MANAGEMENT SERVICE PİSTONLU VANA YVN - YVNB YVMN - YVSN T E

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MANAGEMENT SERVICE PİSTONLU VANA YVN - YVNB YVMN - YVSN T E"

Transkript

1 MANAGEMENT SERVICE W / TRD PİSTONLU VANA YVN YVNB YVMN YVSN S T E

2 Yakacık Pistonlu Vanalar Pistonlu vanalar; konvansiyonel globe vanalardaki sit ve sübabın yerine, elastiki sızdırmazlık ringleri ve silindirik piston yerleştirme düşüncesini tatbik ettiğinden beri dünyada ve Türkiye de milyonlarca Pistonlu Vana, buhar, su, ısı transfer yağları, kızgın su, kızgın yağ, kimya sanayiinde korozif akışkanlarda ve gıda sanayiinde her türlü devrede, kullanılmış ve halen kullanılmaktadır. Amacımız uluslararası standartlara ve yasal düzenlemelere uygun değişen müşteri ihtiyaçlarını karşılayan vanalar üreterek koşulsuz müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Uygulama örnekleri Yakacık Pistonlu Vanaları tüm akışkanlarda kullanılabilmektedir. Devrenin karakterine göre demir döküm, sfero döküm, çelik döküm ve paslanmaz çelik dökümden imal edilmiş gövdeler yine devrenin karakterine uygun sızdırmazlık ringleri ile donatılarak o problem için en iyi çözümü gerçekleştirmektir.

3 Yakacık Pistonlu Vanalar Pistonlu vanalar, silindir şeklindeki piston (hassas taşlanm ış, düzgün yüzeyli paslanmaz çelik) ve elastiki vana ringlerinden (her cins akışkana uygun çeşitli malzemelerden yap ılm ış) oluşan iki k ıs ımdan meydana gelir. Elastiki üst ve alt ringler, pistonu belirli bir s ııı k l k ile sarmaktad ır. Üst kapağın kapak somunlar ıı n n alt ındaki yayl ırondelalar yard ımı ile meydana getirdiği düzgün bask ı kuvveti, elastiki ringleri pistonun silindirik yüzeyine doğru iter böylece piston ile ring aras ında büyük bir s ızd ırmazl ık temin edilir. Alt ring devreye, üst ring ise atmosfere kaçağı önler. Ayr ıca vana tam aç ık veya kapal ı iken pistonun silindirik yüzeyi akışkan ile temas halinde bulunmadığından bir aşınma söz konusu değildir. YVN 55 Avantajlar Asbest içermez Enerji tasarrufu sağlar Devaml ı bak ım gerektirmez Atmosfere s ızd ırmaz, çevreyi kirletmez YVMN /'''' ve YVSN /'''' Aşınmayan s ızd ırmazl ık yüzeyine sahiptir Ringler, vana tesisata bağı l iken değş i tirilebilir Mükemmel kontrol karakteristikleri vard ır API 7'ye uygun yang ın emniyetlidir TUV onayl ıd ır İstenildiğinde oksijen devresine uygun üretilebilir Ekonomik, servisi kolayd ır Alman TA Luft ve Amerikan EPA şartlar ına uygundur YVNB 5

4 Sızdırmazlık Sistemi Pistonlu Vana Çalışma Prensibi Pistonlu vanalarda s ızd ırmazl ık sistemi, paslanmaz çelik bir piston ve bu pistonu s ık ıca saran bir çift özel elastiki s ızd ırmazl ık ringinden meydana gelir. S ızd ırmazl ık yüzeyi pistonun yan yüzeyidir. Üst ring atmosfere (d ış) s ızd ırmazl ık, alt ring ise devreye (iç) s ızd ırmazl ık temin eder. Kapak somunları gelen aksiyal s ık ıldığı zaman üst ringe kuvvet, ara parça vas ıtas ıyla alt ringe etki yapmaktad ır. Özel elastiki s ızd ırmazl ık ringleri de bu aksiyal kuvveti radyal kuvvete dönüştürmektedir ve pistona bast ırmaktad ır.. Üst ring. Alt ring. Disk biçimli yay Elastiki ringin tabakalar ı radyal olarak pistonun s ızd ırmazl ık yüzeyine bast ır ır. Disk biçimli yaylar, bas ınç ve s ıcakl ık değş i imlerini kompanse eder. Yani kendi kendine daimi s ızd ırmazl ık temin edilir. Vana gövdesinin iç yüzeyine dayanan s ızd ır mazl ık ringleri, pistonun silindirik yüzeyini sarmakta ve s ızd ırmazlığı temin etmektedir. Pislikten Etkilenmez, Sızdırmazlık Yüzeyinde Aşınma Olmaz Pistonun yan yüzeyleri direkt olarak akışkanla temasta değildir. a nma tehlikesi Bu nedenle s ızd ırmazl ık y üzeyinin şı yoktur. Pistonun akış ile temas eden yüzeyi alt yüzeyidir ki bu da s ızd ırmazl ık unsuru değildir. Vanan ın kapat ılması esnas ında, piston, alt ringe giderken akışkan ın içinde mevcut olabilecek kum, pislik, kaynak çapağı vs. gibi yabancı maddeleri aşağı doğru itmektedir. Bask ıı l (sitli) vanalarda s ızd ırmazl ık yüzeyleri aras ında s ıkışıp kalarak veya bu yüzeyleri zedeleyerek kaçak meydana getirebilecek bu yabanc ı maddeler, pistonlu vanalarda s ızd ırmazl ık yüzey lerinde toplanmadı ğı için bir problem yaratmaz. Yani pistonlu vanalar, pislikten etkilenmez. YVN 55 aras ı pistonlu vanaların sızdır mazl ık sistem leri ayn ıdır ve bu vanalarda salmastra kutusu ringi yoktur. YVNB 5 aras ı denge pistonlu vanalar da ise ringli salmastra kutusu mevcuttur. Kolay aç ıl ıp kapan sayesinde sağlanmaktad ır. ma bas ınç dengeli pistonlar Yakacık Pistonlu vanalarda; zahmetli, zaman alan sit taşlaması vb. gibi mekanik işlemler yoktur. Sızdırmazlık ringlerinin değiştirilmesi ile yeni bir vana kazanılmış olur. Ringler paslanmaz çelik levha takviyeli olduğundan uzun ömürlüdür. Çevreyi Kirletmez, Enerji Tasarrufludur Gerek devreye, gerekse atmosfere mükemmel s ızd ırmazl ık temin eden Yakac ık Pistonlu Vanaları çevrenin kirlenmesini önler. Tehlikeli ve agresif akışkanlar borunun içinde kal ır, atmosfere yay ılmaz. Buhar veya başka güç transferi akış kanları atmosfere kaçamayacağı için pistonlu vanalar enerji tasarrufu sağlar.

5 Pistonlu Vana YVN 55 T ırt ıkl ı Kilitleme Pulu Kapak Somunu Kapak Volan Somunu Volan Disk Biçimli Yay Vana Mili Çift Parçal ı Somun Vana Ringi (üst) Piston Rondelası Piston Vana Ara Parçası Saplama Vana Ringi (alt) Gövde

6 Pistonlu Vana DN 5 5 Tip: YVN Flanşlı Malzeme Türü Pik Sfero Çelik Paslanmaz Ölçüler Bas ınç Kademesi Boyutlar Bağlant ılar S ıcakl ık Malzeme kodu Sipariş kodu P.No Parça adı Gövde Üst kapak Volan Piston Vana ara parçası Hareket mili İki parçal ı somun Vana ringi Somun Somun Saplama T ırt ıkl ı kilitleme pulu Disk biçimli yay Piston rondelası DN55 PN DIN EN 55/.seri DIN EN 9' ye göre flanşı l C + C II YPG.F.. DN55 PN5 DIN EN 55/.seri DIN EN 9' ye göre flanşı l C +5 C III YPG.F.. DN55 PN DIN EN 55/.seri DIN EN 9' ye göre flanşı l C * + C VII YPG.7F.. DN55 PN DIN EN 55/.seri DIN EN 9' ye göre flanşı l C * + C** Xb YPG.9F.. Pik Sfero Çelik Paslanmaz GJL 5 GJL 5 **** GJL. GJL + Fosfat 9SMnK+N Ms5 5CrV Ms5.7.7 **** GJL. GJL + Fosfat 9SMnK+N Ms5 5CrV Ms5.9.9 **** GJL. GJL + Fosfat 9SMnK+N Ms5 5CrV Ms5.. GJL..***.. A7 A7 A7 5CrV. Kullan ıldığı Akışkanlar: Buhar, k ızg ın su, s ıcak su, su, k ızg ın ya ğ, LPG, akaryak ıt, bas ınçlı hava vb. tüm akış kanlarda (G ıda maddeleri, şeker, şurup, içme suyu vb. devrelerde ise 5 C'yekadaralt ve üst ring olarak teflon ring kullan ılmal ıd ır.) mm DN inch Tip /'' YVN 5 /'' YVN '' YVN 5 /'' YVN /'' YVN '' YVN 5 Boyut Bağlant ı Ölçüleri Delik PN PN5 PN L H A D g ad. k b f l b f l b f l * C alt ındaki s ıcakl ık saplama ve somunlar paslanmaz çelik kullan ılmal ıd ır ** PTFE(teflon) s ızd ırmazl ık ringi kullan ıldığında +5 C *** DN5 ve DN için. **** DN5 ve DN için Ck 5

7 Pistonlu Vana DN / '''' Tip: YVMN Dişli YVSN Soketli Dişli Tip YVMN Soketli Tip YVSN (çelik ve paslanmaz çelik için) Malzeme Türü Ölçüler Bas ınç Kademesi Boyutlar Bağlant ılar (dişli) Bağlant ılar (soketli) S ıcakl ık Malzeme kodu Sipariş kodu (dişli) Sipariş kodu (soketli) Pik Çelik Paslanmaz DN/'''' DN/'''' DN/'''' PN PN DN /'''' PN DN /'''' PN DN /'''' PN DN /'''' DIN EN /M9 DIN EN /M9 DIN EN /M9 (DN /'' hariç) (DN /'' hariç) (DN /'' hariç) DIN EN ISO 'e göre dişli DIN EN ISO 'e göre dişli DIN EN 7 'a uygun soketli***** DIN EN ISO 'e göre dişli DIN EN 7 'a uygun soketli***** C + C C * + C C * + C** II VII Xb YPG.M.. YPG.7M.. YPG.9M.. YPG.7S.. YPG.9S.. Kullan ıldığı Akışkanlar: Buhar, k ızg ın su, s ıcak su, su, k ızg ın ya ğ, LPG, akaryak ıt, bas ınçlı hava vb. tüm akış kanlarda (G ıda maddeleri, şeker, şurup, içme suyu vb. devrelerde ise 5 C'yekadaralt ve üst ring olarak teflon ring kullan ılmal ıd ır.) P.No Parça adı Pik Çelik Paslanmaz mm DN inch Boyut Tip L H A Dişli d Soketli Bağlantı t Dişli Soketli AA Gövde Üst kapak Volan Piston Vana ara parçası Hareket mili İki parçal ı somun Vana ringi Somun Somun Saplama GJL 5 GJL 5 **** GJL. GJL + Fosfat 9SMnK+N Ms5.9.9 **** GJL. GJL + Fosfat 9SMnK+N Ms5.. GJL..***.. / PTFE A7 A7 A7 5 /'' /'' 5 '' /'' /'' 5 '' YVMN /'' YVSN /'' YVMN /'' YVSN /'' YVMN '' YVSN '' YVMN /'' YVSN /'' YVMN /'' YVSN /'' YVMN '' YVSN '' 5 R /'' R /'' R ''.5 5 R /'' 5 R /'' 9 R '' T ırt ıkl ı kilitleme pulu Disk biçimli yay 5CrV 5CrV 5CrV Piston rondelası... * C alt ındaki s ıcakl ık saplama ve somunlar paslanmaz çelik kullan ılmal ıd ır ** PTFE(teflon) s ızd ırmazl ık ringi kullan ıldığında +5 C *** DN5 ve DN için. **** DN5 ve DN için Ck ***** İstenirse ANSI. 9'a göre NPT dişli üretimi mevcuttur.

8 Denge Pistonlu Vana Kolay Açıı l r Kapanır Denge Pistonlu Vanalarda pistonun alt ve üst yüzeyi akışkanla temas halindedir. Bu nedenle piston bas ınç yönünden dengededir. Böylece açmakapama esnas ında karşı bas ınç söz konusu değildir. Sadece hareketli parçalar ın sürtünme kuvvetleri açmakapama momentine tesir eder. Sızdırmazlık Sistemi Mil Sızdırmazlığı Milden atmosfere olan s ızd ırmazl ık, adet ringden oluşan salmastra kutusu ile sağlan ır. Gövde Sızdırmazlığı Gövdeden atmosfere olan s ızd ırmazl ık, gövde ve kapak aras ında yerleştirilmiş adet ringi ile sağlan ır. İç Sızdırmazlık İç s ızd ırmazl ık, pistonu elastiki olarak saran ve özel geliştirilmiş adet ringi taraf ından sağlan ır. Sürekli Bakım Gerektirmez Gerek kapak, gerekse salmastra kutusu somunlar ın ın alt ına yerleştirilen yüksek ıs ıya mukavim ''Disk Biçimli Yaylar'', vana s ızd ır mazl ık ringlerinin üzerlerine daima sabit kuvvet uygulanmas ını sağlar. Bas ınç ve s ıcakl ık değişiklikleri ile aşınmadan dolayı olabilecek gevşemeyi de kompanse eder. Böylece tesisattaki vana, sürekli bak ıma ihtiyaç duymadan, uzun süre mükemmel s ızd ırmazl ık temin eder. 7

9 Denge Pistonlu Vana VNB 5 Disk Biçimli Yay Salmastra Ringi Kapak Ringi Vana Ringi

10 Denge Pistonlu Vana DN 5 Tip: YVNB Flanşlı Malzeme Türü Pik Sfero Çelik Paslanmaz Ölçüler Bas ınç Kademesi Boyutlar Bağlant ılar S ıcakl ık Malzeme kodu Sipariş kodu DN5 PN DIN EN 55/.seri DIN EN 9' ye göre flanşı l C + C II YPG.F.. DN5 PN5 DIN EN 55/.seri DIN EN 9' ye göre flanşı l C +5 C III YPG.F.. DN5 PN DIN EN 55/.seri DIN EN 9' ye göre flanşı l C* + C VII YPG.7F.. DN5 PN DIN EN 55/.seri DIN EN 9' ye göre flanşı l C* + C** Xb YPG.9F.. Kullan ıldığı Akışkanlar: Buhar, k ızg ın su, s ıcak su, su, k ızg ın ya ğ, LPG, akaryak ıt, bas ınçlı hava vb. tüm akış kanlarda (G ıda maddeleri, şeker, şurup, içme suyu vb. devrelerde ise 5 C'yekadaralt ve üst ring olarak teflon ring kullan ılmal ıd ır.) P.No Parça adı Pik Sfero Çelik Paslanmaz P.No Parça adı Pik Sfero Çelik Paslanmaz Gövde Üst kapak Volan Piston Vana ara parçası Hareket mili Piston mili GJL 5 GJL 5 GJL. GJL +F St..7.7 GJL. GJL +F St. Salmastra bask ı kapağı.7 Piston mili rondelası..7. Piston kapağı.. T ırt ıkl ı kilitleme pulu 55Si7 55Si7 Vana ringi Kapak ringi Salmastra ringi Bask ı ringi GJL +F GJL +F Piston mil burcu GJL. GJL +F St Si7 GJL +F... GJL /PTFE /PTFE /PTFE Vidal ı burç Ms5 Çift parçal ı somun Ms5 Salmastra rondelasıst7+gal. Piston rondelası. Çatal civata St Saplama Piston segmanı. Somun Sol diş somun A7 Somun M 5.+Gal. Somun 5.+Gal. Pim x5 St+Gal. Yar ıkl ı pimx. Disk biçimli yay Disk biçimli yay (/.x) 5CrV 5CrV Ms5 Ms5 St7+Gal.. St. A7 5.+Gal. 5.+Gal. St+Gal.. 5CrV 5CrV Ms5 Ms5 St7+Gal.. St. A7 5.+Gal. 5.+Gal. St+Gal.. 5CrV 5CrV A7. A7 A7 A7 A7 St+Gal.. 5CrV 5CrV DN Boyut PN mm inch Tip L H A D b g Delik ad. l k 5 /'' YVNB '' '' YVNB YVNB '' '' YVNB 5 YVNB '' YVNB 5 95 f Bağlant ı Ölçüleri PN5 D b g Delik ad. l k f D b g PN Delik ad. l k f * C alt ındaki s ıcakl ık saplama ve somunlar paslanmaz çelik kullan ılmal ıd ır ** PTFE(teflon) s ızd ırmazl ık ringi kullan ıldığında +5 C 9

11 H Pistonlu Vana Ringleri Pistonlu Vana Ringleri Ve Salmastra Kutusu Ringi Ölçüleri YVN 55 Ölçüler Model Kullan ıldığı Yer D ( Dış Çap) D ( İç Çap) H (Yükseklik) YVN 5 YVMN /'', YVSN /'' İç S ızd ırmazl ık Ringi ( ad.).5 5 YVN YVMN /'', YVSN /'' İç S ızd ırmazl ık Ringi ( ad.) 9. YVN 5 YVMN '', YVSN '' İç S ızd ırmazl ık Ringi ( ad.) 5. YVN YVMN /'', YVSN /'' İç S ızd ırmazl ık Ringi ( ad.) 5. YVN YVMN /'', YVSN /'' İç S ızd ırmazl ık Ringi ( ad.) 5, YVN 5 YVMN '', YVSN '' İç S ızd ırmazl ık Ringi ( ad.) 7 5 Denge Pistonlu Vana Ringleri Ve Salmastra Kutusu Ringi Ölçüleri D YVNB 5 Ölçüler Model YVNB 5 YVNB YVNB YVNB 5 YVNB 5 YVNB Kullan ıldığı Yer Kapak Ringi ( ad.) İç S ızd ırmazl ık Ringi ( ad.) Salmastra Kutusu Ringi ( ad.) Kapak Ringi ( ad.) İç S ızd ırmazl ık Ringi ( ad.) Salmastra Kutusu Ringi ( ad.) Kapak Ringi ( ad.) İç S ızd ırmazl ık Ringi ( ad.) Salmastra Kutusu Ringi ( ad.) Kapak Ringi ( ad.) İç S ızd ırmazl ık Ringi ( ad.) Salmastra Kutusu Ringi ( ad.) Kapak Ringi ( ad.) İç S ızd ırmazl ık Ringi ( ad.) Salmastra Kutusu Ringi ( ad.) Kapak Ringi ( ad.) İç S ızd ırmazl ık Ringi ( ad.) Salmastra Kutusu Ringi ( ad.) D ( Dış Çap) D ( İç Çap) H (Yükseklik),.. 7, 5. D

12 Basınç / Sıcaklık Diyagramları (bar) YVN 55 (bar) YVNB 5 PN,.9 PN, EN JS 9 5 PN,.5 PN, EN GJL 5 PN, EN GJL 5 PN, EN JS 9 PN,.9 5 PN, EN GJL 5 PN, EN GJL C C (bar) PN,.9 YVMN /'' '' (bar) PN,.9 YVSN C C Pistonlu Vanalarda Basınç KaybıHesabı DN K v,5 5 5,5, , 7, 7,5 5 5 W (m/sn) Bas ınç kayb ı formülü: p= Bas ınç kayb ı (mmss) = Direnç Katsay ıı s p= W W= Akışkan ın h ız ı (/sn) (mmss) g g= m/sn² = kg/m³ p= ( Q )x K= v Vana debisi (m³ /h).(p= mss) Kv bas ınç fark ı ile vanan ın debisi Q= Akış miktar ı (m³ /h). p (mmss)

13 Bakım Onarım Talimatı Yakacık Pistonlu Vanalarının Bakımı ve Ringlerinin Değiştirilmesi Yakac ık Pistonlu Vanalar ı devre üzerinde herhangi bir nedenle kaçak yaptığında önce vanay ı tam kapal ı konuma getiriniz. Daha sonra kapağın üzerindeki somunlar ı karşıı l kl ı olarak s ık ın ız. Ancak bu s ıkma işlemini, vana milinin rahat hareket etmesine mani olmayacak şekilde yap ın ız. Böylece küçük bir ayar ile kaçak önlenmiş olacakt ır. Bu şekilde s ızd ırmazl ık temini üst kapağın gövdeye oturmas ına kadar devam eder. Eğer tekrar kaçak meydana gelirse, yap ılacak işlem s ızd ırmazl ık ringlerinin değş i tirilmesidir. Bu işlem devre üzerinde çok kolay ve k ısa sürede yap ıı l r. Ring değş i tirmek için vanay ıdevreden sökmeye gerek yoktur. Çünkü sökülecek hiç bir sit veya taşlanacak parça yoktur. Yakac ık Pistonlu Vanalar ın da, mekanik aşınma olmadığı için gövde her zaman ilk gün ki gibi kalmaktad ır. Böylece her ring değiştirildiğinde yeni bir vana kazan ılmış olur. Devreye tekrar al ınan yeni ringli vana kapal ı konuma getirilerek devre s ıcaklığına ulaşana kadar bekledikten sonra, kapak somunlar ın ın boşluklar ı al ınmal ıd ır. Yakacık Pistonlu Vanalarının Montaj Demontaj ve Bakım Talimatı Vanay ı aç ık konuma getirin, (9) üst kapak somunlar ın ı sökün. () Volan ı, saat yönünde çevirin, () kapağın yükselerek saplamalardan kurtulmas ın ı sağlay ın. Kapağın dolu k ıs ımlar ı saplamalar ın üzerine gelecek şekilde kapağı çevirin, volan ı saat yönünün tersine döndürün. () piston, ()üst ringten kurtulacakt ır. Üst ringi yerinden ç ıkar ın. (5) Ara parçay ı yerinden ç ıkar ın. Alt ringi de yerinden ç ıkar ın. Vanan ın içini ve ringlerin temas ettiği yüzeyi temizleyin. () Volan ın üzerindeki (5) somunu, vanay ı kapal ı duruma getirdikten sonra sökün. Volan ı ç ıkart ın, el ile () vana milini çevirin. Üst kapaktan, vana mili ile pistonu beraberce ç ıkart ın. Piston ve mili birbirine bağlayan (7) çift parçal ı somunu sökerek piston ve mili birbirinden ay ır ın. Yeni alt ringi yerine oturtun. (Ring ebatlar ına uygun bir çakma aparat ıyla) Ara parçay ı yerine oturtun. Yeni üst ringi de yerine oturtun. Vanan ın üst kapağın ı, piston üst ringini ağazlayacak şekilde yerine oturtun. Somunlar ı, saplamalar ı birkaç diştutacak kadar, üst kapağıvana gövdesine doğru düzgün bir şekilde bast ır ın ve somunlar ı tutturun. Vanay ı kapal ı konuma getirin, tekrar aç ık konuma getirerek üst kapağın yerine oturmas ın ı sağlay ın. Somunlar ın boşluklar ın ı al ın. Vanan ın bağlandığı devre çalışmaya başlad ıktan sonra vanay ı kapat ın ve üst kapak somunlar ın ı biraz daha s ık ın.

14 Kimyasal Korozyon Tablosu Verilen değerler malzeme ve vana tipi seçmenize yard ımcı olmayı amaçlamaktad ır. Servis ömrü ve performansı birden fazla faktöre bağı l olup verilen değerler herhangi bir garanti içermez. Şüphe duyduğunuz durumlarda lütfen bizimle teknik servis departman ım ızla irtibata geçiniz. GJL5 DIN EN5 uygun demir döküm.7 DIN EN 5'e uygun sfero döküm.9 DIN EN 'ye uygun çelik döküm. DIN EN 'e uygun paslanmaz çelik S ızd ırmazl ık Malzemesi Sembol Aç ıklaması = = uygundur uygun değildir Metalik Malzeme Sembolü Aç ıklaması = = = = = mükemmel; aşınma, gr/m² /gün mükemmele yak ın; aşınma, gr/m²/gün az kullan ıı l r ; aşınma 7 gr/m²/gün kullan ılmaz; aşınma 7 gr/m²/günde test edilmemiş veya riskli K ısaltmalar = satd. sol.= hyd. sol. = conc. = = kaynama noktası sulu eriyik doymuş eriyik konsantre hepsi Akışkan Kimyasal Formül Konsantrasyon ve S ıcakl ık S ızd ırmazl ık Ringi Metalik Malzeme Malzeme Kodu % C Teflon(PTFE) GJL Aceton Acetylen CHCOCH CH III, VII, Air, dry Alum KAI(SO) Alum KAI(SO) Aluminium acetate (CHCOO)Al Aluminium chlorate Al(CIO) Aluminium ethylate AI(OCH) 5 Aluminium fluoride AIF III, VII Aluminium oxyde AI O Ammonium NH VIII, Xb Ammonium hydroxyde Ammonium hydroxyde NH OH NHOH III, VIII, III, VIII, Ammonium bicarbonate (NH)HCO III, VIII, Ammonium carbonate (NH)CO Ammonium chloride NHCI 5 5 Ammonium chloride NHCI Ammonium chloride Ammonium chloride NHCI NHCI 5 5 ) Ammonium diphosphate (NH)HPO III, VIII, Ammonium nitrate NHNO Ammonium sulphate (NH)SO Aniline CHNH 5 Arsenic acid HAS Aspahalt (tar) Beer Benzine Benzene CH Bleaching liquor (chloride o f lime) Borax NaB 7 H

15 Kimyasal Korozyon Tablosu Akışkan KimyasalFormül Konsantr asyon ve S ıcakl ık S ızd ırmaz l ık Ringi Metalik Malzeme MalzemeKodu % C Teflon(PTFE) GJL Boric acid Boric acid HBO HBO Boric acid HBO Butane CH Buttermilk Butyl acetate CHCOOCH 9 Butyl alcohol CHOH 9 Calcium bisulphite Calcium b isulphite Calcium chloride Calcium chloride Calcium hydroxide(milk of lime) Calcium hypochlorite Calcium sulphate Carbon dioxyde, dry Carbon dioxyde,dry Car bon disulphide Ca(HS O) Ca(HS O) CaCl CaCl Ca(OH) Ca(CIO) CaSO CO CO CS Carbon tetrachloride CCI Chlor sulphonic acid HOSOCI Chloroform CHIC Chloroform CHIC Chromic acid HCroO Chromic acid HCroO Chromic acid HCroO 5 to 5 Citric acid (CHCOOH)Cu (OH)COOH Citric acid (CHCOOH)C (OH)COOH Clophen T Copper acetate wat.sol. (CHCOOO)Cu Copper acetate wat.sol. (CHCOOO)Cu Copper sulphate CuSO Copper sulphate CuSO Diazotation bath,(weakly acid) Diazotationbath,(weakly acid) Diesel oil Diphyl Dowtherm A Dye liquor, alkaline orneutral Dye liquor, alkaline orneutral Dye liquor, organic as it Dye liquor, organic as it Dye liquor, strongly sulphuric ac id Dye liquor,strongly sulphuric acid Dye liquor, weakly sulphuric acid Ethane Ethanol Ethyl acetate Ethyl ether HSO above,% HSO above,% HSO above,% CH CHOH 5 CHCOOCH 5 CHOCH 5 VII, III, VIII, III, VIII, III, VIII, ) )

16 Kimyasal Korozyon Tablosu Akışkan Kimyasal ormül F Konsantras yon ve S ıcakl ık S ızd ırmazl k ıringi Metalik Ma lzeme Malzeme Kodu % C Teflon(PTFE) GJL Ethylen chloride (Dichlorethan) (CHCI) Ethylene CH ) Fatty acids from C Formaldehy de Formaldehyde HCHO HCHO Formic acid Formic acid Formic acid Formic acid HCOOH HCOOH HCOOH HCOOH Freon Glacial acetic acid CHCOOH Glacial acetic acid CHCOOH Glacial acetic acid CHCOOH Glacial acetic acid CHCOOH 5 Glacial acetic acid CHCOOH 5 Glacial acetic acid CHCOOH Glacial acetic acid CHCOOH Glycerine (CHOH)CHOH Glycerine (CHOH)CHOH Grape vinegar Heat transfer oils ) Hydrochloric acid Hydrochloric acid Hydrochloric acid HCI HCI HCI HCI HCI,, 5 ) X,Xc) Hydrochloric acid, dry Hydrochloric acid, dry Hydrojen H Hydrojen peroxide HO Hydrojen peroxide HO 5 Hydrojen sulphide, gas, dry HS Hydrojen sulphide, gas, wet HS Hydroxylamine sulphate (NHOH)HSO Hydroxylamine sulphate (NHOH)HSO IIIuminating gas Kreosote Kreosote Lead acetate (lead sugar) Pb(CHCOO) Lead arsenate Pb(AsO) Linseed oil Linseed oil M.E.K (Butanone) CHCOCH 5 Manganouschloride MnCl Manganouschloride MnCl Magnesium sulphate MgSO Magnesium sulphate MgSO Mercury Hg III, VIII, Mercury (II) chloride HgCl Mercury (II) nitrate Hg(NO) Methyl alcoho l CHOH Methyl alcoho l CHOH Methylene chloride CHCI Methylene chloride CHCI Milk ) ) ) ) Xb Xb 5

17 Kimyasal Korozyon Tablosu Akışkan Kimyasal Fo rmül Konsantrasy ve S ıcakl ık % C S ızd ırmazl ıringi k Metalik Malze me Malzeme Kod u Teflon(PTFE) GJL Milk of lime Ca(OH) Milk of lime Ca(OH) Natrium acetate CH COONa Natural gas Nitric acid Nitric acid Nitric acid Nitric acid Nitric acid Nitric acid HNO HNO HNO HNO HNO HNO konz. konz. Nitrogen N Oils (lubricating oils, mineral) Oils (vegetable) Oleic acid C7 HCOOH Oxalic acid COOHCOOH Oxygen O Penthyl acetate CH COOC 5H Petroleum ether Phenol C H 5OH Phosphoric acid H PO Phosphoric acid H PO 5 Phosphoric acid H PO 5 Phosphoric acid H PO 5 Phosphoric acid H PO Phosphoric acid H PO Potassium acetate Potassium carbonate Potassium carbonate (potash) Potassium chlorate (at, sat. sol) Potassium chromium sulphate Potassium chromium sulphate(chromic alum) Potassium cyanide solution Potassium dichromate Potassium dichromate Potassium hydrochlorite Potassium hydrochlorite up to g akt. CI/I Potassium hydrogenartrate Potassium hydrogenartrate (at, sat.sol) Potassium hydroxyde Potassium hydroxyde Potassium hydroxyde Potassium hydroxyde Potassium iodide Potassium iodide Potassium nitrate Potassium nitrate Potassium permanganate Potassium permanganate Propane CH COOK K CO K CO KCIO KCr(SO ) H O KCr(SO ) H O KCN K Cr O7 K Cr O7 KOCI KOCI COOH(CHOH) COOK COOH(CHOH) COOK KOH KOH KOH KOH KJ KJ KNO KNO KMnO KMnO C H ) III, VIII, Xb III, VIII,

18 Kimyasal Korozyon Tablosu Akışkan Kimyasal Formül Konsantrasyon ve S ıcakl ık S ızd ırmazl ık Ringi Metalik Malzeme Malzeme Kodu % C Teflon(PTFE) GJL Salicylic Salpeter Sea water Sea water Silicone oil Soap Sodium carbonate Sodium carbonate Sodium hydroxide Sodium hydroxide Sodium hydroxide Sodium hydroxide Sodium sulphate Sole Spinbath (up to% HSO) Starch solution Steam (water vapour) Stearic acid Sugar Sugar Sulphite lye (fresh cooking liquuor, spend liquor) Sulphite lye (fresh cooking liquuor, spend liquor) Sulfphuric acid Sulfphuric acid Sulfphuric acid Sulfphuric acid Sulphur dioxide Sulphurous acid (cold) sat. sol. Tannic acid Tannic acid Tannic acid Tar (neutral) Tartaric acid Toluol Trichlorethylene Turpentine oil Urea Water (fresha. drinking water) Water glass (K and Nasilicate) Xylene C H OHCOOH Na CO Na CO NaOH NaOH NaOH NaOH Na SO NaCI C H COOH 7 5 Ca(HSO ) Ca(HSO ) H SO H SO H SO H SO SO H SO C H O 7 5 C H O 7 5 C H O 7 5 (CHOHCOOH) C H CH 5 C HCI (NH ) CO H O K S İO Na HCL C H (CH ) konz. 5 5) ) ) III, VII, 7

19 Vana Siparişinde Belirtilmesi Gereken Hususlar Vana istek ve siparişlerinde aşağıdaki hususlar ın detayl ı belirtilmesi, uygun vana seçimi bak ım ından önemlidir. Anlaşılmayan hususlarda lütfen bizi aray ın ız Vana tipi...: Miktar...: Anma çap ı...: Max. İşletme Bas ınc ı...: 5 Max. ve Min. İşletme S ıcakl ığı...: Bağlantı şekli ve normu...: (Flanşı l, Dişli, Soketli veya Al ın Kaynakl ı) 7 Akışkan...: Su, S ıcak Su, Hava, Gaz, Buhar, LPG, Ya ğ, K ızg ın Ya ğ, Asit, Baz, vs. (Konsantrasyon ve diğer özellikler) Kumanda şekli...: 9 Kullanma amac ı...: Tam aç ık veya kapal ı, Ayar organ ı olarak, soğutma şebekesi, Emme veya Basma borusunda Özel istekler...: (Malzeme, kontrol vs. gibi) VANA S İPARİŞİ Siparişlerinizi verirken aşağıdaki kodlama sistemini kullanabilirsiniz. YPG.F.. (DN Flanşı l Pik Döküm Pistonlu Vana) YPG F Ürün Kodu Pistonlu Vana YPG Malzeme Kodu Pik Döküm Sfero Döküm 7 Çelik Döküm 9 Paslanmaz Çelik Döküm Bağlant ı Tipi F Flanşı l MDişli S Soketli Boyutlar DN 5 5 DN DN 5 5 DN DN DN 5 5 DN 5 5 DN DN DN 5 DN 5 DN Normlar DIN ASA 5 ASA

20 Yakacık Ürün Gamı Pistonlu Vanalar DN5 DN5 Denge Pistonlu Vanalar DN5 DN Elastiki Ring Tak ımları DN5 DN Metal Körüklü Globe VanalarDN5 DN Bask ıı l Globe VanalarDN5 DN Kazan Blöf Vanası DN DN5 Küresel VanalarDN5 DN T Tipi Pislik TutucularDN5 DN Y Tipi Pislik Tutucular DN5 DN5 KompansatörlerDN5 DN5 Kriyojenik Vanalar DN5 DN5 Manometre Muslukları /'' Doğalgaz Küresel VanalarıDN5 DN Monob Küresel Vanalar DN5 DN Çek Vanalar DN5 DN Disco Çek Vanalar DN5 DN Çift Klapeli Çek Vanalar DN DN Kelebek Vanalar DN DN5 Seviye Göstergeleri YPBR YUPR YUPT Seviye ve Akış Gözetleme Camı VYC Emniyet Vanaları DN X DN X5 Yang ın Hidrantları DN DN5 ISO 9 KAL İTE YÖNET İM S İSTEMİ ADW TRD İMALAT YETERL İL İK BELGESİ CE PED 97/ EC / KATEGORİ III GOST BÜTÜN ÜRÜNLER TPED 99/ TPED 99/ EC TAŞINABİLİR BASINÇLI KAPLAR YAKACIK VALF A. Ş. Cumhuriyet Mh. Abdiİpekçi Cd. E5 Yanyol Üzeri No: 7 Yakac ık / Kartal/ İ STANBUL / TÜRK İYE Tel: (Pbx) Faks: Ankara İzmir Bursa Adana Trakya Gsm : Gsm : Gsm : Gsm : Gsm :

MANAGEMENT SERVICE W 0 / TRD 100 ÇEK VANA YCVN T E. Tel: 0216 309 72 50 Fax: 0216 377 98 01

MANAGEMENT SERVICE W 0 / TRD 100 ÇEK VANA YCVN T E. Tel: 0216 309 72 50 Fax: 0216 377 98 01 MANAGEMENT SERVICE 00 W 0 / TRD 00 ÇEK VANA YCVN S T E Tel: 0 09 7 0 Fax: 0 77 98 0 Yakacık Çek Vana Çek Vana Çek vanalar; içinden geçen akışkanın geriye dönmesini engellemek amacıyla üretilen emniyet

Detaylı

www.yakacikvalf.com.tr MANAGEMENT SERVICE W 0 / TRD 100 ÇEK VANA T E YCVN Tel: 0216 309 72 50 Fax: 0216 377 98 01 info@yakacikvalf.com.

www.yakacikvalf.com.tr MANAGEMENT SERVICE W 0 / TRD 100 ÇEK VANA T E YCVN Tel: 0216 309 72 50 Fax: 0216 377 98 01 info@yakacikvalf.com. www.yakacikvaf.com.tr MANAGEMENT SERVICE 006 W 0 / TRD 100 ÇEK VANA YCVN S T E Te: 016 09 7 50 Fax: 016 77 98 01 info@yakacikvaf.com.tr www.yakacikvaf.com.tr Yakacık Çek vanaar; içinden geçen akışkan ın

Detaylı

MANAGEMENT SERVICE CRYOGENIC (KRIYOJENIK) VANA T E

MANAGEMENT SERVICE CRYOGENIC (KRIYOJENIK) VANA T E MANAGEMENT SERVICE 0036 W 0 / TRD 100 CRYOGENIC (KRIYOJENIK) VANA S T E Yakacık Kriyojenik Vana Uygulama örnekleri : 1 Yakacık Kriyojenik Vana Teknik özellikler: Soket kaynaklı Çalışma Sıcaklığı: -196

Detaylı

MANAGEMENT SERVICE METAL KÖRÜKLÜ GLOBE VANA YBS T E

MANAGEMENT SERVICE METAL KÖRÜKLÜ GLOBE VANA YBS T E MANAGEMENT SERVICE 00 W 0 / TRD 00 METAL KÖRÜKLÜ GLOBE VANA YBS S T E Meta Körükü Gobe Vana Yakacık Meta Körükü Gobe Vana Standart gobe vanaar ın meta körük vas ıtas ıie güçendirimesiye dış s ızd ırmaz

Detaylı

MANAGEMENT SERVICE CRYOGENIC (KRIYOJENIK) VANA T E

MANAGEMENT SERVICE CRYOGENIC (KRIYOJENIK) VANA T E MANAGEMENT SERVICE 0036 W 0 / TRD 100 CRYOGENIC (KRIYOJENIK) VANA S T E Yakacık Kriyojenik Vana Uygulama örnekleri : 1 Yakacık Kriyojenik Vana Teknik özellikler: Soket kaynaklı Çalışma Sıcaklığı: -196

Detaylı

CRYOGENIC (KRIYOJENIK) VANA

CRYOGENIC (KRIYOJENIK) VANA MANAGEMENT SERVICE 0036 W 0 / TRD 100 CRYOGENIC (KRIYOJENIK) VANA S T E Kriyojenik Vana Uygulama örnekleri : Kriyojenik Vana Teknik özellikler: Soket kaynaklı Çalışma Sıcaklığı: -196 C, +200 C Çalışma

Detaylı

www.yakacikvalf.com.tr MANAGEMENT SERVICE VANA CEKETİ S T E Tel: 0216 309 72 50 Fax: 0216 377 98 01 info@yakacikvalf.com.tr

www.yakacikvalf.com.tr MANAGEMENT SERVICE VANA CEKETİ S T E Tel: 0216 309 72 50 Fax: 0216 377 98 01 info@yakacikvalf.com.tr MANAGEMENT SERVICE 0036 W 0 / TRD 100 VANA CEKETİ S T E Yakacık Vana & Armatür Ceketleri, armatürlerin (vana, pislik tutucu, çek valf, kompansatör, eşanjör, su tankı vb.) sıcak hatlarda ısı kaybını en

Detaylı

www.yakacikvalf.com.tr MANAGEMENT SERVICE W 0 / TRD 100 YANGIN HİDRANTI YYH T E Tel: 0216 309 72 50 Fax: 0216 377 98 01 info@yakacikvalf.com.

www.yakacikvalf.com.tr MANAGEMENT SERVICE W 0 / TRD 100 YANGIN HİDRANTI YYH T E Tel: 0216 309 72 50 Fax: 0216 377 98 01 info@yakacikvalf.com. MANAGEMENT SERVICE 0036 W 0 / TRD 100 YANGIN HİDRANTI YYH S T E Yakacık Yerüstü Yangın Hidrantları www.yakacikvalf.com.tr Kullanıldığı Yerler Fabrikalar, depolar, binalar ve endüstriyel tesislerin su

Detaylı

Yakacık. seviye göstergesinin. Seviye Göstergeleri YPBR - YUPR - YUPT - YMPT. Uygulama Alanları. Petrol rafinerileri. Petro-kimya tesisleri

Yakacık. seviye göstergesinin. Seviye Göstergeleri YPBR - YUPR - YUPT - YMPT. Uygulama Alanları. Petrol rafinerileri. Petro-kimya tesisleri MANAGEMENT SERVICE 0036 W 0 / TRD 100 SEVİYE GÖSTERGESİ YPBR - YUPR - YMPT - YUPT TSE Yakacık Seviye Göstergesi Seviye Göstergeleri YPBR - YUPR - YUPT - YMPT Seviye göstergelerindeki en önemli unsur, gösterge

Detaylı

R YAKACIK VALF 1966' dan bugüne

R YAKACIK VALF 1966' dan bugüne R YAKACIK VALF 1966' dan bugüne FİYAT LİSTESİ 02.02.14 W 0 / TRD KALİTE POLİTİKAMIZ VİZYONUMUZ Mamullerimiz, ürün tasarımlarımız, çözümlerimiz ve satış sonrası servis hizmetlerimizle sağladığımız güvenilirlik

Detaylı

10.836 m2 toplam alana kurulu FAF Vana Sanayi Fabrikası Kazan / ANKARA

10.836 m2 toplam alana kurulu FAF Vana Sanayi Fabrikası Kazan / ANKARA ÜRÜN KATALOĞU 10.836 m2 toplam alana kurulu FAF Vana Sanayi Fabrikası Kazan / ANKARA www.fafvana.com.tr satis@fafvana.com.tr CE BELGESİ ISO 9001 : 2000 KALİTE BELGESİ GOST RUSYA KALİTE BELGESİ UKR SEPRO

Detaylı

VALFTEK BONETTI. Dövme Çelik Küresel Vanalar SFA-SFS

VALFTEK BONETTI. Dövme Çelik Küresel Vanalar SFA-SFS VALFTEK BONETTI Dövme Çelik Küresel Vanalar SFA-SFS ASME 800 lb 1/2-2 ½ (15 65) İç Dişli (BSP,NPT), Soketli PN40, ASME 150/300 lb 15-65 Flanşlı Özellikleri : SFA tip küresel vanalar standart olarak yüzer

Detaylı

www.yakacikvalf.com.tr MANAGEMENT SERVICE KÜRESEL VANA YHİ YHSİ T E Tel: 0216 309 72 50 Fax: 0216 377 98 01 info@yakacikvalf.com.

www.yakacikvalf.com.tr MANAGEMENT SERVICE KÜRESEL VANA YHİ YHSİ T E Tel: 0216 309 72 50 Fax: 0216 377 98 01 info@yakacikvalf.com. www.yakacikvaf.com.tr MANAGEMENT SERVICE 006 W 0 / TRD 00 KÜRESEL VANA YHİ -YHMİ - YHSVİ YHSİ S T E Te: 06 09 7 50 Fax: 06 77 98 0 info@yakacikvaf.com.tr www.yakacikvaf.com.tr Yakacık Kürese Vanaar Yakac

Detaylı

PN 16 FLANŞLI KÜRESEL VANA (FAF 1200 & 1250)

PN 16 FLANŞLI KÜRESEL VANA (FAF 1200 & 1250) PN 16 FLANŞLI KÜRESEL VANA (FAF 1200 & 1250) ÖZELLİKLERİ Flanşlar ve gövde GG 25 pik dökümdür. Paslanmaz çelik kürelidir. Paslanmaz çelik tabak yay takviyelidir. Küre sızdırmazlık ringi, dış sızdırmazlık

Detaylı

S.D.E. KELEBEK VANA DONANIMLARI. www.sde.com.tr. Ürün Kodu : BV

S.D.E. KELEBEK VANA DONANIMLARI. www.sde.com.tr. Ürün Kodu : BV Ürün Kodu : BV KELEBEK VANA Kelebek Vana, silindirik bir gövde, içinde disk şeklinde bir klepe, klepeyi vana içinde tutan ve taşıyan bir milden oluşan, az yer kaplayan, bir vana türüdür. Vana açıkken,

Detaylı

FAF 1270 FAF 1100. Paslanmaz çelik kürelidir. FAF 1220 ÇAP FİYAT

FAF 1270 FAF 1100. Paslanmaz çelik kürelidir. FAF 1220 ÇAP FİYAT 0 KÜRESEL VANA-TG-PN6 1 KÜRESEL VANA-TG-PN10-16 1270 KÜRESEL VANA-KAYNAKLI ÖZEL TASARIM Tam geçişlidir. Flanşlar ve gövde GG25 pik dökümdür. Paslanmaz çelik tabak yay takviyelidir. Sızdırmazlık elemanı

Detaylı

YAKACIK VALF. DN 15 125 KÜRESEL VANALAR için MONTAJ ve KULLANMA TALİMATLARI. Hazırlayan : Z. GÖY 14.02.2011 T:\EL_KITABI\küre15-125.

YAKACIK VALF. DN 15 125 KÜRESEL VANALAR için MONTAJ ve KULLANMA TALİMATLARI. Hazırlayan : Z. GÖY 14.02.2011 T:\EL_KITABI\küre15-125. YAKACIK VALF DN 15 125 KÜRESEL VANALAR için MONTAJ ve KULLANMA TALİMATLARI Hazırlayan : Z. GÖY 14.02.2011 T:\EL_KITABI\küre15-125.doc Sayfa 1 / 9 İÇİNDEKİLER Bağlantı şekilleri Sayfa 3 Vana ve yedek parçaları

Detaylı

Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program

Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program Tip Kitapçõğõ./- G HPK Sõcak su sirkülasyon pompalarõ Standart Program Kullanõm Alanlarõ Standart dizayn HPK pompalarõ, sõcak su veya kõzgõn õsõ transfer yağlarõnõn boru veya tank sistemleri ile transferinin

Detaylı

3.1 YÜKSEK PERFORMANS KELEBEK VANA HP 111 HP 111

3.1 YÜKSEK PERFORMANS KELEBEK VANA HP 111 HP 111 YÜSE PERFORMANS EEBE VANA P 111 Çift eksantrik dizaynlı vafer tip yüksek performans kelebek vanası. Aşırı yüksek sıcaklık ve basınçlarda dahi tam sızdırmazlık! TENİ VERİER Anma ı : 0-00 (daha yüksek ölçüler

Detaylı

KOMPANSATÖRLER X YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50) Y YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50) Z YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50) BİRİM FİYAT X YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50)

KOMPANSATÖRLER X YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50) Y YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50) Z YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50) BİRİM FİYAT X YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50) 1 2 KOMPANSATÖRLER 3 4 KOMPANSATÖRLER KOMPANSATÖRLER X YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50) Y YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50) Z YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50) BİRİM FİYAT X YÖNÜNDE 100 MM (-50, +50) Y YÖNÜNDE 150 MM (-75, +75)

Detaylı

SANTRİFÜJ KIZGIN YAĞ POMPALARI

SANTRİFÜJ KIZGIN YAĞ POMPALARI SANTRİFÜJ KIZGIN YAĞ POMPALARI KYP SERİSİ MAS Pompa Sanayi A.S Merkez Ofis: Atasehir Bulvarı ATA Çarsı.K.No:9 İSTANBUL TÜRKİYE Tel: +9 () (Pbx)- Fax:+9 () E-Mail: masgrup@superonline.com http: // www.masgrup.com

Detaylı

SATIŞ FİYAT LİSTESİ 18 ARALIK 2014

SATIŞ FİYAT LİSTESİ 18 ARALIK 2014 SATIŞ FİYAT LİSTESİ 18 ARALIK 2014 İçindekiler Duyar Yangın...2 Balans Vanaları...18 Küresel Vanalar...26 Sürgülü Vanalar...34 Kelebek Vanalar...41 Aktüatörler...45 Buhar Vanaları...46 Emniyet Ventilleri...49

Detaylı

Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar

Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar TA-COMPACT-T Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar Soğutma sistemleri için geri dönüş suyu sıcaklık kontrollü kontrol vanası IMI TA / Kontrol vanaları / TA-COMPACT-T

Detaylı

VANA ve ARMATÜRLERİ. www.gedikdokum.com

VANA ve ARMATÜRLERİ. www.gedikdokum.com VANA ve ARMATÜRLERİ Gedik Döküm ve Vana, bir Gedik Holding kuruluşu olarak, 1967 yılından bu yana endüstrinin ihtiyaç duyduğu orta ve yüksek basınç sınıfı vana ve armatürler üretmektedir. Genel merkezi

Detaylı

BATU GAZ KÜRESEL VANALARI ŞUBAT 2015

BATU GAZ KÜRESEL VANALARI ŞUBAT 2015 BATU GAZ KÜRESEL VANALARI ŞUBAT 2015 Boyutlar TS 9809 / TSE EN 331 Bağlantılar DIN 2533 - DIN 2545'e göre Flanşlı Çalışma Sıcaklığı -30 C / +180 C Kullanım Alanları Doğalgaz, LPG - LNG, Fuel-Oil, Hava

Detaylı

Yardýmcý Enerjisiz Basýnç Regülatörleri Basýnç düþürücü vana Tip 41-23 ve Tip 2114/2415 Basýnç Tahliye Vanasý Tip 41-73 ve Tip 2114/2418

Yardýmcý Enerjisiz Basýnç Regülatörleri Basýnç düþürücü vana Tip 41-23 ve Tip 2114/2415 Basýnç Tahliye Vanasý Tip 41-73 ve Tip 2114/2418 Yardýmcý Enerjisiz Basýnç Regülatörleri Basýnç düþürücü vana 1-3 ve 11/ Basýnç Tahliye Vanasý 1-73 ve 11/1 Uygulama Basýnç düþürücülerin ayar sahalarý 0.0 bar ile bar arasýnda, vana anma çaplarý den 0

Detaylı

V101 (Wafer) / V102 (Lug) Proval Kelebek Vanalar

V101 (Wafer) / V102 (Lug) Proval Kelebek Vanalar V101 (Wafer) / V10 (Lug) Proval Kelebek Vanalar Kelebek vanalar, mükemmel sızdırmazlık özelliği, boru hattında az yer kaplaması, kolay ve ekonomik otomasyona uyarlanabilmeleri, düşük basınç kayıpları ve

Detaylı

ARI-FABA -Plus Metal körüklü kesme vanası

ARI-FABA -Plus Metal körüklü kesme vanası Bakım gerektirmeyen metal körüklü kesme vanası - metalik sızdırmazlık Metal körüklü kesme vanası - Flanşlı düz geçişli DIN DVGW-Tip onayı EN ISO 15848-1 / TA - Luft TÜV-Test-No. 973-10675245-10B TRB 801

Detaylı

RT 2 0 1 5 MA FİYAT LİSTESİ

RT 2 0 1 5 MA FİYAT LİSTESİ MART 2 0 1 5 FİYAT LİSTESİ KÜRSAN VALF SANAYİ 1973 yılında torna ve kaynak atölyesi olarak kurulan işyerimiz iş hayatına fason işçilik ile başlamıştır. 1975 yılında Türkiye'de ilk defa konkav yapılı sistemle

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin TEKLİF MEKTUBU ÖRNEĞİ ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : ANKARA Tebligat Adresi : T.C Kimlik Numarası (gerçek kişi ise)

Detaylı

Basınç düşürücü vana Basınç düşürücü vana, düz geçişli DN 15-150. Gri demir döküm Sfero Döküm Çelik döküm Fig. 701 Sayfa 2

Basınç düşürücü vana Basınç düşürücü vana, düz geçişli DN 15-150. Gri demir döküm Sfero Döküm Çelik döküm Fig. 701 Sayfa 2 Basınç düşürücü vana Basınç düşürücü vana, düz geçişli DN 15-150 ARI-PREDU Basınç ayar vanası, DMA diyafram aktüatörlü düz geçişli Yuvarlanan diyaframlı aktüatör Gri demir döküm Sfero Döküm Çelik döküm

Detaylı

SCP SCP A TS EN ISO 2858 NORM POMPALAR. Basılabilen Sıvılar. Teknik Bilgiler. Tasarım Özellikleri. Mil Sızdırmazlığı

SCP SCP A TS EN ISO 2858 NORM POMPALAR. Basılabilen Sıvılar. Teknik Bilgiler. Tasarım Özellikleri. Mil Sızdırmazlığı TS EN ISO 25 NORM POMPALAR Basılabilen Sıvılar İçinde katı parçacıklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya az kirli, düşük veya orta viskoziteli sıvılar. Teknik Bilgiler Basma Flanşı Debi Basma Yüksekliği

Detaylı

SNT EN 733 NORM POMPALAR

SNT EN 733 NORM POMPALAR EN 733 NORM POMPALAR Basılabilen Sıvılar İçinde katı parçacıklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif kirli, düşük viskoziteli sıvılar. Teknik Bilgiler Basma Flanşı Debi Basma Yüksekliği Hız Çalışma

Detaylı

Fark basınç tahliye kontrolörü AVPA (PN16 ve PN25)

Fark basınç tahliye kontrolörü AVPA (PN16 ve PN25) Açıklama AVPA, başlıca bölgesel-merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılan bir otomatik fark basınç tahliye kontrolörüdür. Kontrolör normalde kapalıdır ve artan fark basınç karşısında açılır. Kontrolör bir

Detaylı

Küresel Vanalarda Küresel Kalite!

Küresel Vanalarda Küresel Kalite! Küresel VanaLAR Küresel Vanalarda Küresel Kalite! CaCO3 (Kalsit) ilavesiz saf hammaddeden üretilmiş, güneş ışınlarına karşı UV koruyucu toz ilaveli, U-PVC, C-PVC, ŞEFFAF-PVC, PP-H VE PVDF malzeme seçeneklerinde,

Detaylı

Fark basınç tahliye kontrolörü (PN 16,25,40) AFPA / VFG 2(1)

Fark basınç tahliye kontrolörü (PN 16,25,40) AFPA / VFG 2(1) Teknik föy Fark basınç tahliye kontrolörü (,25,40) AFPA / VFG 2() Açıklama Kontrolör bir kontrol vanasına, bir kontrol diyaframlı aktüatöre ve fark basınç ayarı için yaya sahiptir. Ayrıca iki vana versiyonu

Detaylı

FİYAT LİSTESİ - HAZİRAN 2014

FİYAT LİSTESİ - HAZİRAN 2014 VANA ve ARMATÜRLERİ FİYAT LİSTESİ - HAZİRAN 2014 Termostatik Vanalar Üç Yollu Vanalar Aktuatörlü Vanalar Pnömatik Oransal Kontrol Vanaları Pnömatik Pistonlu Vanalar Basınç Düşürücü Vanalar Kelebek Vanalar

Detaylı

Solenoid Dozaj Pompaları

Solenoid Dozaj Pompaları Solenoid Dozaj Pompaları Faaliyet Konularımız Isı Transfer Bölümü Plakalı Isı Eşanjörleri Lehimli Isı Eşanjörleri Daire Giriş İstasyonları Borulu ve Tübüler Eşanjörler Basınçlı Kaplar Bölümü Boylerler

Detaylı

Kelebek Vanalarda Endüstriyel Çözümler

Kelebek Vanalarda Endüstriyel Çözümler KELEBEK VanaLAR Kelebek Vanalarda Endüstriyel Çözümler Kalınlığı ve destek noktaları artırılmış tek parçalı rijit gövdesi, daha iyi kimyasal dayanım sağlayan PP klapesi ve AISI304 paslanmaz çelik mili,

Detaylı

Gri demir döküm Sfero döküm Çelik döküm Fig. 705 Sayfa 2

Gri demir döküm Sfero döküm Çelik döküm Fig. 705 Sayfa 2 ARI-PREDEX Fazla basınç regülatörü Fazla basınç regülatörü, düz geçişli DN 15-150 ARI-PREDEX Fazla basınç regülatörü, düz geçişli UDA diyafram aktüatörlü Yuvarlanan diyaframlı aktüatör Gri demir döküm

Detaylı

Diyaframlı Vanalar İçin Sorunsuz Akış

Diyaframlı Vanalar İçin Sorunsuz Akış Diyaframlı VanaLAR Diyaframlı Vanalar İçin Sorunsuz Akış Özellikle partikül içeren kimyasal proses hatlarında, U-PVC, C-PVC, PP-H ve PVDF gövde malzemesi, EPDM, VITON, PTFE diyafram seçenekleriyle, her

Detaylı

2.1 PTFE-CONTALI KELEBEK VANALAR T 211 T211 TEKNİK VERİLER

2.1 PTFE-CONTALI KELEBEK VANALAR T 211 T211 TEKNİK VERİLER -CONTAI EEBE VANAAR T Aşırı korozif ve agresif akışkanlar için dizayn edilmiş, tamamen (bakir Teflon) kaplı vafer tip kelebek vana. Patentli şaft contalama ve sızdırmazlık dizaynı, aşırı korozif uygulamalarda

Detaylı

Tasarımdan ürüne kalite

Tasarımdan ürüne kalite Tasarımdan ürüne kalite Tasarımdan ürüne Kalite sloganıyla 1986 yılında yola çıkan Vana, uzun yılların getirdiği satış ve pazarlama deneyiminin ardından Ankara Ostim sanayi bölgesinde ilk olarak küresel

Detaylı

- Fiyatlar brüt liste fiyatları olup ambalaj fiyatlarıdır - İskonto oranınız için lütfen şirketimizle irtibat kurunuz - Fiyatlara KDV ve ÖTV dahil

- Fiyatlar brüt liste fiyatları olup ambalaj fiyatlarıdır - İskonto oranınız için lütfen şirketimizle irtibat kurunuz - Fiyatlara KDV ve ÖTV dahil 27225-2.5L-R ACETIC ACID EXTRA PURE %99,5 plastik şişe 2,5 Lt 18,96 32201-2.5L ACETONE R.G. plastik şişe 2,5 Lt 16,27 34850-2.5L ACETONE CHROMASOLV cam şişe 2,5 Lt 23,06 24201-2.5L-R ACETONE EXTRA PURE

Detaylı

TS EN ISO SNT. Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX SNT 01 04-10

TS EN ISO SNT. Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX SNT 01 04-10 TS EN ISO 9905 Tek Kademeli Norm Santrifüj Pompalar TS EN 733 ATEX 01 04- Genel Bilgiler Basýlabilen Sývýlar pompalar aþýndýrýcý olmayan, içinde katý parçacýklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif

Detaylı

SDS / SDS-V ÇİFT EMİŞLİ POMPALAR

SDS / SDS-V ÇİFT EMİŞLİ POMPALAR ÇİFT EMİŞLİ POMPALAR Basılabilen Sıvılar serisi pompalar temiz veya çok hafif kirli, düşük viskoziteli sıvıları basmaya uygundur. Teknik Bilgiler Basma Flanşı Debi Basma Yüksekliği Hız Çalışma sıcaklığı

Detaylı

NEDEN İÇİNDEKİLER KELEBEK VANALAR 02 KULLANIM ALANLARI 03-04 DİZAYN ÖZELLİKLERİ MALZEME ÖZELLİKLERİ 06-09 TEKNİK DETAYLAR TAHRİK ŞEKİLLERİ 11-13

NEDEN İÇİNDEKİLER KELEBEK VANALAR 02 KULLANIM ALANLARI 03-04 DİZAYN ÖZELLİKLERİ MALZEME ÖZELLİKLERİ 06-09 TEKNİK DETAYLAR TAHRİK ŞEKİLLERİ 11-13 www.ozkan.com.tr İÇİNDEKİLER 01 NEDEN KELEBEK VANALAR? 02 KULLANIM ALANLARI NEDEN KELEBEK VANALAR Düşük ağırlık Küçük hacim gereksinimi Montaj kolaylığı Düşük çalışma torku gereksinimi 0304 05 0609 1113

Detaylı

plastik pnömatik aktüatörlü Pnömatik proses vanası, Plastik pnömatik aktüatörlü y-tipi DN 15-50

plastik pnömatik aktüatörlü Pnömatik proses vanası, Plastik pnömatik aktüatörlü y-tipi DN 15-50 plastik pnömatik aktüatörlü Pnömatik proses vanası, Plastik pnömatik aktüatörlü y-tipi DN 15-50 - soket dişli Fig. 350...2 - alın kaynak boyunlu Boru bağlantısı, ISO 4200 e göre Boru bağlantısı, DIN 11850

Detaylı

VANA SANAYİ FİYAT LİSTESİ

VANA SANAYİ FİYAT LİSTESİ FİYAT LİSTESİ 30/05/2013 Tasarımdan ürüne kalite Tasarımdan ürüne Kalite sloganıyla 1986 yılında yola çıkan Vana, uzun yılların getirdiği satış ve pazarlama deneyiminin ardından Ankara Ostim sanayi bölgesinde

Detaylı

ARI-STEVI H elektrik altüatörlü Isıtma için 3-yollu kontrol vanası - Fig. 485/487 Isıtma için düz geçişli kontrol vanası - Fig.

ARI-STEVI H elektrik altüatörlü Isıtma için 3-yollu kontrol vanası - Fig. 485/487 Isıtma için düz geçişli kontrol vanası - Fig. ARI-STEVI H 485-488 elektrik altüatörlü Isıtma için 3-yollu kontrol vanası - Fig. 485/487 Isıtma için düz geçişli kontrol vanası - Fig. 486/488 ARI-STEVI H 485 / 486 Elektrik aktüatör ARI-PACO 0,85-1,6kN

Detaylı

ARI-Pislik tutucu. ARI-Pislik tutucu - Paslanmaz çelik filtre ve destek sepeti. ARI-Pislik tutucu - Y-tipi flanşlı. ARI-Pislik tutucu - Y-tipi flanşlı

ARI-Pislik tutucu. ARI-Pislik tutucu - Paslanmaz çelik filtre ve destek sepeti. ARI-Pislik tutucu - Y-tipi flanşlı. ARI-Pislik tutucu - Y-tipi flanşlı ARI-Pislik tutucu ARI-Pislik tutucu - Paslanmaz çelik filtre ve destek sepeti ARI-Pislik tutucu - Y-tipi flanşlı TRB 801 Ek II No. 45 (EN-JL1040 hariç) EN ISO 15848-1 / TA - Luft TÜV-Test-No. 973-10675245-10

Detaylı

BORU İŞLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİ

BORU İŞLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMELERİ 1 AKIŞKANIN CİNSİ : BUHAR : ÇELİK BORU ANMA CAPI : DN 15 - DN 100 mm UYGUN STANDARD : TS 301/4 ÇALIŞMA BASINCI : 10 BAR TEST BASINCI : 15 BAR ÇALIŞMA SICAKLIĞI : 185ºC DN 65 - DN400 mm ANMA ÇAPINDA, DN17100

Detaylı

TA-COMPACT-P. Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası (PIBCV)

TA-COMPACT-P. Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası (PIBCV) Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası (PIBCV) IMI TA / Kontrol vanaları / Basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanası,

Detaylı

Üretimi bitmiş son mamüller ambalajlanarak sevkiyata hazır hale getirilir.

Üretimi bitmiş son mamüller ambalajlanarak sevkiyata hazır hale getirilir. TESİSİMİZ Üretimi bitmiş son mamüller ambalajlanarak sevkiyata hazır hale getirilir. BASINÇ DÜŞÜRME İSTASYONLARI YÜKSEK BASINÇLI DOĞALGAZ FİLTRESİ ÖZELLİKLER Maksimum Çalışma Basıncı : 85 bar Maksimum

Detaylı

VALFTEK. Kelebek Vanalar. Tip: W14 DN40 400 PN10/16, ANSI 150 (A) Tip: W14 DN450 600 PN10/16,ANSI 150 (B) Tip:W14 DN700 1000 PN10/16,ANSI 150 (C)

VALFTEK. Kelebek Vanalar. Tip: W14 DN40 400 PN10/16, ANSI 150 (A) Tip: W14 DN450 600 PN10/16,ANSI 150 (B) Tip:W14 DN700 1000 PN10/16,ANSI 150 (C) Wafer Kelebek Vana Tip: W14 DN40 400 PN10/16, ANSI 150 (A) Tip: W14 DN450 600 PN10/16,ANSI 150 (B) Tip:W14 DN700 1000 PN10/16,ANSI 150 (C) Wafer Kelebek Vana (A) DN A B C D E H I SW Üst FlanĢ (2) Ağırlık

Detaylı

PNÖMATİK VE ELEKTRİKLİ KÜRESEL VANALAR PN10 VE PN40 / ANSI 150& ANSI 300

PNÖMATİK VE ELEKTRİKLİ KÜRESEL VANALAR PN10 VE PN40 / ANSI 150& ANSI 300 PNÖMATİK VE ELEKTRİKLİ KÜRESEL VANALAR PN10 VE PN40 / ANSI 150& ANSI 300 BV2 pnömatik küresel vana 2-parçalı flanşlı gövde Genel Özellikler ecoflo-bv serisi pnömatik ve elektrikli küresel vanalar, DN15

Detaylı

V-Yarıklı Küresel Vanalar

V-Yarıklı Küresel Vanalar V-YARIKLI KONTROL VANALARI PN16 / PN25 / PN40 / ANSI 150 / ANSI 300 DN25 (1 ) ile DN300 (12 ) arası çaplarda üretilen ecoflo-vbv serisi V-yarıklı küresel vanalar, geniş bir endüstriyel uygulama alanında

Detaylı

TS EN ISO. Düz Boruya Monte Edilen SNL. Santrifüj Pompalar ATEX SNL 02 04-10

TS EN ISO. Düz Boruya Monte Edilen SNL. Santrifüj Pompalar ATEX SNL 02 04-10 TS EN ISO 9905 Düz Boruya Monte Edilen Santrifüj Pompalar ATEX 02 0-10 Genel Bilgiler Basılabilen Sıvılar pompalar temiz veya çok hafif kirli düşük viskoziteli sıvıları basmaya uygundur. Teknik Bilgiler

Detaylı

SDS / SDS-V SDS - V 200-500 ÇİFT EMİŞLİ POMPALAR. Basılabilen Sıvılar. Teknik Bilgiler. Tasarım Özellikleri. Mil Sızdırmazlığı

SDS / SDS-V SDS - V 200-500 ÇİFT EMİŞLİ POMPALAR. Basılabilen Sıvılar. Teknik Bilgiler. Tasarım Özellikleri. Mil Sızdırmazlığı ÇİFT EMİŞLİ POMPALAR Basılabilen Sıvılar İçinde katı parçacıklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif kirli, düşük viskoziteli sıvılar. Teknik Bilgiler Basma Flanşı Debi Basma Yüksekliği Hız Çalışma

Detaylı

19.03.2014 FİYAT LİSTESİ

19.03.2014 FİYAT LİSTESİ 19.03.2014 FİYAT LİSTESİ Listesi Tasarımdan ürüne Kalite sloganıyla 1986 yılında yola çıkan Vana, uzun yılların getirdiği satış ve pazarlama deneyiminin ardından Ankara Ostim sanayi bölgesinde ilk olarak

Detaylı

MANAGEMENT SERVICE GLOBE VANA T E YGV - YGVM - YGVS

MANAGEMENT SERVICE GLOBE VANA T E YGV - YGVM - YGVS MANAGEMENT SERVICE 006 W 0 / TRD 100 GLOBE VANA S T E YGV - YGVM - YGVS Yakacık BaskııGobe Vanaar Baskı ı gobe vanaar; vana miinin ucuna bağı subapın akışkanın geçiş kesitinin üstüne oturtuması ve kad

Detaylı

MART. www.fafvana.com.tr

MART. www.fafvana.com.tr 21 www.fafvana.com.tr SATIŞ KOŞULLARI Fiyat listesinde belirtilen fiyatlar 21 Mart 2016 tarihinden itibaren geçerlidir. Vana fiyat değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.

Detaylı

S.D.E. HİDROLİK FRENLİ TİLTİNG ÇEKVALF

S.D.E. HİDROLİK FRENLİ TİLTİNG ÇEKVALF Ürün Kodu : HDC S.D.E. HİDROLİK FRENLİ TİLTİNG ÇEKVALF Hidrolik Frenli Tilting Çekvalf, silindirik bir gövde, içinde disk şeklinde bir klepe, klepeyi vana içinde tutan ve taşıyan bir mil, ağılık kolu ve

Detaylı

Oturmalı vanalar (PN 16) VRG 2 2 yollu vana, dıştan dişli VRG 3 3 yollu vana, dıştan dişli

Oturmalı vanalar (PN 16) VRG 2 2 yollu vana, dıştan dişli VRG 3 3 yollu vana, dıştan dişli Teknik föy Oturmalı vanalar (PN 16) VRG 2 2 yollu vana, dıştan dişli VRG 3 3 yollu vana, dıştan dişli Açıklama Diğer aktüatörlerle kombinasyon seçeneklerini Aksesuarlar bölümünden görebilirsiniz. VRG 2

Detaylı

S.D.E. İĞNE VANA. Akış yönlendiriciler, Düz kanat, helis kanat, kanallı ve delikli olmak üzere çeşitli yönlendiriciler, ihtiyaca göre kullanılır.

S.D.E. İĞNE VANA. Akış yönlendiriciler, Düz kanat, helis kanat, kanallı ve delikli olmak üzere çeşitli yönlendiriciler, ihtiyaca göre kullanılır. Ürün Kodu : NDV İĞNE VANA İğne vana, gövde, silindir, piston, akış yönlendirici, mil ve dişlilerden oluşan yüksek basınç vanasıdır. Atık sularda kullanılmaz, temiz sularda olmak şartı ile herhangi bir

Detaylı

Balans Vanaları...2. Küresel Vanalar...6. Sürgülü Vanalar...13. Kelebek Vanalar...19. Aktüatörler...23. Buhar Vanaları...24. Emniyet Ventilleri...

Balans Vanaları...2. Küresel Vanalar...6. Sürgülü Vanalar...13. Kelebek Vanalar...19. Aktüatörler...23. Buhar Vanaları...24. Emniyet Ventilleri... FİYAT LİSTESİ 1 ARALIK 2011 İçindekiler Balans Vanaları...2 Küresel Vanalar...6 Sürgülü Vanalar...13 Kelebek Vanalar...19 Aktüatörler...23 Buhar Vanaları...24 Emniyet Ventilleri...27 Kondenstoplar...28

Detaylı

ÜRÜNLER / PRODUCTS PN 16 SÜRGÜLÜ VANA METAL YATAKLI 06 PN 16 GATE VALVE METAL SEALED PN 10/16 SÜRGÜLÜ VANA METAL YATAKLI 05

ÜRÜNLER / PRODUCTS PN 16 SÜRGÜLÜ VANA METAL YATAKLI 06 PN 16 GATE VALVE METAL SEALED PN 10/16 SÜRGÜLÜ VANA METAL YATAKLI 05 2016 ÜRÜNLER / PRODUCTS PN 6 SÜRGÜLÜ VANA METAL YATAKLI 04 PN 6 GATE VALVE METAL SEALED PN 10/16 SÜRGÜLÜ VANA METAL YATAKLI 05 PN 10/16 GATE VALVE METAL SEALED PN 16 SÜRGÜLÜ VANA METAL YATAKLI 06 PN 16

Detaylı

ÜRÜN BROŞÜRÜ KELEBEK VANALAR SÜRGÜLÜ VANALAR KÜRESEL VANALAR GLOB VANALAR ÇEKVALFLER FİLTRELER KOMPANSATÖRLER HAVA TAHLİYE VANALARI

ÜRÜN BROŞÜRÜ KELEBEK VANALAR SÜRGÜLÜ VANALAR KÜRESEL VANALAR GLOB VANALAR ÇEKVALFLER FİLTRELER KOMPANSATÖRLER HAVA TAHLİYE VANALARI ÜRÜN BROŞÜRÜ KELEBEK VANALAR SÜRGÜLÜ VANALAR KÜRESEL VANALAR GLOB VANALAR ÇEKVALFLER FİLTRELER KOMPANSATÖRLER HAVA TAHLİYE VANALARI eko1000 & eko1100 PN16 KELEBEK VANA eko1200 PN16 FLANŞLI ÇİFT EKSANTRİK

Detaylı

PN 16 FLANfiLI KÜRESEL VANA (FAF 1200 & 1250)

PN 16 FLANfiLI KÜRESEL VANA (FAF 1200 & 1250) PN FLANfiLI KÜRESEL VANA (FAF 10 & 10) ÖZELL KLER Flanfllar ve gövde GG pik dökümdür. Paslanmaz çelik kürelidir. Paslanmaz çelik tabak yay takviyelidir. Küre s zd rmazl k ringi, d fl s zd rmazl k ringi

Detaylı

FİYAT LİSTESİ 18 MART 2013

FİYAT LİSTESİ 18 MART 2013 FİYAT LİSTESİ 18 MART 2013 YANGIN SİSTEMLERİNDE BİR İLK DAHA... İçindekiler Duyar Yangın...2 Balans Vanaları...20 Küresel Vanalar...28 Sürgülü Vanalar...36 Kelebek Vanalar...43 Aktüatörler...47 Buhar Vanaları...48

Detaylı

Basınç Düşürücü Vanalar

Basınç Düşürücü Vanalar Basınç Düşürücü Vana Tipleri : Buhar, gazlar ve sıvılar son kullanım noktalarına genellikle yüksek basınçlarda iletilirler. Bu noktalarda, bir basınç düşürücü vana, emniyet ve verimlilik açısından ve uygulamanın

Detaylı

BONETTI. BONETTI HTB (Yüksek Sıcaklık ) KÜRESEL VANALAR. -101 0 C Sıcaklıktan +550 0 C Sıcaklık. Aralığında, Sürekli Çalışma Olanağına Sahip Vana

BONETTI. BONETTI HTB (Yüksek Sıcaklık ) KÜRESEL VANALAR. -101 0 C Sıcaklıktan +550 0 C Sıcaklık. Aralığında, Sürekli Çalışma Olanağına Sahip Vana BONETTI BONETTI HTB (Yüksek Sıcaklık ) KÜRESEL VNLR -101 0 C Sıcaklıktan +550 0 C Sıcaklık ralığında, Sürekli Çalışma Olanağına Sahip Vana BONETTI BONETTI HTB (Yüksek Sıcaklık ) KÜRESEL VNLR övme Karbon

Detaylı

Pompalar: Temel Kavramlar

Pompalar: Temel Kavramlar Pompalar: Temel Kavramlar Sunum Akışı 1. Genel Tanımlar 2. Tesisat ve Sistem 3. Tasarım 4. Çok Pompalı Sistemler 5. Problemler Tarihçe Santrifüj pompanın esas mucidi Fransız fizikçi DENIS PAPIN (1647-1714).

Detaylı

ARI-ASTRA / ASTRA Plus Kombine akış ayar vanası

ARI-ASTRA / ASTRA Plus Kombine akış ayar vanası ARI-ASTRA - Bakım gerektirmeyen kombine akış ayar vanası - yumuşak sızdırmazlık (maks. 120 C) ARI-ASTRA Plus - Bakım gerektirmeyen kombine akış ayar vanası (maks. 175 C veya maks. 350 C) ARI-ASTRA / ASTRA

Detaylı

SKMV-H SKMV-H 100 / 6 ÇOK KADEMELİ POMPALAR (DÜŞEY MİLLİ) Basılabilen Sıvılar. Teknik Bilgiler. Mil Sızdırmazlığı. Tasarım Özellikleri

SKMV-H SKMV-H 100 / 6 ÇOK KADEMELİ POMPALAR (DÜŞEY MİLLİ) Basılabilen Sıvılar. Teknik Bilgiler. Mil Sızdırmazlığı. Tasarım Özellikleri SKMVH ÇOK KADEMELİ POMPALAR (DÜŞEY MİLLİ) Basılabilen Sıvılar SKMVH pompalar aşındırıcı olmayan, içinde katı parçacıklar ve elyaf bulunmayan, temiz veya çok hafif kirli düşük viskoziteli sıvıları basmaya

Detaylı

Kelebek vanalar ARI-ZESA EA / ARI-GESA EA. EA elektrik döner aktüatörlü. EA-SR elektrik döner aktüatörlü emniyet sıfırlamalı

Kelebek vanalar ARI-ZESA EA / ARI-GESA EA. EA elektrik döner aktüatörlü. EA-SR elektrik döner aktüatörlü emniyet sıfırlamalı ARI-ZESA EA - Fig. 012 - Bakım gerektirmeyen wafer tip kelebek vana - yumuşak contalı ARI-GESA EA - Fig. 013 - Bakım gerektirmeyen lug tip kelebek vana - yumuşak contalı ARI-ZESA EA / ARI-GESA EA Kelebek

Detaylı

BOA-Control IMS. BOA-Control IMS KULLANIM ALANLARI DİZAYN İŞLETME DE ERLERİ AVANTAJLARI AKIŞKANLAR MALZEME

BOA-Control IMS. BOA-Control IMS KULLANIM ALANLARI DİZAYN İŞLETME DE ERLERİ AVANTAJLARI AKIŞKANLAR MALZEME URSAN POMPA LTD. STI. DEBİ ÖLÇME VE REGÜLASYON VANASI, (BALANS VANASI) DEBİ VE AKIŞKAN SICAKLIK SENSÖRLÜ Artık ölçümü sıcaklık lama e v i b e d ns olay!.. ve bala ak çok k yapm Flanşlı PN 15-2 - 3 için

Detaylı

PED 97/23/EC Art. 3.3. & Cat.III

PED 97/23/EC Art. 3.3. & Cat.III PED 97/23/EC Art. 3.3. & Cat.III BONETTI DÖVME KARBON ÇELİK KÜRESEL VANALAR TİP : SFA/SFS KULLANIM VE BAKIM KILAVUZU GENEL EMNİYET BİLGİSİ GİRİŞ Valftek A.Ş. ürünlerinin doğru şekilde çalışmasını sağlamak

Detaylı

DUYAR VANA 11.09.2015 DUYAR SÜRGÜLÜ VANA FİYAT LİSTESİ ELASTOMER KOD T-1440 T-1445 T-1330 SİTLİ 274,00 65 351,00 422,00 381,00 100 508,00 570,00

DUYAR VANA 11.09.2015 DUYAR SÜRGÜLÜ VANA FİYAT LİSTESİ ELASTOMER KOD T-1440 T-1445 T-1330 SİTLİ 274,00 65 351,00 422,00 381,00 100 508,00 570,00 DUYAR DUYAR SÜRGÜLÜ FİYAT LİSTESİ ELASTOMER KOD T-14 T-1445 METAL YATAKLI KOD T-1320 T-1330 SİTLİ GG SFERO SÜRGÜLÜ GG SFERO SÜRGÜLÜ PİK DIN 3216 PİK F 5 BOY 264,00 303,00 PN 16 215,00 243,00 PN 16 283,00

Detaylı

Emniyet Ventilleri www.ayvaz.com info@ayvaz.com

Emniyet Ventilleri www.ayvaz.com info@ayvaz.com Emniyet www.ayvaz.com info@ayvaz.com Bronz ve Paslanmaz Çelik Emniyet Farklı akışkanlara ve belli bir basınca göre dizayn edilmiş olan sistemlerin tüm olumsuzluklara karşı korumaya alınması için, dizayn

Detaylı

Duyar Yangın...2. Balans Vanaları...20. Küresel Vanalar...28. Sürgülü Vanalar...36. Kelebek Vanalar...43. Aktüatörler...47. Buhar Vanaları...

Duyar Yangın...2. Balans Vanaları...20. Küresel Vanalar...28. Sürgülü Vanalar...36. Kelebek Vanalar...43. Aktüatörler...47. Buhar Vanaları... İçindekiler Duyar Yangın...2 Balans Vanaları...20 Küresel Vanalar...28 Sürgülü Vanalar...36 Kelebek Vanalar...43 Aktüatörler...47 Buhar Vanaları...48 Emniyet Ventilleri...51 Çek Vanalar...52 Pislik Tutucular...56

Detaylı

Yüksek Basınç Kontrol Vanaları

Yüksek Basınç Kontrol Vanaları YÜKSEK BASINÇ KONTROL VANALARI PN63... PN630 ( ANSI 600... ANSI 4500 ) ecoflo-gv serisi yüksek basınç kontrol vanaları, DN15 (1/2 ) ile DN500 (20 ) arası çaplarda sıvılar, gazlar ve buharın akış kontrolü

Detaylı

Oturmalı vanalar (PN 16) VFM 2 2 yollu vana, flanşlı

Oturmalı vanalar (PN 16) VFM 2 2 yollu vana, flanşlı Teknik föy Oturmalı vanalar (PN 16) VFM 2 2 yollu vana, flanşlı Açıklama Özellikler: Lineer (%30) / logaritmik (%70) karakteristik Aralık >100:1 Basınç tahliyeli tasarım Isıtma, merkezi ısıtma ve merkezi

Detaylı

Tip 3354 Glob Vana. Montaj ve İşletme Kılavuzu EB 8140 TR

Tip 3354 Glob Vana. Montaj ve İşletme Kılavuzu EB 8140 TR Tip 3354 Glob Vana Montaj ve İşletme Kılavuzu EB 8140 TR Basım Mart 2013 Bu kılavuzda kullanılan uyarı sinyallerinin anlamları TEHLİKE! Bu işaret eğer önlem alınmazsa, ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesine

Detaylı

SERBEST ŞAMANDIRALI KONDENSTOP

SERBEST ŞAMANDIRALI KONDENSTOP 10.015 www.ayvaz.com Bu tip kondenstopların içinde -adından da anlaşılacağı üzere- herhangi bir kaldıraç yoktur. Hareket eden tek parça şamandıradır. Bu kondenstopta kullanılan şamandıra; yüksek kaliteli,

Detaylı

KLAPE, VANA VE ARMATÜR. 2012 Ürün Kataloğu

KLAPE, VANA VE ARMATÜR. 2012 Ürün Kataloğu S U V E G A Z F L E X H O R T U M L A R I 2012 Ürün Kataloğu yılında Cemal Şensoy tarafından ufak bir dökümhane olarak kurulan Türkoğlu firmamız 1983 yılı başlarında bir atak yaparak, döktüğü dökümü kendisi

Detaylı

YANGIN SİSTEMLERİNDE BİR İLK DAHA...

YANGIN SİSTEMLERİNDE BİR İLK DAHA... YANGIN SİSTEMLERİNDE BİR İLK DAHA... İçindekiler Duyar Yangın...2 Victaulic Yangın...10 Balans Vanaları...18 Küresel Vanalar...22 Sürgülü Vanalar...29 Kelebek Vanalar...35 Aktüatörler...39 Buhar Vanaları...40

Detaylı

FiYAT. LiSTESi 1 TEMMUZ

FiYAT. LiSTESi 1 TEMMUZ FiYAT LiSTESi 1 TEMMUZ 2010 YÜKSELEN MİLLİ ELASTOMER SİTLİ SÜRGÜLÜ VANA Açma-Kapatma Sırasında Hareket Eden Yükselen Mil İle Vana Açıklık Durumu İzleme Otomatik Kontrol Sistemimize Vana Açılıyor / Kapanıyor

Detaylı

Basýnç dengeli 3 yollu flanþlý baðlantý. Uygulama Isýtma ve soðutma sistemlerinde kullanýlan, kontrol termostatlý

Basýnç dengeli 3 yollu flanþlý baðlantý. Uygulama Isýtma ve soðutma sistemlerinde kullanýlan, kontrol termostatlý Yardýmcý Enerjisiz Sýcaklýk Regülatörleri Sýcaklýk Regülatörü Tip 9 asýnç dengeli yollu flanþlý baðlantý Uygulama Isýtma ve soðutma sistemlerinde kullanýlan, kontrol termostatlý karýþtýrýcý veya daðýtýcý

Detaylı

6 -PLASTÝK KOMBÝ BAĞLANTI SETÝ(Plastik küresel vana, plastik filitre, düz ve köşe rakorlar)

6 -PLASTÝK KOMBÝ BAĞLANTI SETÝ(Plastik küresel vana, plastik filitre, düz ve köşe rakorlar) 976 yılında bir aile şirketi olarak kuruldu. İlk olarak endüstrinin ihtiyacını karşılayan kondenstop (buhar kapanı) üretmeye başlayan firmamız daha sonraki senelerde küresel vana üretimi üzerine yoğunlaştı.

Detaylı

Ürün Kataloğu Product Catalog

Ürün Kataloğu Product Catalog Ürün Kataloğu Product Catalog KALİTEYİ ÜRETİRKEN YAKALA KALİTE POLİTİKAMIZ Fabrikamızda yapılabilir en iyi kalitede teknik tesisat malzemeleri üretmek ve dünyada kabul edilmiş standartlara uygun olarak

Detaylı

YANGIN SİSTEMLERİNDE BİR İLK DAHA...

YANGIN SİSTEMLERİNDE BİR İLK DAHA... İçindekiler YANGIN SİSTEMLERİNDE BİR İLK DAHA... Duyar Yangın...2 Victaulic Yangın...10 Balans Vanaları...18 Küresel Vanalar...22 Sürgülü Vanalar...29 Kelebek Vanalar...35 Aktüatörler...39 Buhar Vanaları...40

Detaylı

KENDİNDEN EMİŞLİ SANTRİFÜJ POMPALAR UKM-S SERİSİ

KENDİNDEN EMİŞLİ SANTRİFÜJ POMPALAR UKM-S SERİSİ KENDİNDEN EMİŞLİ SANTRİFÜJ POMPALAR UKM-S SERİSİ MAS Sanayi A.Ş. Merkez Ofis: Atasehir Bulvarı ATA Çarsı.K.No:59 İSTANBUL TÜRKİYE Tel: +9 (16) 56 1 (Pbx)- Fax:+9 (16) 56 5 E-Mail: masgrup@superonline.com

Detaylı

KONTROL KESME EMNİYET BUHAR YAKALAMA YAPI TEKNOLOJİSİ. ... Sayfa 187'dan itibaren GENEL. ... Sayfa 3'ten itibaren

KONTROL KESME EMNİYET BUHAR YAKALAMA YAPI TEKNOLOJİSİ. ... Sayfa 187'dan itibaren GENEL. ... Sayfa 3'ten itibaren KONTROL... Sayfa 3'ten itibaren Proses kontrolü için kontrol vanaları Aktüatörler ve aksesuarlar Kendinden işletimli regülatörler KESME... Sayfa 65'ten itibaren El kumandalı kesme vanaları Otomatik kesme

Detaylı

NEDEN İÇİNDEKİLER TİLTİNG TİP ÇEKVALFLER 05-06 NEDEN NOZUL ÇEKVALFLER? 07-09 NEDEN AÇILI SİTLİ ÇEKVALFLER? 10-11 NEDEN EKSENEL YAYLI ÇEKVALFLER?

NEDEN İÇİNDEKİLER TİLTİNG TİP ÇEKVALFLER 05-06 NEDEN NOZUL ÇEKVALFLER? 07-09 NEDEN AÇILI SİTLİ ÇEKVALFLER? 10-11 NEDEN EKSENEL YAYLI ÇEKVALFLER? www.ozkan.com.tr İÇİNDEKİLER 0 TİLTİNG TİP? 00 NOZUL? TİLTİNG TİP Kısa gövde, küçük hacim ve düşük ağırlık Çekvalfin her iki yanından uzanan miller, karşı ağırlık ve kolun çekvalfin sağ veya sol tarafına

Detaylı

DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV)

DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV) DİYAFRAMLI EMNİYET VENTİLİ (DEV) SABİT AYARLI Aralık 01 TANITIM Diyaframlı emniyet ventilleri kapalı devre ısıtma sistemlerinde oluşan basıncı tahliye ederek, önceden belirlenmiş bir değere sınırlamak

Detaylı

HUPF/HUP Serisi. Honeywell UNIVERSAL GAS VALVES UYGULAMA

HUPF/HUP Serisi. Honeywell UNIVERSAL GAS VALVES UYGULAMA UNIVERSAL GAS VALVES HUPF/HUP Serisi GAZ BASINÇ REGÜLATÖRLERİ FİLTRELİ VEYA FİLTRESİZ UYGULAMA KULLANMA KILAVUZU Karışımlı, birleşik sistemler ve endüstriyel dağıtım sistemleri dahil tüm gaz yakıcılardaki

Detaylı

Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar

Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar TA-Modulator Küçük terminal ünitelerin kontrolü ve balanslanması için kombine vanalar Basınçtan bağımsız balans ve kontrol vanası oransal kontrol için IMI TA / Kontrol vanaları / TA-Modulator TA-Modulator

Detaylı

STAD-R. Balans vanaları DN 15-25, azaltılmış Kv

STAD-R. Balans vanaları DN 15-25, azaltılmış Kv STAD-R Balans vanaları DN 15-25, azaltılmış Kv IMI TA / Balans vanaları / STAD-R STAD-R Yenileme amaçlı STAD-R balans vanası, çok geniş bir uygulama aralığında hassas hidronik performans gösterir. Isıtma

Detaylı

ITP MAKİNA SAN. TİC. LTD ŞTİ. SALMASTRA KATALOĞU

ITP MAKİNA SAN. TİC. LTD ŞTİ. SALMASTRA KATALOĞU ITP MAKİNA SAN. TİC. LTD ŞTİ. ı SALMASTRA KATALOĞU ITP STYLE 412 Saf teflon liflerinin PTFE kaplanması ile imal edilmiştir. İlk çalıştırmada kısa süreli ve devam eden çalışma süresince uzun süreli yağlama

Detaylı