TÜRKİYE PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA VEKİLLİĞİ SINAVI 14 KASIM 2009 ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO..

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE PATENT ENSTİTÜSÜ MARKA VEKİLLİĞİ SINAVI 14 KASIM 2009 ADAYIN: SOYADI. ADI... T.C.KİMLİK NUMARASI.. SINAV SALON NO...SIRA NO.."

Transkript

1 TÜRKİYE PTENT ENSTİTÜSÜ MRK VEKİLLİĞİ SINVI 14 KSIM 2009 DYIN: SOYDI. DI... T.C.KİMLİK NUMRSI.. SINV SLON NO...SIR NO.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayın Genel çıklama 1. Sınav süresi 135 dakikadır. 2. Bu kitapçıkta 100 soru vardır. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. 3. İşaretlemelerinizi yumuşak uçlu kurşun kalem ile işaretleme yapacağınız alanı taşırmadan yapınız. 4. Değiştirmek istediğiniz cevabı, cevap kâğıdınızı yıpratmadan siliniz. 5. Değerlendirme optik okuyucu ile yapılacağı için cevap kâğıdınızı katlamayınız, buruşturmayınız ve gereksiz işaret koymayınız. 6. Testte her soru için tek bir doğru cevap şıkkı işaretlenecektir. Birden fazla işaretlemeleriniz durumunda o soruya verdiğiniz cevap yanlış sayılacaktır. 7. Testte yanlış cevaplarınız doğru cevapları götürmeyecektir. Bu yüzden size en doğru gelen cevabı işaretlemek yararınıza olacaktır. 8. Boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz.

2 1) şağıda yazılı iş veya görevlerden hangisi Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Vekilleri Sınav ve Sicil Yönetmeliğinde, marka vekilinin yerine getirmek zorunda olduğu belirtilen iş veya görevler arasında sayılmamıştır? a) 556 sayılı KHK hükümlerinden doğan haklarla ilgili konularda ilgili kişileri Enstitü nezdinde temsil etmek. b) 556 sayılı KHK hükümlerinden doğan haklarla ilgili konularda danışmanlık yapmak. c) 556 sayılı KHK hükümlerinden doğan haklarla ilgili konularda dava açmak. d) 556 sayılı KHK hükümlerinden doğan haklarla ilgili konularda işlemleri yürütmek. 2) şağıdakilerden hangisi Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Vekilleri Sınav ve Sicil Yönetmeliğinde marka vekilliğine kabul şartları olarak sayılanlardan değildir? a) Fiil ehliyetine sahip olmak. b) Yüz kızartıcı suçlardan mahkumiyeti bulunmamak. c) Türk vatandaşı olmak. d) Sicile kayıtlı olmak. 5) Markaların tescili amacıyla mal ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırılmasına ilişkin nlaşma aşağıdakilerden hangisidir? a) 1891 tarihli Madrid nlaşması. b) 1957 tarihli Nis (Nice) nlaşması. c) 1971/1978 tarihli Strasburg nlaşması. d) 1994 tarihli Marka Kanunu nlaşması. 6) şağıdakilerden hangisi 556 sayılı KHK hükümlerince sağlanan marka korumasından yararlanabilecek olanlardan değildir? a) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ikametgahı olan gerçek kişiler b) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde sınai veya ticari faaliyette bulunan gerçek veya tüzel kişiler c) Viyana sözleşmesi hükümleri dahilinde başvuru hakkına sahip kişiler d) Karşılıklılık ilkesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki kişilere kanunen veya fiilen marka koruması tanımış yabancı devletlerin gerçek veya tüzel kişileri 3) şağıdakilerden hangisi sınaî mülkiyet haklarındandır? a) Ticaret unvanı üzerindeki hak b) Kişilik hakkı c) Telif hakkı d) Gerçek kişinin ismi üzerindeki hak 4) Münhasıran marka korumasına yönelik ilk uluslararası anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? a) 1883 tarihli Paris Sözleşmesi. b) 1891 tarihli Madrid Sözleşmesi. c) 1957 tarihli Nis (Nice) nlaşması. d) 1989 tarihli Madrid Protokolü. 7) 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin marka korumasına ilişkin temel ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? a) Marka korumasının tescil yoluyla elde edilmesi. b) Marka korumasının kullanım yoluyla elde edilmesi. c) Marka korumasının tanınmışlık yoluyla elde edilmesi. d) Marka korumasının markanın ilk kez ihdas edilmesi (yaratılması) suretiyle elde edilmesi. 1

3 8) Mal ve Hizmetlerin sınıflandırılması ile ilgili olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Mal ve hizmetlerin sınıflandırılmasına ilişkin BİK/TPE: 2007/2 sayılı tebliğ ve eki 1957 tarihli Nis (Nice) anlaşmasına uygun olarak hazırlanmıştır. b) BİK/TPE: 2007/2 sayılı tebliğ, yürürlüğe girmesinden önceki tarihli marka başvuruları için de uygulanır. c) Türk Patent Enstitüsü marka tescil başvurularının veya itirazların incelenmesi aşamalarında aynı tür malı veya hizmeti farklı mal veya hizmet gruplarını da içerecek şekilde daha geniş kapsamda değerlendirebilir. d) BİK/TPE:2007/2 sayılı tebliğ eki liste tüm malları veya hizmetleri kapsamamaktadır. 11) şağıdakilerden hangisi marka sahibinin önlenmesini talep edebileceği fiillerdendir? a) Dürüstçe ve ticari veya sanayi konularıyla ilgili olarak kullanılmaları koşuluyla üçüncü kişilerin ad ve adresini kullanmaları b) Tescilli bir markanın, marka sahibi tarafından veya onun izniyle piyasaya sunulmasından sonra üçüncü kişinin bu mallarla ilgili gerçekleştirdiği fiiller c) İşareti taşıyan malın gümrükçe onaylanmış bir işleme veya kullanıma tabi tutulması d) Tescilli bir markayı taşıyan malın piyasaya sunulmasından sonra üçüncü kişinin bu malı değiştirerek şahsi amaçlı kullanımı 12) Marka hakkına tecavüz halinde, cezalandırılma talebinde bulunma süresi fiilden ve failden haberdar olma tarihinden itibaren ne kadardır? a) 1 yıl b) 2 yıl 9) şağıdakilerden hangisi bir işaretin marka olarak tescili için 556 sayılı KHK m. 5 hükmünde aranan temel koşullardan değildir? a) yırt edici niteliğe sahip olma b) Çizimle görüntülenebilme veya benzer biçimde ifade edilebilme c) Baskı yoluyla yayınlanabilme ve çoğaltılabilme d) Mal veya ambalajı ile birlikte tescil ettirilme c) 5 yıl d) Hiçbiri 13) Marka hakkına tecavüz sebebiyle açılacak tecavüzün önlenmesi davası, davanın açıldığı yerde Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi nin bulunmaması halinde aşağıdaki mahkemelerden hangisinde açılmalıdır? a) sliye Ceza Mahkemesi b) sliye Hukuk Mahkemesi c) Sulh Hukuk Mahkemesi d) ğır Ceza Mahkemesi 10) 556 sayılı KHK m. 5 hükmünde marka olarak tescil edilebileceği açıkça belirtilen işaretler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır? a) Kişi adları b) Sesler c) Şekiller d) Harfler 14) şağıdaki işaretlerden hangisi 556 sayılı KHK hükümlerine göre mutlak tescil engelleri sebebiyle marka olarak tescil edilemeyecek işaretlerden değildir? a) Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri gibi konularda halkı yanıltacak işaretler b) Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar c) Marka sahibinin izni olmadan ticari vekil veya temsilci tarafından kendi adına tescil ettirilmek için yapılan başvuruya konu işaret d) Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şekli içeren işaretler 2

4 15) Tescilli bir marka üzerindeki sağlararası işlemler için 556 sayılı KHK da yer alan şekil kuralı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a) Yazılı şekilde yapılmalıdır. b) Türk Patent Enstitüsü huzurunda yapılmalıdır. c) Noterde düzenleme şeklinde yapılmalıdır. d) Sözlü olarak yapılmalıdır. 16) Tescilli bir markayı devralan kişi, bu markadan doğan hakları hangi işlemden sonra iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürebilir? a) Devir anlaşmasının yapılmasından itibaren. b) Devrin ticaret siciline tescilinden itibaren. c) Devrin üzerinden 6 ay geçtikten sonra d) Devrin marka siciline kaydından itibaren. 17) Marka tescil başvurusunun bültende yayınlanmasından sonra gerçekleşen ve marka tescilinin ilan edilmesi halinde, yasaklanması söz konusu olabilecek fiiller nedeniyle başvuru sahibi hangi davayı açmaya yetkilidir? a) Tazminat davası b) Tecavüzün giderilmesi davası c) Markanın Hükümsüzlüğü davası d) Tecavüz fiillerinin durdurulması davası 18) Marka hakkına tecavüz halinde dava açma süresi her halükarda, fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren kaç yıldır? a) 1 yıl. b) 2 yıl. c) 5 yıl. d) 10 yıl. 19) Tescilli bir markanın konu olabileceği hukuki işlemleri düzenleyen 556 sayılı KHK hükümlerinde aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? a) Bölünebilme. b) Birleşebilme. c) Takas edilebilme. d) Teminat olarak gösterilebilme. 20) Sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde, inhisari lisans (basit olmayan) sözleşmesi ile lisans alan kişi, aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz? a) Marka hakkına tecavüz söz konusu olduğunda buna karşı lisans verenin açabileceği davaları açmak. b) lt lisans vermek. c) Markayı reklamlarda kullanmak. d) Markayı iş evrakında kullanmak. 21) şağıdakilerden hangisi marka tescil başvurusu sırasında verilmesi zorunlu olan belgelerden değildir? a) Markanın yayına ve çoğaltmaya elverişli örneği b) Markanın kullanılacağı malların veya hizmetlerin listesi c) Marka vekili tayin edilmiş ise vekâletname d) Birden çok marka için başvuruda bulunuluyorsa hepsini içeren ortak başvuru dilekçesi 22) şağıdakilerden hangisi 556 sayılı KHK m. 61 hükmünde marka hakkına tecavüz olarak sayılan hallerden değildir? a) Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü kişilere devretmek. b) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilemeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markayı taklit etmek. c) Markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak, dağıtmak veya bir başka şekilde ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için gümrük bölgesine yerleştirmek, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutmak veya ticari amaçla elde bulundurmak. d) Kendisinde bulunan ve başkası adına tescilli bir markayı veya ayırt edilemeyecek derecede benzerini taşıyan ürünün veya ticaret alanına çıkarılan malın nereden alındığını veya nasıl sağlandığını bildirmekten kaçınmak. 3

5 23) Marka tescil başvurusu, mutlak ve nispi tescil engelleri açısından incelendikten sonra kabul edilmişse, tescil aşağıdakilerden hangisi aracılığıyla ilan edilir? a) Resmi Marka Gazetesinde b) Resmi Gazetede c) Ticaret Sicil Gazetesinde d) Esnaf Sicil Bülteninde 24) Tescil edilmiş veya tescil için başvurusu daha önce yapılmış bir markanın sahibi, bu markanın toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle bir başkası tarafından farklı mal veya hizmetler için dahi tesciline bazı durumlarda engel olabilir. şağıdakilerden hangisi 556 sayılı KHK m. 8/IV hükmünde bu hususa ilişkin olarak sayılan durumlardan biri değildir? a) Tescilli veya tescil başvurusuna konu markanın toplumda ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yarar sağlanacaksa b) Tescilli veya tescil başvurusuna konu markanın toplumda ulaştığı tanımışlık düzeyi nedeniyle itibarına zarar verilebilecekse c) Tescilli veya tescil başvurusuna konu markanın belirli bir sektörde ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle bütün mal ve hizmetler için koşulsuz korunması söz konusu ise d) Tescil için başvurusu yapılmış markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabilecekse 25) şağıdakilerden hangisi markanın hükümsüzlüğüne yol açan hallerden değildir? a) Garanti markası veya ortak markanın teknik yönetmeliğe aykırı kullanımına marka sahibinin belirli bir süre göz yumması ve mahkemece tanınacak süre içerisinde durumun düzeltilmemiş olması b) Hak sahibi veya yetkili kıldığı kişi tarafından kullanım sonucunda tescil edildiği mal ve hizmetlerin niteliği, kalitesi, üretim yeri ve coğrafi kaynağı konusunda halkta yanlış anlama ihtimali var ise c) Marka, sahibinin davranışları nedeniyle mal ve hizmetler için yaygın bir ad haline gelmişse d) Markanın tescil başvurusu tarihinden itibaren 5 yıl süreyle kullanılmamış olması 26) şağıdaki seçeneklerden hangisi marka hakkından vazgeçme hususunda doğru bilgi içermemektedir? a) Marka sahibi, markanın kullanılacağı malların ve/veya hizmetlerin tamamından vazgeçebilir. b) Marka sahibi, marka hakkından vazgeçtiğini Enstitü ye sözlü olarak bildirebilir. c) Marka hakkından vazgeçme, marka siciline kayıt tarihi itibariyle hüküm doğurur. d) Marka hakkından vazgeçme, sicile kayıtlı lisans sahiplerinin iznine tabidir. 27) Türk Patent Enstitüsü Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu nun kesinleşen kararlarına karşı açılacak dava ile ilgili süre hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? a) Kararın bildirim tarihinden itibaren 1 ay. b) Kararın bildirim tarihinden itibaren 2 ay. c) Kararın bildirim tarihinden itibaren 3 ay. d) Kararın bildirim tarihinden itibaren 6 ay. 28) 556 sayılı KHK m. 61/ ile düzenlenen ceza hükümleri ile ilgili olarak aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğru değildir? a) Bu maddede tanımlanan suçlardan dolayı cezaya hükmedilebilmesi için markanın Türkiye de tescilli olması şarttır. b) Bu maddede tanımlanan suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde ayrıca bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. c) Bu maddede tanımlanan suçların soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlıdır. d) Bu maddede tanımlanan suçlardan dolayı cezaya hükmedilebilmesi için markanın Türkiye de tescilli olmasa bile Paris Sözleşmesi anlamında tanınmış marka olması yeterlidir. 29) şağıdaki fiillerden hangisi 556 sayılı KHK hükümlerine göre suç sayılmamaktadır? a) Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkını satmak b) Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkını devretmek c) Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkını haczetmek d) Yetkisi olmadığı halde başkasına ait marka hakkını rehnetmek 4

6 30) şağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır? a) Marka sahibi, markadan doğan hakkını kısmen devredebilir. b) Marka başvurusu kısmen reddedilebilir. c) Markadan doğan hakkın kısmen hükümsüzlüğüne karar verilebilir. d) Markanın hükümsüzlüğüne ilişkin karar kısmen geçmişe etkili olabilir. 31) şağıdakilerden hangisi 556 sayılı KHK m. 22 hükmünde marka başvurularına da uygulanacağı açıkça belirtilen hukuki işlemlerden değildir? a) Devir sözleşmesi b) Lisans sözleşmesi c) Kira sözleşmesi d) Marka sahibi hakkındaki değişiklikler 32) şağıda sayılanlardan hangisi marka başvurusuna itiraz sebebi olarak 556 sayılı KHK hükümlerinde yer alanlardan değildir? a) Tescil başvurusundan doğan hakların tüketilmiş olmasına ilişkin itirazlar. b) Tescil başvurusu yapılmış markanın 556 sayılı KHK m. 8 hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar. c) Başvurunun kötüniyetle yapıldığına ilişkin itirazlar. d) Tescil başvurusu yapılmış markanın 556 sayılı KHK m. 7 hükümlerine göre tescil edilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlar. 33) Marka hakkına tecavüzün durdurulması davası için öngörülen zamanaşımı süresi ile ilgili aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? a) 1 ve 3 yıl b) 1 ve 5 yıl c) 1 ve 10 yıl d) Hiçbiri 34) şağıdaki sınai mülkiyet haklarından hangisi ile ilgili olarak uluslararası anlaşmaların bu sınai mülkiyet hakkının düzenlendiği Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden daha elverişli olması halinde, elverişli hükümlerin öncelikle uygulanmasını talep etme hakkı tanınmamıştır? a) Patent b) Coğrafi İşaret c) Marka d) Endüstriyel Tasarım 35) şağıdakilerden hangisi coğrafi işaret olarak tescil edilemez? a) Belirgin bir niteliği itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretler. b) Belirgin bir ünü itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretler. c) Belirgin bir niteliği itibariyle ürünlerin öz adı olmuş adları gösteren işaretler. d) Özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretler. 36) şağıdaki ürün kategorilerinden hangisi bir ürünün coğrafi işaretlerle korunabilmesi için 554 sayılı KHK hükümlerinde sayılanlardan değildir? a) Hizmet ürünleri b) Tarım ürünleri c) Madenler d) El sanatları ürünleri 37) şağıdakilerden hangisi coğrafi işaretlerin fonksiyonlarından değildir? a) yırt etme fonksiyonu b) Köken belirtme fonksiyonu c) Reklam fonksiyonu d) Gizlilik fonksiyonu 5

7 38) şağıdakilerden hangisi bir Coğrafi işaretin tescili için başvuru hakkına sahiptir? a) Türk Patent Enstitüsü b) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı c) Söz konusu ürünün üreticisi olan gerçek veya tüzel kişiler d) Tüketici Hakem heyetleri 39) şağıdakilerden hangisi bir coğrafi işaretin tescili için gerekli bilgi ve unsurlardan değildir? a) Başvuru dilekçesi b) Ürünün tanımı c) Ürünün üç boyutlu resmi d) Tescili istenen menşe adı veya mahreç işareti ile ilgili ürünün adı 40) Coğrafi işaret başvurusuna karşı itiraz süresi başvurunun Resmi Gazetede yayın tarihinden itibaren ne kadardır? a) 3 ay b) 6 ay c) 9 ay d) 12 ay 42) Bir coğrafi işaret başvurusunun gerekli koşulları taşıdığı kabul edildiğinde, başvurunun ilanı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Coğrafi işaret bir menşe adı olarak tescil ettirilmek isteniyorsa, başvuru Resmi Gazete yanında coğrafi işaretin üretim alanını kapsayan ilde yayımlanan bir yerel gazetede, üretim alanı birden fazla ili kapsıyorsa coğrafi işaretin kapsadığı bütün illerde, bu illerde yayımlan yerel gazetelerden birinde ilan yoluyla yayımlanır. b) Coğrafi işaret bir mahreç işareti olarak tescil ettirilmek isteniyorsa, başvuru Resmi Gazete yanında yurt çapında dağıtımı olan en yüksek tirajlı günlük gazetelerden ikisinde ve bir yerel gazetede ilan yoluyla yayınlanır. c) Coğrafi işaret ister menşe adı iterse bir mahreç işareti olarak tescil ettirilmek istensin, başvuru Resmi Gazete yanında yurt çapında dağıtımı olan en yüksek tirajlı günlük gazetelerden ikisinde ve bir yerel gazetede ilan yoluyla yayınlanır. d) Coğrafi işaret bir mahreç işareti olarak tescil ettirilmek isteniyorsa, başvuru Resmi Gazete yanında coğrafi işaretin üretim alanını kapsayan ilde yayımlanan bir yerel gazetede, üretim alanı birden fazla ili kapsıyorsa coğrafi işaretin kapsadığı bütün illerde, bu illerde yayımlan yerel gazetelerden birinde ilan yoluyla yayımlanır, bunun yanında başvurunun Resmi Gazete de ilan edildiğine ilişkin bilgi ilanı, yurt çapında dağıtımı olan en yüksek tirajlı günlük iki gazetede ilan yoluyla yayımlanır. 41) Coğrafi işaretlerin korunması hangi anda başlar? a) Coğrafi işaret başvurusu ile. b) Coğrafi işaret başvurusunun Resmi Gazete de yayınlandığı tarihte. c) Coğrafi işaret başvurusunun yerel gazetede yayınlandığı tarihte. d) Coğrafi işaret başvurusunun Resmi Gazete de yayınlanmasını müteakip tanınan yasal süresi içerisinde itiraz edilmemesi halinde bu sürenin sonunda. 43) Coğrafi işaretlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? a) Coğrafi işaret başvurusuna, ilgili herkes itiraz edebilir. b) Coğrafi işaretin hükümsüzlüğü, herkes tarafından istenebilir. c) Coğrafi işaretten doğan haklara tecavüz fiillerinin durdurulması ve önlenmesi talebinde bulunma hakkı coğrafi işaret hakkı sahibine aittir. d) Coğrafi işarete tecavüz fiilleri sebebiyle açılacak maddi tazminat davasını herkes açabilir. 6

8 44) şağıdakilerden hangisi bir ürünün menşei olan yöre, alan veya bölge adının menşe adını belirtmesi için birlikte karşılanması gerekli koşullardan değildir? a) Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, bölge veya çok özel durumlarda ülkeden kaynaklanan bir ürün olması. b) Tüm veya esas nitelik veya özellikleri bu yöre, alan veya bölgeye özgü doğa ve beşeri unsurlardan kaynaklanan bir ürün olması. c) Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle bu yöre, alan veya bölge ile özdeşleşmiş bir ürün olması. d) Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerin tümüyle bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılan bir ürün olması. 45) Coğrafi işaretten doğan hakları tecavüze uğrayan coğrafi işaret hakkı sahibinin maddi zararın tazmini talebi ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a) Coğrafi işaret hakkı sahibinin tecavüz sebebiyle ortaya çıkan maddi zararı hakkında zamanaşımı işlemez. b) Coğrafi işaret hakkı sahibi tecavüz sebebiyle ortaya çıkan fiili zararını ve yoksun kalınan kazancı talep edebilir. c) Coğrafi işaret hakkı sahibi sadece tecavüz sebebiyle ortaya çıkan yoksun kalınan kazancı talep edebilir. d) Coğrafi işaret hakkı sahibinin tecavüz sebebiyle ortaya çıkan zararı tazmin talebi, failin kusurlu olmasına bağlıdır. 47) şağıdakilerden hangisi 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında KHK hükümleri kapsamında kamuya sunma kavramı içerisinde kabul edilen fiillerden değildir? a) Gizlilik niteliği taşıyan açıklama b) Satış c) Kullanma d) Sergileme 48) şağıdakilerden hangisi tescilli bir tasarımın koruma süresi ile ilgili olarak doğru bilgiler içermektedir? a) Koruma süresi 5 yıldır ve bu süre uzatılamaz. b) Koruma süresi 5 yıldır ve ancak bir kez uzatılabilir. c) Koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır ve bu süre beşer yıllık sürelerle toplam 25 yıla kadar uzatılabilir. d) Koruma süresi 10 yıldır ve her defasında bu süre kadar olmak üzere sınırsız kez uzatılabilir. 49) Tescilli bir Endüstriyel tasarımın birden çok tasarımcısının bulunduğu durumlarda, her bir paydaş tasarımcının diğerlerinden bağımsız olarak kendi adına yapabileceği işlemler arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? a) Kendisine düşen pay üzerinde serbestçe tasarrufta bulunmak. b) Diğer hak sahiplerine bildirimde bulunduktan sonra tasarımı kullanmaya başlamak. c) Tasarımın korunması için gerekli önlemleri almak. d) Tasarımın kullanılması amacı ile üçüncü kişilere lisans vermek. 46) Endüstriyel Tasarımların uluslararası sınıflandırılmasına ilişkin uluslararası anlaşma aşağıdakilerden hangisidir? a) 1925 tarihli La Hey nlaşması b) 1968 tarihli Locarno nlaşması c) 1973 tarihli Viyana nlaşması d) 1977 tarihli Budapeşte nlaşması 50) Tasarımcının birden fazla olması ve aralarında aksine bir anlaşma bulunmaması halinde bir Endüstriyel Tasarım üzerindeki hak sahipliği nasıl nitelendirilir? a) Müşterek mülkiyet (paylı mülkiyet) b) İştirak halinde mülkiyet (elbirliği mülkiyeti) c) di şirket ortaklığı d) Müşterek zilyetlik 7

9 51) Üniversite öğretim elemanlarının tasarımlarında, tasarım tescil başvurusunda bulunma hakkı kime aittir? a) İlgili Üniversite ye b) Öğretim elemanlarına c) Yüksek Öğretim Kurulu na d) Milli Eğitim Bakanlığı na 55) şağıdaki haklardan hangisi tasarımcının manevi hakkı olarak 554 sayılı KHK hükümlerinde düzenlenmiştir? a) Önalım hakkı b) dın belirtilmesini isteme hakkı c) Ön kullanım hakkı d) Lisans hakkı 52) Endüstriyel tasarımın hükümsüzlüğü davası hangi süre içerisinde açılabilir? a) Tasarımın koruma süresince veya hakkın sona ermesini izleyen beş yıl içinde açılır. b) Tasarımın hükümsüzlüğünü doğuran sebebin ortaya çıktığı tarihten itibaren üç yıl içerisinde açılır. c) Tasarımın tescilinden itibaren beş yıl içerisinde açılır. d) Tasarım hakkının sona ermesini müteakip üç yıl içerisinde açılır. 56) Medeni Hukuktaki iyiniyet düzenlemesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Bir hakkın doğmasına engel olan durum hakkında mazur görülen bir bilgisizliktir b) Tam ehliyetsiz kişiyle yapılan sözleşmede, kişi gerçek durumu bilmediği takdirde hakkaniyet gereği sözleşme geçerli sayılır c) Emin sıfatıyla zilyetten iyiniyetle taşınır mal alan kimsenin iyiniyeti korunur d) Medeni Kanuna göre, iyiniyetin varlığına dair kanuni bir karine mevcuttur 53) şağıdakilerden hangisi 554 sayılı KHK kapsamında tescilli bir tasarımın hükümsüzlüğüne karar verilmesi için aranan sebeplerden değildir? a) Tasarımın yeni ve ayırt edici nitelikte olmaması b) Tasarımın gerçek sahibinin başkası olması c) Teknik fonksiyonun tasarımı şekillendirmesi d) Sonradan kamuya açıklanan aynı veya benzer nitelikteki diğer tasarımın başvuru tarihinin tescilli bir tasarımdan sonra olması 54) şağıdakilerden hangisi 554 sayılı KHK anlamında bir tasarımın ayırt edici niteliğini belirlemede kullanılacak kriterlerden değildir? a) Orta düzeyde tüketici gözü b) Farklılıklardan çok ortak özelliklere ağırlık verilmesi c) Tasarımcının tasarımı geliştirmede seçenek özgürlüğü d) Genel izlenimde belirgin farklılık 57) Gaiplik hakkında aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? a) Gaiplik kararı geçmişe etkili hüküm ve sonuçlar doğurmaz b) Ölümüne muhtemel gözle bakılan bir olay içerisinde kaybolma durumunda mirasçıların göstereceği teminat süresi onbeş yıldır c) Ölümüne muhtemel gözle bakılacak olay içerisinde kaybolma halinde bir yıl sonra gaiplik davası açılabilir. d) Gaiplik kararının verilmesi halinde evlilik sözleşmesi kendiliğinden sona erer 58) Sınırlı ehliyetsizler bakımından yasak işlemler arasında hangisi yer almaz? a) Vakıf kurma b) Kefil olma c) Önemli bağışlama d) Temsilci sıfatıyla bono düzenleme 8

10 59) şağıdakilerden hangisi sınırlı ehliyetlilerin yasal danışmanlarından izin almalarını gerektiren işlemlerden değildir? a) Dava açma ve sulh olma b) Kambiyo taahhüdü altına girme c) Evlenme d) Kefil olma 60) Kişilik haklarının özellikleri içerisinde aşağıdakilerden hangisi sayılamaz? a) Kişilik haklarının miras yoluyla devredilmesi mümkün değildir b) Nisbi hak olarak nitelendirilirler c) Kişilik haklarından vazgeçilmesi mümkün değildir d) Kişilik hakları kural olarak devredilemez, haczolunamazlar. 61) Borçlar Kanununa Göre Vekilin İşi Bizzat Yapma Yükümlülüğünü aşağıdakilerden hangisi ortadan kaldırmaz? a) Vekalet sözleşmesinde açık hüküm bulunması b) Vekilin işi daha iyi yaptırmak istemesi c) İşin başkası tarafından bitirilmesinin bir zorunluluktan kaynaklanması d) Vekilin bu yönde özel olarak yetkilendirilmesi 62) Vekilin Özen Borcu Hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Vekil sözleşmeyle kararlaştırılan işin yapılması esnasında özen göstermek zorundadır b) Özen derecesi belirlenirken, vekilin müvekkil tarafından bilinen özellikleri dikkate alınır c) Vekalet sözleşmesiyle vekilin yardımcılarının kusurundan sorumlu olmayacağı kararlaştırılabilir d) Vekilin özen göstermesi, müvekkilinin yararına davranışlar sergileyip aleyhine olanlardan kaçınmasıdır 63) şağıdakilerden hangisi vekalet sözleşmesinin özelliklerinden değildir? a) Vekalet sözleşmesi bir işin görülmesini veya hizmetin ifasını içerir b) Ücret, vekalet sözleşmesinin zorunlu unsurlarındandır c) Vekalet sözleşmesi herhangi bir şekil şartına bağlanmamıştır d) Tapu dairelerinde taşınmaz alım satımına yönelik vekalet sözleşmesinin resmi şekilde yapılması zorunludur 64) Vekalet sözleşmesinin sona ermesine ilişkin sebepler hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Müvekkil vekilini münasip bir zamanda olmak kaydıyla her zaman azledebilir b) Vekilin istifa etmekten sözleşmeyle feragat etmesi caiz değildir c) Vekilin ehliyetinin sınırlanması sözleşmenin sona ermesini gerektirir d) Ölüm vekalet sözleşmesini sona erdirmez 65) Vekalet verenin borçlarına ilişkin olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Vekalet sözleşmesinde kararlaştırılmasa da, örf ve adetin gerektirmesi halinde vekile ücret ödenmelidir b) Vekalet verenin ücret borcu, aksine sözleşme veya teamül olmadıkça işin tamamlanmasıyla muaccel olur c) Vekalet sözleşmesiyle kararlaştırılan işin başarısız olması halinde vekil, hiçbir şekilde ücrete hak kazanamaz d) Vekalet veren vekilin yaptığı masrafları ödemek zorundadır 66) Tacir hakkında aşağıda verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? a) Gerçek kişinin tacir sıfatını kazabilmesi için bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işletmesi gerekir b) Tacir sıfatının elde edilmesi için işletmenin mülkiyetine sahip olmak zorunludur c) Ticaret şirketleri işletmelerinin nitelik ve niceliğine bakılmaksızın tacir sayılırlar d) Ticari işletme işleten dernekler kural olarak tacirdir 9

11 67), İstanbul da ticaret siciline tescil ve ilan ettirdiği "Dünya Dershanesi" ismi altında faaliyet göstermektedir. C ise ntalya da ticaret siciline tescil ettirdiği "ntalya Dünya Dershanesi" ismiyle aynı konuda faaliyet göstermektedir. Olayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) "Dünya Dershanesi" ibaresi sicile tescil edilmesi nedeniyle patent niteliğindedir b) Sonradan faaliyetlerine başlayan ntalya daki dershane İstanbul da aynı isimle çalışan dershanenin şubesi sayılır c) Dershanelerin farklı illerde yer alması nedeniyle, herhangi bir hukuki korumadan yararlanamaz d) "Dünya Dershanesi" ismi ticaret siciline tescil edilmiş olmasına rağmen sadece Ticaret Kanunundaki haksız rekabete ilişkin hükümlerden faydalanabilir 68) Haksız rekabetle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Haksız rekabetin ortaya çıkabilmesi için failin kusurlu olması gereklidir b) Mesleki ve ekonomik birlikler, üyelerinin haksız rekabete uğraması halinde, tazminat davası açamazlar c) Haksız rekabetin varlığı, tespit davası yoluyla belirlenebilir d) Haksız rekabet sonucunda tazminat isteyebilmek için kusur şarttır. 69) Ticaret sicili müessesesi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Sicile kaydı gerektiği halde kaydedilmemiş veya ilanı gerektiği halde ilan edilmemiş hususların üçüncü kişiler tarafından bilinmemesi asıldır b) Ticari işletme rehninin kurulabilmesi için rehin sözleşmesinin sicile tescili gerekir c) Ticaret sicili memurunun uygun gördüğü konular, kanunda yer almasa da sicile kaydedilebilir d) Ticaret şirketlerinin tüzel kişilik kazanabilmesi bakımından sicile tescil kurucu niteliktedir 70) Ticaret Unvanı ve İşletme dının Devriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Ticaret unvanı işletmeden ayrı olarak devredilebilir b) İşletme adının mutlaka işletmeyle beraber devredilmesi gerekir c) Tacir, işletmesini devrederken ticaret unvanını elinde tutabilir d) Ticari işletmenin devri, kural olarak ticaret unvanını kapsamaz 71) Çoktandır evde tek başıma oturup film izlememiştim. cümlesinde altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam, aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır? a) Seni arıyorum nicedir; ama sana bir türlü ulaşamıyorum. b) Kazadan sonra onu bizim mahallede bir daha gören olmadı. c) Hala öğretmenliğe ilk başladığı okulda öğretmenlik yapıyor. d) Lisedeki sınıf arkadaşlarımla yıllardır görüşüyoruz. 72) şağıdaki cümlelerden hangisi söyleyenin kendi yorumunu içermemektedir? a) Onun güzel gözleri her zaman gülümseyerek bakıyor. b) Sıkı çalışması sayesinde bütün okulun gözdesi oldu. c) Bu yıl terfi alan yan bölümde çalışanlardan biriymiş. d) İşyerinde gösterdiği titizi herkes gibi ben de taktir ediyorum. 10

12 73) Bu fotoğraf karesine bakarken eski günlerin I canlandığını fark etmiş, on beş yıldır devam II III eden bu ayrılığın, onu yanlızlığa hapsettiğini IV V anlamıştı. Yukarıda numaralandırılmış sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? 76) Yeni aldığı kırmızı çerçeveli, güzel gözlüklerini gözüne takarak dışarıya çıktı. Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir? a) çıktı sözcüğü yerine gitti sözcüğü getirilerek b) Virgülün yerine ve bağlacı getirilerek c) gözüne sözcüğü cümleden atılarak d) yeni sözcüğü güzel sözcüğünden önce getirilerek a) I b) II c) III d) IV 74) şağıdaki cümlelerin hangisinde ayraçla gösterilen yere noktalı virgül (;) getirilmelidir? a) Tolstoy ( ) İnsanların hata yapması her zaman olasıdır. der. b) Victor Hugo hemen hemen her türde eser vermiştir ( ) hikaye, roman, şiir c) Olay anında yoktu ( ) ama olay hakkında en fazla o konuştu. d) Bugün Burcu yu ( ) ilkokuldan beri en yakın arkadaşımı, göreceğim. 75) şağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? a) Bu kadar zor bir problemi nasıl çözdü, anlayamıyorum b) Her geçen gün büyük anneme neden benziyorum ki c) Uzun zaman geçmesine rağmen her şeyi hatırlıyorum d) Bilmezler, neden bu kadar uzun süre buralarda kaldım 77) Ben bir problemle karşı karşıya olan insanlara Sen her şeyi başarırsın! sözünün şevk kırıcı olduğunu ileri sürüyorum. Evet, insanlar zor bir duruma düştükleri zaman, cesaretlendirilmek isterler; ancak havada kalacak boş sözler, onları umutsuzluğa daha da sürüklemektedir. Her şeyi başarabilecek insanın hayatında engeller olmamalıdır, diye düşünür karşınızdaki insan ve kendinden şüphe duymaya başlar. O insanlara, Önceki olayda da bak böyle olmuştu; ama sen üstesinden gelmiştin. ya da Hatırlamıyor musun o zaman da durum farklı değildi, bak her şey düzeldi. gibi eski başarılarından cümleler kurmak gerekir. Bu parçada vurgulanmak istenen temel düşünce aşağıdakilerden hangisidir? a) İnsanları cesaretlendirmek için kullanılan genel sözler, onların cesaretlerini kırar. b) İnsanlar zor duruma düştükleri zaman onları cesaretlendirmek gerekmektedir. c) İnsanlar istedikleri ve inandıkları zaman her şeyi başarabilecek güçtedirler. d) İnsanlar onlara ne söylediklerimizle değil, nasıl söylediğimizle ilgilenirler. 11

13 78) Dillerin tıpkı insanlar gibi doğdukları, geliştikleri ve öldükleri doğrudur. (I) Diller insanlardan uzun yaşarlar; ama insanlarla birlikte yaşarlar (II) İlk zamanlarda bir araya gelip ortak bir iletişim kuran insanlar, bir dilin doğuşunu gerçekleştirmişlerdir. (III) Zamanla başka dillerden etkilenme, ihtiyaç duyma gibi nedenlerle yeni kelimeler dile girer ve dildeki bazı kelimeler dilden çıkar. (IV) Fakat bir gün o dili konuşan millet yok olduğunda, o dili konuşan bir insan bile kalmadığında dil ölmüş demektir. Yukarıdaki parçada, numaralandırılmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır? a) I b) II c) III d) IV 79) Dört basamaklı (3BC) sayısı, üç basamaklı (BC) sayısının 7 katının 126 fazlasına eşit olduğuna göre +B+C toplamı kaçtır? a) 22 b) 20 c) 17 d) 13 2 = { + } 82) x : x 4x 4 4, { } B= x : x < 4 olduğuna göre B kümesi kaç elemanlıdır? a) 3 b) 5 c) 6 d) 8 83) Etiket fiyatları %20 karla ayarlanan bir mağazada, etiket üzerinden %10 daha zam yapılınca müşteri sayısının %25 azaldığı görülüyor. Bu durumda mağazanın kasasında biriken para ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) %1 azalır b) %5 artar c) %5 artar d) Değişmez 84). 80) x,y,z pozitif tamsayılar; x,y ile bölündüğünde bölüm 4 kalan 5 ve y, z ile bölündüğünde bölüm 6 ve kalan 4 olduğuna göre x sayısının 12 ile bölümünden kalan kaçtır? a) 9 b) 8 c) 6 d) 3 1 katlı 2 katlı 3 katlı Yukarıda dikdörtgen biçiminde eş tuğlalar kullanılarak 1, 2 ve 3 katlı şekiller yapılmıştır. Buna göre 15 katlı bir şekil yapmak için kaç tuğla gerekir? n+ 3 n ) n bir tamsayı olmak üzere n+ 1 n ifadesinin sadeleşmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? a) 91 b) 105 c) 120 d) 136 a) 2n b) 2n+1 c) 2 d) 4 12

14 85) P O K Yukarıdaki düzgün altıgen çevrel çemberinin merkezi etrafında saat yönünde 480 o döndürülürse K-L harf ikilisi yerine hangi harf ikilisi gelir? a) O-P b) M-N c) N-O d) L-M 86) şağıdakilerden hangisi bir işletmenin kuruluş aşamasında yapılan etüd çalışmalarından değildir? a) Ekonomik etüd b) Teknik etüd c) Finansal etüd d) Sosyal etüd 87) Bir işletmede toplam sabit maliyetler TL, üretilen birim başına değişken maliyet 600 TL, ürünün birim satış fiyatı TL, üretilen ürün ise 300 adettir. Bu bilgilere göre söz konusu işletmede Başabaş noktası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? a) 500 b) 250 c) 187,5 d) 107,15 N L M 89) şağıdakilerden hangisi durumsallık yaklaşımını klasik yaklaşımlardan ayıran bir özellik değildir? a) Durumsallık yaklaşımı klasik yaklaşımları uygun bir çerçeve içinde daha yararlı duruma getirir. b) Durumsallık yaklaşımına göre her yerde ve her koşulda geçerli tek bir en iyi organizasyon yapısı yoktur. c) Durumsallık yaklaşımında çevresel faktörler bağımsız değişken, yönetim ilke ve teknikleri bağımlı değişken olarak ele alınır. d) Durumsallık yaklaşımında örgütler arasındaki benzerliklerden çok farklılıklar önem taşır. 90) I. Satılan Ticari Mallar Maliyeti Hesabı II. İlk Madde ve Malzeme Stokları Hesabı III. rsa ve raziler Hesabı IV. Gelecek ylara it Gelirler Hesabı V. Borç Senetleri Hesabı Yukarıda sayılan hesaplardan hangileri Bilançoda yer almaktadır? a) I, II ve III b) II, III ve V c) II, III, IV ve V d) I, II, III ve V 91) Cari Oranı nasıl hesaplanır? a) Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar b) Hazır Değerler / Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar c) (Dönen Varlıklar Stoklar) / Net İşletme Sermayesi d) Süratle Paraya Çevrilebilir Değerler / Net İşletme Sermayesi 88) şağıdakilerden hangisi tüketicinin satın almada karşılaştığı risklerden biri değildir? 92) şağıdakilerden hangisi Sistematik Riskin bir çeşidi (türü) değildir? a) Finansal risk b) Üretim riski c) Psikolojik risk d) Fonksiyonel risk 13 a) Pazar (Piyasa) Riski b) İş (Endüstri) Riski c) Faiz Oranı Riski d) Satınalma Gücü (Enflasyon) Riski

15 93) Tüketicilerin yaptığı harcamalardan hangisi milli gelir hesaplarında yatırım harcamaları içinde yer alır? a) Otomobil için yapılan harcama b) Mobilya için yapılan harcama c) Konut için yapılan harcama d) Buzdolabı için yapılan harcama 97) Ülkemizde merkez bankasının 2006 Ocak ayından itibaren uyguladığı para politikası rejiminin adı nedir? a) Döviz kuru hedeflemesi b) Parasal hedeflemesi c) Örtük enflasyon hedeflemesi d) çık enflasyon hedeflemesi 94) Bir ülkede sadece malı üretildiğini varsayalım yılında malının fiyatı ve miktarı sırasıyla 10 ve 100 olsun yılında sırasıyla 30 ve 50 olsun buna göre 2008 yılında reel GSMH kaç TL dir? a) 250 b) 260 c) 300 d) ) şağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisinde 24 Ocak 1980 kararlarını uygulamak için seçilen stratejidir? a) İthal ikamesi sanayileşme stratejisi b) Enflasyon hedeflemesi stratejisi c) Döviz kuru hedeflemesi stratejisi d) İhracata yönelik sanayileşme stratejisi 95) şağıdakilerden hangisi tekelci rekabet piyasasının özelliklerden bir tanesi değildir? a) Çok sayıda satıcının varlığı b) Çok sayıda alıcının varlığı c) Piyasa giriş çıkışın serbest olması d) Üretilen malların homojen olması 96) Tekelci bir firmaya yönelik talebin fiyat esnekliği (ep) nin mutlak değerinin bir (1) e eşit olduğu üretim düzeyinde marjinal gelirin (MR) değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? a) MR=1 b) MR= 0 c) MR<0 d) MR>0 99) Türk Patent Enstitüsü nün KOBİ lerde yenilikçi kültürün artırılmasına katkı sağlamak ve bu yenilikleri korumak için KOBİlerde fikri mülkiyet stratejisi oluşturmayı amaçlayan seminer, çalıştay ve birebir danışmanlık hizmetlerinden oluşan 2009 yılında Konya'da gerçekleştirilmeye başlanılan uygulamasının ismi nedir? a) HEZRFEN marka raştırma Projesi b) HEZRFEN Faydalı model raştırma Projesi c) HEZRFEN Patent raştırma Projesi d) HEZRFEN endüstriyel tasarım raştırma Projesi 100) 2009 Nobel Edebiyat Ödülünü kim kazanmıştır? a) Jean-Marie Gustave Le Clézio b) Herta Müller c) Doris Lessing d) Günter Grass TEST BİTMİŞTİR CEVPLRINIZI KONTROL EDİNİZ. 14

16 SINVD UYGULNCK KURLLR 1. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. ynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. 2. Yanınızda ve sıranızda dersle ilgili kitap, not vb. bulundurmak yasaktır. Sınav sırasında kopya yapan, yapmaya teşebbüs eden, kopya veren, kopya yapılmasına yardım edenlerin kimlikleri, sınav görevlilerince BİREYSEL SINV İPTL TUTNĞIN yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya yapmaya veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk size aittir. 3. daylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler oturduğunuz yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. 4. Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika ve sınav süresinin son 5 dakikası içinde, sınavlarını tamamlasalar bile hiçbir öğrencinin salondan çıkmasına izin verilmeyecektir. Sınavın başlamasını izleyen ilk 15 dakika geçtikten sonra hiçbir aday sınava alınamaz. 5. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere, adınızı, soyadınızı, aday numaranız ve bu salonun numarasını mutlaka yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru Kitapçığının bir tek sayfası eksik çıksa bile o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılacaktır. 6. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu siyah kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. CEVPLRIN TÜMÜ CEVP KÂĞIDIN İŞRETLENECEKTİR. Soru Kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. 7. Soru Kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde yapmak için kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır. 8. dayların soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. 9. Sınav sırasında sigara içilmesi, adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemesi kesinlikle yasaktır. 10. Sınav sırasında hesap makinesi kullanılmayacaktır. 11. daylar sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı vb. iletişim araçlarını ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb. araçları getirmemeleri gerekmektedir. Yanlarında bu tür cihazları bulunanların, bunları sınav sonrasında almak üzere salon başkanına teslim etmeleri gerekir. 12. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılacak ve hakkınızda soruşturma açılacaktır. 13. dayların kılık kıyafet yönetmeliğine göre sınavlara girmesi gerekmektedir. SINVINIZD BŞRILR DİLERİZ.

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) *

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) * MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) * BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Korumadan Yararlanacak Kişiler Amaç ve Kapsamı Madde

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KARARNAME NO: 556 KARARNAME TARİHİ: 24.06.1995 RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI: 27.06.1995/22326 BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KARARNAME NO: 556 KARARNAME TARİHİ: 24.06.1995 RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI: 27.06.1995/22326 BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 811 MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi :24/6/1995, No : 556 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 27/6/1995, No : 22326

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 777 ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 24/6/1995, No : 554 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 27/6/1995,

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ENDÜSTRİYEL TASARIMLARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KHK'nin Tarihi - No: 24/06/1995-554 Yetki Kanunu Tarihi - No: 08/06/1995-4113 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 27/06/1995-22326

Detaylı

MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, bu Kanun hükümlerine uygun olarak bir markanın tescili

Detaylı

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 799 COĞRAFİ İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi : 24/6/1995, No : 555 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G. Tarihi : 27/6/1995,

Detaylı

A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN. B. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNİN b FIKRASI AÇISINDAN SUÇUN

A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN. B. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNİN b FIKRASI AÇISINDAN SUÇUN GİRİŞ I. TÜRK HUKUKUNDA MARKALARIN KORUNMASI II. KHK İLE SUÇ İHDASI VE KANUNİLİK İLKESİ III. MARKA SUÇLARININ HUKUKİ KONUSU IV. MARKA SUÇLARI A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN

Detaylı

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI

01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAVI NDOLU ÜNİVERSİTESİ 102 01 EKİM 2011 - Cumartesi 10.00 T.C. GÜMRÜK VE TİCRET BKNLIĞI GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK MÜŞVİR YRDIMCILIĞI SINVI DYIN SOYDI :... DI :... TC KİMLİK NUMRSI :... SINV SLON NO:...

Detaylı

111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU

111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU 111 SORUDA YENİ TÜRK TİCARET KANUNU İsmail KÖKBULUT 2012 BEDELSİZDİR Sahibi Hazırlayan : İsmail KÖKBULUT : İsmail KÖKBULUT Kapak Tasarım : Derya Başpınar Basım Tarihi : Şubat 2012 İsteme Adresi : SUNUŞ

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EKİM 2014 BİLGİSAYAR TEKNİKERLİĞİ B ADAYIN ADI :... SOYADI :..... T.C.KİMLİK NUMARASI :... SINAV SALON NO :... SIRA:.. *Yukarıdaki Bilgileri Doldurmayı Unutmayınız.

Detaylı

çelebi Alan Adı Sahipliği & Kötü Niyet Haksız Rekabet İnternet Hukuku Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 2 www.byclb.com

çelebi Alan Adı Sahipliği & Kötü Niyet Haksız Rekabet İnternet Hukuku Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 2 www.byclb.com çelebi Faydalı Bilgiler Kılavuzu - 2 İnternet Hukuku Alan Adı Sahipliği & Kötü Niyet Haksız Rekabet www.byclb.com İÇİNDEKİLER 1. İnternet Alan Adı Sahipliği Kavramı... 3 1.1 Giriş... 3 1.2 İnternet Sitesi

Detaylı

kısaltmalar cetveli... II

kısaltmalar cetveli... II kısaltmalar cetveli... II I- GİRİŞ...1 II- III- GENEL OLARAK MARKA KAVRAM...2 A- MARKA NEDİR...2 B- MARKANIN İŞLEVLERİ...3 1. Ayırt Etme İşlevi...3 2. Köken Belirtme İşlevi (Orijin)...3 3. Kalite...3 4.

Detaylı

Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I)

Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I) Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I) Dr. Fatih BİRTEK (**) Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Cüzdanımı

Detaylı

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER

ATÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER TÜRKİYE SERBEST MUHSEBECİ MLİ MÜŞVİRLER NKR ÜNĐVERSĐTESĐ VE YEMİNLİ MLİ MÜŞVİRLER SÜREKLĐ EĞĐTĐM MERKEZĐ TEMEL EĞİTİM VE STJ MERKEZİ TÜRMOB-TESMER STJ GİRİŞ SINVI 08 MRT 2014 - ST: 14.00 DI :... SOYDI

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ

TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler BAŞLANGIÇ MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011

Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 TÜRK TİCARET KANUNU Kanun No. 6102 Kabul Tarihi: 13/1/2011 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama alanı I - Ticari hükümler MADDE 1- (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun

Detaylı

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVALARI

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVALARI MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVALARI Elmadağ Hukuk Ofisi, 11.11.2013 İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) A-1 Blk. N:61 Yeşilköy - İstanbul, TÜRKİYE Tel: - +90 (0) 212 465 88 65 Faks - +90 (0) 212 465 88 69

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi MALİYE BAKANLIĞI MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SINAVI 27 NİSAN 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

TÜRK TİCARET KANUNU (1)

TÜRK TİCARET KANUNU (1) 10975 TÜRK TİCARET KANUNU (1) Kanun Numarası : 6102 Kabul Tarihi : 13/1/2011 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 14/2/2011 Sayı : 27846 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 50 BAŞLANGIÇ A) Kanunun uygulama

Detaylı

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF

1. GRUP BAŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GÖREVDE YÜKSELME SINAVI KASIM 2012 1. GRUP AŞ MÜHENDİS - TEKNİK ŞEF (Mühendis - Teknik Eğitim Fakültesi) ADAYIN ADI SOYADI T.C.KİMLİK NUMARASI SINAV SALON NO *Yukarıdaki ilgileri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı S103 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI KREDİ DERECELENDİRME UZMNLIĞI (KD), KURUMSL YÖNETİM DERECELENDİRME

Detaylı

SINAİ HAKLAR KLERİ KRİ VE SINAİ. Fikirler değil, fikir ürünleri korunmaktadır.

SINAİ HAKLAR KLERİ KRİ VE SINAİ. Fikirler değil, fikir ürünleri korunmaktadır. FİKRİ KRİ VE SINAİ SINAİ HAKLAR ÇIKIȘ IKIȘI VE ORTAK ÖZELLİ ZELLİKLERİ KLERİ FİKRİ HAKLAR, MATBAA VE ÇOĞALTMA İLE BİRLİKTE, SINAİ MÜLKİYET MAKİNELEŞME VE BUNA BAĞLI ENDÜSTRİYEL YAŞAMLA, ŞEHİR VE KENT YAŞAMI

Detaylı

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI

TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI TİCARİ İŞLETME HUKUKU TİCARİ İŞLETME TİCARET HUKUKU DERS NOTLARI Prof.Dr. Veliye YANLI Ticaret Kanunu Ticari İşletme" esasına dayanmaktadır. Bununla beraber ticari işletme kavramı kanunda tanımlanmış değildir.

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25 ARALIK 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HÂKİM VE SAVCI ADAYLIĞI YARIŞMA SINAVI A GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR TESTİ ALAN BİLGİSİ TESTİ 25

Detaylı

Temel kavramlar-1 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar-3 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar- 2 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar-3 Girişimci/Girişim

Temel kavramlar-1 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar-3 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar- 2 Girişimci/Girişim. Temel kavramlar-3 Girişimci/Girişim Türk Dil Kurumu Sözlüğü Temel kavramlar-1 Girişimci/Girişim 1. Üretim için bir işe girişen, kalkışan kimse, müteşebbis. 2. Ticaret, endüstri vb. alanlarda sermaye koyarak girişimde bulunan kimse, müteşebbis.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 1. GRUP: BİLGİSAYAR İŞLETMENİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numarası (T.. Kimlik No) : TÜRK PTENT ENSTİTÜSÜ

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE)

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK) 28 Haziran 2009 ALAN BİLGİSİ TESTİ (HUKUK-İKTİSAT-İŞLETME-MALİYE-MUHASEBE) DİKKAT!

Detaylı

MARKA ÜZERİNDEKİ HUKUKİ İŞLEMLER. Burcu ASLAN 104615060

MARKA ÜZERİNDEKİ HUKUKİ İŞLEMLER. Burcu ASLAN 104615060 MARKA ÜZERİNDEKİ HUKUKİ İŞLEMLER Burcu ASLAN 104615060 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (EKONOMİ HUKUKU) Prof. Dr. Ali Necip ORTAN 2007 MARKA ÜZERİNDEKİ

Detaylı