MANAGEMENT SERVICE PİSTONLU VANA YVN - YVNB YVMN - YVSN T E

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MANAGEMENT SERVICE PİSTONLU VANA YVN - YVNB YVMN - YVSN T E"

Transkript

1 MANAGEMENT SERVICE W / TRD PİSTONLU VANA YVN YVNB YVMN YVSN S T E

2 Yakacık Pistonlu Vanalar Pistonlu vanalar; konvansiyonel globe vanalardaki sit ve sübabın yerine, elastiki sızdırmazlık ringleri ve silindirik piston yerleştirme düşüncesini tatbik ettiğinden beri dünyada ve Türkiye de milyonlarca Pistonlu Vana, buhar, su, ısı transfer yağları, kızgın su, kızgın yağ, kimya sanayiinde korozif akışkanlarda ve gıda sanayiinde her türlü devrede, kullanılmış ve halen kullanılmaktadır. Amacımız uluslararası standartlara ve yasal düzenlemelere uygun değişen müşteri ihtiyaçlarını karşılayan vanalar üreterek koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Uygulama örnekleri Yakacık Pistonlu Vanaları tüm akışkanlarda kullanılabilmektedir. Devrenin karakterine göre demir döküm, sfero döküm, çelik döküm ve paslanmaz çelik dökümden imal edilmiş gövdeler yine devrenin karakterine uygun sızdırmazlık ringleri ile donatılarak o problem için en iyi çözümü gerçekleştirmektir.

3 Yakacık Pistonlu Vanalar Pistonlu vanalar, silindir şeklindeki piston (hassas taşlanm ış, düzgün yüzeyli paslanmaz çelik) ve elastiki vana ringlerinden (her cins akışkana uygun çeşitli malzemelerden yap ılm ış) oluşan iki k ıs ımdan meydana gelir. Elastiki üst ve alt ringler, pistonu belirli bir s ııı k l k ile sarmaktad ır. Üst kapağın kapak somunlar ıı n n alt ındaki yayl ırondelalar yard ımı ile meydana getirdiği düzgün bask ı kuvveti, elastiki ringleri pistonun silindirik yüzeyine doğru iter böylece piston ile ring aras ında büyük bir s ızd ırmazl ık temin edilir. Alt ring devreye, üst ring ise atmosfere kaçağı önler. Ayr ıca vana tam aç ık veya kapal ı iken pistonun silindirik yüzeyi akışkan ile temas halinde bulunmadığından bir aşınma söz konusu değildir. YVN 55 Avantajlar Asbest içermez Enerji tasarrufu sağlar Devaml ı bak ım gerektirmez Atmosfere s ızd ırmaz, çevreyi kirletmez YVMN /'''' ve YVSN /'''' Aşınmayan s ızd ırmazl ık yüzeyine sahiptir Ringler, vana tesisata bağı l iken değş i tirilebilir Mükemmel kontrol karakteristikleri vard ır API 7'ye uygun yang ın emniyetlidir TUV onayl ıd ır İstenildiğinde oksijen devresine uygun üretilebilir Ekonomik, servisi kolayd ır Alman TA Luft ve Amerikan EPA şartlar ına uygundur YVNB 5

4 Sızdırmazlık Sistemi Pistonlu Vana Çalışma Prensibi Pistonlu vanalarda s ızd ırmazl ık sistemi, paslanmaz çelik bir piston ve bu pistonu s ık ıca saran bir çift özel elastiki s ızd ırmazl ık ringinden meydana gelir. S ızd ırmazl ık yüzeyi pistonun yan yüzeyidir. Üst ring atmosfere (d ış) s ızd ırmazl ık, alt ring ise devreye (iç) s ızd ırmazl ık temin eder. Kapak somunları gelen aksiyal s ık ıldığı zaman üst ringe kuvvet, ara parça vas ıtas ıyla alt ringe etki yapmaktad ır. Özel elastiki s ızd ırmazl ık ringleri de bu aksiyal kuvveti radyal kuvvete dönüştürmektedir ve pistona bast ırmaktad ır.. Üst ring. Alt ring. Disk biçimli yay Elastiki ringin tabakalar ı radyal olarak pistonun s ızd ırmazl ık yüzeyine bast ır ır. Disk biçimli yaylar, bas ınç ve s ıcakl ık değş i imlerini kompanse eder. Yani kendi kendine daimi s ızd ırmazl ık temin edilir. Vana gövdesinin iç yüzeyine dayanan s ızd ır mazl ık ringleri, pistonun silindirik yüzeyini sarmakta ve s ızd ırmazlığı temin etmektedir. Pislikten Etkilenmez, Sızdırmazlık Yüzeyinde Aşınma Olmaz Pistonun yan yüzeyleri direkt olarak akışkanla temasta değildir. a nma tehlikesi Bu nedenle s ızd ırmazl ık y üzeyinin şı yoktur. Pistonun akış ile temas eden yüzeyi alt yüzeyidir ki bu da s ızd ırmazl ık unsuru değildir. Vanan ın kapat ılması esnas ında, piston, alt ringe giderken akışkan ın içinde mevcut olabilecek kum, pislik, kaynak çapağı vs. gibi yabancı maddeleri aşağı doğru itmektedir. Bask ıı l (sitli) vanalarda s ızd ırmazl ık yüzeyleri aras ında s ıkışıp kalarak veya bu yüzeyleri zedeleyerek kaçak meydana getirebilecek bu yabanc ı maddeler, pistonlu vanalarda s ızd ırmazl ık yüzey lerinde toplanmadı ğı için bir problem yaratmaz. Yani pistonlu vanalar, pislikten etkilenmez. YVN 55 aras ı pistonlu vanaların sızdır mazl ık sistem leri ayn ıdır ve bu vanalarda salmastra kutusu ringi yoktur. YVNB 5 aras ı denge pistonlu vanalar da ise ringli salmastra kutusu mevcuttur. Kolay aç ıl ıp kapan sayesinde sağlanmaktad ır. ma bas ınç dengeli pistonlar Yakacık Pistonlu vanalarda; zahmetli, zaman alan sit taşlaması vb. gibi mekanik işlemler yoktur. Sızdırmazlık ringlerinin değiştirilmesi ile yeni bir vana kazanılmış olur. Ringler paslanmaz çelik levha takviyeli olduğundan uzun ömürlüdür. Çevreyi Kirletmez, Enerji Tasarrufludur Gerek devreye, gerekse atmosfere mükemmel s ızd ırmazl ık temin eden Yakac ık Pistonlu Vanaları çevrenin kirlenmesini önler. Tehlikeli ve agresif akışkanlar borunun içinde kal ır, atmosfere yay ılmaz. Buhar veya başka güç transferi akış kanları atmosfere kaçamayacağı için pistonlu vanalar enerji tasarrufu sağlar.

5 Pistonlu Vana YVN 55 T ırt ıkl ı Kilitleme Pulu Kapak Somunu Kapak Volan Somunu Volan Disk Biçimli Yay Vana Mili Çift Parçal ı Somun Vana Ringi (üst) Piston Rondelası Piston Vana Ara Parçası Saplama Vana Ringi (alt) Gövde

6 Pistonlu Vana DN 5 5 Tip: YVN Flanşlı Malzeme Türü Pik Sfero Çelik Paslanmaz Ölçüler Bas ınç Kademesi Boyutlar Bağlant ılar S ıcakl ık Malzeme kodu Sipariş kodu P.No Parça adı Gövde Üst kapak Volan Piston Vana ara parçası Hareket mili İki parçal ı somun Vana ringi Somun Somun Saplama T ırt ıkl ı kilitleme pulu Disk biçimli yay Piston rondelası DN55 PN DIN EN 55/.seri DIN EN 9' ye göre flanşı l C + C II YPG.F.. DN55 PN5 DIN EN 55/.seri DIN EN 9' ye göre flanşı l C +5 C III YPG.F.. DN55 PN DIN EN 55/.seri DIN EN 9' ye göre flanşı l C * + C VII YPG.7F.. DN55 PN DIN EN 55/.seri DIN EN 9' ye göre flanşı l C * + C** Xb YPG.9F.. Pik Sfero Çelik Paslanmaz GJL 5 GJL 5 **** GJL. GJL + Fosfat 9SMnK+N Ms5 5CrV Ms5.7.7 **** GJL. GJL + Fosfat 9SMnK+N Ms5 5CrV Ms5.9.9 **** GJL. GJL + Fosfat 9SMnK+N Ms5 5CrV Ms5.. GJL..***.. A7 A7 A7 5CrV. Kullan ıldığı Akışkanlar: Buhar, k ızg ın su, s ıcak su, su, k ızg ın ya ğ, LPG, akaryak ıt, bas ınçlı hava vb. tüm akış kanlarda (G ıda maddeleri, şeker, şurup, içme suyu vb. devrelerde ise 5 C'yekadaralt ve üst ring olarak teflon ring kullan ılmal ıd ır.) mm DN inch Tip /'' YVN 5 /'' YVN '' YVN 5 /'' YVN /'' YVN '' YVN 5 Boyut Bağlant ı Ölçüleri Delik PN PN5 PN L H A D g ad. k b f l b f l b f l * C alt ındaki s ıcakl ık saplama ve somunlar paslanmaz çelik kullan ılmal ıd ır ** PTFE(teflon) s ızd ırmazl ık ringi kullan ıldığında +5 C *** DN5 ve DN için. **** DN5 ve DN için Ck 5

7 Pistonlu Vana DN / '''' Tip: YVMN Dişli YVSN Soketli Dişli Tip YVMN Soketli Tip YVSN (çelik ve paslanmaz çelik için) Malzeme Türü Ölçüler Bas ınç Kademesi Boyutlar Bağlant ılar (dişli) Bağlant ılar (soketli) S ıcakl ık Malzeme kodu Sipariş kodu (dişli) Sipariş kodu (soketli) Pik Çelik Paslanmaz DN/'''' DN/'''' DN/'''' PN PN DN /'''' PN DN /'''' PN DN /'''' PN DN /'''' DIN EN /M9 DIN EN /M9 DIN EN /M9 (DN /'' hariç) (DN /'' hariç) (DN /'' hariç) DIN EN ISO 'e göre dişli DIN EN ISO 'e göre dişli DIN EN 7 'a uygun soketli***** DIN EN ISO 'e göre dişli DIN EN 7 'a uygun soketli***** C + C C * + C C * + C** II VII Xb YPG.M.. YPG.7M.. YPG.9M.. YPG.7S.. YPG.9S.. Kullan ıldığı Akışkanlar: Buhar, k ızg ın su, s ıcak su, su, k ızg ın ya ğ, LPG, akaryak ıt, bas ınçlı hava vb. tüm akış kanlarda (G ıda maddeleri, şeker, şurup, içme suyu vb. devrelerde ise 5 C'yekadaralt ve üst ring olarak teflon ring kullan ılmal ıd ır.) P.No Parça adı Pik Çelik Paslanmaz mm DN inch Boyut Tip L H A Dişli d Soketli Bağlantı t Dişli Soketli AA Gövde Üst kapak Volan Piston Vana ara parçası Hareket mili İki parçal ı somun Vana ringi Somun Somun Saplama GJL 5 GJL 5 **** GJL. GJL + Fosfat 9SMnK+N Ms5.9.9 **** GJL. GJL + Fosfat 9SMnK+N Ms5.. GJL..***.. / PTFE A7 A7 A7 5 /'' /'' 5 '' /'' /'' 5 '' YVMN /'' YVSN /'' YVMN /'' YVSN /'' YVMN '' YVSN '' YVMN /'' YVSN /'' YVMN /'' YVSN /'' YVMN '' YVSN '' 5 R /'' R /'' R ''.5 5 R /'' 5 R /'' 9 R '' T ırt ıkl ı kilitleme pulu Disk biçimli yay 5CrV 5CrV 5CrV Piston rondelası... * C alt ındaki s ıcakl ık saplama ve somunlar paslanmaz çelik kullan ılmal ıd ır ** PTFE(teflon) s ızd ırmazl ık ringi kullan ıldığında +5 C *** DN5 ve DN için. **** DN5 ve DN için Ck ***** İstenirse ANSI. 9'a göre NPT dişli üretimi mevcuttur.

8 Denge Pistonlu Vana Kolay Açıı l r Kapanır Denge Pistonlu Vanalarda pistonun alt ve üst yüzeyi akışkanla temas halindedir. Bu nedenle piston bas ınç yönünden dengededir. Böylece açmakapama esnas ında karşı bas ınç söz konusu değildir. Sadece hareketli parçalar ın sürtünme kuvvetleri açmakapama momentine tesir eder. Sızdırmazlık Sistemi Mil Sızdırmazlığı Milden atmosfere olan s ızd ırmazl ık, adet ringden oluşan salmastra kutusu ile sağlan ır. Gövde Sızdırmazlığı Gövdeden atmosfere olan s ızd ırmazl ık, gövde ve kapak aras ında yerleştirilmiş adet ringi ile sağlan ır. İç Sızdırmazlık İç s ızd ırmazl ık, pistonu elastiki olarak saran ve özel geliştirilmiş adet ringi taraf ından sağlan ır. Sürekli Bakım Gerektirmez Gerek kapak, gerekse salmastra kutusu somunlar ın ın alt ına yerleştirilen yüksek ıs ıya mukavim ''Disk Biçimli Yaylar'', vana s ızd ır mazl ık ringlerinin üzerlerine daima sabit kuvvet uygulanmas ını sağlar. Bas ınç ve s ıcakl ık değişiklikleri ile aşınmadan dolayı olabilecek gevşemeyi de kompanse eder. Böylece tesisattaki vana, sürekli bak ıma ihtiyaç duymadan, uzun süre mükemmel s ızd ırmazl ık temin eder. 7

9 Denge Pistonlu Vana VNB 5 Disk Biçimli Yay Salmastra Ringi Kapak Ringi Vana Ringi

10 Denge Pistonlu Vana DN 5 Tip: YVNB Flanşlı Malzeme Türü Pik Sfero Çelik Paslanmaz Ölçüler Bas ınç Kademesi Boyutlar Bağlant ılar S ıcakl ık Malzeme kodu Sipariş kodu DN5 PN DIN EN 55/.seri DIN EN 9' ye göre flanşı l C + C II YPG.F.. DN5 PN5 DIN EN 55/.seri DIN EN 9' ye göre flanşı l C +5 C III YPG.F.. DN5 PN DIN EN 55/.seri DIN EN 9' ye göre flanşı l C* + C VII YPG.7F.. DN5 PN DIN EN 55/.seri DIN EN 9' ye göre flanşı l C* + C** Xb YPG.9F.. Kullan ıldığı Akışkanlar: Buhar, k ızg ın su, s ıcak su, su, k ızg ın ya ğ, LPG, akaryak ıt, bas ınçlı hava vb. tüm akış kanlarda (G ıda maddeleri, şeker, şurup, içme suyu vb. devrelerde ise 5 C'yekadaralt ve üst ring olarak teflon ring kullan ılmal ıd ır.) P.No Parça adı Pik Sfero Çelik Paslanmaz P.No Parça adı Pik Sfero Çelik Paslanmaz Gövde Üst kapak Volan Piston Vana ara parçası Hareket mili Piston mili GJL 5 GJL 5 GJL. GJL +F St..7.7 GJL. GJL +F St. Salmastra bask ı kapağı.7 Piston mili rondelası..7. Piston kapağı.. T ırt ıkl ı kilitleme pulu 55Si7 55Si7 Vana ringi Kapak ringi Salmastra ringi Bask ı ringi GJL +F GJL +F Piston mil burcu GJL. GJL +F St Si7 GJL +F... GJL /PTFE /PTFE /PTFE Vidal ı burç Ms5 Çift parçal ı somun Ms5 Salmastra rondelasıst7+gal. Piston rondelası. Çatal civata St Saplama Piston segmanı. Somun Sol diş somun A7 Somun M 5.+Gal. Somun 5.+Gal. Pim x5 St+Gal. Yar ıkl ı pimx. Disk biçimli yay Disk biçimli yay (/.x) 5CrV 5CrV Ms5 Ms5 St7+Gal.. St. A7 5.+Gal. 5.+Gal. St+Gal.. 5CrV 5CrV Ms5 Ms5 St7+Gal.. St. A7 5.+Gal. 5.+Gal. St+Gal.. 5CrV 5CrV A7. A7 A7 A7 A7 St+Gal.. 5CrV 5CrV DN Boyut PN mm inch Tip L H A D b g Delik ad. l k 5 /'' YVNB '' '' YVNB YVNB '' '' YVNB 5 YVNB '' YVNB 5 95 f Bağlant ı Ölçüleri PN5 D b g Delik ad. l k f D b g PN Delik ad. l k f * C alt ındaki s ıcakl ık saplama ve somunlar paslanmaz çelik kullan ılmal ıd ır ** PTFE(teflon) s ızd ırmazl ık ringi kullan ıldığında +5 C 9

11 H Pistonlu Vana Ringleri Pistonlu Vana Ringleri Ve Salmastra Kutusu Ringi Ölçüleri YVN 55 Ölçüler Model Kullan ıldığı Yer D ( Dış Çap) D ( İç Çap) H (Yükseklik) YVN 5 YVMN /'', YVSN /'' İç S ızd ırmazl ık Ringi ( ad.).5 5 YVN YVMN /'', YVSN /'' İç S ızd ırmazl ık Ringi ( ad.) 9. YVN 5 YVMN '', YVSN '' İç S ızd ırmazl ık Ringi ( ad.) 5. YVN YVMN /'', YVSN /'' İç S ızd ırmazl ık Ringi ( ad.) 5. YVN YVMN /'', YVSN /'' İç S ızd ırmazl ık Ringi ( ad.) 5, YVN 5 YVMN '', YVSN '' İç S ızd ırmazl ık Ringi ( ad.) 7 5 Denge Pistonlu Vana Ringleri Ve Salmastra Kutusu Ringi Ölçüleri D YVNB 5 Ölçüler Model YVNB 5 YVNB YVNB YVNB 5 YVNB 5 YVNB Kullan ıldığı Yer Kapak Ringi ( ad.) İç S ızd ırmazl ık Ringi ( ad.) Salmastra Kutusu Ringi ( ad.) Kapak Ringi ( ad.) İç S ızd ırmazl ık Ringi ( ad.) Salmastra Kutusu Ringi ( ad.) Kapak Ringi ( ad.) İç S ızd ırmazl ık Ringi ( ad.) Salmastra Kutusu Ringi ( ad.) Kapak Ringi ( ad.) İç S ızd ırmazl ık Ringi ( ad.) Salmastra Kutusu Ringi ( ad.) Kapak Ringi ( ad.) İç S ızd ırmazl ık Ringi ( ad.) Salmastra Kutusu Ringi ( ad.) Kapak Ringi ( ad.) İç S ızd ırmazl ık Ringi ( ad.) Salmastra Kutusu Ringi ( ad.) D ( Dış Çap) D ( İç Çap) H (Yükseklik),.. 7, 5. D

12 Basınç / Sıcaklık Diyagramları (bar) YVN 55 (bar) YVNB 5 PN,.9 PN, EN JS 9 5 PN,.5 PN, EN GJL 5 PN, EN GJL 5 PN, EN JS 9 PN,.9 5 PN, EN GJL 5 PN, EN GJL C C (bar) PN,.9 YVMN /'' '' (bar) PN,.9 YVSN C C Pistonlu Vanalarda Basınç KaybıHesabı DN K v,5 5 5,5, , 7, 7,5 5 5 W (m/sn) Bas ınç kayb ı formülü: p= Bas ınç kayb ı (mmss) = Direnç Katsay ıı s p= W W= Akışkan ın h ız ı (/sn) (mmss) g g= m/sn² = kg/m³ p= ( Q )x K= v Vana debisi (m³ /h).(p= mss) Kv bas ınç fark ı ile vanan ın debisi Q= Akış miktar ı (m³ /h). p (mmss)

13 Bakım Onarım Talimatı Yakacık Pistonlu Vanalarının Bakımı ve Ringlerinin Değiştirilmesi Yakac ık Pistonlu Vanalar ı devre üzerinde herhangi bir nedenle kaçak yaptığında önce vanay ı tam kapal ı konuma getiriniz. Daha sonra kapağın üzerindeki somunlar ı karşıı l kl ı olarak s ık ın ız. Ancak bu s ıkma işlemini, vana milinin rahat hareket etmesine mani olmayacak şekilde yap ın ız. Böylece küçük bir ayar ile kaçak önlenmiş olacakt ır. Bu şekilde s ızd ırmazl ık temini üst kapağın gövdeye oturmas ına kadar devam eder. Eğer tekrar kaçak meydana gelirse, yap ılacak işlem s ızd ırmazl ık ringlerinin değş i tirilmesidir. Bu işlem devre üzerinde çok kolay ve k ısa sürede yap ıı l r. Ring değş i tirmek için vanay ıdevreden sökmeye gerek yoktur. Çünkü sökülecek hiç bir sit veya taşlanacak parça yoktur. Yakac ık Pistonlu Vanalar ın da, mekanik aşınma olmadığı için gövde her zaman ilk gün ki gibi kalmaktad ır. Böylece her ring değiştirildiğinde yeni bir vana kazan ılmış olur. Devreye tekrar al ınan yeni ringli vana kapal ı konuma getirilerek devre s ıcaklığına ulaşana kadar bekledikten sonra, kapak somunlar ın ın boşluklar ı al ınmal ıd ır. Yakacık Pistonlu Vanalarının Montaj Demontaj ve Bakım Talimatı Vanay ı aç ık konuma getirin, (9) üst kapak somunlar ın ı sökün. () Volan ı, saat yönünde çevirin, () kapağın yükselerek saplamalardan kurtulmas ın ı sağlay ın. Kapağın dolu k ıs ımlar ı saplamalar ın üzerine gelecek şekilde kapağı çevirin, volan ı saat yönünün tersine döndürün. () piston, ()üst ringten kurtulacakt ır. Üst ringi yerinden ç ıkar ın. (5) Ara parçay ı yerinden ç ıkar ın. Alt ringi de yerinden ç ıkar ın. Vanan ın içini ve ringlerin temas ettiği yüzeyi temizleyin. () Volan ın üzerindeki (5) somunu, vanay ı kapal ı duruma getirdikten sonra sökün. Volan ı ç ıkart ın, el ile () vana milini çevirin. Üst kapaktan, vana mili ile pistonu beraberce ç ıkart ın. Piston ve mili birbirine bağlayan (7) çift parçal ı somunu sökerek piston ve mili birbirinden ay ır ın. Yeni alt ringi yerine oturtun. (Ring ebatlar ına uygun bir çakma aparat ıyla) Ara parçay ı yerine oturtun. Yeni üst ringi de yerine oturtun. Vanan ın üst kapağın ı, piston üst ringini ağazlayacak şekilde yerine oturtun. Somunlar ı, saplamalar ı birkaç diştutacak kadar, üst kapağıvana gövdesine doğru düzgün bir şekilde bast ır ın ve somunlar ı tutturun. Vanay ı kapal ı konuma getirin, tekrar aç ık konuma getirerek üst kapağın yerine oturmas ın ı sağlay ın. Somunlar ın boşluklar ın ı al ın. Vanan ın bağlandığı devre çalışmaya başlad ıktan sonra vanay ı kapat ın ve üst kapak somunlar ın ı biraz daha s ık ın.

14 Kimyasal Korozyon Tablosu Verilen değerler malzeme ve vana tipi seçmenize yard ımcı olmayı amaçlamaktad ır. Servis ömrü ve performansı birden fazla faktöre bağı l olup verilen değerler herhangi bir garanti içermez. Şüphe duyduğunuz durumlarda lütfen bizimle teknik servis departman ım ızla irtibata geçiniz. GJL5 DIN EN5 uygun demir döküm.7 DIN EN 5'e uygun sfero döküm.9 DIN EN 'ye uygun çelik döküm. DIN EN 'e uygun paslanmaz çelik S ızd ırmazl ık Malzemesi Sembol Aç ıklaması = = uygundur uygun değildir Metalik Malzeme Sembolü Aç ıklaması = = = = = mükemmel; aşınma, gr/m² /gün mükemmele yak ın; aşınma, gr/m²/gün az kullan ıı l r ; aşınma 7 gr/m²/gün kullan ılmaz; aşınma 7 gr/m²/günde test edilmemiş veya riskli K ısaltmalar = satd. sol.= hyd. sol. = conc. = = kaynama noktası sulu eriyik doymuş eriyik konsantre hepsi Akışkan Kimyasal Formül Konsantrasyon ve S ıcakl ık S ızd ırmazl ık Ringi Metalik Malzeme Malzeme Kodu % C Teflon(PTFE) GJL Aceton Acetylen CHCOCH CH III, VII, Air, dry Alum KAI(SO) Alum KAI(SO) Aluminium acetate (CHCOO)Al Aluminium chlorate Al(CIO) Aluminium ethylate AI(OCH) 5 Aluminium fluoride AIF III, VII Aluminium oxyde AI O Ammonium NH VIII, Xb Ammonium hydroxyde Ammonium hydroxyde NH OH NHOH III, VIII, III, VIII, Ammonium bicarbonate (NH)HCO III, VIII, Ammonium carbonate (NH)CO Ammonium chloride NHCI 5 5 Ammonium chloride NHCI Ammonium chloride Ammonium chloride NHCI NHCI 5 5 ) Ammonium diphosphate (NH)HPO III, VIII, Ammonium nitrate NHNO Ammonium sulphate (NH)SO Aniline CHNH 5 Arsenic acid HAS Aspahalt (tar) Beer Benzine Benzene CH Bleaching liquor (chloride o f lime) Borax NaB 7 H

15 Kimyasal Korozyon Tablosu Akışkan KimyasalFormül Konsantr asyon ve S ıcakl ık S ızd ırmaz l ık Ringi Metalik Malzeme MalzemeKodu % C Teflon(PTFE) GJL Boric acid Boric acid HBO HBO Boric acid HBO Butane CH Buttermilk Butyl acetate CHCOOCH 9 Butyl alcohol CHOH 9 Calcium bisulphite Calcium b isulphite Calcium chloride Calcium chloride Calcium hydroxide(milk of lime) Calcium hypochlorite Calcium sulphate Carbon dioxyde, dry Carbon dioxyde,dry Car bon disulphide Ca(HS O) Ca(HS O) CaCl CaCl Ca(OH) Ca(CIO) CaSO CO CO CS Carbon tetrachloride CCI Chlor sulphonic acid HOSOCI Chloroform CHIC Chloroform CHIC Chromic acid HCroO Chromic acid HCroO Chromic acid HCroO 5 to 5 Citric acid (CHCOOH)Cu (OH)COOH Citric acid (CHCOOH)C (OH)COOH Clophen T Copper acetate wat.sol. (CHCOOO)Cu Copper acetate wat.sol. (CHCOOO)Cu Copper sulphate CuSO Copper sulphate CuSO Diazotation bath,(weakly acid) Diazotationbath,(weakly acid) Diesel oil Diphyl Dowtherm A Dye liquor, alkaline orneutral Dye liquor, alkaline orneutral Dye liquor, organic as it Dye liquor, organic as it Dye liquor, strongly sulphuric ac id Dye liquor,strongly sulphuric acid Dye liquor, weakly sulphuric acid Ethane Ethanol Ethyl acetate Ethyl ether HSO above,% HSO above,% HSO above,% CH CHOH 5 CHCOOCH 5 CHOCH 5 VII, III, VIII, III, VIII, III, VIII, ) )

16 Kimyasal Korozyon Tablosu Akışkan Kimyasal ormül F Konsantras yon ve S ıcakl ık S ızd ırmazl k ıringi Metalik Ma lzeme Malzeme Kodu % C Teflon(PTFE) GJL Ethylen chloride (Dichlorethan) (CHCI) Ethylene CH ) Fatty acids from C Formaldehy de Formaldehyde HCHO HCHO Formic acid Formic acid Formic acid Formic acid HCOOH HCOOH HCOOH HCOOH Freon Glacial acetic acid CHCOOH Glacial acetic acid CHCOOH Glacial acetic acid CHCOOH Glacial acetic acid CHCOOH 5 Glacial acetic acid CHCOOH 5 Glacial acetic acid CHCOOH Glacial acetic acid CHCOOH Glycerine (CHOH)CHOH Glycerine (CHOH)CHOH Grape vinegar Heat transfer oils ) Hydrochloric acid Hydrochloric acid Hydrochloric acid HCI HCI HCI HCI HCI,, 5 ) X,Xc) Hydrochloric acid, dry Hydrochloric acid, dry Hydrojen H Hydrojen peroxide HO Hydrojen peroxide HO 5 Hydrojen sulphide, gas, dry HS Hydrojen sulphide, gas, wet HS Hydroxylamine sulphate (NHOH)HSO Hydroxylamine sulphate (NHOH)HSO IIIuminating gas Kreosote Kreosote Lead acetate (lead sugar) Pb(CHCOO) Lead arsenate Pb(AsO) Linseed oil Linseed oil M.E.K (Butanone) CHCOCH 5 Manganouschloride MnCl Manganouschloride MnCl Magnesium sulphate MgSO Magnesium sulphate MgSO Mercury Hg III, VIII, Mercury (II) chloride HgCl Mercury (II) nitrate Hg(NO) Methyl alcoho l CHOH Methyl alcoho l CHOH Methylene chloride CHCI Methylene chloride CHCI Milk ) ) ) ) Xb Xb 5

17 Kimyasal Korozyon Tablosu Akışkan Kimyasal Fo rmül Konsantrasy ve S ıcakl ık % C S ızd ırmazl ıringi k Metalik Malze me Malzeme Kod u Teflon(PTFE) GJL Milk of lime Ca(OH) Milk of lime Ca(OH) Natrium acetate CH COONa Natural gas Nitric acid Nitric acid Nitric acid Nitric acid Nitric acid Nitric acid HNO HNO HNO HNO HNO HNO konz. konz. Nitrogen N Oils (lubricating oils, mineral) Oils (vegetable) Oleic acid C7 HCOOH Oxalic acid COOHCOOH Oxygen O Penthyl acetate CH COOC 5H Petroleum ether Phenol C H 5OH Phosphoric acid H PO Phosphoric acid H PO 5 Phosphoric acid H PO 5 Phosphoric acid H PO 5 Phosphoric acid H PO Phosphoric acid H PO Potassium acetate Potassium carbonate Potassium carbonate (potash) Potassium chlorate (at, sat. sol) Potassium chromium sulphate Potassium chromium sulphate(chromic alum) Potassium cyanide solution Potassium dichromate Potassium dichromate Potassium hydrochlorite Potassium hydrochlorite up to g akt. CI/I Potassium hydrogenartrate Potassium hydrogenartrate (at, sat.sol) Potassium hydroxyde Potassium hydroxyde Potassium hydroxyde Potassium hydroxyde Potassium iodide Potassium iodide Potassium nitrate Potassium nitrate Potassium permanganate Potassium permanganate Propane CH COOK K CO K CO KCIO KCr(SO ) H O KCr(SO ) H O KCN K Cr O7 K Cr O7 KOCI KOCI COOH(CHOH) COOK COOH(CHOH) COOK KOH KOH KOH KOH KJ KJ KNO KNO KMnO KMnO C H ) III, VIII, Xb III, VIII,

18 Kimyasal Korozyon Tablosu Akışkan Kimyasal Formül Konsantrasyon ve S ıcakl ık S ızd ırmazl ık Ringi Metalik Malzeme Malzeme Kodu % C Teflon(PTFE) GJL Salicylic Salpeter Sea water Sea water Silicone oil Soap Sodium carbonate Sodium carbonate Sodium hydroxide Sodium hydroxide Sodium hydroxide Sodium hydroxide Sodium sulphate Sole Spinbath (up to% HSO) Starch solution Steam (water vapour) Stearic acid Sugar Sugar Sulphite lye (fresh cooking liquuor, spend liquor) Sulphite lye (fresh cooking liquuor, spend liquor) Sulfphuric acid Sulfphuric acid Sulfphuric acid Sulfphuric acid Sulphur dioxide Sulphurous acid (cold) sat. sol. Tannic acid Tannic acid Tannic acid Tar (neutral) Tartaric acid Toluol Trichlorethylene Turpentine oil Urea Water (fresha. drinking water) Water glass (K and Nasilicate) Xylene C H OHCOOH Na CO Na CO NaOH NaOH NaOH NaOH Na SO NaCI C H COOH 7 5 Ca(HSO ) Ca(HSO ) H SO H SO H SO H SO SO H SO C H O 7 5 C H O 7 5 C H O 7 5 (CHOHCOOH) C H CH 5 C HCI (NH ) CO H O K S İO Na HCL C H (CH ) konz. 5 5) ) ) III, VII, 7

19 Vana Siparişinde Belirtilmesi Gereken Hususlar Vana istek ve siparişlerinde aşağıdaki hususlar ın detayl ı belirtilmesi, uygun vana seçimi bak ım ından önemlidir. Anlaşılmayan hususlarda lütfen bizi aray ın ız Vana tipi...: Miktar...: Anma çap ı...: Max. İşletme Bas ınc ı...: 5 Max. ve Min. İşletme S ıcakl ığı...: Bağlantı şekli ve normu...: (Flanşı l, Dişli, Soketli veya Al ın Kaynakl ı) 7 Akışkan...: Su, S ıcak Su, Hava, Gaz, Buhar, LPG, Ya ğ, K ızg ın Ya ğ, Asit, Baz, vs. (Konsantrasyon ve diğer özellikler) Kumanda şekli...: 9 Kullanma amac ı...: Tam aç ık veya kapal ı, Ayar organ ı olarak, soğutma şebekesi, Emme veya Basma borusunda Özel istekler...: (Malzeme, kontrol vs. gibi) VANA S İPARİŞİ Siparişlerinizi verirken aşağıdaki kodlama sistemini kullanabilirsiniz. YPG.F.. (DN Flanşı l Pik Döküm Pistonlu Vana) YPG F Ürün Kodu Pistonlu Vana YPG Malzeme Kodu Pik Döküm Sfero Döküm 7 Çelik Döküm 9 Paslanmaz Çelik Döküm Bağlant ı Tipi F Flanşı l MDişli S Soketli Boyutlar DN 5 5 DN DN 5 5 DN DN DN 5 5 DN 5 5 DN DN DN 5 DN 5 DN Normlar DIN ASA 5 ASA

20 Yakacık Ürün Gamı Pistonlu Vanalar DN5 DN5 Denge Pistonlu Vanalar DN5 DN Elastiki Ring Tak ımları DN5 DN Metal Körüklü Globe VanalarDN5 DN Bask ıı l Globe VanalarDN5 DN Kazan Blöf Vanası DN DN5 Küresel VanalarDN5 DN T Tipi Pislik TutucularDN5 DN Y Tipi Pislik Tutucular DN5 DN5 KompansatörlerDN5 DN5 Kriyojenik Vanalar DN5 DN5 Manometre Muslukları /'' Doğalgaz Küresel VanalarıDN5 DN Monob Küresel Vanalar DN5 DN Çek Vanalar DN5 DN Disco Çek Vanalar DN5 DN Çift Klapeli Çek Vanalar DN DN Kelebek Vanalar DN DN5 Seviye Göstergeleri YPBR YUPR YUPT Seviye ve Akış Gözetleme Camı VYC Emniyet Vanaları DN X DN X5 Yang ın Hidrantları DN DN5 ISO 9 KAL İTE YÖNET İM S İSTEMİ ADW TRD İMALAT YETERL İL İK BELGESİ CE PED 97/ EC / KATEGORİ III GOST BÜTÜN ÜRÜNLER TPED 99/ TPED 99/ EC TAŞINABİLİR BASINÇLI KAPLAR YAKACIK VALF A. Ş. Cumhuriyet Mh. Abdiİpekçi Cd. E5 Yanyol Üzeri No: 7 Yakac ık / Kartal/ İ STANBUL / TÜRK İYE Tel: (Pbx) Faks: Ankara İzmir Bursa Adana Trakya Gsm : Gsm : Gsm : Gsm : Gsm :

KOMPANSATÖRLER. www.cantekgrup.com.tr

KOMPANSATÖRLER. www.cantekgrup.com.tr KOMPANSATÖRLER EKSENEL METAL KÖRÜKLÜ KOMPANSATÖRLER Sabit Flanşlı Kompansatör Döner Flanşlı Kompansatör Kaynak Boyunlu Kompansatör Eksenel kompansatörler, oluşan ısıl genleşmeyi boru ekseni boyunca absorbe

Detaylı

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...

SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :... SKM SKM ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK SKM 0

Detaylı

15 10 AĞUSTOS FİYAT LİSTESİ

15 10 AĞUSTOS FİYAT LİSTESİ www.fafvana.com.tr LİSTESİ Tasarımdan Ürüne Kalite sloganıyla 1986 yılında yola çıkan Vana, uzun yılların getirdiği satış ve pazarlama deneyiminin ardından Ankara Ostim sanayi bölgesinde ilk olarak küresel

Detaylı

SNK TEK KADEMELİ UÇTAN EMİŞLİ SANTRİFÜJ YANGIN POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :...

SNK TEK KADEMELİ UÇTAN EMİŞLİ SANTRİFÜJ YANGIN POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... SNK TEK KADEMELİ UÇTAN EMİŞLİ SANTRİFÜJ YANGIN POMPALARI MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...GPM Man. Yükseklik :...PSI Motor Gücü :...kw Devir Sayısı

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU TİPİ SANTRİFÜJ POMPALAR İÇİN ÇALIŞMA VE SERVİS KILAVUZU GİRİŞ BİLGİLERİ

KULLANIM KILAVUZU TİPİ SANTRİFÜJ POMPALAR İÇİN ÇALIŞMA VE SERVİS KILAVUZU GİRİŞ BİLGİLERİ GİRİŞ BİLGİLERİ KULLANIM KILAVUZU KU TİPİ SANTRİFÜJ POMPALAR İÇİN ÇALIŞMA VE SERVİS KILAVUZU ÖZKAN POMPA SANAYİ İKİTELLİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TORMAK SANAYİSİTESİ 104 SOKAK C BLOK NO 13 BAŞAKŞEHİR -

Detaylı

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU MARKA : TÜRBOSAN CİNSİ : SU POMPASI MODEL : NORM SERİSİ YATAY MİLLİ UÇTAN EMMELİ SANTRİFÜJ POMPA TS EN ISO 9001:2008 TS EN ISO 9905 2010/01 1/45

Detaylı

C DALGIÇ PİSSU POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...m. Devir Sayısı :...

C DALGIÇ PİSSU POMPALARI. MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU. Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Man. Yükseklik :...m. Devir Sayısı :... C C DALGIÇ PİSSU POMPALARI MONTAJ, İŞLETME, BAKIM ve ONARIM KILAVUZU Pompa Tipi :... Pompa Seri No :... Debi :...m³/h Man. Yükseklik :...m Motor Gücü :...kw Devir Sayısı :...d/dak BK C 00 0- Montaj, İşle

Detaylı

Yangın Söndürme Sistemleri Yangın Algılama Sistemleri Elektronik Güvenlik Sistemleri İ aiye Malzemeleri Proje ve Mühendislik Hizmetleri

Yangın Söndürme Sistemleri Yangın Algılama Sistemleri Elektronik Güvenlik Sistemleri İ aiye Malzemeleri Proje ve Mühendislik Hizmetleri Yangın ve Gazlı Söndürme Sistemleri Değer Verdiklerinizi Koruyoruz! Yangın Söndürme Sistemleri Yangın Algılama Sistemleri Elektronik Güvenlik Sistemleri İ aiye Malzemeleri Proje ve Mühendislik Hizmetleri

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU www..com.tr

ÜRÜN KATALOĞU www..com.tr ÜRÜN KATALOĞU www..com.tr Biz Kimiz Serdaroğlu olarak 1986 yılından bu yana Türkiye de ve çevre ülkelerde; güncel teknolojilere uygun mekanik tesisat tedarik çözümlerini müşterilerimizle buluşturuyoruz.

Detaylı

OTOMATİK KONTROL VANALARI

OTOMATİK KONTROL VANALARI OTOMATİK KONTROL VANALARI BÖLÜM 2 Bu bölümde, günümüzde önemi ve gerekliliği tartışılmaksızın yaygın olarak kullanılan otomatik kontrol sistemlerinin belki de sistem performansını en çok etkileyen elemanı

Detaylı

T.C. BURSA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ. BASINÇLI SULAMA SĠSTEMLERĠNDE KULLANILAN MALZEMELERĠN TEKNĠK ġartnamesġ

T.C. BURSA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ. BASINÇLI SULAMA SĠSTEMLERĠNDE KULLANILAN MALZEMELERĠN TEKNĠK ġartnamesġ T.C. BURSA ĠL ÖZEL ĠDARESĠ BASINÇLI SULAMA SĠSTEMLERĠNDE KULLANILAN MALZEMELERĠN TEKNĠK ġartnamesġ 1-BASINÇLI SULAMA SĠSTEMLERĠNDE KULLANILAN BORULARA AĠT TEKNĠK ġartname : A- PVC BORULAR : a)kapsam :

Detaylı

DOĞAL GAZ TESİSATINDA KULLANILAN MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ

DOĞAL GAZ TESİSATINDA KULLANILAN MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ T.C UŞAK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNA PROJESİ DOĞAL GAZ TESİSATINDA KULLANILAN MALZEMELER VE ÖZELLİKLERİ Öğrencinin Adı ve Soyadı: Yasemin TANK Projeyi Yöneten:

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2014 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

ÜRÜNDE KALİTE HİZMETTE UZMAN BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK. birlesim.com.tr

ÜRÜNDE KALİTE HİZMETTE UZMAN BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK. birlesim.com.tr ÜRÜNDE KALİTE HİZMETTE UZMAN Yapı İnşaa Gemi İnşaa Yangın Pompa ve Eşanjor Endüstriyel Yapı İnş Yangın Pompa ve Eşanjor Endüstriyel Yapı İnşaa Gemi İnşaa Yangın jor Endüstriyel Yapı İnşaa Gemi İnşaa Yangın

Detaylı

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU

KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU KULLANMA, MONTAJ, BAKIM VE ONARIM TÜRKÇE TANITMA KILAVUZU MARKA : TÜRBOSAN CİNSİ : SU POMPASI MODEL : DAS SERİSİ DIŞTAN SU SOĞUTMALI (YAŞ MONTAJ) (1,5 kw 11 kw) TS EN ISO 9001:2008 TS 12599 2010/01 1 İÇİNDEKİLER

Detaylı

Arsen. ARSEN KİTAP (Tüm Ürünler) -2015 yayını- C U R L LISTED EN ISO 10380 PRODUCED AND TESTED ISO 9001:2008 OHSAS 18001

Arsen. ARSEN KİTAP (Tüm Ürünler) -2015 yayını- C U R L LISTED EN ISO 10380 PRODUCED AND TESTED ISO 9001:2008 OHSAS 18001 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEM Arsen ARSEN KİTAP (Tüm Ürünler) -2015 yayını- ISO 9001:2008 REGISTERED COMPANY C U R L LISTED US EN ISO 10380 PRODUCED AND TESTED OHSAS

Detaylı

Goksan Pump Industry INC. Tek Kademeli, Yatay Milli, Uçtan Emişli Norm Santrifüj Pompalar

Goksan Pump Industry INC. Tek Kademeli, Yatay Milli, Uçtan Emişli Norm Santrifüj Pompalar Goksan Pump Industry INC. GN GN Tek Kademeli, Yatay Milli, Uçtan Emişli Norm Santrifüj Pompalar içindekiler Genel özellikler Kullanım ve uygulama Alanları Kullanım aralığı Kodlama Yapısal tasarım Genel

Detaylı

ARS-D Serisi Motorlu Su Pompaları

ARS-D Serisi Motorlu Su Pompaları ARS-D Serisi Motorlu Su Pompaları TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU İÇİNDEKİLER Kullanma Kılavuzu Hakkında Genel Uyarılar 1 Güvenlik Talimatları 2 Uygulama Alanları 3 Pompaların Sevk Edilmesi 4 Taşıma

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2012 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci bir enerji kaynağının kullanımının her geçen gün daha da yaygınlaşıyor olması, insanımız ve ülkemiz için sevindirici

Detaylı

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI

BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI BİNALAR İÇİN DOĞAL GAZ TEKNİK ESASLARI AKSA DOĞAL GAZ 2013 ÖNSÖZ Doğal gaz gibi çevreci enerji kaynağının kullanımındaki artış sevindirici bir gelişmedir. Hizmet kuruluşları olarak bizlere düşen önce etkin

Detaylı

Dalgıç Atıksu Pompaları. Ürün Programı

Dalgıç Atıksu Pompaları. Ürün Programı Dalgıç Atıksu Pompaları Ürün Programı 2 Pumpen Intelligenz Dünyanın her yerinde Wilo adı, birinci sınıf Alman mühendisliği ile eş anlamlıdır. Isıtma, iklimlendirme, soğutma, su temini ve atıksu uygulamaları

Detaylı

Pompa, Vana ve Baraj Ekipmanları

Pompa, Vana ve Baraj Ekipmanları SEMSAN Pompa 1984 yılında Türkiye nin en önemli projelerinde kullanılmak üzere mekanik ekipman imalatı ve özel proses pompaları yapmak üzere faaliyetlerine başlamış olup, kurulduğu ilk yıldan itibaren

Detaylı

KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI

KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI KIZILCAHAMAM DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. İÇ TESİSAT TEKNİK UYGULAMA ESASLARI ÖNSÖZ Ekolojik dengenin korunması için kullanılan enerji kaynaklarının çevresel etkilere önem verilmesi gerekliliği, bilinçli bir

Detaylı

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER SiSTEM LNG Değerli iş ortağımız, Dünyanın en büyük LPG dağıtım grubu SHV Gas ın bir üyesi olan İpragaz, 96 yılından beri dünyadaki tüm teknik gelişmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya

Detaylı

Genel Ürün Kataloğu 2012

Genel Ürün Kataloğu 2012 Genel Ürün Kataloğu 2012 Tesisat Sektörümüzde Köklü Bir Üretici ALFEN Üretim ve yönetim merkezi İstanbul da yerleşik Alfen A.Ş. ülkemizin köklü ve yenilikçi firmalarından biridir. 30 yılı aşkın bir süredir

Detaylı

Standart su pompası. Etanorm. İşletim ve montaj talimatı

Standart su pompası. Etanorm. İşletim ve montaj talimatı Standart su pompası Etanorm İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Etanorm Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı

Yüksek verimli ısıtma pompası. Calio. İşletim ve montaj talimatı Yüksek verimli ısıtma pompası Calio İşletim ve montaj talimatı Baskı İşletim ve montaj talimatı Calio Orijinal kullanım kılavuzu Tüm hakları saklıdır. Bu kitabın içeriği üreticinin izni olmadan dağıtılamaz,

Detaylı

Fisher EWD, EWS ve EWT Valfler - NPS 12 x 8 Ebat

Fisher EWD, EWS ve EWT Valfler - NPS 12 x 8 Ebat Bakım Kılavuzu EW Valf Fisher EWD, EWS ve EWT Valfler - NPS 12 x 8 Ebat İçindekiler Giriş... 1 Kılavuzun Kapsamı... 1 Açıklama... 3 Teknik Özellikler... 3 Eğitim Hizmetleri... 4 Kurulum... 4 Ters Globe

Detaylı

Vanessa Serisi 30,000 Montaj ve Bakım Talimatları. BÖLÜM 1 Vanaların Depolanması. 1.1 Sevkiyat İçin Hazırlama ve Muhafaza Etme

Vanessa Serisi 30,000 Montaj ve Bakım Talimatları. BÖLÜM 1 Vanaların Depolanması. 1.1 Sevkiyat İçin Hazırlama ve Muhafaza Etme VANESSA Vanessa Serisi 30,000 - Temel Yapılandırma Gövde Stili Çift Flanşlı, Wafer, Lug ve Alın Bağlantısı Uygulanabilir Ürün Serisi 30,000 Serisi Temel Yapılandırma, Çift Flanşlı Gövde Stili, iki flanş

Detaylı

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu

Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri. Sanayi Ürünleri Kataloğu Elektrik Tesisat ve Kontrol Sistemleri Sanayi Ürünleri Kataloğu Endüstri ve bina pazarında Schneider Electric Yeni bir Elektrik Dünyasının inşaası... Elektrik, bugün hiç olmadığı kadar geleceğin enerjisi

Detaylı