S&P nin not indirimi. Fiyat 25 Kr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S&P nin not indirimi. Fiyat 25 Kr"

Transkript

1 S&P nin not indirimi Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi ktisat Bölümü Baflkan Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan Standart&Poor s un Türkiye nin BB+ olan kredi notunu koruyarak, not görünümünü dura andan negatife çevirmesi ekonomi ve akademi çevrelerinde tart fl l yor. kal c olmaz Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi ktisat Bölümü Baflkan Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan, uluslararas kredi derecelendirme kuruluflu S&P nin Türkiye'nin not görünümü- nü dura andan negatife çevirmesine iliflkin, "Bunun kal c not indirimi fleklinde etkili olabilece ini düflünmüyorum. Önce 30 Mart' görelim. Sonras nda bu tablo normale dönerse hem Standart&Poor's hem de benzeri kurulufllar n de erlendirmesinde normale dönüfl olacakt r" dedi. HABER 7. SAYFADA ISSN fiubat 2014 Çarflamba Fiyat 25 Kr adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan BELDE Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi BELDE Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz BELDE, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin BELDE sine ulafl yor fi R DÜNYASI Av. Hacer Acar Alan Sonbahar a fi R 16. SAYFADA Fehmi Koru Ad m ad m siyaset ve Câmia Bugün 12 de Prof. Dr. Nurullah Çetin Türkçe Bak fl Bugün 9 da Mehmet Nuri Parmaks z Aflk n K yametinde Bugün 5 de Kayserili ile saka olmaz! Kayserililerin ticari zekas tescillidir! Hürriyet Gazetesi köfle yazar, vergi uzman K z lot, Kayseri Serbest Mali Müflavirler Odas 'n n düzenledi i nflaat Muhasebesinde Vergi ve KDV Uygulamalar semineri için gitti i flehirde sadece konuflmas yla de il, döndükten sonraki yaz s yla da bu ticari zekaya dikkat çekti, güncel örnek verdi. HAK- fi K dem tazminat HABER 7 DE KR Z Giriflimcili e darbe HABER 7 DE SEYAHAT Ne kadar harcad k? HABER 6 DA ANKARA DA AÇILIfi GÜNÜ PROF. KIZILOT YAZISIYLA DA GÖSTERD K ; 3N KAL TES AB den üstün BTK Baflkan Acarer, "Ankara, Eskiflehir ve Mersin'de 3N (3G/Üçüncü Nesil) flebekelerine iliflkin hizmet kalitesi saha ölçümleri gerçeklefltirdik 3N flebekelerine iliflkin elde edilen hizmet kalitesi de erlerinin son kullan c baz nda baz Avrupa ülkelerinden daha iyi düzeyde oldu unu tespit ettik" dedi. HABER 5. SAYFADA Engeller kalk yor www. gazetesi.com yi Gazetemiz gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz dan takip edebilirsiniz ta "Engelsiz Havaliman Projesi" kapsam nda sertifika almaya hak kazanan iflletmelerin say s 26'ya yükselirken Bursa Yeniflehir, Kahramanmarafl ve Erzurum havalimanlar nda da "engelsiz havalimanlar " aras - na kat ld. HABER 12. SAYFADA MAZ S DER NLERDE liral k telefon Kayseri de 10 TL bafll kl yaz, vurgu yapt m z o zekan n flahikas gibi! Asl nda bu özellik, taa M.Ö. ye uzanan mazisi olan bir ticari gelene- in tortusudur. KIZILOT UN YAZISI https://www.facebook.com/belde.gazetesii Sincan-Bat kent Metrosu, bugün Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n da kat laca törenle aç lacak. Ankara Büyükflehir Belediyesinden yap lan aç klamaya göre, Büyükflehir Belediyesinin yap m na bafllad ve 216 trilyon lira harcayarak 2011 y l nda yüzde 71,78'lik fiziki gerçekleflmeyle Ulaflt rma, Haberleflme ve Denizcilik Bakanl 'na devretti i Sincan Metrosunun aç l fl için Sincan Harikalar Diyar Anfi Tiyatro'da tören düzenlenecek. Baflbakan Erdo an' n, ilk test sürüflünü de yapt Bat kent-sin- Prof. Dr. fiükrü K z lot un liral k telefon Kayseri de 10 TL bafll kl yaz s nda, Kayserili bir esnaf, liral k cep telefonunu 10 liraya sat yor ve bundan da para kazan yordu! cümlesini okuyunca, önce insan n devreleri kar fl yor. Sonra nas l diyerek okumaya devam ediyor. fiöyle Dursun ERKILIÇ n yaz s 12 DE Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi Çoraptan 1,1 milyar dolar geldi HABER 5 TE 11 fiubat 2014 Resmi Gazete 2014/5864 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Aras nda Meteoroloji Alan nda flbirli ine liflkin Mutabakat Zapt n n Onaylanmas Hakk nda Karar

2 2 12 fiubat 2014 Çarflamba Meltem EK Z RTÜK ten programlara ilginç ceza... ANKARA - RTÜK, Show TV'de yay nlanan "Makina Kafa" ile Kanal D'nin "Arkadafl m Hoflgeldin" programlar nda kaba, küfürlü ve cinsel içerikli konuflmalar tespit edildi i gerekçesiyle idari para cezas verilmesini kararlaflt rd. RTÜK'ten edinilen bilgiye göre, Tolga Çevik'in Arkadafl m Hoflgeldin adl e lence program nda sahnede görünmeyen ancak oyunculara sürekli komut veren "yönetmen" karakterinin, 9 Ocak'ta yay nlanan bölümünde direktiflerini yerine getirmeyen oyunculara defalarca kaba ifadeler kulland gerekçesiyle kanala idari para cezas verildi. Üst Kurul uzmanlar taraf ndan haz rlanan raporda, "Format gere i yönetmen ve oyuncular aras nda esprili ve abart l diyaloglar yaflan rken, yönetmenin isteklerini yerine getirmeyen oyunculara söyledi i söz konusu sözcüklerin, güldürme kast n aflarak 1 saat 42 dakika içinde 45 kere kullan ld görülmüfltür" tespitine yer verildi. Üst Kurul, Okan Bayülgen'in sundu u 'Makina Kafa' adl programdaki kaba, küfürlü, argo ve cinsel içerikli konuflmalar nedeniyle Show TV'ye idari para cezas verilmesini kararlaflt rd. Üst Kurul Uzmanlar taraf ndan haz rlanan raporda, Show TV'de 17 Ocak'ta Asuman Krause, Erkan Petekkaya, rem Derici, Kadir Do ulu, Ece Ercan, F rat Topkorur ve Yunus Emre Y ld r mer'in konuk olarak kat ld klar program boyunca, cinsel imalarda bulunularak çeflitli diyaloglar, beden dili ile muhtelif hareketler yap ld -, zaman zaman da argo ve kaba kelimeler sarf edildi i belirtildi. (AA) S NEMA: EFSANE KORUYUCU S NEMA: NT KAM Orijinal Ad : The Illusionist Yönetmen : Neil Burger. Oyuncular : Edward Norton, Paul Giamatti, Jessica Biel, Rufus Sewell, Eddie Marsan. Yap m : 2006 Dram The Illusionist Oscar a aday gösterilmifl befl ödül adayl ve befl ödülü olan bir film lü y llar n sonunda Viyana daki bir sihirbaz, ait oldu u s n f n çok üstündeki s n ftan bir kad na afl k olur. Veliaht prensi ile bu kad n n yollar kesiflti i zaman, sihirbaz afl k oldu u kad n kurtarmak ve Viyana saray ndaki siyasi dengeleri bozmak için sihirli güçlerini kullan r. Tür: Aksiyon, Suç, Dram Orijinal smi: REVANCHE Yap m: 2007 Oyuncular: DENIS NIKIFOROV, VICTOR LÓPEZ, JEREMY BATISTE, GIOVANNI BEJARANO fiampiyonluk maç için Amerika ya giden Boksör Artem Kolchin in (Denis Nikiforov) hayat, hiç beklemedi i bir yönde de iflecektir. Meksikal genç ve agresif bir boksör, Kolchin e meydan okur ve ringe ç kmaya zorlar. Maç sonunda komaya giren genç boksör, bir daha uyanamaz. boksörün, Meksikal mafya babas Felix Mendez'in (Victor López) tek o lu oldu unu ö renen Kolchin, intikam yemini eden baban n karfl s nda hayatta kalmak için dövüflmek zorundad r. Sizin için seçtiklerimiz Selena ya psikolojik tedavi DIfi HABERLER - Ünlü fiark c Selena Gomez'in geçen ay gizlice rehabilitasyon merkezinde tedavi gördü ü ortaya ç kt. Justin Bieber n eski sevgilisi Selana Gomez, duygusal sorunlar nedeniyle 2 hafta rehabilitasyon merkezinde tedavi gördü. 21 yafl ndaki flark c n n menajeri iddialar do rulayarak olay n Ocak ay nda gerçekleflti ini, Gomez in gönüllü olarak bu karar ald n aç klad. Gomez, Aral k ay nda konser turnesinin Avustralya aya n aniden iptal ederek dikkatleri üzerine çekmiflti. Ünlü flark c n n bu karar ndan sonra rehabilitasyon merkezine baflvurdu u düflünülüyor.

3 Kad nlar n ikinci adresi: Yonca Yaflam Merkezi 3 12 fiubat 2014 Çarflamba HABER MERKEZ - Keçiörenli kad nlar n sosyal hayat na renk katan Yonca Yaflam Merkezi, 3 yaprakl yonca görünümüyle kad nlar n ikinci adresi oldu. Yonca Yaflam Merkezi, meslek kurslar ndan e itim seminerlerine, çay programlar ndan söyleflilere varan çeflitlilikteki faaliyetleri ile kad nlar n gözdesi oldu y l Haziran ay nda hizmete giren merkez, Keçiören in en büyük mahallelerinden Subayevleri, fievkat, Kamilocak, Kalaba ve Hasköy ün kesiflim noktas nda kuruldu. Aç ld tarihten bugüne Yaflam Merkezi ne büyük ilgi gösteren Keçiörenli kad nlar, hem e itim faaliyetlerine kat lma hem sosyal faaliyetlerle bofl vakitlerini anlamland rarak stresten uzaklaflma imkan buldu. Yonca Yaflam Merkezi nin meslek kurslar na yaz lan Keçiörenli birçok kad n, halk e itim onayl sertifikas n alarak nitelikli ifl gücüne kat ld. Merkezdeki hobi kurslar da kad nlar n ak - n na u rarken, kursiyerler keyifli hobiler edinerek el becerilerini gelifltirme flans na kavufltu. TAKV M Hicri y l: 1435 (12 Rebiu l - Ahir) ANKARA STANBUL msak Günefl Ö le kindi Akflam Yats Gözde K fi N G da yard mlar aral ks z sürüyor HABER MERKEZ - Ankara Büyükflehir Belediyesi, yoksul ailelere g da yard m 1997 y l ndan bugüne kadar aral ks z 17 y ld r sürdürürken, bu proje ayn zamanda Türkiye deki bir çok belediyeye de örnek oluyor. Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, her y l oldu u gibi bu y l da Sosyal yard mlar kapsam nda dar gelirli ve ihtiyaç sahibi 140 bin aile için uygulad klar g da da t m program na devam ettiklerini bildirdi. Baflkan Gökçek, ihtiyaç sahipleri için, içerisinde çeflitli g da ve temizlik maddeleri bulunan yard m paketlerini fakir ve muhtaçlar n yaflamlar na destek vermek amac yla, 25 ayr ekiple adreslerine kadar götürerek teslim ettiklerini söyledi. Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, 140 bin dar gelirli aileye, içerisinde çeflitli g da ve temizlik maddelerinin bulundu u paketlerin, önceden belirlenen programla aral ks z olarak da t m n n sürdü ünü, ihtiyaç sahibi ailelerin puanlamas na ve ihtiyaç durumuna göre da t mlar n y lda 2 ya da 3 kez yap ld n bildirdi. Baflkan Gökçek, bafllatt klar çal flmalar n toplumsal bar fl n sa lanmas nda ve yoksulluktan kaynaklanan suçun azalmas nda önemli ifllevi oldu unu da belirterek, Dar gelirli ve ma dur durumdaki insanlar m za destek vermeyi bir görev say yoruz. Onlar n yaln z olmad klar n bizim yanlar nda oldu umuzu gösteriyoruz ve gösterece iz. Bu çerçevede y llard r sürdürdü ümüz dar gelirli insanlar m za g da ve temizlik maddesi yard mlar n aral ks z sürdürmeye devam edece iz dedi. Baflkan Gökçek, Büyükflehir Belediyesi nin, dar gelirli Ankaral lara yapt sosyal yard mlar kapsam nda bu y l da t m plan nda olan 140 bin aileye, içinde çeflitli g da ve temizlik maddelerinin bulundu u paketlerin adrese dayal da t m anlay fl yla sürdürüldü ünü söyledi. G da yard m paketlerinin büyük bir özenle, bizzat hak sahibine konutlar nda teslim edildi ini kaydeden Baflkan Gökçek, böylece hem olas kargaflal n, hem de yard m alanlar n rahats z olmas n n önüne geçildi ini belirtti. Sosyal yard mlar, Ankara il s n rlar nda yaflayan ve TÜ K verilerine göre yoksulluk s n r alt nda yaflayan vatandafllara, belli kriterler de erlendirildikten sonra elden yap l yor. Yard m almak isteyen Baflkentliler; nüfus cüzdan ve fakirlik ilmuhaberi ile Büyükflehir Belediye Binas, Etlik Osmanl fl Merkezi, Çubuk ve Sincan daki 4 baflvuru merkezinden birine flahsen baflvuru yap yor. fiahsen baflvuru yapamayacak durumda olan engelli, yatalak ya da yafll vatandafllar n kay tlar görevli personel taraf ndan evinde yap l yor. Baflvuru sahipleri, ilk kay tta personelin de yard m yla Yard m Baflvuru Formu nu doldurduktan sonra SGK ve aile beyan için nüfus taramas yap l yor ve sonuçlar n ard ndan Bilgi fllem Sistemi ne kesin kay t yap l yor. Elektronik sisteme dahil olan baflvuru sahibinin bundan sonraki tüm aflamalarda de erlendirmeleri dijital ortamda toplan yor. De erlendirme kriterlerine göre baflvuru sahibine puan veriliyor. Evdeki okuyan/okumayan çocuk durumu, kirac l k durumu, engel durumu, kar -kocadan birinin ölmüfl ya da evi terk etmifl olma durumu, anne veya baban n olmamas durumu, do al afete u rama durumu, flehit ailesi veya gazi olma durumu, ailede askerlik yapan birisinin bulunup bulunmamas durumu, maaflta icra veya di er yasal kesintilerin mevcut olma durumu üzerinden yap lan hesaplama sonucunda baflvuru sahibinin gerekli puan almas halinde yerinde incelemeye geçiliyor. Yerinde inceleme memurlar, her gün sistemin aciliyet ve ikametgah bilgilerine göre düzenledi i adreslere giderek, gerekli araflt rmalar yap yor. Memurlar n verdi i olura göre de baflvuru sahibi yard m almaya hak kazan yor. Bir sonraki aflamada da yard m almaya hak kazanan adreslere BELSO so uk hava depolar ndan ç kan kamyonlarla s ras yla da t mlar bafll yor. Her eve 5 koliden oluflan içinde çaydan sabuna, reçelden peynire kadar pek çok malzeme bulunan yard m kolileri ulaflt r l yor. Büyükflehir Belediyesi'nin 25 ayr ekiple 140 bin aileye da t m n gerçeklefltirdi i yard m kolileri içerisinde bulunan g da ve temizlik maddeleri: 10 kg l k makarna, 5 lt lik ayçiçek s v ya, 5 kg lik un, 2 kg l k arpa flehriye, 2 kg l k zeytin, 2 kg l k peynir, 2 kg l k sofral k tuz, 5 kg l k pirinç, 2 kg l k kuru fasulye, 2 kutu 1660 gr salça (Domates), 2 kg lik bulgur, 2 kg lik nohut, 3 kg lik çay, 6 kg lik fleker, 750 gr l k el sabunu, 1 kg l k banyo sabunu, 3 kg lik çamafl r deterjan, 2 kg lik bulafl k deterjan, 2 kg lik tahin helva, 4 kg l k reçel, 1 kg Tarifl kuru üzüm. ASK nin araç filosuna takviye HABER MERKEZ - Ankara Büyükflehir Belediyesi ASK Genel Müdürlü ü, bir yandan Baflkent Ankara n n içme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyac n karfl larken, bir yandan da alt yap çal flmalar n gerçeklefltiriyor. ASK Genel Müdürlü ü, deneyimli ve nitelikli personelinin yan s ra teknolojinin son imkanlar ndan yararland sistemli çal flma koflullar yla Baflkent teki 1 milyon 800 bini aflk n aboneye kaliteli ve h zl hizmet vermek için her türlü imkan seferber ediyor. Genel Müdür rfan Kaya, her geçen gün nüfusu artan Ankara ya en iyi ve kusursuz bir hizmet vermeyi amaçlad klar n kaydederek, bu kapsamda ASK nin imkanlar n art rmak amac yla 35 yeni ifl makinesi sat n ald klar n söyledi. Araç filosunun yeni araçlarla daha güçlendi ini ifade eden Genel Müdür Kaya, yeni ifl makinas sayesinde daha kaliteli hizmet verilece ini belirtti. ASK nin Büyükflehir Belediyesi ne yeni ba lanan ilçelerle birlikte Ankara n n tamam n n içme suyu ihtiyac n karfl layaca n kaydeden Kaya, flunlar söyledi: Ankara n n en ücra noktas na kadar temiz ve güvenilir suyu götürmek için çal flmalar m z sürdürürken, bir yandan da bu iflleri en pratik ve h zl bir flekilde yapabilece imiz alt yap y oluflturuyoruz. Bu kapsamda araç filomuzu güçlendirecek 35 yeni ifl makinas sat n ald k. Al nan bu ifl makinalar n mücavir alandaki vatandafllar m z n hizmetinde kullanaca z. Böylece metropol ilçelerde verdi imiz hizmetin ayn s n, Baflkent in her noktas nda ayn kalitede ve ayn h zda vermifl olaca z. Yeni ifl makinalar hakk nda bilgi veren Genel Müdür Kaya, fl gücüne ve filomuza önem veriyoruz. Yeni araçlardan ekskavatör ve yükleyiciler sayesinde zor iflleri daha kolay bir flekilde yapaca z. Mücavir alanlarda daha etkili olmak üzere ald m z araçlardan 10 tanesi Kombine kanal açma, 1 adet a aç sökme, 5 adet çekilebilir tip kanal açma makinas, 5 adet lastik tekerlekli ekskavatör, 5 adet mini ekskavatör, 3 adet yükleyici (Lastik tekerlekli), 2 adet mini yükleyici, 2 adet ekskavatör lastik tekerlekli, 2 adet, Teleskopik Araz Forklift arac dedi.

4 4 12 fiubat 2014 Çarflamba YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN Tunceli'nin biyolojik çeflitlili i kay t alt na al n yor TUNCEL - HAYDAR TOP- RAKÇI - Orman ve Su flleri Bakanl - nca hayata geçirilen "Ulusal Biyolojik Çeflitlilik Envanter ve zleme Projesi" kapsam nda, Tunceli'deki biyolojik çeflitlili in tespiti için çal flma yürütülüyor. Do a Koruma ve Milli Parklar Tunceli fiube Müdürü Ali Haydar Gürsönmez, AA muhabirine yapt aç klamada, "Ulusal Biyolojik Çeflitlilik Envanter ve zleme Projesi"nin aralar nda Tunceli'nin de bulundu u 30 ilde uyguland n söyledi. Bu projenin, biyolojik çeflitlili in etkin korunmas, do al kaynak yönetimi, arazi kullan m planlar n n yap lmas, yat r m projelerinin yönlendirilmesi ve seçeneklerin oluflturulmas aç s ndan çok önemli oldu unu vurgulayan Gürsönmez, Tunceli'de biyolojik çeflitlilik ve envanter izleme çal flmalar n 20 Aral k 2013'te bafllatt klar n kaydetti. Çal flmalar 20 Aral k 2014'te bitirmeyi hedeflediklerini belirten Gürsönmez, proje kapsam nda, damarl bitkiler ve omurgal hayvanlar için literatür ve arazi, tohumsuz bitkiler ve omurgas z hayvanlar için ise literatür çal flmas yap laca n söyledi. Gürsönmez, 9 ayr uzmanl k dal nda çal flman n yürütülece ini ifade ederek, çal flma sonunda, Tunceli'nin biyolojik zenginli- inin ortaya konulaca n dile getirdi. Tunceli'nin biyolojik çeflitlilik yönünden zengin bir il oldu unu vurgulayan Gürsönmez, "Zengin do a de erlerine sahip oldu- u için birçok otorite taraf ndan biliniyor. Bu çal flmayla bunun tescillenmesi söz konusu" dedi. Projede görev alan ve bölgede kufl gözlemi yapan uzman Sedat nak ise 1 y l sürecek proje kapsam nda Tunceli'de k fllayan türleri, göçmen kufllar, üreyen kufl türlerini araflt raca n söyledi. (AA) Van Gölü havzas kufl cenneti Kar üstü araçlar ö rencilerin hizmetinde ERZURUM - AYfiE YILDIZ - Erzurum Valili i Kriz Merkezi koordinesinde, l Özel daresi ekiplerince köylerden kar üstü araçlarla al nan çocuklar, kilometrelerce yol katedilerek okullar na yetifltiriliyor. Do u Anadolu Bölgesi'nde aral klarla etkili olan kar ya fl ve tipi nedeniyle merkeze 55 kilometre uzakl ktaki Aziziye köyünün yolunun kapand, yar y l tatilini geçiren çocuklar n köyde mahsur kald - na iliflkin 179 Kriz Merkezi'ne ihbar geldi. hbar de erlendiren kriz merkezi çal - flanlar, koordineli bir flekilde l Özel daresi karla mücadele ekipleriyle irtibata geçti. T ra yüklenen snowtrackla bölgeye hareket edildi. Karla mücadele ekipleri, 25 kilometre gittikten sonra Çeperli Mahallesi mevkisinde t r ve otomobilleri b rakarak, yola kar üstü araçla devam etti. Kar kal nl yer yer 2 metreyi bulan zorlu araziyi aflan ekip, 30 kilometre giderek köye ulaflt. Kaz m Yurdalan lkokulu'nda e itim gören 5 çocuk ile ailesi evlerinden al narak, Çeperli Mahallesi'ne getirildi. Dikkatli bir flekilde snowtracktan indirilen çocuklar ve ailesi, burada bekleyen araçla flehir merkezindeki evlerine götürüldü. Çocuklardan Furkan Aktafl, AA muhabirine yapt aç klamada, ikinci s n fta okudu unu belirterek, "Ailem köyde oturuyor. Ben de yar y l tatili için köye gittim. Yar n okullar aç lacak. Köyün yolu kapand. Bizi kar üstü araçla köyden ald - lar. Babaannemin yan nda kal yorum. Rahat bir flekilde okuluma devam edebilece- im" dedi. Babaanne Remziye Aktafl (55) da "Eskiden köy yolu kapand nda çocuklar iki, üç ay okula gönderemezdik. Okula gidemiyorlard. O zamanlarda snowtrack yoktu. Ulafl m imkan yoktu. Allah devletimizden raz olsun. Art k ulafl m s k nt s yaflanm yor. Kar üstü araçlar bizi ücretsiz köye götürüp, flehir merkezine getiriyor. Çocuklar m z devletin imkanlar sayesinde okullar ndan kalm yor, e itimlerine ara vermek zorunda de iller. Eskiden böyle de ildi" diye konufltu. Ö rencilerden Hasan A dafl (7) snowtrackla e lenceli bir yolculuk yapt klar n belirterek, "Biz 5 kardefliz. Hepimiz okuyoruz. Yolumuz kapal yd. Kar üstü araçla geldik. Okumay seviyorum. Yollar m z kapansa da art k e itimime engel de il" ifadelerini kulland. Baba Muhsin A dafl, köy yolunun kar ve tipi nedeniyle kapal oldu unu vurgulayarak, flunlar kaydetti: "fiubat tatili için çocuklar köye getirdik. Yar n okullar aç lacak. Kar üstü araçlarla çocuklar flehir merkezine getirdik, okula gönderece iz. Befl çocu um da okuyor. Kendimle k yasl yorum da flimdiki çocuklar çok flansl. Biz okula gitmek için 25 kilometre yol yürüyorduk. Devletimiz e itime de yard m eli uzat yor, çok flükür bütün tedbirini al yor, e itim için seferber oluyor." (AA) Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle yolu ulafl ma kapanan köylerde yar y l tatilini geçiren ö renciler, kar kal nl yer yer 2 metreyi bulan zorlu arazi yap s afl larak, kar üstü araçlarla okullar na ulaflt r l yor. B TL S - YUNUS OKUR - fiener TOK- TAfi - Türkiye'nin beflte birlik sulak alan na sahip Van Gölü havzas, kufl bilimi aç s ndan büyük önem tafl yor. Van Gölü havzas, Bitlis ve Van illeri aras ndaki 20 bin hektarl k 12 sulak alanda, Türkiye'deki 465 kufl türünden 300'üne ev sahipli i yaparken, Bitlis, do al güzelliklerinin yan s ra bünyesinde bar nd rd - kufl türleriyle de dikkati çekiyor. Yüzüncü Y l Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ö retim Üyesi Doç. Dr. Özdemir Ad zel, AA muhabirine yapt aç klamada, Van Gölü havzas n n kufl bilimi aç s ndan en etkili ve yo un alanlardan biri oldu unu söyledi. Nemrut Krater Gölü ve Bitlis çevresinin, bin 500 metrenin üzerindeki gölleri ve do al güzelli in yan s ra, kufl potansiyeliyle de önemli bir alan oldu unu ifade eden Ad zel, flöyle konufltu: "Bitlis s n rlar nda yaklafl k 12 önemli sulak alan var. Bu sulak alanlar n toplam yaklafl k 20 bin hektar civar nda. Bunlar n içinde dünyaca tan nan çok önemli alanlar var. Bunlardan biri Kavufltuk Yar madas 'd r. Buras dünyada nesli bitmek üzere olan toy kufllar n n kuluçkaya yatt önemli bir aland r. Kavufltuk Yar madas 'n n bat s nda Arin Gölü bulunuyor. Bu göl özellikle k fl aylar nda yaban kazlar n n ve ötücü ku ular n mekan d r. Di er mevsimlerde ise yaban ördeklerinin ve 200'e yak n kufl türünün bar nd bir aland r. Alanda yaflayan birçok kufl türü var. Bunlardan biri de dik kuyruk türüdür. Dik kuyruk da dünyada nesli tükenmek üzere olan türlerden biri. Bu tür, k fl Burdur'da geçirdikten sonra yaz n bütün Anadolu'ya yay l r." (AA) ISSN TÜRK YE N N GAZETES BELDE Y l: fiubat 2014 Çarflamba Say : Genel Yay n Yönetmeni Cüneyt KAYA Yaz flleri Müdürü Yi it Y T GÜNLÜK S YAS GAZETE Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Ad na Alaeddin KAYA Genel Yay n Müdürü Emin ERENER Genel Yay n Koordinatörü Zübeyir KAYA Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Hakk Murat SÖBÜTAY Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Yücel TANOL nternet Editörü: Duygu UÇAR dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir Türk bilim adam yeni böcek türleri tespit etti MU LA - DURMUfi GENÇ - UTKU UÇRAK - Mu la S tk Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Ali S tk Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Memifl Kesdek, Mu la'da bulunan iki yeni böcek türüne bölgenin isminden esinlenerek "Archicarabus wiedemanni sekiensis" ve "Procrustes coriacus muglaensis" ad n verdiklerini bildirdi. Kesdek, AA muhabirine yapt aç klamada, yeni tespit edilen böcek türlerinden birinin Seydikemer ilçesine ba l Seki beldesinde, di erinin ise il merkezinde tespit edildi ini anlatt. Yapt çal flmayla yeni böcek türlerinin bilim dünyas na kazand r ld n ifade eden Kesdek, böceklerin ait oldu u grubun isminin Yunanca Carabidae olan boynuzlu böcek" anlam na geldi ini, ngilizce'sinin "Ground Beetles", Türkçe'de de "toprak böcekleri" veya "yer böcekleri" olarak adland r ld n söyledi. Carabidae Coleoptera (K n Kanatl lar) familyas ndan dünyada de iflik alt familyalara ba l yaklafl k 40 bin türün bulundu unu vurgulayan Kesdek, Türkiye'de ise bin 100'ün üzerinde tür bilindi ini kaydetti. Kesdek, bugüne kadar yapt araflt rmalarda Türkiye'de Carabidae familyas na ait ve daha önce tan mlanm fl çok say da türü makale olarak yay nlad klar n belirterek, "Bunlardan 2'si dünya için ilk defa bilim dünyas na kazand r ld. Dünyada ilk kez tespit edilen bu 2 böcek ve özellikleri, Fransa'da bilim dergisi 'ColÈoptÈres' Dr. Thierry Deuve' katk lar yla dünyaya duyuruldu. Keflfedilen böceklere bulunduklar yerlerin isimleri 'Archicarabus wiedemanni sekiensis' ve 'Procrustes coriacus muglaensis' verildi" dedi. Türkiye'nin co rafi konumu nedeniyle baflta böcekler olmak üzere çok çeflitli canl gruplar n bünyesinde bar nd rd na iflaret eden Kesdek, bu özelli i sayesinde Türkiye'nin biyolojik çeflitlilik aç s ndan adeta bir k ta özelli i gösterdi ini vurgulad. Geçmiflte Anadolu'da yaflam fl ancak günümüzde nesilleri tükenmifl birçok böcek türünün varl n n fosil kal nt lar ndan anlafl ld n bildiren Kesdek, Türkiye'de bitki ve hayvan türlerinin fazla olmas n n biyolojik zenginli in bir göstergesi oldu unu, farkl araflt r c lar taraf ndan bugüne kadar dünyada 1 milyon 742 bin canl türünün tan mland n, tahminlere göre yaklafl k 4 milyon 926 bin civar nda canl türü oldu unu ifade etti. Kesdek, böceklerin dünya üzerinde yaklafl k 400 milyon y ldan bu yana yaflamlar n sürdürdüklerini, bilinen böcekler içerisinde k n kanatl lar tak m n n ise 350 bin türünün varl - n n araflt r c lar taraf ndan belirlendi ini anlatt. Çal flma konusu yer böcekleri veya toprak böcekleri familyas n n sahip oldu u çok say da cinsler ve türleri ile bu tak m içerisinde en büyük üçüncü familyay oluflturdu una dikkati çeken Kesdek, bütün böcek gruplar n n ise yüzde 6-8'ini kapsad - n belirtti. (AA)

5 HABER 12 fiubat 2014 Çarflamba 5 Çoraptan 1,1 milyar dolar geldi KOCAEL - Türkiye, geçen y l çorap ihracat n önceki y la göre yüzde 16 art flla 1,1 milyar dolara, adet baz nda da yüzde 10,5 yükseliflle 1,4 milyar çifte ç kard. stanbul Tekstil ve Konfeksiyon hracatç Birliklerinin ( TK B) verilerine göre, Türkiye'nin geçen y lki çorap ihracat 2012'ye oranla yüzde 16 artarak, 1 milyar 161 milyon 631 bin dolar oldu. Sektör, adet baz nda 2012'de satt 1 milyar 283 milyon "çift çorab " geçen y l yüzde 10,5 art flla 1 milyar 418 milyon çifte yükseltti. Geçen y l çorap ihracat yap lan ülkeler aras nda ilk s ralarda ngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda ve talya yer ald. ngiltere, 2013 y l nda Türkiye'den adet baz nda 374 milyon 745 bin çift, de er baz nda 282 milyon 574 bin dolarl k ürün sat n ald. Almanya'ya 303 milyon 573 bin çift çorap satan sektör, bu sat fltan 235 milyon 697 bin dolar gelir elde etti. Fransa'ya ise 113 milyon 106 bin dolar, Hollanda'ya 54 milyon 470 bin dolar ve talya'ya 38 milyon 596 bin dolarl k çorap ihracat yap ld. Çorap Sanayicileri Derne i (ÇSD) Baflkan Hüseyin Öztürk, AA muhabirine yapt aç klamada, 2013'teki çorap ihracat n n önceki y la göre yüzde 16 art fl göstermesinin sektör aç s ndan önemli bir baflar oldu unu söyledi. Türk çorap sektörünün d fl sat mdaki istikrarl yükseliflinin sürdü ünü aktaran Öztürk, geçen y l ihracat n önceki y la göre yüzde 0,01 artt n hat rlatt. Öztürk, geçen y l haz r giyim sektörünün yüzde 8,3 art fl yapt na dikkati çekerek, "Çorap sektörümüz önceki y la göre yüzde 16'l k art flla, 1 milyar 162 milyon dolarl k ihracat gerçeklefltirerek göz kamaflt rd. K yas ya rekabetin yafland ve Çin'in yan s ra her geçen y l Uzak Do u ve Güney Amerika'dan yeni ülkelerin düflük fiyatla rekabate kat ld global pazar flartlar nda böylesine önemli bir baflar ya imza atan sektör, önümüzdeki y llar için de ümit verdi y l nda gerek adet, gerekse tutar baz nda büyümemizi sürdürece iz" diye konufltu. Öztürk, geçen y l ihracatta adet baz nda yüzde 15, tutar baz nda ise yüzde 20 art fl hedeflediklerini dile getirerek, buna ra men belirlenen hedeflere yak n olmaktan mutlu olduklar n söyledi. Türkiye'nin dünya çorap üretiminde Çin'in ard ndan önemli ülke özelli ini korudu unu anlatan Öztürk, Türk çorap ihracatç lar n n bu önemli konumunu önümüzdeki y llarda da korumaya devam edece ini kaydetti. Öztürk, her geçen gün artan girdi maliyetlerinin Türk çorap ihracatç s n uluslararas rekabette zor durumda b rakt n söyleyerek, flunlar ifade etti: "Ümit ediyorum ki girdi maliyetlerimizin Türkiye'deki tahmin edilenin alt nda ya da eflit düzeyde gerçekleflmesinin sektörümüz aç s ndan önemli olaca n düflünüyorum çünkü uluslararas ihracatta girdi maliyetleriniz dünya normlar nda olmad zaman rekabet gücünüz de pazardaki rakip güçlerle ayn düzeyde olmuyor. Dolay s yla fiyat bask s ve müflteriyle probleminiz sizi kapana s k flt r yor. Bu belirsizliklerin maalesef 2014 y l nda da olaca n öngörmekteyiz. Bunun bizim aç m zdan çok büyük bir risk oluflturdu unu düflünmekteyim." Bu y l küresel talebin Çin ve Uzak Do u'dan geri dönece ini tahmin ettiklerini dile getiren Öztürk, pazardaki stoklar n eriyece ini, "basic"ten ziyade butik siparifllerin artaca n beklediklerini vurgulad. Öztürk, bunun hem çorap sektörünü hem de haz r giyim sektörü aç s ndan olumlu olaca na iflaret ederek, kesinlikle döviz artfl na aldan lmamas gerekti i bilgisini verdi. Geçen y l n sonlar nda ve yeni y l n bafllar nda dövizdeki dalgalanmaya iflaret eden Öztürk, "Türkiye'de dövizde istikrar olmad sürece yat r mc n n, ihracatç n n önünü görmesi aç s ndan her zaman 'flu' hava söz konusu oluyor. Gelece e karamsar bak yor ve mümkün oldu unca günü kurtarma mant na yaklafl yor" diye konufltu. Öztürk, kamuoyunda döviz art fl n n ihracatç lara fayda sa lad na iliflkin alg ya de inerek, sözlerini flöyle noktalad : "Oysa biz öncelikle ülkemizde istikrar ve ard ndan ihracattaki istikrarda en önemli paya sahip dövizin de anlafl labilir bir yerde durmas bizim aç m zdan önemlidir. Bunun aksi durumlarda geçmiflte de buna benzer flekilde dövizin artt n ve çok ciddi oranlarda geriye dönüfl sa lad na hep birlikte flahit olduk. Burada arada kalan üretici oldu. Ne girdi maliyetlerimizi de ifltirebildik ne de müflteriye vermifl oldu umuz indirimi geri çekebildik. Bu hassas ve k r lgan nokta için hem meslektafllar m n hem de kamuoyunun dikkatini çekmek istiyorum." (AA) 3N hizmet kalitesi Avrupa dan üstün ANKARA -Bilgi Teknolojileri ve letiflim Kurumu (BTK), Ankara, Eskiflehir ve Mersin'de 3N (3G/Üçüncü Nesil) flebekelerine iliflkin hizmet kalitesi saha ölçümleri gerçeklefltirdi. BTK Baflkan Tayfun Acarer, AA muhabirine yapt aç klamada, saha ölçümlerinde iflletmecilerin flebekelerine ait ses kalitesi, veri indirme h zlar ve kapsama alan parametrelerinin ölçüldü ünü ifade ederek, BTK taraf ndan belirlenen güzergahlarda yap lan ölçümlerde her üç büyükflehirde de Avea, Turkcell ve Vodafone'a ait minimum de erlerin tespit edildi ini söyledi. Ses kalitesi (sesin anlafl labilirlik seviyesi) ile ilgili ölçümlerde 5 üzerinden 3,62 de erinin tespit edildi ini belirten Acarer, BTK kriterlerinde ses kalitesinde minimum de erin 3,5 oldu unu, ölçüm sonuçlar n n bu de erin üzerinde ç kt n kaydetti. BTK Baflkan Acarer, veri indirme h zlar konusunda da bilinen bir sunucudan ortalama veri indirme h z n n 5.2 Mbit/s, tan mlanm fl bir internet sayfas n n ortalama indirme h z n n ise 2.1 Mbit/s oldu unu ifade etti. Ölçüm sonuçlar na göre kapsama oran n n 99'un üzerinde oldu unun tespit edildi ini dile getiren Acarer, "3N flebekelerine iliflkin elde edilen hizmet kalitesi de erlerinin son kullan c baz nda baz Avrupa ülkelerinden daha iyi düzeyde oldu unu tespit etmifl olduk" dedi. Acarer, saha ölçümlerinin Kurumca belirlenen illerde ve tarihlerde iflletmecilerin haberi olmaks z n yap ld na iflaret ederek, ilgili parametrelerde her üç ilde de farkl iflletmecilere ait farkl sonuçlar n elde edildi ini, yap lan ölçüm sonuçlar na göre üç ilde tüm parametrelerde de birinci olan herhangi bir iflletmecinin bulunmad n kaydetti. Baflkan Acarer, ölçümlerin nas l yap ld na iliflkin olarak flu bilgileri verdi: "Baflta veri indirme h zlar olmak üzere 3N saha ölçüm sonuçlar n n ölçüm yap lan esnadaki flebeke kullan m yo unlu una (trafik yo unlu una), zamana, ölçüm güzergah na ve ölçüm yöntemine ba l olarak de iflkenlik gösterebilece inin göz önünde bulundurulmas gerekiyor. Kurum olarak herhangi bir iflletmeci taraf ndan belirlenecek zaman aral klar nda ve güzergahlarda yapt r lacak saha ölçüm sonuçlar n n, objektif ve k yaslanabilir olmayaca yönünde bir de erlendirme yapt k. (AA) Yeflil Kartl olanlara indirimli elektrik önerisi ANKARA - Elektrik Da t m Hizmetleri Derne i (ELDER), Türkiye'de yaklafl k 2-2,5 milyon dar gelirli meskene "indirimli elektrik" verilmesine yönelik proje haz rl yor. ELDER Genel Sekreteri U ur Yüksel, dar gelirli tüketicinin elektrik faturas nda indirim yap lmas ve bu tutar n devlet taraf ndan karfl lanmas için çal flma yapt klar n anlatt. Tüketicinin Desteklenmesi Çal flma Grubu olarak proje detaylar n k sa sürede bir kitapç kta toplayarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl n bilgilendireceklerini, daha sonra sübvansiyonu sa lamas öngörülen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl na öneri olarak sunacaklar n bildiren Yüksel, ç k fl noktalar n n Elektrik Piyasas Kanununun "tarifeler ve tüketicilerin desteklenmesi" bafll kl bölümü oldu unu belirtti. Kanunun sözünü etti i bölümünde, "Kurulca sosyal ve ekonomik durumlar gözetilerek belirlenecek bir miktar n alt nda elektrik enerjisi tüketen tüketiciler için ayr tarife yap labilir. Son kaynak tedarik yükümlülü ü kapsam nda uygulanmas öngörülen tarifeler tedarik lisans sahiplerince ayr ca teklif edilir" ve "Belirli bölgelere veya belirli amaçlara yönelik olarak tüketicilerin desteklenmesi amac yla sübvansiyon yap lmas gerekti inde, sübvansiyon fiyatlara müdahale edilmeksizin yap l r. Sübvansiyonun tutar ile usul ve esaslar ilgili bakanl n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu karar ile belirlenir ve ilgili kurumun bütçesinden ödenir" bentlerinin bulundu unu anlatan Yüksel, buna göre elektrik maliyetinin yük oluflturdu u dar gelirli meskenlere yönelik sübvansiyonun Türkiye'de de uygulanabilir oldu una dikkati çekti. - "Benzer uygulama modern birçok ülkede bulunuyor" Dar gelirli vatandafllara yönelik benzer uygulaman n modern bir çok ülkede bulundu unu, ngiltere'de ma dur tüketicilere "S cak Ev" adl kampanya ile indirim yap ld n ifade eden Yüksel, flunlar kaydetti: "ELDER olarak Türkiye'de bu uygulamaya yönelik ön araflt rmalar m za göre, 10 milyon yeflil kart kullan c s yaklafl k 2-2,5 milyon hanede yafl yor. Hedef kitlemizde bu meskenler bulunuyor. Bu meskenlerin ayl k elektrik faturalar ortalama 50 lira. Bu meskenlere yap lacak indirimin maliyeti y ll k 1-1,5 milyar lira civar nda. Bu tür bir uygulama, kaçak elektrik kullan m n azalt r. Çünkü elektrik faturas yük olunca kaçak kullan ma yönelim olufluyor. Faturalardan 1,5 milyar liraya yak n tasarruf sa lan rsa, bu sübvansiyon kendini amorti edebiliyor." (AA) Türk hava sahas hiç bofl kalmad ANKARA -Türkiye hava sahas ndan geçen y l, ortalama her 21 saniyede bir uçak geçti. Türk hava sahas nda 2013'te gerçekleflen uçufl say s, bir önceki y la göre yüzde 9,2 artarak 1 milyon 503 bin 15'e ulaflt. Türkiye'de, 2003 y l nda uygulamaya konulan sivil havac l n serbestlefltirilmesi karar ile birlikte havac l kta önemli geliflmeler sa land. Sivil havac l k alt yap s na yap lan yat r mlar ve uygulamaya konulan kararlarla birlikte bu alanda dünyan n en h zl geliflen ülkeleri aras na giren Türkiye'de, son y llarda uçufl ve uçakla seyahat eden yolcu say lar nda önemli art fllar görüldü. Son 11 y lda havayoluyla tafl nan yolcu say s 33 milyondan 150 milyona ç karken, sektörün cirosu da 2,2 milyar liradan, 21,4 milyar liraya yükseldi. 2002'de 2 merkezden 26 noktaya sadece THY'nin uçufl yapt Türkiye'de, aradan geçen 11 y lda, 7 flirket taraf ndan uçufl yap - lan nokta say s, 7 merkezden 52 noktaya ç kt. Öte yandan, 2002'de yurt d fl nda sadece 60 ülke ve noktaya uluslararas sefer yap - l rken, bugün bu say 236'y buldu. AA muhabirinin yapt hesaplamalara göre, Türk hava sahas nda gerçekleflen uçufl say s bir önceki y la göre yüzde 9,2 art fl gösterdi. Transit üst geçifller de dahil 2012 y l nda 1 milyon 373 bin 486 uçufl gerçekleflirken, bu say geçen y l 1 milyon 503 bin 15'e yükseldi. Bir baflka ifadeyle geçen y l Türk semalar n ortalama her 21 saniye de bir uçak kulland. Bu uçufllar n yüzde 71'ini ticari uçufllar oluflturdu. Ticari uçufl say s, bir önceki y la göre yüzde 13 artarak 1 milyon 70 bin 505 oldu. Geçen y l iç hat uçak trafi indeki art fl da çift haneli rakamlara yükseldi. ç hat uçak trafi i bir önceki y la göre yüzde 13,3 artarak 680 bin 525'e ulaflt. D fl hat uçak trafi i ise yüzde 9,9 art flla 540 bin 821'e yükseldi. Türk hava sahas ndan transit üst geçifl say s ise yüzde 0,6 azald. Türk hava sahas ndan 2013'te 281 bin 669 üst geçifl gerçekleflti. Böylece geçen y l Türk hava sahas toplam 1 milyon 503 bin 15 uçufla ev sahipli i yapm fl oldu. (AA) Gökyüzü bir damla kadard r senin aflk deryanda, ben o damlay gözyafl m bildim. Aflk n rüzgâr nda uçurtma oldu gönlüm, cofltukça cofluyor yâr kokan göklerde. Gökyüzündeki bulutlar çiçek olmufl tebessümleriyle kalbime umut yüklüyor gülflende. Y ld zlarla konufluyorum geceleri, onlarda benim gibi yüre imin sultan benim gerçek y ld z m yâri özlüyorlar iflte. Özlem tükenmeyen bir atefl ruhumda. Görsem geçmeyecek, koklasam bitmeyecek, hep dahan n dahas n yükleyecek biliyorum ruhuma. Asl nda hasret görevini yap yor ve her nefeste vuslata duydu um ifltiyak art r yor. Böylesine özlemek yâri güzelden de öte lakin gönlüm yand kça küçülecekken aksine büyüdükçe büyüyor tüte tüte Âh beni uçurtma eyleyen yâr! Kuyru umu neden vuslattan de il de hasretten yapt n ki? Âh k yamad m, âh doyamad m yâr! Sen bana ne yaparsan yap, ben sana hiç k zamam ki Senin ellerinde flekil bulmak, senin ateflinle yanmak da güzel sultan m. Beni yakan atefl senin de il mi, ben yanarken seninde kalbin yanm yor mu bana? Bizi bir eyleyen, beni uçurtma, seni rüzgâr eden kaderin sahibi Mevlâ de il mi? Raz y m ateflinden, raz y m yang n ndan, raz y m senin aflk nla dünyada yanmaktan Yeter ki, ben/de ol, yeter ki aflk nla bende ol. Ben bir yolunu bulur, beni sana bende eyleyen aflk nla kuyru umdaki hasreti yakar m dualar mla. Ben bir yolunu bulur, AfiKIN KIYAMET NDE Mehmet Nuri PARMAKSIZ UÇURTMAMIN KUYRU U HASRETTEN akar m ruhuna. Ey yarlar mutluluk bahçesine, gözyafllar m çiçek çiçek umuda çeviren yâr! Gökyüzü bir damla kadard r senin aflk deryanda, ben o damlay gözyafl m bildim. Gözlerimden süzülen her ac y, senin tamamen benim olacak olma inanc mla, as rlara meydan okuyarak sana ve aflka teslimiyetimle sildim. Ben senin uçurtman m sevgili, sana uçan uçurtma Rüzgâr m da sensin, inanc m da sensin benim. Ben sana kadar kimseye ama kimseye Hüdâ dan sonra teslim olmad m ki Ben gönlümün tunç kap lar n ard na kadar senden gayr kimseye açmad m ki Ben beni sana kadar kimseye vermedim ki Uçurtmam n ipleri elinde, kuyru um hasretten olsa da vuslat n anahtar Mevlâ dan sonra sadece senin dilinde. Ey atefline kâlû belâdan, bak fl na ezelden âfl k oldu um yâr! Uçurtmam n kuyru u hasretten lakin sonsuzlu un içindeki vuslata uçuyorum ben. Göklerdeki dua bulutlar n n hepsini tek tek ziyaret edip çok flükür dünyadan mahfleri selaml yorum ben. GÜNÜN DÖRTLÜ Ü Sendeki baflka gülüfl efsununsa bilmece, Sükutu giyinse de arzumla coflar gece. Omzuma yük hasretin vazgeçemem imandan, Kader boynumu bükse flükrederim sadece... Mehmet Nuri PARMAKSIZ

6 6 12 fiubat 2014 Çarflamba Geçen y l n 3. çeyre inde seyahate 8,2 milyar harcad k ANKARA- 2013'ün üçüncü çeyre- inde yurt içi seyahat say s, bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 3,8 artarak 26 milyon 452 bin oldu. Bu dönemde seyahate ç kanlar, toplam 8 milyar 184 milyon 45 bin lira harcad. Yurt içinde ikamet edenlerin bir ve daha fazla geceleme kayd ile yapt klar toplam seyahat say s, geçen y l n üçüncü çeyre inde bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 3,8 artarak 26 milyon 452 bin oldu. Bu dönemde seyahate ç kanlar, 8 milyar 184 milyon 45 bin lira harcad. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), 2013 y l n n 3. çeyre ine (Temmuz-A ustos-eylül) iliflkin Hanehalk Yurtiçi Turizm Araflt rmas sonuçlar n aç klad.buna göre, geçen y l n Temmuz-Eylül döneminde seyahate ç kanlar, 269 milyon 577 bin geceleme yapt. Ortalama geceleme say s 10,2, seyahat bafl na yap lan ortalama harcama ise 309 lira oldu. Yerli turistlerin yurt içinde yapt klar seyahat harcamalar üçüncü çeyrekte bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 6,8 artarak 8 milyar 184 milyon 45 bin lira olarak gerçekleflti. Seyahat edenler, harcamalar n kiflisel veya paket tur harcamalar fleklinde yapt. Söz konusu dönemde yurt içi turizm harcamas n n yüzde 90,7'sini (7 milyar 422 milyon 726 bin lira) kiflisel, yüzde 9,3'ünü ise (761 milyon 319 bin lira) paket tur harcamalar oluflturdu. Yurt içinde ikamet edenlerin bir ve daha fazla geceleme kayd ile yapt klar toplam seyahat say s geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 3,8 artarak 26 milyon 452 bin oldu. Seyahate ç k fl amac olarak birinci s rada yüzde 61,5 ile "yak nlar ziyaret'', ikinci s rada yüzde 30,2 ile "gezi, e lence, tatil", üçüncü s rada ise yüzde 5 ile "sa l k" yer ald. (AA) Hakk Murat SÖBÜTAY ANTALYA- LEYLA ATAMAN KOYUNCUO LU - Türkiye Elektrik letim Anonim fiirketi (TE Afi), 2014 y l ndaki elektrik tüketimini 256 milyar 660,5 milyar kilovatsaat (kwh) olarak hesaplad. TE Afi' n 2014 y l k sa dönem arz-talep projeksiyonuna göre, Türkiye'nin bu y l için elektrik üretim imkan toplam 309 milyar 903,2 milyon kwh, üretim yede i de 63 milyar 716,9 milyon kwh olarak tahmin edildi. Buna göre Türkiye'nin 2014 y l Ocak ay nda 22 milyar 281,6 milyon kwh, flubat ay nda 19 milyar 739,3 milyon kwh, mart ay nda 21 milyar 438,1 milyon kwh, nisan ay nda 20 milyar 50,3 milyon kwh, may s ay nda 20 milyar 438,1 milyon kwh, haziran ay nda 21 milyar 91 milyon kwh, temmuz ay nda 23 milyar 726,5 milyon kwh, a ustos ay nda 22 milyar 731 milyon kwh, eylül ay nda 21 milyar 327,8 milyon kwh, ekim ay nda 19 milyar 819,6 milyon kwh, kas m ay nda 20 milyar 966,1 milyon kwh, aral k ay nda da 23 milyar 51,2 milyon kwh elektrik tüketece i tahmininde bulunuldu. Böylece Türkiye'nin 2014'te elektrik tüketimi 256 milyar 660,5 milyar kwh olarak tahmin edildi. Bu y l üretim imkan tahmini de ocakta 26 milyar 496,2 milyon kwh, flubatta 24 milyar 104,3 milyon kwh, martta 25 milyar 690,3 milyon kwh, nisanda 24 milyar 326,9 milyon kwh, may sta 'te elektrik tüketim tahmini 256,7 milyar kwh milyar 137,9 milyon kwh, haziranda 26 milyar 209,3 milyon kwh, temmuzda 28 milyar 560,7 milyon kwh, a ustosta 27 milyar 810,7 milyon kwh, eylülde 24 milyar 721,5 milyon kwh, ekimde 23 milyar 569,7 milyon kwh, kas mda 24 milyar 945,8 milyon kwh, aral kta ise 27 milyar 330 milyon kwh olarak hesapland. Üretimin 227 bin 552,2 Gigavatsaatinin (GWh) termik santrallerden, 70 bin 416,8 GWh'sinin hidrolik santrallerden, 2 bin 235,8 GWh'sinin de jeotermal santrallerden elde edilece i öngörüldü. TE Afi, bu y l bin 296 GWh elektrik enerjisi sat laca, 11 bin 770,2 GWh elektrik enerjisi al m nda bulunulaca öngörüsünde de bulundu. (AA) Güre'de yatak kapasitesi artacak BALIKES R - Kuzey Ege'nin termal turizm merkezi olan Edremit ilçesine ba l Güre beldesinde, inflaatlar tamamlanma aflamas - na gelen 3 otelin hizmete gimesiyle yatak kapasitesinin yaklafl k yüzde 60 artmas bekleniyor. Güre Belediye Baflkan Kamil Saka, AA muhabirine yapt aç klamada, beldenin do a, deniz, da, sa l k, termal ve kültür turizmi bak m ndan önemli bir potansiyele sahip oldu unu söyledi. Yaz aylar nda bölgedeki yo unlu un yan s ra k fl mevsiminde özellikle termal otellerin hafta içi günlerde yüzde 60, hafta sonlar ve sömestr tatili gibi dönemlerde de yüzde 100 dolulukla hizmet verildi ini dile getiren Saka, Kuzey Ege'nin termal merkezi konumunda bulunan Güre'nin y ld - z n n her geçen gün daha fazla parlad n anlatt. Sadece yurt içinden de il, Avrupa ülkelerinden de gelen kiflilerin Güre'nin termal sular nda flifa arad n belirten Saka, flöyle konufltu: "Önce Güre'nin, sonra Edremit Körfezi'nin turizminden gelecek ad na çok umutluyum. Bu y l k fl aylar nda bölgemizdeki termal tesislerde yüksek doluluk oran na sahibiz. Termal tesislerde hafta sonlar nda yer bulunamaz hale geldi. Güre'de 3 yeni termal otel aç l yor. Bu da Edremit Körfezi turizmi aç s ndan oldukça önem tafl yor. nflaatlar tamamlanmak üzere olan otellerin de devreye girmesiyle yatak say s nda yaklafl k bin 500 (yüzde 60) art fl sa lanacak ve 4 bine ulaflacak." (AA) ORGAN ZASYON H ZMET ALINACAKTIR TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU Resmi lanlar HAZ RAN 2014 TAR HLER ARASINDA YAPILACAK OLAN "ÜN VERS TE PROJE YA- RIfiMALARI" ORGAN ZASYON HALES hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : ATATÜRK BULVARI KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : / c) Elektronik Posta Adresi: ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar : Haziran 2014 tarihleri aras nda Ankara'da düzenlenece olan "Üniversite Proje Yar flmalar Final Organizasyon" hizmet al m ihalesi yaklafl k 518 kifli kifliyle gerçeklefltirilecektir. Ayr nt l bilgiye EKAP'ta yer alan ihale doküman içinde bulunar idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer: Teknik fiartnamenin 2. maddesinde belirtilen tüm alan ve mekanlar. c) Süresi: fle bafllama tarihi , iflin bitifl tarihi halenin a) Yap laca yer: Atatürk Bulvar No:221 Sat nalma Müdürlü ü, Kavakl dere/ankara b) Tarihi ve saati: :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, hale konusu iflin yerine getirilmesi için al nmas zorunlu olan ve ilgili mevzuat nda o ifl için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, 1) Türkiye Seyahat Acenteleri Birli i (TÜRSAB) üyelik belgesinin asl veya asl n n uygunlu u noterce onaylanm fl örne i. 2) A Grubu Seyahat Acentesi oldu una dair belgenin asl veya asl na uygunlu u noterce onaylanm fl örne i Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklan, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterle Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli taraf ndan belirlenecek tutarda bankala nezdindeki kullan lmam fl nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde k s tlama bulunmayan mevduat n gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarlar toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sa lanabilir steklinin ihalenin yap ld y ldan önceki y la ait y l sonu bilançosu veya eflde er belgeleri: a) lgili mevzuat uyar nca bilançosunu yay mlatma zorunlulu u olan istekliler y l sonu bilanços veya bilançonun gerekli kriterlerin sa land n gösteren bölümlerini, b) lgili mevzuat uyar nca bilançosunu yay mlatma zorunlulu u olmayan istekliler, y l sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sa land n gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sa land n göstermek üzere yeminli mali müflavir veya serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar, Sunulan bilanço veya eflde er belgelerde; a) Cari oran n (dönen varl klar / k sa vadeli borçlar) en az 0,75 olmas, b) Öz kaynak oran n n (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olmas, c) K sa vadeli banka borçlar n n öz kaynaklara oran n n 0,50'den küçük olmas, yeterlik kriterler ve bu üç kriter birlikte aran r. Yukar da belirtilen kriterleri bir önceki y lda sa layamayanlar, son iki y la ait belgelerini sunabilir.bu takdirde, son iki y l n parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden yeterlik kriterlerinin sa lan p sa lanmad na bak l r. Serbest meslek erbab n n verece i, ilgili mevzuat na göre düzenlenmifl ve onaylanm fl serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen de erlere göre, son y la ait toplam gelirin toplam gider oran n n veya son iki y la ait gelir ve giderlerin parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden bulunan oran n en az (1,25) olmas flart aran r. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müflavir veya serbest muhasebeci mali müflavir ya da vergi dairesince onayl olmas gerekir. hale veya son baflvuru tarihi y l n ilk dört ay nda olan ihalelerde, bir önceki y la ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki y la ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sa layamayanlar ise iki önceki y l n belgeleri ile üç önceki y l n belgelerini sunabilirler. Bu durum belgeleri sunulan y llar n parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden yeterlik kriterlerinin sa lan p sa lanmad na bak l r fl hacmini gösteren belgeler: a) halenin yap ld y ldan önceki y la ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt alt nda devam eden hizmet ifllerinin gerçeklefltirilen k sm n n veya bitirilen hizmet ifllerinin parasal tutar n gösteren, ihalenin yap ld y ldan önceki y lda düzenlenmifl faturalar, Bu belgelerden birinin sunulmas yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden, taahhüt alt nda devam eden ifllerin gerçeklefltir k sm n n veya bitirilen ifllerin parasal tutar n n ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmamas gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sa layan ve sa lad kritere iliflkin belgeyi sunan istekliyeterli kabul edilir. Bu kriterleri bir önceki y lda sa layamayanlar, son iki y la ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki y l n parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden yeterlik kriterlerinin sa lan p sa lanamad na bak l r. Y l n ilk dört ay nda olan ihalelerde, bir önceki y la ait gelir tablosunu sunmayanlar, iki önceki y l n gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik kriterini sa layamamas halinde, iki önceki y l n ve üç önceki y l n gelir tablolar sunulabilir. Bu durumda, gelir tablolar sunulan y llar n para tutarlar n n ortalamas üzerinden yeterlik kriterlerinin sa lan p sa lanmad na bak l r Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterle fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oran ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Yurt içinde veya yurt d fl nda Kamu veya Özel Sektörde bedel içeren tek bir sözleflme kapsam nda taahhüt edilen kongre, seminer ve toplant organizasyon iflleridir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. hale yerli ve yabanc tüm isteklilere aç kt r. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Liras ) karfl l Atatürk Bulvar No:221 Sat nalma Müdürlü ü Kavakl dere / ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Atatürk Bulvar No:221 Sat nalma Müdürlü ü, Kavakl dere/ankara adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu üzerine ihale yap lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (Bas n A-1771) (www.bik.gov.tr)

7 7 EKONOMI 12 fiubat 2014 Çarflamba S&P nin not indirimi kal c ve etkili olmaz KOCAEL - Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi ktisat Bölümü Baflkan Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan, uluslararas kredi derecelendirme kuruluflu Standart&Poor's'un (S&P) Türkiye'nin "BB+" olan kredi notunu koruyarak, not görünümünü dura andan negatife çevirmesine iliflkin, "Bunun kal c not indirimi fleklinde etkili olabilece ini düflünmüyorum. Önce 30 Mart' görelim. Sonras nda bu tablo normale dönerse hem Standart&Poor's hem de benzeri kurulufllar n de erlendirmesinde normale dönüfl olacakt r" dedi. Bayraktutan, AA muhabirine yapt aç klamada, karar n sürpriz olmad n söyledi. Türkiye'nin kredi notunda flimdilik de ifliklik yap lmad n dile getiren Bayraktutan, "Kredi derecelendirme kuruluflu 30 Mart'a kadar Türkiye'nin kredi görünümünü negatifte tutup, notuna sonras nda bakacak. Seçimler sonras nda siyasi istikrar devam ederse notta de iflim gerekli olmayacak ama siyasi istikrars zl k oluflursa notta indirime gitmek için ön haz rl k yapm fl oldu" diye konufltu. Bayraktutan, siyasi tart flmalardan ötürü Türkiye'nin zaten birkaç ayd r türbülansta oldu una dikkati çekerek, "Görünümü negatife çevirme karar da bu türbülans n yans mas. Bunun kal - c not indirimi fleklinde etkili olabilece ini düflünmüyorum. Önce 30 Mart' görelim. Sonras nda bu tablo normale dönerse hem Standart&Poor's hem de benzeri kurulufllar n de erlendirmesinde normale dönüfl olacakt r" ifadesini kulland. Herhangi bir ülke hakk ndaki uzun vadeli kredibilite de erlendirmelerinin yat r m fonlar - n n ülke tahvillerine ilgisini etkiledi ini aktaran Bayraktutan, flöyle devam etti: "Türkiye'de kredi kurulufllar n n de erlendirmeleriyle ilgili flu ana kadar herhangi olumsuz etkilenme yoktu. Bunu Türkiye'ye giren ve ç - kan yabanc sermaye miktar ndan izliyoruz. Dolay s yla bu karardan çok ciddi etkilenme oluflabilece ini düflünmüyorum. Zaten uluslararas sermaye çevreleri Türkiye'nin 2014 y l nda yaflayaca seçimler, 17 Aral k hatta Gezi olaylar - n n ard ndan ortaya ç kan siyasi tart flmalar kararlar na yans tm fl durumdalar. Merkez Bankas n n faizle ilgili kararlar da bu anlamda Türkiye'nin elini güçlendirdi. Dolay s yla Türkiye'de hisse senedi veya tahvil piyasalar na iliflkin çok ciddi olumsuz yans ma öngörmüyorum." (AA) Hak- fl Genel Baflkan Arslan: 11 milyon 400 bin iflçi k dem tazminat alam yor KOCAEL - Hak- fl Genel Baflkan Mahmut Arslan, zmit ilçesindeki otelde düzenlenen Hizmet- fl Sendikas Kocaeli fiubesi Genel Kurulu'nda yapt konuflmada, k dem tazminat n n çal flanlar n ve emekçilerin çözüm bekleyen en önemli sorunlar ndan oldu unu söyledi. flletmeleri yanl fl uygulamalarla zarara sokanlar n iflletmecilik anlay fl n modern anlay fla getiremeyenlerin en kolay yol olarak fabrikalar n kapatt klar n ve çal - flanlar n iflten ç kard klar n, k dem tazminatlar n vermediklerine dikkati çeken Arslan, "Bu iflin sorumlular hayatlar n ayn standartlarda sürdürmeye devam ediyor. Olan, 10 y l n, 15 y l n, 20 ve 25 y l n bu iflletmeye vermifl çal flanlara oluyor. Emeklili ine 10 gün, 20 gün kala fabrikay kapat yorlar, k dem tazminatlar alacaklar n n hiçbirisi verilemiyor" fleklinde konufltu. Hak- fl'in 1976'daki ilk genel kurulunda "k dem tazminat fonu" oluflturulmas n n talep edildi ini an msatan Arslan, Türkiye'de sigortal çal flan 11 milyon 600 bin iflçinin belediyelerle yaklafl k 200 bininin kamuda çal flt n, k - dem tazminat n zaman nda sadece bu çal flanlar n alabildi ini vurgulad. "Peki 11 milyon 400 bin kifli ne yap - yor" diyen Arslan, " fl yerine ömrünü ad - yor ama bir gün 'sana k dem tazminat yok' diyorlar. flveren girifl ç k fl yap yor ve bir sürü hileli yolla k dem tazminat na el koyuyor. flverenler, devlet kontrolünde fon istemiyor. Türkiye'de özel sektörde çal flan 11 milyon 400 bin iflçi k dem tazminat alam yor" ifadesini kulland. Arslan, 2012'de SGK'ya iflverenler taraf ndan bildirilen iflçi ç k fl bildirgesinin 12 milyon 500 oldu unu, bir iflçiye bir y lda 3-4 defa girifl ç k fl yap ld n, ç k fl bildirgelerinin yüzde 90' n n bir y ldan az çal flan iflçilerden olufltu unu dile getirdi. flçilerin yüzde 90' n n bir y l doldurmad için k dem tazminat alamad n kaydeden Arslan, "Yarg tay n, yerel mahkemelerin, yetkili muhatap kurumlar n sorunlar n n, dosyalar n n yüzde 70'i k dem tazminat yla ilgilidir" dedi."kamuda çal flanlar n k dem tazminat hakk var da özel sektördekilerin yok mu" diyen Arslan, konuflmas n flöyle sürdürdü: "K dem tazminat yasada var ama alam yorlar. Bunu als n istiyoruz, bu konuda çözüm öneriyoruz. flçilerin hizmet akdi ile k dem tazminat iliflkisini ay rmam z gerekiyor. flçinin hakl, haks z hizmet hakk feshedildi inde, k dem tazminat na dokunulmamas gerekiyor. Daha iyi flartlarda ifl buluyorlar ama 'k dem tazminat hakk m yanacak' diye iflten ayr lam yor. Türkiye'de yüz kifliden 90' k dem tazminat alam yor. Hak- fl olarak sorunu çözmek istiyoruz, k dem tazminat fonu önerimizi sunuyoruz ama ne yaz k ki bizimle ayn kulvarda yürüyenler hiçbir gerekçe koymadan 'hay r' diyor. Say n Baflbakan da say n bakan da 'taraflar uzlafl n, gelin, k dem tazminat konusunu çözelim' diyor. Nas l uzlaflaca z? Bence hükümet, say n bakan inisiyatif almal. Bu ülkenin k dem tazminat meselesini çözmeleri gerekiyor." Hak- fl Genel Baflkan Mahmut Arslan, ülkenin çal flma hayat n n di er büyük sorunlar ndan birinin de tafleronlaflma oldu unu savundu. Arslan, 1999'da belediyelerde yaklafl k 250 bin kadrolu iflçi oldu unu, hizmet al m yla çal flanlar n say s n n ise kay tlara girecek kadar yüksek olmad n ifade ederek, "Bugün belediyelerde çal flan kadrolu iflçi say s bin civar nda. Tafleronda çal flan, alt iflveren iflçilerinin say s yaklafl k 400 bin civar nda. Di er kamu kurumlar n da içine al rsan z, yaklafl k 1 milyona yak n hizmet al m yla çal flan tafleron iflçileri var. Bu rakamlar asl nda Türkiye'de bir fleylerin nas l de iflti- ini gösteriyor. De iflmifl ama çal flanlar aleyhine de iflmifl durumda" diye konufltu. Kamunun tafleron uygulamalar yla daha fazla zarar etti ini, daha fazla yükün alt na girdi ini öne süren Arslan, flunlar kaydetti:"yüzde 18 KDV ödüyor, ödenmeyen k dem tazminatlar n, maafllar, sosyal haklar esas iflveren ödüyor ama ayn zamanda tafleron firmalara kaynak aktar yor. Böyle bir hesap olabilir mi? Hem tafleron firmalar para kazanacak hem de belediyelere fatura ödettireceksiniz. Bu nas l bir al flverifltir ki her seferinde kamu, çal flanlar zarar ediyor. Bu, Türkiye'nin son 12 y lda yaflad her alandaki de iflimiyle, dönüflümüyle ve 2023 hedefleriyle örtüflmeyen bir tablodur." Arslan, 1980 darbesinde, 28 fiubat sürecinde ve benzer süreçlerde de s k nt yaflad klar n ancak hiçbir zaman, flartlar ne olursa olsun istikametinden, duruflundan, misyonundan, de erlerinden taviz vermeden mücadelesini sürdürdü ünü ve karfl l nda bedeller ödedi ini dile getirerek, "Bize bir k s m siyasi hareketlere, partilere yak n, yandafl' diyenlere sesleniyorum. Biz ba ms z bir örgütüz. Hak- fl'in genel kurullar, yönetim kurullar ve sendika yönetimleri dahil ba ms z, özgür birer konfederasyon ve sendikad r. (AA) Hak- fl Genel Baflkan Mahmut Arslan, Türkiye'de özel sektörde çal flan 11 milyon 400 bin iflçinin k dem tazminat alamad n savunarak, "Yarg tay n, yerel mahkemelerin, yetkili muhatap kurumlar n sorunlar n n, dosyalar n n yüzde 70'i k dem tazminat yla ilgilidir" dedi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Ifl k: Krizlerin en kal c etkisi giriflimcilik ruhuna darbe DÜZCE - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Fikri Ifl k, "Türkiye'de krizlerin en kal c etkisi nedir' derseniz, giriflimcilik ruhuna vurdu u darbedir. Ekonomik olarak krizler telafi edilebiliyor ve tahribat onarabiliyorsunuz ama giriflimcilik ruhuna vurulan darbeyi inan n çok kolay ve k sa sürede izah edemiyorsunuz" dedi. Düzce Ticaret ve Sanayi Odas (DÜTSO) taraf ndan düzenlenen Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Gelifltirme ve Destekleme daresi Baflkanl (KOSGEB) Giriflimcilik E itimi Sertifika Töreni'nde konuflan Ifl k, bir ülkenin giriflimcisi, risk alan, gözünü budaktan sak nmayan insanlar yoksa ne kadar destek verilirse verilsin, hangi yat r m yap l rsa yap ls n, kalk nmay sürdürülebilir k lma imkan bulunmad n söyledi. "Allah'a flükürler olsun, bizim giriflimcilik ruhumuz çok iyi" diyen Ifl k, bu giriflimci yap n n mutlaka do ru yönde desteklenmesi gerekti ini vurgulad. Türkiye için KOSGEB'in büyük önem tafl d na dikkati çeken Ifl k, flöyle konufltu. "Türkiye'de krizlerin en kal c etkisi nedir' derseniz, giriflimcilik ruhuna vurdu u darbedir. Ekonomik olarak krizler telafi edilebiliyor ve tahribat onarabiliyorsunuz ama giriflimcilik ruhuna vurulan darbeyi inan n, çok kolay ve k sa sürede izah edemiyorsunuz. Bu yüzden KOSGEB'in bu giriflimcilik e itimlerini çok önemsiyoruz. Ülkeyi kalk nd racak olan giriflimcilerimizdir. Bugün Türkiye, dünyada ihracat yapmad ülke b rakmad. Bu, çok güzel bir fley. Yapmam z gereken fley, giriflimcilikte riskleri azaltmak, insanlar m z n bu noktadaki bilgi seviyesini yükseltmek, do ru yaklafl mla insan m z n potansiyelini ülkemizin de erlerine dönüfltürmek." Ifl k, bu y l KOSGEB'e 332 milyon lira bütçe ay rd klar n kaydederek, ay rd klar bütçenin en iyi flekilde, en iyi yerlerde kullan lmas n istediklerini söyledi. "Di er sorumlulu umuz da milletten toplad m z vergiyi en do ru, en etkin ve en verimli flekilde kullanmakt r" diyen Ifl k, sözlerini flöyle tamamlad : "Biz emanetçiyiz. Cebimizden para koyarak bir fley yapm yoruz. Milletten toplad m z vergiyi da t yoruz. Bu noktadaki hassasiyetimiz de son derece yüksek. Arzu ediyoruz ki KOSGEB'in de TÜB TAK' n da bakanl m z n da kulland rd kredilerin Türkiye'ye geri dönüflü ve geri dönüfl çarpan çok yüksek olsun. Biz ifl yap yor gibi gözükmek de il, gerçekten ifl yapmak istiyoruz. Bu ülke Ar- Ge, inovasyon, ürün ve süreç gelifltirme, patent, faydal model, tasar m için çok ciddi kaynak harc yor." (AA) Türk ifl adamlar Batum'u infla ediyor TRABZON - ZAFER SEL - Acara Özerk Cumhuriyeti'nin yönetim merkezi olan ve Sarp S n r Kap s 'na 15 dakikal k mesafede bulunan Batum'da, altyap yat r mlar n n büyük ço unlu unu Türk ifl adamlar gerçeklefltiriyor. Türk ve Gürcistan vatandafllar n n kimlikle geçifl yapabildi i Sarp S n r Kap s 'nda yolcu ve araç trafi inin her geçen gün artmas, her iki ülke aras ndaki iliflkilerin daha da geliflmesine katk sa l yor. Gürcistan' n Acara özerk bölgesinin yönetim merkezi olan ve Türkiye'ye 15 dakikal k mesafede yer alan Batum ise son y llarda özellikle turizm sektöründe büyük yat r mlar gerçeklefltiriyor. Yat r mlar n büyük bölümü ise Türk ifl adamlar taraf ndan yap l yor. Türkiye'nin Batum Baflkonsolosu Engin Ar kan, AA muhabirine yapt aç klamada, Batum'un Sarp S n r Kap s 'na çok yak n mesafede yer alan bir flehir oldu unu ifade etti. Ar kan, Batum'a Türkiye'den yo un bir ilginin oldu unu ifade ederek, " fl adamlar m z yat r mc olarak baflta inflaat sektörü olmak üzere di er sektörlerde buraya yo un bir ilgi gösteriyor. Batum'da son y llarda yap lan yat r mlar n yüzde 80'i Türk menfleli. Batum, gelecekte çok önemli bir turizm merkezi olmaya aday. Bunun oluflmas nda yat r mc lar m z n da önemli pay var" dedi. Batum'da inflaat sektörünün yan s ra mobilya, tekstil, turizm ve otelcilik sektörlerinde de Türk yat r mc lar n söz sahibi oldu unu belirten Ar kan, "Baflkonsoloslu umuza gelen Türk ifl adamlar, çeflitli yat r mlar konusunda bizden görüfl al yor. Türk ifl adamlar, özellikle inflaat, demir-çelik ve turizm sektöründe bölgeye yat r m yapmak istiyor" diye konufltu. Engin Ar kan, Sarp S n r Kap s 'n n, Türkiye'de yolcu girifl-ç k fl say s aç s ndan Atatürk ve Antalya havalimanlar n n ard ndan 3. s rada yer ald n belirterek, flunlar kaydetti: "Sarp S n r Kap s 'ndan geçti imiz y l yaklafl k 6 milyon 400 bin dolay nda yolcu girifl-ç k fl gerçeklefltirildi. Sarp S n r Kap s, altyap bak m ndan biraz yetersiz kal yor. Buras çok önemli bir geçifl noktas." (AA)

8 8 12 DONATIM MALZEMES SATIN ALINACAKTIR M LL E T M BAKANLI I 2. AKfiAM SANAT OKULU (DERS ALETLER YAPIM MERKEZ ) DONATIM MALZEMES al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : BAHÇELIEVLER MAH. MIRAÇ CAD. HASANO LAN ELMADA /ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : Emaye Yaz Tahtas : Adet Üçlü Çerçeve Tak m : Tak m Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Bahçelievler Mah. Miraç Cad. No:22 Hasano lan Elmada /ANKARA c) Teslim tarihi : fle bafllama tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde 500 adet/tak m, takip eden her 30 günde bir en az 1000 adet/tak m teslim edilecektir. 3- halenin a) Yap laca yer : Bahçelievler Mah. Miraç Cad. No:22 Hasano lan Elmada /ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat. MAMAK LÇES NE BA LI TEMEL E T M KURUMLARINA H ZMET ALIMI (TEM ZL K ELEMANI ÇALIfiTIRMI fi ) MAMAK LÇES NE BA LI TEMEL E T M KURUMLARINA H ZMET ALIMI (TEM ZL K ELEMANI ÇALIfiTIRMI fi ) hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : SAFAKTEPE SERPMELER SOK.NO:5 fiafaktepe MAMAK/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar : Mamak lçesine ba l Temel E itim Kurumlar na 197 Temizlik eleman n çal flt rma ifli Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Mamak lçe Milli E itim Müdürlü ü fiafaktepe Mah.Serpmeler sok.no:5 Mamak-ANKARA c) Süresi : fle bafllama tarihi , iflin bitifl tarihi halenin a) Yap laca yer : fiafaktepe Mah.Serpmeler sok.no:5 Mamak-ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz. TÜB TAK BAfiKANLIK VE ENST TÜLER ADINA MICROSOFT KAMPÜS L SANS ANLAfiMASI E T M ÇÖZÜMLER ÜYEL ANLAfiMASI YEN LENMES B L fi M MÜDÜRLÜ Ü D ER ÖZEL BÜTÇEL KURULUfiLAR TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU TÜB TAK BAfiKANLIK VE ENST TÜLER ADINA MICROSOFT KAMPÜS L SANS ANLAfiMASI E - T M ÇÖZÜMLER ÜYEL ANLAfiMASI YEN LENMES hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras :2014/ darenin a) Adresi : Atatürk Bulvar ÇANKAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar : Hizmetin miktar ve türü ekte yer almaktad r. TÜB TAK Baflkanl k ve Enstitüler ad - na Microsoft Kampüs Lisans Anlaflmas E itim Çözümleri Üyeli i Anlaflmas yenilenmesi hizmet al m. Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : TÜB TAK Baflkanl k, TÜB TAK MAM ve Enstitüler (B LGEM UEKAE, B LGEM BTE, UME, SAGE, UZAY, ULAKB M, TUG) c) Süresi : fle bafllama tarihi , iflin bitifl tarihi halenin a) Yap laca yer : TÜB TAK Baflkanl k Sat nalma Müdürlü ü Atatürk Bulvar No: 221 Kat:7 Kavakl dere AN- KARA b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili- in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren, standart Resmi lanlar Resmi lanlar Resmi lanlar fiubat 2014 Çarflamba LAN hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir veya noter taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kesin kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Özel ve resmi kurumlara yap lan "emaye yaz tahtas " ve "üçlü çerçeve tak m " sat fl ifli benzer ifl olarak de erlendirilecektir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Liras ) karfl l Müdürlü ün Ziraat Bankas Elmada fiubesindeki TR IBAN Nolu hesab na döküman bedeli yat r larak dekont karfl l Ders Aletleri Yap m Merkezi Müdürlü ü - Ticaret Müdür Yard mc l ndan adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bahçelievler Mah. Miraç Cad. No:22 Hasano lan Elmada /ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, k sm teklif verilebilir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (BASIN-1723)(www.bik.gov.tr) Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 45 oran ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Resmi Kamu ve Kurulufllardan tek bir sözleflmede gerçeklefltirilmifl temizlik personeli hizmet al m na ait ifl bitirme belgesi 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. hale yerli ve yabanc tüm isteklilere aç kt r. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Liras ) karfl l Mamak lçe Milli E itim Müdürlü ü fiafaktepe Mah.Serpmeler sok.no:5 Mamak-ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mamak lçe Milli E itim Müdürlü ü adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu üzerine ihale yap lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (BASIN-1767)(www.bik.gov.tr) forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oran ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Yurt içinde ve Yurt d fl nda Kamu ve Özel sektörde bedel içeren tek bir sözleflme kapsam nda taahhüt edilen ve kabul ifllemleri tamamlanan yaz l m ve lisans iflleri 5.Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. hale yerli ve yabanc tüm isteklilere aç kt r. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Liras ) karfl l TÜB TAK Baflkanl k Sat nalma Müdürlü ü Atatürk Bulvar No: 221 Kat:7 Kavakl dere ANKARA adresinden sat n al nabilir. hale doküman n n posta yoluyla da sat n al nmas mümkündür. Posta yoluyla ihale doküman almak isteyenler, posta masraf dahil 55 TRY (Türk Liras ) doküman bedelini Vak fbank Ankara Merkez fiube TR IBAN no.lu hesaba yat rmak zorundad r. Posta yoluyla ihale doküman sat n almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliflkin ödeme dekontu ile ihale doküman n n gönderilece i adresin de belirtildi i ihale doküman talep baflvurular n yukar da yer alan faks numaras na veya yaz l olarak idareye ihale tarihinden en az befl gün önce göndermek zorundad r. hale doküman iki ifl günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. hale doküman n n posta yoluyla gönderilmesi halinde, postan n ulaflmamas ndan veya geç ulaflmas ndan ya da doküman n eksik olmas ndan dolay idaremiz hiçbir flekilde sorumlu tutulamaz. Doküman n postaya verildi i tarih, doküman n sat n alma tarihi olarak kabul edilecektir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TÜB TAK Baflkanl k Sat nalma Müdürlü ü Atatürk Bulvar No: 221 Kat:7 Kavakl dere ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla dagönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu üzerine ihale yap lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altm fl) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (BASIN-1774)(www.bik.gov.tr)

9 12 fiubat 2014 Çarflamba 9 TÜRKÇE BAKIfi Prof. Dr. Nurullah ÇET N ST KLÂL MARfiI NIN TAHL L VE KAYNAKLARI-31 Bu m sradaki izmihlal kelimesiyle ilgili olarak Orhan Karaveli bir aç klama getiriyor. Buna göre Âkif, bu m srada Ali Kemal in bir yaz yla Kuva-y Milliye hareketini, Millî Mücadeleyi izmihlal kelimesiyle izah na fliddetle tepki koymufltur. Ali Kemal, yaz s nda biraz da alayc bir ifadeyle Türk rk n n iflgalciler taraf ndan yok edilece ini yani izmihlal edilece ini söylemifl, Âkif de ona sert bir flekilde hay r Türk rk yok edilemeyecektir diye tepki göstermifltir. Dolay s yla bu m sradaki izmihlal kelimesini Âkif, Ali Kemal in yaz s ndan alm flt r. Ali Kemal, 7 A ustos 1920 günlü gazetesinde yay mlanan söz konusu baflyaz s nda flu cümlelere yer verir: "Dün gazetelerde okuduk; Mustafa Kemal ve 'hempalar ' (arkadafllar ) Eskifle hir'de karargâhlar n kurmufllar; Karabekir'ler, Kâz m'lar, Nuret tin'ler, Ali Fuat'lar, Salâhattin'ler sözde kolordular n n bafl na geçip Yunanl lara karfl büyük taarruza haz rlan yorlarm fl. Bu ç lg nca te flebbüsün ac sonucu ne olacakt r, size bir kelime ile özetleyelim: z mihlal!.. Gene zmihlal!.. Daima izmihlal!.. Çünkü Yunanistan' n ordular var... Cephanesi var... Savafl araç ve gereçleri var ve sonuçta ngiltere gibi büyük bir yar d mc s var. Bütün bunlardan baflka Yunan halk yla devletinin düflün ce, emel ve gaye birli i var. NAZIM fiekl : stiklâl Marfl nda 9 dörtlük ve 1 befllik olmak üzere toplam 10 birim, 41 m sra, 257 kelime vard r. Naz m birimi dörtlüktür, ancak son birim beflliktir. Son birimi 5 m sradan oluflmas n n sebebi, muhtemelen fliirin sonunda as l vurguyu, etkiyi, fliirin içeri ini pekifltirmek, as l mesaj daha belirgin flekilde vurgulamak olabilir. Dörtlük naz m birimi, daha çok Türk halk edebiyat nda kullan lm flt r. Bunun yan nda Divan edebiyat m zda da kullan lm flt r. fiiir, son birimi ve kafiye düzeni bak m ndan bilinen geleneksel naz m flekillerinden birine tam olarak uymaz. Bir bak ma Âkif, kendine özgü bir naz m flekli kurgulam flt r. Ancak hem içeri i, hem üslubu ve hem de m sra kümelenmesi bak m ndan Türk halk fliirinin destan naz m flekline benzetebiliriz. fiiirin ilk dörtlü ü girifl, sonraki 8 dörtlük geliflme, son befllik ise sonuç bölümünü oluflturur. Birimler aras nda çok sa lam bir organik ba vard r. D L: stiklâl Marfl m z, dil özellikleri bak m ndan yaz ld dönemin yaz ve konuflma dili olan Türkçenin bütün zenginli ini, canl l n, k vrakl n ve ifade gücünü yans t r. fiair, Türkçeye son derece hâkimdir. Millî heyecan m z tam olarak ifadeye uygun bir Türkçe kullan lm flt r. Hareket ve dinamizmi ifade eden fiiller ve fiil cümlelerinin a rl kta olmas, Millî Mücadele sürecimizi, savafl ortam n ve bu ortam n gere i olan hareketlili i yans tmaya tam olarak uygundur. Genellikle cümleler, bir m srada tamamlanmaktad r. ÜSLÛP: stiklâl Marfl nda çok kuvvetli bir hitabet üslubu vard r. fiair, bütün bir Türk milletini, Millî Mücadele yi sonuna kadar, tam ba ms z ve ba lant s z hür bir Türk devleti kuruluncaya kadar sürdürmeleri yönünde heyecanland rmaya çal flmakta, Türk milletinin yi itlik, kahramanl k duygular na hitap etmektedir. Coflkun üslubunda Nam k Kemal in ateflli ifadelerinin yans malar hissedilmektedir. Bunu da daha çok gür, tok, kesin emir ifadeleriyle, soru ve ünlemlerle sa lamaya çal flmaktad r. Ayr ca fliirde çok kuvvetli bir telkin, yönlendirme, ikna, sorgulama, yarg lama, elefltirme ve tan mlama üslubu da görülür. Sade, aç k, kesin bir anlat m ve lirik bir söylemi de yine üslubuna ait temel özellikleri aras nda yer al r. Edebî sanatlar, anlam kapal l na yol açmaz. Mesaj, herkesin kolayl kla anlayabilece i bir dil ve üslup içinde sunulmufltur. AHENK Vezin: fiiir, aruzun remel bahrinin en çok kullan lan: Fe ilâtün (Fâ ilâtün) / Fe ilâtün / Fe ilâtün / Fe ilün (Fa lün) vezniyle yaz lm flt r. Kafiye: Âkif, fliirinde çok güçlü ve etkili bir kafiye sistemi kurmufltur. Kafiye kelimelerinin dörtte üçünü isim ve isim soylu kelimelerden seçmifltir. Bu da kafiyenin gücünü ortaya koyar. Her dörtlü ü kendi aras nda kafiyelendirmifl, son birim olan beflli in dördüncü m sra n serbest b rakm flt r. 3. ve 9. dörtlüklerde düzenli redife yer vermifltir. fiiirin kafiye sistemi flöyledir: aaaa bbbb cccc dddd eeee ffff gggg hhhh cccc - bbbxb 1. K tada: sancak, ocak, parlayacak, ancak kelimelerinde zengin kafiye vard r. 2. K tada: hilâl, celâl, helâl, istiklâl kelimelerinde zengin kafiye bulunmaktad r. 3. K tada: yaflar m, flaflar m, aflar m, taflar m kelimelerinde kelime bafllar ndaki -afl harfleri tam kafiye, -ar m eki ise rediftir. Yaln z yaflar m kelimesinde di er kelimelerden farkl olarak genifl zaman eki sadece -r harfidir. Di er kelimelerde ise genifl zaman eki -ar biçimindedir. 4. K tada: duvar, var, bo ar, canavar kelimelerinde -ar harfleri tam kafiyedir. Ayr ca duvar, var, canavar kelimeleri aras nda tunç kafiye vard r. Çünkü müstakil olan var kelimesi, duvar ve canavar kelimeleri içinde yer almaktad r. Hatta bo ar kelimesindeki - harfi, sesi itibariyle -v ye yaklaflt r l rsa k tan n tamam nda zengin kafiyenin uyguland n düflünmek de mümkün olabilir. 5. K tada: sak n, ak n, Hakk n, yak n kelimelerindeki -k n harflerinde tam olarak zengin kafiye görülüyor. Ancak Hakk n kelimesinde kk harflerini tek k sesi biçiminde okumak da mümkündür. Hafif bir kayd rmayla bu iki k sesini tek bir k sesine dönüfltürmek mümkün. O zaman -ak n harfleriyle 4 seslik bir zengin kafiye yapmak mümkün hâle gelebilir. Ayr ca sak n, ak n, yak n kelimeleri aras nda tunç kafiye vard r. 6. K tada: tan, yatan, atan, vatan kelimelerindeki -tan harflerinde tunç kafiye görülüyor. Di er yandan yatan, atan, vatan kelimelerindeki - eki belirtme durum ekidir. Bunlar kendi aras nda redif olur. 7. K tada: fedâ, flühedâ, Hüdâ, cüdâ kelimelerindeki -dâ harflerinde zengin kafiye vard r. Çünkü bu kelimeler, Arapça ve Farsça kaynakl d r ve sonlar uzun sesli harfle bitmektedir. 8. K tada: emeli, mahrem eli, temeli, inlemeli kelimelerinde -emeli harflerinde tunç kafiye vard r. emeli kelimesi, di er kelimelerin bir parças durumundad r. Ayr ca 2. m sradaki eli kelimesi di er m sralardaki son kelimelerin bir parças d r ve bu durumda ikinci bir tunç kafiye ortaya ç kmaktad r. Di er yandan ilk üç m sradaki son -i harfi rediftir. 9. K tada: tafl m, yafl m, na fl m, bafl m kelimelerindeki -afl harfleri tam kafiye, - m harfleri ise rediftir. 10. K tada: hilâl, helâl, izmihlâl, istiklâl kelimelerindeki -lâl harfleri zengin kafiyedir. Hürriyet kelimesi serbesttir. Görüldü ü gibi Âkif, kafiye konusunda son derece baflar l d r ve hem tam, zengin ve tunç kafiye çeflitlerini kullanabilmekte hem de bir bend içerisinde çok de iflik kafiye sistemlerini iç içe kullanabilme baflar s n gösterebilmektedir. Bu da onun sese ve Türkçenin bütün ifade imkanlar na olan hâkimiyetini ortaya koymaktad r. Kaynakça: Adalet Ergenekon Çil, Mehmet Âkif Ersoy ve stiklal Marfl, Bo aziçi Yay nlar, stanbul 1989 Beflir Ayvazo lu, stiklal Marfl Tarihi ve Anlam, Tercüman Yay nlar stanbul 1986 Hikmet Sami Türk, stiklal Marfl ve Mehmet Âkif Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanl Yay nlar, Ankara 2004 Mehmet Âkif Ersoy Özel Say s, Millî Kültür Dergisi, Aral k 1986 M. Ertu rul Düzda, Mehmet Âkif Ersoy, Kültür Bakanl Yay nlar, Ankara 2002 Mehmet Çetin, stiklal Marfl ve Mehmet Âkif Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanl Yay nlar, Ankara 2003 Muhittin Nalbanto lu, Mehmet Âkif ve stiklâl Marfl, stanbul 1981 Yaflar Ça bay r, Bayrak Mücadelemiz ve stiklal Marfl, Ötüken Neflriyat, stanbul 2009 Zeki Sar han, Vatan Türküsü stiklâl Marfl, Tarihi ve Anlam, Kültür Bakanl Yay nlar, Ankara 2002 (Bitti) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: ANKARA HAVA RAPORU BULMACA Soldan sa a: 1. yi yemek merak. 2. lave etme, katma, ekleme. Negatif foto raf. 3. sviçre de bir akarsu. Dervifllerin giydi i bol bir tür h rka. 4. K y sa l k idaresince gemilere verilen girifl ç k fl izni. 5. Radyumun simgesi. Güney Yemen in baflkenti. Endonezya n n plaka iflareti. 6. Davran fl, duygu ve düflünce bak m ndan ince ve nazik olan kimse. Bir fleyin en yüksek ve sivri noktas. 7. Kar n. Yüz kal b. 8. Mukavele, sözleflme. Panama n n plaka iflareti. Uzakl k anlat r. 9. Kokulu bir bitki. Taneli bir meyve. 10. Evin bir bölümü. Mesafe. 11. Soru sözü. Kongo da batakl k ormanlarda yaflayan, gövdesi k z l kestane rengi, bacaklar beyaz çizgili, memeli bir hayvan. 12. Tropikal bölgelerde yetiflen bir a aç türü. Bayrak. 13. Afrika n n do usunda toplu olarak yap lan vahfli hayvan av. Hitit. 14. Nikelin simgesi. Benzenden türeyen bir amin. 15. Kabiliyet. 16. K r k kemikleri bir arada tutmak için kullan lan tahta gibi düz nesnelere verilen ad. Ac bir sebze. 17. Kabul etmeyerek geri çevirme. Japonya da kullan lm fl eski bir hacim ölçüsü. Derebeylik Japonya s nda paryalar kast. 18. Güzel sanat. H zl yüzmek için aya a tak lan araç. 19. Takma saç. Bir nota. 20. Tirsi bal. Ürünün tarladaki ad. Yukar dan afla ya: 1. Boyundaki kalkan bezinin afl r büyümesiyle beliren hastal k. Baron efline verilen ad. Bal k yumurtas ile yap lan bir tür meze. 2. Kar fl k renkli. Akarsu yata, mecra. Fakültenin yönetiminden sorumlu profesör. Vücudun salg lad tuzlu s v. 3. Dik, ç k lmas güç. Özen. yi olma durumu, sa l k, esenlik. talya da bir rmak. 4. Tulyumun simgesi. Ba l l k. Göçebelerin konak yeri. Yabanc. Güreflte yenilgiyi kabul etme. 5. Alakok. fiark da her k tadan sonra tekrarlanan bestesi de iflmeyen bölüm. Ba budamaya ya da a aç kesmeye yarar bir tür e ri b çak. 6. Lokmanruhu. Eskiden Beyo lu na verilen ad. Kastamonu ilinin bir ilçesi. 7. nce yap l. Arapçada su. Konya ilinde bir baraj. Kay nbirader. Bafl çoban. 8. Ekin biçme arac. Rusçada evet. Sonsuzlu a de in, sürgit. 9. Avrupa da bir ülke. Yafta. Çok eski ve bilinmeyen bir tarihi anlat rken kullan lan sözcük. 10. Yeflil Abanozun eflanlaml s. Yapt n, söyledi ini yads ma, gizleme. Dualardan sonra söylenir. Petrol ç kar lan da m z. Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

10 10 12 fiubat 2014 Çarflamba SAGLIK Burcu KER M ÇEVRE DÜZENLEME fi YAPTIRILACAKTIR ANKARA BÜYÜKfiEH R BELED YES ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DA RES BAfiKANLI I Yenimahalle lçesi Kardelen Mahallesinde Adalar Aras Park (Bat kent Park ) Çevre Düzenleme yap m ifli 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r. hale Kay t Numaras :2013/ darenin a) Adresi : Yahya Kemal Cad. Tarsus Sokak No: Yenimahalle YEN MAHALLE/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu yap m iflinin a) Niteli i, türü ve miktar : Yaklafl k m2'lik alanda Proje ve detaylar nda belirtilen park yap m ifllerini kapsamaktad r. Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Ankara c) fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yap larak ifle bafllanacakt r. ç) flin süresi : Yer tesliminden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 3- halenin a) Yap laca yer : Ankara Büyükflehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baflkanl Toplant Salonu Yahya Kemal Caddesi Tarsus Sok No:32 Yenimahalle/ANKARA b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas veya ilgili Meslek Odas Belgesi Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da esnaf ve sânatkar odas ndan veya ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflte idarenin onay ile alt yüklenici çal flt r labilir. Ancak iflin tamam alt yüklenicilere yapt r lamaz. stekliler, ihale konusu yap m iflinde alt yüklenicilere yapt rmay düflündükleri ifllere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren belge Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli taraf ndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullan lmam fl nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde k s tlama bulunmayan mevduat n gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarlar toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sa lanabilir steklinin ihalenin yap ld y ldan önceki y la ait y l sonu bilançosu veya eflde er belgeleri: steklinin ihalenin yap ld y ldan önceki y la ait y l sonu bilançosu veya eflde er belgeleri; a) lgili mevzuat uyar nca bilançosunu yay mlatma zorunlulu u olan istekliler y l sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sa land n gösteren bölümlerini, b) lgili mevzuat uyar nca bilançosunu yay mlatma zorunlulu u olmayan istekliler, y l sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sa land n gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sa land n göstermek üzere yeminli mali müflavir veya serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eflde er belgelerde; a) Cari oran n (dönen varl klar / k sa vadeli borçlar) en az 0,75 olmas, b) Öz kaynak oran n n (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olmas, c) K sa vadeli banka borçlar n n öz kaynaklara oran n n 0,50 den küçük olmas, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aran r. Yukar da belirtilen kriterleri bir önceki y lda sa layamayanlar, son üç y la kadar olan y llar n belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan y llar n parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden yeterlik kriterlerinin sa lan p sa lanmad na bak l r. hale veya son baflvuru tarihi y l n ilk dört ay nda olan ihalelerde, bir önceki y la ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki y la ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sa layamayanlar ise iki önceki y l n belgeleri ile üç önceki ve dört önceki y l n belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan y llar n parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden yeterlik kriterlerinin sa lan p sa lanmad na bak l r fl hacmini gösteren belgeler: steklinin ihalenin yap ld y ldan önceki y la ait, afla da belirtilen belgelerden birini sunmas yeterlidir; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt alt nda devam eden yap m ifllerinin gerçeklefltirilen k sm n n veya bitirilen yap m ifllerinin parasal tutar n gösteren faturalar. steklinin cirosunun teklif etti i bedelin % 25 inden, taahhüt alt nda devam eden yap m ifllerinin gerçeklefltirilen k sm n n veya bitirilen yap m ifllerinin parasal tutar için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmamas gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sa layan ve sa lad kritere iliflkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri ihalenin yap ld y ldan önceki y l için sa layamayanlar, ihalenin yap ld y ldan önceki y ldan bafllamak üzere birbirini takip eden son alt y la kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan y llar n parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden yeterlik kriterlerinin sa lan p sa lanmad na bak l r. hale veya son baflvuru tarihi y l n ilk dört ay nda olan ihalelerde, bir önceki y la ait gelir tablosunu sunmayanlar bak m ndan iki önceki y l, ihalenin yap ld y ldan bir önceki y l olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik flart n n sa lanamamas halinde ise, iki önceki y l, ihalenin yap ld y ldan bir önceki y l olarak kabul edilmek üzere son alt y la kadarki gelir tablolar sunulabilir ve bu durumda gelir tablolar sunulan y llar n parasal tutarlar n n ortalamas üzerinden yeterlik kriterlerinin sa lan p sa lanmad na bak l r Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son on befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oran ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say lacak mühendislik ve mimarl k bölümleri: Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Yap m flleri Benzer fl Gruplar Tebi i'nde belirtilen A grubu ifllerden XVIII grup ifller Benzer ifle denk say lacak mühendislik veya mimarl k bölümleri: nflaat Mühendisi, Mimar, Peyzaj Mimar 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Liras ) karfl l Ankara Büyükflehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baflkanl Yahya Kemal Caddesi Tarsus Sok No:32 Yenimahalle/ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Büyükflehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baflkanl Yahya Kemal Caddesi Tarsus Sok No:32 Yenimahalle/ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Di er hususlar: halede Uygulanacak S n r De er Katsay s (N) : 1,2 Bas n-1694(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar Talasemi, hamileli in 4. haftas nda tespit ediliyor Türkiye de a rl kl olarak Akdeniz Bölgesi nde görülmesine karfl n, göçlerle yay - larak art k tüm dünyan n sorunu haline gelen talasemi (genetik geçiflli kal tsal kan hastal ), hamileli in 4. haftas nda tespit edilebiliyor. ADANA - Bölgenin tek tan merkezi olan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Moleküler ve Biyokimyasal Genetik Tan Merkezi, 3 binin üzerinde yapt do um öncesi tan da s f r hata ile büyük bir baflar ya imza att. Akdeniz ülkelerindeki rklarda görülen, do acak çocu a anne-babas ndan beta talasemi geninin kal t msal olarak geçti i bir tür kans zl k hastal olan kalasemi tafl y c lar n n say s nda görülen art fl, korkutucu boyutlara ulaflt. Do- um öncesi yap lacak tarama testleriyle bu hastal n tespit edilebilece i görüflünde birleflen bilim dünyas, talaseminin önlenmesi için büyük u rafl veriyor. ÇÜ Moleküler ve Biyokimyasal Genetik Tan Merkezi de bilim dünyas n n bu u rafllar na, do um öncesi tan da s f r hatay yakalayarak destek veriyor. Yaflam boyu devam eden kan hastal talasemi ile ilgili aç klama yapan ÇÜ T p Fakültesi T bbi Biyokimya Anabilim Dal Ö retim üyesi Prof. Dr. K ymet Aksoy, hastal n ancak erken tan ile önlenebilece ine dikkat çekti. Prof. Dr. K ymet Aksoy, Dünya Sa l k Örgütü verilerine göre dünyada 266 milyonu bulan talasemi tafl y c l n n ciddiye al nmas gerekti ini de vurgulayarak, Erken tan n n önemi alg lanmaz, do um öncesi tan da geç kal n rsa, hastaneye ba ml çocuklar n say s artacak. dedi. Prof. Dr. Aksoy, anne adaylar n n hamileliklerinin 4. haftas nda mutlaka bir tan merkezine gidip önerilen testleri yapt rmas gerekti ini ifade ederek, Bebe in sa l kl olup olmad ancak hamilelikteki testlerle ortaya ç kar. Ancak bunu da zaman geçirmeden, yani geç kalmadan yapt rmak gerekiyor. Hamilelik döneminde yap lacak olan testlerin amac, anne veya bebe in sa l n etkileyebilecek sorunlar önceden tespit ederek gerekli önlemleri zaman nda alabilmek. fleklinde konufltu. Talesemi ile ilgili verileri de aktaran Prof. Dr. K ymet Aksoy, bölgemizde hastal - n görülme oran n n ve tafl - y c say s n n fazla oldu unu bildirdi. Prof. Dr. Aksoy; Toplumda görülme oran yüzde 1 in üzerinde olan hastal klar Dünya Sa l k Örgütü taraf ndan yayg n hastal k s n f na giriyor ve hemen müdahale edilmesi öngörülüyor. Talaseminin Akdeniz Bölgesi nde görülme oran ise yüzde 3.7. Hatta Türkiye nin baz bölgelerinde akraba evlilikleri nedeniyle bu oran yüzde 10 lara kadar ç k yor. Bu oranlar çok önemli. ifadelerini kulland. Prof. Dr. K ymet Aksoy a göre talasemi nin önüne geçebilmenin tek yolu ise, hastal ö renmek, bilinçlenmek ve tabii ki erken tan. Bunlara ulaflman n yolu da hastal güncel tutmaktan geçiyor.(cha) HPI RADARI TAfiIMA APARATI SATIN ALINACAKTIR 3.HV. KM.BKM.MRK.K.LI I ET MESGUT /ANKARA HPI RADARI TAfiIMA APARATI ALIMI al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2013/ darenin a) Adresi : 3'ÜNCÜ HAVA KMAL BAKIM MERKEZ KOMUTANLI I ET MESGUT/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : 8 Adet HPI Radar Tafl ma Aparat Al m Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : 3 üncü H BM K.l kmal Grup K.l Mal Saymanl Etimesgut/ANKARA c) Teslim tarihi: Sözleflmenin imzalanmas na müteakip 90 (doksan) takvim günüdür 3- halenin a) Yap laca yer : Hv.Loj.K.l Mahalli Al mlar hale Kom.Bflk.l (3 üncü H BM K.l Nizamiyesi Yan ) Etimesgut/ANKARA b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan mesleki ve teknik yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir. 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Liras ) karfl l Hv.Loj.K.l Mahalli Al mlar hale Kom.Bflk.l (3 üncü H BM K.l Nizamiyesi Yan ) Etimesgut/ANKARA adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hv.Loj.K.l Mahalli Al mlar hale Kom.Bflk.l (3 üncü H BM K.l Nizamiyesi Yan ) Etimesgut/ANKARA adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n-1662(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

11 11 DIS HABERLER 12 fiubat 2014 Çarflamba Yücel TANOL sviçre AB den göçe s n rlama getirdi CENEVRE - sviçre halk, Avrupa Birli i (AB) ülkelerinden göçü s n rlamay öngören teklifi referandumda kabul etti. Referandum sonuçlar na göre, milliyetçi sviçre Halk Partisi (SVP) taraf ndan desteklenen ve AB den sviçre ye göçün s n rlanmas n öngören teklif çok az bir oy fark yla kabul edildi. sviçreliler yüzde 50,3 oyla teklifi desteklerken yüzde 49,7 karfl oy kullan ld. Ülkede, Almanlar n ve talyanlar n yaflad bölgelerde ve k rsal kesimlerde yaflayanlar n deste ini alan teklif, Frans zlar n yaflad bölgelerde verilen karfl oylarla k smen dengelendi. sviçre hükümeti ve ülkedeki birçok siyasi parti, Afganistan da savafl n faturas n çocuklar ödüyor KAB L - BM raporunda, 2013 ün en kanl y llardan biri oldu una vurgu yap larak uluslararas güçlerin çekilmeye haz rl k yapt s rada Taliban n merkezi hükümeti zay flat p kendini hissettirdi i ve sahada daha fazla zemin kazanmak için sald r lar n artt rd belirtildi. ABD nin 2001 de bafllatt iflgal boyunca Afganistan da binlerce sivil hayat n kaybetti. Ancak aç klamalar her ne kadar sivil kay plar n yüzde 80 oran nda Taliban n yol kenar na yerlefltirdi i patlay c lar, intihar eylemleri ve di er sald r lardan ötürü oldu u yönünde yap lsa da Taliban bu suçlamalar kabullenmiyor. Sivil kay plar n daha ziyade Taliban ile Afgan güvenlik güçleri aras ndaki çat flmalarda oldu u kaydedilen BM raporuna göre, geçen y l ülke genelinde meydana gelen en az 962 silahl çat flmada siviller ya yaraland ya da hayat n kaybetti. Ayr ca Afgan güçleri ile Taliban milisleri aras ndaki çat flmalardan ötürü sivil kay plarda da bir önceki y la göre yüzde 43 art fl oldu. KADIN VE ÇOCUKLAR Ç N ÇOK KANLI B R YIL OLDU Geçen y l n 12 y ll k iflgal boyunca kad n ve çocuklar için de en kötü dönemlerden biri oldu u, kay plar n göçmenlere sert kotalar getiren teklife karfl yd. Yasan n ülke ekonomisine ve AB ile iliflkilere zarar verebilece i savunuluyordu. Sonuç, sviçre ile AB aras ndaki iflçilerin serbest dolafl m anlaflmas na da ayk r l k teflkil ediyor. Teklifin kabulüyle AB ülkelerinden göçmenlerin sviçre ye girifline ciddi s n rlamalar getirilecek. Ayr ca, milliyetçi sviçre Halk Partisinin referandum kapsam nda yapt kampanyada ülkedeki Müslüman say s n n 1 milyonu bulabilece i fleklinde uyar lar yap ld. 8 milyon nü sahip ülkede resmi rakamlara göre 500 bin Müslüman yaflarken, ço unun 1990 l y llarda Balkan savafl döneminde ülkeye girdi i ço unun özellikle yol kenar na yerlefltirilen patlay c lar ve çat flmalar n aras nda kalmaktan kaynakland ifade edildi. Birleflmifl Milletler nsan Haklar Direktörü Georgette Gagnon, rapora iliflkin de erlendirmesinde, Kad n ve çocuklar n gündelik hayat n sürdürürken ölmesi ya da yaralanmas çok vahim bir durum. Evinde veya okula giderken ya da çal flt s rada veya bir yere giderken çat flman n ortas nda kal p ölmek çok üzücü. Taraflar sivil kay plardan uzak durmaya ça r yoruz ifadesini kulland. UNAMA ya göre 2013 te 561 çocuk hayat n kaybetti, bin 195 i de yaraland. Bu da bir önceki y la oranla yüzde 34 lük art fl anlam na geliyor. Yüzde 36 l k art fl n gözlemlendi i kad nlar aç s ndan da durum farkl de il. Geçen y l 235 kad n hayat n kaybetti, 511 kad n yaraland. Çat flmalarda hayat n kaybedenlerin yüzde 74 üne hükümet karfl t güçlerin, yüzde 8 ine Afgan güvenlik güçlerinin ve yüzde 3 üne de ABD öncülü ündeki NATO sald r lar n n neden oldu u belirtiliyor. Yüzde onluk k sm n n iki taraf n hatas olarak görüldü ü Birleflmifl Milletler Afganistan a Yard m Misyonu na göre, geçen y l 2 bin 959 sivil hayat n kaybetti, 5 bin 656 kifli yaraland. A IR YARALANANLARIN B RÇO U SAKAT KALIYOR Çat flmalar s ras nda yaralananlar için esas s k nt o zaman bafll yor. Zira imkanlar n s n rl oldu u devlet hastanelerinde tedavi ancak hafif yaral lar için yap labiliyor. Bundan dolay çat flmalarda a r yaralananlar n bir ço u sakat kal yor. Uluslararas yard m kurulufllar Afganistan da faaliyet gösteriyor ancak bu yard m kurulufllar n n bir k sm, yerli ve yabanc görevlileri sald r ya u rad gerekçesiyle son bir y lda eleman azaltma yoluna gitti. Hatta baz lar Afganistan dan tamamen çekildi. Özellikle protez kol ve bacak deste inde bulunan kurulufllar n ya da rehabilitasyon merkezlerinin azl, Afgan halk n n çilesini iyice artt r yor. Vücudunun bir k sm n gerek yol biliniyor. sviçre ekonomisi düflük iflsizlik oran ve istikrarl yap s yla ekonomik krizle mücadelesine devam eden AB ülkelerine nazaran baflar l bir performans sergiliyor. Ülkeye girifl yapan göçmenler, ülkenin istikrarl yap s na zarar verece i düflüncesiyle halk tedirgin ediyor. Ayr ca, ülkenin do u bölgesinde yer alan St. Gallen e ba l Au-Heerbrugg de yap lan yerel referandumda da bölgede yer alan ilkokullarda Müslüman k zlar n türbanl okula gelmesi yasakland. Referandumda 990 kifli yasak lehine oy kullan rken, 506 kifli ise yasa reddetti. Ülkenin en do usundaki kasabada, Somali uyruklu iki k z çocu unun 2013 Haziran ay nda kenar na yerlefltirilen bombalardan gerekse may n ya da çat flmalardan etkilenerek kaybedenler, yurt d fl na gitme imkan olmad için kendi kaderine terk ediliyor. Afganistan da 1979 daki Sovyet iflgali de dahil flu ana kadar devam eden savafllarda resmi aç klamalara göre 1,5 milyona yak n kiflinin hayat n kaybetti i en az 2 milyon kiflinin de sakat kald tahmin ediliyor. Ancak gerçek rakamlar bunun çok daha ötesinde. SEÇ M SÜREC SABOTE ED LEB L R Afganistan da nisan ay nda cumhurbaflkan seçimi yap lacak. Adaylar n seçim kampanyalar geçen hafta resmen bafllad. Baflkent Kabil ve çevresinde hummal çal flmalar yürütülüyor. Ancak Taliban n kazanan Washington da çok önceden belirlenen bir seçim sürecini tan mayaca z fleklinde aç klamalar seçimi sabote edece i anlam nda geliyor. Öte yandan seçimlerin yap lmas için önce ABD nin ve NATO nun ülkeyi terk etmesini isteyen hükumet karfl t güçlerin, halka yönelik bask lar da art yor. Vatandafllar uyaran Taliban, seçimlerden ve seçim kampanyalar ndan uzak durmalar n istiyor. Adaylar n, Taliban n etkin oldu u güney vilayetlerinde seçim kampanyas yürütmesi ise neredeyse olanaks z gibi duruyor. Daha önceki seçimlerde oy kullananlar n parmaklar n kesen ve seçim merkezlerini bombalayan Taliban n bu seçim sürecinde de varl n benzer sald r larla hissettirece i öngörülüyor. (AA) Birleflmifl Milletler Afganistan a Yard m Misyonu (UNAMA) taraf ndan yay mlanan y ll k de erlendirm e raporuna göre, 2013 y l nda ülke genelinde devam eden savafl ve çat flmalarda hayat n kaydeden ya da yaralanan çocuklar n say s n n bir önceki y la oranla yüzde 34 daha artt BULMACANIN ÇÖZÜMÜ baflörtüsü sebebiyle okuldan ayr kalmas ülke genelinde tepkiye yol açm flt. Bunun ard ndan bölgedeki ilkö retim okulu, yönetmeli ini de ifltirerek derste baflörtüsü tak lmas na izin verdi. Di er taraftan, bu tart flmalar n sürdü ü s rada ise bir baflka baflvuru üzerine, sviçre Federal Mahkemesi, yasal altyap olmad için baflörtüsünün okullarda yasaklanamayaca yönünde karar vermiflti. Ancak Federal Mahkeme nin karar ndan sonra baflörtüsünün okullarda ç kar lmas n savunan sviçre Halk Partisi gereken yasal düzenlemeyi oluflturmak için St. Gallen de referandumda oylanmak üzere yasaklama teklifi verdi. (AA) Bangladefl te tutuklu Cemaat-i slami liderlerinden Yusuf hayat n kaybetti ANKARA - Bangladefl te tutuklu bulunan ve idamla yarg lanan Cemaat-i slami liderlerinden Maulana Abul Kalam Muhammad Yusuf un geçirdi i kalp krizi nedeniyle götürüldü ü hastanede hayat n kaybetti i bildirildi. Cemaat-i slami Partisi nin avukat Tajul slam, konuya iliflkin AA muhabirinin telefonda sorular n yan tlad. Avukat slam, 1971 olaylar na iliflkin suçlamalarla hapishanede tutulan 88 yafl ndaki Cemaat-i slami Genel Baflkan Yard mc s Yusuf un kalp yetmezli i ve kanser gibi ciddi sa l k problemleri olmas na ra men tahliye edilmedi ini söyledi. Dakka da bu sabah öldü ü belirtilen Yusuf un hastaneye getirilme süreciyle ilgili konuflan slam, Baflkent Dakka dan yaklafl k 80 kilometre uzakta bulunan hapishaneden Bangabandhu fieyh Mucip Üniversite Hastanesi ne (BSMMU) getirilen Yusuf, bir saat boyunca ilk müdahale yap lmadan bekletildi. Bir süre sonra ilk muayeneyi yapan doktor, Yusuf un derhal yo un bak ma al nmas gerekti ini söyledi. Ama hastane yönetimi buna izin vermedi ve Yusuf öldü dedi. Cemaat-i slami liderlerinden Yusuf un sa l k sebepleriyle tahliyesi için birçok kez baflvuruda bulunduklar n belirten avukat slam, Devam eden mahkeme sürecinde 88 yafl ndaki Yusuf un sa l k sorunlar olmas nedeniyle tahliye baflvurular nda bulunduk. Ama mahkeme Yusuf un durumunun çok kritik olmad n iddia ederek baflvurular m z kabul etmedi diye konufltu. Bangladefl te 1971 y l ndaki ba ms zl k mücadelesi s ras nda savafl suçu iflledi i gerekçesiyle idam cezas yla yarg lanan Cemaat-i slami Partisi liderlerinden Maulana Abul Kalam Muhammad Yusuf, partinin genel baflkan yard mc l görevini yürütüyordu. (AA) G A S T R O N O M U L A M A A R A P A A R F E R A C E T P R A T K A R A A D E N R K B A R D N B A T I N M A S K A K T P A S T A R N A N E N A R O D A A R A N N E O K A P A E K A B A A L E M S A F A R E T N A N L N T Y E T E N E K A T E L B B E R R E T T O E T A A R P A L E T M M P E R U K F A A L O S A E K N

12 12 12 fiubat 2014 Çarflamba HABER BRAH M ARKLAN Üç havaliman nda daha engeller kalkt ANKARA - Engelli veya hareket kabiliyeti k s tl yolculara havalimanlar nda gerekli kolayl klar n sa lanmas amac yla Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl Sivil Havac l k Genel Müdürlü ü (SHGM) taraf ndan yürütülen "Engelsiz Havaliman Projesi" kapsam nda sertifika almaya hak kazanan iflletmelerin say s 26'ya yükseldi. SHGM taraf ndan hayata geçirilen ''Engelsiz Havaliman Projesi" kapsam nda, havalimanlar n n engelli vatandafllar n kullan m na uygun hale getirilmesi çal flmalar h zla devam ediyor y l nda yürürlü e giren Özürlüler ve Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De ifliklik Yap lmas Hakk ndaki Kanun'da söz konusu çal flmalar n tamamlanmas için öngörülen 7 y ll k süre, geçen y l yap lan yeni bir düzenlemeyle 1 y l uzat ld. Ayr ca eriflilebilirlik hususundaki standartlar n yerine getirilip getirilmedi inin denetimi için illerde Aile ve Sosyal Politikalar, çiflleri, Çevre ve fiehircilik, Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme bakanl klar yla özürlüler ile ilgili konfederasyonlar n temsilcilerinden oluflan komisyon kurulmas kararlaflt r ld. Komisyonca, yap lacak denetim sonucunda eksiklikleri bulunan tüm kurum kurulufllara eksikliklerin giderilmesi için 2 y l geçmemek üzere ek süre verilebiliyor. AA muhabirinin, edindi i bilgiye göre, engelli veya hareket kabiliyeti k s tl yolculara havalimanlar nda gerekli kolayl klar n sa lanmas amac yla Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl Sivil Havac l k Genel Müdürlü ü (SHGM) taraf ndan yürütülen "Engelsiz Havaliman Projesi" kapsam nda sertifika almaya hak kazanan iflletmelerin say s 26'ya yükseldi. SHGM taraf ndan projede belirtilen gereklilikleri yerine getiren DHM Genel Müdürlü üne, Bursa Yeniflehir, Kahramanmarafl ve Erzurum havalimanlar için Engelsiz Havaliman Kuruluflu sertifikas verildi. Böylece belge alan "Engelsiz Havaliman " say s 17'ye yükseldi. Proje kapsam nda proje gereksinimlerini tamamlayan Antalya, stanbul Atatürk, zmir Adnan Menderes, Ankara Esenbo a, Gaziantep, Mu la Dalaman, Erzincan, Kocaeli Cengiz Topel, Çanakkale, Isparta Süleyman Demirel, Tekirda /Çorlu, Malatya, Sivas Nuri Demira ve Zafer Havaliman da "Engelsiz Havaliman Kuruluflu" belgelerini almaya hak kazanm flt. SHGM'ye baflvuruda bulunulan di er havalimanlar yla ilgili inceleme ve de erlendirme çal flmalar da tüm h z yla sürdürülüyor. Havaliman ve terminal iflletmecilerinin yan s ra havayolu flirketleri ve yer hizmeti kurulufllar n n da dahil oldu u projenin yer hizmetleri alan nda baflvuruda bulunan TGS Yer Hizmetleri Afi ise Sabiha Gökçen, Adnan Menderes, Adana, Esenbo a, Atatürk ve Antalya havalimanlar nda yer hizmetleri alan nda engelsiz hizmet sunuyor. Kayserili ile flaka olmaz! Dursun ERKILIÇ Prof. Dr. fiükrü K z lot un Kayseri seyahati, konuflmas ve ard ndan kaleme ald yaz s güldüren, düflündüren türdendi. Hürriyet Gazetesi köfle yazar, vergi uzman K z lot, Kayseri Serbest Mali Müflavirler Odas 'n n düzenledi i nflaat Muhasebesinde Vergi ve KDV Uygulamalar seminerinde önemli bilgiler verirken, anlatt f kralar ile de kat l mc lar güldürdü. K z lot, dönüflünde kaleme ald bir yaz da da Kayserilinin dillere destan ticari zekas n ve yasa delen uygulamalar n gösteren bir yaz kaleme ald liral k telefon Kayseri de 10 TL bafll kl yaz, vurgu yapt m z ticari zekan n flahikas gibi! Asl nda bu özellik, taa M.Ö. ye uzanan mazisi olan bir ticari gelene in tortusudur. Çünkü, Kayseri çok eski bir ticaret merkezidir. Bu gelene in çarp c örne i diye anlat l r ya; hani, Kayserili tüccar alacakl s na demifl ki, Erciyes in kar eridi inde borcumu ödeyece im. Alacakl da dört mevsim beklemifl görmüfl ki, Erciyes ten kar eksik olmuyor. Kayserili o borcu mutlaka ödemifltir. Ödemifltir ödemesine de dört mevsim zaman kazanm flt r KIZILOT UN YAZISI Evet, Prof. Dr. fiükrü K z lot un liral k telefon Kayseri de 10 TL bafll kl yaz s na dönecek olursak; Kayserili bir esnaf, liral k cep telefonunu 10 liraya sat yor ve bundan da para kazan yordu! cümlesini okuyunca önce insan n devreleri kar fl yor. Sonra nas l diyerek okumaya ANKARA (AA) - Hem Yurt çi Üretici Fiyat Endeksi (Y -ÜFE) hem Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendi inde geçen ay, en fazla reel getiriyi külçe alt n sa lad. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), ocak ay na iliflkin "Finansal Yat r m Araçlar n n Reel Getiri Oranlar "n aç klad. Buna göre, ayl k bazda en yüksek reel getiri, Yurt çi Üretici Fiyat Endeksi (Y - ÜFE) ile indirgendi inde yüzde 6,03, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendi inde ise yüzde 7,42 külçe alt nda gerçekleflti. Y -ÜFE ile indirgendi inde; yat r m araçlar ndan dolar yüzde 4,31, avro ise yüzde 3,68 reel getiri sa lad. Buna karfl l k, Borsa stanbul (BIST) 100 Endeksi yüzde 10, mevduat faizi yüzde 2,82 ve Devlet ç Borçlanma Senetleri (D BS) yüzde 2,79 yat r mc s na kaybettirdi. TÜFE ile indirgendi inde ise dolar yüzde 5,68, avro yüzde 5,04 reel getiri sa larken, BIST 100 Endeksi yüzde 8,82, mevduat faizi yüzde 1,54 ve D BS yüzde 1,51 yat r mc s na kaybettirdi. Dolar, 3 ayl k de erlendirmede; Y - ÜFE ile indirgendi inde yüzde 6,36, TÜFE ile indirgendi inde ise yüzde 9,12 yat r mc s na en yüksek reel getiri sa layan yat r m arac olurken, BIST 100 Prof. K z lot da gösterdi ki; devam ediyor. fiöyle: 1 fiubat 2014 tarihinden itibaren, cep telefonu sat fllar nda kredi kartlar na taksitlendirme kald r l nca, Kayserili de pratik zekas n çal flt rm fl. Cep telefonuna taksitlendirme yasa n delmifl. Cep telefonunu 10 liraya, cep telefonu k l f n da liraya satmaya bafllam fl. Cep telefonunu alan kifli, 10 liray peflin olarak ödüyor liraya ald cep telefonu k l f n n paras n da kredi kart ndan taksitlendiriyor. Sat c düzenledi i faturada da bunu; - Cep telefonu 10 TL - Cep telefonu k l f TL diye belirtiyor. Bu iyiymifl, o zaman biz 10 TL ye telefonu al p, TL lik k l f n almayal m diye düflünmeyin, ikisi bir arada sat l yor. kisini birlikte alana bu uygulama var. PRAT K ZEKÂ Uygulaman n di er illere de yay ld n vurgulayan Prof. K z lot, bu durumu pratik zeka ürün olarak yans t rken; bu Endeksi Y -ÜFE ile indirgendi inde yüzde 18,60, TÜFE ile indirgendi inde ise yüzde 16,49 yat r mc s na en çok kaybettiren yat r m arac oldu. Alt ayl k de erlendirmeye göre avro; Y -ÜFE ile indirgendi inde yüzde 12,23, TÜFE ile indirgendi inde ise yüzde 14,17 ile yat r mc s na en yüksek kazanc sa lad. Ayn dönemde BIST 100 Endeksi, Y -ÜFE ile indirgendi inde yüzde 17, TÜFE ile indirgendi inde ise yüzde 15,56 ile en çok kaybettiren yat r m arac oldu. Finansal yat r m araçlar y ll k olarak de erlendirildi inde; avro, Y -ÜFE ile indirgendi inde yüzde 16,72, TÜFE ile indirgendi inde ise yüzde 19,94 yat r mc s na en fazla reel getiriyi sa lad. Di er taraftan, BIST 100 Endeksi Y -ÜFE ile indirgendi inde yüzde 27,64, TÜFE ile indirgendi inde ise yüzde 25,64 ile en çok kaybettiren yat r m arac oldu. Finansal yat r m araçlar, mevduat faizi (brüt), borsa endeksi (BIST 100), alt n (külçe), dolar ve avronun ayl k, üç ayl k, alt ayl k, y ll k ve ortalama y ll k nominal ve reel getirisi hesaplanarak ayl k olarak yay mlan yor. Ocak 2014 haber bülteniyle finansal yat r m araçlar na Devlet ç Borçlanma Senetleri (D BS) de dahil edildi. D BS'e olayda Maliye nin KDV kayb yok. Cep telefonu düflük fiyata sat l yor ama telefon k l f cep telefonu fiyat na sat ld ndan, toplam gelirde de bir düflüklük olmuyor diyor. Prof. K k lot 10 TL ye sat flta ince bir nokta diyerek flu önemli hususa da dikkat çekiyor: Vergi Usul Kanunu nun Kaçakç l k suçlar ve cezalar bafll kl 359/a-2 maddesine göre; Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte, bu muamele veya durumu mahiyet ve miktar itibariyle gerçe e ayk r flekilde yans tan belge muhteviyat itibariyle yan lt c belge say l yor. Bunun yapt r m da 18 aydan 3 y la kadar hapis cezas oluyor. Bu uygulamada vergi kayb n n bulunmas koflulu aranm yor. Cep telefonu sat fl n n 10 TL, k l f n n TL olarak belirtilmesi olay nda da toplamda bir vergi kayb olmasa da gerçe e ayk r yans tma nedeniyle hapis cezas uygulanabilir. Ve yaz n n can al c cümlesi: Aman dikkat!.. Ocakta en çok külçe alt n kazand rd iliflkin nominal ve reel getiri oranlar, haber bülteninde bulunan di er yat r m araçlar gibi ayl k, 3 ayl k, 6 ayl k, y ll k ve ortalama y ll k dönemlere göre, 2005 y l ndan itibaren yay mlan yor. D BS'e ait reel getiri oranlar, Borsa stanbul taraf ndan yay mlanan Borçlanma Araçlar Piyasas Portföy Performans Endeksleri kapsam ndaki Piyasa De eri A rl kl (PDA) Genel Endeksi kullan larak hesapland. Bu endeks, Borçlanma Araçlar Piyasas 'nda ifllem gören Türk Liras cinsinden iskontolu menkul k ymetlerin getirilerini yans t yor. Her bir D BS, piyasa de eri oran nca a rl k alarak endeks hesaplamalar na dahil oluyor. Fehmi KORU Ad m ad m siyaset ve Câmia Cemaat, Câmia, Hizmet, ad na ne derseniz deyin, iflte o toplumsal yap, siyasette saf n m belirliyor, yoksa kendi partisini kurma yolunda m ilerliyor? Sorumun iki fl kk da, kendilerini Câmia olarak tan mlayanlar n bugüne kadar aman, aman diye kaçt klar, hangisi soru olarak yöneltilse, ikisine de ayn sertlikte Asla cevab n verdikleri seçenekler... Câmia mensuplar n n flimdiye kadar yap lan seçimlerde hangi partiye oy verdikleri bir s rd ; tek aç k ettikleri oy, 2010 y l nda yap lan 26 maddelik anayasa oylamas d r. Ona Evet oyu verdikleri, hatta Fethullah Gülen in Elinizden geliyorsa, ölüleri mezardan kald r p oy kulland r n tavsiyesinde bulundu u biliniyor... Parti tercihinden sürekli kaç nm fl bir Câmia bu... Ancak art k oyunun rengini belli etme aflamas na gelmifle benziyor Câmia... Henüz sözcüleri alenen yerel seçimde destekleyecekleri partiyi ilân etmedi; ancak ayn sözcüler hangi partiye oy verilmeyece ini çat r çat r söylemekte mahzur görmüyorlar... Gizli sakl s kalmad, Câmia bu seçimde Ak Parti ye oy vermeyecek... Câmia fieytan dan ve siyasetten Allah a s n r z dedi i bilinen Bediüzzaman Said-i Nursi çizgisinden geldi i için gerçekten flafl rt c bir durum bu. Câmia sözcüleri, televizyonlarda, Bizi karfl s na alan bir partiye destek verecek de iliz ya gerekçesini kullan yorlar. Ancak, ilk kimin kimi karfl s na ald n unutarak... Oysa en önemli nokta iflte buras : lk siyasi ç k fl, iki hamleyle, Câmia ile irtibatl çevrelerden gelmiflti ve ara aç ld ysa, bu, o iki hamlenin sonucudur. Noktan n önemi ise fluradan: Birbiri ard - na gelen hamlelerle, Câmia, kendisini siyasetin alan nda buldu; sözcülerinin bugün hangi partiyi desteklemedikleri aç klamas n yapabilir hale gelmesinin sebebi budur. Bundan bir ad m sonras, desteklenecek parti aray fl olacakt r... ster istemez partileflme zorunlulu unu getirecektir o hamle de... Baflbakan Tayyip Erdo an bir süreden beri 30 Mart sonras nda tafllar yerinden oynayacak, bir parti ortaya ç kacak öngörüsünü kamuoyuyla paylafl yor. Onun bu öngörüsü do al olarak Câmia yla irtibatland r l yor. Öngörüyle ilgili bir soruya ilk muhatap oldu umda, Risale-i Nur çizgisinin genel yaklafl m n göz önünde tutarak, olumsuz görüfl bildirmifltim; o görüflüm flimdi büyük çapta de iflmifl bulunuyor... De iflikli e, Câmia da sözü dinlenir biri oldu u anlafl lan bir siyaset bilimci sözcüyü dinledikten sonra vard m. Siyaset-bilimci, bir bilimci gibi de il, bir siyasetçi gibi, rakip partiyi mandepsiye bast rmak isteyen bir parti sözcüsü gibi konufluyor çünkü... O yaklafl m, içinde yer ald Câmia y, h zla partileflmeye götürür. 30 Mart tan sonra m olur, yoksa cumhurbaflkan seçimi öncesi mi, bilemem; ancak Baflbakan Erdo- an n öngörüsünün gerçekleflmesi için fazla beklemek gerekece ini sanm yorum. Türkiye için muhtemelen, siyasi hayat - m z için ise kesinlikle bir kazan md r o yöne gidifl; ancak Câmia için iyi midir, o kadar emin de ilim... En baflta sordu um soruya böylece cevap verdim san r m: Câmia ad m ad m saf n belirliyor; flimdi Ak Partiye oy verilmeyece ini biliyoruz, yak nda destekleyecekleri parti/leri de ö reniriz. Sonra Herhalde orada durulmaz. 11 fiubat 2014 Star

13 M s r da turizm a r darbe ald KAH RE - M s r da askeri darbe ve fliddet olaylar n n ard ndan devam eden istikrars zl k turizm sektörünü de olumsuz etkiledi. M s r Turizm Federasyonu taraf ndan haz rlanarak Turizm Bakan Hiflam az-za zu ya sunulan raporda ülkenin turizm gelirinin 2013 te, bir önceki y la oranla yüzde 41 azalarak 10 milyar dolardan 5,9 milyar dolara düfltü ü aç kland. Raporda ülkeye gelen yabanc ziyaretçi say s nda ciddi bir düflüfl yafland ifade edilirken M s r a gelen turist say s n n 2012 de 11,5 milyon iken, 2013 te 9,5 e geriledi i kaydedildi. Turizmdeki düflüflün özel sektöre yans malar n n da konu edildi i rapora göre, turizm flirketleri ve seyahat acentelar n n da geçen y l yaklafl k 173 milyon dolar zarar etti i belirtildi. M s r Turizm ve Seyahat Acentalar Odas Yönetim Kurulu üyesi Basil es-sisi, hükümetten turizm sektörüne destek olmas n talep ederek, Vergilerin düflürülmesini ve flirketlerin son 3 seneye ait sigorta borçlar n n tehir edilmesinin istiyoruz. Bankalar, flirketlere ve acentelere destek amaçl özel kredi imkan sa lamal, ödemeleri ise sektör kendini toparlay ncaya kadar ertelemeli dedi. Rapora göre Turizm ve Seyahat Acenteleri Odas na ba l 2500 flirket bulunuyor. Bu flirketlerin 300 ü yurtd fl ndan ülkeyi ziyaret için gelen turistlerle ilgilenirken geri kalan flirketler ise yurtiçi turizmi, hac ve umre ziyaretleri alan nda hizmet veriyor. (AA) fiubat 2014 Çarflamba Sevgi ACAR SAK N KENT, turizmden ald pay rüzgar sörfü ile art racak MU LA - DURMUfi GENÇ - Uluslararas Yavafl Kentler Birli i (Cittaslow) Genel Sekreterli i taraf ndan 2010 y l nda "sakin kent" ilan edilen Mu la'n n Ula lçesine ba l Akyaka Beldesindeki rüzgar ve uçurtma sörfünün gelifltirilmesi için "Gökova Rüzgar Sörfü ile Ünleniyor" projesi haz rland. Akyaka beldesi s n rlar nda yer alan Akçap nar sahili, son y llarda yerli turistlerin yan s ra yabanc rüzgar sörfçülerinin de vazgeçilmezleri aras nda yer almaya bafllad. Akyaka'ya gelen ziyaretçi say s n ve turizmden ald pay art rmak, do al kaynaklar de erlendirerek amac yla "Gökova Uçurtma Sörf ile Ünleniyor Projesi" haz rland. Proje ile "sakin kentin" turizme katk sa lamas ve uçurtma sörfünün bölgenin tan t m nda kullan lmas amaçlan yor. Bölgedeki faaliyet gösteren e itim okullar ndan birinin sahibi Savafl Tan Bankal taraf ndan haz rlanan ve Güney Ege Kalk nma Ajans (GEKA) taraf ndan kabul edilen 194 bin lira bütçeli projeye ajans, 97 bin lira kaynak sa lad ve çal flmalara baflland. 5 YIL ÖNCE 10 B N K fi GEL YORDU Akyaka Belediye Baflkan Ahmet Çalca, AA muhabirine yapt aç klamada, rüzgarla yap labilen su sporlar na elveriflli do as yla yerli ve yabanc sporcular n tercih etti i Akyaka'da rüzgar sörfü de yap labildi ini, günün büyük bölümünde esen rüzgar yla uzun süreli spor yapma imkan tan d n söyledi. Beldelerini 5 y l önce 8-10 bin kifli ziyaret ederken "sakin kent" unvan n kazand ktan sonra bu say n n 170 bine yükseldi ini bildiren Çalca, "Her y l yaklafl k 10 bin kifli sadece rüzgar ve uçurtma sörfü yapmak, e itim almak amac yla Akyaka'ya geliyor. Projenin hayata geçmesiyle bu say daha da artacak" dedi. Çalca, Akyaka'da 3 bin 500 metrelik birinci derece sit alan içerisindeki sahilin sörf alan olarak tescillendi ini, sahilin belirli bir bölgesinde sürdürülebilir turizm anlay fl yla rüzgar sörfü yap lmaya baflland n hat rlatt. Bu alan n 2010'dan itibaren Mu la Valili ine ba l MELSA firmas taraf ndan kullan ma aç ld n anlatan Çalca, tan nmaya bafllamas yla bölgede sörf yapan say s n n her geçen y l artt n vurgulad. YILIN HER DÖNEM RÜZGAR ALIYOR Akyaka'daki 20 y l k rüzgar rasatlar incelendi inde, y l n her ay uygun rüzgar alan önemli bir bölge oldu una iflaret eden Çalca, flöyle konufltu: "Birinci derecede do al sit alan oldu u için herhangi bir yap laflma olmadan, sörf do ay koruma anlay fl içinde üretken bir anlay flla bölgeye de er katt. Bölgede faaliyet gösteren okullar m zdan biri GEKA destekli 'Gökova Uçurtma Sörfü ile Ünleniyor' projesiyle yaklafl k 97 bin lira destek almaya hak kazand. Böylece bu spor dal n n uluslararas anlamda tan t m, yöre gençlerine sevdirilmesi sa lanacak. Projeyle sporcular n bu alanda daha kaliteli ve bilinçli spor yapmas sa lanacak. Gökova havzas içerisinde Uluslararas Yavafl Kentler Birli i (Cittaslow) Genel Sekreterli i taraf ndan 2010 y l nda "sakin kent" ilan edilen Mu la'n n Ula lçesine ba l Akyaka Beldesindeki rüzgar ve uçurtma sörfünün gelifltirilmesi için "Gökova Rüzgar Sörfü ile Ünleniyor" projesi haz rland. Bodrum ve Marmaris'e alternatif, sürdürülebilir turizm anlay fl n n desteklenmesi için çal flma önemli bir katk." SAK N KENT RÜZGAR SÖRFÜ LE MARKALAfiMA SA LAYACAK Ahmet Çalca, Deniz ve K y Alanlar E itim Merkezinin yapt tespitlere göre bir y lda Gökova havzas nda turizme 33 milyon lira katk sa land n ifade ederek, kite sörfün de bölge ekonomisine önemli katk sa lad n dile getirdi. Beldeye rüzgar sörfü yapmak için özellikle yurt d fl ndan gelen ziyaretçilerin en az bir hafta konaklad n, bunun da Akyaka'n n tercih edilen turizm merkezlerinden biri olmas na katk sa lad n belirten Çalca, "Akyaka beldesinde butik, apart ve otelciler ile havza içerisindeki köy evlerinde, kite sörf yapmaya gelen ziyaretçilere uygun fiyatlarda konaklama imkan ve yüksek hizmet kalitesi sunulmakta. Gökova havzas hem 'sakin kent' belgesiyle hem de koylar m zdaki mavi yolculuk ve kite sörf ile markalaflmaya do ru gidiyor" diye konufltu. Projeyi haz rlayan Bankal ise alternatif sporlardan biri olan uçurtma sörfünü geliflimi ve tan n rl n artt rmak için y l içerisinde çok say da faaliyet gerçeklefltirdiklerini kaydetti. Türkiye'de say l kite sörf sahillerinden Akçap nar' n ününü yayarak bu sporu yapmak isteyen daha fazla yerli ve yabanc turist çekmeyi amaçlad klar n vurgulayan Bankal, flunlar söyledi: "Projenin hibe almaya hak kazanmas ve uygulanmaya bafllanmas yla ilk hedefimiz, turistlere bu sporu profesyonel olarak yapabilmeleri için daha yüksek kalitede bir hizmet sunmaya çal flmak. Öncelikli olarak sporcular n güven duygular n gelifltirmeleri, ard ndan bu sporu yapmak için geldiklerinde okul olarak bizleri seçmeleri sa lamak. Projenin uygulanmas yla özellikle tan t m faaliyetleri sayesinde tüm sahilde GEKA ve hibe programlar konusunda fark ndal k oluflacakt r. Bu tarz alternatif sporlar n teflvik kapsam nda olmas sahilde bulunan di er okullar için de bir örnek teflkil edecektir." (AA) Arap turistin Türkiye ye ilgisi art yor ZM R (AA) - AL RIZA KARASU - Türkiye ye Arap ülkelerinden gelen turist say s son y llarda istikrarl flekilde art fl gösterirken, Türk dizileri, al flverifl olanaklar ve turizm potansiyelinin iyi sunulmas n n Araplar n tatil rotas n Avrupa dan Türkiye ye çevirmesinde etkili oldu u belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanl verilerinden AA muhabirinin derledi i bilgilere göre, Cezayir, Fas, Libya, M s r, Tunus, Birleflik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Kuveyt, Irak, ran, Lübnan, Ürdün, Suudi Arabistan, Yemen gibi 15 Arap ülkesinden geçen y l Türkiye ye gelen turist say s, bir önceki y la oranla yüzde 9 artarak 3 milyon 265 bin 190 kifliye yükseldi. Verilere göre, geçen y l 15 Arap ülkesinden sadece M s r ve Lübnan dan gelen turist say s nda düflüfl gözlendi. ç kar fl kl n devam etti i M s r dan gelenlerin say s geçen y l yüzde 4.1 oran nda düflerek 112 binden, 107 bin 437 kifliye geriledi y l nda en fazla turist art fl ise yüzde 46,74 ile Yemen den yafland. Yemen i yüzde 37 ile Irak, yüzde 33 ile Suudi Arabistan ve Katar, yüzde 24 ile Libya izledi. Tur Operatörleri Dönem Sözcüsü Cem Polato lu, Arap ülkelerinden Türkiye ye gelen turist say s n n son 3 y ld r istikrarl büyüdü ünü söyledi. Araplar n tatil için rotay Avrupa ülkelerinden Türkiye ye çevirmesinde Türk dizileri, al flverifl olanaklar ve turizm potansiyelinin iyi sunulmas n n etkili oldu u belirten Polato lu Arap ülkelerinden ak n artarak devam edecek. Diziler sayesinde bir tak m yerleri görüyorlar. Kültür ve Turizm Bakanl dizilerin içinde bir tak m mesajlarla tan t ma a rl k vermelidir dedi. D Z LER N ETK S BÜYÜK Türk dizilerinin artan popülaritesi, l k geçen k fl ve rakip Dubai de fiyatlar n yüksekli inin de art flta önemli rol oynad n dile getiren Polato lu, tercihteki bir di er etkenin ise Arap turistlerin müslüman ülke olarak Türkiye de kendilerini daha rahat hissetmeleri oldu unu vurgulad. Arap turistin Türk dizileri sayesinde Türkiye deki güzellikleri gördü ünü vurgulayan Cem Polato lu, Dizilerde gördükleri güzellikleri gelip yaflamak istiyorlar. Türk dizileri sayesinde yerli üretim televizyon ve Türk mobilyas n n sat fl bu ülkelerde patlad. Bu co rafyaya Türk televizyon markalar n n sat fllar nda yüzde 2 bin art fl oldu unu ö rendim. Bu co rafyada Türk dizileri yo un olarak izleniyor. Kültür ve Turizm Bakanl dizilerin içinde bir tak m mesajlarla tan t ma a rl k vermeli. Bakanl k, dizilerde turizm görsellerine a rl k verilmesini teflvik etmelidir diye konufltu. Polato lu, Arap turistin Türkiye yi tercih etmesinde sa l k turizminin de önemli yer tutmaya bafllad n, yaklafl k yüzde 11 inin sa l k turizmi kapsam nda geldi ini dile getiren Polato lu, stanbul da bir klini e sadece saç ektirmeye 7 bin Arap turistin geldi ini ö rendim dedi. EV ALANLARIN SAYISI ARTIYOR Arap turistin ülkeleri d fl nda ev hayat n sevdi ine dikkati çeken ve bu yöndeki projeleriyle spanya ile sviçre nin önemli gelir sa lad n ifade eden Polato lu, Türkiye de de Arap turistlerin istedi i flekilde evler yap lmaya baflland. Tatil için Türkiye yi tercih edenlerin yan s ra konut sat n alanlar n say s da düzenli olarak art yor. Bu talep baz inflaat firmalar n özel projeler gelifltirmeye zorlad. Suudi Arabistan, Kuveyt ve Dubai de sat fl ofisi açan inflaat firmalar var ifadelerini kulland. (AA)

14 14 12 fiubat 2014 Çarflamba fienol GÜNÜÇ Manisa'da çok fark yok MAN SA - PTT 1. Lig'de Orduspor'a 2-1 ma lup olan Manisaspor, ilk devrede 5 haftada 7 puan toplarken, ikinci yar da ayn süreçte 6 puan ald. Manisa 19 May s Stad 'nda konuk etti i ve 2-0 geriye düfltü ü Orduspor karfl - s nda 1 gol bulmas na ra men rakibine 2-1 ma lup olan Manisaspor'un s ralamadaki yeri de iflmedi. Haftay 40 puanla 6. s rada geçen Manisaspor, gelecek hafta deplasmanda Karfl yaka ile mücadele edecek. Orduspor karfl s nda att gole ra men tak m n n ma lup olmas na engel olamayan Murat Gürbüzerol, bu sezon 6. golüne imza att. Ligde ilk 5 haftal k periyodu 7 puanla geçen Ege temsilcisi, ikinci devrede ayn süreçte 6 puan toplad. Bu periyotta oynad maçlarda Ankaraspor ve Orduspor'a her iki maçta da yenilen Manisaspor, ilk yar da berabere kald fianl urfaspor'u ikinci yar da ma lup etti. (AA) Çal mbay'dan hüzünlü veda Spor Toto Süper Lig'de 1-1 sona eren Kayseri Erciyesspor maç n n ard ndan Çaykur Rizespor teknik direktörlü ü görevinden istifa eden R za Çal mbay, "Hiçbir zaman görevden kaçan insanlar de iliz. Biz biraz rencide edilince de orada durma flans m z yok. Biz gitti imiz yerden arkam zda beyaz sayfa b rak r z" dedi. R ZE- Çal mbay, Mehmet Cengiz Tesislerinde düzenledi i bas n toplant s nda, istifas n n, belli bir süreçten sonra al nan bir karar oldu unu belirterek, " stifa süreci psikolojik olarak sorun üretiyor, sürekli düflündük. Bütün yapt klar m z art lar, eksileri ile göz önüne geldi. Ölçüp tartarak karar verdik. Futbolcu, yönetim, taraftar, camia ad na tüm alternatifleri gözden geçirdikten sonra karar verdik" diye konufltu. fl ahlak aç s ndan baz flartlar de ifltiremediklerini ve istifa karar alman n gerçekten zor oldu unu ifade eden Çal mbay, flunlar söyledi: "Risk almaktan korkmayanlar baflar getirir. nflallah bu ayr l k sevdi imiz Trabzonspor, Mustafa Akçay ile yollar n ay rd Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Mustafa Akçay ile yollar n ay rd. flehre ve tak ma baflar getirir. Bizim tek hedefimiz burada baflar yd. kinci ligden ç km fl bir tak ma takviyeler yapt k ama yapt - m z takviyeler ve ilk maçlarda iyi gitti i zaman s k nt y söyledik. Bize niçin böyle konufltu umuz söylendi. O zamanlarda bu tedbiri alabilseydik bu s k nt lar yaflanmazd. Futbolun içinde bu s k nt var. kinci yar da da takviyeler yapt k. Transferleri yaparken tek düflüncemiz tak m n baflar s yd. Eksiklerimizi gidermek için takviyeler yapt k. Bizi en çok üzen ikinci yar n n ilk maç na 17 kifli gittik. Bu bizim için bir dezavantaj oldu. Bizim için çok farkl bafllamas gerekiyordu." kinci yar n n kendileri için Trabzonspor maç ile bafllad n ve iyi oynad klar n vurgulayan Çal mbay, "Yakalad m z f rsatlar de erlendiremedik. Oyun ve taraftar - m z bizi çok memnun etti. Kayseri Erciyesspor maç nda ise zaman zaman iyi oynad k ama maç içerisinde hiç oyundan kopmad k. Bu tak m üç hafta sonra daha iyi olacak. Belki bize k zd lar ama yönetimle ve teknik ekibimizle konuflarak ayr l n hay rl olaca- na karar verdik. Ayr l m z n saha ile bir alakas yok. Bütün ekip olarak böyle karar verdik. Bu tak m n çok baflar l olaca na ad m gibi eminim. Fizik olarak haz r olamayan arkadafllar m z yetiflti i zaman çok daha iyi olacak" ifadelerini kulland. (AA) TRABZON - Spor Toto Süper Lig'de evinde Akhisar Belediyespor'a 4-2 yenilmesinin ard ndan istifa etmesi gündeme gelen Akçay, sabah saatlerinde Mehmet Ali Y lmaz Tesisleri'nde Baflkan brahim Hac osmano lu ile yaklafl k 2 saatlik bir görüflme yapt. Görüflme öncesinde istifas n yönetime sundu u ö renilen Akçay'la ilgili kulübün internet sitesinden yap lan aç klamada ise "Teknik Direktörümüz Mustafa Reflit Akçay ile karfl l kl olarak anlaflarak yollar m z ay rm fl bulunuyoruz. Mustafa Reflit Akçay'a bu zamana kadar yapt klar için teflekkür ediyor, bundan sonraki hayat nda baflar lar diliyoruz" denildi. Bu arada, sabah antrenman na ç kmayan Akçay' n yerine tak m yard mc antrenör Hami Mand ral 'n n çal flt rd, Kardemir Karabükspor maç na kadar çal flmalar n bas na ve taraftara kapal olarak sürdürülece i bildirildi. (AA) Premier Lig'de zirvenin yeni sahibi Chelsea LONDRA - fiampiyonluk yar fl n n k ran k rana devam etti i ngiltere Premier Lig'de, Manchester City ve Arsenal' n puan kaybetmesiyle Chelsea liderlik koltu una oturdu. Galatasaray' n UEFA fiampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Chelsea, Stamford Bridge Stad 'nda Newcastle United' a rlad. Edin Hazard' n 27, 34 ve 63. dakikalarda att gollerle rakibini 3-0 ma lup eden Londra temsilcisi, 56 puanla liderli e yükseldi. Premier Lig tarihinde Chelsea formas yla "hat-trick" yapma baflar s n gösteren 14. futbolcu olan 23 yafl ndaki Belçikal Hazard, bu sezon ligdeki gol say s n da 12'ye yükseltti. Hazard, geçen y l Londra ekibinde 9 kez rakip fileleri havaland rm flt. fiu anda Galatasaray'da mücadele eden Didier Drogba daha önce 3 kez ligde Chelsea formas yla "hat-trick" yapm flt. Menajer Jose Mourinho, sakatl nedeniyle spanyol golcü Torres'i 18 kiflilik kadroya dahil etmezken, geçen ay sviçre'nin Basel tak m ndan transfer edilen Muhammed Salah, 78. dakikada Willian' n yerine oyuna dahil oldu. Haftaya lider giren Arsenal, Liverpool deplasman nda ald a r yenilginin ard ndan baflkente puans z döndü. Karfl laflman n ilk 10 dakikas nda Skrtel'in golleriyle 2-0 geriye düflen Arsenal, Sterling (2) ve Sturridge'in golleriyle sahadan 5-1 ma lup ayr ld. "Topçular" n tek golünü penalt dan Arteta kaydetti. Bu sezon tak ma büyük katk sa layan Mesut Özil ve Frans z forvet Giroud, 60 dakika sahada kald. Arsenal, Premier Lig tarihinde 4. kez bir maçta kalesinde 5 gol gördü. Liverpool ise 1964 y l ndan bu yana Arsenal'a ilk kez bir maçta 5 gol atma baflar s gösterdi. Ligdeki 8 haftal k galibiyet serisi geçen hafta Chelsea yenilgisiyle sona eren Manchester City, bu hafta da deplasmanda Norwich City ile golsüz eflitli i bozamad. Manchester ekibi, 1 Ocak 2012 tarihinden bu yana ligde ilk kez iki maç üst üste gol atamadan sahadan ayr ld. Norwich City'de Galatasaray'dan kiralanan Elmander 18 kiflilik kadroda yer almazken, Fenerbahçe'den kiralanan Yobo, mücadeleye ilk 11'de bafllad ve 90 dakika sahada kald. Kötü bir sezon geçiren Manchester United, puan kay plar na bir yenisini ekledi. Sidwell'in golüyle ilk yar y 1-0 geride kapatan "K rm z fieytanlar", Robin van Persie ve Carrick'in golleriyle skor üstünlü ünü yakalad. Ligde son s rada yer alan Fulham, uzatma dakikalar nda Bent'in kaydetti i golle sahadan bir puanla ayr ld. Gol krall yar fl nda Liverpoollu Suarez, 23 golle ilk s rada yer al yor. Uruguayl futbolcuyu 15 golle tak m arkadafl Sturridge ve Sergio Agüero (Manchester City), 12 golle de Eden Hazard (Chelsea) ve Yaya Toure (Manchester City) izliyor. (AA)

15 SPOR 12 fiubat 2014 Çarflamba 15 Fasl antrenör milli tak m n altyap s n oluflturacak ERZURUM - Atletizm Federasyonu'nun (TAF) geçen y l sonunda sözleflme imzalad - Fasl antrenör Ikram Zouglali, Türkiye'nin olimpiyat haz rl k sürecinde altyap s n oluflturup, 2020 ve 2024'ü hedefleyerek uzun soluklu bir çal flma yapmay hedefliyor. Erzurum'da atletizm antrenörü Burcu Varl ile Do u Anadolu Bölgesi'ndeki illerden kat lan sporculara antrenman yapt ran Zouglali, atletizm milli tak m n n altyap s n oluflturmaya çal fl yor. Zouglali, AA muhabirine yapt aç klamada, ilk yurt d fl deneyimi olaca için Türkiye'deki görevinin kendisi için çok önemli oldu unu belirterek, spor kariyerine 2005 y - l nda bafllad n söyledi. Daha sonra e itimine devam edip, Fas'ta bir kulüpte antrenörlük yapt n anlatan Zouglali, "Fas'ta son y llarda antrenörlük yap - yordum. Türkiye'den yap lan tekliften sonra bunun kariyerim için çok önemli oldu unu düflündüm ve gelmeyi hemen kabul ettim" dedi. Zouglali, "Türkiye'de, kros yar flmalar - n n bafllang ç tarihi, antrenörlerin çal flmalar farkl. Fas'ta kros sezonu aral kta bafllar, bir sonraki sezon flubatta biter. Yani 2013 Aral k'ta bafllayan atletizm sezonu, 2015 fiubat'ta biter. Türkiye'de bu sistemi oturtmak istiyorum" diye konufltu. Türkiye'de, antrenman ve antrenör aç s ndan büyük farkl l klar oldu una dikkati çeken Zouglali, Fas'ta önce pist haz rl klar, ard ndan da dünya flampiyonas seçmelerinin yap ld n anlatt. Zouglali, "Sadece profesyonel atletler, salon flampiyonalar na haz rlan yor. Öncelikli olan kros flampiyonalar d r ama Türkiye'de hem pist haz rl hem de kros haz rl var. Fas'ta biz sadece çok büyük atletler d fl nda krosa haz rlan r z. Zaten krosta iyi koflan sporcu pistte de iyi koflacakt r" ifadelerini kulland. (AA) Fatih Terim, Avrupa fiampiyonalar n seviyor Türkiye Futbol Direktörü ve A Milli Futbol Tak m Teknik Direktörü Fatih Terim, Avrupa Futbol fiampiyonalar Elemeleri'nin tecrübeli teknik adamlar ndan biri olarak dikkati çekiyor. "K fl olimpiyatlar nda 6 sporcu Türkiye için çok az" STANBUL - Fatih Terim, ngiltere'de düzenlenen 1996 Avrupa fiampiyonas ve Avusturya- sviçre ortakl nda gerçekleflen 2008 Avrupa fiampiyonas Elemeleri'nde, Türkiye Milli Tak m 'n n bafl nda toplam 20 maçta görev yapt. Tecrübeli çal flt r c, ay-y ld zl lar iki flampiyonada da finallere tafl may baflard. San Marino Futbol Milli Tak m Teknik Direktörü Giampaolo Mazza ise Avrupa fiampiyonas Elemeleri'nde en fazla maç deneyimi yaflayan teknik direktör unvan n elinde bulunduruyor y llar aras nda gerçekleflen 4 flampiyonan n elemelerinde San Marino'nun bafl nda yer alan Mazza, tak m yla 38 karfl laflmaya ç ksa da bu maçlarda tek bir galibiyet dahi alamad. talya topraklar nda yer alan ve 32 bin kiflilik nüfusuyla dünyan n en küçük ülkelerinden biri olan San Marino'da milli tak m n bafl na 1998 y l nda geçen Mazza, o dönemden bu yana tek olumlu sonucunu, yaln zca 2002 Dünya Kupas Elemeleri'nde Letonya'ya karfl oynanan maçta 1-1'lik skorla ald. Avrupa Futbol fiampiyonalar Elemeleri'nde Mazza'n n ard ndan en fazla maç tecrübesi yaflayan teknik direktörler flöyle: Alman teknik adam Berti Vogts, 1992, 1996, 2000 ve 2012 y llar ndaki Avrupa fiampiyonas Elemeleri'nde Almanya, skoçya ve Azerbaycan ile 36 maçta yer ald. Futbolculuk kariyerinde yaln zca Almanya'n n Borussia Mönchengladbach tak m nda forma giyen Vogts, teknik direktörlük maceras nda Almanya, Kuveyt, skoçya, Nijerya ve Azerbaycan'da görev yapt. Avrupa fiampiyonalar Elemeleri'nde Almanya'y 1992 ve 1996 y llar nda olmak üzere iki kez finallere tafl yan Vogts, ngiltere'deki EURO 1996'da tak m yla kupa sevinci de yaflad. Alman teknik adam skoçya ve Azerbaycan ile mücadele etti i 2000 ve 2012 elemelerinde ise finallere kat lma hakk kazanamad. Vogts, 2016 Avrupa fiampiyonas Elemeleri'nde Azerbaycan Milli Tak m ile Fransa'da düzenlenecek turnuvaya kat labilme mücadelesi verecek y llar aras nda 4 Avrupa fiampiyonas Elemeleri'nde Lüksemburg'un bafl nda görev yapan Paul Philipp, tak m yla 32 maçta görev yapt. Philipp, Lüksemburg ile en baflar l performans n, EURO 1996 elemelerinde 3 galibiyet ve 1 beraberlikle toplad 10 puanla elde etti. Lüksemburg'un bafl nda 2004 y l na kadar teknik direktörlük yapan Philipp, daha sonra Lüksemburg Futbol Federasyonu Baflkanl yapmaya bafllad. Milli tak mlar kariyerine 1995'te Hollanda'y çal flt rarak bafllayan Guus Hiddink, daha sonra Rusya ve Türkiye ile sahne ald Avrupa fiampiyonas Elemeleri'nde tak mlar n n bafl nda 31 maça ç kt. Hollanda Milli Tak m ile EURO 1996'ya kat lma baflar s gösteren Hiddink, tak m n n çeyrek finalde Fransa'ya penalt larla elenmesine engel olamad. Rusya'n n bafl na 2006 y l nda geçen Hollandal teknik adam, tak m n EURO 2008'e tafl d. Rusya, Avusturya- sviçre ortakl nda düzenlenen turnuvada, yar finalde spanya'ya 3-0 yenilerek elendi. Hiddink, 2012 Avrupa fiampiyonas öncesi bu kez Türkiye'nin bafl na geçti. Hiddink yönetiminde eleme grubunu ikinci s rada tamamlayan Milliler, H rvatistan'a karfl oynanan playoff maçlar sonras nda elenerek finallere gitme hakk kazanamad sezonunda Fenerbahçe'yi de çal flt ran tecrübeli teknik adam, milli tak mlar kariyerinde Hollanda ve Rusya'y Avrupa fiampiyonas 'na tafl may baflar rken, ilk kez Türkiye'nin bafl nda Avrupa fiampiyonas bileti alamad. Kuzey rlandal teknik adam Billy Bingham, 5 Avrupa fiampiyonas Elemeleri'nde iki tak m bafl nda toplam 29 maça ç kt. Kuzey rlanda ve Yunanistan ile 1968, 1972, 1984, 1988 ve 1992 y llar ndaki elemelerde görev yapan Bingham, Avrupa fiampiyonas tecrübesi yaflayamad. Bingham buna ra men, Kuzey rlanda Milli Tak m 'n spanya'da düzenlenen 1982 Dünya Kupas ve Meksika'daki 1986 Dünya Kupas 'na tafl may baflard. Türk futbolunun en önemli teknik direktörlerinden Fatih Terim, Türkiye Milli Tak m ile Avrupa fiampiyonas Elemeleri'nde 20 maç tecrübesi yaflad. Avrupa fiampiyonas 'n n tecrübeli teknik adamlar ndan biri olarak dikkati çeken Fatih Terim, ay-y ld zl larla elemelerde baflar l bir performans sergileyerek 1996 ve 2008 y llar nda finallerde yer alma flans elde etti. Fatih Terim yönetimindeki Türkiye, EURO 1996'da grup aflamas nda elenirken, EURO 2008'de yar finale ç kma baflar s gösterdi. Fransa'da düzenlenecek 2016 Avrupa fiampiyonas için elemelerde bir kez daha milli tak m n bafl nda görev yapacak tecrübeli teknik adam, elemelerdeki maç say s n yukar lara tafl maya devam edecek. (AA) SOÇ - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Baflkan ve Uluslararas Olimpiyat Komitesi (IOC) cra Kurulu Üyesi Prof. Dr. U ur Erdener, 22. K fl Olimpiyat Oyunlar 'na kat lacak Türk sporcu say s n n 6 olmas ndan üzüntü duydu unu ifade etti. Rusya'n n Soçi kentinde dünkü aç l fl töreniyle resmen bafllayan ve 23 fiubat tarihinde sona erecek oyunlarla ilgili AA muhabirinin sorular n yan tlayan Erdener, hem 2016'da Brezilya'n n Rio kentindeki yaz oyunlar hem de 2018'de Çin'in PyeongChang kentinde yap lacak k fl oyunlar na gidecek sporcu say lar n n büyük oranda artmas gerekti ini vurgulad. Türkiye'nin az say da sporcuyla kat ld Soçi 2014 için çok fazla bir fley söyleyemeyece ini kaydeden Erdener, "6 sporcumuz gidiyor. Temelde bak ld nda bizim de desteklerimiz var. TMOK, 17 sporcumuza 2 y ld r ayda 600 dolar maafl ödedi. Yurt d fl kamplar n n yan s ra yurt içinde yabanc larla de iflik kurs ve seminerler yap ld ama temelde sporcular m z n bireysel baflar lar n n ön plana ç kt n görüyoruz. Yeterli mi? De il tabii ki. 6 sporcu Türkiye için çok çok az. Bu yönden aç kças üzgünüm diyebilirim" ifadelerini kulland. Erdener, sa lanan imkanlarla Türkiye'nin art k olimpiyatlarda daha fazla say da sporcuyla temsil edilmesi gerekti ini savundu Brezilya'daki yaz oyunlar için 200 kiflilik, 2018 Çin'deki k fl oyunlar için de en az 50 kiflilik bir sporcu kafilesinin hedefe konulmas n n art k zorunlu bir hale geldi ini anlatan Erdener, flunlar kaydetti: "Ben hep flunu söylüyorum, Türkiye, 2016 Rio için mutlaka ve mutlaka 200 sporculuk bir kafileyi hedeflemeli PyeongChang k fl olimpiyat oyunlar için de mutlaka ve mutlaka en az 50 kiflilik bir kafileyi hedeflemeli. Türkiye 76 milyon nüfusuyla, devletin spora ilgisi ve deste iyle, Gençlik ve Spor Bakanl 'n n olanaklar ve deste inin her geçen gün artmas yla, nitelikli spor tesisleriyle bu noktalara ulaflmak zorunda. Biz spor organizasyonumuzu sporda baflar l ülkelerin gerçeklefltirdi i temelde yeniden ele al p genifl kapsaml bir de erlendirmeyle, federasyonlar m z motive ederek hedefleri koyarak flekillendirmeliyiz." Erdener, k fl olimpiyatlar öncesinde gündemi fazlas yla meflgul eden terör tehdidi konusunda, "Gönlüm rahat, hiçbir flüphe duymuyorum" ifadelerini kulland. Soçi'de güvenlikle ilgili çok ciddi tedbirler al nd na inand n kaydeden Erdener, "Her olimpiyat öncesinde mutlaka güvenlik sorgulamas olur. Ben Soçi'de bu alanda çok ciddi tedbirler al nd n biliyorum, görüyorum, inan yorum. Aç kças gönlüm rahat, herhangi bir sorunla karfl laflmayaca m z düflünüyorum. Uluslararas Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) de erli ve yeni baflkan Thomas Bach da bunu ayn flekilde düflünüyor ve de erlendiriyor. Bu konuda bir flüphe duymuyoruz" de erlendirmesini yapt. (AA)

16 TÜRK YE N N GAZETES ELDE B12 fiubat 2014 Çarflamba Yasemin AYDO DU Japonlar "Yaran gecelerini" sevdi Bu bir vahflet!.. KOPENHAG - Danimarka'n n baflkenti Kopenhag'daki hayvanat bahçesinin sakinlerinden zürafa "Marius", hayvanseverlerin bütün tepkilerine ra men kesilmekten kurtulamad. Hayvanat bahçesi yönetimi, ellerindeki zürafa say s n n artt ve vermeyi teklif ettikleri Avrupa'daki di er hayvanat bahçelerinin de almad n öne sürerek Marius'un kesilece ini aç klam flt. 18 ayl k zürafa Marius, aç kland gibi bugün ziyaretçilerin önünde kesilerek veteriner ö rencileri taraf ndan kullan ld. Çocuklar n önünde yap lan ifllem, hayvanat bahçesi ziyaretçilerinden yo un ilgi gördü. Bu arada, sosyal medya üzerinden organize olan ve dünden beri ifllemin durdurulmas için bask yapan hayvanseverler, sabah n erken saatlerinden itibaren Frederiksberg'deki Kopenhag Hayvanat Bahçesi önünde topland. Çeflitli pankartlar tafl yan hayvanseverler ifllemin durdurulmas n ve Marius'un baflka bahçeye ya da do al alan na b rak lmas n istedi. Hayvan haklar derneklerinden OASA'n n (Organisation Against the Suffering of Animals) Baflkan Mirja Thomsen, AA muhabirine yapt aç klamada, 5-6 kuruluflun üyeleri olarak sabah n erken saatlerinden itibaren topland klar n belirtti. Thomsen, "Burada zürafalar için yer olmad söylenmiflti ancak bu do ru de il. Ayr ca, ngiltere bas n ngiltere'deki Yorkshire Yaban Hayat Park 'n n Marius'u alabilece ini yazd ancak Kopenhag Hayvanat Bahçesi bu teklife 'hay r' dedi. Baflka alternatifler dikkate al nmad " fleklinde tepkisini dile getirdi. Aktivistlerle beraber Marius'un öldürülmesini protesto eden Linda Bettina Jörgensen ise "Hayvanlar görmek için severek para ödememize ra men hayvanlara bu flekilde davran ld n görmek istemiyoruz. E er flimdi bizi anlam yorlarsa biz de hayvanat bahçesini boykot ederiz. Hayvanat bahçesi çok fazla para al yor. Hayvanlar n baflka yerlerde yaflam na devam etmesi için sorumluluk almal " dedi. Di er hayvanseverler de sa l kl hayvanlar önce yetifltirip sonra öldürmenin do ru olmad n ifade ettiler. Öte yandan Danimarka bas n, hayvanat bahçesi yetkililerinin sosyal medya üzerinden tehdit mesajlar ald n yazd. (AA) ÇANKIRI - Çank r 'da, Ahilik kültürünün bir parças olan yaran gecelerine Japon Sumitomo Rubber Industries ile Abdülkadir Özcan Otomotiv Lastik Afi yat r m yla inflas süren 516 milyon dolarl k lastik fabrikas n n yetkilileri misafir olarak kat ld. Çank r Valili i Yaran Evi'nde gerçeklefltirilen yaran gecesine, Çank r Valisi Vahdettin Özcan, AK Parti Çank r Milletvekili Hüseyin Filiz, Mülkiye baflmüfettifli Atilla fiahin, TOK Baflkan Yard mc s Ahmet fiahin, Japon Sumitomo Rubber Industries Fabrika Müdürü Yojiro Miki, Ürün Pazarlama Departman Genel Müdürü Yosh taka Kaji davet edildi. Geleneklere göre akflam namaz ndan sonra bafllayan yaran toplant lar kapsam nda, okunan manilerin yan s ra Japonlar n ve bürokratlar n kat l m yla çeflitli oyunlar oynand. AK Parti Çank r Milletvekili Hüseyin Filiz, gazetecilere yapt aç klamada, yaran n Çank r 'ya özgü bir esnaf teflkilat oldu unu ifade ederek, bu kültürü tan tmak için u rafllar verildi ini anlatt. Japon yat r mc lar n Çank r 'da konut sat n al p, kente yerlefltiklerini belirten Filiz, "Çank r 'n n örf ve adetlerini merak ediyorlar. Japonlar, Türk milleti gibi gelenekçi bir toplum. Gelenekleri de bize yak n, bundan dolay hiç yabanc l k çekmiyorlar. Bizim örf ve adetlerimizden zevk al yorlar. Biz de onlardan memnunuz" diye konufltu. Japon Yojiro Miki de Çank r 'n n geleneksel yaran kültüründen etkilendi ini ifade ederek, yaranda düzenlenen oyunlar be endiklerini kaydetti. TOK Baflkan Yard mc s Ahmet fiahin de yaran gösterilerine Çank r Valisi Vahdettin Özcan' n daveti üzerine geldiklerini dile getirerek, "Burada yo un bir ilgiyle karfl land k. Yaran flu ana kadar televizyonlardan seyrediyorduk, gerçekten içinde bulunduk ve de iflik oyunlar tespit ettik. Yaranlar n, Türk, örf ve adetlerini tan tt klar na flahitlik ettik. Arkadafllar m zla güzel anlar geçirdik. Çank r l yaranlara teflekkür ediyorum" diye konufltu. Yaran n sorumlusu olan büyük bafl a a smail Karc ise "dostluk, kardefllik ve arkadafll k" anlam na gelen yaran n Türk geleneklerini slam ahlak ve faziletiyle bütünlefltirdi ini anlatt. MAN SATMA OYUNU Yaran gecelerindeki oyunlardan biri olan ''mani satma'' oyununda, tura ad verilen bezden yap lm fl iple yarana kat lanlara maniler söylenip, ellerine vuruluyor. Oyun kapsam nda, Japon Sumitomo Rubber Industries Fabrika Müdürü Yojiro Miki, Vali Vahdettin Özcan' n yan na giderek Japonca bir söz okuyup, turay eline vurdu. Vali Özcan da Çank r Kamu Hastaneleri Birli i Genel Sekreteri Mehmet Tahiro lu'na mani okuyup turay devretti. YARAN Yaran, en büyük terbiye ve disiplin oca d r. 24 kifliden oluflur, bir bafl a a, bir küçük bafl a a ve yaranlardan ibarettir. O uzlardan bugünlere kadar özü Ahilikten gelen daha sonra esnaf lonca teflkilat haline dönüflmüfl sosyal bir kurumdur. Erkeklerin sazl sözlü vakit geçirdikleri esnaf birlikteli i yaran gecelerinde, özellikle k fl aylar nda, cumartesi günleri bir araya geliniyor. Sadece e lence de il, dayan flma biçimi görülen gecelerde kat lanlar n birbirleriyle küs olmamas gerekiyor. Yaran müzi inde genellikle ba lama, keman, cümbüfl, ud, klarnet, darbuka, kanun, def ve zilli mafla kullan l r. Yaran çavuflu taraf ndan belirlenen yaranlar ortaya ç karak Çank r 'ya has zeybek oynar. (AA) Foto raf n Dili YERALTINDAN NC LER Av. Hacer Acar Alan Sonbahara Karanl k gece nerken üstüme Usul usul Kat Tafltan Durgun Sessizce Da lardan kopan rüzgar Kuvvetli Hareketli Önüne kat p Döndüre döndüre Savurur beni Yaflam n üzerinde çizgiler çize çize Sonsuz Uçsuz Bucaks z Olgunlu a Sanbahara... Fasl Halaka sanatç lar tarihi canl tutuyor MARAKEfi - Fas n Marakefl kentindeki tarihi Fena Camisi Meydan nda toplanan halaka sanatç lar, ehlilefltirdikleri yabani hayvanlar yla birlikte geleneksel hikayeleri anlatarak, Fas kültürünün yeni nesiller taraf ndan ö renilmesine öncülük ediyor. Kendilerini Halaka Fennan (Halakan n sanatç s ) olarak tan mlayan kifliler, yerli ve yabanc turistlere, yabani hayvanlar da dram n içine katarak geleneksel hikayeler anlat yor. (AA)

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ. KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR ONİKİŞUBAT BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KAMYON, KAMYONET ve TIR KİRALANMASI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Kütahya, Sakarya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü

Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhale Şehri: Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Spiral Dikişli Çelik Boru Döşenmesi İşi Yaptırılacaktır İhale

Detaylı

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) İŞ ZEKÂSINA AİT DONANIM VE LİSANSLARI İLE VERİ AMBARI KURULUMUNUN YAPILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Bilgileri. İlan Süresi : 14. Yasal Kapsam : 13 b/2 İlan Bilgileri İlan Süresi : 14 Yasal Kapsam : 13 b/2 ESKİ ERMENEK EVLERİNİN AHŞAP CEPHE KAPLAMALARI,SOKAK KAPLAMALARI VE PEYZAJ ÇALIŞMASI ERMENEK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Eski Ermenek evlerinin

Detaylı

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri

Detaylı

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekstil, Deri, Mobilya, Gıda ve Kimya Ürünlerinin İmalatı Sektörlerindeki İşyerlerinde İş Sağlığı

Detaylı

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRA SANAT YAPILARI VE BSK'LI ÜSTYAPI İŞİ YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:160+200-165+400

Detaylı

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMİ) Malzeme Daire Başkanlığı BAYAN PERS. AİT GÖMLEK,FULAR, BAY PERS AİT KRAVAT, KABAN, KORUYUCU TEÇHİZ. AİT BAY İŞ ELBİSESİ

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ÇUBUK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Akaryakıt Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi

Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum: Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Bolu Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Yemek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :22.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 33 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün süre indirimi) Yasal Kapsam : 13/a İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 4.

Detaylı

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ

BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Konusu BEYOĞLU ŞİŞHANE MEYDANI VE ÇEVRESİ DÜZENLEME İNŞAATI YAPIM İŞİ İhale Kayıt No 2017/350863 İhale Tarih ve Saati 18 Eyl 2017 Pzt 10:00 İhaleni Yapılacağı Yer İBB Ek Hizmet Binası İhale İşleri

Detaylı

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ

KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI- TOKİ T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ) İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. KONUT VE BÜFE İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ) EGE LİNYİTLERİ İŞLETME MÜESSESESİ/SATINALMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Sürücülü Araç Kiralama hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov.

a) Adresi : Alemdar Mahallesi, Ankara Caddesi, Hükümet Konağı Sokak, No: Cağaloğlu Fatih/İSTANBUL : https://ekap.kik.gov. İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU PENDİK HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Odunpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Sokak Hayvanlarının Toplanması Ve Veterinerlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :15.11.2011 10:30 İhale Usulü

Detaylı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Satınalma Dairesi Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi: Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :14.11.2011 11:00 İhale

Detaylı

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri

Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri Sayfa 1 / 5 Süre ve Yakla k Maliyet Bilgileri lan Süresi : Yasal Kapsam : 13/a 28 (ilan n elektronik araçlarla haz rlanmas ve gönderilmesinden dolay 7 gün, ilan ve ihale doküman na EKAP üzerinden do rudan

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ VİYADÜK İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Viyadüğü İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Temizlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Denizli İli Güney İlçesi Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre İhale Tarihleri 12 Ekim 2017 14:30 Denizli İli, Güney İlçesi, Yeni Mahallesi 118 Adet Konut ve 1 Adet Büfe İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi İHALE İLANI YAPIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR. T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Abant İzzet Baysal Üniversitesi İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :23.11.2011 10:00 İhale

Detaylı

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM VE KREŞ HİZMETİ ALINACAKTIR TEDAŞ Kreş ve Anaokulunda 2016-2019 eğitim döneminde eğitim görecek çocukların eğitimi, bakımı, beslenmesi ve sağlık faaliyetlerini içeren kreş

Detaylı

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İhale Şehri :Bolu İş Şehri :Bolu Kurum :Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi :16.11.2011 10:30 İhale Usulü :Açık İhale

Detaylı

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ. Güngören, Gaziosmanpaşa, Beyazıt, Bakırköy İşletme Müdürlükleri ile

Detaylı

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ERZURUM SU KANAL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI AKARYAKIT alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Başkanlığa bağlı Ankara'daki birimlerin (ULAKBİM, UZAY, SAGE, MAM EE Ankara birimi) araç kiralama

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762)

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIMI İHALESİ İLANI (İKN 2015/47762) 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA

a) Adresi : ATATÜRK BULVARI NO:221 06100 KAVAKLIDERE ÇANKAYA/ANKARA ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TÜBİTAK Başkanlığı ve Ankara'daki Bağlı Birimlerin (ULAKBİM, UZAY, BİLGEM G222, SAGE) 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında

Detaylı

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü

Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir, Sakarya, Kütahya Kurum: Çevre Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Eskişehir 3. Bölge Bölge Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Araç Kiralama Hizmeti

Detaylı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZMİR OPERA BİNASI YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması Hizmeti Alınacaktır İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Eskişehir Makina Fabrikası Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Fabrikamız Dahilinde Malzeme Hazırlanması Ve Etütlerinin Yaptırılması

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAKİ,SANAT YAPILARI,KÖPRÜ VE BSK'LI ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-5.BÖLGE MERSİN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Erdemli-Silifke-Taşucu 13Bl HdYolu Km:230+210-235+000

Detaylı

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ARAZİ HAZIRLIĞI HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Çankırı ATM Şefliği Topuzsaray Revize Erozyon Kontrolu Proje Sahası Arazi Hazırlığı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

a) Adresi : G.M.K Bulvarı 33220 TOROSLAR/MERSİN : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri 28 (ilanın elektronik araçlarla hazırlanması ve gönderilmesinden dolayı 7 gün, ilan ve ihale İlan Süresi : dokümanına EKAP üzerinden doğrudan erişilmesinden dolayı 5

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- Ön yeterlik konusu danışmanlık hizmetinin AKARÇAY HAVZASI KURAKLIK YÖNETİM PLANI HAZIRLANMASI DANIŞMANLIK HİZMETİ SATIN ALINACAKTIR SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK Akarçay Havzası Kuraklık Yönetim Planı Hazırlanması

Detaylı

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA

T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi IZMIR TICARET ODASINA T.0 IZMIR GAZIEMIR BELEDIYE BASKANLIĞI Destek Hizmetleri Müdürlüğe hale Birimi Sayı : M.35.6.GAZ.0(73/4)-755-2-0-0- 2432 [f Z-- -. 18/10/2011 Kona : Ihale Ilanı hlc. IZMIR TICARET ODASINA Elde göndermiş

Detaylı

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

İLAN İSTANBUL DEFTERDARLIĞI AVRUPA YAKASI MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI. : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ İLAN İSTANBUL VERGİ DENETİM KURULU ATAKÖY HİZMET BİNASINA AİT ZEMİN ETÜDLERİ, MİMARİ, STATİK, MEKANİK, ELEKTRİK, ALTYAPI VE PEYZAJ UYGULAMA PROJELERİ, MAHAL LİSTELERİ, METRAJ, YAKLAŞIK MALİYET HESAPLARI

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ LABORATUVAR HİZMETİ ALINACAKTIR KAYSERİ KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU SONUÇ PUAN KARŞILIĞI BİYOKİMYA LABORATUVARLARI KAN SAYIM CİHAZLARI GEÇİCİ TEMİN İŞİ hizmet

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI

a) Adresi : CUMHURİYET MAH. KARAAĞAÇ CAD. NO:5 GÖLBAŞI BELEDİYESİ HİZMET BİNASI ATIK SU ARITMA TESİSİ YAPTIRILACAKTIR GÖLBAŞI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI BELEDİYESİ ATIK SU ARITMA TESİSİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920

1-Đdarenin a) Adresi : Hoşnudiye Mh.Şahin Cd.No:84 ESKĐŞEHĐR. b) Telefon ve faks numarası : 2222114000-2223204920 Park ve Rekreasyon Alanları Bakım, Onarım ve Temizliği, Sera, Fidanlık ve Atölyelerde Üretim Hizmeti Alınacaktır TEPEBAŞI BELEDĐYESĐ DESTEK HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Tepebaşı Bölgesindeki Park ve Rekreasyon

Detaylı

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi

İhale Şehri :Eskişehir. İş Şehri :Eskişehir. Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri :Eskişehir Kurum: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Tıp Fakültesi Birimi İşin Adı/Konusu/Cinsi: İlaç Satın Alınacaktır İhale Tarihi :17.11.2011 10:30

Detaylı

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ

SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ SEYHAN BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE KENT TEMİZLİĞİ HİZMET ALIMI İŞİ hizmet

Detaylı

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü

Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İhale Şehri :Afyon İş Şehri :Afyon Kurum :Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Sandıklı Vergi Dairesi Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :İstinat Duvarı Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 02.11.2011 14:00

Detaylı

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri İlan Süresi : 21 Yasal Kapsam : 13 b/3 İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 3. adım 201.563,00 1.539.538,00 Ortak Alım : Hayır AKARYAKIT SATIN

Detaylı

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK YOLU AYDINLATMASININ YAPILMASI DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MDÜRLÜĞÜ (DHMİ) TEKİRDAĞ ÇORLU HV. TEL ÖRGÜ, ACİL ÇIKIŞ YOLU, ÇEVRE GÜVENLİK

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YOL YAPIM VE BÜYÜK ONARIM ÇALIġMALARINDA ARAġTIRMA, KALĠTE KONTROL, YAPIM PROJE KONTROL ĠZLEME VE ETÜT PROJE KONTROLLÜK DANIġMANLIK HĠZMETĠ ALINACAKTIR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bölge Müdürlüğü-3.Bölge

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI

BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR ELEKTRİK ÜRETİM A.S GENEL MÜDÜRLÜĞÜf EÜAS^ ÖZELLEŞTİRME VE SANTRALLER TA K İP DAİRE BAŞKANLIĞI EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletm e Müdürlüğü II Ünite kazan binasında

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ÇEVRE YOLU ETÜT PROJE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-3.BÖLGE KONYA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konya Çevre Yolu Etüt Proje Danışmanlık Hizmetleri danışmanlık

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YOLLARDA BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI İÇİN,TEMEL-ASTARLI-ASTARSIZ SATHİ KAPLAMA YAPILMASI VE ŞUBEYE ROADMİXLİK MALZEME TEMİNİ YAPTIRILACAKTIR Karayolları Kars 18. Bölge Müdürlüğü Ardahan ve Kars Şube Yollarında

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İŞİ İHALESİ İLANI Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitimde Fatih Projesi 2. Faz Yerel Alan Ağı Kurulumu

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ TOPRAK ĠġLERĠ, SANAT YAPILARI, ÜSTYAPI YAPTIRILACAKTIR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġstanbul 1. Bölge Müdürlüğü Tekirdağ-Muratlı-D-100 Ayr. (Muratlı Çevre Yolu Dahil) Bölünmüş Yolu Km: 0+000-36+479,45 Arası

Detaylı

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ 7.BÖLGE 6.BÖLGE 5.BÖLGE 4.BÖLGE 3.BÖLGE 2.BÖLGE 1.BÖLGE YAZIHAN İLÇESİ İLKÖĞRETİM 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/121456 İLKÖĞRETİM

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum: Hv. er Eğt. tug. k. lığı Kütahya İşin Adı/Konusu/Cinsi: Er Yemekhanesi Islak Hacimlerin Onarımı Yaptırılacaktır İhale Tarihi :01.11.2011 11:00 İhale Usulü

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

EDREMİT BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EDREMİT BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KATI ATIKLARIN TOPLANMASI VE NAKLİ İLE KENTSEL TEMİZLİĞİN YAPILMASI HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 9 uncu maddesine göre açık ihale

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2015-45876 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı *BENF3BDKH* Sayı : 41361510-755.02.03/ Konu : İhale İlan İşleri AKŞEHİR KADİR YALLAGÖZ SAĞLIK

Detaylı

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini.

KAMU İHALE KURULU KARARI. Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 : Elektrik ihtiyacının temini. Toplantı No : 2011/047 Gündem No : 2 Toplantıya Katılan Üye Sayısı : 7 Gündem Konusu : Elektrik ihtiyacının temini. Elektrik piyasası ve ilgili mevzuatındaki değişiklikler ve gelişmeler sonrasında, 4734

Detaylı

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK 2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SARIGÖL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEMEL EĞİTİM TAŞIMALI ÖĞRENCİLERİNE ÖĞLE

Detaylı

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00

3- İhalenin a) Yapılacağı yer : Sümer Mah.1327.Sok.No:28 Merkez/Karaman b) Tarihi ve saati : :00 ÇOCUK OYUN GRUBU, SALINCAK, TAHTEREVALLİ, DIŞ MEKÂN SPOR ALETLERİ TEMİNİ, NAKLİ, MONTAJI VE ÇÖP KOVASI SATIN ALINACAKTIR KARAMAN BELEDİYESİ PARK-BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ Çocuk Oyun Grubu, Salıncak, Tahterevalli,

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Şehri :Bilecik İş Şehri :Bilecik Kurum: Gölpazarı Belediyesi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Cadde Ve Sokak Düzenlleme Malzemesi Satın Alınacaktır İhale Tarihi :26.10.2011 09:00 İhale Usulü: Açık İhale Dosya

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı