T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ"

Transkript

1 T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

2 A T.C.DARICA BELEDĐYESĐ 216 MALĐ YILI BÜTÇE KARARNAMESĐ Madde 1- Belediye / bağlı idare/ birlik birimleri için "(A) Ödenek Cetvelinde" gösterildiği gibi toplam 14..,.- TL. ödenek verilmiştir. Madde 2- Belediye/bağlı idare / birlik bütçesinin gelirleri "(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması" cetvelinde gösterildiği gibi toplam 14..,- TL. olarak tahmin edilmiştir. Madde Mali Yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır. Madde 4-Gelir çeşitlerinin yasal dayanakları ( C ) cetvelinide gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir. Madde 5- Bağlı (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. Madde sayılı Harcırah Kanununun 8 inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir. Madde 7- Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur: 7.1- Bütçe Kararnamesi, 7.2-Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14), 7.3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırılması ( B ) Cetveli (Örnek-15), 7.4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek- 16), 7.5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir ( C ) Cetveli (Örnek- 17), 7.6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek- 18), 7.7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Đzleyen Đki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek- 8), 7.8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek- 19), 7.9- Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-2), 7.1-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler ( G ) Cetveli (Örnek- 21), 7.11-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir ( H ) Cetveli (Örnek- 22), 7.12-Đhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir ( K-1 ) Cetveli (Örnek- 23), 7.13-Đhdas Edilen Sürekli Đşçi Kadrolarını Gösterir ( K-2 ) Cetveli (Örnek- 24), Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir ( T-1 ) Cetveli (Örnek- 25), 7.15-Mevcut Taşıtları Gösterir ( T-2 ) Cetveli (Örnek- 26), 7.16-Ayrıntılı Harcama Proğramı (Örnek- 27), 7.17-Finansman Proğramı (Örnek- 28), Madde 8- Vergi, Resim, Harç ve katılma paylarının tahsil süreleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda gösterilen zamanlarda Đlan vereklam Vergisi ise Ocak ayında tahsil edilir. Madde 9- Belediye Meclisince kabul edilen bütçede, ancak ilgili kanun ve yönetmenliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir. Madde Sayılı Belediye Kanunu'nun 15.maddesinin son bendi "Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar Kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile Belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez" denilmekte olup, belirtilen yasalar çerçevesinde Belediyenin taşınır, taşınmaz malları ve bunların gelirleri Kamu hizmetlerine tahsis edilmiş olduğundan haczedilemez. Madde 11- Belediye Meclis Üyelerinin Meclis ve Komisyon Toplantılarına, Belediye Kanununda belirlenen en üst limitten toplantı başına hakk-ı huzur ücreti verilir. Madde 12- Yedek Ödenek tertibinden, diğer bütçe tertiplerine aktarma yapmaya Belediye Encümeni yetkilidir. Madde 13-Bu kararname hükümleri 1 Ocak 216 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 14- Ondört ( 14 ) maddeden oluşan bu kararmame hükümlerini üst yönetici yürütür. Düzenlenen bu bütçe kararnamesi ve eki cetvellerinin Meclis tutanaklarına uygun olduğu tasdik olunur. Katip Üye Katip Üye Meclis Başkanı Gülbin ÜNKER Atilla KARADEMĐR Şükrü KARABACAK

3 KURUMSAL FONKSĐYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLĐFLERĐ ĐCMALĐ Düzeyi Kodu I 46 BELEDĐYE II 41 KOCAELĐ III 49 DARICA BELEDĐYE BAŞKANLIĞI IV Kodu TL, Kr 1 GENEL KAMU HĐZMETLERĐ , 2 SAVUNMA HĐZMETLERĐ, 3 KAMU DÜZENĐ VE GÜVENLĐK HĐZMETLERĐ 7.1., 4 EKONOMĐK ĐŞLER VE HĐZMETLER, 5 ÇEVRE KORUMA HĐZMETLERĐ , 6 ĐSKAN VE TOPLUM REFAHI HĐZMETLERĐ , 7 SAĞLIK HĐZMETLERĐ, 8 DĐNLENME, KÜLTÜR VE DĐN HĐZMETLERĐ , 9 EĞĐTĐM HĐZMETLERĐ, 1 SOSYAL GÜVENLĐK VE SOSYAL YARDIM HĐZMETLERĐ, GENEL TOPLAM 14.., B.B.M.Y. Örnek Yılı Bütçe Teklifi

4 KURUMSAL Kodu Düzeyi EKONOMĐK SINIFLANDIRMAYA GÖRE ÖDENEK TEKLĐFLERĐ ĐCMALĐ (BĐRĐNCĐ DÜZEY) Kodu I 46 II 41 III 49 IV 216 YILI 1 PERSONEL GĐDERLERĐ , 2 SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNA DEVLET PRĐMĐ GĐDERLERĐ , 3 MAL VE HĐZMET ALIM GĐDERLERĐ , 4 FAĐZ GĐDERLERĐ 1.6., 5 CARĐ TRANSFERLER , 6 SERMAYE GĐDERLERĐ , 7 SERMAYE TRANSFERLERĐ 2., 8 BORÇ VERME, 9 YEDEK ÖDENEKLER 8.65., GENEL TOPLAM BELEDĐYE KOCAELĐ DARICA BELEDĐYE BAŞKANLIĞI 14.., B.B.M.Y. Örnek-16

5 FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 216 YILI BÜTÇE TEKLİFLERİ/ÖDENEKLERİ KURUMUN ADI : ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMİN ADI : ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL : GENEL KAM. PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLER. 1,797, 438, 4,5, 35, 6,32, BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM SAVUNMA H. KAMU DÜZE. EKONOMİK. ÇEVRE KOR. İSKAN VE. SAĞLIK Hİ. DİNLENME,. EĞİTİM Hİ. SOSYAL GÜ. TOPLAM 1,797, 438, 4,5, 35, 6,32, B.M.M.Y. Örnek-18

6 FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 216 YILI BÜTÇE TEKLİFLERİ/ÖDENEKLERİ KURUMUN ADI : DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMİN ADI : DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜ KURUMSAL : GENEL KAM. PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLER. 1,857, 495, 6,536, 8,888, BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM SAVUNMA H. KAMU DÜZE. EKONOMİK. ÇEVRE KOR. İSKAN VE. SAĞLIK Hİ. DİNLENME,. EĞİTİM Hİ. SOSYAL GÜ. TOPLAM 1,857, 495, 6,536, 8,888, B.M.M.Y. Örnek-18

7 FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 216 YILI BÜTÇE TEKLİFLERİ/ÖDENEKLERİ KURUMUN ADI : İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMİN ADI : İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM KURUMSAL : GENEL KAM. PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLER. 549, 13, 4,55, 6, 5,334, BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM SAVUNMA H. KAMU DÜZE. EKONOMİK. ÇEVRE KOR. İSKAN VE. SAĞLIK Hİ. DİNLENME,. EĞİTİM Hİ. SOSYAL GÜ. TOPLAM 549, 13, 4,55, 6, 5,334, B.M.M.Y. Örnek-18

8 FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 216 YILI BÜTÇE TEKLİFLERİ/ÖDENEKLERİ KURUMUN ADI : BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMİN ADI : BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL : GENEL KAM. PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLER. 849, 241, 1,435, 2,525, BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM SAVUNMA H. KAMU DÜZE. EKONOMİK. ÇEVRE KOR. İSKAN VE. SAĞLIK Hİ. DİNLENME,. EĞİTİM Hİ. SOSYAL GÜ. TOPLAM 849, 241, 1,435, 2,525, B.M.M.Y. Örnek-18

9 FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 216 YILI BÜTÇE TEKLİFLERİ/ÖDENEKLERİ KURUMUN ADI : YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMİN ADI : YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL : GENEL KAM. SAVUNMA H. KAMU DÜZE. EKONOMİK. ÇEVRE KOR. PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLER. BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM İSKAN VE. SAĞLIK Hİ. DİNLENME,. EĞİTİM Hİ. SOSYAL GÜ. TOPLAM 1,149, 324, 54, 2,13, 1,149, 324, 54, 2,13, B.M.M.Y. Örnek-18

10 FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 216 YILI BÜTÇE TEKLİFLERİ/ÖDENEKLERİ KURUMUN ADI : YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMİN ADI : YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL : GENEL KAM. PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLER. 619, 175, 22, 1, 1,114, BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM SAVUNMA H. KAMU DÜZE. EKONOMİK. ÇEVRE KOR. İSKAN VE. SAĞLIK Hİ. DİNLENME,. EĞİTİM Hİ. SOSYAL GÜ. TOPLAM 619, 175, 22, 1, 1,114, B.M.M.Y. Örnek-18

11 FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 216 YILI BÜTÇE TEKLİFLERİ/ÖDENEKLERİ KURUMUN ADI : HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMİN ADI : HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL : GENEL KAM. PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLER. 159, 49, 444, 652, BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM SAVUNMA H. KAMU DÜZE. EKONOMİK. ÇEVRE KOR. İSKAN VE. SAĞLIK Hİ. DİNLENME,. EĞİTİM Hİ. SOSYAL GÜ. TOPLAM 159, 49, 444, 652, B.M.M.Y. Örnek-18

12 FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 216 YILI BÜTÇE TEKLİFLERİ/ÖDENEKLERİ KURUMUN ADI : FEN İŞLERI MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMİN ADI : FEN İŞLERI MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL : GENEL KAM. SAVUNMA H. KAMU DÜZE. EKONOMİK. ÇEVRE KOR. PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLER. BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM İSKAN VE. SAĞLIK Hİ. DİNLENME,. EĞİTİM Hİ. SOSYAL GÜ. TOPLAM 5,19, 1,415, 11,267,5 6, 15,856, 34,328,5 5,19, 1,415, 11,267,5 6, 15,856, 34,328,5 B.M.M.Y. Örnek-18

13 FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 216 YILI BÜTÇE TEKLİFLERİ/ÖDENEKLERİ KURUMUN ADI : MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMİN ADI : MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL : GENEL KAM. PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLER. 2,15, 595, 55, 1,, 1,, 2, 8,65, 13,965, BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM SAVUNMA H. KAMU DÜZE. EKONOMİK. ÇEVRE KOR. İSKAN VE. SAĞLIK Hİ. DİNLENME,. EĞİTİM Hİ. SOSYAL GÜ. TOPLAM 2,15, 595, 55, 1,, 1,, 2, 8,65, 13,965, B.M.M.Y. Örnek-18

14 FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 216 YILI BÜTÇE TEKLİFLERİ/ÖDENEKLERİ KURUMUN ADI : PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMİN ADI : PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞ KURUMSAL : GENEL KAM. SAVUNMA H. KAMU DÜZE. EKONOMİK. ÇEVRE KOR. İSKAN VE. SAĞLIK Hİ. PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLER. BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM DİNLENME,. EĞİTİM Hİ. SOSYAL GÜ. TOPLAM 1,143, 39, 13,295, 14,747, 1,143, 39, 13,295, 14,747, B.M.M.Y. Örnek-18

15 FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 216 YILI BÜTÇE TEKLİFLERİ/ÖDENEKLERİ KURUMUN ADI : TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMİN ADI : TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL : GENEL KAM. SAVUNMA H. KAMU DÜZE. EKONOMİK. PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLER. BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM ÇEVRE KOR. İSKAN VE. SAĞLIK Hİ. DİNLENME,. EĞİTİM Hİ. SOSYAL GÜ. TOPLAM 617,5 195, 17,295, 18,17,5 617,5 195, 17,295, 18,17,5 B.M.M.Y. Örnek-18

16 FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 216 YILI BÜTÇE TEKLİFLERİ/ÖDENEKLERİ KURUMUN ADI : ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMİN ADI : ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL : GENEL KAM. SAVUNMA H. PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLER. BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM KAMU DÜZE. EKONOMİK. ÇEVRE KOR. İSKAN VE. SAĞLIK Hİ. DİNLENME,. EĞİTİM Hİ. SOSYAL GÜ. TOPLAM 3,619, 966, 2,425, 7,1, 3,619, 966, 2,425, 7,1, B.M.M.Y. Örnek-18

17 FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 216 YILI BÜTÇE TEKLİFLERİ/ÖDENEKLERİ KURUMUN ADI : İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMİN ADI : İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞ KURUMSAL : GENEL KAM. SAVUNMA H. KAMU DÜZE. EKONOMİK. ÇEVRE KOR. PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLER. BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM İSKAN VE. SAĞLIK Hİ. DİNLENME,. EĞİTİM Hİ. SOSYAL GÜ. TOPLAM 1,597, 453, 33, 2,38, 1,597, 453, 33, 2,38, B.M.M.Y. Örnek-18

18 FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 216 YILI BÜTÇE TEKLİFLERİ/ÖDENEKLERİ KURUMUN ADI : EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMİN ADI : EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜ KURUMSAL : GENEL KAM. PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLER. 456,5 139, 316,5 3,3, 4,212, BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM SAVUNMA H. KAMU DÜZE. EKONOMİK. ÇEVRE KOR. İSKAN VE. SAĞLIK Hİ. DİNLENME,. EĞİTİM Hİ. SOSYAL GÜ. TOPLAM 456,5 139, 316,5 3,3, 4,212, B.M.M.Y. Örnek-18

19 FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 216 YILI BÜTÇE TEKLİFLERİ/ÖDENEKLERİ KURUMUN ADI : MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMİN ADI : MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞ KURUMSAL : GENEL KAM. PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLER. 16, 52, 138, 35, BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM SAVUNMA H. KAMU DÜZE. EKONOMİK. ÇEVRE KOR. İSKAN VE. SAĞLIK Hİ. DİNLENME,. EĞİTİM Hİ. SOSYAL GÜ. TOPLAM 16, 52, 138, 35, B.M.M.Y. Örnek-18

20 FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 216 YILI BÜTÇE TEKLİFLERİ/ÖDENEKLERİ KURUMUN ADI : İŞLETME VE İŞTİRAKLAR MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMİN ADI : İŞLETME VE İŞTİRAKLAR MÜDÜR KURUMSAL : GENEL KAM. PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLER. 456,5 126,5 5,225, 5,88, BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM SAVUNMA H. KAMU DÜZE. EKONOMİK. ÇEVRE KOR. İSKAN VE. SAĞLIK Hİ. DİNLENME,. EĞİTİM Hİ. SOSYAL GÜ. TOPLAM 456,5 126,5 5,225, 5,88, B.M.M.Y. Örnek-18

21 FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 216 YILI BÜTÇE TEKLİFLERİ/ÖDENEKLERİ KURUMUN ADI : KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMİN ADI : KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜD KURUMSAL : GENEL KAM. SAVUNMA H. KAMU DÜZE. EKONOMİK. ÇEVRE KOR. İSKAN VE. SAĞLIK Hİ. PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLER. BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM DİNLENME,. EĞİTİM Hİ. SOSYAL GÜ. TOPLAM 951, 241,5 5,865, 475, 7,532,5 951, 241,5 5,865, 475, 7,532,5 B.M.M.Y. Örnek-18

22 FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 216 YILI BÜTÇE TEKLİFLERİ/ÖDENEKLERİ KURUMUN ADI : KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMİN ADI : KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL : GENEL KAM. SAVUNMA H. KAMU DÜZE. EKONOMİK. ÇEVRE KOR. İSKAN VE. SAĞLIK Hİ. PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLER. BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM DİNLENME,. EĞİTİM Hİ. SOSYAL GÜ. TOPLAM 482,5 135, 3,157,4 1,1 3,776, 482,5 135, 3,157,4 1,1 3,776, B.M.M.Y. Örnek-18

23 FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 216 YILI BÜTÇE TEKLİFLERİ/ÖDENEKLERİ KURUMUN ADI : MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ BİRİMİN ADI : MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL : GENEL KAM. PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLER. 565,5 156, 216, 937,5 BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER TOPLAM SAVUNMA H. KAMU DÜZE. EKONOMİK. ÇEVRE KOR. İSKAN VE. SAĞLIK Hİ. DİNLENME,. EĞİTİM Hİ. SOSYAL GÜ. TOPLAM 565,5 156, 216, 937,5 B.M.M.Y. Örnek-18

24 FONKSİYONEL VE EKONOMİK SINIFLANDIRMA DÜZEYİNDE 216 YILI BÜTÇE TEKLİFLERİ/ÖDENEKLERİ GENEL KAM. PERSONEL GİDERLERİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ MAL HİZMET VE GİDERLERİ ALIM FAİZ GİDERLERİ CARİ TRANSFERLER SERMAYE GİDERLERİ SERMAYE TRANSFERLER. BORÇ VERME YEDEK ÖDENEKLER 9,483,5 2,596,5 23,14,5 1,, 1,635, 3,4, 2, 8,65, 5,15,5 TOPLAM 2 SAVUNMA H. 3 KAMU DÜZE. 3,619, 966, 2,425, 7,1, 4 EKONOMİK. 5 ÇEVRE KOR. 617,5 195, 17,295, 18,17,5 6 İSKAN VE. 7,936, 2,192, 12,137,5 6, 15,856, 38,721,5 7 SAĞLIK Hİ. 8 DİNLENME,. 2,576,5 685,5 22,317,4 476,1 26,55,5 9 EĞİTİM Hİ. 1 SOSYAL GÜ. TOPLAM 24,232,5 6,635, 77,315,4 1,6, 2,111,1 19,256, 2, 8,65, 14,, B.M.M.Y. Örnek-18

25 T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ YILI 216 KURUM U: KURUM ADI : T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ MALİ HİZMETLER BİRİMİ TEKLİFİ EKO I II III IV V VI LAR ÖDENEĞİ TAHMİNİ TAHMİNİ 1 PERSONEL GİDERLERİ 24,232,5. 25,292,8. 26,365, MEMURLAR 11,58,5. 12,88,2. 12,593, TEMEL MAAŞLAR 4,145,. 4,336,. 4,523, TEMEL MAAŞLAR 3,85,. 3,986,. 4,163, ZAMLAR VE TAZMİNATLAR 4,62,. 4,812,. 5,8, ZAMLAR VE TAZMİNATLAR 4,62,. 4,812,. 5,8, SOSYAL HAKLAR 2,54,5. 2,645,. 2,749, SOSYAL HAKLAR 2,54,5. 2,645,. 2,749, ÖDÜL VE İKRAMİYELER 275,. 295,2. 313, ÖDÜL VE İKRAMİYELER 275,. 295,2. 313, SÖZLEŞMELİ PERSONEL 2,31,. 2,416,5. 2,539, ÜCRETLER 1,2,. 1,256,. 1,313, KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL 1,2,. 1,256,. 1,313,. ÜCRETLERİ ZAMLAR VE TAZMİNATLAR 1,11,. 1,16,5. 1,226, KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL 748,. 784,. 826,. ZAM VE TAZMİNATLARI AKADEMİK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ZAM VE 353,. 376,5. 4,. TAZMİNATLARI 1 3 İŞÇİLER 9,981,. 1,41,1. 1,828, İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ 4,324,. 4,52,. 4,677, SÜREKLİ İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ 4,324,. 4,52,. 4,677, İŞÇİLERİN İHBAR VE KIDEM TAZMİNATLARI 1,228,. 1,27,. 1,318, SÜREKLİ İŞÇİLERİN İHBAR VE KIDEM 1,228,. 1,27,. 1,318,. TAZMİNATLARI İŞÇİLERİN SOSYAL HAKLARI 3,874,. 4,46,. 4,223, SÜREKLİ İŞÇİLERİN SOSYAL HAKLARI 3,874,. 4,46,. 4,223, İŞÇİLERİN FAZLA MESAİLERİ 555,. 583,1. 61, SÜREKLİ İŞÇİLERİN FAZLA MESAİLERİ 555,. 583,1. 61, GEÇİCİ PERSONEL 75,. 78,. 82, ÜCRETLER 75,. 78,. 82, ADAY ÇIRAK, ÇIRAK VE STAJYER 75,. 78,. 82,. ÖĞRENCİLERİN ÜCRETLERİ 1 5 DİĞER PERSONEL 295,. 39,. 323, ÜCRET VE DİĞER ÖDEMELER 295,. 39,. 323, BELEDİYE BAŞKANINA YAPILAN ÖDEMELER 135,. 141,. 148, BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE YAPILAN 11,. 115,. 12,. ÖDEMELER BİRLİK BAŞKANLARINA YAPILAN ÖDEMELER 2,. 21,. 22, BİRLİK MECLİS ÜYELERİNE YAPILAN ÖDEMELER 3,. 32,. 33,. Örnek 18

26 T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ YILI 216 KURUM U: KURUM ADI : T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ MALİ HİZMETLER BİRİMİ TEKLİFİ I II EKO. III IV V VI LAR ÖDENEĞİ TAHMİNİ TAHMİNİ 6,635,. 6,978,3. 7,344,. 2 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 2 1 MEMURLAR 3,313,. 3,479,. 3,649, SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA 3,313,. 3,479,. 3,649, SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ 2,1,. 2,15,. 2,216, SAĞLIK PRİMİ ÖDEMELERİ 1,312,. 1,374,. 1,433,. 2 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL 65,5. 651,5. 698, SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA 65,5. 651,5. 698, SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ 323,. 344,5. 366, SAĞLIK PRİMİ ÖDEMELERİ 282,5. 37,. 332,. 2 3 İŞÇİLER 2,716,5. 2,847,8. 2,997, İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNA 275,5. 294,8. 314, İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNA 275,5. 294,8. 314, SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA 2,441,. 2,553,. 2,682, SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ 1,29,5. 1,346,. 1,423, SAĞLIK PRİMİ ÖDEMELERİ 1,15,5. 1,27,. 1,259,. 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 77,315,4. 81,165,15. 84,873, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI 3,783,. 3,972,5. 4,169, KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜN ALIMLARI 5,. 525,. 55, KAUÇUK VE PLASTİK ÜRÜN ALIMLARI 5,. 525,. 55, METAL ÜRÜNÜ ALIMLARI 6,. 63,. 66, METAL ÜRÜNÜ ALIMLARI 6,. 63,. 66, DİĞER MAL VE MALZEME ALIMLARI 2,683,. 2,817,5. 2,959, DİĞER MAL VE MALZEME ALIMLARI 2,683,. 2,817,5. 2,959, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME 11,587,7. 12,153,6. 12,745,6. ALIMLARI KIRTASİYE VE BÜRO MALZEMESİ ALIMLARI 1,192,5. 1,263,7. 1,329, KIRTASİYE ALIMLARI 156,. 164,. 171, BÜRO MALZEMESİ ALIMLARI 311,. 335,2. 356, PERİYODİK YAYIN ALIMLARI 322,. 338,. 355, DİĞER YAYIN ALIMLARI 71,. 74,. 77, BASKI VE CİLT GİDERLERİ 332,5. 352,5. 369, SU VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI 1,725,. 1,811,5. 1,886, SU ALIMLARI 1,5,. 1,575,. 1,638, TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI 225,. 236,5. 248, ENERJİ ALIMLARI 4,8,. 4,259,. 4,476,. Örnek 18

27 T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ YILI 216 KURUM U: KURUM ADI : T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ MALİ HİZMETLER BİRİMİ TEKLİFİ EKO I II III IV V VI LAR ÖDENEĞİ TAHMİNİ TAHMİNİ YAKACAK ALIMLARI 68,. 714,. 744, AKARYAKIT VE YAĞ ALIMLARI 2,5,. 2,6,. 2,75, ELEKTRİK ALIMLARI 9,. 945,. 982, YİYECEK, İÇECEK VE YEM ALIMLARI 1,814,2. 1,92,9. 1,992, YİYECEK ALIMLARI 1,442,1. 1,512,7. 1,583, İÇECEK ALIMLARI 372,1. 39,2. 49, GİYİM VE KUŞAM ALIMLARI 426,. 449,. 472, GİYECEK ALIMLARI 22,. 232,5. 245, SPOR MALZEMELERİ ALIMLARI 191,. 2,5. 21, TÖREN MALZEMELERİ ALIMLARI 15,. 16,. 17, ÖZEL MALZEME ALIMLARI 2,. 21,. 22, ZİRAİ MALZEME VE İLAÇ ALIMLARI 2,. 21,. 22, DİĞER TÜKETİM MAL VE MALZEMESİ ALIMLARI 2,15,. 2,257,5. 2,37, BAHÇE MALZEMESİ ALIMLARI İLE YAPIM VE 2,,. 2,1,. 2,25,. BAKIM GİDERLERİ DİĞER TÜKETİM MAL VE MALZEMESİ ALIMLARI 15,. 157,5. 165,. 3 3 YOLLUKLAR 17,6. 216,3. 136, YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI 17,6. 216,3. 136, YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI 17,6. 216,3. 136, GÖREV GİDERLERİ 2,229,1. 2,345,35. 2,449, TAHLİYE GİDERLERİ 1,52,. 1,596,. 1,66, AFET BÖLGESİ TAHLİYE GİDERLERİ 1,5,. 1,575,. 1,638, DİĞER TAHLİYE GİDERLERİ 2,. 21,. 22, YASAL GİDERLER 38,. 398,5. 417, KUSURSUZ TAZMİNATLAR 9,. 94,. 98, MAHKEME HARÇ VE GİDERLERİ 2,. 21,. 22, ÖDÜL, İKRAMİYE VE BENZERİ ÖDEMELER 5,. 5,5. 6, DİĞER YASAL GİDERLER 85,. 89,. 93, ÖDENECEK VERGİ, RESİM, HARÇLAR VE 27,. 281,. 292,. BENZERİ GİDERLER VERGİ ÖDEMELERİ VE BENZERİ GİDERLER 27,. 281,. 292, KÜLTÜR VARLIKLARI ALIMI VE KORUNMASI 59,1. 69,85. 8,6. GİDERLERİ RESTORASYON VE YENİLEME GİDERLERİ 5,. 6,. 7, SERGİ GİDERLERİ 9,1. 9,85. 1, HİZMET ALIMLARI 49,964,7. 52,357,7. 54,87, MÜŞAVİR FİRMA VE KİŞİLERE ÖDEMELER 45,68,1. 47,8,7. 5,44,3. Örnek 18

28 T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ YILI 216 KURUM U: KURUM ADI : T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ MALİ HİZMETLER BİRİMİ TEKLİFİ EKO I II III IV V VI LAR ÖDENEĞİ TAHMİNİ TAHMİNİ ETÜT-PROJE BİLİRKİŞİ EKSPERTİZ GİDERLERİ 16,. 168,. 176, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 147,1. 155,7. 164, BİLGİSAYAR HİZMETİ ALIMLARI 59,. 614,5. 64, MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 32,15,. 33,697,. 35,25, HARİTA YAPIM VE ALIM GİDERLERİ 2,. 22,. 25, DANIŞMA YÖNETİM VE İŞLETİM GİDERLERİ 11,. 16,5. 112, DİĞER MÜŞAVİR FİRMA VE KİŞİLERE 12,44,. 13,37,. 13,677,. ÖDEMELER HABERLEŞME GİDERLERİ 478,1. 56,. 53, POSTA VE TELGRAF GİDERLERİ 37,1. 4,5. 43, TELEFON ABONELİK VE KULLANIM ÜCRETLERİ 38,. 4,. 417, BİLGİYE ABONELİK GİDERLERİ 46,. 49,5. 53, HABERLEŞME CİHAZLARI RUHSAT VE 15,. 16,. 17,. KULLANIM GİDERLERİ TAŞIMA GİDERLERİ 5,. 52,. 54, GEÇİŞ ÜCRETLERİ 5,. 52,. 54, TARİFEYE BAĞLI ÖDEMELER 881,5. 911,5. 941, İLAN GİDERLERİ 881,5. 911,5. 941, KİRALAR 2,845,. 2,98,. 3,125, TAŞIT KİRALAMASI GİDERLERİ 1,34,. 1,42,. 1,474, İŞ MAKİNASI KİRALAMASI GİDERLERİ 1,2,. 1,26,. 1,32, HİZMET BİNASI KİRALAMA GİDERLERİ 15,. 156,. 162, ARSA VE ARAZİ KİRALAMASI GİDERLERİ 155,. 162,. 169, DİĞER HİZMET ALIMLARI 12,. 17,5. 112, KURSLARA KATILMA VE EĞİTİM GİDERLERİ 12,. 17,5. 112,. 3 6 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 1,326,. 1,382,. 1,438, TEMSİL GİDERLERİ 65,. 677,5. 75, TEMSİL, AĞIRLAMA, TÖREN, FUAR, 65,. 677,5. 75,. ORGANİZASYON GİDERLERİ TANITMA GİDERLERİ 676,. 74,5. 733, TANITMA, AĞIRLAMA, TÖREN, FUAR, 676,. 74,5. 733,. ORGANİZASYON GİDERLERİ 3 7 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM 3,51,8. 3,665,2. 3,838,8. VE ONARIM GİDERLERİ MENKUL MAL ALIM GİDERLERİ 3,11,8. 3,151,2. 3,3, BÜRO VE İŞYERİ MAL VE MALZEME ALIMLARI 848,. 879,4. 921, BÜRO VE İŞYERİ MAKİNE VE TECHİZAT 74,. 737,. 77,. ALIMLARI AVADANLIK VE YEDEK PARÇA ALIMLARI 1,,. 1,5,. 1,1, YANGINDAN KORUNMA MALZEMELERİ ALIMLARI 2,. 22,. 24,. Örnek 18

29 T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ YILI 216 KURUM U: KURUM ADI : T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ MALİ HİZMETLER BİRİMİ TEKLİFİ EKO I II III IV V VI LAR ÖDENEĞİ TAHMİNİ TAHMİNİ DİĞER DAYANIKLI MAL VE MALZEME ALIMLARI 439,8. 462,8. 485, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 42,. 441,. 462, BİLGİSAYAR YAZILIM ALIMLARI VE YAPIMLARI 42,. 441,. 462, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 7,. 73,. 76, MAKİNE TEÇHİZAT BAKIM VE ONARIM 2,. 21,. 22,. GİDERLERİ İŞ MAKİNASI ONARIM GİDERLERİ 5,. 52,. 54,. 3 8 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 4,75,5. 5,4,5. 5,216,. GİDERLERİ HİZMET BİNASI BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ 53,5. 553,5. 584, BÜRO BAKIM VE ONARIMI GİDERLERİ 233,. 243,5. 257, OKUL BAKIM VE ONARIMI GİDERLERİ 135,. 14,. 148, HASTANE BAKIM VE ONARIMI GİDERLERİ 162,5. 17,. 179, SOSYAL TESİS BAKIM VE ONARIMI GİDERLERİ 4,22,. 4,451,. 4,632, SOSYAL TESİS BAKIM VE ONARIMI GİDERLERİ 4,22,. 4,451,. 4,632,. 3 9 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 65,. 68,. 72, CENAZE GİDERLERİ 5,. 52,. 55, MEZAR VE ŞEHİTLİK YAPIM VE BAKIM 5,. 52,. 55,. GİDERLERİ DİĞER İLAÇ GİDERLERİ 15,. 16,. 17, DİĞER İLAÇ GİDERLERİ 15,. 16,. 17,. 4 FAİZ GİDERLERİ 1,6,. 1,68,. 1,76,. 4 1 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ 1,6,. 1,68,. 1,76,. GİDERLERİ FAİZ GİDERLERİ 1,6,. 1,68,. 1,76, FAİZ GİDERLERİ (TL.) 1,6,. 1,68,. 1,76,. 5 CARİ TRANSFERLER 2,111,1. 2,215,2. 2,32, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA 1,335,. 1,41,. 1,468,. YAPILAN TRANSFERLER KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA 1,335,. 1,41,. 1,468, DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK 7,. 735,. 77,. VB. KURULUŞLARA KAMU İŞVEREN SENDİKALARINA 35,. 36,. 38, MEMURLARIN ÖĞLE YEMEĞİNE YARDIM 6,. 63,. 66,. 5 4 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 276,1. 289,2. 32, EĞİTİM AMAÇLI DİĞER TRANSFERLER 5,. 52,. 54, EĞİTİM AMAÇLI DİĞER TRANSFERLER 5,. 52,. 54, SOSYAL AMAÇLI TRANSFERLER 26,1. 27,2. 28, MUHTAÇ ASKER AİLELERİNE YARDIM 25,. 26,. 27, DİĞER SOSYAL AMAÇLI TRANSFERLER 1,1. 1,2. 1,3. Örnek 18

30 T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ YILI 216 KURUM U: KURUM ADI : T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ MALİ HİZMETLER BİRİMİ TEKLİFİ EKO I II III IV V VI LAR ÖDENEĞİ TAHMİNİ TAHMİNİ HANE HALKINA YAPILAN DİĞER TRANSFERLER 2,. 21,. 22, HANE HALKINA YAPILAN DİĞER TRANSFERLER 2,. 21,. 22,. 5 8 GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR 5,. 525,. 55, DİĞERLERİNE VERİLEN PAYLAR 5,. 525,. 55, İLLER BANKASINA VERİLEN PAYLAR 5,. 525,. 55,. 6 SERMAYE GİDERLERİ 19,256,. 2,378,55. 21,956, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 1,. 15,. 11, BİLGİSAYAR YAZILIMI ALIMLARI 1,. 15,. 11, BİLGİSAYAR YAZILIMI ALIMLARI 1,. 15,. 11,. 6 4 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI 3,3,. 3,447,. 3,597, ARAZİ ALIM VE KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ 4,. 416,. 433, YOL İÇİN ARAZİ ALIM VE KAMULAŞTIRMA 4,. 416,. 433,. GİDERLERİ ARSA ALIM VE KAMULAŞTIRMASI GİDERLERİ 2,4,. 2,511,. 2,624, HİZMET BİNASI İÇİN ARSA ALIM VE 3,. 312,. 325,. KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ SOSYAL TESİS İÇİN ARSA ALIM VE 2,. 28,. 216,. KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ YOL YAPIMI İÇİN ARSA ALIM VE 4,. 416,. 433,. KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ DİĞER ARSA ALIM VE KAMULAŞTIRMA 1,5,. 1,575,. 1,65,. GİDERLERİ BİNA ALIM VE KAMULAŞTIRMA GİDERLERİ 5,. 52,. 54, DİĞER BİNA ALIM VE KAMULAŞTIRMA 5,. 52,. 54,. GİDERLERİ 6 5 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ 15,856,. 16,826,55. 18,249, MALZEME GİDERLERİ 9,. 939,. 981, İNŞAAT MALZEMESİ GİDERLERİ 5,. 52,. 54, ELEKTRİK TESİSATI GİDERLERİ 353,. 37,. 389, SIHHİ TESİSAT GİDERLERİ 47,. 49,. 52, MÜTEAHHİTLİK GİDERLERİ 14,956,. 15,887,55. 17,268, HİZMET BİNASI 5,,. 5,25,. 5,5, SOSYAL TESİSLER 1,25,. 1,3,. 1,38, YOL YAPIM GİDERLERİ 8,76,. 9,337,55. 1,388,5. 7 SERMAYE TRANSFERLERİ 2,. 21,. 22,. 7 1 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ 2,. 21,. 22, DİĞER SERMAYE TRANSFERLERİ 2,. 21,. 22, KALKINMA AJANSLARI 2,. 21,. 22,. 9 YEDEK ÖDENEKLER 8,65,. 9,8,. 9,51,. 9 1 PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 2,,. 2,1,. 2,2,. Örnek 18

31 T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇOK YILLI GİDER BÜTÇESİ YILI 216 KURUM U: KURUM ADI : T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ MALİ HİZMETLER BİRİMİ TEKLİFİ EKO I II III IV V VI LAR ÖDENEĞİ TAHMİNİ TAHMİNİ PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 2,,. 2,1,. 2,2, PERSONEL GİDERLERİNİ KARŞILAMA ÖDENEĞİ 2,,. 2,1,. 2,2,. 9 6 YEDEK ÖDENEK 6,65,. 6,98,. 7,31, YEDEK ÖDENEK 6,65,. 6,98,. 7,31, YEDEK ÖDENEK 6,65,. 6,98,. 7,31,. TOPLAMLAR 14,,. 147,,. 154,35,. Örnek 18

32 T.C. DARICA BELEDYE BAKANLII ÖDENEK CETVELI MALİ HİZMETLER BİRİMİ TEKLİFİ Kurumsal Siniflandirma Fonksiyonel Sınıflandırma Fin Tip I II III IV I II III IV I IV Ekonomik 216 Sınıflandırma I II III V VI YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) 46 BELEDİYE 14,, KOCAELİ İLİ 14,, T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 14,, ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 6,32, GENEL KAMU HİZMETLERİ 6,32, Yasama ve Yürütme Organları, Finansal 6,32, Yasama ve yürütme organları hizmetleri 6,32, MAHALLİ İDARELER 6,32, PERSONEL GİDERLERİ 1,797, MEMURLAR 774, TEMEL MAAŞLAR 264, TEMEL MAAŞLAR 264, ZAMLAR VE TAZMİNATLAR 33, ZAMLAR VE TAZMİNATLAR 33, SOSYAL HAKLAR 16, SOSYAL HAKLAR 16, ÖDÜL VE İKRAMİYELER 2, ÖDÜL VE İKRAMİYELER 2, SÖZLEŞMELİ PERSONEL 258, ÜCRETLER 138, KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ 138, ZAMLAR VE TAZMİNATLAR 12, KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ 8, AKADEMİK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 4, İŞÇİLER 47, İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ 165, SÜREKLİ İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ 165, İŞÇİLERİN İHBAR VE KIDEM 1, SÜREKLİ İŞÇİLERİN İHBAR VE KIDEM 1, İŞÇİLERİN SOSYAL HAKLARI 17, SÜREKLİ İŞÇİLERİN SOSYAL HAKLARI 17, İŞÇİLERİN FAZLA MESAİLERİ 35, SÜREKLİ İŞÇİLERİN FAZLA MESAİLERİ 35, DİĞER PERSONEL 295, ÜCRET VE DİĞER ÖDEMELER 295, BELEDİYE BAŞKANINA YAPILAN 135, BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNE YAPILAN 11, BİRLİK BAŞKANLARINA YAPILAN 2, BİRLİK MECLİS ÜYELERİNE YAPILAN 3, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA 438, MEMURLAR 232, SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA 232, SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ 142, SAĞLIK PRİMİ ÖDEMELERİ 9, SÖZLEŞMELİ PERSONEL 68, SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA 68, SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ 36, SAĞLIK PRİMİ ÖDEMELERİ 32, İŞÇİLER 138, İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNA 14, İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNA 14,.

33 T.C. DARICA BELEDYE BAKANLII ÖDENEK CETVELI MALİ HİZMETLER BİRİMİ TEKLİFİ Kurumsal Siniflandirma Fonksiyonel Sınıflandırma Fin Tip I II III IV I II III IV I IV Ekonomik 216 Sınıflandırma I II III V VI YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA 124, SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ 66, SAĞLIK PRİMİ ÖDEMELERİ 58, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 4,5, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME 46, KIRTASİYE VE BÜRO MALZEMESİ 31, BÜRO MALZEMESİ ALIMLARI 5, PERİYODİK YAYIN ALIMLARI 6, DİĞER YAYIN ALIMLARI 4, BASKI VE CİLT GİDERLERİ 16, YİYECEK, İÇECEK VE YEM ALIMLARI 15, YİYECEK ALIMLARI 13, İÇECEK ALIMLARI 2, YOLLUKLAR 5, YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI 5, YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI 5, HİZMET ALIMLARI 2,55, MÜŞAVİR FİRMA VE KİŞİLERE ÖDEMELER 2,, DİĞER MÜŞAVİR FİRMA VE KİŞİLERE 2,, HABERLEŞME GİDERLERİ 1, BİLGİYE ABONELİK GİDERLERİ 1, TARİFEYE BAĞLI ÖDEMELER 54, İLAN GİDERLERİ 54, TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ 1,, TEMSİL GİDERLERİ 5, TEMSİL, AĞIRLAMA, TÖREN, FUAR, 5, TANITMA GİDERLERİ 5, TANITMA, AĞIRLAMA, TÖREN, FUAR, 5, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, 2, MENKUL MAL ALIM GİDERLERİ 2, BÜRO VE İŞYERİ MAL VE MALZEME 2, TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ 15, DİĞER İLAÇ GİDERLERİ 15, DİĞER İLAÇ GİDERLERİ 15, CARİ TRANSFERLER 35, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA 35, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA 35, KAMU İŞVEREN SENDİKALARINA 35, DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 8,888, GENEL KAMU HİZMETLERİ 8,888, Yasama ve Yürütme Organları, Finansal 8,888, Yasama ve yürütme organları hizmetleri 8,888, MAHALLİ İDARELER 8,888, PERSONEL GİDERLERİ 1,857, MEMURLAR 764, TEMEL MAAŞLAR 264, TEMEL MAAŞLAR 264, ZAMLAR VE TAZMİNATLAR 33, ZAMLAR VE TAZMİNATLAR 33, SOSYAL HAKLAR 15, SOSYAL HAKLAR 15,.

34 T.C. DARICA BELEDYE BAKANLII ÖDENEK CETVELI MALİ HİZMETLER BİRİMİ TEKLİFİ Kurumsal Siniflandirma Fonksiyonel Sınıflandırma Fin Tip I II III IV I II III IV I IV Ekonomik 216 Sınıflandırma I II III V VI YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) ÖDÜL VE İKRAMİYELER 2, ÖDÜL VE İKRAMİYELER 2, SÖZLEŞMELİ PERSONEL 165, ÜCRETLER 92, KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ 92, ZAMLAR VE TAZMİNATLAR 73, KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ 53, AKADEMİK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 2, İŞÇİLER 928, İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ 36, SÜREKLİ İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ 36, İŞÇİLERİN İHBAR VE KIDEM 15, SÜREKLİ İŞÇİLERİN İHBAR VE KIDEM 15, İŞÇİLERİN SOSYAL HAKLARI 375, SÜREKLİ İŞÇİLERİN SOSYAL HAKLARI 375, İŞÇİLERİN FAZLA MESAİLERİ 43, SÜREKLİ İŞÇİLERİN FAZLA MESAİLERİ 43, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA 495, MEMURLAR 222, SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA 222, SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ 137, SAĞLIK PRİMİ ÖDEMELERİ 85, SÖZLEŞMELİ PERSONEL 43, SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA 43, SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ 23, SAĞLIK PRİMİ ÖDEMELERİ 2, İŞÇİLER 23, İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNA 23, İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNA 23, SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA 27, SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ 11, SAĞLIK PRİMİ ÖDEMELERİ 97, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 6,536, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME 3,483, KIRTASİYE VE BÜRO MALZEMESİ 143, KIRTASİYE ALIMLARI 8, BÜRO MALZEMESİ ALIMLARI 5, PERİYODİK YAYIN ALIMLARI 3, BASKI VE CİLT GİDERLERİ 1, SU VE TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI 1,57, SU ALIMLARI 1,5, TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMLARI 7, ENERJİ ALIMLARI 1,55, YAKACAK ALIMLARI 65, ELEKTRİK ALIMLARI 9, YİYECEK, İÇECEK VE YEM ALIMLARI 11, YİYECEK ALIMLARI 1, İÇECEK ALIMLARI 1, GİYİM VE KUŞAM ALIMLARI 6, GİYECEK ALIMLARI 1, SPOR MALZEMELERİ ALIMLARI 5,.

35 T.C. DARICA BELEDYE BAKANLII ÖDENEK CETVELI MALİ HİZMETLER BİRİMİ TEKLİFİ Kurumsal Siniflandirma Fonksiyonel Sınıflandırma Fin Tip I II III IV I II III IV I IV Ekonomik 216 Sınıflandırma I II III V VI YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) DİĞER TÜKETİM MAL VE MALZEMESİ 5, DİĞER TÜKETİM MAL VE MALZEMESİ 5, YOLLUKLAR 1, YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI 1, YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI 1, GÖREV GİDERLERİ 1,51, TAHLİYE GİDERLERİ 1,5, AFET BÖLGESİ TAHLİYE GİDERLERİ 1,5, YASAL GİDERLER 5, ÖDÜL, İKRAMİYE VE BENZERİ ÖDEMELER 5, KÜLTÜR VARLIKLARI ALIMI VE 5, SERGİ GİDERLERİ 5, HİZMET ALIMLARI 1,83, MÜŞAVİR FİRMA VE KİŞİLERE ÖDEMELER 712, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 1, BİLGİSAYAR HİZMETİ ALIMLARI 1, DANIŞMA YÖNETİM VE İŞLETİM 1, DİĞER MÜŞAVİR FİRMA VE KİŞİLERE 7, HABERLEŞME GİDERLERİ 351, TELEFON ABONELİK VE KULLANIM 35, BİLGİYE ABONELİK GİDERLERİ 1, TARİFEYE BAĞLI ÖDEMELER 2, İLAN GİDERLERİ 2, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, 3, MENKUL MAL ALIM GİDERLERİ 3, BÜRO VE İŞYERİ MAL VE MALZEME 2, BÜRO VE İŞYERİ MAKİNE VE TECHİZAT 1, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 15, HİZMET BİNASI BAKIM VE ONARIM 15, BÜRO BAKIM VE ONARIMI GİDERLERİ 15, İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM 5,334, GENEL KAMU HİZMETLERİ 5,334, Yasama ve Yürütme Organları, Finansal 5,334, Yasama ve yürütme organları hizmetleri 5,334, MAHALLİ İDARELER 5,334, PERSONEL GİDERLERİ 549, MEMURLAR 26, TEMEL MAAŞLAR 95, TEMEL MAAŞLAR 95, ZAMLAR VE TAZMİNATLAR 9, ZAMLAR VE TAZMİNATLAR 9, SOSYAL HAKLAR 7, SOSYAL HAKLAR 7, ÖDÜL VE İKRAMİYELER 5, ÖDÜL VE İKRAMİYELER 5, İŞÇİLER 214, İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ 11, SÜREKLİ İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ 11, İŞÇİLERİN SOSYAL HAKLARI 99, SÜREKLİ İŞÇİLERİN SOSYAL HAKLARI 99, İŞÇİLERİN FAZLA MESAİLERİ 5,.

36 T.C. DARICA BELEDYE BAKANLII ÖDENEK CETVELI MALİ HİZMETLER BİRİMİ TEKLİFİ Kurumsal Siniflandirma Fonksiyonel Sınıflandırma Fin Tip I II III IV I II III IV I IV Ekonomik 216 Sınıflandırma I II III V VI YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) SÜREKLİ İŞÇİLERİN FAZLA MESAİLERİ 5, GEÇİCİ PERSONEL 75, ÜCRETLER 75, ADAY ÇIRAK, ÇIRAK VE STAJYER 75, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA 13, MEMURLAR 64, SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA 64, SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ 34, SAĞLIK PRİMİ ÖDEMELERİ 3, İŞÇİLER 66, İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNA 6, İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNA 6, SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA 6, SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ 3, SAĞLIK PRİMİ ÖDEMELERİ 3, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 4,55, ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME 5, DİĞER MAL VE MALZEME ALIMLARI 5, DİĞER MAL VE MALZEME ALIMLARI 5, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME 23, KIRTASİYE VE BÜRO MALZEMESİ 3, PERİYODİK YAYIN ALIMLARI 3, GİYİM VE KUŞAM ALIMLARI 2, GİYECEK ALIMLARI 2, YOLLUKLAR 3, YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI 3, YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI 3, HİZMET ALIMLARI 4,24, MÜŞAVİR FİRMA VE KİŞİLERE ÖDEMELER 4,1, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 1, MÜTEAHHİTLİK HİZMETLERİ 4,, HABERLEŞME GİDERLERİ 1, POSTA VE TELGRAF GİDERLERİ 1, TARİFEYE BAĞLI ÖDEMELER 3, İLAN GİDERLERİ 3, DİĞER HİZMET ALIMLARI 1, KURSLARA KATILMA VE EĞİTİM 1, CARİ TRANSFERLER 6, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA 6, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA 6, MEMURLARIN ÖĞLE YEMEĞİNE YARDIM 6, BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ 2,525, GENEL KAMU HİZMETLERİ 2,525, Genel Hizmetler 2,525, Diğer genel hizmetler 2,525, MAHALLİ İDARELER 2,525, PERSONEL GİDERLERİ 849, MEMURLAR 269, TEMEL MAAŞLAR 13, TEMEL MAAŞLAR 13, ZAMLAR VE TAZMİNATLAR 99,.

37 T.C. DARICA BELEDYE BAKANLII ÖDENEK CETVELI MALİ HİZMETLER BİRİMİ TEKLİFİ Kurumsal Siniflandirma Fonksiyonel Sınıflandırma Fin Tip I II III IV I II III IV I IV Ekonomik 216 Sınıflandırma I II III V VI YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) ZAMLAR VE TAZMİNATLAR 99, SOSYAL HAKLAR 6, SOSYAL HAKLAR 6, ÖDÜL VE İKRAMİYELER 7, ÖDÜL VE İKRAMİYELER 7, SÖZLEŞMELİ PERSONEL 258, ÜCRETLER 138, KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ 138, ZAMLAR VE TAZMİNATLAR 12, KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ 8, AKADEMİK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 4, İŞÇİLER 322, İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ 132, SÜREKLİ İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ 132, İŞÇİLERİN İHBAR VE KIDEM 5, SÜREKLİ İŞÇİLERİN İHBAR VE KIDEM 5, İŞÇİLERİN SOSYAL HAKLARI 12, SÜREKLİ İŞÇİLERİN SOSYAL HAKLARI 12, İŞÇİLERİN FAZLA MESAİLERİ 2, SÜREKLİ İŞÇİLERİN FAZLA MESAİLERİ 2, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA 241, MEMURLAR 78, SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA 78, SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ 48, SAĞLIK PRİMİ ÖDEMELERİ 3, SÖZLEŞMELİ PERSONEL 68, SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA 68, SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ 36, SAĞLIK PRİMİ ÖDEMELERİ 32, İŞÇİLER 95, İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNA 1, İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNA 1, SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA 85, SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ 45, SAĞLIK PRİMİ ÖDEMELERİ 4, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1,435, TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME 1, DİĞER TÜKETİM MAL VE MALZEMESİ 1, DİĞER TÜKETİM MAL VE MALZEMESİ 1, YOLLUKLAR 1, YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI 1, YURTİÇİ GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI 1, HİZMET ALIMLARI 1,25, MÜŞAVİR FİRMA VE KİŞİLERE ÖDEMELER 95, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GİDERLERİ 1, BİLGİSAYAR HİZMETİ ALIMLARI 5, DANIŞMA YÖNETİM VE İŞLETİM 5, DİĞER MÜŞAVİR FİRMA VE KİŞİLERE 3, HABERLEŞME GİDERLERİ 25, BİLGİYE ABONELİK GİDERLERİ 25, TARİFEYE BAĞLI ÖDEMELER 5,.

38 T.C. DARICA BELEDYE BAKANLII ÖDENEK CETVELI MALİ HİZMETLER BİRİMİ TEKLİFİ Kurumsal Siniflandirma Fonksiyonel Sınıflandırma Fin Tip I II III IV I II III IV I IV Ekonomik 216 Sınıflandırma I II III V VI YILI BÜTÇE ÖDENEĞİ (TL) İLAN GİDERLERİ 5, MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, 25, MENKUL MAL ALIM GİDERLERİ 15, BÜRO VE İŞYERİ MAL VE MALZEME 5, BÜRO VE İŞYERİ MAKİNE VE TECHİZAT 5, DİĞER DAYANIKLI MAL VE MALZEME 5, GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI 1, BİLGİSAYAR YAZILIM ALIMLARI VE 1, GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM 5, HİZMET BİNASI BAKIM VE ONARIM 5, BÜRO BAKIM VE ONARIMI GİDERLERİ 5, YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 2,13, İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 2,13, İskan İşleri ve Hizmetleri 2,13, MAHALLİ İDARELER 2,13, PERSONEL GİDERLERİ 1,149, MEMURLAR 569, TEMEL MAAŞLAR 26, TEMEL MAAŞLAR 26, ZAMLAR VE TAZMİNATLAR 198, ZAMLAR VE TAZMİNATLAR 198, SOSYAL HAKLAR 15, SOSYAL HAKLAR 15, ÖDÜL VE İKRAMİYELER 15, ÖDÜL VE İKRAMİYELER 15, SÖZLEŞMELİ PERSONEL 171, ÜCRETLER 92, KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ 92, ZAMLAR VE TAZMİNATLAR 79, KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ 53, AKADEMİK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 26, İŞÇİLER 49, İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ 185, SÜREKLİ İŞÇİLERİN ÜCRETLERİ 185, İŞÇİLERİN İHBAR VE KIDEM 5, SÜREKLİ İŞÇİLERİN İHBAR VE KIDEM 5, İŞÇİLERİN SOSYAL HAKLARI 158, SÜREKLİ İŞÇİLERİN SOSYAL HAKLARI 158, İŞÇİLERİN FAZLA MESAİLERİ 16, SÜREKLİ İŞÇİLERİN FAZLA MESAİLERİ 16, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA 324, MEMURLAR 159, SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA 159, SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ 98, SAĞLIK PRİMİ ÖDEMELERİ 61, SÖZLEŞMELİ PERSONEL 45, SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA 45, SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ ÖDEMELERİ 24, SAĞLIK PRİMİ ÖDEMELERİ 21, İŞÇİLER 12, İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNA 12,.

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 226.989.081,78 312.810.764,20 167.315.597,88 830 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.646,47 31.977.643,70 830 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 830

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS 38 60 RİZE ÜNİVERSİTESİ 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000 49.799.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ AĞUSTOS 2014 AĞUSTOS 2015 AĞUSTOS DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel 6.923.242.369,58 7.610.897.643,07 9,93 1 1 0 0 Memurlar 6.532.460.120,65

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI Bütçe Giderinin Türü 20 20 2008 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 60,869,561.14 65,906,398.20 78,874,750.37 830 01 1 MEMURLAR 7,956,369.31 8,601,011.72 12,494,845.06 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,781,914.42 4,093,825.61 4,426,610.72

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 630 GİDERLER HESABI 179.380.571,37 246.631.591,95 107.250.640,31 630 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.540,21 31.982.752,53 630 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 630 1 1 1

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ (TEKLİF) GENEL SEKRETERLİK I I II Sİ TEKLİFİ 46 BELEDİYELER 0,00 0,00 1.502.081,00 680.058,79 2.334.779,00 2.107.603,00 2.212.978,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 0,00 0,00 1.502.081,00 680.058,79 2.334.779,00 2.107.603,00

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ ĠÇĠNDEKĠLER 1 2012 MALĠ YILI BÜTÇE KARARNAMESĠ 2 3 4 A CETVELĠ Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması B CETVELĠ Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 54.298,01,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 60,869,561.14 65,906,398.20 78,874,750.37 630 01 1 MEMURLAR 7,956,369.31 8,601,011.72 12,494,845.06 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,781,914.42 4,093,825.61 4,426,610.72

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ

02 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FONKSİYON VE EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE OCAK-MART GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİNDE KULLANILABİLECEK VE KULLANILAMAYACAK IV DÜZEY BÜTÇE KODLARI KURUMSAL SINFLANDIRMA FONKSİYONEL KODLAR

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

Meclisce GİDER BÜTÇESİ

Meclisce GİDER BÜTÇESİ GELİR BÜTÇESİ KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNİN 2013 YILI BÜTÇESİ Meclisce Kabul Edilen Merkezi idare Vergi Gelirlerinden Alinan Paylar 38.700.000,00 Mevduat Faizleri 4.500.000,00 Madenlerden Devlet Hakki 4.000.000,00

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLERİ CETVELİ

BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLERİ CETVELİ Kurum / Birim Adi :MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLĞ Bütçe ı / Rapor Tarihleri :2013 / - Sonu İtibariyle Sayfa No:1/128 V V V V V V V AÇKLAMA 46 BELEDİYELER 137.854.872,35 515.251.100,00

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 1.9.467.287,69 Personel Giderleri 65.940.578,57 Memurlar 59.351.642,40 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Zamlar ve Tazminatlar 26.879.830,22 Zamlar ve Tazminatlar

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ. A.Ersan

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ. A.Ersan 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ A.Ersan Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 12 ENCÜMEN KARARI

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74 Yılı : GİDERLER HESABI 73.793.929,74 GELİRLER HESABI 71.449.874,53 PERSONEL GİDERLERİ 32.449.344,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.2.163,95 MEMURLAR 31.347.872,76 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.917.218,40

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 76.5.871,49 6 GELİRLER HESABI 154.536.871,86 Personel 2.615.963,94 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 79.1.823,12 Memurlar 2.539.120, 6 Mal ve

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR TARİHİ : 27.10.2015 KARAR NO : 257 KONUSU : 2016 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi MECLİS BAŞKANI : Ulaş YURDAKUL MECLİS KÂTİPLERİ : Ali İhsan USLU, Nuran BAŞKÜTÜK

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2015 BİRİM BÜTÇE DAĞILIMI

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2015 BİRİM BÜTÇE DAĞILIMI BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2015 BİRİM BÜTÇE DAĞILIMI BÜTÇE KODU 2015 YILI BÜTÇESİ EKONOMİK KOD ADI SAĞLIK YÜKSEK OKULU 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.1.01 331.300 Temel Maaşlar 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.2.01

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

Bursa Büyükşehir Belediyesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Büyükşehir Belediyesi 2011 MALİ YILI BÜTÇESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2011 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Birimleri için (A) ödenek cetvelinde 842.720.000-TL

Detaylı

TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TRABZON İL ÖZEL İDARESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 3 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94 Yılı : GİDERLER HESABI 2.193.217.517,94 6 GELİRLER HESABI 2.547.2.935,59 Personel 3.958.1,82 6 Vergi Gelirleri 224.968.595,68 Memurlar 246,24 6 Harçlar 224.968.595,68 Ek Çalışma Karşılıkları 246,24 6 Diğer

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 78.4.6,45 GELİRLER HESABI.454.823, PERSONEL GİDERLERİ 43.623.325,73 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.194.839, MEMURLAR 42.1.482,33 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.6,69 Temel

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 15.321.473,94

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 15.321.473,94 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 15.321.473,94 GELİRLER HESABI 31.6.870,52 PERSONEL GİDERLERİ 6.277.936,41 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 180.5,86 MEMURLAR 5.823.456,92 Mal

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92 Yılı : GİDERLER HESABI 1.198.394,92 GELİRLER HESABI 2.6.198, PERSONEL GİDERLERİ 1.5.9,18 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17.2.8,19 MEMURLAR 1.549.6,86 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.538.785, Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : GİDERLER HESABI 180.450.778,97 GELİRLER HESABI 219.5.248,42 PERSONEL GİDERLERİ 1.542.1,47 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.6.4,35 MEMURLAR 1.878.9,43 Mal ve Hizmet

Detaylı

FİNAS KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA TİPİ 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897.

FİNAS KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA TİPİ 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897. FİNAS TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA EKONOMİK SINIFLANDIRMA AÇIKLAMA TUTAR 46 MAHALLİ İDARELER 515.897.000,00 33 BELEDİYELER 515.897.000,00 33 MESKİ 515.897.000,00 02 ÖZEL KALEM

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 7 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 53,132,315.89 630 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 7,044,749.59 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 3,520,342.71

Detaylı

SAYI : 197 MERSİN 21/10/2015 KARAR KONUNUN GÖRÜŞÜLEREK OYLANMASI SONUCUNDA

SAYI : 197 MERSİN 21/10/2015 KARAR KONUNUN GÖRÜŞÜLEREK OYLANMASI SONUCUNDA Belediye Meclisinin 05/10/2015 tarih ve 170 sayılı ara kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim-Kültür-Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna ortak havale edilen 2016 Mali

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü EKİM AYI 2. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 100: Gündemin birinci maddesi; 2016 mali yılı bütçe görüşülmesine

Detaylı

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU. Yılı : 2015 Ay : 1 Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU. Yılı : 2015 Ay : 1 Ekonomik Kodlar BÜTÇE GİDERİNİN TÜRÜ Yılı : 25 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 75.6.319,79 PERSONEL GİDERLERİ 61.610.3,43 MEMURLAR 57.9.563, Temel Maaşlar 26.0.5,16 Temel Maaşlar 26.0.5,16 20.951.174,31 20.951.174,31 10.3.534,56 10.3.534,56 771.486,63

Detaylı

T 1 1 İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü için (A) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam ( 1.055.961.200,00 ) TL. ödenek verilmiştir.

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 236.1.384,71 GELİRLER HESABI 326.0.7,87 PERSONEL GİDERLERİ 7.7.4,10 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.467.888,64 MEMURLAR 1.646.953,36 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.645.886,41

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 22 GİDERLER HESABI 3.498.279, 6 GELİRLER HESABI 18.2.292, PERSONEL GİDERLERİ 1.732.1,62 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.631,60 MEMURLAR 1.732.1,62 6 Mal ve

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

KURUM Fonksiyon Finans Ekono

KURUM Fonksiyon Finans Ekono KOCAELİ B.ŞEH. BEL. BÜT. 2016 YILI 46 BELEDİYE 1.900.000.000,00 41 KOCAELİ 1.900.000.000,00 01 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.900.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 5.514.000,00 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.514.000,00 1

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 23.554.6,68 GELİRLER HESABI 67.195.4,92 PERSONEL GİDERLERİ.853.4,81 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 97.3,64 MEMURLAR.297.285,92 Mal ve Hizmet

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 78.0.951,53 GELİRLER HESABI 84.541.851, PERSONEL GİDERLERİ 36.7.656,38 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.881.9,36 MEMURLAR 34.869.9,56 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.752.0,65

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 42.652.357,55 GELİRLER HESABI 59.398.9,97 PERSONEL GİDERLERİ 24.4.577, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.848.540,26 MEMURLAR 23.526.7,41 Mal

Detaylı

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Giderin Türü Gelirin Türü 630 630 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ÖDENEKLER 630 ÖDENEKLER 630 SOSYAL HAKLAR 630 SOSYAL

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1-Belediye/bağlı idare/birlik birimleri için (A) Ödenek cetvelinde gösterildiği gibi toplam 21.000.000.00.TL. ödenek verilmiştir. İfadesi komisyonumuzca oy birliği ile

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

BİRİM ÖDENEKLERİ LİSTESİ

BİRİM ÖDENEKLERİ LİSTESİ 276 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.1.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.2.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.3.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.4.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-01.1.5.01 38.80.02.76-09.4.1.00-2-02.1.6.01

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 69.642.422,82 GELİRLER HESABI 89.4.344,65 PERSONEL GİDERLERİ 37.838.782,37 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.229.8,42 MEMURLAR 35.783.928,32

Detaylı

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2013 tarihli oturumunda

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ DÖNEMİ : EKİM-2015 BİRLEŞİM : 18 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 16.10.2015 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 89 ÖZÜ : SİNİN 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU. Belediyemizin 2016

Detaylı

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ 2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ Madde 1- Belediye idare birimleri için (A) Ödenek Cetveli gösterildiği gibi toplam 21.600.00 TL. liralık verilmiştir. İfadesi Komisyonumuzca oy birliği ile Madde 2- Belediye

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA. 2015 Yılı Bütçe AÇIKLAMA. Ödeneği TLKr I II III IV I II III IV I I II 46 BELEDİYELER 1.422.500.000,00 46 33 MERSİN BELEDİYELERİ 1.422.500.000,00 46 33 01 MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 1.422.500.000,00 46 33 01 01 GENEL SEKRETERLİK 1.757.597,00 46 33 01 01 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 44,609,693.18 53,132,315.89 60,869,841.57 630 01 1 MEMURLAR 6,236,655.84 7,044,749.59 7,956,369.31 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,271,081.21 3,520,342.71 3,781,914.42

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 217 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER I. OCAK-HAZİRAN 217 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A- Bütçe Giderleri 4-1 B- Bütçe Gelirleri 11 C-

Detaylı

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2016 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No :442 Karar Tarihi :10/12/2015 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi j) Ula ilçe Belediye Başkanlığına ait 2016 yılı bütçesi

Detaylı

2014 MALİ YILI KESİN HESABI

2014 MALİ YILI KESİN HESABI 2014 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İçindekiler... I Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... 1-15 Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ

2015 MALİ YILI BÜTÇESİ 2015 MALİ YILI BÜTÇESİ S.NO İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1 Gider Bütçesi Gerekçesi 1-4 2 Gelir Bütçesi Gerekçesi 5-6 3 Bütçe Kararnamesi 7-9 4 Ödenek Cetveli (A) 10-28 5 Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B)

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 488 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. o) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

2016 MALİ YILI KESİN HESABI

2016 MALİ YILI KESİN HESABI 2016 MALİ YILI KESİN HESABI SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇİNDEKİLER İçindekiler... Meclis Kararı (2014 Mali Yılı İdari ve Taşınır Kesin Hesabı)... Bütçe Gider Kesin Hesap Cetveli - II.Düzey (Örnek:29)...

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ KASIM / 2013 TARİHİ 05.11.2013 GÜNÜ SALI - SAAT : 10.30 TOPLANTI 12 BİRLEŞİM 13 OTURUM 13 KARAR NO 139 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA

Detaylı

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9

2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 İÇİNDEKİLER 1. 2015 Yılı Bütçe Kararnamesi...2 2. Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Ödenek Cetveli...9 3. Ödenek (A) Cetveli...10 4. Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) Cetveli...25 5.

Detaylı

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

2017 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ : EKİM-2016 BİRLEŞİM : 20 OTURUM : 1 TOPLANTI TARİHİ : 18.10.2016 GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 118 ÖZÜ : ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ İLE İLGİLİ PLAN

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA

ÖDENEK CETVELİ - A FİN. TİPİ KURUMSAL SINIFLANDIRMA FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA 46 BELEDİYELER 153.000.000,00 33 MERSİN BELEDİYELERİ 153.000.000,00 03 MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 153.000.000,00 02 ÖZEL KALEM 3.372.000,00 06 İSKAN ve TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ 3.120.500,00 3 Su Temini İşleri

Detaylı