TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK-MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ LABORATUAR RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK-MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ LABORATUAR RAPORU"

Transkript

1 TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK-MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MAKĐNA MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ LABORATUAR RAPORU DENEYĐN ADI : DARBE DE EYĐ (CHARPY) AD SOYAD : ÖĞRENCĐ NO : BAHAR DÖNEMĐ 2012/13

2 TEORĐK BĐLGĐ METAL MALZEMELERĐN MEKANĐK DENEYLERĐ Her türlü konstrüksiyonda ve makine alet yapımında en önemli konu malzeme seçimidir. Malzeme seçimi ise söz konusu makine yada konstrüksiyonun kullanma yerinin koşullarına göre yapılır. Seçilecek malzemenin özellikleri bu koşullara uygun olmalıdır. Metal malzemelerin değişik özellikleri aşağıda kısaca tanıtılmaktadır. Fiziksel Özellikler; Boyut, şekil, yoğunluk, metalurjik yapı gibi, Kimyasal ve elektro kimyasal özellikler : kimyasal bileşim, korozyon direnci. Mekanik Özellikler: çeşitli sıcaklık ve kuvvet uygulandığında malzemenin mukavemeti (çekme, basma, kesme, darbe mukavemeti gibi), rijitliği, elastikliği, sünekliği, kırılganlığı, sertliği, aşınma direnci gibi. Isısal özellikler: özgül ısı ve ısı ile genleşme değerleri, ısı iletkenliği gibi, Elektriki ve magnetik özellikleri : elektrik iletkenliği, magnetikliği, Akustik özellikler: sesi geçirmesi, sesi yutması ve sesi yansıtması, Optik özellikler ; renk, ışığı yansıtması, ışığı geçirmesi veya ışığı yutması, Yukarda sıralanan özellikler arasından mekanik özellikler mühendislik uygulamalarında daha yaygın olarak kullanılırlar. Hemen hemen bütün mühendislik dalları, özellikle de malzeme ile yakından ilgilenenler, malzemeyi tanımak, mekanik özelliklerini tespit etmek, deney yapmak ve sonuçlarını yorumlamak zorundadır. Aynı zamanda, metal malzemelerden yapılan her türlü alet ve eşyanın kalite kontrolü ve verimli bir şekilde sürekli üretimi, ancak mekanik deneylerden faydalanarak gerçekleştirilebilir. Örneğin ; malzemenin mukavemeti, makine ve konstrüksiyonların ömrü ve verimliliği ile ilgili çok önemli bir özelliktir. Mekanik deneyler yardımıyla tespit edilebilen bu özellikler, tasarımda malzeme seçimini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Mekanik deneylerin bir avantajı, yapılışlarının nispeten kolay olması ve diğer özelliklerin uygunluğu hakkında da fikir verebilmesidir. Örneğin, mekanik özellikler direkt olarak fiziksel ve kimyasal özelliklere bağlı olduğundan, kimyasal bileşimi öngörülen bileşimden farklı olan bir malzemenin mekanik özelliklerini de beklenen den farklı olacaktır. Yukarda bahsedilen mekanik özelliklerin saptanabilmesi için yapılacak olan bazı mekanik deneyler ; - çekme deneyi - sertlik deneyleri - basma deneyi - darbe deneyi - yorulma deneyi - sürünme deneyi - eğme ve katlama deneyi - kırılma tokluğunun saptanması deneyleri deneyler ile ilgili olarak da uluslararası kabul gören standartlar vardır. Saptanmış mekanik özelliklerin geçerli olabilmesi ancak bu standartlarda tanımlanmış olan numune hazırlama teknikleri ve deneylerin yapılış tanımlarına uyulduğu müddetçe mümkün olmaktadır.

3 METAL MALZEMELERĐN DARBE DENEYĐ (TS 269/75 Metalik Malzemede Vurma Deneyi (Charpy ve Izod) BS E :1990, Charpy Impact Test on Metallic Materials) GĐRĐŞ Darbe deneyi özellikle gevrek kırılmaya müsait şartlarda malzemenin mekanik davranışı hakkında fikir sahibi olmamızı sağlar. Çoğu kez mekanik özellikler hakkında bilgi sahibi olmak için çekme deneyinden faydalanırız ve çekme deneyine göre gerilme-genleme diyagramında iyi bir uzama gösteren malzemenin sünek olacağı yani statik ve dinamik yüklere karşı plastik şekil değiştirme ile karşılık vereceğini tahmin ederiz. Bu tahmin YMK ve hekzagonal sıkı paket yapıya sahip metaller (demir dışı metallerin çoğu (Cu,Ni), östenitik çelikler, düşük mukavemetli çelikler) için genellikle doğrudur. Ancak, HMK yapıya sahip metallerde (ferritik çeliklerde) bu tahmin doğru olmayabilir. Bu tip malzemeler çekme deneyinde sünek bir davranış göstermesine rağmen çentikli darbe deneyinde gevrek davranış gösterebilirler. Bu tür olaylar, özellikle, oda sıcaklığının altındaki sıcaklıklarda daha çok görülmektedir. Bunlar da darbe deneyinin önemini ortaya koymaktadır. DENEYĐN AMACI Metalik malzemelerin dinamik zorlamalar altında kırılması için gerekli enerji miktarını ve sünekgevrek geçiş sıcaklığını tespit etmek. DENEYĐN YAPILIŞI: Darbe Deneylerinde sarkaç tipi cihazlardan faydalanılır. Deney öncesinde ağırlığı G olan sarkaç daha önce tespit edilen potansiyel enerjiye sahip olabileceği h yüksekliğine çıkartılır. Daha sonra numune çekicin salınım düzlemi ile çentiğin simetri düzlemi birbiriyle çakışacak şekilde yerleştirilir. Numune uygun şekilde yerleştirildikten sonra kadranın göstergesi başlangıç konumuna getirilir ve sarkaç düzgün bir şekilde serbest bırakılır ve sonuç deneyden sonra kadrandan doğrudan okunur. Izod tipi numune Çentik detayı Charpy Tipi numune boyutları Izod Tipi numune boyutları Şematik Charpy Darbe Deney Düzeneği

4 Bu tip deneylerin amacı malzeme bünyesinde bulunabilecek olası bir gerilme konsantrasyonunu çentik tabanında olmak üzere yapay alarak oluşturup, malzemenin bünyesindeki böyle bir gerilme konsantrasyonuna karşı göstereceği davranışı belirlemektedir. Çentikli numune zorlandığı zaman çentik tabanına dik düzlemde gerilme meydana gelir. Kırılmanın başlaması bu gerilmenin etkisi ile olur. numunenin kırılabilmesi için bu gerilmenin atomları birarada tutan kohezif dayanımdan ve kayma mukavemetinden büyük olması gerekir. Numune, plastik şekil değiştirme olmadan kırılma meydana geliyorsa, buna gevrek kırılma denir. Kırılma yüzeyi düz, parıltılı ve ince tanelidir. Deney esnasında, numune kırılmadan önce çoğu zaman plastik şekil değiştirme meydana gelir. Uygulana kuvvetin etkisi ile normal gerilmeye ilaveten 45 açılı düzlemlerde en büyük kayma gerilmeleri meydana gelir. Bu kayma gerilmesi malzemenin kritik kayma dayanımını aştığı andan itibaren elastik şekil değiştirme sona erer ve plastik şekil değiştirme başlar. Bu durumda önce plastik şekil değiştirme sonra kırılma meydana gelir. Buna sünek kırılma denir. Kırılma yüzeyi girintili, çıkıntılı ve liflidir. Uygulamada çentikli darbe deneyleri genellikle iki türde yapılmaktadır. 1. Charpy Darbe Deneyi: Charpy darbe deneyi yatay ve basit kiriş halinde iki mesnete yaslanan bir numunenin çentik tabanına bir sarkacın ucundaki çekiçle darbe yapılması ve çentik tabanında meydana gelen çok eksenli gerilmeler etkisi ile numunenin kırılması için gerekli enerjiyi belirleme işlemidir. 2. Izod Darbe Deneyi: Izod Darbe deneyi, dikey ve konsol giriş halinde bir kavrama çenesine tespit edilen numunenin yüzeyine, kavrama çenesinden belirli yükseklikteki bir sarkacın ucundaki çekiçle darbe yapılması ve çentik tabanında meydana gelen çok eksenli gerilmeler etkisi ile numunenin kırılması için gerekli enerjiyi belirleme işlemidir. Sarkacın numune ile temas haline geldiği andaki potansiyel enerji ile numune kırıldıktan sonra sarkaçta kalan potansiyel enerji farkı, o numunenin kırılması için gereken enerjiyi başka bir deyimle, darbe direncini verir. Bu enerji aşağıdaki formülle de gösterilebilir: Kırılma enerjisi=mg(h 0 h)=g.l (cosβ - cosα) G:Sarkacın Ağırlığı (kg) l:sarkacın ağırlık merkezinin Sarkacın salınım merkezine Uzaklığı (m) h 0 :Sarkacın ağırlık merkezinin düşme yüksekliği (m) h:sarkacın ağırlık merkezinin çıkış yüksekliği (m) α: Düşme açısı (derece) β: Yükseliş açısı (derece) h 0 Darbe direnci genellikle Joule (J) olarak verilir. Ancak, bazı durumlarda J/m 2, Nm yada Nm/m 2 cinsinden de verilebilir. Kırılma enerjileri yüksek olan malzemelerin kırılma toklukları da yüksek olur. h Darbe deneyi cıhazının çalışma prensibi

5 Darbe dayanımına etki eden faktörler: 1. Çentik Etkisi Çentikli bir parça zorlandığı zaman çentiğin tabanına dik bir gerilme meydana gelir. Kırılmanın başlaması bu gerilmelerin etkisiyle olur. Deney parçasının kırılabilmesi için bu normal gerilmenin, kristalleri bir arada tutan veya kristallerin kaymasına karşı koyan kohezif dayanımdan yüksek olması gerekir. Çentik daha keskin yapılırsa çentiğin tabanındaki normal gerilme kayma gerilmesine oranla artırılacak ve deney parçası daha çok gevrek kırılma yeteneği gösterecek demektir. Çentik ve deformasyon hızı aynı kalmak şartıyla, sıcaklığın yükselmesiyle kayma dayanımı düşecek ve sünek bir kırılma gözlenir. 2. Sıcaklık Etkisi Genel olarak sıcaklık düştükçe malzemenin darbe direnci de düşmektedir. Malzemelerin sıcaklığa bağlı olarak, darbe direncindeki düşme aniden olabileceği gibi belirli bir sıcaklık aralığında da olabilir. sünek Üst sınır gevrek Geçiş Bölgesi Metalik malzemelerin gevrek-sünek geçiş sıcaklıkları ve darbe dirençleri mikroyapılarına göre de değişir. Çoğunlukla YMK yapıya sahip düşük mukavemetli malzemelerin (bazı Al. ve Cu alaşımları) kırılma dirençleri daha fazladır. Yüksek mukavemetli (yüksek mukavemetli çelikler ve titanyum alaşımları) malzemelerin darbe dayanımları düşüktür ve sıcaklıkla değişime çok hassas değildirler (relatif olarak gevrektirler). Ancak HMK yapıya sahip düşük mukavemetli çeliklerin darbe mukavemetleri sıcaklık ile önemli oranda değişir. Bu çeliklerin geçiş sıcaklığı büyük oranda kimyasal bileşime ve mikro yapıya bağlıdır. Malzemenin sertlik ve dayanımının yüksek olması o malzemenin kırılma direncinin daha az olabileceğine işaret eder. Kırılma enerjisi (direncini) artırılması için o malzemenin yüksek süneklik göstermesi gerekir. Alt sınır T 1 ; % 100 lifli yüzey sünek kırılma T 2 ; % 50 gevrek-%50 sünek kırılma yüzeyi T 3 ; Alt ve üst sınırın ortalamasına karşılık gelen T 4 ; 20 J le tanımlı sıcaklık T 5 ; % 100 gevrek (klivaj) kırılmaya karşılık gelen

6 Mühendislik uygulamalarında T 5 sıcaklığı diğer sıcaklıklara oranla daha büyük önem taşır. Çünkü deneyi yapılan malzeme bu sıcaklığın altında tamamen gevrek bir davranış gösterdiğinden bu sıcaklıktan daha düşük sıcaklıklarda kullanılamaz. Bu yüzden geçiş sıcaklığı olarak da T 5 sıcaklığı alınır ve bu sıcaklık, sıfır süneklik sıcaklığıdır. Bazen geçiş sıcaklığının yaklaşık olarak belirlenmesinde şu üç kriterden de faydalanılır. - Kırılma Enerjisi ( J lük kırılma enerjisine karşılık gelen sıcaklık) - Kırılma yüzeyinin görünüşü (kesitte % 50 ince taneli kristalin görünüşü veren sıcaklık) - Kırılmadan sonra çentik tabanında meydana gelen enlemesine büzülme miktarı (%1 enine büzülme) Geçiş sıcaklığı aralığında kırılma yüzeylerinin değişik şematik görünümleri A36 çeliğinin değişik sıcaklıklarda kırılma yüzey görüntüleri

7 3. Bileşimin Etkisi Sadece HMK yapıya sahip malzemeler gevrek-sünek geçiş sıcaklığına sahiptir. Bunun nedeni de HMK yapının düşük sıcaklıklarda sınırlı sayıda aktif kayma sistemine sahip olmasıdır ki buda plastik deformasyonu sınırlar. Sıcaklığın artması aktif kayma sistemi sayısını arttırır bu akma dayanımının düşmesine neden olarak plastik deformasyonu kolaylaştırır. YMK ve HSP yapıya sahip metallerde gevrek-sünek geçiş sıcaklığına rastlanmaz, herhangi bir sıcaklık değişikliğinde yaklaşık olarak aynı enerji absorbsiyonuna sahiptirler. Çelikte karbon ve manganez miktarı gevrek-sünek geçiş sıcaklığı üzerinde önemli etkiye sahiptir. Karbon miktarının artması daha düz bir değişim eğrisi ve daha yüksek gevrek-sünek geçiş sıcaklığına neden olur, bu da yüksek sıcaklıkta sünekliği getirir. Çeliklerde C/Mn oranı 3/1 den büyük olduğu müddetçe tokluk artar. Ni çentikli darbe tokluğu arttırıyorken, P, Si, Mo, O geçiş sıcaklığını yükseltir. Çelikteki C içeriğinin darbe enerjisine etkisi. (C içeriğinin düşmesi alt ve üst sınır arasındaki bölgeyi arttırıyor.) Karbon içeriğinin artması hem mukavemeti yükseltir hem de geçiş sıcaklığını yükseltir. 4. Haddeleme Yönünün Etkisi Haddelenmiş veya dövülmüş malzemelerde, çentikli darbe direnci çubuğun veya levhanın değişik yönlerinde farklı değerlerde olur. Haddeleme yönüne dik yönde olan levhanın sıcaklık arttıkça darbe direnci daha azdır. Haddeleme yönünde alınan levha parçalarının ise darbe direnci daha fazladır.

8 5. Üretim Yöntemi Örneğin ; söndürülmemiş çeliğin ( deoksidasyon yapılmamış ) geçiş sıcaklığı Al ile söndürülmüş çeliğin geçiş sıcaklığından daha yüksektir. 6. Isıl Đşlem Isıl işlem görmüş bir çelik normalize edildiğinde çentikli darbe tokluğu artmaktadır. Temperleme sıcaklığı arttıkça çeliğin enerji absorbe etme kabiliyeti de artar. Temperlenmiş martensitik yapı çelikleri hem mukavemet açısından hem de darbe mukavemeti açısından iyidir. 7. Yüzey Durumu Yüzeyleri karbürleme ve nitrürleme ile sertleştirilmiş çeliklerin darbe dirençleri azalmaktadır. 8. Tane Büyüklüğü Genel olarak ince taneli malzemeler kaba taneli malzemelerden daha düşük geçiş sıcaklığına sahiptirler. Tane boyutunun küçültülmesi geçiş eğrisini sola doğru kaydırır. Sıcak şekil verme esnasındaki rekristalizasyon ve havada soğutma gibi tane küçültücü işlemler geçiş sıcaklığını düşürür.

9 9. Mikroyapı Mikroyapı çeliğin çentikli darbe tokluğunu bileşim ve mekanik özelliklerinden bağımsız olarak etkileyebilir. Temperlenmiş martensit diğer mikroyapılara oranla en yüksek enerji ve en düşük geçiş sıcaklığı sağlar. MĐkroyapıdaki ikinci sert fazlar varsa bunların morfolojisi de darbe dirençlerini etkiler. Bu sert kırılgan fazlar keskin köşeli ve sivri uçlu ise darbe dirençlerini azaltır. Örneğin Küresel grafitli dökme demir, Gri dökme demirden daha fazla darbe dayanımına sahiptir. Gri dökme demirde sert kırılgan grafitler sivri, keskin köşeli ve birbirleri ile bağlantılı olduğundan bu yapılar çentik etkisi yapmaktadır. VERĐLECEK DENEY RAPORU ; 1. YUKARIDA VERĐLEN TEORĐK BĐLGĐLER, LABORATUARDAKĐ GÖZLEMLER VE ELDE EDĐLEN SONUÇLAR YARDIMIYLA SON ĐKĐ SAYFADAKĐ BOŞLUKLARIN DOLDURULMASI VE ĐLK SAYFADAKĐ KAPAKTAN OLUŞACAKTIR. 2. RAPOR DENEYĐN YAPILDIĞI HAFTADAN SONRA EN GEÇ 1 HAFTA ĐÇĐNDE ĐLGĐLĐ ARŞ. GÖR NE TESLĐM EDĐLMELĐ. 3. TESLĐM EDĐLEN RAPORLAR 2 HAFTA SONRA GERĐYE ALINABĐLĐR. Dr. N. MEYDANLIK

10 Deneyin amacı: Kullanılan malzeme : Kullanılan cihaz tipi, numune tipi ve boyutları : Deneyin yapılışı:

11 DE EY SO UÇLARI : umune Sıcaklık o: ( C) Sürtünme Kaybı (J) umune kesit alanı (mm 2 ) Kırılma enerjisi (J) Darbe dayanımı (J/m 2 ) KIRILMA E ERJĐSĐ (J) SICAKLIK ( C) SO UÇLARI YORUMU :

MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12)

MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12) MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12) Malzemelerin Mekanik Özellikleri Mekanik tasarım ve imalat sırasında malzemelerin mekanik davranışlarının bilinmesi çok önemlidir. Başlıca mekanik özellikler:

Detaylı

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II

DENEY KİTABI MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MMB 401 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I ve MMB 402 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI II DENEY KİTABI İÇİNDEKİLER

Detaylı

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması.

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması. 1 1. GİRİŞ ve AMAÇ 1.1. Tanım ve İşlemin Esasları Tel çekme, kalın kesitli olan bir telin çekme matrisi içinden geçirilerek kesitini küçültme işlemidir. Çekme yönteminde malzemeler matris olarak adlandırılan

Detaylı

ÇEKME DENEYİ (1) MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. DENEYİN AMACI:

ÇEKME DENEYİ (1) MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. DENEYİN AMACI: 1. DENEYİN AMACI: Malzemede belirli bir şekil değiştirme meydana getirmek için uygulanması gereken kuvvetin hesaplanması ya da cisme belirli bir kuvvet uygulandığında meydana gelecek şekil değişiminin

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ VE MUAYENESİ

MALZEME BİLGİSİ VE MUAYENESİ MALZEME BİLGİSİ VE MUAYENESİ Çubuk boyunca farklı soğuma hızları elde edilir. Tamamen soğuyan çelik boylamasına her mm'de sertliği ölçülerek, değerler bir grafiğe dökülür. Aynı tarzda enlemesine sertlik

Detaylı

MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI

MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI İÇİNDEKİLER MALZEMELER: Yapı, özellik ve performans Giriş Monolitik, Kompozit ve hiyerarşik malzemeler Malzemelerin yapısı Kristal yapılar Metaller Seramikler Camlar Sıvı

Detaylı

Alaşım elementlerinin çeliklere kazandırdığı özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz :

Alaşım elementlerinin çeliklere kazandırdığı özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz : ÇELİKTE ALAŞIM ELEMENTLERİ Çelikte bulunan elementleri, yabancı madde ve katkı elementleri olarak tanımlamak mümkündür. Yabancı madde, genellikle çeliğin elde edilmesi esnasında hammaddeden çeliğe geçen

Detaylı

BÖLÜM 0. olarak sıralanabilir.

BÖLÜM 0. olarak sıralanabilir. BÖLÜM 0 GĐRĐŞ Yüksek fırından elde edilen sıvı ham demirin; kalıplara dökülerek katılaşmasından elde edilen yarı-mamule PĐK pikin ergitme fırınlarında tekrar ergitilerek ve gerekirse bileşimini de değiştirmek

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ

KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KOMPOZİT MALZEMELERİN KAYMA TESTİ İÇİN APARAT TASARIMI, İMALATI VE KAYMA GERİLMESİ ANALİZİ BİTİRME PROJESİ Kerim Deniz KAYA

Detaylı

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları 1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları Sol üstte yüzey seftleştirme işlemi uygulanmış bir çelik

Detaylı

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK NEDİR? Kaynak; metalik veya termoplastik malzemelerin ısı, basınç veya her ikisinin etkisi altında bir malzeme ilavesi/ilave malzeme kullanmadan gerçekleştirilen bir

Detaylı

ÖZEL ÇELİKLER. Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur.

ÖZEL ÇELİKLER. Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur. ÖZEL ÇELİKLER Çelik, demir ve karbon elementlerinin oluşturduğu en önemli alaşım grubudur. Çelikler, farklı gereksinimleri karşılamak için gösterdikleri özellikleri nedeniyle gelişmiş malzeme olarak kabul

Detaylı

MALZEME BİLGB DEĞİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR

MALZEME BİLGB DEĞİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR 4 MALZEME BİLGB LGİSİ ŞEKİL DEĞİŞ ĞİŞTİRME Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR ŞEKİL L DEĞİŞ ĞİŞTİRME Dış kuvvetlerin tesiri altında bulunan herhangi bir cismin şeklinde bazı değişiklikler

Detaylı

MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ. Ali ERGÜN 1, Gökhan KÜRKLÜ 1 ali_ergun@hotmail.com

MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ. Ali ERGÜN 1, Gökhan KÜRKLÜ 1 ali_ergun@hotmail.com MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ Ali ERGÜN, Gökhan KÜRKLÜ ali_ergun@hotmail.com Öz: Deprem öncesi veya sonrası mevcut betonarme yapıların güvenliğinin belirlenmesinde önemli aşamalardan

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ. Malzeme Üretim Laboratuarı I Deney Föyü KAYNAK DENEYİ

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ. Malzeme Üretim Laboratuarı I Deney Föyü KAYNAK DENEYİ 1. AMAÇ Bu deneyin amacı, kaynak yolu ile yapılan birleştirmeler hakkında teknolojik bilgi verilmesi ve bu birleştirmeler sonucu malzemelerde meydana gelen bozulmaların metalurjik yönden belirlenmesi,

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. C nun metal olmayan elementler ( H, O, Cl, N ) le meydana getirdiği büyük moleküllü organik bileşiklerdir.

TEMEL KAVRAMLAR. C nun metal olmayan elementler ( H, O, Cl, N ) le meydana getirdiği büyük moleküllü organik bileşiklerdir. PLASTĐK NEDĐR? PLASTĐK MALZEMELER TEMEL KAVRAMLAR C nun metal olmayan elementler ( H, O, Cl, N ) le meydana getirdiği büyük moleküllü organik bileşiklerdir. PLASTĐĞĐN DĐĞER ADI=POLYMER NEDĐR? (Poly) =

Detaylı

SEMENTASYON HAKKINDA BĐLGĐ

SEMENTASYON HAKKINDA BĐLGĐ Yüzey Sertleştirme Đşleminin Önemi SEMENTASYON HAKKINDA BĐLGĐ Yüzey sertleştirme işleminde düşük karbonlu çeliklerden imal edilmiş parçalar, karbon verici ortamlar içinde tavlanırlar.bu işlemde parçaların

Detaylı

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü. Yayın No: 3 GAZALTI ARK KAYNAĞI (TIG MIG MAG)

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü. Yayın No: 3 GAZALTI ARK KAYNAĞI (TIG MIG MAG) I GEV Gedik Eğitim Vakfı Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü Yayın No: 3 GAZALTI ARK KAYNAĞI (TIG MIG MAG) Prof. Dr. Selâhaddin ANIK Doc. Dr. Murat Vural II ÖNSÖZ Günümüzde kaynak

Detaylı

5. BETON. 5.1 Betonun Basınç Dayanımı

5. BETON. 5.1 Betonun Basınç Dayanımı 1 5. BETON Giriş bölümünde betonun, taze betonun, sertleşmiş betonun tanımı yapılmış, betonun önemi vurgulanmış ve her betondan beklenen temel özellikler (mekanik dayanım, işlenebilme ve dış çevre şartlarına

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI ŞARTLARDA DÖKÜLMÜŞ MODİFİYELİ Al-12Si ALAŞIMLARINDA YAPI VE ÖZELLİKLER Muhammet ULUDAĞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Aralık-2011

Detaylı

BETON TERİMLERİ. Sisteme ısı giriş veya çıkışının olmadığı durum Agrega

BETON TERİMLERİ. Sisteme ısı giriş veya çıkışının olmadığı durum Agrega A BETON TERİMLERİ Abrams Kuralı Aynı beton bileşenleri ve test koşullarında karışımdaki çimento miktarı ve su/çimento oranının beton karışımının işlenebilir olması koşuluyla beton dayanımını belirlediğini

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

Refrakter Harman Karıştırıcı Bıçaklarında, Aşınmaya Dayanıklı Kaplama Katlarının, Bıçak Ömrüne Etkilerinin Araştırılması

Refrakter Harman Karıştırıcı Bıçaklarında, Aşınmaya Dayanıklı Kaplama Katlarının, Bıçak Ömrüne Etkilerinin Araştırılması Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ramazan KÖSE Yardımcı Danışman: Prof. Dr. Serdar SALMAN Doktora Öğrencisi: Barkın MİNEZ Refrakter Harman Karıştırıcı Bıçaklarında, Aşınmaya Dayanıklı Kaplama Katlarının, Bıçak

Detaylı

ÇĐFT FAZLI BĐR ÇELĐĞĐN FREZEDE ĐŞLENEBĐLĐRLĐĞĐNĐN ARAŞTIRILMASI VE YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE KESTĐRĐMĐ OKAN TOPÇU

ÇĐFT FAZLI BĐR ÇELĐĞĐN FREZEDE ĐŞLENEBĐLĐRLĐĞĐNĐN ARAŞTIRILMASI VE YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE KESTĐRĐMĐ OKAN TOPÇU ÇĐFT FAZLI BĐR ÇELĐĞĐN FREZEDE ĐŞLENEBĐLĐRLĐĞĐNĐN ARAŞTIRILMASI VE YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE KESTĐRĐMĐ OKAN TOPÇU YÜKSEK LĐSANS TEZĐ MAKĐNE MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI TOBB EKONOMĐ VE TEKNOLOJĐ ÜNĐVERSĐTESĐ

Detaylı

DİFÜZYON GENEL TANIMLAMA

DİFÜZYON GENEL TANIMLAMA DİFÜZYON GENEL TANIMLAMA Difüzyon, moleküllerin rast gele hareketinin meydana getirdiği, kendiliğinden vaki olan, yayılma-dağılma ya da madde hareketidir. Difüzyon, bir konsantrasyon gradieninden hareket

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI HIZLI KATILAŞTIRILMIŞ Al-%12Si-%XSb (X=0.5, 1.0) ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK MİKROSERTLİK TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı

Al ve Alaşımları. Alüminyum

Al ve Alaşımları. Alüminyum Al ve Alaşımları Alüminyum Alüminyum tabiatta en çok bulunan elementlerden biridir ve mühendislik yapılarında çelikten sonra en çok kullanılan metaldir. Alüminyumun yoğunluğu (2,7 g/cm3),çeliğin yoğunluğunun

Detaylı

GİRİŞ, DÖVÜLEBİÜRÜK, AÇIK KALIPTA DÖVME. Prof. Dr. Levon ÇAPAN İTÜ SAKARYA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA BÖLÜMÜ

GİRİŞ, DÖVÜLEBİÜRÜK, AÇIK KALIPTA DÖVME. Prof. Dr. Levon ÇAPAN İTÜ SAKARYA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA BÖLÜMÜ GİRİŞ, DÖVÜLEBİÜRÜK, AÇIK KALIPTA DÖVME Prof. Dr. Levon ÇAPAN İTÜ SAKARYA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA BÖLÜMÜ 26 ARALIK 1991 5 Giriş- Dövülebilirlik- Açık Kalıpta Dövme Giriş. Dövülebilirlik En eski üretim

Detaylı