T.C. 20 EYLÜL 2008 Saat: Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. 20 EYLÜL 2008 Saat:10.00. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. Bu cihazları sınav"

Transkript

1 T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlendirme ve çıköğretim Kurumları aire aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ LET KNLIĞI EZ VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ SINVI 6. GRUP: İLGİSYR TEKNİSYENİ dayın dı ve Soyadı : day Numarası : 20 EYLÜL 2008 Saat:10.00 İKKT:1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan kitapçığın değiştirilmesi için salon sorumlularına başvurunuz. 2. Soru kitapçığındaki açıklamaları okuyunuz. 3. Sınavda hesap makinesi, cep telefonu ve çağrı cihazı kullanılması yasaktır. u cihazları sınav başlamadan önce salon başkanına teslim ediniz. EVP KÂĞII İLE İLGİLİ ÇIKLMLR 1. evap kâğıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız. 2. Size verilen cevap kâğıdında yazılı olan bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz ve kitapçık türünü mutlaka işaretleyiniz. 3. evaplarınızı cevap kâğıdına aşağıdaki örnekte olduğu gibi yuvarlağı, dışına taşırmadan işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz. ÖRNEK KOLM: SORU KİTPÇIĞI İLE İLGİLİ ÇIKLM 1. Soru kitapçığında 50 soru bulunmaktadır. Kitapçık için verilen cevaplama süresi 60 dakikadır. 2. Her sorunun dört seçeneği vardır. ört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır. 3. evaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. 4. Size ayrı bir karalama kâğıdı verilmeyecektir. Soru kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz. Soracağınız bir şey var mı? Varsa, şimdi sorunuz; sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. Hazır mısınız? Sınav, okulun bütün salonlarında aynı anda başlayacağı için başlama zilini beraberce bekleyelim. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) u kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim akanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır. ŞLYINIZ ENİLMEEN SORU KİTPÇIĞINI ÇMYINIZ.

2 1. şağıdakilerden hangisi bir veri yolu değildir? ) IS ) PI ) VG ) GP İLGİSYR TEKNİSYENİ 10. elgenin herhangi bir yerine bir resim yapıştırılmak istendiğinde hangi menüden hangi komut kullanılır? 2. şağıdakilerden hangisi ana donanım birimidir? ) Ekle Nesne ) Ekle Resim ) içim Nesne ) içim Resim 3. ) RM ) Tarayıcı ) -ROM ) Modem PU içinde bulunan yüksek hızlı hafızalara ne ad verilir? ) FLSH ) SWP ) HE ) LU 11. ir sütuna yazılmış uzun bir cümleyi birden fazla sütuna paylaştırabilmeyi sağlayan komut ) Veri/Tablo ) Veri/Süz ) Veri/Form ) Veri/Metni sütunlara dönüştür 4. şağıdaki ara birimlerden hangisi harici bir ara birim değildir? 12. çık olan herhangi bir program nasıl kapatılır? ) est ) SSI ) Paralel Port ) IE ) lt + F4 ) lt + Tab ) trl + F4 ) trl +Tab 5. şağıdaki kayıt türlerinden hangisi dijital video kameralarda kullanılan bir video kayıt türü değildir? ) JPEG ) VI ) MPEG-1 ) MPEG rt arda gelen simgeler klavye ile nasıl seçilir? ) TRL + tuşları ) osya - Gönder ) Shift + Yön Tuşları ) İlk simge seçilir, TRL + tuşlarına basılır. 6. Paralel port ve seri port ile ilgili verilen bilgilerin hangisi yanlıştır? 14. Geri önüşüm Kutusu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Paralel portta yazıcı bağlanabilir. ) Seri portta veriler birbirinin ardı sıra iletilir. ) Seri port paralel porttan her zaman yavaştır. ) Paralel portta aynı anda birden fazla bit verisi gönderilebilir. ilgisayarın açıldığında biosun yaptığı teste ne ad verilir? ) HOST ) POST ) ROSS ) LO Not efteri ( NOTP) uygulamasında oluşturulan dosyaların uzantısı aşağıdakilerden hangisidir? ) Silinmiş dosyalar bu bölümden kurtarılır. ) u alanda bulunan dosyalar tekrar silinmez. ) elirli aralıklarla bu alanın boşaltılması gerekir. ) Silinen dosyalar geçici olarak burada bekletilir. ir kez veri kaydedilebilen ve daha sonra değiştirilemeyen bellek türü hangisidir? ) PROM ) ROM ) EPROM ) EEPROM ilgisayar açıldığında aşağıdakilerden hangisi ilk aktif olur? ) RM ) Harddisk ) isket Sürücü ) ROM IOS 9. ).O ).WRI ).TXT ).XLS üzen/eğiştir komutu ile aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılabilir? 17. Çevre birimlerinin bir iş yapmak için işlemciden izin istemlerini, sıraya girmelerini sağlayan sistemin adı nedir? ) Klasör adı değiştirilir. ) Metin yönü değiştirilir. ) Sayfa yapısı değiştirilir. ) Metindeki bir sözcük değiştirilir. 2 ) PI ) I/O ) IRQ ) IOS

3 Ekrandaki belgeye geçerli tarih-saat eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır? ) üzen/tarih-saat ) Ekle/Tarih-saat ) içim/tarih-saat ) osya/tarih-saat 1 hücresine = 1*7 formülünü yazdığınızda 1 hücresinin görüntüsü ne olur? ) 25 ) 20 ) 15 ) 10 1 hücresine = TOPL (2:5) formülünü yazdığınızda sonuç ne olur? ) 19 ) 22 ) 26 ) 30 evlet memurlarına hizmetlerinin karşılığında kadroya dayanılarak ay itibarıyla ödenen paraya ne denir? İLGİSYR TEKNİSYENİ 25. şağıdakilerden hangisi 657 sayılı evlet Memurları Kanunu nun temel ilkeleri arasında yer almaz? ) Sınıflandırma ) Kariyer ) Liyakat ) Ehliyet sayılı evlet Memurları Kanunu na göre süresi içerisinde mal bildiriminde bulunmayanlara hangi disiplin cezasının verilmesi öngörülmüştür? ) Kınama ) Uyarma ) ylıktan kesme ) Kademe ilerlemesinin durdurulması 27. Memura kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, kardeşinin, eşinin veya çocuğunun ölümü hâlinde kaç gün mazeret izni verilir? 22. ) Ücret ) ylık ) Maaş ) Katsayı evlet memurluğundan çıkarma cezası aşağıdakilerin hangisi tarafından verilir? 28. ) 3 ) 5 ) 10 ) 15 isiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre ne kadardır? ) akan ) isiplin amiri ) tamaya yetkili amir ) Yüksek disiplin kurulu ) Kararın ilgiliye tebliğinden itibaren 7 gün ) Kararın ilgiliye tebliğinden itibaren 10 gün ) Kararın verilişinden itibaren 10 gün ) Kararın verilişinden itibaren 1 hafta 23. şağıdakilerden hangisi sicil dosyasında bulunan evrak arasında yer almaz? 29. Hizmetin gerekleri bakımından görevi başında kalmasında sakınca görülen evlet memurları hakkında alınan önlem nedir? ) Sicil raporları ) Mal beyannameleri ) Yapılan disiplin soruşturmalarına dair evrak ) Müfettişler tarafından düzenlenen denetleme raporları ) Meslekten ihraç ) Memuriyetten ihraç ) Görevden uzaklaştırma ) Kamu hizmetlerinden men 24. Kadın memura doğumdan önce ve sonra olmak üzere kaçar hafta mazeret izni verilir? 30. şağıdakilerden hangisi evlet memuru olmanın genel şartları arasında yer almaz? ) oğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 ) oğumdan önce 10, doğumdan sonra 8 ) oğumdan önce 10, doğumdan sonra 10 ) oğumdan önce 12, doğumdan sonra 12 ) Türk vatandaşı olmak ) skerliğini yapmış olmak ) On sekiz yaşını doldurmuş olmak ) 6 aydan fazla hapis cezasına mahkum olmamış olmak 3

4 31. İLGİSYR TEKNİSYENİ şağıdakilerden hangisi dalet akanlığı ana 37. şağıdaki birimlerden hangisi dalet akanlıhizmet birimlerinden değildir? ğı bağlı kuruluşudur? ) eza İşleri Genel Müdürlüğü ) Teftiş Kurulu aşkanlığı ) Kanunlar Genel Müdürlüğü ) eza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü şağıdakilerden hangisi dalet akanlığı danışma ve denetim birimlerinden değildir? ) Teftiş Kurulu aşkanlığı ) akanlık Müşavirleri ) asın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ) Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü İlgili kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre infaz ve ıslah işlerini düzenlemek görevi aşağıdakilerden hangisine aittir? ) eza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ) eza İşleri Genel Müdürlüğü ) vrupa irliği Genel Müdürlüğü ) Teftiş Kurulu aşkanlığı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun büro işlemlerini yürütmek görevi aşağıdaki birimlerden hangisine aittir? ) Savunma Sekreterliği ) Personel Genel Müdürlüğü ) Yayın İşleri airesi aşkanlığı ) eza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu şağıdakilerden hangisi eza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kanun ile kurulmuş daire başkanlıklarından birisidir? ) Personel airesi aşkanlığı ) ış İlişkiler airesi aşkanlığı ) sayiş ve İnfazdan Sorumlu aire aşkanlığı ) enetimli Serbestlik ve Yardım Hizmetlerinden Sorumlu aire aşkanlığı ir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konularında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna teklifte bulunmak görevi aşağıdakilerden hangisine aittir? ) dalet akanlığı ) anıştay ) aşbakanlık ) nayasa Mahkemesi ) Eğitim airesi aşkanlığı ) Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ) Personel Genel Müdürlüğü ) Yayın İşleri airesi aşkanlığı akanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak görevi aşağıdaki birimlerden hangisine aittir? ) Eğitim airesi aşkanlığı ) İdari ve Mali İşler airesi aşkanlığı ) Teknik İşler airesi aşkanlığı ) eza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü şağıdakilerden hangisi ataması adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığınca yapılan ceza infaz kurumu personelidir? dalet akanlığında ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı birimlerin yönetim ve koordinasyonunda Müsteşara yardımcı olmak üzere kaç Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir? ) 3 ) 4 ) 5 ) 6 şağıdaki atasözlerinden hangisi ir işletmeyi önce donatmalısınız, sonra da iyi bir yöneticiye teslim etmelisiniz ki istediğiniz verimi alabilesiniz. anlamındadır? ) ta eyer gerek, eyere er gerek. ) ta dost gibi bakmalı, düşman gibi binmeli. ) t binenin, kılıç kuşananın. ) t, at oluncaya kadar sahibi mat olur. ) eza infaz kurumu müdürü ) İnfaz ve koruma memuru ) İdare memuru ) Öğretmen 4

5 ir insanın davranışları üzerinde düşünce yürütmek isteyenler, bu davranışları birbirine uydurmakta, hepsini bir kalıba sokmakta çektikleri zorluğu hiçbir yerde çekmezler; çünkü bu davranışlar çok zaman birbirine öyle aykırıdır ki aynı tezgâhtan bu kadar çeşitli kumaş çıkması insana olanaksız gelir. u paragrafta aşağıdaki durumlardan hangisi vurgulanmıştır? ) Kaygısızlık ) üşüncesizlik ) Umursamazlık ) İstikrarsızlık 1453 yılında İstanbul u fetheden Osmanlı padişahı, ) I. Mehmet ) II. Mehmet ) III. Mehmet ) IV. Mehmet Osmanlılarda donanma askerine verilen isim, ) Yörük ) ebelü ) Lala ) Levent Türkiye deki en önemli yataklarına ivriği, Kangal (Sivas), Hekimhan ve Hasançelebi (Malatya), Havran (alıkesir), Kayseri, Niğde ve dana illerinin sahip olduğu, yeraltı kaynağı İLGİSYR TEKNİSYENİ 48. T.. nayasası na göre kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye üyük Millet Meclisi içtüzüğünün nayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetleme görev ve yetkisi aşağıdaki yüksek mahkemelerden hangisine aittir? ) nayasa Mahkemesi ) Uyuşmazlık Mahkemesi ) anıştay ) Yargıtay 49. yşe nin 25 YKr luk, 10 YKr luk ve 5 YKr luk madeni paralardan oluşan toplam 90 YKr parası vardır. yşe nin 9 tane madeni parası olduğuna göre, bu paralardan en az kaç tanesi 5 YKr olabilir? ) 1 ) 2 ) 3 ) Z de tanımlı, x y = x 2 + y 2 2xy ve aob = a 2 + b 2 + 2ab ise (3 2)o5 işleminin sonucu kaçtır? ) 16 ) 25 ) 36 ) ) emir ) Krom ) or ) akır şağıdakilerden hangisi Ege enizi kıyılarında yer alan körfezlerden biri değildir? ) Güllük körfezi ) Edremit körfezi ) Erdek körfezi ) Kuşadası körfezi Hakimiyet bir zümrenin veya grubun elinde bulunur. evleti yönetenler sadece bu sınıflara mensup kişiler tarafından seçilir. evleti yönetenler halkın egemenliğini, temel hak ve hürriyetleri yeterince tanımazlar. Yukarıda açıklanan devlet türü hangisidir? ) emokratik ) Oligarşik ) Monarşik ) Teokratik TEST İTTİ. EVPLRINIZI KONTROL EİNİZ. 5

6 EVP NHTRI