tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "29.04.2004 tarih ve 25447 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir."

Transkript

1 tarih ve sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sağlık Bakanlığından: Sürücü Adayı Sağlık Raporu Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ Amaç Madde 1- Bu Tebliğ in amacı; resmi ve özel sağlık kuruluşlarının sürücü adayı sağlık raporu düzenlemesi ile ilgili esasları, özel sağlık kuruluşlarının yetkilendirilmesi, çalışması ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2- Bu Tebliğ sürücü adayı sağlık raporu düzenleyen resmi sağlık kuruluşları ve özel sağlık kuruluşları ile bu kuruluşların sahip ve işletenleri ve bunların sürücü adayı sağlık raporu düzenlemesi ile ilgili faaliyetlerini kapsar. Dayanak Madde 3- Bu Tebliğ; 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendi ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu nun 4199 sayılı Kanun ile değişik 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi, tarih ve sayılı (mükerrer) Resmî Gazete de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin, Sağlık Kurulunca Düzenlenecek Sürücü Adayları Sağlık Raporları nı düzenleyen 78 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- Bu Tebliğ'de kullanılan tanımlardan; a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığı'nı, b) Genel Müdürlük: Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü nü c) Müdürlük: "Sürücü adayı sağlık raporu düzenleyecek resmi ve özel sağlık kuruluşunun bulunduğu ilin sağlık müdürlüğünü, d) Kanun: 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nu, e) Yönetmelik: tarih ve sayılı (mükerrer) Resmî Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği'ni, f) Sağlık Kuruluşu: İlgili mevzuatları uyarınca faaliyet gösteren, bu Tebliğ'de belirtilen şartları haiz olan ve sürücü belgesi alacaklara sürücü adayı sağlık raporu düzenlemeye yetkili kılınan resmi ve özel yataklı tedavi kurumları ile özel merkezleri ve özel poliklinikleri, g) Sağlık Kurulu: Sağlık kuruluşlarının Kanun, Yönetmelik ve bu Tebliğ hükümlerine göre yalnızca, "sürücü adayı sağlık raporu düzenlemek amacıyla; İç Hastalıkları, Ortopedi ve Travmatoloji, Göz Hastalıkları, Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları ve Psikiyatri dallarında beş uzman hekimden oluşturdukları sağlık kurulunu, h) Mesul Müdür: Özel hastanelerde 2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanunu nun 9 uncu maddesinde belirtilen mesul müdürü, merkezlerde ve polikliniklerde Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinde tanımlanan mesul müdürü, i) Asıl Üye: Müdürlükçe düzenlenen yetki belgesinde belirtilen gün ve saatlerde sağlık kuruluşunda bulunan ve yetki belgesinde asıl üye olarak belirtilmiş ilgili branş uzmanını, j) Yedek Üye: Müdürlükçe düzenlenen yetki belgesinde belirtilen gün ve saatlerde asıl üyenin bulunamadığı durumlarda sağlık kurulunda görev alacak ve yetki belgesinde yedek üye olarak belirtilen ilgili branş uzmanını, k) Yetki Belgesi: İlgili mevzuatları uyarınca faaliyet gösteren, bu Tebliğ de belirtilen şartları haiz olan ve sürücü belgesi alacaklara sürücü adayı sağlık raporu düzenlemeye yetkili kılınan sağlık kuruluşları için Müdürlük tarafından düzenlenen belgeyi, ifade eder. Genel Esaslar

2 Madde 5- "Sürücü adayı sağlık raporu" düzenlemeye yetkili kılınan sağlık kuruluşlarında hekime yetki verilirken ve sağlık kuruluşu toplanırken aşağıdaki hususlara uyulur. a) Bir hekim resmi görevi hariç, sadece bir özel sağlık kurulunda görev alabilir. Ancak, özel sağlık kuruluşunun bünyesinde Gemi Adamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereğince oluşturulan sağlık kurulu bulunması halinde toplanma saatleri veya günleri farklı olmak üzere bu kurulda da görev alabilir. b) Uzman hekimlerin muayenehanelerinin olması, onların özel sağlık kuruluşları sağlık kurullarında görev almalarına mani değildir. c) Sağlık kurulunda aynı daldan birden fazla uzman hekim görev alabilir. Ancak bu durumda sağlık kurulunda görev alacak her uzman hekim adına ayrı ayrı başvuruda bulunulması ve bu hekimlerin asıl ve yedek üyeler olarak yetki belgesinde belirtilmesi gerekir. d) Müdürlükçe düzenlenen Yetki Belgelerinde belirtilen yedek üyeler, asıl üyelerin bulunmadığı durumlarda mesul müdür tarafından kurula dahil edilir. Ancak kurulda asıl üyelerin çoğunlukta olması şarttır. e) Karayolları Trafik Yönetmeliğinin ekinde yer alan 3 sayılı cetvelde belirtilen esaslar çerçevesinde, sağlık kurulunun toplanma saatleri de göz önünde bulundurularak, sağlık kurulu tarafından bir saatte en fazla 12 (on iki) sürücü adayı muayenesi yapılır. Madde 6- "Sürücü adayı sağlık raporu düzenlemeye yetkili kılınan sağlık kuruluşlarında görev alan hekimlerden, ilgili uzmanın bir yılda 2 (iki) ayı aşmayan yıllık izin, hastalık gibi nedenlerle geçici süre ile bulunmadığı hallerde, geçici olarak diğer resmi kuruluşlardan veya serbest çalışan hekimlerden Valilik Onayı ile görevlendirme yapılır. a) Sağlık kuruluşu bünyesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı ile Psikiyatri Uzmanının olmadığı takdirde; Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı yerine Genel Cerrahi, Psikiyatri Uzmanı yerine Nöroloji Uzmanı görevlendirilebilir. b) Resmi kurum bünyelerinde oluşturulan sağlık kurullarında yukarıda bahsedilen 2 aylık geçici bulunamama süresi ile ilgili sınırlandırma aranmaz. c) Sağlık kurulundan ayrılan hekimlerin yerine Tebliğ hükümlerine göre yeniden yetki belgesi düzenlenerek değişiklik yapılması gerekmektedir. Valilik onayı ile yukarıda belirtilen şekilde geçici görevlendirme yapılamaz. Başvuru Madde 7- Yetki Belgesi almak isteyen özel sağlık kuruluşunun mesul müdürü aşağıdaki belgeler ile İl Sağlık Müdürlüğü ne müracaat eder. a) Sağlık kuruluşunun adı, adresi, türü, sahibi ve sağlık kurulunun haftanın hangi gün ve saatlerinde toplanacağını belirtecek şekilde mesul müdür tarafından düzenlenecek Ek-1 de yer alan Sürücü Adayı Sağlık Raporu Düzenleme Yetki Belgesi Başvuru Dilekçesi, b) Özel sağlık kuruluşu mesul müdürü tarafından düzenlenecek, sağlık kuruluşunun bünyesinde oluşturulmak istenen sağlık kurulunda görev alacak tüm hekimlerin isim ve branşlarını belirtir noter onaylı taahhütname, c) Özel sağlık kuruluşu adına düzenlenmiş ruhsat/uygunluk belgesi (Hastane, Tıp Merkezi, Poliklinik vb.) örneğinin onaylı sureti. d) Sağlık kuruluşunun oda esasında bütün mekanlarının ne amaçla kullanılacağını (belirtilen uzmanlık dallarına ait muayene odalarını, kurul odasını ve arşiv bölümünü) gösteren, mimari olarak çizilmiş en az 1/100 ölçekli ve sağlık ocağı hekimince yerinde görülerek Plan Mahalline Uygundur ibaresi ile onaylı plan örneği. Madde 8- Sağlık kuruluşunun mesul müdürüne ait; a) Özel sağlık kuruluşunun mesul müdürü adına düzenlenmiş mesul müdürlük belgesinin Müdürlük veya sağlık kuruluşunun bağlı bulunduğu sağlık grup başkanlığı tarafından onaylı örneği, b) Sağlık kuruluşunun adını, adresini ve sağlık kurulunda mesul müdürlük yapmak istediğini belirten dilekçe, c) Diploma ve varsa uzmanlık belgesinin noter onaylı, yaş imzalı örnekleri, d) Tabip odasına kayıtlı olduğunu gösterir son 3 (üç) ay içerisinde alınmış belge, e) Noterden alınmış imza sirküsünün aslı,

3 f) Nüfus cüzdanının noter onaylı örneği, g) Son 3 (üç) ay içerisinde alınmış, görev yaptığı il sınırı içerisinde ikamet ettiğini gösterir belgenin aslı, h) Resmi bir kurumda görevli ise 2368 sayılı Kanunda belirtilen tazminatlarının kesildiğini gösterir, çalıştığı kurumdan alınmış yazı müracaat dosyasına konulur. Madde 9- Sağlık kurulunda görev alacak her hekime ait; a) Sağlık kuruluşunun adını, adresini, başka bir özel sağlık kuruluşunda görev alıp almadığını, muayenehanesinin olup olmadığını, muayenehanesi varsa adresini, resmi kurumda çalışıp çalışmadığını belirten, örneği Ek-2 de bulunan, imzalı Sürücü Olur Sağlık Kurulunda Görev Almak İsteyen Hekimler İçin Başvuru Dilekçesi, b) Resmi bir kurumda görevli ise 2368 sayılı Kanunda belirtilen tazminatlarının kesildiğini gösterir çalıştığı kurumdan alınmış yazı, c) Sanatını serbest olarak icra ettiği yerin adresini de belirtecek şekilde Tabip Odasına kayıtlı olduğunu gösterir son 3 (üç) ay içerisinde alınmış belge, d) Uzmanlık diplomasının arkalı önlü, noter onaylı ve yaş imzalı bir örneği, e) Noterden alınmış imza sirküsünün aslı, f) Nüfus cüzdanının noter onaylı örneği, g) Son 3 (üç) ay içerisinde alınmış, görev yaptığı il sınırı içerisinde ikamet ettiğini gösterir belgenin aslı, müracaat dosyasına konulur. Madde 10- Sağlık kuruluşunda çalışmak isteyen hekimin Türk Soylu Yabancı Uyruklu olması halinde; tarih ve sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye de Meslek Ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu Veya Özel Kurum/Kuruluş Veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik, Yabancıların İkamet ve Seyahatlerine İlişkin Mevzuat ve Bakanlığımızca yayımlanan tarih ve sayılı ( tarih ve sayılı değişiklikle) Genelgemiz doğrultusunda işlemleri yürütülür. Madde 11- Sağlık kurulundaki her hekim değişikliği talebinde mesul müdür; sağlık kurulundan ayrılmak isteyen hekimin isim ve branşını, yeni başlayacak hekimin isim ve branşını belirten Ek-3 deki Yetki Belgesi Değişikliği Başvuru Formu nu düzenler. Madde 12- Sağlık kurulundaki her hekim değişikliği talebinde mesul müdür, sağlık kuruluşunun bünyesinde oluşturulmak istenen sağlık kurulunda görev alacak tüm hekimlerin isim ve branşlarını belirtir noter onaylı taahhütnameyi dilekçeye ekler. Madde 13- Her yetki belgesi değişiklik talebinde, ilgili sağlık kuruluşu adına düzenlenmiş yetki belgesinin asıllarının da Müdürlülüğe iade edilmesi gerekmektedir. Madde 14- Özel sağlık kuruluşunun adres, isim ve sahiplerin değişmesi durumunda Müdürlüğe yetki belgesinin iade edilmesi ve yeniden başvuru yapılması gerekmektedir. Ancak hizmet verilen sürelerde bir değişiklik olması halinde yetki belgesi ve yapılan değişikliği bildirir dilekçenin verilmesi yeterlidir. Madde 15- Herhangi bir hekimin sağlık kurulundan ayrılmak istemesi durumunda, Tebliğ de belirtilen süre içerisinde özel sağlık kuruluşu mesul müdürüne ve il sağlık müdürlüğüne bir dilekçe ile bilgi verip Yetki Belgesindeki gerekli değişikliği talep etmesi gerekmektedir. Başvurunun Değerlendirilmesi Madde 16- Yukarıda belirtilen evrakları kapsayan dosya ile Müdürlüğe yapılan başvuru, dosya üzerinde incelenir. Belgelerin Tebliğ hükümlerine uygun olduğunun tespit edilmesi durumunda, Müdürlükçe görevlendirilecek sağlık personelleri tarafından, beyan edilen bilgilerin doğruluğu ve mevzuat hükümlerine uygunluğu açısından yerinde inceleme yapılır. Bu inceleme neticesinde özel sağlık kuruluşunun sağlık kurulu oluşturmasının mevzuat ve bu Tebliğ hükümlerine uygun olup olmadığını belirtir Ek-4 de bir örneği bulunan Özel Sağlık Kuruluşu İçin Durum Tespit Tutanağı düzenlenir. Başvuru uygun bulunur ise, Müdürlük tarafından sağlık kuruluşu için, başvuru tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde, örneği Ek-5'de yer alan Sürücü Adayı Sağlık Raporu Düzenleme Yetki Belgesi üç nüsha olarak düzenlenir. Yetki belgesi nüshalarından biri Genel Müdürlüğe gönderilir, ikinci nüshası başvuru dosyası ile birlikte Müdürlükte saklanır, diğeri ise müracaatta bulunan sağlık kuruluşuna imza karşılığında teslim edilir.

4 Madde 17- Bakanlık ve Müdürlük özel sağlık kuruluşunun adının, adresinin, mes ul müdürünün sağlık kurulunda görevli uzman hekimlerinin güncelleştirilmiş kayıtlarını tutarlar. Sürücü Adayı Sağlık Raporu nun Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Madde 18- Bakanlığımızca standardı oluşturularak otokopili ve seri numaralı olarak Genel Müdürlük veya Müdürlük tarafından bastırılan bir örneği Ek-8 de bulunan Sürücü Adayı Sağlık Raporu kağıtlarının kullanılması zorunlu olup, özel sağlık kuruluşlarının sağlık kurullarınca bu rapor kağıtlarının haricinde başka bir rapor kağıt örneği kullanılamaz. Madde 19- Yetki belgesi alan sağlık kuruluşu tarafından sürücü adayı sağlık raporu düzenlenmesi sırasında işlemler aşağıdaki usule göre yürütülür: a) Sağlık kuruluşuna, sürücü adayı sağlık raporu almak isteyen kişinin şahsen başvurusu esastır. Başvuru sırasında sürücü adayından, resimli nüfus cüzdanının aslının sağlık kuruluşu mesul müdürüne ibrazı sonucu mesul müdür tarafından onaylanmış örneği veya noter onaylı örneği eklenmiş dilekçesi alınır. b) Sağlık kuruluşunca, Yönetmeliğin 78 inci maddesinde ve (3) sayılı cetvelde tanımlanmış düzenlemeler doğrultusunda, örneği Ek-6'da yer alan Sağlık Kurulu Muayene Kağıdı üzerinde bulguların işlendiği muayeneler gerçekleştirilir. Gerçekleştirilen her türlü tetkike ait belgeler bu forma eklenir. c) Kurul üyeleri, sürücü adaylarının Ek-6 da yer alan ve hekimler tarafından ayrı ayrı muayene sonuçları yazılan formlar ile birlikte, nihai kararın verilmesi amacıyla sağlık kurulu odasında toplanırlar. Durum değerlendirilir ve sürücü adaylarına düzenlenen sağlık raporları Ek-7'de örneği bulunan Sağlık Kurulu Kayıt Defteri ne işlenir. Sağlık Kurulu üyeleri deftere kaydedilen kararları imza ederler. Kararlar oybirliği ile alınır. Kararlara muhalefet edenler, raporun üç nüshasına ve bu deftere muhalefet gerekçelerini yazarak imza ederler. Kayıtlar günlük olarak düzenli tutulur d) Kurul toplanıp nihai karar verdikten ve bu kararlar kurul kayıt defterine işlendikten sonra, durumuna göre sürücü adaylarına örneği Ek-8 de yer alan "Sürücü Adayı Sağlık Raporu" düzenlenir. Raporun karar bölümüne kurul tarafından verilen nihai karar yazılır. Kararda sürücü adayının sağlık durumunun mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığı ile hangi sınıf sürücü belgesi alabileceği belirtilir. e) Üç nüsha olarak düzenlenen "Sürücü Adayı Sağlık Raporu"nun, birinci nüshası hakkında rapor düzenlenen sürücü adayı kişiye imza karşılığında, ikinci nüshası raporu isteyen kuruluşa (özel sürücü kursuna) verilir. Üçüncü nüsha ise, raporu düzenleyen sağlık kuruluşunda beş yıl süre ile saklanır. f) Sağlık kurullarınca düzenlenen sürücü adayı sağlık raporlarında farklılıkların bulunması halinde, ilgili Kanun ve bu Kanun a istinaden çıkarılan tarih ve sayılı Karayolları Trafik Yönetmeliği nin 78 inci maddesi hükümleri uygulanır. g) Sağlık kuruluşu tarafından düzenlenen otokopili ve seri numaralı rapor kağıtları Müdürlük veya Müdürlüğün yetkilendireceği kuruluşlar tarafından onaylanır. Onay safhasında; raporda imzası yer alan hekimlerin raporun veriliş tarihinde raporun düzenlendiği kuruluşta çalışıp çalışmadıkları, yetki belgesinde isimlerinin yer alıp almadığı ve imzaların kendilerine ait olup olmadıkları imza sirkülerinden kontrol edildikten sonra onaylanarak kişiye verilir. Yetkilendirilecek Sağlık Kuruluşunun Taşıması Gerekli Şartlar Madde 20- Sürücü Adayı Sağlık Raporu düzenlenmesine yetkili kılınacak sağlık kuruluşlarının aşağıdaki şartları haiz olması gerekir: a) Sağlık kuruluşunun açılışına ilişkin ilgili mevzuatlarına göre zorunlu olarak bulundurmaları gereken asgari birimlerin tamamının bulundurulması gereklidir. Buna göre her uzman hekim için ayrı birer muayene odası gereklidir. Özel konumu nedeniyle göz muayene odasının ebatları muayenenin yapılabileceği büyüklükte olmalı ve ayrıca bir sağlık kurulu odası bulunmalıdır. b) Başvuran sürücü adaylarının muayene sonuçlarının, verilen rapor örneklerinin saklanabileceği bir arşiv bölümü, genel arşiv birimi içinde ayrı bir bölüm halinde bulundurulur. c) Her uzmanlık dalının muayene odası kapısında hangi dala ait olduğunu belirtir tabela ve muayene odasında hekimin uzmanlık diplomasının aslı veya noter onaylı örneği ile hekimin Müdürlük tarafından düzenlemiş çalışma izin belgesi bulunur. d) Sağlık kuruluşunda tıbbi muayene için aşağıdaki malzemelerin olması gereklidir: A- Göz hastalıkları muayene odası için en az; 1. Göz muayene koltuğu 2. Görme eşeli 3. Gözlük kutusu 4. Retinoskop

5 5. Oftalmaskop 6. Biomikroskop 7. İschiara renk kitabı 8. Renk yumakları veya kağıtları B- İç Hastalıkları muayene odası için en az; 1. Muayene masası 2. Negatoskop 3. Steteskop 4. Tansiyon aleti 5. EKG cihazı 6. Refleks çekici C- Kulak Burun Boğaz Hastalıkları muayene odası için en az; 1. KBB muayene koltuğu 2. Steril abeslang 3. Otoskop 4. Işık Kaynağı 5. Muayene aynası 6. Diapozon seti 7. Buşon küreti 8. Aspiratör, kulak ve burun aspiratör uçları 9. Burun ve kulak spekulumu 10. Larenks ve nazofarenks aynası D- Ortopedi ve Travmatoloji Hastalıkları muayene odası için en az; 1. Muayene masası 2. Negatoskop 3. Refleks çekici E- Psikiyatri muayene odası için en az; 1. Muayene masası 2. Refleks çekici Mesul Müdürün Sorumlulukları Madde 21- Yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarının mesul müdürü; a) Sürücü adayı sağlık raporu düzenlenmesi ile ilgili Kanun, Yönetmelik ve bu Tebliğ hükümlerinin sağlık kuruluşu ile ilgili olanlarının uygulanmasından, b) Sürücü adayı sağlık raporu düzenlenmesi ile ilgili işlemlerin mevzuatta gösterilen usul ve esaslara uygun olarak yürütülmesinden ve yürütülmesinin sağlanmasından, c) Sağlık kuruluşunun yetkilendirilmesine esas olan şartların değişmesi durumunda, değişikliğin Müdürlüğe ilgili bilgi ve belgeler ile birlikte bir dilekçe ile 15 (on beş) iş günü içerisinde bildirilmesinden ve değişikliğin istenildiği tarihten itibaren, değişiklik kurulun oluşmasını engelliyor ise yeni yetki belgesinin düzenleneceği tarihe kadar sürücü adayı sağlık raporlarının düzenlenmesi işlemlerinin durdurulmasından, d) Hakkında sürücü adayı sağlık raporu düzenlenecek kişi ile başvuru evrağındaki kişinin aynı kişi olduğunun belirlenmesinden veya belirlenmesinin sağlanmasından, e) Sağlık kurulunu oluşturan tüm asıl üyelerin katılımı ile yetki belgesinde belirtilen gün ve saatlerde, muayene olmak isteyen sürücü adayının olup olmadığına bakılmaksızın toplanmasının sağlanmasından, f) Sağlık kurulunu oluşturan asıl üyelerin mazeretleri nedeniyle sağlık kuruluna katılamamaları durumunda, yedek üye ile yetki belgesinde belirtilen gün ve saatlerde toplanmasının sağlanmasından, g) Sağlık kurulunu oluşturan asıl üyelerin mazeretleri nedeniyle sağlık kurulu oluşturulamayacaksa, aynı gün sağlık kurulunun toplanma saatinden önce gerekçesi ile birlikte Müdürlüğe yazılı olarak bildirmekten, h) Sağlık kurulunun toplanacağı gün ve saatlerde yapılacak değişikliğin 15 (on beş) iş günü öncesinden Müdürlüğe bildirilmesinden, i) Sürücü adayı sağlık raporunun, tarafından imzalanması safhasında, imzaların sağlık kuruluna iştirak eden hekimlere ait olup olmadığının tespitinden, j) Sürücü belgesi alamaz şeklinde sağlık raporu düzenlenen sürücü adayları ile ilgili kimlik bilgilerinin 3 (üç) iş günü içerisinde Müdürlüğe bildirilmesinden, k) Örneği Ek-9 da yer alan Aylık Bildirim Form larının düzenli olarak doldurulmasından ve bir sonraki ayın 10 una kadar Müdürlüğe gönderilmesinden, l) Özel sağlık kuruluşunca düzenlenen tüm belgelerin düzenli arşivlenmesinden, m) Sağlık kuruluşunun teslim aldığı boş otokopili ve seri numaralı rapor kağıtlarının güvenli bir şekilde muhafaza edilmesinden,

6 n) Özel sağlık kuruluşu sağlık kurulunca düzenlenen otokopili raporların en az 5 (beş) yıl süre ile saklanmasından, sağlık kuruluşunun faaliyetine son verilmesi durumunda saklanması zorunlu olan belgelerin ve boş otokopili raporların bir tutanak ile Müdürlüğe devrinden sahibi ile birlikte bizzat sorumludur. Sağlık Kurul Üyesi Uzman Hekimlerin Sorumlulukları Madde 22- Sağlık kurulunda görevli uzman hekimler; a) Sürücü adaylarının uzmanlık dalları ile ilgili muayenelerini ilgili mevzuatta tanımlanan sağlık şartlarını dikkate alarak gerçekleştirmekten, b) Sürücü adayı sağlık raporu düzenlenmesi ile ilgili işlemlerin yürütülmesi sırasında mevzuata aykırı bir husus tespit ettiklerinde, durumu derhal mesul müdüre ve 3 (üç) iş günü içerisinde bir dilekçe ile Müdürlüğe bildirmekten, c) Görev yaptıkları, özel sağlık kuruluşunca belirlenen ve Müdürlükçe düzenlenen yetki belgesinde belirtilen gün ve saatlerde sağlık kuruluşunda hazır bulunmak ve sağlık kurulu çalışma saatlerine uymaktan, d) Mazereti nedeniyle görev yapamayacağı zamanı sağlık kurulu toplanmadan önce sağlık kuruluşu mesul müdürüne, sağlık kurulu üyeliğinden ayrılacağını ise 15 (on beş) iş günü öncesinden sağlık kuruluşu mesul müdürüne ve Müdürlüğe bildirmekten, sorumludur. Müdürlüklerin Sorumlulukları Madde 23- Müdürlüklerin sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir: a) Yetki belgesi almak üzere başvuran özel sağlık kuruluşunun başvurusunu evrak üzerinde incelemek, b) Genel Müdürlükçe veya Müdürlükçe bastırılan Ek-8 de bir örneği bulunan Sürücü Adayı Sağlık Raporu kağıtlarının yetki belgesi bulunan sağlık kuruluşlarına dağıtımını yaparak, seri numaralarının kaydını tutmak, c) Özel sağlık kuruluşunun yetki belgesi düzenlenmesine esas olacak şekilde yerinde incelemek sureti ile denetimini yaparak, Ek-4 deki durum tespit tutanağını düzenlemek, d) Evrakları tam ve uygun görüşlü durum tespit tutanağı olan özel sağlık kuruluşuna 3 nüsha olarak Ek-5 de bir örneği bulunan Sürücü Olur Raporu Düzenleme Yetki Belgesi düzenlemek ve yetki belgesinin bir nüshasını özel sağlık kuruluşunun mesul müdürüne veya tebligata yetkili bir görevlisine tebellüğ belgesi ile teslim etmek, diğer nüshasını arşivinde saklamak, bir nüshasını Bakanlığa göndermek, e) Yetkilendirilen sağlık kuruluşunun faaliyetlerini yürürlükteki mevcut mevzuat doğrultusunda izlemek, denetlemek ve değerlendirmek, f) Sunulan hizmet ile ilgili Ek-10 daki Sürücü Adayı Sağlık Raporları İcmal Formu nu düzenli olarak Bakanlığa intikal ettirmek, g) Yetkili özel sağlık kuruluşuna ait güncelleştirilmiş listeleri Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa İl Emniyet ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirmek, h) Bakanlığın denetim hakkı saklı kalmak üzere, 3 (üç) ayda en az bir defa olmak üzere örneği Ek-11 de yer alan Denetim Formu ile birlikte özel sağlık kuruluşunu denetlemek ve varsa buradaki eksiklikleri tespit ederek düzeltilmesini sağlamak ve hazırlanan denetim tutanaklarını düzenli olarak Bakanlığa göndermek, i) Özel sağlık kuruluşunda kullanılan ve bu Tebliğ de onaylanması öngörülen evrakları onaylamak, j) Eksik veya gerçeğe aykırı rapor verdiği tespit edilen hekimleri İl Emniyet Müdürlüğüne ve Bakanlığa bildirmek, bu hekimlerin ve Bakanlıkça eksik veya gerçeğe aykırı rapor verdiği bildiren hekimlerin kayıtlarını düzenli olarak tutmak, k) "Sürücü belgesi alamaz şeklinde sağlık raporu alan sürücü adaylarının kaydını tutmak ve raporların onayı safhasında sürücü adaylarının söz konusu kayıtlardan kontrollerini yapmak, bu konudaki bilgileri düzenli olarak İl Emniyet ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerine bildirmekten sorumludurlar. Resmi Sağlık Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi Madde 24- Yönetmelikte sağlık kurulu oluşturulması için belirtilen ilgili uzman hekimleri bünyelerinde bulunduran kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan tam teşekküllü yataklı tedavi kurumları ile İl Sağlık Müdürlükleri bünyesinde bu amaçla oluşturulan merkezler, ayrıca bir işleme gerek görülmeksizin yetkilendirilmiştir. Madde 25- Resmi sağlık kuruluşlarında Kanun da belirtilen uzmanların bazılarının bulunmadığı durumlarda aynı ildeki diğer resmi ve özel kuruluşlarda görev yapan veya serbest çalışan ilgili dal uzman hekimleri sağlık kurulunun oluşturulmasında görevlendirilebilirler. Ancak, söz konusu görevlendirmenin mevzuat hükümlerine uygunluğunun Müdürlükçe belgelenmesi ve diğer resmi sağlık kuruluşlarından yapılacak görevlendirmelerde görevlendirme talep edilen kuruluşun onayı gereklidir.

7 Madde 26- Resmi sağlık kuruluşları da sürücü belgesi alabilir şeklinde sağlık raporu verilen kişileri ayrı bir deftere kayıt eder ve sağlık kurulunda görevlendirdikleri uzman hekimleri ve değişikliklerini ve "sürücü belgesi alamaz" şeklinde sağlık raporu düzenlenen sürücü adayları ile ilgili kimlik bilgilerini haftalık olarak Müdürlüğe bildirirler. Diğer Hususlar Madde 27- Özel sağlık kuruluşlarınca kullanılan sağlık kurulu kayıt defterleri Müdürlük tarafından her sayfası mühürlenerek onaylanır ve defterin en son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğu belirtilir. Resmi sağlık kuruluşlarınca kullanılan kurul kayıt defteri ise, söz konusu kuruluşun amiri tarafından onaylanır. Resmi sağlık kuruluşlarınca düzenlenecek sürücü belgesi alabilir sağlık raporlarının verilmesinde, mutad kurul raporlarındaki usul ve esaslara göre hareket edilir. Madde 28- Resmi ve özel sağlık kurulu bulunmayan illerde, sürücü adayları sürücü adayı sağlık raporu nu en yakın ildeki resmi veya özel sağlık kuruluşlarının sağlık kurulundan alabilirler. Bu durumda, özel sağlık kuruluşlarından alınan raporların her iki Müdürlük tarafından onaylanması gereklidir. Madde 29- Usulüne uygun rapor düzenlemediği tespit edilen sağlık kuruluşları ve sorumluları hakkında Kanun' da belirtilen işlemler uygulanır. Yetki Belgesinin İptali Madde 30- Özel sağlık kuruluşlarının yetki belgeleri; a) Bu Tebliğ in 5 inci maddesi (d) ve (e) bentlerinin ihlal edilmesi halinde 2 (iki) ay süre ile geçici olarak yetki belgesi Müdürlük tarafından iptal edilir. b) Bu Tebliğ in 19 uncu maddesinin öngördüğü sorumlulukların ihlal edilmesi halinde; 1- (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen usullere uyulmadığı tespit edilmesi halinde Müdürlük tarafından yazılı olarak uyarılır. Bir yıl içerisinde ikinci kez tespit edilirse 1 (bir) ay süre ile, üçüncü kez tespitinde 2 (iki) ay süre ile geçici olarak yetki belgeleri Müdürlük tarafından iptal edilir. edilir. 2- (e) bendinin ihlalinde 2 (iki) ay süre ile geçici olarak yetki belgeleri Müdürlük tarafından iptal c) Bu Tebliğ in 20 nci maddesinin (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen fiziki şartlarda veya bulundurulması gerekli malzemelerde eksiklik bulunduğunun tespiti halinde, mevcut eksikliklerin giderilmesi için 15 (on beş) günlük süre tanınır. Sürenin sonunda aynı eksikliklerin devam etmesi halinde yetki belgesi Müdürlükçe süresiz iptal edilir. d) Bu Tebliğ in 21 inci maddesinin öngördüğü sorumlulukların ihlal edilmesi halinde; 1- (a), (b) ve (c) bentlerinin ihlallerinde Müdürlük tarafından eksiklikler giderilinceye kadar sağlık kurulu toplama işlemi durdurulur. 2- (d), (i) ve (n) bentlerinin ihlallerinde 2 (iki) ay süre ile geçici olarak yetki belgeleri Müdürlük tarafından iptal edilir. 3- (j), (k) ve (l) bentlerinin ihlallerinde Müdürlük tarafından yazılı olarak uyarılır. Bir yıl içerisinde ikinci kez tespit edilirse 1 (bir) ay süre ile geçici olarak yetki belgeleri Müdürlük tarafından iptal edilir. 4- (e), (f), (g) ve (h) bentlerinin ihlallerinde Müdürlük tarafından yazılı olarak uyarılır. Bir yıl içerisinde ikinci kez tespit edilirse 1 (bir) ay süre ile, üçüncü kez tespitinde 2 (iki) ay süre ile geçici olarak yetki belgeleri Müdürlük tarafından iptal edilir. 5- (m) bendi ile ilgili olarak; sağlık kuruluşu, teslim aldığı boş otokopili ve seri numaralı rapor kağıtlarının kaybolması halinde bu durumu Müdürlüğe yazılı olarak bildirmemesi durumunda sağlık kuruluşunun yetki belgesi 2 (iki) ay süre ile geçici olarak Müdürlük tarafından iptal edilir. e) Yetkilendirilmiş kuruluşun tabi olduğu mevzuatın ve bu Tebliğ in öngördüğü vecibeleri yerine getirmeksizin yetki belgesindeki adresten başka bir yerde faaliyet göstermesi halinde, yetki belgesi süresiz olarak Müdürlük tarafından iptal edilir. f) Bu Tebliğ in 6 ncı maddesi müstesna olmak üzere, yetki belgesinde belirtilmeyen hekim veya hekimlerin katılımı ile sürücü olur raporu tanzim edilmesi halinde, yetki belgesi süresiz olarak Müdürlük tarafından iptal edilir. g) Özel sağlık kuruluşlarında Bakanlıkça yaptırılan özel otokopili ve seri numaralı rapor kağıtlarının haricinde başka bir rapor kağıdı kullanıldığının tespit edilmesi halinde, yetki belgeleri süresiz olarak Müdürlük tarafından iptal edilir

8 h) Sürücü adayı sağlık raporu düzenleme yetki belgesine sahip özel sağlık kuruluşlarında son 3 (üç) ay içerinde yetki belgesinde yer alan sağlık kurulunun toplanma gün ve saatlerinde en az 3 (üç) ay süre ile düzenli olarak toplanmamasının tespit edilmesi halinde, yetki belgeleri süresiz olarak Müdürlük tarafından iptal edilir Madde 31- Hakem hastane tarafından verilen rapora göre, eksik ve gerçeğe aykırı olarak sürücü olur raporu tanzim edildiği belgelerle sabit bulunan özel sağlık kuruluşu sahip/sahipleri hiçbir surette sürücü adayı sağlık raporu düzenleme yetki belgesi başvurusunda bulunamaz. Mesul müdür ve ilgili hekim veya hekimler hiçbir surette başka bir özel sağlık kuruluşunun sağlık kurulunda görev alamaz. Hakem hastane tarafından verilen rapora göre, eksik ve gerçeğe aykırı olarak sürücü olur raporu tanzim edildiği belgelerle sabit bulunan özel sağlık kuruluşunun yetki belgeleri süresiz olarak Müdürlük tarafından iptal edilir. Madde 32- Bu Tebliğ e göre yetki belgesi iptal edilen özel sağlık kuruluşlarının devir işlemi yapılarak sahip ve isim değişikliklerinin olması halinde aynı adreste kurulan özel sağlık kuruluşuna başvuruları halinde iptal tarihinden itibaren 1 yıl süre geçtikten sonra yetki belgesi verilir. Madde 33- Bakanlığımızın tarih sayılı Genelgesi ekinde tamim edilen Sürücü Adayı Sağlık Raporu Düzenlenmesi Hakkında Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 34- Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 35- Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

9 EK- 1...VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) SÜRÜCÜ ADAYI SAĞLIK RAPORU DÜZENLEME YETKİ BELGESİ BAŞVURU DİLEKÇESİ Adı Adresi Telefon No ÖZEL SAĞLIK KURULUŞUNUN Faks No Özel Hastane Özel Tıp Merkezi Özel Dal Merkezi Özel Poliklinik Şirket Dernek Vakıf Diğer TÜRÜ SAHİBİ Ruhsat Tarih/No: MESUL MÜDÜRÜN Branşı Diploma Tarih/No Uzmanlık Belgesi Tarih/No TOPLANMA GÜN VE SAATLERİ Yukarıda adı ve adresi belirtilen sağlık kuruluşumuz bünyesinde yalnızca sürücü adaylarına yönelik sağlık raporu düzenlemek üzere sağlık kurulu oluşturmak istiyoruz. Gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim..../.../200.. Sahibi/ Mesul Müdürü (İmza-Kaşe)

10 EK-2 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞUNUN; Adı Adresi...VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) SAĞLIK KURULUNDA ÇALIŞACAK HEKİMLER İÇİN BAŞVURU DİLEKÇESİ HEKİMİN; Branşı Diploma Tarih/ No Uzmanlık Belgesi Tarih/No Muayenehanesi var ise; Adresi Çalıştığı Özel Sağlık Kuruluşu var ise; Adı, Adresi Çalıştığı Resmi Kurum Son görev yaptığı sağlık kurulunun bulunduğu özel sağlık kuruluşunun; Adı, Adresi Yukarıda adı ve adresi belirtilen özel sağlık kuruluşunun bünyesinde oluşturulan sağlık kurulunda görev almak istiyorum. Gerekli işlemlerin yapılması hususunu arz ederim..../.../200.. İmza

11 EK-3...VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) ÖZEL SAĞLIK KURULUŞUNUN; Adı : Adresi : YETKİ BELGESİ DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU FORMU Telefon No : Faks No: TÜRÜ : Özel Hastane Özel Tıp Merkezi Özel Dal Merkezi Özel Poliklinik UYGUNLUK BELGESİ / RUHSAT TARİH/NO: SAHİBİ : Şahıs Şirket Dernek Vakıf Diğer (..) DEĞİŞİKLİK NEDENİ MESUL MÜDÜR İSE; Branşı Tıp Fakültesi Diploma No Uzmanlık Belgesi No HEKİM İSE; Kod* Branşı Tıp Fakültesi Diploma No Uzmanlık Belgesi No TOPLANMA GÜN VE SAATLERİ İSE; *Ayrılan (A) yazılarak kodlanmalı, başlayan (B) yazılarak kodlanmalı Yukarıda adı ve adresi belirtilen sağlık kuruluşumuz bünyesinde yalnızca sürücü adaylarına yönelik sağlık raporu düzenlemek üzere, Sağlık Kurulu oluşturmak istiyorum. Gerekli işlemlerin yapılması hususunu arz ederim..../.../200.. Sahibi/Mesul Müdürü (İmza-Kaşe)

12 EK - 4 T.C.... VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU İÇİN DURUM TESPİT TUTANAĞI* Sağlık Kuruluşunun Adı : Uygunluk Belgesi/ Ruhsat Tarih-No : Adresi : Denetim Tarihi :.../.../200.. İNCELENECEK HUSUSLAR EVET HAYIR Sağlık kuruluşunun ilgili mevzuata göre verilen uygunluk belgesi veya ruhsatında değişiklik var mı? Sağlık kuruluşunun oda esasında bütün mekanlarının ne amaçla kullanılacağını gösteren onaylı plan örneğinde değişiklik var mı? Her uzman hekim için ayrı birer muayene odası var mı? Göz muayene odasının ebatları muayenenin yapılabileceği büyüklükte mi? Sağlık kurulu odası var mı? Her uzmanlık dalının muayene odası kapısında hangi dala ait olduğunu belirtir tabela, muayene odasında hekimin uzmanlık diplomasının aslı/onaylı örneği, hekimin Müdürlük tarafından düzenlemiş çalışma izin belgesi var mı? Sağlık kuruluşunun tıbbi muayene için Tebliğ de belirtilen asgari malzemeler tamam mı? Rapor örneklerinin saklanabileceği bir arşiv bölümü için genel arşiv birimi içinde ayrı bir bölüm ayrılmış mı? Diğer Hususlar: *Beraberinde denetimde Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ekinde bulunan denetim formu doldurulur. adresinde faaliyet gösteren.. Tıp merkezi/polikliniği / /200.. tarihinde saat.. tarafımızdan denetlenerek bu Özel Sağlık Kuruluşu İçin Durum Tespit Tutanağı nüsha olarak tarafımızdan düzenlenmiştir. Bakanlığın ilgili Tebliğ hükümlerine göre, fiziki mekan ve tıbbı araç gereç yönünden sürücü olur yetki belgesi alması uygun görülmüştür. Denetim Ekip Başkanı Denetçi Denetçi Mes ul Müdür Adı ve soyadı Adı ve soyadı Adı ve soyadı Adı ve soyadı görevi-imza görevi-imza görevi-imza kaşe-imza

13 EK-5 Tarih : Numarası: T.C.... VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SÜRÜCÜ ADAYI SAĞLIK RAPORU DÜZENLEME YETKİ BELGESİ SAĞLIK KURULUŞUNUN Adı : Adresi : Adı ve Soyadı Unvanı MESUL MÜDÜR / BAŞHEKİM Tıp Fakültesi Uzmanlık Belgesi No: Branşı İç Hastalıkları Ortopedi ve Travmatoloji Göz Hastalıkları KBB Psikiyatri SAĞLIK KURULU ÜYELERİNİN Tıp Fakültesi Adı ve Soyadı Uzmanlık Belgesi No: SAĞLIK KURULUNUN TOPLANMA GÜN VE SAATLERİ Sağlık Kurulu,...günleri,... saatleri arasında toplanacaktır. Yukarıda açık kimliği belirtilen mesul müdür/başhekim başkanlığında adı, soyadı, diploma ve uzmanlık belgesi numaraları belirtilen uzman hekimlerden oluşan Sağlık Kurulu nun, Karayolları Trafik Kanun u hükümleri çerçevesinde sürücü adayı sağlık raporu düzenlemesi uygun görülmüştür. Bu belge, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanun una ve tarih ve sayılı (mükerrer) Resmi Gazete de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği ne istinaden düzenlenmiştir. SAĞLIK MÜDÜRÜ VALİ a.

14 EK-6 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU ADI-KAŞESİ SAĞLIK KURULU MUAYENE KAĞIDI FOTO Rapor No'su : : Doğum Yeri-Tarihi : Sürücü Kursu Adı : Cinsiyeti : Boyu: Kilosu: Poliklinik Defteri BÖLÜMLER Tarih No BULGULAR İMZA İç Hastalıkları Ortopedi ve Travmatoloji Göz Hastalıkları Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Psikiyatri MES'UL MÜDÜR ONAYI

15 EK-7 SÜRÜCÜ ADAYLARI SAĞLIK RAPORLARINA MAHSUS SAĞLIK KURULU KAYIT DEFTERİ Rapor No Rapor Tarihi Adı ve Soyadı Baba Adı, Doğum Yeri ve Tarihi Karar(*) Kurul Üyelerinin Adı, Soyadı ve İmzası (*) Karara muhalefet eden üye bulunduğunda, muhalefet gerekçesi özet olarak karar bölümünde belirtilecektir.

16 EK-8/a T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÜRÜCÜ ADAYI SAĞLIK RAPORU Seri: No: RAPORUN Tarihi :... Kurul Kayıt Defteri Sağlık Kuruluşun Kaşesi Sıra No :... Başvuru Sahibinin :... Baba adı :... Anne adı :... Doğum Yeri/Tarihi :... Adres : Foto RAPOR GÖZ HASTALIKLARI İÇ HASTALIKLARI KULAK-BURUN-BOĞAZ ORTOPEDİ PSİKİYATRİ : : : : :.../.../19...doğumlu...oğlu/kızı sayılı Karayolları Trafik Kanunu nun 4199 sayılı Kanun la değişik 41.maddesi ve tarih ve sayılı(mükerrer) Resmi Gazete de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 78. maddesi ile bu Yönetmeliğe ekli (3) sayılı Cetvel de belirtilen hususlara uygun olarak muayenesi yapılmış olup, kurulumuzca oybirliği/oyçokluğu ile aşağıdaki karara varılmıştır. KARAR...sürücü belgesi alabilir....sürücü belgesi alamaz. İç Hastalıkları Uzmanı Diploma No Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı(*) Göz Hastalıkları Uzmanı KBB Uzmanı Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı(**) Sorumlu Müdür/Baştabip.../.../... ONAY Resmi Yetkilinin İmza/Mühür (*) Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanının geçici olarak bulunmaması halinde, yerine bir Nöroloji Uzmanının görüşüne yer verilecektir. (**)Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanının geçici olarak bulunmaması halinde, yerine bir Genel Cerrahi Uzmanının görüşüne yer verilecektir.

17 EK-8/b T.C.... VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SÜRÜCÜ ADAYI SAĞLIK RAPORU Seri: No: RAPORUN Tarihi :... Kurul Kayıt Defteri Sağlık Kuruluşun Kaşesi Sıra No :... Başvuru Sahibinin :... Baba adı :... Anne adı :... Doğum Yeri/Tarihi :... Adres : Foto RAPOR GÖZ HASTALIKLARI İÇ HASTALIKLARI KULAK-BURUN-BOĞAZ ORTOPEDİ PSİKİYATRİ : : : : :.../.../19...doğumlu...oğlu/kızı sayılı Karayolları Trafik Kanunu nun 4199 sayılı Kanun la değişik 41.maddesi ve tarih ve sayılı(mükerrer) Resmi Gazete de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 78. maddesi ile bu Yönetmeliğe ekli (3) sayılı Cetvel de belirtilen hususlara uygun olarak muayenesi yapılmış olup, kurulumuzca oybirliği/oyçokluğu ile aşağıdaki karara varılmıştır. KARAR...sürücü belgesi alabilir....sürücü belgesi alamaz. İç Hastalıkları Uzmanı Diploma No Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı(*) Göz Hastalıkları Uzmanı KBB Uzmanı Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı(**) Sorumlu Müdür/Baştabip.../.../... ONAY Resmi Yetkilinin İmza/Mühür (*) Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanının geçici olarak bulunmaması halinde, yerine bir Nöroloji Uzmanının görüşüne yer verilecektir. (**)Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanının geçici olarak bulunmaması halinde, yerine bir Genel Cerrahi Uzmanının görüşüne yer verilecektir.

18 EK-9 ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARININ SÜRÜCÜ ADAYI SAĞLIK RAPORLARI AYLIK BİLDİRİM FORMLARI Sağlık Kuruluşunun Adı : Yetki Belgesi Tarih /No : Ait Olduğu Ay : Muayene Edilen Toplam Sürücü Aday Sayısı Sürücü Belgesi Alabilir Sağlık Raporu Alan Sürücü Aday Sayısı Sürücü Belgesi Alamaz Sağlık Raporu Alan Sürücü Aday Sayısı Mesul Müdür İmza ve Kaşe

19 EK-10 İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SÜRÜCÜ RAPORLARI İCMAL FORMU İLİN ADI : AİT OLDUĞU AY : Toplam Özel Sağlık Kuruluşu Sayısı Toplam Resmi Kuruluş Sayısı Toplam Bakılan Sürücü Aday Sayısı Sürücü Belgesi Alabilir Raporu Alan Sürücü Aday Toplam Sayısı Sürücü Belgesi Alamaz Raporu Alan Sürücü Aday Toplam Sayısı Dolduran yetkili-imzası Onaylayan Amir-imzası

20 EK 11 T.C.... VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU SAĞLIK KURULU DENETLEME FORMU* Denetlenen Kuruluşun Adı : Adresi : Yetki belgesi no: Sağlık kurulu yetki belgesinde belirtilen adres haricinde bir yerde faaliyet gösteriyor mu? evet hayır Yetki belgesindeki sağlık kuruluşunun sahibinde değişiklik var mı? evet hayır Yetki belgesindeki sağlık kuruluşunun ilgili mevzuata göre verilen uygunluk belgesi veya evet hayır ruhsatnamede değişiklik var mı? Sağlık kurulu yetki belgesinde belirtilen gün ve saatlerde muayene olmak isteyen sürücü evet hayır adayının olup olmadığına bakılmaksızın toplanıyor mu? Yetki belgesinde yer almayan hekim heyette muayene yapıyor mu? evet hayır Başvuru sırasında sürücü adayından nüfus cüzdanının onaylı ve resimli örneği eklenmiş evet hayır dilekçesi alınıyor mu? Hakkında sürücü adayı sağlık raporu tanzim edilen kişi ile başvuru evrakındaki kişinin aynı evet hayır kişi olduğunun belirlenmesi sağlanıyor mu? Ek-6 'da yer alan forma gerçekleştirilen her türlü muayene sonuçları yazılıp ve yaptırılan evet hayır tetkike ait belgeler bu forma ekleniyor mu? Kurul üyeleri sağlık kurulu odasında toplanıp durum değerlendirmesi yaptıktan sonra evet hayır düzenlenen sağlık raporları kurul kayıt defterine düzenli işleniyor mu? Sürücü adayları için Ek-8 de yer alan "sürücü adayı sağlık raporu kağıdı haricinde rapor evet hayır kağıdı kullanıyor mu? Her uzman hekim için ayrı birer muayene odası var mı? evet hayır Göz muayene odasının ebatları muayenenin yapılabileceği büyüklükte mi? evet hayır Sağlık kurulu odası var mı? evet hayır Her uzmanlık dalının muayene odası kapısında hangi dala ait olduğunu belirtir tabela ve evet hayır muayene odasında hekimin uzmanlık diplomasının aslı/onaylı örneği, hekimin Müdürlük tarafından düzenlemiş çalışma izin belgesi var mı? Sağlık kuruluşunda, tıbbi muayene için Tebliğ de belirtilen asgari malzemeler tamam mı? evet hayır Rapor örneklerinin saklanabileceği bir arşiv bölümü genel arşiv birimi içinde ayrı bir bölüm evet hayır halinde düzenli mi? Üçüncü nüsha, raporu düzenleyen kuruluşta beş yıl süre ile saklanıyor mu? evet hayır Sürücü olamaz raporu alan sürücü adayları ile ilgili kimlik bilgilerinin üç iş günü içerisinde evet hayır Müdürlüğe bildiriliyor mu? Örneği Ek-9 da yer alan aylık bildirim formunun düzenli olarak doldurulmasından ve bir evet hayır sonraki ayın 10 una kadar Müdürlüğe gönderiliyor mu? Sağlık kuruluşunun yetkilendirilmesine esas olan şartların değişmesi ile ilgili bir durum var evet** hayır mı? (belirtiniz) ** Mes ûl Müdür 21. madde de belirtilen sorumluluklarını yerine getiriyor mu? evet hayır *** (belirtiniz) *** Diğer Hususlar: *Beraberinde denetimde Ayakta Teşhis Ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ekinde bulunan denetim formu doldurulur. adresinde faaliyet gösteren.. Tıp merkezi/polikliniği / /200.. tarihinde saat tarafımızdan denetlenerek bu Özel Sağlık Kuruluşu Sağlık Kurulu Denetleme Formu nüsha olarak düzenlenmiştir. Denetim Ekip Başkanı Denetçi Denetçi Mes ul Müdür adı ve soyadı adı ve soyadı adı ve soyadı adı ve soyadı görevi-imza görevi- imza görevi - imza kaşe, imza Not: Bu Formda saptanan eksiklikleri Denetim ve Teftiş Defterine kaydediniz.

30 Eylül 2006 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır.

30 Eylül 2006 Tarihli ve Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır. 30 Eylül 2006 Tarihli ve 26305 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır. Sürücü Adayı Sağlık Raporu Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ Sağlık Bakanlığından : Resmi Gazete: 29 Nisan

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 07.05.1998 / 6094... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE/ İLGİ: a) 18.07.1997 tarih ve 23053 sayılı (mükerrer) Resmî Gazete'de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği, b) 14.08.1997 tarih ve 8882

Detaylı

Sürücü Adayı Sağlık Raporu Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ. Tarih: 29.04.2004 Sayı: 25447

Sürücü Adayı Sağlık Raporu Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ. Tarih: 29.04.2004 Sayı: 25447 Sürücü Adayı Sağlık Raporu Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ Tarih: 29.04.2004 Sayı: 25447 Amaç Madde 1 Bu Tebliğ in amacı; resmi ve özel sağlık kuruluşlarının sürücü adayı sağlık raporu düzenlemesi ile ilgili

Detaylı

Sürücü Adayı Sağlık Raporu Düzenlenmesi Hakkında Yönerge Tarihi:20.09.2002 Sayısı:14486

Sürücü Adayı Sağlık Raporu Düzenlenmesi Hakkında Yönerge Tarihi:20.09.2002 Sayısı:14486 Sürücü Adayı Sağlık Raporu Düzenlenmesi Hakkında Yönerge Tarihi:20.09.2002 Sayısı:14486 SÜRÜCÜ ADAYI SAĞLIK RAPORU DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı resmî ve özel sağlık kuruluşlarının

Detaylı

YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞL

YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞL YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA ÇALIŞMA Sağlık Bakanlığından: YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞL ARINDA ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA

Detaylı

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete nin 14.09.2004 tarih ve 25583 sayıyla yayınlanan yönetmelik: Sağlık Bakanlığından: Sürücü Davranışlarını Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. 20.09.2006 R.G.

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK. 20.09.2006 R.G. AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 20.09.2006 R.G. Sayısı:26295 MADDE 1 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete de

Detaylı

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 30 Ocak 2015 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29252 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1

Detaylı

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 3 Temmuz 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29049 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.2004 Sayı: 25427 MADDE 1 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ DENETİM İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ Bu çalışmanın amacı, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği kapsamında yapılacak olan denetim faaliyetleri

Detaylı

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM. Kayıt ve Bildirim Sistemi

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM. Kayıt ve Bildirim Sistemi Resmi Gazete Tarih: 14.10.1999; Sayı: 23846 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Kayıt İKİNCİ BÖLÜM Kayıt ve Bildirim Sistemi Madde 27 - Sağlık kuruluşuna başvuran

Detaylı

Ek-1 OPTİSYENLİK MÜESSESESİNDE BULUNMASI ZORUNLU ASGARİ ARAÇ GEREÇ LİSTESİ

Ek-1 OPTİSYENLİK MÜESSESESİNDE BULUNMASI ZORUNLU ASGARİ ARAÇ GEREÇ LİSTESİ Ek-1 OPTİSYENLİK MÜESSESESİNDE BULUNMASI ZORUNLU ASGARİ ARAÇ GEREÇ LİSTESİ Optisyenler, gözlük veya gözlük camlarının muayene ve kontrolü veya tamiri konusunda ve reçetelerde yazılı camları çerçevelere

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Evde Bakım Maaşı Müracaatlarının Değerlendirilmesi BELGELER İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDE DÜZENLENECEK, MAAŞ AİLE

Detaylı

05/08/2014 tarihli ve 1449 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan

05/08/2014 tarihli ve 1449 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan 05/08/2014 tarihli ve 1449 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan ÖZEL SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNCE DENETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI YAZILIM İÇİN YERLİ MALI BELGESİ DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Sayfa 1 / 6 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluşturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu,

YÖNETMELİK. b) Bilim Komisyonu: Bakanlıkça oluşturulan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Bilim Komisyonunu, 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Ekim 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29158 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27607 ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA VERİLECEK EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ

Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27607 ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA VERİLECEK EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete Tarihi: 10.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27607 ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANLARINA VE EĞİTİCİ KURULUŞLARA VERİLECEK EĞİTİMLERE DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YİG-16/2010-01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ

GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ RUHSATLANDIRMA İŞ VE İŞLEMLERİ REHBERİ Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Daire Başkanlığı Bu çalışmanın

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.12.0.GKG.0.02.03/ 01-3423././2011 Konu : Yönetmelik Uygulama Talimatı 25.11.2011 * 39743.. VALİLİĞİNE (İl Müdürlüğü) Bilindiği üzere, 5996 sayılı Kanuna göre yayımlanan Veteriner Hekim Muayenehane

Detaylı

(Üniversite Senatosunun 04/01/2017 tarih ve 2017/1 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.)

(Üniversite Senatosunun 04/01/2017 tarih ve 2017/1 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET VE DİPLOMA BELGELERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE (Üniversite Senatosunun 04/01/2017 tarih ve 2017/1 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.) Amaç ve Kapsam

Detaylı

ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008

ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK. Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008 ÖZÜRLÜLER VERİ TABANI OLUŞTURULMASINA VE ÖZÜRLÜLERE KİMLİK KARTI VERİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 19.07.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26941 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28337 YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : 28337 YÖNETMELİK 28 Haziran 2012 PERŞEMBE Sağlık Bakanlığından: Resmî Gazete Sayı : 28337 YÖNETMELİK AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır)

(Resmi Gazetenin 10 Nisan 2012 tarih ve 28260 sayılı nüshasında yayımlanmıştır) Türkiye Bankalar Birliği'nden: TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ RİSK MERKEZİ ÜYELERİNİN MÜŞTERİLERİNİN RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BİLGİLERİNİN KENDİLERİNE YA DA ONAY VERMELERİ KOŞULUYLA BELİRLEDİKLERİ GERÇEK VEYA

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YETKİ BELGESİ NUMARALARININ İPTAL EDİLMESİ İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLERE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ Resmi Gazete: 27

Detaylı

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar

TEBLİĞ. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hususlar 25 Ekim 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29156 TEBLİĞ Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2014/11) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hususlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1

BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASINA VE YAYIMLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 1 (1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi

Detaylı

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği

TEBLİĞ. ç) Rapor: İlgili motorun bir bütün olarak mevzuatı karşıladığının Teknik Servis, yönetmeliklerin izin verdiği 24 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29246 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEBLİĞ KARAYOLU DIŞINDA KULLANILAN HAREKETLİ MAKİNALARA TAKILAN İÇTEN YANMALI MOTORLAR İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİNİN

Detaylı

EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ

EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ 1 EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ a) Steteskop, b) Tansiyon aleti, c) Otoskop, ç) Oftalmoskop, d) Termometre, e) Işık kaynağı, f) Küçük cerrahi seti, g) Paravan, perde v.b, ğ)

Detaylı

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kılavuz, 15/05/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete de

Detaylı

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK

4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK 4 Şubat 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28903 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI SERTİFİKALI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ Evrak Tarih ve Sayısı: 04/02/2015-435 *BD601456842* TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ Sayı : 39.A.00/ Konu : 30 Ocak 2015 tarihli ve 29252 sayılı Resmi Gazete de Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 77979112/ Konu : Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği Bilindiği üzere Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği 27 Ekim 2014 tarihli ve 29158 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge Tarihi:12.01.2004 Sayısı:0596 Genelge No:2004/ 4

Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge Tarihi:12.01.2004 Sayısı:0596 Genelge No:2004/ 4 Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Genelge Tarihi:12.01.2004 Sayısı:0596 Genelge No:2004/ 4 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0150004/

Detaylı

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Muayenehane standardı ve açılması MADDE 12/D (Ek:RG-3/8/2010-27661) (1) (Değişik:RG-3/8/2011-28014) Muayenehanelerin; hastaların,

Detaylı

İlkyardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 18.03.2004 Sayı: 25406

İlkyardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. Tarih: 18.03.2004 Sayı: 25406 İlkyardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 18.03.2004 Sayı: 25406 MADDE 1 22/05/2002 tarihli ve 24762 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan İlk yardım Yönetmeliğinin 1 inci maddesi

Detaylı

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60)

TEBLİĞ. Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) 19 Ocak 2008 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26761 TEBLİĞ Gümrük Müsteşarlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 60) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, ekonomik etkili gümrük rejimleri,

Detaylı

Sağlık Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından: 19 Ocak 2013 Sayı : 28533 RESMÎ GAZETE Sayfa : 41 Sağlık Bakanlığından: MEZARLIK YERLERİNİN İNŞAASI İLE CENAZE NAKİL VE DEFİN İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği

Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliği SAĞLIK BAKANLIĞI NDAN: KANSER ERKEN TEŞHİS VE TARAMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1-Bu yönetmeliğin

Detaylı

TEBLİĞ 2006/4 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ DEVLET YARDIMLARININ BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2009/ 14 )

TEBLİĞ 2006/4 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ DEVLET YARDIMLARININ BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2009/ 14 ) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: 2006/4 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ DEVLET YARDIMLARININ BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2009/ 14 ) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 15/10/2011 Resmi Gazete Sayısı : 28085

VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 15/10/2011 Resmi Gazete Sayısı : 28085 VETERİNER HEKİM MUAYENEHANE VE POLİKLİNİK YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 15/10/2011 Resmi Gazete Sayısı : 28085 Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, veteriner hekimler tarafından açılmış ve açılacak

Detaylı

YABANCI UYRUKLU PERSONEL ÇALIŞMA ESASLARI

YABANCI UYRUKLU PERSONEL ÇALIŞMA ESASLARI YABANCI UYRUKLU PERSONEL ÇALIŞMA ESASLARI No : 1998/3 Yayım Tarihi : 02/06/1998 Yürürlüğe Girdiği Tarihi : 02/06/1998 Not : 2005/1 Sayılı Genelge ile Yapılan Değişiklikler İşlenmiş Olup, 1998/3 Sayılı

Detaylı

"d) Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan.

d) Yurdun faaliyet göstereceği bina kurucuya ait ise malik olduğuna dair beyan. 2012/2958 KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK İLE BAZI YÖNETMELİKLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Karar Tarihi-No: 12/03/2012-2012/2958

Detaylı

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 3 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27661 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

Detaylı

TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE

TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE 12 Aralık 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29203 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ DENİZ ÇEVRESİNİN PETROL VE DİĞER ZARARLI MADDELERLE KİRLENMESİNE İLİŞKİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE ACİL MÜDAHALE PLANLARINI

Detaylı

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

İLKYARDIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK İlkyardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik R.G. Tarihi:18.03.2004 R.G. Sayısı:25406 Sağlık Bakanlığından İLKYARDIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1-22/05/2002

Detaylı

SERBEST BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLU PERSONELE VERİLECEK ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

SERBEST BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLU PERSONELE VERİLECEK ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR SERBEST BÖLGELERDE YABANCI UYRUKLU PERSONELE VERİLECEK ÇALIŞMA İZİNLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1- (1) 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu nun 10 uncu ve Serbest Bölgeler

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARINDA VARDİYALI ÇALIŞMA UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARINDA VARDİYALI ÇALIŞMA UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARINDA VARDİYALI ÇALIŞMA UYGULANMASINA DAİR YÖNERGE ( Makamın 20.12.2001 tarih ve 12250 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir. ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukukî

Detaylı

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEME ÜRETEN İŞLETMELERİN KAYIT İŞLEMLERİ İLE İYİ ÜRETİM UYGULAMALARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYEDE OTURAN YABANCILARIN NÜFUS KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 27/9/2006,11057 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25/04/2006, No:5490 Yayımlandığı Resmî Gazete : 20 Ekim

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 54567092/010.06/32742 26/09/2013 Konu : Konaklama Tesisleri Bünyesinde Sunulacak Sağlık Hizmetleri GENELGE 2013/18 Özel Hastaneler Yönetmeliğinin Ek 10 uncu maddesi ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ 1 -> 6 10.08.2011 10:28 T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONEL KİMLİK KARTI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Detaylı

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER

HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm Genel Hükümler Madde 1- Amaç Madde 2- Kapsam Madde 3- Dayanak Madde 4- İlkeler İkinci Bölüm Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kuruluşu

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 SİRKÜLER İstanbul, 29.05.2017 Sayı: 2017/094 Ref: 4/094 Konu: SERBEST BÖLGELERDE ÇALIŞACAK YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNE DAİR YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kılavuz, 15/05/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete de

Detaylı

EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ

EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ 1 EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ a) Steteskop, b) Tansiyon aleti, c) Otoskop, ç) Oftalmoskop, d) Termometre, e) Işık kaynağı, f) Küçük cerrahi seti, g) Paravan, perde v.b, ğ)

Detaylı

YÖNETMELĠK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

YÖNETMELĠK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 14 Ağustos 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28384 YÖNETMELĠK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARA DEĞERLEME HĠZMETĠ VERECEK KURULUġLARIN YETKĠLENDĠRĠLMESĠ VE FAALĠYETLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠKTE

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 20 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28239 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: YÖNETMELİK ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİNİN TAMİR VE AYARINI YAPACAK KİŞİLERE VERİLECEK YETKİ BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI GENELGESİ (SAĞLIK BAKANLIĞI) Çarşamba, 20 Ocak :55 -

AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI GENELGESİ (SAĞLIK BAKANLIĞI) Çarşamba, 20 Ocak :55 - İlgi: 01 T.C. İlgi: 01 SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.100.TSH.150004/010/99-15882 Konu : Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları 10.10.2006 GENELGE 2006/104

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliği

Çevre Denetimi Yönetmeliği Çevre Bakanlığından : Yayımlanacak Metin: Çevre Denetimi Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, tesislerin kurulması, faaliyete geçmesi ve üretimin

Detaylı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 2) (05.06.2012 T. 28314 R.G.)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 2) (05.06.2012 T. 28314 R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ) (SERİ NO: 2) (05.06.2012 T. 28314 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, ülke menfaati açısından gerekli olan hallerde,

Detaylı

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 19.02.2012-28209 Tebliğ No: 2012/12 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı Resmi Gazete de 1 Seri Numaralı (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) Gümrük Genel Tebliği 1 yayımlanmıştır (Ek 1).

20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı Resmi Gazete de 1 Seri Numaralı (Yükümlü Kayıt ve Takip Sistemi) Gümrük Genel Tebliği 1 yayımlanmıştır (Ek 1). GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 22/12/2014 Sayı: 2014/122 Ref : 6/122 Konu: 1 SERİ NUMARALI (YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ) GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR A. Genel Bilgi 20/12/2014 tarihli ve 29211sayılı

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 07.10.2011/ 114-1 MİRASÇILIK BELGESİ VERİLMESİ VE TERK EDEN EŞİN ORTAK KONUTA DAVET EDİLMESİ İŞLEMLERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Detaylı

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete : 05.01.2001 tarih ve 24631 sayı (mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM İKİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Denetime Tabi Kuruluş ve İşletmeler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çevre Denetiminin

Detaylı

... ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE. BİRİMİNE... TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİNE... HALK SAĞLIĞI LABORATUVARINA. (. Halk Sağlığı Müdürlüğüne İletilmek Üzere)

... ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE. BİRİMİNE... TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİNE... HALK SAĞLIĞI LABORATUVARINA. (. Halk Sağlığı Müdürlüğüne İletilmek Üzere) ..... ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE. BİRİMİNE..... TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİNE... HALK SAĞLIĞI LABORATUVARINA (. Halk Sağlığı Müdürlüğüne İletilmek Üzere) Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı... ında hekim olarak çalışmaktayım.

Detaylı

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 17.05.2013/111-1 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları

Detaylı

11 Ekim 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28792 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

11 Ekim 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28792 YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 11 Ekim 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28792 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

(10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.)

(10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.) (10/04/2014 tarih ve 15341 sayılı Bakanlık Makam Onayı ile Yürürlüğe girmiştir.) TEHLİKELİ MADDE FAALİYET BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar

TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM VE TANITIM YÖNETMELİĞİ NİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kılavuz, 15/05/2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmî Gazete de

Detaylı

EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ

EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ 1 EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ a) Steteskop, b) Tansiyon aleti, c) Otoskop, ç) Oftalmoskop, d) Termometre, e) Işık kaynağı, f) Küçük cerrahi seti, g) Paravan, perde v.b, ğ)

Detaylı

AKUPUNKTUR YÖNETMELİĞİ

AKUPUNKTUR YÖNETMELİĞİ AKUPUNKTUR YÖNETMELİĞİ Akupunktur Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları ile Bu Tedavinin Uygulanması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarih: 17.9.2002; Sayı: 24879 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. HİZMET ALIMLARI MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 19/12/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24968 Kamu İhale Kurumundan : BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, teslim

Detaylı

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı,

TEBLİĞ. b) Karar: 25/1/2016 tarihli ve 2016/8478 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Kararı, 13 Aralık 2016 SALI Resmî Gazete Sayı : 29917 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: SINIR TİCARETİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2016/11) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ

EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ 1 EK-1 İSGB VE OSGB LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ a) Steteskop, b) Tansiyon aleti, c) Otoskop, ç) Oftalmoskop, d) Termometre, e) Işık kaynağı, f) Küçük cerrahi seti, g) Paravan, perde v.b, ğ)

Detaylı

Söz konusu yönetmelikte;

Söz konusu yönetmelikte; 15.05.2013 (SİRKÜLER 2013 37) Konu: Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. İş yerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenlik eğitimlerinin usul

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK HİZMET ERBABININ SAKATLIK DERECELERİNİN TESBİT ŞEKLİ İLE UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK HİZMET ERBABININ SAKATLIK DERECELERİNİN TESBİT ŞEKLİ İLE UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 1059 SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK HİZMET ERBABININ SAKATLIK DERECELERİNİN TESBİT ŞEKLİ İLE UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/1981, No: 8/2620 Dayandığı Kanunun

Detaylı

(05 OCAK 2011 Tarih ve B.10.1.HSS.0.61.00.00/ 01 Sayı Onay) GEMİADAMLARI SAĞLIK YÖNERGESİ

(05 OCAK 2011 Tarih ve B.10.1.HSS.0.61.00.00/ 01 Sayı Onay) GEMİADAMLARI SAĞLIK YÖNERGESİ (05 OCAK 2011 Tarih ve B.10.1.HSS.0.61.00.00/ 01 Sayı Onay) GEMİADAMLARI SAĞLIK YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, gemiadamı adayları ile gemiadamlarının almak zorunda oldukları gemiadamları sağlık

Detaylı

6- Yeni Açılacak Optisyenlik Müessesesi Ruhsatlandırma İşleminin Sağlık Müdürlüğüne Gönderilmesi

6- Yeni Açılacak Optisyenlik Müessesesi Ruhsatlandırma İşleminin Sağlık Müdürlüğüne Gönderilmesi İÇİNDEKİLER 1- Yeni Açılacak Medikal Merkezlerinin Yetkilendirilme Başvuru İşlemleri 2- Medikal Merkezlerin Yetkilendirilme İşleminin Sağlık Müdürlüğüne Gönderilmesi 3- Medikal Merkez Nakil ve Devir İşlemleri

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/...

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/... T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100THG0100002-3120 25.02.2004-3109 KONU : Semt Poliklinikleri Yönergesi... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2004/... Yataklı tedavi

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 5682 sayılı Pasaport Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 5682 sayılı Pasaport Kanununun Ek 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 14 Ağustos 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29088 İçişleri Bakanlığından: YÖNETMELİK PASAPORT KANUNUNUN UYGULANM ASINA DAİR YÖNETM ELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28360

Resmî Gazete Sayı : 28360 21 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28360 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 20/3/2012

Detaylı

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6

BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL KİMLİK KARTLARI YÖNERGESİ TASLAĞI 2012 /6 Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü personel kimlik

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. 15 Mayıs 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28648 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS ŞEFLİKLERİNİN KURULUŞUNA VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS ŞEFLİKLERİNİN KURULUŞUNA VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜFUS ŞEFLİKLERİNİN KURULUŞUNA VE GÖREVLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) Nüfus yoğunluğu ve buna bağlı

Detaylı

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden:

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirler ve Yeminli Mali MüĢavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECĠLĠK SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU GEREĞĠNCE YAPILACAK

Detaylı

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 23 Eylül 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27708 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

Sayı: 2014/13 Ref: 6 / 13. Konu: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

Sayı: 2014/13 Ref: 6 / 13. Konu: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. GÜMRÜK SİRKÜLERİ İstanbul,21/05/2014 Sayı: 2014/13 Ref: 6 / 13 Konu: ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜSÜNE İLİŞKİN GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. 21/05/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete de

Detaylı

( Makamın tarih ve 1832 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir. )

( Makamın tarih ve 1832 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir. ) DOKU TİPLEME LABORATUVARLARI YÖNERGESİ Tedavi Hizmetleri G.M. Tarih:26.02.2001 Sayı:1832 ( Makamın 26.02.2001 tarih ve 1832 sayılı olurları ile yürürlüğe girmiştir. ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam Dayanak

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 1 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Amaç: İSG hizmetleri İlgili diğer yönetmeliklerinin uygulanması İSG hizmetlerinde ekip halinde çalışmanın önemi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır Öğrenim

Detaylı

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 2014 YILI PLANLAMA İLANI KAPSAMINDA AÇILACAK ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU BAŞVURU ŞARTLARI İLE HAK SAHİPLİĞİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanan 2014 yılında Yeni

Detaylı

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR

TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR TÜRKİYE BİNİCİLİK FEDERASYONU BİNİCİLİK İL TEMSİLCİSİ TALİMATI 1. BÖLÜM - AMAÇ, DAYANAK, KAPSAM, TANIMLAR Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı; federasyonun yurtiçi bağlantısını sağlayabilme amacı ile illerdeki

Detaylı

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN PERİYODİK MUAYENESİNİN A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN PERİYODİK MUAYENESİNİN A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR BASINÇLI GAZ TÜPLERİ VE MANİFOLDLU TÜP DEMETLERİNİN PERİYODİK MUAYENESİNİN A TİPİ MUAYENE KURULUŞLARI TARAFINDAN YAPILMASINA DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 29416 20 NİSAN 2009 GENELGE 2009/ 27

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü 29416 20 NİSAN 2009 GENELGE 2009/ 27 Konu : Eczanelere ilişkin işlemler 29416 20 NİSAN 2009 GENELGE 2009/ 27 Eczanelerin açılış, nakil, devir ve ruhsat iptali işlemleri; 13/10/1992 tarih ve 21374 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Eczaneler

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) TC SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 23590821/180 Konu : Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Hk VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) Bilindiği

Detaylı