Sultanbeyli ve Jajce kardeþ þehir oldu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sultanbeyli ve Jajce kardeþ þehir oldu"

Transkript

1 Gazetemiz; Anadolu Yakasý Gazeteciler Derneði Üyesidir Haftalýk Bölge Gazeteniz 02 KASIM 2012 YIL: 9 SAYI: Sultanbeyli ve Jajce kardeþ þehir oldu Sultanbeyli ile Bosna Hersek'in Jajce þehri arasýnda dostluk köprüsü kuruldu. Sultanbeyli Belediye Baþkaný Hü se yin Kes kin ile Jaj ce Belediye Baþkaný Nisvet Hrnjic kardeþlik protokolünü imzalayarak, Sultanbeyli ile Jajce'yi kardeþ belediye ilan ettiler. Türkiye-Bosna Hersek arasýndaki iliþkiler hükümetler arasýnda güçlenerek devam ederken, yerel yönetimler de Bosna Hersek'teki belediyelerle kardeþ olarak bu sürece katký da bulunuyorlar. Bu konudaki en önemli adýmlardan birini Sultanbeyli Belediyesi attý. Balkan savaþlarýnýn 100. yýlýnda, Süleyman Þah Üniversitesi'nin ev sahipliðinde ve Sultanbeyli Belediyesi'nin desteðiyle gerçekleþen 1. Uluslararasý Balkan Kongresi'nde temelleri atýlan 'kardeþ belediye' projesi önceki gün hayata geçirildi ve Bosna Hersek'in doðal gü zel lik le riy le meþ hur il çe si Jaj ce Be le di ye si ile Sul tan - beyli Belediyesi "Kardeþ Belediye" oldular. Sultanbeyli Belediye Baþkaný Hüseyin Keskin, yardýmcýlarý ve Belediye Meclis üyeleri, Jajce Belediyesi'nin konuðu oldu. Ýstanbul'dan gelen misafirlerini sýcak bir þekilde karþýlayan Jajce Belediye Baþkaný Nisvet Hrnjic, 'Kardeþ belediye projesinin kendileri açýsýndan oldukça önemli olduðunu, bundan böyle iki belediye arasýnda bir gönül köprüsü oluþacaðýný' söyledi. Hrnjic, 'Bundan böyle iki belediye arasýnda bir gönül köprüsü oluþmuþtur. Sultanbeyli Belediyesi ile hayýrlý iþler yapmayý temenni ediyorum.' dedi. Bosna Her sek'e ül ke ola rak ayrý bir önem gös ter dik - lerini söyleyen Baþkan Hüseyin Keskin ise 'Ýki belediye arasýnda varýlan mutabakat sonucunda imzaladýðýmýz kardeþ belediye protokolüyle, Jajce Belediyemizle iþbirliði ve kültür alanýnda önemli adýmlar atacaðýmýza inanýyorum. Bu topraklar bize atalarýmýzýn emanetidir. Hep söylediðim þu, 'Ül ke ola rak Balkanlar'da gözümüz yok gönlümüz var. Sizler burada güçlü olursanýz biz de güçlü oluruz.' dedi. Jaj ce Be le di ye Baþ ka ný Nis vet Hrnjic'i ve eki bi ni Sultanbeyli'ye davet eden Keskin, gösterilen ilgiye de teþekkür etti. Ýki belediye baþkanýn ziyaret anýsýna birbirlerine hediye vermesiyle program so na er di. Daha sonra Türkiye'den gelen misafirler Avrupa'nýn en güzel þelalelerinin olduðu Jajce'yi gezdiler. Gü nün so nun da ise ko nuk la rý çok özel bir sür priz bek - li yor du. Bosna Mü zik Aka de mi si'nde oku yan, 6 ve 16 ya - þarasý öðrencilerden oluþan Fatih Sultan Mehmet Korosu, dinleyicilerine muhteþem bir müzik dinletisi sundu. Sa vaþ coð raf ya sý nýn üç hal ký, Boþ nak, Sýrp ve Hýr vat çocuk lar dan olu þan Fa tih Sul tan ÝKÝ BAYRAM BÝR ARADA Kur ban Bay ra mý'ný en güzel þekilde geçiren Sul tan bey li'de, Bayramýn son günü ve bu gün Cum hu ri yet Bayramý coþkusu vardý. Pazar günü, Sultanbeyli Kaymakamý Mehmet Cey lan, Be le di ye Baþkaný Hüseyin Keskin ve Sultanbeyli Garnizon Komutanlýðý adýna Sultanbeyli Askerlik Þube Baþkaný Tuðgeneral Nus ret Gü ler'in Kent Mey da ný'nda ki Atatürk Anýtý'na çelenk koy ma sýy la baþ la yan tö ren ler, Hü kü met Ko na ðý'nda dü zen le nen ko kteyl ile de vam et ti. Cumhuriyet Bayramý ikinci gün törenlerinin adresi yine Sultanbeyli Kent Meydaný oldu. Törene, Sultanbeyli Kaymakamý Mehmet Cey lan, Be le di ye Baþ ka ný Hü se yin Kes kin, Baþkan Yardýmcýsý Necdet Dursun, Sultanbeyli Garnizon Komutanlýðý adýna Sultanbeyli Askerlik Þube Baþkaný Tuðgeneral Nusret Güler, Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Fatih Öz- RAMAZAN BAYRAMINIZI TEBRÝK EDERÝZ. Meh met Ko ro su, 8 yýl dýr her haf ta so nu ge rek Boþ nak la ra ge rek se de ül ke yi zi ya re te ge len Türk le re unu tul maz an lar ya þa tý yor. Ko ro nun en dik kat çe ken ese ri ise, Fa tih Sul tan Meh - met'in 550 yýl ön ce, Bosna'yý fet het ti ði gün as - ker le riy le þeh re gi rer ken söy le di ði ve as lý ila hi olan Ders-u De lüm Mar þý ol du. Ýla hi, ay rý ca Bosna Her sek'in ilk öð ren di ði di ni ez gi. Bu yýl Kurban ve Cumhuriyet Bayramlarýnýn ardý ardýna gelmesi nedeniyle Türkiye çifte bayram sevinci yaþadý. demir, Ýlçe Emniyet Müdürü Vahap Karaca, siyasi partilerin ilçe baþkanlarý, kamu görevlileri, sivil toplum kuruluþlarý temsilcileri, basýn mensuplarý ile vatandaþlar ve öðrenciler katýldý. Þe hit le ri miz aný sý na sa y gý du ru þu ve Ýs - tik lal Mar þý'nýn okun ma sý nýn ar dýn dan baþ la yan coþ ku lu tö ren de þi ir ler okun du, halk oyu nu gös te ri si ser gi len di. Tö ren, res mi ge çit yü rü yü þü ile so na er di. Bölgenin En Ýstikrarlý Gazetesi Gerçek Medya Her Hafta Baský ve abonelerine PDF mail daðýtýmýyla adet tiraja ulaþýyor onbinlerce kiþi tarafýndan okunuyor! Ümraniye'de Kasým Ayý Kültürel Etkinliklerle Dopdolu Ümraniye Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü her ay düzenledikleri etkinliklerine devam ediyor. Ümraniye Belediyesi Kültür Sanat Merkezinde, Kasým ayýnda da etkinlikler hýz kesmeden devam edecek. Kasým'da "sohbetler" baþlýðý altýnda alanýnýn uzmaný kabul edilen isimler Ümraniye Belediyesi Kültür Merkezlerinde kültür sa nat se ver ler le bir lik te ola cak. Prof. Dr. Ýs mail Lüt fü Ça kan ile "Hadis Okumalarý", Dursun Ali Taþçý ile "Mesnevi Okumalarý", M. Fa tih Çýt lak ile "Hik met Söy - leþileri", Hilmi Yavuz ile "Edebiyat Sohbetleri", Ýlber Ortaylý ile "Tarih Sohbetleri" takip edilebilecek etkinlikler. Ayrýca Talha Uður luel ile "Hic ret" ve Ali To - ker'in canlý tasavvuf musikisi eþliðin de "Aziz Mah mud Hü da - yi"nin hayatýný anlatacaðý program da bu ayýn et kin lik le ri ara - sýn da yer alý yor. Ka sým ayý nýn saðlýk ajandasýnda günümüzün ciddi bir sorunu olan "obezite" konusu uzman hekimler tarafýndan enine boyuna ele alýnacak. Bu ay çocuk izleyicilerimiz için "Benim Komik Dediþlerim", "Uç Ha zer fen Uç", "Bü yü me yen Çocuk lar", "Kap tan Am ca ve Ta - yfasý", "Anadolu Çocuk Müzikali" gibi birbirinden eðlenceli birçok tiyatro oyunu, hafta sonlarý farklý kültür merkezlerinde seyircisiyle buluþacak. Sevimli animasyon karakterle rin yer al dýðý "Sam my'nin Ma - ceralarý 2", Osman Sýnav imzalý "Uzun Hi kâ ye" ve iyi bir eð len ce vadeden "Cesur" adlý animasyon filmler, Kültür Merkezlerinde bu ay gösterime girecek. Ayrýca özgün tarzýyla Hasan Cihat Özer konseri ve "Gelenekten Geleceðe" içerikli Türk Sanat Müziði Konseri de, müzik severleri bekleyen diðer etkinlikler.

2 2 güncel Kasım 2012 Türkler artık 'yabancı' oldu devler İstanbul'a üs kurdu Türklerin yurtdışındaki yatırımı 30 milyar doları buldu. Hedef, 2023'te 100 milyar dolar... Son 3 yılda Fransa, Almanya ve ABD'nin İstanbul'da yatırım ofisi açtığına dikkat çeken DEİK Başkanı Yırcalı '10 yıl önce söyleseler inanmazdım. İstanbul, yatırım ajanı kaynıyor. Türkleri ülkelerine yatırıma iknaya çalışıyorlar' diyor B ugün dünyanın 16. büyük ekonomisi haline gelen Türkiye, çok eksiği olmasına karşın sanayi, hizmet, turizm, tarım alanındaki varlığıyla dikkat çekiyor. Artık dünyanın en ücra köşesinde bile Türk ürünlerine, Türk şirketlerine, Türk işadamlarına rastlamak mümkün. Rakamlar, 'yabancı yatırımcı' bekleyen bir ülkeden daha çok 'yabancı yatırımcı' unvanını kazanan bir özel sektörün oluştuğunu gösteriyor. Türklerin yurtdışındaki yatırım trafiğine anlatan Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) İcra Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, 'Bir ülkedeki özel sektör için, 'Dış Yatırımcı' niteliği kazanmak milattır' diyerek şunları söylüyor: 'BİR ülkede ne kadar doğrudan yatırımınız varsa o ülkenin karar vericileri size o kadar önem atfeder. Çünkü siz, dış yatırımcı olduğunuzda icabında o ülkenin bakanının çocuğuna iş veriyorsunuz. Özellikle belirli şirketlerin bazı iş kollarında önemli bilgi birikimi elde ettiğini söyleyen Yırcalı, bugün Türk özel sektörünün 30 milyar dolarlık stoku bulunduğunu anlattı. var. Bu veriler ışığında 2023'te 70 milyar dolar civarında dış yatırım stoku öngördüklerini söyleyen Rona Yırcalı, hedeflerinin ise 100 milyar dolar olduğu bilgisini verdi. POLONYA ÖRNEĞİ YIRCALI, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Ekonomi Bakanımız Zafer Çağlayan 'Dış Yatırım' konusuna imzasını atan ilk bakan oldu. Biz de Ekonomi Bakanlığı'yla birlikte bir çalışmayı hayata geçirmeyi planlıyoruz. Polonya, bu konuda başarı hikayesi yazdı; onları da incelemek istiyoruz.' DIŞ Yatırımda çalışma Grubu Üyeleri: Alarko, Anadolu, Arçelik, Betek Boya, Çalık, Çelebi, Dedeman, Doğan Doğuş Holding, Eczacıbaşı, Grup İmpeks, Kale, Knauf, Koç, Kordsa, Mado, Nuh Çimento, Sabancı Holding, Şişecam, TAV Holding, Türk Hava Yolları, Yaşar Holding - Boya Grubu DYO, Ziraat Bankası, Zorlu Enerji Grubu. Artık İngiliz'le aynı masaya oturuyoruz YIRCALI şunları söyledi: 'Her büyük yatırımdan sonra yurtdışında düzenlediğimiz toplantılarda elinde dosyalarla bize 'Türk yatırımcılar acaba bizimle ilgilenir mi?' diye başkanlar geliyor. Avrupalılar yatırım tüyosu istiyor. Eskiden bizi oturttukları masa farklıydı. Şimdi iş yemeğine gittiğimde bakıyorum Alman'la, İngiliz'le, Fransız'la aynı masaya koyuyorlar bizi, özel alaka gösteriyorlar.' İstanbul 'yatırım ajanı' kaynıyor! '10 yıl önce inanmazdık' diyen Rona Yırcalı şunları söyledi: 'Fransızlar, Almanlar, Amerikalılar İstanbul'da yatırım ofisleri açtılar. Makedonya Devleti gazete-televizyon ilanlarıyla Türkleri çağırıyor. Bursalı Orhan Holding'in üç kıtada 13 ülkede 1 milyar dolarlık yatırım yapmış. Anadolu başarı öyküleri yazıyor.' 100'den fazla ülkeye girdi Avrupa'nın 3'üncüsü oldu Arçelik yaklaşık 24 bin çalışanı, Türkiye, Romanya, Rusya, Çin ve Güney Afrika'da olmak üzere 14 üretim tesisi, 20 ülkedeki satış ve pazarlama ofisleri ve kendine ait 10 markasıyla 100'den fazla ülkede ürün ve hizmet sunuyor. Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı ve Arçelik A.Ş. Genel Müdürü Levent Çakıroğlu, 'Satışlarımızın yüzde 53'ünü uluslararası pazarlardan elde ettik' dedi. ÇAKIROĞLU şunları söyledi: 'Arçelik, sektörde Avrupa'nın üçüncü büyük şirketi. Beko markası beyaz eşyada Avrupa'nın ilk 3 markasından biri. Arçelik A.Ş., Romanya'da Arctic markası ve Güney Afrika'da Defy markası ile de pazarın lideri. Uzakdoğu'daki satın alma ve Ar-Ge faaliyetlerini geliştirmek hedefiyle Tayvan ofisi faaliyete geçirildi. Afrika kıtasına ilişkin büyüme stratejisinin en önemli parçası olarak, Güney Afrika beyaz eşya pazarının lideri Defy satın alındı. Defy'yle birlikte, Sahra altı ülkelerdeki potansiyeli değerlendirmeyi ve Afrika kıtasında yeni pazarlara girilmesi planlanıyor.' 138 ülkeye 3.5 milyar $'lık ihracat gerçekleştiriliyor Vestel olarak 138 ülkeye elektronik, dijital ve beyaz eşya ürünlerinin ihracatını yaptıklarını belirten Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkan Vekili Turan Erdoğan yurtdışı hedefleri şöyle sıraladı: 'Başta A markalarda yaptığımız satışlarımızı artırarak toplam pazar payımızı büyütmek, yeni ülkeleri ihracat ülke gamımıza eklemek, B2B olarak adlandırdığımız profesyonel uygulamalara yönelik ekranlarda (akıllı tahta, video wall, digital signage ve digital signage touchscreen gibi ürünler) ürün gamımızı genişleterek bu pazarda büyümek, dijital alıcı pazarında operatörlere olan satışlarımızı artırmak yer alıyor. LED aydınlatma ve mobil cihazlar gibi yeni ürün alanlarındaki faaliyetlerimizi de artırarak ciddi ihracat rakamlarına ulaşmayı amaçlıyoruz.' VESTEL Genel Müdür Yardımcısı Eren Ataman ise, 'Kazakistan, Azerbaycan, İran, Gürcistan ve Kıbrıs'taki mağazalarla Orta Asya ve Ortadoğu pazarlarında genişleme stratejimize uygun hamleler gerçekleştirdik. Minibüslerde akbil dönemi başlıyor İstanbul'da yolcu taşımacılığının önemli ayaklarından minibüslerde bozuk para devri sona eriyor. İETT Genel Müdürü Dr. Hayri Baraçlı, İstanbul'da günlük 1.5 milyon yolcu taşıyan minibüslerde de akbil kullanılacağını açıkladı. Para dergisinde yer alan habere göre; İETT Genel Müdürü Baraçlı, kademeli ücretlendirmeye uygun yazılımın hazırlandığını belirterek sistemin ilk önce Alibeyköy çıkışlı hatlarda uygulanacağını kaydetti. Baraçlı, pilot uygulamanın başarılı olması durumunda sistemin tüm İstanbul'da kullanılacağını bildirdi. Öte yandan, İETT otobüslerindeki sıkışıklığı gidermek için orta ve arka kapılara da akbil basma butonları konularak tüm kapılardan hem iniş hem biniş yapılabilecek. Şantiyede ölen işçilerin cesetleri Adli Tıp Kurumu'na Pendik te kaza: 1 ölü, 1 yaralı gönderildi Ümraniye de, çalıştıkları inşaatın şantiyesinde ölü bulunan 4 işçinin cesedi, polisin yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu na kaldırıldı. Necip Fazıl Mahallesi İlelebet Sokak üzerinde bulunan şantiyede, Recep Cırıl (52) oğlu Adem Cırıl (22) ile Mustafa Bayrak (18) ve Ahmet Tiryaki (23)'niniş başı yapmadığını fark eden diğer işçiler, bu kişilerin kaldığı konteynere gitti. 4 işçinin yataklarında hareketsiz yattığını gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri de yaptıkları muayenede 4 işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. İhbar üzerine şantiyeye gelen polis ekipleri, güvenlik önlemleri aldıktan sonra geniş çaplı incelemelerde bulundu. Firmanın Kurumsal İletişim Direktörü Selvin Oyman, konuşla ilgili açıklamada bulundu. Oyman, savcının konuyla ilgili incelemelerinin sürdüğünü, işçilerin ölüm nedeninin bilinmediğini söyledi. İşçilerin gaz kaçağından öldükleri yönündeki iddiaları da cevaplayan Oyman Şunları söyledi: Buna çok ihtimal vermiyorum. Bu konteynerler radyatör sistemiyle ısıtılıyor. Net konuşmamız için resmi raporları almamız gerekiyor. Savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından, işçilerin cesetleri konteynerden alınarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne ait cenaze nakil aracına konuldu. Cesetler daha sonra, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Pendik te yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. İsmi öğrenilemeyen sürücü öldü, yanındaki arkadaşı ise ağır yaralandı. Kaza, saat sıralarında, D100 karayolu Pendik mevkisi Tuzla istikametinde meydana geldi. 34 BRH 64 plakalı otomobil, yağmurun kayganlaştırdığı yoldan çıktı. Araç, önce sol şeritteki daha sonra da sağ şeritteki bariyerlere çarptı. Sürücü otomobilde sıkıştı, arkadaşı Satı Yıldırım ise yola savruldu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olduğu öğrenilen Satı Yıldırım, ambulansla Doktor Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ne kaldırıldı. Üzerinden kimlik çıkmayan ve ismi öğrenilemeyen sürücü ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sebebiyle D100 karayolu Ankara istikameti bir süre tek şeritten sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3 22 EKÝM 2012 HABER HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 03

4 04 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA HABER 02 KASIM 2012 GENEL KURUL ÝLANI SULTANBEYLÝ SAMSUNLULAR DERNEÐÝ Sultanbeyli Samsunlular Derneði'nin Olaðanüstü genel kurulu Pazar günü saat 10:00'da Mecidiye Mah. Fatih Bulv. No.458 Sultanbeyli / Ýstanbul adresinde aþaðýdaki gündemle yapýlacaktýr. Yeterli çoðunluk saðlanamamasý halinde ikinci toplantý, 1 Hafta sonraki Pazar günü ayný yer ve ayný saatte çoðunluk saðlanmaya bakýlmaksýzýn yapýlacaktýr. Üyelerimizin Katýlýmý Rica Olunur. GÜNDEM: 1 - Açýlýþ ve Yoklama, 2 - Divan heyetinin teþekkülü 3 - Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetim kurulu raporunun okunmasý 4 - Bilançonun ibrasý 5 - Yeni Yönetim, denetim kurulu seçimi 6 - Dilek temenniler 7 - Kapanýþ. Y l : 9 Say : 277 mtiyaz Sahibi ve Yaz þleri Müdürü ÖMER FARUK GERÇEK Genel Yay n ve Reklam Koordinatörü HAKAN ERDEM F. Kurumsal Tanýtým ve Müþteri Temsilcisi ÞÜKRÜ KAYA F. Reklam ve Tanýtým Sorumlularý HARUN ÇETÝN HASAN TAÞKIN - MEHMET SOLMAZ Genel Yay n ve Hukuk Dan þmanlar AV. MEHMET TOPKAYA - AV. OKTAY TOPKAYA Tasarým GERÇEK MEDYA Ulaþým EKREM ERDEM Dað t m Sorumlusu HASAN TAÞKIN Mehmet Akif Ersoy Mah. Cami Cad. 8/1 Sultanbeyli / STANBUL (0216) (0542) (0216) (0532) Bask : TAKÝP GAZETECÝLÝK ve MATBAACILIK LTD. ÞTÝ. BASKI TESÝSLERÝ A. Gazi Mah. Ferah Cad. Ýpekyolu Sk. No: 9 Sultanbeyli / STANBUL Yay n Türü: Yerel Süreli - Bask Tarihi: Gazetemiz bas n ahlak kurallar na uymaya söz vermiþtir. Köþe yaz lar ndan doðan hukuki sorumluluk yazarlara aittir. *Tanýtým amacýyla ücretsizdir

5 02 KASIM 2012 GÜNDEM HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA 05

6 06 HER ZAMAN DOÐRUNUN YANINDA YORUM 02 KASIM 2012 Sebebini sormadan tamam demiyorum Tek taraflý dinliyoruz hep olaylarý veya hadiseleri. Aslýný anlamak için bu doðru deðil, doðru olaný öðrendiðimizde ise neredeyse çoðunlukla mahcup oluyoruz. Maksadýný aþan cümlelerden kaçýnmak yerine; söyleyene inanýp çok iddialý laflar sarf ediyoruz. Tarafý olduðumuz ya da düþman olduðumuz tarafsa, zaten meyyaliz yanlýþ anlamaya veya anlatmaya. Haksýzlýk, anlaþmazlýk vs. vs. peþi peþine geliyor ve biz istemesek te belirsizliðe sebebiyet veriyoruz. Yanlýþta olsa nasýlsa baþkasýndan duyduk; o uydurduðu için gerçekler meydana çýksa da nasýlsa KAYA bir bahanemiz var deðil mi? Günahý falancanýn boynuna ben on- KILIÇ dan duydum kurtarýyor. Kendimizi kandýrdýðýmýzýn bal gibi farkýndayýz ve bunu baþ, baþa kaldýðýmýzda itiraf ediyoruz. Korkunç hata burada baþlýyor bana göre. Haksýz olduðumuzu ve hatalý davrandýðýmýzý inandýðýmýz, karaladýðýmýz insanlarýn ortasýnda söyleyemiyor, anlatamýyoruz. Kaybýmýz burada baþlýyor bana göre ve inanýmýz zayýflýyor insanlara, insanlarýn hepsini de kendimize göre deðerlendirdiðimizden güvenilmez kabul ediyoruz. Böyle deðil aslýn da inandýklarýmýz ve anlattýklarýmýz. Hep baþkalarý sahtekar, hep baþkalarý düzenbaz, hep baþkalarý güvenilmez!! Hayýr, asla kendimizi o kategoriye koyup tartmýyoruz. Aynaya bir bakabilsek ah, kendimizde de hatalar ve kusurlar olabileceðini düþünebilsek, nerde azizim hepimiz dev aynasýndayýz ve hiç de aþaðýlarý düþünmeyiz. Karar versek ve gördüðümüz aksiliklerin hepsi bizim yüzümüzden oldu desek. Baþýmýza bir hal geldiðinde baþkasýný suçlamak yerine bunun suçlusu benim ve benim yüzümden oldu desek. Neler deðiþir hayatýmýz da acaba, çok mu sahtekâr birisi oluruz yoksa takdire þayan birisimi? Yâda insanlarý bir kenara býrakýp yaratýcýnýn huzurunda en doðrularý yaptým desek ne olur. Ne olmaz ki deðil mi? Yaratýcýnýn takdirini kazanmak ve en çok sevilmesi gereken tarafýndan sevilen olmak. O zaman herkesi düzgün insanlar ve bizi tanýyanlarýnsa hepsinin dürüst olduðunu nasýl da anlarýz. Öyle deðil mi? "Kiþi sevdiðinin dini üzeredir" hadisi gereði ferah bulur ya da zelil olur. Tercihlerimizden dolayý zelil olmayýz inþallah. Sebepler, sebepler, sebepler. Zorda kaldýðýmýzda sýðýndýðýmýz, felaha erdiðimizde ise arkaya hiç bakmadýðýmýz. Aklýmýza geleni dilimizin tercüme ettiði güçlü halimiz; zayýflýk ta ise hakký bile söyleyemeyen, hatta telaffuz bile etmek istemeyen vicdanýmýz. Ah doðrular, onlarý hep yerinde ve zamanýnda bir söyleyebilsek, hem dünyamýz hem de ukbamýz kurtulacak ama nerede. Yaratýcý hakkýmýzda hayýrlýsýný nasip etsin diyerek kapatmak istiyorum kalýn huzur ve saðlýcakla. ÝSA DOÐAN Deðerli Dostlar, Türkiye yaklaþýk 1 asýrdýr yaþadýðý ara rejimden sýyrýlýyor, paslarýný birer birer silkeliyor, yýllarýn yorgun ve birikmiþ çullarýný üzerinden atýyor. Ara rejim? 600 yýllýk Osmanlý idari ve siyasi sisteminin bakiyesi olan Türkiye'ye yüklediði aðýr yükler ve de dünyada parçalanmýþ ideolojik ve BAKMAK ÝLE GÖRMEK ARASINDA FARK VAR! ekonomik bloklar bizi bir asýrlýk bocalamaya itti. Bu bocalama döneminin uzun sürmesi kendi içerisinde bir sýnýf ve sistem yarattý. Amaç ve aracýn arasýnda kalan bu yapay sistem ne eskinin çullarýndan vazgeçebildi ne de geleceðin hafifliðini kabullenebildi. Tabi bu dönemde olan yine halka oldu, olan kaybedilen zamana oldu. Ýnsanýmýzýn da karakteristik yapýsý bu ara döneme uyarlanýp kararsýz, ürkek bir kabukla yeniden þekillenmiþ gibiydi. Bugün bu kabuðun kýrýlma dönemi. Ýnsanlar da diðer canlýlar gibi doðal ortamlarýnýn dýþýna çýkýldýðýnda kendini yeni ortama uyarlama ihtiyacý duyar ve bazý alýþkanlýklarýný geri býrakmak durumunda kalýr. Milletin bu ara dönemlere uyumluluðu sistemi kabul etmesinden deðil bu doðal sürecin kendi seyrindendir. Bugün milletin ara döneme sýrt dönmesinin nedeni de geçiþ döneminin "köprüyü geçene kadar" dönemi olmasýndandýr. Ama bazýlarý bunu kabullenmeyip aldatýldýklarýný veya da halkýn kandýrýldýðýný düþünerek teselli bulurlar. Tabi bu anlaþýlabilir bir tepkidir. Çünkü geçiþ dönemlerinin yarattýðý kendine ait bir rant kitlesi vardýr ve tabi þimdi bu rant kitlesi kendi haklarýný sonuna kadar savunmaya devam edecek. Geçiþ dönemlerinin tipik özelliði iþlerin iyi gittiðini hissederken her bakýmdan eksiklerin çokluðunu da görmenizdir. Eskiye göre daha iyi ama geleceðe giden yollar zor ve çetrefillidir. Bugünkü bazý medya organlarýnýn da sürekli üstünde durduðu gibi geçmiþe deðil en ileri standarda göre deðerlendirmeler yapýlýr, eleþtiriler yönlendirilir. On katlý bir binadasýnýzdýr dün 2.katta iken bugün 4.kattasýnýzdýr ama size onuncu kata neden çýkmadýnýz diye hesap sorulur. Bu yüzden siyaset yapmak zordur. Geçmiþ unutulup gider, kimse hatýrlamaz artýk kimse de size 2.kattan konuþmaz. Çünkü siz yükseldikçe istekler artacak, eleþtiriler de artacak. Herkesin istediði olsa, dünyada kaos eksik olmaz! Suriye üzerinden Türkiye'nin karizmasý çizilmeye çalýþýlýyor. Ortadoðudaki güçlü Türkiye algýsý örselenmeye ve itibarsýzlaþtýrýlmaya çalýþýlýyor. Esat, kýsa vadede yerini koruyabilir ama orta ve uzun vadede dayanabileceðini sanmýyorum. Ne kadar süre bir insan kendi güvenliði konusunda oradan oraya saklanarak, yakýnlarýndan dahi korkarak yaþayabilir ki? Türkiye'nin bölgeye ve dünyaya verdiði bir mesajý var. Ýþte önemli olan da böyle bir mesajýnýn olmasýdýr. Çünkü sadece güçlü devletlerin mesajý vardýr. Bu mesaj: halkýnýn yanýnda olmayan iktidar gerçek iktidar deðildir! Elma ile Armut karýþýmý bir yerdeyiz! Bir aðaç düþünün kökleri derinlerde baþlayan, beslendiði mineraller ve su kaynaklarýyla kendine münhasýr, bu aðaç diyelim ki elma olsun. Bir baþka aðaç düþünün kökünün derinliði de farklý beslendiði mineraller ve su kaynaklarý da farklý. Þimdi siz bu iki aðacý bir araya getirtmeye çalýþýrsanýz ne olur? Bilinmedik, ön görülmedik melez bir meyve, melez bir tat ortaya çýkar deðil mi? Yani doðaya aykýrý bir sun-i oluþum meydana gelir. Ýþte bizim batý ile olan iliþkilerimiz de böyle. Birinin köklerinde Ýslam var diðerinde Hýristiyanlýk, birinin köklerinde Selçuklu ve Osmanlý var diðerinde Helen kültürü ve Roma medeniyeti var, birinin düþtüðü yerde diðerinin yükseliþi var ve sürekli bir birine ön yargýlar ile geliþmiþ kültür manzumesi var. Þimdi biz bu iki aðacý nasýl bir araya getirebiliriz ki? Sorun, geri kalmýþlýðýmýzý kendimizde deðil de dýþarýda aramamýzda olabilir mi? Bir Çin atasözü "Kendini bilen akýllýdýr, baþkasýný bilen zeki. Kendini yenen kudretlidir, baþkasýný yenen kuvvetli." Biz kuvvetli deðil kudretli olmalýyýz. Bunun için de önce kendimizi bilmemiz þarttýr. Bizim, bulunduðumuz coðrafya ve kültür çeþitliliði itibariyle zaten doðal bir medeniyetimiz var ve bizi biz yapan da zaten bu doðal özelliðimizdir. Ama biz "Batý"lý olamayýz. Çünkü köklerimiz farklý, çünkü biz Ortadoðuluyuz, çünkü yaðan yaðmurlarýmýz, sararan baþaklarýmýz, esen rüzgarlarýmýz farklý. O halde nedir bu yapaylýk! Özellikle gençlerimizde bu topraklara ait olmayan ahlaki ve fiziki yapay kiþilikler meydana gelmiþ durumda. Her dönemin bir farklýlýðý var evet, ama bu kadar uçuk farklýlýklar insaný korkutuyor. Gençler, babalarýnýz size çok alaturka gelebilir ama rüzgarda savrulmamak, yaðmurda ýslanmamak için onlarýn kanatlarýnýn altýnda olmaktan kaçýnmayýn. Unutmayýn bugün dünün devamýdýr, siz de onlarýn bir devamýsýnýz. Hayat bir merdivense onlar sizden önceki basamaklardý. Biz Elma'yýz Batý ise Armut! Karýþtýrmayalým! Acaba ellerinde molotof taþýyan þu gençlerin kaç tanesi bunu ne amaçla, hangi mantýkla yaptýðýný biliyor mu? Veya da bilinçleri yerinde mi ki bu kadar gözleri kör, hisleri kapkara, kulaklarý saðýr olabiliyorlar! Terörün en büyük hammaddesi cahilliktir, o yüzden okullara saldýrýyorlar. kendi içlerinde elitist bir sýnýf yaratmýþlar geri kalanýnýn sadece koyun sürüsü olmasýný istiyorlar. Bugün Ortadoðu'da olan Arap baharýnýn kaynaðýnda otoriter rejimlere isyan yatarken, PKK'nýn istediði ise tam tersine stalinist, otoriter, baskýcý anlayýþý tesis etmektir. Daðdakilerin getireceði tek þey baský ve zulümdür demokrasi deðil. Demokrasiyi aydýnlar, düþünürler, bilim adamlarý getirebilir daðcýlar deðil! Dünya tarihinde bunun yüzlerce örneðini görebilirsiniz. Bugün beþikteki bebeðe acýmayan yarýn size merhamet gösterir mi? Bunlarý görün be kardeþim! KENDÝ ÇAPINI BÝLMEYEN BAÞKALRININ ÇAPINI ACABA NASIL ÖLÇER? Biri bu adama çok fýrýn ekmek yemen lazým derken herhalde yanlýþ anlamýþ olacak ki beynini kuru ekmekle doldurmuþ! Yazýk be kardeþim ülkemin böylesi bir Ana muhalefet lideri olmasýna! Bu ülke çok gelmiþ geçmiþ siyasetçi gördü ama bu kadar boþ bu kadar siyaset nizamýndan yoksun konuþan görmemiþtir. Biri gerçekten bu adama dur demeli, sus demeli. Saðlýcakla kalýn.

7 02-12 Kasım 2012 güncel 7 Üçüncü havalimanın yeri belli oldu İstanbul'a yapılacak olan üçüncü havalimanının yeri belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, yeni havalimanının Terkos Gölü yakınına yapılacağını ifade etti. İ stanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Sadabad Mesire Alanı çevre düzenlemesini inceleyerek gazetecilere bilgi verdi. Başkan Topbaş, İstanbul Boğazı ndan Haliç e su getirilmesi ile Haliç te yeni bir canlı hayatının başladığını söyledi. Kağıthane nin çehresinin değişmeye başladığını anlatan Topbaş Önümüzdeki bir 1-2 ay içerisinde Kağıthane den geçecek olan Beşiktaş-Mecideyeköy-Çağlayan-Alibeyköy-Tekstilkent Metrosu nun ihalesini yapacağız. Bu metroyu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak kendi öz kaynaklarımızla yapacağız. Hazırlıklarımızı yaptık, İstanbullular 2016 yılına kadar ulaşım ve erişim sıkıntılarının geride kaldığını görecekler ve yaşayacaklar. dedi. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Topbaş, İstanbul a yapılacak üçüncü havalimanı ile ilgili bilgi verdi. Havalimanının yılda 100 milyon yolcu kapasiteli olacağını aktaran Topbaş Yeri kuzeyde, Terkos gölüne yakın alanlar içinde düşünülmekte. Haritalara bakılırsa o noktalar yeşil olmayan, maden ocakları alanı. Önceki çalışmalarda Silivri bölgemizi önermiştik. Silivri bölgesi tarım alanları etkilenecekti ama burada tamamen bozuk bir doğa var. Ulaşım metro ile hızlı bir şekilde sağlanacak. Metro için Ulaştırma bakanlığı ile görüştük. diye konuştu. Uluslar arası ölçekte büyük bir havalimanı yapılacağını ifade eden Topbaş Sayın Başbakanımızın talimatıyla kuzeyde 5 veya 6 pistli ilk etapta 100 milyon yolcu taşıyacak havaalanının startı veriliyor. Zannediyorum bu yıl içinde ihalesi de yapılabilir. Çünkü çalışmalar hızlı bir şekilde yapılıyor. Şuandaki Atatürk Havalimanı kapasitesinin üstünde zorlanarak hizmet veriyor. Oradaki iki buçuk pistle bu iş tabi ki zor. şeklinde konuştu. Taksim yayalaştırma projesi ile ilgili bir soruya Başkan Topbaş Etaplama yapıldı. Tarlabaşı-Cumhuriyet Caddesi girişinde çalışmalar artık başladı. Diğer tarafların da yer altına alma projeleri devam ediyor. Orada genel anlamda İstanbulluları rahatsız edecek hiçbir adım atmayız. İstanbul a hizmet verecek gerçek anlamda bir meydan olacak diye yanıt verdi. Başkan Topbaş, İstanbul genelinde kent değerlerini ortaya çıkarmak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Topbaş, yayalaştırma projelerinin arasında Aksaray, Beşiktaş ve Beyazıt Meydanlarının da bulunduğunu söyledi. Yeni havalimanı köylüyü mağdur etmemeli İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul'a 3. havalimanının Terkos Gölü yakınlarına yapılacağını açıkladı. Çatalca ile Arnavutköy arasında yapılacak olan havalimanını civar köylerde oturanlar da merakla bekliyor. Tayakadın Köyü Muhtarı Salim Şeker, havalimanı yapılırken köylünün mağdur edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Başkan Kadir Topbaş'ın açıklamalarını yakından takip eden köy sakinlerindan Şeker, havalimanının köylerine yakın bir alanda yapılacak olmasının sevindirici olduğunu söyledi. Havalimanı ile birlikte köylerinin de tanınacağını kaydeden Şeker şöyle konuştu: Ancak yıllardır burada yaşayan köylülerimiz mağdur edilmemelidir. Yapılacak havalimanı köyümüze ne getirir ne götürür bunları göz ardı etmemek gerekir. Halk mağdur edilmezse yapılacak her türlü hizmet köyümüze fayda getirecek ve tanıtımını yapacak diye düşünüyorum. Burada yaşayan insanlar buraların çamurunu toprağını çiğnemişlerdir. Eğer köylümüz silinip atılırsa bu bizim için felaket olur. Bazı yetkililerin kendisini arayarak havalimanı konusunda toplantı yapacaklarını kaydeden Şeker, Ankara'dan arayarak önümüzdeki günlerde bir toplantı yaparak bizi bilgilendireceklerini söylediler. diye konuştu. İETT, 2 ay içinde 36 yeni hat açtı İstanbul'a toplu ulaşım hizmeti veren İETT, vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için 2 ayda 20'si Avrupa, 16'sı Anadolu yakasında olmak üzere toplam 36 yeni hat açtı. Mali Eski Kültür Bakanı Gazetemizden Recep Karakoç a konuştu, Fransa bizi bilerek terörist ilan etti. Malili Bakan: Fransa bizi bilerek terörist ilan etti Bir dönem Mali de Kültür Bakanlığı yapan ve şimdilerde Dunanso isimli oteli işleten eski Bakan Emine Traoke, Fransa nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy e sitemli. Ülkelerini ''terörist ülkeler'' arasında gösteren Sarkozy nin, Mali yi bilerek ''terörist ülke'' ilan ettiklerini ifade etti. ESKİ BAKAN TRAOKE, DIŞ GÜÇLERİN OYUNLARI YÜZÜNDEN İÇ MESELELERİMİZE DÖNEMİYORUZ Kurban Organizasyonu için Mali ye giden İHH ekibi, konaklama işlemlerini Dunanso isimli bir otelde gerçekleştirdi. Girişte doğal yapısıyla dikkatleri üzerine çeken otelin işletmesini Mali nin eski Kültür Bakanı Emine Traoke isimli bayan yapmakta. Fransa kültüründen uzak bir yapıya sahip olan otelin her bir köşesi Mali kültürünü yansıtmakta. Otelin dinlenme bölgesinde Mali nin eski Kültür Bakanı Emine Traoke ile Mali üzerine bir söyleşide bulunuyoruz. İyi derece İngilizce bilen Traoke, bakanken Habitat toplantıları için Türkiye ye geldiğini söyleyerek sözlerine başlıyor. Mali nin darbeler ve dış güçlerin oyunları yüzünden iç meselelerine dönemediğini, dolayısıyla burada yaşam standartlarının çok düşük olduğunu dile getirdi. SÖMÜRÜYÜ MEŞRULAŞTIRMAK İÇİN BİZİ TERÖRÜST İLAN ETTİLER Fransa nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy nin gitmeden önce yaptığı açıklamalarda Mali yi terörist ülkeler arasında gösteren açıklamaları yüzünden turist sayısında önemli düşüşlerin yaşadığını dile getiren Traoke, Sarkozy nin bu ırkçı açıklaması ülkemize büyük zarar vermiştir. Bölgede yaptıkları sömürüyü ve yeni yapacakları işgalleri meşrulaştırmak ve dünya kamuoyunu buna hazırlamak için Sarkozy, ülkemizi terörist ülke ilan etti dedi. MÜSLÜMAN ÜLKELERİN LİDERLERİ DEĞİŞMELİ Avrupalı insanlar sadece kendileri için var olduklarını, Müslümanlar için olmadıklarını dile getiren Traoke: Müslüman ülkelerinin liderleri de bilerek veya bilmeyerek bu insanlara hizmet etmekte. Bunun için dünyada yaşayan Müslümanların gülebilmesi için öncelikle Müslüman ülkelerinin liderleri değişmeli ifadelerini kullandı. ZORLA PAMUK ÜRETİMİNE ZORLANMIŞIZ Fransa nın doğal kaynakları sömürmesinin yanı sıra ülke halkını da cahil bıraktığını sözlerine ekleyen Mali nin eski Kültür Bakanı Emine Traoke, Burayı sömüren ülkeler bizi pamuk üretimine teşvik etmişler. Tarlalarımız ekonomik değeri yok denecek kadar az olan pamuklarla dolu. Yemek istesen yiyebileceğin bir ürün değil. Satmaya kalksan çok az para ediyor ifadelerini kullandı. Traoke, başta İHH olmak üzere kendi ülkelerine yardım getiren tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ettiklerini söyleyerek sözlerini noktaladı. A vrupa yakasında yeni hat açılan ilçeler Avcılar, Arnavutköy, Bahçelievler, Bakırköy, Beylikdüzü, Başakşehir, Büyükçekmece, Bağcılar, Esenyurt, Esenler, Eyüp, Küçükçekmece ve Sultangazi olurken, Anadolu yakasında ise Beykoz, Çekmeköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Tuzla ve Üsküdar oldu. Anadolu yakasında açılan hatlardan 12'si geçtiğimiz aylarda hizmete giren Kadıköy-Kartal metro hattını kullanan yolcuların Kartal'dan ulaşmak istedikleri noktalara aktarma yapabilmeleri için başlatıldı. Kadıköy merkeze giden hatların etkin toplu ulaşım hizmeti vermesi ve Kartal'dan sonra ulaşım modları arasındaki entegrasyonun sağlanması amacıyla 12 yeni hattı hizmete alan İETT, vatandaşlara Kartal merkezli hatlarla toplamda 51 araçla hizmet veriyor. İETT Genel Müdürü Dr. Hayri Baraçlı, İstanbul'da çeşitli nedenlerle ulaşımda aksama yaşayan ilçelerde yeni düzenlemeler yapıldığını ve şehir içi ulaşımda vatandaşların mağdur olmaması için gerekli düzenlemeleri yaptıklarını ifade etti. Ataşehir de TIR kazası: 1 yaralı Ataşehir de kontrolden çıkan TIR'ın bariyerlere çarpması sonucu sürücü yaralandı. Kaza, saat sıralarında, TEM otoyolu Ankara istikameti Ataşehir mevkisinde meydana geldi. Mehmet İlker Cansız yönetimindeki 34 TM 8701 plakalı TIR, Kadıköy sapağında kontrolden çıkarak orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan TIR, otoyoldaki bariyerlere vurarak durabildi. Kazada sürücü Mehmet İlker Cansız yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri çağırıldı. Yaralı sürücü, olay yerine çağırılan ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebiyle yol tamamen trafiğe kapandı. TIR ın kaldırılmasıyla otoyol trafiği normale döndü.

8 kültür sanat etkinlik kinlikleri kasım 2012 tüm etkinliklerimiz lerimiz ücretsizdir 01 Kasım Perşembe Mer haba Gölgem 06 Kasım, 20 Kasım Salı Mesnevi So hbeti 11 Kasım Pazar Zümr üdü Anka 17 Kasım Cumartesi Özdemir Erdoğan Konseri 24 Kasım Cumartesi Kra alın Yeni Giysisi Saat: /14.00 / Çocuk Tiyatrosu Küçük Harfler Büyük Düşler Tiyatrosu Saat: / Söyleşi M. Fatih Çıtlak BELEDİYE MECLİS SALONU Tiyatro Lika Özdemir Erdoğan Tiyatro Yeni Çizgi SULTA ANBEYLİ KÜLTÜR MERKEZİ 02 Kasım - 30 Kasım Su Yüzeyinde Zuhurat Sergisi Sergi: Feyzullah Baytekin GALERİ İSTANBULENSİS 07 Kasım Çarşamba İstanbul Kültürü Türk Sinemasında Ta aşra ve İstanbul Saat: / Konferans Mesut Uçakan SULTANBEYLİ GEDİKTAŞ İMAM HATİP LİSESİ 14 Kasım Çarşamba Ölümünün 62. Yılında Orhan Veli Anma Günü Saat: Kasım Salı Dünya Çocuk Hakları Günü Saat: Kasım Cumartesi Çar pım Tablosu Kulliyen Tiyatro 02 Kasım Cuma Ayşen Birgör TSM Konseri Ayşen Birgör 08 Kasım Perşembe Dikkat Paly aço Tr rafikte Saat: /14.00 / Çocuk Tiyatrosu Büyümeyen Çocuklar Tiyatrosu 15, 22, 29 Kasım Perşembe Kötü Kral Kazurat Saat: /14.00 / Çocuk Tiyatrosu Düş Evi Tiyatrosu 21 Kasım Çarşamba Tarihin Sesi Mahallelerimiz: Turgut Reis Mahallesi Saat: / Söyleşi Dr.Aylin Doğan 24 Kasım Cumartesi Melihat Gülses TSM Konseri Melihat Gülses TURGUT REİS İLKÖĞRETİM OKULU 03 Kasım Cumartesi 08 Kasım P erşembe Alaaddinin Sihirli Lambası Emre Yü ücelen Konseri 15 Kasım Perşembe Cengiz Özkan THM Konseri 21 Kasım Çarşamba Ta arihin Kapısı Osmanlı nın Suriye Politikası 24 Kasım Cumartesi Dönüş Yo olu Konseri Altınok Tiyatrosu Emre Yücelen Cengiz Özkan Saat: / Konferans Doç. Dr. Erhan Afyoncu - Dr. Coşkun Yılmaz 00 Coşkun Karademir 03 Kasım Cumartesi Ya apışkan Ördek 09 Kasım Cuma Bedirhan Gökçe Şiirlerle Türküler 16 Kasım Cuma Edebiyat ve Bilgelik Harakani ve Mevlana 22 Kasım Perşembe Cem Çelebi ile Yö öre Yöre Türküler 28 Kasım Çarşamba Eskitilmiş Kılıç İstanbul Çocuk Sanat Tiyatrosu / Şiir Dinletisi Bedirhan Gökçe Saat: / Söyleşi Sadık Yalsızuçanlar Cem Çelebi Saat: Kokteyl /Ye Yetişkin Tiyatrosu BELEDİYE MECLİS SALONU SULTA ANBEYLİ KÜLTÜR MERKEZİ 03 Kasım Cumartesi Seyhan Güler THM Konseri 10 Kasım Cumartesi Atatürk Haftası 16 Kasım Cuma Halk Müziği Eşliğinde Halk Oyunları Gösterisi 23 Kasım Cuma Aydos Okuma Kulübü Tarık Tufan 29 Kasım Perşembe Elvan Sevim THM Konseri 00 Seyhan Güler Saat: / Gösteri Saat: / Söyleşi Tarık Tufan 00 Elvan Sevim 03 Kasım Cumartesi İçinden Anadolu Geçen Türkü THM Konseri 10 Kasım Cumartesi Prenses ve Bezelye Ta anesi 17 Kasım Cumartesi Yumurtam Sıcak 23 Kasım Cuma Öğretmenler Günü Konseri 30 Kasım Cuma Erguv an Ensemble Muzaffer Özdemir Saat: / Çocuk Tiyatrosu İstanbul Çocuk Sanat Tiy atrosu ANBEYLİ KÜLTÜR MERKEZİ Avrasya Sanat Çocuk Tiyatrosu Saat: SULT 04, 05, 06, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27 Kasım H arput ta Bir Amerikalı 04, 11, 18, 25 Kasım Pazar / 05, 12, 19, 26 Kasım Pazartesi / Saat: / , 13, 20, 27 Kasım Salı / Saat: / Yetişkin Tiyatrosu 10 Kasım Cumartesi Leyla dan Mevla ya TMKonseri 00 Erkan Mutlu 17 Kasım Cumartesi Minik Maymun M uki İstanbul Çocuk Sanat Tiyatrosu 23 Kasım Cuma Burcu Karadağ adağ ile Dünya nın Müziği 00 Burcu Karadağ 30 Kasım Cuma Merve e Utandı TSM Konseri 00 Merve e Utandı 05 Kasım Pazartesi Kızılay Haftası Saat: CUMHURİYET İLKOKULU ve ORTAOKULU 10 Kasım Cumartesi Ahmet Turan Şan THM Konseri Ahmet Turan Şan 17 Kasım Cumartesi Ufuk İşbaşar Tarz-ı Kadim Meşk TM Konseri Ufuk İşbaşar facebook.com/sultanbeylibel facebook.com/sultanbeylikultur twitter.com/sultanbeylibld ld twitter.com/sultanbeylikltr lik SULTA ANBEYLİ KÜLTÜR MERKEZİ Abdurrahmangazi Mh. Belediye Cd. No:8 (Sultanbeyli Belediyesi Yanı) Tel: MUHSİN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ Battalgazi Mh. Kubbe Cd. No:8 Tel: / 1908

SONAR. İSTANBUL UN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 2016

SONAR. İSTANBUL UN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 2016 SONAR İSTANBUL UN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANLARI ARAŞTIRMASI Ekim 2016 ARAŞTIRMANIN KÜNYESİ Ekim 2016 CİNSİYET DAĞILIMI % 50,8 % 49.2 ARAŞTIRMANIN AMACI SONAR A.Ş., "rapor aboneleri" için, siyasi gündemi

Detaylı

HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI)

HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) HAZIRLAYANLAR : M. NURETTİN ARAS (ŞUBE MÜDÜRÜ) ENGİN ŞİMŞEK (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) İLHAN KAKIRMAN (EĞİTİM BİLİMLERİ UZMANI) Okul Türü İSTANBUL ÖRGÜN EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Derslik Sayısı Şube Sayısı

Detaylı

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak

Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT İÇİ HAFTALIK BÜLTENİ YIL: 2013 SAYI : 198 22-29-TEMMUZ 2013 İstanbul, geleneksel iftarımızda buluştu Çoğunluk olmak, azınlığı yok saymak anlamına gelmez Ülkedeki

Detaylı

Popüler Bölgeler 2017

Popüler Bölgeler 2017 Popüler Bölgeler 2017 TÜRKİYE VE İSTANBUL DA ARZ VE TALEP AÇISINDAN ÖN PLANA ÇIKAN LOKASYONLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME Türkiye de gayrimenkul piyasasında arz ve talebi oluşturan dinamikler; Sosyal - ekonomik

Detaylı

İSTANBUL DA YEREL SEÇİMLER İSTANBUL U KİM KAZANACAK?

İSTANBUL DA YEREL SEÇİMLER İSTANBUL U KİM KAZANACAK? Kasım 2008 İSTANBUL DA YEREL SEÇİMLER İSTANBUL U KİM KAZANACAK? 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İçin Halk Kimi Görmek İsteyecek? Genar Araştırma 29 Mart 2009 Yerel

Detaylı

GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR

GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR GERÇEK KİŞİLER İÇİN SU ÜRÜNLERİ RUHSAT TEZKERESİ DÜZENLENMESİ İLÇE MÜDÜRLÜKLERİMİZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 3. Maddesi gereği Gerçek Kişiler İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkerelerinin

Detaylı

6. ULUSLARARASI ARAPÇA YARIŞMALARI İSTANBUL İL İÇİ VE BÖLGE YARIŞMALARI PLANLAMASI

6. ULUSLARARASI ARAPÇA YARIŞMALARI İSTANBUL İL İÇİ VE BÖLGE YARIŞMALARI PLANLAMASI Ok Adı -1 974697 PENDİK Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi Evet Evet Evet Evet -1 752603 ADALAR Adalar Anadolu İmam Hatip Lisesi Evet Evet -1 974776 ÇEKMEKÖY Çekmeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Evet Evet

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

PERŞEMBE CUMA CUMA CUMA PAZARTESİ PAZARTESİ PAZARTESİ

PERŞEMBE CUMA CUMA CUMA PAZARTESİ PAZARTESİ PAZARTESİ SARIYER İ.A.S.K.F Orhan Saka Amatörler Evi Poligon Mah. Poligon Cad. No:1İstinye- SPOR MALZEMESİ DAĞITILACAK İLÇELER SARIYER - KAĞITHANE-BEŞİKTAŞ-BEYOĞLU TARİH 23.07.2015 SAAT 11:00 SPOR HİZMETLERİ EKİBİ

Detaylı

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015

İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI MAYIS 2015 İSTANBUL KAMUOYU ARAŞTIRMASI 19 25 MAYIS 2015 1 İÇİNDEKİLER ARAŞTIRMANIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 GENEL SİYASİ TERCİHLER...5 GÜNDEM. 28 YEREL SORUNLAR..40 DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER...42 2 ARAŞTIRMANIN TEKNİK

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İstanbul daki en yüksek konut aidatı, İzmir deki en yüksek aidatın üç katını geçti

İstanbul daki en yüksek konut aidatı, İzmir deki en yüksek aidatın üç katını geçti www.reidin.com KONUT AİDATLARINDA TÜRKİYE REKORU BEŞİKTAŞ TA İstanbul daki en yüksek konut aidatı, İzmir deki en yüksek aidatın üç katını geçti İstanbul Avr. Ankara O,33 18 Gayrimenkul sektörü ile ilgili

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Tarih ve Sayı: 13/02/2017-58963 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BENU6RZP2* Sayı :18830503-821.06- Konu :Gösteri ve ler İçin Hazırlanan Etkinlik Takvimi Değişikliği

Detaylı

İstanbul TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanlar

İstanbul TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanlar On5yirmi5.com İstanbul TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanlar 2015-2016 yılı İstanbul hangi liselerde boş kontenjan var, taban puanları, toplam kontenjları ve TEOG okul türleri işte bu listede. Yayın

Detaylı

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası

Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Şehit yakınları ve gaziler için iş kurası Temmuz 15, 2015-4:50:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, salonda bulunanlara, "Bayrama ulaşmadan önce bir bayramı daha sizlerle yapabilmek için bu atama merasimi gerçekleştirme

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1. a) Mesleki Eğitim Çalışmaları (Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları) b) İlçe Zümre Başkanları

Detaylı

http://acilkepenktamircisi.com/ Sunday 2nd of November 2014 07:50:31 AM Document generated by https://siteoid.com/

http://acilkepenktamircisi.com/ Sunday 2nd of November 2014 07:50:31 AM Document generated by https://siteoid.com/ Anasayfa Hizmetlerimiz İletişim İstanbul Acil Kepenk olarak kepenk arızası durumunda en kısa sürede adresinize ulaşmaktayız. Telefon: 0532 742 08 07 Telefon: 0530 877 61 28 HİZMETLERİMİZ Acil Kepenk Tüm

Detaylı

2013-2014 İSTATİSTİK VERİLERİ

2013-2014 İSTATİSTİK VERİLERİ 2013-2014 İSTATİSTİK VERİLERİ İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BÖLÜMÜ 2014 Ocak 2013-14 İSTANBUL EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Sayfa 2 2013-2014 İSTATİSTİK VERİLERİ HAZIRLAYANLAR: M. Nurettin

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI MÜDÜRLÜĞÜ MÜNHAL EĞİTİM KURUMLARI

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI MÜDÜRLÜĞÜ MÜNHAL EĞİTİM KURUMLARI T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI MÜDÜRLÜĞÜ MÜNHAL EĞİTİM KURUMLARI Sıra No İlçe Kurum Kodu Okul /Kurum Adı Öğrencilerinin Tamamı Kız Olan Münhal Okullar (X) Yatılı Kız Öğrencisi

Detaylı

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar?

Gezi Parkı Araştırması. GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? GEZİ PARKI ARAŞTIRMASI Kimler, neden oradalar ve ne istiyorlar? ARAŞTIRMA Araştırmayı nasıl yaptık? 6 7 Haziran Perşembe ve Cuma günleri Her 2 saatlik zaman diliminde 400 kişiyle görüşerek Gezi Parkı alanına

Detaylı

Postcodes Istanbul Town Province Postcode

Postcodes Istanbul Town Province Postcode Postcodes Istanbul Town Province Postcode ADALAR ISTANBUL 34970 ADALAR ISTANBUL 34973 ADALAR ISTANBUL 34975 ADALAR ISTANBUL 34977 ADAPAZARI SAKARYA 54100 ADAPAZARI SAKARYA 54290 AKYAZI SAKARYA 54400 AKYAZI

Detaylı

ŞUBAT - MAYIS 2017 ETKİNLİK TAKVİMİ

ŞUBAT - MAYIS 2017 ETKİNLİK TAKVİMİ İ S T A N B U L Ü N İ V E R S İ T E S İ ŞUBAT - MAYIS 2017 ETKİNLİK TAKVİMİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBAT - MAYIS 2017 ETKİNLİK TAKVİMİ ŞUBAT AYI ETKİNLİKLERİ 16 ŞUBAT PER. 20 ŞUBAT PZT.

Detaylı

AHİLİK HAFTASI KUTLAMALARI PROGRAMI

AHİLİK HAFTASI KUTLAMALARI PROGRAMI AHİLİK HAFTASI KUTLAMALARI PROGRAMI Tarih 23 Mayıs 2016 Pazartesi Saat: 10.00 Anıt Meydanı *Mehteran Bölüğü Gösterisi *Ahilik Haftası Açılış Töreni Saat: 10.45 Ahi Evran-ı Veli Külliyesi *Ahi Evran-ı Veli

Detaylı

Başbakan Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa Kesimi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa Kesimi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Gemlik-Bursa Kesimi Açılış Töreni nde konuştu Mart 12, 2017-7:32:00 Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun Gemlik-Bursa kesimi açılış

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Sanatçılara Desteğimiz Devam Ediyor. 08-13 Nisan 2014 Hamdi Öner Kişisel Resim Sergisi

Sanatçılara Desteğimiz Devam Ediyor. 08-13 Nisan 2014 Hamdi Öner Kişisel Resim Sergisi Sanatçılara Desteğimiz Devam Ediyor 08-13 Nisan 2014 Hamdi Öner Kişisel Resim Sergisi Müdürlüğümüzün katkılarıyla, Hamdi Öner in kişisel Resim Sergisi, Sivas Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde açıldı. Açılışa,

Detaylı

BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ

BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ BAŞARILI BELEDİYE ALGI ANKETİ KASIM 2013 SİLİVRİ SİLİVRİ DE YAŞAYAN 1366 DENEKLE WEB SAYFASINDA YAPILMIŞTIR. MAHALLE ADI SAYI Ali Bey Mahallesi 29 Fatih Mahallesi 37 Mimar Sinan Mahallesi 46 Piri Mehmet

Detaylı

Demokrasi Nöbeti Araştırması

Demokrasi Nöbeti Araştırması Meydanların Profili Araştırma Hakkında Taksim Saraçhane Salı gecesi, saat :00 00:00 arası, Demokrasi Nöbeti çağrısı yapılan meydanlardan Kısıklı, Saraçhane ve Taksim de 875 kişi ile yüz yüze görüşüldü.

Detaylı

''Hepimiz Atatürk'üz''

''Hepimiz Atatürk'üz'' ''Hepimiz Atatürk'üz'' Mustafa Kemal Atatürk tüm yurtta anıldığı gibi Beşiktaş'ta da törenlerle anıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı İsmail Ünal Atatürk'ün 74. ölüm yıldönümünü anma gününde özel bir mesaj

Detaylı

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ

ORGANLARI 5 KİŞİYE HAYAT VERDİ Organ bağışı BODRUM BAHÇEŞEHİR KOLEJİ NDE ORGAN BAĞIŞI VE NAKLİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ Bodrum Bahçeşehir Koleji Ortaokul öğrencileri, Fen ve Teknoloji dersi kapsamında Bodrum Acıbadem Hastanesi Anestezi

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞEHİR TİYATROLARI VE SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2014 2015 SANAT SEZONU FAALİYET RAPORU A. ŞEHİR TİYATROLARI ve SİNEMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HAKKINDA GENEL BİLGİ Bağlı Olduğu

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Meclis Müdürlüğü. Sayı : 51239166-301.03-BN:...

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Meclis Müdürlüğü. Sayı : 51239166-301.03-BN:... T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Meclis Müdürlüğü Sayı : 51239166-301.03-BN:... / / 2013 Konu : Kasım Ayı Meclis Toplantıları. 23.07.2004 tarih ve 25531

Detaylı

OCAK 2013 FAALİYET RAPORU

OCAK 2013 FAALİYET RAPORU OCAK 2013 FAALİYET RAPORU 03 Ocak 2013 2012 Yılı Değerlendirme Toplantısı 2012 Yılının İstanbul Turizmi açısından değerlendirilmesinin yapıldığı, İstanbul Valisi Sayın Hüseyin Avni Mutlu nun teşrifleri

Detaylı

YILINDAKİ DEV YATIRIMLAR VE ESERLER

YILINDAKİ DEV YATIRIMLAR VE ESERLER 2016 YILINDAKİ DEV YATIRIMLAR VE ESERLER AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI AR-GE VE EĞİTİM BAŞKANLIĞI KURUMSAL YAYINLAR SERİSİ 2016 YILINDAKİ DEV YATIRIMLAR VE ESERLER OCAK 2017 I ANKARA 2016 YILINDAKİ DEV YATIRIMLAR

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. H.Burçin Henden Şolt. Yerel Yönetimlerin Eğitime Katkı Hizmetleri: Bilgi Evleri Projesi-Zeytinburnu Belediyesi

Yrd.Doç.Dr. H.Burçin Henden Şolt. Yerel Yönetimlerin Eğitime Katkı Hizmetleri: Bilgi Evleri Projesi-Zeytinburnu Belediyesi Yrd.Doç.Dr. H.Burçin Henden Şolt Yerel Yönetimlerin Eğitime Katkı Hizmetleri: Bilgi Evleri Projesi-Zeytinburnu Belediyesi Eğitim, yeni kuşakların hayata hazırlanmasında gereken bilgi, beceri ve anlayışlar

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

BAŞKAN ÇİĞDEM DEMİRALP : ANKARA YA SÖZ VERDİK, BODRUM BELEDİYESİ Nİ ALACAĞIZ

BAŞKAN ÇİĞDEM DEMİRALP : ANKARA YA SÖZ VERDİK, BODRUM BELEDİYESİ Nİ ALACAĞIZ BAŞKAN ÇİĞDEM DEMİRALP : ANKARA YA SÖZ VERDİK, BODRUM BELEDİYESİ Nİ ALACAĞIZ Bodrum Ak Parti İlçe Başkanı Çiğdem Demiral, önümüzdeki Belediye Başkanlığı seçimlerinde Bodrum Belediye Başkanlığını almak

Detaylı

Ekrem İMAMOĞLU Belediye Başkanı

Ekrem İMAMOĞLU Belediye Başkanı MEDYA SPONSORU Dostlarım, Tüm Dünyaya yaymak istediğimiz bir enerji, anlatmak istediğimiz bir mesaj var. Bu; barışın, sevginin, kardeşliğin ve birliğin mesajı. Tüm insanlık için niyetimiz çok net. Barış

Detaylı

Benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.

Benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Benim naçiz vücudum elbet toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. K. Atatürk VAKİT ÇİZELGESİ ÇELENK SUNMA TÖRENİ Tarih:10.11.2013 Yer :Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı Atatürk

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI

ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI ESENYURT BELEDİYESİ ERİŞİLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARI Türkiye İstatistik Kurumu ve Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Türkiye Özürlüler Araştırması sonuçlarına göre, ülkemizde yaklaşık 8,4 milyon

Detaylı

Başbakan Yıldırım, İstanbul Başakşehir de halka hitap etti

Başbakan Yıldırım, İstanbul Başakşehir de halka hitap etti Başbakan Yıldırım, İstanbul Başakşehir de halka hitap etti Nisan 15, 2017-5:25:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Başakşehir'de düzenlenen mitingde halka hitap etti. Yıldırım,

Detaylı

Doğum günün kutlu olsun Büyük Usta

Doğum günün kutlu olsun Büyük Usta Doğum günün kutlu olsun Büyük Usta Şubat 27, 2012-12:21:43 Başbakan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı

Detaylı

2010 ANADOLU LİSELERİ YERLEŞTİRME BİLGİLERİ

2010 ANADOLU LİSELERİ YERLEŞTİRME BİLGİLERİ Boş Öğr. Sayısı Boş Sayısı 21596 BEYOĞLU Galatasaray Fra. 1 + 4 100 493.438 91 9 0.05 11 495.061 493.085 0.05 100 89 11 95 5 7311 FATİH İstanbul Alm. 1 + 4 180 491.749 173 7 0.09 14 497.881 491.647 0.09

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ : 18 OCAK 2013 CUMA TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 14:00 BİRLEŞİM : 5.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ : 18 OCAK 2013 CUMA TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 14:00 BİRLEŞİM : 5. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİS GÜNDEMİ SEÇİM DÖNEMİ : 6. TOPLANTI YILI : 5. TOPLANTI : OCAK TOPLANTININ TARİHİ VE GÜNÜ : 18 OCAK 2013 CUMA TOPLANTININ BAŞLAMA SAATİ : 14:00 BİRLEŞİM : 5. RAPORLAR:

Detaylı

3 Mart/Salı. 4 Mart/Çarşamba. 5 Mart/Perşembe İBB ODA MÜZİĞİ GRUBU AYDAN ERBAŞ İBB MEHTER VE BANDO TAKIMI SÜLEYMAN ERGUNER

3 Mart/Salı. 4 Mart/Çarşamba. 5 Mart/Perşembe İBB ODA MÜZİĞİ GRUBU AYDAN ERBAŞ İBB MEHTER VE BANDO TAKIMI SÜLEYMAN ERGUNER KONSERLER 9 İBB ODA MÜZİĞİ GRUBU 3 Mart/Salı AYDAN ERBAŞ 4 Mart/Çarşamba İBB MEHTER VE BANDO TAKIMI İBB Sultanbeyli Kültür Merkezi 4 Mart/Çarşamba SÜLEYMAN ERGUNER Enstrümantal Müzik Konseri Ali Emiri

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Her Cuma yeni bir film

Beşiktaş Gazetesi. Her Cuma yeni bir film Her Cuma yeni bir film BEŞİKTAŞ Belediye Başkanı İsmail Ünal sinema ile ilgili yeni projesini anlattı. Ünal, "Beşiktaş ta. Sinemamızın son dönemlerde üretilen çağdaş ürünlerini artık Beşiktaş Levent Kültür

Detaylı

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI

GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ANAOKULU LKOKUL ORTAOKUL ANADOLU L SES FEN L SES CEM L ALEVL KOLEJ GAZ ANTEP KOLEJ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖĞRENCİNİN Adı : Soyadı : Sınıfı : Eylül 2013 Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe 2 Eylül 2013 Pazartesi

Detaylı

GENÇ KIZLAR (B) 1. TUR 1. GRUP

GENÇ KIZLAR (B) 1. TUR 1. GRUP GENÇ KIZLAR (B). TUR. GRUP TUZLA MALTEPE ANADOLU LİS SPOR SAL. özel şişli terakki tepeören anadolu lisesi 0//0 SAAT::00 BEYKOZ Celal Aras Anadolu Lisesi MALTEPE 0//0 SAAT:0:00 E.C.A Elginkan Anadolu Lisesi

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

Pasaport Büro Adresleri

Pasaport Büro Adresleri Pasaport Büro Adresleri İlçe Adı Pasaport Büro Ve Pasaport Harcının Yatırılabileceği Mali Veznelerinin Adres ve Telefonları Adalar Pas. Br. Büyükada Nala Hatun Cd. N-2 ADALAR Tel:0216 382 50 10-14 Adalar

Detaylı

Avrasya Tüneli Yeni İsmi Ne olsun

Avrasya Tüneli Yeni İsmi Ne olsun Avrasya Tüneli Yeni İsmi Ne olsun Avrasya Tüneli Yeni İsmi Ne olsun yazımızda açılışına günler kala İstanbul ve Türkiye için yeni bir yol olacak olan tünel ile, Asya ve Avrupa ilk kez deniz tabanının altından

Detaylı

YILDIZ KIZ 1. GRUP YER : MALTEPE GÜZİDE YILMAZ İLKOKULU SPOR SAL. ÖZEL KÜÇÜK PRENS ORTAOKULU SANCAKTEPE 1. 02/12/2015 saat:10:00

YILDIZ KIZ 1. GRUP YER : MALTEPE GÜZİDE YILMAZ İLKOKULU SPOR SAL. ÖZEL KÜÇÜK PRENS ORTAOKULU SANCAKTEPE 1. 02/12/2015 saat:10:00 YILDIZ KIZ. GRUP YER : MALTEPE GÜZİDE YILMAZ İLKOKULU SPOR SAL. SANCAKTEPE ÖZEL KÜÇÜK PRENS ORTAOKULU 0//0 saat:0:00 KADIKÖY ÖZEL EĞİTMEN ORTAOKULU 09//0 saat:0:00 KARTAL İSTEK ÖZEL ULUĞBEY ORTAOKULU TUZLA

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ XXVIII. KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI. 30 Mart - 5 Nisan 1992 İSTANBUL

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ XXVIII. KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI. 30 Mart - 5 Nisan 1992 İSTANBUL T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ XXVIII. KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI 30 Mart - 5 Nisan 1992 İSTANBUL XXVIII. KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLAMA PROGRAMI (30 Mart - 5 Nisan 1992) 30 Mart 1992 Pazartesi O^ÖO AÇILIŞ

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu

Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu Başbakan Yıldırım, Ankara YHT Garı açılış töreninde konuştu Ekim 29, 2016-6:32:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Bu modern Ankara Tren Garı yap-işlet-devret modeliyle 725 trilyon harcanarak, bu hale geldi.

Detaylı

KASIM 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2015 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2015 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 BASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 1. Kanal B ekranlarında Emre Saklıca nın konuğu oldu. (17.11.2015) 2. 24 Kasım Öğretmenler Günü nde basın

Detaylı

Pazartesi İzmir Basın Gündem

Pazartesi İzmir Basın Gündem 21.03.2016 Pazartesi İzmir Basın Gündem İZMİR İN KALBİ İKÇÜ DE ATIYOR! İzmir de kalp nakli gerçekleştiren ikinci merkez olan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, iki

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri

Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz. 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Bin Yıllık Musiki Kültürümüze Katkı Sunuyoruz 14 Ocak 2014 Kürdilihicazkâr Faslı Beraber ve Solo Şarkılar Konseri Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren AKM Klasik Türk Sanat Müziği Korosunun Şef Mitat

Detaylı

HER AKŞAM SAAT: KÜÇÜKKÖY STADI NDA BİRLİKTE YAŞAYALIM RAMAZANIN BEREKETİNİ VE COŞKUSUNU. Hasan Tahsin USTA Belediye Başkanı

HER AKŞAM SAAT: KÜÇÜKKÖY STADI NDA BİRLİKTE YAŞAYALIM RAMAZANIN BEREKETİNİ VE COŞKUSUNU. Hasan Tahsin USTA Belediye Başkanı RAMAZANIN BEREKETİNİ VE COŞKUSUNU KÜÇÜKKÖY STADI NDA BİRLİKTE YAŞAYALIM HER AKŞAM SAAT: 21.30 Hasan Tahsin USTA Belediye Başkanı Ramazan Etkinliklerimiz 21.30 da Küçükköy Stadı nda Gerçekleştirilecektir.

Detaylı

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ İMAM HATİP ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİKLERİMİZ

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ İMAM HATİP ORTAOKULU EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİKLERİMİZ BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ İMAM HATİP ORTAOKULU 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİKLERİMİZ Kutlu Doğum Haftası Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed(s.a.v) i hatırlama, anlama ve anlatma amacı ile düzenlediğimiz

Detaylı

HAFTALIK VELİ BÜLTENİ - 20 KASIM 2015

HAFTALIK VELİ BÜLTENİ - 20 KASIM 2015 HAFTALIK VELİ BÜLTENİ - 20 KASIM 2015 Gelecek nesillerimiz adına umut bağladığımız gerçek güç olan saygıdeğer öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyor, onlara minnetlerimizi sunuyoruz. VELİLERİMİZ

Detaylı

ORHAN DİNÇ BENDE VARIM DEDİ

ORHAN DİNÇ BENDE VARIM DEDİ ORHAN DİNÇ BENDE VARIM DEDİ Ak Parti Bodrum İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Dinç, İlçe Başkanlığına adaylığı ile ilgili yaptığı yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Ak Parti Bodrum ilçe teşkilatında

Detaylı

2013 Kış Etkinlikleri

2013 Kış Etkinlikleri KARTAL ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 2013 Kış Etkinlikleri İlk Dönem Sonu Eğitim sistemimizde seçkin bir yere sahip olan İmam Hatip Liseleri içerisinde ayrı bir konumda bulunan

Detaylı

PERŞEMBE CUMA CUMA CUMA PAZARTESİ PAZARTESİ PAZARTESİ

PERŞEMBE CUMA CUMA CUMA PAZARTESİ PAZARTESİ PAZARTESİ MALZEME DAĞITIM YERİ VE ADRESİ SARIYER İ.A.S.K.F Orhan Saka Amatörler Evi Poligon Mah. Poligon Cad. No:1İstinye- SPOR MALZEMESİ DAĞITILACAK İLÇELER SARIYER - KAĞITHANE-BEŞİKTAŞ-BEYOĞLU TARİH 23.07.2015

Detaylı

8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi

8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi 8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi 1 8. Türkiye Avrupa'nın en önemli ülkesi Kamuoyuna Galatasaray'la yaptığı ortaklıkla gelen American Finans kuruluşu AIG'nin Türkiye Genel Müdürü Paolo Zapparoli,

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :11. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Selvitopu

Detaylı

Vergide son gün yarın

Vergide son gün yarın Vergide son gün yarın BEŞİKTAŞ Belediyesi vergi öemeleri konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Son günün 30 Kasım olduğu hatırlatılan bilgilendirme notunda vergilerin nasıl ve nereye yatırılacağı konusunda

Detaylı

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden

Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi tarafından düzenlenen Filistin Ulusal Projesi Görüşler ve Perspektifler Sempozyumu Filistin in çeşitli kesimlerinden Neler Yaptık? Vizyon Siyasi Kalkınma Merkezi, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın himayesinde 15 16 Eylül 2015 tarihleri

Detaylı

HiZMETLERiMiZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDiYOR

HiZMETLERiMiZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDiYOR Sultangazi de 36 Altın Ay Altyapı ve Üstyapı HiZMETLERiMiZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDiYOR www.sultangazi.bel.tr 444 23 32 www.sultangazi.bel.tr 444 23 32 SULTANGAZİ NİN GELECEĞİNE YATIRIM YAPIYORUZ Sultangazi

Detaylı

İSTANBUL EMNİYET MÜD.POLİSEVİ ŞUBE MÜD.

İSTANBUL EMNİYET MÜD.POLİSEVİ ŞUBE MÜD. İşgücü İstemi (00002687275) Bu ilana Kişisel Durumu "Normal" olanlarla birlikte "TMY (Terorle Mücadelede Yaralanan)" olanlar da başvurabilir. Bu işgücü istemi, İŞKUR'un BEYOĞLU HİZMET MERKEZİ biriminden

Detaylı

GENÇ ERKEKLER (B) 1. TUR 1. GRUP 14/12/2015 SAAT:10:00 14/12/2015 SAAT:11:30 16/12/2015 SAAT:14:30 23/12/2015 SAAT:13:00 23/12/2015 SAAT:14:30

GENÇ ERKEKLER (B) 1. TUR 1. GRUP 14/12/2015 SAAT:10:00 14/12/2015 SAAT:11:30 16/12/2015 SAAT:14:30 23/12/2015 SAAT:13:00 23/12/2015 SAAT:14:30 GENÇ ERKEKLER (B). TUR. GRUP YER ATAŞEHİR : MALTEPE GÜZİDE YILMAZ İLKOKULU SPOR SALONU ÖZEL FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ ANADOLU LİSESİ // SAAT:: ÜSKÜDAR Üsküdar Zeynep Kamil Anadolu Sağlık Meslek Lisesi //

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

YATIRIMLARI BÜLTENİ. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları SAYI. Araştırma ve Tasarım

YATIRIMLARI BÜLTENİ. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları SAYI. Araştırma ve Tasarım T U R İ Z M YATIRIMLARI BÜLTENİ Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları 11 SAYI Araştırma ve Tasarım erol KaRaBuLuT PROJELER Dedeman Hotels Rezidor Hotels Tempo Hotels Majesty Hotels Accor Hotels Türkiye

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Esenler. 317.000 Milyon YTL. (Üçyüz On Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Esenler. 317.000 Milyon YTL. (Üçyüz On Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Esenler Toplam Yatırım 317.000 Milyon YTL (Üçyüz On Yedi Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 2012 2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ SIRA NO ÇALIŞMA KONULARI TARİHİ 1. Okul Öncesi Ve İlköğretim Okulları 1. Sınıf Öğrencilerinin Eğitim- Öğretime Hazırlanmaları

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Bölge Uzmanı Nihai Form

Bölge Uzmanı Nihai Form Bölge Uzmanı Nihai Form KİŞİSEL BİLGİLER Ad: Abdulkadir Soyad: AKSÖZ TC Kimlik No: 48079752710 Uyruk: T.C. Cinsiyet : Erkek Doğum Yeri: İstanbul/Kadıköy Doğum Tarihi: 25/09/1995 Telefon: 05549916572 Eposta

Detaylı

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI

T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI T.C. ANTALYA VALİLİĞİ ATATÜRK ÜN ANTALYA YA GELİŞİNİN 81 NCİ YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI 06 MART 2011 TC ANTALYA VALİLİĞİ KONU : Atatürk ün Antalya ya 06 Mart 2011 Gelişinin 81. Yıldönümü. İLGİLİ MAKAMA

Detaylı

Kumbahçe de otel inşaatında göçük meydana geldi

Kumbahçe de otel inşaatında göçük meydana geldi Kumbahçe de otel inşaatında göçük meydana geldi Bodrum Belediyesi önlemler alınıncaya kadar inşaatı durdurdu Bodrum un en işlek yerleşim yerlerinden biri olan Kumbahçe Plajı yakınında Cumhuriyet Caddesi

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

İSTANBUL HALKI için ULAŞIM-TRAFİK ANKETİ

İSTANBUL HALKI için ULAŞIM-TRAFİK ANKETİ İSTANBUL HALKI için ULAŞIM-TRAFİK ANKETİ Prof. Dr. Mustafa ILICALI Ulaştırma Mühendisliği Bölüm Başkanı ve UYGAR Merkezi Başkanı BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 25 MART 2014 SALI BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA

Detaylı

GENÇ KIZLAR (B) 1. TUR 1. GRUP. E.C.A Elginkan Anadolu Lisesi

GENÇ KIZLAR (B) 1. TUR 1. GRUP. E.C.A Elginkan Anadolu Lisesi GENÇ KIZLAR (B) 1. TUR 1. GRUP MALTEPE ANADOLU LİS SPOR SAL. TUZLA özel şişli terakki tepeören anadolu lisesi 1 0 BEYKOZ 01/12/2015 SAAT:1:00 Celal Aras Anadolu Lisesi 2 1 0/11/2015 SAAT:10:00 MALTEPE

Detaylı

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU

2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU AK PARTİ PENDİK İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI 2014 YEREL SEÇİM FAALİYET RAPORU (30 Aralık 2013 29 Mart 2014) Hazırlayan: Ayser SOY Pendik İlçe Kadın Kolları Başkanı (07 Nisan 2014) GİRİŞ Pendik İlçe Kadın

Detaylı

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur.

GÜL-AY Basın-Meslek İlkelerine Uyar. Yazı ve ilanlar imza sahiplerine aittir. Köşe yazılarına ücret ödenmez. Makalelerinden kendileri sorumludur. 06 EKİM 2014 REKLAM HABERLER Gül-Ay - Sayfa 3 06 EKİM 2014 Gül-Ay - Sayfa 5 HABERLER Erdemli de üzüm festivali yapıldı Erdemli'ye bağlı Üzümlü köyünde Üzüm festivali yapıldı. Erdemli Belediyesi tarafından

Detaylı

Ağustos ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 45 üyeye Kapasite Raporu, 6 üyemize Ekspertiz Raporu ve 4 adette Fiili Tüketim Belgesi

Ağustos ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 45 üyeye Kapasite Raporu, 6 üyemize Ekspertiz Raporu ve 4 adette Fiili Tüketim Belgesi 1 Ağustos ayı içerisinde üyelerimizin talep ettiği 45 üyeye Kapasite Raporu, 6 üyemize Ekspertiz Raporu ve 4 adette Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir. Yine bu zaman zarfında Odamıza 9 adet yeni üye

Detaylı

Türkiye, Boğazın altındaki demiryolu tünelini açtı

Türkiye, Boğazın altındaki demiryolu tünelini açtı 29.10.2013 Türkiye, Boğazın altındaki demiryolu tünelini açtı İstanbul (dpa) Türkiye bugün boğazın altındaki demiryolu tünelini açtı. 29.10.2013-02:20 Uhr dpa İstanbul (dpa) Türkiye bugün boğazın altındaki

Detaylı

Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti

Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti H A B E R B Ü L T E N İ Hollanda Türkevi Topluluğu nun Ankara Ziyareti Hollanda Türkevi Topluluğu, geçtiğimiz hafta Ankara da hem yeni görevleri dolayısıyla dostları tebrik etmek, hem de gerek mevcut işbirliğinin

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

İstanbul'da mart ayında hangi etkinlikler var?

İstanbul'da mart ayında hangi etkinlikler var? On5yirmi5.com İstanbul'da mart ayında hangi etkinlikler var? Mart ayında İstanbul'da gerçekleştirilecek kütür sanat etkinliklerini sizler için derledik. Yayın Tarihi : 5 Mart 2016 Cumartesi (oluşturma

Detaylı

İstanbul Analizi - I

İstanbul Analizi - I Prof. Dr. Nusret İlker ÇOLAK Büyükşehir Belediyelerinin Görev ve Sorumlulukları Bağlamında İstanbul Analizi - I -Tarihçe ve Coğrafi Konum -Nüfus Analizi -Sosyal Yaşam Analizi -Teknik ve Sosyal Altyapı

Detaylı

Sayı : 51239166-301.03-BN:... /01/2015

Sayı : 51239166-301.03-BN:... /01/2015 T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanlığı Meclis Müdürlüğü Sayı : 51239166-301.03-BN:... /01/2015 Konu : Ocak Ayı Meclis Toplantıları. 23.07.2004 tarih ve 25531

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Haziran 17, 2016-1:22:00 Başbakan Yıldırım, "Terör örgütünün telkinlerine gençlerimiz asla ve asla itibar etmesinler. Onlar bizim

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Sultanbeyli. 219 Milyon YTL. (İkiyüz On Dokuz Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI. Sultanbeyli. 219 Milyon YTL. (İkiyüz On Dokuz Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YATIRIMLARI Sultanbeyli Toplam Yatırım 219 Milyon YTL (İkiyüz On Dokuz Milyon YTL) İLÇELERİMİZE HİZMETE 4 YILDIR HIZ KESMEDEN DEVAM 04 05 06 07 08 Mahalle mahalle sokak sokak

Detaylı