ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ"

Transkript

1 Bu kısım Sermaye Piyasası Kurulu tarafından doldurulacaktır. Kayda Alma Belgesi Tarihi :... Kayıt Belge No :... Kayıt Nedeni : İlk kayda alma ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAMESİ BU İZAHNAME EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN BİR BELGE OLUP, EMEKLİLİK ŞİRKETİNİN MERKEZİ, BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ, ŞUBELERİ, TEMSİLCİLİKLERİ VE İNTERNET SİTESİNDE GÜNCELLENMİŞ OLARAK KATILIMCILARIN İNCELEMESİNE SUNULMAK VE KATILIMCININ TALEP ETMESİ HALİNDE ÜCRETSİZ OLARAK KENDİLERİNE VERİLMEK ÜZERE YETERLİ SAYIDA HAZIR BULUNDURULUR. İZAHNAME İLE AÇIKLANAN KONULARDA ORTAYA ÇIKAN DEĞİŞİKLİKLER VE YENİ HUSUSLAR, EMEKLİLİK ŞİRKETİ TARAFINDAN SERMAYE PİYASASI KURULUNA BİLDİRİLMEK ZORUNDADIR. DEĞİŞİKLİKLER VE YENİ HUSUSLAR, KURULUN ONAYI ALINMADAN İZAHNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILARAK KATILIMCILARA AÇIKLANAMAZ VE UYGULAMAYA KONULAMAZ. KURULDAN ONAY ALINDIKTAN SONRA İZAHNAMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER ONAY TARİHİNDEN İTİBAREN ALTI İŞ GÜNÜ İÇİNDE TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NDE İLAN EDİLİR. İZAHNAMEDEKİ DEĞİŞİKLİKLER TİCARET SİCİLİNE TESCİL VE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NDE İLANI MÜTEAKİP BU İZAHNAMENİN EKİ HALİNE GETİRİLİR. HER YILIN OCAK AYI İTİBARİYLE İZAHNAME DEĞİŞİKLİKLERİ TEKRAR TESCİL ETTİRİLMEKSİZİN TEK BİR METİN HALİNE GETİRİLEREK TASARRUF SAHİPLERİNE SUNULMAK ÜZERE TEKRAR BASTIRILIR. 1

2 İZAHNAMENİN HAZIRLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR Bu izahnamede belirtilmesi öngörülen hususlar, fon ile katılımcılar arasında etkili bir iletişim sağlanması amacını taşımakta olup, izahname fonun temel özelliklerini, yatırım stratejilerini ve risklerini içerecek şekilde açık, basit ve anlaşılır şekilde hazırlanmalıdır. Bu amaca yönelik olmak koşuluyla izahnamenin hazırlanmasında bu standartta belirtilmemekle birlikte Kurul düzenlemelerine uygun olmak ve gerekli açıklamalara yer vermek kaydıyla görsel uygulamaların, grafiklerin, tabloların kullanılması mümkündür. İzahnamedeki bilgiler, katılımcıların mevzuat ya da finans konularında uzmanlaşmamış olabilecekleri dikkate alınarak, katılımcıların yatırım kararlarını verirken, fonun yatırım risklerini değerlendirebilmelerine ve diğer yatırım araçları ile karşılaştırabilmelerine imkan tanıyacak şekilde düzenlenmelidir. İzahnamede, ilgili mevzuatta açıkça yer alan hususlara, gereğinden fazla yasal ve teknik bilgilere ve ayrıntılara yer verilmemelidir. İzahnamede, mavi ve italik olarak ve daha küçük bir yazı karakteri ile belirtilenler dışındaki hususlar standart olup, aynen yazılacaktır. 2

3 BÖLÜM A: GENEL ESASLAR I. İzahnamenin Amacı ve Kapsamı Bu izahname Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından kurulan Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu paylarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kayda alınmasına ilişkin olarak düzenlenmiş olup, katılımcıların fonun yatırım amaçları, stratejileri ve riskleri ile ilgili konularda bilgilendirilmelerine yönelik olarak hazırlanmıştır. Fon paylarının kayda alınması Fon'a ve fon paylarına resmi teminat verilmesi şeklinde yorumlanamaz ve reklam amacıyla kullanılamaz. II. Tanımlar Bu izahnamede Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. ŞİRKET Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. PORTFÖY YÖNETİCİSİ, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. SAKLAYICI KURULUŞ, Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu FON, Sermaye Piyasası Kurulu KURUL, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu KANUN, Sermaye Piyasası Kurulu nun Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik ile ek ve değişiklikleri YÖNETMELİK, Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP olarak ifade edilecektir. BÖLÜM B: FON İLE İLGİLİ BİLGİLER : I.Tanıtıcı Bilgiler 1. GENEL BİLGİLER: Fon un Unvanı Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon un Türü Diğer Fonlar/Esnek Fon Tutarı ve Pay Sayısı TL Avans Tutarı TL 3

4 2.FONUN KURULUŞUNA İLİŞKİN BİLGİLER: TARİH NO Kuruluşa İlişkin Kurul Kararı /210 Kuruluşa İlişkin Kurul İzni B.02,1.SPK Fon İçtüzüğü Tescili Fon İçtüzüğü nün Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde İlanı II.Fonun Yatırım Stratejilerine, Risklerine, Performansına, Harcamalara ve Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler 1. Fonun Yatırım Stratejisi: Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonları Yönetmeliği nin 5 inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırır. Fon, hem faiz hem de temettü geliri elde etmeyi hedefler. Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir. Sermaye Piyasası Kurulu nun Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 20 inci maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur. Fon portföy yapısı /yönetim stratejisi karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli olmadığından karşılaştırma ölçütü belirlenmemiştir. 2. Muhtemel Riskler: Fonun karşılaşabileceği muhtemel risklere ilişkin tanımlamalar aşağıdaki gibidir. Piyasa Riski: Faiz oranları, emtia fiyatları, ortaklık payı fiyatları, döviz kurlarındaki veya diğer finansal varlıklardaki dalgalanmalar dahil olmak üzere piyasa fiyatlarındaki beklenmedik hareketlerden kaynaklanan sebeplerle fon portföy değerinin zarara uğraması ihtimalidir. Likidite Riski: Fon portföyündeki finansal varlıkların makul değerine yakın fiyattan hızla nakde çevrilememesi ve Fon un yatırımcılara olan taahhütlerini yerine getirecek kaynağı temin edememesi riskidir. Piyasa derinliğinin azalması ve çeşitli 4

5 sebeplerle piyasa fiyatının makul değerden uzaklaşması Fon u likidite riskine maruz bırakabilir. Yoğunlaşma Riski: Belli bir varlığa ve/veya vadeye yoğun yatırım yapılması sonucu Fon un bu varlığın ve vadenin içerdiği risklere maruz kalmasıdır. Faiz Oranı Riski: Piyasa faizlerindeki değişimler nedeniyle, cari faiz oranının bir fonksiyonu olarak fiyatlanan varlıklarda değer azalışı gerçekleşebilir. Bu durum faiz oranı riskini oluşturur. Vade sonuna kadar beklendiğinde herhangi bir faiz riski söz konusu olmayacaktır. Enflasyon Riski: Enflasyon nedeniyle yatırımcı tarafından arzulanmayan bir reel getiri oranının gerçekleşme olasılığını ifade eder. Kur Riski: Fon portföyünün döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle maruz kalacağı zarar olasılığıdır. Operasyonel Risk: İç kontrollerdeki aksamalar sonucu, hata ve usulsüzlüklerin gözden kaçmasından, üst yönetim ve diğer personel tarafından zaman ve koşullara uygun hareket edilmemesinden, yönetimden kaynaklanan hatalardan, bilgi teknolojisi sistemlerindeki hata ve aksamalar ile deprem, yangın, sel gibi felaketlerden kaynaklanabilecek kayıpları ya da zarara uğrama ihtimalini ifade etmektedir Kredi Riski: Karşı taraf riski olarak da tanımladığımız kredi riski bir finansal işlemde, işlem tutarının vadesinde yükümlülüğün kısmen veya tamamen yerine getirilmemesi olasılığıdır. Fon portföyü ağırlıklı olarak devlet iç borçlanma senetleri, ortaklık payları ve ters repodan oluşmaktadır. Fon tahvil-bono portföyü sebebiyle faiz hareketlerine, enflasyona ve piyasadaki gelişmelere duyarlıdır. Fon portföyünde ortaklık payları bulunduğundan pay piyasasındaki hareketlerden de etkilenmektedir. Ortaklık payı seçiminde ağırlıklı olarak BİST 30 endeksine dahil ortaklık payları seçilmektedir. Taşınan risklerin azaltılması amacıyla fon portföyünde çeşitlendirme yapılırken, vade ve oran ayarlaması yapılmaktadır. Risklerden korunmak amacıyla aşağıdaki yöntemler kullanılır. 1) Makro ve mikro ekonomik analizler yapılarak ileriye dönük tahminler yapılır. 2) Finansal piyasalara ilişkin her türlü temel ve teknik analiz yöntemleri kullanılır. 3) Derinliği olan piyasalarda işlem yapmaya ve likit menkul kıymetlerin alımına öncelik tanınır. 5

6 4) Klasik ve modern portföy yönetim yöntemleri kullanılabilir. 3. Fon Portföyünde Yer Alacak Para ve Sermaye Piyasası Araçları: Fon yönetiminde ilgili Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere aşağıdaki sınırlamalara uyulur. VARLIK TÜRÜ EN AZ % EN ÇOK % Türk Ortaklık Payları Kamu İç Borçlanma Araçları Kamu Dış Borçlanma Araçları Türk Özel Sektör Borçlanma Araçları Ters Repo 0 10 Repo 0 10 Aracı Kuruluş ve Ortaklık Varantları/Sertifikalar 0 15 Vadeli Mevduat (TL/Döviz) + Katılma Hesabı (TL/Döviz) 0 25 Altın ve Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 10 Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları / Fonları Payları 0 20 Takasbank Para Piyasası İşlemleri 0 10 Menkul Kıymet Yatırım Fonu + Yabancı Yatırım Fonu + Borsa Yatırım Fonu + Serbest Yatırım Fonu + Koruma Amaçlı ve Garantili Yatırım Fonu Katılma Payları 0 20 Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları 0 20 Kıymetli Madenler Fon, Yönetmeliğin 15 inci maddesi çerçevesinde türev araç işlemlerine risk yönetim sisteminin oluşturulması ile taraf olur. 4. Fonun Harcamalarına İlişkin Bilgiler 4.1. Fon Malvarlığından Yapılabilecek Harcamalar: Fon malvarlığından fon portföyünün yönetimi ile ilgili Şirket e ödenecek fon işletim gideri ve aşağıda belirtilenler dışında harcama yapılamaz. a) Fonun kuruluşunu müteakip mevzuat gereği yapılması zorunlu tescil ve ilan giderleri, b) Portföydeki varlıkların veya bunları temsil eden belgelerin nakil veya nakle bağlı sigorta ücretleri, c) Portföydeki varlıkların saklanması hizmetleri için ödenen ücretler, ç) Varlıkların nakde çevrilmesi ve transferinde ödenen ücretler, 6

7 d) Alınan kredilerin faizi, e) Portföye alımlarda ve portföyden satımlarda ödenen komisyonlar, f) Fonun mükellefi olduğu vergi ödemeleri, g) Bağımsız denetim kuruluşlarına ödenen denetim ücreti, ğ) Kurul kayda alma ücreti, h) Benchmark kullanım ücreti, i) Kurulca uygun görülecek diğer harcamalar. Harcamaların belgeye dayandırılması zorunludur. Fon malvarlığından piyasa rayici üzerinde harcama yapılamaz. Fon kuruluş giderleri ve KAP giderleri Şirket tarafından karşılanır Fon Toplam Gider Kesintisi ve Fon İşletim Gideri Kesintisi Hakkında Bilgiler Fon dan karşılanan toplam giderlerin (fon işletim gideri kesintisi dahil) üst sınırı fon net varlık değerinin yıllık % 2,28 i (yüzde iki virgül yirmi sekizi) olarak uygulanacak olup söz konusu Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı limiti içinde kalınsa dahi, II.4.1 bölümünde belirtilen harcamalardan bağımsız olarak fona gider tahakkuk ettirilmeyecektir. Fon un toplam giderleri kapsamında, Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı ile sınırlı olarak, Şirket e, fon net varlık değerinin günlük % 0,00610'undan (yüz binde altı virgül on) [yıllık yaklaşık %2,23 (yüzde iki virgül yirmi üç)] oluşan bir fon işletim gideri kesintisi tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Şirket e ödenir. Her takvim yılının son işgünü itibarıyla, içtüzükte belirlenen yıllık fon toplam gider kesintisi oranının aşılıp aşılmadığı, ilgili yıl için hesaplanan günlük ortalama fon net varlık değeri esas alınarak, Şirket tarafından kontrol edilir. Yapılan kontrolde içtüzükte belirlenen oranın aşıldığının tespiti halinde aşan tutar ilgili dönemi takip eden 5 iş günü içinde Şirket tarafından fona iade edilir. Fonun paylarının ilk defa halka arz edilmesi veya fonun tasfiye olması durumunda, bu fıkrada belirtilen kontroller fon paylarının satışa sunulmuş olduğu günler dikkate alınarak yapılır. Fon içtüzüğünde belirlenen azami fon toplam gider kesintisi oranı ve takvim yılının bitiminde gerçekleşen fon toplam gider kesintisi oranı ile varsa iade tutarı ilgili dönemin bitimini takip eden 6 iş günü içinde KAP ta ilan edilir. 7

8 Portföy yöneticisinin ilgili fonun toplam giderlerinden aldığı payın tutarı ve oranı ile Kurulca belirlenen formatta düzenlenen fon toplam gideri kesintisinin dağılımı takvim yılının bitimini takip eden 6 iş günü içinde KAP ta ilan edilir. BÖLÜM C: EMEKLİLİK ŞİRKETİ İLE PORTFÖY YÖNETİMİ VE SAKLAMA HİZMETİNE İLİŞKİN BİLGİLER I. Emeklilik Şirketi ile İlgili Bilgiler: Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. fon kurucusu olarak riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre, fonun belge sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde yönetim ve temsilinden sorumludur. Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. ne ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir: a. Kuruluş İzin Tarihi ve No : b. Faaliyet İzin Tarihi ve No : c. Merkez Adresi :Turgut Özal Millet Caddesi No:7 Fatih / Aksaray İSTANBUL d. Telefon No : e. Faks No : f. E-Posta : g. Internet Adresi : II. Portföy Yönetim Hizmeti: Fon portföyünün yönetilmesi konusunda Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. nden portföy yönetim hizmeti alınır ve fon portföyü emeklilik şirketi ile portföy yöneticisi arasında yapılan portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde yönetilir. Portföy yöneticisine ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir: a. Kuruluş İzin Tarihi ve No : /1593 b. Faaliyet Yetki Belgesi Tarihi ve No : PYŞ/PY-21/16 c. Merkez Adresi : Osmanağa Mah. Rıhtım Cad. No:4 Kat: Kadıköy/İstanbul d. Telefon No : 0 (216) (pbx) e. Faks No : 0 (216) f. E-Posta : g. Internet Adresi : 8

9 1)Portföy Yönetim Hizmetinin Kapsamı: Fon portföyü Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından kurucu ile yapılan portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde kanun, içtüzük, yönetmelik ve tebliğlerin hükümlerine uygun olarak yönetilecek olup; Yabancı Portföy Yöneticilerinden hizmet alınmayacaktır. 2)Portföy Yönetim Ücretinin Belirlenme Esasları: Her gün için fonun Net Varlık Değeri üzerinden hesaplanan fon işletim gideri kesintisi her ayın sonunu izleyen bir hafta içinde Portföy Yönetim Ücreti Ödeme Esasları ve Portföy Yönetim Ücreti Ödeme Esasları Ek Protokol metinlerinde belirtilen esaslara istinaden Kurucu ve Portföy Yönetim Şirketi arasında paylaştırılır. Bunun dışında Portföy Yönetim Şirketine herhangi bir ücret ödenmez. 3)Portföy Yönetim Şirketinde Fonun Yönetimi ile Görevli 0lan Personelin Unvanı, Görevi, Eğitim Durumu ve Tecrübelerine İlişkin Bilgiler: Adı-Soyadı Görevi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Murat BORUCU Portföy Yöneticisi Yatırım Finansman Menkul Kıymetler Uluslararası Satış - Müdür, Yatırım Finansman Menkul Kıymetler Portföy Yönetimi - Müdür, Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş Genel Müdür Yrd., Yunus Emre ÖZCAN Portföy Yöneticisi 08/ /2012-Aegon Emeklilik ve Hayat A.Ş. - Fon Yönetimi Uzman, 01/ /2013-Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. - Asistan Portföy Yöneticisi, 07/2013- Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, Fatma Özgül AVŞAR MUMCUOĞLU Portföy Yöneticisi 02/ /2013 Ergo Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, 05/ /2014 Halk Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yöneticisi, Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Portföy Yönetmen, Sermaye Piyasası Tec. (Yıl) III. Saklama Hizmeti: 1. Saklayıcı Kuruluşlar: 9

10 Saklama hizmeti verecek saklayıcı kuruluş İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. dır. Türkiye de Takasbank ın saklama hizmeti verdiği para ve sermaye piyasası araçları fon adına İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde saklanır. İrtibat bilgileri aşağıda verilmektedir. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.: a. Merkez Adresi : Şişli Merkez Mahallesi, Merkez Caddesi No: Şişli /İstanbul b. Telefon No : 0 (212) c. Faks No : 0 (212) d. E-Posta : e. Internet Adresi : 2. Katılımcıların Saklama Hesaplarına İlişkin Bilgiler Bireysel Emeklilik Sistemine dahil olan ve Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından adına İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde alt hesap açılan katılımcılar, numaralı Alo-Takas sesli yanıt sistemini kullanarak veya internet adresi vasıtasıyla hesap bakiyesi bilgilerini öğrenebilirler. BÖLÜM D: FONUN ORGANİZASYON YAPISI HAKKINDA BİLGİLER: I. Fon Kurulu Üyeleri Adı-Soyadı Görevi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Tecrübesi (Yıl) Fikrettin AKSU Fon Kurulu Başkanı Ziraat Bankası İştirakler Daire Başkanı, Ziraat Bankası Yön Kur. Büro Hiz. Bölüm Başkanı, Ziraat Bankası Destek Hizmetleri Grup Başkanı, Ziraat Emeklilik A.Ş. Genel Müdürlük Emrinde Grup Başkanı, Ziraat Emeklilik A.Ş. Genel Müdür Vek. Ender ŞENOL Fon Kurulu Üyesi Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Sigorta Denetleme Uzmanı, Ziraat Emeklilik A.Ş. - Genel Müdür Yrd

11 Cenk KURT Fon Kurulu Üyesi Groupama Emeklilik A.Ş. Mali Raporlama Bölümü - Müdür, Groupama Emeklilik A.Ş. Ödemeler Bölümü - Müdür, Ziraat Emeklilik A.Ş. Muhasebe Bölümü Müdür, Ziraat Emeklilik A.Ş.- Mali İşler Grup Müdürü, Ziraat Emeklilik A.Ş.- Mali İşler Genel Müdür Yrd. Hakan ERYILMAZ Fon Kurulu Üyesi İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Yrd Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür, Asuman POYRAZOĞLU Ümran Fon Kurulu Üyesi Groupama Emeklilik Fon Hizmet Bölümü Bölüm Yöneticisi, Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Fon Hizmet Birimi Müdür, Kadri Güner ÜÇER Fon Kurulu Üyesi Groupama Emeklilik A.Ş. Fon Yönetimi Bölümü - Bölüm Yöneticisi, Ziraat Emeklilik A.Ş. Fon Yönetimi Bölümü - Bölüm Yöneticisi, 2011 Ziraat Emeklilik A.Ş. Fon Yönetimi Bölümü Müdür, Ateş KAYMAK Fon Kurulu Üyesi Fortis Portföy Yönetimi A.Ş. Pazarlama / Yönetici Yardımcısı, Fortis Portföy Yönetimi A.Ş. SGMK Fon Yönetimi / Yönetici Yardımcısı, Fortis Portföy/BNP Paribas IP SGMK Fon Yönetimi Yönetici, Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi Departmanı Yönetmen, Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Yönetimi Departmanı Müdür, Fon Kurulu, yönetmeliğin 13 üncü maddesinde tanımlanan ve aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde faaliyet gösterir. a)fon faaliyetlerinin, şirketin genel yönetim stratejilerine ve politikalarına uygun olarak düzenli, verimli ve etkin bir şekilde ilgili mevzuat, fon içtüzüğü ve izahnamedeki esaslar çerçevesinde yürütülmesi, b)fonun muhasebe, belge ve kayıt sisteminin düzenli bir şekilde tutulması, c)fon adına yapılacak sözleşmelerin ilgili mevzuata uygun şekilde hazırlanması, d)fon portföyünün mevzuata uygun şekilde değerlenmesi ve birim pay değerinin doğru şekilde hesaplanması, e)fon ile ilgili mali tablo ve raporların hazırlanması, f)fon performansının takip edilmesi, g)mevzuat gereği ya da şirketin talebi ile ilgili olarak yapılması gereken içtüzük ve izahname değişikliklerinin katılımcılara ilgili düzenlemelerde öngörülen süreler içerisinde duyurulması, h)kamuyu aydınlatma belgelerinin mevzuata uygun şekilde hazırlanması, i)fonun faaliyetlerine ilişkin olarak yönetmeliğin 32 inci maddede belirtilen raporların hazırlanması, 11

12 j)yönetmeliğin 27 inci maddesi kapsamında belirtilen olağanüstü durumlar ile ilgili karar alınması, k)iç kontrol sisteminin oluşturulması, l)şirketin yönetim kurulu kararı ile belirlenen diğer görevlerin yerine getirilmesi. Kanun, yönetmelik ve tebliğlerde belirtilen nitelikleri taşıyan bireylerden şirket yönetim kurulu kararıyla en az üç kişiden oluşan bir Fon Kurulu oluşturulur. Fon Kurulu üyeliklerine şirket dışından atama yapılması da mümkündür. Fon Kurulu üyelerinden herhangi birinin ayrılması halinde, Yönetim Kurulu tarafından bir ay içerisinde yeni üye ataması yapılır. Üye sayısının 3 ün altına düşmesi halinde, Yönetim Kurulu yeni üye ataması için derhal karar alır. Kurul, en az üç üye ile toplanır ve kararlar en az üç üye ile alınır. Tüm kararlar fon kurulu karar defterine işlenir. Alınan kararların hukuki gereklere, Kanun, Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olması esastır. Fon kurulu, olağanüstü ve acil durumlar hariç 3 ayda bir toplanır. Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki varlıkların ilgili olduğu piyasanın kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, şirketin mali durumunu etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkması gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde, Fon Kurulu üyelerinin acilen toplanması yazılı veya sözlü karar alması sağlanır. Yukarıda belirtilen olağanüstü durumların varlığı halinde Fon Kurulu kararı ile en seri haberleşme vasıtasıyla saklayıcıya, Kurula ve Müsteşarlığa bildirilmek koşuluyla birim pay değerleri hesaplanmayabilir ve bu durumlar ortadan kalkıncaya kadar payların alım satımları durdurulabilir veya alım satım talepleri Fon Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde kısmen karşılanabilir. II. Fon Denetçileri Fon Denetçileri Adı /Soyadı Özcan YILDIZ Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Groupama Emeklilik A.Ş. İç Denetim Böl. Uzman Yrd Groupama Emeklilik A.Ş. İç Denetim Bölümü Uzman, Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. İç Denetim Bölümü -Yönetmen Tecrübesi (Yıl) 10 12

13 III. Fon ile İlgili Operasyonel İşlemlerle Görevli Kişiler Fon ile İlgili Operasyonel Konularda Görevli Personel Adı /Soyadı Mutlu Kerem KARABAY Görevi Fon muhasebesi ve değerlemesi yetkilisi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Fon Yönetimi - Yönetici Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Yatırım ve Bireysel Emeklilik Fonları Bölümü - Yönetici Eser LAFÇI Fon Yetkilisi Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. -Yatırım ve Bireysel Emeklilik Fonları Bölüm Uzman, Asuman Ümran POYRAZOĞLU Müdür Groupama Emeklilik Fon Hizmet Bölümü Bölüm Yöneticisi, Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Fon Hizmet Bölümü Müdür, Ümit ÇIRASUNLAR Yönetmen Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. -Yatırım ve Bireysel Emeklilik Fonları Bölümü - Uzman Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. -Yatırım ve Bireysel Emeklilik Fonları Bölümü Yönetmen Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.- Fon Hizmet Bölümü - Yönetmen, Tecrübesi (Yıl) IV. Görev Tanımlarına İlişkin Bilgiler Görev Fon muhasebesi ve değerlemesi yetkilisi /Ziraat Yatırım Fon Operasyon /Ziraat Yatırım Fon Operasyon / Ziraat Yatırım Müdür/Ziraat Emeklilik Görev Tanımı Fon muhasebesinin düzenli, verimli ve etkin bir şekilde ilgili mevzuat, fon içtüzüğü ve izahnamadeki esaslar çerçevesinde yürütülmesinden sorumludur. Fon muhasebesi ile ilgili günlük işlemlerinin yürütülmesi, fon muhasebesi ile ilgili belge kayıt sisteminin düzenli bir şekilde tutulması, fon portföyündeki varlıkların değerlemesi ve fon fiyatının hesaplanması, fon portföyü ile ilgili bilgilerin zamanında Takasbank a bildirilmesinden sorumludur. Emeklilik fonlarının pay alım/satım işlemlerinin fon muhasebe sistemine girişini yapmak ve işlemler sonucu oluşan nakdin operasyon servisine bildirmek. Fon muhasebesi ile ilgili işlemlerde yöneticisine yardımcı olmak. Fon kuruluş, kayda alma, içtüzük ve izahname değişikliği işlemlerini yürütür. Fonun kurucu tarafındaki günlük operasyonel işlemlerin doğru ve zamanında yürütülmesini sağlar. Portföy yönetim şirketine, fon operasyonuna ve Takasbank a günlük bildirim işlemlerinin doğru ve zamanında gerçekleştirilmesini sağlar. Belge ve kayıt sisteminin düzenli bir şekilde tutulması, Kurul, Hazine v.b. kurumlara gerekli raporlamaların hazırlanması, vergi bildirimlerinin doğru ve zamanında yapılması, bireysel emeklilik sistemi, bireysel emeklilik fonları ile ilgili mevzuatın takip edilmesinden sorumludur. 13

14 Yönetmen/Ziraat Emeklilik Fonun kurucu tarafındaki günlük operasyonel işlemlerini yürütür. Portföy yönetim şirketine, fon muhasebesini gerçekleştiren bölüme ve Takasbank a günlük bildirim işlemleri gerçekleştirir. Fonların vergi bildirimlerinin doğru ve zamanında yapar. Üç aylık raporların oluşturulmasında ve bağımız denetim raporunun kontrolüne destek olur. Bireysel emeklilik sistemi ve bireysel emeklilik fonları ile ilgili mevzuatın takip edilmesinden sorumludur. V. Fonun Organizasyonunda Yer Alan Kişiler ile Fon ile İlgili Kişi ve Kuruluşlar Arasındaki İlişkiler Fon personeli, fon kurulu üyeleri ve fon denetçisi ile, emeklilik şirketi ya da portföy yönetim şirketinin ve bunların yöneticileri ile çalışanları arasında istihdam, sermaye veya ticari anlamda doğrudan veya dolaylı bir ilişki yoktur, eş dahil üçüncü dereceye kadar kan veya sıhri hısımlık bulunmamaktadır. BÖLÜM E: FİNANSAL BİLGİLER I. Fon Portföyünün Oluşumu ve Dağılımı Fon portföyünün oluşturulmasına tarihinde başlanmış olup tarihinde avansın tamamen kullanılmasıyla fon portföyünün oluşumu tamamlanmıştır. İzahnamenin hazırlanma tarihi olan itibariyle portföy yapısı aşağıda verilmiştir. VARLIK TÜRÜ 10/06/2011 TUTARI (TL) % 1. DEVLET TAHVİLİ ,25 56,11 2.HİSSE SENEDİ ,83 14,59 3. TERS REPO ,25 29,30 PORTFÖY DEĞERİ ,33 100,00 NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU 10/06/2011 TUTARI (TL) 1.Fon Portföy Değeri ,33 Hazır Değerler (+) 908,20 Borçlar (-) 1.793,37 14

15 -Yönetim Ücreti 826,24 -Diğer Borçlar 967,13 2.Net Varlık Değeri ,16 Dolaşımdaki Pay Sayısı ,000 3.Birim Pay Değeri 0, HİSSE SENETLERİ NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ 1 AKBNK 1, , ARCLK , ASYAB 1, , DOHOL 1, , DYHOL 1, , DYHOL.Y 1, , ECILC 1, , EKGYO 1, , ENKAI , EREGL 1, , FENER , GARAN 1, , HALKB , ISCTR 1, , KCHOL , KOZAA , KOZAL , KRDMD 3, , PETKM 1, , SAHOL , SISE 1, , SNGYO 1, , TCELL , THYAO 1, , TKFEN , TTKOM , TUPRS , VAKBN 1, , YKBNK 1, , BORÇ. SNT. 10/06/2011 KIYMET TÜRÜ Nominal Değer Vade Tanımı Rayiç Değer (TL) Devlet Tahvili (TL) , , , ,00 TRT080812T26 TRT161111T14 TRT250112T14 TRT250412T , , , ,44 Ters Repo ,25 TRT040117T ,25 15

16 II. Bağımsız Denetim Şirketi Hakkında Bilgiler a. Unvan : Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest YMM A.Ş. b. Merkez Adresi : Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza No 48 B Blok Kat 9 Beşiktaş İstanbul c. Telefon No : (212) d. Faks No : (212) BÖLÜM F: FON PAYLARININ DEĞERİNİN TESPİTİ I) Net Varlık Değerinin ve Pay Fiyatının Belirlenmesinde Kullanılan Değerleme Esasları: 1)Fon portföyündeki varlıkların değerlemesi her iş günü itibariyle yapılır. 2)Portföye alınan varlıklar alım fiyatlarıyla kayda geçirilir. 3)Yabancı para cinsinden varlıklar, TCMB tarafından ilgili yabancı para için belirlenen döviz alış kuru ile, yükümlülükler ise TCMB tarafından ilgili yabancı para için belirlenen döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle değerleme yapılır. 4)Alış tarihinden başlamak üzere portföydeki varlıklardan; a. Borsada işlem gören varlıklar değerleme gününde borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyat veya oranlarla değerlenir. Kapanış seansı uygulaması bulunan piyasalarda işlem gören varlıkların değerlemesinde kapanış fiyatı kullanılır. b. Borsada işlem görmekle birlikte değerleme gününde borsada alım satıma konu olmayan paylar son işlem tarihindeki borsa fiyatıyla, borçlanma araçları, ters repo ve repolar ile Takasbank para piyasası işlemleri son işlem günündeki iç verim oranı (günlük nakit girişlerini nakit çıkışlarına eşitleyen iskonto oranı) ile değerlenir. 5)Yatırım fonu katılma payları, değerleme günü itibariyle en son açıklanan fiyatları esas alınarak değerlenir. 6)Portföydeki vadeli mevduat, bileşik faiz oranı kullanılarak tahakkuk eden faizin gün esasına göre anaparaya eklenmesi suretiyle değerlenir. 7)Katılım bankalarında açılan katılma hesapları ise, açılmış olan vadenin internet şubesinde günlük ilan edilen brüt kar payı oranı dikkate alınarak, geçen gün esasına göre hesaplanacak tutarın, anaparaya eklenmesi sureti ile değerlendirilir. 16

17 Vade sonunda döneme ait nihai kar payı oranı açıklandığında ise hesaplarda ilgili kar payı doğrultusunda gerekli düzenleme yapılır. 8)Türkiye Cumhuriyeti Eurobondlarının değerlemesinde; Temiz fiyat olarak saat 16:30-17:00 daki bloomberg generic price alıs fiyatı (Bid Price) ve satıs fiyatı (Ask Price) ortalaması alınır. Değerlemede kullanılacak kirli fiyat, temiz fiyatın üzerine değerleme tarihine kadarki işlemiş faizin eklenmesi yoluyla bulunur. Fiyatı olmayan Eurobondlar için ise ilgili piyasada en son yer alan temiz fiyat (alış fiyatı ve satış fiyatı ortalaması) alınır. Değerlemede kullanılacak kirli fiyat, temiz fiyatın üzerine değerleme tarihine kadarki işlemiş faizin eklenmesi yoluyla bulunur. Olağanüstü durumların meydana gelmesi halinde fon kurulu kararı ile değerlendirmede kullanılacak fiyatlar Bloomberg veri dağıtım ekranlarından 16:30-17:00 saatleri dışında yada farklı veri dağıtım kanallarından aynı esaslar ile alınabilir. 9)Değişken faizli tahvillerin değerlemesinde; borsada işlem görmesi halinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatından, söz konusu piyasada alım satım fiyatının bulunmadığı günlerde ise son işlem günündeki iç verim oranı (günlük nakit girişlerini nakit çıkışlarına eşitleyen ıskonto oranı) ile değerlenir. En son açıklanan kupon faiz oranı tüm kuponlar için aynı kabul edilerek fiyat belirlenir. 10) Yukarıdaki şekillerde değeri belirlenemeyen varlıklar ise, piyasa fiyatını en iyi yansıtacak şekilde fon kurulu kararı ile belirlenecek esaslar çerçevesinde değerlenir. II)Pay Fiyatlarının Hesaplanma ve Katılımcılara Duyurulma Esasları: Fon payları, temsil ettiği değerin tam olarak nakden ödenmesi şartıyla katılımcının bireysel emeklilik hesabına aktarılır. Fonun pay değeri, net varlık değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle elde edilir. Pay sayısının hesaplanmasında küsurat işlemlerinin sözkonusu olması halinde, üç basamağa kadar olan kısım dikkate alınarak pay sayısı hesaplanır. Fon pay değeri Şirketin internet sayfasından katılımcılara duyurulur. III)Olağanüstü Durumların Meydana Gelmesi Halinde, Değerleme Esasları, Fon Fiyatının Tespitine ve Payların Alım Satımına ilişkin Usuller: Savaş, doğal afetler, ekonomik kriz, iletişim sistemlerinin çökmesi, portföydeki varlıkların ilgili olduğu pazarın, piyasanın, platformun kapanması, bilgisayar sistemlerinde meydana gelebilecek arızalar, şirketin mali durumunu etkileyebilecek önemli bir bilginin ortaya çıkması gibi olağanüstü durumların meydana gelmesi 17

18 halinde, değerleme esaslarının tespiti hususunda fon kurulu karar alabilir. Bu durumda değerleme esaslarının gerekçeli olarak fon kurulu karar defterine yazılarak, Kurula ve saklayıcıya bildirilmesi zorunludur. Yukarıda belirtilen olağanüstü durumların varlığı halinde fon kurulu kararı ile en hızlı haberleşme vasıtasıyla saklayıcıya, Kurula ve Müsteşarlığa bildirilmesi ve KAP ta ilan edilmesi koşuluyla birim pay değerleri hesaplanmayabilir ve bu durumlar ortadan kalkıncaya kadar payların alım satımları durdurulabilir veya alım satım talepleri fon kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde kısmen karşılanabilir. Söz konusu olaylarla ilgili olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı nda ve izahnamede yer alan esaslar çerçevesinde katılımcılara bilgi verilir. IV)Genel Esaslar: Katkı payları Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik gereğince, sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra ve şirket hesaplarına intikalini takip eden en geç ikinci iş gününde sözleşmede belirlenen fon dağılım oranları doğrultusunda gerekli fon alım talimatları verilerek yatırıma yönlendirilir. Fon alım satım talepleri; katkı payı ödemesi, emeklilik sözleşmesinin oluşması, fon dağılımı değişikliği, emeklilik sistemden çıkış, plan değişikliği, başka şirkete geçiş, hesap birleştirme, emeklilik, maluliyet v.b. Bireysel Emeklilik Sistemine ait yönetmeliklerde belirtilen düzenlemeler doğrultusunda oluşturulur. Dolayısı ile fon payı alım ve satımı yukarda belirtilen taleplerin bir sonucu olup, fon alış-satış talimatı, ilgili taleplerin kurucunun bilgisayar sistemine girilmesi ile başlar. V) Fon Paylarının Alımı: Katkı payları Fonda yatırıma yönlendirilirken ileri fiyat uygulaması kullanılmakta olup, Esnek Emeklilik Yatırım Fonu için fon alımında ihbar süresi 1 iş günüdür. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası nın açık olduğu günlerde saat a kadar kurucunun sistemine girilen pay alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ilk iş günü yerine getirilir. Saat dan sonra iletilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen iş günündeki hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden ilk işgününde gerçekleştirilir. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası nın yarım gün olması halinde ise fon alım saati dır. 18

19 İleri fiyat uygulamasının olduğu fonlarda ihbar süresi boyunca alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar planda belirtilen Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonunda değerlendirilir. VI)Fon Paylarının Satımı: Fon paylarının satımında da ileri fiyat sistemi uygulanmaktadır. Katılımcıların Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası nın açık olduğu günlerde saat a kadar verdikleri pay satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden, talimatın verilmesini takip eden birinci iş gününde yerine getirilir. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası nın açık olduğu günlerde saat dan sonra iletilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden bir iş günü sonra gerçekleştirilir. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası nın yarım gün olması halinde ise fon alım saati dır. VII)Fon Portföyü Değerleme ve Birim Pay Fiyatının Hesaplanma Şekli: Örnek: 1)FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU A-SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMET MENKUL KIYMET NOMİNAL GÜNLÜK BİRİM DEĞER TOPLAM DEĞER TRT030811T , ,00 TRT080611T , ,00 GRUP TOPLAMI ,00 19

20 B-TERS REPO NOMİNAL FAİZ ORANI TOPLAM DEĞER TERS REPO ,80% ,97 C-HİSSE SENEDİ NOMİNAL GÜNLÜK BİRİM DEĞER TOPLAM DEĞER HALKBANK , ,00 VAKIFBANK , ,00 GRUP TOPLAMI ,00 FON PORTFÖY DEĞERİ : ,97 2)NET VARLIK DEĞERİ TABLOSU FON PORTFÖY DEĞERİ : ,97 HAZIR DEĞERLER : 200,00 BORÇLAR : Fon İşletim gideri - 51,00 FON TOPLAM DEĞERİ : ,97 TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI : BİRİM PAY DEĞERİ : 0, Fon portföyündeki varlıklar Yönetmelikte ve İzahnamede belirtilen esaslar doğrultusunda günlük olarak değerlenir. Varlıkların değerlenmesi sonucunda Fon Portföy Değerine ulaşılır. Fon Portföy Değerine varsa hazır değerler ve alacaklar eklenerek, borçların düşülmesi sonucunda Net Varlık Değerine ulaşılır. Net Varlık Değerinin tedavüldeki pay sayısına bölünmesi sonucunda ise fon fiyatı bulunur. 20