9- İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "9- İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU"

Transkript

1 DİKKAT: 1- Sorular çoktan seçmeli test şeklinde olup, cevap kağıdındaki doğru cevaba ait kare kutunun içi X (çarpı) şeklinde işaretlenerek cevaplanacaktır. 2- Cevaplandırmada siyah kurşun kalem ve yumuşak silgi kullanılacaktır. 3- Her soru 2,5 puan ağırlığındadır. 4- Değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. 5- Her sorunun cevap süresi bir dakikadır 9- İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU 1- Aşağıdaki hangi Kanun, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemeyi amaçlamaktadır? a) 6831Orman Kanunu d) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası Kanunu b) 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu c) 4857 sayılı İş Kanunu e) Hiçbiri 2- Bir işyerini kuran işveren; açtığı işyerini, İş Kanununa göre kaç gün içinde Çalışma Bölge Müdürlüğüne bildirmek zorundadır? a) 30 gün içinde b) 15 gün içinde c) 45 gün içinde d) 60 gün içinde e) 90 gün içinde 3- Aşağıda sayılan işyerleri ve işletmelerde çalışan işçilerden hangileri İş Kanunu hükümlerine tabidir? a) Deniz ve hava taşıma işlerinde, b) 50'den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde, c) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri, d) Ev hizmetlerinde, e) Hiçbiri 4- İş Kanununa göre; bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmeye ne ad verilir? a) Taahhüt sözleşmesi b) Rehin sözleşmesi c) Noter sözleşmesi d) İş sözleşmesi e) Hiçbiri 5 Nitelikleri bakımından en çok.. süren işlere, bundan fazla devam edenlere sürekli iş denir. cümlesinin boş olan yerlerine, İş Kanununa göre aşağıdakilerden hangi ifadeler gelmelidir? a) 45 işgünü, süreksiz iş b) 30 işgünü, süreksiz iş c) 15 işgünü, belirli süreli iş d) 30 işgünü, belirsiz süreli iş e) 90 işgünü, fasılalı iş 6- Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, İş Kanununa göre bunun süresi en çok kaç ay olabilir? a) İki ay b) Üç ay c) Bir ay d) Altı ay e) Beş ay 7- İş Kanununa göre; belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. Bu hükme göre iş sözleşmeleri; I) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak.. sonra, II) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak. sonra, III) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak.. sonra, IV) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sonra, Feshedilmiş sayılır. Yukarıdaki cümlelerin boş bırakılan yerlerine hangi süreler gelmelidir? a) Bir hafta, İki hafta, Üç hafta, Dört hafta b) İki hafta, Üç hafta, Dört hafta, Beş hafta c) İki hafta, Dört hafta, Altı hafta, Sekiz hafta d) Üç hafta, Beş hafta, Yedi hafta, Dokuz hafta 8- İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde. özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde özürlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. cümlesinin boş bırakılan yerlerine İş Kanununa göre % kaç oranları gelmelidir? a) 3, 5 b) 2, 3 c) 2, 4 d) 3, 4 e) 1, 3 1

2 9- İş Kanununa göre asgari ücret en geç kaç yılda bir tespit edilir? a) 2 yıl b) 1 yıl c) 3 yıl d) 4 yıl e) 5 yıl 10- Çalışma süresi bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara işçilere, yılda kaç günden az olmamak üzere ücretli izin verilir? a) 10 gün b) 7 gün c) 5 gün d) 20 e) 14 gün 11- İş Kanununa göre, işçilerin genel çalışma süresi haftada en çok kaç saattir? a) 45 saat b) 40 saat c) 37 saat d) 42 saat e) 46 saat 12- Sanayie ait işlerde kaç yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçilerin gece çalıştırılması yasaktır? a) 16 yaş b) 18 yaş c) 20 yaş d) 14 yaş e) 17 yaş 13- İş Kanununa göre, kadın işçilerin doğumdan önce ve doğumdan sonra.. hafta olmak üzere toplam.. haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır. Cümlesindeki boş bırakılan yerlere hangi süreler gelmelidir? a) Dört, Dört, Sekiz b) Üç, Üç, Altı c) Sekiz, Sekiz, Onatlı d) İki, Üç, Beş e) Dört, İki, Altı sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre, Kısa ve/veya uzun vadeli sigorta kolları bakımından adına prim ödenmesi gereken veya kendi adına prim ödemesi gereken kişiyi, tanımı neyin karşılığıdır? a) Hak sahibi b) Sigortalı c) İşveren d) İşçi e) Taşeron 15- Sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olmak koşuluyla; 5510 sayılı Kanuna göre, aşağıdakilerden hangisi sigortalının bakmakla yükümlü olmadığı kişilerdir? a) Eşi, b) 18 yaşını doldurmayan, lise ve dengi okulda okuyan ve evli olmayan 20 yaşını geçmeyen çocuğu, c) Yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocukları, d) Geçiminin genel sağlık sigortalısı tarafından sağlandığı Kurumca belirlenen kriterlere göre tespit edilen ana ve babası, e) Dedesi sayılı Kanuna göre ücreti, tanımı aşağıdakilerden hangisi tam olarak tanımlamaktadır? a) Sigortalı sayılanlara saatlik, günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak para ile ödenen ve süreklilik niteliği taşıyan brüt tutarı, b) Sigortalı sayılanlara saatlik, günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak para ile ödenen net tutarı, c) Sigortalı sayılanlara saatlik, günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak para ile ödenen ve süreklilik niteliği taşımayan net tutarı, d) Sigortalı sayılanlara saatlik, günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak para ile ödenen ve ayni olarak verilen süreklilik niteliği taşıyan brüt tutarı, e) Hiç biri sayılı Kanuna göre, işçilerin sigorta primlerinin hesaplanmasında ay ve yıl kaç gün üzerinden dikkate alınır? a) Ay 30 gün, yıl 365 gün b) Ay 30 gün, yıl 360 gün c) Ay 31 gün, yıl 365 gün, d) Ay 29 gün, yıl 365 gün e) Ay bordronun yapıldığı ayın günü, yıl 365 gün sayılı Kanunun, kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanması bakımından, aşağıdakilerden hangisinin sigortalı yapılma zorunluluğu bulunmaktadır? a) İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi, b) Aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü derece dahil bu dereceye kadar hısımlar arasında ve aralarına dışardan başka kimse katılmaksızın, yaşadıkları konut içinde yapılan işlerde çalışanlar, c) Ev hizmetlerinde çalışanlar (ücretle ve sürekli olarak çalışanlar hariç), d) Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar, e) Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri, 2

3 19- Kaplanlar kereste fabrikasında sigortalı olarak işe başlatılan bir işçinin sigortalı işe giriş bildirgesi; işveren tarafından, kaç gün içinde Sosyal Güvelik Kurumu Başkanlığına bildirilmesi zorunludur? a) İşe girişinin yapıldığı gün b) 10 uncu gün içinde c) 15 gün içinde d) 30 gün içinde e) Sigortalılık başlangıç tarihinden önce, 20- İşveren, yeni açtığı işyerinde sigortalı işçileri çalıştırmaya başladığı tarih dikkate alınarak, örneği SGK ca belirlenen işyeri bildirgesini, ne zaman Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına vermekle yükümlüdür? a) 10 gün içinde b) 30 gün içinde c) 15 gün içinde d) En geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte e) 90 gün içinde sayılı Kanunda İşyeri, sigortalı sayılanların maddî olan ve olmayan unsurlar ile birlikte işlerini yaptıkları yerlerdir. olarak tanımlanmıştır. Bu tanım dikkate alınarak aşağıdakilerden hangileri işyeri kapsamındadır? a) İşyerinde üretilen mal veya verilen hizmet ile nitelik yönünden bağlılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen işyerine bağlı yerler, b) Dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden veya meslek eğitimi yerleri, c) Avlu ve büro gibi diğer eklentiler, d) Araçlar e) Hepsi sayılı Kanunda aşağıda nitelikleri belirtilen tanımlama nedir? 1- Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, 2- İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle, 3- Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, 4- Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, 5- Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında, meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özüre uğratan olay, a) Meslek hastalığı, b) İş kazası c) Meslek kazası d) İdari vaka e) Adli vaka 23- Kaplanlar kesretse fabrikasında hizmet akdi ile çalıştırılan bir işçinin eli katrak makinesinde kopmuştur. Bu iş kazası işverence, o yer yetkili kolluk kuvvetlerine ve Kuruma da en geç kazadan sonraki işgünü içinde bildirilmesi zorunludur. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? a) Bir saat içinde, 1 b) İki saat içinde, 2 c) Derhal, 3 d) Ertesi gün, 4, e) Aynı gün, Kaplanlar kereste fabrikasında çalışan sigortalı bir işçiye, SGK Kurumunca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla; iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğradığı. için; hastalık sebebiyle iş göremezliğe uğraması halinde, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin.. gününden başlamak üzere her gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir? a) Her gün, üçüncü b) Her gün, birinci c) Her gün, dördüncü d) Her gün, beşinci e) Her gün, yedinci 25- Kaplanlar kereste fabrikasında çalışan sigortalı bir işçinin geçirdiği iş kazası sonunda güç kaybına uğramış olup malûl sayılabilmesi için; Kuruma yaptığı başvuru üzerine yetkili sağlık kurullarınca usulüne uygun olarak düzenlenen raporlar ve dayanağı eklere göre çalışma gücünün en az % kaçını kaybetmesi gerekmektedir? a) %40 b) %50 c) 60 d) %70 e) 80 3

4 26- Sigortalıların, aşağıdaki çalışmadıkları sürelerden hangisinde 5510 sayılı Kanuna göre borçlanmaları mümkün değildir? a) Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri, b) Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri, c) Personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri, d) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan ve mahkûm olanların bu sırada geçen süreleri, e) Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri, 27- Hizmet akdi ile çalışan işçilerin aşağıda belirtilen gelirlerinden hangileri pime esas kazançların hesabında dikkate alınırlar? 1) Hak edilen aylık brüt ücretlerin, 2) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan brüt ödemelerin, 3) İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine o ay için ödenen brüt tutarların, 4) Ayni yardımlar, 5) Ölüm, doğum ve evlenme yardımları, 6) Görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, a) 1,2,3,4 b) 3,4,5, 6 c) 1,2,3 d) 2,3,4 e) 4,5, sayılı Kanun gereğince alınacak malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının 'sidir. Bunun 'u sigortalı hissesi, 'i işveren hissesidir. Yukarıdaki cümlenin boş kısımlarına aşağıdaki değerlerden hangileri gelmelidir? a) 18, 9, 9 b) 20, 9, 11 c) 25, 10, 15 d) 20, 8, 12 e) 22, 10, Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 oranları arasında olmak üzere Kurumca belirlenir. Bu primi kim öder? a) Tamamını işveren öder. b) Yarısını devlet, yarısını işveren öder c) Tamamını devlet öder d) Yarısını işveren, yarısını işçi öder e) Tamamını işçi öder sayılı Kanuna göre genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olanlar için hesaplanan prime esas kazancın % 12,5'idir. Bu primin % 5'i sigortalı, % 7,5'i ise işveren hissesidir. Yukarıdaki cümlenin boş kısımlarına aşağıdaki değerlerden hangileri gelmelidir? a) 15, 5, 10 b) 15, 7, 8 c) 12,5 (onikibuçuk), 5, 7,5 (yedibuçuk) d) 10, 5,5 e) 12, 6, Kaplanlar kereste fabrikası işvereni, fabrikada çalışan sigortalılarla ilgili olarak sosyal güvenlik kurumuna prim, idari para cezası, gecikme cezası vb. borçları bulunmaması koşuluyla, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinden, işveren hissesinin kaç puanlık kısmını Hazinece karşılanır? a) 4 b) 6 c) 3 d) 5 e) Kaplanlar kereste fabrikasındaki 5 sigortalı işçinin sigorta girişlerine bildirgeleri, işe giriş tarihinden önce Kuruma gönderilmediğinden idari para cezası ödemek zorunda kalmıştır. İşveren bu 5 işçinin her biri için ne kadar idari para cezası verecektir? a) Asgari ücretin yarısı b) Asgari ücretin iki katı c) Asgari ücret tutarında d) 100 TL e) Mahkeme kararına göre sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununa göre kurulan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın nasıl bir kuruluşudur? a) Ana hizmet birimidir b) Bağlı kuruluşudur c) İlgili kuruluşudur d) Denetim kuruluşudur e) Yardımcı kuruluşudur. 34- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı nın ana hizmet birimi genel müdürlükleri hangileridir? a) Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü. b) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü. c) Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü. d) Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü. e) Hepsi 35- Genel sağlık sigortasına dair işler Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının hangi genel müdürlüğünün görev alanına girmektedir? a) Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü. b) Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü. c) Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü. d) Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü. e) Hiçbiri 4

5 36- Aşağıdakilerin hangisi Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü nün görevleri arasındadır? a) Primsiz ödemelere ait işleri yürütmek b) Kurumun prim tahsilâtına ait işleri yapmak c) Kurumun taşra kuruluşlarını kurmak d) Genel sağlık sigortasına dair görevleri yapmak e) Hepsi 37- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı nın amaçları arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? a)ulusal sosyal güvenlik politikalarını uygulamak, b) Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek, c) Sosyal güvenliğe ilişkin konularda; uluslararası gelişmeleri izlemek, d) Sosyal güvenlik alanında, kamu idareleri arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak. e) Sokak çocuklarının rehabilitasyonuna ait iş ve işlemleri yapmak 38- Aşağıdaki kanun numaralarından hangisi İşsizlik Sigortası Kanunudur? a) 5502 b) 6831 c) 5502 d) 4447 e) Bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde karşılayan, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren zorunlu sigortayı, tanımı aşağıdakilerden hangisine aittir? a) İşsizlik sigortası b) İşsizlik sigortası pirimi c) Sigortalı işsiz d) İşsizlik ödeneği e) Hiçbiri 40- Kaplanlar kereste fabrikasında çalışan bir sigortalı için, her ay pirime esas kazanç üzerinden %... i işçi, %... i işveren ve %... i Devlet tarafından işsizlik sigortası pirimi payı alınır. Bu cümledeki boş kısımlara aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? a) 1, 1, 1 b) 1, 2, 1 c) 1, 1, 2 d) 2, 1, 1 e) 1, 1, 3 5