Redüktörlü Giyotinler Direct-drive Guillotine Shears

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Redüktörlü Giyotinler Direct-drive Guillotine Shears"

Transkript

1 Redüktörlü Giyotinler Direct-drive Guillotine Shears GENEL ÖZELL KLER / DESIGN AND OPERATING FEATURES Statik ve dinamik rijitli i sa lanm fl, kaynakl sac konstrüksiyon gövde Rulman ile bronz plaka aras nda çal flan, rijit üst çene Üst çenede hassas b çak ayar sistemi Kesme an nda sac n kaymas n önleyen, mekanik bask sistemi K zakl, kolay ayarlanabilir sentil ayar sistemi Sessiz çal flmay sa layan sonsuz vida çark sistemi flanz man gurubu Genifl sac kesmeye uygun ön gönye ve ön kollar All steel-plate, welded construction provided with static and dynamic frame rigidity Rigid cutting beam working inside roller bearings and bronze guides Precise blade adjustment from top beam Mechanical sheet clamping system Easily-adjusted blade-gap system working on slides Worm gear system providing noise-free operation Low-maintenance clutch system Front gauging and supports for cutting wide sheets 28

2 STANDART EK PMANLAR / STANDARD EQUIPMENT Afl nma direnci ve toklu u yüksek, b çaklar: Üst b çak : iki a zl Alt b çak : dört a zl Tek ve seri kesmeye elveriflli ayak pedal Cetvelli yan gönye, ön destek kollar ve ön dayama Bilyal miller üzerinde hareket eden, ± 0.5 hassasiyetinde 600 lik manuel arka dayama Koruyucu arka muhafaza sac Shear blades from tough and wear-resistant alloyed material machined with four cutting edges (bottom blade) and two cutting edges (top blade) Foot pedal suitable for both single and repetitive cutting 1000 squaring arm with scale Front support arms and front gauge 600 manuel bacauge system working in ballscrews with ± 0.5 precision Protective front and rear cover plates OPS YONEL EK PMANLAR / OPTIONAL EQUIPMENT Dijital göstergeli motorlu arka dayama (± 0.1 hassasiyet) Avrupu Birli i CE Normlar na uygun emniyet sistemi Pnömatik arka destek sistemi Standart harici uzunlukta, yan gönye ve ön destek kollar Aç l gönye Bilyal tabla üstü saclar Power bacauge with digital readout control (± 0.1 precision) Safety system conforming to European Counity CE Norms Pneumatic rear sheet support system Squaring arm and front support arms other than standard length Angle gauge Work table with filler plates and ball transfer TEKN K ÖZELL KLER / TECHNICAL DATA G H A B E C D T PLER TYPES RGS 1560 x 3.5 RGS 2060 x 4 RGS 2560 x 4 RGS 3150 x 3 Kesme Kapasitesi Shearing capacity 450 N/ N/ Kesme aç s Rake angle derece deg Motor gücü Motor power kw Strok say s Strokes per minute adet/dak. cuts/min Kesme boyu Cutting length Arka dayama aç kl Back gauge range Arka dayama motoru Back gauge motor kw Takribi a rl k Weigth A B C D E G H Dizayn ve teknik özellikler önceden haber vermeden de ifltirilebilir. / Design and specifications are subject to change without notice. 29

3 Motorlu Giyotinler Mechanical Guillotine Shears TEKN K ÖZELL KLER / TECHNICAL DATA Pik döküm ayaklar Platina tabla ve üst çene Kesme an nda sac n kaymas n önleyen mekanik bask sistemi Üst çene için ayarlanabilir k zaklar Dar ve ince saclar n kesimine uygun arka dayama sistemi Dört a zl kullan labilen tek parçal hava çeli i (SpK 2080) b çaklar Kolay ayarlanabilen sentil ayar sistemi B çaklar n üst üste binmesini önleyen bindirmezlik sistemi Tek ve seri kesmeye elveriflli ayak pedal sistemi Dik kesim sa layan milimetrik gönye Sessiz çal flan kavrama sistemi Genifl ve aç l sac kesmeye uygun ön gönye ve ön kollar Ana mil ve eksantrik kollar için koruyucu sac muhafaza Volan için koruyucu muhafaza Cast iron side frames Steel plate working table and cutting beam Mechanical sheet clamping system Cutting beam working in adjustable slideways Manual back gauge suitable for cutting narrow and thin sheets Four edged, high carbon/high chrome, single-piece cutting blades Rapid blade gap adjustment system Special mechanism to prevent blades from overlapping Treadle operating system suitable for both single and repetitive cutting cycles Side squaring arm with metric rule Front gauge and front support arms for cutting wider sheets and at an angle Noise-free clutch mechanism Cover plate for main shaft and eccentric arms Cover plate for flywheel 30 B çak boyu Kesme boyu Kesme kapasitesi ( 450 N/) 2 Kesme aç s Dakikada kesme say s Arka dayama aç kl Motor gücü Motor devri Girifl voltaj Boy Genifllik Yükseklik Takribi a rl k derece adet/dak. kw rpm V / ph MGA 1260 x / MGT 1060 x / Dizayn ve teknik özellikler önceden haber vermeden de ifltirilebilir. / Design and specifications are subject to change without notice. degree pieces/min. kw rpm V / ph Blade length Shearing length Capacity ( 450 N/ ) 2 Cutting rake Cuts / minute Back gauge range Motor power Motor speed Supply voltage Length Width Height Approx. weight

4 Kollu Makas Arm Operated Sheet Shear TEKN K ÖZELL KLER / TECHNICAL DATA Pik döküm tabla ve ayaklar Kesme an nda sac n kaymas n önleyen mekanik bask sistemi Dar ve ince saclar n kesimine uygun arka dayama sistemi Dört a zl kullan labilen tek parçal hava çeli i (SpK-2080) alt b çak Tek a zl kullan labilen tek parçal hava çeli i (SpK-2080) üst b çak Kolay ayarlanabilen sentil ayar sistemi Dik kesim sa layan milimetrik gönye Aç l sac kesmeye uygun ön gönye B çaklar n üst üste binmesi engellenmifltir Cast iron frame construction Mechanical sheet clamping system Manual back gauge suitable for cutting narrow and thin sheets Four edged, high carbon/high chrome, single piece bottom blade Single edged, high carbon/high chrome, single piece top blade Rapid blade gap adjustment system Squaring arm with metric rule Front gauge for shearing at an angle Blades prevented from overlapping B çak boyu Kesme boyu Kesme kapasitesi (<400 N/ 2 ) Arka dayama aç kl Boy Genifllik Yükseklik Takribi a rl k KMS 1060 x Dizayn ve teknik özellikler önceden haber vermeden de ifltirilebilir. / Design and specifications are subject to change without notice. Blade length Shearing length Shearing capacity (<400 N/ 2 ) Back gauge range Length Width Height Approx. weight 31

5 Caka Kenet Makineleri Sheet Folders TEKN K ÖZELL KLER / TECHNICAL DATA Üst çene Upper beam A A B Oynak çene Bending beam C B Alt çene Lower beam 32 Çal flma geniflli i Bükme kapasitesi( 400 N/ ) 2 Üst çene kursu Oynak çene kursu Maksimum bükme aç s Boy Genifllik Yükseklik Takribi a rl k deg. CKK 2060 x 1.5 CKK 1260 x Dizayn ve teknik özellikler önceden haber vermeden de ifltirilebilir. / Design and specifications are subject to change without notice. Working length Folding capacity ( 400 N/) 2 Top beam stroke Folding beam stroke Max. folding angle Length Width Height Approx. weight

6 Kollu Makas Arm Operated Sheet Shear TEKN K ÖZELL KLER / TECHNICAL DATA CKS CKL 30 Tamamen çelik monoblok konstrüksiyon olan CKS ve CKL tipi caka kenet makinelerimizin bütün ve parçal b çak tipleri mevcuttur. Kullan m son derece kolay ve seri üretime elverifllidirler, tek kifli ile rahatça kullan labilirler. Parçal b çak tipleri de iflik ebatlardaki kutu imaline elverifllidirler. Oynak çenenin hareketi amortisör kullan larak kolaylaflt r lm flt r. CKS tiplerinde sac n s k flt r lmas üst çenenin s kma kolu vas tas yle kolayca sa lan r. Bu tiplerde sac kal nl na göre herhangi bir ayar gerekmez. CKL tiplerinde üst çene ayakla hareket ettirilerek kilitlenebildi inden serbest kalan ellerle kontrollu çal flma sa lanm flt r. The CKS/CKL range of sheet folders feature all welded steel frame models which are available either in straight execution with one-piece blade or in box & pan type execution with segmented blades. Both models are very convenient for medium-size batch production due to simplicity of operation by one operator. The folding beam movement is supported by a spring system which reduces the manual force required for bending. The CKS models allow easy clamping of material by means of a clamping lever on the top beam. On these models no thickness adjustment is necessary. On the CKL models the top beam can be locked by foot so that the operator can use both hands for a controlled fold. Çal flma geniflli i Bükme kapasitesi ( 400 N/) 2 Üst çene kursu Maksimum bükme aç s Boy Genifllik Yükseklik Takribi a rl k derece/deg. CKS 2060 x CKL 1260 x Dizayn ve teknik özellikler önceden haber vermeden de ifltirilebilir. / Design and specifications are subject to change without notice. Working length Folding capacity ( 400 N/) 2 Top beam stroke Max. folding angle Length Width Height Weight 33

7 Hidrolik Caka Kenet Makineleri Hydraulic Box & Pan Folders CKH popüler parçal b çakl kutu k v rmaya elveriflli cakalar, manuel cakalardan gelifltirilmifl hidrolik hareketli, art r lm fl h z ve verimlilik sa layan bir modeldir. Kolay kullan ml ve becerikli bir makine olmas özelli iyle abkant preslere ekonomik bir alternatif ve piyasaya ifl yapan atölyeler için ideal bir çözümdür. The CKH range of popular Box & Pan Folders are a hydraulically powered progression from our CKL manual folders, providing increased speed and productivity. As an easy to use, versatile machine they are a cost effective alternative to our press brakes and ideal to jobbing workshops. STANDART EK PMANLAR / STANDARD EQUIPMENT Üst çene ve oynak çenenin milimetrik hareketine olanak veren, 4 yönlü joystick kontrol 45 b çaklar Tekrar bükümler için büküm aç s n sabitleme Oynak çenede bombeleme ayar imkan Güvenli kenetleme h z 4 kw motor cetvelli arka dayama 4-way joystick control, providing inching of the powered clamping & folding 45 Blades Folding angle stop for repetition folds Crowning of the folding beam reinforcing angle Adjustment of the clamping & folding beams Safe clamping speed 4 kw motor Manual back gauge with rules 34

8 OPS YONEL EK PMANLAR / OPTIONAL EQUIPMENT Otomatik üst çene ve alt çene hareketi Arka sac destekleri Uçlar sertlefltirilmifl b çaklar Automatic Fold-Up & Fold-Down cycle Rear Sheet Supports Hardened Blade Tips TEKN K ÖZELL KLER / TECHNICAL DATA Çal flma geniflli i Bükme kapasitesi ( 400 N/ 2 ) Üst çene kursu Tabla derinli i Minimum geri büküm (1/2 kapasite) Maksimum bükme aç s Büküm mafsal ayar Arka dayama mesafesi B çaklar n adedi ve ebad Uzunluk Genifllik Yükseklik Net a rl k Brüt a rl k Ambalaj ölçüleri CKH 2560 x x63 1x76 1x89 1x102 3x127 4x152 4x x860x1500 deg CKH 3060 x x63 1x76 1x89 1x102 3x127 4x152 1x203 5x x860x1500 Dizayn ve teknik özellikler önceden haber vermeden de ifltirilebilir. / Design and specifications are subject to change without notice. Working length Folding capacity ( 400 N/ 2 ) Clamping beam lift Tray depth Min. return bend (1/2 capacity) Maximum folding angle Folding apron adjust Back gauge range Quantity & size of fingers Length Width Height Nett weight Gross weight Case size 35

9 Hidrolik Köfle Kesme Makineleri Hydraulic Notching Machines GENEL ÖZELL KLER / DESIGN AND OPERATING FEATURES Statik ve dinamik rijitli i sa lanm fl ayak, tabla ve üst çene Çift direksiyon vas tas ile, kolay köfle kesme aç s ayar Farkl sac kal nl klar için ayr ayar gerektirmeyen otomatik sentil ayar sistemi Ön dayama kollar, cetvel, ve aç l gönye ekipmanlar Düzgün ve çapaks z bir kesim için; ya lama gerektirmeyen, hassas k lavuzlama milleri Ekstra genifllikte, T-kanall çal flma tablas CEI ve EMPI normlar na uygun, termikmanyetik start/stop flalteri ve ayak pedallar ile güvenli, uzun ömürlü, ve kolay operasyon imkan Bak m gerektirmeyen hidrolik donan m At k toplama çekmecesi Rigidly constructed lower frame, work table, and cutting beam Easy setting of notching angle by two hand wheels Automatic blade gap adjustment for all sheet thicknesses Squaring guides, scales, and angle gauge Self-lubricating, precision guides to assure burr-free cutting Extended work table with t-slots Safe, durable, and easy operation with footswitches and a thermic-magnetic on/off switchbox which conforms to CEI and EMPl norms Scrap-collection drawer Maintenance-free hydraulics 36

10 TEKN K ÖZELL KLER / TECHNICAL DATA Kesme Boyu Kesme Kapasitesi Kesme Kapasitesi Kesme Aç s Köfle Aç s Strok Say s Motor Gücü Tabla Boyu Boy Genifllik Yükseklik Takribi A rl k HKA 200 x 4 Aç ayarl köfle kesme makinesi Variable angle notcher x (42 / 2 ) (70 / 2 ) derece - degrees derece - degrees adet/dk. - cuts/min kw HKA 200 x 6 Aç ayarl köfle kesme makinesi Variable angle notcher x Dizayn ve teknik özellikler önceden haber vermeden de ifltirilebilir. / Design and specifications are subject to change without notice. Cutting length Cutting capacity Cutting capacity Cutting angle Notching angle Stroke number Motor power Table dimension Length Width Height Weight 37

11 CNC Punch Makinesi (rotasyonlu multi-tool) CNC Punching Machine (with indexable multi-tool) GENEL ÖZELL KLER / DESIGN AND OPERATING FEATURES Dayan kl l sonlu elemanlar analizi (FEA) program nda test edilmifl C tipi gövde. Gerilim giderme iflleminden geçmifl gövde ve kaynakl parçalar 360 rotasyonlu, indeksi multi-tool sistemi Tüm eksenlerde yüksek h z sa layan yüksek kapasiteli AC servo motorlar Eksen motorlar ve CNC kontrol aras nda yüksek veri transferine olanak veren fiber optik kablo hatt. Form kal plar ile çal flma imkan C type frame, strength-tested and analysed in finite element analysis (FEA). Welded frame and components are normalised by heat treatment. Hydraulic punching head with indexable multi tool system that gives 360 rotation possibility in increments of 0.001, which eliminates setting time and tooling costs. High capacity AC servo drive motors on all axes providing increased travel speeds. Counication between CNC and axis motors is maintained through fiber optic sercos bus line resulting 16Mb data transfer rate and 1 ms cycle time. Possibility to use forming tools STANDART EK PMANLAR / STANDARD EQUIPMENT Bir adet indeksli D istasyonu multi-tool (3 veya 8 Ii tak m seçene i) 12" ekranl yüksek kapasiteli CNC kontrol ünitesi Otomatik nesting program paketi H zl tak m de ifltirme tertibat ki adet hidrolik sac tutucusu Bilyal ve f rçal ergonomik tabla Hidrolik için so utma Hurda arabas Seyyar kumanda paneli Uyar lambalar Ifl kl bariyer One D size indexable multi tool (3 or 8 stations) High capacity CNC unit with 12" touchscreen OffIine prograing software including automatic nesting Portable operator panel Quick tool change Two hydraulic sheet clamps Table with ball transfers and brush Cooler for hydraulics Waste box Warning lamps Light barriers 38

12 OPS YONEL EK PMANLAR / OPTIONAL EQUIPMENT Yedek indeksli multi-tool Çeflitli uygulamalar için kal p seçenekleri Kaplamal kal plar C, B, A istasyonlar için adaptör lave sac tutucu Nesting program için ilave lisans Spare indexable multi tool station Spare tools Coated tools Reductions for C, B, A stations Additional sheet clamp Additional key for prograing software TEKN K ÖZELL KLER / TECHNICAL DATA Hidrolik kapasitesi kn Çal flma aral X x Y (reposizyonlama yapmadan) Reposizyonlama özelli i Var Z ekseni kursu Maksimum kal p çap Maksimum sac kal nl Maksimum çal flma sac a rl X ekseni h z m/dak Y ekseni h z m/dak Kombine h z (Y+X) m/dak Maksimum vurufl say s (1 nibbling) adet/dak Pozisyonlama hassasiyeti Tekrarlama hassasiyeti ndeksli multi-tool istasyon rotasyonlu stasyon tipi Sac tutucu adedi Kontrol TFT LCD renkli ekran dokunmatik flletim sistemi Hard disk Makine ebatlar (BxGxY) A rl k BPM 1225 X x ± 0.1 ± D 2 Bosch BTV Windows XP 40GB 4220x4940x kn Available m/min m/min m/min strokes/min rotation tochscreen Hydraulic capacity Working range X x Y (without repositioning) Repositioning Z axis stroke Max. Punching diameter Max. Sheet thickness Max. Workpiece weight Speed X axis Speed Y axis Speed combined (X+Y) Max. punching rate (1 nibbling) Positioning accuracy Repeatability Indexable multi-tool station Type of tool station Number of sheet clamps Control TFT LCD colour screen Operating system Hard drive Dimensions (LxWxH) Weight Dizayn ve teknik özellikler önceden haber vermeden de ifltirilebilir. / Design and specifications are subject to change without notice. 39

13 Turret Punch Makinesi Turret Punching Machine GENEL ÖZELL KLER / DESIGN AND OPERATING FEATURES Dayan kl l sonlu elemanlar analizi (FEA) program nda test edilmifl D tipi gövde Gerilim giderme iflleminden geçmifl gövde ve kaynakl parçalar ndeksli rotasyon sistemi Eksen motorlar ve CNC kontrol aras nda yüksek veri transferine olanak veren fiber optik kablo hatt Direct-drive ile indeks ekseninde yüksek h z ve hassasiyet Repozisyonlama yapmadan, yard mc pnömatik eksen vas tas yla sac tutucu ölü bölgesini iflleme özelli i Form kal plar ile çal flma imkan D type frame, strength-tested and analysed in finite element analysis (FEA) Normalised welded frame and components Hydraulic punching head with indexable multi tool system that gives 360 rotation possibility in increments of Counication between CNC and axis motors is maintained through fiber optic sercos bus line resulting 16Mb data transfer rate and 1 ms cycle time High speed and precision with direct-drive index axis Pneumatically operated auxiliary clamp axis that allows to punch the dead zone without need to reposition Possibility to use forming tools STANDART EK PMANLAR / STANDARD EQUIPMENT 40 Toplam 20 adet tak m tutucu 4 adet D istasyonu indeksli tak m tutucu 2 adet D istasyonu sabit tak m tutucu 2 adet C istasyonu sabit tak m tutucu 12 adet B istasyonu sabit tak m tutucu Hareketli, üzeri bilyal ve f rçal ergonomik tabla 3 adet pnömatik sac tutucu Kesilen parçalar otomatik d flar atma Hurda arabas Otomatik nesting program paketi Seyyar kumanda paneli 12 ekranl yüksek kapasiteli CNC kontrol ünitesi Hidrolik için so utma Uyar lambalar Ifl kl bariyer 20 pieces of tool stations in total 4 pieces of D station indexable tool holders with possibility to use multitools 2 pieces of D station fixed tool holders 2 pieces of C station fixed tool holders 12 pieces of B station fixed tool holders Moving table with ball transfers and brush 3 pieces of pneumatically operated sheet clamps Work chute with mobile storage box Waste box Offline prograing sofware including automatic nesting Portable operator panel High capacity CNC unit with 12 TFT LCD screen Cooler for hydraulics Warning lamps Light barriers

14 OPS YONEL EK PMANLAR / OPTIONAL EQUIPMENT 10 adede kadar D istasyonu indeksli tak m tutucu 3 veya 8 tak ml indeksli multitool Tekli tak mlar Form tak mlar Kaplamal tak mlar C, B, A istasyonlar için adaptör Vakum sistemi Hurda konveyörü Work chute konveyörü Nesting program için ilave lisans Up to 10 D station indexable tool holders 3 or 8 station multitools Single tools Forming tools Coated tools Reductions for C, B, A stations, Vacuuming Scrap conveyor Work chute conveyor Additional key for prograing software TEKN K ÖZELL KLER / TECHNICAL DATA Maksimum bask kuvveti Tak m rotasyonu Toplam istasyon say s ndeksli multitool kullanabilme özelli i (3 veya 8 tak ml ) ndeksli istasyon say s Standard ndeksli istasyon say s Opsiyon Tak m de ifltirme süresi (multitool) Maksimum tak m de ifltirme süresi (turret) Eksenler C1 ve C2 indeksli eksenler Repozisyonlama özelli i Tak m s k flmas alg lama Çal flma aral X x Y (repozisyonlama yapmadan) Z ekseni kursu X ekseni h z Y ekseni h z X + Y bileflke h z C1 / C2 ekseni h z T ekseni h z Maksimum vurufl say s 1 eksen ilerlemeli Maksimum vurufl say s 25 eksen ilerlemeli Maksimum çal flma sac a rl Maksimum sac kal nl Pozisyonlama hassasiyeti Tekrarlama hassasiyeti 6.4 kal nl k için maksimum delme çap Sac tutucu say s Kontrol flletim Sistemi Hard Disk TFT LCD renkli ekran Tabla yüksekli i Ya tank kapasitesi Motor gücü Makine ebatlar (B x G x Y) Makine a rl BPM-T 1225 X 30 ton ndeksli Var Up to s s Direct Drive Var Var m / dak. m / dak. m / dak. d / dak. d / dak. adet / dak. adet / dak. adet lt kw X, Y, Z, C1, C2, T 2620 x ± 0.1 ± Bosch MTX Windows XP 40GB x 5200 x ton Indexable Available Up to sec. sec. Direct Drive Available Available m / min. m / min. m / min. rpm. rpm. strokes / min. strokes / min. pieces lt kw Maximum punching force Tool rotation Total number of tool stations Indexable multitool holder feature (3 or 8 tools) Standard Number of indexable multitool holders Option Number of indexable multitool holders Tool changing time (multitool) Maximum tool changing time (turret) Axis C1 and C2 axis drive type Repositioning Tool jaing detection Working range X x Y (without repositioning) Z Axis Stroke Speed X axis Speed Y axis Speed combined (X+Y) Speed C1/ C2 Speed T 1 nibbling Maximum punching rate 25 nibbling Maximum punching rate Maximum workpiece weight Maximum sheet thickness Positioning accuracy Repeatability Max. punching diameter for 6.4 thickness Number of sheet clamps Control Operating system Hard Drive TFT LCD colour screen Work table height Oil tank volume Motor power Dimensions (L x W x H) Machine weight 41

15 CNC Plazma Kesim Sistemi CNC Plasma Cutting Systems GENEL ÖZELL KLER / DESIGN AND OPERATING FEATURES Yüksek teknoloji plazma trafosu sayesinde, son derece hassas kesim prosesi ve yüksek kesim h z Yüksek mekanik hassasiyeti: ± 0.1 Eksen pozisyonlama h z : 30 m/dak Hassas lineer raylar üzerinde hareke eden X ve Y eksenleri Çift lineer k lavuz üzerinde, bilyal miller vas tas ile hareket eden torç mekanizmas ve torç yükseklik ayar AC servo motorlar vas tas ile h zl ve hassas pozisyonlama imkan : Y-ekseni: senkronize çift servo sürücülü X-ekseni: tek servo sürücülü Her türlü ifl yükü alt nda ayn pozisyon hassasiyetini sa lamak üzere, köprü ve ana gövdeden ba ms z olarak monte edilmifl kesim tablas Çarpmaya karfl patentli torç koruma sistemi Otomatik torç yükseklik kontrolü Otomatik duman ee tertibatl parçal alt bölüm Windows - tabanl CNC ünitesi Otomatik nesting yaz l m paketi Uzun tablalar için uzaktan kumandal kontrol opsiyonu Toz ve Duman filtreli kolektör ünitesi opsiyonu High precision plasma cutting technology High mechanical accuracy to: ± O.1 Axis positioning speed: 30 m/min X and Yaxis travel on precision linear rail guides Torch-height travel with ballscrews on dual linear guides Fast and accurate positioning with AC brushless servo motors: Y-axis: dual synchronised servo drives X-axis: single servo drive Cutting table independently constructed of bridge and machine frame to maintain positional accuracy under any table-load Patented crash protection on torch Automatic torch height control Sectional cutting table with automatic fume extraction system Windows based CNC unit Automatic nesting software Remote control option on large tables Optional dust and fume collector devices conforming to safety regulations Additional plasma or oxygen torch option Plazma kesimin yan nda, oksijenle veya kombine kesim uygulamas 42

16 Tecnos PC 12 Hypertherm MicroEDGE 43

17 CNC Plazma Kesim Sistemi CNC Plasma Cutting Systems Baykal BPS tüm serilerin içerisindeki en üst hassasiyeti sa layan modeldir. Yüksek hassasiyetli plazma kesimi için dizayn edilmifl olup, iki adet plazma, açılı kesim (bevel), markalama, matkap ve difl çekme kafaları ile donatılabilir. Daha kalın sacların kesimi için oksijen kesim kafasıda takılabilir. The Baykal BPS is the precision flagship of the range plate. Designed for high accuracy plasma cutting the machine can be built in a wide variety of configurations with 2 or more plasmas, bevel cutting, marking devices and even drilling and tapping heads. Even oxy fuel heads can be fitted for occasional use with heavier plate. 44

18 C D E A F B TEKN K ÖZELL KLER / TECHNICAL DATA T PLER TYPES Makine Geniflli i Machine Width (A) () Makine Uzunlu u Machine Lenght (B) () Makine Yüksekli i Machine Height (C) () Tabla Yüksekli i Table Height (D) () Kesim Geniflli i Machine Cutting Width (E) () Kesim Uzunlu u Machine Cutting Lenght (F) () Makine A rl Machine Weight () BPS 1503 BPS 2004 BPS 2006 BPS 2504 BPS 2506 BPS 3006 BPS 3009 BPS 3012 BPS Dizayn ve teknik özellikler önceden haber vermeden de ifltirilebilir. / Design and specifications are subject to change without notice. stek üzerine di er ebatlarda üretim yap l r. / Other sizes are available on request. 45

19 Endüstriyel Plazma Kesim Sistemi Industrial Plasma Cutting System GENEL ÖZELL KLER / DESIGN AND OPERATING FEATURES Orta ve küçük ölçekli üretim atölyeleri ile sac kesim atölyelerinden, büyük çapta üretim fabrikalar na kadar çok amaca uygun dizayn amper plazmadan 4 adet kafaya kadar toplam 8 adet torç tafl ma kapasitesi. The allrounder designed for most medium fabrication shops and small service centres to large production plants. It can carry plasmas from amps up to 4 tool carriages and a total of 8 tools. 46

20 C D E A F B TEKN K ÖZELL KLER / TECHNICAL DATA T PLER TYPES Makine Geniflli i Machine Width (A) () Makine Uzunlu u Machine Lenght (B) () Makine Yüksekli i Machine Height (C) () Tabla Yüksekli i Table Height (D) () Kesim Geniflli i Machine Cutting Width (E) () Kesim Uzunlu u Machine Cutting Lenght (F) () Makine A rl Machine Weight () BPL-H 3006 BPL-H 3008 BPL-H 3010 BPL-H 3012 BPL-H 3014 BPL-H 3016 BPL-H 3018 BPL-H 4006 BPL-H 4008 BPL-H 4010 BPL-H 4012 BPL-H 4014 BPL-H 4016 BPL-H Dizayn ve teknik özellikler önceden haber vermeden de ifltirilebilir. / Design and specifications are subject to change without notice. stek üzerine di er ebatlarda üretim yap l r. / Other sizes are available on request. 47

21 Compact Plazma Kesim Sistemi Compact Plasma Cutting System Havaland rmac ve hafif kesimler için küçük ama dayan kl plazma makinesi. Havaland rmac (HVAC) iflleri ve di er sac iflleri için ideal yüksek rayl makine tasar m. Ekstra güçlü ve hassas dizayn özellikleri sayesinde 40 e kadar high definition plasma ile donat labilme seçene i. The tough little machine for ducting and light cutting. A high rail machine ideal for HVAC ducting work and other light sheet work but built with extra strength and precision so it can be upgraded to high definition plasma cutting for material up to

22 GENEL ÖZELL KLER / DESIGN AND OPERATING FEATURES Basit kullan m Baykal compact plazmaya tak lan çok basit kontrol sayesinde yeni kullan c lar dahi dakikalar içinde e itilebilirler. Simple operation The Baykal compact is fitted with a very simple control so that new or occasional users can be trained in minutes. Kolay programlama Makine ile birlikte teklif edilen Lantek programlama opsiyonlar sayesinde en karmafl k duct parçalar n n aç l m saniyeler içerisinde yap labilir ve derhal kesim için makineye yüklenebilir veya di er kesimlerle birlefltirilebilir. Easy prograing Offered with a range of prograing tools from Lantek the most complicated sheet-metal developments of ducting components hoods etc. can be produced in seconds and downloaded to the machine for iediate cutting or combined. Dayan kl yap Her iki taraftaki lineer k zaklar ile birlikte, ifllenmifl köprü ve gövde özelli iyle bu makine uzun ve yo un çal flmaya uygun imal edilmifltir. Yekpare dizayn ndan dolay herhangi bir karmafl k kuruluma ihtiyaç yoktur. De iflen ifl yüküne göre gerekti i takdirde atölye içerisinde istenilen yere oldu u gibi tafl nabilir. Rugged structure Featuring a fully machined gantry and base with linear bearings on both longitudinal rails this machine is built to work hard and long. Because of its unitary design there is no need for a complicated installation and if necessary the machine can be readily moved around the workshop to suit changing workloads. C D F A B E TEKN K ÖZELL KLER / TECHNICAL DATA T PLER TYPES Makine Geniflli i Machine Width (A) () Makine Uzunlu u Machine Lenght (B) () Makine Yüksekli i Machine Height (C) () Tabla Yüksekli i Table Height (D) () Kesim Geniflli i Machine Cutting Width (E) () Kesim Uzunlu u Machine Cutting Lenght (F) () Makine A rl Machine Weight () BPH-Compact Dizayn ve teknik özellikler önceden haber vermeden de ifltirilebilir. / Design and specifications are subject to change without notice. 49

23 Lazer Kesim Sistemleri Laser Cutting Systems BLSE 3015 / 3300 ELITE GENEL ÖZELL KLER / DESIGN AND OPERATING FEATURES (Konsol tipi) Lineer hareket mekanizmas Siemens 840D CNC Eksen kurslar 3050 x 1520 x 100 Makina gövdesine tam entegre 3300 watt lazer 5000 watt güce kadar lazer takma opsiyonu Çift devreli so utma sistemi Sabit fl n boyu ekseni ve buna uygun aynalar Windows XP iflletim sistemi Makineden ba ms z, serbest hareketli, ergonomik CNC konsolu 15 TFT renkli ekran 3 MB program veri haf zas Transfer tablas (çift paletli). Hidrolik kalkma (entegre hareket sistemi) Programlanabilir yüksek bas nçl hava / nitrojen gaz seçimi 1 ila 25 bar. Geliflmifl precitec kesme kafas (çapraz hava üflemeli). 5 ve 7.5 odakl mercek tutucular Delme alg lama, kesim takip ve mercek k r lma sensörleri Otomatik nozul temizleme ve kalibrasyon sistemi Emniyet koruma sistemleri ( fl kl bariyer ve muhafazalar) Duman ve toz tahliye sistemi Hurda konveyörü Lantek Nesting yaz l m CE ye uygunluk Cantilever linear motion system Siemens 840D CNC Motion system 3050 x 1520 x watt laser (fully integrated in machine base) Option to fit 5000 watt laser Dual circuit water chiller Constant beam length axis and optics to suit Windows XP operating system Ergonomic machine separated, free positioned CNC control cabinet 15 TFT colour monitor 3 MB Program data storage Transfer tables (dual palette) Hydraulic lift (integrated drive system) Prograable high pressure air / nitrogen gas selection bar. Advanced precitec cutting head (with air cross blast) 5 & 7.5 lenses Pierce detection, cut monitoring & Lens failure detection Auto nozzle cleaning and calibration Built-in safety systems (light guards & virtual enclosure as standard) Standard fume extraction system Parts debris conveyor Lantek Nesting system CE Compliance 50

BLS-F BLS LAZER KESİM SİSTEMLERİ LASER CUTTING SYSTEMS

BLS-F BLS LAZER KESİM SİSTEMLERİ LASER CUTTING SYSTEMS BLS-F BLS LAZER KESİM SİSTEMLERİ LASER CUTTING SYSTEMS 1 İlk kuruluşu 1950 yılına dayanan Baykal Makine, metal sac işleme makineleri konusunda Türkiye nin önde gelen uzman imalatçı kuruluşu olup; metal

Detaylı

Metalle Şekillenen Hayatlar İçin... For Lives Shaped By Metal... ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE. say-mak.com.tr

Metalle Şekillenen Hayatlar İçin... For Lives Shaped By Metal... ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE. say-mak.com.tr Metalle Şekillenen Hayatlar İçin... For Lives Shaped By Metal... ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE say-mak.com.tr Metalle Şekillenen Hayatlar İçin... For Lives Shaped By Metal... say-mak.com.tr Firmamız

Detaylı

METAL İŞLEME & KAYNAK ÇÖZÜMLERİ 2015 Metal Working & Welding Solutions

METAL İŞLEME & KAYNAK ÇÖZÜMLERİ 2015 Metal Working & Welding Solutions METL İŞLEME & KYNK ÇÖZÜMLERİ 2015 Metal Working & Welding Solutions DİKKT / TTENTION Bu kataloğun tamamında yer alan fotoğraflar temsilidir ve yeni üretilecek makinelerle birebir aynı görünümde ve özelliklerde

Detaylı

PROFILE & TUBE BENDING MACHINES PROFİL & BORU BÜKME MAKİNELERİ

PROFILE & TUBE BENDING MACHINES PROFİL & BORU BÜKME MAKİNELERİ PROFILE & TUBE BENDING MACHINES PROFİL & BORU BÜKME MAKİNELERİ hayata şekil veren makineler... machines that change life High Technology from Turkey to the World. Türkiye den dünyaya ileri teknoloji. F1

Detaylı

KAPI VE PENCERE AKSESUARLARI DOOR & WINDOW ACCESSORIES

KAPI VE PENCERE AKSESUARLARI DOOR & WINDOW ACCESSORIES KAPI VE PENCERE AKSESUARLARI DOOR & WINDOW ACCESSORIES 01 Mart 1986 yılında kurulan Hilal Alüminyum İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. bugün bünyesinde bulundurduğu 4 firması ile Hilal Grup olarak faaliyetlerine

Detaylı

SHEARING MACHINE TRAfi MAK NASI

SHEARING MACHINE TRAfi MAK NASI SHEARING MACHINE TRAfi MAK NASI Company Profile fiirket Profili Trade is an Italian company which represents a group of companies not only operating in textile machinery sectorbut also others as well.

Detaylı

MACHINES THAT GIVES LIFE TO METAL Metale şekil veren makineler üretiyoruz... facebook/akyapakmachinery twitter/akyapakmachines youtube/akyapakmakine

MACHINES THAT GIVES LIFE TO METAL Metale şekil veren makineler üretiyoruz... facebook/akyapakmachinery twitter/akyapakmachines youtube/akyapakmakine MACHINES THAT GIVES LIFE TO METAL Metale şekil veren makineler üretiyoruz... facebook/akyapakmachinery twitter/akyapakmachines youtube/akyapakmakine AKYAPAK, exports to 82 countries in 5 continents with

Detaylı

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life...

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Türkiye den dünyaya yüksek teknoloji Metal bükme, kesme ve delme makineleri ile 5 kıtada 82 ülkeye ihracat yapan Bursa nın en köklü üreticilerinden

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

Cam Kesim Makineleri Glass Cutting Tables. Cam Yıkama ve Isıcam Üretim Hatları Glass Washing and Production Machines

Cam Kesim Makineleri Glass Cutting Tables. Cam Yıkama ve Isıcam Üretim Hatları Glass Washing and Production Machines Cam Kesim Makineleri Glass Cutting Tables Cam Yıkama ve Isıcam Üretim Hatları Glass Washing and Production Machines Macunlama ve Yardımcı Makineleri Sealing and Auxiliary Machines Profil Hazırlama Makineleri

Detaylı

BORU VE PROFİL BÜKME MAKİNELERİ PIPE AND TUBE BENDING MACHINES

BORU VE PROFİL BÜKME MAKİNELERİ PIPE AND TUBE BENDING MACHINES Mak. Yed. Par. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. Güvenin, çünkü Cesurbend yapıyor... BORU VE PROFİL BÜKME MAKİNELERİ PIPE AND TUBE BENDING MACHINES KURTAĞZI AÇMA MAKİNELERİ PIPE NOTCHING MACHINES www.cesurbend.com

Detaylı

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD.

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. www.tek-galvaniz.com.tr Ürün Katalo u / Product Catalogue Ürün Katalo u Product Catalogue TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. fit Atatürk Cad. No: 158 Yaz bafl - Torbal / ZM R Tel: +90 232 853

Detaylı

E-FORMER. www.eaemachinery.com. C ve U Pro l çin Duplex Roll Form Hatt. Duplex Roll Forming Line for Stud and Truck pro les

E-FORMER. www.eaemachinery.com. C ve U Pro l çin Duplex Roll Form Hatt. Duplex Roll Forming Line for Stud and Truck pro les E-FORMER www.eaemachinery.com C ve U Pro l çin Duplex Roll Form Hatt Duplex Roll Forming Line for Stud and Truck pro les C ve U Pro l çin Duplex Roll form Hatt Dur-kalk veya otomatik moddaki çal şma operasyonlar

Detaylı

High-Performance PLC from Baumüller sf 4. Fr-F740 EC Serisi Frekans nverteri sf 8. Easy 800 kontrol rölesi sf 10

High-Performance PLC from Baumüller sf 4. Fr-F740 EC Serisi Frekans nverteri sf 8. Easy 800 kontrol rölesi sf 10 Y l:1 Say :3 Haziran 2007 Otomasyon Sektör Gazetesi ISSN 1307-3591 Otomasyon'un Nabz Samsun'da Tutuldu IV. Otomasyon Sempozyumu ve Sergisi 23-24- 25 May s 2007 tarihlerinde Ondokuz May s Üniversitesi Yerleflkesi'nde

Detaylı

ER-EL bu gün itibariyle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 15'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

ER-EL bu gün itibariyle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 15'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. DE ER MÜŞTER M Z; Firmam z; 199 y l nda kurulmuş olup, kuruldu u günden itibaren ER-E ismi; Ba lama Ekipmanlar nda güven ve kalitenin simgesi olmuştur. Her geçen y lda mevcut kapasitesini geliştirmekle

Detaylı

SİLİNDİR MAKİNELERİ. Plate Bending Machines

SİLİNDİR MAKİNELERİ. Plate Bending Machines 8 SİLİNDİR MAKİNELERİ Plate Bending Machines Türkiye ve dünya silindir makinelerinde bize güveniyor. Akyapak ın en çok tercih edilen ürünlerinin başında hidrolik silindir makineleri geliyor. 3 ve 4 valsli

Detaylı

Firma Profili / Firm Profile

Firma Profili / Firm Profile Firma Profili / Firm Profile Uygulamalar Applications İçindekiler Endüstriyel Profiller Industrial Profiles Bağlantı Elemanları Connection Equipments Bağlantı Parçaları Connection Parts Kabin Malzemeleri

Detaylı

PROFESYONEL ÜRÜNLER PROFESSIONAL PRODUCTS

PROFESYONEL ÜRÜNLER PROFESSIONAL PRODUCTS PROFESYONEL ÜRÜNLER PROFESSIONAL PRODUCTS Next&Nextstar olarak, sunmufl oldu umuz ürünlerde daima yenili i ve farkl l aramaktay z. Firmam z, sahip oldu u bu bak fl aç s ile marka bilinirlili i ve güvenirli

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

Ürün Katalo u Product Catalog

Ürün Katalo u Product Catalog Ürün Katalo u Product Catalog Kurum Profili Company Profile KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., KLEMSAN ELECTRIC ELECTRONICS INC. was established in 1974. KLEMSAN has a wide product portfolio,

Detaylı

ega Makina San. ve Tic. A.fi. THE POWER OF BLUE. www.vegamak.com

ega Makina San. ve Tic. A.fi. THE POWER OF BLUE. www.vegamak.com THE POWER OF BLUE. www.vmak.com Ç NDEK LER Örtülü Elektrot 4 MIG 7 TIG 10 Multi Proses 15 Dizel Kaynak Jeneratörleri 19 Tel Sürme Üniteleri 21 Tozalt Kaynak Sistemleri 25 Robot - Otomasyon Sistemleri 27

Detaylı

İçindekiler / Index 32-33 2-3 4-5 34-35 34-35 6-7 36-37 8-9 38-39 10-11 12-13 40-41 14-15 42-43 16-17 44-45 46-47 18-19 20-21 48-49 50-51 22-23 56-57

İçindekiler / Index 32-33 2-3 4-5 34-35 34-35 6-7 36-37 8-9 38-39 10-11 12-13 40-41 14-15 42-43 16-17 44-45 46-47 18-19 20-21 48-49 50-51 22-23 56-57 İçindekiler / Index 2-3 Ophardt Hygiene Ophardt Hygiene Çöp Kovaları & Dış Alan Çöp Kovaları Outdoor Trash Cans & Wastebaskets 32-33 4-5 Hagleitner Innovative Hygiene & El Kurutma Makineleri Hagleitner

Detaylı

Raylı Sistemler Katalog 2011

Raylı Sistemler Katalog 2011 Raylı Sistemler Katalog 2011 çindekiler Railway Substations Sheet Steel & Concrete Kiosk Switchgears Transformers Inductive&Capacitive Compensation Rectifiers Disconnecting Cubicles Negative Panels Over

Detaylı

English Page 3 Turkish Page 12 STSC2135

English Page 3 Turkish Page 12 STSC2135 STSC2135 English Page 3 Turkish Page 12 ENGLISH (Original instructions) FIG. A N o L FIG. B DIAMETER OF WORK PIECE E SPACE BLOCK A K F M WIDTH OF SPACE BLOCK J X F I FIG. C CUT-OFF END C H B E D G BLOCK

Detaylı

İÇİNDEKİLER INDEX. www.altigen.com.tr / www.flowtech.com.tr. PA Serisi Pnömatik Aktüatörlü Vanalar. 1 PA Series Pneumatic Actuated Valves...

İÇİNDEKİLER INDEX. www.altigen.com.tr / www.flowtech.com.tr. PA Serisi Pnömatik Aktüatörlü Vanalar. 1 PA Series Pneumatic Actuated Valves... İÇİNDEKİLER INDEX PA Serisi Pnömatik Aktüatörlü Vanalar. 1 PA Series Pneumatic Actuated Valves...1 VT Serisi Pnömatik Aktüatörlü Vanalar....2 VT Series Pneumatic Actuated Valves...2 Diğer Pnömatik Kontrol

Detaylı

Changes For Better - Today And Tomorrow CONTEK ŞİRKET PROFİLİ

Changes For Better - Today And Tomorrow CONTEK ŞİRKET PROFİLİ CONTEK ŞİRKET PROFİLİ Contek Sanayi ve Ticaret AŞ faaliyetlerini 1987 yılında Almanya da Contek GMBH olarak başlamıştır. 1995 yılında da Türkiye de ve Azerbaycan da ısıtma ve soğutma sektörüne girerek

Detaylı

ürün katalo u BSM PVC & Alüminyum İşleme Makinaları Pvc & Aluminum Processing Machinery product catalogue

ürün katalo u BSM PVC & Alüminyum İşleme Makinaları Pvc & Aluminum Processing Machinery product catalogue ürün katalo u BSM PVC & lüminyum İşleme Makinaları Pvc & luminum Processing Machinery product catalogue KOMPRESÖR Compressor PROFİ STOK YERİ Profile Stock rea ÜRETİM KIŞINI SĞYN TEK KÖŞEİ ÜRETİM TTI Single

Detaylı

WE RE SHAPING FUTURE WITH STEEL

WE RE SHAPING FUTURE WITH STEEL WE RE SHAPING FUTURE WITH STEEL GELECEĞİ ÇELİK İLE ŞEKİLLENDİRİYORUZ 1 2 s8 s10 HVA HVB 4 VALSLİ HİDROLİK SİLİNDİR BÜKME MAKİNELERİ 4 ROLLS HYDRAULIC PLATE BENDING MACHINES 4 VALSLİ HİDROLİK SİLİNDİR BÜKME

Detaylı

eline Kompakt Modülleri

eline Kompakt Modülleri KASIM 2009 YIL 3 SAYI 20 yeni termal kameralar lazer ı ıklı tarayıcılar eline Kompakt Modülleri adresinde 28819 giriniz. adresinde 26985 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Her say

Detaylı

www.nur-akmakina.com.tr

www.nur-akmakina.com.tr 1 www.nur-akmakina.com.tr Hakkımızda 61 yıl önce küçük bir atölyede üretime başlayan firmamız bugün teknolojik yatırımlarla ülke ekonomisine ve istihdamına katkı veren bir kuruluş olmuştur. Ellinin üzerindeki

Detaylı