Ttirk Fizyolojik tsilimler. Derne$i XWII" [Jlusal Kongresi. 3-5 Kastm 1992 Urgtip/.{evqehir. Bildiri ve Poster Ozetleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ttirk Fizyolojik tsilimler. Derne$i XWII" [Jlusal Kongresi. 3-5 Kastm 1992 Urgtip/.{evqehir. Bildiri ve Poster Ozetleri"

Transkript

1 Ttirk Fizyolojik tsilimler Derne$i XWII" [Jlusal Kongresi Bildiri ve Poster Ozetleri 3-5 Kastm 1992 Urgtip/.{evqehir

2 Tashih ve Baskr: Erciyes Universitesi Matbaasr Ofset Tesisleri Erciyes Universitesi Basrmevi TeI: Kayseri-1992

3 ONUR KURULA Prof.Dr. Mehmet $ahin Prof.Dr. Eyiip Karakag Prof.Dr. Meliha Terziollu Prof.Dr. Nuran Gdkhan DERNEK YONET M KURULA Dog.Dr. O[uz K. Bagkurt (Bagkan) Dog.Dr. Deniz Erbaq (Bagkan Vekili) Yrd.Dog.Dr. Erhan Nalgacr (Genel Selaeter) Dr. Metin Baqtuf (Muhasip) Dog.Dr. TamerDemiralp Dr. Murat Qelebi Dr. Giilriz Ersoz KONGRE ORGANrZASYON KOMITES DoE.Dr. Oluz K. Pagkurt (Bagkan) Prof.Dr. Qifdem Ozesmi Dr. Metin Bagtu! Dr. Giilriz Ersciz Dr. Murat Qelebi LOKAL ORGAN ZASYON KOMTTES( Dog.Dr. Sami Aydofian Dr. Meral Aggro$u Dr. Sadun Temogin

4 GENEL BiLGILER KONGRE YERi Dinler Horel, Urgtip KAYIT 2 Kasrm i(asrm Kasrm Kasim BIL1MSEL PROGRAM Bilimsel programtn ana hatlarr 4. sayfada sunulmugtur. Serbest bildiri oturumiartnda yer alacak-konugmalara iiigtin aynntrlaf ise 8-41 sayfalarda bulunmaktadu. Serbest bildiri stireleri 10 dakika oiup, bunu dakikahkiartrgma izleyecektir. Bu si.irelere kesinlikle uyulmasr ^ gerekmektedir. Toplintr salonunda bir slayt makinasr ve tepegoz bulunacaktr] lfstesi sunulan posterler onceden belirlenen yerlere asrlacak, $t-lfisayfalarda ner posterle"ilgiii rarrrlma 5 Kasrm l99z saat de ayn ayri yaprlacaktrr. SOSYAL PROGRAM Hoggeldin kokteyli (Biokim Intemational Pazarlama ve Saru. Ltd. $ti.'nin Kongre yemefi Qevre turu 2 Kasrm 1992 Saat Laboratuvar Cihazlan katkrlanyla) 4 Kasrm 1992 Saat Kasrm 1992 Saat 9.00

5 PROGRAM 3 KASIM Agilrg Konferans Serbest Bildiriler Panel - Fizyoloji E$itimi 16. i Serbest Bildiriler - 2 : 4 KASIM GenE Araqtrmacr Odtilti Toreni SerbestBildiriler Serbest Bildiriler - 4.;,,, Serbest Bildiriler TiirkFizyolojik BilimlerDerneli DamgmaToplantrsr 5 KASrM t Panel-FizyolojideBilgisayarKullanrmr Serbest Bildiriler Konferanr Serbest Bildililer Poster Tartrgmasr Kapanrg

6 PANEL 1 3 Kasrm 1992 Saat FizYoLoI ngiriui 1 S. Yavuzer (Moderator) Fizyoloji Egitiminin Sorun lan 2 S. Biiytikdtivenci Qagdag Elitim Yontemleri 3 N. Gokhan Temel Bilimlerin Trp Fakiiltesi 2.Srnrf Entegrasyonu 4 i. $emin Aktif Fizyoloji Egitimi ve Probleme Ydnelik Sistem 5. Q. Ozesmi Fizyoloji Pratik Elitimi PANEL 2 5 Kasrm 1992 Saat 9.00,10.15 FIZYOLOJiDE BILGISAYAR KULLANIMI 1 A. Kurt Fizyoldi Laboratuvannda Bilgisayar 2 O. Saka Akademik Qahqmalarda Bilgisayar Kullammr 3 O.K. Bagkurt (Moderator) Fizyoloji Efitiminde Bilgi sayar

7 KONFERANS. l 3 Kasrm (Ingilizce) MULTIPLE SITE EFFECTS OF EXTRACELLULAR ATF XN CAR.DIAC TISSUES G. Vnssort INSER.M U-241, Fhysiologie Cellwlaire Cardiaque, Universite Paris-Sud, Frsnce. ATP is reieased during stir:nulation of both syrnpathetic and parasympathetic neryes" The extracellular purine nucleotide concentration can also temporarily exceed 100 pm after local traumas as a consequence of ATP release f,rom erythrocytes, endothelium, vessel wall cells and aggregating piatelets. On the basis of pharmacological studies two types of purinoceptors have been proposed: P1 and P2 purinoceptors with high affinity or adenosine and ATP respectively (tsumstock, J. Physiol. 1981). In the cardiovascular system most studies initially referred to the adenosine effects since ATP was thought to be rapidly degradated. Both negative chronotropic and inotropicr effects were rep*fied on atriai tissues ancl were related to an increase in the K conductance. There was also a clear inhibition cf the Ba -adrenergic stimulation. Recent studies in the ventricle, demonstrate that ATP in the micromolar range induces a positive inotrophy and in sclme cares a depolarization which can iead to arrhytmias. The first effect is consequent to an increase in the Ca conductance which is additive to the B-adrenergic stj.inulatir:n. It involves a G-proteirl but no phosphorylation of the Ca channel protein (Scamps, Legssyer, Mayoux and Vassort, Circ. Res. 1990). The second depoiarizing effect, which in fact is transient and occurs v--er,v rapidly, irnplies a four step cascade and a new type of purinoceptor. The F3-purinoceptor requires Mg ions and a triphosphate derivative of adenosine, irydrolysable or not. T'he binding of h4g ATP to this receptor activates the CI/HCO: exchanger and induces acidosis which subsequently reieases Ca ions from membranes" Finally Ca ions open a non specific cationic conductance and thus might trigger automaticity (Scamps and Vassort, Pfltigers Arch. 1l99A; Puceat, Clement and Vassort, J. Physioi. 1991). "fhus, at low concentrations ATP would induce positive inon-opy with bradycardia; at high concentrations such as seen under pathological conditions, it rvould induce arrythmias.

8 KONFERANS.2 5 KASIM TrBBt conuurulnnab ciurzlarrnin KULLANILIgTNDA p'izvol,ojix TonMLARIN ot{bivii G. Oner Akdeniz tin. Try Fak. Fizyoloji ABD, Antalya. Geligmig teknolojinin trbba uygulanmasr ile goriinttileme cihazianndan geniq Eapta yararlanrlmaya baglanrlmrg ancak goriintiileme cihazlan fizyolojik norm sorununu tekrar su yiizi.ine grkarmrgnr. Goriintiiieme teknolojisinin trbba uyarlanrgrnda lenellikle teknolojinin geligtirildifi iilke insanrna ait veriler dikkate airnarak kalibrasyon yaprlmaktadrr. Geligmig titrkelerden teknolojiyi transfer eden geliqmekte olan iilke hekimleri ise bu cihazlan kendi fizyolojik normlannr dikkate almaksrztn, takdim edilen qekli ile kullandrklanndan bu cihazlar hekime beklenilenden daha az yardrmcr olmaktadr hatta bazen yanrlucr oirnaktadrr. Bu nedenle teknoloiinin geliqtirildifi iilke insanrndan genetik $ifre, beslenme ahqkanhklan bakrmrndan tamamen farkh olan Tiirk insantnrn fizyolojik normlannrn gok iyi bilinmesi ve tanrda bu deferlerin dikkate ahnmasrnrn onemi <;ok fazladr ve bu konuda fizyologlara a[rr bir sorumluluk diigmektedir. Bu gahgmada ultrasonografik olarak 9-59 yag arastnda sa$rkh 384 kadrn ve 289 erkekte bobrek boyu itre yaq, cinsiyet, boy ve BMI arasrndaki iiiqkiyi gosteren forrnriller saptandr ve literati.ir ile karqrlagtrntrdt, kendi normlanmrzrn kullamlmayrqrntn tanrdaki olumsuz etkileri tartrgildr.

9 SERBEST niloiniler-l Oturum BaEkanr 3 KASIM L M. Terzioglu 1 Gtiner i. MiYELiNSiZ C.LIFLERININ VE BARoRESEPTORLERIN UYARIL- MALARININ LARINCIAL VASKULARITE VE KAS TONUSU Uzrnixp ETKILERI Z Giiner i. LARINKSTE LOKALIZE OLAN SONLANMALARIN UYARILMALA- RININ LARINCiAL VASKULARITE VE KAS TONUSU UZENiME ETKILERi 3 $ahin G. AKUT HTPOKSIK HrpOKSiNir{ puln4oner ARTERIYEL BASTNC VE SISTEMIK ARTERIYEL BASINQTA OLUSTURDUEU DEGi$iKLiKLERiN seroronin ANTAGoNisTLERi ir-e incpr-prwgsi 4 $ahin G.. PERIFERIK KIMODENERVE KOPEKLERDE, ANEMIK HIPOKSI VE SIGARA DUMANININ NOROEPITELIYEL CISIMCjTT-BR UZNNINE ETKiLEN 5 Esen N. TAM SAGLTKLT VE SIGARA IQMEYEN Ki$iLER ile SARKOIDOZ VE KOAH'LI HASTA GRUPLARINDA SOLUNUM MEMBRAN PERMEABTjTBSITViN INCELENMES i

10 s-1.1 MIYELiNSiZ C.LiFLERININ VE UYARILMALARININ LARINCIAL ToNUsu uzpnirup nrxir,bni B ARoREsnpronrnRin vlsxur,lnirn ve KAS i;.giiner, G. gahin I"U. Cerrahpasa Try Fak. Fizyoloji ABD, istanbul. Pulmoner C-lifleri pulmoner dolaqrmla bronqial C-lifleri ise sistemik dolagrmia beslenmektedir. Bronqial C-liflerinin spesifik uyaranr bradikinin brongial artere verilmedikee, direkt olarak sol kalp yoluyla sistemik dolagrma verilse bile gergek etkisinin gdriilmedifi, somatik ve sempatik afferentierin cevabr etkiledifi yaprlan gahgmalarla gdsterilmigtir. Biz-de gahqmamrzda kapsaisin'i pulmoner C-lifleri igin uygun dozda intravenoz olarak ve biadikinin'i intravenoz ve sa! kalbe vererek hangi tip sonlanmalann uyanldrfrnr, larincial vas.liiler rezistanr (RLv) ve inrraluminal larincial basrng (pl-)'da olugturdulr etkileri gozleyerek belirlemeye gahgtrk. Aynca bir dakika'stireli bilateralkarofd arter okliisyonu ile kan bastncrnda oluqan de$igiklifin bu vaskiilarite tizerindeki etkisini gozledik. Deneylerimizde Na- Pentobarbital ile anesteziye edilmig kopeklerde larinciai vaskiilarite, kranial superior tiroid arterinin larinksi besleyen daltntn sabit akrm hrzrnda tek taraflr perfiizyonuyla sa$andr. RLv, larini:ial arterial basrnctn aktma boli.inmesiyle hesaplandr. Larinkie bir balon sokularak ll-p-]gtlldti. Kopeklere intravendz kapsaisin (25-50 pg.kg-1) verilerek pulmoner C--lifleri uyanldrfrnda, RLv anlamh olarak azalrrken PL'da bifazihcevaplar otrugtu. Bilateral vagotomi Rlv'da gdzlenen cevabr ortadan kaldrrdr. PL'da ise sadece artl$ln anlamlt oldu$r bifazik cevaplar gozlendi. Brongial C-liflerini uyarmak igin intravenoz bradikinin (2-3 ytg.kg-1; verilmesi, intravenoz bradikinin verilmesine benzercevaplar olugturdu. Vagotomiden sonra RLv ve PL'da anlamlt azalmalar gdzlendi. VagotomiRlv'dakicevabrfazla etkilemedi. PL'da ise vagotomi oncesi gozlenen cevap ortadan kalktr. Karotid arter okliisyonu ile baroreseptcir uyanlmalan Rlv'da anlamh artl$t oiu$tururken, PL'da ise az ve anlamsn bir azalma gdzlendi. Vagotomi vasktil-er cevabr e_ngellemezken PL'da gozlene cevabr ortadan kaldrrdr. Bulgularrmrz miyelinsiz C-liflerinin uyanlmasrnrn RLv'r vagal yolla anlamh olarak azaltttil,pl-'da ise vagal yolia beraber NANC sisteminde etken olabilecelini gosterm-ektedir. Kan bastnct defigmeleri de vasktiler rezistansta ve kas tonuiunda muhtemelen sempatetik etki ile cevaplar oluqturmaktadr.

11 s-1.2 LARINKSTE I,OKALTZE OLAN SONLANMALARIN UYARILMA- LAR.ININ LARiNCiAL VASKIJLAR.ITE VE KAS TONUSU uznninqn, nrrilpni i. Giiner. G. Sahin i.u. Ceriahpasu Trp Fak. Fizyoloji ABD, istanbul. Larincial mukozada iig tip sinirsel sonlanmalarrn bulundufu bilinmektedir. Bunlar myelinsiz iifler, yavar aktivite ve hrzh aktivite gosteren rniyelinli lif sonlanmaiarrdrr. Qahgmamrzda akci[erlerde lokalize olan reseptorler iein spesifik olan bazr kimyasal maddelerin intraarterial olarak verilmesinde, bu sonlanmalarda meydana gelebilecek deligikliklerin larincial vasktilarite ve intraliiminai larincial basrnq i.izerindeki etkilerini incelemek istedik. Deneylerimizde Na-Pentobarbital ile anesteziye edilmig kopeklerde larincial vaskiiler rezistanr (RLv) sabit akrqi hrzrnda kranial superior tiroid arterinin, larinksi besleyen kolunun tek taraflr perfiizyonuyla dleiildii. Larincial arterial basrncm akrma bol{inmesiyle RLv hesaplandr. Larinkse bir balon yerlegtirilerek intraliiminal larincial basrne (PL) oleiildti. Kapsaisinin (25-50 pg.kg-1) larincial arterial injeksiyonr RLv ve PL'r anlamh olarak artrrdr. Bilateral vagotomi Rl-v'dnki cevabi azalarken, kassal cevabt tamamen engelledi. Bradftinin (2-3 Llg.kg-1) Rlv'da anlarnh bir artrg olugtururken, PI-'da anlamh bir azalma gozlendi. Vagotomi vaski.iler ve kassal cevaplarr ortadan kaldrrdr. Veratrin (25-50 trg.kg-1) Rlv'da ise anlamh bir artrg goriildil. Vagotomi vazodilatasyonr oldukea azaitrrken, kassai cevabr tamamen ortadan kaldrrdr. Histamin asit fosfat 05-2A pg.kg-1) Rl-v'r..anlamh olarak azaltrrken, PL'da aniamsrz bir artrqr olugturdul V-agotomi trlv ue PL'da gozlenen cevaplarl tamamen ortadan kaldrrdr. Sonug olarak bulgula:rmrz, larinkste lokalize olan miyelinsiz liflerin, hrzh ve yava$ aktivite gosteren sonlanmalarrn akci$erlerdeki reseptorler iein kullanrlan kimyasal maddelere duyar olduklzrrnr, RLv ve PL'da vagal ve NAN C yollarla refleks cevaplar olu gturduklannr gostermektedir. 10

12 s-1.3 AKUT HIPOKSIK HIPOKSININ PULMONER. ARTERIYEL pls^trye^ve p.isremrk ARTERIvEL nnsrxgrn oruslunpu_c.r,-- -nncigixlirclbniru sprororuiru antnconisiiniri ILE INCET-BNvIpsi,G.. $a4in*, T. Orug*, M. Hacftekiro{lu*x, M. Cerrahpasa -Terzio{lu* Ttp Fak. Fizyoloji ABD, istanbut. **t.lt!.!. {..u-.ce*ahpa$! Try Fak. Fikret Eiyal aias. Lab., istanbul.,^ Japrlan Eahgmalar, akut hipoksik hipokside pulmoner ^ arter basrncrnda (PAB) meydana gelen artrgtan n6roepiteliyei cisimcikler (I.{EB) Aen seruii;i;t;; serotoninin sorumlu olabilece[ini gdstermiqtir. Konuyu agrkh$a kavugturfiak amacryla Na pentobarbital anestezisi altrndaki periferik iimocteneire tcipltfeiae, serotonin antagonistleri Pizotifen (5 HT1; 0.5 mg kg-i i,r) ve Methysergide (5 HT1 ve 5 HT2; 1 -g t g-t iv) verilmesinden 6nce ve sonra akut hipoksik hipokside PAB ve sistemik arteriyel basrnqta (BP) meydana gelen defiqiklikler inceienmiqtir., Deney hayvanlanna serotonin antagonistleri verilmeden once, hipoksik gaz kangrmr iotunmasrn da (vo7 oz-va9 Nz) uer.i.;idtgt giut irab, Bp;; seroto.nin dtizeylerinin normoksik faza oranla arttr$r saptan*tgtrr. pizotifen rnleksiyonundan sonra hipokside gelek pab ve gerekse dp'nin, injeksiyondan once oldus gibi anlam!.otquf.*ln_s1ptarynrglr. nunakarqrn, Metnyietgiai injeksiyonundan sonra hipokside pab'<ia hiebir 'gtiir",i-"3rgr, degigikligin fripoksiye^cevabtn tamamen ortadan kalktrfr saptanmtgtir. oig"". t#uftan np'n]n hipoksik fazda normoksidekine oranla, beliginqekildd yiikseidigt gtiii""*iltit.^^.sqluq.olarak bulgulanmn, periferi[ kimodener.t e hui";;i;rda, ut"t hipoksik. hip_okside oluqan pulmoner hipertansiyonun NEB'den sahnan serotoninin 5 HT2 reseptorlerine etkisi ile ortaya grktrfinr gostermektear. Aytr"a bulgulanmrz, BP'deki afil$tan NEB'in sorumlu oi*aatgtni diiqtindtirmektedir. 11

13 s-1.4 periferit xinaodenervb.xopbrlerde, ANEMTK Hiporsi VE sicana DUMANINTru NOnOEPITELIYEL CiSiTuCirInn UznniNn Brxil,Bni G. $ahin*, T. Orug*, M. Hacftekiro{lu**, M.. Terzio{lu* * t.a. Cerrahpasa Try Fak. Fizyoloji ABD, Istanbul. ** I.U. Cerrahpaja Try Fak. Fikret niyal AraS. Lab., istanbul. Bu gahqmada noroepiteliyel cisimciklerin (NEB) anemik hipoksi ve sigara dumanr-hava kangrmr inhalasyonu ile uyanhp uyanlmadtklan ; pulmoner arter basrng (PAB) ve serotonin dtizeyleri tayin edilmek suretiyle belirlenmeye gahgrldr. Aynca 5 HT1 ve 5 HT2 antagonisti olan Methysergide injeksiyonundan sonra aynr parametreler incelenerek, olugan cevaplardan NEB'den serbestleyen serotoninin sorumlu olup olmadrli incelendi. Deneylerimizde Na pentobarbital ile anesteziye edilmig, periferik kimoreseptorleri denerve kopeklerde Vo0.01 CO-Hava kangrmr solutularak bir tiir anemik hipoksi olugturuldu. Ayrrca sigara dumant-hava kangtmr da spirometre aracrhfr ile solutuldu. Deney hayvanlanntn hava ve belirtilen karrgrmlan solumalannda PAB, sistemik arteriyel basrng (BP) ve solunum parametreleri poligrafta kaydedildi. Her bir fazrn sonunda sol ventriki.ilden ahnan kan drneklerinde serotonin seviyesi ve arteriyel kan gazlan deferleri tayin edildi. Aynr parametrelerin kaydr ve olgiimleri Methysergide (1 rnl tg-t iu; injeksiyonundan sonra tekrar edildi. Anemik hipoksi olugturuldu$unda gerek PAB ve gerekse serotonin diizeylerinde anlamh bir de[igim saptanmadr. Buna kargrn sigara dumanr-hava kangtmr inhalasyonunda PAB, BP ve serotonin dtizeyleri anlamh olarak arttr. Methysergide injeksiyonundan sonra sigara dumam-hava inhalasyonunda PAB da gdzlenen artl$1n ortadan kalku$ saptandr. Buna kargrn BP'deki artrqa Methysergide injeksiyonunun etki etmedi[i gdzlendi. Bulgulanmrz; 1)NEB'in anemik hipoksi ile uyanlmadrklannr; 2) Sigara dumanr inhalasyonr ile olugan pulmoner hipertansiyondan, belki de nikotin etkisi ile NEB'in uyanlmasrndan agr$a gikan serotoninin sorumlu oldu$unu ; 3) Sigara dumanr inhalasyonunun neden oldu[u sistemik hipertansiyonun serotonin antagonisti ile onlenemedilini, dolayrsryla sistemik kan basrncr artrgrndan serotoninin tek bagrna sorumh olamayaca[tnt gostermektedir. 12

14 s. 1.5 TAM SAGLTKLT ve sicara ieunvnn rigile n irr SANTOIOOZ VE KOAH'LI HASTA GNUPUNTNPi SOLUNUM MEMBRAN PERMnagilirnsiNilv incprpnunsi q. 814!!*, G. Candan**, N. Esen*, A. Seven**,R. $engiil**, F. Qeli.ko{lu***, T. Karayel***, *ti.v. S. Qeliko{ly*** Cerrahpasa **ti.a. Trp Fak. Fizyotoji,l,nb, istanbul. CerualryaSa Try Fak.,Biyokimya ABD,istanbul. ***:!.U. Cerrahpasa Ttp Fak. ig Hastai*lart A'BD, istanbul. Membran permeabilitesi genellikle serum ve difer bir viicut srvrsr arasrndaki prot_ell g_radientinin kon santrasyonu ile olgi.iliir. Bii de gahgmamrzda S arkoidoz ve KoAH'h olmak izere iki farkh hasia grubunda -solunum membranlnm permeabilitesini cilgmek igin, akci$erlerde olugturulmayan bir protein olan r.le total protein ve tirenin ierum ve bronkoalveolar lavaj srvrsrndaki {Uyry (BALF) konsantrasyon gradiyentini rayin etrik. Sarkoidozlu ie KoAH'h gruplann.selum albumin de[erleri ve serum total protein deferleri arasrnda anlamlt.utl tutf gdzlenmedi. Bu gruplann BAlF-albumin rie total protein delerleri kargrla$trrrldrfrnda, sarlioidozlu grupra her iki paramerre dtiqtik bulunmu$tur. _ Albumin _ur total protein ara^crhfr ile difrhm katsayrsr lt9sap.la.n{rfrnda sarkoidozlu gupra KoAH'h gruba gcire dtigtik bulunmugiur. Her iki hasta grubunda membran permeabilitesi serum ve galp arasinda albumin ve total proteinin konsantrasyon gradienti (e hesaplanarak yqef91$i$nde, sarkoidozh grupra _ Q albumin ve e total 'plotein deferleri, KOAI'Ir gruba gore yine daha dtiqiik bulunmugtur..bulgulardan gcirtildi.igti gibi sarkoidozlu ve KOAH'h gruplar arasrnda umularun aksine membran gegirgenlili agrsrndan biiytik bir fare grirtilmemesine kargm, sarkoidozlu g.rupra yine {e daha a2drr. Aynci gahqmamrida ram salhkh ve sigara. igmgyen kiqilerden oluqturdufumuz kontrol giubumuzun sayrs-r, bu ozellikteki. kigilerin bulunmasrndaki gtigliik nedeniyle h-entiz istatistiksei analiz igin yeterli saytya ula$mamrgtr. istenil-en saylya ulagrldr$rnda kontrol grup ile sarkoidozh ve KoAH'h gruplarin solunum memblan gegirgeili$inin kargrlagtrnlmasr yaprlacaktrr. l3

15 SER,BEST BiLDiRiLER.2 3 KASrM "8.00 Oturum Baqkant Q. Ozesmi Temogin S. AKUT KO$MA VE YUZME EGZERSIZLERININ SIqANLARDA BAZI KAN PARAMETRELERi, PIHTILA$MA VE FiBRiNOLirir sisrnu UZBNIi.IE ETKILERI Stier C. NIKOTININ SIQANLARDA EGZERSIZ TOLERANSINA ETKiSi VE HEKSAMETONYUM ile BLOKAJI Ergun N. TTACETTPPE UNIVERSITESI DAGCILIK VE DOGA SPORLARI KLUBU SPORCULARININ DOUGLAS BAG METODUYLA Oi-gtn-ril MAX VOz DEGERLERI Baltacr G. DEVLET HALK DANSLARI OYIJNCULARININ ANi YUKLEMELi MAKSIMAL EGZERSIZ TESTLERiNE OLAN ELEKTROKARDIO. GRAFIK CEVABLARI Metin G. PROFESYONEL KUREK SPORUNUN ORTA YA$LI DENEKLERDE B AZI KARDIYOVASKULER PARAMETRELER UZENINE ETKiSiNiN INCET-PXMESi Alican I. sreanda STRESULSERI..GELI$,MESi UZezuNnE KALSiYUM KANAL BLOKERLERININ ONLEYICI PTTI-ENI 3+#$l'*1"*oto H ormon DUZE'LERINE ErKis i 14

16 s-2"1 AKUT KOSMA VE YUZME EGZERSIZLERiNIN STCAruLARDA BAZI KAN PARAMETRBLBR.I, PIHTILASMA T'B PigNiruOIirir sisrprrr uznninn Brxilpni' S. TemoEin, S. Aydo{an Erciyes Un. Ttp Fak. Fizyoloji ABD, Kayseri... Po gahgrnada_46 adet srgan iki gruba aynlarak birinci gruba (n=23) 30 dak" siire ile 5 derecelik e$imde 16 mldak'hk hrzda akut kogina egzersizi, ikinci gruba (n=23) aynr siiredg afgr ytizme egzersizi yaptrnidr. HEr iki e'gzersiz programlnln oksijen tiiketimi bakrmrndan benzer donuglar ortaya Erkardrfir ve b<iylece egit giddette oldufr saptandr. Egzerstz oncesi ve soniasi alnan-kan drneklerindeki bulgular kargrlagtrnldr.- Koqma ve ytizme egzersizlerinin etkilerinin ozellikle enzim ve aktivat6rlerin rol aldrfr pihtrlaqma"ve fibrinolitik sistemlerde daha kuvvetli.oldu$ goriildti. Ytizmenin-kdgmaya gore daha qiddetli etki olu$turmasr, ytizmenin srganlarda ek bir stres yatatmasina"baflandr. ' s-2.2 rylk_o_firlin srgaxlarda E GzE RSiz ro LERANSTNA Er KiSi VE HEKSAMETONYUM ii,b NIOKAJI 5..,. JeyoAiry:, A_, ErsnlnemiEo{lu**, C. Siier*, H. Beyda{f.*:Erciyes Un. Ttp Fak. Fizyoloji ABD, Kays;eri. **:Erciyes Un. Try Fak. Farmakoloji ABD,-Kayseri....Sunulal 9-ahqryqq?. s1g_qlar yiizdiiriildi.i ve hayvanlann egzersize tahammtil sii^releri deferlendirildi. Nikotin kontrol grubuna gdre doia bafrmh olarak ytizme egzersizine tahammtil siirelerini anlamh rilgtide azaltn. NJkotin A.I25 mglkg. dozunda anlamh bir defigiklik yapmazken, mg/kg ve fgeg dozunda anlamh_bir.azalmameydana-getirdi. (srrasryla pio.o3, p<0.01). Nikotinin bu etkisi 5 mglkg.heksametonyum iie ortadan kaldrnldr. Sonuglanmrz nikotin ile egzersiz toleransrnrn azalabilecefini dtigiindiirmektedir l5

17 s-2.3 unchrrppr UuivnRsirnsi DAGCILIK vs uoga. SPORLARI KLUBU SPORCULARININ DOUGLAS BAG METODUYLA olqulen MAX voz DEGERLERI N. -Ergun, 1.. Yilmaz, G. Baltac4 t.!g!cs\zo{lu, $. U{urlu Hacetlepe' Un...Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon..Y.O., Ankara. Hacettepe U?.iversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilt-a,syon Yiiksek Okulu Sporcu Safirfi Unitesi tarafindan Ocak-Nisan 1992 tarihleri arasrnda g6reekleqtiriteti Uu aragilrmada, Jaeger _.firmaslna ait oksijen analizori.i ve kogu 6undt aleti kullanrlarak, Hacettepe universite Da[crhk ve DoEa,Spq4F tltibtlniin 9 sporcusuna (3K, 6E) egzersiz testi uygutranmrg ve Max VO2 kapasiteleri $lgiilerek kardiovaski.iler endurans dtizeyleri belirlenmigtir. Qdligmada solunum katsayrsr (RQ), oksijen tiiketimi-. (voz ltldk), oksijen iiit "il-i (Vgy'mVkddk), ventilasyon (VE ltldk), karbondioksit tiiketimi (VCOZ It/dk), karbondioksii ttiketimi yiizde de[eri (FCOZ Vo),venttlasyon litre de[eri (Vt L), MET parametreleri arasrndaki iligkilere_ bakrlarak, sporculann egzersize verdikleri fizyolojik cevaplar ve uyum analtz edilmigtir. s-2.4 DEVLET HALK DANSLARI OYUNCULARININ ANi iilrinrvrrli MAKSIMAL EGZERSiz TESTLERiNn olan ELEKTROKARDIOGRAFIK CEVABLARI N. Ergun,.G. Baltau, i. Yilma, L. Tgkgiizo{lu-- Hacetiepe' iln. Fizik Tedavi ve Rehubilitasyon Y.O., Ankaru. Kaib, ve dolagrm sisteminin fonksiyonunun inceienmesinde elektrokardiografik buigulann on plandjt gelol$i bir gergektij. ^B-u goriig ile' Hacettepe Uriiversitesl pizlt Tedavi ve Rehabilitasyon Jiikse\ Okulu.Sporcu Sagrlr'Unitesi tarafindan yaprlan bu gahgmada maksimal e^g.zersiz.testi uyluiunon 14 danscrnrn (8-bayan, 5 erkek) elektrokardiografik cevablan inc?tenmigtir. Erkeklere ve bayanlara uygg.lan-1n_9r.ut{fu1 test protokolu, jaeger firmasina iit kompiiterize koqu bandr testidir. 7o!l1k qgl1n_dg bayanlarrn baqlama hrzr 8 kmlsaat eikeklerinki t0 tcm/saat idi. Her 3 dakikada ikiger km/sa.at artnrlarak 7o5 e$im sabit kalarak, test sporcu yorulana kadar deyam ettirilmigtir' Ahnan elektrogiafik cevablarda, bayanlar ve erkekler arastnda kaltr, anm hrzlan istirahatte anlalmh (p<0.05) ; egzeruz suasrnda 3. dakikada anlamh (-ncq.05.1,..9. dakikada anlam[ O^eglt 1p>0.d5); toparlanma 3 ve 5. dakikalardl anlamh defil io>0.05) maksimal kalb, atrm hrzrna bakrldrlrnda iki grup arasrnda ortalamalann iesti anlamh defiildi (p>0.05). Elektrokardiografik incelemede dalga. ill..*?l siiielerinin norm"al deferler iie karqrlaqtrrrlmasr yaprlmrq ve sporcu kalbinde 16

18 gilriilebilecek- fizyolojik defiiqikliklerin sporcuiann yaprr*i spor tipine uyumu ve de$i gik iilke dan scrlann kardiova skiiler degiqikiikleii tarrr grirru qtrr. s -2.5 PROFESYONEL ruuner SPORU {UN.ORTA ya$lr DENEKLERDE BAZI KAR,DiYOVASKUI,ER PARAMETRELER. UZNNINB ETKISiNiN incnibxmesi- G"..fuIetin, O. Seymen, k. Qakar, G. Yi{it I.U. Cerrakpcsa Try F'ak. Fizyoloji ABD, istanbul. Qahgmamrzda geemigte bi1 stire profesyonel olarak kijrek sporu yapmig fakal ary1k ufra.gmayan salhkh eriqkinlere, gegmigte uygulanan i"r.en*intti bazr kardio-vaski.iler.parametreler iizerine etkislni inceledik. Bulgulan, aynr ya$ grubunda, ancak aktif sporla u$raqmamrg saihkh erigkinlerinki ile kargrligurcli.. Deneklerin nabrz basrncr deferleii istirahat, egzersiz, postegzersiz devrede olgtili.irken, "J &l EKG kayrtlan istirahat ve posregzersii (ilk 5 dak.) ddnemcie gergeklegtirildi. Max.VO2 deferleri Astrand-Rhyming Nomogramr kullanilarak bulundu. Sporcu ve kontrol grubu de[erleri istatistiksel olaral kargrlagrrnidr" Sporcu grubunda tiim fazlarda nabrz saylsl kontrol grubununkilerden ". {iigfik buiunmugtur. Aradaki fark istatistiksel ol-arak gok anlalmhdrr (p<0.00i). Tiim deneklerin arteriel kan basrncr de[erleri, istirahatte nomral srmilar ieinde olmakia beraber spor.grubunda, kontrol grubundan daha yiiksekti. Iki grup arasrndaki fark sistolik iein orta derecede (p<0.01), diastolik iein gok anlirnlir bulundr. (p<0.001). Egzersizd-e sistolik kan 6asrncr kontrollerde, spirr grubuna gdre daha yiiksek ve aradaki fark orta derecede anlamhydr (p<0.bt). Lristolik basrnglar araslndaki fark anlamh bulunmadl. Postegzeisiz fazd,a sporcularda nabrz ve kan bastnct delerleri 30. dakika iqinde ijtirahat de[erine inerken, kontrol gn{g1d_a kan basrncr 30, nabiz ise 45. dakikada ancak-d6nebiidi. Spoi grubunda EKG klasik bilgilerle uyum ieindeydi. Kontrol grubunun Max.vb2 deferleri spor grubununkilerden an iamh olarak (p< ) d ii giiktti.. Spgr. disiplinleri ieinde kiirek sporu, tiit ekstremitelerin yanr sra alt ekstremitelgln de egzersize aktif olarakkatrldrlr bir spor tijriidtir. nitlnaigi glui kol ve bacaklann birlikte kullanridrfr egzersizlei dolagrmr en fazla ytiklerimiyle karqr kargrya brrakan aktivitelerdir. Buna bafih olarak da Max vb2 yiikseiir. zamanla kardiovaskiiler sistem, organizmaya ait eforlan daha ekonomik galtgmayla yaparhale gelir. Bulgulanmrzda spor grubunda bulunan diiqtlk nabrz pefierleri yu.krydq yazrlaniarla uyum ieindedir. Gerek gruplar arasrnda saptanan bdyle an!.arnir bir farklrh$rl_spor brrakrldrktan soma dahi d-evarn etmesi, gerekse spor grubumuzun Max.VO2 deferinin yiiksekli[i bu sporun kardi*v'iskiiler sistemi olurnlu ydnde etkiiedi[ini ve bunu uiun siiie devarn etrirdi$ini gostermektedir. II

19 s-2.6 sreanda srres ulsgni cnlistvtosi UzBniNnn xalsivulvt xaxu BLoKERIBniNiN onlbyici errilnni i. Alican, F.. Toker, B. Ye/en, S. Yalqn, $. Qktay Marmara Univ. T.tp Fak. Fizyoloji, Farmakoloii ve Biokimya Anabilim Dallart, Istsnbul. Stganlarda so[uk immobilizasyon stresi, midede stres tilserlerine yol aean bir den-ey modilidir. Gastrik lipid peroksidasyonunda artma ve gastrik.glutatyon di.izeyind-e azalmanrn sofuk immobilizasyon stresine baflr oiuqan gastrik qukoz.a hasarina eglik etti[i daha once tarafimtzdan gosterilmigtir. SogqF immobilizasyon stresi dahil olmak izere, gegitli uyaranlara kargr geliqen g_a;trik lezyonlar ii2erine kalsiyum kanal blokerlerinin koruyucu etkileri oldu$u bilinmektedir. Bu gahgmada, stresi takiben uygulanan verapamil, niker{ipin, gallopamil ve devapamil'in iilser olugumu, gastrik lipid peroksidasyonu..(lp)ye glutaiyon (GSH) diizeylerine etkileri incelendi. Albino stganlar, 48 saatlik aghgl takiben immobilizasyon kafeslerine yerleqtirilip +2-4 oc'de 3 saat tutuldular. Stres uygulanmasrndan 1 saat once hayvanlann i"p. verapamil (V) (0.0_1,-0.1 ve 1 *g&g), nikardipin (N) (0.01, 0.1 ve 1 mg/kg), gallopomil (G) (0.0i,0.1 ve 1 mglkg) veya devapamil (D) (0.01, 0.1 ve 1 mdkg) enjeksiyonu yaprldr. Kontrol grubuna ise, herhangi bir ilag verilmedi. Stresi takiben oldi.irtilen srganlann midelerinde iilserlerin longitiidinal gaplan (mm), gastrik LP (matrondialdehid (MDA) egdefieri) ve GSH (modifiye Ellman yontemi ile) dtizeyleri 619iildii. Sonuglar: Her ddrt ilag da iilser geligimini anlamh qekilde engellediler. D ve G, doza ba[rmh olarak GSH diizeylerinde azalmaya yol agarken, LP'yi de anlamh gekilde artrrdrlar. N ve V ise, en diiqiik dozlarrnda GSH diizeylerini anlamh olarak azaltrrken, yiiksek dozlannda bu etkinin azaldrfr veya ortadan kalktrlr gozlendi. Her iki ilag da LP'deki stre$e balh gozlenen arttgr ortadan kaldrrdrlar. Ozet olenak, her dort kalsiyum kanal blokerleri de strese baflt iilser geligimini engellemektedir. Ancak GSH ve LP iizerindeki etkileri ortak bir antitilser etki mekanizmast olarik goziikmemektedir. r8

20 s -2.7 STRESIN TiROiD HoRMoN DUZEYLERiNE ETKiSi A.B. T{irkoglu, G. Baydag, S. Bulut, N. Ilhan, B. Mtingen, E. Diinder Fuat 0n. Try Fak. Fizyotoji ABD, Elaa.{. Toplam olarak 15 kopekte yaprlan bu gahqmada cerrahi stres oluqturmak iein laparatorni yaprldr. Operasyondan once kan serumunda T3 ve T4 miktarlan oleiildii (1. periyod), operasyondan 3 (II. periyod) ve 10 giin sonra (III. periyod) aynr olgiimler tekrar edildi. II. periyodtaki ortalama T3 miktarlan istatistiksel olarak I. ve iii. periyodlardaki onalama T3 deferlerinden daha diiqtik bulundu (p 0.001). Birinci ve tigiincii periyodlardaki serum T3 deferleri arasrnda onemli bir fark bulunamadr (p 0.05). I. ve III. ddnemlerdeki ortalama T4 de[erleri arasinda farkhhk olmastna kargrn (p 0.05), birinci ve ikinci ddnem ortalama Ta de[erleri arasrnda ise hig bir fark bulunamamrgtrr (p 0.05). Operasyon oncesi T3 ve T4 de$erleri operasyon sonrasl 10. giinkii de$erlerle belirgin bir korelasyon sa$lamasrna kargm (p 0.05), operasyon sonrasl 3. giiniin parametreleriyle higbir korelasyon gostermemektedir (p 0.05). Tiroid hormonunun aktif formu olan T3 tiroid bezi drgrnda dokularda T4'ten sentezlenmektedir. Bizim goriiqiimtize gdre; cerrahi stresten sonra T3 diizeyindekr azalma, T4'inin monodeiyodinasyonunun alternatif bir yolunun varhprm gostennektedk. r9

21 serbest gilnift.ilgr.-3 4 KASrM Otururn Bagkanr N. Gtlkhan Ayhancr A. cycl-ophosphamrde'ir{ (cy) sitoroksik ETKisiNiN VERAPAMIT. ffpn) H:E AZALTTLMASI Tiirkollu A.B. 3 - MERKA trtopr OFiYCIMI( A S idin hiorotoks ik ETKiLERI Ternizytirek K. SEMEN PROTEINLERINTN FERTIL VE INFERTiL KI$iLERDE SDS- PAGE ii-p INCEITNMESI ;ffi [XiI"tpERrAL D ola g rmrn KAN vis KozirE si. plaz\da YUZEY GERiLiMi ve SERUM PRoTEINLERI FRAKSIYONLAR{ uzrntnu ETKisi Ternizyi.irek K. DIABETIKLEIdDE TUKRUK ROTEINLERII,IIN SDS-PAGE ile ixcnlr,nnwssi s-3.1 cycl,ophospham.ide'en (Cy) SirOrOxSiX ErKiSiNiN ver^apamil (VER) ilp azaltrlndasr R. {Jyar, A. Ayhanct Ansdolu Un. Tr.p Fak. Fizyoloji AllD, EskiEehir" Kanser tedavisinde kutrlanrlan bazr sitotoksik ilaelann (CY gibi), malign hiicrelerin yanlsrra, mitoz gegiren normal hticreleri de baskrladrklarl bilinmektedir. Antineoplastik ilaqiann normal hiicrelere olan baskllayrcrh$rnrn bazr kalsiyum kanal biokerleri (Ver gibi) tarafindan azaltrldr$r bildiritmigtir. Deneylerimizde, daza ba$h olarak (150 mglkg) CY normal srqanlarda trombcsit Vo58),lokosit (7o85) ve kemik iligi gekirdekli hiicre (7a94) sayrlannr azaltarak normal mesane histolojisini bozmuqtur. Doza ba$r olarak (2 mg/kg) Ver, CY ile birlikte verildi$inde bu hticrelerden bazrlannrn sayrlanni normal de[eriere kadar yiikseltmig (7o95) ve mesanede iyilegrne,rre neden otrrnuqtur. tsu sonuelar lqr$rnda, kalsiyum diizeyinin hematopoiesise olasi etkisi tanrgrlmrqtr. 2A

Ödem, hiperemi, konjesyon. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Ödem, hiperemi, konjesyon. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Ödem, hiperemi, konjesyon Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 1 Hemodinamik bozukluklar Ödem Hiperemi / konjesyon Kanama (hemoraji) Trombüs / emboli İnfarktüs Şok 2 Hemodinamik bozukluklar Ödem 3 Ödem Tanım: İnterstisyel

Detaylı

EGZERSİZ FİZYOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR

EGZERSİZ FİZYOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR EGZERSİZ FİZYOLOJİSİNDE TEMEL KAVRAMLAR FİZYOLOJİ İNSAN VÜCUDUNU OLUŞTURAN SİSTEMLER NASIL ÇALIŞIYOR? ANATOMİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ BİYOFİZİK BİYOKİMYA EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ EGZERSİZ ESNASINDA SİSTEMLER NASIL

Detaylı

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı. EGZERSİZ Fizyolojisi. Dr. Sinan Canan sinancanan@gmail.com

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı. EGZERSİZ Fizyolojisi. Dr. Sinan Canan sinancanan@gmail.com Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı EGZERSİZ Fizyolojisi Dr. Sinan Canan sinancanan@gmail.com Kaslarda güç, kuvvet ve dayanıklılık Maksimum kasılma kuvveti 3-4 kg/cm2 kesit alanı

Detaylı

EGZERSİZDE KALP - DOLAŞIM FİZYOLOJİSİ. Prof. Dr. Fadıl ÖZYENER UÜTF Fizyoloji AD

EGZERSİZDE KALP - DOLAŞIM FİZYOLOJİSİ. Prof. Dr. Fadıl ÖZYENER UÜTF Fizyoloji AD EGZERSİZDE KALP - DOLAŞIM FİZYOLOJİSİ Prof. Dr. Fadıl ÖZYENER UÜTF Fizyoloji AD Kuvvet-Çabukluk (sprint) egzersizleri Atmalar: gülle, çekiç, vb Halter egzersizleri Atlamalar: yüksek, sırıkla, tek adım,

Detaylı

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS Aerobik Antrenmanlar Sonucu Kasta Oluşan Adaptasyonlar Miyoglobin Miktarında oluşan Değişiklikler Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlar dayanıklılık antrenmanları

Detaylı

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii

BUItDUfi DIYABET OKUTU. Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii BUItDUfi DIYABET OKUTU Aragtrrma,Bilgi Sistemleri,safh[rn Geligtirilmesi ve HaIk Saflr[r gube Miidiirliifii 1.1Giriq I.2Dayanak 1.2.a'Grirev tantmtmrz 1.2.b St. Vincent. Deklarasyonu ve Ulusal Diyabet

Detaylı

Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi

Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi Maskeli Hipertansiyonda Anormal Tiyol Disülfid Dengesi İhsan Ateş 1, Mustafa Altay 1, Nihal Özkayar 2, F. Meriç Yılmaz 3, Canan Topçuoğlu 3, Murat Alışık 4, Özcan Erel 4, Fatih Dede 2 1 Ankara Numune Eğitim

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA AKIM ARACILI DİLATASYON VE ASİMETRİK DİMETİLARGİNİN MORTALİTEYİ BELİRLEMEZ Sami Uzun 1, Serhat Karadag 1, Meltem Gursu 1, Metin Yegen 2, İdris Kurtulus 3, Zeki Aydin 4, Ahmet

Detaylı

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ Kan, kalp, dolaşım ve solunum sistemine ait normal yapı ve fonksiyonların öğrenilmesi 1. Kanın bileşenlerini, fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini sayar, plazmanın

Detaylı

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI Gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler Sodyum ve su retansiyonu Sistemik kan basıncında azalma Böbrek boyutunda artma ve toplayıcı sistemde dilatasyon Böbrek kan

Detaylı

Oksijen tüketimi 1,63-2,17 ml/g/ saat /dk ml/kg / mmhg Eritrosit 7,0-12,5 x 10 6 / mm 3 Hematokrit % ,2-16,6 mg/dl L

Oksijen tüketimi 1,63-2,17 ml/g/ saat /dk ml/kg / mmhg Eritrosit 7,0-12,5 x 10 6 / mm 3 Hematokrit % ,2-16,6 mg/dl L DENEY HAYVANLARI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Hayvanların taşınması: Hayvanlar için, nakliyat mümkün olduğu kadar hafifletilmesi gereken, stresli bir deneyim olduğu unutulmamalıdır. En sık karşılaşılan havalandırma

Detaylı

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ...

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... 1 Bilinmesi Gereken Kavramlar... 1 Giriş... 2 Hücrelerin Fonksiyonel Özellikleri... 2 Hücrenin Kimyasal Yapısı... 2 Hücrenin Fiziksel Yapısı... 4 Hücrenin Bileşenleri... 4

Detaylı

Hipertansiyon. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015

Hipertansiyon. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Hipertansiyon HT Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Toplum İçin Bilgilendirme Sunumları 2015 Bu sunum Arş. Gör. Dr. Neslihan Yukarıkır ve Arş. Gör. Dr. Dilber Deryol Nacar

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler EGZERSİZ VE KAN Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler Akciğerden dokulara O2 taşınımı, Dokudan akciğere CO2 taşınımı, Sindirim organlarından hücrelere besin maddeleri taşınımı, Hücreden atık maddelerin

Detaylı

Nesrullah AYŞİN 1, Handan MERT 2, Nihat MERT 2, Kıvanç İRAK 3. Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ

Nesrullah AYŞİN 1, Handan MERT 2, Nihat MERT 2, Kıvanç İRAK 3. Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ Nesrullah AYŞİN 1, Handan MERT 2, Nihat MERT 2, Kıvanç İRAK 3 1 Hakkari Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, HAKKARİ 2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim

Detaylı

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015

Hücre zedelenmesi etkenleri. Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Hücre zedelenmesi etkenleri Doç. Dr. Halil Kıyıcı 2015 Homeostaz Homeostaz = hücre içindeki denge Hücrenin aktif olarak hayatını sürdürebilmesi için homeostaz korunmalıdır Hücre zedelenirse ne olur? Hücre

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Dönem II

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Dönem II YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI Dönem II TIP 2020 DOLAŞIM SOLUNUM SİSTEMLERİ DERS KURULU 14.11.2016-06.01.2017 DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM 21 4x2 25 EMBRİYOLOJİ

Detaylı

FİZİKSEL AKTİVİTE RİSKLER & YARARLAR. Prof.Dr.Gülfem ERSÖZ

FİZİKSEL AKTİVİTE RİSKLER & YARARLAR. Prof.Dr.Gülfem ERSÖZ FİZİKSEL AKTİVİTE RİSKLER & YARARLAR Prof.Dr.Gülfem ERSÖZ Fiziksel Aktivite Kassal kontraksiyon ve enerji harcaması gerektiren her türlü hareket Egzersiz Sağlık durumunu iyileştirmek Fiziksel uygunluğu

Detaylı

Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi ve Arteryel Basıncın Hızlı Kontrolü. Prof.Dr.Mitat KOZ

Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi ve Arteryel Basıncın Hızlı Kontrolü. Prof.Dr.Mitat KOZ Dolaşımın Sinirsel Düzenlenmesi ve Arteryel Basıncın Hızlı Kontrolü Prof.Dr.Mitat KOZ DOLAŞIMIN SİNİRSEL KONTROLÜ Doku kan akımının her dokuda ayrı ayrı ayarlanmasında lokal doku kan akımı kontrol mekanizmaları

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Kan Akımı. 5000 ml/dk. Kalp Debisi DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII. Dr. Nevzat KAHVECİ

Kan Akımı. 5000 ml/dk. Kalp Debisi DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII. Dr. Nevzat KAHVECİ MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN İSKEMİK YANITI DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VII Dr. Nevzat KAHVECİ Kan basıncı 60 mmhg nın altına düştüğünde uyarılırlar. En fazla kan basıncı 1520 mmhg ya düştüğünde uyarılır.

Detaylı

SİSTEMİK İNFLAMASYON VE NÖRONAL AKTİVİTE

SİSTEMİK İNFLAMASYON VE NÖRONAL AKTİVİTE SİSTEMİK İNFLAMASYON VE NÖRONAL AKTİVİTE Eyüp S. Akarsu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji ABD 22. Ulusal Farmakoloji Kongresi 5 Kasım 2013, Antalya 1 Organizmanın çok çeşitli tehdit algısına

Detaylı

HİPERTANSİYON. Günümüzün En Çok Öldüren Hastalığı

HİPERTANSİYON. Günümüzün En Çok Öldüren Hastalığı Günümüzün En Çok Öldüren Hastalığı HİPERTANSİYON Prof. Dr. Mustafa ARICI Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı ve Halk Sağlığı Enstitüsü Öğretim Üyesi

Detaylı

DERS KURULU ÜYELERİ: Prof.Dr. Nevres Hürriyet AYDOĞAN Prof. Dr. Yasemin BALCI

DERS KURULU ÜYELERİ: Prof.Dr. Nevres Hürriyet AYDOĞAN Prof. Dr. Yasemin BALCI T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOKU BİYOLOJİSİ DERS KURULU (7 EYLÜL 2015 23 EKİM 2015) DERS PROGRAMI DEKAN DEKAN YRD. DEKAN YRD. BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

Oytun Erbaş, Hüseyin Sedar Akseki, Dilek Taşkıran

Oytun Erbaş, Hüseyin Sedar Akseki, Dilek Taşkıran Yağlı Karaciğer (Metabolik Sendrom) Modeli Geliştirilen Sıçanlarda Psikoz Yatkınlığındaki Artışın Gösterilmesi ve Bu Bulgunun İnflamatuar Sitokinlerle Bağlantısının Açıklanması Oytun Erbaş, Hüseyin Sedar

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

RATLARDA ANNE YOKSUNLUĞU SENDROMUNA ZENGĠNLEġTĠRĠLMĠġ ÇEVRENĠN ETKĠSĠ. Serap ATA, Hülya İNCE, Ömer Faruk AYDIN, Haydar Ali TAŞDEMİR, Hamit ÖZYÜREK

RATLARDA ANNE YOKSUNLUĞU SENDROMUNA ZENGĠNLEġTĠRĠLMĠġ ÇEVRENĠN ETKĠSĠ. Serap ATA, Hülya İNCE, Ömer Faruk AYDIN, Haydar Ali TAŞDEMİR, Hamit ÖZYÜREK RATLARDA ANNE YOKSUNLUĞU SENDROMUNA ZENGĠNLEġTĠRĠLMĠġ ÇEVRENĠN ETKĠSĠ Serap ATA, Hülya İNCE, Ömer Faruk AYDIN, Haydar Ali TAŞDEMİR, Hamit ÖZYÜREK Hayatın erken döneminde ebeveyn kaybı veya ihmali gibi

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II II. KURUL

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II II. KURUL II. Kurul Dolaşım Sistemi ve Kan II. Kurul Süresi: 7 hafta II. Kurul Başlangıç Tarihi: 4 Kasım 2009 II. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 21 22 Aralık 2009 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Fatih EKİCİ 4

Detaylı

Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur.

Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Kronik böbrek hastalığı adeta bir salgın halini almıģ olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Basit ve ucuz bazı testlerle erken saptandığında önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir olmasına karģın,

Detaylı

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ 2009-2010,Dr.Naciye İşbil Büyükcoşkun Dersin amacı Eritrositlerin yapısal özellikleri Fonksiyonları Eritrosit yapımı ve gerekli maddeler Demir metabolizması Hemoliz Eritrosit

Detaylı

Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi

Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi Yeni Tanı Hipertansiyon Hastalarında Tiyol Disülfid Dengesi İhsan Ateş 1, Nihal Özkayar 2,Bayram İnan 1, F. Meriç Yılmaz 3, Canan Topçuoğlu 3, Özcan Erel 4, Fatih Dede 2, Nisbet Yılmaz 1 1 Ankara Numune

Detaylı

Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma

Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma Diyet yoluyla Menakinon alımı, daha az Koroner Kalp Hastalığı riski ile ilişkili: Rotterdam Çalışma Johanna M. Geleijnse,* Cees Vermeer,** Diederick E. Grobbee, Leon J. Schurgers,** Marjo H. J. Knapen,**

Detaylı

Dolaşım Sistemi Dicle Aras

Dolaşım Sistemi Dicle Aras Dolaşım Sistemi Dicle Aras Kalbin temel anatomisi, dolaşım sistemleri, kalbin uyarlaması, kardiyak döngü, debi, kalp atım hacmi ve hızı 3.9.2015 1 Kalbin Temel Anatomisi Kalp sağ ve sol olmak üzere ikiye

Detaylı

Otakoidler ve ergot alkaloidleri

Otakoidler ve ergot alkaloidleri Otakoidler ve ergot alkaloidleri Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 1 Antihistaminikler 2 2 1 Serotonin agonistleri, antagonistleri, ergot alkaloidleri 3 3 Otakaidler Latince "autos" kendi, "akos"

Detaylı

rnxxir ganrxnvrnsi "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA)

rnxxir ganrxnvrnsi HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri  ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " rnxxir ganrxnvrnsi Proje No: DPT2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA.2O14TSHZ;OOT

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ II. DERS KURULU (03 KASIM 2014-12 ARALIK 2014) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

LİPOPROTEİNLER. Lipoproteinler; Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı. stabilize edilmeleri gerekir. kanda lipidleri taşıyan özel

LİPOPROTEİNLER. Lipoproteinler; Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı. stabilize edilmeleri gerekir. kanda lipidleri taşıyan özel LİPOPROTEİNLER LİPOPROTEİNLER Lipidler plazmanın sulu yapısından dolayı sınırlı olarak çözündüklerinden, taşınmaları için stabilize edilmeleri gerekir. Lipoproteinler; komplekslerdir. kanda lipidleri taşıyan

Detaylı

[r kuliipleimizce de malum olup, kul

[r kuliipleimizce de malum olup, kul BEDEN runrive ENGELLiLER SPOR FEDERASYONU BAgKANLI6I Sayr :T.B.E.Sl.F/ Konu : B6lgesel Lig PlaY ff Yeni Stati.isii. SPOR KULUBU BA$KANLIIfl1Y4 Federasyonumuzun Sandalye Basketbol BOI miisabakalarma katrlmaya

Detaylı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Fizyoloji

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Fizyoloji Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Fizyoloji 1 1 4 4 6 Ön Koşul Yok Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren Öğretim Elemanı Dersin Yardımcıları Dersin Amacı Dersin

Detaylı

BAYAN CHECK UP PAKETİ

BAYAN CHECK UP PAKETİ BAYAN CHECK UP PAKETİ BİOKİMYA GLİKOZ AKŞ: AÇLIK KAN ŞEKERİ ÜRE: BÖBREK FONKSİYON TESTİ KALSİYUM: VÜCUTTA KALSİYUM EKSİKLİĞİNİ TESPİT EDER ALT: KARACİĞER FONKSİYON TESTİ AST: KARACİĞER FONKSİYON TESTİ

Detaylı

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ 0 1 Test Adı Endikasyon Çalışma Yöntemi Numunenin alınacağı tüp Glukoz Diabetes mellitus (tarama, tedavi) Üre Böbrek yetmezliği Kreatinin Böbrek yetmezliği

Detaylı

Androjenler ve Anabolik Steroidler

Androjenler ve Anabolik Steroidler Androjenler ve Anabolik Steroidler Sentezleri Androjenler kolesterolden sentezlenirler. Testosteron, testisin interstisyel (leydig ) hücrelerinde, 5-Pregnonolon dan sentezlenir. Testosteron salındıktan

Detaylı

ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ

ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ ÜRİNER SİSTEM ANATOMİ ve FİZYOLOJİSİ İdrar oluşturmak... Üriner sistemin ana görevi vücutta oluşan metabolik artıkları idrar yoluyla vücuttan uzaklaştırmak ve sıvı elektrolit dengesini korumaktır. Üriner

Detaylı

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır.

Check-up. dedigin. Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Check-up guven dedigin ~ Kişiye ve yaşa özel check-up ile kontrol ü sağlamaktır. Erken tanı ile kontrol elimizde! Uz. Dr. Yavuz Maşrabacı Güven Çayyolu Sağlık ve Yaşam Kampüsü Uz. Dr. Bekir Yazan Güven

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II 4. DERS KURULU PROGRAMI DOLAŞIM- SOLUNUM SİSTEMİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II 4. DERS KURULU PROGRAMI DOLAŞIM- SOLUNUM SİSTEMİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II 4. DERS KURULU PROGRAMI DOLAŞIM- SOLUNUM SİSTEMİ 16 Ocak 2017 10 Mart 2017 Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders Kurulu

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOKU BİYOLOJİSİ (I.) DERS KURULU

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOKU BİYOLOJİSİ (I.) DERS KURULU T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOKU BİYOLOJİSİ (I.) DERS KURULU (15 Eylül 2014-31 Ekim 2014) DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki

Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki Obez Çocuklarda Kan Basıncı Değişkenliği ve Subklinik Organ Hasarı Arasındaki İlişki Ayşe Ağbaş 1, Emine Sönmez 1, Nur Canpolat 1, Özlem Balcı Ekmekçi 2, Lale Sever 1, Salim Çalışkan 1 1. İstanbul Üniversitesi,

Detaylı

KADIN VE EGZERSİZ PROF. DR. ERDAL ZORBA

KADIN VE EGZERSİZ PROF. DR. ERDAL ZORBA KADIN VE EGZERSİZ PROF. DR. ERDAL ZORBA MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ Ergenliğe kadar boy, ağırlık ve kuvvet bir cinsiyet farkı göstermezken, ergenlikten sonra cinsiyetler arasındaki bazı değişiklikler belirginleşir.

Detaylı

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay ANEMİYE YAKLAŞIM Dr Sim Kutlay KBH da Demir Eksikliği Nedenleri Gıda ile yetersiz demir alımı Üremiye bağlı anoreksi,düşük proteinli (özellikle hayvansal) diyetler Artmış demir kullanımı Eritropoez stimule

Detaylı

Handan Tanyıldızı 1, Nami Yeyin 2, Aslan Aygün 2, Mustafa Demir 2, Levent Kabasakal 2 1. İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Nükleer Fizik ABD 2

Handan Tanyıldızı 1, Nami Yeyin 2, Aslan Aygün 2, Mustafa Demir 2, Levent Kabasakal 2 1. İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Nükleer Fizik ABD 2 Yttrium-90 mikroküre tedavisinde radyasyon kaynaklı karaciğer hastalığı (RILD) analizi ve terapötik aktivite miktarı ile karaciğer fonksiyonu arasındaki ilişkinin incelenmesi Handan Tanyıldızı 1, Nami

Detaylı

ENDOTEL YAPISI VE İŞLEVLERİ. Doç. Dr. Esra Atabenli Erdemli

ENDOTEL YAPISI VE İŞLEVLERİ. Doç. Dr. Esra Atabenli Erdemli ENDOTEL YAPISI VE İŞLEVLERİ Doç. Dr. Esra Atabenli Erdemli Endotel, dolaşım sistemini döşeyen tek katlı yassı epiteldir. Endotel hücreleri, kan damarlarını kan akımı yönünde uzunlamasına döşeyen yassı,

Detaylı

1.FİZYOTERAPİ ZİRVESİ SEMİNER GÜNLERİ

1.FİZYOTERAPİ ZİRVESİ SEMİNER GÜNLERİ 1.FİZYOTERAPİ ZİRVESİ SEMİNER GÜNLERİ DİRENÇLİ EGZERSİZ İLE VİBRASYON EGZERSİZİNİN ALT EKSTREMİTE KAS KUVVETİ ÜZERİNE ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI DANIŞMAN: PROF.ALİ CIMBIZ FZT.ESRA BAYRAMOĞLU 1.GİRİŞ VE

Detaylı

SİNİR SİSTEMİ Sinir sistemi vücutta, kas kontraksiyonlarını, hızlı değişen viseral olayları ve bazı endokrin bezlerin sekresyon hızlarını kontrol eder

SİNİR SİSTEMİ Sinir sistemi vücutta, kas kontraksiyonlarını, hızlı değişen viseral olayları ve bazı endokrin bezlerin sekresyon hızlarını kontrol eder SİNİR SİSTEMİ SİNİR SİSTEMİ Sinir sistemi vücutta, kas kontraksiyonlarını, hızlı değişen viseral olayları ve bazı endokrin bezlerin sekresyon hızlarını kontrol eder. Çeşitli duyu organlarından milyonlarca

Detaylı

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ

Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Resüsitasyonda HİPEROKSEMİ Prof.Dr.Oktay Demirkıran İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Yoğun Bakım Bilim Dalı Acil Yoğun Bakım Ünitesi Avrupa da yaklaşık 700,000/yıl

Detaylı

YAŞLILARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE FİZİKSEL UYGUNLUK PROF. DR. ERDAL ZORBA

YAŞLILARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE FİZİKSEL UYGUNLUK PROF. DR. ERDAL ZORBA YAŞLILARDA FİZİKSEL AKTİVİTE VE FİZİKSEL UYGUNLUK PROF. DR. ERDAL ZORBA Yaşlılara yönelik egzersiz programları hazırlarken Genetik özelliklerine, Hastalık durumuna, Daha önceden sporla ilişkisine, Ne kadar

Detaylı

DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ II. DERS KURULU (11 KASIM ARALIK 2013)

DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ II. DERS KURULU (11 KASIM ARALIK 2013) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOLAŞIM VE SOLUNUM SİSTEMLERİ II. DERS KURULU (11 KASIM 2013-20 ARALIK 2013) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması. Dr. Ahmet U. Demir

Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması. Dr. Ahmet U. Demir Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması Dr. Ahmet U. Demir Solunum fizyolojisi Bronş Ağacı Bronş sistemi İleti havayolları: trakea (1) bronşlar (2-7) non respiratuar bronşioller (8-19) Gaz değişimi: respiratuar

Detaylı

KAN AKIMININ KONTROLÜ. 1- Otoregülasyon veya Miyojenik Regülasyon 2- Metabolik Regülasyon KAN AKIMININ LOKAL KONTROLÜ DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ IV

KAN AKIMININ KONTROLÜ. 1- Otoregülasyon veya Miyojenik Regülasyon 2- Metabolik Regülasyon KAN AKIMININ LOKAL KONTROLÜ DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ IV KAN AKIMININ KONTROLÜ Nöronal Humoral Lokal Otonom Sinir Sistemi Plazma Epinefrin, Anjiyotensin II, Vazopressin, İyonlar Akut Kontrol DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ IV Uzun Süreli Kontrol Dr. Nevzat KAHVECİ

Detaylı

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE

Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Bir Üniversite Kliniğinde Yatan Hastalarda MetabolikSendrom Sıklığı GŞ CAN, B BAĞCI, A TOPUZOĞLU, S ÖZTEKİN, BB AKDEDE Psikiyatrik hastalığı olan bireylerde MetabolikSendrom (MetS) sıklığı genel popülasyona

Detaylı

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ)

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ) T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3

Detaylı

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ I. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006

BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ I. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 BÖBREK FONKSİYON TESTLERİ I Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 1 Böbreklerin işlevleri (fonksiyonları) Düzenleyici işlevler Endokrin işlevler Metabolik işlevler Ekskretuvar işlevler 2 Böbreklerin

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOLAŞIM SİSTEMİ DERS KURULU -II 24 EKİM 02 ARALIK 2016 (6 HAFTA) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM ANATOMİ 10

Detaylı

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI

ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI ÇOCUK CHECK UP PROGRAMI Çocukların büyüme gelişmesi sırasında düzenli muayene, laboratuvar testleri ve gelişme kayıtlarının tutulması gereklidir. Bkz: çocukluk çağı aşıları ve testleri. Çocuk Check up

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI I. YARIYILI T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜFREDATI B 601 Temel Biyokimya I Zorunlu 3 0 3 4 B

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYON. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYON. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYON Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Pulmoner Hipertansiyon (PH) Tanımı Dinlenme halinde sağ kalp kateterizasyonu (SKK) ile değerlendirilen ortalama pulmoner

Detaylı

Aile Hekimliği Acil Tıp Halk Sağlığı İngilizce II TOPLAM

Aile Hekimliği Acil Tıp Halk Sağlığı İngilizce II TOPLAM KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II 2015-2016 DERS YILI 2. KOMİTE: KARDİYOVASKÜLER SİSTEMİ DERS KURULU (6 Hafta) (19 Ekim - 27 Kasım) DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Anatomi 26 12 38 Biyofizik 8 8

Detaylı

Periton diyaliz hastalarında başarıya ulaşmak için ortaya çıkmış DİYALİZ YETERLİLİĞİ Kompleks bir değerlendirme ve analizi gerektirmektedir.

Periton diyaliz hastalarında başarıya ulaşmak için ortaya çıkmış DİYALİZ YETERLİLİĞİ Kompleks bir değerlendirme ve analizi gerektirmektedir. Periton diyaliz hastalarında başarıya ulaşmak için ortaya çıkmış DİYALİZ YETERLİLİĞİ Kompleks bir değerlendirme ve analizi gerektirmektedir. S.K. Cinsiyeti: Kadın Doğum Tarihi:16.03.1965 Medeni Durumu:

Detaylı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı

Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Kan Basıncında Yeni Kavramlar Eskimeyen Yeniler: Nabız Hızı ve Nabız Basıncı Prof. Dr. Enver Atalar Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Nabız Basıncı Nabız Basıncı: Sistolik

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOKU BİYOLOJİSİ DERS KURULU

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOKU BİYOLOJİSİ DERS KURULU T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017 2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOKU BİYOLOJİSİ DERS KURULU (11 EYLÜL 2017 20 EKİM 2017) DERS PROGRAMI DEKAN DEKAN YRD. DEKAN YRD. BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet ALİ MALAS TEORİK DERS SAATİ

Prof. Dr. Mehmet ALİ MALAS TEORİK DERS SAATİ T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II II. DERS (DOLAŞIM-SOLUNUM) KURULU (26 KASIM 2012-11 OCAK 2013) DEKAN DERSLER BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

Pulmoner hipertansiyon hastalarının takibinde fraksiyone ekshale nitrik oksitin yeri

Pulmoner hipertansiyon hastalarının takibinde fraksiyone ekshale nitrik oksitin yeri Pulmoner hipertansiyon hastalarının takibinde fraksiyone ekshale nitrik oksitin yeri Nilay Orak Akbay*, Züleyha Bingöl*, Nuran Gökbulut*, Esen Kıyan*, Ekrem Bilal Karaayvaz**, Mehmet Kocaağa**, Ahmet Kaya

Detaylı

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği

Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği Kronik Hipotansif Diyabetik Hemodiyaliz Hastalarında Midodrin Tedavisinin Etkinliği M E T I N S A R I K A Y A, F U N D A S A R I, J I N I G Ü N E Ş, M U S T A F A E R E N, A H M E T E D I P K O R K M A

Detaylı

Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi. Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı

Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi. Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Konunun Önemi Gebelikte karşılaşılan en sık dahili sorun HİPERTANSİYON (Tüm gebeliklerin % 6-8 i) 1. Kronik

Detaylı

TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ

TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ TAURİNİN İSKEMİ REPERFÜZYON HASARINDA MMP-2, MMP-9 VE İLİŞKİLİ SİNYAL İLETİ YOLAĞI ÜZERİNE ETKİLERİ CEMRE URAL 1, ZAHİDE ÇAVDAR 1, ASLI ÇELİK 2, ŞEVKİ ARSLAN 3, GÜLSÜM TERZİOĞLU 3, SEDA ÖZBAL 5, BEKİR

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı

Amiloidozis Patolojisi. Dr. Yıldırım Karslıoğlu GATA Patoloji Anabilim Dalı

Amiloidozis Patolojisi. Dr. Yıldırım Karslıoğlu GATA Patoloji Anabilim Dalı Amiloidozis Patolojisi Dr. Yıldırım Karslıoğlu GATA Patoloji Anabilim Dalı Tanım Amiloid = Latince amylum (nişasta, amiloz) benzeri Anormal ekstrasellüler protein depozisyonu Fizyolojik eliminasyon mekanizmaları

Detaylı

Oksijen tedavisi. Prof Dr Mert ŞENTÜRK. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı

Oksijen tedavisi. Prof Dr Mert ŞENTÜRK. İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı Oksijen tedavisi Prof Dr Mert ŞENTÜRK İstanbul Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilimdalı OKSİJEN TEDAVİSİ Kime uygulanmalı? Endikasyonlar? Kaç litre? Ne şekilde? Kime uygulanmalı? Gereksinimi

Detaylı

* Kemoreseptör *** KEMORESEPTÖR REFLEKS

* Kemoreseptör *** KEMORESEPTÖR REFLEKS KEMORESEPTÖR REFLEKS DOLAŞIM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ VI Dr. Nevzat KAHVECİ Kemoreseptörler, kimyasal duyarlılığı olan hücrelerdir. Kan basıncı 80 mmhg nin altına düştüğünde uyarılırlar. 1- Oksijen yokluğu

Detaylı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı

Bir ARB Olarak Olmesartan. Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Bir ARB Olarak Olmesartan Prof. Dr. Tevfik Ecder İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı PatenT (Prevalence, awareness, treatment and control of hypertension

Detaylı

Kuramsal: 28 saat. 4 saat-histoloji. Uygulama: 28 saat. 14 saat-fizyoloji 10 saat-biyokimya

Kuramsal: 28 saat. 4 saat-histoloji. Uygulama: 28 saat. 14 saat-fizyoloji 10 saat-biyokimya HEMATOPOETİK SİSTEM Hematopoetik Sistem * Periferik kan * Hematopoezle ilgili dokular * Hemopoetik hücrelerin fonksiyon gösterdikleri doku ve organlardan meydana gelmiştir Kuramsal: 28 saat 14 saat-fizyoloji

Detaylı

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili;

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; KORONER RİSK TESTİ Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; Koroner kalp hastalıklarına yol açan kolesterol ve lipit testleridir. Koroner risk testleri

Detaylı

Su/Sıvı Tüketmeli? Dr. Rengin ELSÜRER AFŞARŞ

Su/Sıvı Tüketmeli? Dr. Rengin ELSÜRER AFŞARŞ Kronik Böbrek Hastası Ne Kadar Su/Sıvı Tüketmeli? Dr. Rengin ELSÜRER AFŞARŞ Hipertansiyon i Diyabet Nefrotoksinler Kilo kontrolü Su/sıvı tüketimi Clin J Am Soc Nephrol. 6: 2558-2560, 2011. Doktorum bana

Detaylı

FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI Fizyoloji Programı

FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI Fizyoloji Programı FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI Fizyoloji Programı Programa Kabul Koşulları: Yüksek Lisans: Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Eczacılık Fakültesi mezunları ve Sağlık alanında lisans düzeyinde bir yükseköğretim kurumunda

Detaylı

Diyaliz hastalarında morbidite ve mortalite oranı genel populasyondan kat daha yüksektir.*

Diyaliz hastalarında morbidite ve mortalite oranı genel populasyondan kat daha yüksektir.* GİRİŞ Diyaliz hastalarında morbidite ve mortalite oranı genel populasyondan 10-20 kat daha yüksektir.* Çok sayıda çalışmada hemodiyaliz dozu ile morbidite ve mortalite arasında anlamlı ilişki saptanmıştır.

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI

OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI OKUL ÖNCESİ CHECK-UP PROGRAMI Okul öncesi check-up programı okul çağı çocuklarının başarılarını ve öğrenme kabiliyetlerini etkileyebilecek en sık rastlanan problemlerinin arandığı sağlık taramasıdır. Bu

Detaylı

KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ VE TÜTÜN KULLANIMI: MEKANİZMA. Mini Ders 2 Modül: Tütünün Kalp ve Damar Hastalıkları Üzerindeki Etkisi

KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ VE TÜTÜN KULLANIMI: MEKANİZMA. Mini Ders 2 Modül: Tütünün Kalp ve Damar Hastalıkları Üzerindeki Etkisi KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ VE TÜTÜN KULLANIMI: MEKANİZMA Mini Ders 2 Modül: Tütünün Kalp ve Damar Hastalıkları Üzerindeki Etkisi TEMEL SLAYTLAR Kardiyovasküler Hastalıkların Epidemiyolojisi

Detaylı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı ASİT Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 2006-2007 Eğitim yılı Ders programı Asitin tanımı Fizik muayene bulguları Asit miktarının ifadesi Asit yapan nedenler Asitli hastada ayırıcı tanı

Detaylı

Çalışmaya katılan hasta sayısı: 7601 (7599 hastanın datası toplandı)

Çalışmaya katılan hasta sayısı: 7601 (7599 hastanın datası toplandı) Sevgili Arkadaşlarım, CANTAB için en önemli çalışmamız CHARM Çalışmasıdır.. Eğitimlerde söylediğim gibi adınız-soyadınız gibi çalışmayı bilmeniz ve doğru yorumlayarak kullanmanız son derece önemlidir.

Detaylı

nniui SPoRCu seglik MUAYENE FORML;

nniui SPoRCu seglik MUAYENE FORML; nniui SPoRCu seglik MUAYENE FORML; litt uuayene) Ek- I Federasyon Lisans No : T.C.Kimlik No : Adr Soyadr DoEum Yeri ve Tarihi Kan Grubu Cinsiyeti Spor Dalt Soor Kuliibti Antrendr Adr Soyadl Sosyal Gtivence

Detaylı

beslenmenin biyokimyasi

beslenmenin biyokimyasi Bilimin MUM IŞIĞINDA YEMEK beslenmenin biyokimyasi Prof. Dr. FİGEN GÜRDÖL İstanbul Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi NOBEL TIP KİTABEVLERİ 2014 Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti. BİLİMİN

Detaylı

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014. Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hipertansiyon Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar-2014 Dr. Mehmet KANBAY Nefroloji B.D. İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Kontrolsüz Hipertansiyonun Bedeli SVO geçiren hastaların.. J Rendon et al.,

Detaylı

ÇALIŞMANIN AMACI: Türkiye de erişkinlerde ( 20 yaş) metabolik sendrom sıklığını tespit etmektir.

ÇALIŞMANIN AMACI: Türkiye de erişkinlerde ( 20 yaş) metabolik sendrom sıklığını tespit etmektir. ÇALIŞMANIN AMACI: Türkiye de erişkinlerde ( 20 yaş) metabolik sendrom sıklığını tespit etmektir. Metabolik Sendrom Araştırma Grubu Prof.Dr. Ömer Kozan Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak. Kardiyoloji ABD, İzmir

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı