Ergenekon da s rlar gecesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ergenekon da s rlar gecesi"

Transkript

1 EKME E SUSAM SERP P GRAMAJI DÜ ÜRÜYORLAR. Çe it ekmek e gramaj esnekli i getiren G da Kodeksi su 02 istimal ediliyor. Bo lu u gören baz f r nc lar gramaj dü ürmek için normal ekme i süslüyor. FENER L G N LK YARISI NI L DER KAPATTI. Sar 28 Lacivertliler, deplasmanda kar la t Trabzonspor u Güiza n n golüyle 10 ma lup etmeyi ba ard. Kurban kesim ihalesinde yolsuzluk: 56 ki i gözalt nda GÜNDEM ARALIK 2009 PAZARTES 50 Kr Kürt ayd nlar Re adiye sald r s n n pe ini b rakm yor erafettin Elçi: Re adiye sald r s n Kürtler 1 onaylamad. Kürtler bu olaylar n üstüne gitmeli. Kemal Burkay: mral komutan Ergenekon da 1 yarg lan yor. PKK, Ergenekon un ta eronu. brahim Aksoy: PKK ba kalar taraf ndan talimat 1 al yormu gibi, olaylar olduktan sonra üstleniyor. D LEK HAYIRLI, TANJU ÖZKAYA STANBUL Taraf gazetesinin dün Apo ya Re adiye sansü ba l kl haberi, demokratik aç l m baltala rü ma giri imi olarak de erlendirilen Re adiye sald r s n tekrar tart maya açt. Abdullah Öcalan n avukatlar arac l yla yapt Olaya bir anlam veremedim. Tokat akl m n kö esinden dahi geçmezdi. sözlerinin bas na yans t lmamas n de erlendiren Kürt ayd nlar, konunun üzerine gidilmesini istiyor. 33 er olay n hat rlatan Kürt siyasetinin önemli isimlerinden Kemal Burkay iki sald r aras ndaki benzerli e dikkat çekti: PKK n n olay günler sonra üstlenmesi manidar. Örgüt, Ergenekon taraf ndan ta eron olarak kullan l yor. Eski De i im ve Demokrasi Partisi kurucular ndan Fehmi Demir ise, Kürt halk Re adiye yi unutmamal ve kendi içindeki karanl k güçleri mutlaka ay rmal. ça r s nda bulundu. 1GÜNDEM 04 Üçlü mekanizma, Ba dat ta PKK n n tasfiyesini görü tü PKK ile mücadele amac yla Türkiye, Irak ve ABD nin kat l m yla olu turulan üçlü mekanizma dün Ba dat ta topland. Mahmur Kamp n n bo alt lmas, terör örgütü PKK yöneticilerinin durumu gibi konular masaya yat r ld. çi leri Bakan Be ir Atalay toplant dan sonra Somut tedbirler ve kararlar ald k. Bir yol haritas ç kar ld. Üç ülke de PKK n n tas yesine yönelik ad mlar n yo unla t r lmas için kararl l klar n vurgulad. dedi. Ye il bölgede yap lan terörle mücadele toplant s na, Tümgeneral Erdal Öztürk, Emniyet Genel Müdürü O uz Ka an Köksal, M T yetkilileri, D i leri Bakanl D Güvenlik Genel Müdürü Ayd n Sezgin de kat ld. 1POL T KA 17 DTP kapat ld, fatura Hazine ye ç kt HAB B GÜLER ANKARA Kapat lan Demokratik Toplum Partisi nin (DTP), Sosyal Güvenlik Kurumu na 200 bin lira borç takt ortaya ç kt. Yasa gere i, DTP nin bütün mal varl n n yan s ra borçlar da Hazine ye geçecek. Edinilen bilgilere göre, kapat lma ihtimalini göz önünde bulunduran DTP yönetimi, hiçbir mal varl edinmedi, kasas nda da para b rakmad. Buna kar l k parti personelinin prim ödemeleri konusunda ise hiç acele etmedi. DTP nin nakit paras ve gayrimenkullerinin pe ine dü mesi beklenen Hazine, 200 bin liral k prim borcuyla kar la acak. Eski DTP Genel Sayman Salih Y ld z, kapatma karar ndan sonra henüz Maliye den görevlilerin denetlemeye gelmedi ini belirterek, San r m bo kasayla kar la acaklar n dü ündükleri için gelmediler. dedi. 1POL T KA 16 Ergenekon da s rlar gecesi Amirallere suikast iddias sebebiyle yeniden tutuklanmas istenen Yarbay Ali Tatar lojmanda ölü bulundu. Tatar n intihar etti i belirtilirken, ayn gün Ergenekon san Levent Ersöz ün yatt hastanede üpheli bir ah s yakaland. Ate açarak kaçmaya çal an emekli uzman çavu un üzerinden iki tabanca ç kt. SAL H SARIKAYA, MUZAFFER SALCIO LU STANBUL Kaos planlar yla geni leyen Ergene soru turmas nda önceki gün il kon ginç iki olay ya and. Poyrazköy de ele geçirilen belgeler ve oramirallere suikast iddialar sebebiyle tutuklan p itiraz üzerine serbest b rak lan Deniz Yarbay Ali Tatar, ölü bulundu. Hakk nda yeniden yakalama emri ç kar lmas na ili kin tebligat ald ktan sonra Beylerbeyi ndeki Astsubay Haz rlama Okulu lojman nda intihar etti i ileri sürülen Tatar n, silah yla ba na bir el ate etti i belirtiliyor. Ayn gün ya anan ikinci olay ise tutuklu Ergenekon san emekli Tu general Levent Ersöz ün yatt hastanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre saat sular nda binada dola an bir ki i güvenlik görevlilerince uyar ld. Bunun üzerine Ben albay m diye ba rarak kaçan üpheli, tabancayla havaya ate açmaya ba lad. Güvenlik görevlilerince yakalan p polise teslim edilen ki inin Erhan Keskin isimli emekli bir uzman çavu oldu u ve üzerinden biri kurus k, iki tabanca ç kt ö renildi. Olay n kendisini ku ku ve endi eye sevk etti ini belirten Ersöz ün avukat Ali R za Dizdar ise, Birileri mesaj m vermek istiyor, diye dü ündüm. dedi. 1GÜNDEM 13 YÖK Ba kan Vekili: Kanunda farkl katsay yok, karar içimize sinmedi YÖK ün farkl katsay uygulamas na geçmesiyle ba layan tart malar devam ediyor. Meslek liseleri ile genel liseler aras nda 10 puan fark n olu mas na en ciddi ele tiriler ise YÖK ün içinden geliyor. YÖK Ba kan Vekili Prof. Dr. Ömer Demir, farkl katsay karar n n kanuna, pedagojiye ve e itim sistemine ayk r oldu unu söylüyor. Genel kurul üyelerinin tamam na yak n n n farkl katsay konusunda ikna ve tatmin olmad n vurgulayan Ömer Demir, Ancak mahkeme karar na uymak zorundayd k. Hiçbirimizin de içine sinmedi. diye konu uyor. 1 BRAH M ASALIO LU, GÜNDEM 03 FOTO RAF: ZAMAN, KÜR AT BAYHAN Karacaahmet teki cemevinde düzenlenen cenaze töreninde Yarbay n e i Nilüfer Tatar, amirallere suikast soru turmas n yürüten savc y suçlad. Yarbay Ali Tatar (yanda) bugün Ankara da topra a verilecek. KKTC Meclisi, Ergenekon u ara t rmak için stanbul a geliyor Ergenekon un KKTC deki uzant s yla ilgili yürütülen soru turma sürecinde önemli geli meler ya an yor. Dervi Ero lu hükümetinin engellemeleriyle kar la t klar n öne süren KKTC Meclis Komisyonu, çareyi Ergenekon soru turmas n yürüten cumhuriyet savc lar yla do rudan görü mekte buldu. Türkiye deki Ergenekon yap lanmas n n K br s ba lant lar n ara t ran komisyonun üyeleri, y lba ndan sonra Türkiye ye gelecek. Eski KKTC Ba bakan Ferdi Sabit Soyer, geçti imiz günlerde Ero lu hükümetini soru turman n üstünü kapatmakla suçlam t. 1TANJU ÖZKAYA, GÜNDEM 13 Sözle melikadrolu memur ayr m bitiyor SA YAZAR ANKARA Son y llarda say lar sürekli artan sözle meli me ile kadrolu kamu çal anlar n n özlük hakla murlar r ndaki farkl l klar n giderilmesi için ilk ad m at ld. Devlette en fazla sözle meli personele sahip olan Sa l k Bakanl, sözle melikadrolu ayr m n ortadan kald rmak için çal ma ba latt. Bu konuda haz rlanan kanun tasla n n yasala mas halinde tayin ve nakil uygulamalar ndan e ve çocuk yard m na kadar pek çok alanda haklar e itlenecek. Halen kadrolu memurlar e ve çocuk yard m alabiliyor, tayin ve nakil haklar da bulunuyor. Sözle meli personel ise bu haklardan yararlanam yor. Devlette birkaç ayr statüde sözle meli personel istihdam ediliyor. Ayn kurumda ayn i i yapanlar aras nda farkl hak ve mevzuat anlam na gelen uygulama sürekli ikâyet konusu oluyor. Memurlar aras ndaki mali ve sosyal haklar n farkl l n kald racak düzenlemeye di er kamu kurumlar n n da dahil olmas bekleniyor. 1EKONOM 07 FOTO RAF: ZAMAN, MÜHENNA KAHVEC Zaman Okur Hattý:

2 SAYFA TASARIM: KAD R D NÇER FOTO RAF: AA 02GÜNDEM 21 ARALIK 2009 PAZARTES ZAMAN Bu ac ya yürek dayanmaz, iki günde 3 çocu unu birden kaybetti 18 Aral k Cuma sabah odalar nda ölü bulunan Hedal (solda) ve Sait ten geriye babalar yla çektirdikleri ne e dolu foto ra ar kald. anl urfal AbdürrezzakZeliha Ece çifti, iki gün içinde 3 çocuklar n birden kaybetmenin ac s yla y k ld. Per embe günü yüksek ate ve kusma ikâyetiyle kald r ld klar t p merkezinden evlerine gönderilen Hedal (7) ve Sait (5), cuma sabah odalar nda ölü bulundu. 1 ya ndaki karde leri zzet ise cuma gecesi yüksek ate ikâyetiyle götürüldü ü hastanede dün sabah can verdi. Çocuklar n n ac s na dayanamayan anne de hastaneye kald r ld. anl urfa da üç küçük karde in iki gün içinde hayat n kaybetmesi yürekleri da lad. Evlatlar n n ani ölümünün ard ndan fenala an Zeliha Ece de hastaneye kald r ld. Çocuklar n ölümünde g da zehirlenmesi veya domuz gribi nden üphelenilirken, kesin sebep otopsinin ard ndan ortaya ç kacak. Abdürrezzak Ece, 17 Aral k ta çocuklar Hedal (7) ve Sait i (5) yüksek ate ve kusma ikâyetleriyle özel bir t p merkezine götürdü. Burada yap lan müdahalenin ard ndan iki karde e, g da zehirlenmesi te hisi konularak, serum tak ld. Daha sonra ilaç verilerek evlerine gönderildiler. Cuma sabah hasta çocuklar n kontrol etmek için odalar na giren baba Ece, evlatlar n n cans z bedeniyle kar la t. Polisler, doktor taraf ndan 2 karde e yaz lan ilaçlara el koyarken, çocuklardan al nan numuneler domuz gribi (H1N1) üphesiyle otopsi için Adana Adli T p Kurumu na gönderildi. Abdürrezzak Zeliha çifti, cuma günü çocuklar n n cenazelerini gözya lar aras nda topra a verdi. Ac l çift, iki çocuklar n n ayn gece ölümünün okunu atlatamadan, bu kez geriye kalan tek çocuklar zzet in (1) ac s yla y k ld. Minik zzet de cuma gecesi abla ve a abeyi gibi aniden ate lendi. Baba Ece, o lunu anl urfa Çocuk Hastanesi ne götürdü. Yo un bak ma al nan bebek, dün sabah saatlerinde ya am n yitirdi. Ceset torbas na konulan minik zzet in cans z bedeni, otopsi yap lmak üzere ambulansla anl urfa E itim ve Ara t rma Hastanesi morguna kald r ld. Üç çocu unu iki gün içinde kaybetmenin üzüntüsüyle y k lan Abdürrezzak Ece, evlatlar n n ölüm nedenini henüz bilmiyor. Doktorlar n bir aç klama yapmad n anlatan Ece, Senin çocuklar n u dertten öldü diye bir aç klama yap lmad. Sadece zzet in doktoruyla görü tüm ve bana kalp at lar n n yüksek oldu unu belirtti. Ama ölümün kesin bir nedeni yok. Yetkililerin çocuklar m n ölüm nedenini ara t rmas n ve ba ka çocuklar n ölmemesini istiyorum. dedi. Ailenin üçüncü çocu u zzet in de öldü ü haberini alan yak nlar, hastane bahçesinde sinir krizleri geçirdi. Kürtçe a tlar yakan aileyi akrabalar teskin etmeye çal rken, fenala an ac l annenin de hastanede tedavi alt na al nd ö renildi. Yetkililer, konuyla ilgili soru turma ba lat ld n, çocuklar n ölümünün zehirlenmeden kaynaklanm olabilece i ihtimali üzerinde duruldu unu, kesin nedenin otopsi sonucuna göre belirlenece ini kaydetti. Bu arada anl urfa Valili i, 3 karde in ölümüyle ilgili soru turma ba latt. ANLIURFA AA Ekme e susam serpip dü ük gramajda sat yorlar ZEYNEP KAÇMAZ STANBUL Türk G da Kodeksi yle f r nc lara tan nan farkl gra ekmek üretme imkan suistimal ediliyor. majlarda Halk tipi ekme in asgari gramaj 300 gram belirlendi. Sadece ceviz, susam, peynir gibi maddelerle yap lan ekmek çe itlerinde gramaj esnekli ine izin verildi. Ancak bu uygulaman n istismar edildi i ortaya ç kt. Baz f r nc lar ekme in üzerine birkaç tutam susam serpip çe it ekmek diyerek dü ük gramajlarda sat yor. Yasadaki bo luk nedeniyle dü ük gramajda ekmek sat ld n söyleyen F r nc lar Odas Genel Ba kan Fahri Özer yasan n düzeltilmesi gerekti ini vurguluyor. F r n i çisi M.A., denetim eksikli i yüzünden birçok f r nda ekme in gramaj yla oynand n anlat yor. F r n i leten bir arkada n n dü ük gramajda ekmek satt n belirten M.A., unlar söylüyor: Arkada m Ekme in gramaj ndan çalmazsam i as edece im. Ayakta durabilmek için bunu yapmak zorunday m. Zaten birçok f r nc da bunu yap yor. dedi. Sar o lu Unlu Mamülleri sahibi Kadir Sar da f r nc lar n denetlenmedi ine dikkat çekiyor. Birkaç sene önce otobüs bileti ile ekme in ayn yatta oldu unu belirten Sar, Otobüs bilet yatlar artt, ekme in yat ise ayn. F r nc ayakta kalabilmek için gramajdan çal yor. itiraf nda bulunuyor. O uo lu Unlu Mamülleri sahibi Menderes O uo lu ise f r nc lar n birlik olamamas ndan yak n yor: Ne ekmek yat nda ne de gramaj nda f r nc lar olarak aram zda birlik var. F r n n biri ekme i 50 kuru a, di eri 80 kuru a sat yor. Tüketiciler Birli i Ba kan Naz m Kaya da en çok gramaj dü üklü ü konusunda ikayet ald klar n belirterek, Ekme in içinden ip dahi ç k yor. Denetimlerin art r lmas gerekiyor. diyor. Ekmek gramaj istismar en çok stanbul da ya an yor. Özellikle gelir seviyesi dü ük semtlerde gramaj, 80 grama kadar dü üyor. 6 bin 122 sözle meli ö retmen al nacak Milli E itim Bakanl n n 16 Aral k ta 10 bin kadroya ö retmen atamas n n ard ndan kadroya geçen 6 bin 122 sözle meli ö retmenden bo alan yerlere ba vurular bugün ba l yor. Bakanl n 165 kadrolu, 6 bin 122 sözle meli ö retmen kadrosuna yapaca atamalar için müracaatlar, 2128 Aral k aras nda elektronik ortamda yap labilecek. Ba vurusu kabul edilen adaylar n görevlendirmeleri 30 Aral k ta KPSS puan üstünlü ü esas na göre bilgisayar kuras yla gerçekle tirilecek. Adaylar, sözle meli ö retmen al m na ili kin k lavuzu internet sitesinde görebilecek. Kadrolusözle meli ö retmenlerin göreve ba lama tarihi ise 15 Ocak olarak belirlendi. ANKARA C HAN Evren ismine kar facebook ta grup kurdular Türkiye nin farkl bölgelerinde 12 Eylül darbesi mimar 7. Cumhurba kan Kenan Evren in nin isminin bulvar, cadde ve okullardan kald r lmas, Ankara n n Evren ilçesini de hareketlendirdi. lçe sakinleri, sosyal payla m sitesi facebook ta Ankara n n Evren ilçesinin ad n n yeniden Ç k na l olmas n isteyenler ad yla grup kurdu. Üyeler, demokrasinin sekteye u ramas nda rolü bulunan Evren isminin ilçeden kald r lmas n istiyor. Grup üyeleri, isim de i ikli i konusunda herhangi bir çal man n bulunmad n belirtirken, Evren KENAN EVREN Belediye Ba kan Nedim Keskin, ilçe halk ndan talep gelmesi durumunda konunun görü ülebilece ini söyledi. Grubun tan t m yaz s nda öyle deniliyor: 1982 y l nda 12 Eylül cuntas n n görkemli pa as Kenan Evren in ad n ald netekim. O dönem kasaba olan Evren, 1990 da ilçe statüsüne geçti. Tüm Türkiye, 12 Eylül cuntas n n lideri Evren in ad n n cadde, sokak, okul gibi yerlerden silmeye ba lad. Ama Ankara n n bir ilçesinde isim de i ikli i için bir k p rdanma yok. MEVLÜT KARABULUT ANKARA

3 SAYFA TASARIM: SMA L ÖZCAN 03GÜNDEM 21 Meslek lisesi ö rencileri buruk: Neden 10 puan geriden ba lamak zorunday z? YÖK ün farkl katsay uygulamas na geri dönmesi meslek lisesi ö rencilerine buruk bir sevinç ya att. S nava e it artlarda girmeyi beklerken 10 y ld r uygulanan ma duriyetin azalarak da olsa devam etti ini gören ö renciler, kendilerine haks zl k yap ld na inan yor. Ö renciler s nav öncesi yap lan de i ikliklerin ise motivasyonlar n olumsuz etkiledi ini vurguluyor. HEMRA KÖSE, TANJU ÖZKAYA STANBUL Yüksekö retim Kurulu (YÖK), Dan ölçülülük ilkesini gündeme getir tay n mesinin ard ndan katsay uygulamas na geri dönmek zorunda kald. Bu karar, s nava e it artlarda girmeyi bekleyen meslek lisesi ö rencilerine buruk bir sevinç ya att. Çünkü yeni uygulamayla 10 y ld r süren katsay ma duriyeti azalarak devam etmi oluyor. Üniversite s nav na, düz lisede okuyan akran ndan 10 puan geride ba layacak olan meslek lisesi mezunu Bü ra K ld r, büyük bir haks zl a maruz kald klar n söylüyor. Neden ben arkada mdan 10 puan geride ba lamak zorunday m? diye soran K ld r, k sa bir süre içinde yap lan farkl de i ikliklerin kafalar n kar t rd n belirtiyor. Üniversite s nav nda 1 puan n bile büyük önemi oldu unu vurgulayan meslek lisesi mezunu Hülya Yard m da, Katsay adaletsizli ine art k kimsenin tahammülü kalmad. S nava 10 puan geride ba lamam z n haks zl k oldu unu, bu engelleri koyanlar da en bizim kadar iyi biliyor. ifadelerini kullan yor. YÖK Genel Kurulu, meslek liseliler ve alan d tercihte bulunacaklar için yeni katsay y 0,13, genel liseliler ve alan içi tercih yapacaklar için ise 0,15 olarak belirlemi ti. Buna göre bir meslek lisesi ö rencisinin, genel lisede okuyan bir akran na yeti ebilmek için fazladan 8 soru çözmesi gerekiyor. YÖK ün dengeleri korumaya çal t n aktaran FEM Dershaneleri rehberlik uzman Faruk Ard ç ise al nan karar n meslek liselilerin ma duriyetini devam ettirdi ini vurguluyor. Meslek liseli adaylar n geçmi döneme göre daha avantajl oldu unu aktaran Ard ç, katsay n n olu turdu u puan fark n öyle aç kl yor: Örne in, imamhatip lisesi mezunu bir aday; ilahiyat tercihi yaparsa AOBP 500*(0,15+0,05)=100 puan eklenecek. Ayn aday hukuk tercihi yaparsa ilgili puan na 500*0,13=65 puan eklenecek. Meslek liseli bir aday n genel lise mezunu ö rencilerle aralar ndaki 10 puan fark n kapatabilmesi için fazladan 45 matematik sorusu yapmas gerekecek. Ö renci velisi Maide Uçkan: Yeni düzenlemenin haks zl gidermedi i ortada. Katsay n n tamamen kald r lmas gerekiyor. Meslek liseli k z m n daha fazla ma dur edilmesini istemiyorum. nönü Teknik Meslek Lisesi nden mezun ö renci Bü ra K ld r: Meslek liseliyiz diye bizi geriden ba lat yorlar. Bu konuda yap lan farkl düzenlemeler bizi çok yordu. Art k derslerime konsantre olam yorum, sürekli bir kafa kar kl var. Bizi yurtd na gitmeye mecbur etmesinler. Bizi daha fazla ma dur etmesinler. Ö renci velisi Mehmet S d k Güzeldere: S navda çok küçük bir fark bile binlerce ki inin gerisinde kalman za neden oluyor. O lum, ileti im meslek lisesinde okuyor. Katsay kalkt nda sevindik, dershaneye yazd rd k. imdi yeniden katsay engeli konuldu. O lum da dershaneye gitmek istemiyor. Gençlerimiz katsay gibi saçma bir tart ma u runa hayal k r kl na u rat l yor. Adaletsizli e tahammülümüz kalmad B LG SAYAR BÖLÜMÜ MEZUNU HÜLYA YARDIM: Eski sisteme nazaran imdiki düzenleme daha iyi diyebiliriz. Ama de il 10 puan, 1 puan bile geride s nava ba lamam z n haks zl k oldu unu, bu engelleri koyanlar da en az bizim kadar iyi biliyor. Art k adaletsizli e tahammülümüz kalmad. Bilgisayar bölümü mezunu Hülya Yard m, abisinin de kendisi gibi meslek lisesini bitirdi ini söylüyor. Bu nedenle y llard r süren ma duriyetin devam etmesi nedeniyle büyük hayal k r kl ya ad klar n anlat yor. FOTO RAF: ZAMAN ARALIK 2009 PAZARTES ZAMAN YÖK Ba kan Vekili Prof. Dr. Ömer Demir, farkl katsay uygulamas yla ilgili ald klar karar n kuruldaki kimseyi memnun etmedi ini söylüyor. Yarg karar na uymak için farkl katsay ya raz olduk B R NC SAYFADAN DEVAM Yüksekö retime giri i düzenleyen Yüksekö retim Kanunu nun 45. maddesinin okunmas n isteyen YÖK Ba kan Vekili Prof. Dr. Ömer Demir, Maddenin neresinde farkl katsay yaz yor, biri bana göstersin. Kanunlarda kesinlikle meslek ö retimine devam etmek isteyenlere pozitif ayr mc l k öngörülüyor, alan d nda gitmeyi engelleyen ima yollu bile bir hüküm yok. ifadelerini kullan yor. Genel kurul üyelerinin kendisi dahil tamam na yak n n n katsay fark uygulanmas konusunda ikna olmad n n alt n çizen Ömer Demir, yarg karar na uymak için bu karara imza att klar n belirtiyor. Farkl katsay konusunun sadece meslek liselerini de il, genel lise ö rencilerini de etkiledi ini hat rlatan YÖK Ba kan Vekili, sözlerini öyle sürdürüyor: Fen alan ndan mezun olan birine kesinlikle e it a rl a geçemezsiniz diyoruz veya e it a rl kl bir ö renciye sözel tercih yapt rm yoruz. Bunun, yönlendirmeyle aç klanmas mümkün de il. nsan n tercihlerinde de i iklik yapma hakk n elinden almaya kim me ru bir aç klama getirebilir? Yönlendirme, insanlar n tercihlerinden vazgeçmesini imkâns z k lmak de il ki. nsan tüm tercihlerinden vazgeçebilir. Daha önce t p seviyordur, vazgeçmi tir, hukuku seviyordur imdi vazgeçmi tir. Vazgeçme hakk n insan n elinden nas l al rs n z? Ak l almaz bir ey bu. FOTO RAFLAR: ZAMAN, ORHAN YILDIRIM FOTO RAF: ZAMAN mamlar selde y k lan camilerini yapt rabilmek için üç y l boyunca para biriktirdi. 80 metrekare büyüklü ünde ve 100 ki i kapasiteli caminin in aat nda da çal an imamlar, yapt rd klar camiyi törenle hizmete açt. mamlar, selde y k lan camiyi 3 y lda in a etti ORHAN YILDIRIM ERZURUM, ZAMAN Erzurum'un Tortum ilçesi Serdar beldesinde, be imam üç y l önce l sel nedeniyle y k lan camilerini yeniden yapt rd. mam Durmu Turan önderli inde bir araya gelen hsan Özdemir, smail Koçak, Ya ar Ali Akyüz ile Faruk Özdemir adl imamlar önce cami yapt rma derne i kurdu. Köy cemaatinin de ekonomik deste ini alan imamlar, üç y l boyunca okuduklar hatimlerden, DURMU TURAN, A A I KATIKLI CAM MAMI y kad klar cenazelerden kazand klar paray kurduklar cami ya atma derne ine ba lad. 80 metrekare büyükyümüzde ya anan sel nedeniyle y k llar söyledi: Camimiz üç y l önce kölü ünde ve 100 ki i kapasiteli caminin m t. Camiyi yeniden yapt rmak için in aat nda da çal an imamlar, yapt rd klar camiyi törenle hizmete açt. bulunduk olumlu cevap alamad k. Biz resmî kurumlar nezdinde giri imlerde Dernek ba kan ve A a Kat kl Camii imam Durmu Turan, imam aram zda, sonra camiyi yapt rmak için de 5 imam olarak önce dernek kurduk lar olarak cami yapt rmaktan mutluluk duyduklar n söyledi. Dört imam vatanda lar m z n, ölmü lerinin hay cebimizdeki paray harcad k. Özellikle arkada yla birlikte köy cemaatinin r na okuttu u hatimler ve y kad m z de deste ini alarak yapt rd klar camiyi hizmete sokman n n huzurunu ya tikleri paralar cebimize koymak yeri cenazelerden dolay bizlere hediye et ad klar n dile getiren Durmu, unne camimizin yap m na harcad k. Yolda buldu u 3 bin lira ve kredi kartlar n sahibine verdi zmir de askerli ini yapan genç, yolda buldu u ve içerisinde yakla k 4 bin TL lik nakit ve çekin bulundu u cüzdan, polise teslim etti. zmir Urla daki Deniz Hava Savunma Birli i nde askerlik yapan Cengiz Kele, izin dönü ü geldi i zmir Konak ta, yerde bir cüzdan oldu unu fark etti. Cüzdanda 2 bin 800 TL nakit para, TL de erinde çek ve 2 kredi kart oldu unu gören Kele, kimlik bilgilerinden, cüzdan sahibi brahim Hasgül enler e telefonla ula t. Hasgül enler e, cüzdan n buldu unu bildiren Kele, daha sonra Kantar Karakolu na giderek cüzdan teslim etti. Karakola gelen Hasgül enler, kaybetti i cüzdan n eksiksiz teslim ald n söyleyerek, Bu devirde böyle bir olay ya amak beni çok mutlu etti. Allah da asker arkada m za, bunun kat kat fazlas n versin. diye konu tu. ZM R AA

4 SAYFA TASARIM: SMA L ÖZCAN 21 ARALIK 2009 PAZARTES, 1431 MUHARREM 5 Kürt ayd nlar n n Re adiye görü ü: Sald r da Ergenekon un parma var Bölücüba Abdullah Öcalan n avukatlar na yapt aç klaman n Re adiye k sm n n sansürlenmesi hain pusu konusundaki üpheleri yeniden depre tirdi. Öcalan n Bu Re adiye olay n ben anlamad m. Tokat, benim akl m n kö esinden geçmezdi. sözlerini yorumlayan Kürt ayd nlar, Sald r da Ergenekon un parma var. PKK olsa bile kimin için yapt önemli. diyor. Aç l m kar tlar na koz veriyor KEMAL BURKAY (KÜRT AYDIN VE S YASETÇ ): Öcalan yakaland nda yapt klar n düzeltmek için kendisine f rsat verilmesini talep etmi ti. imdi aç l m sürecine kar ç kanlara koz olacak eyler yap yor. Kendisinden ne isteniyorsa onu söylüyor. Apo bazen sava yönetiyor; nas l izin veriliyor? Kamuoyuyla dalga geçiyorlar. mral komutan Ergenekon da yarg lan yor. Demek ki mral y yöneten parmaklar içinde direkt Ergenekon parmaklar var. SELÇUK KAPUC STANBUL Emekli Tu general Cavit Yenicio lu nun Hür ve Kabul Edilmi Masonlar Büyük Locas eski üstad oldu unun ortaya ç kmas tart malar da beraberinde getirdi. Emekli Yarbay Tev k Diker, subaylar n derneklere üye olmas n n yasak oldu una dikkat çekerek, Rahmetli Atatürk ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne zararl faaliyette bulunduklar gerekçesi ile kapatt rd mason localar n n TSK n n general kadrosuna nas l s zm oldu unu ibretle seyrediyoruz. dedi. Bu eylemde ba ka parmaklar var ERAFETT N ELÇ (KADEP GENEL BA KANI): Abdullah Öcalan halk n onaylamad bir hareketi sahiplenmek istememi olabilir. Benim kanaatime göre olay n tek amac aç l m süreci ve demokratikle meyi engellemek ve provoke etmektir. Bu eylemi yapanlar n içinde ba ka parmaklar var m yok mu hâlâ aç kl a kavu mad. 33 er olay da y llar sonra ö renildi. Aç l m sürecini engellemek isteyen güçlerin bu olayda etkileri var. Kürtler bu olaylar n üstüne gitmeli. Org. Ba bu, TSK ya s zan localarla mücadele edecek mi? sorusunu yönelten Tev k Diker, TSK daki yap sal bozuklu u ispatlayan tipik bir örnekle kar kar ya olduklar n kaydetti. Diker, ülkenin selameti aç s ndan, TSK n n içindeki masonlar, rotaryenleri ve lionslara üye olan mensuplar n temizlemesi gerekti ini söyledi. Türk Silahl Kuvvetleri nin, her türlü siyasi tesir ve dü üncelerin d nda ve üstünde oldu unu vurgulayan emekli Yarbay, unlar kaydetti: Hürriyet gazetesinde PKK,ba kalar ndan talimat al yor BRAH M AKSOY (KAPATILAN HEP M LLETVEK L ): Re adiye gibi geçmi te birçok olay ya and. Demokrasi ad na ne zaman bir geli me kaydedilirse olaylar patlak verdi. PKK ba kalar ndan talimat al yormu gibi, olaylar olduktan sonra üstleniyor. Bu olaylar Kürtlerin haklar n n her seferinde engellendi i olaylard r. Türkiye de iki örgüt olu turmu tur. Biri devlet içindeki Ergenekon, bir de PKK n n Ergenekon u. Ortakla a çal ma yürüttükleri gayet aç k.. Bir general nas l masonlukta Büyük Üstat olabiliyor? yay nlanan taziye ilan ndaki ayr nt lar çok ilginç. Bir general masonlukta Büyük Üstad ve En Muhterem olabiliyor. Ama o emekli pa a, diye savunma yapanlara sesleniyorum. Emekli olur olmaz bu makama kadar yükselmek locada mümkün mü? Dünyada emeklilikten ba layan ve bu makama ç kabilen bir ba ka örnek var m? Taziyede masonik sembollere yer verildi i gibi yine masonlu a has kavramlar kullan lm. Büyük Üstat ve Evrenin Ulu Mimar gibi sözcükler buna örnektir. Olay n provokasyon oldu u çok aç k FEHM DEM R (HAKPAR GE NEL BA KAN YARDIMCISI): Olay n bir provokasyon oldu u ve sürece müdahale amac ta d çok aç k. Demokratik aç l m, DTP nin kapat lmas ve Re adiye sald r s... Burada iyi niyet yok. Re adiye olay n Kürtler unutmamal ve kendi içindeki bu karanl k güçleri mutlaka ay rmal. Olayda Ergenekon un bir parma oldu unu dü ünüyorum, Kürt halk na da faydas yok. Kürt halk n n sa duyulu olmas ve bu tür olaylara kar tutum tak nmas gerekir. D LEK HAYIRLI, TANJU ÖZKAYA STANBUL Demokratik aç l m sürecinin top önemli bir kesimi taraf n lumun dan benimsendi i bir dönemde Re adiye sald r s n n meydana gelmesi, Derin güçler, süreci baltalamak m istiyor? sorusunu gündeme getirdi. lk günden adres gösterilen PKK, 3 gün aradan sonra sald r y üstlendi. Bu durum, üpheleri gidermedi aksine kafalarda yeni soru i aretlerine yol açt. Tart ma sürerken, bölücüba Abdullah Öcalan n önceki hafta avukatlar arac l yla yapt aç klaman n Re adiye k sm n n sansürlendi i ortaya ç kt. Taraf gazetesinin haberine göre Öcalan, avukatlar na, Bu Re adiye olay n ben anlamad m. Benim bilgim olmad için bir ey söyleyemiyorum. Tokat, benim akl m n kö esinden dahi geçmezdi. de erlendirmesini yapt. Ancak avukatlar, bu bölümü kamuoyuna aç klamad. Öcalan n aç klamalar na uygulanan sansür, ba ndan beri Re adiye sald r s na mesafeli duran Kürt ayd n ve siyasetçilerinin ku kular n art rd. Kürt siyasetinin önemli isimlerinden Kemal Burkay, Re adiye olaylar n n 1993 y l nda k smi aff n rafa kald r lmas na sebep olan 33 er olay ile benzerlik gösterdi ine dikkat çekiyor. PKK n n olay günler sonra üstlenmesini manidar bulan Burkay, örgütün Ergenekon yap lanmas taraf ndan ta eron olarak kullan ld n belirtiyor. KADEP Genel Ba kan erafettin Elçi ise Re adiye sald r s n n olay yapan grup d ndaki Kürtlerin ço unlu u taraf ndan onaylanmad n, bu yüzden Öcalan n halk n tepkisini çekecek bir hadiseyi sahiplenmek istememi olabilece ini vurguluyor. Kapat lan HEP in genel ba kan Feridun Yazar, PKK da olsa kimin için yapt önemli. yorumunu yaparken, HAKPAR Genel Ba kan Yard mc s Fehmi Demir, u ça r y yap yor: Olayda Ergenekon un parma oldu unu dü ünüyorum. Kürt halk n n sa duyulu olmas ve bu tür olaylara kar tutum tak nmas gerekir. Kürt halk Re adiye yi unutmamal ve kendi içindeki karanl k güçleri mutlaka ay rmal. PKK da olsa kimin için yapt önemli FER DUN YAZAR (KAPATILAN HEP GENEL BA KANI): Re adiye sald r s çok vahim ve dü ündürücüdür, çok ciddi bir ekilde ara t r lmal. Bu tür olaylar demokratik aç l m n önünü t kamak için yap lm t r. Yapanlar PKK l da olabilir ama kimin için yapt klar önemlidir. Bunlar provokasyondur. Ara t r lmal. Bence PKK da bunun nedenini kendi içinde ara t rmal. Neden yapt n z? Neden günahs z insanlar bu hale getirdiniz sorusunun cevab bulunmal. Öcalan n Bu Re adiye olay n ben anlamad m. Tokat, benim akl m n kö esinden dahi geçmezdi. yönündeki sözleri, Re adiye sald r s üzerinde üphe bulutlar n art rd. Kürt ayd nlar n n büyük ço unlu u, sald r n n provokasyon oldu u görü ünde. Emekli Yarbay Tev k Diker, subaylar n derneklere üye olmas n n yasak oldu unu belirtiyor. FOTO RAF: C HAN, HAMZA ERDO AN Taraf gazetesindeki toplant ya kat lan Ahmet Türk, gelinen süreçle ilgili bilgi verdi. FOTO RAF: ZAMAN, MÜHENNA KAHVEC Ayd nlar, ortak ak l için bir araya geldi MUZAFFER SALCIO LU STANBUL Ayd nlar, demokratik aç l m konusunda or ak l olu turabilmek için bir araya geldi. tak Kapat lan DTP nin genel ba kan Ahmet Türk ün de aralar nda bulundu u grup, Türkiye nin nas l normalle ece ini tart t. Taraf gazetesinde yap lan toplant ya u isimler kat ld : Murat Belge, Ahmet Türk, Mehmet Altan, Ali Bulaç, ahin Alpay, Do u Ergil, Altan Tan, Oral Çal lar, Etyen Mahçupyan, Orhan Miro lu, Ümit F rat, Ay e Kad o lu, rfan Dündar, Ayhan Aktar. Prof. Dr. Do u Ergil, 4 saatlik toplant n n ard ndan yapt aç klamada, grubun ebelik rolü oynayaca n belirtti. leride bir yol haritas ç karacaklar n kaydeden Ergil, Sistem bir türlü demokratik bir program do uram yor, o halde bir ebeye ihtiyaç var, galiba o ebelik rolü de bize dü üyor. dedi. GazeteciYazar Ali Bulaç, bar, siyaseti ve bir arada ya amay öne ç karan bir platformun olu turulmas için görü birli ine var ld n söyledi. Gazeteciyazar Mehmet Altan da, Yeniden dü ünmeye ça r nas l olu abilir, nas l geni leyebilir? Bu sürecin sa l kl bir ekilde yürütülmesi için neler yap labilir, diye bir kir al veri inde bulunuldu. dedi. DTP nin Genel Ba kan Ahmet Türk de, u görü ü dile getirdi: Toplant da geçmi ve gelecekle ilgili dü ünceler ortaya at ld. Türkiye nin normalle mesi için dü ünceler aç kland. Ayd n ve demokratlar olarak bu ülkede neler yapabiliriz, herkes bunun üzerinde krini söyledi. Silopi de 4 terörist teslim oldu MEHMET GÖKÇE D YARBAKIR, C HAN Terör örgütü PKK dan kaçan 4 ki i, rnak n Silopi ilçesinde güvenlik kuvvetlerine teslim oldu. Genelkurmay Ba kanl web sitesinde yap lan aç klamaya göre, terör örgütünün Irak n kuzeyindeki kamplar ndan 1 i kad n 4 ki i kaçt. PKK l lar, Habur S n r Kap s na gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu. lçe Jandarma Komutanl nda sorguland ktan sonra Silopi Cumhuriyet Savc l nda ifadeleri al nan teröristler Diyarbak r a sevk edildi. Diyarbak r a getirilen PKK l lar, özel yetkili cumhuriyet savc s taraf ndan sorgulan yor. TCK n n Etkin Pi manl k yasas ndan faydalanmak isteyen 4 ki i, herhangi bir suça kar t klar tespit edilmezse savc l k sorgular n n ard ndan mahkemeye ç kar lmadan serbest b rak lacak. Teslim olan PKK l lar n sorgular n n devam etti i ö renildi y l nda imdiye kadar 144 terörist, terör örgütünün bask s na dayanamayarak güvenlik güçlerine teslim oldu. 50 ki ilik grup Gazi yi kar t rd Gazi Mahallesi nde bölücü örgüt yanda bir grup, yolu kapat p yürüyü yap nca polis müdahale etti. Polisin, tazyikli su ile müdahalesi üzerine göstericiler panzerlere ta ya d rd. smetpa a Caddesi üzerinde gösteri yapan yakla k 50 ki ilik grup, yolu kapat p yürüyü yapmak isteyince polis engeline tak ld. Polis, göstericileri, renkli su ile püskürtmeye çal t. Polise yakla k bir saat ta ya d ran göstericiler, Çevik Kuvvet polisinin gazl müdahalesiyle ara sokaklara da ld. Baz anne ve babalar, gazdan etkilenen çocuklar n kaç rmaya çal t. Polis, kovalamacan n ard ndan aralar nda çocuklar ile kad nlar n da bulundu u baz göstericileri gözalt na ald. Çevredeki birçok araç ve i yeri panzerlerin ta lanmas s ras nda hasar gördü. Bu arada göstericiler gözalt na al nd s rada çocu unun da gözalt na al nanlar aras nda oldu unu savunan bir kad n, panik ya ad. STANBUL C HAN

5 SAYFA TASARIM: BED A AZAK 05GÜNDEM 21 Çocu umu ölüme götüren subay n ceza ald n görürsem rahat uyurum FAT H YALÇINER SAMSUN Re adiye sald r s, 24 May s 1993 te 33 Mehmetçi in ehit edildi i 33 er olay n n dosyas n da tozlu ra ardan indirdi. Tan klar ve ehit aileleri, hain sald r daki karanl k noktalar n ayd nlat lmas n istiyor. ehit erlerden Samsunlu enol Cans z n ailesi de o ullar n n bile bile PKK ya kurban verildi ini dü ünüyor. 16 y l önceki elim olay gözya lar içinde anlatan anne Han m Cans z, askerlere refakat eden subay ve oförden ikayetçi oldu unu belirtiyor. Ac l anne, Ben ikayetçiyim. Çocu umun ölümüne neden olan subay istiyorum. Emanete niye h yanet etmi? O subay n tutuklan p ceza ald n görürsem rahat edece im. Ama kimi kime dava edece iz? Televizyona ç kt k, anlatt k. ki çift laf ettik diye 33 askerin an s na stanbul da yap lan an ttan çocu umun ismini kaz d lar. diyor. Samsun un Vezirköprü ilçesi A a narl köyünde ya ayan Han m Cans z, herkes gibi Mehmetçi in neden korumas z gönderildi ini anlayamad n ifade ediyor. Üstüne basa basa söylüyorum. Bizim çocuklar m z PKK ya kurban edildi. Al n size kurban, ne yaparsan z yap n denildi. diyen Cans z, sorular n öyle s ral yor: Çocuklar m z neden z rhl askeri araçla götürülmedi? Uçakla gönderilece i söylendi i halde neden sivil otobüse bindirildi? Olay an nda askerlerimizi götüren subay, teröristlerle haberle ip, Size 33 peynir bidonu yolluyoruz. demi. oför yolda 4 kez durup, telefon aç p PKK ya bilgi vermi. PKK, benim çocu umu öldürürken ba ndaki subay ile oför nas l oluyor da sa lam kurtuluyor? Olaydan sonra subay tutuklay p hemen serbest b rakt lar. Denizlili sa kurtulan bir asker var. O asker, e er subay tutuklansayd hepsini anlat rd. Baba Kaz m Cans z da askerin, olay n canl ahitleri oldu unu, bunlar n ifadesinin al nabilece ini vurguluyor. Cans z, sözlerini öyle sürdürüyor: Çocu umu doya doya öpemedim bile. Bingöl e 15 kilometre kala da lokantas nda telefon açt. Ak ama da ölüm haberi gelmi. Demek ki olay, önlerinde olmu. oför, yolu de i tirmi. Yolda beyaz bir kamyonet barikat kurmu. Ne koruma ne muhaf z, çocuklar ehit etmi ler. Bu askerin hiç mi k ymeti yok? Biz onlar büyütene kadar neler çektik. Analar n babalar n yüre i neden yan yor? ARALIK 2009 PAZARTES ZAMAN ehit annesi Han m Cans z, hükümetin demokratik aç l m na destek veriyor. Ac l annenin, af için art var: Silah b rak p da gelecek. Eline bez parças n de il, benim bayra m alacak. Ben suçluyum. diyecek. FOTO RAF: C HAN, FAT H YALÇINER Emniyet Genel Müdürlü ü, KCK/TM ile birlikte bombal sabotaj, suikast, eylemlere haz rlanan Devrimci Karargâh Örgütü ne kar alarma geçti. Te kilatlara gönderilen yaz da, istihbarat ve operasyonel çal malara a rl k verilmesi istendi. FOTO RAF: C HAN, ÜM T PITIR PKK ile Devrimci Karargâh, aç l m sabote etmek için ittifak kurdu SEDAT GÜNEÇ ANKARA PKK terör örgütünün ehir yap lan Kürdistan Topluluklar Birli mas i (KCK) ile Ergenekon ba lant l Devrimci Karargâh Örgütü, demokratik aç l m sabote etmek için ittifak kurdu. Polis, PKK n n Re adiye sald r s n n ard ndan Devrimci Karargâh Örgütü nün sansasyonel eylemler için sald r planlad n tespit etti. Emniyet Genel Müdürlü ü nce haz rlanan raporda, Devrimci Karargâh n eylemlerine kar 81 il emniyet müdürlü ünü gizli bir yaz ile uyard. Yaz da, örgütün ABD ba ta olmak üzere örgüte göre emperyalist ülkelerin Türkiye deki temsilcilikleri, irketleri, siyasiler ile üst düzey bürokratlara dönük silahl bombal eylemlere haz rland belirtildi. Mensuplar n n PKK n n Kan SEDAT GÜNEÇ ANKARA Kurban ba lar n kabul eden Mehmetçik Vakf, LÖSEV ve Deniz Feneri Derne i nin, vekaleten kurban kesimi yapt rd klar rmalar hakk nda ba lat lan soru turmada 56 ki i gözalt na al nd. Soru turmada kurbanlar n kesilmedi i halde kesilmi gibi gösterilerek yakla k 10 milyon liral k usulsüzlük yap ld öne sürülüyor. Ankara Cumhuriyet Ba savc l n n koordinasyonunda kurban ba lar nda usulsüzlük yap ld iddias yla ba lat lan soru turmada Mayet ve Yavuzet rmalar n n defterleri incelemeye al nd. Yap lan incelemede hesaplarda usulsüzlük bulunmas üzerine polis dün operasyona ba lad. Ankara Emniyet Müdürlü ü Kaçakç l k ve Organize Suçlarla Mücadele ube Müdürlü ü nce yürütülen soru turmada polis, Deniz Feneri Derne i, Mehmetçik Vakf ve LÖSEV yöneticilerini de ifadelerine ba vurmak üzere emniyete getirdi. ki irketin yöneticileri de soru turma kapsam nda gözalt na al nd. Deniz Feneri Derne i nin dört yöneticisi stanbul dan Ankara ya gönderildi. Mayet rmas n n Deniz Feneri Derne i nce bu y l kurban kesimi yap lan dört kesim merkezinden biri oldu u bildirildi. Mehmetçik Vakf n n ise bu y l 17 kesim merkezi için açt ihaleyi 12 rman n kazand, Mayet ve Yavuzet rmas n n bu 12 rma aras nda yer ald ö renildi. Operasyon sonras Deniz Feneri Derne i nce yap lan aç klamada, derne in kurban organizasyonuyla ilgili incelemeye tabi tutuldu u belirtilerek, dil Da ndaki kamplar nda e itim gördükleri ortaya ç kan örgütün, provokatif sald r larda kullanaca silah ve patlay c temin etmek için soygun ve gasp eylemleri planlad kaydedildi. Örgütün polisi yan ltmak için çe itli yerlere bomba süsü verilmi pankart asmay tasarlad da öne sürüldü. Ergenekon soru turmas kapsam nda ifade veren gizli tan k, Devrimci Karargâh Örgütü nün, PKK, Hizbullah, DHKPC ve MLKP gibi terör örgütlerinin i levsizle ti i gerekçesiyle Ergenekon taraf ndan kuruldu unu öne sürmü tü. Baz devlet görevlileriyle görü tü ünü ve örgütün uyu turucu kaçakç l üzerinden nanse edilmeye ba land n iddia eden gizli tan k, örgütün Güngören eylemi benzeri bombal sald r larla kamuoyu olu turmaya çal t n savunmu tu. Kurban kesim ihalesinde yolsuzluk yapan iki rmaya operasyon: 56 gözalt Deniz Feneri Derne i nin 2009 y l nda kurban kesimi yapt rd dört kesim merkezinden biri olan Mayet rmas n n hesaplar savc l k taraf ndan incelemeye al nm t r. Genel Ba kan m z Mehmet Cengiz, Mehmetçik Vakf ve LÖ SEV gibi kurumlar n yetkilileriyle birlikte bilgisine ba vurulmak üzere emniyette bulunmaktad r. denildi. Deniz Feneri Derne i nden yap lan aç klamada, kesimlerin noter huzurunda ve dernek görevlileri nezaretinde yap ld hat rlat larak, Yurtiçinde en fazla kesimi yapt m z Diyarbak r da Mayet rmas nda kesilen kurbanlar n etlerinin yüzde 65 ine tekabül eden k sm bayram n birinci gününden itibaren teslim al nm, Türkiye nin 65 ilinde, 66 noktas nda 12 bin 700 aileye ula t r lm t r. Geri kalan k sm ise sözle me gere i Nisan 2010 sonuna kadar teslim al n p ihtiyaç sahiplerine ula t r lacakt r. Diyarbak r da kesim yapt rd m z rmada bizim d m zda Mehmetçik Vakf ve LÖ SEV gibi kurulu lar n da kurban kestirdi i bilgisine sahibiz. denildi. TSK Mehmetçik Vakf ndan yap lan aç klamada, Mehmetçik Vakf 2009 y l vekaleten kurban ba kesim ihalesi sonucunda 17 kesim merkezi için 12 rma ihaleleri kazanm ve kesimler noter huzurunda, veteriner gözetiminde, vak f görevlileri nezaretinde, dini vecibelere uygun olarak yerine getirilmi tir. Ankara Cumhuriyet Ba savc l nca, ihaleleri kazanan 12 rmadan ikisi hakk nda ba lat lan soru turma kapsam nda, Mehmetçik Vakf Genel Müdürü ve vak fta görevli ilgili personel, bilgilerine ba vurulmak üzere emniyette bulunmaktad r. ifadelerine yer verildi.

6 f06 GÜNDEM Denetim yapan polis, alkollü sürücü kurban Bak rköy sahil yolunda alkollü sürücü deh eti ya and. Rutin uygulama s ras nda alkollü ki i, memur Kemal Demir e çarparak 10 metre sürükledi. Hastaneye kald r lan polis, tüm çabalara ra men kurtar lamad. Olay sonras kontrol edilen sürücü, 208 promil alkollü ç kt. Uyar lara ald r etmeden alkol alarak direksiyon ba na geçen ki iler, hayatlar karartmaya devam ediyor. Alkolün yol açt ölümlü olaylardan bir yenisi dün Bak rköy sahil yolunda ya and. Tra k polisi, uygulama alan n fark edemeyen sürücünün kulland otomobilin çarpmas sonucu hayat n kaybetti. Yakla k 10 metre sürüklenen polis memuru Kemal Demir, sa l k ekiplerinin ilk müdahalesinin ard ndan kald r ld hastanede müdahalelere ra men kurtar lamad. Olay haber alan polisin mesai arkada lar gözya lar na bo ulurken, oto tamircisi oldu u ö renilen sürücü 208 promil alkollü ç kt. stanbul Emniyet Müdürlü ü nde görevli tra k polisleri, Ataköy sahil yolu üzerinde rutin uygulamalar n yerine getirmek üzere haz rl k yapt. Yolun bir k sm dubalar ve tra k levhalar ile kapat ld. Polis memuru Kemal Demir de arkada lar ile birlikte üpheli gördükleri araçlar durdurarak alkol kontrolü yapmaya ba lad. Bu s rada brahim Il ca n n kulland 34 BK 7054 plakal otomobil, h zla gelerek uygulama alan na girdi. Polisin ihtarlar na ra men durmayan otomobil, Kemal Demir e çarpt. Yakla k 10 metre sürüklenen polis memuru a r yaraland. lk müdahalenin ard ndan stanbul Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi ne kald r lan polis, müdahalelere ra men kurtar lamad. Olay yerinde yap lan incelemelerin ard ndan kazaya kar an araç kald r ld. Araç sürücüsü brahim Il cal gözalt na al nd. Il cal n n, yap lan kontrollerde 208 promil alkollü oldu u tespit edildi. Il ca, adliyeye önünde bas n mensuplar n n Olay nas l oldu? eklindeki sorular na, Alkollüydüm, pi man m. kar l n verdi. Kaza ile ilgili hastanede bilgi alan stanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapk n, çok üzgün oldu unu ifade ederek, Arkada m z maalesef kaybettik. 5 senelik memurdu. Evli ve 1 çocuk babas yd. Hepimizin ba sa olsun. dedi. STANBUL ZAMAN Hayat n kaybeden polis memuru Kemal Demir (solda) için bugün stanbul Emniyet Müdürlü ü nde tören düzenlenecek. ehit polisin cenazesi Giresun un Tirebolu ilçesinde topra a verilecek. FOTO RAF: C HAN, BAYRAM EM R Çeteyle i birli i yapan emniyetçiler adliyede Antalya Emniyet Müdürlü ü nün iki ayr suç örgütüne yönelik gerçekle tirdi i Ahtapot adl operasyonda gözalt na al nan 8 i kamu görevlisi, 1 i kad n 23 ki inin emniyetteki ifadeleri tamamland. Zanl lar, Antalya Adliyesi ne getirilerek savc kar na ç kar ld. haleye fesat kar t rmak, i yeri kur unlamak, çek ve senet tahsilat, kasten adam yaralamak ve kumar oynatmakla suçlanan zanl lar; Antalya, Ankara ve stanbul da düzenlenen operasyonda yakalanm t. Zanl lar aras nda Ankara Emniyet Müdür Yard mc s Y.Ç., Antalya Emniyet Müdür Yard mc s Ü.B., Ankara Emniyet Müdürlü ü nde görevli ube Müdürü H.T., Kahramanmara Emniyet Müdürlü ü nde görevli ube Müdürü E.Ç., polis memurlar O.D. ve H.A.E. ile Antalya Cezaevi nde görevli gardiyan A.Ö. ve astsubay H.Ç. de yer al yor. C HAT ÜNAL ANTALYA Yemek ihaleleri soru turmas nda 7 tutuklama stanbul ve baz illerdeki okul ve devlet hastanelerinin yemek ihalelerine fesat kar t r ld iddias yla adliyeye sevk edilen 42 ki iden 7 si tutukland. stanbul, Ankara ve zmir in de aralar nda bulundu u 12 ilde, okul ve devlet hastanelerinin yemek ihalelerine fesat kar t rd klar gerekçesiyle stanbul Mali Suçlarla Mücadele ube Müdürlü ü ekiplerince gözalt na al nan 42 ki i, Sar yer Adliyesi ne sevk edildi. Sorgulanan üphelilerden 34 ü serbest b rak l rken 8 i tutuklanmas talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 7 ki i, tutuklanarak cezaevine gönderildi. STANBUL ZAMAN Soba gaz ndan 7 ki i zehirlendi Eski ehir de sobadan s zan karbonmonoksitten zehirlenen 7 ki i hastaneye kald r ld. K r m Caddesi ndeki apartmanda ya ayan Havva Gözüm, k z layda Gözüm ile misa rli e gelen Ay e Yüce, Buse Nur Yüce, Elmas Çekiç, Meltem Çekiç ve Nevcihan Çekiç hastaneye kald r ld. Havva Gözüm, Elmas Çekiç ile Meltem Çekiç in hayatî tehlikesi bulundu u bildirildi. ESK EH R AA SAYFA TASARIM: ERS N TEKKOL

7 f07 EKONOM 0 O O BORSA BÝLEÞÝK ENDEKSÝ DOLAR SERBEST PÝYASA EURO SERBEST PÝYASA CUMHURÝYET ALTINI SERBEST PÝYASA PETROL (BRENT) DOLAR/VARÝL ,5060 1,5100 1,5080 1,5210 2,2050 2,2000 2,1990 2, ,00 363,00 367,00 362,50 359,50 362,50 72,28 72,35 73,11 71,90 72,76 1,5240 1, ,1820 2, ,14 11 Aralýk 14 Aralýk 15 Aralýk 16 Aralýk 17 Aralýk 18 Aralýk 14 Aralýk 15 Aralýk 16 Aralýk 17 Aralýk 18 Aralýk 19 Aralýk 14 Aralýk 15 Aralýk 16 Aralýk 17 Aralýk 18 Aralýk 19 Aralýk 14 Aralýk 15 Aralýk 16 Aralýk 17 Aralýk 18 Aralýk 19 Aralýk 14 Aralýk 15 Aralýk 16 Aralýk 17 Aralýk 18 Aralýk 19 Aralýk Halen Sa l k Bakanl nda 250 bini a k n sözle meli personel istihdam ediliyor. Yeni düzenlemenin yasala mas ile sözle meliler de kadrolu memurlar ile ayn haklara sahip olacak. FOTO RAF: ZAMAN Sa l kta sözle meli kadrolu ayr m na son Kardemir yönetimi Avrupa ya örnek oldu as etmek üzereyken hisseleri çal anlar devredilen Karabük Demir Çelik Fabri na kas (Kardemir), çal anlar n mali yönetime kat l m konusunda Avrupa ya örnek gösterildi. Hak in de üyesi oldu u Avrupa Sendikalar Konfederasyonu nun (ETUC) ara t rma kurulu u SDA, talyan SindNova Ara t rma Enstitüsü, Belçika Sosyal Ara t rma Akademisi Avignon ve Avrupa Gözlem Evi ile ortakla a yap lan Çal anlar n Mali Aç dan Yönetime Kat l m, irket Yöneti imi ve Sosyal Diyalog konulu ara t rmada Kardemir örnek olarak seçildi. Çelik Sendikas ve çal anlardan olu an yeni yönetim, devletten borç içinde al nan fabrikay aya a kald rm t. EKONOM SERV S B R NC SAYFADAN DEVAM Sa l k Bakanl n n üzerin çal t kanun tasla ile de de i ik statülerdeki tüm kamu çal anlar aras nda norm ve standart birli i sa lanmas hede eniyor. Yakla k 250 bin sözle meli personel çal t ran Sa l k Bakanl, geçti imiz günlerde Sa l ksen yetkilileri ile bir araya gelerek kadrolusözle meli fark n n ortadan kald r lmas için mutabakata vard. Buna göre tüm sözle meli personel tek çat da toplanacak. Bakanl k ile sendika aras nda imzalanan Kurum dari Kurulu Mutabakat uyar nca bakanl k bünyesindeki 4/B çal anlar 4924 say l yasaya göre sözle meli olanlar ve sözle meli vekil ebehem ireler yeni statüye kavu acak. Böylece birden fazla sözle meli personel rejimi ortadan kalkacak. Düzenlemeye farkl statülerde sözle meli personel istihdam eden di er kurumlar n da dahil olmas bekleniyor. Sa l k Bakanl n n yapaca yeni düzenleme ile tek çat da toplanacak sözle meli personelle kadrolu çal anlar aras ndaki mali ve sosyal haklar da e itlenecek. Halen sözle meli personel, kadrolu devlet memurlar na verilen çocuk yard m, e yard m, do um yard m, ölüm yard m gibi sosyal haklar alam yor. Ayr ca nakil ve tayin haklar ndan da yararlanam yorlar. Her y l idare ile sözle me yenilemek zorunda kalan personel, bu sözle meler için damga vergisi ödemek durumunda da kal yor. Sa l k Sen Genel Ba kan Mahmut Kaçar, sözle meli personel uygulamas n n i bar ve ekip çal mas na büyük zarar verdi ini söyledi. Bakanl kla bu noktada mutab k olduklar n vurgulayan Kaçar, nihai hede erinin ise sözle meli personelin kadroya geçirilmesi oldu unu bildirdi. Kaçar, Sözle meli personele kadro hakk konusunda srarl olaca z. dedi. 6 B N SÖZLE MEL SA LIKÇI ALINACAK Sa l k Bakanl, ta ra te kilat nda görevlendirmek üzere aralar nda di hekimi, eczac, yzoterapist, biyolog, diyetisyen, ebe, hem ire, psikolog ve teknisyenlerin de bulundu u toplam 6 bin 98 adet 4B li sözle meli personel alacak. Bu çerçevede 476 di tabibi ile 310 eczac n n atamas noter huzurunda kura ile gerçekle tirilecek. Ba vurular, 2125 Aral k tarihleri aras nda internet ortam nda www. yenipbs.saglik.gov.tr adresine yap labilecek. Adaylar, internet üzerinden ba vuru yapt ktan sonra formlar n imzalay p notere onaylatacak ve en geç 31 Aral k tarihine kadar Sa l k Bakanl Genel Evrak ube Müdürlü ü nde olacak ekilde APS veya kargo ile gönderecek. Kura çekimi 8 Ocak 2010 Cuma günü yap lacak. Memurlar da sa l k hizmetlerinde SGK bünyesine katan yeni düzenleme özel hastaneleri de sevindirecek. Özel hastane sahipleri, art k farkl ilde çal an memurlar n tedavi faturalar n tahsil ederken ya ad klar bürokratik engellerin ortadan kalkaca n belirtiyor. LLÜSTRASYON: ZAMAN, ABDULKER M KESK N Bili im, ilk 9 ayda yüzde 11 küçüldü 2,3 milyon memur sa l kta SGK emsiyesi alt na giriyor 15 Ocak 2010 dan itibaren art k kamu çal anlar da sa l k hizmetlerinde SGK emsiyesine al nacak. Böylece memurlar n sa l k giderleri, çal t klar kurum yerine SGK taraf ndan ödenecek. Yeni düzenleme ile memurlar n çal t il d ndaki hastanelerden sa l k hizmeti al rken ya ad s k nt lar ortadan kalkacak. ÇA LAR AVCI STANBUL SSK l ve Ba Kur lular n ak sa l k harcamalar kendi sine kurumlar taraf ndan kar lanan 2,3 milyon memur, 2010 Ocak ay itibar yla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emsiyesine giriyor. Bu konuda yay nlanan tebli le 15 Ocak tan itibaren memurlar ile bakmakla yükümlü oldu u ki ilerin sa l k hizmetini SGK ödeyecek. Çal t klar ilin d na ç kt klar zaman sa l k hizmeti almakta s k nt ya ayan memurlar, yeni dönemde bu problemden kurtulacak. Memurlar kurumlar ndan belge almak yerine nüfus kâ tlar yla Türkiye nin her taraf ndan sa l k ve ilaç hizmeti alabilecek. Bu ekilde hizmet alacaklar n say s n n aile fertleriyle 7 milyonu bulaca belirtiliyor. Milyonlarca memur ve yak n, il d na ç kt nda sa l k hizmeti al m konusunda çe itli s k nt larla kar kar ya kal yordu. Farkl ildeki bir hastaneye gitmek isteyen kamu çal an, ba l bulundu u kurumdan sevk almak zorundayd. Sevk süresi de 5 gün ile s n rl yd. Memur bu i lemleri yapt ktan sonra ikinci bir s k nt y da ilaçlar n eczanelerden al rken ya yordu. Kurumlar n, SGK n n aksine s n rl say da eczaneyle anla ma yapmas ndan dolay memurlar ilaç masra ar n önce ceplerinden ödüyor, daha sonra illerine döndüklerinde kurumlar ndan geri al yordu. Burada da baz durumlarda evrak eksikli i ya anmas paran n tahsilini geciktiriyordu. Bir kamu kurumunda çal an F.A. isimli memur, ya ad klar s k nt y, Farkl bir ilçeye gidince bile ilaca ula mda s k nt ya ayabiliyoruz. Param zla al p, kurumdan tahsil ediyoruz. Evrak eksik ç k nca süre iyice uzuyor. sözleriyle anlat yor. Yeni düzenlemeyi de erlendiren Özel Hastaneler ve Sa l k Kurulu lar Derne i (OHSAD), bürokrasiden kurtulacaklar n ifade ediyor. Özel hastaneler, ba ka bir ilde çal an memura hizmet verdi inde bunun paras n almakta sorun ya yordu. E er evraklar eksik olursa tahsilat gerçekle miyordu. Hastaneler, neredeyse alacaklar para kadar evrak ve posta masraf yap yordu. Küresel krizden önemli ölçüde etki bili im sektörü, ocakeylül dö lenen neminde bir önceki y l n ayn aylar na göre yüzde 11 küçüldü. GFK Türkiye nin ara t rmas na göre, dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlar, monitörler, yaz c lar, klavye, mouse ve web kameralardan olu an bili im sektöründe daralmadaki en büyük etken bilgisayar ve monitör sat lar nda ciro dü ü ü oldu. Sektörde en büyük pay alan dizüstü bilgisayarlar ise adet baz nda yüzde 2 büyümeyi sürdürdü. Ara t rmaya göre tüketici, mobilitenin giderek önem kazanmas, kampanyalar ve model çe itlili i sebebiyle dizüstü bilgisayar tercih ediyor. Masaüstüdizüstü bilgisayarlar n teknolojik dönü ümüne bak ld nda 2009 un ilk çeyre inde yüzde 53 olan dizüstü bilgisayarlar n kullan m oran h zla artarak son çeyrekte yüzde 64 e yükseldi. Avrupa da ise bu oran yüzde 70 ler civar nda. Bu y l n ilk çeyre inde 204 bin, ikinci çeyrekte 229 bin, üçüncü çeyrekte ise 267 bin dizüstü bilgisayar sat ld. EKONOM SERV S SAYFA TASARIM: ERS N TEKKOL

8 f08 EKONOM 10 y lda Avrupa n n en ba ar l ilk üç markas ndan biri olaca z 52 ilde 257 ma azas yla 1 milyar liral k ciroyu deviren LC Waikiki, Avrupa da ilk ma azas n Romanya da açt. Kom u ülkede bir y lda 15 ma aza açmay hede eyen markan n sahibi Tema Holding in Yönetim Kurulu üyesi Dizdar, Dünya birinci liginde oynamak istiyoruz. dedi. Türkiye de haz r giyim pazar n n lider markas LC Waikiki, gözünü dünya birinci ligine dikti. LC Waikiki ma azalar n n sahibi Tema Holding in Yönetim Kurulu Üyesi e k Dizdar, Avrupa da en ba ar l ilk 3 marka aras na girmeyi hede ediklerini söyledi. Avrupa da ilk ma azalar n Romanya da açt klar n bildiren Dizdar n verdi i bilgiye göre, 2000 y l ndan itibaren EF K D ZDAR Ana markam z LC Waikiki, alt markalar XSIDE ve Southblue ile geni kitleye sesleniyor. y lda ortalama yüzde 40 ile istikrar l büyüme gösteren haz r giyim perakende sektöründeki en büyük ma aza zinciri LC Waikiki, 2007 de yüzde 45, 2008 de yüzde 46 büyüdü. Vergi önce Avrupa n n önde gelen haz r giyim markas olaca z. Türk markas olarak hizmet veren LC Waikiki yi gerek koleksiyon gerekse ma azac l k anlay ile geli tiriyoruz. Romanya da 800 si kârl l n yüzde 43 art ran grup, 2004 sonunda 255 milyon lira olan cirosunu, 2008 de 1 milyar 48,9 milyon liraya yükseltti yaz döneminden bu yana pazar liderli ini koruyan LC Waikiki nin, kad n, erkek ve çocuk giyim segmentlerinde de ayr ayr pazar lideri oldu una dikkati çeken Dizdar, öyle dedi: metrekarelik ma azam zda kad n, erkek, çocuk koleksiyonlar n, 400 metrekarelik XSIDE ma azas nda ise kad n, erkek ve genç grubu koleksiyonlar n halk n be enisine sunuyoruz. Tema Grubu, Romanya da da ula labilir modan n adresi olmay hede iyor. Romanya da 1 y lda 15 ma aza açmay planlad klar n aktaran Dizdar, öyle konu tu: Vizyonumuzu dünya birinci liginde oynamak olarak belirledik den itibaren Türkiye d ndaki pazarlara daha aç lmay amaçl yoruz y l na kadar öncelikle LC Waikiki nin Avrupa n n en ba ar l ilk 3 markas ndan biri olmas n hede edik. Dünyada markalar ve ma azalar zinciri olu turmak istiyoruz. KARABÜK AA Türkiye nin haz r giyim perakende sektöründeki en büyük ma aza zinciri LC Waikiki, 2000 y l ndan itibaren y lda ortalama yüzde 40 ile istikrarl büyüyor. LC Waikiki kad n, erkek, genç, çocuk ve bebek koleksiyonlar ile modaya yön veriyor. FOTO RAF: AA, AHMET ÖZLER brahim Öztürk TÜS AD n yeni misyonu TÜS AD n akil adamlar Ümit Boyner i ba kan aday olarak i aret etti. Medyada Boyner çiftinin liberal çizgideki radikal ç k lar hemen öne ç kart ld. Ancak bu ç k n daha çok Özal hükümetine kar yap ld da pi iriliyor. Türkiye de özgürlükçü demokrasi isteyen liberal bir çizginin esasen neye ve nereye kar olaca çok aç k oldu u halde, kartel medyas imdiden beyin ekillendirme faaliyetine giri ti. E er Bayan Boyner, Cem Boyner in TÜS AD ba kanl ve Yeni Demokrasi Hareketi (YDH) tecrübesine benzer bir liberallik yaparsa k saca da fare do urmu olur. Aç k söyleyeyim, Bay Boyner ve YDH, Özal gibi bir adam anlayamam, tam tersine sözde liberal de erler ad na Özal a a r ve haks z ele tirilerde bulunmu tu. Ard ndan ilk seçimde boylar n n ölçüsünü ald lar. Ancak Özal n liberal görü lerinin hayata geçmesi için elini ta n alt na koymayanlar böylece 1990 lar n kaybolmas na da yatakl k ettiler. Bayan Boyner kadrosunu kurarken ve söylemini kristalle tirirken bütün bu tecrübeyi kullanmal. Bu meyanda önceli ini iyi bir yönetim kurulu olu turmaya verece ini ifade etmesi çok yerinde. Öncelikleri do ru koymak laz m. Her eyden önce TÜS AD cephe de i tirerek, ilk defa seçkinlerin mühendislik hesaplar n n bir parças olmaktan ç kmal. kinci olarak, halk n anlayaca bir dil ve söylem için, halk n içinden gelen i adam, akademisyen vs. ile de temasa geçmeli. Yal boylar nda ya ayan dan man ve akademisyen illüzyonundan kurtulup, ülkeyi dönü türen yeni entelektüel birikimi de sürece sokmal. Üçüncü olarak Türkiye nin önceli i sivil ve demokratik bir anayasan n tesisidir. Bu meyanda So uk Sava döneminin cuntac Kemalist iradesi (Atatürkçü demiyorum!) ve bu iradeyi me ru hale getiren ideoloji devletin bütün kurum ve kurulu lar ndan kaz n p at lmal d r. Dördüncü olarak, Türkiye nin bugün ciddi bir tekelci kapitalizm sorunu vard r. Militarizmin kuca nda büyürken, de erleriyle dalga geçti i halka ise TÜS AD cephe de i tirerek, seçkinlerin mühendislik hesaplar n n bir parças olmaktan ç kmal. Yal boylar nda ya ayan dan man illüzyonundan kurtulup, ülkeyi dönü türen yeni entelektüel birikimi de sürece sokmal. kalitesiz mallar fahi yattan kakalayan ahlaks z ve yerli olmayan bir tekelci burjuvazi bu. Aç kças imdiki ba kan bu konuda katk da bulunmad. Ancak giderayak nadirattan tek düzgün konu mas n son yüksek isti are toplant s nda yapt. Demokrasi olmadan ekonomik kalk nmada yolun art k sonuna geldik. dedi. Çok do ru. Yar nki kapsaml ekonomik analizimizde okuyaca n z gibi, e er Türkiye y l ndan beri oturup kalk p darbe, cunta, suikast, antaj i lerine odaklanmay p, aras ndaki reform tra ini ikinci nesil reform alanlar na kayd rabilseydi, biz bugün küresel krize kar birçok zaaf m z tahkim etmi olarak girecektik. Yap labilen reformlarla bankac l k sistemi nas l ayakta kald ysa, ikinci nesil mikro reformlara odaklan p sonuç alsa idik, biz de Polonya ve Kore gibi reel ekonomiyi, yani üretim, istihdam, iç tüketim aya n ha f s yr klarla atlatabilirdik. imdi kurtlar sofras n n ortas nda yi it bir adam, milletimizin dualar n arkas na alm canh ra ç rp n yor. Sendikas yla, eczac lar birli iyle, sendikalar yla halk soka a dökelim diye tekelci kapitalizmin bütün kurumlar son kozlar n oynuyor. TÜ S AD iradesi arenadaki azg n bo a kar s ndaki matadoru seyreder gibi e leniyor. Ba ta TÜS AD olmak üzere AK Parti gitsin de çok kriz görmü bizler, elbet bir krize daha dayan r z diye yarg n n cuntaya manivela olu una kadar bütün kirlenmelere çanak tutanlarla TÜS AD art k ayr mal. TÜS AD da CHP gibi AK Parti nin i ine yarar diye geçmi te kendi haz rlad klar raporlar ndan adeta utan yor ve inkâr ediyorlar. Amac m üzüm yemek, ba c y dövmek de il. Ne TÜS AD ne de büyük sermaye tak nt m var. Türkiye nin çok say da büyük sermaye grubuna ihtiyac var. Sadece bir as rd r bir milleti hunharca i fal eden ithal ve gayri me ru bir irade ile aralar na mesafe koyacak, milli de erlerimize üvey çocuk muamelesi yapmayacaklar. Millet burada oldu una göre, nas l olsa bugün de ilse bir gün mutlaka bunu anlayacaklar. SAYFA TASARIM: ERS N TEKKOL

9 SAYFA TASARIM: BED A AZAK f09 EKONOM GÜNSEL ÖZEN OCAKO LU Türkiye nin g da devi Ülker, bu y l 65 inci ya gününü kutluyor. Firman n ekranlarda dönen ve gazetelerde yay nlanan 65. Y l Mutlu Anlar adl reklamlar n görmü sünüzdür. irket, Ülker markas n n her ya grubunun hayat nda vazgeçilmez oldu unu çok etkileyici ve usta bir üslupla anlat yor. Sizin markan z n da bir hikâyesi var m? Ülker 65 y ld r hayat m zday Ya 65 in üstünde olan m! lar için Ülker daha farkl bir anlama sahipken, bu ya n alt ndakiler neredeyse Ülker dünyas nda do du. Hal ve durum böyle olunca da san r m hemen herkesin hayat n n bir döneminde Ülker le ya ad duygusal bir an s vard r. 65. Y l Mutlu Anlar reklam lminde i te bu duygusal dokunu lar öne ç kar lm. Kimi marka verecek mesaj bulamazken inan yorum ki Ülker sonsuz kadar pek çok insanl k halinden hangisini öne ç karaca n seçmekte zorlanm t r. Ancak pazarlama ileti iminin profesyonelleri burada devreye girmi ve toplumsal alg y mükemmel bir biçimde yönetecek sihirli formülü bulmu. Mü teri li kileri ve Kanal Koordinasyonu Genel Müdürü Tev k Ar kan arad ve 65. y l reklam kampanyam z görmediniz mi? diye sordu. Görmemek mümkün mü? diye cevaplad m, ama ekranda iki arada bir derede izledi im reklam kampanyalar n yazmay sevmiyorum, hele 65. y l n kutlayan Ülker kampanyas için bu haks zl k olur, dedim. Çok geçmedi tüm ayr nt lar yla 65. Y l Mutlu Anlar reklam kampanyas mesaj kutuma dü tü. Say n Ar kan, reklam lmini izledim ve i te benim gördü üm ve dahi hissettiklerim: Ülker markal ürünlerin bulundu u bir tabla ile koridorlar nda gezilen vapurun 65 y ld r ayn gemide birlikte yol al yoruz mesaj n verdi ini, Pek fark nda olmasak da hayat m z n içinde, yan ba m zda oldu unu, Markan n her ya grubuna hitap etti ini; annebebek ile ba layan ya döngüsünün Ülker gofreti payla an çocuklarla devam etti ini, Ba nda kavak yelleri esip kan deli akanlardan y llar geçse de içindeki çocu u hiç büyütmeyenlere kadar Ülker markas n n tüm ya gruplar n n hayat nda vazgeçilmez oldu unu hissettim. Bu hissedi imde çekimin yan s ra d sesin yorumunun etkisi oldu unu da söylemeliyim. Söylenenler çok etkili. Ortak duygu hallerine do rudan at yapan mesajlar hede on ikiden vuruyor. nan yorum ki Ülker in 65. y l kurumsal lmi izleyenlerin pek ço unu al p bir yerlere götürmü tür. Götürmediyse bile imdi hepimiz Devle tirme sendromu yay l yor mu? nsano luyuz, abartmay severiz. Bir olay n büyüklü ünü anlatmak için birbirine benzeyen ayn anlamdaki s fatlar ard ard na kullanmaya da pek merakl y z. Reklam dilinde büyüklü ü anlamak için farkl yöntemler kullan l rsa da son dönemde büyüklük denilince kullan lan ortak görsel, bulundu u karede her eyden daha büyük konumlanan özneler olmaya ba lad. Önce Casper Bilgisayar Devle tiren Teknoloji dedi. Basketbol oyuncusunu rakipleri kar nda hem devle tirdi hem de klonlad. Ard ndan 2010 Avrupa Basketbol ampiyonas n n aç khava uygulamalar nda gördük. Bu defa da milli basketbolcular m z devle erek ülkemizin tarihî ve turistik mekânlar na yaslan p poz verdiler. Ve nihayet bir örnek de Ukrayna dan geldi. Ukraynal lar çocuk sorunlar n dile getirerek küçüklerin önemsenmesi gerekti ini vurgulayan Bana ufakl k deme mesaj yla yay nlanan reklam kampanyas nda emekleyen bebekleri devle tirdi. Türk Ukrayna adamlar Derne i nin sitesinde ayr nt lar n gördü üm kampanya Godzilla lmini hat rlat yor. Hat rlat yor çünkü foto ra ar da özellikle Japonya da çekilmi. imdi gelelim sadede. Bir keresinde, o zamanlar McDonald s ta reklam n ba nda olan Ülker in 65 y ll k bir irket oldu unu biliyoruz. imdilerde at t rmal k, eskiden abur cubur olarak an lan bu kategoriye böylesine derin anlamlar yükleyerek tüketicileriyle duygusal ba olu turan markan n yöneticilerini gerçekten kutluyor, reklam ajans Grey stanbul a da helal olsun diyorum. S ras gelmi ken ben de Ülker e nice 65 li y llar diliyorum. Turkcell den Nazl Nalbanto lu neredeyse benzer bir ba ka ürünle ayn mesaj ayn biçimde veren bir McDonald s reklam na ili kin esinlenme, intihal veya çal nt m? sorumuza, Clear mind think alike. demi ti. Yani k saca Bazen ayn zamanda ayn eyleri dü ünmek mümkündür. Bu cevap bir reklamveren gözünden meseleye net bir aç kl k getirmi, tart ma da bitmi ti. Biz de daha o zaman iyi niyetli pi tilerin olabilece ini kabul etmi tik. Ancak say s giderek artan bu benzerlik meselesinin de bir sonu olmal. En az ndan ben bu kadar büyük obje aras nda kendimi pek s k m hissetmeye ba lad m. Ezber bozmak moda olunca Daha do rusu ezber bozma meselesi modaya girince demek daha do ru olur. Amerika n n Jean ine kar bir mücadele bayra açan DeFacto yu öncelikle kutlamak gerek. Yüz y ll k giyim gelene ine kar verilen bu tutum de i tirin kampanyas aç kças övgüye de er. Kimsenin jean i ç kar n ba ka eyler giyin! demeyi ak l edemedi i, daha da do rusu benim jean im daha güzel dedi i bir dönemde ortaya ç kt marka. lk andan beri de giyim tarz ndan öte bir ya am biçimini simgeleyen jean i ç kar n, ba ka eyler deneyin, diyor. Ezber bozman n ülkemiz politik gündeminde bu kadar revaçta oldu u bir dönemde yap lan kampanyan n zamanlamas çok do ru. Peki, tüketici reklam n mesaj n nas l alg lam? Datapro l, dijital mecray kullanarak yapt ara t rmada ki iye DeFacto reklam n sordu ve cevaplar bizimle payla t : DeFacto nun jean ç karma kampanyas n toplam n yüzde 80 i hat rl yor. Kampanyay özgün bulanlar n oran yakla k yüzde 65 ve tekrar izlemeye de er bulanlar yüzde 68. Peki, reklam iyi, güzel de sizin yüz y ll k jean inizi ç karmaya ikna etti mi? Yüzde 40 a yak n yeni ürünü izleme iste im olu tu, yüzde 7,4 ü zaten jean giymekten ho lanmazd m gidip ürünü deneyece im ve jean giyiniyorum ama bu ürünü de deneyece im diyenlerin oran yakla k yüzde 32. Yüzde 19,35 i ben jean imden vazgeçmem demi. Reklam, sat n alma ihtiyac do urdu unda i e yarar. Ara t rmaya kat lanlar n ne kadar samimiydi bilemiyorum ama inan yorum ki DeFacto nun srarl ve sürekli kampanyas sonuçlara mutlaka yans yacak, en az ndan ma azalara girenlerin say s artacakt r. Eh, bundan sonras da ma azadaki tezgâhtarlara kalm. Sosyal medya deyip geçmeyin! Dijital dünya içinde önemi giderek anla lan sosyal medyadan Facebook, Netlog, Myspace, Orkut ve benzer di erlerinden söz etmek istiyorum. pazarlamadunyas.com ve Vodaco Agency Türk internet kullan c lar n n sosyal medyada ne kadar etkin olduklar n tespit etmek için bir ara t rma yapm. Buna göre bloglar n, anl k ileti im araçlar n n, sosyal imleme sitelerinin, video ve foto raf payla m siteleriyle sosyal ve de i network lerinin kimler taraf ndan, ne kadar kullan ld ayr nt l bir biçimde ortaya ç km. Türkiye den 65 il, Bulgaristan ve KKTC den ara t rmaya cevap gelmi. Kat lanlar n yar s yüksekö renim mezunuyken say sal olarak 55 e 45 erkekler öndeymi. Sosyal medyada MSN, Gtalk gibi anl k ileti im araçlar yüzde 92,2 ile en çok kullan lanlardanm. Ad son dönemde pazarlama dünyas n n dikkatine giren bloglar n izlenme oran yüzde 26,4 ile pek yüksek de ilmi. Peki, blog okur musunuz, yazar m s n z sorusunda sonuç; ara t rmaya kat lan internet kullan c lar n n yüzde 33,3 ü bir bloga sahip ama daha ço u okumada kal yormu. Ara t rmaya kat lan internet kullan c lar n n yüzde 83,7 sinin sosyal medyada bir kayd varm. Video payla m sitelerinin izlenme oran yüzde 84,1 ile çok yüksekmi. Peki, videolar payla yor muyuz sorusuna; yüzde 52,8 gibi yüksek bir oranla payla may sevmiyoruz ama izliyoruz, demi ler. Kad nlar anl k ileti im araçlar n çok daha fazla kullan rken, her 10 ki iden biri sosyal medyaya mobil cihazlar ndan giri yap yormu. Bana göre ise en çarp c sonuç sosyal medyada markalarla ilgili yorumlar n markaya bak m za yön veriyor olmas. Yüzde 3,6 hay r sosyal medyadaki görü ler beni etkilemez, derken, içeri ine göre etkiler, diyenlerin oran 35,6. Ancak yüzde 60,8 gibi çok yüksek bir oran beni etkiler, diyor. te tam da bu etkiler oran ndan ötürü pazarlama dünyas sosyal medyay bir ileti im mecras olarak daha çok görmeye ba lad. Benim dile im ise imdiden bu kadar etkili olan sosyal medyan n ehil ellerde do ru yönetilerek pazarlama mecras olarak sa l kla büyümesi. Yoksa çok etkili olabilecek bir mecra heba olup gider. IMF ve Dünya Bankas nda 140 Türk çal yor Birle mi Milletler in uzman kurulu lar ndan Dünya Bankas Grubu ve Uluslararas Para Fonu nda (IMF) 140 n üzerinde Türk vatanda çal yor. 186 ülkenin üye oldu u bu iki kurumun toplam çal an say s ise 12 bin civar nda. Dünya Bankas Grubu IMF Türk Çal anlar Derne i (WITSA), bu say n n art r lmas gerekti ini belirtiyor. WIT SA Ba kan ve Dünya Bankas Kuzey Afrika ve Ortado u Bölgesi nde makroekonomi politikas ve kamu maliyesi a rl kl projeleri yöneten k demli ekonomist Sibel Kulaks z, bu iki kurumdaki Türk çal an say s n n art r lmas taleplerini ekim ay nda stanbul da gerçekle tirilen Dünya Bankas IMF y ll k toplant lar nda dile getirdiklerini söyledi. Kulaks z, Bu konuda Dünya Bankas n n insan kaynaklar bölümü ile irtibata geçtik. Kurumumuzda çal maya ilgi gösteren nitelikli Türklerin istihdam n n art r lmas konusunda nas l bir yol izleyece imize dair önümüzdeki günlerde gerçekle tirece imiz toplant ile görü al veri inde bulunaca z. dedi. WASHINGTON AA

10 SAYFA TASARIM: BED A AZAK f10 EKONOM Suzuki nin yeni ehir içi otomobili Splash, 28 bin 500 liradan ba layan yatla Türkiye de sat a sunuldu. Arac n 1,2 litre benzinli ve 1,3 litre dizel motorlu seçene i bulunuyor. Kredi muslu u aç ld otomotivde yüzler gülüyor Finansal krizde kredilerin k s lmas yla sat lar dü en otomotivciler, piyasalar n hareketlenmesinden memnun. Küresel krize sebep olan nans kesiminin kredi musluklar n açt n vurgulayan Suzuki Türkiye Yönetim Kurulu Ba kan Ural Hakverdi, Kriz ba lad, bankalar tüm para ak n durdurdu, biz üretimi ve ithalat kestik. Üç ay böyle geçti. Sonra anla ld ki bu ekilde durman n imkân yok; biz üretim yapmazsak bankalar elinde para tutarsa olmuyor, sistem i lemiyor, bu tav rdan vazgeçildi. dedi. imdi tüm nans kesiminin krediler konusunda cömert hale geldi ini vurgulayan Hakverdi, tüketiciye sa lanan kredinin en sa lam ve en çabuk geri dönen para oldu unu kaydetti. Ancak Ural Hakverdi, sektörün imdi de döviz merkezli s k nt larla kar kar ya oldu unu ifade ediyor. Euro nun TL ve dolar kar s nda zirvede oldu unu belirten Hakverdi, Bu, maliyetleri etkiliyor. Avrupa merkezli ürünler pahal hale geldi, zira Japon Yeni nde de ayn durum var. O da yüksek kald. eklinde konu tu. 2,5 milyona yak n araç üreterek dünyan n ilk 10 otomotiv üreticisinden biri olan Suzuki, k sa bir süre önce Alman otomotiv devi Volkswagen ile hisse al veri i yapm t. Konuyla ilgili de erlendirmesinde Ural Hakverdi, Bu, VW nin Suzuki yi yutmas operasyonu de il. Suzuki küçük otomobil konusunda uzman bir marka. Hindistan a tamam yla Suzuki hakim, Çin e gelince, bu ülkede de büyük bir fabrikas var. Burada iki devin kendi çaplar nda kendi kendine birle mesi gibi bir ey oldu. ifadelerini kulland. Markan n yeni B s n f otomobili Splash n tan t m nda konu an Suzuki Türkiye Murahhas Azas Ali Savc ise gelecek y l pazarda ciddi bir kriz beklenmedi ini, bir miktar dü ü le birlikte 450 bin adetlik bir hacim olu aca n aç klad. Suzuki olarak bu pazarda 4 bine yak n sat beklediklerini vurgulayan Savc, u bilgileri verdi: 2004 te ba layan yeniden yap lanman n ürünleriyle pazarda iddial konuma geldik. Son olarak Splash y l sonuna yeti tirdik. Y ll k 900 adetlik sat bekliyoruz bizim yeni model ve dizel y l m z olacak. Çünkü Splash tan sonra Swift ve SX4 modelini de dizel motora kavu turaca z. Y l sonuna do ru lüks sedan Kizashi modelini getirece iz. Bu modelde yüksek sat beklentimiz yok, ama prestij için buna ihtiyac m z var. EKONOM SERV S Kuzey Ren Vestfalya Y INVESTMENT. sahip NRW.INVEST Turkey Economic Development Agency of the German State of North RhineWestphalia (NRW) Tofa CEO su Ali Pand r, yeni Doblo ile grupta daha da öne ç kacaklar n söyledi. Pand r, Koç Grubu nun Tofa amiral gemisi olarak görmeye ba lad n kaydetti. FOTO RAF: ZAMAN MEMDUH TA LICALI TOR NO Dünyada son 9 y lda bir milyon mü teriye ula an Doblo, bu sat n dörtte birini Türkiye de gerçekle tirdi. Fiat n ticari arac, 450 milyon Euro luk yat r mla ocak ay nda Avrupa pazar na sunulacak. Doblo nun yenilenmesiyle birlikte aç laca bir ba ka pazar ise Amerika. Ford un otomotivin anavatan na may sta ba latt Connect ihracat ndan sonra Doblo da yenilenmi haliyle bu pazara girecek. Fiat n Chrysler i sat n almas n n ard ndan harekete geçen Tofa, 2012 den itibaren Doblo yu Ram ad alt nda yeni dünyada mü teriyle bulu turacak. Tofa Üst Yöneticisi (CEO) Ali Pand r, bu konuda kapsaml zibilite çal malar yapt klar n belirterek, Araç Avrupa için üretildi, ABD nin kriterleri, güvenlik testleri farkl. Bunlar gerçekten uzun süren testler ve iyile tirmeler. dedi. Doblo nun talya Torino daki uluslararas tan t m na kat lan Fiat CEO su Lorenzo Sistino, Tofa n Doblo ve Minicargo projeleriyle Fiat Auto içinde önemli bir konuma sahip oldu unu söyledi ten itibaren sürekli büyüdüklerini vurgulayan Sistino, 4 y lda Avrupa daki pazar pay m z sadece Fiat markas olarak yüzde 4,8 den yüzde 7,1 e yükseldi. Türkiye pazar n da dahil etti imizde yar m puan daha yukar ç k yoruz. Binekte lokomoti miz 500, Panda ve Punto modelleri, ticaride ise Fiorino ve Doblo. Her iki ticari model de Türkiye den geliyor. Avrupa da da iyi talep görüyor. eklinde konu tu. Gelecek y l Avrupa pazar n n bu y la göre yakla k bir buçuk milyon adetlik azalma ile 12,5 milyon adetlik sat hacmi gerçekle ece ini dile getiren Sistino, yeni Doblo nun ise bunun tersine sipari inin daha sat a sunulmadan 5 bin adet artarak 90 bine ç kt n kaydetti. Tofa CEO su Pand r ise yeni Doblo ile birlikte grup içinde daha öne ç kacaklar n ifade etti. Pand r, Koç Holding Onursal Ba kan Rahmi Koç un Arac çok be endim. Bu, Tofa n ba ar s d r. irket, grubun amiral gemisi olmaya ko uyor, istedi imiz yere ula yor. diyerek kendilerini tebrik etti ini söyledi. irket, Avrupa dan al nan ilave sipari le üretim plan n bu y l 125 bine ç karm da ise toplam üretim 270 bine ula acak. hracat n bu y lki dü ü ün ard ndan yeniden 200 bini geçece i tahmin edilirken iç pazarda da yine bu y l n rakamlar n n yakalanmas hede eniyor. Ali Pand r, Tofa n son dönemde özellikle talya ya yönelik do algazl araç üretimini art rd na i aret ederek, u bilgileri verdi: Önümüzdeki üç ayda 20 bin sipari imdiden haz r. Çünkü talya da do algazla (CNG) çal an araçlara yönelik te vik ay sonunda bitiyor. Ama o tarihe kadar sipari i verilen araçlar n 31 Mart tarihine kadar teslim edilecek olanlar da kapsama dahil ediliyor. talya daki te vik Tofa üretimine yarad. Pand r, do algazl araçlar n Türkiye de 450 milyon Euro ya yenilenen Doblo ocakta Avrupa yollar na ç k yor Ticarî araç üretim merkezi haline gelen Türkiye, Avrupa ülklelerinde krizin etkisinin azalmas yla birlikte bu pazardaki hede ni büyüttü. Tofa n 450 milyon Euro yat r mla yeniledi i Fiat Doblo, Avrupa da yollara ç kmaya haz rlan yor. Amerika ya sat için ise testler devam ediyor. Bu ülkede araç 2012 y l nda Ram ad yla sat a sunulacak. Orkide Ya lar Yönetim Kurulu Ba kan Ah Küçükbay, uygun artlar olu mas halin met de yurtd nda, özellikle ya sektöründe üretimi olmayan Afrika ülkelerinde yat r ma s cak bakt klar n söyledi. Küresel krizin etkilerinin 2010 y l nda azalaca n ve krizden az etkilenen nadir sektörler aras nda olan g dada yeni yat r mlar n sürece ine dikkat çeken Küçükbay, 2010, tüm dünya için toparlanma y l olacakt r. Biz 2010 da tonaj baz nda yüzde 30 luk bir art hede iyoruz. dedi. Krizle birlikte ev ve marketlerdeki g da stoklar n n azald n kaydeden Ahmet Küçükbay, Krize ra men h zl bir büyüme stratejisi izledik. Bu y l 15 milyon Euro luk yat r mla endüstriyel pazara girdik. Bunun yan nda gayrimenkul yat r mlar m za da ara vermedik. diye konu tu de emtia yatlar n n dalgalanmas yla ciro baz nda rakamlar n dü mesinin do al bir sonuç oldu unu kaydeden Küçükbay, 2009 y l nda tonaj olarak geçen y l n rakamlar n geride b rakt klar n belirtti. Özellikle yurtd nda kat ld klar fuarlarla birlikte 55 bin ton ya ihracat gerçekle tirdiklerini ifade eden Küçükbay, iç piyasada da 100 bin tonluk sat a ula t klar n hat rlatt. Kaliteli ve güvenilir olman n avantaj yla kriz ortam nda yeni pazarlara girdiklerini vurgulayan Küçükbay, Devletin fuar kat l mc lar na destek vermesiyle Türk markalar uluslararas arenada daha fazla söz sahibi olmaya ba lad. Bu da ülkemizin ileride daha iyi yerlerde olaca n n iyi bir kan t d r. eklinde konu tu. Küçükbay, hükümetin kom u ülkeler ve ticari hacmimizin yo un oldu u ülkelerle izledi i yap c d politikalar ve baz ülkelerin istasyon maliyeti sebebiyle ra bet görmedi i görü ünde. Fiat marka direktörü Okan Ba ise ubat ay ndan itibaren pazara sunulacak yeni Doblo nun iç pazardaki sat hede ni 20 bin olarak aç klad. Ticari arac n ba ms z arka süspansiyon yap s yla rakiplerini bir ad m geride b rakt n vurgulayan Ba, Yepyeni bir platformda geli tirilen arac n boyutlar büyüdü, daha ekonomik sürü sa layan yeni teknolojilerle donat ld. ESP, ABS, 4 hava yast, start&stop, 7 koltuk opsiyonu, bluetooth sistemi gibi son teknoloji donan mlarla yola ç kacak. dedi. Binek model Doblo, Avrupa da 13,9 bin Euro yatla yola ç karken üçü dizel 4 motor seçene ine sahip olacak. Yeni büyüme alan m z Afrika Orkide Ya lar Yönetim Kurulu Ba kan Ahmet Küçükbay, kaliteli ve güvenli olman n verdi i avantajla krizde yeni pazarlara girdiklerini söyledi. vizeleri kald rmas yla ticaretin daha da canlanaca n kaydetti. Dünyadaki açl k sorununun ortadan kald r labilmesi için Afrika ve di er fakir ülkelere ciddi yat r mlar yap lmas n n önemine i aret eden Ahmet Küçükbay, bu y l özellikle Kenya ve zmir Fahri Konsolosu oldu u Etiyopya da yat r m imkanlar ara t rd klar n aç klad. Bu ülkelerin asl nda tar m aç s ndan zengin bir potansiyele sahip olduklar n gördü üne dikkat çeken Küçükbay, öyle konu tu: Etiyopya krize ra men yüzde 7 lik büyüme rakam na ula may ba ard. Ancak imkans zl k yüzünden bundan tam olarak yararlanam yor. Özellikle i gücünün ucuz ve arazilerin tar ma uygun olmas, yat r mc için avantaj. MUSTAFA YÜKSEL ZM R, C HAN Aç a al nan 6 demiryolu personeli i e iade edildi Devlet Demir Yollar ndaki eylem s ras nda aç a al nan 16 memurdan 6 s için göreve iade karar verildi. Devlet Demiryollar Genel Müdürlü ü nden yap lan aç klamada, 25 Kas mdaki memur eyleminde 16 personelin yasal mevzuat gere i geçici olarak aç a al nd klar belirtildi. Bu ki ilerden 6 personelin teknik olarak soru turma i lemleri tamamland ve göreve iadelerine karar verildi i vurgulanan aç klamada, Tefti Kurulu Ba kanl, yasal mevzuat gere i geçici olarak i ten el çektirilen di er personelin incelemesine ve soru turmas na devam etmektedir. denildi. Kurumdan yap lan aç klamada, konuya ili kin baz haberlerde geçen serseri tabirinin hiçbir personel için kullan lmad kaydedildi. ANKARA ZAMAN FOTO RAF: C HAN, MUSTAFA YÜKSEL

11 SAYFA TASARIM: KAD R D NÇER f11 EKONOM fhaber turu Bankalar masraftan kazan yor Bankalar n y lba kredilerindeki yar ta faiz oranlar yüzde 0,49 a kadar gerilerken masraf ya da komisyon ad alt nda al nan para, faizi geride b rak yor. Ekonomist Prof. Dr. Serdar Alt nok, Milleti kand rmak do ru de il. Örne in bin lira kredi alan ki i bir y lda toplam 35 lira faiz, lira komisyon ödüyor. dedi. Alt nok, faizler a a dü tü diye hesaps z kredi çekmenin do ru olmad n kaydetti. 75 TL lik benzine deterjan Opet, Worldcard i birli i ile mü terilerine sundu u f rsat dolu kampanyalar na bir yenisini daha ekledi. Kampanya kapsam nda Worldcard ile World üyesi Opet akaryak t istasyonlar ndan yap lacak her 75 TL lik akaryak t ve otogaz al veri lerinde, 400 gram Ariel Konsantre ProZ M7 Da Esintisi hediye ediliyor. 31 Ocak 2010 a kadar sürecek kampanya, stoklarla s n rl. ShellPetronas n Irak i birli i Irak ta ShellPetronas konsorsiyumu Mecnun petrol sahas n n geli tirilmesi için Irak hükümetiyle anla ma imzalad. Shell ve Malezya devlet irketi Petronas, bu ay ba nda Ba dat ta düzenlenen ikinci petrol ihalesinde Irak n güneyinde 12,6 milyar varil rezervli Mecnun petrol sahas ihalesini kazanm t. Shell ve Petronas, u anda 45 bin 900 varil olan günlük petrol üretimini 10 y lda günlük 1,8 milyon varile ç karmay taahhüt etmi ti. IKEA k indirimi ba lad Binlerce çe it mobilya ve ev aksesuar n dü ük yatlara sunan IKEA ma azalar nda yeni gelecek ürünlere yer açmak için merakla beklenen IKEA K ndirimi 12 Aral k tan itibaren ba lad. 10 Ocak a kadar sürecek kampanyada indirim oran yüzde 60 lara var yor. Kitapl ktan hal ya, koltuktan yemek odas na kadar toplam 28 bin adet mobilya ve ev aksesuar çok özel yatlarla tüketicilere sunuluyor. Shop&Miles ta 2 kat mil f rsat Garanti Bankas Shop&Miles Card sahipleri, 12 Aral k Ocak 2010 tarihleri aras nda, tek seferde yapacaklar her 250 TL ve üzerindeki taksitli al veri lerde 2 kat mil kazanacak. Kampanya kapsam nda bir kart sahibi en fazla mil kazanabilecek. Kampanyaya nakit avans i lemleri, Shop&Miles Business Card ile yap lan i lemler ve yurtd harcamalar dahil edilmeyecek. VERG KALEM AHMET YAVUZ Envanter, muhasebe kay tlar yla gerçek durum aras ndaki fark n ortaya konulmas n sa lar. Sene içerisinde sat lm, k r lm, bozulmu olan bir mal veya ödenmi olan bir borç kay tlarda hâlâ mevcut ve ödenmemi görünüyor olabilir. Bu durum ancak sene sonunda yap lacak ili ve kaydi envanter ile ortaya ç kar. Devlet Bakan ve Ba bakan Yard mc s Bülent Ar nç, iki günlük ziyaret için geldi i Manisa da RodiMood ma azas n n aç l na kat ld. Ma azan n Manisa ya ve Kazanc ailesine hay rl olmas temennisinde bulunan Ar nç, RodiMood ma azas n Manisa m zda aç yoruz. Allah hay rl i ler versin, bereketli olsun. Onlar da kazans n, Manisa da kazans n, Türkiye kazans n. dedi. Ekonomik krizin ya and dönemde istihdam sa layan bir ma azan n aç lmas n n sevindirici oldu unu kaydeden Ar nç, Hele böyle ekonomik krizin baz kesimlerde ikayetlere yol açt, hepimizi üzdü ü dönemde yeni bir i hepimizi sevindiriyor. Hay rl u urlu olsun. diye konu tu. Ma azan n aç l kurdelesini, Ba bakan Yard mc s Bülent Ar nç, Manisa Valisi Celalettin Güvenç, Rodi Giyim Yönetim Kurulu Aral k, dönem sonu olmas itibar yla hem bulunulan dönem için baz i lemlerin tamamlan p gözden geçirilmesi hem de müteakip dönem için baz haz rl klar n yap lmas bak m ndan önemli bir ay. Sene sonuna yakla t m z bugünlerde gerçek mali durumu net olarak görebilmek için i letmeler aç s ndan yap lmas gereken önemli i lemler bulunuyor. Bunlardan birisi olan envanter, sene sonunda i letmenin kârzarar durumunun ortaya ç kar lmas ve bilançonun haz rlanmas a amas nda yap lmas gereken teknik bir çal mad r. Envanter i lemi muhasebe kay tlar yla gerçek durum aras ndaki fark n ortaya konmas n sa lar. Di er bir ifadeyle sene içerisinde sat lm, k r lm, bozulmu olan bir mal veya ödenmi olan bir borç kay tlarda hâlâ mevcut ve ödenmemi görünüyor olabilir. Bu durum ancak sene sonunda yap lacak ili ve kaydi envanter ile ortaya ç kacakt r. Zaten kanunen de bilanço esas na göre defter tutmak mecburiyetinde olan mükelle er hesap dönemi sonunda envanter ç karmak zorunda. Envanter ç karmak, Vergi Usul Kanunu nda bilanço günündeki mevcutlar alacaklar ve borçlar saymak, ölçmek, tartmak ve de erlemek suretiyle kesin bir ekilde ve müfredatl olarak tespit etmek eklinde tan mlan yor. letmenin faaliyeti neticesinde mali durumun ne oldu unun görülmesi hem devlet, hem i letme ortaklar, hem de di er i letmeler aç s ndan önem arz ediyor. Ayr ca i yeri sahipleri de çal anlar n her zaman kontrol edemedi i için en basitinden sene içerisinde istenmeden olu an kay plar bile fark edemeyebiliyor. Bu yüzden sene sonunda yap lacak envanter ve de erleme i lemlerini ihmal etmemek gerekiyor. Bu sayede i letmedeki kay p veya kaçak tespit edilebilir ve gerekli tedbirler al nabilir. Üstelik daha sonra vergi idaresi taraf ndan yönetilecek sorulara ve istenecek bilgilere de daha kolay cevap verilebilir. Yap lacak envanter neticesinde ili durum ile muhasebe kay tlar aras nda fark bulunuyorsa, bu fark n sebebi ara t r lmal ve gerekli düzeltme yap lmal d r. Yaz l kay tlar üzerinde yap lan çal malar neticesinde ili envanterle olan farkl l k sebepleri ve söz konusu fark n dayana bulunam yorsa, mevcut yaz l kay tlar ili envantere göre düzeltilmelidir. Piyango kuyru undaki gençlere seslendi: Böyle bir gelecek olamaz MUSA TA PINAR ANKARA C HAN stanbul'daki bir milli piyango bayii önünde ço unlu u gençlerden olu nin an kuyruk, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) Ba kan Rifat Hisarc kl o lu'nu üzdü. Bu gençlerin, gelece i k sa yoldan garanti alt na almak istediklerini belirten Hisarc kl o lu, "Böyle bir gelecek olamaz." dedi. Hisarc kl o lu, televizyonda yay nlanan ve büyük paralar vaat eden yar ma programlar n n giderek artmas ve bunlar n umut kap s haline gelmesinden yak nd. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde düzenlenen 1. Genç Giri imciler Kurulu Kongresi'nde konu an Hisarc kl o lu, Türkiye'nin 6 milyona yakla an i size ve her y l i gücü piyasas na giren 700 bin gence i imkân sa laman n tek yolunun, giri imci say s n art rmaktan geçti ini vurgulad. Türkiye'nin yeni bir ba ar hikâyesine ihtiyac oldu una dikkat çe RodiMood un 126. ma azas Manisa da aç ld RodiMood un yeni ma azas n Ba bakan Yard mc s Bülent Ar nç (solda), Manisa Valisi Celalettin Güvenç (ortada) ve Rodi Giyim Yönetim Kurulu Ba kan Fetin Kazanc birlikte açt. FOTO RAF: C HAN EMT ALAR F LEN SAYILMALI Envanter i leminden sadece stoklar n say lmas anla lmamal d r. Bütün hesaplar için yap lmas gereken envanter sonras nda ayr nt l bir ekilde listeler, tablolar vs. düzenlenmelidir. Unutulmamal d r ki i letmenin kârl l k durumunun do ru ve gerçekçi tespit edilmesi envanter ve de erleme i lemlerinin hatas z yap lmas na ba l d r. Envanter yap l rken en az ndan a a daki hususlara dikkat edilmesinde fayda var: F L say m; i letmenin yap s na göre her mal tasnif edip, her tür maldan kaç adet, kaç kilo, kaç metre oldu unun tespit edilerek envanter listesine al nmas eklinde yap lmal. Listeler haz rlan rken mal n i letme mülkiyetinde olup olmad na bak lmal. Yani sat lmak üzere gönderilen fakat faturas düzenlenmemi (konsinye) ve emanet mallarla sat n al n p kay tlara yans t lm oldu u halde i letmeye henüz gelmemi mallar envanter listesine dahil edilmeli. Öte yandan sat lm ve kay tlara intikal ettirilmi fakat henüz i letmeden ç kmam mallarla emanet olarak i letmeye b rak lm mallar envanter listesine dahil edilmemeli. Envanter neticesinde dönem ba stok+dönem içi al lar= dönem içi sat lar+dönem sonu stok e itli inin sa lanmas gerekiyor. KASA say m yap lmal ve ili durumla kaydi durum aras nda fark bulunmas halinde bu fark n sebebi ara t r larak gerekli düzeltme yap lmal d r. Bu konuyla ilgili di Y l sonu i lemlerini ihmal etmeyin Ba kan Fetin Kazanc ve irketin Ba kan Vekili Çetin Kazanc birlikte kesti. Yeni ma aza ile RodiMood un Türkiye genelindeki ma aza say s 126 ya ula t. ÖZDEM R ÖZKAN MAN SA C HAN ken Hisarc kl o lu, genç giri imcilere öyle seslendi: "Kimseyi öteki gibi görmeyin. Birbirinizi sevin, ayn kirde olmasan z da, anlay gösterin, empati kurun. Dünya ve Türkiye'deki adaletsizliklere katk da bulunmay n. Güçlünün hakl oldu u de il, hakl n n güçlü oldu u bir Türkiye ve dünya için çaba gösterin. Hangi dünya görü ünde olursan z olun ister solcu, ister sa c hiç fark etmez ama vicdanl olun. Demokrasiye sahip ç kaca z, hukukun üstünlü ünü her daim savunaca z." Sanayi ve Ticaret Bakan Nihat Ergün de bu y l 'Teknogiri im Sermayesi Deste i' ad alt nda genç giri imcilere yönelik çok önemli bir proje ba latt klar n ifade ederek, "Teknolojik ve yenilikçi kri olan gençlerimize ke lsiz, kar l ks z, geri ödemesiz 100 bin liraya kadar hibe deste i sa l yoruz.'' dedi. Ergün, nisan ay ndan bugüne kadar yap lan 159 ba 1. Genç Giri imciler Kurulu Kongresi nde konu an TOBB Ba kan Rifat Hisarc kl o lu, i sizli i önlemek için giri imci say s n art rmak gerekti ini söyledi. FOTO RAF: ZAMAN vurudan 78'inin uygun bulundu unu aktard. TOBB Genç Giri imciler Kurulu Ba kan Ali Sabanc da 81 ilin 78'inde te kilatland klar n ve 1500'ü a k n üyelerinin bulundu unu dile getirdi. Türkiye'de 100 ki iden sadece 6's n n giri imci oldu unu bildiren Sabanc, erkek giri imci say s 1,3 milyon iken kad n giri imci say s n n ise 80 bin düzeyinde kald n vurgulad. er bir önemli husus kasa bakiyesinin i letmenin büyüklü üne ve i hacmine göre yüksek kabul edilecek mebla da olmamas gerekti idir. Birçok i letmede kasa hesab n n günlük ihtiyaçlar a acak ekilde yüksek tutarda oldu u görülüyor. Bu gibi durumlarla kar la an inceleme elemanlar bu kadar paran n kasada bulundurulamayaca n ve bu paralar n i letme ortaklar taraf ndan ahsi ihtiyaçlar için kullan ld n kabul edecek, örtülü kazanç da t m gerekçesiyle vergi ve ceza hesaplayacaklard r. KASADAK dövizler, al nan çekler, verilen çekler, bankalar, al c lar, alacak senetleri, sat c lar, cari hesaplar, amortismanlar tek tek kontrol edilmeli ve ili kili ki i veya kurulu larla (mü teri, sat c, banka vs.) mümkünse yaz l olarak mutabakata var lmal d r. Bu y l kullan lan defterlerin sene sonu itibar yla yazd r lmas nda fayda var. Bilgisayar ortam nda tutulan bilgilerin silinme veya kaybolma riski unutulmamal. Ayr ca 2010 da kullan lacak defterlerin tasdiki 2009/Aral k ay içinde yapt r lmal d r. Yevmiye ve envanter defterleri, i letme defteri, çiftçi i letme defteri, imalat ve istihsal vergisi defterleri tasdik ettirilmelidir. Bu y l kullan lan kanuni defterler bitmemi ve gelecek y l da kullan lacaksa, bu defterlerin tasdik i lemleri 2010 Ocak ay içinde yapt r labilir.

12 SAYFA TASARIM: SMA L ÖZCAN Enerji Üst Kurulu 19 katl binaya ta nd SMA L ALTUNSOY ANKARA Enerji Piyasas Düzenle Kurumu (EPDK), An me kara Balgat taki binas yetersiz kal nca Konya yolu üzerinde 19 katl bina kiralad. Y ll k ekonomik büyüklü ü 120 milyar liraya ula an elektrik, petrol, do algaz ve LPG piyasalar n düzenleyen ve denetleyen kurum yeni hizmet binas na ta nd. EPDK kaynaklar, rahat çal ma ortam olmad gerekçesiyle personelin bu konuda yo un talebi oldu unu ve yeni binan n eskisine göre metrekare ba na yüzde 30 daha ucuz kiraland bilgisini verdi. 23 bin metrekare alana sahip yeni bina, kurulun ikiye bölünmesi (Petrol Piyasas ) halinde de FOTO RAF: AA, RIZA ÖZEL 12EKONOM 21 EPDK taraf ndan ihale yoluyla kiralanan yeni bina 23 bin metrekare alana sahip. ihtiyaca cevap verecek. Kurum yetkilileri, personelin 200 den 400 lü rakamlara ula t n ve yak nda bu rakam n 700 e ç kaca n söyleyerek, eski binan n ihtiyaca cevap vermemesi üzerine kiralama yoluna gittiklerini ifade etti. Zaman n edindi i bilgilere göre kurumun yeni ta naca 19 katl binan n ayl k kiras 200 bin liran n üzerinde. Ayr ca, uzun bir süre yeni bina için onay vermeyen Ba bakanl k n inceleme yapt ktan sonra olur verdi i ö renildi. Ankara da Enerji Üst Kurulu ndan sonra birçok kamu kurulu u da bina aray na girdi. Bunlar n içinde bakanl k, özerk kurum veya genel müdürlük binalar ilk s rada yer al yor. Baz kurumlar ise ek bina ad alt nda kiralama yoluna gitmeye ba lad. Ba bakan Tayyip Erdo an kamuda bina israf n n önüne geçilmesi için talimat vermi ti de AK Parti hükümetinin kurulmas yla Erdo an, Tekel taraf ndan yap lan ve kiz Kuleler olarak adland r lan binalar n satt rm t. Kamunun büyük bina yapmas n uygun bulmayan Ba bakan, bunu israf olarak yorumlam t. 124 milyon dolar harcanan Tekel Kuleleri, 100 milyon dolara Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i ne sat lm t. Uzun süredir ç kmas beklenen tasar, büyük marketlerin kurulaca yerler, aç k kalaca süre ve çal ma artlar konusunda düzenlemeleri ihtiva ediyor. FOTO RAF: C HAN, E.TUNA ALATÜRK Hipermarketler yasas yolda Bakkal ve küçük esnaf n korkulu rüyas haline gelen hipermarketlerle ilgili yasa tasar s 2010 ba nda Meclis e geliyor. Sanayi Bakan Nihat Ergün, düzenlemeyle al veri merkezlerinin kurulu unun yerel komisyonlar marifetleriyle izne ba lanaca n aç klad. Ergün, Konuyu tüketici ve üreticinin hakk n n korundu u yakla mla ele alaca z. dedi. Son y llarda say lar h zla ar hipermarketler, küçük tan esnaf n en büyük ikayeti. Büyük marketlerin çal ma artlar n düzenleyen ve halk aras nda hipermarketler yasas olarak bilinen Al veri Merkezleri Büyük Ma azalar ve Zincir Ma azalar Kanunu Tasar s Tasla, bütün giri imlere ra men kanunla amad. Konuyla ilgili müjdeli haberi dün Sanayi ve Ticaret Bakan Nihat Ergün verdi. Trakya Sanayi ve Ticaret Zirvesi ne kat lan Ergün, zirvede küçük esnaf n en çok ikayetçi oldu u al veri merkezleriyle ilgili yasa tasar s haz rl içinde olduklar n aç klad. Tasar y bütçe görü melerinden sonra Bakanlar Kurulu na sevk edeceklerini vurgulayan Ergün, ocak veya ubat aylar nda Meclis e getireceklerini kaydetti. Düzenlemede önemli de i iklikler oldu una i aret eden Bakan, konuyla ilgili olarak yerel yönetimleri suçlad : Bu i ler ta rada bozuluyor, merkezin düzeltmesi isteniyor. Büyük ma azalara ruhsat kim verdi, plan de i ikliklerini kim yapt? Belediye meclisleri yapt. Neden yapt peki? Yap n diye zorlayan m oldu? Merkezden milletvekilleri mi, hükümet mi zorlad? Yok zorlamad. ster kasaba, ister ilçe, ister il belediyesi olsun bir miktar para transferi için o plan tadilatlar n yapt. Belediyeler, günübirlik kazançlar u runa bu plan tadilatlar n kolayca yapabilmektedir. eklinde konu tu. Sanayi ve Ticaret Bakan, düzenlemeyle al veri merkezlerinin kurulu lar n n bundan sonra yerel komisyonlar marifetleriyle izne ba lanaca n vurgulayarak, Kurallar getiriyoruz. Bunlar n ayr nt lar kamuoyuyla ileriki günlerde payla lacakt r. Hem tüketici hem üreticinin N HAT ERGÜN, SANAY BAKANI hakk n n korundu u bir yakla mla ele alaca z. dedi. Bakan Ergün, zirvede ayr ca, Trakya da giri imcilik ve ortakl k kül ARALIK 2009 PAZARTES ZAMAN türünün zay f oldu unu gördü ünü kaydetti. Bunun geli tirilmesi gerekti ini vurgulayan Ergün, öyle konu tu: Esnaf ve sanatkarlar m z, ekonominin k lcal damarlar d r. Onlar güçlendirmeliyiz. Ancak onlar da her anlamda kendilerini geli tirmeli. Trakya da giri imcilik ve ortakl k kültürünün zay ndan yak n ld. Evet, bu sorun pek çok ilde var. Küçük olsun benim olsun, Az c k a m a r s z ba m la bu i ler olmuyor. Bu, iktisadi geli meye katk sa lam yor. Ortak olmak, ba kalar n n birikiminden faydalanmak, ki iler ki ilerle, rmalar rmalarla, ehirler ehirlerle, ülkeler ülkelerle i birli i yaparak güçlerine güç katmal. Eski Sanayi Bakan Ali Co kun un, Siyasetten çekilmeme bir nebze vesile olan bir yasad r. U ra t m ama ç karamad m. Hükümet ad na özür diliyorum. dedi i Al veri Merkezleri Büyük Ma azalar ve Zincir Ma azalar Kanunu Tasar s Tasla, daha önce son anda Meclis ten dönmü tü. ED RNE ZAMAN HAFTALIK SEKTÖR ANAL Z 1418 ARALIK 2009 Döviz kurlar MERKEZ BANKASI 21 ARALIK 2009 YILBA I 2009/09 ÖDENM HALKA P.D./ H SSE KÂR F YAT F YATI NET KÂR SERMAYE (TL) AÇIKLIK % D.D. BA INA KÂR MARJI (%) BÜYÜK MA AZALAR B M Birle ik Ma ,059,000 TK 75,900, Boyner Ma azac l k ,988,254 T 92,070, Carrefoursa (A) ,707,482 T 68,052, Carrefoursa (B) ,471,655 T 45,368, Migros ,965,000 TK 178,030, Tesco Kipa ,439,111 T* 111,810, Vakko Tekstil ,779,729 T 160,000, CAMSERAM KPORSELEN Anadolu Cam ,437,580 TK 346,248, Denizli Cam ,313,258 TK 6,000, Ege Seramik ,779,777 TK 75,000, zocam ,593,065 T 24,534, Kütahya Porselen ,199,342 TK 28,512, i e Cam ,696,405 TK 1,100,000, Trakya Cam ,979,959 TK 580,000, U ak Seramik ,922 T 14,445, Ç MENTO Adana Çimento (A) ,727,866 TK 67,704, Adana Çimento (B) ,151,910 TK 63,473, Adana Çimento (C) ,986,642 TK 126,946, Afyon Çimento 1, ,673,340 T 120, Akçansa ,007,277 TK 191,447, Bat Çimento ,693,731 TK 70,840, Bat söke Çimento ,968 T 78,750, Bolu Çimento ,935,677 T 128,564, Bursa Çimento ,302,792 TK 105,815, Çimbeton ,727,074 TK 1,770, Çimenta ,851,000 TK 87,112, Çimsa ,140,300 TK 135,084, Gölta Çimento ,323,223 TK 7,200, Konya Çimento ,645,871 TK 4,873, Mardin Çimento ,805,112 T 90,515, Nuh Çimento ,667,642 TK 150,213, Ünye Çimento ,516,946 TK 95,151, DAYANIKLI TÜKET M BSH Ev Aletleri ,400,047 T 42,000, hlas Ev Aletleri ,266,801 TK 191,370, Vestel Beyaz E ya ,022,045 T 190,000, DEM RÇEL KMETAL Borusan Mannesmann ,324,466 TK 28,350, Burçelik ,436,453 TK 648, Burçelik Vana ,707 T 8,280, Çelik Halat ,654,583 T 16,500, Çemta ,027 TK 100,975, Demisa Döküm ,119,639 T 28,000, Erbosan ,647,438 T 5,220, Ere li Demir Çelik ,034,943 TK 1,600,000, Feni Alüminyum ,007,417 T 34,000, Gersan Elektrik ,751,127 T 13,482, zmir Demir Çelik ,482 TK 150,000, Kardemir (A) ,966,110 TK 185,235, Kardemir (B) ,440,613 TK 92,092, Kardemir (D) ,592,472 TK 601,427, Klimasan Klima ,066,087 TK 15,000, Pima ,255 TK 18,000, Sarkuysan ,284,997 TK 50,000, T. Demir Döküm ,087,119 TK 54,000, ELEKTR KELEKTRON KENERJ Ak Enerji ,724,723 TK 65,340, Aksu Enerji ,538,267 TK 8,352, Ayen Enerji ,673,752 TK 119,610, Emek Elektrik ,794,320 T 21,969, Karel Elektronik ,278,286 T 30,000, Türk Prysmian Kablo ,266,676 T 112,233, Zorlu Enerji ,944,000 TK 281,665, GIDA MADDELER Alt nya ,238 T 27,639, Banvit ,766,284 TK 100,023, Ersu G da ,499 T 36,000, Frigo Pak G da ,452,898 TK 12,000, Kent G da ,256,320 T 24,509, Kerevita G da ,829,504 TK 3,744, Konfrut G da ,637,072 T 6,600, Kristal Kola ,807 TK 24,000, Merko G da ,006,305 T 27,150, Metro Tic. ve Mali Yat ,379,039 TK 80,000, Penguen G da ,196 TK 50,600, P nar Et Ve Un ,426,851 TK 43,335, P nar Su ,233,359 TK 12,732, P nar Süt ,455,353 TK 44,951, eker Piliç ,352,002 T 22,000, Tat Konserve ,743,320 TK 136,000, Tuka ,705,630 T 100,000, Ülker Bisküvi ,817,127 TK 268,600, GÜBRE SANAY Bagfa ,464,683 T 3,000, Ege Gübre ,495,105 T 2,008, Gübre Fabrik ,337,927 TK 83,500, Hekta ,358,874 T 75,857, HAVA TA IMACILI I VE YER H ZM Çelebi ,015,497 TK 24,300, Reysa Lojistik ,471,175 TK 59,000, Türk Hava Yollar ,970,537 TK 875,000, Usa ,223,438 T 34,200, HOLD NGLER Alarko Holding ,173,549 TK 223,467, Borusan Yat. Paz ,482,546 TK 28,125, Deva Holding ,098,760 TK 144,000, Eczac ba Yat r m ,915,036 TK 70,000, Enka n aat ,781,000 TK 1,800,000, Global Yat. Holding ,875,105 TK 225,003, GSD Holding ,888,000 TK 250,000, hlas Holding ,333,509 TK 395,200, Koç Holding ,133,457,000 TK 2,415,141, Net Holding ,947,192 TK 338,442, Sabanc Holding ,056,858,000 TK 1,900,000, Tekfen Holding ,711,000 TK 370,000, Vak f Giri im ,497 T 900, Yaz c lar Holding ,857,000 TK 160,000, LAÇBOYAK MYA Alkim Kimya ,854,623 TK 24,725, Dyo Boya ,738,072 TK 100,000, E S Eczac ba laç S nai ,740,000 TK 548,208, Marshall ,732,303 TK 10,000, Selçuk Ecza Deposu ,095,501 TK 517,500, Soda Sanayii ,129,672 TK 231,000, YILBA I 2009/09 ÖDENM HALKA P.D./ H SSE KÂR F YAT F YATI NET KÂR SERMAYE (TL) AÇIKLIK % D.D. BA INA KÂR MARJI (%) N AAT MALZEMELER Alarko Carrier ,795,760 T 10,800, Borova Yap ,319 T 19,819, Eczac ba Yap ,349,187 TK 112,830, Haznedar Refrakter ,809 T 10,500, ntema ,827 T 4,860, LAST K KAUÇUK Brisa ,732,823 T 7,441, GoodYear ,703,930 T 11,917, MEDYA Do an Burda ,479,421 TK 19,559, Do an Gazetecilik ,932,792 TK 105,000, ORMAN ÜRÜNLER VE AMBALAJ Adel Kalemcilik ,119,575 T 7,875, Alkim Ka t ,699,095 TK 52,500, Bak Ambalaj ,889,934 T 9,000, Duran Do an Bas m ,374 TK 16,575, Emini Ambalaj ,942 T 8,515, Genta ,851,904 TK 58,631, Ipek Matbaac l k ,506,785 TK 129,892, I klar Ambalaj ,630,927 TK 70,000, Kaplamin ,036,618 T 4,800, Kartonsan ,358,360 TK 2,837, Kelebek Mobilya ,467 TK 50,000, Koza Madencilik ,126,828 TK 194,040, Olmuksa ,598,894 TK 32,602, Tire Kutsan ,632,510 TK 200,000, Viking Ka t ,120,931 T 65,000, OTOMOT V ve YAN SANAY Anadolu Isuzu ,877,064 TK 25,419, Bosch Fren Sistemleri ,229,125 T 2,500, Componenta Dökümcülük ,283,252 TK 66,844, Dita Do an ,348,201 T 10,000, Do u Otomotiv ,014,000 TK 110,000, Ege Endüstri ,177 TK 3,150, FM zmit Piston ,180 T 14,276, Ford Otosan ,177,250 T 350,910, Karsan Otomotiv ,300,546 TK 150,000, Mutlu Akü ,585,167 T 56,700, Parsan ,864,168 TK 77,112, PETROL VE GAZ Aygaz ,172,656 TK 300,000, Petrol O si ,990,940 TK 577,500, Turcas Petrol ,527,405 TK 136,500, TEKST L Advansa Sasa ,249,000 T 216,300, Akal Tekstil ,845,658 T 30,014, Ak n Tekstil ,252,992 TK 25,200, Aksa ,786,593 TK 185,000, Aksu plik ,259,925 TK 20,000, Alt ny ld z ,456,250 TK 40,000, Arsan Tekstil ,227,506 TK 37,800, Bossa ,577,125 T 108,000, Derimod ,308,841 T 5,400, Desa Deri ,869,170 TK 49,221, Gediz plik ,063,215 TK 7,200, da ,945,085 TK 12,000, Karsu Tekstil ,162 T 35,100, Kordsa Global ,467,219 TK 194,529, Lüks Kadife ,398 T 10,000, Menderes Tekstil ,173,990 TK 184,000, Metemteks ,550,087 TK 25,000, Sökta ,790,135 TK 13,560, Yünsa ,776,808 TK 29,160, T CARET Milpa ,724,346 T 36,130, , Sanko Pazarlama ,324,459 T 36,225, TUR ZMOTELC L K Favori Dinlenme Yer ,029,209 T 6,500, Marmaris Alt nyunus ,838 T 5,515, Mart Otel ,437,867 TK* 87,120, Net Turizm ,321,771 TK 99,784, TekArt Turizm ,134 TK 69,726, S GORTACILIK Aksigorta ,520,909 T 306,000, Anadolu Hayat Emek ,274,855 T 250,000, Anadolu Sigorta ,089,530 T 425,000, Aviva Sigorta ,598 T 75,000, Güne Sigorta ,427,242 T 150,000, Ray Sigorta ,779,289 T 97,020, Yap Kredi Sigorta ,095,238 T 80,000, YATIRIM ORTAKLIKLARI Ak Yat. Ort ,723,112 T 18,000, Akmerkez G.M.Y.O ,357,769 T 13,700, Alarko GMYO ,012,481 T 10,650, Alternatif Yat. Ort ,675,287 T 22,268, Ata Yat. Ort ,908,370 T 7,946, Atakule G.M.Y.O ,132,918 T 84,000, Atlantis Yat. Ort ,357,494 T 6,000, Atlas Yat. Ort ,419 T 3,432, Avrasya Yat. Ort ,627 T 6,000, Ba kent Yat. Ort ,316 T 4,475, Bumerang Yat. Ort ,052,423 T 6,000, Deniz Yat. Ort ,297,051 T 14,985, Do u GE GMYO ,761,141 TK 93,780, Eczac ba Yat. Ort ,373,642 T 14,000, Edip Gayrimenkul ,426,203 TK 30,000, Egeli Co. Yat. Ort ,845,816 T 17,000, Euro Trend Yat.Ort ,704 T 15,000, Euro Yat.Ort ,682,873 T 8,940, EVG Yat. Ort ,312 T 2,500, Finans Yat. Ort ,003,063 T 18,000, Garanti Yat. Ort ,096,901 T 22,950, Hedef Yat. Ort ,587 T 4,250, nfo Yat. Ort ,416 T 4,500, nfotrend Yat. Ort ,461 T 5,000, Giri im ,357,425 TK 25,200, GMYO ,129,861 TK 450,000, Yat. Ort ,751,306 T 134,662, M. Y lmaz Yat. Ort ,120 T 5,000, Marba B Tipi Yat. Ort ,252 T 3,300, Merkez B Tipi Yat.Ort ,353 T 3,000, Metro Yat. Ort ,127 T 3,000, Nurol GMYO ,963,017 T 10,000, Oyak Yat.Ort ,975,900 T 10,000, Pera GMYO ,738 TK 96,000, Sa lam GMYO ,402 T 56,000, Sinpa GYO ,093,208 TK 400,000, Tacirler Yat.Ort ,380,123 T 5,000, Taç Yat. Ort ,728,073 T 3,600, Taksim Yat. Ort ,522 T 2,700, YILBA I 2009/09 ÖDENM HALKA P.D./ H SSE KÂR F YAT F YATI NET KÂR SERMAYE (TL) AÇIKLIK % D.D. BA INA KÂR MARJI (%) TSKB Yat. Ort ,040,144 T 29,067, Vak f GMYO ,646,700 T 20,800, Varl k Yat. Ort ,742,528 T 9,027, Yap Kredi Koray GMYO ,199,144 TK 40,000, Yap Kredi Yat. Ort ,475,642 T 31,425, LEAS NG FAKTOR NG , Creditwest Faktoring ,920,472 TK 40,000, Finans Fin. Kir ,012,000 T 115,000, Garanti Faktoring ,554,358 T 19,280, Özderici GMYO ,478,168 T 7,800, Tekstil Fin. Kir ,301,117 T 20,000, Vak f Fin. Kir ,892,000 TK 25,000, Yap Kredi Fin. Kir ,295,000 T 389,927, BANKACILIK Akbank ,025,655,000 T 3,000,000, Albaraka Türk ,273,000 T 539,000, AlternatifBank ,830,000 T 300,000, Denizbank ,261,000 T 716,100, Finansbank ,132,000 T 1,575,000, Fortis Bank ,744,000 T 1,050,000, Garanti Bankas ,082,573,000 T 4,200,000, Halk Bankas ,207,569,000 T 1,250,000, Bankas (A) 16, , ,342 T 1, , Bankas (B) 1, ,895 T 29, Bankas (C) ,803,530,763 T 3,079,608, T. Ekonomi Bank ,965,000 T 1,100,000, T. Kalk nma Bank ,585,000 T 160,000, Tekstilbank ,216,000 T 420,000, Vak ar Bankas ,295,000 T 2,500,000, B RA MALT T. Tuborg ,383,236 TK 99,971, B L M Alcatel Lucent Teleta ,616,152 TK 38,700, Anel Telekom ,467,509 TK 46,000, Arena Bilgisayar ,280,326 T 32,000, Escort Teknoloji ,468 TK 11,010, Indeks Bilgisayar ,067,500 TK 56,000, Link Bilgisayar ,660 T 5,500, Logo Yaz l m ,594,342 TK 25,000, Neta Telekom ,775,564 T 6,486, Plastikkart ,102,641 T 22,750, Turkcell ,457,920,000 TK 2,200,000, Türk Telekom ,368,722,000 TK 3,500,000, SAVUNMA Aselsan ,528,051 TK 117,612, D ER Ac badem Sa l k ,458,321 TK 100,000, AFM Film ,332,652 TK 13,490, Esem Spor Giyim ,667,314 T 13,315, Golda Kuyumculuk ,395,290 TK 80,000, Fin. Kir ,778,000 TK 250,000, Y.Men.De ,355,915 TK 119,387, Serve K rtasiye ,222 TK 7,250, Yata ,570,908 T 17,010, SPOR Be ikta Futbol Yat ,019 TK* 40,000, Fenerbahçe Sportif ,470,752 T* 25,000, Galatasaray Sportif ,534,009 T* 2,035, Trabzonspor Sportif ,197,506 T* 25,000, K NC ULUSAL PAZAR Alt nyunus Çe me ,815,059 T 16,756, Berdan Tekstil ,752,322 TK 5,200, Birko Mensucat ,222,142 TK 60,000, Birlik Mensucat ,848,675 TK 24,786, Bisa Tekstil ,652,283 T 6,300, Dardanel ,703,788 TK 34,798, Do usan ,274 T 15,800, Ege Pro l ,103,782 T 59,566, Fon Fin.Kir ,422,944 TK 46,846, Lafarge Aslan Çimento ,191,568 TK 6,425, Mert G da ,128,481 T 8,408, Metemtur Otelcilik ,263,683 T 8,000, Okan Tekstil ,732,462 T 36,000, Petrokent Turizm ,115,449 T 1,036, Ran Lojistik ,664,909 TK 12,700, Silverline Endüstri ,033,834 TK 30,400, Sönmez Filament ,842,282 TK 56,065, Sönmez Pamuklu ,336,186 TK 79,931, eker Fin. Kir ,651 TK 40,000, GOZALTI PAZARI Ceylan Giyim ,378,368 T 6,830, , Çbs Boya ,421,161 TK 19,693, ÇBS Printa ,275,812 TK 24,880, Egeplast ,613,131 TK 20,000, EGS G.M.Y.O ,015 T 50,000, Esem Spor Giyim ,667,314 T 13,315, Makina Tak m ,518,818 TK 28,000, Mazhar Zorlu Holding ,256,853 TK 10,836, Mensa Mensucat ,269,911 T 92,000, Selçuk G da ,996,935 TK 21,317, Transtürk Hold ,366,388 TK 14,955, Tümteks ,066 T 82,497, KURUMSAL YÖNET M Anadolu Efes ,777,000 TK 450,000, Arçelik ,338,000 TK 675,728, Asya Kat l m Bankas ,586,000 T 900,000, Coca Cola ,513,000 TK 254,370, Denta Ambalaj ,873,423 TK 70,000, Do an Holding ,059,000 TK 2,450,000, Do an Yay n Hol ,140,000 TK 802,000, Hürriyet Gzt ,930,771 TK 552,000, Otokar ,856,317 T 24,000, Petkim ,069,276 T 204,750, ekerbank ,548,000 T 500,000, T.S.K.B ,877,000 T 600,000, TAV Havalimanlar ,212,264 TK 363,281, Tofa Oto. Fab ,151,000 TK 500,000, Tüpra ,284,000 TK 250,419, Türk Traktör ,454,410 T 53,369, Vak f Yat. Ort ,275,179 T 7,500, Vestel ,792,000 TK 335,456, Y ve Y GMYO ,106,069 T 33,162, Yap ve Kredi Bank ,200,216,000 T 4,347,051, MADENC L K Park Elek. Madencilik ,186,183 T 148,867, YEN EKONOM PAZARI Armada Bilgisayar ,953,879 TK 12,000, Datagate Bilgisayar ,598,002 T 10,000, NOT: TABLODA YER ALAN TK: TAR H MAL YETL KONSOL DE, T: TAR H MAL YETL B LANÇOLARA GÖRE KAR RAKAMLARINI GÖSTERMEKTED R. 2009/09 KOLONUNDA YER ALAN (*) YILDIZLI RAKAMLAR 2009/09 DÖNEM B LANÇOSUNU AÇIKLAMAYAN RKETLERD R. DÖV Z N C NS DÖV Z ALI DÖV Z SATI EFEKT F ALI EFEKT F SATI 1 ABD DOLARI AVUSTRALYA DOLARI DAN MARKA KRONU EURO NG L Z STERL N SV ÇRE FRANGI SVEÇ KRONU KANADA DOLARI KUVEYT D NARI NORVEÇ KRONU SUUD ARAB STAN R YAL JAPON YEN ALIM SATIMA KONU OLMAYAN DÖV ZLER TL KAR ILI I 1 BULGAR LEVASI SUR YE L RASI ÜRDÜN D NARI YEN SRA L EKEL YEN RUMEN LEY RAN R YAL Serbest piyasa Çapraz kurlar CUMARTES ARALIK ABD DOLARI DÖV Z ALI SATI 1,1247 AVUSTRALYA DOLARI ABD DOLARI 1,5160 1,5210 5,1752 DAN MARKA KRONU EURO 2,1770 2,1840 1,0422 SV ÇRE FRANGI SV ÇRE FRANGI 1,4400 1,4700 7,2654 SVEÇ KRONU 90,27 JAPON YEN NG L Z STERL N 2,4300 2,4700 1,0667 KANADA DOLARI 100 JAPON YEN 1,6600 1,6900 5,8411 NORVEÇ KRONU DAN MARKA KRONU 0,2800 0,3050 3,7509 SUUD ARAB STAN R YAL SVEÇ KRONU 0,2000 0, EURO= 1,4380 ABD DOLARI AZER MANATI 1,5410 1, KUVEYT D NARI= 3,4916 ABD DOLARI AVUSTRALYA DOLARI 1,3300 1, NG L Z STERL N = 1,6206 ABD DOLARI KANADA DOLARI 1,4100 1,4400 EURO DÖNÜ ÜM KURLARI ALTIN ALI SATI 1,95583 ALMAN MARKI CUMHUR YET 355,50 362,50 40,3399 BELÇ KA FRANGI RE AT 365,50 395,50 40,3399 LÜKSEMBURG FRANGI 24 AYAR KÜLÇE 53,95 54,30 166,386 SPANYOL PEZETASI 22 AYAR 49,42 49,74 6,55957 FRANSIZ FRANGI 22 AYAR B LEZ K 49,09 54,15 0, RLANDA L RASI 1936,27 TALYAN L RET 18 AYAR 40,46 40,73 2,20371 HOLLANDA FLOR N 14 AYAR 31,56 31,77 13,7603 AVUSTURYA L N 900 AYAR GÜMÜ 0,7335 0, ,482 PORTEK Z ESKÜDOSU 1 ONS ALTIN 1.112,90 $ 5,94573 F N MARKKASI HAM PETROL (BRENT) 340,750 YUNAN DRAHM S 73,14 $/Varil (Aral k 2009 teslimi) 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) BANKALARARASI P YASA 1,57172 ABD DOLARI ABD DOLARI ALI : 1,5200 SATI : 1,5260 2,3865 TÜRK L RASI

13 13GÜNDEM 21 Emekli uzman çavu, çifte silahla hastanede yakaland Ergenekon davas n n tutuklu san klar ndan emekli Tu general Levent Ersöz ün tedavi gördü ü hastanede dola an silahl bir ki i güvenlik güçleri taraf ndan etkisiz hale getirildi. Gözalt na al nan üphelinin emekli uzman çavu oldu u belirlendi. Ersöz ün avukat Dizdar, Birileri müvekkilime mesaj m vermek istiyor acaba? diye sordu. BAYRAM EM R STANBUL kinci Ergenekon davas san emekli Tu general Levent Ersöz ün tedavi gördü ü stanbul T p Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastal klar Bölümü nün bulundu u binada önceki gün sular nda ilginç bir olay ya and. Edinilen bilgilere göre, ziyaret saati olmamas na ra men binada dola an emekli uzman çavu Erhan Keskin(41), Ersöz ün tedavi gördü ü iç hastal klar servisine ç kt. Güvenlik görevlileri emekli uzman çavu a, orada ne arad n sordu. Keskin hastanede yatan bir akrabas n n refakatçisi oldu unu söyledi. Hasta kay tlar n inceleyen güvenlik görevlileri, ahs n verdi i isimde bir hasta olmad n belirledi. Güvenlik görevlilerinin durumu fark etti ini gören üpheli ah s, kaçmaya ba lad. Sald rgan hastane d na ç k nca belinden ç kard tabancayla havaya ate açt. Hastane giri indeki taksicilerin de yard m yla güvenlik görevlilerince yakalanan ah s, polise teslim edildi. üphelinin yakalanmas nda yard mc olan taksiciler de olaya ili kin unlar söyledi: Güvenlikçiler ahs buraya kadar kovalad lar. Önünü kestik. Yere dü ünce yakalad k. Albay oldu unu söylüyormu. Ergenekon üphelisi yarbay n s r ölümü MUZAFFER SALCIO LU GÖKSEL GENÇ STANBUL Ergenekon a paralel olarak yürütülen Poy soru turmas kapsam nda ele ge razköy çirilen belgelere ili kin tutuklanan, ancak itiraz üzerine serbest b rak lan Deniz Yarbay Ali Tatar, evinde ölü bulundu. Tatar n, savc lar n itiraz üzerine hakk nda yeniden yakalama emri ç kar lmas na ili kin tebligat ald ktan sonra beylik tabancas yla intihar etti i ileri sürüldü. Ergenekon soru turmas ba lad ktan sonra ya anan üpheli intiharlara bir yenisi daha eklendi. Edinilen bilgilere göre, 7 Aral k ta Be ikta taki stanbul Adliyesi nde Ergenekon soru turmas kapsam nda tutuklanan Deniz Yarbay Tatar, avukatlar n n itiraz üzerine 3 gün önce serbest b rak ld. Soru turmay yürüten Cumhuriyet Savc s Süleyman Pehlivan n talebi üzerine hakk nda yeniden yakalama emri ç kar lan Tatar a, mahkemenin karar, Üsküdar Beylerbeyi ndeki Astsubay Haz rlama Okulu tesislerindeki lojman nda önceki gün tebli edildi. ddiaya göre, tebligat n ard ndan Deniz Yarbay Tatar, evinde silah yla ba na bir el ate ederek intihar etti. CUNTA HBAR MEKTUPLARIYLA DE FRE OLDU Deniz Kuvvetleri ndeki cuntac yap lanma ve eylem planlar 4 ayr subay n ihbar mektubuyla de ifre olmu tu. lk mektup 29 ubat ta Ergenekon savc lar na ula t. Mektupta, Beykoz da bulunan mühimmat n Ergenekon tutuklusu emekli Albay Levent Gökta a ba l bir hücreye ait oldu u dile getiriliyordu. Hücrede u isimler vard : Emekli Binba Levent Bekta, Yarbay Ercan Kireçtepe, Binba Erme Onat, Binba Eren Günay ve Yarbay Mustafa Turhan Ecevit. kinci mektubun tarihi ise 14 Nisan d. Soru turma kapsam nda gözalt na al nan Levent Gökta n serbest b rak lmamas durumunda, baz subaylar n Ergenekon savc lar na yönelik suikast plan yapt klar anlat l yordu. Suikast için kullan lacak silah ve mühimmat ise Poyrazköy e gömülmü tü. 23 May s ta bir ba ka TSK mensubu taraf ndan gönderilen ihbar mektubunda ise Yarbay Ali Tatar liderli inde, astsubay k demli ba çavu lar H.C., S.D. Daha önce güvenlik gerekçesiyle GATA ya sevkini isteyen emekli Tu general Levent Ersöz ün talepleri reddedilmi ti. ve F.A. n n önceki ihbarlar üzerine tutuklanan deniz subaylar ile cuntada yer ald iddia ediliyordu. 24 May s ta 4. ihbar mektubu al nd. Mektupta Deniz Kurmay K demli albaylar afak Yürekli, Mert Yan k, Dora Sungunay, Muharrem Nuri Alacal, Levent Görgeç, Tayfun Duman,.Koray Özyurt ve emekli Deniz Albay Ayd n Ortaba n n Ergenekon la ba lant l oldu u ileri sürüldü. 28 May s 2009 da bu ah slar n ev ve i yerlerinde yap lan aramalarda da çok say da Ergenekon belgesinin ele geçirildi i kamuoyuna yans d. SORU TURMA ADIM ADIM KAFES E UZANDI Bu arada, yine bir ihbar üzerine 21 Temmuz 2009 da Gölcük Donanma Komutanl nda görevli üç te mene yönelik stanbul ve Gölcük te gerçekle tirilen e zamanl operasyonlarda iki amirale yönelik suikast planlar ele geçirildi. Hedefteki isimler dönemin Deniz Kuvvetleri Komutan Oramiral Metin Ataç ve hale E ref U ur Yi it ti. Tutuklanan üç te menin, suikast planlar n yapt ileri sürülen Gölcük Harp Filosu Grup Komutanl nda görevli Albay Tayfun D. ve Albay Orhan Y. den emir ald klar ileri sürüldü. Te menlerin ayr ca, Poyrazköy deki mühimmatla ilgili soru turma kapsam nda tutuklanan Levent Bekta la ili kileri de ifre edildi. Emekli Binba Levent Bekta n o sinden ele geçirilen bir CD de ise inan lmaz bir plan yakaland. Bir lm CD sinin arkas na data stash program yard m ile gizlenmi ifreli bir dosya tespit edildi. Dosyan n içinden az nl klara yönelik suikast planlar n içeren Kafes Operasyonu Eylem Plan isimli dokümana ula ld. Gazeteci amil Tayyar, yine üpheli bir ekilde hayat n kaybeden Deniz Albay Belgütay Var ml ile ilgili kaleme ald yaz s nda Ali Tatar dan bahsetmi ti. amil Tayyar, yaz s nda u ifadelere yer vermi ti: ddiaya göre; Ergenekon un komutanl ktaki yap lanmas nda Dz.Yb. A.T. ve Dz.Bnb. Ü.K. ile birlikte hareket ediyordu. Baz bilgilerin internet ortam na dü mesinden sonra çal ma arkada lar yla aralar n n aç ld konu uluyordu. FOTO RAF: ZAMAN, AL ÜNAL Emekli uzman çavu un, ifadesinde Levent Ersöz ü tan mad n söyledi i bildirildi y l nda Ankara Astsubay S n f Haz rlama Okulu ndan uzman çavu olarak mezun oldu unu belirten Keskin in SGK sorgulamas nda uzman çavu olarak TSK dan emekli oldu u anla ld. Keskin in akli dengesinin yerinde oldu unu belirten yetkililer, ahs n üzerinden biri kurus k dan bozma, di eri de ruhsat tarihi geçmi iki silah bulundu unu ifade etti. Sald rgan n bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Ersöz, daha önce güvenlik gerekçesiyle GATA ya sevkini istemi ancak talep reddedilmi ti. Ersöz ün avukat Ali R za Dizdar, olayla ilgili kafalar n n kar k oldu unu söyledi. Dizdar, Söz konusu olay beni korkuttu. Ya binaya giren bir canl bomba olsayd da pimini çekseydi ne olurdu? Ku kulu bir olay. Biz üzerimize al nm yoruz. Silah na binadan ç k nca sar lm ve ate etmi etrafa. Bir insan d ar ç kar l nca niye ate eder ki? Birileri müvekkilime mesaj m vermek istiyor acaba? 181 sayfal k yaz l savunmam z haz r. Yaz l savunmay sundu umda herkes neyin ne oldu unu görecek. eklinde konu tu. Levent Ersöz, bir ba ka Ergenekon san ener Eruygur un jandarma genel komutan oldu u dönemde stihbarat Dairesi ba kan olarak görev yap yordu. Ergenekon da kilit bir rolü bulunan Ersöz, yakaland ktan sonra verdi i ilk ifadesinde, her eyi komutanlar n n talimatlar do rultusunda yapt n aktar yordu. Ersöz, internete dü en bir ses kayd nda ise tehditvari aç klamalarda bulunmu tu. Karanl a gömülmek istendi ini söylüyordu: Ben kendim de bazen k göremiyorum. Ben e er k görürsem onlar da k görecekler; ben k göremezsem, onlar hiç k göremezler. Onurumla direniyorum. Deniz Kuvvetleri nde iki y lda 6. ölüm Yarbay Ali Tatar n da ölümüyle, Deniz Kuvvetleri Komutanl nda son iki y lda ya anan intihar vakalar n n say s 6 ya yükseldi. Deniz Kuvvetleri Komutanl ndaki üpheli ölümler zincirinin ilk halkas 2 May s 2007 de Ankara yak nlar nda aibeli bir tra k kazas nda hayat n kaybeden emekli Deniz Albay Birol Atakan oldu. Geçirdi i tra k kazas yla hayat n kaybeden Atakan, eski kuvvet komutanlar Özden Örnek (Darbe Günlükleri nin sahibi) ile Yener Karahano lu aras ndaki köprü isim olarak biliniyordu. Ergenekon soru turmas n yürüten savc lar n, komutanl ktaki yap lanmay de ifre eden listeyi ele geçirmesinden sorumlu tutulan ki i olarak gösterilen Yüzba Olgun Vural da üpheli bir ekilde hayat n kaybetti. Kamuoyuna tabancayla intihar etti i aç klanan Yarbay Tanju Ünal, eski Deniz Kuvvetleri Komutan lhami Erdil i yarg layarak rütbelerini söktüren askerî hakimdi. Kuzey Deniz Saha Komutanl nda görevli Tabip Yarbay Nursal Gedik in ölümü de resmi kay tlara intihar olarak geçti. Gedik in, komutanl kta dönen uyu turucuyla ilgili kirli ili kiler konusunda ula mamas gereken baz bilgileri elde etti i için öldürüldü ü ileri sürülmü tü. Ölümü üpheli bulunan di er denizci Kad köy deki evinin balkonundan dü erek hayat n kaybetti i öne sürülen emekli Albay Belgütay Var ml yd. Var ml n n, ölümünden sonra, Sar k z ve Ay darbe planlar n de ifre eden subay oldu u ortaya ç km t. Yarbay Ali Tatar için dün Karacaahmet teki cemevinde bir tören düzenlendi. Törenin ard ndan Tatar n naa, topra a verilmek üzere Ankara ya götürüldü. Tatar, Ergenekon soru turmas kapsam nda amirallere yönelik suikast planlar yla ilgili olarak tutuklanm, avukatlar n n talebi üzerine serbest b rak lm t. FOTO RAF: ZAMAN, MÜHENNA KAHVEC ARALIK 2009 PAZARTES ZAMAN Ergenekon un KKTC deki aya n ortaya ç karmak için kurulan Meclis Ara t rma Komisyonu nda yer alan Sonay Adem (solda) ve rsen Küçük, soru turman n geni letilmesi için Türkiye ye gelerek ara t rma yapacak. KKTC Meclis Komisyonu, Ergenekon u Türkiye deki savc lara soracak B R NC SAYFADAN DEVAM Ada daki Ergenekon yap lanma gün yüzüne ç karmak için s n yakla k üç ay önce kurulan KKTC Meclis Komisyonu, çal malar n derinle tiriyor. Bugüne kadar 2 kez toplanan komisyon, birinci oturumda soru turman n nas l i leyece ini ele alm t. kinci birle imde ise hukuk dairesinden konuyla ilgili bilgi talep edilmi ti. Komisyon, yapt oturumlar sonucu, Ergenekon un K br s aya n n ortaya ç kar lmas için KKTC çi leri Bakanl kanal yla Türkiye den bilgi istenmesine karar verdi. Ancak hükümet, bu konuda hiçbir giri imde bulunmad. Komisyonun karar na ra men Ergenekon soru turmas na dair belgeler Türkiye den talep edilmedi. Dolay s yla soru turmada kayda de er hiçbir geli me ya anmad. Bunun üzerine harekete geçen komisyon üyeleri, çareyi Ergenekon soru turmas n yürüten cumhuriyet savc lar yla do rudan görü mekte buldu. Aralar nda muhalefet partisi milletvekillerinin de bulundu u 7 ki ilik komisyonun üyeleri, y lba ndan sonra Türkiye ye gelerek, Ergenekon savc lar yla bire bir görü me yapmak için anla t. Ergenekon ddialar n Soru turma Komisyonu Ba kan Yard mc s ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sonay Adem, soru turmada hiçbir ilerleme kaydedilememesi üzerine böyle bir karara vard klar n aç klad. Adem, nternete yans yan bilgiler d nda u anda elimizde hiçbir belge yok. Buradaki savc l k da do al olarak bunu yeterli görmüyor. Dolay s yla bize Türkiye den katk gelmedi i takdirde davan n bir yere gelmesi mümkün de il. Komite ba kan yla bu konuda uzla t k. ifadelerini kulland. Sonay Adem, Türkiye de son y llarda yap lan darbe giri imlerinin altyap s n n K br s üzerinden haz rland na dikkat çekti: Türkiye deki darbe giri imlerinin gerekçelerine bakacak olursak, K br s üzerinden bu darbelerin yap lmas na yönelik çal malar oldu u görülecektir. Do rudan do ruya K br s, Ergenekon örgütünün bütün faaliyetleriyle ana unsurlardan biri olmu tur. Baz eyler burada denenmi. ADALI DOSYASI ERGENEKON LA B RLE ECEK Sonay Adem, u rad sald r sonucu 1996 da öldürülen gazeteci Kutlu Adal cinayetinin ayd nlat lmas için kurulan Meclis Ara t rma Komisyonu nda da görev alm t. Adem, komisyonun belli bir noktadan sonra ilerleyemedi ini hat rlatt. Adal cinayetinin Ergenekon la ba lant l oldu una inand n anlatan Adem, Adal dosyas ile Ergenekon soru turmas n birle tirmek istediklerini aktar yor: Adal cinayeti dosyas ile Ergenekon soru turmas birle irse öyle umuyorum ki; daha ileri bir noktaya gidebiliriz. Bu konuda kendini demokrasi taraf nda kabul eden insanlar olarak bu dosyalar n birle tirilmesi için ad m ataca z. Komisyon Ba kan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili rsen Küçük de komisyonun çal malar na bütçe görü meleri nedeniyle ara verdiklerini anlatt. Ergenekon davas n yürüten savc larla görü melerini Meclis kanal yla yapacaklar n ifade eden Küçük, bugüne kadar ciddi bir belgeleye ula amad klar için savc larla görü meyi dü ündüklerini sözlerine ekledi. Bir ba ka komisyon üyesi CTP Milletvekili Arif Albayrak ise Türkiye de gerekli belgeler ba savc l a ula t nda, üzeri kapat lan birçok olay n ayd nlanaca n anlat yor. Adal cinayetinin failinin de soru turma kapsam nda ortaya ç kaca n belirten Albayrak, Kesinlikle ben bunun ayn görüntülerle alakal oldu u kanaatindeyim. Failleri bir yerde örtülü duruyor. Bunun ortaya ç kmas elbette toplumun güvenli i ve demokrasi aç s ndan çok önemlidir. ifadelerini kulland SAYFA TASARIM: SiNAN TA GETiREN

14 SAYFA TASARIM: AHMET B ÇER f14di HABERLER Tart mal isim Papa 12. Pius, Vatikan ve srail i yine kar kar ya getirdi Papa 16. Benedict in, Yahudi soyk r m na ses ç karmad öne sürülen 12. Pius a azizlik yolunu açmas, srail taraf ndan tepkiyle kar land. srail hükümeti, Papa 12. Pius hakk ndaki ar iv belgeleri ara t rmac lara aç ls n ça r s yaparken, srail Hahamlar Genel Kurulu üyelerinden David Rosen, Papa y Yahudi cemaatinin endi elerini umursamamakla suçlad. ran rejimine yönelik yapt sert ele tirilerle bilinen Büyük Ayetullah Hüseyin Ali Muntazeri (87) önceki gece, ya ad Kum kentinde hayat n kaybetti. Rejime muhalif isimlerin Muntazeri nin cenaze törenine kat lmak için Kum kentine ak n etti i ve önde gelen baz muhalefet liderlerinin de Muntazeri nin evinde topland belirtiliyor. Torunu Nas r Muntazeri, dedesinin, uykusunda öldü ünü söylerken, ran televizyonunun internet sitesinde Muntazeri nin ast m ve damar sertli i rahats zl klar n n bulundu u belirtildi. Geçti imiz haziran ay nda yap lan cumhurba kanl seçimlerini yeniden kazanan Mahmud Ahmedinejad diktatörlükle suçlayan Muntazeri, ran slam Devleti nin kurucusu Ayetullah Humeyni ile devrimin gerçekle mesinde büyük rol oynam ve Humeyni nin hale durumuna gelmi ti. Humeyni, ölümünden 4 y l önce 1985 te Muntazeri yi yerine halef seçmi ancak ran n elindeki Irakl esirleri öldürmesi üzerine Muntazeri, bu duruma sert tepki göstermi, Humeyni de kendisini görevinden azletmi ve Ali Hamaney i yerine tayin etmi ti. Hamaney in dini liderlik kapasitesi bulunmad n öne sürünce Muntazeri 1997 den 2003 y l na kadar ya ad Kum ehrinde ev hapsine de al nm t. Muhalefetin bayraktarl n yapan Muntazeri, slam devrimiyle birlikte gelmesi beklenen özgürlü ün hiçbir zaman gelmedi ini söyleyerek de rejimin sert tepkisini çekmi ti. Resmi medya son dönemlerde Muntazeri den söz ederken dini unvanlar n kullanmazken, kendisine ders kitaplar nda yap lan göndermeler ve sokaklara verilen isimler de kald r ld. Ba ta Irak ve ran olmak üzere dünyada 20 den fazla Büyük Ayetullah n bulundu u, Muntazeri nin de bunlar aras nda en me hurlar ndan biri oldu u belirtiliyor. Geçti imiz haziran ay ndaki seçimler sonras muhalefetin sokaklara dökülmesi üzerine rejim, Muntazeri nin akli muvazenesini yitirdi ini aç klam, muhalefet de yönetimin bu ekilde Muntazeri nin halk üzerindeki etkisini k rmaya çal t n öne sürmü tü. Muntazeri, özellikle Ahmedinejad n d politikas na yönelik sert ele tiriler getirmi ti ve ran n bu yanl politikalardan dolay yaln zl a itildi ini belirtiyordu. Cenaze törenine on binlerce ki inin kat lmas bekleniyor. DI HABERLER SERV S Sürat Basım Yayın A.Ş. Yazarlarından Halil Aslantaş Bey in Muhterem Babası, MEHMET ASLANTAŞ Beyefendinin vefatının derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah (C.C) tan rahmet ve mağfiret, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz. Yayın Grubu Irak ile ran aras nda tansiyonun yük sebep olan s n rdaki ihtila selmesine bir petrol kuyusunu ele geçiren ranl askerlerin k smen çekildikleri bildirildi. Irak hükümet sözcüsü Ali Dabba, Fakka petrol sahas nda ran s n r na 50 metre mesafedeki 4 numaral kuyunun denetimini per embe günü ele geçiren ranl askerlerin dün ayr ld klar n belirtti. ranl askerlerin çekilmesinin ard ndan da Irakl petrol i çilerinin kuyuya döndükleri bildirildi. çilere e lik eden Irak askerlerinin de kuyuya Irak bayra n çektikleri belirtildi. Sözcü, ran dan istediklerinin, ranl askerlerin geldikleri yere dönmesi oldu unu belirterek, Petrol kuyusundaki ran bayra indirildi. ranl askerler 50 metre çekildi, ancak geldikleri yere dönmediler. diye konu tu. Dabba, olu turulan ortak bir komitenin iki ülke aras ndan geçen s n r belirlemek amac yla çal mada bulunaca n sözlerine ekledi. Irak n 2. Dünya Sava s ras nda Yahudilere soyk r m uygulayan Nazi Almanya s na ses ç karmad öne sürülen Papa 12. Pius, Vatikan ve srail aras ndaki tart may yeniden alevlendirdi. Tart mal aç klamalar yla slam dünyas nda da tepki çeken Alman as ll Papa 16. Benedict in 12. Pius a azizlik yolunu açan bir kararnameye imza atmas, srail de tepkiyle kar land. srail D i leri Bakanl Sözcüsü Yigal Palmor, Papa 12. Pius hakk ndaki ar iv belgeleri ara t rmac lara aç ls n. ça r s nda bulundu. talyan haber ajans ANSA ya verdi i demeçte Palmor, Papa 12. Pius un aziz ilan edilip edilmeyece inin Vatikan n iç meselesi olmakla birlikte, tarihçilerin hakikati ortaya koymalar gerekti ini söyledi. Vatikan n 12. Pius dönemine ili kin gizli ar iv belgelerini halen ara t rmac lar n incelemesine kapal tuttu unu söyleyen Palmor, Vatikan n gizli ar iv belgelerini ara t rmac lara açmas hayati bir önem ta maktad r. diye konu tu. Katolik dünyas n n lideri Papa 16. Benedict, önceki gün sürpriz bir kararnameye imza atarak, Papa 2. Jean Paul ile birlikte tart mal bir ahsiyet olan Papa 12. Pius a da ululuk unvan vermi ti. Kararname ile 12. Pius a önümüzdeki süreçte önce mübareklik, ard ndan da azizlik unvan verilmesinin de yolu aç lm olacak. srail Hahamlar Genel Kurulu üyelerinden David Rosen, kararnameyi derin üzüntü ile kar lad klar n belirtirken Papa n n Yahudi cemaatinin endi elerini pek umursamad n belirtti. Almanya Yahudileri Merkez Kurulu Genel Sekreteri Stephan Kramer de karar ese e kar lad klar n söylerken talya Yahudi Cemaatleri Birli i Ba kan Haham Riccardo Di Segni ise, 12. Pius un toplama kamplar hakk ndaki tavr na ili kin soru i aretleri varl n korudu u sürece onun aziz ilan edilmesi, kapanmas zor yaralar n aç lmas na sebep olacakt r. Bu, diyalo u da zorla t racakt r. uyar s nda bulundu y llar aras nda papal k görevinde bulunan ve as l ismi Eugenio Pacelli olan talyan Papa 12. Pius, özellikle Yahudiler taraf ndan Hitler in politikalar n sessizce onaylamak ve Yahudi soyk r m na kar ç kmamakla suçlan yor. Önceki y l Vatikan n azizlik rütbesini veren bölümü, büyük bir oy oran yla Pius un kahramanl k faziletleri ni tan m t. Pius un azizlik süreci 1967 y l nda ba lam t. Pius un aziz ilan edilmesi süreci, Benedict in onay ile tamamlanm olacak. Bu y l srail i ziyaret eden Papa 16. Benedict, srail ile devam eden limoni ili kileri giderememi ti. Benedict, 2006 da da slam n iddetten beslendi i yönünde iddialarda bulununca slam dünyas n n sert tepkisini çekmi, ard ndan Benedict Türkiye yi ziyaret ederek bu tepkileri dindirmeye çal m t. Ancak ziyaret s ras nda Benedict, slam konusundaki sözlerini geri almam t. KAH RE ZAMAN Ayetullah Muntazeri öldü, muhali er Kum a ak n ediyor ranirak petrol gerginli i a ld en büyük petrol sahalar ndan biri olan Fakka sahas ndaki petrol kuyusu s n r n tart mal bir bölgesinde yer al yor. Bu bölgedeki s n rlar, 1980 lerdeki ranirak Sava ndan bu yana tam olarak belirlenmemi ti. Son olay, s n r anla mazl sebebiyle patlak veren ranirak Sava n ak llara getirirken, tara ar bu kez sorunun diplomasi yoluyla çözülmesi için yo un çaba sarf etti de Saddam Hüseyin, ranirak aras ndaki s n r anla mas n n bir kopyas n televizyonda y rtm, bundan 5 gün sonra Irak birlikleri ran a girmi, iki ülke aras nda 8 y l süren ranirak Sava ba lam t. Sava n ard ndan iki ülke, s n r sorununu gideren 1975 tarihli Cezayir anla mas na sad k kalmaya karar vermi ti. Nüfuslar büyük oranda ii olan ran ve Irak aras ndaki ili kiler, Saddam Hüseyin in 2003 teki Amerikan i galinin ard ndan devrilmesi ve daha sonras nda iilerin Irak yönetiminde güçlenmesiyle geli ti. DI HABERLER SERV S KerkükYumurtal k Petrol Boru Hatt na sabotaj Irak, KerkükYumurtal k Petrol Boru Hatt na düzenlenen sabotaj nedeniyle ham petrol sevkiyat n n durdu unu bildirdi. Irak Petrol Bakanl sözcüsü As m Cihad, boru hatt n n 55. kilometresindeki bölümüne düzenlenen sabotajda hasar meydana geldi ini ve önemli miktarda ham petrolün d ar akt n belirtti. Petrol sevkiyat n n durdu unu belirten sözcü, Kuzey Petrol irketi ne (NOC) ba l teknisyenlerin hasar tespit için çal t klar n kaydetti. Y ll k kapasitesi 50 milyon ton olan KerkükYumurtal k Petrol Boru Hatt n n Irak petrollerinin dünya pazarlar na ula mas nda önemli bir yeri bulunuyor y llar aras nda Papal k görevinde bulunan ve as l ismi Eugenio Pacelli olan talyan Papa 12. Pius, özellikle Yahudiler taraf ndan Hitler in politikalar n sessizce onaylamak ve Yahudi soyk r m na kar ç kmamakla suçlan yor. FOTO RAF: AP, ANONYMOUS ran slam Devleti nin kurucusu Ayetullah Humeyni ile devrimin gerçekle mesinde büyük rol oynayan Ayetullah Hüseyin Ali Muntazeri, devrimle birlikte gelmesi beklenen özgürlü ün hiçbir zaman gelmedi ini söyleyerek rejimin sert tepkisini çekmi ti. FO TO RAF: REUTERS, RAHEB HOMAVANDI Fener Rum Patri i Bartholomeos, Amerikan CBS televizyonuna verdi i mülakatta Türkiye de ikinci s n f vatanda muamelesi gördüklerini söylemi ti. FOTO RAF: ZAMAN, AL ÜNAL Çarm h demecine hükümet ve muhalefetten tepki Fener Rum Patri i Bartholomeos un Ken çarm ha gerilmi hissediyorum. ek dimi lindeki sözlerine tepkiler sürüyor. Devlet Bakan ve Ba bakan Yard mc s Bülent Ar nç, Fener Rum Patri i Bartholomeos un ABD de bir TV kanal na yapt aç klamalar maksad n a an ifadeler eklinde de erlendirdi. Ar nç, Tercüme yanl l m dersiniz, yoksa sorana göre bir cevap vermi midir dersiniz, ama nereden bakarsan z bak n, çok yanl. Türk milletini rencide etti bu konu mas. Umar m kendisi de aç klama yapacakt r. Bu aç klamay hepimiz bekleyelim. dedi. Hükümet olarak Patrikhane ye hakl konularda her zaman yard mc olduklar n belirten Ar nç, Bir yanl l k, bir eksiklik, bir haks zl k varsa, bunu hükümet olarak tela etmeye her zaman haz r z, ama inan yorum ki onlar n da Türkiye de ya amaktan ve böyle bir hükümeti muhatap bulmaktan memnun olmalar gerekir. ifadelerini kulland. Ar nç, önümüzdeki günlerde Patrikhane nin cemaat vak ar na dair talepleriyle ilgili olarak stanbul a gidece ini, gerekirse Bartholomeos ile görü ece ini de söyledi. CHP Genel Ba kan Yard mc s Onur Öymen de Patrik kendini büyük bir zd rap içinde göstermeye çal yor. Bu sözleri son derece isabetsiz, yak ks z, yersiz buluyoruz. de erlendirmesini yapt. Öymen, D i leri Bakan Ahmet Davuto lu nun Arzu edilmeyen bir dil sürçmesi olarak görmek istiyorum. sözleriyle dile getirdi i tepkisinin de yetersiz oldu unu savundu. Fener Rum Patri i Bartholomeos un avukat Kezban Hatemi, önceki gün yapt aç klamada Patrikhane nin, bu hafta konuya bir aç klama yapaca n söylemi ti. Röportaj n may s ay nda yap ld bilgisini veren Hatemi, mülakat n yay nlanma zaman n n dikkat çekici oldu una i aret etmi ti. ÖZDEM R ÖZKAN ZM R EMRULLAH BAYRAK ANKARA Türkiye, Körfez ile yak nla yor SÜLEYMAN KURT ANKARA Cumhurba kan Abdullah Gül, 6 ülkenin üyesi oldu u Körfez birli i Konseyi (K K) dönem ba kan Kuveyt e resmi bir ziyaret gerçekle tiriyor. Bugün Kuveyt e hareket edecek olan Cumhurba kan na, Ba bakan Yard mc s Ali Babacan ile çok say da i adam e lik ediyor. Cumhurba kan Abdullah Gül, iki günlük ziyareti s ras nda iki ülke i adamlar n n kat l m yla düzenlenecek i forumunda konu acak. 15 Aral k ta K K dönem ba kanl n devralan Kuveyt e gerçekle tirilecek ziyaret, yaln zca bu ülke de il di er 5 K K üyesi ülke (Suudi Arabistan, Katar, Birle ik Arap Emirlikleri, Umman ve Bahreyn) ile ili kilerin daha da ileriye götürülmesi aç s ndan önem ta yor. Türkiye ile K K aras nda Serbest Ticaret Anla mas n n (STA) imzalanmas için 4 y ld r çal malar sürüyor. Türkiye, Körfez ülkeleri ile 16 milyar dolarl k ticaret hacmine sahip. Türkiye ile K K aras nda bugüne kadar biri Cidde de ikincisi ise 2009 y l nda stanbul da olmak üzere iki ayr, Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog toplant s yap ld. D i leri bakanlar n n temmuz ay nda stanbul da yapt klar toplant da, Körfez ülkelerinin Türkiye üzerinden otoyol ve demiryolu ile AB ye ba lanmalar konusu da ele al nm t. Filistinin birle mesini ran engelliyor Filistin Ulusal Yönetimi Ba kan Mahmud Abbas, ran Filistinliler aras ndaki birle me çabalar n engellemekle suçlad. Abbas, Gazze deki Hamas liderlerinin zor ko ullar alt nda olduklar n ve birle me istediklerini, ancak ran n etkisiyle am daki liderlerin bunu engelledi ini savundu. El Ehram gazetesine yapt aç klamada, Hamas birle me anla mas n imzalarsa, ben de haz r m. diyen Abbas, Hamas n El Fetih le böyle bir anla may önce imzalamay kabul edip, sonra vazgeçmesinin nedeninin sorulmas üzerine, birle meyi engellemek isteyen ran dan talimat alan am daki yönetimin Gazze dekiler üzerine bask yapt n öne sürdü. ran n bölgesel bir oyuncu olarak kartlar elinde tutmak istedi ini savunan Abbas, ran her alt ayda veya senede bir Hamas a 250 milyon dolar ödüyor. Hamas, ran fonlar yla ya yor. dedi. am daki Hamas lideri Halid Me al in ran a bu kadar s k ziyaretlerde bulunmas n n arkas nda da bunun yatt n savundu. TEL AV V AA

15 f15 DI HABERLER CHPMHP ikilisi ile saf tutan DTP ye Avrupa ne demeli? Avrupa n n DTP ye Demokratik aç l ma kar neden MHP ve CHP zihniyeti ile ayn cephede saf tutuyorsunuz? sorusunu sormas gerekiyor. Avrupa hakikaten Kürt sorununun çözülmesini istiyorsa hem parti kapat lmalar n hem de DTP vari siyaseti ele tirmek zorundad r. Avrupa uzun süre PKK terörü ile Kürt meselesi aras nda ayr m yapmay reddetti. Türkiye nin feci insan haklar sicili, 1980 lerde Diyarbak r Cezaevi nde ya ananlar, Kürtlere b.. yedirmeler, 1990 larda yak lan binlerce mezra, on binlerce faili meçhul bu ayr m yapmay bir hayli zorla t r yordu de yap lan Lüksemburg Zirvesi nde bütün Do u Avrupa ülkelerine adayl k statüsü verilirken, insan haklar n n feci durumu zikredilerek 1959 da üyelik müracaat yapan Türkiye ye ayn statü çok görülüyordu. Zirvenin ev sahibi Lüksemburg Ba bakan JeanClaude Juncker in sözleri Türkiye yi özellikle yaralam t. kencenin hâlâ icra edildi i bir ülke Avrupa Masas na oturamaz. diyen Juncker e dönemin Almanya D i leri Bakan Klaus Kinkel de Türkiye nin üyeli i, insan haklar ihlalleri ve ülkenin Güneydo u sundaki Kürt meselesi yüzünden mümkün de il. sözleriyle destek vermi ti. Türkiye de Kürt kimli inin, kültürünün, dilinin inkâr edildi i bir dönemde PKK l teröristler genel itibar yla özgürlük sava ç lar olarak alg land Avrupa da. Kahrolsun insan haklar sloganlar ile nümayi yap lan bir ülkede PKK ile Kürt meselesi aras ndaki fark mu lakla yor, Kürtlerin haklar n savunanlar ile PKK ya destek verenler zaman zaman ayn sa ardaym gibi alg lanabiliyordu. Sonra bugünlere geldik. Nedir bugünler? Avrupa Birli i üyesi Bulgaristan da günde 5 dakikal k Türkçe yay n n kald r lmas için referandum yap lmas tart l rken Türkiye 24 saat Kürtçe yay n ba latt. Cumhurba kan Cemal SELÇUK GÜLTA LI Gürsel in Kürt üm diyenin yüzüne tükürün sözlerinden Ba bakan Erdo an n Kürt meselesindeki itira ar na geldik. Kürt kimli ini kabul eden, Kürtlere haks zl klar yap ld n itiraf eden ve bu haks zl klar n giderilmesi için harekete geçen bir hükümet i ba nda iken Kürt meselesi ile PKK terörünün tefrik edilmesi daha kolay hale geldi. Bu geli meler çerçevesinde Avrupa Birli i nin DTP nin kapat lmas na verdi i tepkiye bakt m zda kar k bir resim ç k yor kar m za. Avrupa Birli i Komisyonu nun tepkisi ile Avrupa Parlamentosu nun tepkisi birbirinden oldukça farkl. Türkiye deki tarihî ad mlar en isabetli de erlendiren AB kurumlar ndan olan Komisyon DTP nin kapat lmas n ele tirirken, DTP yi de oldukça sert sözlerle h rpalad. Olli Rehn in sözcüsü DTP nin terörü k namay ve PKK ile aras na mesafe koymay reddetmesini aç kça hata olarak nitelendirdi. Komisyon demokratik aç l m n sürdü ü bir dönemde hem Anayasa Mahkemesi nin hem de DTP nin süreci sobete etmeye yönelik giri imlerinin yanl oldu unun alt n çizdi. Komisyon un tavr na kar l k Avrupa Parlamentosu nun tepkilerinde Türkiye yi hâlâ 1990 lar n Türkiyesi gibi alg lama hatas n n devam etti i görülüyor. Sosyalistler ve komünistler karar k narken, liberaller bile DTP ye bir ça r yapmaktan imtina ediyor. Kürt meselesini en yak ndan takip eden Ye iller in aç klamas ise tam bir hayal k r kl. Süreçte sanki hiçbir hata yapmam gibi Ye iller DTP ye en ufak bir uyar da bile bulunmuyor. Siyasi partilerin Anayasa Mahkemesi taraf ndan kapat lma dönemi sona ermelidir. Siyasi partilerin kapat lmas n zorla t rmak için mevzuat de i tirmeyen AK Parti ele tirilmelidir. DTP ye PKK y telin et demek kolayc l a kaçmak olabilir. Elinde silah olan örgüte kar DTP üyelerinin sesi pek gür ç kmayabilir. Bütün bu de erlendirmelere eyvallah denilebilir. Ancak Avrupa n n çok yüksek bir tonda u soruyu sormas gerekir DTP ye: Demokratik aç l ma kar neden MHP ve CHP zihniyeti ile ayn cephede saf tutuyorsunuz? Öcalan n cezaevi artlar u runa bütün bir ülkeyi kaosa sürükleyecek zihniyete neden mühimmat sevkiyat yap yorsunuz? Ne için mücadele ediyorsunuz: AB nin terörist ilan etti i birinin hapisten ç kmas için mi yoksa sürekli iddia etti iniz gibi Kürtlere demokratik haklar n n verilmesi için mi? Demokratik aç l m n derinle mesi için ç rp nan bir hükümet iktidarda iken DTP nin bu sorulara muhatap edilmesi gerekiyor. Avrupa hakikaten Kürt sorununun çözülmesini istiyorsa Komisyon un çizgisini benimseyip hem parti kapat lmalar n hem de DTP vari siyaseti ele tirmek zorundad r. Avrupa Birli i nin DTP nin kapat lmas na verdi i tepkiye bakt m zda kar k bir resim ç k yor kar m za. AB Komisyonu, kapatma karar n ele tirirken, DTP yi de oldukça sert sözlerle h rpalad. Avrupa Parlamentosu nun tepkilerinde ise Türkiye yi hâlâ 1990 lar n Türkiye si gibi alg lama hatas n n devam etti i görülüyor. FOTO RAF: ZAMAN, AL ÜNAL Borisov dan, Türkçe yasa konusunda geri ad m sinyali BOYKO BOR SOV, BULGAR STAN BA BAKANI Bulgaristan da devlet televiz BNT deki Türkçe haber yonu program için referanduma gidilmesiyle ilgili tart malar sürerken, daha önce referandum önerisini destekleyece ini aç klayan Ba bakan Boyko Borisov, bu karar ndan vazgeçti inin sinyalini verdi. Borisov, Darik adl özel radyo kanal na yapt aç klamada, Cumhurba kan Georgi P rvanov un Ba bakana tuzak kurdular eklindeki yorumuna kat ld n belirtti. Cumhurba kan hakl. Referandum konusunda tuza a dü tü ümü kabul ediyorum. diyen Borisov, BNT nin Türkçe haber program n n sadece Türklerin yo unlukta ya ad bölgelerde yay mlanmas yönünde çal malar yapabilece ini söyledi. D i leri Bakan Rumyana Jeleva da referandumla ilgili görü lerini aç klarken, az nl kla ilgili bir konunun ço unlu a sorulmas n n anlams z olaca n söyledi. Jeleva, Sonucu önceden belli bir konuda referandum yaparsak komik duruma dü eriz. diye konu tu. Bulgaristan n önünde çok daha ciddi sorunlar n oldu unu kaydeden Jeleva, Basit ve anlams z i ler için enerjimizi harcayamay z. yorumunu yapt. Irkç ve a r milliyetçi ATAKA partisi, BNT de 2000 y l ndan beri hafta içi her gün 10 dakika süreyle Bulgarca altyaz ile yay mlanan Türkçe haber program n n yasaklanmas için uzun süredir kampanya yürütüyor. Ba bakan Borisov un referanduma destek verece ini aç klamas ise Türkiye ve Avrupa Birli i nden tepkilerin gelmesine yol açm t. Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, Borisov u telefonla arayarak konunun ço ulcu demokrasi kurallar ile temel hak ve özgürlükler çerçevesinde diyalog yoluyla çözüme kavu turulmas yolunda Bulgaristan hükümetinden gerekli çabay göstermesini istemi ti. SOFYA AA SAYFA TASARIM: AHMET B ÇER BU HAFTA Bizi bundan sonra biraz zor dinlersiniz! Dünyanın korkusu domuz gribine Tayvan freni Euro 2016 ve 2020 Olimpiyatları nı da alacağız Mümtaz er Türköne: Bizim nesli de kafeslemişlerdi

16 f16pol T KA Hazine ye DTP nin malvarlı ı de il, sadece borçları kaldı DTP nin kapatılmasının faturası Hazine ye çıktı. Anayasa Mahkemesi partiyi kapatırken malvarlıklarının da Hazine ye devredilmesini kararla tırmı tı. Fakat partinin kapatılaca ını anlayan yöneticiler tedbirini önceden almı. DTP nin üzerinde hiç bir malvarlı ı bulunmazken geriye sadece 200 bin liralık borcu kaldı. imdi bu parayı Hazine ödeyecek. B R NC SAYFADAN DEVAM Maliye den görevlilerin denetlemeye Anayasa Mahkemesi kararıyla gelmedi ini belirterek, Sanırım bo kapatılan DTP, aynı gelenekten kasayla kar ıla acaklarını dü ündükleri gelen ve aynı akıbete u rayan 6. siyasi parti oldu. Bu sonucu partinin kuruldu u 2005 yılında öngören yöneticilerin, Siyasi Partiler Kanunu ndaki (SPK) Kapatılan partilerin tüm malvarlıkları Hazine ye aktarılır hükmü çerçevesinde çok dikkatli hareket etti i ortaya çıktı. Türkiye nin büyük bir bölümünde te kilatlanan parti, bugüne kadar hiçbir gayrimenkul edinmedi. Bütün te kilat binalarının yanı sıra te kilatlarda yer alan araçgereçler ve mobilyaların tümü kiralandı. DTP nin eski Genel Saymanı Salih Yıldız, kapatma için gelmediler. dedi. Partinin kapanmasıyla birlikte tüm kira kontratlarının da sona erdi ini anlatan Salih Yıldız, sürekli kapanan bir parti gelene inden geldiklerine dikkat çekerek Kapatılma riski ile kar ı kar ıya olan partide mülk edinmek do ru olmazdı. Bu nedenle il ve ilçe te kilatlarını içindekilerle kiralama yöntemi yoluna gittik. Bu yöntemle çalı tık. u anda partinin üzerinde hiçbir kayıtlı demirba bulunmuyor. Partiye ait demirba lar sadece mühür, karar defteri, üye ve hesap defterlerinden ibaret. kararından sonra henüz Telefon borçlarını da sıfırladık, numaraları iptal edilecek. diye konu tu. Kapatma kararı sonrası partinin hesaplarını incelediklerini ve 200 bin TL civarında çalı anların SSK prim borcu ortaya çıktı ını ifade eden Yıldız, bu borcun hazineye kaldı ını söyledi. Yıldız, öyle konu tu: Partimiz hazine yardımı alamadı ı için zaten maddi sıkıntı içindeydik. Kiralarımızı ve çalı anlarını maa larını zor ödüyorduk. Kasamızda hiç para kalmadı. Prim borçları da yasa gere i Hazine tarafından ödenecek. Maliyeciler, medyada kasamızın bo oldu una yönelik haberler üzerine sanırım gelmek için acele etmiyorlar. Zaten geçmi te 5 kez parti kapatıldı ve her geldiklerinde elleri bo döndüler. BDP, sadece tabela masrafıyla DTP nin yerine geçecek DTP nin kapatılmasıyla birlikte bu partinin genel merkezi ba ta olmak üzere birçok te kilat binasına BDP yerle ecek. Aynı binaların, mobilya ve e yaların yine kiralama yöntemiyle kullanılaca ı sistemde, yeni partinin te kilatlanması da bir anda yaygınla acak. BDP, DTP den kalan siyasi altyapı ve gelene i aynen sürdürecek. Yeni dönemde sadece DTP tabelalarının yerine asılacak olan BDP tabelalarının masrafı olacak. Kapatılan DTP nin yöneticileri, kendilerinden önce kapanan partilerden ilginç dersler çıkarmı. Sonucu çok önceden tahmin eden yöneticiler, malvarlı ı edinmek yerine e yaları kiralama yoluna gitmi ler. Kasada hiç para tutmazken rahat rahat borçlanmı lar. Yeni parti BDP de sadece tabela masrafı yaptı. FOTO RAF: AA, MURAT KAYNAK Eski DTP lileri nefis muhasebesi yapmaya ça ırdı TBMM Ba kanı Mehmet Ali ahin, Anayasa Mahkemesi tarafından kapatı lan DTP eski milletvekillerini, nefis muhasebesi yapmaya ça ırdı. ahin, Gölba ı nda olu turulan TBMM 90. Yıl Ormanı na fidan dikme törenine katıldı. Törene geli inde basın mensuplarının sorularını cevaplayan ahin, E er gerçekten bu arkada larımız, Türkiye de siyaset yapmak istiyorlarsa, Türkiye ye, Türk halkına hizmet etmek istiyorlar MEHMET AL AH N sa, mutlaka geçmi te ya ananları tekrar ya amamak için bir nefis muhasebesi yapmalarında yarar oldu unu dü ünüyorum. dedi. TBMM Ba kanı, Kapatılan DTP li milletvekilleri Mahmur Kampı na gideceklerini söylediler. Neler söyleyeceksiniz? sorusu üzerine, Geçmi ten ders almaları gerekir, aksi halde sürekli bu tür kazalara u ramaları muhtemeldir. Daha ba langıçta bunlar yapılırsa kamuoyunun bu partiye olumlu nazarlarla bakması güç ve zor olur. cevabını verdi. PINAR KAMAN ANKARA C HAN ktidarın do ruları var ama alkı lamak zorunda de iliz CHP Grup Ba kan Vekili Kemal Kılıçda AK Parti yöneticilerine Yüce Di ro lu, van uyarısı yaparken ilginç ifadeler kullandı. Kılıçdaro lu, CHP iktidarında Ankara nın dı ına çıkmasınlar. Anayasa Mahkemesi ne en yakın yerlerden ev kiralasınlar. Taksi parası bile vermeyecekler. Onları Yüce Divan a çıkarmak, hesap sormak bizim boynumuzun borcudur. diye konu tu. CHP Ümraniye ilçe binasının açılı ını yapan Kılıçdaro lu, AK Parti nin de do ruları oldu unu ancak muhalefetin görevinin iktidarın do rularını alkı lamak de il, yanlı larını ele tirmek oldu unu söyledi. CHP Grup Ba kan Vekili, Nasıl duran bir saat günde 2 defa do ruyu gösterirse, AKP nin de do ruları vardır. Ama muhalefetin temel görevi, do ruları alkı lamak de ildir. Do ruları alkı ladı ınız zaman iktidarı tiran mantı ına götürürsünüz. eklinde konu tu. Açılı a, CHP Genel Ba kan Yardımcısı Mustafa Özyürek ve stanbul l Ba kanı Gürsel Tekin de katıldı. STANBUL ZAMAN

17 SAYFA TASARIM: YUNUS ASLAN 17POL T KA 21 Arınç: Açılıma ancak vicdanını satmı lar kar ı çıkar Devlet Bakanı ve Ba bakan Yardımcısı Bülent Arınç, AK Parti hakkında birilerinin psikolojik harekat yürüttü ünü söyledi. Partisinin Manisa l Danı ma Kurulu Toplantısı nda konu an Arınç, AK Parti nin olası 3. dönem iktidarına engel olmak için herkes bir eyler yapmaya çalı ıyor ama bütün anketlerin ortak noktası var. En az yüzde 42 çıkıyor. diye konu tu. Türkiye yi terör belasından kurtarmaya çalı tıklarını belirten Ba bakan Yardımcısı, Buna kim hayır diyebilir? Birkaç tane belki vicdanını satmı insan buna hayır diyebilir. Ama 72 milyonun, eminim ki 510 tanesini çıkarın, geri kalanı u akan kan dursun diyor. ifadelerini kullandı. Arınç, CHP Genel Ba kanı Deniz Baykal ve MHP Genel Ba kanı Devlet Bahçeli ye de öyle seslendi: AK Parti yi hedef gösteriyorsunuz, ba ta Ba bakan olmak üzere demokratik açılım konusunda çalı an siyasetçileri dü man gösteriyorsunuz. Biz birbirimizin dü manı de il, rakibiyiz. Siz bizi vatan haini olarak gösteriyorsunuz. A za alınmayacak hakaretler yapıyorsunuz, yanlı yapıyorsunuz. Do acak olumsuz sonuçlardan azmettirici sıfatıyla kendinizi kurtaraca ınızı mı dü ünüyorsunuz? Söylediklerinize dikkat edin, aklınızı ba ınıza alın. Biz vatan haini de iliz, hiçbir zaman olmadık. Siyasette üslup çok önemli, çok ele tirildik ama bu kadar a ırını duymamı tık. Bundan dolayı AK Parti iktidardan dü ecekse sevinin, niye kötülüyorsunuz? ÖZDEM R ÖZKAN MAN SA C HAN Sizlerle daha fazla dertle mek isterdim ama sesim kısık Ba bakan Recep Tayyip Erdo an üç günlük Ka programını dün ak am tamamladı. Ses radeniz tellerindeki rahatsızlık sebebiyle Rize deki programları iptal edilen ve baba oca ı Güneysu daki evinde dinlenen Erdo an, dün ikindi saatlerinde evinden ayrıldı. Hem ehrileriyle vedala an Erdo an, sıhhatinin sorulması üzerine, Yava yava sesim iyile meye ba ladı. dedi. Erdo an memleketinden ayrıldıktan sonra yol üzerinde bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu nun açılı ını yaptı. Ö renciler burada Erdo an a gitar dinletisi sundu. Ba bakan daha sonra Yomra ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu na ait kız yurdunu açtı. Kısa bir konu ma yapan Erdo an, Sizlerle daha fazla dertle mek isterdim. Ama malum... diyerek anlayı istedi. Ba bakan ı, Trabzon Havaalanı nda bir grup Trabzonspor taraftarı kar ıladı. Erdo an, burada kendisine, Bir asır geçse de Trabzonlu gençler seninle sloganı atan gençlere, U aklar u aklar, u aklar. lginize çok te ekkür ediyorum. diye kar ılık verdi. ERDAL EN TRABZON 3 lü mekanizmanın 4. toplantısı Irak ın ba kenti Ba dat ta yapıldı. Toplantının ardından çi leri Bakanı Be ir Atalay ve Iraklı Devlet Bakanı irvan El Vaili, alınan kararlar hakkında bilgi verdi. ki bakan, PKK terör ögrütü ve Mahmur un tasfiye edilece ini belirtti. FOTO RAF: AA NAZM AKYOL B R NC SAYFADAN DEVAM dan, Kuzey Irak tan Türkiye ye yönelik terörün ve Mahmur kampının tas Irak tarafından ulusal güvenlik sorumlu Devlet Bakanı irfiyesi. Bu konuda 3 lü mekanizmanın ten van el Vaili ile ordu ve istihbarattan çok sayıda yetkili hazır bulundı. vurgusunu yaptı. Atalay, Ba dat taki tarafları tam bir kararlılık içerisinde. ABD ise Ba dat taki büyükelçili inden yetkililer ve ordu mensupları ta oldu unu, ikinci bölüm içinse bugün görü menin toplantının birinci aya ı rafından temsil edildi. Erbil e geçeceklerini bildirdi. Burada 4. Ana Komite Toplantısı nın ardından bilgi veren çi leri Bakanı Be toplantının devamı niteli inde olacayapılacak toplantının da Ba dat taki ir Atalay, geçen yıl 3 ülkenin almı oldu u tedbirlerin sonuçlarını Ba dat ta ce ini ve alandaki faaliyetleri görüp ını bildirdi. Erbil Ofisi ni ziyaret ede bir kez daha gözden geçirdiklerini belirtti. PKK nın tasfiyesine yönelik yeni Erbil de Irak ın kuzeyindeki bölgesel koordine edeceklerini anlatan Bakan, somut tedbirler ve kararlar alındı ını yönetimin yetkilileriyle de görü melerin öngörüldü ünü söyledi. açıklayan Atalay, ayrıntı vermedi. çi leri Bakanı, Bir yol haritası çıkarılmı tır. Her 3 ülke de PKK nın tasfiyesirumlu Devlet Bakanı irvan El Vaili Irak ın ulusal güvenli inden sone yönelik adımların yo unla tırılması konusunda kararlılıklarını bir kere taraflar arasında bilgi alı veri inde bu de toplantıdan sonraki açıklamasında, daha vurgulamı lardır. Terörün ve iddetin tasfiyesiyle ilgili tam kararlılı a için ortak çözüm bulmaya çalı tıklarılunuldu unu aktardı. El Vaili, Mahmur ve bundan sonraki çalı malarımızın bu nı belirtirken, ki ülke güvenli i için yönde yo unla tırılmasına karar vermi bulunmaktayız. diye konu tu. istiyoruz. PKK dahil olmak üzere tüm tehlike olu turan bu dosyayı kapatmak Be ir Atalay, PKK nın tasfiyesinin terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek hedefimiz. Toplantıda, PKK te Irak ın barı ve istikrarına da katkıda bulunaca ına dikkat çekti. Bu çerçevede önemli bir safhaya gelindi ini ifade için ısrarlı bir tutum sergilendi. ekrör örgütünün faaliyetini durdurmak eden Atalay, Artık Irak topraklarınlinde konu tu. BA DAT AA ARALIK 2009 PAZARTES ZAMAN Üç ülke Ba dat tan seslendi: PKK kesin tasfiye edilecek Türkiye, ABD ve Irak tan olu an üçlü mekanizma Ba dat ta toplandı. Demokratik açılım sürecini yakından ilgilendiren toplantıda Mahmur ve PKK nın tasfiye süreci ele alındı. çi leri Bakanı Be ir Atalay, yeni ve somut kararlar alındı ını açıkladı. Bir yol haritası çıkarıldı ını belirten Atalay, 3 ülkenin de kararlı oldu unu vurguladı. CHP li vekil Ba bakan a ü ütmü dedi, Meclis aya a kalktı Barzani, açılımı destekleme sözü verdi AK Parti Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Ba kanı Mesud Barzani ye demokratik açılımı anlatarak sürece destek istedi. Fırat, Erbil in yakınlarındaki Selahaddin kasabasında Barzani ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekle en görü mede Fırat ın, açılım çerçevesinde u ana kadar atılan adımları tek tek anlattı ı bildirildi. Mesud Barzani nin de Türkiye de atılan adımlar ile AK Parti hükümetinin yaptıklarını önemli bulduklarını söyledi i ifade edildi. Barzani nin, Açılım sürecini destekleyece iz. Sonuçta da u an yürütülen politika kazanacak. dedi i bildirildi. M. AL HAN HASANO LU ERB L C HAN Milli E itim Bakanlı ı, YÖK ve üniversite bütçelerinin görü üldü ü Meclis Genel Kurulu nda ü ütme ve e itim alması gerekenler tartı ması ya andı. Sakin geçen görü melerin son bölümlerinde CHP Zonguldak Milletvekili Ali Koçal, Ba bakan Recep Tayyip Erdo an ın Rize gezisinde ü üttü ünü belirterek, Umarız bu ü ütme sadece fiziki ü ütmedir. dedi. AK Partililer, bu sözlere terbiyesiz eklinde tepki gösterirken Koçal dan sözlerini geri almasını istedi. Koçal a cevap veren Milli E itim Bakanı Nimet Çubukçu, Bu kürsüde e itim adına konu anların e itilmesi gerekiyor. Meclis kürsüsüne argo yakı mıyor. Ülkenin Ba bakan ına argo yoluyla söylenen sözleri aynen kendisine iade ediyorum. dedi. Bakan Çubukçu nun bu sözleri kendisi için kullandı ını söyleyen Koçal kürsüye çıktı. Ba bakan a yönelik ü ütmü sözünü geri almayan Koçal ın, Bakan benim e itilmem gerekti ini söylemi. demesi üzerine AK Partililer do ru, do ru diye laf attı. Sözlerine devam eden Ali Koçal, Milli E itim Bakanı nın kendisinin, müste arının, bürokratlarının, YÖK Ba kanı nın e itilmesi gerekti ini öne sürdü. Salonda gerginli e neden olan ve AK Partililerin sıra kapaklarına vurarak protestoları e li inde sözlerini sürdüren Koçal, AK Partili milletvekillerine, Sizin de e itime ihtiyacınız var. Milli E itim Bakanı nı da istifaya davet ediyorum. dedi. Tartı manın büyümesi üzerine oturuma ara verildi. BRAH M ASALIO LU ANKARA

18 SAYFA TASARIM: BURHAN SOLAK Anadolu kad n n n hikâyesi Yönetmen Emel Çelebi nin En iyi Balkan Filmi ödüllü belgeseli, ilk kez ekrana geliyor. Yap mc l n Necati Sönmez in yapt Lilit in K zkarde leri, izleyiciyi 41 dakikal na Mu la civar ndaki bal kç l k, çobanl k ve tar m i çili i gibi alanlarda çal arak ya am n sürdüren kad nlar n hayat na götürüyor. Ad n mitolojik karakter Lilit ten alan belgesel, Anadolu kad n n n kültürünü farkl bir aç dan, sade ama etkili bir dille anlat yor TELEV ZYON ARALIK 2009 PAZARTES ZAMAN MR. BONES 2 STAR TV YÖN.: GREY HOFMEYR OYN.: LEON SCHUSTER, KASERAN PILLAY Ölmek üzere olan Kunji Balanadin, Kuvukiland Kral Hekule ye de erli bir ta hediye eder. Ancak verilen ta sihirlidir. Efsaneye göre bu ta kim eline al rsa onun ruhunu hapsedebilecektir. Hekule nin ruhu Kunji nin ruhu taraf ndan hapsedilir. Kral n lanetlenmi ruhunu ar nd rma görevi ise Mr. Bones a dü er. Çar da dü ün var! Kapal çar, 12. bölümüyle ekrana geliyor. Zengin bir ailenin Zeze yi evlat edinmek istemesi ba ta Cemal ve Diyar olmak üzere herkesi tela a sürükler. Ama kimsenin Zeze den vazgeçmeye niyeti yoktur. Onu bir an önce alabilmek için ne gerekiyorsa yap lacakt r. Diyar a sevgisini kan tlama pe inde ko an Mustafa n n ise büyük bir sürprizi vard r. Sonunda dü ün günü gelir çatar. Cemal le Diyar n evlenmesine engel olamayan Yasemin, korkunç bir itirafta bulunur. ATV A.R.O.G Yönetmen: AL TANER BALTACI, CEM YILMAZ Oyuncular: CEM YILMAZ, OZAN GÜVEN, ÖZKAN U UR, N L KARA B RAH MG L, ZAFER ALAGÖZ, ÖZGE ÖZ BERK, HASAN KA ÇAN, MUH TT N KORKMAZ SHOW TV HAYATIMIN MAÇI CNBCE YÖNETMEN: BILL PAXTON OYN.: STEPHEN DILLANE, SHIA LABEOUF Transformers n y ld z Shia Labeouf un ilk kez ba rol oynad, gerçek bir hikâyeden uyarlanan Hayat m n Maç, efsanevi bir golfçünün hayat n anlat yor y l ndaki Amerikan Aç k Golf Turnuvas nda ilginç bir olay ya an r ve i çi s n f na mensup bir aileden gelen Francis Ouimet adl amatör oyuncu, kazand ba ar yla golf dünyas n oke eder. pek, gerçe in pe inde K r k Kalpler in bu ak amki bölümünde kocas yurtd nda suçsuz yere tutuklu bulunan pek in hikâyesi anlat l yor. pek, evini geçindirmekte ve çocuklar na bakmakta çaresiz kalm t r. Ayn mahalledeki Koray adl genç bir adam ise onunla evlenmek istemektedir. pek, bir yandan üzerine gelen yoksulluk di er yandan Koray n s k t rmalar yüzünden ç kmaza girer. Küçük k z babas n bulmak için evden ç k p kayboldu unda, pek in gerçe i bulma serüveni ba lam olur. SAMANYOLU TV AR F N TA DEVR MACERALARI Cem Y lmaz n evlere enlik uzay lmi G.O.R.A n n yont ta devrine nlanan devam A.R.O.G, bu ak am ek ma randa. G.O.R.A gezegeninde ya ad maceradan sonra yan nda sevdi i kad n Ceku ile beraber dünyaya dönen Arif, do acak çocu unun tatl tela içinde ya am n sürdürmektedir. Ancak G.O.R.A gezegeninde de hain bir plan i lemeye ba lam t r. Logar ve has adam Tihulu, bu plan n ba kahramanlar d r. Arif i öldürmenin basit bir intikam olaca n dü ünen Logar, daha ac verici bir yöntem bulmu tur: Arif i 1 milyon y l öncesine göndermek... Logar n kusursuz plan sayesinde 1 milyon y l önce ya ayanlar da Arif ile tan ma f rsat na sahip olurlar. Tarihin ta l toprakl sayfalar ndaki iyilerle kötülerin sava na Arif in kat lmas ile art k hiçbir ey eskisi gibi olmayacakt r. D R L S NEMA TV YÖN.: PAUL SCHRADER OYN.: JEFF GOLDBLUM, W LLEM DAFOE 1961 y l nda Yahudi soyk r m ndan kurtulanlar n tedavi edildi i bir ak l hastanesinde kalan Adam Stein, ak l okuma yetene ine sahiptir. En ba ta Nathan Gross olmak üzere bütün doktorlar n çok a rtmaktad r. Adam, sava tan önceki Berlin de herkesin hayranl kla izledi i bir illüzyonist ve ovmenken sava n gelmesiyle kendini bir toplama kamp nda bulur. lker Ba bu ne dedi? Ak l Defteri nde Prof. Dr. Mehmet Altan, Prof. Dr. Eser Karaka ve Dr. ahin Alpay Türkiye kaosa m sürüklenmek isteniyor? Genelkurmay Ba kan n n aç klamalar ne anlama geliyor? Ergenekon soru turmas engelleniyor mu? DTP nin kapat lmas siyasi gündemi nas l etkiliyor? gibi sorulara cevap ar yor. MEHTAP TV Hasankeyf in de i en hayatlar Halfeti den Hasankeyf e Sudaki Umut belgeselinin bu haftaki bölümünde Hasankeyfli Çoban Ahmet in 45 metrekarelik, 6 ki iyle s maya çal t evinde sürdürdü ü hayat mücadelesi ekrana gelecek. Programda bölgeye yap lan barajlar n de i tirdi i hayatlar anlat l yor. TRT Amasya da türküler geçidi Kültürümüze hiz veren ve kendine met özgü tarzlar ile toplumu etkileyen halk sanatç lar n n öyküsü, Yüre imde Türküler de hayat buluyor. Program, bu hafta ehzadeler kenti Amasya da. Ferhat la irin in ölümsüz a k na yak lan türkülerden ate etraf nda dönen bedenlerin geleneksel oyunu simsim e, damat giydirme gelene inden Amasya bimarhanesine kadar Amasya türküleri seslendiriliyor. TRT MÜZ K Mavera ya Yolculuk ta tarih sohbeti On birinci hafta geride b rakan s n Mavera ya Yolculuk ta bu ak amki sohbet konusu tarih. Sava Barkçin in sundu u program n konu u edebiyat ve dü ünce dünyas nda 50 y ld r yer alan usta öykücü Rasim Özdenören. Özdenören in sohbetinde tarihin insanlar için anlam, tarihten neden ders ç kar lmas gerekti i gibi merak edilen sorulara cevaplar aran yor. TRT SAMANYOLU Çizgi Film Dizi Do ruluk Ekseni S rlar Dünyas Ye il Elma Vicdan n Sesi Aile Mahkemesi K r k Kalpler Aile Mahkemesi Büyük Bulu ma T KANAL TV Filmi Her Sabah Ö le Haberleri Ebru ile Payla t kça TV Filmi kbal Gürp nar la Hayat n çinden Haberler Muhabbet Kap s Dizi Ekmek Teknesi H LAL TV Çocuk Saati F rçadaki Moti er Gün Ortas Su a Mektebi Hilal Dizi O Bir Melekti Namazla Dirili SAMANYOLU HABER TV Paran n Seyri Medyada Bugün Ö le Aras Haber Ankara S cak Gündem Bugün Türkiye S cak Gündem Ana Haber Bülteni Spor Zaman Son Durum TRT Dizi Koçum Benim Gün Be Gün Haber Esra Ceyhan la Hayat Dizi Muhte em Kraliçe Bir Zahmet Dizi Sakarya/F rat On Numara Çekili Enine Boyuna TV Ebruli Ekosantrik Gün Ortas Dizi Gurur Dizi öhret Yolunda Ak ama Do ru Uzman Av Ana Haber de 8 Futbol Bizim Stadyum KANAL A Üsküdar da Sabah Gün Ortas Hadi Konu al m Kad na Dair Klinik Ana Haber Sporvizyon Avrupa Liglerinden Son 24 Saat HABERTÜRK Haber Masas Haber Bülteni Habertürk Gündem Ajans Haber Bülteni Söz Sende Haber Bülteni Sansürsüz Gün Hülya Av ar Soruyor MEHTAP TV slam ve Hayat Gün Kültür Gündemi Ç naralt te Kültür Perdeler Ak l Defteri K r k Testi Belgesel FOX TV Dizi Arka S radakiler Su Gibi Dizi Unutma Beni Dizi Yemin Ak am Haberi Dizi Deniz Y ld z Dizi Yalanc Romantik Ana Haber Zap Zup KANALTÜRK Orada Neler Oluyor Bu Gün Ne Pi irsem Karanl k Y llar Cesur ve Güzel K Güne i Ana Haber Sinema Helen ile Büyümek Son Kale Ne ter Moderatör Moderatör Moderatör Gürkan Zengin ile Editör Belgesel Lilit in K zkarde leri Tak m Oyunu Moderatör Gece ATV Tatl Sert Mavi eker Esra Erol da Evlen Benimle Ana Haber Dizi Kapal çar Yerli Dizi T De ifre TV Acil Servis Tefsir Günlü ü Süleymaniye Dersleri Bizimhane Soka n Nabz Ana Haber Spor uras Yaban Gözü CINE Çizgi Film Dizi Yan k Koza Bizden Biri T Ba ka Yerde Yok Ana Haber Sinema Vanilla Sky Yak n Takip CNN TÜRK Parametre Medya Mahallesi Perde Arkas Bak Gündemin Rengi Paran n zi A n1k Bu Gece A KANAL D Doktorum Pi ir Gün Aras Her Eve Laz m Dizi Arka Sokaklar Ana Haber Bülteni Dizi Arka Sokaklar Hayat Sinemas Muhabbet Kral DOST TV Elma ekeri Medeniyet Peygamberi Çocuk ve Biz Ac dan Tatl ya H zlan Kazan Beraber Okuyal m Ben Bilirim Manai Har Rahman n Ayetleri TVNET Net Bak Ekonomi Poliklinik Psikolojisi Gündüz Naber Aç k Piyasa Ak am Tarafeyn Dün ve Bugün Gece NTV Ekonomi Piyasalar Haber Merkezi Sektör Yak n Plan Haberler Gece Gündüz Spor A k Canl Gaste Haberin Var m? SHOW TV Benim Kocam Bir Melek Her ey Dahil Gün Ortas Deryal Günler Yemekteyiz Ana Haber Sinema A.R.O.G Dizi Kahramanlar Yemekteyiz T TRT Sa l kl Günler Anadolu dan Sanat Güncesi Bak : te Gündem Dünyaya Bak Kültür Sanat Halfeti den Hasankeyf e Sudaki Umut Gün Biterken Mavera ya Yolculuk YUMURCAK TV Uçan Balon Rahat Koltuk Küçük Dünyalar Ye il Oba Louie Bunu Ben Ba ard m Arthur Se ller TGRT HABER Sabah Bülteni Ekonomi Gündemi Haberler Gün Ortas Yurt Gündemi Sanat Günlü ü Günün Özeti Günün Ard ndan Sava Hikâyeleri STAR TV Dizi Suç ve Ceza T zdivaç Birimiz Hepimiz çin Ana Haber Sinema Mr. Bones Sinema Domino Arena CNBCe Finans Cafe Piyasa Ekran The Simpsons The Jay Leno Show T Dizi Two and a Half Men Dizi The Big Bang Theory Dizi Without a Trace Sinema Hayat m n Maç The Jay Leno Show TRT ÇOCUK Ç k D ar ya Oynayal m Öcük ile Böcük Afacan ve Yedi Kafadar Nano Çocu un Maceralar Bu Ne Bu? Dü Pe ime Charlie ve Lola Ta n S rr Haberin Olsun ri ve T f l FAKS: eposta: SAMANYOLU TV KANAL KANAL D ATV SHOW TV STAR TV FOX TV NTV CNN TÜRK TV TRT 1 (0312) RTÜK Bulmaca SOLDAN SA A 1) Antalya n n kuzeybat s nda bulunan, 1946 dan beri kaz lar yap lan ve günümüzden 50 bin y l kadar önce yerle im merkezi olarak kullan ld belirlenen, Türkiye nin, içinde insan ya am en büyük ma aras. Elle sürülen, hafif, küçük çocuk arabas. 2) Baz ameliyatlardan önce ilaçla vücudu uyu turma. Din, Allah (cc) inanc olmayan. 3) Türk sanat müzi inde bir makam. Yar ba lang c, yar ç k. 4) Yemin, kasem. Ball babagillerden, güzel kokulu yapraklar n dökmeyen, çiçekleri soluk mavi renkli, yapraklar t pta ve triyat sanayiinde kullan lan çok y ll k bir bitki. 5) Bir soru ekli. Gürültü pat rt. Uluslararas bir haber ajans n n k saltmas. 6) Ses, haber, bilgi. Genellikle arkas ndan ya mur getiren sert rüzgâr. 7) Tesbih ba l. lenerek yap lan üretim. 8) Yerde bulunan ve sahibi olmayan veya sahibi belli olmayan ey. Teklif. YUKARIDAN A A IYA 1) Güzel renkli çiçekler açan bir süs bitkisi. 2) Gelenek, töre. K l, tüy. 3) Kar ç k. Uyan k, dikkatli. 4) Birinin buyru u alt nda olan görevli, madun. Bir aletin, bir arac n veya bir biçimin ana çizgilerini gösteren çizim. 5) Halk dilinde köpek. Erkek bale sanatç s. 6) Han m sultan n, yüksek makamda Rüstem Ayd n bulunan kad nlar n yard mc s olan han m. 7) Cehennem mele i. 8) S v içecekleri bardak veya i eden kolayca içmek için kullan lan ince, plastik boru, kam. Milattan öncenin k sa yaz l. 9) Gaziantep in bir ilçesi. 10) Bula c. spanyollar n me hur sevinç nidas. 11) Bir g da maddesi. Bir i ten elde edilen iyi sonuç, fayda. 12) Uzakta meydana gelen bir olay an nda hissetme hali J E O M O R F O L O J E N F T A R H S E R O F K O M A M L A L A Z I M K A B A T O L A N A K D A N A J H A T I R A T R A S M S E N E G A L K A R A K A Y A A S

19 SAYFA TASARIM: BURHAN SOLAK KÜLTÜRSANAT ARALIK 2009 PAZARTES ZAMAN Mehmed Niyazi Güle Güle Zeki Ökten Kap c lar Kral, Çöpçüler Kral, Sürü, Dü man, Faize Hücum, Güle Güle gibi lmlerin yönetmeni Zeki Ökten cumartesi günü, tedavi gördü ü hastanede hayat n kaybetti. 68 ya nda vefat eden Ökten için bugün saat da Beyo lu Sinemas nda bir tören düzenlenecek. Cenazesi, Te vikiye Camii ndeki ö le namaz n n ard ndan, Zincirlikuyu aile mezarl na defnedilecek. K sadan Hisse 4. kez ba l yor Bu y l dördüncüsü düzenlenecek olan K sadan Hisse K sa Film Günleri ne ba vurular ba lad. Genç sinemac lar n kendilerini geli tirmesine katk sa lamay ve yar maya kabul edilen tüm lmlerin sergilenmesini amaçlayan festival, 2628 ubat tarihlerinde Bahçelievler Belediyesi Yeni Sahne de gerçekle ecek. K sa Film Günleri ne, ulusal bünyede tüm profesyonel ve amatörler; kurmaca, canland rma, deneysel, belgesel ve animasyon türlerinde üretilmi lmleri ile kat labilecekler. Yar maya kat lmak için, lmin daha önceden bir festivale kat lmam olmas ya da herhangi bir festivalde ödül kazanmam olmas gibi artlar aranm yor. Ba vurular 25 Ocak a kadar devam edecek. (www.kisadanhisse.com) KÜLTÜR SANAT IV. Murat Operas yeniden Ankara da KENAN KARASU STANBUL Dünya denilen gölgelikten belki de birbiri ard na hiç bu kadar yönetmen göçmemi ti. Yücel Çakmakl, Halit Re, Ahmet Uluçay imdi de Zeki Ökten Kap c lar Kral, Çöpçüler Kral, Sürü, Dü man, Faize Hücum, Güle Güle, Gülüm ve Çinliler Geliyor un aralar nda bulundu u lmlerin usta yönetmeni Zeki Ökten, cumartesi günü, tedavi gördü ü Amerikan Hastanesi nde hayat n kaybetti. Altm sekiz ya nda vefat eden Ökten, kalp ve damar hastal ikâyetiyle hastaneye yatm t. Usta yönetmen için bugün saat da Beyo lu Sinemas nda bir tören düzenlenecek. Cenazesi ise Te vikiye Camii ndeki ö le namaz n n ard ndan, Zincirlikuyu aile mezarl na defnedilecek. Cumhurba kan Abdullah Gül, yay nlad mesajda Ökten in vefat nedeniyle derin üzüntü duydu unu belirterek, Türk sinemas n n geli mesine de erli katk larda bulunan, yurtiçinde ve d nda önemli ödüller kazanan Zeki Ökten her zaman sevgi ve sayg yla hat rlanacakt r. dedi. Ökten için Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, TBMM Ba kan Mehmet Ali ahin ile Kültür ve Turizm Bakan Ertu rul Günay da birer taziye mesaj yay mlad. Memduh Ün, Halit Re ve At f Y lmaz n döneminden sonra gelen ikinci yeni ku ak sinemac lar aras nda yer alan Ökten, 1961 y l nda Ni an Hançer in yönetti i Ac Zeytin lminde yönetmen yard mc l yaparak Ye ilçam n renkli dünyas na girdi te Selim leri nin senaryosunu yazd Bir Demet Menek e ile gözleri kendine çevirdi. Genç yönetmenin sinema dili yava yava ta lar n oturtuyordu. TEVAZUU F LMLER NE YANSIDI Askerin Dönü ü, Sürü, Dü man adl lmlerinde gerçekçi bir üsluba tutunurken, Hanzo, Kap c lar Kral, Çöpçüler Kral ve Faize Hücum gibi lmlerinde ise toplumsal sorunlar komediyle harmanlayarak i ledi. Sessiz, sakin ve bir o kadar mütevaz olu u onun sinema dilinde de kendini gösteriyordu. Zeki Ökten le birlikte çal an yönetmen yard mc s Leyla Özalp, onun için bak n ne diyor: O, oyuncu ile çok fazla konu madan, çok fazla ili ki kurmadan istedi ini almas n bilir, oyuncuyu hissettirmeden yönlendiren, kendi elektri i ile bir dünya olu turarak istedi i sonucu alan bir ustad r. Kemal Sunal n ba rollerinde oynad Kap c lar Kral, Çöpçüler Kral, Düttürü Dünya (1988) gibi lmleri komedi olarak görülse de toplumsal sorunlara dokunmas yla dikkat çeken i ler olarak kabul edildi. Türkiye nin o dönemde ya ad klar n bir s n f üzerinden iyi anlatan Ökten, 14. Antalya Film Festivali nde Kap c lar Kral ile En yi Yönetmen ödülünü kazand y l nda senaryosunu Y lmaz Güney in yazd Sürü adl lmi çekti. Bu lm uluslararas alanda pek çok ödül ald. Ard ndan yine Y lmaz Güney ile birlikte çal t Dü man çekti y l nda ise ba rolünde Genco Erkal n yer ald Faize Hücum lmiyle Antalya Film Festivali nde En yi Film ve En yi Yönetmen ödüllerini ald. Daha sonra Pehlivan, Ses ve Düttürü Dünya adl lmleri çekti. Pehlivan, stanbul Film Festivali nde Üstün Ba ar ödülü ald te Kemal Sunal ile televizyon dizisi Sayg lar Bizden i çekti da Metin Akp nar, Zeki Alasya, Y ld z Kenter, E ref Kolçak gibi usta oyuncular n yer ald Güle Güle adl lmi çekti. Film Almanya ve Fransa da gösterime girmi, pek çok ödüle lay k görülmü tü. Bunun yan s ra 37. Alt n Portakal Film Festivali nde En yi Film ve En yi Senaryo ödüllerini alm t. Bu lmlerin ard ndan 2003 te ba rollerini Tar k Akan ve Okan Bayülgen in payla t Gülüm ; 2006 da Cüneyt Türel, Yaman Tarcan, Bülent Kayaba ve Nilgün Belgün ün rol ald Çinliler Geliyor adl lmleri yönetti. Ali Karado an n derledi i Yoksul adl kitapta geçen u cümleler, usta yönetmenin yukar da say lan tüm lmlerinin dilini aç kl yor gibi: Adeta iyi tan d toplumu daha iyi anlamak ve anlatmak için lm yapan Ökten in beyazperdede kurdu u dünyalar mutlaka bir yönüyle gerçek ve do al dünyan n birebir uzant s na dönü ür. Var olan de il de var olmak üzere olan, henüz yeni lizleneni görmek Ökten sinemas n n kal c olmas n n da temel nedenidir. Ökten sinemas n n en güçlü yan yönetmenin bu özelli idir. Dünya prömiyeri 3 May s 1980 y l nda stanbul AKM de yap lan ve günümüze kadar 150 ye yak n say da sahnelenen IV. Murat Operas, 26 Aral k ta yeniden Ankara Operas Büyük Salon da sanatseverlerle bulu acak. Metni Turhan O azo lu na ait olan opera 11 Ocak ubat 2010 tarihlerinde de ayn mekanda merakl lar n bekleyecek. IV. Murat ta, air ve besteci ki ili ine ra men, toplumsal karma ay düzene sokmak için gerekti inde sert bir kimli e bürünen, tarihimizin en renkli padi ahlar ndan birinin hayat öyküsü anlat l yor. Ünlü air Nef i, Kösem Sultan, Bekri Mustafa, Haf z Pa a, Topal Recep Pa a gibi tarihimizin önemli ki ilerinin ya ad ve h zla de i en imparatorlu un sanc l bir dönemini aktaran opera, sanatseverlere bir müzik öleni sunuyor. Eserin orkestra e Sunay Muratov, koro e eri Mustafa Erdo an / Alessandro Cedrone. IV. Murat n dekor tasar m Erkut Uzelli, kostüm tasar m Nursun Ünlü, k Tahsin Çetin, koreogra hsan Bengier, reji ise Gürçil Çelikta imzas n ta yor. ( ) KÜLTÜR SANAT Zeki Ökten, bir k sm komedi gibi görülse de lmlerinde ele ald konularla Türkiye nin toplumsal sorunlar na dikkat çekmi ti. FOTO RAF: ZAMAN, AR V Turan O azo lu nun ilk kez 1980 de sahnelenen IV. Murat Operas, yeniden seyirci kar s na ç k yor. FOTO RAF: ZAMAN, AR V Daha pek çok provokasyonlarla kar la aca m z anla lmaktad r, fakat basireti elden kesinlikle b rakmamal y z. Yunanistan ve spanya n n iç sava n okuyanlar, insanlar n nas l ç lg nla t n görürler. Bu tuza a dü memek için sab r ve so ukkanl l z rh gibi ku anmal y z. Basiretli olmal y z Demokratik Toplum Partisi nin yetkilileri, nihayet arzulad klar sonucu elde ettiler. Denebilir ki; bir kimse, mensup oldu u partinin kapanmas n ister mi? Vatanda lara; Bize siyaset yapt rm yorlar; biz ikinci s n f insan z diyerek, onlar tahrik etmeyi, körpe dima lara ayr l k tohumlar ekmeyi dü ünüyorsa, neden partisini kapatt rmas n? Parti üç be yüz tabeladan ba ka bir ey mi? Aksi takdirde en küçük bahanelerle arabalar yakar, cam çerçeveyi k rarlar m? Oy kayb n göze alarak hükümet, yanl veya do ru aç l m sürecini ba latt ; hiç de ilse bu zaman zarf nda tahrik edici konu malardan vazgeçmeyi nas l dü ünmezler? Ülkemizin bütünlü ünden rahats z olan pek çok yabanc devletin dahi terör örgütleri listesine ald klar bir örgütün ba yla i birli i sergilemenin bir siyasi parti için suç olaca n nas l idrak etmezler? Habur daki densizli in Bar co kuyla kutluyoruz yalan yla geçi tirilemeyece ini bilmiyor olmalar mümkün mü? Mahkemeler sadece hakk ve adaleti tevzi ederler; yaln z Anayasa Mahkemesi nin fonksiyonu biraz farkl d r. Kanunlar usul ve anayasa bak m ndan denetler; ama yetki gasp yapmadan, niyet okumaya kalk madan, kanunlar lastik gibi sündürmeden toplumun nabz n da avucunda tutmaya çal r; aksi halde Anayasa Mahkemesi nin bütün üyeleri hukukçu olurdu. De i ik kesimlerden üye tayini, mahkemelerin aras ndaki yönünü biraz farkl la t rmaktad r. Zaten bundan dolay kapatma davas iki y ldan beri önünde duruyordu. Re adiye de 7 askerimizin ehit edilmesi, barda ta ran son damla oldu. Kapat lan partiye d ar dan; Terör örgütüyle aran za mesafe koyun uyar lar geliyordu. Asl nda onlar bu uyar larda istekli de illerdi; ama yap lanlar ayyuka ç kt için ar damarlar zorlan yordu. Fakat imdi sözümona yeni bir partiyle kar la acaklar, baz olaylar görmezlikten gelecekler, uzakta olduklar için te histe bulunamad klar mazeretine s nacaklar. Gençler olaylar gerekti i kadar yak ndan takip etmezler; sebepleriyle de il, daha çok sonuçlar yla ilgilenirler. Onlara; Bu ülkede Kürtlerin önü kapal diyecek, temiz duygular n istismar edecekler. Bu sebeplerden dolay partinin tüzel ki ili ine son vermeyip suç i leyenlerin cezaland r lmas daha yerinde bir i olmaz m yd? Elbette bunun için önce hukuki düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktad r. Ülkeler, büyük hamleler yaparken tehlikeli dönemeçlerden geçerler. Demokrat Parti ile ekonomik dinamizme kavu tuk; geriye dönüp bakt m zda göz kama t r c ba ar l dönemlerimizle birlikte ya ad m z dramatik olaylar görüyoruz. Ülkemiz gerçekten büyüyor. D nda kalanlarla kavgal oldu umuz için Lozan da çizilen s n rlar m z duvara dönü mü tü. Bu durum bizi emperyalistlerin yan na itiyordu; tarihî ba lar m z olanlarla didi mek zorunda kal yorduk. imdi ise D i leri miz, kom ular m zla s f r problemli bir ortama ula mak için gayret ediyor; sonuç ald klar n da görüyoruz. Bu çal malar n ekonomik imkâna dönü mesi normaldir. Fakat pazarlar n kaybeden emperyalistler bo durmayacaklar. Güçlü devletlerin dostu olur; küçümsenmez mesafeler almam za ra men biz henüz güçlü de iliz; ne ilim, ne kültür ne de teknik bak mdan vazgeçilmez dostlar seviyesine gelemedik; bunun için çok dikkatli olmal y z. Milletimizin aya a kalkmas n n, sadece bizim aya a kalkmam z olmayaca n emperyalistler bilmekte, iliklerini sömürdükleri kültür co rafyam zdaki mazlumlara sahip ç kaca m z n fark ndad rlar; çünkü tarihimizi, millî özelliklerimizi bizden daha iyi analiz ediyorlar; bu da içinde bulundu umuz sürecin tehlikesini art rmaktad r. Elbette i yapan, yanl da yapar; muhalefetin görevi tenkit etmek, iktidar n yönünü bulmas na yard mc olmakt r; fakat bunu yaparken sosyal bünyeyi tahrip etmemelidir. Bat âlemi nas l bütünle iriz diye yol yöntem ararken bizim ayr mam z n anlam var m? Bu, emperyalistlerden ba ka kime hizmet eder? Daha pek çok provokasyonlarla kar la aca m z anla lmaktad r, fakat basireti elden kesinlikle b rakmamal y z. Yunanistan ve spanya n n iç sava n okuyanlar, insanlar n nas l ç lg nla t n görürler. Bu tuza a dü memek için sab r ve so ukkanl l z rh gibi ku anmal y z.. Feridun Karakaya y anlatacaklar Be ikta Belediyesi nce düzenlenen Ustalara Sayg etkinli inin bu ak amki konu u sanatç Feridun Karakaya olacak. Akat f lar Kültür Merkezi Melih Cevdet Anday Sahnesi nde saat de gerçekle tirilecek etkinlikte Cilal bo ad yla Türk sinemas nda önemli bir yer edinen Karakaya y dostlar anlatacak, ayr ca sanatç n n filmlerinden örnekler sunulacak. ( ) KÜLTÜR SANAT YKY de Osmanl ca dersleri Yap Kredi Kültür Merkezi, bu y l yine Osmanl ca merak bir araya getiriyor. Yücel Demirel in yönetimin fl lar n de gerçekle tirilen Osmanl ca seminerlerinde yeni ba layanlar ve Osmanl cas n geli tirmek isteyenler için 40 ar saatlik dersler gerçekle tirilecek. Yeni ba layanlar için dersler 1 ubat 2010 da, 2. kur ise 22 Ocak ta ba layacak. ( ) KÜLTÜR SANAT

20 f20yorum Bu foto raftan geriye ne kald? Tarih: 4 A ustos Meclis yeni aç l Ba ms z milletvekillerinin bir k s m. m (büyük ço unlu u Güneydo u'dan olmak suretiyle) DTP üyesi olmu. Bu partinin vekillerine di er partilerin nas l davranaca na dair üpheler ve endi eler bulunmakta. Geçmi te Kürt partisi diye bilinen gruplar n Meclis'te ya ad klar haf zalarda hâlâ canl yd. Yeni bir kavga ortam do abilir, bu gergin atmosfer geneldeki karde lik havas n da tabilirdi. Özellikle MHP'nin tavr merakla bekleniyordu. PKK ile aralar na mesafe koymakta zorlanan baz DTP'liler ile Türkçü, milliyetçi kimli ini yüksek sesle söyleyen baz MHP'liler aras nda daha ilk günden bir gerginlik ya anabilirdi. Meselenin hassasiyetini bilenler nefeslerini tutmu, Meclis'in aç l n beklemi ti. Neyse ki korkulan olmad. DTP Ba kan Ahmet Türk, partinin önde gelen isimlerinden Aysel Tu luk, S rr Sak k, MHP Genel Ekrem Dumanlý Ne oldu da bu foto raf çatlad, çerçeve k r ld, tarihî f rsat elden kaç r ld? Nerede hata yap ld? O hatan n ne kadar DTP'ye, MHP'ye, hükümete, askerî ve sivil bürokrasiye; hatta medyaya ait? Bunu ortaya koyabilirsek belki baz muhtemel yanl lar n önüne geçmek daha da kolayla abilir. Ba kan Devlet Bahçeli'nin yan na gelerek el s k t. O anda bütün kameralar, bu tarihî an yakalamaya çal yordu. te bu foto raf, o an çekildi. Devlet Bahçeli ve MHP'liler; Ahmet Türk ve DTP'liler. Dostça, arkada ça, uygarca, insanca Bugünkü Türkiye manzaras da, Meclis panoramas da bu foto raf n bir hayli uza na savrulmu durumda. Anayasa Mahkemesi, DTP'nin kapat lmas na karar verdi. DTP'liler önce sinei millet dedi; ard ndan bu karardan vazgeçerek Meclis'e döneceklerini beyan etti. Bu foto raf n bütün gazetelere man et oldu u günle bugün aras nda olup bitenleri hat rlamakta, baz yanl lar sayarak yeni bir sayfa açmakta fayda var. Bahse konu olan foto raf n üzerinden çok zaman geçti; dolay s yla bu foto raf sarard, eskidi, tarihe mal oldu. Bu foto raf n çekildi i güne dönmek, zaman o noktada dondurmak, o günden bugüne ya ananlar gözden geçirmek ve bunun muhasebesini yapmak gerekiyor. Önce u tespit: Bahçeli ile Türk'ün TBMM'de el s k mas bu tabloyu 'uç nokta' olarak niteleyen Apo hariç hiç kimseyi rahats z etmemi ti. Hatta her kesimde takdirle kar lanm t. Bu, çok önemli. Çünkü toplum kutupla may, çat may, kavga etmeyi tasvip etmiyor. Birbirine z t; hatta dü man gözüken kitlelerin me ru bir zeminde el s k malar takdire ayand. Bu zemin Millet Meclisi'ydi. Bu nedenle hem Bahçeli alk larla kar lanm t hem Türk. Peki bu tablo korunamaz m yd? Onca farkl l a ra men Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kutsal çat s alt nda bir empati ortam sürdürülemez miydi? Ne oldu da bu foto raf çatlad, çerçeve k r ld, tarihî f rsat (belli bir oranda da olsa) elden kaç r ld? Nerede hata yap ld? O hatan n ne kadar DTP'ye, MHP'ye, hükümete, askerî ve sivil bürokrasiye; hatta medyaya ait? Bunu ortaya koyabilirsek belki baz muhtemel yanl lar n önüne geçmek daha da kolayla abilir. Önce DTP... Maalesef bu parti, PKK ile aras na bir mesafe koyamad. Kulland metotlar itibar yla PKK'n n terörist bir örgüt oldu unda üphe yok. Uluslararas hukuka göre de bu böyledir. Bu sebeple Avrupa Birli i de srarla terörle aran za mesafe koyun uyar s nda bulundu. Üstelik DTP, hükümetin att demokratik ad mlar kendi siyasî rant n n kayb gibi alg layarak özgürlüklerden yana net tav r alamad. Ellerinde tarihî bir f rsat varken ve bölge insan n n demokratik haklar nda büyük kazan m sa lanmas mümkünken mral 'n n gölgesinden ç kamad ; o p s r k görüntüsüyle basit siyasî tuzaklar n pençesinden kurtulamad. Baz lar a r Kürtçülük yaparak halk n büyük ço unlu unu tahrik ettiler ve karde li e gölge dü ürdüler. Yaz k; hem de çok yaz k. Umar m yeni dönemde Türkiye partisi olaca z sözüne sad k kal r ve rkç l k yoluyla kar rkç l, iddet özentileriyle kar iddeti beslemezler MHP G B KÖKLÜ B R PART DEN BEKLENEN MHP bir kilit partiye dönü ebilir, Kürt meselesi nin çözümünde tarihî bir görevi ifa edebilirdi. Bu foto raf, bunun ispat d r. MHP ne yapmal yd? Her eyden önce herkesi kucaklamal yd. Do u'ya, Güneydo u'ya öyle sahip ç kmal yd ki Bin y ll k karde li i ya a ve ya at slogan n n inand r c bir anlam olabilsin. Mevcut MHP yönetimi, en yak n dostlar n bile küstürecek bir yol izlerken meseleyi Ankara'n n ötesine ta mas zor gözüküyor. Ancak MHP lideri Devlet Bahçeli, partiyi küçültme, o küçük yap ya kolayca hükmetme yerine ufku geni letmek zorundayd. Hâlâ da öyledir. MHP'nin FOTO RAF: ZAMAN, AL ÜNAL hükümetin aç l m program na itiraz etmesi tabii ki çok önemli. Muhalefet bunun için var. Ancak bu muhalefet sadece istemezük! eklinde sergilenemez. MHP'nin kendi çözüm tekli erini ortaya koymas, bunu ç k p halka arz etmesi gerekiyordu. Maalesef MHP, böyle tarihî bir görevi üstlenme yerine; insanlar d lama, küstürme, uzakla t rma yolunu tercih ediyor. MHP gibi köklü bir partinin daha derinlikli, daha makul, daha bilge bir yol bulmas gerekiyor Hükümet, demokratik aç l m öyle vermek ve halk bu konuda ikna etmekle yükümlüydü: Aç l m n gayesi sadece Kürtleri de il; bu ülkede ya ayan her ferdi birinci s n f vatanda haline getirmektir.' Hal böyle olunca aç l m, günlük siyasetin üstünde bir sorumluluk gerektiriyor. Ülkenin meselesidir. Bu çerçeve içinde bütün siyasî partilerin deste i al nd gibi, bütün sivil toplum kurulu lar n n yard m da temin edilmeli; en az ndan büyük ço unluk bu konuda ikna edilmeliydi. Da dan inenlerin ov yapmaya yeltenmesi, meseleye s cak bakanlar bile tereddüde sevk etti. çi leri Bakanl, bunu önceden kestirmeli, alg y iyi yönetmeliydi Askerîsivil bürokrasinin baz yanl tav rlar da Meclis aç l yla ba layan ferahlat c manzaray hak ile yeksan etti. Mesela komuta kademesi Meclis aç l lar na kat lmad. DTP'nin bu tavra gerekçe gösterilmesi hatal yd. Ötekile tiriyordu. O partiye oy verenleri rencide ediyordu. Gerçi DTP'nin derinlerinden gelen k k rt c ve PKK yanl s tav r, askerleri böyle bir tav r almaya zorluyordu; ama yine de Meclis'in yeri bamba ka olmal yd. Nitekim komuta heyeti ABD Ba kan Obama'y dinlemek için Meclis'e gelince Hani DTP var diye gelmiyordunuz? Gelmeniz için Obama'n n konu ma yapmas m gerekiyordu? eklinde ele tiriler yöneltildi. Gerek yoktu bu tür tart malara. Olan oldu ve maalesef Meclis aç l ndaki foto raf n sa lad s cak atmosfer korunamad. CHP de geçmi teki Kürt yakla m n inkâr ederek (asl nda kendini inkâr ederek) sürece katk sa lamad. Bu foto ra a ba layan süreç hayat n gerçekli ine ta nsayd bu ülke daha demokratik, daha ya anabilir, daha güzel bir ülke haline gelmez miydi? Bu ans tamamen kaybedilmi de il. O yüzden de herkese büyük bir sorumluluk dü üyor; DTP'ye, CHP'ye, MHP'ye, AK Parti'ye, askerlere, sivil topluma, medyaya Yine ileti im kazas Israrla söylüyorum, Genelkurmay Ba kan m z lker Ba bu 'un bas n toplant lar hep ileti im kazalar yla sonuçlan yor. Say n Ba bu 'un halkla ili kilerini kim yönetiyorsa korkunç hatalara imza at yor. Hafta içinde yap lan bas n toplant s tam bir ileti im felaketiydi mesela. Daha önce ya ananlardan hiç mi ders alm yor Genelkurmay' n ileti im uzmanlar? Genelkurmay Ba kan, daha önce eline koskoca LAW silah n alarak bas n n kar s na ç km t. Ho bir manzara de ildi bu. Ça da ve demokratik ülkelerde silahl güçlerin temsilcisi böyle bir foto rafla kendini halka arz etmez. Genelkurmay Ba kanl 'na bu konuda profesyonel hizmet verenlerin bilmesi gerekiyor. Bir ba ka bas n toplant s nda Ba bu 'un arkas na generaller dizildi ve tuhaf bir dekor olu turuldu. Hani baz sorularda Ba bu arkaya dönüp Bu konuyu lan pa am z daha iyi bilir' diye soruyu oraya tevcih etse, o dizili in ileti im dilinde bir manas olabilirdi. Maalesef komutanlar, iki saate yak n k p rdamadan beklemek zorunda kald. Bu da demokratik bir manzara de ildi. Madem tek ba na bir bas n toplant s yap yorsun...' diye ba layan ileti im ele tirilerinin hakl l k pay büyük. nsanlar emaneten bu makamlarda durur; önemli olan kurumlar n y pranmamas d r. Maalesef bu ileti im yanl lar Peygamber Oca 'm z da y prat yor. leti im, ha fe al nacak bir konu de il... Mahkeme süreci devam ederken alt nda bir Kurmay Albay' n imzas olan bir belge için kâ t parças ' demesi de, toprak alt na gömülü ele geçirilen mühimmat için Bize ait de il' demesi de alelacele yap lm bas n aç klamalar yd. Zira o kâ t parças 'n n asl ç kt ortaya ve Kurmay Albay' n slak imzas Adli T p taraf ndan tescil edildi. Üstelik o gömülü cephaneli in TSK'ya ait oldu u da resmî raporlarla gün yüzüne ç km oldu. Bunlar hep ileti im kazas yd ve maalesef hem Ba bu 'u y prat yordu hem ordumuzu... Hafta içinde Trabzon'da yap lan toplant da da yine büyük ileti im hatalar yap ld. Mesela mesaj, bir sava gemisinde veriliyor ve buna özel vurgu yap l yor. Demokratik ülkelerde genelkurmay ba kan a r silahlarla, sava gemileriyle vs. mesaj vermez. Verse bile bunun muhatab iç kamuoyu olamaz. Ba bu, ö retim görevlilerine, siyasîlere, gazetecilere ak l veren bir eda ile konu uyor ve bunu vatanda n vergisiyle in a edilen sava gemisinde yap yor. Üstelik yeni bir ey de demiyor, soru i aretlerine cevap vermedi i gibi Ba bakan Erdo an'la haftal k görü meler yapm yormu gibi sözler sarf ediyor. Ayr ca Trabzon için söylenen sözler bile tart maya sebep olacak ça r mlar bar nd r yor. Tabii ki Trabzon harika bir ehrimiz ve oran n evlatlar her türlü takdiri hak ediyor. Ancak milliyetçili e' özel vurgu yap l nca Trabzon'da a r ulusalc baz ki ilerin Trabzonlular da üzen baz suçlar da (McDonald's' n bombalanmas, Rahip Santoro cinayeti gibi, Hrant Dink suikast gibi) hat rlatm oluyorsun. Bu da bir ileti im felaketidir. Hele Trabzon halk n n az sonra göreceksiniz' üslubuyla anlat lan ordu sevgisi bir mizansen ku kusu do uruyor. Üstelik halk deste i' siyasî bir beklentidir; ordumuzun en de erli makam nda duran ki i, siyasî bir gür de ildir ki halk deste i'ni medya huzurunda ispat etme lüzumu duysun... Her neyse. Gönülden ve samimi bir uyar d r benim söylediklerim: Genelkurmay Ba kan 'm z n ileti imi do ru yönetilmiyor. Korkunç hatalar ya an yor. Anlad m kadar yla ya profesyonel ki i ve kurumlardan destek al nm yor ya da çok kötü bir dan manl kla Ba bu 'a ileti im hatalar yapt r l yor. nsanlar emaneten bu makamlarda durur; önemli olan kurumlar n y pranmamas d r. Maalesef bu ileti im yanl lar Peygamber Oca 'm z da y prat yor. leti im, ha fe al nacak bir konu de il... HAFTALIK DERGÝ SATIÞLARI (29 KASIM5 ARALIK): AKSÝYON: YEN AKTÜEL: () NEWSWEEK TÜRK YE: AYDINLIK: GERÇEK HAYAT: TOPLAM: HAFTALIK ORTALAMA GAZETE SATIÞLARI 713 ARALIK Gazete Fiyatý Haftalýk Ort. Önceki H. Fark Z A M A N 50 Kr POSTA 45 Kr HÜRR YET 50 Kr SABAH 50 Kr M LL YET 50 Kr HABERTÜRK 75 Kr PAS FOTOMAÇ 50 Kr VATAN 50 Kr FANAT K 50 Kr SÖZCÜ 35 Kr TÜRK YE 50 Kr AK AM 50 Kr TAKV M 40 Kr GÜNE 40 Kr STAR 40 Kr YEN AFAK 50 Kr TARAF 50 Kr DÜNYA 1.0 TL A. VAK T 60 Kr CUMHUR YET 1.0 TL YEN ÇA 50 Kr BUGÜN 35 Kr M LL GAZETE 50 Kr OK 40 Kr RAD KAL 75 Kr FOTOGOL 40 Kr EFSANE FOTOSPOR 50 Kr H. O. TERCÜMAN 40 Kr REFERANS 1.0 TL YEN ASYA 50 Kr TODAY'S ZAMAN 1.5 TL ORTADO U 30 Kr GÜNLÜK EVRENSEL 50 Kr YEN MESAJ 30 Kr H. DAILY NEWS 1.5 TL B RGÜN 1.0 TL HÜRSES 10 Kr GENEL TOPLAM Kaynak: Turkuvaz Da t m, YaySat 21 ARALIK 2009 PAZARTES SAYI: AL AKBULUT GENEL YAYIN MÜDÜRÜ: EKREM DUMANLI Dan man Genel Yay n Müdür Yard mc s HAMDULLAH ÖZTÜRK MEHMET KAMI FEZA GAZETEC L K A.. ADINA MT YAZ SAH B : Yay n Sat ve Da t m Genel Müdür Yard mc s FARUK KARDIÇ Sorumlu Müdür ve Yay n Sahibinin Temsilcisi AL ODABA I Reklam Grup Ba kan HAKAN D KMEN Reklam Grup Ba kan Yard mc lar YALÇIN ÇINAR SKENDER YILMAZ NUR ÇELT KÇ Marka Pazarlama BÜLENT KELE Okur Editörü HASAN SUTAY Mü teri li kileri Hatt Tel: Yay n Türü: Yayg n Süreli Genel Yay n Editörleri AL AKKU, MEHMET YILMAZ Görsel Yönetmen FEVZ YAZICI Haber Müdürü FAT H U UR Ankara Yay n Temsilcisi MUSTAFA ÜNAL Editörler: 1. Sayfa: MUSA ÇAKMAK, SMA L KAVAK HAYR BE ER Ekonomi: TURHAN BOZKURT D Haberler: CEL L SA IR Politika: SAL H BOZTA ç Haberler: HAM T KARALI Spor: SERKAN AKCAN Kültür SanatTV: AL ÇOLAK Yorum: LEVENT KENEZ AileSa l k: SERHAT EFTAL Yurt Haberleri: SEL M BUDAK Foto raf: SELAHATT N SEV nternet: VEYSEL AYHAN Yurtd Bask lar: MUSTAFA HAL LO LU Gece Sorumlusu: BRAH M KARAYE EN Kral ve Soytar Da ðýs tan Çe tin ka ya BÖLGE YAYIN TEMS LC LER : Adana: B LAL Ö ÜTÇÜ Antalya: TUNCER ÇET NKAYA Diyarbak r: AZ Z STEGÜN Erzurum: ESALETT N GÜL Gaziantep: NURULLAH KAYA zmir: VAH T YAZGAN Konya: R N KABAKÇI Samsun: MÜKREM N ALBAYRAK YÖNET M YER : Zaman Gazetesi, Yenibosna, STANBUL Tel: Faks: (0212) , WEB ADRES : E posta: BASKI: Feza Gazetecilik A.. Tesisleri REKLAM: Tel: (0212) , Faks: (0212) , E posta: ZAMAN, Bas n Meslek lkeleri ne uymaya söz vermi tir. ZAMAN IN T RAJI BPA TARAFINDAN DENETLENMEKTED R.

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU

MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU MOTOSİKLET KAZASI, BODRUM U ACIYA BOĞDU Bodrum da yaşanan motosiklet kazası nda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Konacık mahallesi Atatürk bulvarında süratli bir şekilde ilerleyen İsmet Özbaş yönetimindeki

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları

İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları On5yirmi5.com İşte sınavla öğrenci alan liselerin kontenjanları Başta Anadolu ve fen liseleri olmak üzere merkezi sınavla öğrenci alan okulların toplam kontenjanları ortaya çıktı. Yayın Tarihi : 31 Temmuz

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

HAZİRAN 2016 ÖZEL MÜŞTERİ DESTEĞİ DUYURUSU

HAZİRAN 2016 ÖZEL MÜŞTERİ DESTEĞİ DUYURUSU HAZİRAN 2016 ÖZEL MÜŞTERİ DESTEĞİ DUYURUSU 02.06.2016 Değerli Hyundai Ailesi, Haziran ayı Hedef Müşteri gruplarına yönelik özel müşteri destek uygulamamızın detayları aşağıdaki gibidir : Özel satış destek

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714

http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/printnews.aspx?docid=30285714 1 / 5 2015/10/13 10:43 Gündem 11 Ekim 2015 Tek dilekleri barıştı TÜRKĐYE de en büyük terör saldırısı olarak tarihe geçen saldırıda ölenler arasında yurdun dört bir yanından barış ve demokrasi için Ankara

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

2013 ŞUBAT DÖNEMİ ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ÖZÜR DURUMUNDAN YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

2013 ŞUBAT DÖNEMİ ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ÖZÜR DURUMUNDAN YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 2013 ŞUBAT DÖNEMİ ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ÖZÜR DURUMUNDAN YER DEĞİŞTİRMELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il içi eş ve sağlık durumu ile genel ve özel

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 13. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE MESLEKÎ TEKNİK EĞİTİMDE

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge İstanbul Kemerburgaz

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA. Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve gerekçeleri ektedir. Gereğini arzederim. M. Akif HAMZAÇEBİ İstanbul Milletvekili 1 GENEL GEREKÇE

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - İZMİR Grup Adı : Özel Hukuk 1. Grup Konu : İş ve sosyal güvenlik davaları Grup Başkanı : Mehmet YILDIZ (Yargıtay Tetkik

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar,

Ortaköy. yeni yıl. 22:00'da ise sahneye. Belediyesi'nin. dedi. Ortaköy. giren çocuklar da vardı. Çocuklar, 2 OCAK 2013 Ortaköy'de yeni yıl Belediyesi'nin organizasyonunda, Ortaköy Meydanı'dna kutlamalar için özel platform kuruldu. Boğaz manzarasında yeni yıla girecek vatandaşlar, yılbaşı kutlamalarına erken

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü, 22 Nisan 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27560 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: EL SANATLARI EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ VE EL SANATLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU

2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU 2016-2017 ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ KAYIT TAKVİMİ VE KILAVUZU İRTİBAT ADRESİ : Özel İzmir Amerikan Koleji İnönü Caddesi No: 476 Göztepe - İZMİR TELEFONLAR : 232 355 0 555 FAX : 232 355 0 411 http : www.aci.k12.tr

Detaylı

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr.

: Prof. Dr. Nurettin KALDIRIMCI : Kenan TÜRK, Dr. Murat ÇETİNKAYA, Reşit GÜRPINAR, Fevzi ÖZKAN, Dr. Metin ARSLAN, Doç. Dr. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2014-1-132 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 15-12/159-72 Karar Tarihi : 18.03.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Müsteşarlığı. Sayı : B.O8.0.MÜB.O.37.02.00/ 1174 11/06/2007 1 GENELGE 2007 / 54 İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumlarında Burs, Parasız Yatılılık ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği, b) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları

Detaylı

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER

14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 14- TMMOB/ODALARI, SENDİKALAR VE DİĞER DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİYLE İLİŞKİLER, EYLEM VE ETKİNLİKLER 23 dönem Çalışma Programında; Oda etkinliklerinin TMMOB örgütlülüğü ile ilişkilendirilerek ortak alanlar

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesi bünyesinde kurulan Etik Kurulun oluşumunu, görevlerini

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini

Detaylı

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI

KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI KAHRAMAN KART BASINA TANITILDI Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi özellikle toplu taşıma araçlarında kullanılacak olan Kahraman Kart ın basına tanıtımı yapıldı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye binası

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Devir, sanal itibar devri!

Devir, sanal itibar devri! Devir, sanal itibar devri! Gerçek hayattaki itibarınız kadar, sanaldaki itibarınızın da iyi olması gerekiyor. Sanal itibar ile gerçek itibarın birbirini tamamladığı çağımızda, bir anlamda her şey Google

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

AKLINIZI BAŞINIZA ALIN, KAMU ÇALIŞANLARINI SINAMAYIN! Yazar Editör Perşembe, 26 Haziran 2014 12:58

AKLINIZI BAŞINIZA ALIN, KAMU ÇALIŞANLARINI SINAMAYIN! Yazar Editör Perşembe, 26 Haziran 2014 12:58 AKLINIZI BAŞINIZA ALIN KAMU ÇALIŞANLARINI SINAMAYIN! Perşembe 26 Haziran 2014 12:58 TBMM de görüşmeleri devam eden Torba yasa içerisine memurların İŞ GÜVENCELERİNİelleri nden alacak maddeler eklenmesine

Detaylı

E. DOSYA KONUSU: www.evdi.com.tr adlı internet sitesinin yıkıcı fiyat uyguladığı iddiası.

E. DOSYA KONUSU: www.evdi.com.tr adlı internet sitesinin yıkıcı fiyat uyguladığı iddiası. Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI 10 Dosya Sayısı : 2008-2-101 (İlk İnceleme) Karar Sayısı : 08-37/487-171 Karar Tarihi : 5.6.2008 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof.

Detaylı

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu 14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu Kamu ve özel sektörde çalışan mimarların mesleki alanda gereksinimlerini karşılamak, mesleki uğraşlarını kolaylaştırmak, mesleki hizmetinin güvencelerini sağlamak

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Özet şeklinde bilgiler

Özet şeklinde bilgiler Kurzhinweise in türkischer Sprache TR İşçi Temsilciliği seçiminin açılışı ve yapılış usulü hakkında Özet şeklinde bilgiler Bu nedenle yakında İşçi Temsilciliğinin seçimi yapılacaktır. Şu an okumakta olduğunuz

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

Eylül 2010 k EKONOMİK FORUM 73

Eylül 2010 k EKONOMİK FORUM 73 Eylül 2010 k EKONOMİK FORUM 73 SEKÖR >> OBB ürkiye Sağlık Kurumları Meclisi, sağlık politikalarını görüştü OBB ürkiye Sağlık Kurumları Meclisi, OBB Merkez Bina da bir araya geldi. Meclis toplantısında

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI

BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI BAŞÇİFTLİK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARDI Sıra No HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ 1 Hizmet Cetveli Dilekçe 1 İŞ GÜNÜ 2 Diploma Kaydının Çıkarılması Dilekçe,

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Yutmak üzere. O ilaçlar toplatılıyor. ELBİSTAN ilçesinde yaşayan Huzeyfe Günbakmaz isimli vatandaşın. içerisinde kıl çıktığını belirtmişti.

Yutmak üzere. O ilaçlar toplatılıyor. ELBİSTAN ilçesinde yaşayan Huzeyfe Günbakmaz isimli vatandaşın. içerisinde kıl çıktığını belirtmişti. 20-21 NİSAN 2013 www.reisgida.com.tr O ilaçlar toplatılıyor ELBİSTAN ilçesinde yaşayan Huzeyfe Günbakmaz isimli vatandaşın soğuk algınlığı nedeniyle kullandığı Theraflu Film Tablet isimli ilacın içerisinde

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Çözüm sürecinde diyalog sürüyor

Çözüm sürecinde diyalog sürüyor Çözüm sürecinde diyalog sürüyor Aralık 19, 2014-3:11:00 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Beşir Atalay, "Şu anda olumlu bir çözüm süreci çalışmasının, diyaloğun sürdüğünü söyleyebilirim.

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 25.11.2010 2010/16 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 25.11.2010 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU

Detaylı