Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: 24516

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516"

Transkript

1 Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (Değişik:RG-3/5/ ) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 5 inci maddesinde sayılan hizmet kollarına giren kamu kurum ve kuruluşlarının belirlenmesi ile ilgili hususlar bu Yönetmelikte düzenlenmiştir. Dayanak Madde 2- (Değişik:RG-3/5/ ) Bu Yönetmelik 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 5, 41 ve geçici 5 inci maddelerine göre hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 3- a) Kurum : Kuruluş Kanunları veya kuruluşlarına ilişkin mevzuatlarında görev, yetki ve sorumlulukları belirlenen, hizmetin niteliği ve yürütülmesi bakımından idari bir bütünlüğe sahip işyerlerinden oluşan kuruluşları, b) İşyeri : Kamu hizmetinin yürütüldüğü yerleri, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Hizmet Kollarının Belirlenmesi, Uyuşmazlıkların Çözümü Hizmet Kollarının Belirlenmesi Madde 4- Kamu kurum ve kuruluşlarının girdikleri hizmet kolları ekli listede gösterildiği şekilde tespit edilmiştir. Bu kurum ve kuruluşların merkez ve taşra teşkilatına bağlı tüm birimler ile yine bu kuruluşlara bağlı döner sermaye, fonlar ve kefalet sandıkları, bağlı ortaklık ve müesseseler de asıl işyerinden sayılır. (Ek:RG-19/3/ ) Bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının özelleştirme kapsam ve programına alınmaları halinde özelleştirme kapsam ve programına alınmadan önce görevleri itibariyle belirlenmiş hizmet kollarında değerlendirilmeye devam edilir. Bağlı ortaklıklardan özelleştirme kapsam ve programına alınan kurum ve kuruluşlar da önce bağlı bulundukları teşebbüslerin hizmet kolunda değerlendirilir. Uyuşmazlıkların Çözümü Madde 5- Kamu kurum ve kuruluşlarının girdikleri hizmet kolunda anlaşmazlık çıkması halinde tarafların başvurusu üzerine hizmet kolu, kurum ve kuruluşta yürütülen görevin niteliğine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca birlikte belirlenir. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra kurulacak kamu kurum ve kuruluşlarının dahil edileceği hizmet kolu ile ekli listede yer almayan kurum ve kuruluşlar Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı tarafından tespit edilir. Değişiklikler Resmi Gazetede yayımlanır. Yürürlük Madde 6- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 7- (Değişik:RG-3/5/ ) Bu Yönetmelik Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Devlet Personel Başkanlığının bağlı bulunduğu Bakan tarafından müştereken yürütülür. (1) Bu Yönetmeliğin adı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik iken, 3/5/2012 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan değişiklik yönetmeliği ile metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

2 YÖNETMELİĞİN 4. MADDESİNE GÖRE KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARINI GÖSTEREN LİSTE Hizmet Kolu Sıra No. Kurum Kodu Kurum ve Kuruluşlar 01 Büro, bankacılık ve sigortacılık hizmetleri 01 Anayasa Mahkemesi Başbakanlık, 03 (Değişik:RG-3/5/ ) Kalkınma Bakanlığı, 04 Hazine Müsteşarlığı, 05 (Değişik:RG-3/5/ ) Ekonomi Bakanlığı, 06 Sayıştay 07 Danıştay 08 Yargıtay 09 (Değişik:RG-27/3/ ) Türkiye İstatistik Kurumu, 10 (Değişik:RG-3/5/ ) Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Adalet Bakanlığı, 12 İçişleri Bakanlığı, 13 Dışişleri Bakanlığı, 14 (Değişik:RG-3/5/ ) Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı 15 Maliye Bakanlığı, 16 (Mülga:RG- 20/9/ ) 17 (Mülga:RG- 20/9/ ) 18 (Değişik:RG-3/5/ ) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 19 (Değişik:RG-3/5/ ) Avrupa Birliği Bakanlığı, 20 Devlet Personel 21 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 22 Sosyal Güvenlik Kurumu 23 (Mülga:RG-27/3/ ) 24 (Mülga:RG-27/3/ ) 25 Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, 26 (Değişik:RG-27/3/ ) ÇASGEM- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi, 27 (Mülga:RG-27/3/ ) 28 Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 29 Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, 30 Özelleştirme İdaresi 31 (Mülga:RG-19/3/ ) 32 Yüksek Seçim Kurulu 33 (Mülga:RG-3/5/ ) 34 Rekabet Kurumu 35 (Mülga:RG-3/5/ ) 36 (Değişik:RG-3/5/ ) Spor Genel Müdürlüğü, 37 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, 38 Sermaye Piyasası Kurulu 39 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 40 Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği, 41 (Mülga:RG-19/3/ ) 42 (Mülga:RG-3/5/ ) 43 (Mülga:RG-3/5/ )

3 44 Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, 45 Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, 46 Doğal Afet Sigortaları Kurumu 47 Şeker Kurumu 48 (Ek:RG- 25/12/ ) Kamu İhale Kurumu, 49 (Ek:RG-06/08/ ) (Değişik:RG-27/3/ ) Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, 50 (Ek:RG-/11/ ) Gelir İdaresi 51 (Ek:RG-27/3/ ) Türkiye Adalet Akademisi, 52 (Ek:RG-27/3/ ) (Mülga:RG-3/5/ ) 53 (Ek:RG-24/4/ ) TMSF - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 54 (Ek:RG-3/5/ ) Gençlik ve Spor Bakanlığı, 55 (Ek:RG-3/5/ ) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, 56 (Ek:RG-3/5/ ) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar 57 (Ek:RG-3/5/ ) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri 01 Milli Eğitim Bakanlığı, (Değişik:RG-3/5/ ) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü, 03 (Mülga:RG-19/3/ ) 04 Yüksek Öğretim Kurulu 05 Üniversiteler Arası Kurul 06 (Değişik:RG-3/5/ ) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 07 Üniversiteler, 08 Yüksek Teknoloji Enstitüleri, 09 Yüksek Öğrenim, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü 03 Sağlık ve Sosyal Hizmetler 01 Sağlık Bakanlığı, (Değişik:RG-3/5/ ) Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, 03 (Mülga:RG-3/5/ ) 04 Adli Tıp Kurumu 05 (Mülga ibare:rg-/08/ ) 06 (Mülga:RG-3/5/ ) 07 (Mülga:RG-3/5/ ) 08 (Mülga:RG-3/5/ ) 09 (Mülga:RG-3/5/ ) (Değişik:RG-3/5/ ) Üniversite hastaneleri (Tıp ve diş 10 hekimliği fakülteleri ile bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezleri) 11 (Ek:RG-27/3/ ) (Mülga:RG-3/5/ ) 12 (Ek:RG-3/5/ ) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 13 (Ek:RG-3/5/ ) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, 14 (Ek:RG-3/5/ ) Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 15 (Ek:RG-3/5/ ) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 04 Yerel Yönetim Hizmetleri 01 İl Özel İdareleri ve bunlara bağlı işletme, müessese ve idareler, Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve bunlara bağlı işletme, müessese ve idareler, 03 Yerel Yönetim Birlikleri, 04 Bozcaada ve Gökçeada İdareleri,

4 05 Basın, Yayın ve İletişim Hizmetleri 01 Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 03 T.R.T. Genel Müdürlüğü, 04 (Mülga ibare:rg-12/05/ ) ( ), 05 (Değişik:RG-27/3/ ) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 06 P.T.T. Genel Müdürlüğü, 07 Basın İlan Kurumu 06 Kültür ve Sanat Hizmetleri 01 (Değişik:RG- 20/9/ ) Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür Merkezi 03 Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, 04 Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, 05 Atatürk Araştırma Merkezi 06 Türk Dil Kurumu 07 Türk Tarih Kurumu 08 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 09 (Ek:RG-3/5/ ) Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı 07 Bayındırlık, İnşaat ve Köy Hizmetleri 01 (Değişik:RG-3/5/ ) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, 03 (Mülga ibare:rg-/08/ ) 04 (Değişik:RG-3/5/ ) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 05 (Değişik:RG-24/4/ ) İLBANK - İller Bankası Anonim Şirketi, 06 (Mülga:RG-27/3/ ) 07 Toplu Konut İdaresi 08 (Mülga:RG-27/3/ ) 09 (Mülga:RG-27/3/ ) 10 GAP Bölge Kalkınma İdaresi 11 (Ek:RG-27/3/ ) Afet ve Acil Durum Yönetimi 12 (Ek:RG-3/5/ ) Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 13 (Ek:RG-3/5/ ) Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 14 (Ek:RG-3/5/ ) Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 08 Ulaştırma Hizmetleri 01 (Değişik:RG-3/5/ ) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 03 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, 04 (Mülga:RG-3/5/ ) 05 (Ek:RG-27/3/ ) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 09 Tarım ve Ormancılık Hizmetleri 01 (Değişik:RG-3/5/ ) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, (Mülga:RG-3/5/ ) 03 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, 04 (Mülga:RG-27/3/ ) 05 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü, 06 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 07 (Değişik:RG-27/3/ ) Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü, 08 (Değişik:RG-3/5/ ) Orman ve Su İşleri Bakanlığı,

5 09 Orman Genel Müdürlüğü, 10 (Ek:RG-3/5/ ) Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, 11 (Ek:RG-3/5/ ) Türkiye Su Enstitüsü 10 Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri 01 (Değişik:RG-3/5/ ) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, (Değişik:RG-27/3/ ) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 03 Türk Patent Enstitüsü 04 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 05 (Mülga:RG-3/5/ ) 06 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, 07 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 08 (Mülga:RG-3/5/ ) 09 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 10 Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, 11 (Mülga:RG-27/3/ ) 12 (Değişik:RG-27/3/ ) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 13 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü, 14 (Mülga:RG-27/3/ ) 15 Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü, 16 (Mülga:RG-27/3/ ) 17 Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, 18 (Değişik:RG-27/3/ ) Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 19 (Değişik:RG-3/5/ ) Gayrimenkul A.Ş. Genel Müdürlüğü, 20 TEDAŞ Genel Müdürlüğü, 21 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 22 Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü, 23 Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü, 24 Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, 25 (Ek:RG- 20/9/ ) (Mülga:RG-27/3/ ) 26 (Mülga:RG-27/3/ ) 27 Savunma Sanayii Müsteşarlığı, 28 Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü, 29 (Ek:RG-19/3/ ) (Mülga:RG-27/3/ ) 30 (Ek:RG-19/3/ ) (Mülga:RG-27/3/ ) 31 (Ek:RG-19/3/ ) (Mülga:RG-27/3/ ) 32 (Ek:RG-19/3/ ) (Mülga:RG-27/3/ ) 33 (Ek:RG-19/3/ ) (Mülga:RG-27/3/ ) 34 (Ek:RG-19/3/ ) (Mülga:RG-27/3/ ) 35 (Ek:RG-27/3/ ) Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 11 Diyanet ve Vakıf Hizmetleri 01 Diyanet İşleri Vakıflar Genel Müdürlüğü

16) Sağlık Bakanlığı 17) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı(8) 19) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

16) Sağlık Bakanlığı 17) Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı(8) 19) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 5018 SAYILI KANUNA EKLİ CETVELERDE YER ALAN İDARE, KURUM VE KURULUŞLAR (I) SAYILI CETVEL (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ 1) Türkiye Büyük Millet Meclisi

Detaylı

Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli

Engellilere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli .. lere Tahsisli Kadro Kontenjanlarının Karşılaştırmalı Durum Cetveli %() ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ ADALET BAKANLIĞI..9. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı http://strateji.dsi.gov.tr

Detaylı

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İ (I SAYILI CETVEL) 2015 YILI BÜTÇESİ ÖDENEK TEKLİF TAVANLARI MAL VE HİZMET ALIM FAİZ BORÇ VERME YEDEK ÖDENEK CUMHURBAŞKANLIĞI 80.441.000 7.400.000 141.834.000 2.125.000 143.959.000

Detaylı

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI

EK-1 BÜTÇE GELİRLERİ HESABI BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 01 Vergi Gelirleri 01 01 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 01 01 01 Gelir Vergisi 01 01 01 01 Beyana Dayanan Gelir Vergisi Gelir İdaresi Başkanlığı 01 01 01 02 Basit Usulde

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) 213 GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 13/12/1983 No : 190 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 14/12/1983 No : 18251

Detaylı

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ

GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI GENEL UYGUNLUK BİLDİRİMİ 2013 YILI MERKEZÎ YÖNETİM BÜTÇESİ Eylül 2014 2013 yılı Genel Uygunluk Bildirimi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 164 üncü maddesi, 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

GENEL YÖNETİM BÜTÇE TÜRLERİ MAHALLİ İDARE. BİRLİK VE İDARE DÜZ. VE DENT. KURUM BÜTÇELERİ BÜTÇELERİ MAHALLİ İDARELER BÜTÇESİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ

GENEL YÖNETİM BÜTÇE TÜRLERİ MAHALLİ İDARE. BİRLİK VE İDARE DÜZ. VE DENT. KURUM BÜTÇELERİ BÜTÇELERİ MAHALLİ İDARELER BÜTÇESİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ BÜTÇE KAVRAMI VE BÜTÇELERİN ÖZELLİKLERİ BÜTÇE UYGULAMASI 5018 SAYILI KANUN UYARINCA 2006 YILINDAN İTİBAREN KONSOLİDE BÜTÇE UYGULAMASINDAN, KANUNDA YENİ İFADELERLE TANIMLANAN MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMASINA

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4917 İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/6/2006 No : 2006/10654 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No: 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi

Detaylı

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ

II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ II-5 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ KADROLARINDAN (720) ADEDİNİN SINIF VE DERECELERİNİN DEĞİŞTİRİLEREK KAMU KURUMLARINA TAHSİS EDİLMESİ HAKKINDA KARAR 5436 SAYILI KANUNLA İHDAS EDİLEN İÇ DENETÇİ

Detaylı

KAMU BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ YATIRIMLARI

KAMU BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ YATIRIMLARI 2015 KAMU BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ YATIRIMLARI Nisan 2015 Bilgi Toplumu Dairesi GENEL DEĞERLENDİRME Bilindiği gibi e-devlet hizmet ve uygulamalarının temelini kamu kurumları tarafından yapılan bilgi

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

I SAYILI CETVEL. İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı

I SAYILI CETVEL. İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı I SAYILI CETVEL İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük ve Mali Sorumluluk Zammı (A) GENEL İDARE HİZMETLERİ BÖLÜMÜ 1 Müsteşar: a) Başbakanlık Müsteşarı... : 2000-2500 - b) Diğerleri... : 1800-2200 - 2 Avrupa

Detaylı

-i- İÇİNDEKİLER. 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı...

-i- İÇİNDEKİLER. 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... -i- İÇİNDEKİLER 2011 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... x BİRİNCİ BÖLÜM...1 2011 YILI PROGRAMININ MAKROEKONOMİK AMAÇ VE POLİTİKALARI...1 I. MAKROEKONOMİK

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3)

DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3) 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1)(2)(3) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 Bu Kanunun

Detaylı

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI

SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI (2001-2005) 2002 YILI PROGRAMI İÇİNDEKİLER nın Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı... ix BİRİNCİ BÖLÜM I. GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ,

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi

KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi 8227 KAMU İHALE KANUNU Kanun Numarası : 4734 Kabul Tarihi : 4/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5, Cilt: 42 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÖDENEK CETVELLERİ 2013 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri )

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) T.C. BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) ÖDENEK CETVELLERİ ( 2. ve 4. Düzey ) 2011 yılı Merkezi Yönetim

Detaylı

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1) 7673 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 4457 Kabul Tarihi : 27/10/1999 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4.11.1999 Sayı : 23866 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 28943 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5884 5809

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU

KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU KAMU İHALE KURUMU KAMU ALIMLARI İZLEME RAPORU 2014 Dönem 01.01.2014-31.12.2014 KURUMSAL GELİŞİM VE ARAŞTIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞUBAT 2015 - ANKARA ÖNSÖZ 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesi

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1)

KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) 7997 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU (1) Kanun Numarası : 4688 Kabul Tarihi : 25/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 12/7/2001 Sayı : 24460 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN

3046 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Not: Kitabımız basıldıktan sonra bu Kanun da değişiklik yapılmıştır. 306 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDAKİ KANUN Kapsam: Bu Kanun, Milli Savunma Bakanlığı hariç diğer bakanlıkların

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 9351-9355 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 5335 Kabul Tarihi : 21/4/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 27/4/2005 Sayı : 25798 Yayımlandığı

Detaylı