Bedirhan, Van'da Han Mahmud, Hakkfui'de NuruiJah, Bey M~'ta ~erefbey, Ardahan Beyi Hiiseyin Bey, GoJe Beyi Arslan Bey ve izzet Bey, Ardanuy beylerinden ~erifbey ve Ah.met P~a biraderi Abdi Bey ve Dursun Bey, Livane Beyi YusufBey, Emir-i Hoy beylerinden Hiiseyin Bey ve Seyfeddin Bey ve Seyfi Bey ve <;tldtr beylerinden Hamid Beylerin tamamj Tanzimat ISlahatma kar~t ~ikarak ittifak halinde hareket etmi~lerdir. [Aynntth bilgi i~in blcz: BOA. IMSM 1232/6; BOA IMSM 1233/3]. - \

16 - Uluslararas1 Veysel Kareni Ve Manevi Kiiltiir Mirasimiz Sempozyumu - vermi~ti. Bunun iizerine Abdal Bey yakalanarak padi~ahm emri iizerine Adana'ya sfugtin edilmi~tir. 1 Diyarbalar Valisi el-hac izzet Pa~a Abdal Beyi zabita nezaretinde Adana Valisi Hasan Hakla'ya teslim etmi~tir. Hasan Hakla da Adana'da Abdal Bey'i mahkemeye ytkararak.tescilini yaptmru~ ve Han-1 Cedid nam mevkide hapishaneye koymll tur. Sultan Abdiilmecid'in Adana Kadis1 es-seyyid Dervi~ Ahmed Ltitfi ve Adana Valisi Hasan Hakla'ya emimame gondererek Abdal Bey'in ikinci bir emre kadar tahliye edilmemesi, izni olmadan ba~ka bir yere adiid attmlmamasma ozen gosterilmesini emretmi~tir. 2 Garzan Kaza Merkezi'nin Degi~tirilmesi Bitlis vilayet meclisinin yapldi~ oldugu teklif iizerine daha once Beybu karyesinde kurulmll olan Garzan kaymakamhk merkezinin b~ka bir bolgeye nakledilmesi hususunda Dab.iliye Nezareti'ne bir yaz.j. yazj.lldl~ti. Bunun iizerine Garzan'm e~raf ve ileri gelenleri Bitlis Vilayet Meclisi'nin aldigj karara itiraz ederek kaza n;terkezi yerinin degi~tirilmemesi, aksi hiilde halkm biiytik magduriyet ya~ayacagid! ve resmi i~lemlerini yfuiitmede birs;ok zorlukla kar~ila~acagid! ifade ederek maruzatlarmi Saderet'e arz etmi~lerdir. Sadaret de halkm talebi dogrultllsunda Garzan kaza merkezinin ba~ka bir yere nakledilmemesini maslahat uygun olmadlgj gereks;esiyle ~imdilik yerinde ibka edilmesine karar vererek gereken tebligi Bitlis vilayetine bildirmi~tir. 3 Tanzimat'm ilamndan Sonra Garzan'm Genel Niifusu 5 R 1262 [2 Nisan 1846] tarihinde Garzan kazasmda niifus saylldl yap111dl~, sayiidda koy adedi, bane sayis1, Miislim, gayrimiislim, Klpti ve Yezidilerin toplam sayilan verilmi~tir. Ayru niifus defterinde Tuvana (Gens;), Sibyan (<;ocuk) ve Mtisin (Ya~h) sayilan da kayda ges:irilmi~tir. Aynca. Garzan kazasmm Siird sancagma ilhak edildigine dair defterin kenarma bir as;iklama yap111dl~tir. Daha once Diyarbalar'a bagh olan Garzan kazasmm belirtilen tarihte Siird'e bagland1g1di niifus defterinden ogrenmi~ oluyoruz Yilmda Garzan'da yapilan niifus sayildldda mufassal defterler tutulmu~ ve i~bu icmal defteri Mufassal kayitlara istinaden hazrrlanldi~tlr. Osmanl1 doneminde Tapu Tahrirlerinden sonra ilk niifus sayimian yilmda yap111dl~tir. Dogu ve Gtineydogu Anadolu bolgesinde genelde birkas; sene son...ra niifus sayiididid yapild1gjm gormekteyiz. Gar zan kazas1 da muhtemelen Yilmda niifus SaYllDl yapilldl~trr. icmal Defteri kaydma gore Garzan Niifus tablosu.s Kazii-i Garzan ve kunl ki be-ma'rifet-i timeriiyi askeriye ve memur-1 sa4"e der-meclis mticeddeden tahrir ve deftere~ takdim ~ode el-viiki 5 R 1262 [2 Nisan 1246] ber-muceb 3 lot' a defatir mtifredat tahrir-i viiride ve derkeniir ve bii-fermiin-1 siimi. 1 BOA. A.MK.T 54/ BOA. A.MK.T 54/ BOA. DH. MKT 1548/116 4 BOA. Nii.fus Defteri No: 3735, Vrk 49 5 BOA: NFs 3735, s

17 - Uluslararasi Veysel Kareni Ve Manevi Kiiltiir Mirastmtz Sempozyumu - Haneba 642 Silin Miislim Haneba 280 Silin Raaya Miislim ve Raaya toplam bane 101 Silin Yezidi Sa}'IS1. Milslim, Raaya ve Yezidi toplam 1023 bane say!s1. Kura aded (Koy sa}'lst) 14 Silin Miislim 41 Sakin Miislim, Raaya ve Yezidi kanslk nii.fus 03 Raaya Toplam 58 Miislim: Raaya ve Yezidi toplam koy sa}'ls1. Muslim Tiivana S1byan Miisin Mevcudu Mabal-1 abar Mevcudu Mabal-1 abar Mevcudu Mabal-1 abar Yerli Neferen Yerli Neferen Yerli neferen Neferen 37 ' Neferen 6 Neferen Asllir-i Nizamiye Neferen

18 - Uluslararas1 Veysel Kareni Ve M~nevi Kiiltiir Mirastmiz Sempozyumu -.l.! -322-

19 - Uluslararas1 Veysel Kareni Ve Manevi Kiiltiir Mirasimiz Sempozyumu - - Taife-i Yezid TUvana Sibyan Mus in Mevcudu Mevcudu Mevcudu Yerli Yerli Yerli Neferen Neferen Neferen R eaya Ala Evsat Edna Sibyan Amelmande Mevcudu Mevcudu Mevcudu Mevcudu Mevcudu Milet-i muhtelife Milet-i muhtelife Milet-i muhtelife Milet-i muhtelife Milet-i muhtelife Yerli Yerli Yerli,r Yerli Yerli Neferen Neferen Neferen Neferen Neferen I Stbyan Amelmande Mahal-1 abar Mevcudu millet-i miihtelife Mevcudu mmet-i muhtelife Neferen Yerli neferen Yerli Neferen ' Hamidiye Alaylanna Kattlan Zirki A~ireti Esemi-i NUfus-1 Derece-i ~iret Zukuru kuvvetleri Zirkan 500 Be~ ebab kazasmda meskun olub umumu piyade siivari te~kilatma dabil degildir. Ve Hertu~i ~iretinden miin aibdirler. Zirkan.IJ 2500 iki alay ~bu ~iret nefs-i Erzurum. ~ebrinin cihet-i ce.nubiyesinde ~ireti t~kil vlli' Palandoken dagmm arka tarafinda Tek:man-1 ulya ve eylectigi sufla.nahiyeleriyle Hints suyu vadisi.nde meskun ziraat ve hayvan bey' u irastyla me gul cesur bir ~iretdir. 1 Cumhuriyet Doneminde Garzan Kazas1 Garzan'm Genel Niifusu 1935 Yxlmda B~vekalet (Ba~bakanl.I.k) istatistik Gene! Miidiirlilgti tarafindan yaptlan nilfus sayurunda Siirt'e bagh Garzan kazas1 nilfusu.a~agtda verilmi~tir. 1 BOA. Y. PRK B$K 3/

20 - Uluslararasi Veysel Kareni Ve Manevi Kiiltiir Mirasimiz Sempozyumu 'de Garzan ~ehir Merkezi ve Koylerin Genel Niifusu 1 Erkek Kadm YekUn Koy Koy Yekfin YekUn Yekfin Gene! Erkek Kadm Erkek "Kadtn Yekfin : Garzan kazasmm idari yapisi 20 Ekim 1938 tarihinde Garzan lagvedilerek yerine Kurtalan ve Baykan kaza)an kurulm~tur. Dabiliye Vek.aleti'nin yani iyi~leri Bakanllgx'nm sayll.t kanun '~addesine istinaden ~ldigx karar iizerine Siirt vilayetine bagll Garzan kaz,asldm merkezi Aymkasrr koyiine kaldmlml:? ve adt Kurtalan 2 olarak degi rilmi~tir. Garzan nahiyeye don~tiiriilerek yinni be~ koy ile birlikte Kurtalan il~esine baglanmt~tlr. Aynca Garzan kazasma bagh olan biryok koy ve nahiye Kurtalan ve Baykan ilyeleri arasmda bolii~tiiriilm~tiir. Te~kilat-1 Miilkiye'de yapllan yeni diizenlemeyle bir9ok koyiin yeri degi~erek ad1 geyen kazalar arasmda payl~llml~tlr. Daha once Garzan kazasma bagh olan Rldvan nahiyesi ve koyleri aynca Siirt vilayetinin merkez kazasma bagh Hiiseyni nahiyesinin Ba~ur suyu batlsmda kalan otuz koyiin tamami Kurtalan kazasma baglanmt~trr. 3 Kurtalan Kazas1 Daha once kaza merkezi Beybu'da olan Garzan kazas1 Aymkasr'a nakledilerek Kurtalan kazas1 kurulm~tur. Garzan kazast da nahiyeye don~ti.i.tiilerek otuz dort koy ile birlikte Kurtalan'a baglanmt~tlr. Kurtalan kazasma baglanan nahiye ve koylerin isimleri ~agxda verilmi:?tir. Kurtalan kaza merkezine bagh olan koyler ~unlardrr: Kelemeran, Geli~iran, K~anan, Ayingerm, Siirtan, Hatma, Giizeldere, Marip, Kohan, Birk, Aynik, Misriy, Patas, Tilan, B~ur, Dari, <;ay, Tarno, Tiiki, Girizeydo, Mazoran, Tiitiin, Zokpurt, Zokayt. Kurtalan'a bagh Garzan Nahiyesi ve Koylerin isimleri Golamasyan, ~ikeftan, Hirbeibrahim, Comkatm. Bizizi, Ceffan, Seyitmeryem, Hishis, Taliban, ~eyhyunus~ <;imzark, paloni, Zivik, Milha, Merci, Beysatun, Beybo, Hirubehungi, Ziri, Hakemi, Bada, D~erk, Gevirhamo, Bera, Giiveyz, Girihamdo, Zinahf,Bihavs, Bahims,Dilbi, Batran,Zukayf, Zok, Kurtalan'a bagh Rldvan Nahiyesi ve Koylerin isimieri Zugxrr, Germik, ~eyhhavanda, Hop, Derdevin, Diisadek, Kumaro, Giriyello, Cimatan, Hanik, Rldvan, Sulan, Giindik, ~eyhosel, Milikan, Haleyi, Hendiik, Baciri, Bitam, Salas, Kelkelan, Hiller, Sarif, Hafi, Hanisoruk, Hamdunan, Vahs1t, Binarin, <;imsarip, <;iknik, Mergaali, Sevdik, Darosel, Arans 4 1 B~vekalet istatistik Genel MUdiirliigil. Tiirkiye Gene/ Niifus Sayzm1, Ankara, 1935, s XIV. 2 Kurtalan'm eskiismi ''Mlsnc;:" olup 1938 ydmda Kurtalan olarak degi~tirilmi~tir. 3 Cumhuriyet~ivi, Dabiliye Vekaleti, II. No: (30-11-l/ ]/4 4 Cumhuriyet Ar~ivi, Dabiliye Vekaleti, IV. No: [ ]/

21 - muslararasi Veysel Karen! Ve Manevi Kiiltiir Mira.SIIDIZ Sempozyumu - Kurtalan'a bagh Hiiseyni Nabiyesi ve Koylerin isimleri Kirivan, Sindiyan, Hunriya, Binaf, Aymdar, Sillint, Kadtyan, Slhyan, kendalan, ~emttirk, Kanimiri, Gozik, Tillianavro, A vtitilya, Kohan, Ceffan, Bilek, Galili, U i, Htiseyni, Be~iristifla, Stifla Kaniktirk, Beykent, Kotip, Piri im, Kanigtizik, Betil, Bakut, 1 Daba once Htiseyni nahiyesine bagh o1ana koylerin bir losrm da Siirt vilayetine baglanrm hr. Siiit baglanan koylerine isimleri oyledir: Dergalip, Soran, Lif, Tavlik, Kasrik ve Dodoiso koyleridir. 2 Baykan kazas1 20 Ekim 1938 tarihinde daha once Garzan kaza merkezine bagh qlan bir9ok koy Baykan kazasma baglanrm~tl(. Baykan kaza merkezi Siyanis koyti olmak tizere yirm.i yedi koy kazaya baglamiu trr. Aynca darzan kazasma baglt Mtilefan nahiyesi otuz bir koy ile birli.kte Baykan kazasma verilmi tir. Baykan kaza merkezine baglt olan koyler unlardtr: Siyanis (Kazamerkezi) Hozyar, Navala, Ziyaret, Sulha, Beykan, CeJfan, Havil, Millo, Ann9, <;uak, Madaran, Btizi.ildi.n, Halikan, Sik:irya, Sigan, Bilvante, Homent, Mizzi, Koh, Balon, Comani, Belayan, Malabado, Kevirgevr, Kelhok, Zokmair'' Baykan Kazasma Bagb Miilefan Nahiyesi ve Koyleri Mtilefan Nahiyesi, Nemle, Cezni, Cemman, <;irri, Hi~kederan, Gola, Ayingiras, Hirorik, Birgti9, Mirgan, Mal~eref, Turup, Nevala, Giritiveyz, Grikello, De uvan, Memeku, Sican, Tucikan, Barzan, Sivikan, Re edaran, Balorza, Ceznik, Pe_tjhi, Harbeltis, Nari, Ktirir, Malahano, Bostanan koyleridir. 3 1 Cu.mhuriyet Ar~ivi, Daruliye Vekaleti, IV. No: [ / ]/ Cu.mhuriyet Ar$ivi, Dahiliye Vek.aleti, IV. No: ( / ]/ Cu.mhuriyet Ar$ivi, Dabiliye Vek.aleti, IT. No: [ / ]/10 - \ -325-

22 - Uluslararas1 Veysel Kareni Ve Manevi Kiiltiir Mirasumz Sempozyumu - EKLER Beige -1 Girikan Emirlerinden Nas1r Bey'e dort koyiin zeamet olarak verilmesi. KODU: BOA. BAB-1 ASAFi DFE RZ. Defteri NO: 86, Sayfa l (68 T A.RiHi: 6 Ramazan 993 Zeamet-i benam-1 Nasrr bin Muhammed Bey an-tahvil-i Stileyman CaVU -~avu an- t dergah-1 ali Siird livasma bagh Fekin Kara.kami~ ve Birecik livasma bagh Kale-i kiiyiik ve Gokyepman koylerin hasilan bir klsrru malikane olarak verilmi~ bir lasidi iltizam ile tevcih edilmi~tir. Mezkur Nasrr kullan Girdikan sancagj. beyi olan Muhammed Bey kullannm sulbi oglu olub yarar ~ecaat ~i'ar bendleri olmagm mezid-i inayet-i padi~abiden Diyarbekir'den d~enden yirmi bin akyelik bir zeamet tevcib edesin deyu :fi sene 991 $abanm evahiri tarihiyle mliverrah Serdar-1 nlisret ~iar canibinden emr-i ~erif irad eyleylib ve dergah-1 ali yavu larmdan Siird sancagmda is'ird nahiyesinde Fekin? nam karye ve gayriden ber-vechi telanil yirmi dok:uz bin ak~elik O.Zere mutasarnf olan Silleyman CaVU mutasamf oldugu yirmi bin ak~elik zeamet ihtiyanyla merkum Nasrr'a olmak lizere berat verub feraget etmegin zikrolunan elli bin akyelik zeamet zeamet-i mezbur s:avu~ feragmdan her muceb-i em-i ali mer kum Nasrr bendelerine tevcih olunub berat-1 ali~an iyin milzekkire verildi tahriren :fi 6 Ramazan

23 - Uluslararasi Veysel Kareni Ve Manevi Kiiltiir Mirasumz Sempozyumu - ) I J.- I l \

24 - Uluslararast Veysel Kareni Ve Manevi Kiiltiir Mirasimiz Sempozyumu - Belge-2 KODU: ie.tct 8/ 962 Taribi: 1 Za 1104 Sah buyuruldu. Liva-i Zeriki Ocakhk Liva-i mezbur Girdikan yurtluk ve ocakhk ilzere Haydar Bey'ilzerinde olmagla elinde olan ~an- 1 hfunayu.n mukarrer ve tecdid olunub beratl verilmi~tir. Fi Evail-i ~eval 1099 Dergah-1 felekmedar bangah-1 gerdon iktidar-1 turabma arz-1 bende-i bi-mikdar ve zerre-i haksar budur ki: Eyalet-i Van'da vak:i' Zirki Girdigi Sancagt'na miitasamf olan Haydar Bey fevt olub ve liva'i mezbur kadimu'z-zamandan berii ocakltklan olmagla miiteveffay1 mezburun kendi akrabasmdan olan Halef bendeleri beher vechle muhil ve mtistahak olmagm inayet-i ~ehriyariden liva-i mezbur ile merkum kullm behremend ve ber-murad buyurulub ferman-1 erif-i ali~an sudfu ve ihsan buyurulmak ricas1yla der-i devletmedara arz olundu bill ferman meveddetlu ve merhametlu sultamm hazretlerinindir. Miitevelli vak:i' ise miicebince tevcih olunmak buyuruldu. Gurre-i Za

25 - Uluslararasi Veysel. Karen i Ve ManeVI " " K""ltiir u Mirasimiz " S em pozyumu-,... ""..f.:

26 - Uluslararas1 Veysel Kareni Ve Manevi Kiiltiir MirasimiZ Sempozyumu - Belge-3 KODU: A.MKT 54/98-1 TARiHi: 25 Za 1262 Der-i devlet-mekine arz-1 dai-i kemineleridir ki Vi1ayet-i Anadoluda vlli' Diyarbekir Eyaleti dab.i.linde kain Garzan Kazas1 Mtidiiri.l Dervi~ Beyzade Abdillfettah Bey'in biraderi Abdal Bey kendi balinde olmayfib ibtilal ~iraze-i ni.zam-1 memleketi miicib herekan na-becaya ci.ir'et eyledigi bi'l-ibbar tahkik buyurulduguna mebni terbiben li-emsalihi merkumun li-ecli't-te'dib Adana'ya nefy ve tagribi busuuna irade-i atiye-i cibandan mtitaaliik buyurulmu~ olmagla ol-babda eyalet-i mezkure va1i-~: - vala~aru vezir-i babiru'l-maali Dev1etlu el-hac izzet Pa~a Hazretleri'yle bu abd-1 dailerine hitaben ~eref-efzayi sabife pirayi sudur buyurulan ferman-1 ciban-muta' -1 ali~an mantuk-1 mtinifi tizere vali-i m~arun ileyh hazret1eri mir-i merkum kullar1 nizarru vechle kaza be-kaza nefy ve irsal buyurulm~ ve i~bu sene-i mtibareke-i Zi '1- kaadeti'~-~erifesi evailinde Adana rnabkemesine bi'l-vusul tescil o1unarak Han-1 Cedid nam mabalde menfiyyen meks ve ikamet etdirilmi~ olmagm ber-mantuk-1 irade-i adalet-ade-i bazret-i ~ehriyari mir-i merkum bila-ferman-1 ali hatve-i vahide mabal-1 ahara bareketine irae-i ruhsat ve iltimasma ibtimam ve dikkat k11maca~ evvelki vaki'il-baldir bi'1-iltimas der-i derpa-nevela arz ve ilarn olundu bili emr u ferman bazret-i men Iebti'L-ernrindir. Hurrire fi'1-yevmi'l-bamis a~er min ~ehri Zi'l-kaadeti'L~erife lisene isna ve sittin ve mieteyn ve elf El-Abdu' d-dai lil-dev1eti '1-aliyeti '1-osmaniyye Es-Seyyid Dervi~ Ahmed Ltitfi el-mev1a bi1afe bi-medineti Adana

27 - Uluslararas1 Veysel Karen! Ve Manevi Kiiltiir Mirasimiz Sempozyumu - r---. I -331-

28 - Uluslararas1 Veysel Kareni Ve Manevi Kiiltiir Mirasimiz Sempozyumu - Beige -4 Kodu: A.MKT. UM 549/49 Tarihi: 21 N 1278 djt Ktirdistan Valisi Kam.ili Pa a Hazretleri'ne Ktirdistan Eyaleti dab.ilinde kain Garzan ve ~irvan a iretlennden ve Istabl-1 Amire Mi.idtirltigU payehllerinden Fettah ve ~ir Beyler Bedirhan ve i?:zeddin ~ir Bey meselelerinde ve mesele-i sablkada ibraz-1 htisn-ii bizmet ve sadakat etmi ve kendileri ez-her cihet ayeste-i taltifve riayet-i bendegandan bulunmt! olduklan halde haklannda baz1 mertebe riayetsizlik vukua gelmekde oldugu istihbar olunub isabet-i miiddeayl stdk u istikamet edenlerin bila-miiceb cw- ikeste ve mahzar olmalan iar-1 kadr-i raniye ve an-t aliye tevafuk etmeyecegi cihetle bunlann suret-i me rua da is'af-1 mesuliyle zaten dahi mazhar-1 ihtiram edilmeleri laztm geleceginden ve muma ileyhima ve ~ir Bey mtiahharan zat-1 devletlerine tevfi.kan oraya gonderilip diger tahriratdan mtisteban olacag. vecble emr-i muliakemesi bakkaniyet-i behiyelerine bavale klhnidi ~ idiigtinden ana gore muamele-i laztmenin icras1yla tsdan. Devletin tatyibi kulubuna ve mubakeme maddesinin dahi tev'cih olundugu tizere bi-tarafane ve mtihikkane ifas1yla keyfiyetin i anna himmet buyurulma styaklnda ukka

29 ~ I ~?"'- - \ \ \ \ \ \ \

30 - Uluslararasi Veysel Kareni Ve Manevi Kiiltiir Mirasimiz Sempozyumu - Belge- 5 [Tanzimat sonras1 Garzan ve ~irvan 'dan iki yiiz on be~ hanenin Rusya'ya tehcir etmek go~etmesi. Girid'te siirgiinde olup firar eden yerel beylerin yakalanmasj.] KODU:BOA. MVL TARiHi: 27 Ca 1279 Makfun-1 ulyayj. hazret-i vekaletpeniib.iye Marzuz-1 ~akeri kemineleridir ki: 24 R 1279 ve fi 6 Te~rin-i evvel 1278 tarihli.ve daire-i Meclis-i ValaYJ. Ahkam-1 Adliye ytiz numrolu hame-piriiyj. ibcal olan emirname-i sami-i hazret-i vekaletpeniihilerinden Kiirdistan Eyaleti'ne : muzaf Garzan kazast abalisinden $eyyid?an ve ibrahim ve Ramo ve ~eyh. Ahmed ile men!ast olan Vidin'den :firar ~erifbey ve yine menfiyyen Vidin'de bulunan Said Bey ~irvan'daki oglu Fettab Bey b~larma bir ta1am ha erat toplayub Garzan ve ~irvan kazalarmda izhar-1 ~akavet eylediklerinden ve defaatle olunan nesayih ve tenbihatm faidesi goriilemedigi cihetle Kaim-makam Abdiilkadir Bey bir tabur Asakir-i Nizamiye ile 1slabata me'mumren sevk olunub miri muma ileyh o havaliye vanr varmaz e kiyayj. merkumeden Seyyidhan ve ibrahim ele getfuiilerek cemiyetleri dagtttlmt~ ve sairleri ' avenesiyle M~ ve Hakkari taraflarma :firar ederek merkum Hamo'nun kannda~t Muhammed dahl Bitlisli Hact Abdullah vasttastyla kemterlerine dabalet eyledigi tahkikat-1 maballiyeden anla~tlmt ve e has-1 merkume sai-i bi'l-fesad e kiyadan olmastyla bu babda mukaddem ve muabhar taraf-t acizfuleme vaki' olan ihtar ve i 'ar iizerine merkumun dabaleti s'ahih ise kabul olunmayub mahfuzen ol-tarafa gonderilecegi me'mul olub fakat merkumlar M~ ve Van taraflarmda bulunan ~ayir halktyla yek-dll ve yek-cihet olub ol-tarafdan isyan edenlerin beru ciinibe ve bern tarafdan ak.aveti ele alanlar Ote ciinibe geyub yekdigerin zir-i hirnayelerinde ge~inmeleri adetleri iktizasmdan olmas1yla bunlarm ~imdi bulunduklan mahallere hukiimetleri beman ahz u irsallerine ikdam etmedikleri takdirde Siird ve havalisinde bulunan asakir-i nizfu:niye ~ekilir yekilmez yine yerlerine gidub bildiklerini i leyecekleri ve havali-i merkumenin derdest olan tslabatt ise bi't-tab' ilona! olunamayub bundan boyle'fesadm 'dahi arkast almamayacagt cihetle icab-1 halin icras1 Kiirdistan Meclisi'nin fi 9 Rebiulevvel 1278 ve fi 22 Agustos 1278 tarihli ve yirmi til( numarah takdim ktlman mazbata-i mufassalasmda i 'ar lalmmt~ ve e has-1 merkumenin ve hususuyla merkum :;;erifbey'in menf'asmdan :firar ile ol-tarafa gelerek harekiitt akavet:nkiiraneye ciir'etleri uygunsuz ve merkum Hamo'nun kannda mm dabiileti kari.n-i sthhat oldugu suretde boyle bir akinin kabuluyla maballine teslim olunmamas1 yolsuz oldugundan merkum Muhammed'in ve e kiyayj. merkumeden :firaren bu tarafa gelerek tabassun etmi~ olanlarm ahz u giri:ftlerine li-ecli'l-muhakeme Kiirdistan'a isalleri emr u izbar buyurulmll ve her bir emr u ferman-1 ulyiilannm sur'at-1 infaz ve icrast mutabattim-i zimmet-i masaddakatim bulunmu olub ancak Safer be~ ve Temmuz yirmi bir ve Rabiulahir sekiz ve Eylill yirmi ve Camadiyelevvel yedi ve Te rin-i evvel sekiz tarihli ve on altt numarah takdim-i pi~gab-1 cenab-1 Sadaretpenahileri ktlman ma'ruzat ve melfufatt olan evrak-1 saire mueddasmdan tafsil-i keyfiyet malum-1 ali buyurulm~ olacagt vechle yerluden mudtirleri bulunan :;;rr Bey'in zultim ve taaddiyatma ve haklarmda olan muamele-i gaddaranesine tab-aver ve miitabammil olamayarak zikr olunan ~irvan kazast abali-i fukarasmm Rusya Ulkiisma gitmek iizere terk-i evtan ederek M~ ve Bayezid sancaklan tarafindan geldikleri rivayet ktlmmt~ olamasld!d iizerine derhal memurlar tayini-ve nesayih-i miiessirenin icras1yla hanha-i -334-

31 - Uluslararas1 Veysel Kareni Ve Manevi Kiiltiir Mirasimiz Sempozyumu - merkumeden bir danesi ileriye sahverilmeyerek ciimlesi olduklan mahallerde tevkif etdirilerek mevrud mahzar-1 umuminin lefleriyle keyfiyet makam-1 aliye arz ve inha ve bu babda ne-vechle muamele ve hareket olunmas1 iktiza edeceginin savb-1 acizaneme emr u i~'an niyaz ve istida klhruru~dt. inhay1 mi.itekaddime-i abidaneme cevaben bir gi.ina emr u ferman-1 ali ~eref-zuhur etmenti~ ve merkum Hamo 'nun karmda~1 Muhammed bu tarafa gelmi~ ise de taraf-1. kemteraneme dahalet arzusuyla gelmeyi.ib mtidi.ir-i mumu ileyhin zuli.im ve i'tisatiru bil'beyan Ordu-)'1 Hi.imayun Meclisi'yle Erzurum Meclis-i Kebiri birle~erek muhakemelerinin kemal-i adl ve bakkaniyete tevkifan icraslfil istid'a ve dermeyan eylemi~ ve her iki tarafin buraya celbi yoluna gidilmek lazun-gelse mahalli hiik:i.imetinin ~ikest-i ni.ifuzunu mi.ieddi olacagt derkar bulunmu~ oldugundan Anadolu Ordu-yt Hi.imayunu M~iri devletlu pa~a hazretleriyle le-de'l-muhabere merkum Muhammed m~ir-i m~arun ileyhin yaver-i harblerine tefrikan tarih-i ariza-i kemteranemden krrk gi.in mukaddem Ki.irdistan valisi pa~a hazretlerine gonderilnti~ ve zikrolunan ~irvan kazasmda Mu~ sancagtna gelmi~ olan banenin ciimlesi iki yi.iz on be~ haneden ibaret olub onlarmda 90luk yocuklan yanlarmda oldugu ve kendileri envat sefalete dfi9ar olm~. iselerde mi.idir-i muma ileyhin atvar ve ahval-1 na-becasmdan kendilerine nefret ye vab~et-i ki.illiye gelmi~ olmasma nazaran suret-i cebriyeye olmadlk9a nzalanyla me'vay1 kadimelerine iadeleri mi.imki.in olamayacagt mukaddem ve muahbar olunan tahkikatdan anla~illru~ ve ~u hale gore bunlarm topdan terk-i avtan ve nakl-i mekan edi~i ciimlesinin ashab1 tohmet ve ~akiivetden olmayub kendilerinin magdur olmalarmdan iktiza eyledigi ve balada muharreri.i'l-esami ri.iesa taktmmdan bu tarafa yalruz Muhammed Bey geli.ib bundan ba~ka sair ri.iesa gelmemi~ ve egeryi gelnti~ olsalar idi saye-i kudretvaye-i hazret-i ~ahanede asar-1 hirnem-i mali tev'em-i illyalanyla onlarm dahi merkum Muhammed mtlsi.illti mahalline iade ve irsal lalmacagt derkar olduguna ve ri.iesa)'l merkumenin Van ve Hakkari taraflarmda ve mahal-1 saire de olduklarma dair henilz bir malumat olunamamt~ idugi.ine binaen ~ayed ki bundan boyle bu taraflara ge9ecek olur iseler nbkl fermude-i mekarim-s1tude-i cenab-1 sadaretpenahileri ilzere ri.iesa)'l merkumenin dabi ahz u giriftleriyle vali-i m~~ ileyh tarafina gonderilecegi bedihi bulunmu~ idiigi.ine ve zikrolunan Garzan kazas1 banedarundan Muhammed Bey mi.ikaddema irsal olundugu misilli.i iki yi.iz on be~ hanenin dahi emirname-i sanu-i asafanalerinin suret-i mtistabrece-i seniyesinin leffi.yle ber-mi.ikteza)'l irade-i seniyye-i bir banesi geriye burakilmakslzio ve i9lerinde bir neferi mahal-1 ahara sahverilmeksizin ciimlesinin memur-1 mabsusa tefrikan vali-i m~arun ileyh tarafina irsaliyle keyfiyetin savb-1 kemteraneme i~'an Bitlis kayamakaidi Saadetlu ~evki Efendi'ye ba-tahrirat izbar olunmu~ ve kaymakam-1 muma ileyhin bu babda varid olacak netice-i cevabinin badema arz ve inhas1 ibtidar olunacagt derkar bulunmu~ olmagtn ol-babda emr u ferman hazret-i men lebi.i'l-emrindir. Fi 14 Ca 1278 ve fi 25 Te~rin-i evvel 1278 Vali-i Eyalet-i Erzurum Muhammed Hayreddin -335-

32 mu.. 1\4;Y'asnn1Z SetnP0zyu A..r: ltur 1~~ A evl ~u Ave Man - U\US la rarasl veyse \ Karenl.-- -~... ' I -' \ \ 1., :

KURTALAN İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları

KURTALAN İLÇESİ. Siirt deki Kültür Varlıkları KURTALAN İLÇESİ Siirt deki Kültür Varlıkları 163 3.5. KURTALAN İLÇESİ 3.5.1. ERZEN ŞEHRİ VE KALESİ Son yapılan araştırmalara kadar tam olarak yeri tespit edilemeyen Erzen şehri, Siirt İli Kurtalan İlçesi

Detaylı

TARİH BOYUNCA ANADOLU

TARİH BOYUNCA ANADOLU TARİH BOYUNCA ANADOLU Anadolu, Asya yı Avrupa ya bağlayan bir köprü konumundadır. Üç tarafı denizlerle çevrili verimli topraklara sahiptir. Dört mevsimi yaşayan iklimi, akarsuları, ormanları, madenleriyle

Detaylı

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA

İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU S.T.C. İ.G HACI HALİL PAŞA Buradaki bilgilerde eksiklikler vardır. Yardımseverlerimiz tarih sırasında yazılmaya çalışılmıştır. Sökeli ha İ.Caner GENÇ İLYAS AĞAOĞLU 1808 1839 yıllan arasında, otuzbiryıl saltanatta kalan otuzuncu

Detaylı

OSMANLI - İRAN. Sınır ve Aşiret ( ) Sıtkı ULUERLER OSMANLI - İRAN. Sınır Ve Aşiret ( ) Sıtkı ULUERLER

OSMANLI - İRAN. Sınır ve Aşiret ( ) Sıtkı ULUERLER OSMANLI - İRAN. Sınır Ve Aşiret ( ) Sıtkı ULUERLER OSMANLI - İRAN Sınır Ve Aşiret (1800-1854) Sıtkı ULUERLER Son Çağ Yayıncılık Ve Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. İstanbul Caddesi İstanbul Çarşısı No : 48 / 48 İskitler / ANKARA www.uzundijital.com ISBN

Detaylı

Sayı : 73112577-301.01.01/13723 05/03/2014 Konu: SEMPOZYUM DUYURUSU

Sayı : 73112577-301.01.01/13723 05/03/2014 Konu: SEMPOZYUM DUYURUSU T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Sayı : 73112577-301.01.01/13723 05/03/2014 Konu: SEMPOZYUM DUYURUSU DAĞITIM YERLERİNE İlgi: Ankara Üniversitesi Rektörlüğünün 18.02.2014 tarihli ve 45571980-051.04/11004

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

YURTLUK-OCAKLIK VE HÜKÜMET SANCAKLAR ÜZERİNE BAZI TESPİTLER

YURTLUK-OCAKLIK VE HÜKÜMET SANCAKLAR ÜZERİNE BAZI TESPİTLER YURTLUK-OCAKLIK VE HÜKÜMET SANCAKLAR ÜZERİNE BAZI TESPİTLER Yrd. Doç. Dr. Orhan KILIÇ* GİRİş Osmanlı Devleti hakimiyeti altına aldığı yerlerde, idari sistemde mutlak bir merkeziyetçilik yerine, bölgelerin

Detaylı

Say : 67496438/915/3745694

Say : 67496438/915/3745694 MU~ V ALiLiGi ii Milli Egitim Miidiirliigii Say : 67496438/915/3745694 Konu: Kuvayi Milliye Egitim Sendikasmm Kapatllma Karan 07/04/2015... KA YMAKAMLIGINA ) (ilr;e Milli Egitim MUdiirltigU) MU~... MUDURLUGUNE

Detaylı

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22

Yazar Administrator Perşembe, 26 Nisan 2012 17:25 - Son Güncelleme Cumartesi, 19 Mayıs 2012 14:22 Batman'ın tarihi hakkında en eski bilgiler halk hikayeleri, mitler ve Heredot tarihinde verilmektedir. Ortak verilere göre MED kralı Abtyagestin'in torunu Kyros karsıtı Erpagazso M.Ö. 550 yilinda yenilince

Detaylı

VAN VALİLERİ ( ) Dr. Mehmet İNBAŞI *

VAN VALİLERİ ( ) Dr. Mehmet İNBAŞI * A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 29 Erzurum 2006 195 Prof. Dr. Zeki Başar Özel Sayısı VAN VALİLERİ (1755-1835) Dr. Mehmet İNBAŞI * U ÖZET Bu çalışmada, 1755-1835 yılları arasında Van

Detaylı

KPSS-2016/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2016/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 ADANA DR.EKREM TOK RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST)-YOK (ADANA / TKHK-TAŞRA) 1 0 72,42201 72,42201 390160003 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı

BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı BAġVURU MEKTUBU..ĠHALE KOMĠSYONU BAġKANLIĞINA.. /.. /... Ġhale Kayıt Numarası 2011/10809 Ġhalenin adı 6.000 Ton Taze Soğutulmuş Karkas Sığır Eti Alımı BaĢvuru sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu

Detaylı

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1 e-makâlât Mezhep Araştırmaları, VII/1 (Bahar 2014), ss. 261-265. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR Ali Rabbânî Gülpâyigânî, Önsöz Yayıncılık, İstanbul 2014 456 sayfa, Adem Sezgin

Detaylı

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845)

AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) AKÇAABAD VAKFIKEBĠR NÜFUS KÜTÜĞÜ - (1835-1845) C. Yunus Özkurt Osmanlı döneminde ilk genel nüfus sayımı, II. Mahmud döneminde 1831 (Hicri: 1246) yılında alınan bir karar ile uygulanmaya başlamıştır (bundan

Detaylı

ŞANLIURFA YI GEZELİM

ŞANLIURFA YI GEZELİM ŞANLIURFA YI GEZELİM 3. Gün: URFA NIN KALBİNDEN GÜNEŞİN BATIŞINA GEZİ TÜRKİYE NİN GURURU ATATÜRK BARAJI Türkiye de ki elektrik üretimini artırmak ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ndeki 9 ili kapsayan tarım

Detaylı

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU

KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU KONURALP - GÖYNÜK - TARAKLI TEKNİK GEZİ RAPORU Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü lisans programında yer alan Arch 472 - Conservation Studio dersi kapsamında Düzce'nin Konuralp Belediyesi'ne, Bolu'nun

Detaylı

: DiyARBAKIR CUMHURiYET BASSA VCILIGI KARSITARAF : TwiTTER TALEP

: DiyARBAKIR CUMHURiYET BASSA VCILIGI KARSITARAF : TwiTTER TALEP T.C. DiYARBAKIR 1. SULH CEZA HAKiMLiGi DEGiSiK is NO : 20161235 D.i~ DEGiSiK is KARAR HAKiM : VELiUNAL 150946 KATip : ADNAN SANiOGLU 59340 internet ERiSiMiNiN KISITLAMASINI TALEPEDEN : DiyARBAKIR CUMHURiYET

Detaylı

TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ

TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ DÖNEM 2006 Yılı HAZIRLAYAN ONAY İSİM-UNVAN İMZA TARİH Alp SARPAY Araştırmacı 21.07.2006 Yakup KILIÇ Kamu İhale Uzmanı 21.07.2006 Birol TERLEMEZ İstatistik ve Sicil İzleme

Detaylı

KİMLİK NO 21962610502 DOĞUM TARİHİ 01.02.1977. Kara Kuvvetleri Komutanlığı MEDENİ HALİ ÇOCUK SAYISI -- KATEGORİ 3713 ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ TARİH 08.11.

KİMLİK NO 21962610502 DOĞUM TARİHİ 01.02.1977. Kara Kuvvetleri Komutanlığı MEDENİ HALİ ÇOCUK SAYISI -- KATEGORİ 3713 ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ TARİH 08.11. KİMLİK NO 21962610502 Bilal ÇETİN Çayır DOĞUM TARİHİ 01.02.1977 Kara Kuvvetleri Komutanlığı P.Komd.Onb. P.Komd.Onb. Hakkari -Yeşilöz Bölgesi ŞEHİT DÜŞTÜĞÜ TARİH 08.11.1997 Çayır Köyü Şehit P.Komd.Onb.Bilal

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Asıl adı: Abdülkadir Nesebi: Seyyid( Hazreti Hüseyin(R.A) ın Efendimizin Soyundandır) Doğum yeri ve tarihi:m.1897/h.1315,muş un Bulanık İlçesi Abri(Esenlik)Köyü

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

KPSS-2017/3 Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2017/3 Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KPSS-2017/3 Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI KADRO UNVANIONT. BO EN KÜÇÜK EN BÜYÜK Ş PUAN PUAN AĞRI DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE / AĞRI / T 9 0 74,58013 79,00568

Detaylı

Murat Dursun Tosun ŞEBİNKARAHİSAR TARİHİNDEN GÜNÜMÜZE YANSIYAN BİRKAÇ OLAY

Murat Dursun Tosun ŞEBİNKARAHİSAR TARİHİNDEN GÜNÜMÜZE YANSIYAN BİRKAÇ OLAY ŞEBİNKARAHİSAR TARİHİNDEN GÜNÜMÜZE YANSIYAN BİRKAÇ OLAY 1 1893 tarihli belgede Çeçezade Ömer isimli bir şahsa ait üç adet dükkanın yandığından yangından sonra Osman Bey isimli nüfuzlu birisinin yanan dükkânlardan

Detaylı

No Başvuru Numarası Başvuru Sahibi Projenin Hibe Konusu Yatırım İlçesi. 1 DBSKP-21-GP13-1210 Sebahat ÖKMEN Telli Terbiye Sistemli Bağ Kurulumu Dicle

No Başvuru Numarası Başvuru Sahibi Projenin Hibe Konusu Yatırım İlçesi. 1 DBSKP-21-GP13-1210 Sebahat ÖKMEN Telli Terbiye Sistemli Bağ Kurulumu Dicle No Başvuru Numarası Başvuru Sahibi Projenin Hibe Konusu Yatırım İlçesi 1 DBSKP-21-GP13-1210 Sebahat ÖKMEN Telli Terbiye Sistemli Bağ Kurulumu Dicle 2 DBSKP-21-GP13-1080 Emine COŞKUN Telli Terbiye Sistemli

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/152129 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/152129 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/152129 İhalenin adı KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD) MALZEMESİ Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı

Detaylı

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Mimar 1 1 2.542,72 TL. TH Ekonomist 1 1 1.629,99 TL.

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Mimar 1 1 2.542,72 TL. TH Ekonomist 1 1 1.629,99 TL. Karar Tarihi : 01.03.2016 Karar No : 41850698.301.05-36 : Ücretler ve Tarifeler KARAR : Belediyemiz Teknik Hizmet Sınıfında münhal bulunan aşağıda detayı yazılı I. Dereceli Mimar ve Ekonomist kadrolarında;

Detaylı

KPSS-2015/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2015/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) 290160001 ADANA KARAİSALI DEVLET HASTANESİ (MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ) SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA / - TKHK-TAŞRA) 1 0 80,39822 80,39822 290160003 ADIYAMAN ÇELİKHAN 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU (MERKEZİ

Detaylı

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR

KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR 840 KONYA İL MERKEZİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARI ENVANTERİ MEZARLIKLAR MEZARLIKLAR 841 ALİYENLER MEZARLIĞI Karatay İlçesi, Yanık Camii Esiri Mehmet Sokakta yer almaktadır. 06.01.1989-370 Mezarlığa

Detaylı

10. SINIF TARİH DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10. SINIF TARİH DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 0. SINIF TARİH DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. OSMANLI DEVLETİ NİN KURULUŞU (00-5). XIV. yüzyıl başlarında Anadolu, Avrupa ve Yakın

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ Youtube Kanalı: tariheglencesi

YÜKSELME DEVRİ. KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ   Youtube Kanalı: tariheglencesi YÜKSELME DEVRİ KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 02.03.2018 Youtube kanalıma abone olarak destek verebilirsiniz. ARİF ÖZBEYLİ Tahta Geçme Yaşı: 33.3 Saltanat

Detaylı

: 1490/ 905.1 1514/ 920.2. [ 998] 1590

: 1490/ 905.1 1514/ 920.2. [ 998] 1590 ....... 1501. -... : 1490/ 905.1.. 1514/ 920.2.. 984 ] 1577 1555/ 961.3. 24 [.4. [ 998] 1590 : : -..... : 30 - 174-1391.(Genç.Karaca:1992:82). 71..(1002 25).. :..1..2..3..4..5..6.( ).7..8..9.10..11.. -.

Detaylı

T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi

T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi T.C. VAN ĐL ÖZEL ĐDARESĐ Đl Genel Meclisi Dönem : 2008 Konu : Öneri Toplantı : Nisan Karar Sayısı : 45 Birleşim : 04/04/2008 Karar Tarihi : 04/04/2008 Đl Genel Meclisinin Ocak 2008 tarihli toplantısında

Detaylı

20.YÜZYILIN BAŞINDA GÜNEYDOĞU ANADOLU DAKİ AZINLIK / ERMENİ OKULLARI

20.YÜZYILIN BAŞINDA GÜNEYDOĞU ANADOLU DAKİ AZINLIK / ERMENİ OKULLARI 20.YÜZYILIN BAŞINDA GÜNEYDOĞU ANADOLU DAKİ AZINLIK / ERMENİ OKULLARI Doç. Dr. Kenan Ziya TAŞ** Özet / Abstract: Çalışmamızda, 20.Yüzyılın başında Güneydoğu Anadolu da, Diyarbakır, Antep, Urfa ve Mardin

Detaylı

Bu feryadımı askeriyeden atılan subayların feryadına bir tercüman olması hasebiyle dile getiriyorum.

Bu feryadımı askeriyeden atılan subayların feryadına bir tercüman olması hasebiyle dile getiriyorum. KADER BUNA MÜSAADE ETMEZ Zulüm zulümdür.herkim tarafından ve nerede yapılırsa yapılsın.allah zulmü imhal etsede yani mühlet tanısa da ihmal etmez.kolay kolay neticesini âhirete bırakmaz.bu O nun adaletinin

Detaylı

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1

VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 VERGİ DAVALARINDA İDARE LEHİNE HÜKMEDİLEN KARŞI VEKALET ÜCRETİNİN TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI SÜRESİNİN BELİRLENMESİ 1 Av. Hüseyin KARAKOÇ ÖZET Vergi Davaları idare lehine sonuçlandığı zaman davacı aleyhine

Detaylı

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14

Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Perşembe, 12 Kasım :53 - Son Güncelleme Çarşamba, 25 Kasım :14 Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Flash Anlatım Kuruluş Dönemi Osmanlı Kültür ve Uygarlığı Ders Notu OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ (1300-1453) 1. OSMANLI'DA DEVLET ANLAYIŞI Türkiye Selçuklu Devleti

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ

Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ Yrd. Doç. Dr. Sezai SEVİM YAYIN LİSTESİ KİTAP - Osmanlı Kuruluş Dönemi Bursa Vakfiyeleri, Yayına Hazırlayanlar, Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim- Dr. Hasan Basri Öcalan, Osmangazi Belediyesi Yayınları, İstanbul

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI PERSONELİ VAKFI SOSYAL GÜVENLİK YARDIMLARI BÖLÜMÜ ÜYELERİ VE HAK SAHİPLERİNİN KAZANILMIŞ HAKLARI VE TASFİYE PAYLARI RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI PERSONELİ VAKFI SOSYAL GÜVENLİK YARDIMLARI BÖLÜMÜ ÜYELERİ VE HAK SAHİPLERİNİN KAZANILMIŞ HAKLARI VE TASFİYE PAYLARI RAPORU Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Hacettepe University Department of Actuarial Sciences 06800 Beytepe-Ankara, Tel:(032)297 660, Faks:(032)297 7998, e-posta:aktuerya@hacettepe.edu.tr T.C.

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

ALİ HİMMET BERKÎ SEMPOZYUMU KASIM Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kampüs / ANTALYA. Düzenleyenler

ALİ HİMMET BERKÎ SEMPOZYUMU KASIM Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kampüs / ANTALYA. Düzenleyenler ALİ HİMMET BERKÎ SEMPOZYUMU 23-24 KASIM 2018 Hukuk Fakültesi Konferans Salonu, Kampüs / ANTALYA Düzenleyenler Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Antalya İl Müftülüğü

Detaylı

KTFF YÜKSELME LİGİ KURULU KARARLARI

KTFF YÜKSELME LİGİ KURULU KARARLARI Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 7, Memduh Asaf Sokak Lefkoşa-Kıbrıs Tel: 0 (392) 444 1955, Fax :0 (392) 228 25 78 E-Mail : info@ktff.org, Web Page : http://www.ktff.org Genelge No: 52/2013-2014 02.04.2014

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

B.M.M. Yüksek Reisliğine

B.M.M. Yüksek Reisliğine SıraNQ 139 Askerî hastanelerde bulunan hasta bakıcıları ile hemşirelere bir nefer tayını verilmesi hakkında m numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları T.C. Başvekâlet Muamelat

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

Seda DUNBAY Avukat. Türk Parlamento Tarihinde Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı ( )

Seda DUNBAY Avukat. Türk Parlamento Tarihinde Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı ( ) Seda DUNBAY Avukat Türk Parlamento Tarihinde Yasama Sorumsuzluğu ve Dokunulmazlığı (1876-1995) İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX GİRİŞ...1 BÖLÜM I Parlamento Üyeliğinin Tarihsel ve Siyasal Olarak

Detaylı

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ

SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ BAKİ SARISAKAL SAMSUN BAHRİYE MEKTEBİ 1880 yılının başında Samsun da açıldı. Üçüncü Ordu nun sorumluluğu altındaydı. Okulun öğretmenleri subay ve sivillerdi. Bu okula öğrenciler

Detaylı

* KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN (ASİL) TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KAYITLARI 03-05 ŞUBAT 2014 TARİHLERİ ARASINDA,

* KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN (ASİL) TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN KAYITLARI 03-05 ŞUBAT 2014 TARİHLERİ ARASINDA, 2013-2014 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILINDA ANABİLİM DALI/PROGRAMLARINI KAZANAN TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN KAYIT DUYURULARI * KESİN KAYIT HAKKI KAZANAN () TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

YÜKSELME LİGİ KURULU KARARLARI

YÜKSELME LİGİ KURULU KARARLARI Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 7, Memduh Asaf Sokak Lefkoşa-Kıbrıs Tel: 0 (392) 444 1955, Fax :0 (392) 228 25 78 E-Mail : info@kktc.net, Web Page : http://www.ktff.net Genelge No: 64/2011-2012 30.04.2012

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

SM 50 SMMM 43 SM 32 SMMM 22. Bay 46 Bayan 4 Bay 39 Bayan 4 Bay 28 Bayan 4 Bay 20 Bayan 2 7.3.2 Stajyer

SM 50 SMMM 43 SM 32 SMMM 22. Bay 46 Bayan 4 Bay 39 Bayan 4 Bay 28 Bayan 4 Bay 20 Bayan 2 7.3.2 Stajyer 1.3 Odanın Misyonu ve Vizyonu Misyonumuz : Meslek mensupları arasında birlik ve beraberliği sağlamaktır Vizyonumuz: Mesleği şehrimizde en iyi şekilde temsil etmektir. 1.4. Temel Bilgiler 1.4.1. Yönetim

Detaylı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı Proje ANA EYLEM 1 - PROGRAM ÜLKELERİ ile ÖĞRENCİ ve PERSONEL (KA103) Yükseköğretim Kurumları Ders Verme Hareketliliği Faaliyeti Hibe sine Talep 1 2015-1-TR01-KA103-019704 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Dil Belge Konu Tanım Kişi Adları Anahtar Kelimeler Belge Tarih

Dil Belge Konu Tanım Kişi Adları Anahtar Kelimeler Belge Tarih 1. Kutu 1 1 SOY KÜTÜĞÜ TARANÇ AİLESİNE AİT SOY KÜTÜĞÜ İBRAHİM AĞA, TOSUN AĞA, MEHMET ALİ PAŞA, İBRAHİM, İSMAİL, TOSUN, NAZLI, ZÜHRA, MEHMET SAİT, ALİ, HÜSEYİN, ZEYNEB, ABDÜLHALİM, MEHMED ALİ TARANÇ AİLESİ,

Detaylı

KÜTAHYA İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KÜTAHYA İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KÜTAHYA İL NÜFUS VE VATANDAŞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ) 1 ONSEKİZ YAŞINI TAMAMLADIKTAN SONRA DOĞUMA İLİŞKİN YURT DIŞINDAN

Detaylı

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER

TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER TC. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI'NDA TAMAMLANAN TEZLER 2006 SARIBEY, Aysun, XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Aydın'da Yönetim, (Danış. Prof. Dr. Serap YILMAZ), Adnan

Detaylı

İLGİLİ KOORDİNATÖR ÖĞRETMENLER VE İLETİŞİM ADRESLERİ

İLGİLİ KOORDİNATÖR ÖĞRETMENLER VE İLETİŞİM ADRESLERİ İLGİLİ KOORDİNATÖR ÖĞRETMENLER VE İLETİŞİM ADRESLERİ GRUP NO OKULLAR KOORDİNATÖR ÖĞRETMEN İLETİŞİM ADRESİ ( E- POSTA) 1 1. Emin Sağlamer İ.O 2. Emniyetçiler İ.O 3. Gazi İ.O 4. Metin Emiroğlu İ.O 5. Mithat

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

GÜMRÜK ETKİNLİKLERİ BİLGİ ŞÖLENİ

GÜMRÜK ETKİNLİKLERİ BİLGİ ŞÖLENİ GÜMRÜK ETKİNLİKLERİ BİLGİ ŞÖLENİ HABER BÜLTENİ 09-10 Aralık 2014 tarihlerinde Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu tarafından organize edilen Gümrük Etkinlikleri Bilgi Şöleni tamamlanmıştır. Panellerden

Detaylı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı

SURUÇ İLÇEMİZ. Suruç Meydanı SURUÇ İLÇEMİZ Suruç Meydanı Şanlıurfa merkez ilçesine 43 km uzaklıkta olan ilçenin 2011 nüfus sayımına göre toplam nüfusu 100.912 kişidir. İlçe batısında Birecik, doğusunda Akçakale, kuzeyinde Bozova İlçesi,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dekanlığı ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT S.U.A.M.

T.C. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dekanlığı ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT S.U.A.M. Evrak Tarih ve Sayısı: 14/08/2017-E.11106 T.C. SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dekanlığı *BENNN7KF* Sayı : 48865165-051.04 Konu : Tıbbi Sorumluluk Sempozyumu ANKARA DIŞKAPI YILDIRIM BEYAZIT

Detaylı

2015 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI 5. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISI 5. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 01.04.2015 Karar No : Konu :2015 Yılı Nisan Ayı Meclis Toplantısı SARICA, Sezai ġġmġek, Derya TUNA, Uğur GÜNGÖR, Ayhan YILDIZ, Ahmet KARAN Ali Rıza BULUT, Cengiz PINAR, Ali YILMAZ, Halil

Detaylı

TÜKİYEDEKİ YÜZDELERİ 1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 5314 7,327533 2 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2716 3,745122 3 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2310 3,185284

TÜKİYEDEKİ YÜZDELERİ 1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 5314 7,327533 2 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2716 3,745122 3 MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2310 3,185284 2014/2015 AKADEMİK YILI ULUSLARARASI SIRALAMA ÜNİVERSİTELER ÖĞRENCİ SAYILARI TÜKİYEDEKİ YÜZDELERİ 1 İSTANBUL 5314 7,327533 2 ANADOLU 2716 3,745122 3 MARMARA 2310 3,185284 4 ULUDAĞ 2235 3,081866 5 ANKARA

Detaylı

ALUCRA DELLÜ KÖYÜ CAMİSİ VE KOYUN BABA HAZRETLERİ ZİYARETİ

ALUCRA DELLÜ KÖYÜ CAMİSİ VE KOYUN BABA HAZRETLERİ ZİYARETİ ALUCRA DELLÜ KÖYÜ CAMİSİ VE KOYUN BABA HAZRETLERİ ZİYARETİ Koyun Baba Zaviyesi nin bulunduğu Dellü köyüne 2 yıl önce ziyarete gittiğimde adeta terk edilmiş vaziyette bulmuştum. Yaz ayı olmasına rağmen

Detaylı

TRABZON / BATUM EYÂLETİ VALİLERİ (1755 1795) Governments of the Province Trabzon / Batum (1755-1795)

TRABZON / BATUM EYÂLETİ VALİLERİ (1755 1795) Governments of the Province Trabzon / Batum (1755-1795) A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 31 Erzurum 2006-161- TRABZON / BATUM EYÂLETİ VALİLERİ (1755 1795) Governments of the Province Trabzon / Batum (1755-1795) Dr. Mehmet İNBAŞI * ÖZET Karadeniz

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler.

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Sayı : 90192509-210.05.02-13278 26/11/2014 Konu : Taşınmazlara İlişkin İşlemler. Sayıştay tarafından hazırlanan kamu idaresi raporları ile Bakanlığımıza

Detaylı

T.C. MARDİN VALİLİĞİ. İl Müftü UNVANI VERİLECEĞİ YER KONUSU TARİHİ SAATİ. Konferans Salonu. Konferans Salonu

T.C. MARDİN VALİLİĞİ. İl Müftü UNVANI VERİLECEĞİ YER KONUSU TARİHİ SAATİ. Konferans Salonu. Konferans Salonu T.C. MARDİN VALİLİĞİ İl Müftülüğü ARTUKLU VE YEŞİLLİ MÜFTÜLÜKLERİ EĞİTİM VERENİN ADI Dursun Ali COŞKUN İsmail ÜNAL UNVANI VERİLECEĞİ YER KONUSU TARİHİ SAATİ İl Müftüsü İl Müftü Yardımcısı İl Müftülüğü

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.03.2016 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 03 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.03.2016 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 03 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.03.2016 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 03 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Pazar Yeri (Akşemsettin) TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli

Detaylı

1. Baskı: Şubat, 2014. Yayın no: 175 KAFAYI ÇALIŞTIR - 5: MANTIKSAL DÜŞÜNME BECERİLERİ (ORTA SEVİYE)

1. Baskı: Şubat, 2014. Yayın no: 175 KAFAYI ÇALIŞTIR - 5: MANTIKSAL DÜŞÜNME BECERİLERİ (ORTA SEVİYE) Yayın no: 175 KAFAYI ÇALIŞTIR - 5: MANTIKSAL DÜŞÜNME BECERİLERİ (ORTA SEVİYE) Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze Hazırlayan: Ahmet Bilal Yaprakdal Resimleyen: Sevgi İçigen Tashih:

Detaylı

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 mekan İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 40 41 Kasımpaşa Deniz Hastanesi YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER mekan 42 43 BİNALAR DA İNSANLAR GİBİ DOĞAR BÜYÜR ÖMRÜNÜ TAMAMLAYINCA DA ÖLÜR VE YERİNİ YENİLERİ ALIR. Bu ya am bazen

Detaylı

Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi

Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi Sayf a No Koskada Kızıltaş mahallesi Mehmed şeriki Ali A.DV.d 827 s.4-5 Aksaray da Camcılar Câmii Halil Kalfa ve şakirdi 3 nefer A.DV.d 827 s.4-5 Hüsrev Paşa

Detaylı

AKSARAY (68) 1510 AKSARAY -68- MERKEZ. AKSARAY BELEDİYESİ Arsa m 2 Değeri. Mahalle

AKSARAY (68) 1510 AKSARAY -68- MERKEZ. AKSARAY BELEDİYESİ Arsa m 2 Değeri. Mahalle AKSARAY (68) 1510 BAHÇELİEVLER MAHALLESİ 9.Bulvar (Selçuk cad.).............26.00 79.cad (Kurtuluş cad)..............19.00 80.cad.(Şehit Ali Çakır sk.).........16.00 3700 (3 nolu sk.).................12.00

Detaylı

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533

Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE 1

Detaylı

Risk Merkezi Aylık Bülteni

Risk Merkezi Aylık Bülteni Risk Merkezi Aylık Bülteni Ocak 2016 Sayı: 5 Mart 2016 İçindekiler Sayfa No Açıklamalar 2 I. Krediler/Tasfiye Olunacak Alacaklar Bankalar, Finansman Şirketleri, Faktoring Şirketleri ve Finansal Kiralama

Detaylı

2015 Haziran Ayı Bülteni

2015 Haziran Ayı Bülteni 2015 Haziran Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 02.062015 tarihinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 1 SUNUŞ Orman Genel Müdürlüğü 5436 sayılı Kanunla değişik 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun ekinde yer alan I

Detaylı

TÜRK DİLİ VE AVRASYA DA TARİHİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM

TÜRK DİLİ VE AVRASYA DA TARİHİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU ULUSLARARASI 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM 1984 MARMAR A 1883 ÜNİVERSİTESİ AVRASYA DA 15-17 MAYIS 2013 PROGRAM marmara ün vers tes atatürk eğ t m fakültes ve türk ocağı stanbul şubes şb rl ğ le T.C. BAȘBAKANLIK TÜRK İȘBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU PALYATİF BAKIM MERKEZLERİ İLE İLGİLİ GÜNCEL Sağlık Uygulama Tebliği nin 2.4.4.K Palyatif Bakım Tedavisi başlıklı bölümünün 1. fıkrasında Palyatif bakım tedavisi, Sağlık Bakanlığınca palyatif bakım verme

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. MEZiTLi KA YMAKAMLIGI. ilc;e Milli Egitim Miidiirliigii. (TELEFON zinciri) ... MUD URL U G UNE

T.C. MEZiTLi KA YMAKAMLIGI. ilc;e Milli Egitim Miidiirliigii. (TELEFON zinciri) ... MUD URL U G UNE Mezitli il9e Milli Egitim Miidiirliigii - Strateji Hizmetleri Subesi Adres: GMK. Bulvan Mezitli Sanayi Sitesi Giri~i

Detaylı

Karamürsel, Marmara Bölgesinde İzmir Körfezi nin güneyinde Kocaeli iline bağlı bir ilçedir.

Karamürsel, Marmara Bölgesinde İzmir Körfezi nin güneyinde Kocaeli iline bağlı bir ilçedir. XIX. YÜZYILIN İLK YARISINDA KARAMÜRSEL KAZASINDA NÜFUS Zafer ATAR * Muzaffer TEPEKAYA** Karamürsel, Marmara Bölgesinde İzmir Körfezi nin güneyinde Kocaeli iline bağlı bir ilçedir. Karamürsel in yerleşim

Detaylı

Tarım için yeni bir marka. Adama nın anlamı nedir? Logomuz. Çiftçi Tarım Dünya

Tarım için yeni bir marka. Adama nın anlamı nedir? Logomuz. Çiftçi Tarım Dünya Tarım için yeni bir marka Sizler ile birlikte amaçlarımızı, değerlerimizi, hedeflerimizi ve ilkelerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu ilkeler global organizasyonumuz ve markamız gibi gelecek stratejilerimizi

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

öncesi beylikler dönemi medrese hücrelerinde ocak ve bacaları

öncesi beylikler dönemi medrese hücrelerinde ocak ve bacaları ...aa"-.u.!.i. :...T!.!O!!.!r~ki!.l y.!!-at!..!a~r!..!!a~stl!..!1 rwm!!!8",la!!.r.!...e!2.n!!.!s~ti~to~s.!!.o...,d",e!.jrgl!;is!!..i... S:l!.8yı.!I'-'1'""6-'E"'r-"z.!!1ur'-"u"'m'--"'20!!lO!.!1~ ~-209-

Detaylı

HAMİD SANCAĞI TEMETTUAT TAHRİRİ MASÂRİFÂT DEFTERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (1845 1848) Kurtuluş DEMİRKOL

HAMİD SANCAĞI TEMETTUAT TAHRİRİ MASÂRİFÂT DEFTERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME (1845 1848) Kurtuluş DEMİRKOL TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2014, Sayı: 11 Sayfa: 139 154 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2014, Issue: 11

Detaylı

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06. Yargıtay Kararları Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN - Av. Arzu GÖKALP Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.2009 İLGİLİ MEVZUAT:

Detaylı

1642 TARİHLİ AVÂRIZ DEFTERİNE GÖRE ŞİRAN KAZÂSI VE KÖYLERİ* The Kaza of Şiran and Vıllages Accordıng to Awarıd Regıster Dated 1642.

1642 TARİHLİ AVÂRIZ DEFTERİNE GÖRE ŞİRAN KAZÂSI VE KÖYLERİ* The Kaza of Şiran and Vıllages Accordıng to Awarıd Regıster Dated 1642. A.Ü.Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi [TAED] 44 ERZURUM 2010, 271-289 1642 TARİHLİ AVÂRIZ DEFTERİNE GÖRE ŞİRAN KAZÂSI VE KÖYLERİ* The Kaza of Şiran and Vıllages Accordıng to Awarıd Regıster Dated

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM VERİLERİ BÜLTENİ Şubat 2016 TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER Sayfa no Tablolar Listesi ii 1) Uluslararası Doğrudan Yatırım

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN ŞUBAT AYI TOPLANTISI 05/02/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR ARSA MAHALLE PAFTA ADA PARSEL

BELEDİYE MECLİSİNİN ŞUBAT AYI TOPLANTISI 05/02/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR ARSA MAHALLE PAFTA ADA PARSEL BELEDİYE MECLİSİNİN ŞUBAT AYI TOPLANTISI 05/02/2015 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 61 Kentsel Tasarım Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili Meclis Hukuk ve Mevzuat

Detaylı

MÜTEFERRİKA. MUTAFARRİKA, Osmanlı d e v l e t i t e ş k i l â t ı n d a ve sar a y ı n d a bir türlü h i z m e t s ı n ı f ı t i a ( müteferrika

MÜTEFERRİKA. MUTAFARRİKA, Osmanlı d e v l e t i t e ş k i l â t ı n d a ve sar a y ı n d a bir türlü h i z m e t s ı n ı f ı t i a ( müteferrika MÜTEFERRİKA. MUTAFARRİKA, Osmanlı d e v l e t i t e ş k i l â t ı n d a ve sar a y ı n d a bir türlü h i z m e t s ı n ı f ı t i a ( müteferrika cemâati, müteferrika taifesi) ve bu s ı n ı f a m e n s

Detaylı