Ergenekon da s rlar gecesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ergenekon da s rlar gecesi"

Transkript

1 EKME E SUSAM SERP P GRAMAJI DÜ ÜRÜYORLAR. Çe it ekmek e gramaj esnekli i getiren G da Kodeksi su 02 istimal ediliyor. Bo lu u gören baz f r nc lar gramaj dü ürmek için normal ekme i süslüyor. FENER L G N LK YARISI NI L DER KAPATTI. Sar 28 Lacivertliler, deplasmanda kar la t Trabzonspor u Güiza n n golüyle 10 ma lup etmeyi ba ard. Kurban kesim ihalesinde yolsuzluk: 56 ki i gözalt nda GÜNDEM ARALIK 2009 PAZARTES 50 Kr Kürt ayd nlar Re adiye sald r s n n pe ini b rakm yor erafettin Elçi: Re adiye sald r s n Kürtler 1 onaylamad. Kürtler bu olaylar n üstüne gitmeli. Kemal Burkay: mral komutan Ergenekon da 1 yarg lan yor. PKK, Ergenekon un ta eronu. brahim Aksoy: PKK ba kalar taraf ndan talimat 1 al yormu gibi, olaylar olduktan sonra üstleniyor. D LEK HAYIRLI, TANJU ÖZKAYA STANBUL Taraf gazetesinin dün Apo ya Re adiye sansü ba l kl haberi, demokratik aç l m baltala rü ma giri imi olarak de erlendirilen Re adiye sald r s n tekrar tart maya açt. Abdullah Öcalan n avukatlar arac l yla yapt Olaya bir anlam veremedim. Tokat akl m n kö esinden dahi geçmezdi. sözlerinin bas na yans t lmamas n de erlendiren Kürt ayd nlar, konunun üzerine gidilmesini istiyor. 33 er olay n hat rlatan Kürt siyasetinin önemli isimlerinden Kemal Burkay iki sald r aras ndaki benzerli e dikkat çekti: PKK n n olay günler sonra üstlenmesi manidar. Örgüt, Ergenekon taraf ndan ta eron olarak kullan l yor. Eski De i im ve Demokrasi Partisi kurucular ndan Fehmi Demir ise, Kürt halk Re adiye yi unutmamal ve kendi içindeki karanl k güçleri mutlaka ay rmal. ça r s nda bulundu. 1GÜNDEM 04 Üçlü mekanizma, Ba dat ta PKK n n tasfiyesini görü tü PKK ile mücadele amac yla Türkiye, Irak ve ABD nin kat l m yla olu turulan üçlü mekanizma dün Ba dat ta topland. Mahmur Kamp n n bo alt lmas, terör örgütü PKK yöneticilerinin durumu gibi konular masaya yat r ld. çi leri Bakan Be ir Atalay toplant dan sonra Somut tedbirler ve kararlar ald k. Bir yol haritas ç kar ld. Üç ülke de PKK n n tas yesine yönelik ad mlar n yo unla t r lmas için kararl l klar n vurgulad. dedi. Ye il bölgede yap lan terörle mücadele toplant s na, Tümgeneral Erdal Öztürk, Emniyet Genel Müdürü O uz Ka an Köksal, M T yetkilileri, D i leri Bakanl D Güvenlik Genel Müdürü Ayd n Sezgin de kat ld. 1POL T KA 17 DTP kapat ld, fatura Hazine ye ç kt HAB B GÜLER ANKARA Kapat lan Demokratik Toplum Partisi nin (DTP), Sosyal Güvenlik Kurumu na 200 bin lira borç takt ortaya ç kt. Yasa gere i, DTP nin bütün mal varl n n yan s ra borçlar da Hazine ye geçecek. Edinilen bilgilere göre, kapat lma ihtimalini göz önünde bulunduran DTP yönetimi, hiçbir mal varl edinmedi, kasas nda da para b rakmad. Buna kar l k parti personelinin prim ödemeleri konusunda ise hiç acele etmedi. DTP nin nakit paras ve gayrimenkullerinin pe ine dü mesi beklenen Hazine, 200 bin liral k prim borcuyla kar la acak. Eski DTP Genel Sayman Salih Y ld z, kapatma karar ndan sonra henüz Maliye den görevlilerin denetlemeye gelmedi ini belirterek, San r m bo kasayla kar la acaklar n dü ündükleri için gelmediler. dedi. 1POL T KA 16 Ergenekon da s rlar gecesi Amirallere suikast iddias sebebiyle yeniden tutuklanmas istenen Yarbay Ali Tatar lojmanda ölü bulundu. Tatar n intihar etti i belirtilirken, ayn gün Ergenekon san Levent Ersöz ün yatt hastanede üpheli bir ah s yakaland. Ate açarak kaçmaya çal an emekli uzman çavu un üzerinden iki tabanca ç kt. SAL H SARIKAYA, MUZAFFER SALCIO LU STANBUL Kaos planlar yla geni leyen Ergene soru turmas nda önceki gün il kon ginç iki olay ya and. Poyrazköy de ele geçirilen belgeler ve oramirallere suikast iddialar sebebiyle tutuklan p itiraz üzerine serbest b rak lan Deniz Yarbay Ali Tatar, ölü bulundu. Hakk nda yeniden yakalama emri ç kar lmas na ili kin tebligat ald ktan sonra Beylerbeyi ndeki Astsubay Haz rlama Okulu lojman nda intihar etti i ileri sürülen Tatar n, silah yla ba na bir el ate etti i belirtiliyor. Ayn gün ya anan ikinci olay ise tutuklu Ergenekon san emekli Tu general Levent Ersöz ün yatt hastanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre saat sular nda binada dola an bir ki i güvenlik görevlilerince uyar ld. Bunun üzerine Ben albay m diye ba rarak kaçan üpheli, tabancayla havaya ate açmaya ba lad. Güvenlik görevlilerince yakalan p polise teslim edilen ki inin Erhan Keskin isimli emekli bir uzman çavu oldu u ve üzerinden biri kurus k, iki tabanca ç kt ö renildi. Olay n kendisini ku ku ve endi eye sevk etti ini belirten Ersöz ün avukat Ali R za Dizdar ise, Birileri mesaj m vermek istiyor, diye dü ündüm. dedi. 1GÜNDEM 13 YÖK Ba kan Vekili: Kanunda farkl katsay yok, karar içimize sinmedi YÖK ün farkl katsay uygulamas na geçmesiyle ba layan tart malar devam ediyor. Meslek liseleri ile genel liseler aras nda 10 puan fark n olu mas na en ciddi ele tiriler ise YÖK ün içinden geliyor. YÖK Ba kan Vekili Prof. Dr. Ömer Demir, farkl katsay karar n n kanuna, pedagojiye ve e itim sistemine ayk r oldu unu söylüyor. Genel kurul üyelerinin tamam na yak n n n farkl katsay konusunda ikna ve tatmin olmad n vurgulayan Ömer Demir, Ancak mahkeme karar na uymak zorundayd k. Hiçbirimizin de içine sinmedi. diye konu uyor. 1 BRAH M ASALIO LU, GÜNDEM 03 FOTO RAF: ZAMAN, KÜR AT BAYHAN Karacaahmet teki cemevinde düzenlenen cenaze töreninde Yarbay n e i Nilüfer Tatar, amirallere suikast soru turmas n yürüten savc y suçlad. Yarbay Ali Tatar (yanda) bugün Ankara da topra a verilecek. KKTC Meclisi, Ergenekon u ara t rmak için stanbul a geliyor Ergenekon un KKTC deki uzant s yla ilgili yürütülen soru turma sürecinde önemli geli meler ya an yor. Dervi Ero lu hükümetinin engellemeleriyle kar la t klar n öne süren KKTC Meclis Komisyonu, çareyi Ergenekon soru turmas n yürüten cumhuriyet savc lar yla do rudan görü mekte buldu. Türkiye deki Ergenekon yap lanmas n n K br s ba lant lar n ara t ran komisyonun üyeleri, y lba ndan sonra Türkiye ye gelecek. Eski KKTC Ba bakan Ferdi Sabit Soyer, geçti imiz günlerde Ero lu hükümetini soru turman n üstünü kapatmakla suçlam t. 1TANJU ÖZKAYA, GÜNDEM 13 Sözle melikadrolu memur ayr m bitiyor SA YAZAR ANKARA Son y llarda say lar sürekli artan sözle meli me ile kadrolu kamu çal anlar n n özlük hakla murlar r ndaki farkl l klar n giderilmesi için ilk ad m at ld. Devlette en fazla sözle meli personele sahip olan Sa l k Bakanl, sözle melikadrolu ayr m n ortadan kald rmak için çal ma ba latt. Bu konuda haz rlanan kanun tasla n n yasala mas halinde tayin ve nakil uygulamalar ndan e ve çocuk yard m na kadar pek çok alanda haklar e itlenecek. Halen kadrolu memurlar e ve çocuk yard m alabiliyor, tayin ve nakil haklar da bulunuyor. Sözle meli personel ise bu haklardan yararlanam yor. Devlette birkaç ayr statüde sözle meli personel istihdam ediliyor. Ayn kurumda ayn i i yapanlar aras nda farkl hak ve mevzuat anlam na gelen uygulama sürekli ikâyet konusu oluyor. Memurlar aras ndaki mali ve sosyal haklar n farkl l n kald racak düzenlemeye di er kamu kurumlar n n da dahil olmas bekleniyor. 1EKONOM 07 FOTO RAF: ZAMAN, MÜHENNA KAHVEC Zaman Okur Hattý:

2 SAYFA TASARIM: KAD R D NÇER FOTO RAF: AA 02GÜNDEM 21 ARALIK 2009 PAZARTES ZAMAN Bu ac ya yürek dayanmaz, iki günde 3 çocu unu birden kaybetti 18 Aral k Cuma sabah odalar nda ölü bulunan Hedal (solda) ve Sait ten geriye babalar yla çektirdikleri ne e dolu foto ra ar kald. anl urfal AbdürrezzakZeliha Ece çifti, iki gün içinde 3 çocuklar n birden kaybetmenin ac s yla y k ld. Per embe günü yüksek ate ve kusma ikâyetiyle kald r ld klar t p merkezinden evlerine gönderilen Hedal (7) ve Sait (5), cuma sabah odalar nda ölü bulundu. 1 ya ndaki karde leri zzet ise cuma gecesi yüksek ate ikâyetiyle götürüldü ü hastanede dün sabah can verdi. Çocuklar n n ac s na dayanamayan anne de hastaneye kald r ld. anl urfa da üç küçük karde in iki gün içinde hayat n kaybetmesi yürekleri da lad. Evlatlar n n ani ölümünün ard ndan fenala an Zeliha Ece de hastaneye kald r ld. Çocuklar n ölümünde g da zehirlenmesi veya domuz gribi nden üphelenilirken, kesin sebep otopsinin ard ndan ortaya ç kacak. Abdürrezzak Ece, 17 Aral k ta çocuklar Hedal (7) ve Sait i (5) yüksek ate ve kusma ikâyetleriyle özel bir t p merkezine götürdü. Burada yap lan müdahalenin ard ndan iki karde e, g da zehirlenmesi te hisi konularak, serum tak ld. Daha sonra ilaç verilerek evlerine gönderildiler. Cuma sabah hasta çocuklar n kontrol etmek için odalar na giren baba Ece, evlatlar n n cans z bedeniyle kar la t. Polisler, doktor taraf ndan 2 karde e yaz lan ilaçlara el koyarken, çocuklardan al nan numuneler domuz gribi (H1N1) üphesiyle otopsi için Adana Adli T p Kurumu na gönderildi. Abdürrezzak Zeliha çifti, cuma günü çocuklar n n cenazelerini gözya lar aras nda topra a verdi. Ac l çift, iki çocuklar n n ayn gece ölümünün okunu atlatamadan, bu kez geriye kalan tek çocuklar zzet in (1) ac s yla y k ld. Minik zzet de cuma gecesi abla ve a abeyi gibi aniden ate lendi. Baba Ece, o lunu anl urfa Çocuk Hastanesi ne götürdü. Yo un bak ma al nan bebek, dün sabah saatlerinde ya am n yitirdi. Ceset torbas na konulan minik zzet in cans z bedeni, otopsi yap lmak üzere ambulansla anl urfa E itim ve Ara t rma Hastanesi morguna kald r ld. Üç çocu unu iki gün içinde kaybetmenin üzüntüsüyle y k lan Abdürrezzak Ece, evlatlar n n ölüm nedenini henüz bilmiyor. Doktorlar n bir aç klama yapmad n anlatan Ece, Senin çocuklar n u dertten öldü diye bir aç klama yap lmad. Sadece zzet in doktoruyla görü tüm ve bana kalp at lar n n yüksek oldu unu belirtti. Ama ölümün kesin bir nedeni yok. Yetkililerin çocuklar m n ölüm nedenini ara t rmas n ve ba ka çocuklar n ölmemesini istiyorum. dedi. Ailenin üçüncü çocu u zzet in de öldü ü haberini alan yak nlar, hastane bahçesinde sinir krizleri geçirdi. Kürtçe a tlar yakan aileyi akrabalar teskin etmeye çal rken, fenala an ac l annenin de hastanede tedavi alt na al nd ö renildi. Yetkililer, konuyla ilgili soru turma ba lat ld n, çocuklar n ölümünün zehirlenmeden kaynaklanm olabilece i ihtimali üzerinde duruldu unu, kesin nedenin otopsi sonucuna göre belirlenece ini kaydetti. Bu arada anl urfa Valili i, 3 karde in ölümüyle ilgili soru turma ba latt. ANLIURFA AA Ekme e susam serpip dü ük gramajda sat yorlar ZEYNEP KAÇMAZ STANBUL Türk G da Kodeksi yle f r nc lara tan nan farkl gra ekmek üretme imkan suistimal ediliyor. majlarda Halk tipi ekme in asgari gramaj 300 gram belirlendi. Sadece ceviz, susam, peynir gibi maddelerle yap lan ekmek çe itlerinde gramaj esnekli ine izin verildi. Ancak bu uygulaman n istismar edildi i ortaya ç kt. Baz f r nc lar ekme in üzerine birkaç tutam susam serpip çe it ekmek diyerek dü ük gramajlarda sat yor. Yasadaki bo luk nedeniyle dü ük gramajda ekmek sat ld n söyleyen F r nc lar Odas Genel Ba kan Fahri Özer yasan n düzeltilmesi gerekti ini vurguluyor. F r n i çisi M.A., denetim eksikli i yüzünden birçok f r nda ekme in gramaj yla oynand n anlat yor. F r n i leten bir arkada n n dü ük gramajda ekmek satt n belirten M.A., unlar söylüyor: Arkada m Ekme in gramaj ndan çalmazsam i as edece im. Ayakta durabilmek için bunu yapmak zorunday m. Zaten birçok f r nc da bunu yap yor. dedi. Sar o lu Unlu Mamülleri sahibi Kadir Sar da f r nc lar n denetlenmedi ine dikkat çekiyor. Birkaç sene önce otobüs bileti ile ekme in ayn yatta oldu unu belirten Sar, Otobüs bilet yatlar artt, ekme in yat ise ayn. F r nc ayakta kalabilmek için gramajdan çal yor. itiraf nda bulunuyor. O uo lu Unlu Mamülleri sahibi Menderes O uo lu ise f r nc lar n birlik olamamas ndan yak n yor: Ne ekmek yat nda ne de gramaj nda f r nc lar olarak aram zda birlik var. F r n n biri ekme i 50 kuru a, di eri 80 kuru a sat yor. Tüketiciler Birli i Ba kan Naz m Kaya da en çok gramaj dü üklü ü konusunda ikayet ald klar n belirterek, Ekme in içinden ip dahi ç k yor. Denetimlerin art r lmas gerekiyor. diyor. Ekmek gramaj istismar en çok stanbul da ya an yor. Özellikle gelir seviyesi dü ük semtlerde gramaj, 80 grama kadar dü üyor. 6 bin 122 sözle meli ö retmen al nacak Milli E itim Bakanl n n 16 Aral k ta 10 bin kadroya ö retmen atamas n n ard ndan kadroya geçen 6 bin 122 sözle meli ö retmenden bo alan yerlere ba vurular bugün ba l yor. Bakanl n 165 kadrolu, 6 bin 122 sözle meli ö retmen kadrosuna yapaca atamalar için müracaatlar, 2128 Aral k aras nda elektronik ortamda yap labilecek. Ba vurusu kabul edilen adaylar n görevlendirmeleri 30 Aral k ta KPSS puan üstünlü ü esas na göre bilgisayar kuras yla gerçekle tirilecek. Adaylar, sözle meli ö retmen al m na ili kin k lavuzu internet sitesinde görebilecek. Kadrolusözle meli ö retmenlerin göreve ba lama tarihi ise 15 Ocak olarak belirlendi. ANKARA C HAN Evren ismine kar facebook ta grup kurdular Türkiye nin farkl bölgelerinde 12 Eylül darbesi mimar 7. Cumhurba kan Kenan Evren in nin isminin bulvar, cadde ve okullardan kald r lmas, Ankara n n Evren ilçesini de hareketlendirdi. lçe sakinleri, sosyal payla m sitesi facebook ta Ankara n n Evren ilçesinin ad n n yeniden Ç k na l olmas n isteyenler ad yla grup kurdu. Üyeler, demokrasinin sekteye u ramas nda rolü bulunan Evren isminin ilçeden kald r lmas n istiyor. Grup üyeleri, isim de i ikli i konusunda herhangi bir çal man n bulunmad n belirtirken, Evren KENAN EVREN Belediye Ba kan Nedim Keskin, ilçe halk ndan talep gelmesi durumunda konunun görü ülebilece ini söyledi. Grubun tan t m yaz s nda öyle deniliyor: 1982 y l nda 12 Eylül cuntas n n görkemli pa as Kenan Evren in ad n ald netekim. O dönem kasaba olan Evren, 1990 da ilçe statüsüne geçti. Tüm Türkiye, 12 Eylül cuntas n n lideri Evren in ad n n cadde, sokak, okul gibi yerlerden silmeye ba lad. Ama Ankara n n bir ilçesinde isim de i ikli i için bir k p rdanma yok. MEVLÜT KARABULUT ANKARA

3 SAYFA TASARIM: SMA L ÖZCAN 03GÜNDEM 21 Meslek lisesi ö rencileri buruk: Neden 10 puan geriden ba lamak zorunday z? YÖK ün farkl katsay uygulamas na geri dönmesi meslek lisesi ö rencilerine buruk bir sevinç ya att. S nava e it artlarda girmeyi beklerken 10 y ld r uygulanan ma duriyetin azalarak da olsa devam etti ini gören ö renciler, kendilerine haks zl k yap ld na inan yor. Ö renciler s nav öncesi yap lan de i ikliklerin ise motivasyonlar n olumsuz etkiledi ini vurguluyor. HEMRA KÖSE, TANJU ÖZKAYA STANBUL Yüksekö retim Kurulu (YÖK), Dan ölçülülük ilkesini gündeme getir tay n mesinin ard ndan katsay uygulamas na geri dönmek zorunda kald. Bu karar, s nava e it artlarda girmeyi bekleyen meslek lisesi ö rencilerine buruk bir sevinç ya att. Çünkü yeni uygulamayla 10 y ld r süren katsay ma duriyeti azalarak devam etmi oluyor. Üniversite s nav na, düz lisede okuyan akran ndan 10 puan geride ba layacak olan meslek lisesi mezunu Bü ra K ld r, büyük bir haks zl a maruz kald klar n söylüyor. Neden ben arkada mdan 10 puan geride ba lamak zorunday m? diye soran K ld r, k sa bir süre içinde yap lan farkl de i ikliklerin kafalar n kar t rd n belirtiyor. Üniversite s nav nda 1 puan n bile büyük önemi oldu unu vurgulayan meslek lisesi mezunu Hülya Yard m da, Katsay adaletsizli ine art k kimsenin tahammülü kalmad. S nava 10 puan geride ba lamam z n haks zl k oldu unu, bu engelleri koyanlar da en bizim kadar iyi biliyor. ifadelerini kullan yor. YÖK Genel Kurulu, meslek liseliler ve alan d tercihte bulunacaklar için yeni katsay y 0,13, genel liseliler ve alan içi tercih yapacaklar için ise 0,15 olarak belirlemi ti. Buna göre bir meslek lisesi ö rencisinin, genel lisede okuyan bir akran na yeti ebilmek için fazladan 8 soru çözmesi gerekiyor. YÖK ün dengeleri korumaya çal t n aktaran FEM Dershaneleri rehberlik uzman Faruk Ard ç ise al nan karar n meslek liselilerin ma duriyetini devam ettirdi ini vurguluyor. Meslek liseli adaylar n geçmi döneme göre daha avantajl oldu unu aktaran Ard ç, katsay n n olu turdu u puan fark n öyle aç kl yor: Örne in, imamhatip lisesi mezunu bir aday; ilahiyat tercihi yaparsa AOBP 500*(0,15+0,05)=100 puan eklenecek. Ayn aday hukuk tercihi yaparsa ilgili puan na 500*0,13=65 puan eklenecek. Meslek liseli bir aday n genel lise mezunu ö rencilerle aralar ndaki 10 puan fark n kapatabilmesi için fazladan 45 matematik sorusu yapmas gerekecek. Ö renci velisi Maide Uçkan: Yeni düzenlemenin haks zl gidermedi i ortada. Katsay n n tamamen kald r lmas gerekiyor. Meslek liseli k z m n daha fazla ma dur edilmesini istemiyorum. nönü Teknik Meslek Lisesi nden mezun ö renci Bü ra K ld r: Meslek liseliyiz diye bizi geriden ba lat yorlar. Bu konuda yap lan farkl düzenlemeler bizi çok yordu. Art k derslerime konsantre olam yorum, sürekli bir kafa kar kl var. Bizi yurtd na gitmeye mecbur etmesinler. Bizi daha fazla ma dur etmesinler. Ö renci velisi Mehmet S d k Güzeldere: S navda çok küçük bir fark bile binlerce ki inin gerisinde kalman za neden oluyor. O lum, ileti im meslek lisesinde okuyor. Katsay kalkt nda sevindik, dershaneye yazd rd k. imdi yeniden katsay engeli konuldu. O lum da dershaneye gitmek istemiyor. Gençlerimiz katsay gibi saçma bir tart ma u runa hayal k r kl na u rat l yor. Adaletsizli e tahammülümüz kalmad B LG SAYAR BÖLÜMÜ MEZUNU HÜLYA YARDIM: Eski sisteme nazaran imdiki düzenleme daha iyi diyebiliriz. Ama de il 10 puan, 1 puan bile geride s nava ba lamam z n haks zl k oldu unu, bu engelleri koyanlar da en az bizim kadar iyi biliyor. Art k adaletsizli e tahammülümüz kalmad. Bilgisayar bölümü mezunu Hülya Yard m, abisinin de kendisi gibi meslek lisesini bitirdi ini söylüyor. Bu nedenle y llard r süren ma duriyetin devam etmesi nedeniyle büyük hayal k r kl ya ad klar n anlat yor. FOTO RAF: ZAMAN ARALIK 2009 PAZARTES ZAMAN YÖK Ba kan Vekili Prof. Dr. Ömer Demir, farkl katsay uygulamas yla ilgili ald klar karar n kuruldaki kimseyi memnun etmedi ini söylüyor. Yarg karar na uymak için farkl katsay ya raz olduk B R NC SAYFADAN DEVAM Yüksekö retime giri i düzenleyen Yüksekö retim Kanunu nun 45. maddesinin okunmas n isteyen YÖK Ba kan Vekili Prof. Dr. Ömer Demir, Maddenin neresinde farkl katsay yaz yor, biri bana göstersin. Kanunlarda kesinlikle meslek ö retimine devam etmek isteyenlere pozitif ayr mc l k öngörülüyor, alan d nda gitmeyi engelleyen ima yollu bile bir hüküm yok. ifadelerini kullan yor. Genel kurul üyelerinin kendisi dahil tamam na yak n n n katsay fark uygulanmas konusunda ikna olmad n n alt n çizen Ömer Demir, yarg karar na uymak için bu karara imza att klar n belirtiyor. Farkl katsay konusunun sadece meslek liselerini de il, genel lise ö rencilerini de etkiledi ini hat rlatan YÖK Ba kan Vekili, sözlerini öyle sürdürüyor: Fen alan ndan mezun olan birine kesinlikle e it a rl a geçemezsiniz diyoruz veya e it a rl kl bir ö renciye sözel tercih yapt rm yoruz. Bunun, yönlendirmeyle aç klanmas mümkün de il. nsan n tercihlerinde de i iklik yapma hakk n elinden almaya kim me ru bir aç klama getirebilir? Yönlendirme, insanlar n tercihlerinden vazgeçmesini imkâns z k lmak de il ki. nsan tüm tercihlerinden vazgeçebilir. Daha önce t p seviyordur, vazgeçmi tir, hukuku seviyordur imdi vazgeçmi tir. Vazgeçme hakk n insan n elinden nas l al rs n z? Ak l almaz bir ey bu. FOTO RAFLAR: ZAMAN, ORHAN YILDIRIM FOTO RAF: ZAMAN mamlar selde y k lan camilerini yapt rabilmek için üç y l boyunca para biriktirdi. 80 metrekare büyüklü ünde ve 100 ki i kapasiteli caminin in aat nda da çal an imamlar, yapt rd klar camiyi törenle hizmete açt. mamlar, selde y k lan camiyi 3 y lda in a etti ORHAN YILDIRIM ERZURUM, ZAMAN Erzurum'un Tortum ilçesi Serdar beldesinde, be imam üç y l önce l sel nedeniyle y k lan camilerini yeniden yapt rd. mam Durmu Turan önderli inde bir araya gelen hsan Özdemir, smail Koçak, Ya ar Ali Akyüz ile Faruk Özdemir adl imamlar önce cami yapt rma derne i kurdu. Köy cemaatinin de ekonomik deste ini alan imamlar, üç y l boyunca okuduklar hatimlerden, DURMU TURAN, A A I KATIKLI CAM MAMI y kad klar cenazelerden kazand klar paray kurduklar cami ya atma derne ine ba lad. 80 metrekare büyükyümüzde ya anan sel nedeniyle y k llar söyledi: Camimiz üç y l önce kölü ünde ve 100 ki i kapasiteli caminin m t. Camiyi yeniden yapt rmak için in aat nda da çal an imamlar, yapt rd klar camiyi törenle hizmete açt. bulunduk olumlu cevap alamad k. Biz resmî kurumlar nezdinde giri imlerde Dernek ba kan ve A a Kat kl Camii imam Durmu Turan, imam aram zda, sonra camiyi yapt rmak için de 5 imam olarak önce dernek kurduk lar olarak cami yapt rmaktan mutluluk duyduklar n söyledi. Dört imam vatanda lar m z n, ölmü lerinin hay cebimizdeki paray harcad k. Özellikle arkada yla birlikte köy cemaatinin r na okuttu u hatimler ve y kad m z de deste ini alarak yapt rd klar camiyi hizmete sokman n n huzurunu ya tikleri paralar cebimize koymak yeri cenazelerden dolay bizlere hediye et ad klar n dile getiren Durmu, unne camimizin yap m na harcad k. Yolda buldu u 3 bin lira ve kredi kartlar n sahibine verdi zmir de askerli ini yapan genç, yolda buldu u ve içerisinde yakla k 4 bin TL lik nakit ve çekin bulundu u cüzdan, polise teslim etti. zmir Urla daki Deniz Hava Savunma Birli i nde askerlik yapan Cengiz Kele, izin dönü ü geldi i zmir Konak ta, yerde bir cüzdan oldu unu fark etti. Cüzdanda 2 bin 800 TL nakit para, TL de erinde çek ve 2 kredi kart oldu unu gören Kele, kimlik bilgilerinden, cüzdan sahibi brahim Hasgül enler e telefonla ula t. Hasgül enler e, cüzdan n buldu unu bildiren Kele, daha sonra Kantar Karakolu na giderek cüzdan teslim etti. Karakola gelen Hasgül enler, kaybetti i cüzdan n eksiksiz teslim ald n söyleyerek, Bu devirde böyle bir olay ya amak beni çok mutlu etti. Allah da asker arkada m za, bunun kat kat fazlas n versin. diye konu tu. ZM R AA

4 SAYFA TASARIM: SMA L ÖZCAN 21 ARALIK 2009 PAZARTES, 1431 MUHARREM 5 Kürt ayd nlar n n Re adiye görü ü: Sald r da Ergenekon un parma var Bölücüba Abdullah Öcalan n avukatlar na yapt aç klaman n Re adiye k sm n n sansürlenmesi hain pusu konusundaki üpheleri yeniden depre tirdi. Öcalan n Bu Re adiye olay n ben anlamad m. Tokat, benim akl m n kö esinden geçmezdi. sözlerini yorumlayan Kürt ayd nlar, Sald r da Ergenekon un parma var. PKK olsa bile kimin için yapt önemli. diyor. Aç l m kar tlar na koz veriyor KEMAL BURKAY (KÜRT AYDIN VE S YASETÇ ): Öcalan yakaland nda yapt klar n düzeltmek için kendisine f rsat verilmesini talep etmi ti. imdi aç l m sürecine kar ç kanlara koz olacak eyler yap yor. Kendisinden ne isteniyorsa onu söylüyor. Apo bazen sava yönetiyor; nas l izin veriliyor? Kamuoyuyla dalga geçiyorlar. mral komutan Ergenekon da yarg lan yor. Demek ki mral y yöneten parmaklar içinde direkt Ergenekon parmaklar var. SELÇUK KAPUC STANBUL Emekli Tu general Cavit Yenicio lu nun Hür ve Kabul Edilmi Masonlar Büyük Locas eski üstad oldu unun ortaya ç kmas tart malar da beraberinde getirdi. Emekli Yarbay Tev k Diker, subaylar n derneklere üye olmas n n yasak oldu una dikkat çekerek, Rahmetli Atatürk ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne zararl faaliyette bulunduklar gerekçesi ile kapatt rd mason localar n n TSK n n general kadrosuna nas l s zm oldu unu ibretle seyrediyoruz. dedi. Bu eylemde ba ka parmaklar var ERAFETT N ELÇ (KADEP GENEL BA KANI): Abdullah Öcalan halk n onaylamad bir hareketi sahiplenmek istememi olabilir. Benim kanaatime göre olay n tek amac aç l m süreci ve demokratikle meyi engellemek ve provoke etmektir. Bu eylemi yapanlar n içinde ba ka parmaklar var m yok mu hâlâ aç kl a kavu mad. 33 er olay da y llar sonra ö renildi. Aç l m sürecini engellemek isteyen güçlerin bu olayda etkileri var. Kürtler bu olaylar n üstüne gitmeli. Org. Ba bu, TSK ya s zan localarla mücadele edecek mi? sorusunu yönelten Tev k Diker, TSK daki yap sal bozuklu u ispatlayan tipik bir örnekle kar kar ya olduklar n kaydetti. Diker, ülkenin selameti aç s ndan, TSK n n içindeki masonlar, rotaryenleri ve lionslara üye olan mensuplar n temizlemesi gerekti ini söyledi. Türk Silahl Kuvvetleri nin, her türlü siyasi tesir ve dü üncelerin d nda ve üstünde oldu unu vurgulayan emekli Yarbay, unlar kaydetti: Hürriyet gazetesinde PKK,ba kalar ndan talimat al yor BRAH M AKSOY (KAPATILAN HEP M LLETVEK L ): Re adiye gibi geçmi te birçok olay ya and. Demokrasi ad na ne zaman bir geli me kaydedilirse olaylar patlak verdi. PKK ba kalar ndan talimat al yormu gibi, olaylar olduktan sonra üstleniyor. Bu olaylar Kürtlerin haklar n n her seferinde engellendi i olaylard r. Türkiye de iki örgüt olu turmu tur. Biri devlet içindeki Ergenekon, bir de PKK n n Ergenekon u. Ortakla a çal ma yürüttükleri gayet aç k.. Bir general nas l masonlukta Büyük Üstat olabiliyor? yay nlanan taziye ilan ndaki ayr nt lar çok ilginç. Bir general masonlukta Büyük Üstad ve En Muhterem olabiliyor. Ama o emekli pa a, diye savunma yapanlara sesleniyorum. Emekli olur olmaz bu makama kadar yükselmek locada mümkün mü? Dünyada emeklilikten ba layan ve bu makama ç kabilen bir ba ka örnek var m? Taziyede masonik sembollere yer verildi i gibi yine masonlu a has kavramlar kullan lm. Büyük Üstat ve Evrenin Ulu Mimar gibi sözcükler buna örnektir. Olay n provokasyon oldu u çok aç k FEHM DEM R (HAKPAR GE NEL BA KAN YARDIMCISI): Olay n bir provokasyon oldu u ve sürece müdahale amac ta d çok aç k. Demokratik aç l m, DTP nin kapat lmas ve Re adiye sald r s... Burada iyi niyet yok. Re adiye olay n Kürtler unutmamal ve kendi içindeki bu karanl k güçleri mutlaka ay rmal. Olayda Ergenekon un bir parma oldu unu dü ünüyorum, Kürt halk na da faydas yok. Kürt halk n n sa duyulu olmas ve bu tür olaylara kar tutum tak nmas gerekir. D LEK HAYIRLI, TANJU ÖZKAYA STANBUL Demokratik aç l m sürecinin top önemli bir kesimi taraf n lumun dan benimsendi i bir dönemde Re adiye sald r s n n meydana gelmesi, Derin güçler, süreci baltalamak m istiyor? sorusunu gündeme getirdi. lk günden adres gösterilen PKK, 3 gün aradan sonra sald r y üstlendi. Bu durum, üpheleri gidermedi aksine kafalarda yeni soru i aretlerine yol açt. Tart ma sürerken, bölücüba Abdullah Öcalan n önceki hafta avukatlar arac l yla yapt aç klaman n Re adiye k sm n n sansürlendi i ortaya ç kt. Taraf gazetesinin haberine göre Öcalan, avukatlar na, Bu Re adiye olay n ben anlamad m. Benim bilgim olmad için bir ey söyleyemiyorum. Tokat, benim akl m n kö esinden dahi geçmezdi. de erlendirmesini yapt. Ancak avukatlar, bu bölümü kamuoyuna aç klamad. Öcalan n aç klamalar na uygulanan sansür, ba ndan beri Re adiye sald r s na mesafeli duran Kürt ayd n ve siyasetçilerinin ku kular n art rd. Kürt siyasetinin önemli isimlerinden Kemal Burkay, Re adiye olaylar n n 1993 y l nda k smi aff n rafa kald r lmas na sebep olan 33 er olay ile benzerlik gösterdi ine dikkat çekiyor. PKK n n olay günler sonra üstlenmesini manidar bulan Burkay, örgütün Ergenekon yap lanmas taraf ndan ta eron olarak kullan ld n belirtiyor. KADEP Genel Ba kan erafettin Elçi ise Re adiye sald r s n n olay yapan grup d ndaki Kürtlerin ço unlu u taraf ndan onaylanmad n, bu yüzden Öcalan n halk n tepkisini çekecek bir hadiseyi sahiplenmek istememi olabilece ini vurguluyor. Kapat lan HEP in genel ba kan Feridun Yazar, PKK da olsa kimin için yapt önemli. yorumunu yaparken, HAKPAR Genel Ba kan Yard mc s Fehmi Demir, u ça r y yap yor: Olayda Ergenekon un parma oldu unu dü ünüyorum. Kürt halk n n sa duyulu olmas ve bu tür olaylara kar tutum tak nmas gerekir. Kürt halk Re adiye yi unutmamal ve kendi içindeki karanl k güçleri mutlaka ay rmal. PKK da olsa kimin için yapt önemli FER DUN YAZAR (KAPATILAN HEP GENEL BA KANI): Re adiye sald r s çok vahim ve dü ündürücüdür, çok ciddi bir ekilde ara t r lmal. Bu tür olaylar demokratik aç l m n önünü t kamak için yap lm t r. Yapanlar PKK l da olabilir ama kimin için yapt klar önemlidir. Bunlar provokasyondur. Ara t r lmal. Bence PKK da bunun nedenini kendi içinde ara t rmal. Neden yapt n z? Neden günahs z insanlar bu hale getirdiniz sorusunun cevab bulunmal. Öcalan n Bu Re adiye olay n ben anlamad m. Tokat, benim akl m n kö esinden dahi geçmezdi. yönündeki sözleri, Re adiye sald r s üzerinde üphe bulutlar n art rd. Kürt ayd nlar n n büyük ço unlu u, sald r n n provokasyon oldu u görü ünde. Emekli Yarbay Tev k Diker, subaylar n derneklere üye olmas n n yasak oldu unu belirtiyor. FOTO RAF: C HAN, HAMZA ERDO AN Taraf gazetesindeki toplant ya kat lan Ahmet Türk, gelinen süreçle ilgili bilgi verdi. FOTO RAF: ZAMAN, MÜHENNA KAHVEC Ayd nlar, ortak ak l için bir araya geldi MUZAFFER SALCIO LU STANBUL Ayd nlar, demokratik aç l m konusunda or ak l olu turabilmek için bir araya geldi. tak Kapat lan DTP nin genel ba kan Ahmet Türk ün de aralar nda bulundu u grup, Türkiye nin nas l normalle ece ini tart t. Taraf gazetesinde yap lan toplant ya u isimler kat ld : Murat Belge, Ahmet Türk, Mehmet Altan, Ali Bulaç, ahin Alpay, Do u Ergil, Altan Tan, Oral Çal lar, Etyen Mahçupyan, Orhan Miro lu, Ümit F rat, Ay e Kad o lu, rfan Dündar, Ayhan Aktar. Prof. Dr. Do u Ergil, 4 saatlik toplant n n ard ndan yapt aç klamada, grubun ebelik rolü oynayaca n belirtti. leride bir yol haritas ç karacaklar n kaydeden Ergil, Sistem bir türlü demokratik bir program do uram yor, o halde bir ebeye ihtiyaç var, galiba o ebelik rolü de bize dü üyor. dedi. GazeteciYazar Ali Bulaç, bar, siyaseti ve bir arada ya amay öne ç karan bir platformun olu turulmas için görü birli ine var ld n söyledi. Gazeteciyazar Mehmet Altan da, Yeniden dü ünmeye ça r nas l olu abilir, nas l geni leyebilir? Bu sürecin sa l kl bir ekilde yürütülmesi için neler yap labilir, diye bir kir al veri inde bulunuldu. dedi. DTP nin Genel Ba kan Ahmet Türk de, u görü ü dile getirdi: Toplant da geçmi ve gelecekle ilgili dü ünceler ortaya at ld. Türkiye nin normalle mesi için dü ünceler aç kland. Ayd n ve demokratlar olarak bu ülkede neler yapabiliriz, herkes bunun üzerinde krini söyledi. Silopi de 4 terörist teslim oldu MEHMET GÖKÇE D YARBAKIR, C HAN Terör örgütü PKK dan kaçan 4 ki i, rnak n Silopi ilçesinde güvenlik kuvvetlerine teslim oldu. Genelkurmay Ba kanl web sitesinde yap lan aç klamaya göre, terör örgütünün Irak n kuzeyindeki kamplar ndan 1 i kad n 4 ki i kaçt. PKK l lar, Habur S n r Kap s na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. lçe Jandarma Komutanl nda sorguland ktan sonra Silopi Cumhuriyet Savc l nda ifadeleri al nan teröristler Diyarbak r a sevk edildi. Diyarbak r a getirilen PKK l lar, özel yetkili cumhuriyet savc s taraf ndan sorgulan yor. TCK n n Etkin Pi manl k yasas ndan faydalanmak isteyen 4 ki i, herhangi bir suça kar t klar tespit edilmezse savc l k sorgular n n ard ndan mahkemeye ç kar lmadan serbest b rak lacak. Teslim olan PKK l lar n sorgular n n devam etti i ö renildi y l nda imdiye kadar 144 terörist, terör örgütünün bask s na dayanamayarak güvenlik güçlerine teslim oldu. 50 ki ilik grup Gazi yi kar t rd Gazi Mahallesi nde bölücü örgüt yanda bir grup, yolu kapat p yürüyü yap nca polis müdahale etti. Polisin, tazyikli su ile müdahalesi üzerine göstericiler panzerlere ta ya d rd. smetpa a Caddesi üzerinde gösteri yapan yakla k 50 ki ilik grup, yolu kapat p yürüyü yapmak isteyince polis engeline tak ld. Polis, göstericileri, renkli su ile püskürtmeye çal t. Polise yakla k bir saat ta ya d ran göstericiler, Çevik Kuvvet polisinin gazl müdahalesiyle ara sokaklara da ld. Baz anne ve babalar, gazdan etkilenen çocuklar n kaç rmaya çal t. Polis, kovalamacan n ard ndan aralar nda çocuklar ile kad nlar n da bulundu u baz göstericileri gözalt na ald. Çevredeki birçok araç ve i yeri panzerlerin ta lanmas s ras nda hasar gördü. Bu arada göstericiler gözalt na al nd s rada çocu unun da gözalt na al nanlar aras nda oldu unu savunan bir kad n, panik ya ad. STANBUL C HAN

5 er, 1 subay adliyede, gözler Çiçek te

5 er, 1 subay adliyede, gözler Çiçek te EB RUS D PLOMS S YOLD. D politika aç l mlar yla dikkat çeken 18 Türkiye, yeni bir ad ma haz rlan yor. D i leri, 17 ral k ebi rus törenlerinde Bat ile Do u nun bakanlar n Konya da bulu turacak. TÜRK YE,

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2

Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) FİYAT: 2 Gazetemizi arayanlar Bu ülkede şehircilik uzmanları ne iş yapar? diye soruyor BAKIRKÖY ÜN ETRAFI SURLARLA ÇEVRİLİYOR (!) Sürekli, Etkili, Ýlkeli. 2 2 Yaþýnda B a k ý r k ö y d e1 N u m a r a ATAKÖY SAYI:

Detaylı

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL

ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER. 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU ÇALI MA HAYATI AÇISINDAN YEN BORÇLAR KANUNU VE T CARET KANUNU SEM NER 20-21 Eylül 2011 Mövenpick Hotel- STANBUL TÜRK YE VEREN SEND KALARI KONFEDERASYONU 10 Ocak

Detaylı

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN SD STRATEJ K DÜ ÜNCE SD STRATEJ K DÜ ÜNCE www.sde.org.tr MAYIS 2010 Ayl k Uluslararas li kiler ve Strateji Dergisi Y l: 1 Say : 6 Fiyat: 7 TL (KDV Dahil) Anayasa De i ikli inde Milletin Karar na Do ru

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor

Zaman Gazetesi. Çeyrek yüzy lda bir milyon abone. Türkiye de Zaman. Foto raflarla 25 y l n serüveni. Hayat, Zaman n ekleriyle renkleniyor Çeyrek yüzy lda bir milyon abone 18 Dünya genelinde gazeteler kan kaybederken Zaman, istikrarl yükseli ini sürdürüyor. Abonelerinin deste iyle bir milyon tiraja ula an gazeteniz, toplam kalite anlay yla

Detaylı

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU sayfa 6-7 de BA BAKAN ERDO AN H ZMETE AÇTI eb-i Arus Törenine kat lmak üzere Konya ya gelen Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, belediyeler ve kamu kurulu lar taraf ndan yap m tamamlanan

Detaylı

Meram dan vefa abidesi

Meram dan vefa abidesi Meram dan vefa abidesi Meram Belediyesi taraf ndan Gülbahçe Mahallesi nde yapt r lacak ve Konya n n manevi mimarlar ndan Tahir Büyükkörükçü Hocafendi nin ismini ta yacak 36 derslikli mam Hatip Lisesi ve

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef

BURSA. sanayiye doydu. i bulma ümidiyle kente ak n ederken, gerek dü- Yeni hedef pekböce i, yerli otomobilin lokomotifi olacak B ursa Büyük ehir Belediyesi nin dan manl nda; Türk mühendisleri taraf ndan projelendirilerek Otomotiv ehri Bursa da üretilen pekböce i isimli tramvay; yerli

Detaylı

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

i çi dayan mas Emperyalist Sava lar Ancak çi S n f n n Mücadelesi Durdurabilir! Kapitalizmin neden oldu u haks z ve gerici sava lar,

i çi dayan mas Emperyalist Sava lar Ancak çi S n f n n Mücadelesi Durdurabilir! Kapitalizmin neden oldu u haks z ve gerici sava lar, Ya as n çilerin Uluslararas Mücadele Birli i i çi dayan mas Uluslararas çi Dayan mas Derne i Bülteni www.uidder.org Eylül 2008 No:6 Emperyalist Sava lar Ancak çi S n f n n Mücadelesi Durdurabilir! Kapitalizmin

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e.

Adalet. Adalet. Türkiye infazlar ülkesidir. flçi. s n f yoksullu a ve zulme karfl. silah n kullanmal d r. Ekmek ve. i l k. d e. U ur Kaymaz Ahmet Kaymaz Fevzi Can i l k d e i l l e r Türkiye infazlar ülkesidir Susurluk Devleti sürdü ü müddetçe son da olmayacaklar! U ur, 12 de il de 19 yafl nda olsayd infaz mübah m yd?.. fiemdinli

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

Fiyat 25 Kr. KUYUMCULARDA taksit tedirginli i. BDDK haz rlanan. Resmi Gazete'de yay mlanarak 1 fiubat'tan. iyle kredi kart kullanarak

Fiyat 25 Kr. KUYUMCULARDA taksit tedirginli i. BDDK haz rlanan. Resmi Gazete'de yay mlanarak 1 fiubat'tan. iyle kredi kart kullanarak ISSN 1308-7622 9 Ocak 2014 Perflembe www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Hediyelikte Uzakdo u modas art k sona erdi Bu y l hediyelik eflya tercihlerinde Uzakdo u mallar na olan ilginin azald, yöresel el

Detaylı

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI,

HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, HKS N N SA LIK SEKTÖRÜNE KAZANDIRDIKLARI, ÖNEM VE ULUSLARARASI HRACI Prof. Dr. Sabahattin AYDIN stanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Say n Ba kan m, de erli kat l mc arkada lar, sektörümüzün emekçileri

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü!

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Pursaklar YASTA! GÜNLÜK S YAS GAZETE ISSN 1308-6995 22 EK M 2009 PERfiEMBE F YATI: 15 Kr Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Hizmet verdi i 80 y l boyunca aralar nda Metin Toker ve Cüneyt Arcayürek gibi

Detaylı

Sana nasl bulsam, nasl bilsem Nasletsem,naslyapsam da Meydanlarda barsam Sokak balarnda sazm alsam Anlatsam u kiraz mevsiminin Parakazanmak

Sana nasl bulsam, nasl bilsem Nasletsem,naslyapsam da Meydanlarda barsam Sokak balarnda sazm alsam Anlatsam u kiraz mevsiminin Parakazanmak Sana nasl bulsam, nasl bilsem Nasletsem,naslyapsam da Meydanlarda barsam Sokak balarnda sazm alsam Anlatsam u kiraz mevsiminin Parakazanmak mevsimideil Kongrevaktiolduunu... Trk DihekimleriBirlii12.Uluslararas

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

Bu kitap Global Diyalog Vakf taraf ndan finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen zmir Derne i taraf ndan yürütülen LGBT Sözlü Tarih projesi

Bu kitap Global Diyalog Vakf taraf ndan finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen zmir Derne i taraf ndan yürütülen LGBT Sözlü Tarih projesi Bu kitap Global Diyalog Vakf taraf ndan finansal olarak desteklenen ve Siyah Pembe Üçgen zmir Derne i taraf ndan yürütülen LGBT Sözlü Tarih projesi kapsam nda yay na haz rlanm t r. Yay n n içindeki görü

Detaylı