S&P nin not indirimi. Fiyat 25 Kr

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S&P nin not indirimi. Fiyat 25 Kr"

Transkript

1 S&P nin not indirimi Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi ktisat Bölümü Baflkan Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan Standart&Poor s un Türkiye nin BB+ olan kredi notunu koruyarak, not görünümünü dura andan negatife çevirmesi ekonomi ve akademi çevrelerinde tart fl l yor. kal c olmaz Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi ktisat Bölümü Baflkan Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan, uluslararas kredi derecelendirme kuruluflu S&P nin Türkiye'nin not görünümü- nü dura andan negatife çevirmesine iliflkin, "Bunun kal c not indirimi fleklinde etkili olabilece ini düflünmüyorum. Önce 30 Mart' görelim. Sonras nda bu tablo normale dönerse hem Standart&Poor's hem de benzeri kurulufllar n de erlendirmesinde normale dönüfl olacakt r" dedi. HABER 7. SAYFADA ISSN fiubat 2014 Çarflamba Fiyat 25 Kr adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan BELDE Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi BELDE Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz BELDE, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin BELDE sine ulafl yor fi R DÜNYASI Av. Hacer Acar Alan Sonbahar a fi R 16. SAYFADA Fehmi Koru Ad m ad m siyaset ve Câmia Bugün 12 de Prof. Dr. Nurullah Çetin Türkçe Bak fl Bugün 9 da Mehmet Nuri Parmaks z Aflk n K yametinde Bugün 5 de Kayserili ile saka olmaz! Kayserililerin ticari zekas tescillidir! Hürriyet Gazetesi köfle yazar, vergi uzman K z lot, Kayseri Serbest Mali Müflavirler Odas 'n n düzenledi i nflaat Muhasebesinde Vergi ve KDV Uygulamalar semineri için gitti i flehirde sadece konuflmas yla de il, döndükten sonraki yaz s yla da bu ticari zekaya dikkat çekti, güncel örnek verdi. HAK- fi K dem tazminat HABER 7 DE KR Z Giriflimcili e darbe HABER 7 DE SEYAHAT Ne kadar harcad k? HABER 6 DA ANKARA DA AÇILIfi GÜNÜ PROF. KIZILOT YAZISIYLA DA GÖSTERD K ; 3N KAL TES AB den üstün BTK Baflkan Acarer, "Ankara, Eskiflehir ve Mersin'de 3N (3G/Üçüncü Nesil) flebekelerine iliflkin hizmet kalitesi saha ölçümleri gerçeklefltirdik 3N flebekelerine iliflkin elde edilen hizmet kalitesi de erlerinin son kullan c baz nda baz Avrupa ülkelerinden daha iyi düzeyde oldu unu tespit ettik" dedi. HABER 5. SAYFADA Engeller kalk yor www. gazetesi.com yi Gazetemiz gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz dan takip edebilirsiniz ta "Engelsiz Havaliman Projesi" kapsam nda sertifika almaya hak kazanan iflletmelerin say s 26'ya yükselirken Bursa Yeniflehir, Kahramanmarafl ve Erzurum havalimanlar nda da "engelsiz havalimanlar " aras - na kat ld. HABER 12. SAYFADA MAZ S DER NLERDE liral k telefon Kayseri de 10 TL bafll kl yaz, vurgu yapt m z o zekan n flahikas gibi! Asl nda bu özellik, taa M.Ö. ye uzanan mazisi olan bir ticari gelene- in tortusudur. KIZILOT UN YAZISI https://www.facebook.com/belde.gazetesii Sincan-Bat kent Metrosu, bugün Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n da kat laca törenle aç lacak. Ankara Büyükflehir Belediyesinden yap lan aç klamaya göre, Büyükflehir Belediyesinin yap m na bafllad ve 216 trilyon lira harcayarak 2011 y l nda yüzde 71,78'lik fiziki gerçekleflmeyle Ulaflt rma, Haberleflme ve Denizcilik Bakanl 'na devretti i Sincan Metrosunun aç l fl için Sincan Harikalar Diyar Anfi Tiyatro'da tören düzenlenecek. Baflbakan Erdo an' n, ilk test sürüflünü de yapt Bat kent-sin- Prof. Dr. fiükrü K z lot un liral k telefon Kayseri de 10 TL bafll kl yaz s nda, Kayserili bir esnaf, liral k cep telefonunu 10 liraya sat yor ve bundan da para kazan yordu! cümlesini okuyunca, önce insan n devreleri kar fl yor. Sonra nas l diyerek okumaya devam ediyor. fiöyle Dursun ERKILIÇ n yaz s 12 DE Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi Çoraptan 1,1 milyar dolar geldi HABER 5 TE 11 fiubat 2014 Resmi Gazete 2014/5864 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Aras nda Meteoroloji Alan nda flbirli ine liflkin Mutabakat Zapt n n Onaylanmas Hakk nda Karar

2 2 12 fiubat 2014 Çarflamba Meltem EK Z RTÜK ten programlara ilginç ceza... ANKARA - RTÜK, Show TV'de yay nlanan "Makina Kafa" ile Kanal D'nin "Arkadafl m Hoflgeldin" programlar nda kaba, küfürlü ve cinsel içerikli konuflmalar tespit edildi i gerekçesiyle idari para cezas verilmesini kararlaflt rd. RTÜK'ten edinilen bilgiye göre, Tolga Çevik'in Arkadafl m Hoflgeldin adl e lence program nda sahnede görünmeyen ancak oyunculara sürekli komut veren "yönetmen" karakterinin, 9 Ocak'ta yay nlanan bölümünde direktiflerini yerine getirmeyen oyunculara defalarca kaba ifadeler kulland gerekçesiyle kanala idari para cezas verildi. Üst Kurul uzmanlar taraf ndan haz rlanan raporda, "Format gere i yönetmen ve oyuncular aras nda esprili ve abart l diyaloglar yaflan rken, yönetmenin isteklerini yerine getirmeyen oyunculara söyledi i söz konusu sözcüklerin, güldürme kast n aflarak 1 saat 42 dakika içinde 45 kere kullan ld görülmüfltür" tespitine yer verildi. Üst Kurul, Okan Bayülgen'in sundu u 'Makina Kafa' adl programdaki kaba, küfürlü, argo ve cinsel içerikli konuflmalar nedeniyle Show TV'ye idari para cezas verilmesini kararlaflt rd. Üst Kurul Uzmanlar taraf ndan haz rlanan raporda, Show TV'de 17 Ocak'ta Asuman Krause, Erkan Petekkaya, rem Derici, Kadir Do ulu, Ece Ercan, F rat Topkorur ve Yunus Emre Y ld r mer'in konuk olarak kat ld klar program boyunca, cinsel imalarda bulunularak çeflitli diyaloglar, beden dili ile muhtelif hareketler yap ld -, zaman zaman da argo ve kaba kelimeler sarf edildi i belirtildi. (AA) S NEMA: EFSANE KORUYUCU S NEMA: NT KAM Orijinal Ad : The Illusionist Yönetmen : Neil Burger. Oyuncular : Edward Norton, Paul Giamatti, Jessica Biel, Rufus Sewell, Eddie Marsan. Yap m : 2006 Dram The Illusionist Oscar a aday gösterilmifl befl ödül adayl ve befl ödülü olan bir film lü y llar n sonunda Viyana daki bir sihirbaz, ait oldu u s n f n çok üstündeki s n ftan bir kad na afl k olur. Veliaht prensi ile bu kad n n yollar kesiflti i zaman, sihirbaz afl k oldu u kad n kurtarmak ve Viyana saray ndaki siyasi dengeleri bozmak için sihirli güçlerini kullan r. Tür: Aksiyon, Suç, Dram Orijinal smi: REVANCHE Yap m: 2007 Oyuncular: DENIS NIKIFOROV, VICTOR LÓPEZ, JEREMY BATISTE, GIOVANNI BEJARANO fiampiyonluk maç için Amerika ya giden Boksör Artem Kolchin in (Denis Nikiforov) hayat, hiç beklemedi i bir yönde de iflecektir. Meksikal genç ve agresif bir boksör, Kolchin e meydan okur ve ringe ç kmaya zorlar. Maç sonunda komaya giren genç boksör, bir daha uyanamaz. boksörün, Meksikal mafya babas Felix Mendez'in (Victor López) tek o lu oldu unu ö renen Kolchin, intikam yemini eden baban n karfl s nda hayatta kalmak için dövüflmek zorundad r. Sizin için seçtiklerimiz Selena ya psikolojik tedavi DIfi HABERLER - Ünlü fiark c Selena Gomez'in geçen ay gizlice rehabilitasyon merkezinde tedavi gördü ü ortaya ç kt. Justin Bieber n eski sevgilisi Selana Gomez, duygusal sorunlar nedeniyle 2 hafta rehabilitasyon merkezinde tedavi gördü. 21 yafl ndaki flark c n n menajeri iddialar do rulayarak olay n Ocak ay nda gerçekleflti ini, Gomez in gönüllü olarak bu karar ald n aç klad. Gomez, Aral k ay nda konser turnesinin Avustralya aya n aniden iptal ederek dikkatleri üzerine çekmiflti. Ünlü flark c n n bu karar ndan sonra rehabilitasyon merkezine baflvurdu u düflünülüyor.

3 Kad nlar n ikinci adresi: Yonca Yaflam Merkezi 3 12 fiubat 2014 Çarflamba HABER MERKEZ - Keçiörenli kad nlar n sosyal hayat na renk katan Yonca Yaflam Merkezi, 3 yaprakl yonca görünümüyle kad nlar n ikinci adresi oldu. Yonca Yaflam Merkezi, meslek kurslar ndan e itim seminerlerine, çay programlar ndan söyleflilere varan çeflitlilikteki faaliyetleri ile kad nlar n gözdesi oldu y l Haziran ay nda hizmete giren merkez, Keçiören in en büyük mahallelerinden Subayevleri, fievkat, Kamilocak, Kalaba ve Hasköy ün kesiflim noktas nda kuruldu. Aç ld tarihten bugüne Yaflam Merkezi ne büyük ilgi gösteren Keçiörenli kad nlar, hem e itim faaliyetlerine kat lma hem sosyal faaliyetlerle bofl vakitlerini anlamland rarak stresten uzaklaflma imkan buldu. Yonca Yaflam Merkezi nin meslek kurslar na yaz lan Keçiörenli birçok kad n, halk e itim onayl sertifikas n alarak nitelikli ifl gücüne kat ld. Merkezdeki hobi kurslar da kad nlar n ak - n na u rarken, kursiyerler keyifli hobiler edinerek el becerilerini gelifltirme flans na kavufltu. TAKV M Hicri y l: 1435 (12 Rebiu l - Ahir) ANKARA STANBUL msak Günefl Ö le kindi Akflam Yats Gözde K fi N G da yard mlar aral ks z sürüyor HABER MERKEZ - Ankara Büyükflehir Belediyesi, yoksul ailelere g da yard m 1997 y l ndan bugüne kadar aral ks z 17 y ld r sürdürürken, bu proje ayn zamanda Türkiye deki bir çok belediyeye de örnek oluyor. Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, her y l oldu u gibi bu y l da Sosyal yard mlar kapsam nda dar gelirli ve ihtiyaç sahibi 140 bin aile için uygulad klar g da da t m program na devam ettiklerini bildirdi. Baflkan Gökçek, ihtiyaç sahipleri için, içerisinde çeflitli g da ve temizlik maddeleri bulunan yard m paketlerini fakir ve muhtaçlar n yaflamlar na destek vermek amac yla, 25 ayr ekiple adreslerine kadar götürerek teslim ettiklerini söyledi. Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, 140 bin dar gelirli aileye, içerisinde çeflitli g da ve temizlik maddelerinin bulundu u paketlerin, önceden belirlenen programla aral ks z olarak da t m n n sürdü ünü, ihtiyaç sahibi ailelerin puanlamas na ve ihtiyaç durumuna göre da t mlar n y lda 2 ya da 3 kez yap ld n bildirdi. Baflkan Gökçek, bafllatt klar çal flmalar n toplumsal bar fl n sa lanmas nda ve yoksulluktan kaynaklanan suçun azalmas nda önemli ifllevi oldu unu da belirterek, Dar gelirli ve ma dur durumdaki insanlar m za destek vermeyi bir görev say yoruz. Onlar n yaln z olmad klar n bizim yanlar nda oldu umuzu gösteriyoruz ve gösterece iz. Bu çerçevede y llard r sürdürdü ümüz dar gelirli insanlar m za g da ve temizlik maddesi yard mlar n aral ks z sürdürmeye devam edece iz dedi. Baflkan Gökçek, Büyükflehir Belediyesi nin, dar gelirli Ankaral lara yapt sosyal yard mlar kapsam nda bu y l da t m plan nda olan 140 bin aileye, içinde çeflitli g da ve temizlik maddelerinin bulundu u paketlerin adrese dayal da t m anlay fl yla sürdürüldü ünü söyledi. G da yard m paketlerinin büyük bir özenle, bizzat hak sahibine konutlar nda teslim edildi ini kaydeden Baflkan Gökçek, böylece hem olas kargaflal n, hem de yard m alanlar n rahats z olmas n n önüne geçildi ini belirtti. Sosyal yard mlar, Ankara il s n rlar nda yaflayan ve TÜ K verilerine göre yoksulluk s n r alt nda yaflayan vatandafllara, belli kriterler de erlendirildikten sonra elden yap l yor. Yard m almak isteyen Baflkentliler; nüfus cüzdan ve fakirlik ilmuhaberi ile Büyükflehir Belediye Binas, Etlik Osmanl fl Merkezi, Çubuk ve Sincan daki 4 baflvuru merkezinden birine flahsen baflvuru yap yor. fiahsen baflvuru yapamayacak durumda olan engelli, yatalak ya da yafll vatandafllar n kay tlar görevli personel taraf ndan evinde yap l yor. Baflvuru sahipleri, ilk kay tta personelin de yard m yla Yard m Baflvuru Formu nu doldurduktan sonra SGK ve aile beyan için nüfus taramas yap l yor ve sonuçlar n ard ndan Bilgi fllem Sistemi ne kesin kay t yap l yor. Elektronik sisteme dahil olan baflvuru sahibinin bundan sonraki tüm aflamalarda de erlendirmeleri dijital ortamda toplan yor. De erlendirme kriterlerine göre baflvuru sahibine puan veriliyor. Evdeki okuyan/okumayan çocuk durumu, kirac l k durumu, engel durumu, kar -kocadan birinin ölmüfl ya da evi terk etmifl olma durumu, anne veya baban n olmamas durumu, do al afete u rama durumu, flehit ailesi veya gazi olma durumu, ailede askerlik yapan birisinin bulunup bulunmamas durumu, maaflta icra veya di er yasal kesintilerin mevcut olma durumu üzerinden yap lan hesaplama sonucunda baflvuru sahibinin gerekli puan almas halinde yerinde incelemeye geçiliyor. Yerinde inceleme memurlar, her gün sistemin aciliyet ve ikametgah bilgilerine göre düzenledi i adreslere giderek, gerekli araflt rmalar yap yor. Memurlar n verdi i olura göre de baflvuru sahibi yard m almaya hak kazan yor. Bir sonraki aflamada da yard m almaya hak kazanan adreslere BELSO so uk hava depolar ndan ç kan kamyonlarla s ras yla da t mlar bafll yor. Her eve 5 koliden oluflan içinde çaydan sabuna, reçelden peynire kadar pek çok malzeme bulunan yard m kolileri ulaflt r l yor. Büyükflehir Belediyesi'nin 25 ayr ekiple 140 bin aileye da t m n gerçeklefltirdi i yard m kolileri içerisinde bulunan g da ve temizlik maddeleri: 10 kg l k makarna, 5 lt lik ayçiçek s v ya, 5 kg lik un, 2 kg l k arpa flehriye, 2 kg l k zeytin, 2 kg l k peynir, 2 kg l k sofral k tuz, 5 kg l k pirinç, 2 kg l k kuru fasulye, 2 kutu 1660 gr salça (Domates), 2 kg lik bulgur, 2 kg lik nohut, 3 kg lik çay, 6 kg lik fleker, 750 gr l k el sabunu, 1 kg l k banyo sabunu, 3 kg lik çamafl r deterjan, 2 kg lik bulafl k deterjan, 2 kg lik tahin helva, 4 kg l k reçel, 1 kg Tarifl kuru üzüm. ASK nin araç filosuna takviye HABER MERKEZ - Ankara Büyükflehir Belediyesi ASK Genel Müdürlü ü, bir yandan Baflkent Ankara n n içme, kullanma ve endüstriyel su ihtiyac n karfl larken, bir yandan da alt yap çal flmalar n gerçeklefltiriyor. ASK Genel Müdürlü ü, deneyimli ve nitelikli personelinin yan s ra teknolojinin son imkanlar ndan yararland sistemli çal flma koflullar yla Baflkent teki 1 milyon 800 bini aflk n aboneye kaliteli ve h zl hizmet vermek için her türlü imkan seferber ediyor. Genel Müdür rfan Kaya, her geçen gün nüfusu artan Ankara ya en iyi ve kusursuz bir hizmet vermeyi amaçlad klar n kaydederek, bu kapsamda ASK nin imkanlar n art rmak amac yla 35 yeni ifl makinesi sat n ald klar n söyledi. Araç filosunun yeni araçlarla daha güçlendi ini ifade eden Genel Müdür Kaya, yeni ifl makinas sayesinde daha kaliteli hizmet verilece ini belirtti. ASK nin Büyükflehir Belediyesi ne yeni ba lanan ilçelerle birlikte Ankara n n tamam n n içme suyu ihtiyac n karfl layaca n kaydeden Kaya, flunlar söyledi: Ankara n n en ücra noktas na kadar temiz ve güvenilir suyu götürmek için çal flmalar m z sürdürürken, bir yandan da bu iflleri en pratik ve h zl bir flekilde yapabilece imiz alt yap y oluflturuyoruz. Bu kapsamda araç filomuzu güçlendirecek 35 yeni ifl makinas sat n ald k. Al nan bu ifl makinalar n mücavir alandaki vatandafllar m z n hizmetinde kullanaca z. Böylece metropol ilçelerde verdi imiz hizmetin ayn s n, Baflkent in her noktas nda ayn kalitede ve ayn h zda vermifl olaca z. Yeni ifl makinalar hakk nda bilgi veren Genel Müdür Kaya, fl gücüne ve filomuza önem veriyoruz. Yeni araçlardan ekskavatör ve yükleyiciler sayesinde zor iflleri daha kolay bir flekilde yapaca z. Mücavir alanlarda daha etkili olmak üzere ald m z araçlardan 10 tanesi Kombine kanal açma, 1 adet a aç sökme, 5 adet çekilebilir tip kanal açma makinas, 5 adet lastik tekerlekli ekskavatör, 5 adet mini ekskavatör, 3 adet yükleyici (Lastik tekerlekli), 2 adet mini yükleyici, 2 adet ekskavatör lastik tekerlekli, 2 adet, Teleskopik Araz Forklift arac dedi.

4 4 12 fiubat 2014 Çarflamba YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN Tunceli'nin biyolojik çeflitlili i kay t alt na al n yor TUNCEL - HAYDAR TOP- RAKÇI - Orman ve Su flleri Bakanl - nca hayata geçirilen "Ulusal Biyolojik Çeflitlilik Envanter ve zleme Projesi" kapsam nda, Tunceli'deki biyolojik çeflitlili in tespiti için çal flma yürütülüyor. Do a Koruma ve Milli Parklar Tunceli fiube Müdürü Ali Haydar Gürsönmez, AA muhabirine yapt aç klamada, "Ulusal Biyolojik Çeflitlilik Envanter ve zleme Projesi"nin aralar nda Tunceli'nin de bulundu u 30 ilde uyguland n söyledi. Bu projenin, biyolojik çeflitlili in etkin korunmas, do al kaynak yönetimi, arazi kullan m planlar n n yap lmas, yat r m projelerinin yönlendirilmesi ve seçeneklerin oluflturulmas aç s ndan çok önemli oldu unu vurgulayan Gürsönmez, Tunceli'de biyolojik çeflitlilik ve envanter izleme çal flmalar n 20 Aral k 2013'te bafllatt klar n kaydetti. Çal flmalar 20 Aral k 2014'te bitirmeyi hedeflediklerini belirten Gürsönmez, proje kapsam nda, damarl bitkiler ve omurgal hayvanlar için literatür ve arazi, tohumsuz bitkiler ve omurgas z hayvanlar için ise literatür çal flmas yap laca n söyledi. Gürsönmez, 9 ayr uzmanl k dal nda çal flman n yürütülece ini ifade ederek, çal flma sonunda, Tunceli'nin biyolojik zenginli- inin ortaya konulaca n dile getirdi. Tunceli'nin biyolojik çeflitlilik yönünden zengin bir il oldu unu vurgulayan Gürsönmez, "Zengin do a de erlerine sahip oldu- u için birçok otorite taraf ndan biliniyor. Bu çal flmayla bunun tescillenmesi söz konusu" dedi. Projede görev alan ve bölgede kufl gözlemi yapan uzman Sedat nak ise 1 y l sürecek proje kapsam nda Tunceli'de k fllayan türleri, göçmen kufllar, üreyen kufl türlerini araflt raca n söyledi. (AA) Van Gölü havzas kufl cenneti Kar üstü araçlar ö rencilerin hizmetinde ERZURUM - AYfiE YILDIZ - Erzurum Valili i Kriz Merkezi koordinesinde, l Özel daresi ekiplerince köylerden kar üstü araçlarla al nan çocuklar, kilometrelerce yol katedilerek okullar na yetifltiriliyor. Do u Anadolu Bölgesi'nde aral klarla etkili olan kar ya fl ve tipi nedeniyle merkeze 55 kilometre uzakl ktaki Aziziye köyünün yolunun kapand, yar y l tatilini geçiren çocuklar n köyde mahsur kald - na iliflkin 179 Kriz Merkezi'ne ihbar geldi. hbar de erlendiren kriz merkezi çal - flanlar, koordineli bir flekilde l Özel daresi karla mücadele ekipleriyle irtibata geçti. T ra yüklenen snowtrackla bölgeye hareket edildi. Karla mücadele ekipleri, 25 kilometre gittikten sonra Çeperli Mahallesi mevkisinde t r ve otomobilleri b rakarak, yola kar üstü araçla devam etti. Kar kal nl yer yer 2 metreyi bulan zorlu araziyi aflan ekip, 30 kilometre giderek köye ulaflt. Kaz m Yurdalan lkokulu'nda e itim gören 5 çocuk ile ailesi evlerinden al narak, Çeperli Mahallesi'ne getirildi. Dikkatli bir flekilde snowtracktan indirilen çocuklar ve ailesi, burada bekleyen araçla flehir merkezindeki evlerine götürüldü. Çocuklardan Furkan Aktafl, AA muhabirine yapt aç klamada, ikinci s n fta okudu unu belirterek, "Ailem köyde oturuyor. Ben de yar y l tatili için köye gittim. Yar n okullar aç lacak. Köyün yolu kapand. Bizi kar üstü araçla köyden ald - lar. Babaannemin yan nda kal yorum. Rahat bir flekilde okuluma devam edebilece- im" dedi. Babaanne Remziye Aktafl (55) da "Eskiden köy yolu kapand nda çocuklar iki, üç ay okula gönderemezdik. Okula gidemiyorlard. O zamanlarda snowtrack yoktu. Ulafl m imkan yoktu. Allah devletimizden raz olsun. Art k ulafl m s k nt s yaflanm yor. Kar üstü araçlar bizi ücretsiz köye götürüp, flehir merkezine getiriyor. Çocuklar m z devletin imkanlar sayesinde okullar ndan kalm yor, e itimlerine ara vermek zorunda de iller. Eskiden böyle de ildi" diye konufltu. Ö rencilerden Hasan A dafl (7) snowtrackla e lenceli bir yolculuk yapt klar n belirterek, "Biz 5 kardefliz. Hepimiz okuyoruz. Yolumuz kapal yd. Kar üstü araçla geldik. Okumay seviyorum. Yollar m z kapansa da art k e itimime engel de il" ifadelerini kulland. Baba Muhsin A dafl, köy yolunun kar ve tipi nedeniyle kapal oldu unu vurgulayarak, flunlar kaydetti: "fiubat tatili için çocuklar köye getirdik. Yar n okullar aç lacak. Kar üstü araçlarla çocuklar flehir merkezine getirdik, okula gönderece iz. Befl çocu um da okuyor. Kendimle k yasl yorum da flimdiki çocuklar çok flansl. Biz okula gitmek için 25 kilometre yol yürüyorduk. Devletimiz e itime de yard m eli uzat yor, çok flükür bütün tedbirini al yor, e itim için seferber oluyor." (AA) Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle yolu ulafl ma kapanan köylerde yar y l tatilini geçiren ö renciler, kar kal nl yer yer 2 metreyi bulan zorlu arazi yap s afl larak, kar üstü araçlarla okullar na ulaflt r l yor. B TL S - YUNUS OKUR - fiener TOK- TAfi - Türkiye'nin beflte birlik sulak alan na sahip Van Gölü havzas, kufl bilimi aç s ndan büyük önem tafl yor. Van Gölü havzas, Bitlis ve Van illeri aras ndaki 20 bin hektarl k 12 sulak alanda, Türkiye'deki 465 kufl türünden 300'üne ev sahipli i yaparken, Bitlis, do al güzelliklerinin yan s ra bünyesinde bar nd rd - kufl türleriyle de dikkati çekiyor. Yüzüncü Y l Üniversitesi (YYÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ö retim Üyesi Doç. Dr. Özdemir Ad zel, AA muhabirine yapt aç klamada, Van Gölü havzas n n kufl bilimi aç s ndan en etkili ve yo un alanlardan biri oldu unu söyledi. Nemrut Krater Gölü ve Bitlis çevresinin, bin 500 metrenin üzerindeki gölleri ve do al güzelli in yan s ra, kufl potansiyeliyle de önemli bir alan oldu unu ifade eden Ad zel, flöyle konufltu: "Bitlis s n rlar nda yaklafl k 12 önemli sulak alan var. Bu sulak alanlar n toplam yaklafl k 20 bin hektar civar nda. Bunlar n içinde dünyaca tan nan çok önemli alanlar var. Bunlardan biri Kavufltuk Yar madas 'd r. Buras dünyada nesli bitmek üzere olan toy kufllar n n kuluçkaya yatt önemli bir aland r. Kavufltuk Yar madas 'n n bat s nda Arin Gölü bulunuyor. Bu göl özellikle k fl aylar nda yaban kazlar n n ve ötücü ku ular n mekan d r. Di er mevsimlerde ise yaban ördeklerinin ve 200'e yak n kufl türünün bar nd bir aland r. Alanda yaflayan birçok kufl türü var. Bunlardan biri de dik kuyruk türüdür. Dik kuyruk da dünyada nesli tükenmek üzere olan türlerden biri. Bu tür, k fl Burdur'da geçirdikten sonra yaz n bütün Anadolu'ya yay l r." (AA) ISSN TÜRK YE N N GAZETES BELDE Y l: fiubat 2014 Çarflamba Say : Genel Yay n Yönetmeni Cüneyt KAYA Yaz flleri Müdürü Yi it Y T GÜNLÜK S YAS GAZETE Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Ad na Alaeddin KAYA Genel Yay n Müdürü Emin ERENER Genel Yay n Koordinatörü Zübeyir KAYA Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Hakk Murat SÖBÜTAY Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Yücel TANOL nternet Editörü: Duygu UÇAR dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.beldegazetesi.com) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez BELDE Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir Türk bilim adam yeni böcek türleri tespit etti MU LA - DURMUfi GENÇ - UTKU UÇRAK - Mu la S tk Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Ali S tk Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Ö retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Memifl Kesdek, Mu la'da bulunan iki yeni böcek türüne bölgenin isminden esinlenerek "Archicarabus wiedemanni sekiensis" ve "Procrustes coriacus muglaensis" ad n verdiklerini bildirdi. Kesdek, AA muhabirine yapt aç klamada, yeni tespit edilen böcek türlerinden birinin Seydikemer ilçesine ba l Seki beldesinde, di erinin ise il merkezinde tespit edildi ini anlatt. Yapt çal flmayla yeni böcek türlerinin bilim dünyas na kazand r ld n ifade eden Kesdek, böceklerin ait oldu u grubun isminin Yunanca Carabidae olan boynuzlu böcek" anlam na geldi ini, ngilizce'sinin "Ground Beetles", Türkçe'de de "toprak böcekleri" veya "yer böcekleri" olarak adland r ld n söyledi. Carabidae Coleoptera (K n Kanatl lar) familyas ndan dünyada de iflik alt familyalara ba l yaklafl k 40 bin türün bulundu unu vurgulayan Kesdek, Türkiye'de ise bin 100'ün üzerinde tür bilindi ini kaydetti. Kesdek, bugüne kadar yapt araflt rmalarda Türkiye'de Carabidae familyas na ait ve daha önce tan mlanm fl çok say da türü makale olarak yay nlad klar n belirterek, "Bunlardan 2'si dünya için ilk defa bilim dünyas na kazand r ld. Dünyada ilk kez tespit edilen bu 2 böcek ve özellikleri, Fransa'da bilim dergisi 'ColÈoptÈres' Dr. Thierry Deuve' katk lar yla dünyaya duyuruldu. Keflfedilen böceklere bulunduklar yerlerin isimleri 'Archicarabus wiedemanni sekiensis' ve 'Procrustes coriacus muglaensis' verildi" dedi. Türkiye'nin co rafi konumu nedeniyle baflta böcekler olmak üzere çok çeflitli canl gruplar n bünyesinde bar nd rd na iflaret eden Kesdek, bu özelli i sayesinde Türkiye'nin biyolojik çeflitlilik aç s ndan adeta bir k ta özelli i gösterdi ini vurgulad. Geçmiflte Anadolu'da yaflam fl ancak günümüzde nesilleri tükenmifl birçok böcek türünün varl n n fosil kal nt lar ndan anlafl ld n bildiren Kesdek, Türkiye'de bitki ve hayvan türlerinin fazla olmas n n biyolojik zenginli in bir göstergesi oldu unu, farkl araflt r c lar taraf ndan bugüne kadar dünyada 1 milyon 742 bin canl türünün tan mland n, tahminlere göre yaklafl k 4 milyon 926 bin civar nda canl türü oldu unu ifade etti. Kesdek, böceklerin dünya üzerinde yaklafl k 400 milyon y ldan bu yana yaflamlar n sürdürdüklerini, bilinen böcekler içerisinde k n kanatl lar tak m n n ise 350 bin türünün varl - n n araflt r c lar taraf ndan belirlendi ini anlatt. Çal flma konusu yer böcekleri veya toprak böcekleri familyas n n sahip oldu u çok say da cinsler ve türleri ile bu tak m içerisinde en büyük üçüncü familyay oluflturdu una dikkati çeken Kesdek, bütün böcek gruplar n n ise yüzde 6-8'ini kapsad - n belirtti. (AA)

5 HABER 12 fiubat 2014 Çarflamba 5 Çoraptan 1,1 milyar dolar geldi KOCAEL - Türkiye, geçen y l çorap ihracat n önceki y la göre yüzde 16 art flla 1,1 milyar dolara, adet baz nda da yüzde 10,5 yükseliflle 1,4 milyar çifte ç kard. stanbul Tekstil ve Konfeksiyon hracatç Birliklerinin ( TK B) verilerine göre, Türkiye'nin geçen y lki çorap ihracat 2012'ye oranla yüzde 16 artarak, 1 milyar 161 milyon 631 bin dolar oldu. Sektör, adet baz nda 2012'de satt 1 milyar 283 milyon "çift çorab " geçen y l yüzde 10,5 art flla 1 milyar 418 milyon çifte yükseltti. Geçen y l çorap ihracat yap lan ülkeler aras nda ilk s ralarda ngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda ve talya yer ald. ngiltere, 2013 y l nda Türkiye'den adet baz nda 374 milyon 745 bin çift, de er baz nda 282 milyon 574 bin dolarl k ürün sat n ald. Almanya'ya 303 milyon 573 bin çift çorap satan sektör, bu sat fltan 235 milyon 697 bin dolar gelir elde etti. Fransa'ya ise 113 milyon 106 bin dolar, Hollanda'ya 54 milyon 470 bin dolar ve talya'ya 38 milyon 596 bin dolarl k çorap ihracat yap ld. Çorap Sanayicileri Derne i (ÇSD) Baflkan Hüseyin Öztürk, AA muhabirine yapt aç klamada, 2013'teki çorap ihracat n n önceki y la göre yüzde 16 art fl göstermesinin sektör aç s ndan önemli bir baflar oldu unu söyledi. Türk çorap sektörünün d fl sat mdaki istikrarl yükseliflinin sürdü ünü aktaran Öztürk, geçen y l ihracat n önceki y la göre yüzde 0,01 artt n hat rlatt. Öztürk, geçen y l haz r giyim sektörünün yüzde 8,3 art fl yapt na dikkati çekerek, "Çorap sektörümüz önceki y la göre yüzde 16'l k art flla, 1 milyar 162 milyon dolarl k ihracat gerçeklefltirerek göz kamaflt rd. K yas ya rekabetin yafland ve Çin'in yan s ra her geçen y l Uzak Do u ve Güney Amerika'dan yeni ülkelerin düflük fiyatla rekabate kat ld global pazar flartlar nda böylesine önemli bir baflar ya imza atan sektör, önümüzdeki y llar için de ümit verdi y l nda gerek adet, gerekse tutar baz nda büyümemizi sürdürece iz" diye konufltu. Öztürk, geçen y l ihracatta adet baz nda yüzde 15, tutar baz nda ise yüzde 20 art fl hedeflediklerini dile getirerek, buna ra men belirlenen hedeflere yak n olmaktan mutlu olduklar n söyledi. Türkiye'nin dünya çorap üretiminde Çin'in ard ndan önemli ülke özelli ini korudu unu anlatan Öztürk, Türk çorap ihracatç lar n n bu önemli konumunu önümüzdeki y llarda da korumaya devam edece ini kaydetti. Öztürk, her geçen gün artan girdi maliyetlerinin Türk çorap ihracatç s n uluslararas rekabette zor durumda b rakt n söyleyerek, flunlar ifade etti: "Ümit ediyorum ki girdi maliyetlerimizin Türkiye'deki tahmin edilenin alt nda ya da eflit düzeyde gerçekleflmesinin sektörümüz aç s ndan önemli olaca n düflünüyorum çünkü uluslararas ihracatta girdi maliyetleriniz dünya normlar nda olmad zaman rekabet gücünüz de pazardaki rakip güçlerle ayn düzeyde olmuyor. Dolay s yla fiyat bask s ve müflteriyle probleminiz sizi kapana s k flt r yor. Bu belirsizliklerin maalesef 2014 y l nda da olaca n öngörmekteyiz. Bunun bizim aç m zdan çok büyük bir risk oluflturdu unu düflünmekteyim." Bu y l küresel talebin Çin ve Uzak Do u'dan geri dönece ini tahmin ettiklerini dile getiren Öztürk, pazardaki stoklar n eriyece ini, "basic"ten ziyade butik siparifllerin artaca n beklediklerini vurgulad. Öztürk, bunun hem çorap sektörünü hem de haz r giyim sektörü aç s ndan olumlu olaca na iflaret ederek, kesinlikle döviz artfl na aldan lmamas gerekti i bilgisini verdi. Geçen y l n sonlar nda ve yeni y l n bafllar nda dövizdeki dalgalanmaya iflaret eden Öztürk, "Türkiye'de dövizde istikrar olmad sürece yat r mc n n, ihracatç n n önünü görmesi aç s ndan her zaman 'flu' hava söz konusu oluyor. Gelece e karamsar bak yor ve mümkün oldu unca günü kurtarma mant na yaklafl yor" diye konufltu. Öztürk, kamuoyunda döviz art fl n n ihracatç lara fayda sa lad na iliflkin alg ya de inerek, sözlerini flöyle noktalad : "Oysa biz öncelikle ülkemizde istikrar ve ard ndan ihracattaki istikrarda en önemli paya sahip dövizin de anlafl labilir bir yerde durmas bizim aç m zdan önemlidir. Bunun aksi durumlarda geçmiflte de buna benzer flekilde dövizin artt n ve çok ciddi oranlarda geriye dönüfl sa lad na hep birlikte flahit olduk. Burada arada kalan üretici oldu. Ne girdi maliyetlerimizi de ifltirebildik ne de müflteriye vermifl oldu umuz indirimi geri çekebildik. Bu hassas ve k r lgan nokta için hem meslektafllar m n hem de kamuoyunun dikkatini çekmek istiyorum." (AA) 3N hizmet kalitesi Avrupa dan üstün ANKARA -Bilgi Teknolojileri ve letiflim Kurumu (BTK), Ankara, Eskiflehir ve Mersin'de 3N (3G/Üçüncü Nesil) flebekelerine iliflkin hizmet kalitesi saha ölçümleri gerçeklefltirdi. BTK Baflkan Tayfun Acarer, AA muhabirine yapt aç klamada, saha ölçümlerinde iflletmecilerin flebekelerine ait ses kalitesi, veri indirme h zlar ve kapsama alan parametrelerinin ölçüldü ünü ifade ederek, BTK taraf ndan belirlenen güzergahlarda yap lan ölçümlerde her üç büyükflehirde de Avea, Turkcell ve Vodafone'a ait minimum de erlerin tespit edildi ini söyledi. Ses kalitesi (sesin anlafl labilirlik seviyesi) ile ilgili ölçümlerde 5 üzerinden 3,62 de erinin tespit edildi ini belirten Acarer, BTK kriterlerinde ses kalitesinde minimum de erin 3,5 oldu unu, ölçüm sonuçlar n n bu de erin üzerinde ç kt n kaydetti. BTK Baflkan Acarer, veri indirme h zlar konusunda da bilinen bir sunucudan ortalama veri indirme h z n n 5.2 Mbit/s, tan mlanm fl bir internet sayfas n n ortalama indirme h z n n ise 2.1 Mbit/s oldu unu ifade etti. Ölçüm sonuçlar na göre kapsama oran n n 99'un üzerinde oldu unun tespit edildi ini dile getiren Acarer, "3N flebekelerine iliflkin elde edilen hizmet kalitesi de erlerinin son kullan c baz nda baz Avrupa ülkelerinden daha iyi düzeyde oldu unu tespit etmifl olduk" dedi. Acarer, saha ölçümlerinin Kurumca belirlenen illerde ve tarihlerde iflletmecilerin haberi olmaks z n yap ld na iflaret ederek, ilgili parametrelerde her üç ilde de farkl iflletmecilere ait farkl sonuçlar n elde edildi ini, yap lan ölçüm sonuçlar na göre üç ilde tüm parametrelerde de birinci olan herhangi bir iflletmecinin bulunmad n kaydetti. Baflkan Acarer, ölçümlerin nas l yap ld na iliflkin olarak flu bilgileri verdi: "Baflta veri indirme h zlar olmak üzere 3N saha ölçüm sonuçlar n n ölçüm yap lan esnadaki flebeke kullan m yo unlu una (trafik yo unlu una), zamana, ölçüm güzergah na ve ölçüm yöntemine ba l olarak de iflkenlik gösterebilece inin göz önünde bulundurulmas gerekiyor. Kurum olarak herhangi bir iflletmeci taraf ndan belirlenecek zaman aral klar nda ve güzergahlarda yapt r lacak saha ölçüm sonuçlar n n, objektif ve k yaslanabilir olmayaca yönünde bir de erlendirme yapt k. (AA) Yeflil Kartl olanlara indirimli elektrik önerisi ANKARA - Elektrik Da t m Hizmetleri Derne i (ELDER), Türkiye'de yaklafl k 2-2,5 milyon dar gelirli meskene "indirimli elektrik" verilmesine yönelik proje haz rl yor. ELDER Genel Sekreteri U ur Yüksel, dar gelirli tüketicinin elektrik faturas nda indirim yap lmas ve bu tutar n devlet taraf ndan karfl lanmas için çal flma yapt klar n anlatt. Tüketicinin Desteklenmesi Çal flma Grubu olarak proje detaylar n k sa sürede bir kitapç kta toplayarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl n bilgilendireceklerini, daha sonra sübvansiyonu sa lamas öngörülen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl na öneri olarak sunacaklar n bildiren Yüksel, ç k fl noktalar n n Elektrik Piyasas Kanununun "tarifeler ve tüketicilerin desteklenmesi" bafll kl bölümü oldu unu belirtti. Kanunun sözünü etti i bölümünde, "Kurulca sosyal ve ekonomik durumlar gözetilerek belirlenecek bir miktar n alt nda elektrik enerjisi tüketen tüketiciler için ayr tarife yap labilir. Son kaynak tedarik yükümlülü ü kapsam nda uygulanmas öngörülen tarifeler tedarik lisans sahiplerince ayr ca teklif edilir" ve "Belirli bölgelere veya belirli amaçlara yönelik olarak tüketicilerin desteklenmesi amac yla sübvansiyon yap lmas gerekti inde, sübvansiyon fiyatlara müdahale edilmeksizin yap l r. Sübvansiyonun tutar ile usul ve esaslar ilgili bakanl n teklifi üzerine Bakanlar Kurulu karar ile belirlenir ve ilgili kurumun bütçesinden ödenir" bentlerinin bulundu unu anlatan Yüksel, buna göre elektrik maliyetinin yük oluflturdu u dar gelirli meskenlere yönelik sübvansiyonun Türkiye'de de uygulanabilir oldu una dikkati çekti. - "Benzer uygulama modern birçok ülkede bulunuyor" Dar gelirli vatandafllara yönelik benzer uygulaman n modern bir çok ülkede bulundu unu, ngiltere'de ma dur tüketicilere "S cak Ev" adl kampanya ile indirim yap ld n ifade eden Yüksel, flunlar kaydetti: "ELDER olarak Türkiye'de bu uygulamaya yönelik ön araflt rmalar m za göre, 10 milyon yeflil kart kullan c s yaklafl k 2-2,5 milyon hanede yafl yor. Hedef kitlemizde bu meskenler bulunuyor. Bu meskenlerin ayl k elektrik faturalar ortalama 50 lira. Bu meskenlere yap lacak indirimin maliyeti y ll k 1-1,5 milyar lira civar nda. Bu tür bir uygulama, kaçak elektrik kullan m n azalt r. Çünkü elektrik faturas yük olunca kaçak kullan ma yönelim olufluyor. Faturalardan 1,5 milyar liraya yak n tasarruf sa lan rsa, bu sübvansiyon kendini amorti edebiliyor." (AA) Türk hava sahas hiç bofl kalmad ANKARA -Türkiye hava sahas ndan geçen y l, ortalama her 21 saniyede bir uçak geçti. Türk hava sahas nda 2013'te gerçekleflen uçufl say s, bir önceki y la göre yüzde 9,2 artarak 1 milyon 503 bin 15'e ulaflt. Türkiye'de, 2003 y l nda uygulamaya konulan sivil havac l n serbestlefltirilmesi karar ile birlikte havac l kta önemli geliflmeler sa land. Sivil havac l k alt yap s na yap lan yat r mlar ve uygulamaya konulan kararlarla birlikte bu alanda dünyan n en h zl geliflen ülkeleri aras na giren Türkiye'de, son y llarda uçufl ve uçakla seyahat eden yolcu say lar nda önemli art fllar görüldü. Son 11 y lda havayoluyla tafl nan yolcu say s 33 milyondan 150 milyona ç karken, sektörün cirosu da 2,2 milyar liradan, 21,4 milyar liraya yükseldi. 2002'de 2 merkezden 26 noktaya sadece THY'nin uçufl yapt Türkiye'de, aradan geçen 11 y lda, 7 flirket taraf ndan uçufl yap - lan nokta say s, 7 merkezden 52 noktaya ç kt. Öte yandan, 2002'de yurt d fl nda sadece 60 ülke ve noktaya uluslararas sefer yap - l rken, bugün bu say 236'y buldu. AA muhabirinin yapt hesaplamalara göre, Türk hava sahas nda gerçekleflen uçufl say s bir önceki y la göre yüzde 9,2 art fl gösterdi. Transit üst geçifller de dahil 2012 y l nda 1 milyon 373 bin 486 uçufl gerçekleflirken, bu say geçen y l 1 milyon 503 bin 15'e yükseldi. Bir baflka ifadeyle geçen y l Türk semalar n ortalama her 21 saniye de bir uçak kulland. Bu uçufllar n yüzde 71'ini ticari uçufllar oluflturdu. Ticari uçufl say s, bir önceki y la göre yüzde 13 artarak 1 milyon 70 bin 505 oldu. Geçen y l iç hat uçak trafi indeki art fl da çift haneli rakamlara yükseldi. ç hat uçak trafi i bir önceki y la göre yüzde 13,3 artarak 680 bin 525'e ulaflt. D fl hat uçak trafi i ise yüzde 9,9 art flla 540 bin 821'e yükseldi. Türk hava sahas ndan transit üst geçifl say s ise yüzde 0,6 azald. Türk hava sahas ndan 2013'te 281 bin 669 üst geçifl gerçekleflti. Böylece geçen y l Türk hava sahas toplam 1 milyon 503 bin 15 uçufla ev sahipli i yapm fl oldu. (AA) Gökyüzü bir damla kadard r senin aflk deryanda, ben o damlay gözyafl m bildim. Aflk n rüzgâr nda uçurtma oldu gönlüm, cofltukça cofluyor yâr kokan göklerde. Gökyüzündeki bulutlar çiçek olmufl tebessümleriyle kalbime umut yüklüyor gülflende. Y ld zlarla konufluyorum geceleri, onlarda benim gibi yüre imin sultan benim gerçek y ld z m yâri özlüyorlar iflte. Özlem tükenmeyen bir atefl ruhumda. Görsem geçmeyecek, koklasam bitmeyecek, hep dahan n dahas n yükleyecek biliyorum ruhuma. Asl nda hasret görevini yap yor ve her nefeste vuslata duydu um ifltiyak art r yor. Böylesine özlemek yâri güzelden de öte lakin gönlüm yand kça küçülecekken aksine büyüdükçe büyüyor tüte tüte Âh beni uçurtma eyleyen yâr! Kuyru umu neden vuslattan de il de hasretten yapt n ki? Âh k yamad m, âh doyamad m yâr! Sen bana ne yaparsan yap, ben sana hiç k zamam ki Senin ellerinde flekil bulmak, senin ateflinle yanmak da güzel sultan m. Beni yakan atefl senin de il mi, ben yanarken seninde kalbin yanm yor mu bana? Bizi bir eyleyen, beni uçurtma, seni rüzgâr eden kaderin sahibi Mevlâ de il mi? Raz y m ateflinden, raz y m yang n ndan, raz y m senin aflk nla dünyada yanmaktan Yeter ki, ben/de ol, yeter ki aflk nla bende ol. Ben bir yolunu bulur, beni sana bende eyleyen aflk nla kuyru umdaki hasreti yakar m dualar mla. Ben bir yolunu bulur, AfiKIN KIYAMET NDE Mehmet Nuri PARMAKSIZ UÇURTMAMIN KUYRU U HASRETTEN akar m ruhuna. Ey yarlar mutluluk bahçesine, gözyafllar m çiçek çiçek umuda çeviren yâr! Gökyüzü bir damla kadard r senin aflk deryanda, ben o damlay gözyafl m bildim. Gözlerimden süzülen her ac y, senin tamamen benim olacak olma inanc mla, as rlara meydan okuyarak sana ve aflka teslimiyetimle sildim. Ben senin uçurtman m sevgili, sana uçan uçurtma Rüzgâr m da sensin, inanc m da sensin benim. Ben sana kadar kimseye ama kimseye Hüdâ dan sonra teslim olmad m ki Ben gönlümün tunç kap lar n ard na kadar senden gayr kimseye açmad m ki Ben beni sana kadar kimseye vermedim ki Uçurtmam n ipleri elinde, kuyru um hasretten olsa da vuslat n anahtar Mevlâ dan sonra sadece senin dilinde. Ey atefline kâlû belâdan, bak fl na ezelden âfl k oldu um yâr! Uçurtmam n kuyru u hasretten lakin sonsuzlu un içindeki vuslata uçuyorum ben. Göklerdeki dua bulutlar n n hepsini tek tek ziyaret edip çok flükür dünyadan mahfleri selaml yorum ben. GÜNÜN DÖRTLÜ Ü Sendeki baflka gülüfl efsununsa bilmece, Sükutu giyinse de arzumla coflar gece. Omzuma yük hasretin vazgeçemem imandan, Kader boynumu bükse flükrederim sadece... Mehmet Nuri PARMAKSIZ

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Polis ve Jandarma, seçim güvenli i için alarmda... Yerel seçimlerin güven ve huzur ortam

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

Birbiri ard na dev projelerin ya temelini atan ya da aç l fl n yapan Türkiye yine bir keye hofl geldin demez. Önce kafl kla

Birbiri ard na dev projelerin ya temelini atan ya da aç l fl n yapan Türkiye yine bir keye hofl geldin demez. Önce kafl kla ISSN 1308-7622 12 Haziran 2014 Perflembe www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Kandiliniz mübarek olsun Ey Türk, ey Kürt; üzerine hörelenmek için 3 sebep var Petrol, gaz, bar fl Hiçbir ülke bölge ve dünya

Detaylı

HALKBANK I kim bitirmek istedi?

HALKBANK I kim bitirmek istedi? ISSN 1308-7622 25 Ocak 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr STAR Gazetesi BELGELER ile gösterdi HALKBANK I kim bitirmek istedi? Halkbank hedef ald belirtilen geliflmeler üzerindeki sis perdesi

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n ISSN 1308-7622 BAfiBAKAN ile HOCAEFEND ye seslendi 13 Ocak 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr MEHMET KIRKINCI Hoca'n n sulh ça r s Daum un ilac namaz ve dua Bursaspor teknik direktörü Christoph

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti;

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti; 6 gün sizinle BELDE nin ad, 1 Mart itibariyle YediGün olarak de ifliyor Bugüne kadar tüm geliflmifl ülkelerde oldu u gibi pazar günleri d fl nda hergün sizlerle buluflan gazeteniz BELDE, 44 y ll k onurlu

Detaylı

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622.

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622. ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 B TÜRK YE N N GAZETES ELDE www.beldegazetesi.com Fiyat 10 Kr 9 Aral k 2013 Pazartesi Fiyat 25 Kr Eti ihraç ediyoruz ama yeteri kadar yemiyoruz

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Erdo an; CHP, MHP ve BDP ye yüklendi ISSN 1308-7622 10 Aral k 2013 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, "CHP Belediyesi, susuzluktur.

Detaylı

Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN.

Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN. Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN ISSN 1308-7622 7 Ocak 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr 85.000 adresine

Detaylı

Mühür sende ama Süleyman de ilsin!

Mühür sende ama Süleyman de ilsin! Çehresi de iflen ilçe Hizmetleri ile Alt nda a ça atlatan Veysel Tiryaki nin hizmetleri... 13. SAYFADA Bosna n n UMUDU Türkiye Bosna Bank International (BBI), Bosna Hersek'e verilen 100 milyon avroluk

Detaylı

ISSN 1308-7622 P DE KAÇ TL? SERVET! PETROL

ISSN 1308-7622 P DE KAÇ TL? SERVET! PETROL ISSN 1308-7622 P DE KAÇ TL? 21 Haziran 2014 Cumartesi www.yedigüngazetesi.com.tr HABER 7. SAYFADA Fiyat 25 Kr Kanla beslenen flsizlik çift hane s n r nda Türkiye genelinde 15 ve daha yukar yafltakilerde

Detaylı

2 RES M UTANDIRAN SEV ND REN AYRINTILAR O R G U N L U K YORGANI

2 RES M UTANDIRAN SEV ND REN AYRINTILAR O R G U N L U K YORGANI EN ACI 19 MAYIS I KUTLADIK Türkiye, tarihinin en büyük maden felaketiyle sars l rken; ba ms zl a, Cumhuriyete giden yolu ayd nlatan meflalinin atefllendi i, Kurtulufl Savafl sürecinin bafllad 19 May s

Detaylı

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

Çözüm Süreci nin. yüz güldüren yan YAZIK! Her y l 800 pilota ihtiyaç var. Do u da tar m ve hayvanc l k patlad. Nerede denen domates iflte bu 85.

Çözüm Süreci nin. yüz güldüren yan YAZIK! Her y l 800 pilota ihtiyaç var. Do u da tar m ve hayvanc l k patlad. Nerede denen domates iflte bu 85. ISSN 1308-7622 Fiyat 25 Kr Nerede denen domates iflte bu HABER 7. SAYFADA 14 Temmuz 2014 Pazartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Çözüm Süreci nin TSK'dan ANKA'ya yeni siparifl Türk Havac l k ve Uzay Sanayii

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yerli füze MIZRAK hedefi 12 den vurdu 13 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr ATAK helikopterinde

Detaylı

OY UNA SAH P CIKMA DÖNEM

OY UNA SAH P CIKMA DÖNEM ISSN 1308-7622 2 Nisan 2014 Çarflamba www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr CHP L ÜLKÜCÜLER! Mansur Yavafl n destekçileri, Yüksek Seçim Kurulu binas önünde toplanarak seçimlerde hile yap ld iddias yla protesto

Detaylı

Yerli helikopterin tasarımı tamam

Yerli helikopterin tasarımı tamam GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz TOKİ, 30 yılda 665 bin KONUTA İMZA ATTI HABERİ 17 DE 5 NİSAN 2014 CUMARTESİ FİYATI: 25

Detaylı

Fiyat 25 Kr. KUYUMCULARDA taksit tedirginli i. BDDK haz rlanan. Resmi Gazete'de yay mlanarak 1 fiubat'tan. iyle kredi kart kullanarak

Fiyat 25 Kr. KUYUMCULARDA taksit tedirginli i. BDDK haz rlanan. Resmi Gazete'de yay mlanarak 1 fiubat'tan. iyle kredi kart kullanarak ISSN 1308-7622 9 Ocak 2014 Perflembe www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Hediyelikte Uzakdo u modas art k sona erdi Bu y l hediyelik eflya tercihlerinde Uzakdo u mallar na olan ilginin azald, yöresel el

Detaylı

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 1 Mayıs sancısı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlamaları bu yıl farklı illerde ve

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

Milli Tren 2018 de raylarda olacak

Milli Tren 2018 de raylarda olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Sahte ilaç çetelerinin yeni tuza na dikkat! Türkiye'de ilaç sahtecili iyle mücadelede baflar

Detaylı

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son

Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kişi Takip Sistemi ile kaybolmalara son HABER 19 DA HABERİ 19 DA 16 NİSAN 2014 ÇARŞAMBA

Detaylı

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!..

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. 8 A USTOS 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Polis

Detaylı

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı

DEM R A gerçeklefliyor

DEM R A gerçeklefliyor Yeni parti GEL YOR Eski Kültür Bakan Ertu rul Günay, 17 Aral k sonras nda AK Parti den istifa eden di er zmir milletvekilleri lhan flbilen ve Erdal Kalkan ile birlikte bas n toplant s düzenledi. Günay,

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Fethullah Gülen Hocaefendi nin BBC'ye verdi i mülakatta gündeme dair çok önemli ifadeler yeral yor. HALI KOSGEB. hracat rekoru HABER 7 DE

Fiyat 25 Kr. Fethullah Gülen Hocaefendi nin BBC'ye verdi i mülakatta gündeme dair çok önemli ifadeler yeral yor. HALI KOSGEB. hracat rekoru HABER 7 DE ISSN 1308-7622 29 Ocak 2014 Çarflamba www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Erdo an ran da Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, resmi ziyarette bulunmak üzere dün ran'a gitti. Erdo an bugün Tahran'da, ran' n dini

Detaylı