TÜRKİYE PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA VEKİLLİĞİ SINAVI 14 KASIM 2009 ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA VEKİLLİĞİ SINAVI 14 KASIM 2009 ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO.."

Transkript

1 TÜRKİYE PTENT ENSTİTÜSÜ MRK VEKİLLİĞİ SINVI 14 KSIM 2009 DYIN: SOYDI. DI... T.C.KİMLİK NUMRSI.. SINV SLON NO...SIR NO.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın Genel çıklama 1. Sınav süresi 135 dakikadır. 2. Bu kitapçıkta 100 soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 3. İşaretlemelerinizi yumuşak uçlu kurşun kalem ile işaretleme yapacağınız alanı taşırmadan yapınız. 4. Değiştirmek istediğiniz cevabı, cevap kâğıdınızı yıpratmadan siliniz. 5. Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kâğıdınızı katlamayınız, buruşturmayınız ve gereksiz işaret koymayınız. 6. Testte her soru için tek bir doğru cevap şıkkı işaretlenecektir. Birden fazla işaretlemeleriniz durumunda o soruya verdiğiniz cevap yanlış sayılacaktır. 7. Testte yanlış cevaplarınız doğru cevapları götürmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı işaretlemek yararınıza olacaktır. 8. Boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.

2 1) şağıda yazılı iş veya görevlerden hangisi Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Vekilleri Sınav ve Sicil Yönetmeliğinde, marka vekilinin yerine getirmek zorunda olduğu belirtilen iş veya görevler arasında sayılmamıştır? a) 556 sayılı KHK hükümlerinden doğan haklarla ilgili konularda ilgili kişileri Enstitü nezdinde temsil etmek. b) 556 sayılı KHK hükümlerinden doğan haklarla ilgili konularda danışmanlık yapmak. c) 556 sayılı KHK hükümlerinden doğan haklarla ilgili konularda dava açmak. d) 556 sayılı KHK hükümlerinden doğan haklarla ilgili konularda işlemleri yürütmek. 2) şağıdakilerden hangisi Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Vekilleri Sınav ve Sicil Yönetmeliğinde marka vekilliğine kabul şartları olarak sayılanlardan değildir? a) Fiil ehliyetine sahip olmak. b) Yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyeti bulunmamak. c) Türk vatandaşı olmak. d) Sicile kayıtlı olmak. 5) Markaların tescili amacıyla mal ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırılmasına ilişkin nlaşma aşağıdakilerden hangisidir? a) 1891 tarihli Madrid nlaşması. b) 1957 tarihli Nis (Nice) nlaşması. c) 1971/1978 tarihli Strasburg nlaşması. d) 1994 tarihli Marka Kanunu nlaşması. 6) şağıdakilerden hangisi 556 sayılı KHK hükümlerince sağlanan marka korumasından yararlanabilecek olanlardan değildir? a) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan gerçek kişiler b) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler c) Viyana sözleşmesi hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler d) Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen marka koruması tanımış yabancı devletlerin gerçek veya tüzel kişileri 3) şağıdakilerden hangisi sınaî mülkiyet haklarındandır? a) Ticaret unvanı üzerindeki hak b) Kişilik hakkı c) Telif hakkı d) Gerçek kişinin ismi üzerindeki hak 4) Münhasıran marka korumasına yönelik ilk uluslararası anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? a) 1883 tarihli Paris Sözleşmesi. b) 1891 tarihli Madrid Sözleşmesi. c) 1957 tarihli Nis (Nice) nlaşması. d) 1989 tarihli Madrid Protokolü. 7) 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin marka korumasına ilişkin temel ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? a) Marka korumasının tescil yoluyla elde edilmesi. b) Marka korumasının kullanım yoluyla elde edilmesi. c) Marka korumasının tanınmışlık yoluyla elde edilmesi. d) Marka korumasının markanın ilk kez ihdas edilmesi (yaratılması) suretiyle elde edilmesi. 1

3 8) Mal ve Hizmetlerin sınıflandırılması ile ilgili olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Mal ve hizmetlerin sınıflandırılmasına ilişkin BİK/TPE: 2007/2 sayılı tebliğ ve eki 1957 tarihli Nis (Nice) anlaşmasına uygun olarak hazırlanmıştır. b) BİK/TPE: 2007/2 sayılı tebliğ, yürürlüğe girmesinden önceki tarihli marka başvuruları için de uygulanır. c) Türk Patent Enstitüsü marka tescil başvurularının veya itirazların incelenmesi aşamalarında aynı tür malı veya hizmeti farklı mal veya hizmet gruplarını da içerecek şekilde daha geniş kapsamda değerlendirebilir. d) BİK/TPE:2007/2 sayılı tebliğ eki liste tüm malları veya hizmetleri kapsamamaktadır. 11) şağıdakilerden hangisi marka sahibinin önlenmesini talep edebileceği fiillerdendir? a) Dürüstçe ve ticari veya sanayi konularıyla ilgili olarak kullanılmaları koşuluyla üçüncü kişilerin ad ve adresini kullanmaları b) Tescilli bir markanın, marka sahibi tarafından veya onun izniyle piyasaya sunulmasından sonra üçüncü kişinin bu mallarla ilgili gerçekleştirdiği fiiller c) İşareti taşıyan malın gümrükçe onaylanmış bir işleme veya kullanıma tabi tutulması d) Tescilli bir markayı taşıyan malın piyasaya sunulmasından sonra üçüncü kişinin bu malı değiştirerek şahsi amaçlı kullanımı 12) Marka hakkına tecavüz halinde, cezalandırılma talebinde bulunma süresi fiilden ve failden haberdar olma tarihinden itibaren ne kadardır? a) 1 yıl b) 2 yıl 9) şağıdakilerden hangisi bir işaretin marka olarak tescili için 556 sayılı KHK m. 5 hükmünde aranan temel koşullardan değildir? a) yırt edici niteliğe sahip olma b) Çizimle görüntülenebilme veya benzer biçimde ifade edilebilme c) Baskı yoluyla yayınlanabilme ve çoğaltılabilme d) Mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilme c) 5 yıl d) Hiçbiri 13) Marka hakkına tecavüz sebebiyle açılacak tecavüzün önlenmesi davası, davanın açıldığı yerde Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi nin bulunmaması halinde aşağıdaki mahkemelerden hangisinde açılmalıdır? a) sliye Ceza Mahkemesi b) sliye Hukuk Mahkemesi c) Sulh Hukuk Mahkemesi d) ğır Ceza Mahkemesi 10) 556 sayılı KHK m. 5 hükmünde marka olarak tescil edilebileceği açıkça belirtilen işaretler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır? a) Kişi adları b) Sesler c) Şekiller d) Harfler 14) şağıdaki işaretlerden hangisi 556 sayılı KHK hükümlerine göre mutlak tescil engelleri sebebiyle marka olarak tescil edilemeyecek işaretlerden değildir? a) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri gibi konularda halkı yanıltacak işaretler b) Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar c) Marka sahibinin izni olmadan ticari vekil veya temsilci tarafından kendi adına tescil ettirilmek için yapılan başvuruya konu işaret d) Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şekli içeren işaretler 2

4 15) Tescilli bir marka üzerindeki sağlararası işlemler için 556 sayılı KHK da yer alan şekil kuralı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a) Yazılı şekilde yapılmalıdır. b) Türk Patent Enstitüsü huzurunda yapılmalıdır. c) Noterde düzenleme şeklinde yapılmalıdır. d) Sözlü olarak yapılmalıdır. 16) Tescilli bir markayı devralan kişi, bu markadan doğan hakları hangi işlemden sonra iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürebilir? a) Devir anlaşmasının yapılmasından itibaren. b) Devrin ticaret siciline tescilinden itibaren. c) Devrin üzerinden 6 ay geçtikten sonra d) Devrin marka siciline kaydından itibaren. 17) Marka tescil başvurusunun bültende yayınlanmasından sonra gerçekleşen ve marka tescilinin ilan edilmesi halinde, yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle başvuru sahibi hangi davayı açmaya yetkilidir? a) Tazminat davası b) Tecavüzün giderilmesi davası c) Markanın Hükümsüzlüğü davası d) Tecavüz fiillerinin durdurulması davası 18) Marka hakkına tecavüz halinde dava açma süresi her halükarda, fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren kaç yıldır? a) 1 yıl. b) 2 yıl. c) 5 yıl. d) 10 yıl. 19) Tescilli bir markanın konu olabileceği hukuki işlemleri düzenleyen 556 sayılı KHK hükümlerinde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? a) Bölünebilme. b) Birleşebilme. c) Takas edilebilme. d) Teminat olarak gösterilebilme. 20) Sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde, inhisari lisans (basit olmayan) sözleşmesi ile lisans alan kişi, aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz? a) Marka hakkına tecavüz söz konusu olduğunda buna karşı lisans verenin açabileceği davaları açmak. b) lt lisans vermek. c) Markayı reklamlarda kullanmak. d) Markayı iş evrakında kullanmak. 21) şağıdakilerden hangisi marka tescil başvurusu sırasında verilmesi zorunlu olan belgelerden değildir? a) Markanın yayına ve çoğaltmaya elverişli örneği b) Markanın kullanılacağı malların veya hizmetlerin listesi c) Marka vekili tayin edilmiş ise vekâletname d) Birden çok marka için başvuruda bulunuluyorsa hepsini içeren ortak başvuru dilekçesi 22) şağıdakilerden hangisi 556 sayılı KHK m. 61 hükmünde marka hakkına tecavüz olarak sayılan hallerden değildir? a) Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek. b) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek. c) Markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için gümrük bölgesine yerleştirmek, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutmak veya ticari amaçla elde bulundurmak. d) Kendisinde bulunan ve başkası adına tescilli bir markayı veya ayırt edilemeyecek derecede benzerini taşıyan ürünün veya ticaret alanına çıkarılan malın nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak. 3

5 23) Marka tescil başvurusu, mutlak ve nispi tescil engelleri açısından incelendikten sonra kabul edilmişse, tescil aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla ilan edilir? a) Resmi Marka Gazetesinde b) Resmi Gazetede c) Ticaret Sicil Gazetesinde d) Esnaf Sicil Bülteninde 24) Tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın sahibi, bu markanın toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle bir başkası tarafından farklı mal veya hizmetler için dahi tesciline bazı durumlarda engel olabilir. şağıdakilerden hangisi 556 sayılı KHK m. 8/IV hükmünde bu hususa ilişkin olarak sayılan durumlardan biri değildir? a) Tescilli veya tescil başvurusuna konu markanın toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yarar sağlanacaksa b) Tescilli veya tescil başvurusuna konu markanın toplumda ulaştığı tanımışlık düzeyi nedeniyle itibarına zarar verilebilecekse c) Tescilli veya tescil başvurusuna konu markanın belirli bir sektörde ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle bütün mal ve hizmetler için koşulsuz korunması söz konusu ise d) Tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabilecekse 25) şağıdakilerden hangisi markanın hükümsüzlüğüne yol açan hallerden değildir? a) Garanti markası veya ortak markanın teknik yönetmeliğe aykırı kullanımına marka sahibinin belirli bir süre göz yumması ve mahkemece tanınacak süre içerisinde durumun düzeltilmemiş olması b) Hak sahibi veya yetkili kıldığı kişi tarafından kullanım sonucunda tescil edildiği mal ve hizmetlerin niteliği, kalitesi, üretim yeri ve coğrafi kaynağı konusunda halkta yanlış anlama ihtimali var ise c) Marka, sahibinin davranışları nedeniyle mal ve hizmetler için yaygın bir ad haline gelmişse d) Markanın tescil başvurusu tarihinden itibaren 5 yıl süreyle kullanılmamış olması 26) şağıdaki seçeneklerden hangisi marka hakkından vazgeçme hususunda doğru bilgi içermemektedir? a) Marka sahibi, markanın kullanılacağı malların ve/veya hizmetlerin tamamından vazgeçebilir. b) Marka sahibi, marka hakkından vazgeçtiğini Enstitü ye sözlü olarak bildirebilir. c) Marka hakkından vazgeçme, marka siciline kayıt tarihi itibariyle hüküm doğurur. d) Marka hakkından vazgeçme, sicile kayıtlı lisans sahiplerinin iznine tabidir. 27) Türk Patent Enstitüsü Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu nun kesinleşen kararlarına karşı açılacak dava ile ilgili süre hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? a) Kararın bildirim tarihinden itibaren 1 ay. b) Kararın bildirim tarihinden itibaren 2 ay. c) Kararın bildirim tarihinden itibaren 3 ay. d) Kararın bildirim tarihinden itibaren 6 ay. 28) 556 sayılı KHK m. 61/ ile düzenlenen ceza hükümleri ile ilgili olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğru değildir? a) Bu maddede tanımlanan suçlardan dolayı cezaya hükmedilebilmesi için markanın Türkiye de tescilli olması şarttır. b) Bu maddede tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. c) Bu maddede tanımlanan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır. d) Bu maddede tanımlanan suçlardan dolayı cezaya hükmedilebilmesi için markanın Türkiye de tescilli olmasa bile Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka olması yeterlidir. 29) şağıdaki fiillerden hangisi 556 sayılı KHK hükümlerine göre suç sayılmamaktadır? a) Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkını satmak b) Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkını devretmek c) Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkını haczetmek d) Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkını rehnetmek 4

6 30) şağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? a) Marka sahibi, markadan doğan hakkını kısmen devredebilir. b) Marka başvurusu kısmen reddedilebilir. c) Markadan doğan hakkın kısmen hükümsüzlüğüne karar verilebilir. d) Markanın hükümsüzlüğüne ilişkin karar kısmen geçmişe etkili olabilir. 31) şağıdakilerden hangisi 556 sayılı KHK m. 22 hükmünde marka başvurularına da uygulanacağı açıkça belirtilen hukuki işlemlerden değildir? a) Devir sözleşmesi b) Lisans sözleşmesi c) Kira sözleşmesi d) Marka sahibi hakkındaki değişiklikler 32) şağıda sayılanlardan hangisi marka başvurusuna itiraz sebebi olarak 556 sayılı KHK hükümlerinde yer alanlardan değildir? a) Tescil başvurusundan doğan hakların tüketilmiş olmasına ilişkin itirazlar. b) Tescil başvurusu yapılmış markanın 556 sayılı KHK m. 8 hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar. c) Başvurunun kötüniyetle yapıldığına ilişkin itirazlar. d) Tescil başvurusu yapılmış markanın 556 sayılı KHK m. 7 hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar. 33) Marka hakkına tecavüzün durdurulması davası için öngörülen zamanaşımı süresi ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? a) 1 ve 3 yıl b) 1 ve 5 yıl c) 1 ve 10 yıl d) Hiçbiri 34) şağıdaki sınai mülkiyet haklarından hangisi ile ilgili olarak uluslararası anlaşmaların bu sınai mülkiyet hakkının düzenlendiği Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden daha elverişli olması halinde, elverişli hükümlerin öncelikle uygulanmasını talep etme hakkı tanınmamıştır? a) Patent b) Coğrafi İşaret c) Marka d) Endüstriyel Tasarım 35) şağıdakilerden hangisi coğrafi işaret olarak tescil edilemez? a) Belirgin bir niteliği itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretler. b) Belirgin bir ünü itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretler. c) Belirgin bir niteliği itibariyle ürünlerin öz adı olmuş adları gösteren işaretler. d) Özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretler. 36) şağıdaki ürün kategorilerinden hangisi bir ürünün coğrafi işaretlerle korunabilmesi için 554 sayılı KHK hükümlerinde sayılanlardan değildir? a) Hizmet ürünleri b) Tarım ürünleri c) Madenler d) El sanatları ürünleri 37) şağıdakilerden hangisi coğrafi işaretlerin fonksiyonlarından değildir? a) yırt etme fonksiyonu b) Köken belirtme fonksiyonu c) Reklam fonksiyonu d) Gizlilik fonksiyonu 5

7 38) şağıdakilerden hangisi bir Coğrafi işaretin tescili için başvuru hakkına sahiptir? a) Türk Patent Enstitüsü b) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı c) Söz konusu ürünün üreticisi olan gerçek veya tüzel kişiler d) Tüketici Hakem heyetleri 39) şağıdakilerden hangisi bir coğrafi işaretin tescili için gerekli bilgi ve unsurlardan değildir? a) Başvuru dilekçesi b) Ürünün tanımı c) Ürünün üç boyutlu resmi d) Tescili istenen menşe adı veya mahreç işareti ile ilgili ürünün adı 40) Coğrafi işaret başvurusuna karşı itiraz süresi başvurunun Resmi Gazetede yayın tarihinden itibaren ne kadardır? a) 3 ay b) 6 ay c) 9 ay d) 12 ay 42) Bir coğrafi işaret başvurusunun gerekli koşulları taşıdığı kabul edildiğinde, başvurunun ilanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Coğrafi işaret bir menşe adı olarak tescil ettirilmek isteniyorsa, başvuru Resmi Gazete yanında coğrafi işaretin üretim alanını kapsayan ilde yayımlanan bir yerel gazetede, üretim alanı birden fazla ili kapsıyorsa coğrafi işaretin kapsadığı bütün illerde, bu illerde yayımlan yerel gazetelerden birinde ilan yoluyla yayımlanır. b) Coğrafi işaret bir mahreç işareti olarak tescil ettirilmek isteniyorsa, başvuru Resmi Gazete yanında yurt çapında dağıtımı olan en yüksek tirajlı günlük gazetelerden ikisinde ve bir yerel gazetede ilan yoluyla yayınlanır. c) Coğrafi işaret ister menşe adı iterse bir mahreç işareti olarak tescil ettirilmek istensin, başvuru Resmi Gazete yanında yurt çapında dağıtımı olan en yüksek tirajlı günlük gazetelerden ikisinde ve bir yerel gazetede ilan yoluyla yayınlanır. d) Coğrafi işaret bir mahreç işareti olarak tescil ettirilmek isteniyorsa, başvuru Resmi Gazete yanında coğrafi işaretin üretim alanını kapsayan ilde yayımlanan bir yerel gazetede, üretim alanı birden fazla ili kapsıyorsa coğrafi işaretin kapsadığı bütün illerde, bu illerde yayımlan yerel gazetelerden birinde ilan yoluyla yayımlanır, bunun yanında başvurunun Resmi Gazete de ilan edildiğine ilişkin bilgi ilanı, yurt çapında dağıtımı olan en yüksek tirajlı günlük iki gazetede ilan yoluyla yayımlanır. 41) Coğrafi işaretlerin korunması hangi anda başlar? a) Coğrafi işaret başvurusu ile. b) Coğrafi işaret başvurusunun Resmi Gazete de yayınlandığı tarihte. c) Coğrafi işaret başvurusunun yerel gazetede yayınlandığı tarihte. d) Coğrafi işaret başvurusunun Resmi Gazete de yayınlanmasını müteakip tanınan yasal süresi içerisinde itiraz edilmemesi halinde bu sürenin sonunda. 43) Coğrafi işaretlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? a) Coğrafi işaret başvurusuna, ilgili herkes itiraz edebilir. b) Coğrafi işaretin hükümsüzlüğü, herkes tarafından istenebilir. c) Coğrafi işaretten doğan haklara tecavüz fiillerinin durdurulması ve önlenmesi talebinde bulunma hakkı coğrafi işaret hakkı sahibine aittir. d) Coğrafi işarete tecavüz fiilleri sebebiyle açılacak maddi tazminat davasını herkes açabilir. 6

8 44) şağıdakilerden hangisi bir ürünün menşei olan yöre, alan veya bölge adının menşe adını belirtmesi için birlikte karşılanması gerekli koşullardan değildir? a) Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, bölge veya çok özel durumlarda ülkeden kaynaklanan bir ürün olması. b) Tüm veya esas nitelik veya özellikleri bu yöre, alan veya bölgeye özgü doğa ve beşeri unsurlardan kaynaklanan bir ürün olması. c) Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle bu yöre, alan veya bölge ile özdeşleşmiş bir ürün olması. d) Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerin tümüyle bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılan bir ürün olması. 45) Coğrafi işaretten doğan hakları tecavüze uğrayan coğrafi işaret hakkı sahibinin maddi zararın tazmini talebi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Coğrafi işaret hakkı sahibinin tecavüz sebebiyle ortaya çıkan maddi zararı hakkında zamanaşımı işlemez. b) Coğrafi işaret hakkı sahibi tecavüz sebebiyle ortaya çıkan fiili zararını ve yoksun kalınan kazancı talep edebilir. c) Coğrafi işaret hakkı sahibi sadece tecavüz sebebiyle ortaya çıkan yoksun kalınan kazancı talep edebilir. d) Coğrafi işaret hakkı sahibinin tecavüz sebebiyle ortaya çıkan zararı tazmin talebi, failin kusurlu olmasına bağlıdır. 47) şağıdakilerden hangisi 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK hükümleri kapsamında kamuya sunma kavramı içerisinde kabul edilen fiillerden değildir? a) Gizlilik niteliği taşıyan açıklama b) Satış c) Kullanma d) Sergileme 48) şağıdakilerden hangisi tescilli bir tasarımın koruma süresi ile ilgili olarak doğru bilgiler içermektedir? a) Koruma süresi 5 yıldır ve bu süre uzatılamaz. b) Koruma süresi 5 yıldır ve ancak bir kez uzatılabilir. c) Koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır ve bu süre beşer yıllık sürelerle toplam 25 yıla kadar uzatılabilir. d) Koruma süresi 10 yıldır ve her defasında bu süre kadar olmak üzere sınırsız kez uzatılabilir. 49) Tescilli bir Endüstriyel tasarımın birden çok tasarımcısının bulunduğu durumlarda, her bir paydaş tasarımcının diğerlerinden bağımsız olarak kendi adına yapabileceği işlemler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? a) Kendisine düşen pay üzerinde serbestçe tasarrufta bulunmak. b) Diğer hak sahiplerine bildirimde bulunduktan sonra tasarımı kullanmaya başlamak. c) Tasarımın korunması için gerekli önlemleri almak. d) Tasarımın kullanılması amacı ile üçüncü kişilere lisans vermek. 46) Endüstriyel Tasarımların uluslararası sınıflandırılmasına ilişkin uluslararası anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? a) 1925 tarihli La Hey nlaşması b) 1968 tarihli Locarno nlaşması c) 1973 tarihli Viyana nlaşması d) 1977 tarihli Budapeşte nlaşması 50) Tasarımcının birden fazla olması ve aralarında aksine bir anlaşma bulunmaması halinde bir Endüstriyel Tasarım üzerindeki hak sahipliği nasıl nitelendirilir? a) Müşterek mülkiyet (paylı mülkiyet) b) İştirak halinde mülkiyet (elbirliği mülkiyeti) c) di şirket ortaklığı d) Müşterek zilyetlik 7

9 51) Üniversite öğretim elemanlarının tasarımlarında, tasarım tescil başvurusunda bulunma hakkı kime aittir? a) İlgili Üniversite ye b) Öğretim elemanlarına c) Yüksek Öğretim Kurulu na d) Milli Eğitim Bakanlığı na 55) şağıdaki haklardan hangisi tasarımcının manevi hakkı olarak 554 sayılı KHK hükümlerinde düzenlenmiştir? a) Önalım hakkı b) dın belirtilmesini isteme hakkı c) Ön kullanım hakkı d) Lisans hakkı 52) Endüstriyel tasarımın hükümsüzlüğü davası hangi süre içerisinde açılabilir? a) Tasarımın koruma süresince veya hakkın sona ermesini izleyen beş yıl içinde açılır. b) Tasarımın hükümsüzlüğünü doğuran sebebin ortaya çıktığı tarihten itibaren üç yıl içerisinde açılır. c) Tasarımın tescilinden itibaren beş yıl içerisinde açılır. d) Tasarım hakkının sona ermesini müteakip üç yıl içerisinde açılır. 56) Medeni Hukuktaki iyiniyet düzenlemesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Bir hakkın doğmasına engel olan durum hakkında mazur görülen bir bilgisizliktir b) Tam ehliyetsiz kişiyle yapılan sözleşmede, kişi gerçek durumu bilmediği takdirde hakkaniyet gereği sözleşme geçerli sayılır c) Emin sıfatıyla zilyetten iyiniyetle taşınır mal alan kimsenin iyiniyeti korunur d) Medeni Kanuna göre, iyiniyetin varlığına dair kanuni bir karine mevcuttur 53) şağıdakilerden hangisi 554 sayılı KHK kapsamında tescilli bir tasarımın hükümsüzlüğüne karar verilmesi için aranan sebeplerden değildir? a) Tasarımın yeni ve ayırt edici nitelikte olmaması b) Tasarımın gerçek sahibinin başkası olması c) Teknik fonksiyonun tasarımı şekillendirmesi d) Sonradan kamuya açıklanan aynı veya benzer nitelikteki diğer tasarımın başvuru tarihinin tescilli bir tasarımdan sonra olması 54) şağıdakilerden hangisi 554 sayılı KHK anlamında bir tasarımın ayırt edici niteliğini belirlemede kullanılacak kriterlerden değildir? a) Orta düzeyde tüketici gözü b) Farklılıklardan çok ortak özelliklere ağırlık verilmesi c) Tasarımcının tasarımı geliştirmede seçenek özgürlüğü d) Genel izlenimde belirgin farklılık 57) Gaiplik hakkında aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? a) Gaiplik kararı geçmişe etkili hüküm ve sonuçlar doğurmaz b) Ölümüne muhtemel gözle bakılan bir olay içerisinde kaybolma durumunda mirasçıların göstereceği teminat süresi onbeş yıldır c) Ölümüne muhtemel gözle bakılacak olay içerisinde kaybolma halinde bir yıl sonra gaiplik davası açılabilir. d) Gaiplik kararının verilmesi halinde evlilik sözleşmesi kendiliğinden sona erer 58) Sınırlı ehliyetsizler bakımından yasak işlemler arasında hangisi yer almaz? a) Vakıf kurma b) Kefil olma c) Önemli bağışlama d) Temsilci sıfatıyla bono düzenleme 8

10 59) şağıdakilerden hangisi sınırlı ehliyetlilerin yasal danışmanlarından izin almalarını gerektiren işlemlerden değildir? a) Dava açma ve sulh olma b) Kambiyo taahhüdü altına girme c) Evlenme d) Kefil olma 60) Kişilik haklarının özellikleri içerisinde aşağıdakilerden hangisi sayılamaz? a) Kişilik haklarının miras yoluyla devredilmesi mümkün değildir b) Nisbi hak olarak nitelendirilirler c) Kişilik haklarından vazgeçilmesi mümkün değildir d) Kişilik hakları kural olarak devredilemez, haczolunamazlar. 61) Borçlar Kanununa Göre Vekilin İşi Bizzat Yapma Yükümlülüğünü aşağıdakilerden hangisi ortadan kaldırmaz? a) Vekalet sözleşmesinde açık hüküm bulunması b) Vekilin işi daha iyi yaptırmak istemesi c) İşin başkası tarafından bitirilmesinin bir zorunluluktan kaynaklanması d) Vekilin bu yönde özel olarak yetkilendirilmesi 62) Vekilin Özen Borcu Hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Vekil sözleşmeyle kararlaştırılan işin yapılması esnasında özen göstermek zorundadır b) Özen derecesi belirlenirken, vekilin müvekkil tarafından bilinen özellikleri dikkate alınır c) Vekalet sözleşmesiyle vekilin yardımcılarının kusurundan sorumlu olmayacağı kararlaştırılabilir d) Vekilin özen göstermesi, müvekkilinin yararına davranışlar sergileyip aleyhine olanlardan kaçınmasıdır 63) şağıdakilerden hangisi vekalet sözleşmesinin özelliklerinden değildir? a) Vekalet sözleşmesi bir işin görülmesini veya hizmetin ifasını içerir b) Ücret, vekalet sözleşmesinin zorunlu unsurlarındandır c) Vekalet sözleşmesi herhangi bir şekil şartına bağlanmamıştır d) Tapu dairelerinde taşınmaz alım satımına yönelik vekalet sözleşmesinin resmi şekilde yapılması zorunludur 64) Vekalet sözleşmesinin sona ermesine ilişkin sebepler hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Müvekkil vekilini münasip bir zamanda olmak kaydıyla her zaman azledebilir b) Vekilin istifa etmekten sözleşmeyle feragat etmesi caiz değildir c) Vekilin ehliyetinin sınırlanması sözleşmenin sona ermesini gerektirir d) Ölüm vekalet sözleşmesini sona erdirmez 65) Vekalet verenin borçlarına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Vekalet sözleşmesinde kararlaştırılmasa da, örf ve adetin gerektirmesi halinde vekile ücret ödenmelidir b) Vekalet verenin ücret borcu, aksine sözleşme veya teamül olmadıkça işin tamamlanmasıyla muaccel olur c) Vekalet sözleşmesiyle kararlaştırılan işin başarısız olması halinde vekil, hiçbir şekilde ücrete hak kazanamaz d) Vekalet veren vekilin yaptığı masrafları ödemek zorundadır 66) Tacir hakkında aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? a) Gerçek kişinin tacir sıfatını kazabilmesi için bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işletmesi gerekir b) Tacir sıfatının elde edilmesi için işletmenin mülkiyetine sahip olmak zorunludur c) Ticaret şirketleri işletmelerinin nitelik ve niceliğine bakılmaksızın tacir sayılırlar d) Ticari işletme işleten dernekler kural olarak tacirdir 9

11 67), İstanbul da ticaret siciline tescil ve ilan ettirdiği "Dünya Dershanesi" ismi altında faaliyet göstermektedir. C ise ntalya da ticaret siciline tescil ettirdiği "ntalya Dünya Dershanesi" ismiyle aynı konuda faaliyet göstermektedir. Olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) "Dünya Dershanesi" ibaresi sicile tescil edilmesi nedeniyle patent niteliğindedir b) Sonradan faaliyetlerine başlayan ntalya daki dershane İstanbul da aynı isimle çalışan dershanenin şubesi sayılır c) Dershanelerin farklı illerde yer alması nedeniyle, herhangi bir hukuki korumadan yararlanamaz d) "Dünya Dershanesi" ismi ticaret siciline tescil edilmiş olmasına rağmen sadece Ticaret Kanunundaki haksız rekabete ilişkin hükümlerden faydalanabilir 68) Haksız rekabetle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Haksız rekabetin ortaya çıkabilmesi için failin kusurlu olması gereklidir b) Mesleki ve ekonomik birlikler, üyelerinin haksız rekabete uğraması halinde, tazminat davası açamazlar c) Haksız rekabetin varlığı, tespit davası yoluyla belirlenebilir d) Haksız rekabet sonucunda tazminat isteyebilmek için kusur şarttır. 69) Ticaret sicili müessesesi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Sicile kaydı gerektiği halde kaydedilmemiş veya ilanı gerektiği halde ilan edilmemiş hususların üçüncü kişiler tarafından bilinmemesi asıldır b) Ticari işletme rehninin kurulabilmesi için rehin sözleşmesinin sicile tescili gerekir c) Ticaret sicili memurunun uygun gördüğü konular, kanunda yer almasa da sicile kaydedilebilir d) Ticaret şirketlerinin tüzel kişilik kazanabilmesi bakımından sicile tescil kurucu niteliktedir 70) Ticaret Unvanı ve İşletme dının Devriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Ticaret unvanı işletmeden ayrı olarak devredilebilir b) İşletme adının mutlaka işletmeyle beraber devredilmesi gerekir c) Tacir, işletmesini devrederken ticaret unvanını elinde tutabilir d) Ticari işletmenin devri, kural olarak ticaret unvanını kapsamaz 71) Çoktandır evde tek başıma oturup film izlememiştim. cümlesinde altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam, aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? a) Seni arıyorum nicedir; ama sana bir türlü ulaşamıyorum. b) Kazadan sonra onu bizim mahallede bir daha gören olmadı. c) Hala öğretmenliğe ilk başladığı okulda öğretmenlik yapıyor. d) Lisedeki sınıf arkadaşlarımla yıllardır görüşüyoruz. 72) şağıdaki cümlelerden hangisi söyleyenin kendi yorumunu içermemektedir? a) Onun güzel gözleri her zaman gülümseyerek bakıyor. b) Sıkı çalışması sayesinde bütün okulun gözdesi oldu. c) Bu yıl terfi alan yan bölümde çalışanlardan biriymiş. d) İşyerinde gösterdiği titizi herkes gibi ben de taktir ediyorum. 10

12 73) Bu fotoğraf karesine bakarken eski günlerin I canlandığını fark etmiş, on beş yıldır devam II III eden bu ayrılığın, onu yanlızlığa hapsettiğini IV V anlamıştı. Yukarıda numaralandırılmış sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? 76) Yeni aldığı kırmızı çerçeveli, güzel gözlüklerini gözüne takarak dışarıya çıktı. Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? a) çıktı sözcüğü yerine gitti sözcüğü getirilerek b) Virgülün yerine ve bağlacı getirilerek c) gözüne sözcüğü cümleden atılarak d) yeni sözcüğü güzel sözcüğünden önce getirilerek a) I b) II c) III d) IV 74) şağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçla gösterilen yere noktalı virgül (;) getirilmelidir? a) Tolstoy ( ) İnsanların hata yapması her zaman olasıdır. der. b) Victor Hugo hemen hemen her türde eser vermiştir ( ) hikaye, roman, şiir c) Olay anında yoktu ( ) ama olay hakkında en fazla o konuştu. d) Bugün Burcu yu ( ) ilkokuldan beri en yakın arkadaşımı, göreceğim. 75) şağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? a) Bu kadar zor bir problemi nasıl çözdü, anlayamıyorum b) Her geçen gün büyük anneme neden benziyorum ki c) Uzun zaman geçmesine rağmen her şeyi hatırlıyorum d) Bilmezler, neden bu kadar uzun süre buralarda kaldım 77) Ben bir problemle karşı karşıya olan insanlara Sen her şeyi başarırsın! sözünün şevk kırıcı olduğunu ileri sürüyorum. Evet, insanlar zor bir duruma düştükleri zaman, cesaretlendirilmek isterler; ancak havada kalacak boş sözler, onları umutsuzluğa daha da sürüklemektedir. Her şeyi başarabilecek insanın hayatında engeller olmamalıdır, diye düşünür karşınızdaki insan ve kendinden şüphe duymaya başlar. O insanlara, Önceki olayda da bak böyle olmuştu; ama sen üstesinden gelmiştin. ya da Hatırlamıyor musun o zaman da durum farklı değildi, bak her şey düzeldi. gibi eski başarılarından cümleler kurmak gerekir. Bu parçada vurgulanmak istenen temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir? a) İnsanları cesaretlendirmek için kullanılan genel sözler, onların cesaretlerini kırar. b) İnsanlar zor duruma düştükleri zaman onları cesaretlendirmek gerekmektedir. c) İnsanlar istedikleri ve inandıkları zaman her şeyi başarabilecek güçtedirler. d) İnsanlar onlara ne söylediklerimizle değil, nasıl söylediğimizle ilgilenirler. 11

13 78) Dillerin tıpkı insanlar gibi doğdukları, geliştikleri ve öldükleri doğrudur. (I) Diller insanlardan uzun yaşarlar; ama insanlarla birlikte yaşarlar (II) İlk zamanlarda bir araya gelip ortak bir iletişim kuran insanlar, bir dilin doğuşunu gerçekleştirmişlerdir. (III) Zamanla başka dillerden etkilenme, ihtiyaç duyma gibi nedenlerle yeni kelimeler dile girer ve dildeki bazı kelimeler dilden çıkar. (IV) Fakat bir gün o dili konuşan millet yok olduğunda, o dili konuşan bir insan bile kalmadığında dil ölmüş demektir. Yukarıdaki parçada, numaralandırılmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır? a) I b) II c) III d) IV 79) Dört basamaklı (3BC) sayısı, üç basamaklı (BC) sayısının 7 katının 126 fazlasına eşit olduğuna göre +B+C toplamı kaçtır? a) 22 b) 20 c) 17 d) 13 2 = { + } 82) x : x 4x 4 4, { } B= x : x < 4 olduğuna göre B kümesi kaç elemanlıdır? a) 3 b) 5 c) 6 d) 8 83) Etiket fiyatları %20 karla ayarlanan bir mağazada, etiket üzerinden %10 daha zam yapılınca müşteri sayısının %25 azaldığı görülüyor. Bu durumda mağazanın kasasında biriken para ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) %1 azalır b) %5 artar c) %5 artar d) Değişmez 84). 80) x,y,z pozitif tamsayılar; x,y ile bölündüğünde bölüm 4 kalan 5 ve y, z ile bölündüğünde bölüm 6 ve kalan 4 olduğuna göre x sayısının 12 ile bölümünden kalan kaçtır? a) 9 b) 8 c) 6 d) 3 1 katlı 2 katlı 3 katlı Yukarıda dikdörtgen biçiminde eş tuğlalar kullanılarak 1, 2 ve 3 katlı şekiller yapılmıştır. Buna göre 15 katlı bir şekil yapmak için kaç tuğla gerekir? n+ 3 n ) n bir tamsayı olmak üzere n+ 1 n ifadesinin sadeleşmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? a) 91 b) 105 c) 120 d) 136 a) 2n b) 2n+1 c) 2 d) 4 12

14 85) P O K Yukarıdaki düzgün altıgen çevrel çemberinin merkezi etrafında saat yönünde 480 o döndürülürse K-L harf ikilisi yerine hangi harf ikilisi gelir? a) O-P b) M-N c) N-O d) L-M 86) şağıdakilerden hangisi bir işletmenin kuruluş aşamasında yapılan etüd çalışmalarından değildir? a) Ekonomik etüd b) Teknik etüd c) Finansal etüd d) Sosyal etüd 87) Bir işletmede toplam sabit maliyetler TL, üretilen birim başına değişken maliyet 600 TL, ürünün birim satış fiyatı TL, üretilen ürün ise 300 adettir. Bu bilgilere göre söz konusu işletmede Başabaş noktası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a) 500 b) 250 c) 187,5 d) 107,15 N L M 89) şağıdakilerden hangisi durumsallık yaklaşımını klasik yaklaşımlardan ayıran bir özellik değildir? a) Durumsallık yaklaşımı klasik yaklaşımları uygun bir çerçeve içinde daha yararlı duruma getirir. b) Durumsallık yaklaşımına göre her yerde ve her koşulda geçerli tek bir en iyi organizasyon yapısı yoktur. c) Durumsallık yaklaşımında çevresel faktörler bağımsız değişken, yönetim ilke ve teknikleri bağımlı değişken olarak ele alınır. d) Durumsallık yaklaşımında örgütler arasındaki benzerliklerden çok farklılıklar önem taşır. 90) I. Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı II. İlk Madde ve Malzeme Stokları Hesabı III. rsa ve raziler Hesabı IV. Gelecek ylara it Gelirler Hesabı V. Borç Senetleri Hesabı Yukarıda sayılan hesaplardan hangileri Bilançoda yer almaktadır? a) I, II ve III b) II, III ve V c) II, III, IV ve V d) I, II, III ve V 91) Cari Oranı nasıl hesaplanır? a) Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar b) Hazır Değerler / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar c) (Dönen Varlıklar Stoklar) / Net İşletme Sermayesi d) Süratle Paraya Çevrilebilir Değerler / Net İşletme Sermayesi 88) şağıdakilerden hangisi tüketicinin satın almada karşılaştığı risklerden biri değildir? 92) şağıdakilerden hangisi Sistematik Riskin bir çeşidi (türü) değildir? a) Finansal risk b) Üretim riski c) Psikolojik risk d) Fonksiyonel risk 13 a) Pazar (Piyasa) Riski b) İş (Endüstri) Riski c) Faiz Oranı Riski d) Satınalma Gücü (Enflasyon) Riski

15 93) Tüketicilerin yaptığı harcamalardan hangisi milli gelir hesaplarında yatırım harcamaları içinde yer alır? a) Otomobil için yapılan harcama b) Mobilya için yapılan harcama c) Konut için yapılan harcama d) Buzdolabı için yapılan harcama 97) Ülkemizde merkez bankasının 2006 Ocak ayından itibaren uyguladığı para politikası rejiminin adı nedir? a) Döviz kuru hedeflemesi b) Parasal hedeflemesi c) Örtük enflasyon hedeflemesi d) çık enflasyon hedeflemesi 94) Bir ülkede sadece malı üretildiğini varsayalım yılında malının fiyatı ve miktarı sırasıyla 10 ve 100 olsun yılında sırasıyla 30 ve 50 olsun buna göre 2008 yılında reel GSMH kaç TL dir? a) 250 b) 260 c) 300 d) ) şağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisinde 24 Ocak 1980 kararlarını uygulamak için seçilen stratejidir? a) İthal ikamesi sanayileşme stratejisi b) Enflasyon hedeflemesi stratejisi c) Döviz kuru hedeflemesi stratejisi d) İhracata yönelik sanayileşme stratejisi 95) şağıdakilerden hangisi tekelci rekabet piyasasının özelliklerden bir tanesi değildir? a) Çok sayıda satıcının varlığı b) Çok sayıda alıcının varlığı c) Piyasa giriş çıkışın serbest olması d) Üretilen malların homojen olması 96) Tekelci bir firmaya yönelik talebin fiyat esnekliği (ep) nin mutlak değerinin bir (1) e eşit olduğu üretim düzeyinde marjinal gelirin (MR) değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? a) MR=1 b) MR= 0 c) MR<0 d) MR>0 99) Türk Patent Enstitüsü nün KOBİ lerde yenilikçi kültürün artırılmasına katkı sağlamak ve bu yenilikleri korumak için KOBİlerde fikri mülkiyet stratejisi oluşturmayı amaçlayan seminer, çalıştay ve birebir danışmanlık hizmetlerinden oluşan 2009 yılında Konya'da gerçekleştirilmeye başlanılan uygulamasının ismi nedir? a) HEZRFEN marka raştırma Projesi b) HEZRFEN Faydalı model raştırma Projesi c) HEZRFEN Patent raştırma Projesi d) HEZRFEN endüstriyel tasarım raştırma Projesi 100) 2009 Nobel Edebiyat Ödülünü kim kazanmıştır? a) Jean-Marie Gustave Le Clézio b) Herta Müller c) Doris Lessing d) Günter Grass TEST BİTMİŞTİR CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. 14

16 SINVD UYGULNCK KURLLR 1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. ynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. 2. Yanınızda ve sıranızda dersle ilgili kitap, not vb. bulundurmak yasaktır. Sınav sırasında kopya yapan, yapmaya teşebbüs eden, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin kimlikleri, sınav görevlilerince BİREYSEL SINV İPTL TUTNĞIN yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya yapmaya veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir. 3. daylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. 4. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika ve sınav süresinin son 5 dakikası içinde, sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir öğrencinin salondan çıkmasına izin verilmeyecektir. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra hiçbir aday sınava alınamaz. 5. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere, adınızı, soyadınızı, aday numaranız ve bu salonun numarasını mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru Kitapçığının bir tek sayfası eksik çıksa bile o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılacaktır. 6. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu siyah kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. CEVPLRIN TÜMÜ CEVP KÂĞIDIN İŞRETLENECEKTİR. Soru Kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. 7. Soru Kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde yapmak için kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır. 8. dayların soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. 9. Sınav sırasında sigara içilmesi, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemesi kesinlikle yasaktır. 10. Sınav sırasında hesap makinesi kullanılmayacaktır. 11. daylar sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçlarını ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri gerekmektedir. Yanlarında bu tür cihazları bulunanların, bunları sınav sonrasında almak üzere salon başkanına teslim etmeleri gerekir. 12. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda soruşturma açılacaktır. 13. dayların kılık kıyafet yönetmeliğine göre sınavlara girmesi gerekmektedir. SINVINIZD BŞRILR DİLERİZ.

DENEME SINAVI Marka Vekilliği Deneme Sınavı - 1

DENEME SINAVI Marka Vekilliği Deneme Sınavı - 1 SÜREKLİ EĞİTİM UYGULM VE RŞTIRM MERKEZİ ( S Ü S E M ) Patent ve Marka Vekilliği Sınavı Hazırlık Sertifika Programı DENEME SINVI Marka Vekilliği Deneme Sınavı - 1 Tüm hakları saklıdır. www.sausem.sakarya.edu.tr

Detaylı

Marka tescil. Ertan Yıldız tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Haziran :39 - Son Güncelleme Çarşamba, 01 Şubat :39 1 / 21

Marka tescil. Ertan Yıldız tarafından yazıldı. Pazartesi, 13 Haziran :39 - Son Güncelleme Çarşamba, 01 Şubat :39 1 / 21 1 / 21 2 / 21 3 / 21 4 / 21 Örnek Marka Tescil Belgeleri 5 / 21 6 / 21 7 / 21 8 / 21 Marka Tescil başvurusunun toplam maliyetini hesap etmeden önce marka başvurusunu kaç 9 / 21 sınıfta yapacağımızı belirlememiz

Detaylı

MARKA GENEL BİLGİLER

MARKA GENEL BİLGİLER MARKA GENEL BİLGİLER 1 Sunum İçeriği Markanın tanımı ve çeşitleri Mutlak ve nispi red nedenleri Başvuru şartları ve şekli Başvurunun incelenmesi ve tescil süreci 2 MARKA NEDİR? Bir işletme tarafından üretilen

Detaylı

işaretleri içerir. (1) (2)

işaretleri içerir. (1) (2) MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi :24/6/1995, No : 556 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 27/6/1995, No : 22326 V.Tertip

Detaylı

Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri

Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri Marka Kavramı ve Marka Tescil İşlemleri 1 Markanın Önemi Marka kaliteyi simgeler Tüketici tercihlerini etkiler Ürünlere olan talebi artırır Tüketici bağlılığı sağlar... 2 Marka Değeri 3 Markanın İşlevleri

Detaylı

FİKRİ HAKLAR. ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR. ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 6. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR BAŞVURU SÜRECİ Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Bahar Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. ENDÜSTRİYEL TASARIMLAR

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU

6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA BİLGİ NOTU ENİS KAYSERİLİOĞLU İLERİ ARAŞTIRMALAR KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVZUAT ANALİZ BİRİMİ 11 OCAK 2017 6769 SAYILI SINAİ MÜLKİYET KANUNU HAKKINDA Bilgi Notu 11 Ocak

Detaylı

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM.

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM. 555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME'NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 17 Mayıs 2015 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 17 Mayıs 2015 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ 015 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI 17 Mayıs 015 DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... ÖNEMLİ 1. Bu soru kitapçığı Türkiye

Detaylı

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara,

Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi. İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe Kampusu 06800 Ankara, Endüstriyel Tasarım Tescilinde Yenilik ve Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi Öğr. Gör. Dr. Gülçin Cankız ELİBOL Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı Bölümü, Beytepe

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ

TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA KAVRAMI VE MARKA TESCİL İŞLEMLERİ Evrim AKYÜREK DEMİRİZ Türk Patent Enstitüsü Marka Uzmanı evrim.akyurek@tpe.gov.tr Sunum İçeriği Marka Kavramı Marka Türleri Marka Tescil Süreci

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

Sİ SINAV Y Ö ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Sİ SINAV Y Ö ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ÜNİV ARA ER NK İM MERKE Z ET N Sİ SINAV Y Ö TE Sİ İ ASYM A ASYM ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19.

Özet, yaprak test, deneme sınavı ders malzemelerine ANADOLUM ekampüs Sistemin'nden (https://ekampus.anadolu.edu.tr) ulaşabilirsiniz. 19. 2016 BAHAR ARA - A TİCARET HUKUKU A 1. 2. 3. 4. Tacirler arasında gerçekleşen aşağıdaki ihbar veya ihtarlardan hangisi Türk Ticaret Kanununun öngördüğü şekil şartına uygun değildir? Noter kanalıyla yapılan

Detaylı

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Patent haklarının korunması hakkında düzenlemeler yapılması; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 2017 1. DÖNEM SINAV TARİHİ: 25.02.2017 TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 2017 1.DÖNEM UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER SON BAŞVURU TARİHİ : 02

Detaylı

Marka Koruması! Neden, Nasıl?

Marka Koruması! Neden, Nasıl? 2008 NİSAN -SEKTÖREL Marka Koruması! Neden, Nasıl? Pınar ELMAS Marka Nedir? Marka, bir mal veya hizmetin bir başka mal veya hizmetten ayırt edilmesini sağlayan kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI 1) GENEL

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...XV 1 Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukukuna Giriş I. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINA DAİR GENEL BİLGİLER... 1 II. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARININ TARİHÇESİ... 5 III.

Detaylı

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017

Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler 2017 Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı altında toplamış olan ve geleneksel ürün adlarını içeren yeni Sınai Mülkiyet Kanunu

Detaylı

MARKA HUKUKU. Bkz, s.55, erişim

MARKA HUKUKU. Bkz,  s.55, erişim MARKA HUKUKU I) GENEL OLARAK MARKA A) Tanım Marka, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 5. maddesinde bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini başka bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinden

Detaylı

YÖNETMELİK. Marka: Ortak markalar ve garanti markaları dahil olmak üzere ticaret veya hizmet markalarını,

YÖNETMELİK. Marka: Ortak markalar ve garanti markaları dahil olmak üzere ticaret veya hizmet markalarını, 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 Türk Patent Enstitüsünden: YÖNETMELİK 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA MARKA HAKKI

SINAİ MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA MARKA HAKKI SINAİ MÜLKİYET KANUNU KAPSAMINDA MARKA HAKKI Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 20.07.2017 belce@eryigithukuk.com 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile sınai haklara ilişkin kanun hükmünde

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER

Detaylı

MARKA. Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir

MARKA. Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir MARKA Marka, belirli kişi yada firmalarca üretilen ürün veya hizmeti tanımlayan ayırt edici işarettir Tüketiciler, aynı kalitede olan iki mal arasında bilinen markaları daha yüksek ödeme pahasına tercih

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 4 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU GTHB-GKGM BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ BAYİ VE TOPTANCILIK SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GÖREVDE

Detaylı

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları

Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına İlişkin Kurumlar Vergisi İstisnasının Uygulanma Esasları Sirküler 2015 / 047 Referansımız: 0508 / 2015/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 14.05.2015 Buluşların Devir, Satış veya Kiralanmasına

Detaylı

HUKUK. Hakan AKDAĞ 1 04.11.2008

HUKUK. Hakan AKDAĞ 1 04.11.2008 HUKUK Hakan AKDAĞ 1 Sınai mülkiyet hakları olarak adlandırılan Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım, Coğrafi İşaretler ve Entegre Devrelerin Topografyalarının Korunmasına ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamelerin

Detaylı

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM SINAVI UYGULAMA KILAVUZU TÜRKİYE CUMHURİYETİ DANIŞTAY BAŞKANLIĞI İKİ ALANDA PERSONEL ALIM SINAVI

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER

SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER SINAİ MÜLKİYET KANUNU İLE GELEN YENİLİKLER 1964 den beri Sınai Mülkiyet Kanunu ile Gelen Yenilikler: Sınai Mülkiyet Kanunu meclisten geçmiştir. Tüm sınai hakları tek bir çatı altında toplamış olan ve geleneksel

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

Tİ CARET HUKUKU SORU TAHMİ NLERİ

Tİ CARET HUKUKU SORU TAHMİ NLERİ Tİ CARET HUKUKU SORU TAHMİ NLERİ 1. TTK da ticari işletme kavramı tanımlanmıştır. Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve

Detaylı

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 30 Mart 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28603 YÖNETMELİK Türk Patent Enstitüsünden: 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMASINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 GEOMETRİ TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

MATEMATİK SINAVI GEOMETRİ TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 GEOMETRİ TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. Ö S Y M T.. YÜKSKÖĞRTİM KURULU ÖĞRNİ SÇM V YRLŞTİRM MRKZİ LİSNS YRLŞTİRM SINVI MTMTİK SINVI GOMTRİ TSTİ SORU KİTPÇIĞI 9 HZİRN 00 U SORU KİTPÇIĞI 9 HZİRN 00 LYS GOMTRİ TSTİ SORULRINI İÇRMKTİR. u testlerin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 5 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

İçindekiler. Önsöz III BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM. Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri İçindekiler Önsöz III BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Borç İlişkisinin Kaynakları BİRİNCİ AYIRIM Sözleşmeden Doğan Borç İlişkileri A. Sözleşmenin kurulması 1 I. İrade açıklaması 1 II. Öneri

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

Sanal ortamda. şirket. itibarının. korunması. Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN

Sanal ortamda. şirket. itibarının. korunması. Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları (II) Oturumu Ceyda CİMİLLİ AKAYDIN Avukat Ceyda Cimilli Akaydın 1/20 HOŞGELDİNİZ Avukat Ceyda Cimilli Akaydın 2/20 ŞİRKET KİMLİĞİ OLUŞTURMANIN HUKUKİ BOYUTU Avukat

Detaylı

Türk Patent Enstitüsü

Türk Patent Enstitüsü Türk Patent Enstitüsü Ulusal ve Uluslararası Boyutuyla Fikri, Sınai Mülkiyet Hakları «Marka» Mahmut ÇELİKBİLEK Türk Patent Enstitüsü Marka Uzman Yardımcısı mahmut.celikbilek@tpe.gov.tr 2 Sunum İçeriği

Detaylı

İÇİNDEKİLER. vii ÖNSÖZ 1. GİRİŞ 1

İÇİNDEKİLER. vii ÖNSÖZ 1. GİRİŞ 1 vii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER V VII 1. GİRİŞ 1 I. Ticaret Hukuku Kavramı ve Ticaret Hukukunun Özellikleri 1 A. Ticaret Hukuku Kavramı 1 B. Ticaret Hukukunun Özellikleri 1 1. Özel Hukuk Dalı Olması

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2016 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 17 RLIK 2016 Saat:. dı ve Soyadı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu testlerin her

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ( S A Ü S E M ) Patent ve Marka Vekilliği Sınavı Hazırlık Sertifika Programı.

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ( S A Ü S E M ) Patent ve Marka Vekilliği Sınavı Hazırlık Sertifika Programı. SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ( S A Ü S E M ) Patent ve Marka Vekilliği Sınavı Hazırlık Sertifika Programı DERS NOTU Tanıtım Tüm hakları saklıdır. www.sausem.sakarya.edu.tr Sakarya Üniversitesi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) 21 Haziran 2009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurtiçi) Haziran 009 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ADI :... SOYADI :...

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 1 (ÇARPANLAR VE KATLAR ) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin her hakkı

Detaylı

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı

Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı Sına Mülkiyet Göstergeleri Türkiye son 15 yıldaki ekonomik performansına bağlı olarak sınai mülkiyet alanında da önemli gelişme kaydetti. Bu dönemde yerli başvurular; - Patentte

Detaylı

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurt İçi) 4 TEMMUZ 2010 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ

TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurt İçi) 4 TEMMUZ 2010 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TÜRK CUMHURİYETLERİ İLE TÜRK VE AKRABA TOPLULUKLARI SINAVI (Yurt İçi) TEMMUZ 00 TEMEL ÖĞRENME BECERİLERİ TESTİ ADI :... SOYADI :...

Detaylı

Endüstriyel Tasarım Genel Bilgileri

Endüstriyel Tasarım Genel Bilgileri Endüstriyel Tasarım Nedir? Tasarım, bir ürünün tamamının veya bir parçasının çizgi, şekil, renk, biçim, doku, malzemenin esnekliği ve / veya süslemesi gibi insan duyuları ile algılanabilen çeşitli unsur

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLER. Ceren TURGUT Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi ANKARA - TESK 2016

COĞRAFİ İŞARETLER. Ceren TURGUT Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi ANKARA - TESK 2016 COĞRAFİ İŞARETLER Ceren TURGUT Türk Patent Enstitüsü Markalar Dairesi ANKARA - TESK 2016 Sunum İçeriği 1. Coğrafi İşaret Kavramı 2. Türkiye de Coğrafi İşaretlerin Tescili ve Denetim 3. Uluslararası Alanda

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu

Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu 20.10.2016 kabul tarihli 6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu, 28.10.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Yasa ile teslimsiz taşınır rehin hakkının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

2013 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) A

2013 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) A ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI 8 Mayıs DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... GENEL. u soru kitapçığı Türkiye deki belirli

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

A S Y M ASYM T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU

A S Y M ASYM T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU ANKARA ÜNİVERSİTESİ SINAV YÖNETİM MERKEZİ A S Y M ASYM T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU KÜLTÜR VE TURİZM

Detaylı

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 A MATEMATİK DERSİ WWW.ORTAOKULMATEMATİK.ORG 8. SINIF 2. DÖNEM.../.../2017 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ

Detaylı

SINAİ MÜLKİYET KANUN TASARISI TASLAĞI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU. 556, 555, 554 ve 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı

SINAİ MÜLKİYET KANUN TASARISI TASLAĞI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU. 556, 555, 554 ve 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı SINAİ MÜLKİYET KANUN TASARISI TASLAĞI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU 556, 555, 554 ve 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı 556 Sayılı KHK Amaç ve kapsam Madde 1 Bu Kanun Hükmünde

Detaylı

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK

556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK 556 SAYILI MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 556 Sayılı Markaların Korunması

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI:

ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: TARİH : 28/08/2015 SİRKÜLER NO : 2015/70 ELEKTRONİK TİCARETTE HİZMET SAĞLAYICI VE ARACI HİZMET SAĞLAYICILAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI: 5 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede elektronik ticarete ilişkin

Detaylı

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR.

MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 BU SORU KİTAPÇIĞI 19 HAZİRAN 2010 LYS 1 MATEMATİK TESTİ SORULARINI İÇERMEKTEDİR. Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 BU SORU KİTAPÇIĞI 9 HAZİRAN 00 LYS MATEMATİK

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM GENEL, GÖRME VE İŞİTME-2 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 FİZİK TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA 555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA 555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA 555 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Coğrafi işaretlerin korunması hakkında düzenlemeler yapılması; 8/6/1995 tarihli ve 4113 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin her

Detaylı

MARKA DEĞERİ - PATENT DEĞERİ- FAYDALI MODEL DEĞERİ- ENDÜSTRİYEL TASARIM DEĞERİ

MARKA DEĞERİ - PATENT DEĞERİ- FAYDALI MODEL DEĞERİ- ENDÜSTRİYEL TASARIM DEĞERİ MARKA DEĞERİ - PATENT DEĞERİ- FAYDALI MODEL DEĞERİ- ENDÜSTRİYEL TASARIM DEĞERİ Değeri Tespiti: Hukuk Danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında değeri tespiti de bulunmaktadır. Bu tespitler yapılırken, değerinin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

FİKRİ HAKLAR ESD873 15. COĞRAFİ İŞARETLER. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü

FİKRİ HAKLAR ESD873 15. COĞRAFİ İŞARETLER. Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü FİKRİ HAKLAR ESD873 15. COĞRAFİ İŞARETLER Yrd.Doç.Dr. Levent DURDU Kocaeli Üniversitesi B.Ö.T.E. Bölümü 2012 2013 Güz Kocaeli Üniversitesi, tüm hakları saklıdır. COĞRAFİ İŞARETLER ESD873 FİKRİ HAKLAR 2

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI

İÇİNDEKİLER. Önsöz... Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI İÇİNDEKİLER Önsöz... v Birinci Bölüm TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI 1. TÜRK ÖZEL HUKUKUNUN DAYANAKLARI... 1 1.1. Hukukun Tanımı... 1 1.2. Hukukun Dayanağı İle İlgili Kuramlar... 1 1.3. Hukukun Kollara

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Entegre Devre Topoğrafyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK (CoğİşKHKY) *

555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK (CoğİşKHKY) * 555 SAYILI COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NİN UYGULAMA ŞEKLİNİ GÖSTERİR YÖNETMELİK (CoğİşKHKY) * Amaç ve Kapsam BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 30 Nisan 2016 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ. YÖS SINAVI 30 Nisan 2016 ADI :... SOYADI :... ADAY NUMARASI :... İMZA : SIRA NO:... SORU KİTAPÇIĞI TÜRÜ ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ 06 Yabancı Öğrenci Seçme Sınavı (YÖS) TÜRKÇE ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ YÖS SINVI 0 Nisan 06 DI :... SOYDI :... DY NUMRSI :... İMZ : SIR NO:... ÖNEMLİ. Bu soru kitapçığı Türkiye

Detaylı