SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013"

Transkript

1 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013 Ben u Sen Burcu TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

2 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE DİYARBAKIR 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

3 SEÇİLMİŞ GÖSTERGELERLE 2013 DİYARBAKIR İstatistiki veri ve bilgi istekleri için Bilgi Dağıtım Grubu Tel: + (312) Faks: + (312) Yayın istekleri için Döner Sermaye İşletmesi Tel: + (312) Faks: + (312) Yayın içeriğine yönelik sorularınız için TÜİK Diyarbakır Bölge Müdürlüğü Tel: + (412) Strl. Faks: + (412) İnternet E-posta Yayın No 4334 ISSN Bu yayınla ilgili ortaya çıkabilecek düzeltmeler Kurum web sayfasında verilecektir. Türkiye İstatistik Kurumu Yücetepe Mah. Necatibey Cad. No: Çankaya-ANKARA / TÜRKİYE Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu na göre her hakkı Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına aittir. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından izinsiz çoğaltılamaz ve dağıtılamaz. Bu yayında kullanılan kapak resmi Merthan ANIK tarafından temin edilmiştir. ISBN Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara Tel: +(0312) * Faks: +(0312) Eylül 2014 MTB: Adet

4 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemizin ekonomik, sosyal, demografik ve kültürel yap s ile ilgili idari kay t, say m ve araşt rmalardan elde ettiği bilgileri, başta kamu kurum ve kuruluşlar ve araşt rmac lar olmak üzere kamuoyunun kullan m na sunmaktad r. Yay nlar, tutarl l k, zamanl l k, şeffafl k ve gizlilik ilkeleri çerçevesinde kaliteli veri üretimi ve hizmet sunumu ilkelerine göre haz rlanmaktad r. Dünyada ve ülkemizde istatistiki bilgiye duyulan ihtiyac n her geçen gün artmas na paralel olarak, üretilen istatistiklerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi, bölgesel istatistiklerin toplanmas, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yap lmas, bölgesel politikalar n çerçevesinin belirlenmesi ve Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemi ne uygun karş laşt r labilir istatistiki veri taban oluşturulmas amac yla, ülke genelinde İstatistiki Bölge Birimleri S n flamas (İBBS) tan mlanm ş, bu kapsamda Kurumumuzun Bölge Teşkilatlar n n güçlendirilmesi ve daha fonksiyonel hale getirilmesi için gereken altyap kurulmuştur. Yerel düzeyde kalk nma projeleri üretildikçe, veriye olan talep de artacakt r. Bu yay nda yer alan bölgesel veriler İBBS ye göre s n fland r lm şt r. Bölgesel düzeyde ayr nt l verilerin üretilmesi, kay tlara dayal verilerin geliştirilmesine bağl d r. Ulusal kay t sisteminin güncel olarak sürdürülmesi için TÜİK taraf ndan yürütülen faaliyetler devam etmektedir. Bölgesel düzeyde veri talebinin yüksekliği göz önünde bulundurularak haz rlanan bu yay n, değişik zamanlarda yay nlanan resmi istatistikler bir araya getirilerek, her aşamadaki karar al c ve kullan c lara kolayl k ve zaman tasarrufu sağlayacakt r. Ayn zamanda bölge yöneticilerinin verdikleri hizmetteki gelişmeleri ve eksiklikleri tesbit etmek amac yla, üretilen verileri göstergelere dönüştürerek karar almada kolayl k sağlayacak, İBBS ye göre Diyarbak r ilinin bilgilerini içermektedir. Ayr ca yay nda, kullan c lar n karş laşt rma yapabilmelerini sağlamak üzere TRC2 (Şanl urfa, Diyarbak r) 2. Düzeyde bölge biriminin göstergelerine de yer verilmektedir. Yay n n tüm kullan c lara kolayl k sağlamas n ve faydal olmas n dilerim. Birol AYDEMİR Birol AYDEMİR Başkan Başkan III

5 İçindekiler İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz İçindekiler Aç klama Genel Bilgiler III V IX XI 1. Temel Göstergeler 1 İBBS 2. düzey (26 bölge) Grafik 1.1 Kişi baş na gayri safi katma değer, TÜFE-Bir önceki y l n ayn ay na göre değişim oran (%), Çal şan say lar n n Türkiye toplam içindeki pay, Maaş ve ücretlerin Türkiye toplam içindeki pay, Tablo 1.1 İBBS 2. düzey (26 bölge) kişi baş na gayri safi katma değer, İBBS 2. düzey (26 bölge) TÜFE göstergeleri İBBS 2. düzey (26 bölge) sanayi ve hizmetler sektörü göstergeleri, İBBS 3. düzey (81 il) Grafik 1.5 Nüfus, İl ve ilçe merkezleri, belde ve köyler nüfusunun toplam nüfus içindeki oran, Nüfus yoğunluğu, Y ll k nüfus art ş h z, Toplam yaş bağ ml l k oran, Net göç h z, Kaba evlenme h z, Kaba doğum h z, Bebek ölüm h z, İthalat, İhracat, Yüz bin kişi baş na düşen hastane yatak say s, Öğretmen baş na düşen öğrenci say s (ilkokul), 2013/' İlkokulda net okullaşma oran, 2013/' Ortaöğretimde (lise) net okullaşma oran, 2013/' Bitkisel üretim değeri, Canl hayvanlar değeri, İşsizlik oran, Hizmet sektöründe istihdam edilenlerin oran, Kişi baş na toplam elektrik tüketimi, Belediyelerde kişi baş na temin edilen günlük su miktar, Bin kişi baş na otomobil say s, Onbin araç baş na kaza say s, Is tma sistemi kat kaloriferi olan hanehalk oran, İllere göre mutluluk düzeyi, 2013 (%) İllere göre umut düzeyi, 2013 (%) 37 Tablo 1.4 İBBS 3. düzey (81 il) nüfus ve göç göstergeleri, İBBS 3. düzey (81 il) demografi göstergeleri, İBBS 3. düzey (81 il) d ş ticaret göstergeleri, İBBS 3. düzey (81 il) sağl k göstergeleri, İBBS 3. düzey (81 il) eğitim göstergeleri, 2013/' İBBS 3. düzey (81 il) tar m göstergeleri, İBBS 3. düzey (81 il) işgücü göstergeleri, İBBS 3. düzey (81 il) elektrik tüketim göstergeleri, V

6 İçindekiler Sayfa 1.12 İBBS 3. düzey (81 il) çevre göstergeleri, İBBS 3. düzey (81 il) ulaşt rma göstergeleri, İBBS 3. düzey (81 il) nüfus ve konut araşt rmas göstergeleri, İBBS 3. düzey (81 il) konut sat ş göstergeleri, İBBS 3. düzey (81 il) mutluluk düzeyi, İBBS 3. düzey (81 il) umut düzeyi, Ekonomik ve Sosyal Yap 72 Tablo 2.1. Nüfus ve Demografi İl ve ilçe merkezleri ile belde ve köyler nüfusu, İlçe, belediye ve köy say s, Yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus, Yasal medeni durum ve cinsiyete göre nüfus (15 ve daha yukar yaştaki nüfus), Okuma yazma durumu ve cinsiyete göre nüfus (6 ve daha yukar yaştaki nüfus), Bitirilen eğitim düzeyi ve cinsiyete göre nüfus (15 ve daha yukar yaştaki nüfus), İllerin ald ğ göç, verdiği göç, net göç ve net göç h z, Annenin yaş grubuna göre doğumlar, Cinsiyete göre doğumlar, Ortalama evlenme yaş ve ortalama ilk evlenme yaş, Yaş grubuna göre evlenmeler, Yaş grubuna göre boşanmalar, Evlilik süresine göre boşanmalar, Yaş grubuna göre ölümler, Daimi ikametgaha göre seçilmiş ölüm nedenlerinin dağ l m, Yaş grubu ve cinsiyete göre intiharlar, İlçelere göre il ve ilçe merkezleri ile belde ve köyler nüfusu, İlçe, yaş grubu ve cinsiyete göre nüfus, İlçe, okuma yazma durumu ve cinsiyete göre nüfus ( 6+ yaş ), İlçe, bitirilen eğitim düzeyi ve cinsiyete göre nüfus ( 15+ yaş ), İlçe, yasal medeni durum ve cinsiyete göre nüfus (15+ yaş), İlçelere göre ortalama hanehalk büyüklüğü, İkamet edilen ilçeye göre nüfusa kay tl olunan il, İlçe ve cinsiyete göre doğumlar, İlçe, cinsiyet ve yaş grubuna göre evlenmeler, İlçe ve cinsiyete göre ölümler, İlçe, cinsiyet ve yaş grubuna göre ölümler, İlçe ve cinsiyete göre intiharlar, Milli Gelir Cari fiyatlarla bölgesel gayrisafi katma değer (iktisadi faaliyet kollar na göre temel fiyatlarla), Fiyat ve Endeksler Tüketici fiyatlar değişim oranlar (2003=100), D ş Ticaret Ekonomik faaliyetlere göre ihracat (ISIC Rev.3), Ekonomik faaliyetlere göre ithalat (ISIC Rev.3), İş İstatistikleri İş kay tlar na göre girişim say s, Mali arac kuruluş istatistikleri, VI

7 İçindekiler 2.6. İnşaat Sayfa Kullanma amac na göre yap lacak yeni ve ilave yap lar, (Yap ruhsatlar na göre), Kullanma amac na göre tamamen veya k smen biten yeni ve ilave yap lar, (Yap kullanma izin belgelerine göre), Enerji Kullan m yerlerine göre elektrik tüketimi, Ulaşt rma Motorlu kara taş tlar, Y l içinde devri yap lan motorlu kara taş t say s, Trafik kazalar, Yol uzunluklar, Kullan lan yak t türüne göre motorlu kara taş t say s, Hava meydanlar nda iniş-kalk ş yapan uçak say s ile iç ve d ş hatlarda taş ma, Eğitim Eğitim seviyesine göre okul, öğretmen ve öğrenci say lar, 2009/' /' Öğretmen baş na düşen öğrenci say s, 2009/' /' Yükseköğretim kurumlar nda kendi biriminde görevli öğretim eleman say s, 2008/' /' Yükseköğretim kurumlar nda önlisans ve lisans düzeyinde öğrenci say lar, 2008/' /' Sağl k Hastane ve yatak say s, Sağl k personeli say s, İşgücü Kurumsal olmayan nüfusun y llara göre işgücü durumu (15+ yaş), İstihdam edilenlerin sektörel dağ l m (15+ yaş), İş arama süresine göre işsizler (15+ yaş), Eğitim durumuna göre işgücü, işsiz, istihdam durumu (15+ yaş), İstihdam edilenlerin y llara göre işteki durumu (15+ yaş), İşgücüne dahil olmayanlar n y llara göre işgücüne dahil olmama nedenleri (15+ yaş), Tar m Tar m alan kullan m, Tah llar ve diğer bitkisel ürünlerin hasat edilen alan, Tah llar ve diğer bitkisel ürünlerin üretim miktarlar, Sebzelerin üretim miktarlar, Meyvelerin üretim miktarlar, Seçilmiş ürünlerde örtü alt sebze ve meyve üretim miktarlar, Niteliklerine göre örtü alt tar m alanlar, Organik bitkisel üretim (geçiş süreci dahil), Canl hayvanlar, Süt ve bal üretimi, Tar msal üretim değeri, Seçilmiş tar msal alet ve makine say lar, İlçelere göre tar m alan kullan m, İlçelere göre seçilmiş tah l ve diğer bitkisel ürünlerin üretimi, İlçelere göre seçilmiş sebze ürünleri üretimi, İlçelere göre seçilmiş meyve ürünleri üretimi, İlçelere göre seçilmiş örtü alt ürünlerin üretimi, İlçelere ve niteliklerine göre örtü alt tar m alanlar, İlçelere göre seçilmiş tar msal alet ve makineler, İlçelere göre hayvansal üretim, VII

8 İçindekiler Çevre Sayfa Belediye su istatistikleri, Belediye at ksu istatistikleri, Belediye at k istatistikleri, Belediyelerin çevresel harcamalar, İçme ve kullanma suyu şebekesi ve ar tma tesisi ile hizmet verilen belediye say s ve nüfusu, Kaynaklar na göre belediyeler taraf ndan içme ve kullanma suyu şebekesi ile dağ t lmak üzere çekilen su miktar, Belediyelerin içme ve kullanma suyu ar tma tesisi mevcut durumu, Kanalizasyon şebekesi ve ar tma tesisi ile hizmet verilen belediye say lar ve nüfusu, Al c ortamlar na göre kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen at ksu miktar, At ksu ar tma tesisleri, Bertaraf yöntemine göre belediye at k miktar, İlçelere göre belediyelerin çevresel harcamalar, Turizm Giriş, ç k ş kap lar n n bağl olduğu il ve ulaş m yoluna göre giriş ve ç k ş yapan vatandaşlar, Giriş, ç k ş kap lar n n bağl olduğu il ve ulaş m yoluna göre giriş ve ç k ş yapan yabanc lar, Kültür Halk kütüphanesi, kitap ve yararlanma say s, Sinema salonu, gösteri ve seyirci say s, Tiyatro salonu, gösteri ve seyirci say s, 2007/' /' Seçim Milletvekili genel seçimi, seçmen ve oy bilgileri, Yaş ve cinsiyete göre seçmen profili, İlçelere göre milletvekili genel seçimi sonuçlar, Adalet Türlerine göre ceza infaz kurumu say s, Suçun işlendiği yerleşim yeri ve eğitim durumuna göre ceza infaz kurumuna giren hükümlüler, Suçun işlendiği yerleşim yeri ve suç türüne göre ceza infaz kurumuna giren hükümlüler, Geliş nedenine göre güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuklar, İsnat edilen suç türüne göre güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuklar, Hanehalk Tüketim Harcamalar Harcama türlerine göre hanehalk tüketim harcamas n n dağ l m, Ek 1. Veri kaynaklar İlgili bilgilere ulaşmak için VIII

9 Açıklama AÇIKLAMA 1. Giriş Bölgesel düzeyde kullan c talebi dikkate al narak seçilen belirli değişken ve göstergelerden oluşan bu çal şma, kullan c lar n bölgesel veriye daha kolay ulaşabilmesi amac yla haz rlanm şt r. Ayr ca grafiklerle verinin daha kolay anlaş labilmesi amaçlanm şt r. 2. Kapsam En fazla mevcut son beş referans dönem verileri içerilmektedir. TRC2 2. düzey bölgesi ve TRC22 3. düzey ili olan Diyarbak r n yan nda, İBBS 2. düzey (26 bölge) ve İBBS 3. düzey (81 il) göstergeleri kapsanmaktad r. Verilerin son güncelleme tarihi 01/07/2014 tür. 3. Veri Kaynaklar Verilerin önemli bir k sm Türkiye İstatistik Kurumunun çal şmalar ya da ilgili kurumlarla yap lan işbirliği ile elde edilmiştir. Bir bölümü ise ilgili kurumlar n yay nlar ndan olduğu gibi al nm şt r. İlk k s mda bu verilerden yararlan larak göstergeler hesaplanm şt r. 4. S n flamalar Bölgesel istatistiklerin toplanmas, geliştirilmesi, bölgelerin sosyo-ekonomik analizlerinin yap lmas, bölgesel politikalar n belirlenmesi ve Avrupa Birliği Bölgesel İstatistik Sistemi ne uygun, karş laşt r labilir istatistiki veri taban oluşturulmas amac yla ülke çap nda İstatistiki Bölge Birimleri S n flamas tan mlanm şt r. Bu s n flamada iller 3. Düzey olarak tan mlanm ş; ekonomik, sosyal ve coğrafi yönden benzerlik gösteren komşu iller ise bölgesel kalk nma planlar ve nüfus büyüklükleri de dikkate al narak 1. Düzey ve 2. Düzey olarak grupland r lmak suretiyle hiyerarşik İstatistiki Bölge Birimleri S n flamas yap lm şt r.buna göre: 1. Düzey: 2. Düzey Bölge Birimlerinin grupland r lmas sonucu tan mlanm ş olup, 12 adettir. 2. Düzey: 3. Düzeydeki komşu illerin grupland r lmas sonucu tan mlanm ş olup, 26 adettir. 3. Düzey: İl düzeyinde 81 adet İstatistiki Bölge Birimi yer almaktad r. Her il bir İstatistiki Bölge Birimini tan mlamaktad r. S n flamaya ilişkin ayr nt l bilgi İstatistiki Bölge Birimleri S n flamas tablosunda verilmektedir. Simge ve K saltmalar... Bilgi elde edilememiştir - Bilgi yoktur * Bilgi geçicidir c Gizli veri 0 Kullan lan birimin yar s ndan azd r TL Türk Liras $ ABD Dolar İBBS İstatistiki Bölge Birimleri S n flamas TÜFE Tüketici Fiyat Endeksi GSKD Gayri Safi Katma Değer 2012/ 13 01/10/2012 ile 31/09/2013 aras ndaki öğrenim dönemi 2010/ da başlayan ve 2011 de biten tiyatro sezon y l NACE Rev. 2 Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki S n flamas ISIC Rev.3 Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararas Standart Sanayi S n flamas CPA Faaliyetlere Göre Ürünlerin İstatistiki S n flamas MWh watt saate eşdeğer enerji birimi KWh watt saate eşdeğer enerji birimi IX

10 Açıklama İstatistiki Bölge Birimleri S n flamas (İBBS) 1. Düzey 2. Düzey 3. Düzey 1. Düzey 2. Düzey 3. Düzey TR1 İstanbul TR10 İstanbul TR100 İstanbul (Zonguldak, TR811 Zonguldak (Tekirdağ, TR211 Tekirdağ TR81 Karabük, TR812 Karabük TR21 Edirne, TR212 Edirne Bart n) TR813 Bart n TR2 Bat K rklareli ) TR213 K rklareli Bat (Kastamonu, TR821 Kastamonu Marmara ( Bal kesir, TR221 Bal kesir TR82 Çank r, TR822 Çank r TR22 Çanakkale ) TR222 Çanakkale TR8 Karadeniz Sinop) TR823 Sinop TR31 (İzmir) TR310 İzmir (Samsun, TR831 Samsun (Ayd n, TR321 Ayd n Tokat, TR832 Tokat TR32 Denizli, TR322 Denizli TR83 Çorum, TR833 Çorum Muğla) TR323 Muğla Amasya) TR834 Amasya TR3 Ege (Manisa, TR331 Manisa (Trabzon TR901 Trabzon Afyonkarahisar, TR332 Afyonkarahisar Ordu, TR902 Ordu TR33 Kütahya, TR333 Kütahya Doğu Giresun, TR903 Giresun Uşak) TR334 Uşak TR9 Karadeniz TR90 Rize, TR904 Rize (Bursa, TR411 Bursa Artvin, TR905 Artvin TR41 Eskişehir, TR412 Eskişehir Gümüşhane) TR906 Gümüşhane Bilecik ) TR413 Bilecik (Erzurum, TRA11 Erzurum Doğu ( Kocaeli, TR421 Kocaeli TRA1 Erzincan, TRA12 Erzincan TR4 Marmara Sakarya, TR422 Sakarya Bayburt ) TRA13 Bayburt TR42 Düzce TR423 Düzce TRA Kuzeydoğu (Ağr, TRA21 Ağr Bolu, TR424 Bolu Anadolu Kars, TRA22 Kars Yalova ) TR425 Yalova TRA2 Iğd r, TRA23 Iğd r Bat TR51 ( Ankara) TR510 Ankara Ardahan ) TRA24 Ardahan TR5 Anadolu ( Konya, TR521 Konya (Malatya, TRB11 Malatya TR52 Karaman) TR522 Karaman Elaz ğ, TRB12 Elaz ğ TRB1 ( Antalya, TR611 Antalya Bingöl, TRB13 Bingöl TR61 Isparta, TR612 Isparta Ortadoğu Tunceli ) TRB14 Tunceli TRB Burdur) TR613 Burdur Anadolu (Van, TRB21 Van TR62 (Adana, TR621 Adana Muş, TRB22 Muş TR6 Akdeniz Mersin) TR622 Mersin TRB2 Bitlis, TRB23 Bitlis TR63 (Hatay, TR631 Hatay Hakkari ) TRB24 Hakkari Kahramanmaraş TR632 Kahramanmaraş (Gaziantep, TRC11 Gaziantep Osmaniye) TR633 Osmaniye TRC1 Ad yaman, TRC12 Ad yaman TR71 (K r kkale, TR711 K r kkale Kilis ) TRC13 Kilis Aksaray, TR712 Aksaray (Şanl urfa, TRC21 Şanl urfa Niğde, TR713 Niğde TRC Güneydoğu TRC2 Diyarbak r ) TRC22 Diyarbak r Orta Nevşehir, TR714 Nevşehir Anadolu (Mardin, TRC31 Mardin TR7 Anadolu K rşehir) TR715 K rşehir Batman, TRC32 Batman TR72 (Kayseri, TR721 Kayseri TRC3 Ş rnak, TRC33 Ş rnak Sivas, TR722 Sivas Siirt) TRC34 Siirt Yozgat) TR723 Yozgat Toplam X

11 Genel Bilgiler GENEL BİLGİLER DİYARBAKIR Tarihçe Mezopotamya ile Anadolu medeniyetlerinin geçiş bölgesinde olan Diyarbak r n tarihi çok eski devirlere dayanmaktad r. Paleolitik (Yontma Taş Çağ ) ve Mezolitik (Orta Taş Çağ ) dönemlerde Diyarbak r ve çevresinde var olan mağaralara bak larak yap lan arkeolojik araşt rmalara göre, burada dünyan n ilk yerleşim yerlerinin bulunduğu anlaş lm şt r. Eğil ve Silvan yak nlar ndaki Hassun, Dicle Nehri ve kollar üzerindeki Ergani yak nlar nda ise Hilar mağaralar nda bu çağdan kalma kal nt lar tespit edilmiştir. Şehrin, 65 kilometre kuzeybat s nda Ergani ilçesi yak nlar nda yer alan Çayönü Tepesi kaz lar nda, dünyan n en eski kenti bulunmuştur. Çayönü'ndeki insanlar zamanla göçebelikten yerleşik hayata, avc -toplay c dönemden besin üretimine geçmiştir. Dolay s yla Diyarbak r, günümüzden y l önceki Neolitik Dönem den (Cilal Taş Çağ ) başlayarak dünyaya yay lan yerleşik yaşama ilk geçiş ve kentleşme örüntülerinin başlang c olarak kabul edilen bölgeleri içermektedir. Şehrin kent merkezinde, M.Ö y llar nda Hitit ve Hurri -Mittani egemenliği yaşanm şt r. M.Ö y l na kadar egemenliklerini sürdüren Hurri-Mitaniler'den sonra Diyarbak r'a s ras yla Asurlular, Aramiler, Urartular, İskitler, Medler, Persler, Makedonyal lar, Selevkoslar, Partlar, Ermeniler, Romal lar, Sasaniler, Bizansl lar, Emeviler, Abbasiler, Şeyhoğullar, Hamdaniler, Mervaniler, Selçuklular, İnaloğullar, Nisanoğullar, Artuklular, Eyyübiler, Moğollar, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanl lar hakim olmuşlard r. Diyarbak r, Osmanl lar döneminde önemli eyaletlerden birinin merkezi olmuş, doğuya sefer yapan ordular n hareket üssü ve k şlağ görevini görmüştür. Osmanl İmparatorluğu'nun son dönemlerinde özellikle I. Dünya Savaş 'n n yak n zamanlar nda hastal k, yang n ve sefalet yüzünden büyük s k nt çeken Diyarbak r; Cumhuriyet devrinde büyük ve önemli mimari, sosyal, kültürel ve ekonomik hareketler yaşam şt r. 1950'lerden sonra yeni şehir kurulmuş; yollar, hastaneler, okullar ve modern yap larla gün geçtikçe büyümüş ve gelişmiştir. Yeni şehir; kara, hava ve demir yolar yla Türkiye'nin dört bir yan na bağlanm ş önemli merkezlerden biri haline gelmiştir. Coğrafi Durum km² lik bir alana sahip olan Diyarbak r, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin orta k sm nda, El Cezire'nin (Mezopotamya) kuzey k sm nda yer almaktad r. Tarihte Bereketli Hilal olarak bilinen bu bölgenin üzerinde bulunmas, sahip olduğu önemin ilk göstergesidir. Doğuda Batman ve Muş, bat da Şanl urfa, Ad yaman, Malatya, kuzeyde Elaz ğ ve Bingöl, güneyde ise Mardin illeri bulunmaktad r. İlin yüzey şekilleri oldukça sadedir. Çevresi yüksekliklerle kuşat lm şt r. Ortas çukur bir havza durumundad r. Diyarbak r Havzas denen bu çukur alan n eksenini bat -doğu doğrultulu geniş Dicle Vadisi oluşturur. Kuzeyden Güneydoğu Toroslar yay ile kuşat lm şt r. Bu dağlar Doğu Anadolu Bölgesi'yle Güneydoğu Anadolu'yu birbirinden ay r r. XI

12 Genel Bilgiler Diyarbak r ovalar bazalt levhalar ile örtülü k rm z -kahverengi topraklard r. Dicle nehrinin ortas ndan geçtiği Diyarbak r Ovas ilin en büyük ovas d r. Bunun yan nda; Gevran (Ergani) Ovas, Karahan Ovas, Kiki Ovas ve Behremki Ovas ilin büyük ve bereketli ovalar d r. Diyarbak r da bulunan en yüksek dağ, Karacadağ d r. En yüksek doruğu, yaklaş k m. yükseklik gösteren Kollubaba Tepesidir. Güneydoğu Toroslar n bir kesimini oluşturan Maden Dağlar m. gibi doruklara sahiptir. Bunlar n doğuya doğru uzant lar na İnceburun Dağlar ad verilir. Lice-Kulp çizgisinin kuzeyindeki dağlar n doruklar m. yi geçer (Ömer Tepesi, Tosun Tepesi). Lice-Hazro-Silvan aras nda da dağl k alanlar dikkati çeker. Burada Yumru Dağ belirgin bir yükselti olarak görülür. İlin güney kesiminde Mardin eşiği-basamağ n n kuzey etekleri yer almaktad r. Diyarbak r n en önemli akarsuyu Dicle Nehridir. İli Dicle ve kollar sulamaktad r. Maden Suyu ile Birklin Suyu Dolucan da birleşerek Dicle Nehri ni meydana getirmektedir. Yine Devegeçidi Suyu, Havar, Yenice, Karasu dereleri, Anbar, Kuru, Pamuk, Sinan ve Batman, Göksu ve Aşağ Hanik çaylar Dicle ye kat lmaktad r. Diğer küçük akarsular ise Sinan Suyu, Çangüş Suyu, Göz Suyu, Medrap Suyu ve Kalhane Suyu ile Meda Çay ve Sinek Çay d r. Diyarbak r da tabii göl yoktur. Baraj gölleri ile göletler vard r. Bunlardan baz lar ; Devegeçidi, Karakaya, Dicle ve Kralk z gibi büyük baraj göletleridir. Diyarbak r'da sert bir kara iklimi egemendir. Yazlar çok s cak geçer fakat k şlar Doğu Anadolu Bölgesi kadar soğuk geçmez. Bunun başl ca nedeni Güneydoğu Toroslar yay n n kuzeyden gelen soğuk rüzgarlar kesmesidir. Son y llarda yap lan barajlar n oluşturduğu yapay göller geniş buharlaşma yüzeyleri oluşturarak normal iklim özelliklerine göre k şlar n biraz daha l k, yazlar n ise nemli geçmesine neden olmaktad r. Güneydoğu Anadolu'nun doğal bitki örtüsü olan bozk r, Diyarbak r'da da egemendir. İlkbaharda k sa bir süre içinde yeşerip çiçeklenen otsu bitkiler yaz mevsimi baş nda kesilen yağ şlar nedeniyle kurumaktad r. Çevredeki dağlar, yer yer meşe ormanlar yla kapl d r. Ormanl k alanlar ilin toplam yüzeyinin onda birini bile bulmaz. İdari ve Sosyo-Ekonomik Durum Diyarbak r ilinin nüfusu, 2013 Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi sonuçlar na göre kişidir. Diyarbak r ilinde 17 ilçe ve belediye bulunmaktad r. Nüfus bak m ndan en büyük ilçeleri s ras yla Bağlar, Kayap nar, Yenişehir, Sur, Ergani, Bismil, Silvan d r. Yüzölçümü bak m ndan en büyük ilçesi ise Bismil dir. Nüfus bak m ndan en küçük ilçesi Çüngüş tür, yüzölçümü bak m ndan en küçük ilçesi Kocaköy dür. Diyarbak r nüfus aç s ndan, Türkiye nin en büyük onikinci kentidir. İlin Öne Ç kan Özellikleri Diyarbak r ilinin tarihi çok eski devirlere dayanmaktad r. Peygamber ve sahabe mezarlar, eski Diyarbak r n etraf n çeviren tarihi surlar, Ören yerleri, tarihi ve doğal sit alanlar, mağaralar ve sivil mimari örnekleriyle zengin bir tarihi mirasa sahiptir. İlde Arkeoloji Müzesi, Cahit S tk Taranc Müzesi ve Ziya Gökalp Müzesi bulunmaktad r. Ayr ca Ulu Camii, Safa Camii, Behram Paşa Camii, Nebi Camii, Melik Ahmet Camii, Zinciriye Medresesi, Meryem Ana Kilisesi vb. gibi çeşitli dönemlere ait cami, medrese ve kiliseler bulunmaktad r. Diyarbak r' n el sanatlar içerisinde kuyumculuk, ipekçilik ve bak rc l k önde gelmektedir. El sanatlar, I. Dünya Savaş 'na kadar çok ileri bir düzeyde olmuştur. Örneğin Konya daki Mevlana, Bağdat'taki İmam- Azam türbesinin alt n ve gümüş işlemeli kap s ile XII

13 Genel Bilgiler avize, şamdan ve kandilleri Diyarbak r'da yap lm şt r. Eskisi kadar olmamakla birlikte günümüzde önemini koruyan bu el sanatlar nda has r bilezik, kişmiş gerdanl k, gümüş işlemeli nal n ve çekmeceler Diyarbak r' n kuyumcular n n beğenilen ürünleri aras ndad r. Köylerde el dokumac l ğ ve hal, kilim üretimi de yap lmaktad r. Diyarbak r ilinde genç nüfusun ağ rl ğ dikkat çekici oranlardad r y l nda il nüfusunun % 56 s 25 yaş n alt ndad r yaş aras nüfus toplam nüfusun % 39,8 ini, 65 yaş üstü nüfus toplam nüfusun % 4,2 sini oluşturmaktad r. Türkiye de 2013 y l y ll k nüfus art ş h z 13,7 iken Diyarbak r ilinde 10,9 dur. Diyarbak r, son nüfus say mlar ve Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi sonuçlar na bak ld ğ nda, il baz nda sürekli d şar ya göç veren bir il durumundad r y l Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi sonuçlar na göre Diyarbak r ilinin -7,74 net göç h z ile göç verdiği anlaş lmaktad r. Ancak bunun yan nda, kent merkezinin özellikle son 20 y lda çok büyük ölçeklerde göç ald ğ ve bu göçün kaynağ n n genellikle k rsal bölgeler olduğu bilinmektedir. Sanayi ve Hizmetler sektöründe bir gelişme olmakla beraber ilin as l ekonomisi tar ma dayal d r. Başl ca tar m ürünleri ise buğday, arpa, dar, pirinç, mercimek, baklagiller, saf pamuk, tütün ve keten tohumudur. Son y llarda sebze ve meyvecilik gelişmektedir. H yar, domates, patl can, biber, fasulye, kabak ve taze soğan yetiştirilen ürünlerdir. Diyarbak r karpuzu ve kavunu iri olduğu gibi, çok lezzetlidir. Meyvecilikte daha çok üzüm, ceviz, badem, nar, dut ve armut yetiştirilir. Lice ve Kulp ilçelerindeki ipek kozas üretimi, Türkiye deki üretimin yaklaş k olarak 1/3 üne tekabül etmektedir. İl geniş çay r ve meralar ile küçükbaş hayvanc l ğ na çok elverişlidir. Hayvanc l k verimi henüz düşüktür. Koyun, k l keçisi ve s ğ r yetiştirilmektedir. Türkiye nin mevcut en zengin petrol yataklar Diyarbak r-siirt s n r nda, Batman ili ile Diyarbak r n Bismil ilçesi s n rlar içindedir. Diyarbak r da ilk petrol kuyusu 1961 de Shell firmas taraf ndan aç lm şt r. TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl ğ ) ise 1973 ten beri faaliyettedir. Memleketimizde senede ç kan ham petrol istihsalinin yar s na yak n Diyarbak r dan elde edilir. Hazro ilçesinde de linyit ç kar l r. Ergani de bak r madeni bulunmaktad r. İl, mermer merkezi olma yolundad r. Üretilen mermerin büyük k sm ihraç edilmektedir. Organize sanayi bölgesi, 1992 y l nda kurulmuştur. Son senelerde en büyük gelişme inşaat sektöründe olmuştur. Küçük sanayi, dokumac l k, bak rc l k, demircilik ve kuyumculuk da gelişmiştir. XIII

14 Temel Göstergeler 1. TEMEL GÖSTERGELER Bu bölümde bölgedeki gelişmelere ait temel göstergeler İBBS 2. düzey (26 bölge) ve İBBS 3.düzey (81 il) ayr m nda verilmiştir. Kişi baş na göstergeler hesaplan rken her bir düzey için ilgili y la ait Adrese Dayal Nüfus Kay t Sistemi (ADNKS) sonuçlar kullan lm şt r. ADNKS ye göre il, ilçe, belediye, köy ve mahalle nüfuslar belirlenirken: Nüfus ve Vatandaşl k İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) taraf ndan, ilgili mevzuat ve idari kay tlar uyar nca Ulusal Adres Veri Taban 'nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yap lan idari bağl l k, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate al nmaktad r. Bu kapsamda, 6360 ve 6447 say l kanunlar ile düzenlenen ve bu kanunlar uyar nca ilk mahalli idareler genel seçimlerinde yürürlüğe girecek olan idari bağl l k ve tüzel kişilik değişiklikleri ile 5393 say l Yasa'n n 8 inci ve 11 inci maddelerine göre al nan ve söz konusu Kanun gereğince ilk mahalli idareler seçimlerinde uygulanacak olan birleşme ve kat lmalar, belediye ve köy tüzel kişiliğinin kald r lmas na ve bir beldenin köye dönüştürülmesine dair kararlar, Yüksek Seçim Kurulu Başkanl ğ 'n n 421 say l Karar na istinaden, NVİGM taraf ndan 1 Aral k 2013 tarihi itibar yla Ulusal Adres Veri Taban 'na yans t ld ğ için, 2013 ADNKS sonuçlar belirtilen değişiklikleri içermektedir. Tan m ve Kavramlar Y ll k nüfus art ş h z : İki say m tarihi aras ndaki dönemde her 1000 nüfus için y ll k artan nüfustur. Y ll k nüfus art ş h z, doğal art ş bağ nt s ile hesaplanmaktad r; P n+t = P n * e rt Burada; P n P n+t e r t : n tarihindeki (dönem baş ndaki) nüfusu, : n+t tarihindeki (t y l sonra) nüfusu, : Logaritmay, : Y ll k nüfus art ş h z n, : İki tarih aras ndaki süreyi (y l olarak) göstermektedir. İki say m y l nüfuslar n n birbirine oranlanmas yoluyla elde edilen rakamsal değerler, oransal değerler olup, y ll k nüfus art ş h z n ifade etmemektedir. Y ll k nüfus art ş h z Microsoft Excel program nda aşağ daki formül kullan larak da hesaplanabilmektedir: = (LN (Sonraki Say m / Önceki Say m) / (iki say m y l aras ndaki fark))*1 000 Örnek: = (LN(2013 ADNKS nüfusu / 2012 ADNKS nüfusu) / (İki ADNKS dönemi aras ndaki y l fark ))*1 000 = (LN( / )/(1))*1 000 = 13,7 Nüfus yoğunluğu: Bir kilometrekareye düşen nüfustur. Nüfus yoğunluğu hesaplan rken göller hariç yüzölçümü verileri kullan lm şt r. Net göç: Belirli bir ilin ald ğ göç ile verdiği göç aras ndaki farkt r. Belirli bir ilin ald ğ göç verdiğinden fazla ise net göç pozitif, verdiği göç ald ğ göçten fazla ise göç negatiftir. 1