Sultanbeyli ve Jajce kardeþ þehir oldu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sultanbeyli ve Jajce kardeþ þehir oldu"

Transkript

1 Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 02 KASIM 2012 YIL: 9 SAYI: Sultanbeyli ve Jajce kardeþ þehir oldu Sultanbeyli ile Bosna Hersek'in Jajce þehri arasýnda dostluk köprüsü kuruldu. Sultanbeyli Belediye Baþkaný Hü se yin Kes kin ile Jaj ce Belediye Baþkaný Nisvet Hrnjic kardeþlik protokolünü imzalayarak, Sultanbeyli ile Jajce'yi kardeþ belediye ilan ettiler. Türkiye-Bosna Hersek arasýndaki iliþkiler hükümetler arasýnda güçlenerek devam ederken, yerel yönetimler de Bosna Hersek'teki belediyelerle kardeþ olarak bu sürece katký da bulunuyorlar. Bu konudaki en önemli adýmlardan birini Sultanbeyli Belediyesi attý. Balkan savaþlarýnýn 100. yýlýnda, Süleyman Þah Üniversitesi'nin ev sahipliðinde ve Sultanbeyli Belediyesi'nin desteðiyle gerçekleþen 1. Uluslararasý Balkan Kongresi'nde temelleri atýlan 'kardeþ belediye' projesi önceki gün hayata geçirildi ve Bosna Hersek'in doðal gü zel lik le riy le meþ hur il çe si Jaj ce Be le di ye si ile Sul tan - beyli Belediyesi "Kardeþ Belediye" oldular. Sultanbeyli Belediye Baþkaný Hüseyin Keskin, yardýmcýlarý ve Belediye Meclis üyeleri, Jajce Belediyesi'nin konuðu oldu. Ýstanbul'dan gelen misafirlerini sýcak bir þekilde karþýlayan Jajce Belediye Baþkaný Nisvet Hrnjic, 'Kardeþ belediye projesinin kendileri açýsýndan oldukça önemli olduðunu, bundan böyle iki belediye arasýnda bir gönül köprüsü oluþacaðýný' söyledi. Hrnjic, 'Bundan böyle iki belediye arasýnda bir gönül köprüsü oluþmuþtur. Sultanbeyli Belediyesi ile hayýrlý iþler yapmayý temenni ediyorum.' dedi. Bosna Her sek'e ül ke ola rak ayrý bir önem gös ter dik - lerini söyleyen Baþkan Hüseyin Keskin ise 'Ýki belediye arasýnda varýlan mutabakat sonucunda imzaladýðýmýz kardeþ belediye protokolüyle, Jajce Belediyemizle iþbirliði ve kültür alanýnda önemli adýmlar atacaðýmýza inanýyorum. Bu topraklar bize atalarýmýzýn emanetidir. Hep söylediðim þu, 'Ül ke ola rak Balkanlar'da gözümüz yok gönlümüz var. Sizler burada güçlü olursanýz biz de güçlü oluruz.' dedi. Jaj ce Be le di ye Baþ ka ný Nis vet Hrnjic'i ve eki bi ni Sultanbeyli'ye davet eden Keskin, gösterilen ilgiye de teþekkür etti. Ýki belediye baþkanýn ziyaret anýsýna birbirlerine hediye vermesiyle program so na er di. Daha sonra Türkiye'den gelen misafirler Avrupa'nýn en güzel þelalelerinin olduðu Jajce'yi gezdiler. Gü nün so nun da ise ko nuk la rý çok özel bir sür priz bek - li yor du. Bosna Mü zik Aka de mi si'nde oku yan, 6 ve 16 ya - þarasý öðrencilerden oluþan Fatih Sultan Mehmet Korosu, dinleyicilerine muhteþem bir müzik dinletisi sundu. Sa vaþ coð raf ya sý nýn üç hal ký, Boþ nak, Sýrp ve Hýr vat çocuk lar dan olu þan Fa tih Sul tan ÝKÝ BAYRAM BÝR ARADA Kur ban Bay ra mý'ný en güzel þekilde geçiren Sul tan bey li'de, Bayramýn son günü ve bu gün Cum hu ri yet Bayramý coþkusu vardý. Pazar günü, Sultanbeyli Kaymakamý Mehmet Cey lan, Be le di ye Baþkaný Hüseyin Keskin ve Sultanbeyli Garnizon Komutanlýðý adýna Sultanbeyli Askerlik Þube Baþkaný Tuðgeneral Nus ret Gü ler'in Kent Mey da ný'nda ki Atatürk Anýtý'na çelenk koy ma sýy la baþ la yan tö ren ler, Hü kü met Ko na ðý'nda dü zen le nen ko kteyl ile de vam et ti. Cumhuriyet Bayramý ikinci gün törenlerinin adresi yine Sultanbeyli Kent Meydaný oldu. Törene, Sultanbeyli Kaymakamý Mehmet Cey lan, Be le di ye Baþ ka ný Hü se yin Kes kin, Baþkan Yardýmcýsý Necdet Dursun, Sultanbeyli Garnizon Komutanlýðý adýna Sultanbeyli Askerlik Þube Baþkaný Tuðgeneral Nusret Güler, Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Fatih Öz- RAMAZAN BAYRAMINIZI TEBRÝK EDERÝZ. Meh met Ko ro su, 8 yýl dýr her haf ta so nu ge rek Boþ nak la ra ge rek se de ül ke yi zi ya re te ge len Türk le re unu tul maz an lar ya þa tý yor. Ko ro nun en dik kat çe ken ese ri ise, Fa tih Sul tan Meh - met'in 550 yýl ön ce, Bosna'yý fet het ti ði gün as - ker le riy le þeh re gi rer ken söy le di ði ve as lý ila hi olan Ders-u De lüm Mar þý ol du. Ýla hi, ay rý ca Bosna Her sek'in ilk öð ren di ði di ni ez gi. Bu yýl Kurban ve Cumhuriyet Bayramlarýnýn ardý ardýna gelmesi nedeniyle Türkiye çifte bayram sevinci yaþadý. demir, Ýlçe Emniyet Müdürü Vahap Karaca, siyasi partilerin ilçe baþkanlarý, kamu görevlileri, sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri, basýn mensuplarý ile vatandaþlar ve öðrenciler katýldý. Þe hit le ri miz aný sý na sa y gý du ru þu ve Ýs - tik lal Mar þý'nýn okun ma sý nýn ar dýn dan baþ la yan coþ ku lu tö ren de þi ir ler okun du, halk oyu nu gös te ri si ser gi len di. Tö ren, res mi ge çit yü rü yü þü ile so na er di. Bölgenin En Ýstikrarlý Gazetesi Gerçek Medya Her Hafta Baský ve abonelerine PDF mail daðýtýmýyla adet tiraja ulaþýyor onbinlerce kiþi tarafýndan okunuyor! Ümraniye'de Kasým Ayý Kültürel Etkinliklerle Dopdolu Ümraniye Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü her ay düzenledikleri etkinliklerine devam ediyor. Ümraniye Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde, Kasým ayýnda da etkinlikler hýz kesmeden devam edecek. Kasým'da "sohbetler" baþlýðý altýnda alanýnýn uzmaný kabul edilen isimler Ümraniye Belediyesi Kültür Merkezlerinde kültür sa nat se ver ler le bir lik te ola cak. Prof. Dr. Ýs mail Lüt fü Ça kan ile "Hadis Okumalarý", Dursun Ali Taþçý ile "Mesnevi Okumalarý", M. Fa tih Çýt lak ile "Hik met Söy - leþileri", Hilmi Yavuz ile "Edebiyat Sohbetleri", Ýlber Ortaylý ile "Tarih Sohbetleri" takip edilebilecek etkinlikler. Ayrýca Talha Uður luel ile "Hic ret" ve Ali To - ker'in canlý tasavvuf musikisi eþliðin de "Aziz Mah mud Hü da - yi"nin hayatýný anlatacaðý program da bu ayýn et kin lik le ri ara - sýn da yer alý yor. Ka sým ayý nýn saðlýk ajandasýnda günümüzün ciddi bir sorunu olan "obezite" konusu uzman hekimler tarafýndan enine boyuna ele alýnacak. Bu ay çocuk izleyicilerimiz için "Benim Komik Dediþlerim", "Uç Ha zer fen Uç", "Bü yü me yen Çocuk lar", "Kap tan Am ca ve Ta - yfasý", "Anadolu Çocuk Müzikali" gibi birbirinden eðlenceli birçok tiyatro oyunu, hafta sonlarý farklý kültür merkezlerinde seyircisiyle buluþacak. Sevimli animasyon karakterle rin yer al dýðý "Sam my'nin Ma - ceralarý 2", Osman Sýnav imzalý "Uzun Hi kâ ye" ve iyi bir eð len ce vadeden "Cesur" adlý animasyon filmler, Kültür Merkezlerinde bu ay gösterime girecek. Ayrýca özgün tarzýyla Hasan Cihat Özer konseri ve "Gelenekten Geleceðe" içerikli Türk Sanat Müziði Konseri de, müzik severleri bekleyen diðer etkinlikler.

2 2 güncel Kasım 2012 Türkler artık 'yabancı' oldu devler İstanbul'a üs kurdu Türklerin yurtdışındaki yatırımı 30 milyar doları buldu. Hedef, 2023'te 100 milyar dolar... Son 3 yılda Fransa, Almanya ve ABD'nin İstanbul'da yatırım ofisi açtığına dikkat çeken DEİK Başkanı Yırcalı '10 yıl önce söyleseler inanmazdım. İstanbul, yatırım ajanı kaynıyor. Türkleri ülkelerine yatırıma iknaya çalışıyorlar' diyor B ugün dünyanın 16. büyük ekonomisi haline gelen Türkiye, çok eksiği olmasına karşın sanayi, hizmet, turizm, tarım alanındaki varlığıyla dikkat çekiyor. Artık dünyanın en ücra köşesinde bile Türk ürünlerine, Türk şirketlerine, Türk işadamlarına rastlamak mümkün. Rakamlar, 'yabancı yatırımcı' bekleyen bir ülkeden daha çok 'yabancı yatırımcı' unvanını kazanan bir özel sektörün oluştuğunu gösteriyor. Türklerin yurtdışındaki yatırım trafiğine anlatan Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) İcra Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, 'Bir ülkedeki özel sektör için, 'Dış Yatırımcı' niteliği kazanmak milattır' diyerek şunları söylüyor: 'BİR ülkede ne kadar doğrudan yatırımınız varsa o ülkenin karar vericileri size o kadar önem atfeder. Çünkü siz, dış yatırımcı olduğunuzda icabında o ülkenin bakanının çocuğuna iş veriyorsunuz. Özellikle belirli şirketlerin bazı iş kollarında önemli bilgi birikimi elde ettiğini söyleyen Yırcalı, bugün Türk özel sektörünün 30 milyar dolarlık stoku bulunduğunu anlattı. var. Bu veriler ışığında 2023'te 70 milyar dolar civarında dış yatırım stoku öngördüklerini söyleyen Rona Yırcalı, hedeflerinin ise 100 milyar dolar olduğu bilgisini verdi. POLONYA ÖRNEĞİ YIRCALI, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Ekonomi Bakanımız Zafer Çağlayan 'Dış Yatırım' konusuna imzasını atan ilk bakan oldu. Biz de Ekonomi Bakanlığı'yla birlikte bir çalışmayı hayata geçirmeyi planlıyoruz. Polonya, bu konuda başarı hikayesi yazdı; onları da incelemek istiyoruz.' DIŞ Yatırımda çalışma Grubu Üyeleri: Alarko, Anadolu, Arçelik, Betek Boya, Çalık, Çelebi, Dedeman, Doğan Doğuş Holding, Eczacıbaşı, Grup İmpeks, Kale, Knauf, Koç, Kordsa, Mado, Nuh Çimento, Sabancı Holding, Şişecam, TAV Holding, Türk Hava Yolları, Yaşar Holding - Boya Grubu DYO, Ziraat Bankası, Zorlu Enerji Grubu. Artık İngiliz'le aynı masaya oturuyoruz YIRCALI şunları söyledi: 'Her büyük yatırımdan sonra yurtdışında düzenlediğimiz toplantılarda elinde dosyalarla bize 'Türk yatırımcılar acaba bizimle ilgilenir mi?' diye başkanlar geliyor. Avrupalılar yatırım tüyosu istiyor. Eskiden bizi oturttukları masa farklıydı. Şimdi iş yemeğine gittiğimde bakıyorum Alman'la, İngiliz'le, Fransız'la aynı masaya koyuyorlar bizi, özel alaka gösteriyorlar.' İstanbul 'yatırım ajanı' kaynıyor! '10 yıl önce inanmazdık' diyen Rona Yırcalı şunları söyledi: 'Fransızlar, Almanlar, Amerikalılar İstanbul'da yatırım ofisleri açtılar. Makedonya Devleti gazete-televizyon ilanlarıyla Türkleri çağırıyor. Bursalı Orhan Holding'in üç kıtada 13 ülkede 1 milyar dolarlık yatırım yapmış. Anadolu başarı öyküleri yazıyor.' 100'den fazla ülkeye girdi Avrupa'nın 3'üncüsü oldu Arçelik yaklaşık 24 bin çalışanı, Türkiye, Romanya, Rusya, Çin ve Güney Afrika'da olmak üzere 14 üretim tesisi, 20 ülkedeki satış ve pazarlama ofisleri ve kendine ait 10 markasıyla 100'den fazla ülkede ürün ve hizmet sunuyor. Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı ve Arçelik A.Ş. Genel Müdürü Levent Çakıroğlu, 'Satışlarımızın yüzde 53'ünü uluslararası pazarlardan elde ettik' dedi. ÇAKIROĞLU şunları söyledi: 'Arçelik, sektörde Avrupa'nın üçüncü büyük şirketi. Beko markası beyaz eşyada Avrupa'nın ilk 3 markasından biri. Arçelik A.Ş., Romanya'da Arctic markası ve Güney Afrika'da Defy markası ile de pazarın lideri. Uzakdoğu'daki satın alma ve Ar-Ge faaliyetlerini geliştirmek hedefiyle Tayvan ofisi faaliyete geçirildi. Afrika kıtasına ilişkin büyüme stratejisinin en önemli parçası olarak, Güney Afrika beyaz eşya pazarının lideri Defy satın alındı. Defy'yle birlikte, Sahra altı ülkelerdeki potansiyeli değerlendirmeyi ve Afrika kıtasında yeni pazarlara girilmesi planlanıyor.' 138 ülkeye 3.5 milyar $'lık ihracat gerçekleştiriliyor Vestel olarak 138 ülkeye elektronik, dijital ve beyaz eşya ürünlerinin ihracatını yaptıklarını belirten Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkan Vekili Turan Erdoğan yurtdışı hedefleri şöyle sıraladı: 'Başta A markalarda yaptığımız satışlarımızı artırarak toplam pazar payımızı büyütmek, yeni ülkeleri ihracat ülke gamımıza eklemek, B2B olarak adlandırdığımız profesyonel uygulamalara yönelik ekranlarda (akıllı tahta, video wall, digital signage ve digital signage touchscreen gibi ürünler) ürün gamımızı genişleterek bu pazarda büyümek, dijital alıcı pazarında operatörlere olan satışlarımızı artırmak yer alıyor. LED aydınlatma ve mobil cihazlar gibi yeni ürün alanlarındaki faaliyetlerimizi de artırarak ciddi ihracat rakamlarına ulaşmayı amaçlıyoruz.' VESTEL Genel Müdür Yardımcısı Eren Ataman ise, 'Kazakistan, Azerbaycan, İran, Gürcistan ve Kıbrıs'taki mağazalarla Orta Asya ve Ortadoğu pazarlarında genişleme stratejimize uygun hamleler gerçekleştirdik. Minibüslerde akbil dönemi başlıyor İstanbul'da yolcu taşımacılığının önemli ayaklarından minibüslerde bozuk para devri sona eriyor. İETT Genel Müdürü Dr. Hayri Baraçlı, İstanbul'da günlük 1.5 milyon yolcu taşıyan minibüslerde de akbil kullanılacağını açıkladı. Para dergisinde yer alan habere göre; İETT Genel Müdürü Baraçlı, kademeli ücretlendirmeye uygun yazılımın hazırlandığını belirterek sistemin ilk önce Alibeyköy çıkışlı hatlarda uygulanacağını kaydetti. Baraçlı, pilot uygulamanın başarılı olması durumunda sistemin tüm İstanbul'da kullanılacağını bildirdi. Öte yandan, İETT otobüslerindeki sıkışıklığı gidermek için orta ve arka kapılara da akbil basma butonları konularak tüm kapılardan hem iniş hem biniş yapılabilecek. Şantiyede ölen işçilerin cesetleri Adli Tıp Kurumu'na Pendik te kaza: 1 ölü, 1 yaralı gönderildi Ümraniye de, çalıştıkları inşaatın şantiyesinde ölü bulunan 4 işçinin cesedi, polisin yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu na kaldırıldı. Necip Fazıl Mahallesi İlelebet Sokak üzerinde bulunan şantiyede, Recep Cırıl (52) oğlu Adem Cırıl (22) ile Mustafa Bayrak (18) ve Ahmet Tiryaki (23)'niniş başı yapmadığını fark eden diğer işçiler, bu kişilerin kaldığı konteynere gitti. 4 işçinin yataklarında hareketsiz yattığını gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri de yaptıkları muayenede 4 işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. İhbar üzerine şantiyeye gelen polis ekipleri, güvenlik önlemleri aldıktan sonra geniş çaplı incelemelerde bulundu. Firmanın Kurumsal İletişim Direktörü Selvin Oyman, konuşla ilgili açıklamada bulundu. Oyman, savcının konuyla ilgili incelemelerinin sürdüğünü, işçilerin ölüm nedeninin bilinmediğini söyledi. İşçilerin gaz kaçağından öldükleri yönündeki iddiaları da cevaplayan Oyman Şunları söyledi: Buna çok ihtimal vermiyorum. Bu konteynerler radyatör sistemiyle ısıtılıyor. Net konuşmamız için resmi raporları almamız gerekiyor. Savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından, işçilerin cesetleri konteynerden alınarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne ait cenaze nakil aracına konuldu. Cesetler daha sonra, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Pendik te yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. İsmi öğrenilemeyen sürücü öldü, yanındaki arkadaşı ise ağır yaralandı. Kaza, saat sıralarında, D100 karayolu Pendik mevkisi Tuzla istikametinde meydana geldi. 34 BRH 64 plakalı otomobil, yağmurun kayganlaştırdığı yoldan çıktı. Araç, önce sol şeritteki daha sonra da sağ şeritteki bariyerlere çarptı. Sürücü otomobilde sıkıştı, arkadaşı Satı Yıldırım ise yola savruldu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olduğu öğrenilen Satı Yıldırım, ambulansla Doktor Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ne kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve ismi öğrenilemeyen sürücü ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle D100 karayolu Ankara istikameti bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3 22 EKÝM 2012 HABER HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 03

4 04 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA HABER 02 KASIM 2012 GENEL KURUL ÝLANI SULTANBEYLÝ SAMSUNLULAR DERNEÐÝ Sultanbeyli Samsunlular Derneði'nin Olaðanüstü genel kurulu Pazar günü saat 10:00'da Mecidiye Mah. Fatih Bulv. No.458 Sultanbeyli / Ýstanbul adresinde aþaðýdaki gündemle yapýlacaktýr. Yeterli çoðunluk saðlanamamasý halinde ikinci toplantý, 1 Hafta sonraki Pazar günü ayný yer ve ayný saatte çoðunluk saðlanmaya bakýlmaksýzýn yapýlacaktýr. Üyelerimizin Katýlýmý Rica Olunur. GÜNDEM: 1 - Açýlýþ ve Yoklama, 2 - Divan heyetinin teþekkülü 3 - Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetim kurulu raporunun okunmasý 4 - Bilançonun ibrasý 5 - Yeni Yönetim, denetim kurulu seçimi 6 - Dilek temenniler 7 - Kapanýþ. Y l : 9 Say : 277 mtiyaz Sahibi ve Yaz þleri Müdürü ÖMER FARUK GERÇEK Genel Yay n ve Reklam Koordinatörü HAKAN ERDEM F. Kurumsal Tanýtým ve Müþteri Temsilcisi ÞÜKRÜ KAYA F. Reklam ve Tanýtým Sorumlularý HARUN ÇETÝN HASAN TAÞKIN - MEHMET SOLMAZ Genel Yay n ve Hukuk Dan þmanlar AV. MEHMET TOPKAYA - AV. OKTAY TOPKAYA Tasarým GERÇEK MEDYA Ulaþým EKREM ERDEM Dað t m Sorumlusu HASAN TAÞKIN Mehmet Akif Ersoy Mah. Cami Cad. 8/1 Sultanbeyli / STANBUL (0216) (0542) (0216) (0532) Bask : TAKÝP GAZETECÝLÝK ve MATBAACILIK LTD. ÞTÝ. BASKI TESÝSLERÝ A. Gazi Mah. Ferah Cad. Ýpekyolu Sk. No: 9 Sultanbeyli / STANBUL Yay n Türü: Yerel Süreli - Bask Tarihi: Gazetemiz bas n ahlak kurallar na uymaya söz vermiþtir. Köþe yaz lar ndan doðan hukuki sorumluluk yazarlara aittir. *Tanýtým amacýyla ücretsizdir

5 02 KASIM 2012 GÜNDEM HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 05

6 06 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA YORUM 02 KASIM 2012 Sebebini sormadan tamam demiyorum Tek taraflý dinliyoruz hep olaylarý veya hadiseleri. Aslýný anlamak için bu doðru deðil, doðru olaný öðrendiðimizde ise neredeyse çoðunlukla mahcup oluyoruz. Maksadýný aþan cümlelerden kaçýnmak yerine; söyleyene inanýp çok iddialý laflar sarf ediyoruz. Tarafý olduðumuz ya da düþman olduðumuz tarafsa, zaten meyyaliz yanlýþ anlamaya veya anlatmaya. Haksýzlýk, anlaþmazlýk vs. vs. peþi peþine geliyor ve biz istemesek te belirsizliðe sebebiyet veriyoruz. Yanlýþta olsa nasýlsa baþkasýndan duyduk; o uydurduðu için gerçekler meydana çýksa da nasýlsa KAYA bir bahanemiz var deðil mi? Günahý falancanýn boynuna ben on- KILIÇ dan duydum kurtarýyor. Kendimizi kandýrdýðýmýzýn bal gibi farkýndayýz ve bunu baþ, baþa kaldýðýmýzda itiraf ediyoruz. Korkunç hata burada baþlýyor bana göre. Haksýz olduðumuzu ve hatalý davrandýðýmýzý inandýðýmýz, karaladýðýmýz insanlarýn ortasýnda söyleyemiyor, anlatamýyoruz. Kaybýmýz burada baþlýyor bana göre ve inanýmýz zayýflýyor insanlara, insanlarýn hepsini de kendimize göre deðerlendirdiðimizden güvenilmez kabul ediyoruz. Böyle deðil aslýn da inandýklarýmýz ve anlattýklarýmýz. Hep baþkalarý sahtekar, hep baþkalarý düzenbaz, hep baþkalarý güvenilmez!! Hayýr, asla kendimizi o kategoriye koyup tartmýyoruz. Aynaya bir bakabilsek ah, kendimizde de hatalar ve kusurlar olabileceðini düþünebilsek, nerde azizim hepimiz dev aynasýndayýz ve hiç de aþaðýlarý düþünmeyiz. Karar versek ve gördüðümüz aksiliklerin hepsi bizim yüzümüzden oldu desek. Baþýmýza bir hal geldiðinde baþkasýný suçlamak yerine bunun suçlusu benim ve benim yüzümden oldu desek. Neler deðiþir hayatýmýz da acaba, çok mu sahtekâr birisi oluruz yoksa takdire þayan birisimi? Yâda insanlarý bir kenara býrakýp yaratýcýnýn huzurunda en doðrularý yaptým desek ne olur. Ne olmaz ki deðil mi? Yaratýcýnýn takdirini kazanmak ve en çok sevilmesi gereken tarafýndan sevilen olmak. O zaman herkesi düzgün insanlar ve bizi tanýyanlarýnsa hepsinin dürüst olduðunu nasýl da anlarýz. Öyle deðil mi? "Kiþi sevdiðinin dini üzeredir" hadisi gereði ferah bulur ya da zelil olur. Tercihlerimizden dolayý zelil olmayýz inþallah. Sebepler, sebepler, sebepler. Zorda kaldýðýmýzda sýðýndýðýmýz, felaha erdiðimizde ise arkaya hiç bakmadýðýmýz. Aklýmýza geleni dilimizin tercüme ettiði güçlü halimiz; zayýflýk ta ise hakký bile söyleyemeyen, hatta telaffuz bile etmek istemeyen vicdanýmýz. Ah doðrular, onlarý hep yerinde ve zamanýnda bir söyleyebilsek, hem dünyamýz hem de ukbamýz kurtulacak ama nerede. Yaratýcý hakkýmýzda hayýrlýsýný nasip etsin diyerek kapatmak istiyorum kalýn huzur ve saðlýcakla. ÝSA DOÐAN Deðerli Dostlar, Türkiye yaklaþýk 1 asýrdýr yaþadýðý ara rejimden sýyrýlýyor, paslarýný birer birer silkeliyor, yýllarýn yorgun ve birikmiþ çullarýný üzerinden atýyor. Ara rejim? 600 yýllýk Osmanlý idari ve siyasi sisteminin bakiyesi olan Türkiye'ye yüklediði aðýr yükler ve de dünyada parçalanmýþ ideolojik ve BAKMAK ÝLE GÖRMEK ARASINDA FARK VAR! ekonomik bloklar bizi bir asýrlýk bocalamaya itti. Bu bocalama döneminin uzun sürmesi kendi içerisinde bir sýnýf ve sistem yarattý. Amaç ve aracýn arasýnda kalan bu yapay sistem ne eskinin çullarýndan vazgeçebildi ne de geleceðin hafifliðini kabullenebildi. Tabi bu dönemde olan yine halka oldu, olan kaybedilen zamana oldu. Ýnsanýmýzýn da karakteristik yapýsý bu ara döneme uyarlanýp kararsýz, ürkek bir kabukla yeniden þekillenmiþ gibiydi. Bugün bu kabuðun kýrýlma dönemi. Ýnsanlar da diðer canlýlar gibi doðal ortamlarýnýn dýþýna çýkýldýðýnda kendini yeni ortama uyarlama ihtiyacý duyar ve bazý alýþkanlýklarýný geri býrakmak durumunda kalýr. Milletin bu ara dönemlere uyumluluðu sistemi kabul etmesinden deðil bu doðal sürecin kendi seyrindendir. Bugün milletin ara döneme sýrt dönmesinin nedeni de geçiþ döneminin "köprüyü geçene kadar" dönemi olmasýndandýr. Ama bazýlarý bunu kabullenmeyip aldatýldýklarýný veya da halkýn kandýrýldýðýný düþünerek teselli bulurlar. Tabi bu anlaþýlabilir bir tepkidir. Çünkü geçiþ dönemlerinin yarattýðý kendine ait bir rant kitlesi vardýr ve tabi þimdi bu rant kitlesi kendi haklarýný sonuna kadar savunmaya devam edecek. Geçiþ dönemlerinin tipik özelliði iþlerin iyi gittiðini hissederken her bakýmdan eksiklerin çokluðunu da görmenizdir. Eskiye göre daha iyi ama geleceðe giden yollar zor ve çetrefillidir. Bugünkü bazý medya organlarýnýn da sürekli üstünde durduðu gibi geçmiþe deðil en ileri standarda göre deðerlendirmeler yapýlýr, eleþtiriler yönlendirilir. On katlý bir binadasýnýzdýr dün 2.katta iken bugün 4.kattasýnýzdýr ama size onuncu kata neden çýkmadýnýz diye hesap sorulur. Bu yüzden siyaset yapmak zordur. Geçmiþ unutulup gider, kimse hatýrlamaz artýk kimse de size 2.kattan konuþmaz. Çünkü siz yükseldikçe istekler artacak, eleþtiriler de artacak. Herkesin istediði olsa, dünyada kaos eksik olmaz! Suriye üzerinden Türkiye'nin karizmasý çizilmeye çalýþýlýyor. Ortadoðudaki güçlü Türkiye algýsý örselenmeye ve itibarsýzlaþtýrýlmaya çalýþýlýyor. Esat, kýsa vadede yerini koruyabilir ama orta ve uzun vadede dayanabileceðini sanmýyorum. Ne kadar süre bir insan kendi güvenliði konusunda oradan oraya saklanarak, yakýnlarýndan dahi korkarak yaþayabilir ki? Türkiye'nin bölgeye ve dünyaya verdiði bir mesajý var. Ýþte önemli olan da böyle bir mesajýnýn olmasýdýr. Çünkü sadece güçlü devletlerin mesajý vardýr. Bu mesaj: halkýnýn yanýnda olmayan iktidar gerçek iktidar deðildir! Elma ile Armut karýþýmý bir yerdeyiz! Bir aðaç düþünün kökleri derinlerde baþlayan, beslendiði mineraller ve su kaynaklarýyla kendine münhasýr, bu aðaç diyelim ki elma olsun. Bir baþka aðaç düþünün kökünün derinliði de farklý beslendiði mineraller ve su kaynaklarý da farklý. Þimdi siz bu iki aðacý bir araya getirtmeye çalýþýrsanýz ne olur? Bilinmedik, ön görülmedik melez bir meyve, melez bir tat ortaya çýkar deðil mi? Yani doðaya aykýrý bir sun-i oluþum meydana gelir. Ýþte bizim batý ile olan iliþkilerimiz de böyle. Birinin köklerinde Ýslam var diðerinde Hýristiyanlýk, birinin köklerinde Selçuklu ve Osmanlý var diðerinde Helen kültürü ve Roma medeniyeti var, birinin düþtüðü yerde diðerinin yükseliþi var ve sürekli bir birine ön yargýlar ile geliþmiþ kültür manzumesi var. Þimdi biz bu iki aðacý nasýl bir araya getirebiliriz ki? Sorun, geri kalmýþlýðýmýzý kendimizde deðil de dýþarýda aramamýzda olabilir mi? Bir Çin atasözü "Kendini bilen akýllýdýr, baþkasýný bilen zeki. Kendini yenen kudretlidir, baþkasýný yenen kuvvetli." Biz kuvvetli deðil kudretli olmalýyýz. Bunun için de önce kendimizi bilmemiz þarttýr. Bizim, bulunduðumuz coðrafya ve kültür çeþitliliði itibariyle zaten doðal bir medeniyetimiz var ve bizi biz yapan da zaten bu doðal özelliðimizdir. Ama biz "Batý"lý olamayýz. Çünkü köklerimiz farklý, çünkü biz Ortadoðuluyuz, çünkü yaðan yaðmurlarýmýz, sararan baþaklarýmýz, esen rüzgarlarýmýz farklý. O halde nedir bu yapaylýk! Özellikle gençlerimizde bu topraklara ait olmayan ahlaki ve fiziki yapay kiþilikler meydana gelmiþ durumda. Her dönemin bir farklýlýðý var evet, ama bu kadar uçuk farklýlýklar insaný korkutuyor. Gençler, babalarýnýz size çok alaturka gelebilir ama rüzgarda savrulmamak, yaðmurda ýslanmamak için onlarýn kanatlarýnýn altýnda olmaktan kaçýnmayýn. Unutmayýn bugün dünün devamýdýr, siz de onlarýn bir devamýsýnýz. Hayat bir merdivense onlar sizden önceki basamaklardý. Biz Elma'yýz Batý ise Armut! Karýþtýrmayalým! Acaba ellerinde molotof taþýyan þu gençlerin kaç tanesi bunu ne amaçla, hangi mantýkla yaptýðýný biliyor mu? Veya da bilinçleri yerinde mi ki bu kadar gözleri kör, hisleri kapkara, kulaklarý saðýr olabiliyorlar! Terörün en büyük hammaddesi cahilliktir, o yüzden okullara saldýrýyorlar. kendi içlerinde elitist bir sýnýf yaratmýþlar geri kalanýnýn sadece koyun sürüsü olmasýný istiyorlar. Bugün Ortadoðu'da olan Arap baharýnýn kaynaðýnda otoriter rejimlere isyan yatarken, PKK'nýn istediði ise tam tersine stalinist, otoriter, baskýcý anlayýþý tesis etmektir. Daðdakilerin getireceði tek þey baský ve zulümdür demokrasi deðil. Demokrasiyi aydýnlar, düþünürler, bilim adamlarý getirebilir daðcýlar deðil! Dünya tarihinde bunun yüzlerce örneðini görebilirsiniz. Bugün beþikteki bebeðe acýmayan yarýn size merhamet gösterir mi? Bunlarý görün be kardeþim! KENDÝ ÇAPINI BÝLMEYEN BAÞKALRININ ÇAPINI ACABA NASIL ÖLÇER? Biri bu adama çok fýrýn ekmek yemen lazým derken herhalde yanlýþ anlamýþ olacak ki beynini kuru ekmekle doldurmuþ! Yazýk be kardeþim ülkemin böylesi bir Ana muhalefet lideri olmasýna! Bu ülke çok gelmiþ geçmiþ siyasetçi gördü ama bu kadar boþ bu kadar siyaset nizamýndan yoksun konuþan görmemiþtir. Biri gerçekten bu adama dur demeli, sus demeli. Saðlýcakla kalýn.

7 02-12 Kasım 2012 güncel 7 Üçüncü havalimanın yeri belli oldu İstanbul'a yapılacak olan üçüncü havalimanının yeri belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, yeni havalimanının Terkos Gölü yakınına yapılacağını ifade etti. İ stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Sadabad Mesire Alanı çevre düzenlemesini inceleyerek gazetecilere bilgi verdi. Başkan Topbaş, İstanbul Boğazı ndan Haliç e su getirilmesi ile Haliç te yeni bir canlı hayatının başladığını söyledi. Kağıthane nin çehresinin değişmeye başladığını anlatan Topbaş Önümüzdeki bir 1-2 ay içerisinde Kağıthane den geçecek olan Beşiktaş-Mecideyeköy-Çağlayan-Alibeyköy-Tekstilkent Metrosu nun ihalesini yapacağız. Bu metroyu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak kendi öz kaynaklarımızla yapacağız. Hazırlıklarımızı yaptık, İstanbullular 2016 yılına kadar ulaşım ve erişim sıkıntılarının geride kaldığını görecekler ve yaşayacaklar. dedi. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Topbaş, İstanbul a yapılacak üçüncü havalimanı ile ilgili bilgi verdi. Havalimanının yılda 100 milyon yolcu kapasiteli olacağını aktaran Topbaş Yeri kuzeyde, Terkos gölüne yakın alanlar içinde düşünülmekte. Haritalara bakılırsa o noktalar yeşil olmayan, maden ocakları alanı. Önceki çalışmalarda Silivri bölgemizi önermiştik. Silivri bölgesi tarım alanları etkilenecekti ama burada tamamen bozuk bir doğa var. Ulaşım metro ile hızlı bir şekilde sağlanacak. Metro için Ulaştırma bakanlığı ile görüştük. diye konuştu. Uluslar arası ölçekte büyük bir havalimanı yapılacağını ifade eden Topbaş Sayın Başbakanımızın talimatıyla kuzeyde 5 veya 6 pistli ilk etapta 100 milyon yolcu taşıyacak havaalanının startı veriliyor. Zannediyorum bu yıl içinde ihalesi de yapılabilir. Çünkü çalışmalar hızlı bir şekilde yapılıyor. Şuandaki Atatürk Havalimanı kapasitesinin üstünde zorlanarak hizmet veriyor. Oradaki iki buçuk pistle bu iş tabi ki zor. şeklinde konuştu. Taksim yayalaştırma projesi ile ilgili bir soruya Başkan Topbaş Etaplama yapıldı. Tarlabaşı-Cumhuriyet Caddesi girişinde çalışmalar artık başladı. Diğer tarafların da yer altına alma projeleri devam ediyor. Orada genel anlamda İstanbulluları rahatsız edecek hiçbir adım atmayız. İstanbul a hizmet verecek gerçek anlamda bir meydan olacak diye yanıt verdi. Başkan Topbaş, İstanbul genelinde kent değerlerini ortaya çıkarmak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Topbaş, yayalaştırma projelerinin arasında Aksaray, Beşiktaş ve Beyazıt Meydanlarının da bulunduğunu söyledi. Yeni havalimanı köylüyü mağdur etmemeli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul'a 3. havalimanının Terkos Gölü yakınlarına yapılacağını açıkladı. Çatalca ile Arnavutköy arasında yapılacak olan havalimanını civar köylerde oturanlar da merakla bekliyor. Tayakadın Köyü Muhtarı Salim Şeker, havalimanı yapılırken köylünün mağdur edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Başkan Kadir Topbaş'ın açıklamalarını yakından takip eden köy sakinlerindan Şeker, havalimanının köylerine yakın bir alanda yapılacak olmasının sevindirici olduğunu söyledi. Havalimanı ile birlikte köylerinin de tanınacağını kaydeden Şeker şöyle konuştu: Ancak yıllardır burada yaşayan köylülerimiz mağdur edilmemelidir. Yapılacak havalimanı köyümüze ne getirir ne götürür bunları göz ardı etmemek gerekir. Halk mağdur edilmezse yapılacak her türlü hizmet köyümüze fayda getirecek ve tanıtımını yapacak diye düşünüyorum. Burada yaşayan insanlar buraların çamurunu toprağını çiğnemişlerdir. Eğer köylümüz silinip atılırsa bu bizim için felaket olur. Bazı yetkililerin kendisini arayarak havalimanı konusunda toplantı yapacaklarını kaydeden Şeker, Ankara'dan arayarak önümüzdeki günlerde bir toplantı yaparak bizi bilgilendireceklerini söylediler. diye konuştu. İETT, 2 ay içinde 36 yeni hat açtı İstanbul'a toplu ulaşım hizmeti veren İETT, vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için 2 ayda 20'si Avrupa, 16'sı Anadolu yakasında olmak üzere toplam 36 yeni hat açtı. Mali Eski Kültür Bakanı Gazetemizden Recep Karakoç a konuştu, Fransa bizi bilerek terörist ilan etti. Malili Bakan: Fransa bizi bilerek terörist ilan etti Bir dönem Mali de Kültür Bakanlığı yapan ve şimdilerde Dunanso isimli oteli işleten eski Bakan Emine Traoke, Fransa nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy e sitemli. Ülkelerini ''terörist ülkeler'' arasında gösteren Sarkozy nin, Mali yi bilerek ''terörist ülke'' ilan ettiklerini ifade etti. ESKİ BAKAN TRAOKE, DIŞ GÜÇLERİN OYUNLARI YÜZÜNDEN İÇ MESELELERİMİZE DÖNEMİYORUZ Kurban Organizasyonu için Mali ye giden İHH ekibi, konaklama işlemlerini Dunanso isimli bir otelde gerçekleştirdi. Girişte doğal yapısıyla dikkatleri üzerine çeken otelin işletmesini Mali nin eski Kültür Bakanı Emine Traoke isimli bayan yapmakta. Fransa kültüründen uzak bir yapıya sahip olan otelin her bir köşesi Mali kültürünü yansıtmakta. Otelin dinlenme bölgesinde Mali nin eski Kültür Bakanı Emine Traoke ile Mali üzerine bir söyleşide bulunuyoruz. İyi derece İngilizce bilen Traoke, bakanken Habitat toplantıları için Türkiye ye geldiğini söyleyerek sözlerine başlıyor. Mali nin darbeler ve dış güçlerin oyunları yüzünden iç meselelerine dönemediğini, dolayısıyla burada yaşam standartlarının çok düşük olduğunu dile getirdi. SÖMÜRÜYÜ MEŞRULAŞTIRMAK İÇİN BİZİ TERÖRÜST İLAN ETTİLER Fransa nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy nin gitmeden önce yaptığı açıklamalarda Mali yi terörist ülkeler arasında gösteren açıklamaları yüzünden turist sayısında önemli düşüşlerin yaşadığını dile getiren Traoke, Sarkozy nin bu ırkçı açıklaması ülkemize büyük zarar vermiştir. Bölgede yaptıkları sömürüyü ve yeni yapacakları işgalleri meşrulaştırmak ve dünya kamuoyunu buna hazırlamak için Sarkozy, ülkemizi terörist ülke ilan etti dedi. MÜSLÜMAN ÜLKELERİN LİDERLERİ DEĞİŞMELİ Avrupalı insanlar sadece kendileri için var olduklarını, Müslümanlar için olmadıklarını dile getiren Traoke: Müslüman ülkelerinin liderleri de bilerek veya bilmeyerek bu insanlara hizmet etmekte. Bunun için dünyada yaşayan Müslümanların gülebilmesi için öncelikle Müslüman ülkelerinin liderleri değişmeli ifadelerini kullandı. ZORLA PAMUK ÜRETİMİNE ZORLANMIŞIZ Fransa nın doğal kaynakları sömürmesinin yanı sıra ülke halkını da cahil bıraktığını sözlerine ekleyen Mali nin eski Kültür Bakanı Emine Traoke, Burayı sömüren ülkeler bizi pamuk üretimine teşvik etmişler. Tarlalarımız ekonomik değeri yok denecek kadar az olan pamuklarla dolu. Yemek istesen yiyebileceğin bir ürün değil. Satmaya kalksan çok az para ediyor ifadelerini kullandı. Traoke, başta İHH olmak üzere kendi ülkelerine yardım getiren tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ettiklerini söyleyerek sözlerini noktaladı. A vrupa yakasında yeni hat açılan ilçeler Avcılar, Arnavutköy, Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Başakşehir, Büyükçekmece, Bağcılar, Esenyurt, Esenler, Eyüp, Küçükçekmece ve Sultangazi olurken, Anadolu yakasında ise Beykoz, Çekmeköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Tuzla ve Üsküdar oldu. Anadolu yakasında açılan hatlardan 12'si geçtiğimiz aylarda hizmete giren Kadıköy-Kartal metro hattını kullanan yolcuların Kartal'dan ulaşmak istedikleri noktalara aktarma yapabilmeleri için başlatıldı. Kadıköy merkeze giden hatların etkin toplu ulaşım hizmeti vermesi ve Kartal'dan sonra ulaşım modları arasındaki entegrasyonun sağlanması amacıyla 12 yeni hattı hizmete alan İETT, vatandaşlara Kartal merkezli hatlarla toplamda 51 araçla hizmet veriyor. İETT Genel Müdürü Dr. Hayri Baraçlı, İstanbul'da çeşitli nedenlerle ulaşımda aksama yaşayan ilçelerde yeni düzenlemeler yapıldığını ve şehir içi ulaşımda vatandaşların mağdur olmaması için gerekli düzenlemeleri yaptıklarını ifade etti. Ataşehir de TIR kazası: 1 yaralı Ataşehir de kontrolden çıkan TIR'ın bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı. Kaza, saat sıralarında, TEM otoyolu Ankara istikameti Ataşehir mevkisinde meydana geldi. Mehmet İlker Cansız yönetimindeki 34 TM 8701 plakalı TIR, Kadıköy sapağında kontrolden çıkarak orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan TIR, otoyoldaki bariyerlere vurarak durabildi. Kazada sürücü Mehmet İlker Cansız yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri çağırıldı. Yaralı sürücü, olay yerine çağırılan ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebiyle yol tamamen trafiğe kapandı. TIR ın kaldırılmasıyla otoyol trafiği normale döndü.

Hocalarýn Hocasý Prof. Dr. Sabahattin Zaim. Aydos Kütüphanesi Parmaklarýnýzýn Ucunda

Hocalarýn Hocasý Prof. Dr. Sabahattin Zaim. Aydos Kütüphanesi Parmaklarýnýzýn Ucunda Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 01-11 OCAK 2013 YIL: 9 SAYI: 281 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Hocalarýn

Detaylı

ayrý ayrý kut la dý. Daha son ra söz alan San cak te - pe Kay ma ka mý Fey zul lah Öz can, kül tür sa na týn öne mi ne de ðin di ði

ayrý ayrý kut la dý. Daha son ra söz alan San cak te - pe Kay ma ka mý Fey zul lah Öz can, kül tür sa na týn öne mi ne de ðin di ði Üm ra ni ye Be le di ye si ta ra fýn - dan bu yýl 8. kez dü zen le nen Ge le nek sek Re sim, Hi kâ ye ve Þi ir Ya rýþ ma la rý'nda de re ce ye gi ren le re ya pý lan bir tö ren le ödül le ri ve ril di.

Detaylı

Filistin Jabalia Belediye Baþkaný Essam Juda Sultanbeyli'deydi. Sancaktepe'de Askeri alana hastane projesi

Filistin Jabalia Belediye Baþkaný Essam Juda Sultanbeyli'deydi. Sancaktepe'de Askeri alana hastane projesi Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 18 MART 2013 YIL: 10 SAYI: 286 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Baþbakan Erdoðan,

Detaylı

SULTANBEYLÝ'DE KÜLTÜR SANAT SEZONU AÇILDI

SULTANBEYLÝ'DE KÜLTÜR SANAT SEZONU AÇILDI RAMAZAN BAYRAMINIZI TEBRÝ EDERÝZ. azetemiz; Anadolu Yakasý azeteciler Derneði Üydir Haftalýk Bölge azeteniz 04 EÝM 202 YIL: 9 SAYI: 275 026. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com

Detaylı

Koçak: Söylentilere Belgelerle cevap verdi

Koçak: Söylentilere Belgelerle cevap verdi 19 MAYIS 2012 YIL: 9 SAYI: 264 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com 05 Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz Koçak:

Detaylı

Son olarak Sultanbeyli'nin çeþitli noktalarýnda yüzlerce fidan ve binlerce çiçek diktiklerini belirten Baþkan Keskin, 'belediye olarak

Son olarak Sultanbeyli'nin çeþitli noktalarýnda yüzlerce fidan ve binlerce çiçek diktiklerini belirten Baþkan Keskin, 'belediye olarak Sultanbeyli Belediyesi, çiçeklendirme çalýþmasýyla ilçenin birçok cadde ve sokaðýna on binlerce mevsimlik çiçek ve fidan ekti. Park ve Bahçeler Müdürlüðü ekipleri, Nisan ayýndan itibaren baþlattýðý çalýþma

Detaylı

Ümraniye Belediyesi cadde ve sokaklarýn aydýnlatmalarýný yeniliyor

Ümraniye Belediyesi cadde ve sokaklarýn aydýnlatmalarýný yeniliyor Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 21 HAZÝRAN 2013 YIL: 10 SAYI: 293 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmedya.com gercekmedya@gercekmedya.com Öðretmenler

Detaylı

ç S6 Mega proje heyecanlandırdı BAU Ulaştırma Mühendisliği, Bakan Elvan a brifing verdi ve Haberleşme

ç S6 Mega proje heyecanlandırdı BAU Ulaştırma Mühendisliği, Bakan Elvan a brifing verdi ve Haberleşme UD-1:Layout 1 27.02.2015 20:46 Page 1 Sektörün yönü Başkent e döndü Karayolu ile yolcu taşımacılığı sektörü 7 Haziran Milletvekili Genel Seçimleri ne yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye nin değişik noktalarındaki

Detaylı

Ramazan İstanbul da Bir Başka Güzel

Ramazan İstanbul da Bir Başka Güzel Ramazan İstanbul da Bir Başka Güzel Temmuz 2012 Bu bülten sizindir alabilirsiniz www.ibb.gov.tr Sevgili İstanbullular İstanbul umuzun daha yaşanır bir kent olması için yatırım ve hizmetlerimize, onbir

Detaylı

Bu fuar yerel seçime HIZ VERECEK

Bu fuar yerel seçime HIZ VERECEK Sultanbeyli de Gönül Sofraları KENT MEYDANI NA KURULDU Sultanbeyli Kent Meydanı nda belediyenin düzenlediği iftar programında binlerce kişi aynı sofrada iftar yaptı. Ramazan'ın kutlu ikliminde binlerce

Detaylı

AK Parti bir kez daha Melih Gökçek dedi

AK Parti bir kez daha Melih Gökçek dedi AK Parti bir kez daha Melih Gökçek dedi Başbakan Erdoğan ğ partisinin i i grup toplantısın- t da yaptığı konuşmada merakla beklenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladı. Başbakan Erdoğan

Detaylı

İEF bu yıl kaçmaz! İşsizliğin sebebi yatırım eksikliği. Sağ elin verdiğini. sol el görmeyecek. Efes Antik Kenti. Avukatlıktan köy imamlığına

İEF bu yıl kaçmaz! İşsizliğin sebebi yatırım eksikliği. Sağ elin verdiğini. sol el görmeyecek. Efes Antik Kenti. Avukatlıktan köy imamlığına İEF bu yıl kaçmaz! Tatile giderken kapıya ayakkabı bırakın! www.sondakikagazetesi.com 20 Temmuz 2014 Pazar Karabağlar sakinlerinin içi rahat olsun Efes Antik Kenti Hasan Usta'ya emanet Avukatlıktan köy

Detaylı

Ayna Ayna Söyle Bana da MUTLU SON

Ayna Ayna Söyle Bana da MUTLU SON Mustafa Kara: Gelecek nesiller için çalışıyoruz Çekmeköy İlçe Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız: Sevgi ve bilgiye dayalı bir anlayışla hizmet edeceğiz FLASHABER / Üsküdar Belediye Başkanı Mustafa Kara, 2013-2014

Detaylı

Otobüsçünün adı bile yok

Otobüsçünün adı bile yok UD-1:Layout 1 07/09/2013 17:02 Page 1 Sektörün Güçlü, Mesleki Sivil Toplum Kuruluşu yeni Y l: 12 Say : 638 P.P-BAYRAMPAfiA-222 dünyas www.tofed.org.tr Sektörün Sesi 9 Eylül 2013 Pazartesi 10 KR GAZETEM

Detaylı

Başkan dan. Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL. Birlik 2008/5 1. SAHİBİ T.C. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği adına Kadir TOPBAŞ

Başkan dan. Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL. Birlik 2008/5 1. SAHİBİ T.C. Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği adına Kadir TOPBAŞ Bir Baþarý Öyküsü BURSA /YILDIRIM Başkan dan Dünya Kenti-Avrupa Kültür Başkenti: İSTANBUL İstanbul, geçmişi 8000 yıl öncesine dayanan, asırlar öncesinden başladığı medeniyet yolculuğu boyunca sayısız uygarlık

Detaylı

20 Aralık 2011 Salı. 1 yıl sonra gözümüz kulağımız VESTEL

20 Aralık 2011 Salı. 1 yıl sonra gözümüz kulağımız VESTEL SAYFA 01 Kanun emretmese para-mara almayız Konak Belediye Başkanı Dr.Hakan Tartan, vatandaşların sıklıkla tepkilerine neden olan katılım payının kaldırılması gerektiğini söyledi KABAHAT BİZDE DEĞİL Bu

Detaylı

Sivas AVM'sine. kavuşuyor mu? Yeni Fadlum'da sona yaklaşıldı! En büyük. gider eve. Trafik kazalarına dikkat çekti! "Kimsenin tereddüttü olmasın"

Sivas AVM'sine. kavuşuyor mu? Yeni Fadlum'da sona yaklaşıldı! En büyük. gider eve. Trafik kazalarına dikkat çekti! Kimsenin tereddüttü olmasın Sivas şehidine ağlıyor! Şırnak ın Silopi ilçesindeki saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Muhammet Onur Demir in cenazesi, memleketi Sivas ta toprağa verildi. Şırnak

Detaylı

MILAS. İsmail Atıcı. Defterdar Veysel Sezgin görevine başladı

MILAS. İsmail Atıcı. Defterdar Veysel Sezgin görevine başladı Bağımsız Günlük Siyasi Gazete gazete MILAS Yıl: 12 Sayı: 3652 20 Ağustos 2015 Perşembe Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Milas tarımının sorunları azaldı Üzücü kaza: 1 ölü 1 yaralı Milas-Bodrum Karayolunda meydana

Detaylı

SON MANŞETİ MİLLET ATACAK

SON MANŞETİ MİLLET ATACAK 20 ŞUBAT - 05 MART 2014 \\ www.212haber.com // Yıl:4 Sayı:49 Fiyatı: 1 Ayakkabı kutusu da kaset şantajı da tutmaz A AK yazarı Cem Küçük, Eğer bir yolsuzluk varsa zaten bu iddianamelerde yazılacak ve ortaya

Detaylı

Her mahalleye tesis, herkes için spor, üstelik ücretsiz Güvercintepe ye tam teşekküllü Spor Parkı

Her mahalleye tesis, herkes için spor, üstelik ücretsiz Güvercintepe ye tam teşekküllü Spor Parkı Kasım 2014 I Yıl: 5 I Sayı: 56 Başakşehir Belediyesi nin Ücretsiz Yayın Organıdır. Her mahalleye tesis, herkes için spor, üstelik ücretsiz Güvercintepe ye tam teşekküllü Spor Parkı Kültür-Sanat etkinlikleri

Detaylı

Gökçek ten beş odaya SUÇ DUYURUSU

Gökçek ten beş odaya SUÇ DUYURUSU Bakan Nabi Avcı Kızılcahamam a geldi Kızılcahamam Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi tarafından Etkileşimli 3 Boyutlu Mesleki Eğitim Laboratuvarıyla birlikte, Türkiye de ilk defa mesleki eğitim müfredatını

Detaylı

Cumhuriyet e saldırı, Ergenekon davasıyla birleştirildi GÜNDEM08

Cumhuriyet e saldırı, Ergenekon davasıyla birleştirildi GÜNDEM08 ZAMAN, Sprendlinger Land Str., 9 Offenbach ZKZ -E 9, PvSt Cumhuriyet e saldırı, Ergenekon davasıyla birleştirildi GÜNDEM ARALIK PERŞEMBE NR. 99 FÝYATI: EURO WWW.EUROZAMAN.COM STUTTGART BİL ÖZEL OKULU YENİ

Detaylı

ise Altınordu mücadelesini sebep gösterdi. Ancak sebep Altınordu değil. Ayhan Akman ın istifası daha önceye dayanıyor.

ise Altınordu mücadelesini sebep gösterdi. Ancak sebep Altınordu değil. Ayhan Akman ın istifası daha önceye dayanıyor. SAYFA 1 Karşıyaka dan beklenmedik bir şekilde istifa eden Akman ın istifası daha önceye dayanıyor AKMAN DAHA ÖNCE İSTİFA ETTİ AvkırAN dan Şeboy a destek! Güzelbahçe eski Belediye Başkanı Avkıran, AK Parti

Detaylı

Mustafa SARILAR. Prof. Dr. Faruk KOCACIK

Mustafa SARILAR. Prof. Dr. Faruk KOCACIK Sarılar iş adamlarına örnek oldu İlimizin önemli işadamlarından Mustafa Sarılar, babasına ahde vefanın en güzel örneğini göstererek yaptırdığı caminin adına babasının ismini verdi. Üniversite lojmanlar

Detaylı

Yıl: 7-2013 Sayı: 137

Yıl: 7-2013 Sayı: 137 Yıl: 7-2013 Sayı: 137 Mısır daki darbe ve katliam ile Suriye deki katliamı kınamak ve oradaki mazlum halka destek vermek amacıyla Türkiye nin çeşitli vilayetlerinde tepki ve destek mitingleri yapıldı.

Detaylı

da da da da de Tatlıses ten Erdoğan Cevabı! %38,43 %9,72

da da da da de Tatlıses ten Erdoğan Cevabı! %38,43 %9,72 da da da da de 10 09 09 09 11 M. Ali BABAOĞLU RÖPORTAJI Memleketini Unutmadı! Tatlıses ten Erdoğan Cevabı! Onlar Erdi Muradına Toraman Sivasspor da! 12-19 Ağustos 2014 www.sivaslonca.com Manşeti Cumhur

Detaylı

DEV YATIRIM BAŞAKŞEHİR İN YENİ ŞEHİR MERKEZİ

DEV YATIRIM BAŞAKŞEHİR İN YENİ ŞEHİR MERKEZİ 15-31 EKİM 2014 \\ www.212haber.com // Yıl:4 Sayı: 63 Fiyatı: 1 İmam Hatipli olmak, hakkı haykırmak demektirekti K de 28 Şubat rüzgârlarının savurduğu mağdurlardan biri olan Başakşehir Anadolu Kız İmam

Detaylı

Deprem riski varmış! Bal bu yıl üreticinin yüzünü güldürdü. Ve Serkan Balcı gitti. Yine hız yine kaza. ATV li alternatif. Yüksek nem bunaltıyor

Deprem riski varmış! Bal bu yıl üreticinin yüzünü güldürdü. Ve Serkan Balcı gitti. Yine hız yine kaza. ATV li alternatif. Yüksek nem bunaltıyor 1Syf_Layout 1 16.08.2014 23:11 Page 1 https://twitter.com/akdenizmanset https://www.facebook.com/akdenizmanset07 Bal bu yıl üreticinin yüzünü güldürdü www.akdenizmanset.com.tr Korkuteli de çiçek balı arıcılarının

Detaylı

Ya şa d ğ n z kent ten ha ber ve ri yo ruz. 50 Kuruş (KDV Da hil) Keyfi bir tasarrufmuş ACINIZ ACIMIZDIR. Esra ALTUNKES

Ya şa d ğ n z kent ten ha ber ve ri yo ruz. 50 Kuruş (KDV Da hil) Keyfi bir tasarrufmuş ACINIZ ACIMIZDIR. Esra ALTUNKES 1Syf_Layout 1 16.05.2014 18:40 Page 1 https://www.facebook.com/akdenizmanset07 https://twitter.com/akdenizmanset Ya şa d ğ n z kent ten ha ber ve ri yo ruz www.akdenizmanset.com.tr 17 MAYIS 2014 Cumartesi

Detaylı

Güclü Türkiye Servisçilere plaka tahdidi müjdesi İstanbul daki esnaf buluşmasında, Öztürk ün kızlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan a plaket

Güclü Türkiye Servisçilere plaka tahdidi müjdesi İstanbul daki esnaf buluşmasında, Öztürk ün kızlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan a plaket UD-1:Layout 1 30.05.2015 21:22 Page 1 Haberin doğru adresi medyafaresi www.medyafaresi.com Antalya da Elvan rüzgârı esiyor Ulaştırma Dünyası Gazetesi olarak, 24-25 Mayıs tarihlerinde, Ulaştırma, Denizcilik

Detaylı