başvurup kuruluş veya dönüşüm izni aldılar.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "başvurup kuruluş veya dönüşüm izni aldılar."

Transkript

1 AĞUSTOS 2003 Başlarken Mehmet Korkusuz Tüm Dünyada, toplam tutarı (11) Trilyon Dolar gibi bir büyüklüğe ulaşan fonlara sahip bulunan bireysel emeklilik sistemi, bugünlerde, ülkemizde de kamuoyunun gündeminde biraz daha yoğun biçimde yer almaya başladı. Biraz daha yoğun biçimde yer almaya başladı diyoruz çünkü, bir taraftan mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin içinde bulunduğu olumsuz koşullar ve bu bağlamda sistemin sunduğu hizmetlerden duyulan memnuniyetsizlik diğer taraftan da ülke ekonomisinin içinde bulunduğu sıkıntıları aşabilmesi için ihtiyaç duyduğu uzun vadeli kaynak ihtiyacının, bireysel emeklilik sistemi ile ilgili düzenlemeleri ortaya çıkarması bundan iki yıl öncesine dayanıyor. Hatırlanacağı üzere, TBMM de, 2001 yılı Nisan ayında kabul edilen ve aynı yılın Ekim ayında yürürlüğe giren 4632 sayılı Kanunla, bireysel emeklilik sisteminin yasal dayanağı oluşturuldu ve o tarihten bu yana geçen yaklaşık (2) yıllık süre içinde de, önce, konuyla ilgili kamu otoritesi, anılan kanunla kendisine görev olarak verilen, uygulamanın gerektirdiği düzenlemeleri hazırlayıp yürürlüğe koydu. Temel düzenlemelerin tamamlanmasının hemen ardından da sistemde faaliyet göstermeyi planlayan şirketler, emeklilik şirketi kuruluş izni için Hazine Müsteşarlığı na başvurup kuruluş veya dönüşüm izni aldılar. Bunu, faaliyet ruhsatı alınması aşaması izledi. Bugün geldiğimiz noktada ise, faaliyet izni alan emeklilik şirketlerinin bir kısmı Sermaye Piyasası Kurulu ndan fon kurma izni aldı bir kısmı ise başvurularının sonuçlarını bekliyor. Muhtemel ki, Eylül/2003 ayı, sistemde ilk emeklilik sözleşmelerinin düzenlendiği bir ay olacak. Bireysel Emeklilik Sistemi, mevcut sistemden iki önemli noktada ayrılıyor. Bunlardan ilki, sistemin mevcut sistem gibi zorunlu değil gönüllü olması. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip her yaştan herkes, sisteme katkı payı ödeyerek, Kanunla öngörülen koşullar altında emeklilik hakkına sahip olabilecek. Diğer önemli nokta ise, sistemde birikecek fonların hangi alanlarda değerlendirileceği konusunda 1

2 katılımcıların söz haklarının bulunması. Daha açık bir ifade ile, katılımcılar, birikimlerini, diledikleri emeklilik şirketinin diledikleri fonunda değerlendirebilecekler ve bu konuda verdikleri kararları, mevzuatta öngörülen süreler içinde serbestçe değiştirebilecekler. Bireysel emeklilik sisteminin, ilgili Kanununda tamamlayıcısı olduğu belirtilen mevcut sosyal güvenlik sisteminde yapılacak bazı radikal düzenlemelerle, daha açık bir ifade ile, mevcut sistemi düşük primler karşılığı asgari tutarda emekli aylığı garanti eden bir hale dönüştürerek ve daha fazla emeklilik geliri elde etmek isteyenleri de bireysel emeklilik sistemine yönlendirerek, çok daha fazla rağbet göreceğine ve buna bağlı olarak ta işlevini çok daha iyi yerine getirebileceğine inanıyoruz. Bugüne kadar, bireysel emeklilik sistemi birçok yönüyle ele alınıp incelenmiş olsa da uygulamaya başlanması ile birlikte daha birçok hususun katılımcı, emeklilik şirketi, emeklilik fonları gibi sistemin farklı unsurları açısından ele alınıp irdelenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu amaçla da, aylık periyodlarla hazırlayıp sizlere ulaştıracağımız BİREYSEL EMEKLİLİK bültenlerimizle, bu tür hususların ele alınıp irdelendiği bir platform oluşturmayı ve bu kapsamda sistemin işleyişi ile ilgili olarak bundan sonra ortaya çıkabilecek değişiklikler ve gelişmeler ile diğer ülkelerdeki benzer uygulamalar hakkındaki bilgileri düzenli biçimde sizlere iletmeyi hedeflediğimizi, bu vesile ile bildirmek isteriz. EMEKLİLİK YATIRIM FONLARINDAKİ PORTFÖY SINIRLAMALARI Mehmet Kaya Emeklilik yatırım fonu, katılımcılar tarafından ödenen katkı paylarının, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla oluşturulan mal varlığıdır. Fonun tüzel kişiliği yoktur. Söz konusu fon, Bireysel Emeklilik Kanunu nda belirtilen amaçlar dışında, hiç bir amaçla kullanılamayacaktır. Fon portföyü, aşağıda belirtilen para ve sermaye piyasası araçları ile işlemlerinden oluşur : Nakit, vadeli ve vadesiz mevduat. Borçlanma senetleri ile hisse senetleri. Kıymetli madenlere ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçları, Repo ve ters repo işlemleri. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri. Borsa para piyasası işlemleri. Yatırım fonu katılma belgeleri. Kurulca uygun görülen ve kamuya ilan edilen diğer para ve sermaye piyasası araçları. Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre, Emeklilik yatırım fonunun yönetiminde, aşağıdaki portföy sınırlamalarına uyulması şarttır. Fon varlıklarının % 10 undan fazlası bir ihraçcının para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılamaz. Ayrıca, fonun net varlık değerinin %5 inden fazla yatırım yaptığı ortaklıkların para ve sermaye piyasası araçlarının toplam tutarı fonun net varlık değerinin %40 ını aşamaz. Ancak devlet iç borçlanma senetleri için bu sınırlar dikkate alınmaz. Fon portföyüne borsada işlem gören para ve sermaye piyasası araçlarının alınması esastır. Ancak borsada işlem görmesi koşuluyla, yapılan ilk ihraçlardan da para ve sermaye piyasası aracı alınabilir. Fon, tek başına hiçbir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklarının % 5 ine veya daha fazlasına, bir şirketin kurucusu olduğu fonlar ise toplu olarak, hiçbir ortaklıkta sermayenin ya da tüm oy haklarının %20 sinden fazlasına sahip olamaz. Fon varlıklarının en fazla %5 i risk sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Risk sermayesi yatırım ortaklıklarına yapılacak yatırımlarda, bir önceki bentte belirtilen sınırlamalar dikkate alınmaz. Fon portföyüne, şirketin ve portföy yöneticisinin para ve sermaye piyasası araçları satın alınamaz. Şirketin ve portföy yöneticisinin; - sermayesinin %10 undan fazlasına sahip olan hissedarlarının, - yönetim kurulu başkan ve üyelerinin, - genel müdür ve genel müdür yardımcılarının, ayrı ayrı ya da birlikte sermayesinin %20 sinden fazlasına sahip oldukları ortaklıklar ile şirketin ve portföy yöneticisinin doğrudan ve dolaylı iştiraklerince çıkarılmış para ve sermaye piyasası araçlarının toplamı, fon varlıklarının %20 sini aşamaz. 2

3 Fon varlıklarının en fazla %20 si bir topluluğun (grubun) para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılabilir. Topluluk, hukuksal yönden birbirinden bağımsız olmakla birlikte sermaye, yönetim ve denetim açısından birbirleriyle ilişkili, faaliyet konuları yönünden aynı sektöre bağlı olsun veya olmasın, organizasyon ve finansman konularının bir ana ortaklık çatısı altında tek merkezden koordine edildiği ana ve bağlı ortaklıklar bütününü ifade eder. Fon varlıklarının en fazla %20 si borsa para piyasasında değerlendirilebilir. Fon varlıklarının en fazla %10 u yatırım fonu katılma belgelerine yatırılmak suretiyle değerlendirilebilir. Ancak, her bir yatırım fonuna yapılan yatırım tutarı, fon varlıklarının %2 sini geçemez. Fon varlıklarının en fazla %10 u bankalar nezdinde açtırılacak mevduat hesaplarında değerlendirilebilir. Ancak her bir bankada değerlendirilebilecek tutar fon varlıklarının %2 sini aşamaz. Fonlar, hisse senetlerini satın aldıkları ortaklıkların herhangi bir şekilde yönetimlerine katılma amacı güdemezler ve yönetimde temsil edilemezler. Portföydeki varlıkların değerinin fiyat hareketleri ve rüçhan haklarının kullanılması nedeniyle, fon içtüzüklerinde, izahnamede ve Yönetmelikte belirtilen asgari sınırların altına inmesi veya azami sınırların üzerine çıkması halinde oranın en geç otuz iş günü içinde içtüzükte izahnamede ve Yönetmelikte belirtilen sınırlara getirilmesi zorunludur. Belirtilen süre içinde elden çıkartmanın imkansız olması veya zarar doğuracağının belirlenmesi halinde bu sürenin, Kurul tarafından uzatılması mümkündür. BİREYSEL EMEKLİLİK YATIRIM FONLARINDA KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMALARI Fatih Köprü Ülkemizde çalışanların sosyal güvenlikleri, Devlet tarafından işletilen ve denetlenen sosyal güvenlik kurumları vasıtasıyla sağlanmakta iken, gelişmiş ülkelerdekine benzer bir sistem olan bireysel emeklilik sistemine geçiş, ülkemizde de kaçınılmaz bir gereksinim halini almıştır. Bu gereksinimi karşılamak için 2001 yılında çıkarılan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile sisteme işlerlik sağlamak adına ilk adım atılmış olmaktadır. Günümüzde bireysel emeklilik şirketleri kurulmuş olup, bu şirketlerin katılımcılardan toplayacakları katkı paylarını yatırımlara yönlendirmek amacıyla kuracakları emeklilik yatırım fonları ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Emeklilik yatırım fonları, katılımcılar tarafından ödenen katkı paylarının, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre işletilmesi amacıyla oluşturulan mal varlığı olarak tanımlanmaktadır. Kurulacak olan emeklilik fonlarının tüzel kişiliği olmayıp, bu fonlar Bireysel Emeklilik Kanunu nda belirtilen amaçlar dışında, hiç bir amaçla kullanılamayacaktır. Çalışmamızda, tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanunlarında, bireysel emeklilik sistemi kapsamında kurulacak olan bireysel emeklilik yatırım fonlarının kazançlarının vergilendirilmesi ile ilgili olarak 4697 sayılı Kanun ile getirilen yenilikler üzerinde durulacak olup, bu fonlara sağlanan vergisel avantajlara değinilecektir. 1. Kurumlar Vergisi Bilindiği üzere, Kurumlar Vergisi Kanunu nun 8. maddesinin 4 numaralı bendi uyarınca, döviz yatırım fonları hariç olmak üzere menkul kıymet yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden elde ettikleri kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Buna göre bir menkul kıymet yatırım fonunun kazancının kurumlar vergisinden istisna olabilmesi için söz konusu yatırım fonunun döviz yatırım fonu olmaması gerekmekte ve istisna sadece yatırım fonunun portföy işletmeciliğinden elde ettiği kazançlara uygulanabilmektedir. Kurumlar Vergisi Kanunu nun sözü geçen maddesine eklenen yeni bir alt bent ile bu kazanç istisnası, bireysel emeklilik yatırım fonlarını da kapsar hale getirilmiştir. Ancak bu istisna bireysel emeklilik yatırım fonları açısından değerlendirildiğinde, diğer menkul kıymet yatırım fonlarında söz konusu olan sınırlamaların bireysel emeklilik fonları için geçerli olmadığı görülmektedir. Başka bir ifade ile bireysel emeklilik yatırım fonları Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerinde yer alan sınırlamalara uyması şartı ile döviz yatırım fonu olması durumunda dahi kurumlar vergisi istisnasından yararlanabilmektedir. Ayrıca yukarıda değinildiği gibi diğer menkul kıymet yatırım fonlarının portföy işletmeciliğinden elde ettikleri kazançlar için 3

4 kurumlar vergisi istisnası öngörülmüşken, Kurumlar Vergisi Kanunu na eklenen alt bentte bireysel emeklilik yatırım fonlarının kazançları ifadesine yer verilerek sadece portföy işletmeciliği kazançları değil yukarıdaki yönetmelik uyarınca gerçekleştirilen tüm faaliyetlerden elde edilen kazançlara istisna getirilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarımızdan da anlaşılacağı üzere, sözü geçen yönetmelik çerçevesinde kurulan ve faaliyette bulunan bireysel emeklilik yatırım fonlarının kazançları için Kurumlar Vergisi Kanunu nda yer alan istisna mutlak bir istisna olarak karşımıza çıkmakta ve dolayısıyla herhangi bir şarta bağlı olmaksızın bu fonların elde etmiş oldukları kazançlar üzerinde kurumlar vergisi yükü bulunmamaktadır. 2. Gelir Vergisi Stopajı Menkul kıymet yatırım fonlarının portföylerinde yer alan hisse senetlerinin toplam portföy büyüklüğü içerisindeki oranı, Gelir Vergisi Kanunu nun 94. maddesinin 6/a bendinde yer alan stopajın yapılıp yapılmaması açısından önem arzetmektedir. Buna göre portföyündeki hisse senedi oranı % 25 ten az olan menkul kıymet yatırım fonlarının kurumlar vergisinden istisna tutulan portföy işletmeciliği kazançları üzerinden fon payı hariç % 10 oranında stopaj yapılması gerekmektedir. Söz konusu stopaj oranı, 93/5148 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca portföyündeki hisse senedi oranı % 25 ten fazla olan menkul kıymet yatırım fonları için sıfır (0) olarak belirlenmiştir. Menkul kıymet yatırım fonlarının kurumlar vergisinden istisna edilen portföy işletmeciliği kazançları üzerinden stopaj ödememesi için yukarıda yer verilen portföy sınırlamaları, bireysel emeklilik yatırım fonları için geçerli değildir. Başka bir deyişle, bireysel emeklilik yatırım fonlarının portföyündeki hisse senetlerinin oranı ne olursa olsun kurumlar vergisinden istisna tutulan kazançları üzerinden ayrıca bir stopaj ödeme yükümlülükleri bulunmamaktadır. Bu bağlamda emeklilik yatırım fonlarının her türlü kazancı kurumlar vergisinden istisna edilmekte aynı zamanda da bu kazançlar üzerinden gelir vergisi stopajı yapılmaması sağlanmaktadır. Bu yönüyle emeklilik yatırım fonlarına sağlanan vergisel avantaj mutlak bir kazanç istisnası anlamını taşımakta ve dolayısıyla bu fonların her türlü kazancında vergi yükü 0 olmaktadır. Bununla beraber emeklilik yatırım fonlarının yaptıkları yatırımların bir kısmı (repo ve vadeli mevduat gibi) stopaja tabi bulunmaktadır. Emeklilik yatırım fonlarının yukarıda yer verilen kazanç istisnasından dolayı kurumlar vergisi ve stopaj yükümlülükleri olmadığından, yıl içerisinde stopaja tabi yatırımları üzerinden ödenen vergilerin mahsup veya iadesi mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle emeklilik yatırım fonlarınca yapılan yatırımlardan elde edilen faiz gelirleri üzerinden yıl içerisinde kesinti yolu ile ödenen vergiler bu fonların üzerinde bir yük olarak kalacaktır. BİREYSEL EMEKLİLİK FONLARINDA BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM Elçin Öktem, Ernst & Young Bağımsız Denetim Bölümü Bireysel Emeklilik Sisteminde Emeklilik Yatırım Fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esaslar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından çıkarılan ve 28/2/2002 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) ile düzenlenmiştir. Yönetmeliğe göre, Emeklilik Fonlarının hesap ve işlemleri üçer aylık ve yıllık dönemler itibari ile bağımsız dış denetime tabidir. Bağımsız dış denetim aşağıdaki hususlara ilişkin bilgileri ve bağımsız denetçi görüşünü kapsayacaktır: 1. Emeklilik Fonu varlıklarının mevzuata uygun olarak saklanıp saklanmadığı: Emeklilik Fonları adına para ve sermaye piyasası araçları Takasbank ve/veya SPK tarafından yetkilendirilen diğer kuruluşlar nezdinde saklanır. Bağımsız denetim, Emeklilik Fonunun para ve sermaye piyasası alım satım işlemlerinin ve bunlara ilişkin sözleşmelerin, Yönetmelik ve 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu (Kanun) hükümlerine uygun olarak saklanıp saklanmadığının incelenmesini kapsayacaktır. 2. Emeklilik Fonu iç kontrol sistemi: Yönetmeliğe göre, Emeklilik Fonunun faaliyetlerinin verimliliğinin ve etkinliğinin, finansal ve idari konulara ait bilgilerin güvenirliliğinin ve zamanında elde edilebilirliğinin sağlanması, fon faaliyetlerinin ilgili mevzuata, emeklilik sözleşmesine, fon içtüzüğüne, izahnameye uygun yürütülmesi, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespiti, muhasebe kayıtlarının doğru ve eksiksiz olması ve finansal bilgilerin doğru ve 4

5 güvenilir olarak zamanında hazırlanmasını temin etmek amacıyla, Emeklilik Fonu, iç kontrol sistemi kurmakla ve iç kontrol sistemine ilişkin tüm esas ve usulleri yazılı hale getirmekle yükümlüdür. Yönetmeliğin ilgili maddesinde (14. madde), iç kontrol esas ve usullerinin asgari olarak, neleri kapsaması gerektiği belirtilmektedir. Bağımsız denetim, Emeklilik Fonunun iç kontrol sisteminin söz konusu asgari esas ve usulleri içerip içermediğinin incelenmesini kapsayacaktır. 3. Birim pay değerinin mevzuata uygun olarak hesaplanıp hesaplanmadığ: SPK tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ uyarınca (X/20), söz konusu bağımsız denetim, Emeklilik Fonu portföyünün değerlenmesinin, fonun net varlık değerinin ve birim pay değerinin hesaplanmasının Yönetmelik ve fonun iç tüzük hükümlerine uygun olarak yapılıp yapılmadığının ve fon mali tablolarının mevzuata uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığının incelenmesini kapsayacaktır. Bağımsız denetim raporları, SPK nın X/ 16 sayılı tebliğinin 8-10 numaralı eklerinde yer alan formlara uygun olarak düzenlenecektir. 4. Emeklilik Fonunun yatırım performansına ilişkin olarak kamuya açıklanan bilgilerin mevzuata uygun olup olmadığı: Söz konusu bağımsız denetim görüşü, Emeklilik Fonu performans sunuş raporunun, Emeklilik Fonunun performansının SPK performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak yansıtılıp yansıtılmadığının incelenmesini kapsayacaktır. Şu anki mevzuata göre bu incelemenin bağımsız denetçiler tarafından yapılması öngörülmüştür. Henüz, Emeklilik Fonları için SPK performans sunuş standartları yayınlanmamıştır. Ayrıca, bu incelemenin bağımsız denetçiler tarafından yapılıp yapılmaması ile ilgili olarak bağımsız denetim şirketlerince, Bağımsız Denetim Derneği aracılığı ile SPK nın bu konuya açıklık getirmesi hususunda yazı yazılmasına karar verilmiştir. Yukarıda söz edilen bağımsız denetimler ile ilgili olarak, bağımsız denetim raporu ile emeklilik şirketine ve SPK ya gönderilmesi gereken bağımsız denetim görüşleri örnekleri SPK nın X/20 numaralı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ in ekinde belirtilmiştir. Dünyada Bireysel Emeklilik Uygulamaları EMEKLİLİK FONLARININ İNGİLTERE DEKİ DURUMU Neşe Heriş Avrupa da birinci, dünyada ise üçüncü sırada yer alan İngiltere sigorta sektöründe, yatırım hesaplarının %20 sinden fazlası borsada değerlenmektedir. Her gün 240 milyon sterlin emeklilik ve hayat sigortası primi ödeyen sektörde, hayat ve emeklilik sigorta dallarından elde edilen net prim geliri 93 milyar sterlini bulmaktadır. Hem İngiltere hem de Avrupa Birliği üyesi diğer ülkelerde faaliyette bulunabilen 808 İngiliz sigorta şirketinden, 600 ü genel sigorta dalında hizmet verirken, 160 ı hayat sigortası ve emeklilik gibi uzun süreli sigorta dallarında, geri kalan 56 şirket ise her iki alanda birden faaliyet göstermektedir. İngiliz emeklilik sistemi genelde fona dayanan bir sistemdir. Emeklilik fonu varlıklarının GSMH'ye oranının en yüksek olduğu 7 ülke arasında üçüncü olan İngiltere, sıralamada yer alan İsviçre, Hollanda, İrlanda, Kanada ve Japonya daki fonlar ile beraber dünya emeklilik fonu mal varlıklarının %94'üne sahip durumdadır. İngiliz Emeklilik Fonlarında, fonun mal varlığı, yatırım fonunu yönetenler tarafından yönlendirilir. Özellikle çalışanlardan kesilen katkı paylarının, şirket tarafından değil de emeklilik fonu yönetiminin insiyatifi ile yatırıma yönlendirilmesi, prim ödeyenler için bir güven sağlamaktadır. Ayrıca, süre sonunda belli bir gelirin elde edilme garantisi de bu güvenilirliği artırmaktadır. Pratikte, fona ödenecek katkı payının sınırı aktüer tarafından belirlenir. Aktüer, ücretinin yüzde kaçı oranında emeklilik sistemine ödeme yapılacağını, dolayısıyla işverenin sisteme katılım payını belirler. Çalışanlar, sisteme katkı payı ödemeden emekli olabilecekleri gibi, ücretlerinin belli bir oranında bir katkı payı ödemek suretiyle de emekli olabilmektedirler. Sistem işvereni, aktüerin uygun gördüğü katkı paylarını ödemekle yükümlü kılmıştır. Fona yapılan prim ödemeleri açısından bakıldığında, İngiltere'de yaş artışıyla birlikte vergi avantajı da artmaktadır: 36 yaş altı için ücretin % 17.5'una kadar yapılan prim ödemeleri yıllık Pound'u geçmemek koşuluyla vergi 5

6 matrahından düşülebilmektedir. İlerleyen yaşla birlikte indirim oranı ve indirime konu olan azami prim tutarları ise şöyledir: Yaş Primin Ücrete Oranı(%20) Prim Üst Sınırı (Pound) Gerek para alım-satımına dayanan emeklilik sistemlerinde, gerekse kişiye özel sistemlerde emeklilik fonu, bir üyenin tahakkuk etmiş olan haklarını temsil eder. Fonun değeri, katkı paylarına ve yatırımın geri dönmesine göre değişecektir. Örneğin bazı emeklilik sistemlerinin fonun cari bir değeri bulunmamaktadır. Yalnızca bir takım aktüeryel hesaplamalar sonucunda, sistem üyesinin ilgili tarihte başka bir emeklilik sistemine transfer olacağı farz edilerek hesaplanan transfer bedeline eş değerde ve kesinlik arz etmeyen bir nakit değer belirlenebilir. Fona dayanmayan kamusal hizmet sisteminde ise üyelere verilecek kâr payı devlet güvencesinde olduğundan bir fonun varlığından söz etmek mümkün olmamakta, dolayısıyla üye fon değerini öğrenememektedir. Sisteme üye olan bir kişi, fonun değerini öğrenmek istediğinde kendisine, emekli olunduğunda elde edilecek gelir hakkında bir fikir verilebilir ya da üyenin bir başka sisteme transferi söz konusuymuş gibi bir transfer bedeli gösterilebilir. İngiltere de fon varlıkları Türkiye dekinin aksine basiretli yönetim tarzı ile yönetilirler. Yani fon yöneticilerinin yapacakları yatırımlar için bir üst sınır belirlenmemiştir. Genelde fon yöneticileri, tahsil edilen primleri ilk dönemlerde riski ve paralelinde getirisi yüksek olan hisse senetlerine, daha sonraki dönemlerde ise riski az olmakla beraber getirisi sabit olan menkul kıymetlere yönlendirmektedirler. Ancak Türkiye de olduğu gibi istikrarsız bir piyasa yapısına sahip olan ülkelerde, devlet yapılacak yatırımlara bir üst sınır koyarak, fonun varlığını tehlikeye atmasını önleyerek katılımcıyı korumaya çalışmaktadır. İngiltere deki emeklilik fonları mal varlıklarını, 1950 lerdeki ekonomik darboğaz sırasında güvenilirliğini yitirmekle beraber, 1980 ların sonundan itibaren değer kazanan hisse senedi yatırımlarına yönlendirmişlerdir senesi itibariyle, İngiliz Emeklilik fonlarının mal varlıklarının %88 inin gayrimenkul, hisse senedi ve mülke yatırıldığı gözlemlenmektedir. Soru & Cevap Emeklilik yatırım fonu portföyü nasıl yönetilecektir? Emeklilik yatırım fonu portföyü, portföy yöneticileri tarafından, Bireysel Emeklilik Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, emeklilik sözleşmesi, fon iç tüzüğü ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen hükümler doğrultusunda yönetilecektir. Emeklilik şirketinin, portföy yönetimi konusunda alacağı hizmetlerin esasları, portföy yöneticileri ile imzalayacağı portföy yönetim sözleşmesi nde gösterilecektir. Portföy yöneticilerinin gerekli özen ve basireti göstermemeleri, SPK nın portföy yöneticiliğine ilişkin kurallarına uymamaları, mali bünyenin zayıfladığının tesbit edilmesi hallerinde, emeklilik şirketi, SPK tarafından uygun görülen, başka portföy yöneticileri ile hizmet sözleşmesi imzalayabilecektir. Emeklilik yatırım fonu portföyü nasıl değerlenecektir? Fon portföyündeki varlıkların değerlemesi her gün itibariyle ve aşağıdaki esaslara göre yapılacaktır. Portföye alınan varlıklar alım fiyatlarıyla kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alım fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nca belirlenen döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur. Alış tarihinden başlamak üzere portföydeki varlıklardan: - Borsada işlem gören varlıklar değerleme gününde borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyat ve oranlarla değerlenir. - Değerleme gününde borsada alım satıma konu olmayan hisse senetleri son işlem tarihindeki borsa fiyatıyla, borçlanma senetleri, ters repo ve repolar ile borsa para piyasası işlemleri, son işlem günündeki günlük bileşik faiz oranı esas alınarak değerlenir. - Portföyde yer alan yabancı para birimine dayalı para ve sermaye piyasası araçları, değerleme günü itibariyle oluşan en son fiyatlarının ilgili oldukları yabancı paranın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle değerlenir. Yatırım fonu katılma belgeleri, değerleme günü itibariyle en son açıklanan fiyatları esas alınarak değerlenir. 6

7 Portföydeki vadeli mevduat, bileşik faiz oranı kullanılarak hesaplanan faizin anaparaya eklenmesi suretiyle değerlenir. Bunlar dışında kalan para ve sermaye piyasası araçları, fon içtüzüğünde yer alan esaslar çerçevesinde değerlenir. Fon payının değeri nasıl hesaplanacaktır? Fon payları, temsil ettiği değerin tam olarak nakden ödenmesi şartıyla katılımcının bireysel emeklilik hesabına aktarılacaktır. Fonun pay değeri de, net varlık değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesi suretiyle elde edilecektir. Burada yer alan bilgiler yalnızca genel bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Ernst & Young bu çalışmayla hukuki, vergisel veya muhasebe ile ilgili bir danışmanlık hizmeti vermemektedir. Okuyucuların, belirli konular için herhangi bir karar vermeden önce profesyonel bir danışmana başvurmaları gerekmektedir. Yer vermemizi istediğiniz konular için lütfen bizimle irtibata geçiniz. Mail adresimiz: Bize ulaşabileceğiniz diğer adresler: Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark İstanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi Beytem Plaza Kat: Şişli, İstanbul Tel: Fax: İzmir Ofis : Akdeniz Mahallesi Halk Sig.İş Mrk. Halit Ziya Bulvarı No:74 K: Alsancak, İzmir Ankara Ofis : Reşit Galip Caddesi No:53 D: Gaziosmanpaşa, Ankara Tel: Fax: Bursa Ofis : Kükürtlü Cad. Tan İş Merkezi No: 67 B Blok D: Bursa Tel: Fax:

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan:

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan: 13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ Kayda Alma Belgesi Tarihi : 13.12.2013 Kayda Alma Belgesi Kayıt No : EYF.233/1325 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ BU

Detaylı

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: SARDİS MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ 1.1. Sardis Menkul Değerler A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddelerine

Detaylı

ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ BÜYÜME AMAÇLI DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ BÜYÜME AMAÇLI DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ BÜYÜME AMAÇLI DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir.

Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. 6. YATIRIM ORTAKLIKLARI VE YATIRIM FONLARI 6.1 Yatırım Ortaklıkları Yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar Seri:VI No:4 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği ile düzenlenmiştir. Yatırım ortaklıkları;

Detaylı

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI:

ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ Kayda Alma Belgesi Tarihi : 18/09/2006 Kayıt Belge No : E.Y.F.102-1/1135 Kayıt Nedeni : İlk kayda alma ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI İKİNCİ KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

4.2. Fon tutarını temsil eden katılma belgeleri Tebliğ in halka arza ilişkin hükümleri çerçevesinde halka arz yoluyla satılır.

4.2. Fon tutarını temsil eden katılma belgeleri Tebliğ in halka arza ilişkin hükümleri çerçevesinde halka arz yoluyla satılır. ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. İSTANBUL SERBEST YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ

YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. İSTANBUL SERBEST YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş. İSTANBUL SERBEST YATIRIM FONU İÇTÜZÜĞÜ 1.1 Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun 37 ve 38 inci maddelerine

Detaylı

FİBABANKA A.Ş. B TİPİ DEĞER DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

FİBABANKA A.Ş. B TİPİ DEĞER DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: FİBABANKA A.Ş. B TİPİ DEĞER DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ 1.1. BankEuropa Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve

Detaylı

2.4. Saklayıcı Kuruluşların; Ünvanı; İMKB Takas ve Saklama A.Ş. Merkez Adresi; Hürriyet Caddesi Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 286 Şişli 80260 İSTANBUL

2.4. Saklayıcı Kuruluşların; Ünvanı; İMKB Takas ve Saklama A.Ş. Merkez Adresi; Hürriyet Caddesi Mecidiyeköy Yolu Sk. No: 286 Şişli 80260 İSTANBUL TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 FONUN KURULUŞ AMACI : 1.1. T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı nın 17.07.1990 tarih ve 32978 sayılı yazısı ile kurulmasına

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ

ŞEKERBANK T.A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ ŞEKERBANK T.A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1-FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. ŞEKERBANK T.A.Ş. tarafından, 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

BURGAN BANK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU İÇ TÜZÜĞÜ

BURGAN BANK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU İÇ TÜZÜĞÜ BURGAN BANK A.Ş. ÖZEL SEKTÖR TAHVİL VE BONO FONU İÇ TÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. BANK EKSPRES A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Aktif Yatırım Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Ağustos 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28750 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III 48.2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar

Detaylı

EFG İSTANBUL EQUITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜĞÜ

EFG İSTANBUL EQUITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜĞÜ EFG İSTANBUL EQUITIES MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ HİSSE SENEDİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. EFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve

Detaylı

BURGAN BANK A.Ş. B TİPİ ALTIN FONU İÇTÜZÜĞÜ

BURGAN BANK A.Ş. B TİPİ ALTIN FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: BURGAN BANK A.Ş. B TİPİ ALTIN FONU İÇTÜZÜĞÜ 1.1. EUROBANK TEKFEN A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu içtüzük

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 - Aşağıda adları soyadları, unvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası

Detaylı

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Sermaye Piyasası Kurulundan: YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ ile borsa yatırım fonları, gayrimenkul

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş FOKUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş FOKUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş FOKUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST YATIRIM FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından

Detaylı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. A TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. A TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. A TİPİ VARLIK YÖNETİMİ HİZMETİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Türk Ekonomi Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye

Detaylı

ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TIPI DEĞIŞKEN AKTIF FONU (HISSE YOĞUN FON) IÇTÜZÜĞÜ

ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TIPI DEĞIŞKEN AKTIF FONU (HISSE YOĞUN FON) IÇTÜZÜĞÜ ECZACIBAŞI MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TIPI DEĞIŞKEN AKTIF FONU (HISSE YOĞUN FON) IÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 - FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. B TİPİ TAHVİL VE BONO FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FON UN KURULUŞ AMACI: 1.1 Öncü Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ S a y f a 1 www.fibaemeklilik.com.tr BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ Bireysel emeklilik sistemi, mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 C Kredi ve Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ İMKB 30 ENDEKSİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

: Perform Portföy Yönetimi A.Ş : Şişli Elit Plaza,19 Mayıs Mah., Dr. İsmet Öztürk Sok., No:17/63 Şişli, İstanbul

: Perform Portföy Yönetimi A.Ş : Şişli Elit Plaza,19 Mayıs Mah., Dr. İsmet Öztürk Sok., No:17/63 Şişli, İstanbul İŞ YATIRIM PERFORM PORTFÖY SERBEST FON 2 İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1 - FONUN KURULUŞ AMACI 1.1 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'na dayanılarak ve bu içtüzük hükümlerine göre yönetilmek

Detaylı

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. A TİPİ DEĞİŞKEN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE BİREYSEL EMEKLİLİK SİGORTASI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ RİSK YÖNETİMİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ

STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ RİSK YÖNETİMİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ STRATEJİ MENKUL DEĞERLER A.Ş A TİPİ RİSK YÖNETİMİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. Strateji Menkul Değerler A.Ş. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı