T. C. DEVLET TE KILATI REHBERt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T. C. DEVLET TE KILATI REHBERt"

Transkript

1 TORKlYE VE ORTA DOfiU AMME idaresl ENSTtTOSU YAYINI NO: 228 T. C. DEVLET TE KILATI REHBERt 1988 IKINCI KITAP Kamu Iktisadi Tejebbiisleri ve Fonlar Ankara, E ki m I988

2 Devlet Te$kllati Rehberl 1988, TODAIe Kamu Yonetitni Ara;tirma Projesi (KAYA) (erge ves I nde, Proje Yfinetlctsl P r o f.dr.turgay ERGUN'un koordinatorlugunde SUha OK, Mehmet 0ZGOVEN, QkrU SAY6I, Ihsan SULHUN ve Kazim ERENSOY'dan olu;an Rehber Dtizenleme Komltesince Rehber'de yer alan kurutu$larin k a t k ila r iy la h a z i r I a n in i $ 1 1 r. ISBN ISBN C o p y righ t:t U rk iy e ve O rta Do u Anine i dares i E n stltu su 1988 YORUM Matbaasi, Ankara 1988 kaya KAMU YdNETiMi ARA^TIRMA PROJESI

3 SUNU Enstitumuzce yillan arasinda gergeklegtirilecek olan Kamu Yonetimi Ara tirma Projesine (KAYA) ba lanirken Tiirk kamu yonetiminin bugunku orgiit yapisinin tarn olarak ortaya konmasi oncm kazanmi;tir. Aynca, son olarak 1986 yilmda basimi yapilan T.C. Devlet Te kilati Reliberinin kisa surede tukenmi oimasi, her kesimden gelen yogun istekler ve gcgen iki yil igindeki degi;iklikler, Rehberin Kamu Yonetimi Ara tirma Projesi kapsami iginde yeniden ele ahnarak diizenlenmesini ve pu.mci kez basilmasmi gerektirmi tir. Rehber, Proje suresince onumiizdeki yillar i<;inde belirli donemlerde giincelle - tirilerek yeniden basilacak; Proje tamamlandiktan sonra da, degi ikiikler siirekli olarak izlenmek suretiyle Rehberin yeni basimlari yapilacaktir. Rehberin bu basimi iki kitap halinde duzenlenmi tir. Birinci kitap yasama, yii- retme, yargi ve yonetimi; ikinci kitap Kamu Iktisadi Te ebbiisleri iie Yasama Organi Denetimindeki Fonlari igermektedlr. Rehberde verilen bilgilerin, kamu yonetimi ve yonetim yapisi hakkmda bilgi ver- me amacma yonelik oldugunu, bunun di^mda yasal bir beige niteligi ta imadigmi ozellikle belirtmek isterim. Rehberin, Tiirk kamu yonetimi ve tiim ilgilenenler igin yararli olmasmi dilerim. Prof. Dr. Nuri TORTOP Genel Mudiir

4

5 iqltndekller Say fa iq ln D E K ll E R...V G lr t... IX BOLOM I KAMU ik TlSA D l T E E B B 0 S L E R! Kamu Iktisadi TesebbUsleri (K lt) L istesi... 5 Turkiye Ihracat Kredi Bankasi A (TORK E X lm B A N K )...6 T C Ziraat B a n k a s i... 9 Guven Sigorta TA Turkiye Emlak Bankasi A (K O N U TBA N K ) Etibank Karadeniz Bakir l^letmeleri A (K B l)"...37 Qinko Kur un Metal Sanayii A (Q ln K U R )...39 TUrkiye Qimento ve Toprak Sanayii T A (Q lto SA N )...42 Ankara Qimento Sanayii T A Afyon Qimento Sanayii T A Balikesir Qimento Sanayii T A...51 Bartm Qimento Sanayii T A Elazig Altinova Qimento Sanayii T A...53 Qorum Qimento Sanayii T A Nigde Qimento Sanayii T A...55 Soke Qimento Sanayii T A Trakya Qimento Sanayii T A...57 Kutahya Manygzit l letmeleri A (K t)m A )...58 Adana Kagit ivirba Sanayii T A TUrkiye Demir ve Qelik l^letm eleri Gerede Qelik Konstriiksiyon ve Teknolojik Te^hizat Fabrikalari Sanayi ve Ticaret A Tiirkiye Gubre Sanayii A (T U G S A S )...68 Gemlik Giibre Sanayii A Kutahya Giibre Sanayii A...76 Samsun Gubre Sanayii A... 79

6 Tlirkiye PetroUeri Anonim Ortakhgi (T P A O ) Bonr Hatlan ile Petrol Ta^ima A (B O T A ) Deniz liletm eciligi ve Tankerciligi A (D lt A )...' Turkiye Petrol Rarmerileri A (TO PRA )...91 Petro! Ofisi Anonim irketi (PO A ) Turkiye Seliiloz ve-kagit Fabrikalan (S E K A ) Tiirkiye Taskomiirii Kurumu ( T T K ) Turkiye Halk Bankasi A (H A L K -B A N K ) Devlet Malzeme Ofisi (D M 0) gay t letmeleri ( g A Y - K U R ) Tiitiin, Tiitiin Mamulleri, Tuz ve Alkol t letmeleri ( T E K E L ) Turkiye Denizcilik i letmeleri (T D l) D.B. Deniz Nakliyati T A? Denizcilik Bankasi T A (D E N lz B A N K ) Tiirkiye Genii Sanayii A T.C. Devlet Demiryollan l letmesi (T C D D ) Tiirkiye Vagon Sanayii A (T l)v A S A ) Tiirkiye Lokom otif ve Motor Sanayii A (T l)l O M S A ) Tiirkiye Demiryolu Makinalari Sanayii A (T t)d E M S A ) T.C. Posta, Telgraf ve Telefon l letmesi ( P T T ) Devlet Hava Meydanlan l letmesi (D H M l) Turk Hava Yollari AO ( T H Y ) Et ve Bahk Kyrumu (E B K ) Orman Otiinleri Sanayi Kurvimu (O R tjs ) Toprak Mahsulleri Ofisi (T M O ) Tiirkiye Slit EndiLstrisi Kurumu (SEK) Tiirkiye Zirai Donatim Kurumu (T Z D K ) Yem Sanayii T A S Tarim l Ietmeleri (T lg E M ) A ir Sanayi ve Otomotiv Kurumu (ASOK) Takim TezgShlan Sanayi ve Ticaret A (TAKSAN) Tiirkiye Elektronik Sanayi ve Ticaret A (T E S T A ) Tiirk Motor Sanayi ve Ticaret A? (TO M O SA N ) Asil gelik Sanayi ve Ticaret A Makina ve Kimya Enditstrisi Kurumu (M K E ) Turkiye eker Fabrikalan A (T u R K E K E R ) Tiirkiye Komllr l^letmeleri Kurumu ( T K l) Turkiye Elektrik Kurumu ( T E K ) Tiirkiye Elektromekanik Sanayii A (TEMSAN) T.C. Turizm Bankasi A (T U R B A N )

7 KAMD tkttsadi TE E BBO SLER in D EK i DANI MA, DENETiM VE YARDIMCI BiRlM LERiN G O R E V L E R l TOPLU KONUT V E KAMU ORTAKLICil IDARESINE O Z EL L E TlR il M EK AMACIYLA DEVREDILEN KIT LER Siimerbank Holding A Petkim Petrokimya A (P E T K lm )... ^ Yarimca Petrokimya Sanayi ve Ticaret A (Y A R P E T ) Aliaga PeU-okiraya Sanayi ve Ticaret A (A L P E T ) Lastik Sanayi ve Ticaret A (P E T L A S) Ugak Servisi Anonim ^irketi (U S A ) BOLOM II YASAMA ORGAN! DENEXiMlNE BAGLI FONLAR Fonlar, Bagli Oldugu Kurulu lar, Yasal D ayanaklari Toplu Konut F o n u Kamu Ortakligi F o n u Tanitma F o n u Sosyal Yardimla ma ve Dayani mayi Te vik Fonu Serbest Bolgeleri Tesis ve Geli tirme F o n u Sermaye Piyasasi Kurulu F o n u Tasam if Mevduati Sigorla Fonu Ihracati Geli tirme F o n u Qevre Kirliligini Onleme Fonu Vakiflar Ozel F o n u Savunma Sanayii Destekleme F o n u...285!l Ozel Idareieri F o n u Mahalli Idareler Fonu Trafik Hizmetlerini Geli tirme Fonu Akaryakit Tliketim F o n u Qjraklik, Mesleki ve Teknik Egitimi Geli tirme ve Yayginla tirma F o n u Turk Sporunu Te vik F o n u Afetler Fonu...i Deprem Fonu Gecekondu F o n u Belediyeler Fonu Devlet Lojmanlan Yapim F o n u Saglik Hizmetlerini Destekleme ve Geli tirme Fonu Gemi ln a, Gemi Satmalma ve Tersane Kurma ve Geii tirme F o n u...311

8 Orman KSylUlerini Kalkindirma F o n u Milli Parklar F o n u Tantnsal Kdy Kooperatiflerine ve t)st Kurulu$lanna Yapilacak Devlet Yardimi F o n u Tabii Afetlerden Zarar Goren Qift(;ilere Yardim F o n u Ozel Iskftn F o n u Tanm Reformu F o n u Agaglandirma F o n u Ucretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paralar F o n u Sanayi Kredisi F o n u Organize Sanayi Bolgeleri ve Kii^iik Sanat Siteleri In^aati ve l letmesi Kredisi F o n u Kooperatifleri Tanitma ve Egitme F o n u Yurt Di;inda Hizmet Veren Kurulu$lar ile Mali Sikintiya Dii en! <;ileri Destekleme F o n u Madencilik Fonu Akaryakit Fiyat Istikrar F o n u Korunmasi Gerekli Ta inmaz Kiiltur Varliklannin Onanmina Katki F o n u Turizmi Geii tirme F o n u Ogrenci Seijme ve Yerle tirme Fonu BOLOM III EK LER EK 1: Kamu tktisadi Te^ebbiislehnin (K tt) ve Bagli Oitakbklanmn Ba Yonetici Adlan ile Telefon Namaralari L i s t e s i EK2: Kutum ve K unilu; Adlannin Kisaitmalari Listesi Dt'ZlN EMA Kamu Iktisadi Te ebbiisleri (K lt ) Tip Kurulu^ e m a s i... 3

9 ClRl$ T.C. Devlet Te kilati Rehberinin 1. Kitabinda yer alan kamu kurum ve kurulu - lari di5inda kalan ve hizmet yoniinden yennden ybnetim kurulu lari olarak orgutlendirilen Kamu Iktisadi Te;ebbuslerine (K tt) bu 2. Kitapta yer verilmi tir. Bu kitapta, Kamu Iktisadi Te ebbusleriyle, bunlarin statlileri, ama<;lari, gorevleri, merkez ve ta - ra kurulu;lan, organlari, personel durumlari ve siireli yayinlari ortak ba hklar altinda i^lenmekte; mitessese, i letme, bagli ortakhk ve i tiraklerine de belli bir olgiide yer verilmektedir. Ote yandan, kitabin bu boliimiinde, Rchberin bundan bnceki basimlarmda yer almayan Yasama Organi Denetimine Bagh Fonlar, bir liste halindc betirtilmekte ve bunlann ba;licalan hakkmda ozet bilgi verilmektedir. Rehberin amaci, kapsami, hazirlanma yontcmi, diizeni ve kullamlmasma iligkin a<;iklamalar igin 1. Kitabin Giri bblumiine ba vurulmahdir. 10 Ekim 1988

10

11 BO LO M I K A M U IK T ISA D I T E E B B O S L E R i Vlkemizde bazi kainu hizmetleri genel yonetimin dt inda hizm et yoniinden yerinden yonetim kurulu^lan olarak brgiitlendirilmi^tir. Kama Iktisadi Te^ebbUsteri (K!T) bunlar arastnda yer alir. Kainu Iktisadi Te^ebbiisleri Anayasamn 165. maddesinde. "sermayesinin yaridan fazlasi do^rudan do ruya veya dolayli olarak Deulete ait olan kamu kurulu ve ortakhklan " olarak belirlenmiftir tarih ve 233 sayili Kamu Iktisadi Teigebbiisleri Hakkmda Kanun Hiikmiinde Kararnameye gore. "Kamu Iktisadi Te ebbiisleri" deyimi, Iktisadi Devlet Te^ekkiilU He Kamu Iktisadi Kurulu^u'nun ortak adidir. Antlan kararnamede Iktisadi Devlet Te ekkiilii, "sermayesinin tamami Devtete ait. iktisadi atanda ticari esaslara gore faaliyet gosterm ek iiiere kanunla kurulan kuruluflar". Kamu Iktisadi Kurulugu ise "sermayesinin lamami deulete ait olan ue tekel niteli^indeki mallar He tem el mat ve hizmet iiretmek ve pazarlamak iizere kanunla kurulan kamu hizmeti niteligi a^ir basan kamu iktisadi te^ebbusii" olarak tanimlannii^tir. Kamu Iktisadi Te^ebbiisleri ifin de en dnemli yeri, Iktisadi Devlet Te^ekkiilleri altr. Her kamu iktisadi te^ebbiisii bir iktisadi devlet te^ekkiilu de^ildir. ancak her iktisadi devlet te^ekkiilii mutlaka bir kamu iktisadi te$ebbiisiidiir. Tiizelki^ili^i olan Iktisadi Devlet Te^ekkiilleri. 233 sayili KHK He Ana Statiileri hiikiimleri sakit kalm ak iizere. ozel hukuk hiikumlerine baglidir. Genel Muhasebe Kanunu He Devlet thale Kanununa ve Sayi^tay denetimine bagli degildir ve sorumluluklart sermaye'.eriyle sinirhdir Bu te^ekkiiller. bankachik alanmda sermayelerinin en az % 91'inin devlete ait olmasi ko^uluyla "anonim ortakhk" bigiminde de kurulabilirler. Iktisadi Devlet Te^ekkiillerinin yonetim organi. bir bafkan ve ddrt iiyeden olu an Yonetim Kuruludur. Vyelerinden ikisi iktisadi devlet te^ekkiiliinde fahfanlararasindan alinir, biri ilgili bakanligtn. otek i ise Maliye ve Giimriik Bakanli^mtn dnerisi He atanir Genel Miidiir. ilgili bakanin dnerisi He atanir., Iktisadi Devlet Te^ekkUlleri etkinliklerinde ozerktir. Etkinliklerine gore bakanliklarla Hgilendirilmi^lerdir. Te^ekkUl He Bakanlik arasindaki ili^ki bir "ast-iist" ili^kisi degildir. Ilgili Bakanlik. Te^ekkiiliin hiikiimet ve yasama organi He ilifkisini sa lar. I k tisadi Devlet TesekkUlleri ekon om ik alanda ticari esaslara gore etkinlikte bulunurlar, fali^malarmda "karhlik ve verimlilik" temeldir. Iktisadi Devlet Te ekkiillerinin denetimi. Ba^bakanlik Yiiksek Denetleme Kurulu ve Tiirkiye BUyiik Millet Meclisince yapi- Ur.

12 J

13 3 S a y t l i K H K e s a s l a n n a g O re d U z e n l e n m l $ t l r. n e l M iid u r Y a r d i m c i s i s a y i s i, K o o r a l n a s y o n K u r u l u n c ^ a p t a n i r. n l a r i n s a y i l a r i s a y ili K H K 'd c g O s t e r l l m l $ t l r. r K i T n iin A n a S t a t O s u n e d a y a n i l a r a k G e n e l M u d f l r t s a l t b ir ln n l e r, G e n e l M QdUrUn e r ls l U z e rin e Y d n e t i m K u r u l u n c a d a iis t b i r i m l e r o l u $ t u r u l u r.

14

15 KAMU iktisa D i T E E B B i)s L E R i (K it ) L istesi Tlirkiye Ihracat Krcdi Bankasi A (EXfMBANK) TUrkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi TUrkiye Emlak Bankasi A (KONUTBANK) Etibank TUrkiye Qimento ve Toprak Sanayii T A (QtTOSAN) TUrkiye Demir Qelik l^letmeleri TUrkiye Glibre Sanayii A (T u G SA ) TUrkiye Petrollerl AO (TPAO) TUrkiye SelUloz ve K agit Fabrikalari (SEKA) TUrkiye TagkomUrii Kurumu (TTK ) TUrkiye Halk Bankasi A (HALK - BANK) Devlet Malzeme Ofisi (D M 0) Qay l^letmeleri (Qay Kur) TutUn, TUtUn Mamulleri, Tuz ve Alkol l^letmeleri (TEK EL) TUrkiye Denizcilik tgletmeleri (TD l) Denizcilik Bankasi T A (DENtZBANK) TUrkiye Gemi Sanayii A TUrkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryoliari l^letmesi (TCDD) TUrkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon l^letmesi (PTT) Devlet Hava Meydanlari t;letm esi (DHMt) TUrk Hava Yollan AO (THY) Et ve Balik Kurumu (EBK) Orman OrUnleri Sanayi Kurumu (OROS) Toprak Mahsullerl Ofisi (TMO) TUrkiye SUt EndUstrlsi Kurumu (SEK) TUrkiye Zirai Donatim Kurumu (TZDK) Yem Sanayii T A Tarim l lotmelerl (TlGEM ) Agir Sanayi ve Otomotiv Kurumu (ASOK) Makina ve Kimya EndUstrlsi Kurumu (MKE) TUrkiye eker Fabrikalari A (T U R K E K E R ) TUrkiye Komur l letmeleri Kurumu (TKt) TUrkiye Elektrik Kurumu (TEK) TUrkiye Cumhuriyeti Turizm Bankasi A (TURBAN) O Z ELLE TiR M E KARARI V ERILEN LER SUmerbank Petkim Petrokimya A U?ak Sek-visi A (U SA )

16 T U R K iy E thracat K RED l BANKASI A (TO RK EXiM BANK) Kurulus Tarihi : Kurulufuna Ilifkin Kanun Ana Statiisii (Ticaret Sic. Gaz.) Adres: MUdafaa Caddesi No: 20 OSlOOKizilay/ ANKARA Tel : (Santral) Telexler: D Y BTR EXMB TR Teletex: EXIMBA TR. Tarih : No : Tarih ; No ; 1847 STATOSO Banka, ozel hukuk hiikumlerine tabi bir Anonim ^irkettir, llgili oldugu bakanlik, Hazine ve Di Ticaret Muste arligmin bagli oldugu ba- kanhkhr. K U RU LU AMACI Kurulu; amaci; ihracalin geli^tirilmesi, ihrag edilen mat ve hiztnetlerin (;e;itlen> dirumesi, ihrai; tnallanna yeni pazarlar kazandinlmasi, ihiacat<;ilann uluslararasi ticarette paylannin artirilmasi,;. glrisimlerinde gerekli destegln saglanmasi, Ihracatgilar, yurt di^inda faaliyet gosteren miiteahhitler ve yatinmcuar lie Ihracat veya doviz kazandirma amacina yonelik yatinm tnauan iiretim ve sati;inin desteklenerek te vik e- dilmesidir. G 5R E V L E R I Gorevleri; mal ve hizmet Ihracatini, sevk oncesi ve sonrasi a amalannda kisa, orta ve uzun vadeli alici ve/veya satici kredoeri ve diger krediler lie finanse etm ek; ihracatin finansmam amaciyla, ihtacat<;ilann yurt igi, yurt di i banka ve finans kurumlann-

17 dan saglayacaklan kredder iqin garantiler vermek; yurt di i miiteahhitlik hizmetleri ile di yatinmlann geu tirilmesi i?in kredl agmak, finansmanma katilmak, sigorta ve garanti saglamak; mal ve hizmet ihracatinda, ihracat?ilann ticari ya da siyasi riskier nedeniyle ortaya gikaboecek zararlanni teminat altina almajk, ihracatgilara bu konu< da giivenceler saglamak suietiyle ihracati te vik etmek iizere ihracat kredi sigortasi yapmak, garanti vermek; yurt i<;i, yurt di i bankalara ve finans kurumlanna ihracata yonelik krediler agmak, garantiler vermek; yurt di;m a yapilacak finansal kiralama i;- lemlerini kredilendirmek ve bu konuda garanti vermek; ihracat veya doviz kazandirma amacma yonelik olarak yurt igi yatmm mali imalatmi ve sati^mi kredilendirmek; yuri igi, yurt di i finansman kurulu lan ile para ve sermaye piyasalanndan kaynak saglamak; tarihli Ana Statii ile DYB'na verilen gorevleri Ana Sozle^mesl'nin gegici 1. maddesine gore yerine getirmek; sigorta aceittaligi yapmak; resmi, ozel kurum, kurulu? ya da bankalar ile kredi agtigi, fin ansmamna katildigi, garanti verdi- gi, sigorta ettigi gergek ve tiizel ki i, kurum ve kurulu lardan faaliyetleri ile ilgili her tlirlu beige ya da bilgiyi istemek, kredi, garanti ya da sigorta ili;kisi olan mii;terilerinin uygulamalanni takip ve kontrol etmek; kendi ihtiyaci igin ta^mmazlar saglamak, alacaklannm tasfiyesi amaciyla da ta^inmazlara sahip olmak, aynca, agilan kredi ve verilen garantiler kar i!igmda ta mmaz ipotegi de dahil olmak iizere her tiirlu temnatlan almak; doviz pozisyonu tutmak, doviz fonlari bulundurmak, her tiirlu kambiyo i^lemleri yapmak; T.C. Merkez Bankasindan avans ve reeskont kredileri almak, Tl.ve/veya doviz iizerinden menkul kiymet ihrag etmek; Bankanin kurulu? amacina doniik faaliyette bulunmak amaciyla kurulacak irketlere i^tirak etm ek, menkul kiy> metier satm almak, satmak ve sati ina aracihk etmek; Bankanm gorevlerini daha iyi yapabilmesi igin, ara tirma, geli tirme ve teknik egitim gah malari yapmak veya yaptirmak, teknik yardimda bulunmak; amaglannm gergekle tirilmesine ya ^imci olacak her tiirlii i ve i lemleri yapmaktir. M ERKEZ KU RU LU U BANKANIN ORGANLARl Banka'nin Organlan; Genel Kurul, Yonetim Kurulu, Genel Miidurluk, Kredi Komitesi ve Denetim Kurulu ndan olu ur. GENEL MODORLOK Banka Genel MudiirliigU; Genel Miidiir, Genel MUdlir Yardimcilan ve bagu alt birimlerden olu ur. ANA HtZMET B Ir IM LERI Orta Vadeli Krediler Bafkanbgi Sigorta Ba;kanltgi Enforniasyon-Ara^tirma Ba.;kanhgi - Kisa Vadeli Krediler Ba;kanhgi

18 Muhasebe-Mali i;le r Ba;kanligi Finansman Da;kanti i DANI MA V E DENETlM B lr lm L E R t T e fti; Kurulu Ba;kanbgi Hukuk Mii^virligi YARDIMCI BtRtM LER Genel Sekreterlik Tetkik Kurulu ve K JT ili^kileri Ba;kanli i Persoiel Ba^kanligi idari i$ler Ba^kanligi Tanitma ve Halkla ili^kiler Miidurliigii PERSONEL DURUMU Sozle^meli 265

19 T C Z ir A A T BANKASI Kurulu Tarihi ; 1863 Kurulug Kanunu Ana Statu (KG) Adres: TC Ziraat Bankasi Gcnel MUdiirlUgU, Ulus/ANKARA Tel : (Santral) Tarih ; No : KH K/ 233 Tarih : No : STATOSU TC Ziraat Bankasi, tuzelkiyiligi olan, faaliyetlerinde ozerk ve sorumlulugu sermayesiyle sinirli bir tktisadi Devlet Tegekkuludiir. t Igili oldugu bakanhk, Ba^bakanhktir. K U RU LU $ AMACI Kurulu aniaci; esas olarak tanm kesimine finansal destek saglamak ve her tiirlu bankacilik i^letnlerini yaptnakbr. G O R EV LERi Gorevleri; tanmsal iiriinlerin (bitkisel, ormancihk ve av Uriinleri dahil) iiretumesine, bayvansal iiretim yapilmasina, i lentnesine degerlendirilmesine, pazarlanmasma, tanm a dayah sanayi ile tarima girdi saglayan tanmsal sanayiye doniik her turlii giri imlerin kaikinma plani Ukelerine gore uretimde bulunmasi, olu masi ve geli - mesi ile ilgili fanansman destegi saglamak, kaynak yaratmak ve gerekli kredileri diizenlemek, iziemek ve bu ama^lann elde edilmesini saglayacak ortakliklan kurmak ve korumak, kurulmu ve kurulacak ortakliklara ve yapilmi? ve yapilacak te ebbtislere geregi halinde katilmak; ekonomik gereklere uygun olarak verimlilik ve karhhk ilkele* ri dogrultusunda, ulusal ekenomi ile uyum i<;indc sermaye birikimine yardim etmek

20 ve bu suretle daha fazla yatinm kaynagi yaratmak uzere tanm sektoriinun kalkintna bankaciligi goreveni de listlenmek; banka kaynaklannin kalkinma plam ve yillik programlann hedeflerine uygun olarak kullanilmasini ve selektif kredi politikasinin etkin bir ekude uygulanmasini saglamak amaciyla sektor bankasi olarak <;ab mak; halkin gegici ihtiyaqlanni kar ilamak atnaci ile, ahnan ta;inir mal rehni kar^iligmda saptanacak kredi hadleri ile, borylunun ahsen sorumlu olmayip sorumlulugun tnerhunla sinirh olacagi, Bankalar Kanununda belirtilen "Hesap Durumu Belgesi aranmayacak krediler aqmak; her tiirlli kredi, bankacilik, sigorta acenteligi ve borsa i lemleri yapmaktir. M ERKEZ KU RU LU U Bankanin merkez kurulu u, Ybnetim Kurulu ve Genel MudurlUkten olu ur. GEN ELM CD O RLU K ' Banka Genel Miidiirlugii; Genel Mlidiir, Genel Mudiir Yardimcilan ( 6) ve bagli alt birimlerden olu ur. ANA HlZM ET BlR lm LERt Zirai Krediler Miidiirliigii; Miktan ne olursa olsun tar.msal uretim (verimlile tirme ve iyile tirme kredileri hari<;) ve pazarlama konulannda krediler agar ve bu kredilere alt i^lemleri yuriitur; tanmsal Uretim ve sanayi konulanni birlikte iijeren entegro projelere ait kredilerde, tanmsal uretim konulannm agirhk ta imasi halinde tiim kredi talebinl inceler ve sonuglandinr; zirai kredi plasmam ve programini Yonetim Kurulunun onaymdan sonra Bankanin genel zirai kredi politikasmi ve kredilerin kuuanilma esaslanni te^kilata bildirir; zirai kredilerde iiriin deger baremlerini saptar ve $ahis hadleri Uzerindeki kredi isteklerini inceleyerek Yonetim Kuruluna sunar. Zirai kredi alacaklannm tahsil i lemlerini izler ve denetler. Zirai Kalkinma Kredileri Miidiirliigii: Kontrollii zirai krediler ve topraksu kredileriyle verimlendirme ve iyile tirme krediierine ili kin i leri yiiriitur, kontrollii zirai kredi sistemlnin tiim yurtta etkin ve yaygm bigimde uygulanmasmi saglar, bu konuda tiim kurulu;larla i birligi yapar; Bankanin bu konu ile ilgili kredi plasmanlannin ve programinm belirlenmesi ile ilgili genel esaslan belirler, kredi limitlerini ve ^ubelerin dogrudan agabilecekleri kredilerin sinirlanni saptar; agilan kredilerin amacina uygun olarak kullanilmasini ve tahsil durumlanni izler; Yonetim Kurulunca belirlenecek sinirlar iginde siire verme, erteleme, taksitlendirme ve yiikseltme i^lerini ve uluslararasi anla malardan dogan ve MUdurliigii ilgilendiren fonlarla ilgili tiim i^leri yiiriitur. Tohumluk i;ieri Miidiirliigii; 5254 sayih Kanunun 3. maddesi uyannca Tanm, Orman ve Kbyi leri Bakanhgi adina Bankaca agilan kredi limiti ve yillik dagitim miktan iginde adi gegen Bakanlik tarafindan tahsis ediien tohumluklann, muhtag giftgi-

21 lere dagitilmasi, bii bakanhgin emri ile giftgilere pe;in bedelli <;e ith cins tohumluk sati i yapilmasi, goqtnenlere, miiltecilere ve nakledilenlere verilmek iizere tahsis edilen tohumluk ve yemeklik hububatin satin ahnmasi, dagitilmasi, tahsil ve tasfiyesine ait i lemleri yapar. Toprak ve Tanm Refom iu Krediler MudQrlu ii: Toprak ve tanm reformu mevzuatinin Bankaya verdigi yukiimlulukleriii yerine getirilmesi, kurulmu? ve kurulacak toprak ve tanm reformu kooperatlflerinin ve list orgiitleriiiin ktedilendirilmesi ve bu konudaki isteklerinin incelervmesi, toprak ve tanm reformu konusunda bzel amagla a?ilacak kredilerin yillik plasman ve programlannin hazirlanmasi, plasmaniann dagitim essaslannin saptanmasi ve kredilerin tahsili igln gerekli i^lemler ile bu konudaki diger i lemlerin yiiriitulmesiyle gorevlidir. Te vik ve Geli^tirme Kredileri Miidiirliigii; Dunya Bankasi ve diger di finansman kurulu lanndan saglanan ve Bankanin kredi kaynaklanndan olu turulan fonlardan, gerektiginde Proje Degerlendirme MudiirlUgiiniin goru^unii de alarak, tanmsal iiretim ve tanma dayah sanayi kredileri a?ar ve kredilerle ilgili projelerin uygulanmasini saglar, Dunya Bankasi ve diger d i; finansman kurulu;lanyla yapilan anla^malarda yer a- Ian ve Banka tarafindan yerine getirilmesi gereken i leri yiiriitur, Su Oriiiileri ve Kredileri Miidiirliigu; Su urunleri ureticilerinin ve avcilannin, bun- lann kurduklan kooperatiflerle list kurulu^lannin veya Bankaca kreduendirilmesi uygun gbriilen ger?ek ve tuzel ki^ilerin, su uriinlerinin avlanmasi, Uretimi, i lenmesi, sanayii ve pazarlanmasi ile ilgili konularda gereksinme duyduklari her ge it kredilerin diizenlenmesi ve dagitimi gorevini yapar. Kooperatifler Miidurliigii; Bankaca, kooperatifler araciligi ile a?ilacak tanmsal kredilerin plasman programlanni hazirlar ve gerekli i lerini yiiriitur, Banka plasman ve 9ali ma programi geregince kooperatifler igin kabul edilen plasmaniann dagitimini yapar, T.K. Kooperatiflerinin finansmani igin kaynak imkanlari saglar, kooperatif or- taklannin kisa ve orta vadeii kredi gereksinimlerinin kar^ilanmasi i<;in kooperatiflere kredi agar, T.K. Kooperatifleri lizerindeki Banka alacaklannin guven ve seyyaliyetini saglayacak onlemleri aiir, tanm kredi kooperatiflerine agilan kredilerin erteleme istek* lerinl inceler ve sonuglandinr, tanm sati kooperatifleri ve birliklerine gerekli kredileri agar ve takip eder, bu kooperatiflerin ve birliklerin tefti ve denetim i lemlerini iz- ler. Ticari Krediler Miidiirlugii: Bankanin her tiirlii ig ve ticari kredi i lemlerini yuriitlir ve sonuglandmr, Ticari kredilerin yilhk plasman ve programini saptar. ubelerin yilhk kredi limitlerinin belirtilmeslni ve bunlann esaslannin dlizenlenmesine ait i^lemlerin hazirlanip onaylanmasini saglar, yil igerisinde plasmaniann kullanilmayanlarini geri ahr veya gegici limit tespit eder. Bankalara, miiesseselere, KlT'lere ve Hazineye ya da Hazlne kefaletiyle resmi dairelere, belediyelere, ozel idarelerce agilacak kredilerle ilgui esaslarla, ticari kredi agih;ina ait Istihbarat esaslanni saptar ve bu konuda tstih-

22 barat MudurlUkleri ile i;birligi yapar, tlini ticari kredilerin tahsil ve kovu^turulmalan ile ilgili i lemleri yiiriitur. i tiraklcr Miidiirliigii; Bankanin kurulmu; ya da kurulacak bir ortakhga katilmasi, katilm i; oldugu ortakhklardaki katilma payinin artinlmasi ya da azaltilmasi, hisse senetlerinin devri, sah i, ortakhgm tasfiyesi hallerinde gerekli tiim i lemlcrinin yiirli- tiilerek sonu<;landinlmasi, yonetim kurullannda.tasfiye memurlukjannda vedeneticiliklerde giirev alacaklarm belirlenmesi gorevlerinl yapar. Para ve Tahvil Miidiirliigii: ubelerin olagan ve olaganiistu donemlerde kasalannda bulundurmalan gereken para miktarlannm tespiti, para gereksinimi bulunan ubelere birikme merkezi ubeleri araciligiyla para gonderilmesi ve para fazlasi olan ube- lerden fazlahklann aldinlmasi, Bankaca tahvil Qikartilmasi ile ilgili turn i lemlerin diizenlenmesi, Bankanin tiim ankes durumunun izlenmesi, reeskont ve Merkez Bankasi avanslan ile ilgili i lemlerin yiiriitiilmesi goievlerini yapar. Di? Muameleler Miidiirliigii: Di ticaret finansmani ile ilgili her turlii kredi i lemleri i<,m Ticari Krediler Miidiirliigunce saptanan kredilerin yiiriirliikteki mevzuata uygun olardk kullandirilmasini saglar, muhabir bankalarin Genel MudiirlUk onayi ile kredi limitlerini belirler, di i^lemler yapmaya yetkili ubeler emrine kurye kredisi agilmasini saglar, di iilkelerle yapilan her liirlii banka hizmetlerini diizenler, di? i?lem yapilniasi gereken ubeleri saptar, di? Ulkelerde sjube, biiro a<;ma ya da tenisilcilik kurma gorevlerini yapar, di iilkelerdeki bu gibi birimlerin tiim i^lemlerini yiiriitur ve sonuplandinr. Tevdiat ve Banka Hiznietleri Miidiirliigii: Bankanm her ge;it mevduat ve bankaci* hk i^lemlerini yiiriitiir, bu konularda gikanlmi mevzuali izleyerek Bankaca uygulanmasi igin gerekli bnlemleri alir, (je^itli kurumlann veznedarlik i lerinin Bankaca yapilmasi igin gerekli i lemleri diizenler. DANI MA VEDENE^rtM BlR tm LER l T e fti; Kurulu Ba^kanligi Hukuk Mii^virligi Organizasyon ve Metot Mudiirliigii Kontrol Miidiirliigii: Genel MiidiirlUkge, ;ubelere gonderilen plasmanlann kullamliminm mevzuata, kararlara ve emirlere uygunlugunu denetler. Risk ve kontrol cetvellerini, kontrolorliik raporlanni, ubelerin diizenledikleri faaliyet raportarmi inceler ve degerlendirir. Kontrolorliiklerin, te kilatini, kadrolarini, gorevlendirilmelerini, gcirev, yetki ve <;ah ma eki!lerini duzenler. iktisadi Ara$tirmalar Miidiirliigii: Banka adma genel ekonomik konjonktiir ile u> lusal gelir ve gider, Devlet maliyesi, di ticaret odemeler dengesi, para, kredi, i giicii, istihdam, Tiyat, yatinm, tanmsal ve endiistriyel iiretim, tiiketim hareketlerini izler, ali-

23 nan sonu(;lan bir rapor halinde Genel Miidurllige sunar, Bankanin kalitatif prodiikti* vitesinin ve kantitatif prodiiktivite ve rantabilitesinin artinlmasi konusunda her tiirlii ara tirmalan ve degerlendirmeleri yaparak Genel Mudurluge bir rapor halinde sunar. istilibarat Mudiirliigii; Genel miidiirlukqe, yonetim kurulunun onayi ahnmak sure- tiyle, belirlenecek limit tizerinde kredisi olan ya da bu limit uzerinde kredi talep eden firmalarlh ilgili istihbarati yapar, firmalann yil sonu bilan<;olanni ve hesap vaziyetlerini alarak gerekli mali tahliller yapar, Bankaca kredilendirilmemi; olmakla birlikte kredilendirdmesi Banka ve yurt ekonomisi iqin yararh olacak firmalar hakkinda istih- barat yapar. YARDIMCI BlR lm LER Muliasebe Miidiirliigii Personal Mudiirliigii Savunma Sekreterligi ' Plan Program ve B iitfe Miidiirliigii: H eryil Ocak ayi ba mdan itibaren bir takvim yili i<;in yiiriirliige girecek olan (jali^ma ve plasman programmi hazirlar, onaylanan bu programin ongoriilen ekilde yiiriiyiip yiiriimedigini Izler, sonugtan Genel Miidiirliik makanuna bilgi vorir, biitge ve program konulanndaki yenilikleri izler, biitge hesaplan konusunda yeni sistemleri ara^tinr ve uygulamalan i«;in Muhasebe MQdiirlUgiine oneride bulunur, her i^letme butqesini ve yil kanni hcsaplar, son iki yila ait rakamlarla kar ila tirmah olarak diizenleyecegi bir raporla Yonetim Kurulu onaymdan gecjirir, kesinle en i letme biit<;esine dayanarak ubelere yillik krediye bagli i^letme masraflan igin gerekli tahsisleri yapar, aidat gibi kanuni odemelerin zamaninda yerine getiril- mesini saglar. Malzeme ve Satinalma Miidiirliigii: Bankanin Genel Miidiirliik ve ubeleri ile birlikte tum te kilati igin gerekli demirba e ya, i letme, kirtasiye ve biiromalzemesi, gi- ;e ve muhaset>e makineleri, hizmet arabalan Ile her turlli e^yanm ah mi igin piyasa ara?t»rniasi yaparak en ucuz fiyata alinmasini saglar. Otomasyan Miitfiirliigii: Genel Miidiirliik ve ubelerce yiiriitulen hizmetlerin gabuk, kolay, etkin ve duzenli yapilabilmesi igin bir program ve plan dahilinde otomasyonunu saglar, otomasyonla ilgili makinalarm segimini ve en uygun olanmin satin alinmasini, bunlan kullanacak personelin egitlmini saglar, otomasyon konusundaki yeni gelismeleri izler. in ^ a t ve Emiak Miidiirliigii; Banka igin gerekli ta^mmaz tnallann ahm ve satim l^lerini, Banka alacagmin kar^iligi olup tefewiiz edilmi? ta^inmaz mallann sati ini, hizmet binalan, depo ve lojman gibi binalann kiralanmasi i lerini yiiriitiir, piyasadaki firmalara bina in$a ettirir, yaptinlacak binalar igin plan, proje vb. hazirlar ve devam eden in;aatlan her bakimdan denetler.

24 Planlama Miidurliigu: Yilhk yatinm programlannm esaslanm saptamak Igin llgili birimlerle e gudum toplantilan yapar ve toplanti sonuglanna gore Bankanin yatirim progranuni hazirlar, program uygulamalannin sonucundan diizenli olarak DPT na bilgi verir, yilhk yatinm programinda yapilacak degi iklikler igin gerekli izni alir, tcra Planinin uygulanmasi ile ilgili olarak DPT'na bflgi verir. Sosyal Hizmetler Miidurliigii: Toplu i s6zle meleri, sosyal sigortalar, grev ve lokavt, sendikalar kanunlan lie diger Qali^ma mevzuatini izier, yapilan toplu i; sozle;* melerinin uygulanmasim saglar, hakeme ba vuruldugunda Bankayi temsil eder, lojman, kamp, misafirhane, kte, yuva, lokal ve burslu ogrencilerle ilgili i leri yiiriitur, Egitim Miidiirliigii Halkla ili;kiler Miidiirliigii: 19 Hizmetler Miidiirliigu: Genel MiidiirlUk hizmet binalan, lojman vb. binalarm kiigiik gaptaki onanmi ve bakimi ile tesisacin <;ali;tirilmasi i^lerini yiiriitiir, bu gibi i;- lerde <;ah5an teknik elemanlar, oforler ve diger hizmetlilerle ilgili i^leri yapar, anilan binalardaki her tiirlu tesisatin diizgun i;lemesini saglar. Saglik Yardim Sandigi Miidiirliigii: Banka personeli ve emeklileri ile bunlann bakmakla yuktimlu olduklan aile fertelrinin muayene ve tedavileri iqin gerekli i lem- leri yonetmelik esaslanna gore yiiriitur, bu amagla ge^itli uzmanhk dallanndan uzman hekiinlerle hizmet anla;malan yapar. Proje Degerlendirme Miidiirliigii: Banka tarafmdan tarimsal ve tanmsal amaqli sanayi kollanna agilacak kredilerin daha rasyonel ve teknige uygun olarak kullanilmasi i<;in Genel MiidiirlUk kredi brimlerine yardimci olur, agilmasi dii iinulen kredilerin e- konomik ve mali yonden uygun olup olmayacagi hakkmda gorii? verir, projelerin uy«gulanmasmi yerinde izler, denetler, Genel MiidiirlUk birimleri ve ;ubeler tarafmdan is- tendiginde teknik konularda goru bildirir, tarim tekniklerindeki geli^meleri inceler ve izler. Haberlejme Mudurlugu: Birimlerin gelen ve giden evrakini a?ar, kaydeder, genelge ve gelen yazilann dagitimmi yapar, telefon ve teleks ile haberle meyi saglar, abonelik l lerini yuriitur. Matbaa Miidurliigii; Genel MudurlU'' birimleri ile turn ubeler tarafmdan kuuanilan formlann, genelge ve benzeri metinlerin baski ve ciltleme i lerini yurutur. Bdlge Miidiirlukleri Buro Miidurliigii; Bolge MUdiirlUkleri ile Genel MUdUrluk ara* smda ileti;im i saglar. T A R A KURU LU $U BOLGE MODORLOKLERl: t<; Anadolu (Ankara), Istanbul ve Trakya (Istanbul), Marmara (Bursa), Ege (Izmir), Akdeniz (Adana), GUneydogu Anadolu (Diyarbakir), Van (Van), Dogu Anadolu (Erzurum),Karadeniz (Samsun), Konya (Konya).

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 2002-2016 YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 1 ADANA SANAYİ ODASI 2 ADANA TİCARET BORSASI 3 ADANA TİCARET ODASI 4 ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 5 AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI 6 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 80,65671 80,65671 110010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK MEMURU (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 79,69237

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Şubat/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

16-20 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI

16-20 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI 16-20 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI İL İLÇE YURDUN ADI STANDART ADANA MERKEZ GENEL YURT TOPLAMI 135-178 184-294 63-101 45-81 ÜCRETİ FARKLI YURT TOPLAMI 11-20 22-42

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2013-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) KURUM ADI UNVANI 110010979 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AYDIN / MERKEZ - MERKEZ) 1 0 85,18503 85,18503 110011051 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MEMUR (ERZURUM / MERKEZ - MERKEZ) 2 0 82,45276 86,57482 110011057

Detaylı

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı 190920003 ADANA-ASKİ ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VEZNEDAR (ADANA / SEYHAN - Merkez) 15 0 91,30113 96,40000 190920001 ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Detaylı

TABLO-2. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/26 KPSS 2008/4

TABLO-2. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR 1/26 KPSS 2008/4 KODU KURUM ADI UNVANI SINIF DERECE ADET ARANAN NİTELİK KODLARI 2843251 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SEKRETER ( BOLU Merkez ) GİH 10 2 3179 2843253 ADLİ TIP KURUMU EMANET MEMURU ( İSTANBUL Merkez ) GİH

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-3 Lisans Mezunları I. Grup Ek Yerleştirme )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-3 Lisans Mezunları I. Grup Ek Yerleştirme ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-3 Lisans Mezunları I. Grup Ek Yerleştirme ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI 3141016 1

Detaylı

TABLO-1. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2016/1)

TABLO-1. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2016/1) TABLO-1. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBECEĞİ VE POZİSYONLAR (KPSS 2016/1) ADI 110010001 38617 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 110010003 38659 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 110010005

Detaylı

KREDİ VE YURTLAR KURUMU YATIRIMDA OLAN YURTLARIN DURUMU GENEL İCMALİ SÖZLEŞME AŞAMASINDA OLAN İHALE AŞAMASINDA OLAN

KREDİ VE YURTLAR KURUMU YATIRIMDA OLAN YURTLARIN DURUMU GENEL İCMALİ SÖZLEŞME AŞAMASINDA OLAN İHALE AŞAMASINDA OLAN KREDİ VE YURTLAR KURUMU YATIRIMDA OLAN YURTLARIN DURUMU GENEL İCMALİ ADET KAPASİTE İNŞAATI TAMAMLANAN İNŞAATI DEVAM EDEN SÖZLEŞME AŞAMASINDA OLAN İHALE AŞAMASINDA OLAN PROJE AŞAMASINDA OLAN ARSA HUKUKİ

Detaylı

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU 1 ADANA ADANA HACI SABANCI X 1.590,00 2 ADANA KOZAN X 164,00 3 ADIYAMAN X 210,00 4 ADIYAMAN BESNİ X 115,00 5 ADIYAMAN GÖLBAŞI X 110,00 6 ADIYAMAN KAHTA X 161,17 7 AFYONKARAHİSAR X 465,00 8 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

746 Abant ve Bolu Çevresi Turizmi A.Ş. 100 Adalet Bakanlığı. 761 Adana Kağıt Torba Sanayii T.A.Ş. 101 Adli Tıp Kurumu Başkanlığı

746 Abant ve Bolu Çevresi Turizmi A.Ş. 100 Adalet Bakanlığı. 761 Adana Kağıt Torba Sanayii T.A.Ş. 101 Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Devlet Arşiv Kodları Metin Boyutu [-] [+] Arşiv Kodu Kurum / Kuruluş Adı 746 Abant ve Bolu Çevresi Turizmi A.Ş. 100 Adalet Bakanlığı 761 Adana Kağıt Torba Sanayii T.A.Ş. 101 Adli Tıp Kurumu Başkanlığı

Detaylı

SENDİKAMIZ ÜYESİ KAMU KURULUŞLARI

SENDİKAMIZ ÜYESİ KAMU KURULUŞLARI SENDİKAMIZ ÜYESİ KAMU KURULUŞLARI 01 MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI Bakanlıklar / ANKARA 02 İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Bakanlıklar / ANKARA 03 DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI Balgat / ANKARA 04 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Bakanlıklar

Detaylı

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km

VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK 200 KM MESAFEYE KADAR KURULUŞ MERKEZİ DIŞINDA FAALİYET GÖSTERİLEBİLECEK DİĞER İLLER Hatay 191 km 1 ADANA 2 ADIYAMAN 3 AFYON 4 AĞRI 5 AMASYA 6 ANKARA 7 ANTALYA 8 ARTVİN 9 AYDIN 10 BALIKESİR 11 BİLECİK 12 BİNGÖL 13 BİTLİS 14 BOLU 15 BURDUR 16 BURSA 17 ÇANAKKALE 18 ÇANKIRI VALİLİK BİNASI ESAS ALINARAK

Detaylı

KPSS 2010/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 11 ŞUBAT 2011)

KPSS 2010/2 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ÖNLİSANS ) ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 11 ŞUBAT 2011) 2022411 1 0 86.623 86.623 ABT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SEKRETER( BOLU MERKEZ) 2021851 2 0 88.414 88.871 ADALET BAKLIĞI KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ( KARA MERKEZ) 2021853 1 0 86.175 86.175 ADALET BAKLIĞI

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİSANS LİSANS LİSANS LİSANS

DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİSANS LİSANS LİSANS LİSANS Kodu :4577 Biyomedikal Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Kodu :7109 Son 5 Yıl İçerisinde 27470 KPDS/YDS En Az B Seviyesinde İngilizce Bilmek DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez ANKARA

Detaylı

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT.

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT. KURUM ADI KADRO ADI 1241011 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 2 0 88,10220 88,56604 1241013 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 1 0 85,43244

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA ) / POZİSYON UNVANI 190050001 9521 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADANA MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225 190050003 9522 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN KAHTA Taşra YH 11 1 2001 7225 190050005 9523 ADALET BAKANLIĞI

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İçindekiler Bölüm 1 2004 Yılı Dört Aylık Sonuçlar Bölüm 2 Teyit Sonuçları Bölüm 3 Internet Üzerinden İhale İşlemi Yapan İdarelerin İllerine ve Yapılarına Göre Dağılımları 2 2003 yılında ve 2004 yılının

Detaylı

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi

2009 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 29 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı Ocak 21, ANKARA Özet 29 yılı sıcaklıkları normallerinin,9 C üzerinde

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

K U R U L K A R A R I Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010

K U R U L K A R A R I Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Karar No: 2931-1 Karar Tarihi: 16/12/2010 1. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu nun 16/12/2010 tarihli toplantısında, Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Tüzel

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

TABLO-1. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR

TABLO-1. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADROLAR VE POZİSYONLAR KKODU KURUM ADI KADRO UNVANI SINIF DERECE ADET ARANAN NİTELİK KODLARI 1027123 İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ (KIRIKKALE) AMBAR MEMURU( KIRIKKALE ) GİH 10 1 2097 7268 1027125 İL ÖZEL İDARESİ (SAKARYA)

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ 1/5/2010-31/5/2010 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ () Sn Belge No Belge Tarihi Firmanın Adı Yatırımın Sektörü Yatırımın Yeri Firmanın Adresi Yatırımın Belge

Detaylı

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL 1 Kasım 2013 17:15 2 Kasım 2013 17:14 3 Kasım 2013 17:13 4 Kasım 2013 17:12 5 Kasım 2013 17:11 6 Kasım 2013 17:10 7 Kasım 2013 17:08 8 Kasım 2013 17:07 9 Kasım

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11 MERKEZ TEŞKİLATI BOŞ LARINI GÖSTERİR TABLO İLİ İLÇESİ KURUM KURUMU SINIFI UNVAN DERECELERE GÖRE MÜNHAL LAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 214816 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ AHM AVUKAT 5935 1 3 3 2 5

Detaylı

2016/1 PERSONEL ALIMI ALINACAK POZİSYONLARIN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMINI GÖSTERİR LİSTE

2016/1 PERSONEL ALIMI ALINACAK POZİSYONLARIN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMINI GÖSTERİR LİSTE 2016/1 PERSONEL ALIMI ALINACAK POZİSYONLARIN BİRİMLERE GÖRE DAĞILIMINI GÖSTERİR LİSTE MERKEZ ANKARA GENEL MÜDÜRLÜK GİŞE VE BÜRO GÖREVLİSİ (GRAFİK TASARIM) İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 3 SÖZLÜ SINAV MERKEZ ANKARA

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI ADI 210020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Teknikeri (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 90,89473 90,89473 210020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 2 0 77,67048 79,29027 210050001

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

2007 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR

2007 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR 2007 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR BANKACILIK VE FİNANS SEKTÖRÜ 1. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 2. ZİRAAT MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Detaylı

2009 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR

2009 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR 2009 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR BANKACILIK VE FİNANS SEKTÖRÜ 1. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 2. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ

Detaylı

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA

Ankara 1996 PUAN TÜRÜ TABAN PUAN ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜM ADI KONTENJAN SIRALAMA KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) 10 MF-1 463,833 6.830 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Matematik Öğretmenliği (İngilizce) 21 MF-1 438,070 14.500 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) 210020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (ADIYAMAN / MERKEZ - Merkez) 4 4 0 82,69988 85,92848 210030001 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ MEMUR (AYDIN / MERKEZ - Merkez) 3 3 0 79,57189 84,86609 210050001 AĞRI İBRAHİM

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT FONU (3. ALT FON) 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI KARMA ALT 1 OCAK - 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT PORTFÖY DAĞILIM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No I- FONU TANITICI BİLGİLER... 1 II- FONUN PERFORMANSINA

Detaylı

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Nisan / 2016

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu Nisan / 2016 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Sektör Raporu I İÇİNDEKİLER 1. LPG ÜRETİMİ...1 2. YURT DIŞI LPG TİCARETİ...1-2 2.1. İthalat...1 2.2. İhracat...2 3. YURT İÇİ LPG TİCARETİ...3-16 3.1. Ürün

Detaylı

İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI (01/01/2014 Tarihinden İtibaren Kullanılmaya Başlanan) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 98025783

İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI (01/01/2014 Tarihinden İtibaren Kullanılmaya Başlanan) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 98025783 İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI (01/01/2014 Tarihinden İtibaren Kullanılmaya Başlanan) TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 98025783 ÖZEL BÜRO ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 73364886 ALIM VE MUHAFAZA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Detaylı

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON GAZİANTEP (735) EK - 2 SÖZLEŞMELİ YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN POZİSYONLAR 2 DİYARBAKIR Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 230 15 10 1 1 1 1 4 263 3 DİYARBAKIR Diyarbakır 2 Nolu

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 6 YGS-6 328,702 172.000

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 6 YGS-6 328,702 172.000 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Yönetim Bilişim Sist.i (İng.) 62 YGS-6 459,393 14.400 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Uluslararası Tic. (İngilizce) 62 YGS-6 456,738 15.600 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN

BOŞ KONTENJAN K.KODU KONTENJAN PUAN K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4123541 1 0 090.857 090.857 MEMUR (İSTANBUL) BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ (BYŞ) 4123543 4 0 086.962 088.105 ZABITA MEMURU (İSTANBUL)

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

2016 YGS - 1 PUAN TÜRÜ İLE ÖNLİSANSLAR

2016 YGS - 1 PUAN TÜRÜ İLE ÖNLİSANSLAR 2016 YGS - 1 PUAN TÜRÜ İLE ÖNLİSANSLAR Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Beton Teknolojisi Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bilgisayar Operatörlüğü Bilgisayar

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

1 - ADANA. İllerde Yaşam Endeksi: 61. Teşvik Bölgesi: 2 AKREDİTE ODA VE BORSALAR ADANA TO ADANA SO ADANA TB CEYHAN TB CEYHAN TO

1 - ADANA. İllerde Yaşam Endeksi: 61. Teşvik Bölgesi: 2 AKREDİTE ODA VE BORSALAR ADANA TO ADANA SO ADANA TB CEYHAN TB CEYHAN TO 1 - ADANA İllerde Yaşam Endeksi: 61. Teşvik Bölgesi: 2 Nüfus (TÜİK - 2015) 2.183.167 Türkiye de 6. Açılan Şirket Sayısı (TOBB - 2015) 1.960 10. İşyeri Sayısı (SGK - 2015) 39.506 8. İstihdam (SGK - 2015)

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ocak/2016

Elektrik Piyasası Sektör Raporu Ocak/2016 Elektrik Piyasası Sektör Raporu I GİRİŞ Bu rapor, elektrik piyasasında faaliyette bulunan lisans sahibi şirketlerin Kurumumuza sunmuş oldukları bildirimler esas alınarak hazırlanmıştır. Rapordaki lisanslı

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ LAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 290220001 13309 290220003 13310 291520001 13539 291520003

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

4213531 1 0 088.453 088.453 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (ANKARA) ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BŞK. (Merkez)

4213531 1 0 088.453 088.453 BİLGİSAYAR İŞLETMENİ (ANKARA) ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BŞK. (Merkez) K.KODU KONTENJAN BOŞ KONTENJAN EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN KADRO ÜNVANI KURUM ADI 4213521 1 0 084.841 084.841 BAŞKATİP (KONYA) ATAKENT BELEDİYESİ 4213523 1 0 082.282 082.282 ZABITA MEMURU (KONYA) ATAKENT

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016

ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 ŞEREF DEMİRTAŞ TÜİK ZONGULDAK BÖLGE MÜDÜRÜ 08/01/2016 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut

Detaylı

I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR ÖSYM KURUM KODU MB NO KURUM ADI GÖREVLENDİRME YAPILACAK İL/İLÇE KADRO SAYISI

I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR ÖSYM KURUM KODU MB NO KURUM ADI GÖREVLENDİRME YAPILACAK İL/İLÇE KADRO SAYISI I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR 901311321 11111 ADALET BAKANLIĞI ANKARA 4 901311551 11112 MALİYE BAKANLIĞI ANKARA 5 901311828 11113 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA 3 901311436 11114 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

Atama Yapılacak İdare ve Kadro/Pozisyon Sayıları GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

Atama Yapılacak İdare ve Kadro/Pozisyon Sayıları GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ Atama Yapılacak İdare ve Kadro/Pozisyon Sayıları I SAYILI CETVEL GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ Sıra No İDARE ADI Boş Kadro Sayısı 1 Yargıtay 1 2 Danıştay 1 3 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ TEŞVİK BELGELERİ 1//2010-31//2010 TARİHLERİ ARASINDA VERİLEN TEŞVİK BELGELERİ () Sn Belge No Belge Tarihi Firmanın Adı Yatırımın Sektörü Yatırımın Yeri Firmanın Adresi Yatırımın Belge Türü Cinsi 1 2 3

Detaylı

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE

22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki LİSTE 22/12/2011 tarihli ve 28150 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 29/11/2011 tarihli ve 2011/2474 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki S.NO 1 2 LİSTE BATI AKDENİZ GÜMRÜK VE TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) 1 Antalya

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

Risk Merkezi Aylık Bülteni

Risk Merkezi Aylık Bülteni Risk Merkezi Aylık Bülteni Ocak 2016 Sayı: 5 Mart 2016 İçindekiler Sayfa No Açıklamalar 2 I. Krediler/Tasfiye Olunacak Alacaklar Bankalar, Finansman Şirketleri, Faktoring Şirketleri ve Finansal Kiralama

Detaylı

Ocak 2013 SAGMER İstatistikleri

Ocak 2013 SAGMER İstatistikleri Ocak 2013 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Ocak 2013 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ

İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ İTHAL VE İHRAÇ EDİLECEK GIDALARIN GİRİŞ VE ÇIKIŞ KAPILARININ TESPİT VE İLANINA DAİR TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 01.03.2001-24333 Amaç Madde 1- Bu Tebliğin amacı; İthal ve ihraç edilecek gıdaların kontrolü

Detaylı

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015

TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 TÜİK BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 09/09/2015 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı İzin Konut Satış Ulaştırma

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLULAŞTIRILMIŞ PROJELERDE ALT PROJE SEÇİMİ VE ÖDENEK TAHSİSİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1- Bu Usul ve Esaslar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2014

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10 ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA ADANA CEYHAN HATAY İSKENDERUN ERDEMLİ MERSİN - ÖĞRETİM DÖNEMİNDE BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA GİRMEYE HAK KAZANAN VE TA BARINMAK İSTEYEN(Hazırlık ve.sınıf Öğrencileri-) ADANA

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ AMAÇ 2001 yılında 4691 sayılı yasayla kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ

Detaylı

1 / 5 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 5 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110160001 BARTIN ÜNİVERSİTESİ Teknisyen (BARTIN MERKEZ Merkez) 1 0 89,00512 89,00512 110160003 BARTIN ÜNİVERSİTESİ Kaloriferci (BARTIN MERKEZ Merkez) 2 0 91,82970 93,92348 110470001 GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI Umut Oran Basın Açıklaması 27.5.2013 -TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI -SON ÜÇ YILDA KİŞİBAŞINA DÜŞEN TÜKETİCİ BORCU YÜZDE 90 ORANINDA ARTARKEN, AYNI DÖNEMDE TASARRUF NDAKİ ARTIŞ

Detaylı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi) Ali Çarkoğlu (Sabancı Üniversitesi) Burhan Şenatalar (İstanbul Bilgi Üniversitesi) 1 Çalışmanın Yöntemi 8 Kasım-23

Detaylı

Tablo-2: YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ

Tablo-2: YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ Tablo-2: YATIRIM PROJELERİ LİSTESİ SEKTÖRÜ : KONUT PROJE SAHİBİ : ADALET BAKANLIĞI (Bin TL) PROJE NO 2015 SONUNA KADAR TAHMİNİ ADALET BAKANLIĞI I 6.300 0 3.700 B) DEVAM EDEN PROJELER I 6.300 0 3.700 b)

Detaylı

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR Tüvturk Araç Muayene işleminin araç sahiplerine en az zaman kaybettirerek gerçkeleştirilmesi amaçlanarak kurulan araç muayene randevu sistemi yoğunluğu

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014

ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 ERDİNÇ SANCAK TÜİK EDİRNE BÖLGE MÜDÜRÜ 07/08/2014 Nüfus Eğitim Sağlık Doğum Ölüm Evlenme ve Boşanma İşgücü Tüketim Fiyat Endeksleri Finansal Yatırım Araçları Milli Gelir Dış Ticaret Yapı Ruhsatı Konut

Detaylı

DİL KURSLARI İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ

DİL KURSLARI İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ DİL KURSLARI İNDİRİM HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ Hizmet Birim Sayısı 163 İl Sayısı 55 İlçe Sayısı 134 İLLER İLÇELER HİZMET BİRİMLERİ ADANA ÇUKUROVA AMERİKAN KÜLTÜR ADANA SEYHAN AMERİKAN KÜLTÜR ADANA ÇUKUROVA

Detaylı

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ

SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ SURİYE ARAP CUMHURİYETİNE YAPILAN İHRACAT ANALİZİ Sayfa 1 / 12 İLLER BAZINDA SURİYE YAPILAN İHRACAT -2011 Sayfa 2 / 12 GAZIANTEP SURİYE 98.011.759,68 HATAY SURİYE 102.197.108,56 SAKARYA SURİYE 2.432.730,63

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Gözden Geçirme Notları 2011 Yılı Şubat Ayı TÜFE Göstergeleri TÜİK tarafından tarihinde açıklanan, 2011 yılı Şubat ayı

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ PROMOSYON KAMPANYALARINA SMS KATILIMI İÇİN YAYSAT BAYİ KODLAR

HÜRRİYET GAZETESİ PROMOSYON KAMPANYALARINA SMS KATILIMI İÇİN YAYSAT BAYİ KODLAR HÜRRİYET GAZETESİ PROMOSYON KAMPANYALARINA SMS KATILIMI İÇİN YAYSAT BAYİ KODLAR İL İLÇE BAYİ ADI TEL SMS KODU ADANA CEYHAN CEYHAN BAYİSİ (322) 613-1903 456 ADANA KADİRLİ KADİRLİ BAYİSİ (328) 718-0790 466

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI

SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI SİVAS İLİ TARIM VE HAYVANCILIK RAPORU HAZIRLAYAN DOÇ.DR.BERRİN FİLİZÖZ TOBB SİVAS İLİ AKADEMİK DANIŞMANI TARIM İlçe Adı Toplam Alan(dekar) TARIM ALANLARININ DAĞILIMI 2014 Tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin

Detaylı