KL.OMO/jjo^ BAHADIR T.C. SİNOP ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA BOYABAT ADLI YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KL.OMO/jjo^ BAHADIR T.C. SİNOP ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA BOYABAT ADLI YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ"

Transkript

1 KL.OMO/jjo^ BAHADIR T.C. ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI Sayı Konu : 2014/801 Muh : 2015 yılı bilirkişi ilanları 30/09/2' BOYABAT ADLI YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu gereğince bilirkişi ve tercümanlık listelerinin, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre hukuk bilirkişi listelerinin II Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca düzenlenmesi hakkındaki yönetmelik gereğince Komisyonumuzca ayrı ayrı düzenlenen 30/09/2014 tarihli Ceza ve Hukuk ile Tercümanlık ilan metni ekte gönderilmiştir. İlanların Ekim 2014 tarihleri arasında mutad vasıtalarla ve adliye ilan panosunda ilan edilmesi, Başvuruların son müracaat tarihi olan 31 Ekim 2014 tarihine kadar bizzat Sinop Adalet Komisyonuna yapılabileceği gibi mahalli C,Başsavcılıkları aracılığı ile veya kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla, kayıtlı bulunulan oda aracılığıyla, ya da UYAP bilirkişi bilgi sistemi üzerinden güvenli elektronik imza ile imzalanmak suretiyle ve başvuruya esas belgelerin asılları veya onaylı örneklerinin ayrıca posta yolu ile gönderilmek suretiyle de yapılabileceği hususunda, Bilgi ve gereği rica olunur. Şamil KOÇ Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı A.C.M.Başkanı c-imzalıdır DAĞITIM/ 1- Boyabat Adalet Kom.Bşk.(Boyabat ve Durağan Adliyeleri için) 2- Ayancık C.Başsavcılığına, 3- Gerze C.Başsavcılığına, 4- Türkeli C.Başsavcılığına. EK: 3 adet ilan 3 adet başvuru formu * F.vrak elektronik imza ile i m / a l a n m ı ; ve DYS üzerinden gönderilmiştir. Ayrıca fiziki olarak UYAP Bilişim Sisteminde ver alan bu dokümana uvapnov tr adresinden YytcWu/ - JQR8cJ4 gönderilmeyecektir. - / O K z - 0 H K 0 5 w = kodu tle erişebilirsiniz

2 T.C ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU İ L A N 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun Göre Tercüman Listelerinin İl Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarınca Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik gereğince İl Adalet Komisyonumuz dahilinde "soruşturma ve kovuşturma evresinde mağdur, şüpheli, sanık ve tanığın beyanlarını başka bir dilden veya işaret diliyle Türkçeye çevrilmesi için İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça, Arapça, Gürcüce, Kürtçe ve diğer diller ile İşaret dili alanlarında düzenlenecek 2015 yılı tercüman listeleri oluşturulacaktır. T E R C Ü M A N LİSTESİNE KABUL ŞARTLARI a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olması, c) En az ilkokul mezunu olması, ç) Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması, d) Affa uğramış yada ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması, e) Disiplin yönünden meslekten yada memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından geçici olarak yasaklanmamış olması. f) Komisyonun bağlı bulunduğu İl çevresinde oturması veya mesleki faaliyeti icra etmesi. g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması, B A Ş V U R M A USULÜ (www.sinop.adalet.gov.tr) adresinde yayımlanan Komisyonumuza ait ilan metninin ekinde bulunan "Başvuru Dilekçe Örneğr'nin temini ile başvuruların şahsen yapılabileceği gibi Mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına verilen belgeler UYAP üzerinden gönderilerek belge asılları veya Mahalli C.Başsavcılıklarınca tasdikli örneklerinin komisyonumuza ulaştırılmak üzere gönderilmesi, son başvuru tarihi olan 31 Ekim 2014 tarihinden sonra yapılan başvuruların değerlendirmeye alınamayacağı,. BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER Başvuru Formu ile birlikte T.C.Kimlik numarası ile IBAN hesap numarasının bildirilmesi, a) Adrese dayalı nüfûs kayıt örneği b) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı c) İki adet vesikalık fotoğraf d) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, e) Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlar (a ve c) bentlerinde sayılan belgeleri getireceklerdir. M Ü R A C A A T YERİ VE TARİHİ 1- Müracaatlar Sinop Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına bizzat yapılabileceği gibi Mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına aracılığı ile de yapılabilecektir. 2- Müracaatlar 31 Ekim 2014 tarihinde saat 17.00'de sona erecektir. 3- Başvuruları kabul edilenlerin listesi (www.sinop.adalet.gov.tr) Internet adresinde ve Adliye Divanhanesinde ilan edilecektir YEMİN TARİHİ VE YERİ : Listeye kabul edilenlerin; 12 Aralık 2014 Cuma günü saat 16.00'da Sinop Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonunda yeminleri yaptırılacaktır. ( Y E M İ N İÇİN AYRICA DUYURU YAPILMA YACAKTIR.) İlan olunur. 30/09/2014

3 I.<_ ADLİ YARGI İLK D E R E C E M A H K E M E S İ ADALET KOMİSYONU İ L A N 6100 sayılı Hukuk Muhakemesi Kanunun 268.maddesine dayanılarak hazırlanan "Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik gereğince, İl Adalet Komisyonumuz dahilinde hukuk mahkemelerinde belirlenmiş uzmanlık alanları doğrultusunda 2015 yılı Hukuk Mahkemeleri bilirkişi listelerinin hazırlanmasına yönelik meslek ve uzmanlık alanları aşağıda belirtilmiştir. Meslek ve Uzmanlık Alanları: Elektrik-Elektronik-Haberleşme-Bilgisayar-İnşaat, Ziraat, Orman, Harita, Makine, Gemi, Endüstri, Maden, Kimya, Tekstil, Gıda, Su ürünleri, Çevre, Jeofizik, Jeoloji, Jeodezi ve Fotoğrametri Mühendislikleri, Arkeolog, Sanat Tarihi, Sosyal Hizmet, Rehberlik uzmanları, İşitme Engelliler ve işaret dili ve Her dilde Tercüman (İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Farsça, Osmanlıca), Veteriner, Mimar, Hukukçu, Fen Memuru, Kadastro Teknisyeni, Mali Müşavir, Banka Uzmanı, Mali Tablolar Analizi, Ticaret Muhasebecisi, Maliyet Muhasebecisi, Sosyolog, Psikolog, Pedagog, Psikiyatrisi, Trafik Uzmanı, Şehir planlamacısı, Sosyal Güvenlik Kurumu Hukuku, iş güvenliği uzmanı, Emlakçı, Gayrimenkul danışmanı, Yangın Uzmanı, Hesap Uzmanı, Meslek Uzmanları ( Fotoğraf- Kamera çekimi, Sigortacı, Eczacı, Kuyumcu, Galerici, Oto-kaporta-boya-motor tamircisi, Camcı, Çilingir, Marangoz, Demirci, Su tesisatçısı, Terzi, av malzemeleri satıcısı vb.), BİLİRKİŞİ LİSTESİNE K A B U L Ş A R T L A R I a) b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak, Bilirkişilik yapacağı alanlarda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olması, c ) Affa uğramış yada ertelenmiş olsa dahi Devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak, ç) Disiplin yönünden meslekten yada memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak, d) Daha önce kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak, e) Komisyonun yargı çevresinde oturması veya mesleki faaliyeti icra etmek, 0 g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak, Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranılan şartları haiz olmak, ğ) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, kayıtlı olunan meslek kuruluşunun mevzuatına göre bilirkişilik yapabilmek için uzmanlık alanını gösteren sertifika, uzmanlık belgesi, yetki belgesi ve benzerlerinin alınmasının zorunlu olduğu hallerde bu belgeye sahip olmak. B A Ş V U R M A USULÜ (www.sinop.adalet.gov.tr) adresinde yayınlanan Komisyonumuza ait bilirkişi ilan metninin ekinde bulunan "Hukuk Mahkemeleri Bilirkişi Başvuru Dilekçe Örneği"nin temini ile başvuruların, komisyona bizzat veya kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığı ile de yapılabilir. BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER Başvuru Formu ile birlikte(fotoğraflı) a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C.Kimlik numarası, yabancılar için pasaport ve çalışma iznini gösteren belge, b ) Komisyonun yargı çevresinde oturduğu ya da mesleki faaliyetlerini yürüttüğüne dair yazılı beyanı, c) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika veya yetki belgesi gibi belgelerin; bu belgeleri veren kurum, kuruluş veya komisyonca onaylı örneği, ç) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son bir ay içersinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi d) Bilirkişilik yapacağı alanlarda en az Uç yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösteren belge, e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına ve sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ya da çalıştığı kurum veya kuruluştan alacağı belge, f) Komisyonun bir önceki yıla ait hukuk bilirkişi listesinde kayıtlı olanlardan fotoğraflı başvuru formu ile sadece (b), (ç) ve (e) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir. M Ü R A C A A T YERİ VE TARİHİ 1-Müracaatlar Sinop Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına bizzat yapılabileceği gibi kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığı ile de müracaat edebileceklerdir. 2-Müracaatlar 31 Ekim 2014 tarihinde saat 17.00'de sona erecektir. 3-Başvuruları kabul edilenlerin listesi ( w w w. s i n o p. a d a l e t. g o v. t r ) Internet adresinde ve Adliye ilan panosunda ilan edilecektir. Y E M İ N TARİHİ VE YERİ: Listeye kabul edilenlerin; 12 Aralık 2014 Cuma günü saat 16.00'da Sinop Adliyesi Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonunda yeminleri yaptırılacaktır.(fea//a İÇİN AYRICA DUYURU YAPILMAYACAKTIR.) İlan olunur. 30/09/2014

4 T.C ADLİ YARGI İLK D E R E C E M A H K E M E S İ ADALET KOMİSYONU İ L A N 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca bilirkişi listelerinin düzenlenmesi hakkındaki yönetmelik gereğince Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Ceza Mahkemelerinde uzmanlık alanlarında 2015 Yılı bilirkişi listelerinin hazırlanmasına yönelik meslek ve uzmanlık alanları aşağıda belirtilmiştir. Meslek ve Uzmanlık Alanları: Elektrik-Elektronik-Haberleşme-Bilgisayar-İnşaat-Ziraat-Gıda-Orman-Harita-Makine-Endüstri-Kimya-Bilgisayar MUhendisi-Su Ürünleri-Çevre-Meteoroloji-Jeoloji-Gemi-Tekstil-Hidrojeoloji ile Jeodezi ve Fotoğrametri Mühendisleri, Arkeolog, Sanat Tarihi Uzmanı, Müze araştırmacısı, Sosyal Hizmet Uzmanı, Rehberlik Uzmanı, Doktor(Adli Tabip), Veteriner, Mimar, Peyzaj Mimarı, Fen Memuru, Kadastro Teknisyeni, Mali Müşavir, Banka Uzmanı, Muhasebeci, Psikolog, Pedagog, Psikiyatrisi, Bilgisayar Programcısı, Grafoloji (imza ve yazı inceleme uzmanı), Trafik Uzmanı, Olay yeri inceleme uzmanlığı, karayolları kaza yeri suç kusur tespit uzmanlığı, Şehir planlamacısı, iş ve sosyal güvenlik uzmanı, Yangın Uzmanı, Hesap Uzmanı, Kriminal Uzman, Fikri Mülkiyet Suçları Uzmanı, Tekel ve Kaçakçılık Uzmanı, Meslek Uzmanları ( Fotoğraf-Kamera çekimi, Eczacı, Kuyumcu,Galerici, Oto tamircisi, Camcı, Çilingir, Marangoz, Demirci, Su tesisatçısı, Terzi vb.), BİLİRKİŞİ LİSTESİNE K A B U L ŞARTLARI 1- Gerçek Kişilerin; a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, b) Başvuru tarihinde yirmi beş yaşından küçük olmaması, c) Bilirkişilik yapacağı alanlarda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olması, d ) A f f a uğramış yada ertelenmiş olsalar bile Devlete karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevini kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından biri ile hükümlü bulunmaması. e) Disiplin yönünden meslekten yada memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından geçici olarak yasaklanmamış olması. 0 Komisyonun bağlı bulunduğu İl çevresinde oturması veya mesleki faaliyeti icra etmesi. g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması, 2- Tüzel Kişilerin; a) Halen faaliyetine devam ediyor olması, b ) Listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi yada kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımaları gerekir. B A Ş V U R M A USULÜ (www.sinop.adalet.gov.tr) adresinde yayınlanan Komisyonumuza ait bilirkişi ilan metninin ekinde bulunan "Bilirkişi Başvuru Dilekçe Örneği"nin temini ile Başvuruların şahsen yapılabileceği gibi kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığı ile de yapılabilir. B A Ş V U R U D A İSTENİLECEK BELGELER Fotoğraflı Başvuru Formu ile birlikte (T.C.Kimlik numarası ile IBAN hesap numarasının bildirilmesi,) a) Nüfus Cüzdan örneği, b ) Komisyonun bulunduğu İl çevresinde oturduğu yada bu ilde mesleki faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge. c) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin onaylı örneği, d) Bilirkişilik yapacağı alanlarda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olduğu belge, e) Tüzel kişiler tarafından yapılacak müracaatlarda; Şirketler için ticaret sicil memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için halen faaliyetlerine devam ettiğini gösterir ilgili resmi kurumdan alınacak belgenin ibraz edilmesi gerekir. f ) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına ve sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ya da çalıştığı kurum ve kuruluştan alacağı belge. g ) Bir önceki Ceza Bilirkişi listesinde kayıtlı bulunanlar başvuru formu ile birlikte sadece (b ve O maddelerinde belirtilen belgeleri getireceklerdir. M Ü R A C A A T YERİ VE TARİHİ 1- Yukarıda belirtilen şartları taşıyanların müracaatlarını Sinop Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına etmeleri gerekmektedir. 2- Müracaatlar 31 Ekim 2014 tarihine kadardır. 3- Başvuruları kabul edilenlerin listesi (www.sinop.adalct.gov.tr) Internet adresinde ve Adliye Divanhanesinde ilan edilecektir. YEMİN TARİHİ VE YERİ Listeye kabul edilenlerin; 12 Aralık 2014 Cuma günü saat 16.00'de Sinop Adliyesi Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonunda yeminleri yaptırılacaktır. İlan olunur. 30/09/2014

5 ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLlCl'NA 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi l.istelerininin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik gereğince Sinop Adli Yargı Adalet Komisyonunuzca bu hususta yapılan ilan nedeniyle; Aşağıda uzmanlık alanımı belirttiğim konularda bilirkişi listesine alınmak üzere ilanda belirtilen belgeler ekte sunulmuştur. Gereğini takdirlerinize arz ederim / 1 0 / 2014 Adı Soyadı İm/a BİLİRKİŞİ BAŞVURU BİLGİLERİ Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Kuruınu Adı Cinsiyeti Soyadı Erkek O Doğum Tarihi (GOn/Ay/Yıl) Doğum Yeri P Bekar Fotoğraf Medeni Durumu Evli Baba Adı Kadın İli Anne Adı İlçesi Aile No. Bucağı Cilt No. Sayfa No. Mahalle BA ŞVIIRU N O 20115/ veya Köyü İBAN H E S A P N U M A R A S İ T.C. K İ M L İ K NO: Mahkumiyete Neden Olan Suçu Sabıka Kaydı Var Mı? Var Yok B A N K * ŞUBESİ Mahkumiyeti Var İse: Öğrenim Durumu Süresi Yıl Ay Gün Belge TBrü (Diploma, Ruhsatname. Sertifika gibi) Sonucu Tecil Af Para Cez. EN SON Ç A L I Ş T I Ğ I K U R U M V E Y A K U R U L U Ş MESLEĞİ: İnfaz İ K A M E T G A H ETTİĞİ İL/İLÇE BİLİRKİŞİ L İ S T E L E R İ N İ N D Ü Z E N L E N M E S İ N E E S A S A L I N A C A K O L A N B Ö L f M VE UZMANLIK ALANLARI SÛRESİ: TEBLİGATA YARAR ADRES BİIGİLERİ İŞ YERİ ADRESİ : EV A D R E S İ : İş T e l : Ev T e l : GSM : Eksiksiz olarak doldurulmuş Başvuru formunu, aşağıdaki yazılı istenen evraklarla birlikte 31 Ekim 2014 tarihinde saat 17.00'ye kadar teslim etmediğiniz takdirde talebinizin REDDİNE karar verileceği, listeye kabul edildiğiniz takdirde 12 Aralık 2014 C uına nünü Sinop Adliyesi Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonunda saat 16.00'da yemin etmek üzere hazır bulunmanız gerektifci hususu tebliğ olunur. YEMİN İÇİN AYRİCA DUYURU YAPILMAYACAKTIR. EKLERİ: a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C.Kimlik numarası, yabancılar için pasaport ve çalışma iznini gösteren belge, b) Komisyonun bulunduğu il çevresinde oturduğu ya da bu ilde mesleki faaliyetini yürüttüğüne dair belge c) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin onaylı örneği, d) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösterir belge, e) Tüzel kişiler tarafından yapılacak müracaatlarda; Şirketler için ticaret sicil memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknan diğer tüzel kişiler için halen faaliyetlerine devam ettiğini gösterir ilgili resmi kurumdan alınacak belge, 0 Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına ve sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşa ya da çalıştığı kurum veya kuruluştan alacağı belge. g) Bir önceki Ceza Bilirkişi listesinde kayıtlı bulunanlar başvuru formu ile birlikte sadece (b-f) maddelerinde belirtilen belgeleri getireceklerdir.

6 A D L İ Y A R G I İLK D E R K Ç E M A H K E M E S İ A D A L E T K O M İ S Y O N U BAŞKANLI&'NA 6100 Sayılı Hukuk Muhıkemrsi Kanununa G8r* İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi l.istelerininin Düzenlenmesi Hakkındaki Y'Anetmelik gereğince Sinop Adli Yargı Adalet Komisyonuııuzca bu hususta yapılan ilan nedeniyle; Aşağıda uzmanlık alanımı belirttiğim konularda bilirkişi listesine alınmak üzere ilanda belirtilen belgeler ekte sunulmuştur. Gereğini takdirlerinize ara ederim / 1 0 / 2014 Adı Soyadı İmza BİLİRKİŞİ BAŞVUR!' BİLGİLERİ Kurumu A d l i Y a r g ı İlk D e r e c e M a h k e m e s i A d a l e t K o m i s y o n u Soyadı Doğum Yeri Cinsiyet» Erkek Doğum Tarihi (Glln/Ay/Yıl) kadın Medeni Durumu Evli Bekar Anne Adı Baba Adı İlçesi C il» No. Aile No. Bucağı Mahalle veya KdyO Sayfa No. BAŞVURU NO 2015/ İBAN HESAP NUMARASI T.C. KİMLİK NO: Sabıka Kaydı Var Mı? Var Öğrenim Durumu Mahkumiyete Neden Olan Sucu BANKA ŞUBESİ Mahkumiyeti Var İse; Yok Suresi Sunucu Belge Türü (Diploma. Ruhsatname. Sertifika gibi) Yıl n Tecil Ay Gün Af Para Cez. İnfaz a İKAMETGAH ETTİĞİ İL/İLÇE EN SON ÇALIŞTIĞI KURUM VEYA KURULUŞ BİLİRKİŞİ LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİNE ESAS ALINACAK OLAN BÖLÜM VE UZMANLIK ALANLARI MESLEĞİ : SÜRESİ : TEBLİGATA YARAR ADRES BİLGİLERİ EV ADRESİ : İŞ YERİ ADRESİ: Ev T e l : GSM : İş T e l : Eksiksik olarak d o l d u r u l m u ş B a ş v u r u f o r m u n u a ş a ğ ı d a yazılı istenen belgelerle birlikte 31 F.kim t a r i h i n d e saat 17.00'ye k a d a r teslim e t m e d i ğ i n i z t a k d i r d e talebinizin R E D D İ N E k a r a r verileceği, listeye k a b u l edildiğini/, t a k d i r d e 12 Aralık 2014 Cuma günü S i n o p Vcilivesi H u k u k M a h k e m e l e r i D u r u ş m a S a l o n u n d a s a a t lfı.oo'da vcıniıı e l ı n e k ü z e r e h a z ı r b u l u n m a n ı z g e r e k l i ğ i hususu tebliğ o l u n u r YEMİN İÇİN AYRICA DVYVRV YAPILMAYACAKTIR. EKLERİ: a) N ü f u s eilzdan örneği ( T ü r k i y e C u m h u r i y e t i v a t a n d a ş l a r ı için T. C. K i m l i k n u m a r a s ı, y a b a n c ı l a r için p a s a p o r t v e ç a l ı ş m a iznini gösteren belge) b) K o m i s y o n u n b u l u n d u ğ u il ç e v r e s i n d e o t u r d u ğ u y a d a bu ilde mesleki faaliyetini y ü r ü t t ü ğ ü n e dair b e l g e c) U z m a n l ı k a l a n ı n a ilişkin d i p l o m a, r u h s a t n a m e, s e r t i f i k a gibi belgelerin onaylı ö r n e ğ i, ç ) Mesleğini icra e d e b i l m e k için h e r h a n g i bir m e s l e k k u r u l u ş u n a kayıtlı o l m a k z o r u n d a olanlar için, meslek k u r u l u ş u n a ü y e o l d u ğ u n a dair son bir ay içersinde a l ı n m ı ş o d a faaliyet belgesi v e y a o d a kayıt belgesi d) Bilirkişilik y a p a c a ğ ı a l a n d a en az ü ç yıllık mesleki d e n e y i m e s a h i p o l d u ğ u n u gösterir belge, e) Disiplin y ö n ü n d e n m e s l e k t e n y a d a m e m u r i y e t t e n ç ı k a r ı l m a cezası a l m a d ı ğ ı n a v e sanat i c r a s ı n d a n geçici olarak yasaklı d u r u m d a o l m a d ı ğ ı n a dair kayıtlı o l d u ğ u m e s l e k k u r u l u ş u ya d a çalıştığı k u r u m veya k u r u l u ş t a n a l a c a ğ ı belge, *Bir önceki H u k u k bilirkişi l i s t e s i n d e kayıtlı o l a n l a r d a n f o t o ğ r a f l ı b a ş v u r u f o r m u ile s a d e c e ( b ), (ç), ( e ) b e r i l e r i n d e belirtilen b e l g e l e r istenecektir.

7 ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI NA Crza Muhakemesi K a n u n u n a Göre İl Adli Vargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman l.istelerininin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik gereğince Sinop Adli Yargı Adalet Komisyonunuzca bu hususta yapılan ilan nedeniyle; Tercüman listesine alınmak üzere ilanda belirtilen belgeler ekte sunulmuştur. Gereğini takdirlerinize arz ederim / 10 / 2014 Adı Soyadı İmza BİLİRKİŞİ BAŞVURU BİLGİLERİ Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Kurumu Cinsiyeti Soyadı Adı Krkek Doğum Yeri Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) Bekar O Fotoğraf Medeni Durumu Evli D İli Anne Adı Baba Adı Kadın İlçesi Aile No Bucağı Cilt No Sayfa No Mahalle BAŞVURU NO 2015/ vey a k ö v ü İBAN H E S A P N U M A R A S I T.C. K İ M L İ K NO: Mahkumiyete Neden Olan Suçu Sabıka Kaydı Var Mı? Var Yok BANKA ŞUBESİ Mahkumiyeti Var İse, D Öğrenim Durumu Süresi Belge Türü (Diploma, Ruhsatname. Sertifika gibi) Sonucu Yıl Ay Gün Tecil Af ParaCez. O İnfaz O İ K A M E T G A H ETTİĞİ İL/İLÇE EN SON ÇALIŞTIĞI K U R U M VEYA K U R U L U Ş T E R C Ü M A N L İ S T E L E R İ N İ N D Ü Z E N L E N M E S İ N E ESAS A L I N A C A K O L A N MF.SLEĞI : T E R C Ü M A N O L M A K İSTENİLEN DİLLER V E İŞARET DİLİ AI.A.NLARI SÜRESİ: T E B L İ G A T A Y A R A R A D R E S BİLGİLERİ İŞ YERİ A D R E S İ : EV A D R E S İ : İş T e l : Ev T e l : GSM : bksiksiz olarak doldurulmuş Başvuru formunu, aşağıda yazılı istenen evraklarla birlikte 31/10/2014 larihinde saat 17.00'ye kadar teslim edilmesi gerekmekle olup, listeye kabul edildiğiniz takdirde 12 Aralık 2014 Cuma giünü saat 16.00'da Sinop Adliyesi Ceza Mahkemeleri Duruşma Salonundu yemin etmek üzere hazır bulunmanız gerektiği hususu tebliğ olunur. YEMİN İÇİN AYRICA DUYURU YAPILMAYACAKTIR. EKLERİ: a) Adrese dayalı nüfus kayıl örneği b) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veyt komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecck derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı. c) İki adet vesikalık fotoğraf d) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği. e) Bir önceki listede kayıtlı olanların a-c berilerinde belgeleri getireceklerdir.

1 - ) Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik uyarınca ;

1 - ) Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik uyarınca ; T.C. TEKİRDAĞ ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI İ L A N Ceza Muhakemesi Kanununa Göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelik,

Detaylı

Adalet Bakanlığından: CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE TERCÜMAN LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Adalet Bakanlığından: CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE TERCÜMAN LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK 5 Mart 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28578 YÖNETMELİK Adalet Bakanlığından: CEZA MUHAKEMESİ KANUNUNA GÖRE TERCÜMAN LİSTELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

06-07 KASIM 2010 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*)

06-07 KASIM 2010 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) 06-07 KASIM 2010 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) (*) Sınav Kılavuzunda bulunmayan hususlar için Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerinde (Tebliğ, Yönetmelik, Kurul

Detaylı

17-18 ARALIK 2011 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*)

17-18 ARALIK 2011 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) 17-18 ARALIK 2011 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ LİSANSLAMA SINAVLARI KILAVUZU (*) (*) Sınav Kılavuzunda bulunmayan hususlar için Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerinde (Tebliğ, Yönetmelik,

Detaylı

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DENETÇİ, UZMAN ve DESTEK PERSONELİ ALIMI SEÇME SINAVI İLANI 1) DENETÇİ KADROSU İÇİN AÇIK BULUNAN ve ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR (9 ADET) 5648 Sayılı Tarım

Detaylı

Madde 3 Bu Yönetmelik, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 11 ve 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 Bu Yönetmelik, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 11 ve 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 03.03.2004 Çarşamba Sayı: 25391 (Asıl) Devlet Bakanlığından: BIREYSEL EMEKLILIK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELIK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bireysel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI KILAVUZU 2014 YURT DIŞINDA

Detaylı

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BAŞVURU KILAVUZU. Ankara, 2014 AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI BAŞVURU KILAVUZU AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara, 2014 Bakanlar Kurulu Kararınca,

Detaylı

2012 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU

2012 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU 2012 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Bu Kılavuz, ÖSYM Yönetim Kurulunun 27.06.2012 tarih ve 2012/18.14 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik Devlet Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, bireysel

Detaylı

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU UZMAN ve DESTEK PERSONEL ALIMI SEÇME SINAV İLANI

T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU UZMAN ve DESTEK PERSONEL ALIMI SEÇME SINAV İLANI T.C. TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU UZMAN ve DESTEK PERSONEL ALIMI SEÇME SINAV İLANI 1.1 UZMAN ALIMI SEÇME SINAVI İÇİN AÇIK BULUNAN VE ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR A. KAMUDAN ALIMLARA İLİŞKİN

Detaylı

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARININ SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARININ SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARININ SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmelik; İcra Müdürleri ve İcra Müdür Yardımcılarının göreve atanmalarında aranacak

Detaylı

İ L Â N A D A L E T B A K A N L I Ğ I N D A N

İ L Â N A D A L E T B A K A N L I Ğ I N D A N İ L Â N A D A L E T B A K A N L I Ğ I N D A N 1- Bakanlığımızca, yazılı ve sözlü sınavlar ile 9-5 inci dereceli kadrolara 300 adet icra müdür ve icra müdür yardımcısı açıktan ve naklen alınacaktır. 2-

Detaylı

2013 YILI ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU

2013 YILI ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU 2013 YILI ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA DUYURUSU Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak İlk Atama kapsamında Ek 1 Atama Takviminde belirtilen süreler

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI SINAVI (e-beas) KILAVUZU

BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI SINAVI (e-beas) KILAVUZU BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI SINAVI (e-beas) KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. Genel Bilgiler... 1 2. e-beas a Katılacak Adaylar... 1 3. Sınava İlişkin Başvurular... 2 3.1. Emeklilik Şirketi Aracılığı ile Başvuru...

Detaylı

DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI DİCLE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 18 inci maddesi ile

Detaylı

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI

T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI T.C. GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI PERSONEL ALIM İLANI Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), 25/01/2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25/07/2006

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2014/3 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI TERCİH KILAVUZU

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2014/3 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI TERCİH KILAVUZU KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI KPSS-2014/3 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI TERCİH KILAVUZU ADAYLARIN DİKKATİNE: Bu yerleştirme işlemleri ile yalnızca Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ARALIK 2010 SÖZLEġMELĠ ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE GÖREVLENDĠRME KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ARALIK 2010 SÖZLEġMELĠ ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE GÖREVLENDĠRME KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2010 SÖZLEġMELĠ ÖĞRETMENLĠK ĠÇĠN BAġVURU VE GÖREVLENDĠRME KILAVUZU Aralık 2010 1 ELEKTRONĠK BAġVURU FORMU NU DOLDURMADAN ÖNCE BAġVURU VE GÖREVLENDĠRME KILAVUZU NU DĠKKATLĠ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİK SINAVI VE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKATI KILAVUZU 2012 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVI İLE TEMSİL YETENEĞİ MÜLAKAT KILAVUZU

Detaylı

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI-TEDAVİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI-TEDAVİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TIP MESLEKLERİ VE ÖZEL TANI-TEDAVİ HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1-Tıp merkezi işleteninin, adı veya ticari unvanı

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 1 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 1 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 1 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU Şubat 2008 1 ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ. TÜM BİLGİ BAŞLIKLARININ

Detaylı

YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 29 Ağustos 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27334 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1)

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) Genelge İçeriği 1 GENEL ESASLAR... 3 1.1 Giriş... 3 1.2 Yetki ve sorumluluk... 3 2 ÖİB

Detaylı

İnternet Alan Adları ile İlgili Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmasının İşletilmesine ve Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcılara İlişkin Tebliğ Taslağı

İnternet Alan Adları ile İlgili Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmasının İşletilmesine ve Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcılara İlişkin Tebliğ Taslağı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ndan: Yayımlanacak Metin: İnternet Alan Adları ile İlgili Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmasının İşletilmesine ve Uyuşmazlık Çözüm Hizmet Sağlayıcılara İlişkin Tebliğ Taslağı

Detaylı

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu SİGORTA ACENTELERİ VE ACENTELİK FAALİYETİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak

Detaylı

SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER İÇİN 2014/1 TERCİH KILAVUZU

SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER İÇİN 2014/1 TERCİH KILAVUZU SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEKLER İÇİN 2014/1 TERCİH KILAVUZU ADAYLARIN DİKKATİNE: Bu kılavuzda yer alan kadro veya pozisyonlara tercihte bulunacak adayların kılavuzda yer alan açıklamaları

Detaylı

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 2 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU

MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 2 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU MEB PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 2 ÖĞRETMENLİK İÇİN BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZU Ağustos 2007 ELEKTRONİK BAŞVURU FORMUNU DOLDURMADAN ÖNCE BAŞVURU VE ATAMA KILAVUZUNU DİKKATLİCE OKUYUNUZ. TÜM BİLGİ BAŞLIKLARININ

Detaylı

2013 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU

2013 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU 2013 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Ankara Bu Kılavuz, ÖSYM Yönetim Kurulunun 20.02.2013 tarih ve 2013/04/21 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Detaylı