KIYI VE LİMAN MÜHENDİSLİĞİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIYI VE LİMAN MÜHENDİSLİĞİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMI"

Transkript

1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KIYI VE LİMAN MÜHENDİSLİĞİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMI YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY DEPARTMENT of CIVIL ENGINEERING COASTAL AND HARBOUR ENGINEERING GRADUATE PROGRAMME YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY and KIEL UNIVERSITY COASTAL GEOSCIENCES AND ENGINEERING JOINT DEGREE MASTER OF SCIENCE PROGRAMME 1

2 Kıyı alanlarının yönetimi, hidrodinamiği, hareketli deniz tabanı hidrodinamiği, çevre ve ekolojik etki değerlendirme, kıyı alanlarının korunması, dalga tahmin ve analizi, deniz yapılarının tasarımı, liman planlama ve tasarımı, deniz yapılarının sismik davranışı, dalga-yapı-zemin etkileşim analizi bazı ana çalışma konulardır. Araştırmalar arazide, laboratuvarda ve sayısal ortamda yapılmaktadır. Bu konuda gelişmiş sayısal ve laboratuvar alt yapısı mevcuttur. Bu amaçla disiplinlerarası çalışmalar yapılmaktadır ve farklı disiplinlerden öğretim üyeleri bu programda ders vermektedir. Başarılı öğrencilere de uluslararası ortak diploma alma ve yurt dışında eğitimlerine devam etme imkanı sunulmaktadır. Bu programda eğitim gören öğrenciler mezun olduklarında üç tarafı denizle çevrili ülkemizde nüfusun yoğun olarak yaşadığı değerli kıyı kaynaklarının değerlendirilmesi, korunması, turizm, balıkçılık, deniz ticareti, kıyı yapılarının planlanması ve tasarımı gibi problemlere çözüm sunabilme becerisine sahip olmaktadırlar. Araştırma ve problemlere çözümde CBS, uzaktan algılama, çevre, planlama, morfojeoloji gibi disiplinlerarası bilgi ve becerileri de kazanmaktadırlar m2 alanda kurulu laboratuvarda konuya yönelik gelişmiş alt yapı mevcuttur. Ayrıca dünyada bilinen yazılım alt yapısı ile (MIKE21, MIKE3, LITPACK, FLUENT, DIANA, BREAKWAT gibi) bu programda çalışanlara çözüm yapma becerisi de kazandırımaktadır. Arazi çalışmaları ile denizde ve kıyı alanlarında ölçüm yapma ve bunları değerlendirme bu programın bir parçasıdır. Ticari, yat ve balıkçı limanlarının planlanması ve tasarımı ile inşaat mühendisliğinin önemli bir alanında uzmanlaşmak mümkündür. 2

3 Kıyı ve Liman Mühendisliği Yüksek Lisans Programının Amaçları Kıyı ve Liman Mühendisliği programı, kıyı alanlarındaki doğal ve insan kaynaklı değişiklikler ile bunların yapısal ve yapısal olmayan önlemlerini kullanan çeşitli çözümlerin olumlu ve olumsuz etkilerini de içerecek biçimde öğretmektedir. Bu programın esas amaçları; problemlere bakış açısı kazandırmak bunları modern analiz ve tasarım yöntemleri ile çözümlemek, her türlü probleme karşı yenilikçi düşünme yeteneğini ve çevreye karşı sorumluluk duygusunu kazandırmaktır ayrıca öğrencilere teknik rapor yazma ve anlama becerisi kazandırmaktır. Kıyı ve Liman Mühendisliği Doktora Programının Amaçları Kıyı ve Liman Mühendisliği programında kıyı bölgesinde oluşan doğal ve insan kaynaklı değişimler, bu değişimlere karşı alınan yapısal ve yapısal olmayan önlemler ve kıyıdaki problemli bölgelerde uygulanan çözümlerin olumlu ve olumsuz etkilerinin araştırmasına yönelik felsefenin anlatılması, bununla birlikte limanların planlama ve yönetiminde yeniliklerin ortaya konması, öğrencilere tercihen disiplinlerarası araştırma yeteneği ile, çalışmalarını ulusal ve uluslararası yayınlarda ve toplantılarda sunma becerilerinin kazandırılması amaçlanmıştır. YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA DERSLERİ Dersin Kodu Adı D U K ECTS İNM6601 Kıyı Mühendisliği İNM6602 Deniz Tabanı Hidrodinamiği ve Kıyı Morfolojisi İNM6603 Liman Planlaması ve Tasarımı İNM6604 Deniz Yapılarının Hidrodinamiği İNM6605 Kıyı Mühendisliğinde Modelleme İNM6606 Kıyı Mühendisliğinde İstatistiksel Yöntemler İNM6607 Dalga Mekaniği İNM6608 Kıyı Alanları Jeolojisi İNM6609 Deniz Yapılarının Çevresel Etki Değerlendirilmesi İNM6610 Kıyı Alanlarının Planlanması ve Yönetimi İNM6611 Kıyı Alanları Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri Teknolojisi İNM6612 Kıyı Alanlarında CBS ve Uzaktan Algılama İNM6613 Dalgakıranlar İNM6614 İç Su Yolları İNM6615 Liman İşletmeciliği İNM6616 Deniz Deşarj Tasarımı İNM6688 Seminer (Yüksek Lisans) İNM6689 Seminer (Doktora) İNM6698 Yüksek Lisans Tezi İNM6699 Doktora Tezi Yüksek Lisans Doktora

4 Objectives of M. Sc. Programme of Coastal and Harbour Engineering Coastal and Harbour Engineering Programme addresses both natural and maninduced changes in the coastal zone, the structural and non-structural protection against these changes and the desirable and adverse impact of possible solutions to problem areas on the coast. The major objectives of the programme are to provide the students an insight the problems and to equip with the modern methods of analysis and design, sense of responsibility towards the society and environment, an innovative thinking medium against problems and also improvement of their technical report writing and presenting skills. Objectives of Ph. D. Programme of Coastal and Harbour Engineering Coastal and Harbour Engineering programme addresses research and philosophy on both natural and man-induced changes in coastal zone, the structural and nonstructural protection against these changes and desirable and adverse impacts of possible solutions to problem areas on the coast, and also planning and management of the ports in order to add innovations. Also to give the students abilities on preferably interdisciplinary research to disseminate results of their research through such as national and international publications and meetings. COURSES Course Code Course Name H P C E C T S INM6601 Coastal Engineering INM6602 Sea Bed Hydrodynamics and Coastal Morphology INM6603 Port Plannig and Design INM6604 Hyrodynamics of Marine Structures INM6605 Modelling in Coastal Engineering INM6606 Statistical Methods in Coastal Engineering INM6607 Wave Mechanics INM6608 Geology in Coastal Areas INM6609 Environmental Impact Assessment of Marine Structures INM6610 Coastal Zone Management INM6611 Geographical Information Systems in Coastal Engineering INM6612 GIS and Remote Sensing in Coastal Engineering INM6613 Breakwaters INM6614 Inland Waterways INM6615 Port Management INM6616 Desing of Sea Outfalls INM6688 Seminar (M. Sc.) INM6689 Seminar (Ph.D) INM6698 M. Sc. Thesis INM6699 Ph.D Thesis M.Sc Ph.D

5 Araştırma Olanakları Kıyı ve Liman Mühendisiliği Laboratuarı İki Boyutlu Modelleme Çalışmaları için Dalga Kanalı Üç Boyutlu Modelleme Çalışmaları için Dalga Havuzu Sismik Yükler Altında Deniz Yapılarının Davranışlarının İncelenmesi Amacıyla Sarsma Tankı l) Fiziksel Model Esaslı Çalışmalar 1. Kıyılarda katı madde hareketleri ve morfoloji modelleri 2. Kıyı yapıları (kazıklar, boru hatları, kıyı yapıları vb.) etrafında yerel taban hareketleri ve dalga/akıntı yükleri 3. Kıyı hidrodinamiği (Türbülans, dalga değişimi, akıntı dinamiği vb.) 4. Dalgakıran stabilite çalışmaları 5. Deniz yapıları modelleme çalışmaları 6. Deniz yapılarının sismik davranışı 7. Sıvılaşma 2) Sayısal Model Esaslı Çalışmalar 1. Dalga mekaniği ve dalga tahmin modelleri 2. Kıyılarda katı madde hareketleri ve kıyı morfolojisi ile ilgili modeller 3. Kıyı alanlarında su kalitesi ve ekolojik modelleme 4. Kıyı alanlarında hidrodinamik modelleme 5. Çalkantı modelleri 6. Deniz yapılarının modellenmesi 7. Risk analizi 8. Kıyı akıntı sistemlerinin modellenmesi 9. Deniz altı boru hatlarına tesir edecek dalga yükleri ile ilgili modeller 10. Sismik davranış analizi, şev stabilitesi analizi ve sıvılaşma modelleri (1D ve 2D) 11. Heyelanların incelenmesi 12. Yeraltısuyu analizi (2D ve 3D) 13. Yapı-Zemin-Su etkileşim analizi (2D 3) Planlama 1. Liman planlaması (Ticari limanlar ve yat limanları) 2. Kıyı alanları yönetimi 3. Kıyı alanlarında CBS ve uzaktan algılama 4. Kıyı alanları jeolojisi ve kıyı morfolojisi 5. Deniz taşımacılığı ve seyir 6. Deniz yapılarının tasarımı 4) Saha Çalışmaları 1. Akıntı ölçümleri 2. Dalga ölçümleri 3. Morfolojik çalışmalar 4. Ekolojik çalışmalar ve su kalitesi 5. Denizaltı heyelanlarının araştırılması 5

6 Laboratories and Research Facilities Coastal and Harbour Engineering Laboratory 2D Coastal model studies in the wave channel 3D Coastal model studies in the wave basin Seismic design of marine structures in the shaking tank l) Physical Based Model Studies 1. Research on Coastal Sediment Transport and Morphology Problems 2. Erosion around Marine Structures (Piles, Submarine Pipelines, Coastal Structures etc.) 3. Coastal Hydrodynamics (Turbulence, measurements of wave profile, Current Dynamics etc.) 4. Studies of Breakwater Stability 5. Modelling of Marine Structures 6. Seismic Response of Marine Structures 7. Liquefaction Analyses 2) Numerical Based Model Studies 1. Wave Models 2. Coastal Sediment Transport Models 3. Water Quality and Ecological Modelling in Coastal Areas 4. Hydrodynamic Modelling in Coastal Areas 5. Wave Transformations and Harbour Oscillations 6. Modelling of Marine Structures 7. Risk analysis 8. Model for Coastal Hydrodynamics and Coastal Sediment Transport 9. Modelling of Wave Forces on Submarine Pipelines 10. Seismic Response Analayses, Slope Stability Analyses, Liquefaction Models (1D and 2D) 11. Investigation of Landsliding 12. Soil-Structure-Water Analyses (2D) 3) Planning and Design 1. Harbour Planning 2. Coastal Zone Management 3. GIS and Remote Sensing in Coastal Zones 4. Geology and Geomorphology in Coastal Areas 5. Maritime transport and navigation 6. Design of Coastal Strucutures 4) Site invetigations 1. Current Measurements 2. Wave Measurements 3. Morphologic Surveys 4. Ecologic and water quality surveys 5. Investigation of Landsliding 6

7 Programa Kabul Edilen Mühendislik Alanları Kıyı ve Liman Mühendisliği Programı Disiplinlerarası çalışmaları içermektedir bu nedenle aşağıdaki mühendislik alanlarından mezun olanlar yüksek lisans programına başvurabilmektedirler. İnşaat Mühendisliği Çevre Mühendisliği Jeofizik Mühendisliği (Bir yıl hazırlık programı uygulanır) Jeoloji Mühendisliği (Bir yıl hazırlık programı uygulanır) 7

8 YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY AND KIEL UNIVERSITY COASTAL GEOSCIENCES AND ENGINEERING JOINT DEGREE MASTER OF SCIENCE PROGRAMME 8

9 Aims and Objectives The universities established a Joint Degree Master of Sciences Programme with the overall aim of enhancing the quality and attractiveness of postgraduate programmes worldwide. The Programme is understood to be a study course integrated into the existing Master of Science Programmes in Kiel, Germany and Istanbul, Turkey. The main objectives of the scheme are: - to offer a jointly-developed Master of Science Study Programme in Coastal Geosciences and Engineering, - to contribute to a greater internationalisation of the respective institutions and their study programmes, - to develop greater mobility of students as part of the study programme, - to encourage highly-qualified graduates and scholars from both institutions to obtain a Joint Master of Science Degree. Profile of the Joint Master of Science Programme The joint study programme Master of Science in Coastal Geosciences and Engineering was developed for the purpose of training young scientists and engineers and equipping them with the skills necessary to manage modern-day coastal zone problems. The study programme shall cover a period of 3 semesters (1.5 years) and the instruction language shall be English. Students will also be invited to participate in local language courses offered by the respective partners. The programme shall draw primarily on the resources and staff of several institutes, in particular the Research and Technology Centre Westcoast at the University of Kiel in Germany and the Coastal and Harbor Engineering Programme at Yildiz Technical University of Istanbul in Turkey. The study course will be backed up by tutorials and mentors, and students will be supervised by scientists at both institutions. Students shall be required to study at the member institutions for at least one semester in each case for entitlement to the Joint Degree. Students of the Joint Degree Programme enrolled at the partner institution in Istanbul will complete the 1 st semester (fundamentals) in Istanbul. The 2 nd semester (specialization) will be spent in Kiel. Depending on the topic of interest, Turkish students shall have the option to complete their Master Thesis either in Kiel or in Istanbul during the 3 rd semester. 9

10 Fees From 2007 to 2010 either institute will not request tuition fees. Students from both institutes will be expected to cover the fees requested for health insurance and student affairs. Students will also be expected to cover costs for accommodation and living expenses. Syllabus The full degree programme shall cover a period of 1.5 years, corresponding to 90 credits in accordance with the ECTS (European Credit Transfer System). A certificate of English proficiency (TOEFL (550 PBT / 215 CBT / 80 IBT) or IELTS 6.0) shall be required for admission to the Programme. During the 1st semester, study courses will be offered in Istanbul and Kiel, respectively. Students in İstanbul will be expected to attend the following compulsory and optional courses of the ongoing Master programme Coastal and Harbour Engineering : 1. Coastal Engineering (7 credits ECTS) 2. Sea Bed Hydrodynamics and Coastal Morphology (7 credits ECTS) 3. Advanced Fluid Mechanics (7 credits ECTS) 4. Port Planning and Design (7 credits ECTS) 5. Remote Sensing and GIS in Coastal Engineering (7 credits ECTS) 6. Geology in Coastal Areas (7 credits ECTS) 7. Design of Sea Outfalls (7 credits ECTS) The courses in Kiel and Istanbul will be supplemented and matched regarding syllabus, content, and performance and will be accepted as being equivalent. During the 2 nd semester, students will jointly attend and expected to successfully complete the following compulsory and optional courses at the University of Kiel: 1. Coastal Evolution and Protection (7credits ECTS) 2. Hydroinformation Systems Applied to Coastal Environments (7 credits ECTS) 3. Coastal Environmental Surveying (5 credits ECTS) 4. Field Studies (3 credits ECTS) 5. Integrated Coastal Zone Management (5 credits ECTS) 6. Principles of Resource Management (3 credits ECTS) 7. Marine Geochemistry (3 credits ECTS) All course work shall take place in working groups. During the 3 rd semester, students shall work on a Master Thesis at one of the two partner institutions. The partner 10

11 institutions will jointly provide a list of available topics during the 2 nd semester. After selecting their special topics students are expected to develop a proposal for their Master Thesis, which must be defended in a presentation. At the end of the 3 rd semester, representatives of the partner institutions will jointly examine the candidates orally on their Master Thesis and on related topics dealt with in the Master Degree programme. Both universities will fully recognize all the results achieved by students at the partner institutions. The programme is financially supported from the German Academic Exchange Service (DAAD). Facilities in Kiel Fully equipped research vessels and modern instruments for measurements in coastal environments; advanced computing resources and state-of-the-art processbased numerical models of waves, currents, sediment transport and morphological developments in addition to experimental facilities for research in flumes are provided MzResultView /03/04 12:53:20, Time step 0 of 0 Awarding of the Joint Degree A Joint Master of Science Degree in Coastal Geosciences and Engineering issued by the University of Kiel in Germany and the Yildiz Technical University of Istanbul in Turkey will be awarded after successful completion of the study programme. Candidates are expected to complete one semester and attain the equivalent of 30 ECTS credits at one of the partner universities in order to be eligible to receive the Joint Degree. A Diploma Supplement giving detailed information on the contents of the programme will also be provided. 11

12 Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik ve Kıyı-Liman Mühendisliği Laboratuvarı Barboros Bulvarı Yıldız İstanbul Department of Civil Engineering Hydraulics and Coastal-Harbour Engineering Laboratory Yildiz Technical University Barboros Bulvari Yildiz Istanbul /Turkey 12

LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI

LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI LİSANSÜSTÜ VE ARAŞTIRMA BURSLARI GRADUATE AND RESEARCH SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

Program Revision Proposal Form

Program Revision Proposal Form EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee Program Revision Proposal Form (Latest update: 10/05/2005) Part I. Program Information Program Title CIVIL ENGINEERING Program code 22 Faculty

Detaylı

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BİRİNCİ YIL I.Yarıyıl II.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 TUR104 Türk Dili 4 0 4 4 KMY101 Kimya 3 0 3 4 FZK102 Fizik II 4 0 4 6

Detaylı

UNDERGRADUATE COURSE CATALOG 2010-2011

UNDERGRADUATE COURSE CATALOG 2010-2011 UNDERGRADUATE COURSE CATALOG 2010-2011 1 LEGEND OF TERMINOLOGY USED Prerequisite: A student can register for the course if he/she has received a passing grade for the prerequisite(s) listed. Special Condition:

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

Determination of Disaster Awareness, Attitude Levels and Individual Priorities at Kocaeli University

Determination of Disaster Awareness, Attitude Levels and Individual Priorities at Kocaeli University Eurasian Journal of Educational Research, Issue 55, 2014, 159-176 Determination of Disaster Awareness, Attitude Levels and Individual Priorities at Kocaeli University Serpil GERDAN * Suggested Citation:

Detaylı

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program

Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Halkbank KSS Programı Halkbank CSR Program Sonuç Raporu / Conclusion Report Eylül 2011 / September 2011 İÇİNDEKİLER Teşekkür... Tablo ve Şekil Listesi... Kısaltmalar... 1 GİRİŞ... 2 FAALİYETLER... 2.1

Detaylı

AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE. TANIM, KONU ve SÜRE DEFINITIONS, ISSUES and DURATION

AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE. TANIM, KONU ve SÜRE DEFINITIONS, ISSUES and DURATION 1 2.1 2.2 2.3 2.4 AMAÇ ve KAPSAM PURPOSE AND SCOPE Bu staj ilkeleri, Üniversite Önlisans ve This document defines the principles for Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve summer practice courses considering

Detaylı

Faculty Members Perspectives on Teaching Mathematics Online: Does Prior Online Learning Experience Count?

Faculty Members Perspectives on Teaching Mathematics Online: Does Prior Online Learning Experience Count? Faculty Members Perspectives on Teaching Mathematics Online: Does Prior Online Learning Experience Count? Öğretim Üyelerinin Çevrimiçi Matematik Öğretimine Bakışları: Çevrimiçi Öğrenme Deneyimi Bakış Açısını

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ

TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ WIDEN YOUR WORLD WIDEN YOUR WORLD Üç aylık dergi / Quarterly magazine Aralık 2013 / December 2013 Sayı / Issue 09 TÜRK HAVA YOLLARI NIN HAVACILIK EĞİTİMİNDE ÖNCÜ ROLÜ THE PIONEERING ROLE OF TURKISH AIRLINES

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ

SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ İnsanlık ve Toplum I-II Bu ders MÖ 1500 yılından günümüze kadarki medeniyet tarihine giriş niteliği taşımaktadır. İşlenilecek konulara arasında;

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY. www.nigde.edu.tr

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY. www.nigde.edu.tr NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NIGDE UNIVERSITY Rektörlük Özel Kalem Tel: 0388 225 26 01-02 Faks: 0388 225 26 00 E-Posta: ozelkalem@nigde.edu.tr İLETİŞİM Uluslararası İlişkiler

Detaylı

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır.

RTB, ilköğretimdeki tüm kademelere, orta öğretime, eğitim kurumlarının kolaylıkla kullanabilecekleri teknolojik hizmetler sunmaktadır. X rtb Hakkımızda 2000 yılından bu yana eğitim ve teknoloji alanında hizmet veren RTB, 2008 yılından itibaren danışmanlık hizmetleri de vererek faaliyetlerini bu üç alanda sürdürmektedir. Bir şubesi ODTÜ

Detaylı

Deprem Yalıtımı Yöntemleri ve Uygulamaları Sempozyumu

Deprem Yalıtımı Yöntemleri ve Uygulamaları Sempozyumu Deprem Yalıtımı Yöntemleri ve Uygulamaları Sempozyumu Seismic Isolation Methods and Practices Symposium 28 Şubat - 1 Mart 2013 ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi ODTÜ-TEKNOKENT işbirliğiyle Değerli Meslektaşım,

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 1. Yarıyıl / 1. Semester KOD DERSİN ADI Course T U K AKTS SHM105 Tıbbi Terminoloji Medical Terminology

Detaylı

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama/ Yerel AKTS Laboratuar Kredi HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4 ISE 107 Endüstri Sistemleri Mühendisliğine Giriş 0 2

Detaylı

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 SHK101 İşletme

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL AR 101 - TASARIMA GİRİŞ AKTS 9, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyonun amacı tasarımın ilke

Detaylı

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37 İÇİNDEKİLER Takdim 2 Önsöz 4 Dış İlişkiler Ofisi - Tanıtım 6 - Yönerge 10 - Danışma Kurulu ve Alt Birim Tem. 16 - İletişim 16 - Çalışanlar 18 İkili Protokoller - Tanıtım 19 - İkili Protokol Yapılan Üniversiteler

Detaylı

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN DEPREM BÖLGELERİNDE KULLANIMI

RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN DEPREM BÖLGELERİNDE KULLANIMI RÜZGAR ENERJİ SANTRALLERİNİN DEPREM BÖLGELERİNDE KULLANIMI Alper KEREM 1, Latif Gürkan KAYA 1 1 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, 15030 Burdur, akerem@mehmetakif.edu.tr, lgkaya@gmail.com

Detaylı

AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU

AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU AHİLİK MESLEK EĞİTİMİ BURSU AHİLİK VOCATIONAL TRAINING SCHOLARSHIP SCHOLARSHIPS SCHOLARSHIPS i Bu burs programına yönelik iş ve işlemler Türkiye Bursları Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. The procedures

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2014 ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Mevcut Sermaye ve Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Gösergeler 8 Yönetim

Detaylı

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DİPLOMASİ AKADEMİSİ 2 İnternet üzerinden pdf dosyasını görüntülemek için QR Kodu okutun. For pdf f ile of this document, scan the QR Code İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ HAKKIMIZDA İŞBİRLİĞİ

Detaylı

Reading Culture and Enriched Library Workshop 18-21 February / Afyonkarahisar - Turkey

Reading Culture and Enriched Library Workshop 18-21 February / Afyonkarahisar - Turkey Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü General Directorate of Support Services Eğitim Araçları ve Yayımlar Daire Başkanlığı Educational Materials and Publications Department OKUMA KÜLTÜRÜ VE Z-KÜTÜPHANE ÇALIŞTAYI

Detaylı

Increasing Employability of Disabled People Tutor s Note. Engellilerin İstihdamının Artırılması Eğitici Notları

Increasing Employability of Disabled People Tutor s Note. Engellilerin İstihdamının Artırılması Eğitici Notları Bu proje T.C. Başbakanlık DPT AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (http://www.ua.gov.tr ) Gençlik Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu'ndan sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul Bilgi Teknolojisi Kemerburgaz Çözümleri Üniversitesi Yüksek Lisans Programları www.kemerburgaz.edu.tr BİREYSEL YE TKİNLİK İnsan kaynakları oluşumunda rekabet gücü yüksek aranan birey olabilmenin

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2012-2013 HAZIRLIK ÖĞRETİMİNİ AMERİKA DA TAMAMLAMA PROGRAMI Öğrenci El Kitapçığı 1 YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) ile Northern Virginia Community

Detaylı

DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ

DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ Üniversitemizin Değerli Dekan ve Müdürleri, Avrupa Yükseköğretim Alanına Katılma Çalışmaları kapsamında, bugün ve önümüzdeki haftalarda tamamlanması

Detaylı

*All M.S. students must register Research Seminar course until the beginning of their 4 th semester.

*All M.S. students must register Research Seminar course until the beginning of their 4 th semester. İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING AND SCIENCES DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING CURRICULUM OF THE M.S. PROGRAM IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING The Environmental Engineering

Detaylı

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL

Belli Oldu PACKAGING WORLD. Ambalaj sektörü. ASD Genel Kurulu İftarda Buluştu STAND NO: 715B. www.ambalaj.org.tr FİYATI: 25TL ASD Genel Kurulu Gerçekleştirildi Ambalaj Sektörü İftarda Buluştu Ambalaj sektörü CARİ AÇIĞA İLAÇ OLDU www.ambalaj.org.tr YIL:28 SAYI:156 TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2014 Year:28 Issue:156 FİYATI: 25TL Ambalajın

Detaylı